GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar"

Transkript

1 Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod Rev.A Baský /211

2 WEB

3 ÝÇÝNDEKÝLER Genel giriþ... Elektrikli pompalarýn özellikleri dizel motor...1 Aksesuarlar ve ana bileþenler...13 Seçim ve tercih...26 GEN..D/FHF serisi...3 Debi aralýðý...37 Hidrolik performans tablolarý...41 Elektriksel performans tablolarý...3 DFHF serisi... GEN..D/FHF serisi...9 GEN..1D/FHF serisi...63 GEN..1D/FHF serisi...69 GEN..11D/FHF serisi...73 Emme kitindeki Hc basýnç düþüþ eðrisi

4 ÝÇÝNDEKÝLER GEN..D/SHF serisi...91 Debi aralýðý...93 Hidrolik performans tablolarý...96 Elektriksel performans tablolarý...16 DSHF serisi...17 GEN..D/SHF serisi GEN..1D/SHF serisi...1 GEN..1D/SHF serisi GEN..11D/SHF serisi Emme kitindeki Hc basýnç düþüþ eðrisi Aksesuarlar Teknik özelliklerle ürün tanýmý...2 4

5 GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ GENEL GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI GEN hidrofor setleri, otomatik springler için EN1284 ve yangýn musluklarý sistemleri için UNI1779 ile uyumlu olacak þekilde üretilmiþtir. Hidrofor setinin tüm ana bileþenleri yukarýdaki standartlarla uyumlu olacak þekilde fabrikada baðlanýr ve monte edilir. Hidrofor setinin konfigürasyonu, standartta belirtilenler arasýndaki yangýn söndürme sistemi için seçilen tedarik tipiyle uyumlu olacak þekilde elektrikli ya da dizel motora takýlan pompa sayýsýna ve elektrikli ya da dizel motora baðlýdýr. Su tedariki, tekli veya birleþtirilmiþ olabilir. Yangýn söndürme sistemleri için normalde biri diðerini destekleyen iki ana servis pompasý monte edilir. Elektrikli motor ya da dizel motor seçimi, sistem için gereken güvenilirlik düzeyine baðlýdýr. Uygulamada, yangýn söndürme hidrofor setleri bir elektrikli ana pompaya ve bir dizel ana pompaya sahiptir. EN 1284 in 1.2. maddesi yinelenen su rezervlerini ifade eder ve birden fazla pompa takýlýysa elektrikli motor tarafýndan birden fazla pompa çalýþtýrýlamaz. Bu kavram, elektrikli veya dizel pompalardan oluþan hidrofor setlerinin takýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu, doðrulanan yangýn tehlikesi düþükse (tekli tedarikler) veya sisteme bir dizel jeneratör eklenmiþse biri diðerini destekleyen iki elektrikli pompanýn olamayacaðý anlamýna gelmez. Bu nedenle Lowara GEN serisi hidrofor setleri sistem gereksinimlerine ve ilk etkenlere göre yapýlandýrýlýr. Ayrýca bunlar fabrikada test edilir ve aþaðýdakileri içerir: Ayný hidrolik performans düzeyine sahip elektrikli bir motorla çalýþtýrýlan bir ya da iki yatay veya dikey ana pompa. Ayný hidrolik performans düzeyine sahip bir elektrikli ve bir dizel motorla çalýþtýrýlan iki yatay ana pompa. Bir dizel motorla çalýþtýrýlan yatay ana pompa. Hidrofor seti, aþaðýdaki ana bileþenlerle üretilir ve tamamlanýr: Lowara SV serisi elektrikli pilot pompa (gerekiyorsa), otomatik modda bir elektrikli panel ile kontrol edilir. Pilot pompa, tedarik basýncýný yenilemek için otomatik olarak basýnç þalteriyle çalýþtýrýlýr ve durdurulur. Bu, ana pompalarýn çalýþmasýný ve ana alarmlarý etkinleþtirmesini önler. Her ana pompa için bir kontrol paneli. Her ana pompa için basýnç þalterleri (ilki arýzalanýrsa ikincisi pompanýn çalýþtýrýlmasý için izni yineler). Her bir ana pompanýn basma hattýnda, emme derinliði montajlarý için çalýþma devresine baðlantý amacýyla bir vana, bir çekvalf ve bir musluk vardýr. Ayrýca ana pompa kapalý bir basma hattýyla çalýþýrsa, pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için pompa gövdesine bir su devridaim musluðu uygulanýr. Her bir ana pompaya sisteme baðlantý için kaynaklý flanþla takýlan bir tahliye manifoldu baðlanýr. Kompakt bir yapýdaki ve montaj için hazýr olan tüm hidrofor seti bileþenlerini içeren tek bir kaide. Pompa ünitesini standardýn gerektirdiði gibi tamamlamak için GEN serisi hidrofor setlerine aþaðýdaki aksesuarlar takýlýdýr: Emme hattý kiti. Debi ölçer. Alarm paneli. Dizel motorlar için yedek parçalar. Aksesuarlý besleme tanký (emme derinliði montajlarý için). 24L diyaframlý tanklar.

6 SET TANIMLAMA KODU DÝZEL MOTORLU POMPA D FHF E A X / 32-2/D24 / B / IP Seçenekler: IP = IP korumalý paneller. _ = Dil grubu IT, EN, FI, PT. B = Dil grubu EN, FR, DE, NL. Pompa modeli. X = Otomatik kapatma. A = Periyodik otomatik testli model. EN 1284 Yangýn söndürme serisi. FHF = Pompa kodu. SHF = Pompa kodu. Dizel motorlu pompa. DÝZEL MOTORLU POMPA SETÝ GEN A X D / FHF 32-2/D24 / B / IP Seçenekler: IP = IP korumalý paneller. _ = Dil grubu IT, EN, FI, PT. B = Dil grubu EN, FR, DE, NL. FHF = Pompa kodu. SHF = Pompa kodu. Yalnýzca dizel motorlu pompa. X = Otomatik kapatma. A = Periyodik otomatik testli model. GEN Yangýn söndürme serisi. GRU DÝZEL MOTOR POMPALI VE ELEKTRÝKLÝ MOTOR POMPALI SET GEN Y B X 1 1 D / FHF 32-2/4/D24 + 1SV / B / IP Seçenekler: CP = Elektrikli pompa panelindeki temiz kontaklar. IP = IP korumalý paneller. KV = Voltmetre kiti. _ = Dil grubu IT, EN, FI, PT. B = Dil grubu EN, FR, DE, NL. Pilot pompa kodu. FHF = Ana pompa kodu. SHF = Servis kodu. D = Dizel motor pompalý. = Elektrikli pilot pompasýz. 1 = Elektrikli pilot pompalý. = Elektrikli ana pompasýz. 1 = 1 elektrikli ana pompalý. X = Otomatik kapatma. B = Temel model (yalnýzca elektrikli servis pompasý varsa iþaretleyin). A = Periyodik otomatik testli model. Elektrikli ana pompa elektrikle çalýþtýrma D = Doðrudan çalýþtýrma (22 kw ye (dahil) kadar). Y = Yýldýz/üçgen baþlatma. I = Direnç çalýþtýrma. GEN Yangýn söndürme serisi. 6

7 REFERANS STANDARTLAR Lowara yangýn söndürme hidrofor setleri aþaðýdaki yönergelere uygun olacak þekilde EC onaylýdýr: - Makine Direktifi 26/42/EC. - Düþük Voltaj Direktifi 26/9/EC. - Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 24/18/EC. Elektrikli pompa performansýnýn aþaðýdaki standart ile uyumlu olacaðý beyan edilmiþtir: ISO 996-A Rotodinamik pompalar hidrolik performans testleri ve kabul kriterleri. Yangýn söndürme hidrofor setleri Avrupa yangýn söndürme Standardý EN 1284 ile uyumludur. Otomatik kapatmalý modeller de yangýn musluklarý sistemleri için Ýtalya UNI 1779 standardýyla uyumludur. 7

8 P P GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ POZÝTÝF EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA P P P P PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PUMP ON-OFF VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER STRAINER QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY ELECTRIC PUMP QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY DIESEL PUMP QPD, CONTROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QAL, A LA RMS CONT ROL PA NEL FLOATING TAP ECCENTRIC REDUCER PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH PM P PM CONNECTIONS WATER SUPPLY M M M WATER SUPPLY HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QMTP QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN11D_SPB-EN_B_SC GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ EMME DERÝNLÝÐÝ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL P P P P M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PUMP ON-OFF VALVE PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER STRAINER QF, CONTROL PA NEL FOR DUT Y ELECTRIC PUMP QF, CONTROL PA NEL FOR DUT Y DIESEL PUMP QPD, CONT ROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QA L, ALARMS CONTROL PA NEL FLOATING TAP ECCENTRIC REDUCER PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH P WATER TANK SUPPLY PM CONNECTIONS PM M M M HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QMTP QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN11D_STB-EN_B_SC 8

9 GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ MEKANÝK YAPILANDIRMA REF. AÇIKLAMA REF. 1 elektrikli ana pompa 1 2 dizel motorlu ana pompa kontrol panelleri * AÇIKLAMA 9

10 GS SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝNDE KULLANILAN POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ 1SV ELEKTRÝKLÝ POMPALAR (PÝLOT POMPA) Çok kademeli santrifüj dikey elektrikli pompalar. Pompalanan sývýyla temas eden tüm metal parçalar paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Model F: yuvarlak flanþlar, sýralý basma ve emme çýkýþlarý, AISI 34 (Standart model). Model N: yuvarlak flanþlar, sýralý basma ve emme çýkýþlarý, AISI 316 (Ýstek üzerine temin edilebilir). Düþürülmüþ eksenel güç satýþa hazýr standart motorlarýn kullanýmýný etkinleþtirir. Lowara PLM yüzey motorlarýnýn performans seviyeleri genellikle verimlilik sýnýfý 1 olarak belirtilen seviyeye dahildir. EN 1276 (örn DIN 2496) ve ISO 369 ile uyumlu mekanik salmastra. Kolay bakým. Montaj ya da sökme iþlemi için hiçbir özel araç gerekmez. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. FHF32, 4,, 6, 8, 1, 12 POMPA SERÝSÝ Tek fanlý, dökme demir yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal basma çýkýþlarý. Pervane: 32, 4,, 6-12 boyutlarý için lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelikten veya 6-16, 6-2, 6-2, 8, 1, 12 boyutlarý için dökme demirden üretilmiþtir. Emme ve basma çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ayrýlabilir kaplinli ve ankraj temeli. Lowara PLM yüzey motorlarýnýn performans seviyeleri genellikle verimlilik sýnýfý 1 olarak belirtilen seviyeye dahildir. EN e göre performans seviyeleri. Ayrýlabilir kaplin tasarýmý, pervane, adaptör ve motor pompa gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. SHF32, 4,, 6, 8 POMPA SERÝSÝ Tek fanlý, pompa gövdeli yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal basma çýkýþlarý. Kapalý pervane, lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelikten (2, 32, 4,, 6-16/7 ve 6-16/11A boyutlarý için) veya AISI CF8M dökme paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Emme ve basma çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ayrýlabilir kaplinli ve ankraj temeli. Lowara PLM yüzey motorlarýnýn performans seviyeleri genellikle verimlilik sýnýfý 1 olarak belirtilen seviyeye dahildir. EN e göre performans seviyeleri. Ayrýlabilir kaplin tasarýmý, pervane, adaptör ve motor pompa gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. 1

11 ANA BÝLEÞENLER YANGIN SÖNDÜRME DÝZEL MOTORLU POMPA (D..) Ana pompaya kaplinle baðlanan dizel motor. Dizel motorlu pompanýn ve akü þarj cihazýnýn kontrolü için elektrik paneli. Ýki baðýmsýz akülü dizel motor çalýþtýrma devresi. Ýki motorlu çalýþtýrma rölesi. Motoru elektrik kontrolünden kapatma cihazý (Elektrikli durdurma). Dizel motor için þamandýra ile donatýlmýþ yakýt tanký. RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý çeliðinden yapýlmýþ kaide. Dizel motorlu pompa, titreþim düþürme ayaklarý olan kendi kaidesine monte edilir ve 3 metre kablo (istek üzerine metre uzunlukta kablo temin edilebilir) takýlý duvara monte edilen bir elektrik paneli, kapasiteye baðlý olarak duvara ya da yere monte edilebilen yakýt tanký ve yere monte edilen ya da birleþtirilmiþ aküler ile birlikte gelir. Ýsteðe baðlý tedarik edilebilen ek dizel yakýt tanklý özel modeller. Yere montaj için bir panel montaj braket takýmý ve pilot pompa takýmý istek üzerine temin edilebilir. Dizel motorun montajýnda, yanma sonucu oluþan gazlar için yeterli havalandýrma ve dýþarý atma saðlanmalýdýr. DÝZEL MOTOR POMPALI YANGIN SÖNDÜRME SETLERÝ (GEN..D) ELEKTRÝKLÝ POMPA VE DÝZEL MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME SETLERÝ (GEN..D) Her pompanýn basma hattýnda açma/kapatma vanalarý, DN ila DN1 arasý çaplý kola sahip 1" 1/2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için küresel vana, DN12 çapý ve yukarýsý için el çarký ve sürgülü vana. AÇIK/KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Müþteri tarafýndan yapýlan elektrik baðlantýlarý. (Kilitleme takýmý istek üzerine temin edilebilir.) Her ana pompa için devridaim cihazý. Devridaim cihazý, kapalý çýkýþla çalýþýrken pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için minimum kapasiteye olanak verir. Çalýþan pompalarýn alarmlarý için etkinleþtirme basýnç þalteri, çekvalflerin contasýný kontrol etmek için test valfi ve emme derinliðinin monte edilmesi durumunda besleme tanký baðlantý borularý için kaplinler içermektedir. Her bir devridaimin emme tanký ya da besleme tanký baðlantýsý ekipmaný monte eden kiþi tarafýndan görülmelidir. Çekvalf ve açma/kapatma vanasý arasýndaki her bir ana pompanýn basma hattýnda manometre. Her bir pompanýn basma hattýnda çekvalf. 1"1/2 ye kadar çaplar için diþli kaplin, daha büyük boyutlar için flanþlý kaplin. Herhangi bir 24 litrelik membran tankýný baðlamak için boyalý demir basma manifoldu (PN 16) ve ilgili kapaklara sahip diþli çýkýntýlar. Kör ve kaynaklý çinko kaplý flanþlar. Her ana pompa için iki çalýþtýrma basýnç þalteri. Elektrikli ana pompalar için, çalýþtýrma iþlemi basýnç þalteriyle gerçekleþir ancak paneldeki tuþla çalýþan seçici anahtarý kullanýlarak elle durdurulur (otomatik kapatmalý model hariç). Varsa elektrikli pilot pompa için hem çalýþtýrma hem de durdurma iþlemi basýnç þalteriyle belirlenir. Ana pompa için çalýþtýrma basýnç þalteri devresi, basma manifoldu için baðlantý borularý, devridaim devresi dahil. Bu devre vana, çekvalf, emniyet ventili ve çeþitli boru baðlantý elemanlarýný içerir. Devrenin konfigürasyonu, ilgili vana kapalýyken basýnç þalterinin müdahalesine olanak verir. Çeþitli boru baðlantý elemanlarý (bakýr, çinko kaplý çelik). Eðilmiþ sacdan ve RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý çeliðinden yapýlmýþ kaide. RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý çeliðinden yapýlmýþ kontrol paneli çerçevesi. Ana pompaya kaplinle baðlanan dizel motor. Basma hattýnda titreþim düþürücü baðlantýlar. Dizel motorlu pompanýn ve akü þarj cihazýnýn kontrolü için elektrik paneli. Ýki baðýmsýz akülü dizel motor çalýþtýrma devresi. Aküleri baðlantý kutusuna baðlayan kablolarýn uzunluðu 3 m dir. Ýki motorlu çalýþtýrma rölesi. Motoru elektrik kontrolünden kapatma cihazý (Elektrikli durdurma). 11

12 Dizel motor için yakýt tanký. Ýsteðe baðlý tedarik edilebilen ek dizel yakýt tanklý özel modeller. Her bir elektrikli ana pompa için elektrik paneli. Çalýþtýrma: 22 kw ye kadar ve dahil olmak üzere doðrudan (DOL), en fazla 3 kw den yýldýz/üçgen. Dizel motorlu pompa, titreþim düþürme ayaklarý olan kendi kaidesine monte edilir ve 3 metre kablo (istek üzerine metre uzunlukta kablo temin edilebilir) takýlý duvara monte edilen bir elektrik paneli, kapasiteye baðlý olarak duvara ya da yere monte edilebilen yakýt tanký ve boyuta baðlý olarak yere monte edilen ya da birleþik aküler ile birlikte gelir. Yere montaj için bir panel montaj braket takýmý ve pilot pompa takýmý istek üzerine temin edilebilir. Dizel motorun montajýnda, yanma sonucu oluþan gazlar için yeterli havalandýrma ve dýþarý atma saðlanmalýdýr. kw ye varan elektrik motorlu pompalar için kontrol panelleri brakete sabitlenir. Daha yüksek güçlerdeki elektrikli ana pompa için kontrol panelleri yere monte edilir, elektrikli pilot pompa paneli ise duvara monte edilerek sabitlenir. Tek dizel motorlu pompaya ek olarak pilot pompa özelliðine sahip setler, 1 x 23V tek fazlý güç kaynaðý içeren elektrikli pilot pompa ile donatýlmýþtýr. EMME KÝTÝ Bu set, emme hattýndan bileþenler olmadan tedarik edilir. Ýstek üzerine ana pompanýn EMME hattý için sistemin montaj tipine göre ÝKÝ model temin edilebilir: POZÝTÝF EMME YÜKSEKLÝÐÝ ve EMME DERÝNLÝÐÝ KÝTÝ Kit; pozitif emme yüksekliði veya emme derinliði olan tesisatlar için uygundur. Pompanýn emme hattý þunlarý içerir: - Pompa giriþine baðlamak üzere titreþim önleyici baðlantý. - Eksantrik veya flanþlý çýkýntý borusu. - Vakum manometresi. - DN1 e kadar çaplar için kollu açma/kapama kelebek vanasý (pozitif emme yüklü tesisat olmasý durumunda isteðe baðlýdýr), DN12 ve daha yukarýsý için el çarký ve sürgülü vana. AÇIK/KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Müþteri tarafýndan yapýlan elektrik baðlantýlarý. (Valf kilidi istek üzerine temin edilebilir.) - Kaynaklý flanþ. EN 1284 Standardýnýn gereksinimlerine uygun (bölüm 1. ve bölüm 1.6). Bu gereksinimler, montaj türüyle ve boru bölümlerinin ölçümleriyle baðlantýlýdýr. (sayfa teki tablolara bakýn). DÝÐER MODELLER: Temel GENDB (doðrudan çalýþtýrma), GENYB (yýldýz üçgen çalýþtýrma), GENIB (dirençli çalýþtýrma) modellerinin yaný sýra, aþaðýdaki modeller de bulunmaktadýr: GEN..A Periyodik otomatik test iþlevli. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde haftalýk saati de içeren bir otomatik test devresi vardýr. Önceden ayarlanan saat ve tarihte pompa çalýþtýrýlýr ve 1 dakika çalýþýr durumda tutulur. Bu aralýk sýrasýnda denetleme devresi devridaim devresindeki basýncýn çalýþmakta olan pompanýn basýnç þalteri kontaðýný kapattýðýný kontrol eder. Düzensizlik olmasý durumunda uzaktan sinyalleme için kullanýlabilen ilgili yardýmcý otomatik test alarm rölesi, etkinleþtirilir ve hafýzaya alýnýr. EN1284 Standardý, otomatik test devresi olmasýný hesaba katmaz ancak kullanýcý tarafýndan gerçekleþtirilecek periyodik kontrolleri gerektirir, bu nedenle, periyodik otomatik test iþlevi yukarýdaki kontrollerin yerine geçemez. GEN..X (Yangýn musluklarý sistemleri için, UNI 1779) Otomatik kapatmalý. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde bir otomatik kapatma devresi vardýr. Bu devre, belirli durumlarda sistem basýncý, en az yirmi dakika çalýþtýrma deðerinden daha yüksek deðerlerde tutulduktan sonra otomatik kapatma iþlevine olanak verir. Otomatik test ve otomatik kapatmalý modeller her GEND.., GENY.., GENI.. çalýþtýrma türü için ve bunlar arasýndaki kombinasyonlar için kullanýlabilir (Tanýmlama kodlarý sayfasýna bakýn). 12

13 AKSESUARLAR TALEP ÜZERÝNE MEVCUTTUR Aþaðýdaki modellerden birinde elektrikli pilot pompa için kuru çalýþmaya karþý koruma: - Emme derinliði olmasý durumunda filatör. - Emme derinliði olmasý durumunda dip klepesi (elektrikli pilot pompada isteðe baðlý dip kelepe modülü). - Pozitif emme yüksekliði durumunda minimum basýnç þalteri. EN1284 e uygun GEN yangýn söndürme hidrofor setlerine takýlý bir ya da iki Lowara pompanýn uzak durumunu ve alarmýný izlemek için elektrikli panel. Elektrikli ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: Motorla çalýþan, pompa çalýþtýrma isteði, pompa çalýþýyor, çalýþtýrma hatasý. Dizel motorlu ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: manuel konumda anahtar, dizel motor 6 QAL1284 Panel denemeden sonra çalýþmýyor, pompa çalýþýyor, kontrolör arýzasý. Ek olarak: minimum emme tanký veya yakýt seviyesi, minimum besleme tanký seviyesi, emme ve basma hattýndaki açma-kapatma vanasý tamamen açýk deðil. EN1284 tarafýndan istenen yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve alarmla görülebilir. Alarm sýfýrlama düðmesi ve LED test düðmesi dahildir. Kontrol ünitesi aþaðýdaki genel alarmlarý da verecek þekilde donatýlmýþtýr: - Aþaðýdaki deðiþtirme kontaklarýndaki yanlýþ elektrik baðlantýsý için genel alarm: debi ölçer devresi valfi, tahliye pompasý, pilot pompa durumu. - Panel 1 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). - Panel 2 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik Debi ölçer baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). - Pilot pompanýn aþýrý yüklenmesi; - Pilot pompa çalýþýyor; - Ana pompa aþýrý yüklenmesi; - Akü zayýf; - ModBus sistemiyle iletiþim yok. Yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve ekranda görülebilir. Müþteri alarmý etkinleþtirmeye karar verebilir. Sayfa 144 te daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ana pompalarýn test akýþý için devre. Debi ölçer tipine göre doðrudan okunan debi ölçer (ana pompanýn kapasitesine göre boyutlandýrýlmýþ), ekipmandan merkeze doðru baðlantý borularý ve düz borular, DN6 ila DN1 arasý çaplý kola sahip 2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için açma/kapatma küresel vana, DN12 çapý ve yukarýsý için sürgülü vana içerir. AÇIK/KAPALI durumunu izleme dahildir. DN8 e kadar ve dahil olmak üzere çaplar için yeni model debi ölçer (P6). Sistemdeki herhangi bir basýnç salýnýmýný yumuþatmak için pompalarýn bulunduðu sayýyla ayný olan ilgili küresel vanaya sahip diyaframlý tank. Maksimum basma yüksekliðine göre 8, 1 ve 16 bar maksimum basýnçlý 24 litrelik model veya 2 bar maksimum basýnçlý 2 litrelik model. Emme derinliði tesisatý olmasý durumunda her bir ana pompa için besleme tanký. Emme derinliði tesisatý olmasý durumunda besleme tankýnýn filatör musluðu gibi emmesi için aksesuarlar, seviye göstergesi, valfler, her bir ana pompada otomatik hava boþaltma aparatý. Besleme tanklarý, debi ölçerler ve mevcut membran tanklarýnýn tüm ana özellikleri aksesuarlar bölümünde gösterilmektedir. 13

14 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN (Satýþ ve Teknik Yardým Hizmetine baþvurun) Elektrikli pompalarla deniz suyunu pompalamak için setler, valfler, manifold ve AISI 316 borular veya uyumlu alaþýmlar. Standard olmayan güç kaynaðý setleri. Ýki dizel motorlu ana pompa içeren setler. (Sayfa e bakýn). Ayrý elektrikli pilot pompalý setler takým olarak tedarik edilir. Dýþ mekanda kullaným için prefabrik kutular içine monte edilen setler. Aþýrý büyük yakýt tanklý setler. Sýkýþtýrýlmýþ havalý çalýþtýrma sistemine sahip dizel motor pompalý setler. Ortam havasýný soðutma cihazýna sahip dizel motorlu pompa. Notlar Set, her bir pompa için baðýmsýz emiþ saðlayan EN1284 Standardýyla (madde ve ) uyumlu bir emme manifoldu olmadan tedarik edilir. Emme borularýnýn boyutu için sabit sistemler ve yangýn söndürme ile ilgili EN1284 Standardýna bakýn Otomatik su püskürtücü sistemler Tasarým, montaj ve bakým?- montajýn, kullaným sýnýrlarý için emme derinliði veya pozitif emme yüksekliði olarak deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceðini tanýmlayýn. Standart, mümkün olduðunda pompalarýn pozitif emme yüksekliðiyle monte edilmesini ister, aksi halde besleme tanklarý, sinyal ve yeniden entegrasyon için uygun otomatik cihazlarla birlikte verilmelidir. EN1284 Standardý su basýncýnýn 12 bar ý aþmamasý gerektiðini ifade eder (madde 8.2.1). Bazý uygulamalarda 12 barýn üzerindeki basýnçlara sahip olunabilir (madde 8.2.2). Bu durumda yönetmeliklerdeki sýnýrlar dahilindeki pompalardan daha yüksek basýnca sahip olan pompa setleri kullanýlýr. Katalogda, böyle montajlar için metreye kadar pompa kapatma yüksekliðine sahip olan hidrofor setleri de gösterilmektedir. 14

15 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN

16 ELEKTRÝKLÝ ANA POMPA ÝÇÝN KONTROL PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP 4): Genel panel kilitleme þalteri. Analog ampermetre. Yalnýzca otomatik konumda çýkarýlabilir anahtarlý MAN AUT selektör. Elektrik voltajý varlýðýný, doðru faz sýrasýný (üç fazlý güç kaynaðý), çalýþtýrma isteðini, pompa çalýþmasýný ve çalýþmama durumunu LED lambalarý, lamba test düðmesi ve çalýþtýrma ve durdurma düðmeleri aracýlýðýyla EN1284 paragraf daki hükümler uyarýnca göstermek için klavye. Ýç: Yardýmcý devreler ve elektronik kart için 12/24V transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Yýldýz/üçgen deðiþtirme zamanlayýcý veya reaktans anahtarlama. Faz yok sinyali için röle. Yardýmcý röleler. Geçerli transformatör. Terminal kartlarý. Faz olmamasý, pompa istenmesi, pompanýn çalýþýyor olmasý ve çalýþtýrma arýzasý durumlarýnda sesli/görsel alarmlarý etkinleþtirmek için temiz kontaklar (maks. 24V, 1A). Kablo rakorlarý (yere sabitlenen modeller hariç). Kablo baðlantý þemasý. Elektrikli ana pompa paneli 16

17 ELEKTRÝKLÝ PÝLOT POMPA ÝÇÝN KONTROL PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP ): Genel panel kilitleme þalteri. Genel çalýþma ve termik hatasý için görsel göstergeler. Manuel otomatik selektör hariç. Ýç: 24V lik yardýmcý devreler için transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Aþýrý yük kesme þalteri. Pompa kapatma zamanlayýcýsý ( 9 sn). Terminal kartlarý. Kablo rakorlarý. Kablo baðlantý þemasý. Kuru çalýþmayý önlemek üzere bir þamandýralý anahtara veya minimum basýnç anahtarýna baðlanmak için uygundur. Ýsteðe baðlý seviye kontrol modülü (isteðe baðlý olarak tedarik edilir), problarýn elektrotlara baðlanmasýný saðlar, su sertliðine baðlý olarak hassasiyeti düzenlenebilir. Elektrikli pilot pompasý paneli ÝSTEK ÜZERÝNE TEDARÝK EDÝLEBÝLEN SEÇENEKLER CP alternatif Elektrikli ana pompa panelinin durumunu kontrol etmek için kontaklar serisi ve alarm sinyali vermek için saðlanan kontaklar: Faz yok Motor çalýþýyor Selektör konumu MAN-AUT- Çalýþmýyor Çalýþtýrma isteði Elektrikli pilot pompasýnýn durumunu kontrol etmek için kontaklar serisi: Pompa çalýþýyor Termal kapanma (aþýrý yükleme) Su yok KV alternatif Analog voltmetre ve faz anahtarý olan elektrikli ana pompa için kontrol paneli. IP alternatif Ek IP korumasý olan elektrikli ana pompa paneli. 17

18 DÝZEL MOTORLU POMPA ÝÇÝN KONTROL PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP 4): Dizel motor için elektronik kontrol ve yönetim ünitesi. Alarmlar ve durum ekraný, akü voltajý, hýz ölçer, saat sayacý, alarm programlama, tarih ekraný, ana sinyaller ve manuel çalýþtýrma düðmesi. Yalnýzca otomatik konumda çýkarýlabilen anahtarlý Man-Auto- seçici þalteri. Acil durum akü çalýþtýrma düðme çifti. Genel kapý kilitleme þalteri. Ýç: Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. 12Vdc/24Vdc akü þarj cihazý çifti. Dizel motor ve alarmlarýn yönetimi için kontrol ünitesi. Yardýmcý röleler. Motor ýsýtýcýlar için güç devreleri. Terminal kartlarý. Ýletiþim portu için RS232 soket. Kablo rakorlarý. Kablo baðlantý þemasý. Dizel motorlu pompa paneli Panel standart olarak alarm sinyali kontaklarý ile birlikte gelir (maks. 1A,3Vdc/12Vac/277Vac): Manuel çalýþma modu. Regülatör arýzasý. Motor çalýþýyor. Çalýþtýrýlamýyor. Genel alarm. Tek fazlý 1x23V standart güç kaynaðý. ÝSTEK ÜZERÝNE TEDARÝK EDÝLEBÝLEN SEÇENEKLER IP alternatif Ek IP korumasý olan dizel motorlu ana pompa paneli. Set, monte edilmiþ, kalibrasyonu yapýlmýþ ve fabrikada test edilmiþ olarak tedarik edilir. Set, bir kullaným kýlavuzu, pompa kýlavuzlarý ve paneller için kablo baðlantý þemalarýyla birlikte gelir. Yer panelleri içeren setler için elektrikli paneller ayrý bir pakette bulunan setle birlikte gönderilir ve yanýnda metre uzunluðunda (istek üzerine daha uzun kablolar temin edilebilir) baðlantý kablolarý verilir. Montajý yapan kiþi kablolarýn döþenmesinden ve takýlmasýndan sorumludur. 18

19 KONTROL PANELÝ BOYUTLARI ANA POMPA PANELÝ GÜÇ (kw) KORUMA SINIFI B L H,7-7, IP ,2-22 IP IP IP IP IP qe-serv-en_d_td PÝLOT POMPASI PANELÝ KORUMA SINIFI B L H IP MOTORLU POMPA PANELÝ KORUMA SINIFI B L H IP4 3 2 * Kontrol panelleri tedarik kapsamýndadýr. 19

20 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI BOYUTLAR VE KAPASÝTE B L H serb-mtp-en_b_td Not: Ýsteðe baðlý tedarik edilebilen ek dizel yakýt tanklý özel modeller. 2

21 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI KOMBÝNASYONLAR VE KONUMLANDIRMA POMPA D.. FHF32-12/D119 3 FHF32-12/D136 3 FHF32-16/D 3 FHF32-16/D164 3 FHF32-2/D188 3 FHF32-2/D24 3 FHF4-12/D112 3 FHF4-12/D122 3 FHF4-12/D143 3 FHF4-16/D9 3 FHF4-16/D171 3 FHF4-2/D19 3 FHF4-2/D29 3 FHF4-2/D218 3 FHF4-2/D233 3 FHF4-2/D21 3 FHF-12/D119 3 FHF-12/D13 3 FHF-12/D139 3 FHF-16/D8 3 FHF-16/D174 3 FHF-2/D197 3 FHF-2/D29 3 FHF-2/D224 3 FHF-2/D237 6 FHF-2/D2 6 FHF6-12/D121 3 FHF6-12/D129 3 FHF6-12/D14 3 FHF6-16/D161 3 FHF6-16/D168 3 FHF6-16/D178 3 FHF6-2/D187 3 FHF6-2/D198 6 FHF6-2/D21 6 FHF6-2/D22 6 FHF6-2/D241 6 FHF6-2/D28 9 FHF8-16/D163 3 FHF8-16/D173 6 FHF8-2/D189 6 FHF8-2/D27 6 FHF8-2/D22 9 FHF8-2/D238 9 FHF8-2/D26 13 DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE pos-serb-fhf1284-en_c_td 21

22 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI KOMBÝNASYONLAR VE KONUMLANDIRMA POMPA D.. FHF1-16/D 3 FHF1-16/D16 6 FHF1-16/D18 6 FHF1-2/D168 6 FHF1-2/D192 6 FHF1-2/D23 9 FHF1-2/D213 9 FHF1-2/D221 9 FHF1-2/D23 13 FHF1-2/D24 19 FHF1-2/D FHF12-2/D26 9 FHF12-2/D FHF12-27/D FHF12-27/D FHF12-27/D23 24 FHF12-27/D DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE pos-serb-fhf en_c_td 22

23 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI KOMBÝNASYONLAR VE KONUMLANDIRMA POMPA D.. GEN..D GEN..1D GEN..1D GEN..11D SHF32-12/D121 3 SHF32-12/D136 3 SHF32-16/D 3 SHF32-16/D168 3 SHF32-2/D188 3 SHF32-2/D24 3 SHF32-2/D222 3 SHF32-2/D242 3 SHF32-2/D26 3 SHF4-12/D112 3 SHF4-12/D126 3 SHF4-12/D143 3 SHF4-16/D9 3 SHF4-16/D171 3 SHF4-2/D19 3 SHF4-2/D29 3 SHF4-2/D218 3 SHF4-2/D233 3 SHF4-2/D21 3 SHF-12/D119 3 SHF-12/D13 3 SHF-12/D139 3 SHF-16/D8 3 SHF-16/D174 3 SHF-2/D197 3 SHF-2/D29 3 SHF-2/D224 3 SHF-2/D237 6 SHF-2/D2 6 SHF6-16/D119 3 SHF6-16/D129 3 SHF6-16/D137 3 SHF6-16/D168 3 SHF6-16/D177 3 SHF6-2/D192 3 SHF6-2/D23 6 SHF6-2/D2 6 SHF6-2/D24 6 SHF6-2/D2 9 SHF8-16/D169 3 SHF8-16/D177 3 SHF8-16/D186 6 SHF8-2/D198 6 SHF8-2/D2 6 SHF8-2/D226 9 SHF8-2/D237 9 SHF8-2/D22 13 SHF8-2/D27 19 DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE pos-serb-shf1284-en_c_td 23

24 DÝZEL MOTORLU POMPA ÝÇÝN ÇALIÞTIRMA AKÜLERÝ EN 1284 KOMBÝNASYONLAR VE BOYUTLAR DÝZEL MOTORLU POMPA FHF KOMBÝNASYONLARININ TABLOSU MOTORLU POMPA BATARYA MOTORLU POMPA BATARYA DFHFE.. A B C D E DFHFE.. A B C D E POMPA POMPA 32-12/D /D /D /D /D 6-2/D /D /D /D /D /D24 6-2/D /D /D /D /D /D /D /D9 8-2/D /D /D22 4-2/D19 8-2/D /D29 8-2/D26 4-2/D /D 4-2/D /D16 4-2/D /D18-12/D /D168-12/D13 1-2/D192-12/D /D23-16/D8 1-2/D213-16/D /D2-2/D /D221-2/D29 1-2/D23-2/D /D24-2/D /D267-2/D2 12-2/D /D /D /D /D /D /D /D /D /D /D /D /D FHF32-12_ab-en_a_tc 24

25 DÝZEL MOTORLU POMPA ÝÇÝN ÇALIÞTIRMA AKÜLERÝ EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA SHF 32-8 KOMBÝNASYONLARININ TABLOSU D 32-12/D /D /D 32-16/D /D /D /D /D /D /D /D /D /D9 4-16/D /D19 4-2/D29 4-2/D /D /D21-12/D119-12/D13-12/D139-16/D8-16/D174-2/D197-2/D29-2/D224-2/D237-2/D2 6-16/D /D /D /D /D /D /D23 6-2/D2 6-2/D24 6-2/D2 8-16/D /D /D /D /D2 8-2/D /D /D22 8-2/D SHF32-8_ab-en_a_tc 2

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI

50 Hz. GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 12845 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Hz GEN Serisi YÜKSEK RANDIMANLI MOTORA SAHÝP FHF VE SHF SERÝSÝ YATAY SANTRFÜJ POMPALI EN 1284 PAKET TÝP YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFORLARI Kod 19141 Rev.A Baský 11/211 2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Elektrikli pompalarýn

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8 DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz Z855, Z875 Z895, Z8125 Serisi 8" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191005961 Rev.A Baský 06/2008 Z855, Z875, Z895, Z8125 SERÝLERÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI BASKI 06-2008 2 ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi. FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Hz GS-GS1-GS3 Serisi FH ve SH SERÝSÝ YATAY SANTRÝFÜJ POMPALI SABÝT HIZLI PAKET HÝDROFORLAR Kod 19191 Rev.A Baský 11/11 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... Seçim ve tercih... GS.../FH Serisi...13 Modeller... Elektrikli

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Temiz ve kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOC pompalar çok yönlü,

Detaylı

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ

50 Hz. MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ 5 Hz MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS Serisi ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ Kod 1914481 Rev.A Baský 12/21 MINIBOX, MIDIBOX SINGLEBOX PLUS,

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GHV20-GHV30-GHV40 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GHV2-GHV3-GHV4 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 191771 Rev.B Baský 2/212 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GHV.../SV

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRÝKLÝ DRENAJ VE PÝS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baský 12/2009 Kirli su için Dalgýç tipi Elektrikli Pompalar DOMO Serisi DOMO serisi elektrikli

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz FC-FCT Serisi (EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞ TEKLÝ VE ÝKÝLÝ ÝN-LÝNE ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191007291 Rev.A Baský 06/2011 FC-FCT SERÝSÝ 50 Hz de HÝDROLÝK PERFORMANS

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baskı 12/2009 Temiz ve az kirli su için Dalgıç tipi Elektrikli Pompalar DIWA Serisi Temiz ve

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ

50 Hz. GS20-GS21-GS30 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Hz GS-GS1-GS3 Serisi DİKEY ÇOK KADEMELİ ELEKTRİKLİ POMPA E-SV SERİSİNE SAHİP SABİT HIZLI HİDROFOR SETLERİ Kod 1911 Rev.A Baskı 1/1 İÇİNDEKİLER Genel giriş... 3 Seçim ve tercih... 4 GS.../SV Serisi...11

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 995 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 1-1 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Teknik Özellikleri : MODEL

Teknik Özellikleri : MODEL EB seviye þalterleri tank seviye ölçüm ve kontrolü için kullanýlýr. üksek sýcaklýða ayaným, er yöne çalýþabilen uzun ömürlü kontak yapýsý, ýslak kýsýmlarýnýn paslanmaz çelik olmasý, ikey veya yatay baðlantý

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

50 Hz. SCUBA, GS Serisi 4" - 5" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR

50 Hz. SCUBA, GS Serisi 4 - 5 DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR 50 Hz SCUBA, GS Serisi 4" - 5" DALGIÇ TÝP ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191005941 Rev.A Baský 06/2008 Monoblok Dalgýç tip Elektrikli Pompalar SCUBA Serisi KULLANIM ALANLARI SÝVÝL, TARIMSAL, ENDÜSTRÝYEL. UYGULAMALAR

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,40 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 16,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos

Ürün serisi tanımı: Wilo-Stratos Ürün serisi tanımı: Wilo- Benzer resim Yapı türü Islak rotorlu sirkülasyon pompası, rakor veya flanş bağlantılı, otomatik güç uyarlamalı EC motoru Uygulama alanı Tüm sistemlerin sıcak sulu ısıtma tesisatları,

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V

Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V Ürün serisi tanımlaması: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52..

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi

TS EN 12845+A2 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi TS EN 85+A Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YE Serisi ETNA Yangın Pompa Sistemleri Yangında En Önemli Standart Nedir? Neden TS EN 85+A ye Uygun Yangın ETNA Yangın Pompa Sistemlerl İhtiyacınızın

Detaylı

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar Hidroforlar E.SYBOX Serisi Elektronik Frekans Kontrollü Hidrofor Dikey Bağlantı Yatay Bağlantı E.sybox konut kullanımı için hidrofor alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik sistemidir Minimum enerji tüketimi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu

ALK ALD 400-600 HÝDROFOR. Kullaným Kýlavuzu ALK Serisi ALD 400-600 Serisi ALK ALD 400-600 HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 030805 Kitap Baský Tarihi: 030805 Revizyon No: 6 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 17 18

Detaylı

50 Hz. ecocirc PRO Serisi SIHHİ SİSTEMLER İÇİN ISLAK ROTORLU SİRKÜLATÖRLER

50 Hz. ecocirc PRO Serisi SIHHİ SİSTEMLER İÇİN ISLAK ROTORLU SİRKÜLATÖRLER 50 Hz ecocirc PRO Serisi SIHHİ SİSTEMLER İÇİN ISLAK ROTORLU SİRKÜLATÖRLER Kod 191007211 Rev.A Baskı 09/2013 ecocirc PRO SERİSİ KURULUM KONUMLARI Lowara, Xylem Inc. in alt kuruluşu olan Lowara srl Unipersonale

Detaylı

50 Hz. 4OS-L4C L6C-L6W L8W-L10W-L12W Serisi 4"- 6"- 8"- 10"- 12" DALGIÇ TÝPÝ MOTORLAR

50 Hz. 4OS-L4C L6C-L6W L8W-L10W-L12W Serisi 4- 6- 8- 10- 12 DALGIÇ TÝPÝ MOTORLAR 50 Hz OSLC L6CL6W L8WL10WL12W Serisi " 6" 8" 10" 12" DLGIÇ TÝPÝ MOTORLR Kod 19100851 Rev. Baský 06/2010 WEB 062010 2 ÝÇÝNDEKÝLER dalgýç tipi motorlar OS serisi...5 dalgýç tipi motorlar LC serisi...11 6

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

VDS Onaylı Yangın Pompaları

VDS Onaylı Yangın Pompaları VDS Onaylı Yangın Pompaları Cobra V VDS Onaylı Pompa Özellikleri Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır. Özel dizaynı sayesinde pompa

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz

e-sv Serisi 1, 3, 5, 10, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 50 Hz 5 Hz e-sv Serisi 1, 3, 5, 1, 15, 22, 33, 46, 66, 92, 125 (EC) NO. 64/29 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUN IE2 MOTORLU YÜKSEK VERÝMLÝ DÝKEY ÇOK KADEMELÝ ELEKTRÝKLÝ POMPALAR Kod 191271 Rev.A Baský 6/211 e-sv SERÝSÝ 5

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları

Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları NFPA (National Protection Association), Amerikan Yangından Korunma Kurumu'dur. Bu kurum, ABD'de uygulanması zorunlu

Detaylı

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. 06.1 REV. 2 Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

KSB Yangın Setleri NFPA 20

KSB Yangın Setleri NFPA 20 KSB Yangın Setleri NFPA 20 National Fire Protection Association (N.F.P.A.) (Ulusal Yangın Önleme Derneği) NFPA, yangın pompaları ve otomatik sprinkler sistemlerini içeren, 1896 da yayınlanan bir Amerikan

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

KSB Yangın Setleri VdS

KSB Yangın Setleri VdS KSB Yangın Setleri VdS Alman VdS Onayı Almanya da yaklaşık 50 yıldır kullanılan yangın standardıdır VdS Kurumu; Alman Sigortacılar Birliği olup; yangın standartlarını belirler, malzeme onaylarını ve testlerini

Detaylı

ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI. Pompa Özellikleri

ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI. Pompa Özellikleri ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Pompa tek veya iki kademeli, yatay bölünebilir gövdeli, santrifüj tip olacaktır. Yangın pompası gövdesi, boru bağlantıları sökülmeden pompa çarkına ve diğer

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Açıklama Diğer aktüatörlerle kombinasyon seçeneklerini Aksesuarlar bölümünden görebilirsiniz. VRG 2

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi Konutlardaki ısıtma uygulamaları için yüksek verimli sirkülasyon pompası Ecocirc Serisi KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ UYGULAMALAR Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır.

Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır. ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI Pompa Özellikleri Yangın Pompası dikeyden emiş yapabilen dik türbin tip (Vertical Turbine) olacaktır. Pompa aşağıda belirtilen karaktere sahip olacaktır. a) Pompa gövdesi dökme

Detaylı

Diğer Yedek Ekipmanlar

Diğer Yedek Ekipmanlar Diğer Yedek Ekipmanlar PFT Çýkýþ Aðzý Contasý PFT Çýkýþ Aðzý Contasý 20101100 3,00 /ad PFT Diþli Plastik Boru PFT Diþli Plastik Boru 1"x600 (PA) 20191910 15,00 /ad PFT Eksantrik Mil PFT Eksantrik Mil 20133800

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı