GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar"

Transkript

1 Hz GEN Serisi Dizel Motorlu Pompalar YANGIN SÖNDÜRME HÝDROFOR SETLERÝ EN 1284, YÜKSEK VERÝMLÝ PLM MOTORLU ELEKTRÝKLÝ POMPALAR VE FHF SERÝSÝ VE SHF YATAY SANTRÝFÜJ DÝZEL MOTORLU POMPALAR Kod Rev.A Baský /211

2 WEB

3 ÝÇÝNDEKÝLER Genel giriþ... Elektrikli pompalarýn özellikleri dizel motor...1 Aksesuarlar ve ana bileþenler...13 Seçim ve tercih...26 GEN..D/FHF serisi...3 Debi aralýðý...37 Hidrolik performans tablolarý...41 Elektriksel performans tablolarý...3 DFHF serisi... GEN..D/FHF serisi...9 GEN..1D/FHF serisi...63 GEN..1D/FHF serisi...69 GEN..11D/FHF serisi...73 Emme kitindeki Hc basýnç düþüþ eðrisi

4 ÝÇÝNDEKÝLER GEN..D/SHF serisi...91 Debi aralýðý...93 Hidrolik performans tablolarý...96 Elektriksel performans tablolarý...16 DSHF serisi...17 GEN..D/SHF serisi GEN..1D/SHF serisi...1 GEN..1D/SHF serisi GEN..11D/SHF serisi Emme kitindeki Hc basýnç düþüþ eðrisi Aksesuarlar Teknik özelliklerle ürün tanýmý...2 4

5 GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ GENEL GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI GEN hidrofor setleri, otomatik springler için EN1284 ve yangýn musluklarý sistemleri için UNI1779 ile uyumlu olacak þekilde üretilmiþtir. Hidrofor setinin tüm ana bileþenleri yukarýdaki standartlarla uyumlu olacak þekilde fabrikada baðlanýr ve monte edilir. Hidrofor setinin konfigürasyonu, standartta belirtilenler arasýndaki yangýn söndürme sistemi için seçilen tedarik tipiyle uyumlu olacak þekilde elektrikli ya da dizel motora takýlan pompa sayýsýna ve elektrikli ya da dizel motora baðlýdýr. Su tedariki, tekli veya birleþtirilmiþ olabilir. Yangýn söndürme sistemleri için normalde biri diðerini destekleyen iki ana servis pompasý monte edilir. Elektrikli motor ya da dizel motor seçimi, sistem için gereken güvenilirlik düzeyine baðlýdýr. Uygulamada, yangýn söndürme hidrofor setleri bir elektrikli ana pompaya ve bir dizel ana pompaya sahiptir. EN 1284 in 1.2. maddesi yinelenen su rezervlerini ifade eder ve birden fazla pompa takýlýysa elektrikli motor tarafýndan birden fazla pompa çalýþtýrýlamaz. Bu kavram, elektrikli veya dizel pompalardan oluþan hidrofor setlerinin takýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu, doðrulanan yangýn tehlikesi düþükse (tekli tedarikler) veya sisteme bir dizel jeneratör eklenmiþse biri diðerini destekleyen iki elektrikli pompanýn olamayacaðý anlamýna gelmez. Bu nedenle Lowara GEN serisi hidrofor setleri sistem gereksinimlerine ve ilk etkenlere göre yapýlandýrýlýr. Ayrýca bunlar fabrikada test edilir ve aþaðýdakileri içerir: Ayný hidrolik performans düzeyine sahip elektrikli bir motorla çalýþtýrýlan bir ya da iki yatay veya dikey ana pompa. Ayný hidrolik performans düzeyine sahip bir elektrikli ve bir dizel motorla çalýþtýrýlan iki yatay ana pompa. Bir dizel motorla çalýþtýrýlan yatay ana pompa. Hidrofor seti, aþaðýdaki ana bileþenlerle üretilir ve tamamlanýr: Lowara SV serisi elektrikli pilot pompa (gerekiyorsa), otomatik modda bir elektrikli panel ile kontrol edilir. Pilot pompa, tedarik basýncýný yenilemek için otomatik olarak basýnç þalteriyle çalýþtýrýlýr ve durdurulur. Bu, ana pompalarýn çalýþmasýný ve ana alarmlarý etkinleþtirmesini önler. Her ana pompa için bir kontrol paneli. Her ana pompa için basýnç þalterleri (ilki arýzalanýrsa ikincisi pompanýn çalýþtýrýlmasý için izni yineler). Her bir ana pompanýn basma hattýnda, emme derinliði montajlarý için çalýþma devresine baðlantý amacýyla bir vana, bir çekvalf ve bir musluk vardýr. Ayrýca ana pompa kapalý bir basma hattýyla çalýþýrsa, pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için pompa gövdesine bir su devridaim musluðu uygulanýr. Her bir ana pompaya sisteme baðlantý için kaynaklý flanþla takýlan bir tahliye manifoldu baðlanýr. Kompakt bir yapýdaki ve montaj için hazýr olan tüm hidrofor seti bileþenlerini içeren tek bir kaide. Pompa ünitesini standardýn gerektirdiði gibi tamamlamak için GEN serisi hidrofor setlerine aþaðýdaki aksesuarlar takýlýdýr: Emme hattý kiti. Debi ölçer. Alarm paneli. Dizel motorlar için yedek parçalar. Aksesuarlý besleme tanký (emme derinliði montajlarý için). 24L diyaframlý tanklar.

6 SET TANIMLAMA KODU DÝZEL MOTORLU POMPA D FHF E A X / 32-2/D24 / B / IP Seçenekler: IP = IP korumalý paneller. _ = Dil grubu IT, EN, FI, PT. B = Dil grubu EN, FR, DE, NL. Pompa modeli. X = Otomatik kapatma. A = Periyodik otomatik testli model. EN 1284 Yangýn söndürme serisi. FHF = Pompa kodu. SHF = Pompa kodu. Dizel motorlu pompa. DÝZEL MOTORLU POMPA SETÝ GEN A X D / FHF 32-2/D24 / B / IP Seçenekler: IP = IP korumalý paneller. _ = Dil grubu IT, EN, FI, PT. B = Dil grubu EN, FR, DE, NL. FHF = Pompa kodu. SHF = Pompa kodu. Yalnýzca dizel motorlu pompa. X = Otomatik kapatma. A = Periyodik otomatik testli model. GEN Yangýn söndürme serisi. GRU DÝZEL MOTOR POMPALI VE ELEKTRÝKLÝ MOTOR POMPALI SET GEN Y B X 1 1 D / FHF 32-2/4/D24 + 1SV / B / IP Seçenekler: CP = Elektrikli pompa panelindeki temiz kontaklar. IP = IP korumalý paneller. KV = Voltmetre kiti. _ = Dil grubu IT, EN, FI, PT. B = Dil grubu EN, FR, DE, NL. Pilot pompa kodu. FHF = Ana pompa kodu. SHF = Servis kodu. D = Dizel motor pompalý. = Elektrikli pilot pompasýz. 1 = Elektrikli pilot pompalý. = Elektrikli ana pompasýz. 1 = 1 elektrikli ana pompalý. X = Otomatik kapatma. B = Temel model (yalnýzca elektrikli servis pompasý varsa iþaretleyin). A = Periyodik otomatik testli model. Elektrikli ana pompa elektrikle çalýþtýrma D = Doðrudan çalýþtýrma (22 kw ye (dahil) kadar). Y = Yýldýz/üçgen baþlatma. I = Direnç çalýþtýrma. GEN Yangýn söndürme serisi. 6

7 REFERANS STANDARTLAR Lowara yangýn söndürme hidrofor setleri aþaðýdaki yönergelere uygun olacak þekilde EC onaylýdýr: - Makine Direktifi 26/42/EC. - Düþük Voltaj Direktifi 26/9/EC. - Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 24/18/EC. Elektrikli pompa performansýnýn aþaðýdaki standart ile uyumlu olacaðý beyan edilmiþtir: ISO 996-A Rotodinamik pompalar hidrolik performans testleri ve kabul kriterleri. Yangýn söndürme hidrofor setleri Avrupa yangýn söndürme Standardý EN 1284 ile uyumludur. Otomatik kapatmalý modeller de yangýn musluklarý sistemleri için Ýtalya UNI 1779 standardýyla uyumludur. 7

8 P P GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ POZÝTÝF EMME YÜKSEKLÝÐÝ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA P P P P PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PUMP ON-OFF VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER STRAINER QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY ELECTRIC PUMP QF, CONT ROL PANEL FOR DUTY DIESEL PUMP QPD, CONTROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QAL, A LA RMS CONT ROL PA NEL FLOATING TAP ECCENTRIC REDUCER PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH PM P PM CONNECTIONS WATER SUPPLY M M M WATER SUPPLY HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QMTP QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN11D_SPB-EN_B_SC GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ EMME DERÝNLÝÐÝ MONTAJLARI ÝÇÝN ÝÞLEVSEL ÞEMA PRESSURE GAUGE MEMBRANE VESSEL P P P P M DRIVE UNIT LEVEL SWITCH PUMP ON-OFF VALVE PRESSURE SWITCH STARTING NON RETURN VALVE FIRE FIGHTING SYSTEM MQ FIRE FIGHTING SYSTEM OPEN DRAINAGE RUBBER JOINT MQ FLOW METER STRAINER QF, CONTROL PA NEL FOR DUT Y ELECTRIC PUMP QF, CONTROL PA NEL FOR DUT Y DIESEL PUMP QPD, CONT ROL PANEL FOR JOCKEY PUMP QA L, ALARMS CONTROL PA NEL FLOATING TAP ECCENTRIC REDUCER PM PUMP RUNNING PRESSURE SWITCH P WATER TANK SUPPLY PM CONNECTIONS PM M M M HYDRAULIC PIPING LINE POWER SUPPLY ELEMENTS ON REQUEST INSTALLATION BY CUSTOMER NOTE: ONLY APPROXIMATE DRAWING QF QPD QMTP QAL POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY POWER SUPPLY 1284-GEN11D_STB-EN_B_SC 8

9 GEN SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ MEKANÝK YAPILANDIRMA REF. AÇIKLAMA REF. 1 elektrikli ana pompa 1 2 dizel motorlu ana pompa kontrol panelleri * AÇIKLAMA 9

10 GS SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝNDE KULLANILAN POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ 1SV ELEKTRÝKLÝ POMPALAR (PÝLOT POMPA) Çok kademeli santrifüj dikey elektrikli pompalar. Pompalanan sývýyla temas eden tüm metal parçalar paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Model F: yuvarlak flanþlar, sýralý basma ve emme çýkýþlarý, AISI 34 (Standart model). Model N: yuvarlak flanþlar, sýralý basma ve emme çýkýþlarý, AISI 316 (Ýstek üzerine temin edilebilir). Düþürülmüþ eksenel güç satýþa hazýr standart motorlarýn kullanýmýný etkinleþtirir. Lowara PLM yüzey motorlarýnýn performans seviyeleri genellikle verimlilik sýnýfý 1 olarak belirtilen seviyeye dahildir. EN 1276 (örn DIN 2496) ve ISO 369 ile uyumlu mekanik salmastra. Kolay bakým. Montaj ya da sökme iþlemi için hiçbir özel araç gerekmez. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. FHF32, 4,, 6, 8, 1, 12 POMPA SERÝSÝ Tek fanlý, dökme demir yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal basma çýkýþlarý. Pervane: 32, 4,, 6-12 boyutlarý için lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelikten veya 6-16, 6-2, 6-2, 8, 1, 12 boyutlarý için dökme demirden üretilmiþtir. Emme ve basma çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ayrýlabilir kaplinli ve ankraj temeli. Lowara PLM yüzey motorlarýnýn performans seviyeleri genellikle verimlilik sýnýfý 1 olarak belirtilen seviyeye dahildir. EN e göre performans seviyeleri. Ayrýlabilir kaplin tasarýmý, pervane, adaptör ve motor pompa gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. SHF32, 4,, 6, 8 POMPA SERÝSÝ Tek fanlý, pompa gövdeli yatay santrifüj pompa ve mil AISI 316L paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Sondan emiþli ve radyal basma çýkýþlarý. Kapalý pervane, lazer teknolojili kaynakla AISI 316L paslanmaz çelikten (2, 32, 4,, 6-16/7 ve 6-16/11A boyutlarý için) veya AISI CF8M dökme paslanmaz çelikten üretilmiþtir. Emme ve basma çýkýþlarýnýn hidrolik boyutlarý ve nominal çap DN si EN 733 (örn DIN 242) ile uyumludur. Flanþlar EN (örn UNI 2236) ve DIN 232 ile uyumludur. Motor: braketli motor/pompa, destek, ayrýlabilir kaplinli ve ankraj temeli. Lowara PLM yüzey motorlarýnýn performans seviyeleri genellikle verimlilik sýnýfý 1 olarak belirtilen seviyeye dahildir. EN e göre performans seviyeleri. Ayrýlabilir kaplin tasarýmý, pervane, adaptör ve motor pompa gövdesi borulardan sökülmeden çýkarýlabilir. Diðer özellikler için ilgili özel teknik kataloga bakýn. 1

11 ANA BÝLEÞENLER YANGIN SÖNDÜRME DÝZEL MOTORLU POMPA (D..) Ana pompaya kaplinle baðlanan dizel motor. Dizel motorlu pompanýn ve akü þarj cihazýnýn kontrolü için elektrik paneli. Ýki baðýmsýz akülü dizel motor çalýþtýrma devresi. Ýki motorlu çalýþtýrma rölesi. Motoru elektrik kontrolünden kapatma cihazý (Elektrikli durdurma). Dizel motor için þamandýra ile donatýlmýþ yakýt tanký. RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý çeliðinden yapýlmýþ kaide. Dizel motorlu pompa, titreþim düþürme ayaklarý olan kendi kaidesine monte edilir ve 3 metre kablo (istek üzerine metre uzunlukta kablo temin edilebilir) takýlý duvara monte edilen bir elektrik paneli, kapasiteye baðlý olarak duvara ya da yere monte edilebilen yakýt tanký ve yere monte edilen ya da birleþtirilmiþ aküler ile birlikte gelir. Ýsteðe baðlý tedarik edilebilen ek dizel yakýt tanklý özel modeller. Yere montaj için bir panel montaj braket takýmý ve pilot pompa takýmý istek üzerine temin edilebilir. Dizel motorun montajýnda, yanma sonucu oluþan gazlar için yeterli havalandýrma ve dýþarý atma saðlanmalýdýr. DÝZEL MOTOR POMPALI YANGIN SÖNDÜRME SETLERÝ (GEN..D) ELEKTRÝKLÝ POMPA VE DÝZEL MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME SETLERÝ (GEN..D) Her pompanýn basma hattýnda açma/kapatma vanalarý, DN ila DN1 arasý çaplý kola sahip 1" 1/2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için küresel vana, DN12 çapý ve yukarýsý için el çarký ve sürgülü vana. AÇIK/KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Müþteri tarafýndan yapýlan elektrik baðlantýlarý. (Kilitleme takýmý istek üzerine temin edilebilir.) Her ana pompa için devridaim cihazý. Devridaim cihazý, kapalý çýkýþla çalýþýrken pompanýn aþýrý ýsýnmasýný önlemek için minimum kapasiteye olanak verir. Çalýþan pompalarýn alarmlarý için etkinleþtirme basýnç þalteri, çekvalflerin contasýný kontrol etmek için test valfi ve emme derinliðinin monte edilmesi durumunda besleme tanký baðlantý borularý için kaplinler içermektedir. Her bir devridaimin emme tanký ya da besleme tanký baðlantýsý ekipmaný monte eden kiþi tarafýndan görülmelidir. Çekvalf ve açma/kapatma vanasý arasýndaki her bir ana pompanýn basma hattýnda manometre. Her bir pompanýn basma hattýnda çekvalf. 1"1/2 ye kadar çaplar için diþli kaplin, daha büyük boyutlar için flanþlý kaplin. Herhangi bir 24 litrelik membran tankýný baðlamak için boyalý demir basma manifoldu (PN 16) ve ilgili kapaklara sahip diþli çýkýntýlar. Kör ve kaynaklý çinko kaplý flanþlar. Her ana pompa için iki çalýþtýrma basýnç þalteri. Elektrikli ana pompalar için, çalýþtýrma iþlemi basýnç þalteriyle gerçekleþir ancak paneldeki tuþla çalýþan seçici anahtarý kullanýlarak elle durdurulur (otomatik kapatmalý model hariç). Varsa elektrikli pilot pompa için hem çalýþtýrma hem de durdurma iþlemi basýnç þalteriyle belirlenir. Ana pompa için çalýþtýrma basýnç þalteri devresi, basma manifoldu için baðlantý borularý, devridaim devresi dahil. Bu devre vana, çekvalf, emniyet ventili ve çeþitli boru baðlantý elemanlarýný içerir. Devrenin konfigürasyonu, ilgili vana kapalýyken basýnç þalterinin müdahalesine olanak verir. Çeþitli boru baðlantý elemanlarý (bakýr, çinko kaplý çelik). Eðilmiþ sacdan ve RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý çeliðinden yapýlmýþ kaide. RAL 1 epoksi tozu boyalý yapý çeliðinden yapýlmýþ kontrol paneli çerçevesi. Ana pompaya kaplinle baðlanan dizel motor. Basma hattýnda titreþim düþürücü baðlantýlar. Dizel motorlu pompanýn ve akü þarj cihazýnýn kontrolü için elektrik paneli. Ýki baðýmsýz akülü dizel motor çalýþtýrma devresi. Aküleri baðlantý kutusuna baðlayan kablolarýn uzunluðu 3 m dir. Ýki motorlu çalýþtýrma rölesi. Motoru elektrik kontrolünden kapatma cihazý (Elektrikli durdurma). 11

12 Dizel motor için yakýt tanký. Ýsteðe baðlý tedarik edilebilen ek dizel yakýt tanklý özel modeller. Her bir elektrikli ana pompa için elektrik paneli. Çalýþtýrma: 22 kw ye kadar ve dahil olmak üzere doðrudan (DOL), en fazla 3 kw den yýldýz/üçgen. Dizel motorlu pompa, titreþim düþürme ayaklarý olan kendi kaidesine monte edilir ve 3 metre kablo (istek üzerine metre uzunlukta kablo temin edilebilir) takýlý duvara monte edilen bir elektrik paneli, kapasiteye baðlý olarak duvara ya da yere monte edilebilen yakýt tanký ve boyuta baðlý olarak yere monte edilen ya da birleþik aküler ile birlikte gelir. Yere montaj için bir panel montaj braket takýmý ve pilot pompa takýmý istek üzerine temin edilebilir. Dizel motorun montajýnda, yanma sonucu oluþan gazlar için yeterli havalandýrma ve dýþarý atma saðlanmalýdýr. kw ye varan elektrik motorlu pompalar için kontrol panelleri brakete sabitlenir. Daha yüksek güçlerdeki elektrikli ana pompa için kontrol panelleri yere monte edilir, elektrikli pilot pompa paneli ise duvara monte edilerek sabitlenir. Tek dizel motorlu pompaya ek olarak pilot pompa özelliðine sahip setler, 1 x 23V tek fazlý güç kaynaðý içeren elektrikli pilot pompa ile donatýlmýþtýr. EMME KÝTÝ Bu set, emme hattýndan bileþenler olmadan tedarik edilir. Ýstek üzerine ana pompanýn EMME hattý için sistemin montaj tipine göre ÝKÝ model temin edilebilir: POZÝTÝF EMME YÜKSEKLÝÐÝ ve EMME DERÝNLÝÐÝ KÝTÝ Kit; pozitif emme yüksekliði veya emme derinliði olan tesisatlar için uygundur. Pompanýn emme hattý þunlarý içerir: - Pompa giriþine baðlamak üzere titreþim önleyici baðlantý. - Eksantrik veya flanþlý çýkýntý borusu. - Vakum manometresi. - DN1 e kadar çaplar için kollu açma/kapama kelebek vanasý (pozitif emme yüklü tesisat olmasý durumunda isteðe baðlýdýr), DN12 ve daha yukarýsý için el çarký ve sürgülü vana. AÇIK/KAPALI durumunu izleyen cihaz dahildir. Müþteri tarafýndan yapýlan elektrik baðlantýlarý. (Valf kilidi istek üzerine temin edilebilir.) - Kaynaklý flanþ. EN 1284 Standardýnýn gereksinimlerine uygun (bölüm 1. ve bölüm 1.6). Bu gereksinimler, montaj türüyle ve boru bölümlerinin ölçümleriyle baðlantýlýdýr. (sayfa teki tablolara bakýn). DÝÐER MODELLER: Temel GENDB (doðrudan çalýþtýrma), GENYB (yýldýz üçgen çalýþtýrma), GENIB (dirençli çalýþtýrma) modellerinin yaný sýra, aþaðýdaki modeller de bulunmaktadýr: GEN..A Periyodik otomatik test iþlevli. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde haftalýk saati de içeren bir otomatik test devresi vardýr. Önceden ayarlanan saat ve tarihte pompa çalýþtýrýlýr ve 1 dakika çalýþýr durumda tutulur. Bu aralýk sýrasýnda denetleme devresi devridaim devresindeki basýncýn çalýþmakta olan pompanýn basýnç þalteri kontaðýný kapattýðýný kontrol eder. Düzensizlik olmasý durumunda uzaktan sinyalleme için kullanýlabilen ilgili yardýmcý otomatik test alarm rölesi, etkinleþtirilir ve hafýzaya alýnýr. EN1284 Standardý, otomatik test devresi olmasýný hesaba katmaz ancak kullanýcý tarafýndan gerçekleþtirilecek periyodik kontrolleri gerektirir, bu nedenle, periyodik otomatik test iþlevi yukarýdaki kontrollerin yerine geçemez. GEN..X (Yangýn musluklarý sistemleri için, UNI 1779) Otomatik kapatmalý. Her bir elektrikli ana pompanýn elektrik panelinde bir otomatik kapatma devresi vardýr. Bu devre, belirli durumlarda sistem basýncý, en az yirmi dakika çalýþtýrma deðerinden daha yüksek deðerlerde tutulduktan sonra otomatik kapatma iþlevine olanak verir. Otomatik test ve otomatik kapatmalý modeller her GEND.., GENY.., GENI.. çalýþtýrma türü için ve bunlar arasýndaki kombinasyonlar için kullanýlabilir (Tanýmlama kodlarý sayfasýna bakýn). 12

13 AKSESUARLAR TALEP ÜZERÝNE MEVCUTTUR Aþaðýdaki modellerden birinde elektrikli pilot pompa için kuru çalýþmaya karþý koruma: - Emme derinliði olmasý durumunda filatör. - Emme derinliði olmasý durumunda dip klepesi (elektrikli pilot pompada isteðe baðlý dip kelepe modülü). - Pozitif emme yüksekliði durumunda minimum basýnç þalteri. EN1284 e uygun GEN yangýn söndürme hidrofor setlerine takýlý bir ya da iki Lowara pompanýn uzak durumunu ve alarmýný izlemek için elektrikli panel. Elektrikli ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: Motorla çalýþan, pompa çalýþtýrma isteði, pompa çalýþýyor, çalýþtýrma hatasý. Dizel motorlu ana pompa modunda aþaðýdaki durumlar görülür: manuel konumda anahtar, dizel motor 6 QAL1284 Panel denemeden sonra çalýþmýyor, pompa çalýþýyor, kontrolör arýzasý. Ek olarak: minimum emme tanký veya yakýt seviyesi, minimum besleme tanký seviyesi, emme ve basma hattýndaki açma-kapatma vanasý tamamen açýk deðil. EN1284 tarafýndan istenen yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve alarmla görülebilir. Alarm sýfýrlama düðmesi ve LED test düðmesi dahildir. Kontrol ünitesi aþaðýdaki genel alarmlarý da verecek þekilde donatýlmýþtýr: - Aþaðýdaki deðiþtirme kontaklarýndaki yanlýþ elektrik baðlantýsý için genel alarm: debi ölçer devresi valfi, tahliye pompasý, pilot pompa durumu. - Panel 1 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). - Panel 2 ile ilgili deðiþtirme kontaðýndaki elektrik Debi ölçer baðlantýsý arýzasý (elektrikli pompa/dizel motorlu pompa). - Pilot pompanýn aþýrý yüklenmesi; - Pilot pompa çalýþýyor; - Ana pompa aþýrý yüklenmesi; - Akü zayýf; - ModBus sistemiyle iletiþim yok. Yukarýdaki tüm durumlar sinyal LED leriyle ve ekranda görülebilir. Müþteri alarmý etkinleþtirmeye karar verebilir. Sayfa 144 te daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Ana pompalarýn test akýþý için devre. Debi ölçer tipine göre doðrudan okunan debi ölçer (ana pompanýn kapasitesine göre boyutlandýrýlmýþ), ekipmandan merkeze doðru baðlantý borularý ve düz borular, DN6 ila DN1 arasý çaplý kola sahip 2 kelebek vanaya kadar ve bu dahil olmak üzere çaplar için açma/kapatma küresel vana, DN12 çapý ve yukarýsý için sürgülü vana içerir. AÇIK/KAPALI durumunu izleme dahildir. DN8 e kadar ve dahil olmak üzere çaplar için yeni model debi ölçer (P6). Sistemdeki herhangi bir basýnç salýnýmýný yumuþatmak için pompalarýn bulunduðu sayýyla ayný olan ilgili küresel vanaya sahip diyaframlý tank. Maksimum basma yüksekliðine göre 8, 1 ve 16 bar maksimum basýnçlý 24 litrelik model veya 2 bar maksimum basýnçlý 2 litrelik model. Emme derinliði tesisatý olmasý durumunda her bir ana pompa için besleme tanký. Emme derinliði tesisatý olmasý durumunda besleme tankýnýn filatör musluðu gibi emmesi için aksesuarlar, seviye göstergesi, valfler, her bir ana pompada otomatik hava boþaltma aparatý. Besleme tanklarý, debi ölçerler ve mevcut membran tanklarýnýn tüm ana özellikleri aksesuarlar bölümünde gösterilmektedir. 13

14 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN (Satýþ ve Teknik Yardým Hizmetine baþvurun) Elektrikli pompalarla deniz suyunu pompalamak için setler, valfler, manifold ve AISI 316 borular veya uyumlu alaþýmlar. Standard olmayan güç kaynaðý setleri. Ýki dizel motorlu ana pompa içeren setler. (Sayfa e bakýn). Ayrý elektrikli pilot pompalý setler takým olarak tedarik edilir. Dýþ mekanda kullaným için prefabrik kutular içine monte edilen setler. Aþýrý büyük yakýt tanklý setler. Sýkýþtýrýlmýþ havalý çalýþtýrma sistemine sahip dizel motor pompalý setler. Ortam havasýný soðutma cihazýna sahip dizel motorlu pompa. Notlar Set, her bir pompa için baðýmsýz emiþ saðlayan EN1284 Standardýyla (madde ve ) uyumlu bir emme manifoldu olmadan tedarik edilir. Emme borularýnýn boyutu için sabit sistemler ve yangýn söndürme ile ilgili EN1284 Standardýna bakýn Otomatik su püskürtücü sistemler Tasarým, montaj ve bakým?- montajýn, kullaným sýnýrlarý için emme derinliði veya pozitif emme yüksekliði olarak deðerlendirilip deðerlendirilmeyeceðini tanýmlayýn. Standart, mümkün olduðunda pompalarýn pozitif emme yüksekliðiyle monte edilmesini ister, aksi halde besleme tanklarý, sinyal ve yeniden entegrasyon için uygun otomatik cihazlarla birlikte verilmelidir. EN1284 Standardý su basýncýnýn 12 bar ý aþmamasý gerektiðini ifade eder (madde 8.2.1). Bazý uygulamalarda 12 barýn üzerindeki basýnçlara sahip olunabilir (madde 8.2.2). Bu durumda yönetmeliklerdeki sýnýrlar dahilindeki pompalardan daha yüksek basýnca sahip olan pompa setleri kullanýlýr. Katalogda, böyle montajlar için metreye kadar pompa kapatma yüksekliðine sahip olan hidrofor setleri de gösterilmektedir. 14

15 ÝSTEK ÜZERÝNE ÖZEL EKÝPMAN

16 ELEKTRÝKLÝ ANA POMPA ÝÇÝN KONTROL PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP 4): Genel panel kilitleme þalteri. Analog ampermetre. Yalnýzca otomatik konumda çýkarýlabilir anahtarlý MAN AUT selektör. Elektrik voltajý varlýðýný, doðru faz sýrasýný (üç fazlý güç kaynaðý), çalýþtýrma isteðini, pompa çalýþmasýný ve çalýþmama durumunu LED lambalarý, lamba test düðmesi ve çalýþtýrma ve durdurma düðmeleri aracýlýðýyla EN1284 paragraf daki hükümler uyarýnca göstermek için klavye. Ýç: Yardýmcý devreler ve elektronik kart için 12/24V transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Yýldýz/üçgen deðiþtirme zamanlayýcý veya reaktans anahtarlama. Faz yok sinyali için röle. Yardýmcý röleler. Geçerli transformatör. Terminal kartlarý. Faz olmamasý, pompa istenmesi, pompanýn çalýþýyor olmasý ve çalýþtýrma arýzasý durumlarýnda sesli/görsel alarmlarý etkinleþtirmek için temiz kontaklar (maks. 24V, 1A). Kablo rakorlarý (yere sabitlenen modeller hariç). Kablo baðlantý þemasý. Elektrikli ana pompa paneli 16

17 ELEKTRÝKLÝ PÝLOT POMPA ÝÇÝN KONTROL PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP ): Genel panel kilitleme þalteri. Genel çalýþma ve termik hatasý için görsel göstergeler. Manuel otomatik selektör hariç. Ýç: 24V lik yardýmcý devreler için transformatör. Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. Aþýrý yük kesme þalteri. Pompa kapatma zamanlayýcýsý ( 9 sn). Terminal kartlarý. Kablo rakorlarý. Kablo baðlantý þemasý. Kuru çalýþmayý önlemek üzere bir þamandýralý anahtara veya minimum basýnç anahtarýna baðlanmak için uygundur. Ýsteðe baðlý seviye kontrol modülü (isteðe baðlý olarak tedarik edilir), problarýn elektrotlara baðlanmasýný saðlar, su sertliðine baðlý olarak hassasiyeti düzenlenebilir. Elektrikli pilot pompasý paneli ÝSTEK ÜZERÝNE TEDARÝK EDÝLEBÝLEN SEÇENEKLER CP alternatif Elektrikli ana pompa panelinin durumunu kontrol etmek için kontaklar serisi ve alarm sinyali vermek için saðlanan kontaklar: Faz yok Motor çalýþýyor Selektör konumu MAN-AUT- Çalýþmýyor Çalýþtýrma isteði Elektrikli pilot pompasýnýn durumunu kontrol etmek için kontaklar serisi: Pompa çalýþýyor Termal kapanma (aþýrý yükleme) Su yok KV alternatif Analog voltmetre ve faz anahtarý olan elektrikli ana pompa için kontrol paneli. IP alternatif Ek IP korumasý olan elektrikli ana pompa paneli. 17

18 DÝZEL MOTORLU POMPA ÝÇÝN KONTROL PANELÝ Aþaðýdakilerle beraber boyalý metal muhafaza (IP 4): Dizel motor için elektronik kontrol ve yönetim ünitesi. Alarmlar ve durum ekraný, akü voltajý, hýz ölçer, saat sayacý, alarm programlama, tarih ekraný, ana sinyaller ve manuel çalýþtýrma düðmesi. Yalnýzca otomatik konumda çýkarýlabilen anahtarlý Man-Auto- seçici þalteri. Acil durum akü çalýþtýrma düðme çifti. Genel kapý kilitleme þalteri. Ýç: Güç ve yardýmcý devreler için sigorta yuvalarý ve sigortalar. 12Vdc/24Vdc akü þarj cihazý çifti. Dizel motor ve alarmlarýn yönetimi için kontrol ünitesi. Yardýmcý röleler. Motor ýsýtýcýlar için güç devreleri. Terminal kartlarý. Ýletiþim portu için RS232 soket. Kablo rakorlarý. Kablo baðlantý þemasý. Dizel motorlu pompa paneli Panel standart olarak alarm sinyali kontaklarý ile birlikte gelir (maks. 1A,3Vdc/12Vac/277Vac): Manuel çalýþma modu. Regülatör arýzasý. Motor çalýþýyor. Çalýþtýrýlamýyor. Genel alarm. Tek fazlý 1x23V standart güç kaynaðý. ÝSTEK ÜZERÝNE TEDARÝK EDÝLEBÝLEN SEÇENEKLER IP alternatif Ek IP korumasý olan dizel motorlu ana pompa paneli. Set, monte edilmiþ, kalibrasyonu yapýlmýþ ve fabrikada test edilmiþ olarak tedarik edilir. Set, bir kullaným kýlavuzu, pompa kýlavuzlarý ve paneller için kablo baðlantý þemalarýyla birlikte gelir. Yer panelleri içeren setler için elektrikli paneller ayrý bir pakette bulunan setle birlikte gönderilir ve yanýnda metre uzunluðunda (istek üzerine daha uzun kablolar temin edilebilir) baðlantý kablolarý verilir. Montajý yapan kiþi kablolarýn döþenmesinden ve takýlmasýndan sorumludur. 18

19 KONTROL PANELÝ BOYUTLARI ANA POMPA PANELÝ GÜÇ (kw) KORUMA SINIFI B L H,7-7, IP ,2-22 IP IP IP IP IP qe-serv-en_d_td PÝLOT POMPASI PANELÝ KORUMA SINIFI B L H IP MOTORLU POMPA PANELÝ KORUMA SINIFI B L H IP4 3 2 * Kontrol panelleri tedarik kapsamýndadýr. 19

20 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI BOYUTLAR VE KAPASÝTE B L H serb-mtp-en_b_td Not: Ýsteðe baðlý tedarik edilebilen ek dizel yakýt tanklý özel modeller. 2

21 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI KOMBÝNASYONLAR VE KONUMLANDIRMA POMPA D.. FHF32-12/D119 3 FHF32-12/D136 3 FHF32-16/D 3 FHF32-16/D164 3 FHF32-2/D188 3 FHF32-2/D24 3 FHF4-12/D112 3 FHF4-12/D122 3 FHF4-12/D143 3 FHF4-16/D9 3 FHF4-16/D171 3 FHF4-2/D19 3 FHF4-2/D29 3 FHF4-2/D218 3 FHF4-2/D233 3 FHF4-2/D21 3 FHF-12/D119 3 FHF-12/D13 3 FHF-12/D139 3 FHF-16/D8 3 FHF-16/D174 3 FHF-2/D197 3 FHF-2/D29 3 FHF-2/D224 3 FHF-2/D237 6 FHF-2/D2 6 FHF6-12/D121 3 FHF6-12/D129 3 FHF6-12/D14 3 FHF6-16/D161 3 FHF6-16/D168 3 FHF6-16/D178 3 FHF6-2/D187 3 FHF6-2/D198 6 FHF6-2/D21 6 FHF6-2/D22 6 FHF6-2/D241 6 FHF6-2/D28 9 FHF8-16/D163 3 FHF8-16/D173 6 FHF8-2/D189 6 FHF8-2/D27 6 FHF8-2/D22 9 FHF8-2/D238 9 FHF8-2/D26 13 DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE pos-serb-fhf1284-en_c_td 21

22 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI KOMBÝNASYONLAR VE KONUMLANDIRMA POMPA D.. FHF1-16/D 3 FHF1-16/D16 6 FHF1-16/D18 6 FHF1-2/D168 6 FHF1-2/D192 6 FHF1-2/D23 9 FHF1-2/D213 9 FHF1-2/D221 9 FHF1-2/D23 13 FHF1-2/D24 19 FHF1-2/D FHF12-2/D26 9 FHF12-2/D FHF12-27/D FHF12-27/D FHF12-27/D23 24 FHF12-27/D DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE pos-serb-fhf en_c_td 22

23 EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA TANKLARI KOMBÝNASYONLAR VE KONUMLANDIRMA POMPA D.. GEN..D GEN..1D GEN..1D GEN..11D SHF32-12/D121 3 SHF32-12/D136 3 SHF32-16/D 3 SHF32-16/D168 3 SHF32-2/D188 3 SHF32-2/D24 3 SHF32-2/D222 3 SHF32-2/D242 3 SHF32-2/D26 3 SHF4-12/D112 3 SHF4-12/D126 3 SHF4-12/D143 3 SHF4-16/D9 3 SHF4-16/D171 3 SHF4-2/D19 3 SHF4-2/D29 3 SHF4-2/D218 3 SHF4-2/D233 3 SHF4-2/D21 3 SHF-12/D119 3 SHF-12/D13 3 SHF-12/D139 3 SHF-16/D8 3 SHF-16/D174 3 SHF-2/D197 3 SHF-2/D29 3 SHF-2/D224 3 SHF-2/D237 6 SHF-2/D2 6 SHF6-16/D119 3 SHF6-16/D129 3 SHF6-16/D137 3 SHF6-16/D168 3 SHF6-16/D177 3 SHF6-2/D192 3 SHF6-2/D23 6 SHF6-2/D2 6 SHF6-2/D24 6 SHF6-2/D2 9 SHF8-16/D169 3 SHF8-16/D177 3 SHF8-16/D186 6 SHF8-2/D198 6 SHF8-2/D2 6 SHF8-2/D226 9 SHF8-2/D237 9 SHF8-2/D22 13 SHF8-2/D27 19 DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE DUVARA MONTE pos-serb-shf1284-en_c_td 23

24 DÝZEL MOTORLU POMPA ÝÇÝN ÇALIÞTIRMA AKÜLERÝ EN 1284 KOMBÝNASYONLAR VE BOYUTLAR DÝZEL MOTORLU POMPA FHF KOMBÝNASYONLARININ TABLOSU MOTORLU POMPA BATARYA MOTORLU POMPA BATARYA DFHFE.. A B C D E DFHFE.. A B C D E POMPA POMPA 32-12/D /D /D /D /D 6-2/D /D /D /D /D /D24 6-2/D /D /D /D /D /D /D /D9 8-2/D /D /D22 4-2/D19 8-2/D /D29 8-2/D26 4-2/D /D 4-2/D /D16 4-2/D /D18-12/D /D168-12/D13 1-2/D192-12/D /D23-16/D8 1-2/D213-16/D /D2-2/D /D221-2/D29 1-2/D23-2/D /D24-2/D /D267-2/D2 12-2/D /D /D /D /D /D /D /D /D /D /D /D /D FHF32-12_ab-en_a_tc 24

25 DÝZEL MOTORLU POMPA ÝÇÝN ÇALIÞTIRMA AKÜLERÝ EN 1284 DÝZEL MOTORLU POMPA SHF 32-8 KOMBÝNASYONLARININ TABLOSU D 32-12/D /D /D 32-16/D /D /D /D /D /D /D /D /D /D9 4-16/D /D19 4-2/D29 4-2/D /D /D21-12/D119-12/D13-12/D139-16/D8-16/D174-2/D197-2/D29-2/D224-2/D237-2/D2 6-16/D /D /D /D /D /D /D23 6-2/D2 6-2/D24 6-2/D2 8-16/D /D /D /D /D2 8-2/D /D /D22 8-2/D SHF32-8_ab-en_a_tc 2

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi

Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Elektronik Ölçüm Pompalarý D Serisi Montaj Çalýþtýrma Bakým Talimatý MONTAJDAN ÖNCE TÜM UYARILARI DÝKKATLÝ BÝR ÞEKÝLDE OKUYUN L9409207-000 L07 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1.0 GÜVENLÝK TALÝMATLARI... 3 1.1 Genel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 301213 Revizyon No: 301213 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com.

Kullaným Kýlavuzu. Commander SK. 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW. Boy A, B, C ve D. Sürüm: 6. www.controltech.com. Kullaným Kýlavuzu Commander SK 3 fazlı AC motorlar için değişken hızlı sürücü 0.25kW - 7.5kW Boy A, B, C ve D Sürüm: 6 www.controltech.com.tr Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn veya çalýþma parametreleri

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi

Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj, Kullaným, Bakým Kýlavuzu .. Keson Kuyu ve Sarnýçlar Ýçin Dalgýç Pompalar ALPSTAR FL 4 Serisi Montaj Kullaným Bakým Kýlavuzu .. 3

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı