PazaR. Nil. Yeni Bir Hollywood Senaryosu (mu?): BALTIK KIYILARINA. Ýstanbul'a veda... SINIF MÜCADELELERÝ VE KAMU BORÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR. Nil. Yeni Bir Hollywood Senaryosu (mu?): BALTIK KIYILARINA. Ýstanbul'a veda... SINIF MÜCADELELERÝ VE KAMU BORÇLARI"

Transkript

1 PazaR Tarih: 12 Eylül 2010 YIL: (5) SAYI: (284) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Yeni Bir Hollywood Senaryosu (mu?): Batý Nil Virüsü n Emre Zeytinoðlu Ýstanbul'a veda... Diyarbakýr Cezaevi ni yýkmak 12 Eylül 1980 darbesiyle yüzleþmek deðil, darbe delillerini yok etmektir n Pazar Kritik te n Fatma Ergün BALTIK KIYILARINA GÖMDÜÐÜM TARÝHLER n Þener Levent SINIF MÜCADELELERÝ VE KAMU BORÇLARI n Rick Wolff

2 2 Pazar 12 Eylül 2010 Pazar Görkem Müniroðlu: 'Dünyanýn farklý yerlerinde ayný anda satýlan ürünlerin üzerindeki logolar sayesinde reklam panosu olarak kullanýlýyoruz...' n Mustafa ERKAN Görkem Müniroðlu nun EMAA Sanat Merkez inde Temmuz ayýnda açýlan sergisinin konsepti Farkýndalýklarý Artýrma idi. Fotoðraflarla birlikte, enstelasyonlarýn da yer aldýðý Çaðdaþ Sanat Sergisi nde Görkem Müniroðlu, farkedebildiðimiz ve edemediðimiz þeyler arasýnda ilinti kurarken, zihinlerde soru iþaretleri býrakarak izleyiciyi cevap arama durumuna getirmeye çalýþtý. Görkem Müniroðlu 1982 yýlýnda Kýbrýs ta doðdu yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü nden mezun oldu. Yüksek lisansýný Ýngiltere de tamamladý. Türkiye de ve Ýngiltere de sergiler açan Görkem Müniroðlu nun Kýbrýs ta açtýðý ilk solo sergiydi bu. Video Art, Fotoðraf, Enstalasyon, Ses Kayýtlarý, Doðal Parçalar ve Modifikasyon olmak üzere 6 farklý çalýþmadan oluþuyordu. Bunlar birbirleriyle alakalý deðildi ama sanatçýnýn söylediði gibi baðlayýcý hükümler vardý: -Organik olmasý, doðal olmasý, ses kaydý, video kayýtlara hiçbir efekt eklenmemesi, fotoðraflarda hiçbir oynama yapýlmamasý, çekildiði andaki kare neyse o þekilde sergilenmesi, ya da ses kayýtlarýnýn deðiþtirilmeden býrakýlmasý, Doðal parçalar da dahil... Tamamý doðanýn içinden geldiði gibidir. Kavramsal ve fikirlere dayalý bu sergide, fotoðraflar bir kompozisyon düzeni içerisinde sunulurken, alakasýz kareler biraradaydý: -Mesela 4 kare içerisinde gördüðümüz nesneler 3 tane kuþ, heykel, çöp, üç tane su damacanasý var. Su damacanasý yüklü motosiklet fotoðrafý, Ýstanbul un Avrupa yakasýnda bulunsa da Avrupai bir görüntü sergilemiyor. Güvenlik kurallarý testinden geçmeyecek olsa da çok yaratýcý bir fikir olduðu kesin. Hepsinin altýnda bir hikaye olduðuna sýk sýk vurgu yapan Görkem Müniroðlu fotoðraflarla da bunu destekliyor: -Fotoðraflarda yakalamaya çalýþtýðým point and shoot adý verilen disiplin. Yani hiçbir kurgu yaratmaya çalýþmadan, an ý yakalamak ve o an ý göstermek þeklindeki yaklaþýmý destekleyen özelliktir deðiþtirmemek. Yoksa, baþka bir fotoðraf çalýþmamda onu bozmak, deðiþtirmek isteyebilirim, çok da yapmýþýmdýr bunu. Bir þekilde fotoðrafýn manipüle etme özelliði olduðuna inanýrým. Kendisi bir yalandýr aslýnda, zamaný durdurmak gibi bir þeydir fotograf çekmek. Çektiðiniz kareyi ölümsüzleþtirirsiniz ve o çektiðiniz kare üzerinde yapabileceðiniz deðiþiklikler farklý bir etki verebilir. Manipülasyon yapmadan, gördüðümü yansýtýmaya çalýþtým. O fikirlerini paylaþmak istiyor aslýnda ve paylaþmak istediði fikirlerin de, dünyayý ya da hayatýmýzý güzelleþtireceðine inanýyor: -Keþfettiðim, haz aldýðým anlarý paylaþmak, insanlarýn bakýþ açýlarýný biraz deðiþtirmek ve hayatýmýzdaki monotonluðu biraz olsun yok edip farklý, küçük beleþ detaylarýn tadýný çýkarmayý göstermek. Bunu, kendim yapabildiðim için ve bunlarý yapmak isteyen insanlar olduðuna inandýðým için, onlarla paylaþmak istedim. Görkem Müniroðlu, tüketme kültürü globalleþtikçe, markalar arttýkça, bunun bizi tembelleþtirdiðine inanýyor: -Günlük hayatta kullandýðým bütün nesnelerin, mesela ceket ya da fotoðraf organizatörünün üzerindeki markalarýn hayatýmýza büyük bir

3 12 Eylül 2010 Pazar Pazar 3 etkisi olduðuna inandýðým için, bunlarý kapatarak, kiþiselleþtirerek bir renk katmak ve bulunduðumuz mekanda kullandýðýmýz bu ürünlere farklý bir etki vermeye çalýþtým. Günlük hayatýmda kullandýðým, üzerinde deðiþiklikler yapmýþ olduðum bazý ürünleri sergilerken, satýn aldýðýmýz bu ürünlerin markalarý ve ambalajlarýna yapacaðýmýz müdahalelerle üzerimizde yaratýlan etkileri yok etmenin, ürünleri kiþiselleþtirerek eþsizleþtirilebileceðini ve kendimizi daha iyi yansýtabilmenin mümkün olduðunu göstermek istedim. Küreselleþmeyle gelen marka kültürü, bizi her geçen gün birbirimize benzetiyor. Dünyanýn birçok farklý yerinde ayný anda satýlan ürünlerin üzerindeki isim ve logolar sayesinde dolaylý yoldan bizi bir reklam panosu olarak kullanýyorlar. Spor yarýþlarýna katýlmak icin sponsora ihtiyaç duyan bir sporcunun formasýnda taþýmak durumunda olduðu þirket isimlerinden aslýnda farký yoktur giyerek sergilediðimiz markalarýn. Bütün renklerin birbirine karýþýp tek bir renge doðru gitmesi dünyayý daha sýkýcý bir yer yapar. Hayatýmýzdaki ürünlere müdahaleler yaparak, emek sarf ederek, onlarý kiþiselleþtirirken, aslýnda onlarýn daha çok bize ait olmasýný saðlamaya çalýþýyor. Deniz kenarýndan, yükselen tepelerin üst noktalarýnda, denizin tuzun, kumun, güneþin, rüzgarýn þekillendirdiði, oluþturduðu doðal parçalarý bir sergi salonuna taþýmak bunun en güzel örneði: -Bunlarý izleyicide bir soru iþareti yaratacaðýna inandýðým için ve bu çalýþmayý gördükten sonra, ha evet sanatçý böyle bir þey yaptýydý belki ben de bulabilirim dedirtmek... Galeri ortasýna taþýnan her yerde göebileceðimiz iki tane kare Yeryüzü Enstalasyonu ile önemsemediðimiz birçok detayýn varlýðýna dikkat çekiyor: -Hareket halindeyken hýzýmýz, seyahat edilen yolun ne kadarýný algýlayabileceðimizi belirler. Araba ile gitmek yerine yürüyerek gideceðiniz bir yolu, hýzýn büyük oranda azalmasýndan dolayý daha fazla algýlayacaðýnýza tanýk olursunuz. Bu emeklemeye dönüþürse baþka, durduðunuzda bambaþka bir boyut alýr, hýzýn algýda sebep olduðu eksi etki biter. Kýbrýs ýn iki farklý mekanýndan, doðada bulunan canlý cansýz nesnelerden örnekler alýp, bunlarý, birer metre kare büyüklüðündeki çerçevelerin içinde galeri ortamýnda sunarak, izleyicinin hýzýný sýfýra düþürmeyi ve farklý bir boyuttan algýlamasýný hedefledim.

4 4 Pazar 12 Eylül 2010 Pazar Yeni Bir Hollywood Senaryosu (mu?): Batý Nil Virüsü Bundan önceki yazým, dünyada ansýzýn ortaya çýkan salgýnlar üzerineydi. O yazýda domuz gribinin nasýl bir anda yaþamýmýza girdiðinden ve nasýl aþý olup olmama ikileminde kaldýðýmýzdan söz etmiþtim. Ama asýl þundan söz etmiþtim: Salgýn hastalýklarýn WHO (World Health Organization/Dünya Saðlýk Örgütü) tarafýndan ilan ediliþinin hemen ardýndan, güvensiz biçimde aþýlarýn piyasaya sürülüþü ve WHO'nun da bu aþýlarýn kullanýlmasý için onay vermesi Dahasý, bu örgütün o aþýlarýn kullanýmýný teþvik etmesiyle, ilaç piyasasýna hizmet eder hale gelmesi 2006 yýlýnda WHO'nun "Ýlaç Politikasý ve Standardý Bölümü"nden Dr. Guitelle Baghdati'nin, "ilaç oyunlarýnýn geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde deðiþik taktiklerle uygulandýðýný" açýkça belirttiðini unutmamamýz gerekiyor. Üretilmiþ virüsler, yayýlan hastalýklar, o hastalýklarýn tedavisi adýna piyasaya sürülen aþýlar ve uluslararasý "güvenilir" saðlýk örgütlerinin ticari yaklaþýmlarý, bizde bir Hollywood filmi seyrediyormuþuz duygusu uyandýrýyordu. Yazýnýn sonunu ise þu tümcelerle baðlamýþtým: "Bugün kesinlikle yeni bir Hollywood filmi vizyona giriyor. Yarýn kesinlikle bir baþkasý girecek. Ve o filmlerin senaristleri, sonunda 'iyi adam'ý hep kurtaracak. Bundan da hiçbir þüphemiz yok." Geçen yazýmda bunlarý konu ettiðimde, henüz Batý Nil Virüsü ortaya çýkmamýþ ve gündemimizde yer tutmamýþtý. O halde kimileri benim bir kehanette bulunduðumu söyleyebilir. Ama öyle deðildir; çünkü kehanetler "damdan düþmezler". Ve o kehanet denilen þey, gelecek zamanýn bilinmeyen ve kestirilemeyen yanýndan deðil, "olmasý beklenen" yanýndan doðar. Bu yüzden benim her an yeni bir Hollywood filminin vizyona sokulacaðýný öngörmem de, bir kehanet olamaz. Ýþin gerçeði, sürekli vizyona sokulan bu Hollywood filmleri, pek de sinemalardan alýþýk olduðumuz türlere benzemiyor. Ýlaç piyasasýnýn senaryolarý, sinemada izlediklerimizden çok daha karmaþýk. Örneðin Baxter Pharmacceutical (ABD), WHO tarafýndan domuz gribine karþý aþý geliþtirmesi için görevlendirilen firmalardan biriydi. Bu firma, Nisan 2009 tarihinde ortaya çýkan domuz gribi için Ekim 2009 tarihinde aþýyý hazýr etmiþti. Ayrýca Baxter ile iliþkili olan birkaç firma da bu aþýyý ayný anda piyasaya sürdü. Ýlk bakýþta bunda bir olaðandýþýlýk yoktu. Ne var ki piyasadýþý tüm uzmanlarýn görüþü, söz konusu üretim süresinin çok kýsa olduðu üzerinde birleþmekteydi. Bu uzmanlarýn vurguladýðý þey, bir aþýnýn üretime baþlanmasýndan piyasaya çýkacaðý güne kadar uygulanacak prosedürün, en az 18 ayý gerektirmesiydi. Nasýl olmuþtu da bu süre böylesine kýsaltýlabilmiþti? Sorunun yanýtý önceleri bir muamma olarak kaldý. Oysa bir sürenin ardýndan ortaya çýkan baþka bir bilgi, domuz gribi aþýsýnýn hýzlý üretimi hakkýnda yeni ipuçlarý verdi. Bu yeni bilgiye göre Baxter, domuz gribi aþýsýnýn patentini almak için Aðustos 2008 tarihinde giriþimlerde bulunmuþtu. Yani domuz gribinin saptanma tarihi olan Nisan 2009 tarihinden 8 ay önce (Bkz. Ýsmail Tokalak, Dünyada Gýda ve Ýlaç Terörü, "Bilinçli Olarak Yaratýlan Grip Paniklerinin Perde Arkasý" Bölümü, Gülerboy Yay. 2010). Yukarýda yer alan tablo, domuz gribinin doðal yollardan yayýldýðý düþüncesine bir nifak sokmuyor mu? Kaldý ki tüm bu muammalar arasýnda, WHO'nun ve ona baðlý ilaç firmalarýnýn uzmanlarý, domuz gribi paniðini yaymakta hiçbir tereddüt göstermiyorlar ve Baxter'ý aþý yapýmý için görevlendirmekte bir sakýnca bulmuyorlardý. Ve þimdi Batý Nil Virüsü ile karþý karþýyayýz. Yunanistan'da, Romanya'da, Rusya'da ve Türkiye'de bu virüsün etkileri görülmeye baþlandý ve ölü sayýsý da giderek artýyor. Bu hastalýðýn da doðal olarak yayýlýp yayýlmadýðý üzerine henüz bir veri yok. Ancak olaya biraz da paranoyak bir bakýþ açýsýyla yaklaþtýðýmýzda, daha önceki salgýnlara benzeyen kimi noktalar saptayabilme olanaðýmýz bulunuyor. Örneðin Batý Nil Virüsü'nün küresel bir soruna dönüþeceðinden þüphemiz yok. Diðer yandan sivrisinek ile bulaþtýðý söylenen hastalýðýn, ölü kuþlardan da geçebileceði vurgulanmaya baþlandý. Bu ölü kuþ Emre Zeytinoðlu Batý Nil Virüsü'nün küresel bir soruna dönüþeceðinden þüphemiz yok. Diðer yandan sivrisinek ile bulaþtýðý söylenen hastalýðýn, ölü kuþlardan da geçebileceði vurgulanmaya baþlandý. Bu ölü kuþ meselesi, bugün pek düþünülmüyor olsa da, gerçekten de kuþku uyandýrýcý bir durum. Çünkü kuþ gribi, domuz gribi ve Batý Nil Virüsü arasýnda, tavuk yumurtalarý ile ilgili bir baðlantý mevcut. Bu demek oluyor ki, henüz antijeni piyasaya sürülmemiþ bu hastalýðýn, aþý yapýmýnda kullanýlan tavuk yumurtalarýndan üretilmiþ virüslerle bir baðlantýsý akla geliyor. meselesi, bugün pek düþünülmüyor olsa da, gerçekten de kuþku uyandýrýcý bir durum. Çünkü kuþ gribi, domuz gribi ve Batý Nil Virüsü arasýnda, tavuk yumurtalarý ile ilgili bir baðlantý mevcut. Bu demek oluyor ki, henüz antijeni piyasaya sürülmemiþ bu hastalýðýn, aþý yapýmýnda kullanýlan tavuk yumurtalarýndan üretilmiþ virüslerle bir baðlantýsý akla geliyor. Bu konu burada bitmez. Biraz daha bekleyip göreceðiz ve gelecek hafta yine bu kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz.

5 12 Eylül 2010 Pazar Pazar 5 SINIF MÜCADELELERÝ VE KAMU BORÇLARI 1 n Rick Wolff 2 1. Yunanistan da bugün yeralan politik çatýþmalar ve sokak kavgalarý, Birleþik Devletleri dahil, pek çok ülkede neler olacaðýný haber veriyor. Mücadeleler temelde hükümetlerin nereye harcama yaptýðý ve vergileri kimlerin ödeyeceði üzerinedir. Günümüzün sýnýflara bölünmüþ toplumlarýnda, sýnýflar hükümetlerin ne yapmasý gerektiði ve vergilerin kimlerin ödeyeceði üzerinde ayrýþýrlar. Bu türden toplumlarýn hükümetleri sýk sýk, devlete odaklanmýþ sýnýf mücadelerinden kaynaklanan politik sorunlarýn ertelenip, ötelenmesi yollarý olarak borçlanmaya baþvururlar- bu borçlar kamu borçlarýný yaratmaktadýr. Hükümetler borçlanma yoluyla, vergilerin arttýrýlmasýnýný geleceðe ötelelerken (daha da arttýrlmalarý gerektiðinde, elbette alýnan miktarýn faiz ilavesiyle ödenmesi gerekir), en azýndan kýsmen, hükümet harcamalarýyla ilgili farklý sýnýf taleplerini yatýþtýrmaktadýrlar. 2. Sorun böyle hükümetlere borçverenler daha yüksek faiz talep ettiklerinde ya da yeni borç vermeyi reddedtiklerinde ortaya çýkar. Bu durumda, artan kamu borçlarý altta yatan sýnýf mücadelelerinin çözümünü artýk erteleyemez. Bu borçlar taþýnamaz hale gelir ve sýnýf mücadelesi yoðunlaþýr. Ýþte bugünün Yunanistan ýnda olan budur ve gelecek aylarda ve yýllarda her nerede hükümetler kendi toplumlarýnýn sýnýfsal bölünmüþlüðüyle borçlanarak baþediyorlarsa, orada olacak olan da odur. Ertelenmiþ sýnýf mücadeleleri sýk sýk daha da keskinleþmiþ sýnýf mücadeleleri haline gelir. 3. Ýþverenler ve çalýþanlar heryerde hükümetlerin hangi faaliyetleri yapmasý ya da yapmamasý üzerine mücadele ederler. Ýþverenler hükümetlerden peþinde gittikleri karlarýn desteklenip güçlenmesini isterler (ulaþým ve iletiþim altyapýsýný inþa edip korumasýný, iþçilerini eðitmesini, pazarlarýný korumasýný, mahkemelerde sözleþmelerinin hayata geçirilmesini isterler). Çalýþanlarsa, tersine, hükümetlerinden gelirlerini, ailelerini ve yaþam standartlarýný korumasýný isterler (iþsizlik sigortasý, sosyal güvenlik, saðlýk sigortasý, kamusal parklarý, konut desteði ve kamusal eðitimi ve benzerlerini saðlamasýný isterler). 4. Ýþverenler ve çalýþanlar, ayný zamanda hükümet harcamalarýnýn maliyetini kimlerin ödeyeceði üzerine de mücadele ederler. Ýþverenler, gelir vergilerini orta ve alt sýnýf gelir sahiplerinin üzerine aktararak, orantýsýz þekilde bu gelir sahiplerine düþen harcama ve mülk vergilerini dayatarak, ve benzer þekilde, yükü çalýþanlarýn üzerine bindirmeye çalýþýrlar. Çalýþanlarsa, vergi yükünü ters tarafa itmeye çalýþýrlar (daha fazla artan gelir vergisi, sermaye gelirleri ve hisse vergisi ve benzerleriyle). 5. Ýki tarafýn göreli kuvveti- örgütleri ve kaynaklarý- genellikle hükümet harcamalarýnýn biçimini ve iki tarafýn vergi faturasýnýn hangi oranýný ödeyeceðini belirler. Ýþvernler ve çalýþanlar bu tartýþmalý sorunlarda nadieren ayný düþüncede olurlar. Ýki taraf arasýndaki çatýþma ve mücadele çoðunlukla hükümetlere baský yapar. 6. Hükümetler, diðer tarafýn gücüyle iktidardan uzaklaþtýrýlma riskini alacak kadar bir tarafý yatýþtýrmada çok ileri gitmenin politik maliyetini ödemekten korkarlar. Bu nedenle, borç almak en azýndan geçici olarak sorunlarý hafifletir. Ayrýca, hükümetler biriken kamu borçlarýnýn nihai maliyeti politik haleflerine düþeceði için borçlanýrlar. 7. Hükümetlere borç verenler elbette baþta iþverenlerdir, çalýþanlar deðil. Borç verenler elbette kamu borçlarýnýn yaratýlmasýnda suçludurlar, çünkü fazi ödemelerinin çoðunu borçlanan hükümetlerden toplarlar. Ýþverenler açýsýndan, kamu borçlarý çoðu zaman kötünün iyisine benzer. Ýþverenler hükümet köþeye sýkýþtýðýnda korkarlar - daha fazla harcama yapmasý, yani kapitalist bir bunalýma destek olmasý gerekir- çalýþan kitleler üzerine daha yüksek vergi dayatmayý politik olarak imkansýz bulabilir. Gerçekten de, hükümet özendirilebilir, ve çalýþanlar iþverenler üzerindeki vergiyi arttýrma peþinde koþabilirler. Ýþverenler kötünün iyisini tercih ederler: vergilendirilmemiz yerine, neden para vermeyelim size diye, söz birliði ederler. 8. Tüm dünyada hükümetlere esas borç verenler bankalardýr; bu nedenle de kamu borçlarýndan esas kazançlý çýkanlar onlardýr. Kamu borçlarýndaki mevcut patlama bu nedenle dünya bankalarý için bir nimettir. Mevcut bunalýmýn esas yaratýcýlarý olan bankalar þimdi bunalýmla baþetmek için borçlanan hükümetlerden esaslý kazançlar elde ediyorlar. Alternatif ve daha az maliyetli olan yol ise- iþverenlerden borç alýp faiziyle ödemektense onlarý vergilendirmek - nerdeyse hiç tartýþýlmýyor. 9. Hükümetlere borç verenler ertelenmiþ sýnýf mücadelelerinin böylelikle sertleþebileceðini anlýyorlar. Yunanistan ýn kamu borcu dað gibi büyüdüðünde borç verenler Yunan hükümetinin karþý karþýya olduðu yükselen faiz maliyeti konusunda endiþeleniyorlardý. Bu kesimler, Yunan toplumunda kimlerin, hükümetin biriken kamu borcu üzerindeki faizi ödeyebilmesini saðlamak için, acýyý çekeceði konusunda yaptýðý güreþi izlediler. Yunan hükümetinin ne vergileri yükseltebileceði ne de çalýþanlarla ilgili harcamalarý kesebileceði bir kilitlenme olasýlýðýný öngörmüþlerdi. Borç verenler bu nedenle Yunan hükümetinin, (Arjantin in bir kaç yýl once yaptýðý gibi), almýþ olduðu borcun bir kýsmýný ya da tamamýný ödemeyeceðini bildirerek, borçlarýný ödemeyeceði riskiyle karþý karþýya geldiler. 10. Böylelikle borç verenler Yunanistan a daha fazla vermeyi reddetmeye baþladýlar (hatta zamaný gelmiþ borçlarýn çevrilmesini bile) ya da daha yüksek fazi oranlarý talebettiler. Aslýnda borç verenler Yunan hükümetinin ya çalýþanlarý daha fazla vergilendirmesini ya da çalýþanlar için yapýlan hükümet harcamalarýnýn kesilerek Yunan kamu borcunun ödenmesi için gereken paranýn serbest býrakýlmasýný. Ya da ne daha fazla borç ve/veya çok daha yüksek fazili borç. Avrupa Birliði liderleri, Birliðin borç veren özel kiþilerden daha düþük faizli kamu kredilerini sunarken, borç veren özel kiþilerin taleplerini tekrar ettiler. Avrupa Birliði liderleri (baþta Almanya da Merkel ve Fransa da Sarkozy), Yunanistan ýn borcunu ödemeyebileceði kiþilerin korku ve bakýþ açýlarýný paylaþtýlar. Alman ve Fransýz bankalarý Yunan hükümetine borç verenlerin en büyükleriydi ve budenle de Yunan kamu borçlarýnýn ödenmemesine karþý özel bir hassasiyetleri bulunuyordu. 11. Sýnýf mücadeleleri ve kamu borçlarý hikayesinin ahlaký þudur: borç alan hükümet, kapitalizmin her iþadamý ve taraftarýnýn, ölümcül politik sondan çýkýþ yoludur. Borç verenleri nazikçe ödüllendirir, fakat bu sadece bir süreliðine iþe yarar. Vergi vermeyen, hatta hükümetlere borç veren iþverenler, nihayetinde aþýrý borçlananlarýn ve politik olarak kilitlenmiþ hükümetlerin borçlarýný ödeyememeleri riskiyle yüzyüze gelirler. O zaman iþverenler kendilerinin ve hükümetlerin çabalarýný, çalýþanlarý daha fazla vergilendirip, onlarla ilgili hükümet harcamalarýný azaltmak amacýyla, uyumlu saldýrýlar halinde, tekrar eski, altta yatan sýnýf mücadelelerine yöneltirler. Amerikalýlar, muazzam ve büyüyen Birleþik Devletler kamu borçlarý borç verenlerini benzer bir yol ayrýmýna getirdiðinde, ayný temel durumla karþýlaþacaklar. Bu arada, Yunanistan dan Portekiz e, Ýspanya ya, Ýtalya ya, Ýrlanda ya ve ötesine, iþçiler kendilerini kitlesel ve keskinleþtirilmiþ mücadelelere hazýrlýyorlar. Ýngilizce den çeviren: Dr. Ercan Gündoðan (Girne Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararasý Ýliþkiler Bölümleri Baþkaný) 1 Orijinal makale için bakýnýz: Class Struggles and National Debts : mrzine.monthlyreview.org/2010/wolff html. Rick Wolff a makalesinin çevirisi için verdiði izin nedeniyle teþekkür ederim (Ercan Gündoðan) 2 Rick Wolff Amherst Massachusets Üniversitesi emekli profesörlerinden olup, ayrýca New York da New School University de Uluslararasý Ýliþkiler Yüksek Lisans Programý nda misafir profesördür. Kendisi diðer yayýnlarý yanýnda New Departures in Marxian Theory (Routledge, 2006) yazarýdýr. Yeni kitabý ise Capitalism Hits the Fan: The Global Economic Meltdown and What to Do about It.

6 6 Pazar 12 Eylül 2010 Pazar Adým adým Perestroyka günlüðü... (42) n ÞENER LEVENT 3 Haziran Perþembe St. Petersburg bir rüya gibi artýk anýlarýmýzda. Unutamayacaðým günler. Nevskiy Prospekti boydan boya geçerken düþündüklerim... Bir yurt odasýnda bin deðil, bir milyon rublelik uyku! Kerhanelerin namuslu taksicisi Andrey. "Beni perestroyka mahvetti" diyen berber kadýn... "Her gün beni burada bulursunuz" diyen dövizci Olga. "Moskovskiy" garýnýn bilet karaborsacýlarý... Çaykovski'nin öldüðü rutubetli, bakýmsýz, soðuk ev... Karþýya geçmek için sabahýn köründe kapanmasýný beklediðimiz köprüler... Ressamlar, orkestralar ve maðrur Yekaterina'nýn karþýsýndaki tahta sýralarda uyuklayanlar... At üstünde bir Petro. Köprülerin altýndan akan sular... Baltýk kýyýlarýna gömdüðüm tarihler... Hey beyaz geceler, beyaz geceler... Adamý ya ozan, ya serseri yapan arsýz geceler... 4 Haziran Cuma Düzenden sürekli yakýnmanýn insanlarda yarattýðý kompleks iktidar sahiplerinin belki de en güçlü silahý. Bu kompleksi "fukara tellallýðý" diyerek körüklemek de çok kolay. Herkes bu komplekse kapýlýp da derdini bile söylemekten vazgeçtiði an, iktidar sahipleri yaþadý demektir. 7 Haziran Pazartesi Novoslobodskaya metrosunda çýktým. Sýrýlsýklam ýslanýyorum yaðmurda. Sigara içiyorum. Bir yere girip kahve içsem mi diye düþünüyorum. Bu semti sevmiyorum. Tramvay yollarý canýmý sýkýyor. Oysa burada da eski, güzel binalar var. Ondokuz yýl önce yine bu caddeden geçip gittim. Çok sýkýntýlý, çok umutsuz adýmlarla. Gittiðim yerlerde aradýðýmý bulamadým. Noter kapýlarýnda bekledim sonra. Bakanlýk koridorlarýnda bunaldým. Akþamüstleri güneþin yusyuvarlak kýzýllýðýna bakýp avundum. Nice yolculuklara, nice yalnýzlýklara hazýrlayýp durdum kendimi. Sýrýlsýklam ýslanýyorum yaðmurda, aklýmda eski þarkýlarla... 8 Haziran Salý Eskiden herkeste Marksist olmama korkusu vardý. Marksizme ters düþmemek için çok tartýþmaz ve birçok konularda fikrini söylemezdi. Sanki her an kitaba bakýp konuþmak gerekirdi. Ýnsanýn kendi fikrine sahip olmasý deðil, Marks ve Lenin'in fikirlerine sahip olmasýydý önemli olan. Onlar sabit ve kesin doðrulardý. Kimse ne onlarýn dýþýna çýkma, ne de onlara yeni birþey katma hakkýna sahip deðildi. Ezberlemek, benimsemek ve yaymaktý geçerli olan. Þimdilerde ise herkeste demokrat olamama korkusu var. Demokrasinin tapusu da týpký komünizmin tapusu gibi birilerinin elinde. Dilediðini mühürlüyor, dilediðini mühürlemiyor. Cennet ve cehennemin tapusu da onlarda. Kimin cennete, kimin cehenneme gideceðini ancak onlar bilir. Ve kuþkusuz kendilerini alkýþlayanlar cennete, alkýþlamayanlar cehenneme! 10 Haziran Perþembe Telefonda yýllar sonra Ziya'nýn sesi. "Herþeye raðmen mutluyum" diyor. Mutlu olduðuna eminim. Mutluluk için çok þey isteyenlerden deðil ki... Zaman hýzla akýp gitti. Eski fotoðraflarýmýza baktýkça tanýmýyoruz BALTIK KIYILARINA GÖMDÜÐÜM TARÝHLER artýk kendimizi. Ýnançlarýmýz birer birer yýkýldý, hayallerimiz tükendi. Mutlak sona yaklaþtýkça daha çok baðlanýyoruz yaþama. Domdom kurþunu sýkýldý delikanlýlýðýmýza. Daracýk sokaklardaki ayak izlerimiz silindi. Bir Diyarbakýrlý Kürt geçti gitti de görmedi. Pansiyonun camiye bakan penceresine oturup arabesk þarkýlar dinleyen ve durmadan tesbih çeken kaytan býyýklý da görmedi. Venedik surlarýna çýkýp avazýmýz çýktýðý kadar baðýralým: -Ey cinayetlr kenti! Ey bunca gözyaþýnýn adam edemediði serseri kent! Ve sen, ilkokul birden beri aradýðýný bulamayan zavallý çocuk... Haydarpaþa'nýn ve Yenicami'nin gediklisi... Yazsalar yazamaz tarihçiler hiçbirini Haziran Cumartesi Bir yabancýnýn kendi ülkelerinde bu kadar uzun süre kalabildiðine þaþýyorlar. Onlara kalýrsa, dünyada en yaþanýlamayacak ülke burasý. Oysa ben burada mutluyum. Hele de bahar ve yaz aylarý. Caným hiç baþka bir yere dinlenmeye gitmeyi de çekmiyor. Gittiðim yerlerde buradakinden daha çok yeþil bulacaðýmý sanmýyorum. Yine de kimseye burada mutluyum demek gelmiyor içimden... Öyle ya, biz yabancýyýz, bizim durumumuz baþka. Mutlu olmayýp da ne yapalým? Biz çekip Avustralya'ya, Londra'ya kaçarken bizim ülkemizdeki yabancýlar da mutlu deðil miydi? 14 Haziran Pazartesi Yaðmur yaðýyor. Yaz sanki hiç gelmeyecek. Ve biz sanki günler hep geçsin, yarýn olsun diye yaþýyoruz. Gazetelere eskisi kadar ilgiyle bakmýyorum. Bayilerin önünden geçerken baþlýklarýný okuyorum sadece. Bir bayiye de iþ olsun diye sordum: -Yeltsinci olmayan gzete var mý? Önce anlamadý, tekrar sordum: -Sabahleyin vardý, þimdi tükendi, dedi belirsiz bir gülümsemeyle. Yaðmur yaðýyor. Yaz sanki hiç gelmeyecek. Ziya'yý anýmsadým. "Soðuk bir yaz" diyordu telefonda. Kýbrýs'tan Arif Hoca'nýn gönderdiði "Yeni Çað" gazetesini okudum. Bir sýkýntý bastý beni, nedenini anlayamadým. 15 Haziran Salý Üç yýl oluyor seni görmeyeli/ üç uzun kýþ/ üç buruk bahar/ seninle yaþamak yok/ sadece ölmek var Kimseyle kavga etmem/ senden baþka/ kimseye kýzmam/ sana kýzdýðým kadar/ kimseden kaçýp kurtulmak istemem/ senden kaçtýðým kadar/ kimsenin gitmesi kalmasý umurumda deðil/ senden baþka/ kimsenin yalanlarý tatlý deðil/ seninkiler gibi/ kimse böyle güzel acýlar veremez bana/ senin verdiðin gibi/ kimseden gizlemem/ senden gizlediklerimi/ kimsesiz kalabilirim yüzyýllarca/ sensiz asla. 16 Haziran Çarþamba Hasta olduðum zamanlar saðlýðýma kavuþunca çok mutlu olacaðýmý düþünüyordum. Saðlýklý olduðum zamanlar ise hasta olmadýðýmý düþünüp mutlu olmak pek kolay olmuyor. Kýbrýs'tan Çakmak'ýn gönderdiði gazetelere bakýyorum. Hizber Hikmetaðalar da ölmüþ. Ben memleketten ayrýlalý üç yýl oluyor. Üç yýlda ne kadar dost, akraba ve tanýdýk ölmüþ. Göçüp gitmiþler birer birer bu dünyadan. Ama yaþam sürüyor. Ben de yaþýyorum. Gazetelerde ayný yazýlar, ayný baþlýklar... Ayný baharlar, ayný yazlar. Ayný yemekler ve ayný sohbetler... Bu duraðanlýk ortasýnda nasýl ölüp giderler? 18 Haziran Cuma Çok geç yattýðým halde erken kalktým. Radyoya haber yazacaktým, ama ne yazayým diye düþünüp durdum. Gündüz uyuma alýþkanlýðým olmadýðý halde yatýp uyudum ve eskisinden daha berbat kalktým. Azerbaycan'da darbe olduðunu Hakan'dan öðrendim. Geleceði düþünmedim ve bunun için kafa patlatmadým. 20 Haziran Pazar Fesli çarþaflý eski bir fotoðraf/ ilk gördüðüm günden beri/ deðiþmemiþ hiç/ kulaklarýnda bir ezan/ bir çan/ Deðiþmemiþ ne elleri ne yüzü/ birbirlerine sarýlýp aðladýklarý/ bir akþam/ yaseminler tüter göðsünde/ küçücük bir mezar/ adý Þerife/ kalmamýþ bir tek fotoðrafý bile Ocak Pazar Rusya'da tüm politikacýlardan ve iktidardan umudunu kesen halk kendini iyice fallara, yýldýzlara verdi. Ve de Tanrýya. Televizyon astroloji yayýnlarýndan geçilmiyor. Tanýþtýðým kimselerin ilk sorusu "Burcunuz ne?" Herkesin boynunda bir haç. Batýl inançlar da gýrla: Ýçki masasýnda boþalan þiþe yere konur. Söylenen "tost" tamamlanmadan bardaklar elden býrakýlmaz. Uzun bir yola çýkmadan önce azýcýk oturulur. Kapý

7 12 Eylül 2010 Pazar Pazar 7 Bu yýl mutlaka memlekete dönmeye karar vermiþ olmak rahatlatýyor beni. Güneþli havalara, sarý diken kokularýna... Yasemin ve limon bahçelerine. Dolaþýp durduk Hakan'la Arbat'ta. Serserilerin yýðýldýðý açýk hava büfesini andýran bir yerde ayaküstü votka ve þampanya içtik. Masa arkadaþlarýmýz Alla, Nadya ve Marina likör içtiler. Yeni evli Nadya öpüþmeyi kocasýna ihanet saymýyor. Bekar olan Alla ve Marina ise evlenmeden önce daha çok aþklar ve serüvenler yaþamayý düþlemekte. Üçünün de ortak özelliði þu: Erkekleri yatak için umutlandýrmaya, son anda ise onlarý yüzüstü býrakýp gitmeye bayýlýyorlar. eþiðinde el sýkýþýlmaz. Birine iki gül alýnamaz, ancak üç tane alýnýr. Yanaktan iki kere deðil, üç kere öpülür. Ruslar yetmiþ yýl mucizeye inandýlar. Sonra bu mucizeye inandýklarý için kendilerini aptal sayýp güldüler. Ve þimdi yine mucizelere inanýyorlar. Hem de eskisinden farklý olarak bunu hiç de aptalca bulmadan. 3 Ocak Pazartesi Bu yýl mutlaka memlekete dönmeye karar vermiþ olmak rahatlatýyor beni. Güneþli havalara, sarý diken kokularýna... Yasemin ve limon bahçelerine. Dolaþýp durduk Hakan'la Arbat'ta. Serserilerin yýðýldýðý açýk hava büfesini andýran bir yerde ayaküstü votka ve þampanya içtik. Masa arkadaþlarýmýz Alla, Nadya ve Marina likör içtiler. Yeni evli Nadya öpüþmeyi kocasýna ihanet saymýyor. Bekar olan Alla ve Marina ise evlenmeden önce daha çok aþklar ve serüvenler yaþamayý düþlemekte. Üçünün de ortak özelliði þu: Erkekleri yatak için umutlandýrmaya, son anda ise onlarý yüzüstü býrakýp gitmeye bayýlýyorlar. Bu özelliklerini oldukça neþeli bir biçimde açýklarken, ellerini de -sanki o erkekler oradaymýþ gibi- hoþçakal biçiminde sallamayý ihmal etmediler. 4 Ocak Salý Kýzýl Meydan'da bir noel aðacý/ Mutlu musun þimdi?/ Mozole nöbetçileri de çekip gitti/ iki yýl oldu kýzýl bayrak indirileli... Mumyalar tarihini kapattýk/ Milattan bindokuzyüzdoksanbir yýl sonra/ Ýkonlar tarihine döndük/ Yani baþladýðýmýz noktaya... Kelebek topuklarý vuruyor/ Meydanýn parke taþlarýna/ Derin uykulardan uyandýrmýyor/ Spaskiy kulesinin saatý da... Eski devrim pankartlarýnýn yerinde/ Sony Panasonic Sanyo/ Bakýr satar ciklet alýrlar/ Çinlilerin inadýna... Kýzýl Meydan'da bir noel aðacý/ Mutlu musun þimdi?/ "o iyi insanlar o güzel atlara binip gitti"/ Sanki hiç yaþamadýn deðil mi? 6 Ocak Perþembe Kilise, mumlar, ayin/ Çarmýha gerili bir Ýsa/ Çýkardým þapkamý girdim salona/ Günahý yok gecelerin Çanlar çalýyor çanlar çalýyor/ Ayetler senin olsun/ Bana yeter/ Sevda sözlerin 7 Ocak Cuma Ayrýldýk/ Demek yalnýz deðilim artýk... 8 Ocak Çarþamba "Ýnsan iki kere aþýk olmaz. Bir kere yanmýþ olaný kimse bir daha yakamaz." Yesenin. 12 Ocak Çarþamba Yine üþüttüm. Antibiyotik alýyorum durmadan. Televizyonda "Anna Karenina". Bir koltukta uyuyup uyanýyorum. Limonlu çay içiyorum. Yarýna iyileþir miyim diye düþünüyorum. Sensiz geçen bir günün daha bittiðine seviniyorum. 14 Ocak Cuma Küfürlerle birbirini aþaðýlayan bir toplulukta "Bana ne?" deyip susmanýn verdiði sýkýntýlar... Sevgiyi deðil, sevgisizliði öðreten bir yaþam tarzý. Ýyiliðin yalnýz aptallara özgü sayýlmasý. Kimsenin kimseye güvenmemesi. En önemsiz þeylerin bile büyük sýrlar gibi saklanmasý. Sonra bir bayram sofrasýnda buluþmak ve sanki birbirine böyle düþman yaþayan biz deðilmiþiz gibi en iyi dileklerle kadeh tokuþturmak Ocak Cumartesi Dýþarýdan kürek sesleri geliyor. Karý temizliyorlar. Yazda çektiðimiz fotoðraflara bakýyorum. Baktýkça büyüyor yalnýzlýðým. Özlem bir anda çekilmez oluyor. Birden yine telefona sarýlýyorum. Hiç deðilse sesini duymak için. Bir yalnýzlýðý seninle paylaþmak için. Onbir yaþýna basmýþ oðlumuz. Volga kýyýlarýnda oturmuþ bana bakýyor. Piyano çalýyor. Top oynuyor. Bir çýrpýda onbir yýl geriye koþuyorum. Maðusa'da Kocatepe sokaðýna. Yasemin kokusu doluyor karlý geceme. Deniz kenarýný, yakamozlarý, limon ve portokal bahçelerini alýp Mosfilmovskaya sokaðýna geliyorum. Ben yaþlandýkça büyüyen oðluma donmuþ nehirlerde sýcak bir yürek býrakarak... Hüzün, yine hüzün, yine hüzün. Ýþte bitti gün. Moskova-Lefkoþa hattýnda kimseler yok. 16 Ocak Pazar Berbat uyudum. Dehþetli rüyalar gördüm. Baþým aðrýyarak uyandým. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yaþamýmda sanki hiç önemli birþey yok. Kocaman bir boþluk. 17 Ocak Pazartesi Hiç bu kadar kederlenmemiþtim. Hiç bu kadar býrakýp gitmek istememiþtim bu kenti. Hiç bu kadar hüzünlenmemiþtim. Hiç kimseyi hiçbir zaman bu kadar özlememiþtim. Hiç bu kadar kayýtsýz olmamýþtým beni arayanlara. Yasemin kokusunu yasemini koklamadan hiç bu kadar içime çekmemiþtim. 18 Ocak Salý Sen beni düþünürsün þimdi/ Denizlerin daðlarýn ötesinden/ Ben seni/ Birlikteyken farketmiyorduk/ Birbirimizi/ Þimdi geberiyoruz hasretten Senin pencerenin altýnda/ Limon ve portokal aðaçlarý büyür/ Benimse camlarým paramparça/ Kuþlar da ötmez sabahlarý/ Karlý kayýnlarda Beni sorma/ Bildiðin gibiyim/ Bir gün nasýlsa bahar gelecek/ Bir gün mutlaka/ Ben de gelirim 19 Ocak Çarþamba Büroda masa baþýnda hiçbirþey yapmadan belki de saatlerce oturdum ve dýþarýda sessizce yaðan karý seyrettim. Kederli kedersiz, sevinçli sevinçsiz... Nasýl olduðumu, neler duyumsadýðýmý kestirmem bile güç. Gece "Sovremennik" tiyatrosunda "Güvercinler ve aþk" oyununu seyrettim. Eve metro ile döndüm. Hava buz gibi. Kaldýrýmlara ve avlulara yýðýlan kar kaskatý. Telefonda karýmla konuþtum. Geçip gitti günler/ sanki çok mutsuz/ þimdi deliler gibi/ o günleri arýyoruz. 24 Ocak Pazartesi Ben bu satýrlarý yazarken Mehmet de þu anda ameliyat msasýnda yaþamla boðuþmakta. Yedi aydýr sabýrla beklenen gün bugündü demek. Haberi alýr almaz hastaneye koþmak istedim. Prof. Oleg Sergeyeviç Belorusov her zamanki esprili haliyle "Ameliyatta yardýmcý olacaksan gel" dedi telefonda. Doktor iyi bir böbrek bulduklarýný söylüyor. Heyecanlý ve tedirginim. Ne kadar iyimser olmaya çalýþsam da kötü habere karþý hazýrlýklý. Sabahý iple çekiyorum. 25 Ocak Salý Sabah ilk iþim hastaneye koþmak oldu. Mehmet odasýna getirilmemiþ henüz. Koridorda karþýlaþtýðým tüm doktorlara "Nasýl?" diye soruyorum. Herkes "iyi" diyor. Oleg Sergeyeviç odasýnda tiryakisi olmadýðý halde sigara içmekte. Bir kahve de bana yaptý, sonra bir daha. Doktor gecenin yorgunluðunu ve stresini atamamýþ henüz. "Ameliyat zor oldu, vücudu çok yýpranmýþ, damarlarý çelikleþmiþ. Böbreði yerleþtirecek boþluðu zor bulduk" diyor. Sonra beni sarsan sözler dökülüyor birdenbire dudaklarýndan: "Çok yaþamaz!" Daha ne kadar diye sormaya cesaretim yetmiyor. Mehmet'i artýk odasýna getirmiþler. Doktorla birlikte yanýna yaklaþýyoruz. Bizi görünce adeta uçuyor mutluluktan. Gülüyor, konuþuyor, doktora iltifatlar yaðdýrýyor. "Ben böyle adam görmedim" diyor. Doðrusu Mehmet'i ameliyattan sonra bu kadar canlý görmek oldukça sevindiriyor beni. Týptan anlamýyorum, ama en büyük tehlike atlatýlmýþtýr herhalde. Ailesine müjdeyi vermek için telefona sarýlýyorum.

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gülü seven dikenine katlanýr

Gülü seven dikenine katlanýr Dün akþamki yemekte Eroðlu ile Hristofyas'a Downer Avustralya þarabý ikram etmiþ. Ancak kanguru koymamýþ masaya... Yazýk! Anasý ile yavrusu tam da bu masaya göreydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mayýs

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Aralýk 2014 Salý YIL: 13 SAYI: 4732 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mustafa Kemal'in yýktýðý ve tarihe gömdüðü Osmanlý diriliyor. Sýra Osmanlýca öðrenmeye geldi. Tayyip destekçisi basýnýn O.Ç. dediði Atatürk'ün vatan haini ilan edildiði günler de gelecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 26 Þubat 2012 Pazar Fatsa da kazanmýþtýk aslýnda. Bütün engellemelere raðmen 1979 senesinde kazanmýþtýk. Ama býrakmadýlar.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem

BÝR GÜN KEÞKE BÝR KATIRLIK YAPABÝLSEK. TC Büyükelçiliði önünde her gün eylem En çok vergi ödeyen casinolar deðil, gece kulüpleri de deðil, üniversiteler de deðil, galericiler de deðil... Ya kim? Bankacýlar! Kumar ve fuhuþ cenneti sanýrsýnýz ama banka adasý aslýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3329 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Kudurukluk Ýngiliz piçi dediler, yetmedi... Rum piçi dediler, yetmedi... Þimdi de 'Or... çocuklarý' diyorlar... Bugünleri de gördük iþte... Ve daha neler göreceðiz kimbilir... Bunlara 'hassiktir' çekmek az bile!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı