Gaziantep University Journal of Social Sciences ( (3): ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) (3): ISSN:"

Transkript

1 Gaziantep University Journal of Social Sciences ( (3): ISSN: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri The Views of Students Learning Turkish as a Foreign Language (C1 Level) on Listening Skill K. Kaan BÜYÜKİKİZ 1 Gaziantep Üniversitesi Özet Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dinleme becerisi ile ilgili görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aramaktır. Araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dinleme becerisine ilişkin görüşlerini belirleyebilmek amacıyla nitel veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Gaziantep Üniversitesi TÖMER de öğrenim görmekte olan C1 seviyesindeki 8 öğrenciden gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Odak grup görüşmesinden elde edilen veriler betimsel analiz ile incelenerek araştırmanın dokuz alt amacına yönelik bulgular elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularda; Türkçe dinlemenin, özellikle de bazı konularda dinlemenin zor olduğu, dinleme becerisinin gelişmesi için sınıf içi ve sınıf dışında öğretmen ve öğrencilerin farklı sorumlulukları olduğu, bazı seslerin anlaşılmadığı, Türkçede bir kelimenin birden fazla anlama gelmesinin ve mecazlı söylemlerin dinlemeyi zorlaştırdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğretenlere, ders materyali (kitap,cd, film vb.) hazırlayan uzmanlara ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlara yönelik önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Dinleme Becerisi, Odak Grup Görüşmesi Abstract The purpose of this study is to seek an answer to the question: What are the views of learners learning Turkish as a foreign language on listening skill? In the present study, a qualitative research involving focus group discussion was conducted in order to determine the views of students learning Turkish as a foreign language about listening skill. The data for the study was collected via focus group discussion with eight students currently enrolled in Gaziantep University TÖMER and they were all C1 level students. Findings related to the nine subgoals of the study were derived from descriptive analysis of the data obtained from focus group discussion. It was inferred from the findings that listening Turkish, especially on specific topics, is very difficult; some sounds, polysemic words and figurative speeches in Turkish make listening difficult, and it was also inferred that both students and teachers have various 1 Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü,

2 794 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri responsibilities in and outside the class to improve the listening skills. In the light of the findings some recommendations were made for teachers teaching Turkish as a foreign language, experts preparing course materials (e.g. books, CDs, films etc.) and all the institutions and organizations serving in this field. Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Listening Skill, Focus Group Discussion Giriş İnsanların birbirleriyle anlaşmalarını sağlayan en önemli araç dildir. Dil, insanoğlunun doğuştan itibaren toplumsallaşması sürecinde kullandığı temel vasıtadır. Bireylerin bilgi deneyim ve duygularını birbirleriyle paylaşmalarını ve bu yolla kendi sınırlarını aşmalarını sağlamakla dil, insanın birey oluşunda ve toplumsallaşmasında önemli bir rol oynamaktadır (Keçik ve Subaşı Uzun, 2004:4). Dil, pek çok kaynakta farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlardan bazılarına göre dil; İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma (TDK, 2005:526). Düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü çok gelişmiş bir dizgedir (Aksan, 2003:55). İnsanların duygu, düşünce ve gözlemlerini işaret veya kelimelerle paylaştıkları bir sistemdir (Güneş, 2013:21). Bu tanımlar incelendiğinde dilin anlama ve anlatma olmak üzere iki boyutunun ön plana çıktığı söylenebilir. Her iki boyut literatürde dil becerileri olarak nitelenmektedir. Anlama başlığı altında ele alınan beceriler okuma ve dinlemeyken anlatma başlığını oluşturanlar ise konuşma ile yazmadır. Anlama becerilerinden biri olan dinleme, yabancı dil öğretiminde diğer becerilere yönelik eğitimin verilmesi için ilk aşamayı oluşturması bakımından önemlidir. Dört temel dil becerisinden ilk ve en çok kullanılanı dinleme becerisidir. Bu beceri, insanın zihinsel gelişimiyle paralel olarak ilerleme kaydetmektedir. (Özbay, 2012:69). Bu durum dil öğrenme sürecinde dinleme becerisine gereken önemin verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Dinlemenin ne olduğuna ilişkin birçok araştırmacı görüş bildirmiştir. Bunlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir: Dinleme, İşitmek için kulak vermek. (TDK, 2005:534) Konuşan kişinin vermek istediği" mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana karşı tepkide bulunabilme etkinliğidir. (Demirel, 1999:33) Konuşan ya da sesli okuyan bir kişinin vermek istediği mesajı, tam olarak anlayabilme. (Özbay, 2006:5) Ses, müzik, gürültü, konuşma gibi sesli uyarıcıları işitmek, anlamak ve zihinde yapılandırmak için kulak ve beynimizde yürütülen karmaşık bir süreç. (Güneş, 2013:79) İşitileni almak ve saklamak ya da işitileni anlamak amacıyla dikkat harcamak. (Sever, 2000:11) Yukarıda dinlemeyle ilgili yapılan tanımlara bakıldığında dinlemenin sadece işitme değil aynı zamanda işitilen seslerin anlamlandırılması süreci olduğu anlaşılmaktadır. Tompkins (1998 akt. Özbay ve Melanlıoğlu, 2012:88), bireyin

3 Büyükikiz, K. K. / JSS 13(3) (2014): diğer becerilere harcadığı toplam zaman kadar bir süreyi dinlemeye ayırdığını belirtmektedir. Aynı durumun dil öğrenim süreci için de geçerli olduğu ifade edilebilir. Bireyler eğitim hayatlarında da bilgilerin büyük bir kısmını dinleme yoluyla edinmektedirler. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin nasıl yapılması, becerilerin öğrenciye ne ölçüde kazandırılması gerektiği konusunda Ortak Başvuru Metni nin yol gösterici olduğu söylenebilir. Her bir dil düzeyi için öğrencilerde gözlenecek yeterlikler beceriler bağlamında belirtilmiştir. Dinleme becerisinin düzeylere göre tanımlamaları şu şekildedir: Tablo 1:Dinleme becerisinin düzeylere göre tanımları Düzeyler Dinleme A1 Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. A2 Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim. B1 İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim. B2 Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim. C1 Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim C2 İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir. (Kaynak: Yukarıda sözü edilen dil edinim aşamalarına göre verilen kazanımlara bakıldığında dinleme becerisinin geliştirilmesinde genel amacın öğrencinin hedef dilde dinlediği bir iletiyi doğru anlamasını ve etkili iletişime girebilmesini sağlamak olduğu görülmektedir. Bu genel amaç doğrultusunda yabancı dil öğrenen bireylerin öğrenme öğretme sürecinde ve günlük yaşamda dinlemeyle ilgili karşılaştıkları sorunların saptanması etkili ve verimli bir dinleme eğitimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkçenin yabancılara öğretiminde pek de fazla çalışılmayan bir konu olan dinleme becerisi üzerinde durulmuş ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme becerisine yönelik görüşleri alınmıştır. Araştırmanın sonunda, elde edilen bu görüşlerden hareketle çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dinleme becerisine ilişkin görüşlerini belirlemektir.

4 796 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri Araştırmanın Sınırlılıkları Bu araştırma, Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) nde, araştırmanın yürütüldüğü tarih olan Mart -Nisan 2014 döneminde C1 seviyesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle sınırlıdır. Yöntem Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizine ilişkin bilgiler alt başlıklar halinde sunulmuştur. Araştırmanın Modeli Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme becerisi ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada odak grup görüşmesi tabanlı nitel bir yöntem kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda en sık kullanılan yöntemlerden biri olan odak grup görüşmesi, ılımlı ve tehditkâr olmayan bir ortamda önceden belirlenmiş bir konu hakkında algıları elde etmek amacıyla dikkatle planlanmış bir tartışmalar serisi olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 152). Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi yönteminin benimsenmesinin sebebi, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme becerisi ile ilgili görüşlerini belirlemek ve öğrenci görüşlerinden hareketle toplanan bilgileri değerlendirmektir. Bunun için araştırmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerle odak grup görüşmeleri yürütülmüştür. Odak grup görüşmesi, karşılıklı etkileşim ve çağrışımlar sonucu, katılımcılar birbirlerinin zihinlerindeki duygu ve düşünceleri tetiklerler; böylelikle de zengin bir bilgi akışı sağlanır. Bu yöntemde grup baskısı, sosyal onaylanma ve sosyal beğenilirlik gibi engellerin asılması ve katılımcıların gerçek algı, duygu ve düşüncelerine ulaşılması amaçlanmaktadır. (Çokluk vd. 2011:98) Çalışma Grubu Araştırmanın çalışma grubunu eğitim öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi TÖMER de öğrenim gören C1 seviyesindeki 8 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler Bu bölümde araştırmaya katılan Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Tablo 2: Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin ülke dağılımına ilişkin bilgiler Ülke Öğrenci Sayısı Suriye 3 Zambiya 1 Somali 1 Güney Afrika Cumhuriyeti 1 Çad 1 Gana 1 Toplam 8

5 Büyükikiz, K. K. / JSS 13(3) (2014): Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya Zambiya, Somali Güney Afrika Cumhuriyeti, Çad ve Gana dan 1, Suriye den 3 olmak üzere 6 farklı ülkeden toplam 8 öğrencinin katıldığı görülmektedir. Tablo 3:Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin cinsiyet dağılımına ilişkin bilgiler Cinsiyet Öğrenci sayısı Kız 3 Erkek 5 Toplam 8 Tablo 3 te araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 3 ü kız, 5 i erkektir. Tablo 4: Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yaş dağılımına ilişkin bilgiler Yaş Öğrenci Sayısı Toplam 8 Tablo 4 te araştırmaya katılan öğrencilerin yaşlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere yaşları olan 7, olan 1, öğrenci araştırmaya katılmıştır. Tablo 5:Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin Türkiye de bulunma sürelerine ilişkin bilgiler Türkiye de bulunma süresi Öğrenci sayısı 7-12 Ay Ay 1 Toplam 8 Araştırmaya katılan öğrencilerin Türkiye de bulunma sürelerine ilişkin bilgilere Tablo 5 de yer verilmektedir. Öğrencilerin 7 sinin 7-12 ay, 1 inin ay dır Türkiye de bulunduğu görülmektedir. Verilerin Toplanması Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme becerisi ile ilgili görüşlerini belirlemek üzere odak grup görüşmesinde öğrencilere sorulacak sorular belirlenmiş ve uzman görüşü alınarak son hâli verilen görüşme soruları öğrencilere yöneltilmiştir. Görüşmelerde video ve ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Öğrencilere görüşmeye başlamadan önce bunun bir sınav değil sohbet olduğu, kendilerini rahat hissetmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bu kayıtlar daha sonra araştırmacı tarafından yazıya dökülmüştür. Odak grup görüşmelerine katılan öğrencilerin görüşmelerde kullanılan katılımcı numaraları, geldikleri ülkeler ve anadilleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

6 798 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri Tablo 6: Çalışma grubunda yer alan öğrenciler Katılımcı Numarası Ülkesi Anadili 1 Zambiya İngilizce 2 Somali Somalice 3 Güney Afrika Cumhuriyeti Zuluca 4 Suriye Arapça 5 Suriye Arapça 6 Çad Arapça 7 Gana Hausa 8 Suriye Arapça Veri Toplama Araçları Araştırmada kullanılan veriler, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme becerisi ile ilgili görüşlerini belirlemek için odak grup görüşmesinde öğrencilere yöneltilen sorular yoluyla toplanmıştır. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda son hâli verilen görüşme soruları öğrencilere yöneltilmiştir. Öğrencilere yöneltilen sorular tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7: Odak grup görüşmesinde öğrencilere sorulan sorular Sorular 1 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlemekte zorlandıkları ve zorlanmadıkları konulara ilişkin görüşleri nelerdir? 2 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlemekte zorlandıkları ve zorlanmadıkları seslere ilişkin görüşleri nelerdir? 3 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme etkinliği öncesinde yerine getirdikleri hazırlık aşamasına ilişkin görüşleri nelerdir? 4 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlediklerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerle ilgili görüşleri nelerdir? 5 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlediklerini akıllarında tutmak için nasıl bir yol izlediklerine ilişkin görüşleri nelerdir? 6 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin anadillerinin Türkçe dinlemeye etkisine ilişkin görüşleri nelerdir? 7 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme becerisinin gelişmesi açısından sınıf dışı faaliyetlerine ilişkin görüşleri nelerdir? 8 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin sınıf içi yapılan dinleme etkinliklerinin daha iyi (etkili, verimli) olması için neler yapılabileceğine ilişkin görüşleri nelerdir? 9 Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin sınıf dışı ortamlarda dinleme sürecinde zorlandıkları zamanlara ilişkin görüşleri nelerdir? Verilerin Analizi Odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerin analizi için betimsel analiz yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilerek yazıya dökülen veriler üzerinde öncelikle betimsel analiz yoluyla elde edilen verilerin yorumlanmaya hazır duruma getirilmesi sağlanmıştır. Yıldırım ve Şimşek in de (2008: 224) belirttiği gibi betimsel analizde elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu bağlamda araştırmacı, görüşme sorularının her birini bir tema olarak belirleyerek bu temalar altında görüşme sırasında katılımcılar tarafından ifade edilenleri sıralamıştır. Bunu yaparken de görüşmelerde ifade edilen fikirlerden de alıntılara yer verilmiştir. Çünkü betimsel

7 Büyükikiz, K. K. / JSS 13(3) (2014): analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 224). Bulgular ve Yorum Bu bölümde, odak grup görüşmelerinde kullanılan görüşme soruları ve bu sorulara katılımcıların verdiği cevaplara ilişkin bulgu ve yorumlar başlıklar hâlinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 1. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlemekte zorlandıkları ve zorlanmadıkları konulara ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan bireyler, Türkçe dinlemekte zorlandıkları ve zorlanmadıkları konular ile ilgili çeşitli görüşler sunmuşlardır. Katılımcıların görüşlerine ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir: Normalde hiç zorlanmıyorum. Ama mesela siyasi ve ekonomik konularda televizyon izlerken ya da arkadaşlarımla konuşurken birazcık zorlanıyorum. Fakat diğer konulara gelirsek sanat, spor, edebiyat gibi konularda zorlanmıyorum. (K.4) Benim için en zor konular siyaset ve bilimdir. Bunlar da biraz zorlanıyorum. Başka konular mesela sporla ilgili konularda çok zorlanmıyorum. Sadece siyasetteki kelimeleri anlamakta zorlanıyorum. (K.5) Benim için film ve dizileri dinlemek kolaydır. Fakat sokak kelimelerini (argo) bilim ve siyasetle ilgili kelimeleri çok iyi anlamıyorum. (K.8) Ben de arkadaşıma katılıyorum. Spor dinlerken zorlanmıyorum zaten spor en sevdiğim şey, bilimsel konularda da zorluk yaşamıyorum ama siyasetle ilgili kelimeler zor olduğu için zor geliyor. (K.7) Ben Türkçeyi zor karşılamıyorum. Fakat bilimle ilgili kelimeler de bazen zorlanıyorum. Mesela filmdeki kelimeleri çok iyi anlıyorum. Özellikle sanatla ilgili dinleme konularını iyi anlıyorum. (K.6) Benim için bilim ve edebiyat zor. Çünkü edebiyatta çok fazla mecaz kelime var ve telaffuzu zor. Ama film ve müzik dinlemek daha kolay geliyor. (K.3) Edebiyat bana zor geliyor. Ama müzik dinlerken ve televizyon izlerken özellikle haberleri dinlerken kolay geliyor. (K.2) Bana haberleri dinlemek zor geliyor. Çünkü siyaset ve ekonomi var, anlamıyorum. Müzik dinlemek kolay geliyor. Ayrıca sanatla ilgili konularda da çok zorlanmıyorum. (K.1) Katılımcıların tamamına yakını siyaset, ekonomi, bilim konularında dinlemenin zor olduğu; spor, haber, sanat konularında ise dinlemenin kolay olduğu görüşünde birleşmektedirler. Bu durum öğrencilerin dinlemekte zorlandıkları konuların günlük yaşam içerisinde çok fazla yer almamasıyla, dinlemekte zorlanmadıkları konuların ise günlük yaşam içerisinde önemli bir yer tutmasıyla açıklanabilir. Siyaset, bilim, ekonomi konularında dinlemenin gerçekleşmesi için ilgili alanlara ait terim bilgisine sahip olmakla mümkün olacaktır. 2. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlemekte zorlandıkları ve zorlanmadıkları seslere ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan bireylerin dinlemekte zorlandıkları ve zorlanmadıkları seslere ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir:

8 800 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri Ben sesli harflerde zorlanıyorum. Özellikle u, o gibi. Sessiz harfler kolay, anlıyorum. (K.2) Ünlü harflerde sesli harflerde zorlanıyorum. Çünkü aralarında çok küçük fark var ve dinlerken zorlanıyorsunuz. Yani u, ü, a, e gibi. Ama her gün duyduğumuz kelimelerde zorluk yaşamıyorum. (K.4) Arkadaşıma katılıyorum. Ünlü seslerde zorlanıyorum u, ü, ı, i gibi. Ayrıca yumuşak g harfini dinlerken zorlanıyorum ve telaffuzunu anlamıyorum. Fakat sessiz harflerde zorlanmıyorum. (K.7) İki, birbirine benzeyen harflerde zorluk yaşıyorum. Özellikle e ve i harflerinde zorlanıyorum. Fakat ünsüzlerde bir zorluk yaşamıyorum. (K.6) İlk zamanlar sesli harfler çok zor geldi. Fakat şimdi anlıyorum, zaman zaman ı, i, u, ü harflerini dinlerken zorlanıyorum. Sessiz harflerde sıkıntı yaşamıyorum. (K.8) Ünlü harfleri bazen anlamıyorum. Özellikle önceleri ç ve ş harflerinde zorlanıyordum ve birbirine karıştırıyordum. Şimdi anlıyorum fakat u, ü, ı, i harflerinde zorlanıyorum. (K.3) Ünlü harfle zor. Özellikle u ve ı harflerinde. Sessiz harflerde zorlanmıyorum fakat yumuşak g sesinde zorlanıyorum. (K.1) Katılımcıların konuyla ilgili görüşleri değerlendirildiğinde sessiz harflerde ğ-ç-ş hariç çok zorlanmadıkları ancak sesli harflerde özellikle u-ü-o-a-e-ı-i seslerini dinlerken çok zorlandıkları belirlenmiştir. Bu seslerin üzerinde durulurken öğreticilerin ayrıştırıcı dinleme etkinliklerinden yararlanmaları gerektiği söylenebilir. Ayrıştırıcı dinleme, hedef dildeki seslerin tam olarak sesletimi ve anlaşılması hususunda etkili bir dinleme türü olarak düşünülmektedir (Melanlıoğlu, 2012:65). 3. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme etkinliği öncesinde yerine getirdikleri hazırlık aşamasına ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan bireylerin sınıf içi dinlemeye başlamadan önce ne gibi hazırlıklar yaptıklarına ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir: Dinlemede sorular varsa önce o sorulara bakıyorum ve bilmediğim kelimelerin altını çiziyorum. Daha sonra dinleme esnasında kelimelerin anlamını çıkarıyorum. (K.4) Önce kelimelere bakıyorum ve bilmediğim kelimelerin altını çizip daha sonra hocaya soruyorum veya dinlerken anlamını çıkarıyorum. (K.5) Önce soruları okuyup genel olarak anlamaya çalışıyorum, anlamadığım kelimeleri daha sonra hocaya soruyorum. (K.6) Önce 2, 3 defa soruları okuyorum. Daha sonra boş bir kağıda önemli kelimeleri yazıyorum ve dinlerken anlamaya çalışıyorum. (K.3) İlk defa soruları okuyorum daha sonra dinleme yaparken kelimeleri ve önemli notları kaydediyorum. (K.2) Katılımcıların tamamına yakını sınıf içi dinlemeye başlamadan önce bilmedikleri kelimelerin altını çizdikleri, dinleme metnine ait soruları okuyup anlamaya çalıştıkları yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu durum araştırmaya katılan öğrencilerin dinleme öncesi stratejiler hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları ile açıklanabilir.

9 Büyükikiz, K. K. / JSS 13(3) (2014): Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlediklerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelerle ilgili görüşleri Araştırmaya katılan bireylerin dinlediklerine ilişkin yaptıkları değerlendirmelere ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir: Metin bittikten sonra değerlendiriyorum. Mesela bu kelimeyi daha iyi anladım, bu kelimeyi bilemedim, şu kelimeyi yavaş yavaş anlıyorum diyorum. (K.4) Ben yurtta yaşıyorum ve arkadaşlarımı sürekli dinliyorum fakat iyi anlamıyorum şu ana kadar anlıyorum ama bazı kelimeleri hala anlamakta zorlanıyorum ve yavaş yavaş öğreniyorum. Ne söylediklerini anlıyorum ve zamanla yavaş yavaş anladığımı düşünüyorum. Ne kadar çok dinlersem o kadar iyi anlıyorum. (K.5) Bazen arkadaşlarım dinlerken kendimi takip ediyorum ve onları yavaş yavaş anlamaya çalışıyorum ve kendimi bu yönde motive ediyorum. (K.6) Bazen zor kelimeler ya da bilmediğim kelimeler oluyor. Bazen dinleme metinleri kolay geliyor. Bazen film izliyorum ve anlıyorum, anlamadıklarıma sözlükten bakıyorum. (K.2) Sürekli yaptığım etkinlikleri takip ediyordum. Mesela arkadaşlarımın konuşmalarını anlıyor muyum bakıyorum. Ya da otobüste iki Türk gördüğümde konuşmalarını dinleyip anlayıp anlamadığıma bakarak değerlendirme yapıyordum. (K.5) Katılımcıların konuyla ilgili görüşleri değerlendirildiğinde dinlediklerini değerlendirmek için arkadaşlarının yaptıkları konuşmaları dinledikleri, film izledikleri, günlük hayatta katıldıkları ortamlarda hedef dili konuşanları dinleyip anlamaya çalıştıkları belirlenmiştir. 5. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinlediklerini akıllarında tutmak için nasıl bir yol izlediklerine ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan bireylerin dinlediklerini akıllarında tutmak için nasıl bir yol izlediklerine ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir: Not alıyorum. İlk soruları okuyup anlıyorum ve sonra not alarak cevap veriyorum. Boşluk doldurma olduğunda kelimeyi aklımda tutup yazıyorum ama sadece soru olduğunda not alıyorum. (K.2) Metni dinledikten sonra genel anlamda anlamaya çalışıyorum ve soruyla ilgili kelimeleri not alıyorum dinlerken. (K.6) 4-5 ay önce çok zor tutuyordum. Fakat şimdi filmler ve diziler sayesinde kendimi geliştirdim ve kelimeleri daha iyi öğrendim. Ayrıca insanlarla daha çok iletişim kurduğum için kelimeler aklımda kalıyor. (K.8) Sadece metnin genelini aklımda tutuyorum çünkü ben ezber yapamıyorum. Farklı bir kelime duyduğumda da onu not alıyorum. (K.3) Katılımcıların tamamına yakını dinlediklerini akıllarında tutmak için not aldıklarını ve hedef dili konuşanlarla daha çok iletişime girdiklerini belirtmişlerdir. 6. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin anadillerinin Türkçe dinlemeye etkisine ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan bireylerin ana dillerinin dinleme becerisine ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir: Benim anadilim Arapça. Türkçede fiil en sonda geliyor Arapçada ise en başta geliyor. Ama şimdi alıştım bir de Arapça kelimler Türkçede çok fazla bu açıdan hem kolaylık hem zorluk yaşıyorum çünkü bazı kelimeler aynı olsa bile anlamları farklı olduğu için karıştırabiliyorum. (K.6)

10 802 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri Bizim için iki taraflı bir durum bu. Hem iyi hem kötü. İyi tarafı mesela Türkçe ve Arapça arasında benzeyen çok kelime var. Ama aynı kelime farklı anlamlara geliyor. (K.8) Benim için Türkçe çok zor. Çünkü mecazlar çok fazla ve farklı anlamlara geliyor. Benim dilimde mecaz kelimeler çok az. (K.1) Türkçe Zulucadan çok farklı. Kelimeler, mecaz anlamlar hepsi farklı bu yüzden benim için çok zor geldi ama şimdi iyiyim. (K.3) Benim dilim Hausa. Bazen kelimeler aynı ama farklı anlamlara geliyor. Özellikle cümle kuruluşu çok farklı. (K.7) Ben zorluk yaşamıyorum. Çünkü Arapça Türkçe birbirine benziyor kelimeler açısından. Sadece fiillerde zorlanıyorum çünkü Arapça ve Türkçe cümle düzeni bakımından çok farklı. (K.5) Katılımcıların konuya ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, özellikle anadili Arapça olan öğrencilerin anadillerindeki bazı sözcüklerin Türkçede bulunmasının dinlemeyi olumlu yönde etkilediği ancak her iki dilde ortak kullanılan sözcüklerin Türkçede farklı anlamlara gelmesinin ise dinlemeyi olumsuz yönde etkilediği söylenebilir. Anadili Arapçadan farklı olan öğrenciler ise Türkçede kullanılan mecazların fazla olmasının ve bir kelimenin farklı anlamlarda kullanılabilmesinin dinleme becerisini olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Anadili Arapça dışında olan öğrencilerin anadillerinin yapısının Türkçeden farklı olması sebebiyle dinleme becerisinin gelişimine anadillerinin anlamlı bir katkısı olmadığı söylenebilir. 7. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dinleme becerisinin gelişmesi açısından sınıf dışı faaliyetlerine ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan bireylerin dinleme becerisinin gelişmesi için sınıf dışında ne gibi faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir: Her gün şehre gidiyordum ve dinliyordum. Alt yazılı filmler izleyip her gün Türkçe müzik dinliyordum. Türklerle konuşuyordum veya kendi kendime bir konu açıp onunla ilgili konuşma yapıyordum. Odamda dört Türk var ve ben onlarla sürekli konuşarak dinleme becerimi geliştirdim. (K.5) Genelde dinleme yapmak için kalabalık yerlere gidiyorum şehre burada insanlarla konuşuyorum ve bilmediğim kelimeleri öğreniyorum. (K.6) Benim arkadaşım var, onunla birlikte cd lerden film izliyorum. Önce İngilizce filmi izleyip anlıyorum daha sonra Türkçesini izleyerek kelimeleri öğrenmeye çalışıyorum. (K.7) Araştırmaya katılan bireyler, dinleme becerilerini geliştirmek için sınıf dışında Türkçe film izlemek, müzik dinlemek, hedef dili konuşan bireylerle bir araya gelmek, gibi faaliyetlerde bulundukları ifade etmişlerdir. 8. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin sınıf içi yapılan dinleme etkinliklerinin daha iyi (etkili, verimli) olması için neler yapılabileceğine ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf içi yapılan dinleme etkinliklerinin daha iyi olması için neler yapılabileceğine ilişkin görüşleri aşağıda belirtilmiştir. Evet yapılabilir. Dinlemelerimiz farklı olabilir. Bazen film izleyeceğim bazen müzik dinleyeceğim yani hem görüp hem dinlemek daha iyi olur. Anlamamıza yardımcı olur. (görsellik katılması) (K.6) Dinleme sadece bilgisayardan olmasın. Konuşmacı ne kadar iyi konuşsa da hoparlörden gelen sesi anlamakta zorlanıyoruz. Ayrıca bilgisayarda dinlemeler çok hızlı oluyor. Hocamız okuduğu takdirde hem daha iyi anlayacağız sesini

11 Büyükikiz, K. K. / JSS 13(3) (2014): hem bilmediğimiz kelimeleri anında soracağız hem de konuyu daha iyi anlayacağız. (K.4) Bana göre daima drama olması lazım. Mesela bugün müzik ya da film izleyebiliriz dinleme olarak. Daha sonra ordaki kelimeleri sorarak dinleme yapabiliriz. (K.7) Hocalarımız bize cd içerisinde dinlemeler verebilir, böyle daha rahat olabilir. Yani kitap dışında farklı metinlerle evde çalışmalar yapmamız için destekleyici dinlemeler verilebilir. (K.3) Katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde sınıf içi dinleme etkinliklerinde anlamada problem olduğu için sadece bilgisayarın kullanılmaması, dinledikleri metinlerin görsel ve işitsel ögelerle (film, müzik) desteklenmesi ve dinleme etkinliklerinin sınıfla sınırlı kalmayıp sınıf dışında da devam etmesi için dinleme materyalleri (cd, kaset) verilmesi yönünde görüş ifade etmişlerdir. 9. Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin sınıf dışı ortamlarda dinleme sürecinde zorlandıkları zamanlara ilişkin görüşleri Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf dışı ortamlarda dinleme sürecinde zorlandıkları zamanlara ilişkin görüşleri aşağıda verilmiştir: Bir bankaya ya da kafeye gittiğimizde Türkler çok fazla mecaz kelime kullanıyor. Sokak dili ya da lehçe kullanıyorlar. Urfa ya da Antep lehçesi farklı oluyor fakat İstanbul lehçesiyle konuşulduğunda anlıyoruz. İnsanlar çok fazla deyim kullanıyor eğer bu deyimlerin anlamını bilmiyorsak cümleyi çok iyi anlamıyoruz. (K.4) Çoğu zaman anlıyorum ama arkadaşlarıma göre değişiyor. Bazıları çok hızlı konuşuyor ve anlamıyorum ama yavaş konuşulduğunda daha iyi anlıyorum. (K.2) Antep ağzı çok zor, Özellikle k sesini h gibi söylediklerinde anlamıyorum. Harfleri değiştirdiklerinde kelimeler değişiyor. (K.8) Evde Türk arkadaşlarım var, bazen anlıyorum bazen anlamıyorum. Biz farklı ülkelerden geldik. Bir arkadaşım mesela geliyorum yerine geliyom gibi konuşuyor ve ben anlamıyorum. (K.3) Konuşmaları dinlerken bazen zorlanıyorum. Çünkü bazen ağız kullanıyorlar, bazen deyim kullanıyorlar. Bazen kelimeleri yarım söylüyorlar geleceğim yerine gelicim diyorlar, ağız kullanıyorlar. (K.6) Katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde; katılımcıların çoğu sınıf dışı ortamlarda dinleme sürecini zorlaştıran etmenlerin olduğunu belirtmişlerdir. Bu etmenler şunlardır: 1. Standart Türkçenin kullanılmaması yerine ağız özeliklerinin kullanılması. 2. Hedef dil kullanıcılarının hızlı konuşması. 3. Mecazlı söylem ve ifadelere sık yer verilmesi. Sonuç ve Öneriler Bu bölümde, araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle araştırmanın sonuçları verilmiş ve bu sonuçlardan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Sonuçlar Bu araştırmada C1 seviyesinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dinleme becerisine yönelik görüşleri belirlenmiştir. Bu çerçevede araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir:

12 804 Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri Siyaset, ekonomi, bilim, edebiyat, konularında dinlemek zordur. Spor, sanat konularında dinlemek kolaydır. Sesli harfleri özellikle u-ü-a-e-ı-i seslerini dinlemekte sorun yaşanmaktadır. Dil öğretiminin başlangıcında ğ-ç-ş seslerinin ayrımında dinlerken sorun yaşanmaktadır. Öğrenciler, dinleme öncesi dinleme metniyle ilgi soruları okumakta ve bilinmeyen kelimelerin altını çizmektedirler. Öğrenciler, dinlediklerini değerlendirmek için arkadaşlarını ve hedef dili konuşanları dinlemektedirler. Öğrenciler, dinlediklerini akılda tutmak için not almakta ve hedef dili konuşanlarla daha çok iletişime geçmektedirler. Türkçede bir kelimenin birden çok anlama gelmesi ve mecazlı söylemlerin çok olması dinlemeyi zorlaştırmaktadır. Türkçedeki Arapça kökenli sözcüklerin anadili Arapça olan öğrencilerin dinleme becerisine olumlu etkisi bulunmaktadır. Öğrenciler, dinleme becerilerinin gelişimi için sınıf dışında Türkçe müzik dinlemekte ve film izlemektedirler. Öğrenciler, sınıf içi dinleme etkinliklerinin daha verimli olması için dinleme sürecinin görsel işitsel araçlarla (cd, film, vb.) desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sınıf dışında standart Türkçenin kullanılmaması (şive ağız kullanılması) dinlemeyi zorlaştırmaktadır. Öneriler Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen sonuçlardan hareketle geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1. Öğrencilerin etkili bir dinleme becerisi kazanabilmeleri için onlara çeşitli konularda (siyaset-ekonomi-bilim vb.) seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun dinleme metinleri verilmelidir. 2. Dinleme süreci sadece bilgisayar ortamında yapılmamalı süreç aynı zamanda görsel ve işitsel ögelerle (film- müzik vb.) desteklenmelidir. 3. Öğrencilere dinleme tür, yöntem, teknikleri ve stratejileri hakkında bilgi verilmeli ve bunları uygulamalarına imkân tanınmalıdır. 4. Öğrencilere dinleme becerilerinin gelişmesi için sınıf dışında da seviyelerine ve ilgi alanlarına yönelik dinleme etkinlikleri verilmelidir. 5. Öğrencilerin dinlediklerinde ayırt etmekte zorlandıkları sesler belirlenmeli ve bu seslerin öğretiminde dikte çalışmalarından faydalanılmalıdır. Kaynakça Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK. Çokluk, Ö., Yılmaz, K. ve Oğuz, E. (2011). Nitel Bir Görüşme Yöntemi. Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi. 4(1), Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Basımevi.

13 Büyükikiz, K. K. / JSS 13(3) (2014): Europass (2013). Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi resources/ european-languagelevels-cefr internet adresinden tarihinde erişilmiştir. Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Keçik, İ ve Leyla U. S. (2004). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Web Ofset. Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretiminde Ayrıştırıcı Dinlemeyi Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik Önerisi. Milli Eğitim. (196), Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Ankara: Öncü Kitap. Özbay, M. VE Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe Öğretim Programlarının Dinleme Becerisi Bakımından Değerlendirilmesi Turkish Studies Volume 7/1 Winter 2012, S Özbay, M.(2012). Anlama teknikleri II Dinleme Eğitimi Ankara: Öncü Kitap. Sever, S. (2000). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık. TDK. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları. Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri Vıews Of Turkısh Learners As A Foreign Language About Speakıng Skıll

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri Vıews Of Turkısh Learners As A Foreign Language About Speakıng Skıll Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2013 12(4):897-912 ISSN: 1303-0094 Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisine Yönelik Görüşleri Vıews Of Turkısh Learners

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

İngilizce nasıl öğrenilir?

İngilizce nasıl öğrenilir? 1/5 İngilizce nasıl öğrenilir? İlk önce Yabancı dil nasıl öğrenilmez? sorusu ile başlayalım mı? Gramer çalışarak yabancı dil öğrenilemez. Neden mi? Şu cümleye bir bakın: Sorular çalıştıklarınızdan mı çıktı?

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ

İLETİŞİM BECERİLERİ. DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İLETİŞİM BECERİLERİ DOÇ. Dr. Bahar Baştuğ İşİTMEK VE DİNLEMEK İki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimin gerçek bir diyalog olabilmesinin bir koşulu: söz hakkının tanınması diğer koşulu: konuşanın

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI. Hazırlayan Mustafa Altun YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI Hazırlayan Mustafa Altun İnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm#egiticilerin_egitimi

Detaylı

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek

1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek 1) İngilizce Öğrenmeyi Ders Çalışmak Olarak Görmek İngilizce öğrenilememesinin ilk ve en büyük sebeplerinden birisi, İngilizce öğrenmeyi ders çalışmak olarak görmek. Çoğu zaman İngilizce iş hayatında başarılı

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

MERYEM ALTI PATLICANI DÜŞÜRDÜ. YUSUF YEDİ DOMATESİ YIKADI. KERİM SEKİZ PATATESİ KAYBETTİ. SANEM DOKUZ PORTAKALI SAKLADI.

MERYEM ALTI PATLICANI DÜŞÜRDÜ. YUSUF YEDİ DOMATESİ YIKADI. KERİM SEKİZ PATATESİ KAYBETTİ. SANEM DOKUZ PORTAKALI SAKLADI. BİRİNCİ MATRİSE GİRİŞ MERYEM ALTI PATLICANI DÜŞÜRDÜ. YUSUF YEDİ DOMATESİ YIKADI. KERİM SEKİZ PATATESİ KAYBETTİ. SANEM DOKUZ PORTAKALI SAKLADI. Yukarıdaki 4x4 tablo dinleyiciye çeşitli cümleler kurmakta

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 25, s. 203-213 YABANCILARA

Detaylı

SUNU İÇERİĞİ.

SUNU İÇERİĞİ. SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir? EBA(Eğitim Bilişim Ağı) Eğitimin geleceğe

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2012-2013 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na

Detaylı

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II)

Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Lesson 02 : Self-Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU

xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU xxxxxxx ÖĞRENME RİSK FAKTÖRLERİ RAPORU Test, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. OKUL EV VE AİLE KİŞİSEL ÖĞRENME

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS

1.Sınıf Güz Yarıyılı (1. Yarıyıl) Ders Planı Ders Kodu. 1.Sınıf Bahar Yarıyılı (2. Yarıyıl) Ders Planı. Zorunlu/ Teorik Uygulama Toplam Kredi AKTS İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 4 YILLIK DERS PLANI (Eğitim planı toplamda 170 Kredi ve 240 AKTS

Detaylı

Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ Hacettepe Üniversitesi TÖMER Müdürü

Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ Hacettepe Üniversitesi TÖMER Müdürü Değerli Kursiyerlerimiz, İnsanları diğer canlı türlerinden ayıran niteliklerin başında, sahip oldukları dil becerisi gelir. Dil; duygu ve düşünceyi başkalarına aktararak insan topluluklarını bir yığın

Detaylı

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN,

EMİN ALİ TURHAN, KAMİLE ÖZER AYTEKİN, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Ders No : 0310340020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7

Hadis yarışmaları; Anlama, Ezberleme ve Anlama-Ezberleme olmak üzere üç kategoride olup aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: Anlama kategorisi; 2 / 7 DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liseleri Peygamberimiz den Hayat Ölçüleri: Kırk Hadis Etkinlik ve Yarışmaları Usûl ve Uygulama Esasları Amaç Anadolu imam hatip liseleri

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II)

Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Lesson 02 : Self- Introduction (Part II) Ders 2 : Kendini Tanıtma (Bölüm II) Ders 2: Kendinizi nasıl tanıtacağınızı öğrenmeye devam edin. Öğretmeninizin yardımıyla İngilizce öğrenin! Step 1 (1. Adım) Ne

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS TEMEL İNGİLİZCE I YD- I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme

Etkin Dinleme. Yönetici tarafından yazıldı Salı, 03 Mart :38 - Son Güncelleme Çarşamba, 18 Mart :25. Etkin Dinleme Etkin Dinleme DİNLEMEK Dinlemeyi öğrenen kişi, her konuşmadan olumlu bir mesaj alır... İnsan iletişiminin büyük bir çoğunluğu sözeldir. Sözel iletişimin ancak yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir.

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Eylül-16 Ekim 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6

Detaylı

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum

Teachers Views About Acquisitions in Turkish Lesson Curriculum Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları Erhan DURUKAN * Özet Bu çalışmanın amacı 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı nda yer alan okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme kazanımlarına

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR ARKADAŞLARIM VE OYUNCAKLARIM Geçen hafta sonu doğum günüm vardı. Evde ailemle birlikte kutladık. Annem ve babam bana uzun süredir istediğim iki oyuncağı almışlar. Çok sevindim onlara teşekkür ettim. Oyuncaklarımla

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 )

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (02 Mayıs -17 Haziran 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için kullanıp attığımız bazı ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe

1,2 1,2 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS Ön Koşul Dersleri - Türkçe DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜRESEL VE BÖLGESEL SİYASET II KBS108 2 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Veri Toplama Araçları

Veri Toplama Araçları Veri Toplama Araçları 0 Görüşme 0 Odak grup görüşmesi 0 Gözlem 0 Araştırma problemine hizmet edecek her nevi doküman (soru formları, katılımcı ve/veya araştırmacı günlüğü, fotoğraf, resim vb) GÖRÜŞME Önceden

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC)

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Avrupa da sosyal bütünleşme ve sosyal içermenin sürdürülebilir bir biçimde teşvik edilmesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS

DERS BĠLGĠLERĠ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce YDİ302 6 3+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı