SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü"

Transkript

1 Yazýlýmlarýn bir aylýk tam sürüm (nonlinear) CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. Ayrýca Türkçe eðitim ve kullanma kýlavuzlarýný, SAP ETABS - SAFE havuzuna gönderilen veri örneklerini adresinden indirebilirsiniz. Simetrik ve Simetrik Olmayan Genel Þekilli Yapýlar; Gerçek 3 Boyutta hýzlý Modelleme-Analiz-Dizayn-Optimizasyon; Betonarme ve Çelik Dizayný; Modal Analiz, Mod Birleþtirme Yöntemine göre Davranýþ Spektrumu Analizi, Zaman Taným Alanýnda Lineer ve Lineer olmayan Analiz, Statik Ýtme (Pushover) Analizi; Sismik Ýzolatörler, Viskoz Damperler, Ýnþaat Aþamalarýný dikkate alan Modelleme ve Yükleme... Depremde hasar görmüþ ve hasar görecek yapýlarda güvenlik saptamasý - güçlendirme hesaplarý, Ekranda Deprem Simülasyonu. Her türden yapý ve köprülerin sonlu elemanlar yöntemiyle lineer ve lineer-olmayan üç boyutlu statik-dinamik çözüm ve boyutlamasý. Tüm yapýlar için bütünleþtirilmiþ analiz ve dizayn yazýlým sistemi. Ýnþaat ve deprem mühendisliðinde bilgisayar uygulamalarý - Win 95/98/NT/2000/XP SAP2000 yazýlýmý, 30 yýldýr SAP (Structural Analysis Program) serisi olarak bilinen yazýlýmlarýn üst düzeyde, bilimsel deneyimli ve en kullanýcý dostu olan sürümüdür. Çok güçlü grafik iletiþim ortamý ile kullanma kolaylýðý ve üretim hýzý açýsýndan eriþilmez olanaklar saðlar. Akýllý nesnelerle üretilen yapý modelinin üç boyutlu olarak hazýrlanmasý, deðiþtirilmesi, problemin çözümü, boyutlama ve kesit optimizasyonu tamamen Win 95/98/NT/2000/XP ekranýnda ve fare yardýmýyla doðrudan iletiþimle yapýlýr. Sonuçlarýn grafik olarak görüntülenmesi ve basýlmasý kolaydýr. Yapýnýn gerçek davranýþýna uygun olarak tüm yükleme tiplerini ve zaman taným alanýnda hesapta hareketli yerdeðiþtirmeyi görüntülemek (animasyon) olanaklýdýr. SAP2000, modelin üretimi, deðiþtirilmesi, analiz de dizayn açýsýndan ileri bir düzeyde yeni bir yazýlým neslini vurgulamaktadýr. Analitik, nümerik teknikler ve çözüm algoritmalarýndaki en son geliþmeleri içerir.

2 SAP2000 in bu sürümü, ayný grafik tabanýnda olmak üzere üç ayrý paket halinde sunulmaktadýr: SAP2000 Standard, SAP2000 Plus ve SAP2000 Nonlinear. Bu programlarýn üçü de en üst düzeyde bilimsellikle donatýlmýþlardýr. Bunlardan bazýlarý; Simetrik olan veya olmayan en genel þekilli yapýlarýn hesabý, hýzlý denklem çözümü, kuvvet ve deplasman yükü, prizmatik olmayan çubuk (frame) elemaný, yüksek kesinlikte kabuk-plak (shell) elemaný, Kablo elemaný, Adým adým büyük deplasman analizi, Sadece çekme veya basýnç alan çaprazlar ve diðer elemanlar, Sývý elemaný ile baraj ve depo hesabý, Her elemanda iþ oraný için virtüel iþ grafiði görüntülenmesi, Ýzotropik anizotropik - ortotropik ve sýcaklýða göre deðiþen malzeme tipleri, Modal, viskoz oranlý ve histeretik oranlý sönümler, Eigen ve Ritz dinamik analizi, çarpýk yapýlar için çok sayýda koordinat sistemleri, çok sayýda yeni ve farklý baðýmlýlýk (constraints) seçenekleri, ayrý olarak tanýmlanmýþ sonlu eleman modellerinin birleþtirilmesi veya parçalanmasý, ayný iþlemde çok sayýda yük durumlarýnýn, yük kombinezonlarýnýn ve (dinamik analiz dahil) zarflarýnýn bulunmasý, yeni nesne tabanlý modelleme ortamý, yeni genel betonarme ve çelik parametrik kesit üretici. Endüstriyel Yapýlar, Köprüler, Kablolu Yapýlar, Enerji Ýletim Hatlarý Kuleleri, Kablolu Anten Direkleri, Bacalar, Soðutma kuleleri, Makina Temelleri, Spor Tesisleri, Kazýk Temelli Yapýlar, Barajlar, Petrol Tanklarý... SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü grafik iletiþimli kullanýþ kolaylýðý. Seviye ve üretim açýsýndan rakipsiz. Ýçerdiði özelliklerden bazýlarý: 2 ve 3 boyutlu Kiriþ / Kolon / Kafes elemaný (FRAME), 3-Boyutlu Kabuk Elemaný (SHELL), Yay Elemaný (SPRING), Ýkinci mertebe teorisine göre (P-Delta) statik veya dinamik analiz, Çelik ve Betonarme Dizayný, Statik ve mod birleþtirme yöntemine göre analiz (davranýþ Spektrumu), 1500 düðüm noktasý kapasite. SAP2000 PLUS; SAP2000 Standard'daki özelliklere ek olarak sýnýrsýz sayýda düðüm noktasý ve ayrýca aþaðýdaki analiz olanaklarý: PLANE, ASOLID, SOLID Elemanlarý, Dinamik Zaman Taným Alanýnda Hesap, Geniþ Kapsamlý Köprü Analizi Ýþletme sisteminde saðlanmýþ tüm belleðin istendiði bölümünde veya tamamýnda çalýþýr. Köprü analizi, sonlu eleman tiplerinin tamamý ve zaman taným alanýnda (Time History) hesap seçeneklerini içerir. Çok sayýda taban tahrikli yer hareketi etkileri birlikte hesaba katýlabilir. Ayrýca geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, köprü enkesit üreticisi, sürtünmeli mesnetler, sismik-izolatörler ve sönümleyiciler. SAP2000 NONLINEAR'da ise PLUS daki bütün özelliklere ek olarak statik itme (Pushover) analizi ve dinamik nonlineer analiz olanaklarý sunulmaktadýr. Pushover analizi (FRAME) plastik mafsal elemanýný kullanmaktadýr. Lineer olmayan ve dinamik (Nonlinear Link Element) bað elemaný ve plastik mafsal elemaný ile boþluklar (GAP), sadece çekme alan elemanlar (HOOK), kablo elemaný (sadece çekme, büyük deplasman), sismik izolatörler, damperler, plastik mafsallar v.b. çok sayýda modelleme olanaklarý yaratýlmýþtýr. Lineer olmayan bað elemaný ile her türden yapý modelinin gerçek davranýþýný bulmak olanaklýdýr. BETONARME VE ÇELÝK YAPININ BÝRLÝKTE MODELÝ

3 Üç program paketi de güçlü ve tam diyaloglu olarak çalýþan betonarme ve çelik modüllerini içerirler. Çelik FRAME elemanlarý için boyutlama ve iteratif olarak profil seçimi ile optimizasyon saðlanmaktadýr. Betonarme FRAME elemanlarý için de gerekli donatý hesabý yapýlmaktadýr. Elemanlar dizayn düþüncesiyle gruplandýrýlabilir. Eleman üzerine fareyle bir kere týklandýðýnda detaylý dizayn bilgisi yeni bir pencerede görüntülenir. SAP2000 en son A.B.D, Avrupa Yönetmeliklerini (EUROCODES EC2 - Betonarme ve EC3-Çelik) destekler ve Türk Yönetmeliklerine uyumludur. SAP ismi, 30 yýl öncesinden baþlayarak SAP, SOLID SAP, SAPIV, SAP80, SAP90 olarak sunulmuþ ve daima en seviyeli analitik çözümler için bir sembol olmuþtur. Bu güç ve kaliteye ek olarak SAP2000, kullanýcý dostu ve inanýlmaz derecede kolay olan ekranda üretme ve sonuçlarý izleyip basma olanaðýný saðlamýþtýr. Analiz ve dizanynda eriþilemeyecek özellikler þimdi mühendisin hizmetine sunulmuþtur. Eðitim, CD-ROM daki sesli ve hareketli derslerle kolayca gerçekleþtirilir. Endüstriyel Yapýlar, Köprüler, Kablolu Yapýlar, Enerji Ýletim Hatlarý Kuleleri, Kablolu Anten Direkleri, Bacalar, Soðutma kuleleri, Makina Temelleri, Spor Tesisleri, Kazýk Temelli Yapýlar, Barajlar, Petrol Tanklarý... Ayrýca: SAP2000 program paketinde mükemmel þekilde hazýrlanmýþ Türkçe ve Ýngilizce Kullaným Kýlavuzlarý; Betonarme, Çelik Analiz / Dizayn, Eðitim Kullaným Kýlavuzlarý ve ayrýca Yapýlarýn Üç Boyutlu Dinamik Analizi Three Dimensional Static and Analysis of Structures A Physical Approach with Emphasis on Earthquake Engineering kitabý. Yazarý: Prof. E. L. Wilson. Kitap, deprem mühendisliðine aðýrlýk vererek, yazýlýmlarda kullanýlan bazý nümerik metodlarýn ve Wilson FNA yönteminin ayrýntýlarýný açýklar. Wilson FNA Yöntemi : SAP2000 nonlineer zaman taným alanýnda hesap (time history), Wilson FNA (hýzlý nonlineer analiz) ismi verilen yeni bir nümerik integrasyon tekniðini kullanýr. Bu iþlem, bölgesel nonlineerlikler için çok etkili olan iteratif vektör birleþtirme algoritmasýný içerir. Bu yöntem önceden tamamlanmýþ bölgesel nonlineerlikleri olan yapýlarýn analizinde çok etkindir ve diðer nonlineer yöntemlerle karþýlaþtýrýldýðýnda çözüm zamanýnda önemli kýsaltmalar göstermiþtir. Betonarme ve Çelik Kesit Üretici: Tamamen kullanýcý arayüzü içinde tam kesit düzenleme Her türden ve her þekilde betonarme ve çelik kesit üretme Geometrik ve yapýsal kesit deðerlerinin hesabý Kullanýcý tarafýndan düzenlenebilen parametric kesitler 100 tip hazýr kesit tipi ve 4000 den fazla standard kesit Hazýrda AISC, CISC, BS, JIS, DIN ve diðer kesit databanklarý Ýki eksenli moment kesit bileþkelerinin hesabý Kapasite karþýlýklý etki yüzeyi ve eðrilerinin üretilmesi Eksenel kuvvet ve iki eksenli moment için kapasite oranlarýnýn hesabý Moment eðrilik diyagramlarýnýn üretilmesi Tek baþýna ve ETABS veya SAP2000 ile birlikte kullanýmý. ÇELÝK KULE KAZIKLI TEMEL

4 Geniþ kapsamlý parametrik hazýr yapý tiplerinden seçerek modelleme Nesne tabanlý eleman modelleyici ve tüm nesnelerin grafik ortamýnda düzenlenmesi Yeni genel betonarme ve çelik kesit üretici. Parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, Köprü enkesit üreticisi, hazýr köprü tipleri Sürtünmeli mesnetler, sismik-izolatörler ve sönümleyiciler Ekranda grafik olarak veri ve sonuç Kullanýcý tanýmlý düðmeli menüler Dörtgensel ve silindirik grid sistemine ek olarak paralelkenar þeklinde grid sistemi Yeni ve güçlü 2D - 3D modelleyici HAZIR PARAMETRÝK YAPI TÝPLERÝ Grafik Ortamda Kullanýcý Dostu ve Hýzlý Modelleme, Çizim ve Resim Datasý Alýþveriþi Hazýrlanmýþ planlar, görünüþler ve kesitlerden 3- boyutlu model üretimi Çok sayýda karesel ve silindirik koordinat sistemlerinin birlikte kullanýmý AVI dosyalarýnýn hareketli gösterimi Elemanlarýn uygun bölünmesi, akýllý nesneler ve sonlu elemanlar hasýrý üretimi Yardýmcý doðrularla ve nokta yakalayarak (snap) hassas boyutlama Cut (kes), Copy (kopyala) ve Paste (kopyayý ekle) komutlarý Sonsuz sayýda kademeli geri düzelt (undo) ve ileri tekrarla (redo) komutlarý Move (Taþý), Merge (Birleþtir), Mirror (Aynala = düzleme göre simetri) ve Replicate (üret, ekle, döndür) komutlarýyla kolay modelleme ve deðiþiklikleri çabuk iþleme Akýllý nesneler ve sonlu elemanlarý bir fare týklamasýyla üretmek için Quick Draw (çabuk çiz) seçeneði Güçlü gruplandýrma, seçme ve görüntüleme seçenekleri 3 Boyutlu Çubuk, kabuk, kablo, tuðla, yay ve link elemanlarý Kesit deðerlerinin, yüklerin, mesnetlerin ve sýnýr þartlarýnýn ekranda tanýmlanmasý ve atanmasý Ekranda üç boyutlu perspektif görünüþte ayný anda çok sayýda pencerelerde Zoom (büyütme) ve Pan (kaydýrma) ile çalýþma. Ortografik ve kullanýcý tanýmlý görünüþler AutoCAD 3D (import/export), Excel, MS Access, FrameWorks, SDNF (XSTEEL) ve CIS/2 (CIMsteel) yazýlýmlarýyla data alýþveriþi Ekranda programýn içinden doðrudan ulaþýmlý otomatik yardým Tablo programlarýyla model geometrisi, yükler ve atamalarýn modele doðrudan aktarýlmasý Parametrik Hazýr Yapý Þablonlarý Farenin sað tuþuyla týklayarak yeni bir pencere içinde istenen eleman ve noktalarýn tüm özelliklerinin dökümü Bütünleþmiþ analiz ve dizayn; Çözüm sonuçlarýyla programdan çýkmadan betonarme ve çelik kesitlerin boyutlama / gerilme kontrolu. Doðrusal nesnelerden alansala, alansal nesnelerden hacýmsal elemanlara otomatik üretim Çaprazlar, diyagonaller ve baþlýklarýn karþýlaþma düðüm noktalarýný otomatik algýlama. Örneðin makasta üst ve alt baþlýk boydan boya tek bir eleman gibi verilebilir

5 STATÝK-DÝNAMÝK, KOLON, KÝRÝÞ, PLAK, KABUK, DEPREM PERDESÝ, YAY, MOD BÝRLEÞTÝRME YÖNTEMÝ, ÝKÝNCÝ MERTEBE TEORÝSÝ (P-Delta), BETONARME ve ÇELÝK DÝZAYNI, 1500 Nokta Kapasite STANDARD ELEMANLAR: 2 ve 3 Boyutlu DOÐRUSAL NESNELER: Kolon, Kiriþ, Kafes (FRAME) elemanlarý Ayný eleman üzerinde prizmatik olmayan çok sayýda bölümler Yeni eðri kiriþ elemaný Her yönde noktasal, düzgün yayýlý ve dörtgensel yükleme Sýcaklýk genleþmesi ve iki yüz arasýnda sýcaklýk farký (gradient) yüklemesi Öngerme yüklemesi Otomatik uç rijitliði üretimi Hazýr çelik profil listeleri SAP2000 STANDARD Elemanlar 3 Boyutlu ALANSAL NESNELER: Kabuk, Plak ve Membran (SHELL) Elemanlarý Genel 3-Boyutlu, 3 veya 4 köþeli elemanlar Ortotropik malzeme Her noktada 6 serbestlik derecesi Kabuk, plak veya membran þeklinde çalýþma Kalýn Kabuk seçeneði Yerçekimi, düzgün yayýlý, en genel þekilli basýnç, sýcaklýkta genleþme ve iki yüzey arasýnda ýsý farký (gradient) yüklemesi Yay Elemaný Mesnet noktasýný zemine baðlama yayý Asal (global) ve istenen yönde yaylar Temel modellemek için kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen 6x6 yay rijitliði KABUK (SHELL) ELEMANI ÇUBUK (FRAME) ELEMANI KESÝT DEÐERLERÝ ASMA ÇATILI HANGAR

6 Rüzgar ve deprem yüklerinin otomatik olarak hesaplanmasý Kullanýcý ara birimi üzerinden arka arkaya problem çözümü Statik ve/veya mod birleþtirme yöntemine göre Davranýþ Spektrumu Analizi Ikinci mertebe teorisine göre gerilmede sertleþmeyi de içeren (P-Delta) statik veya dinamik analizi Bloklarla aktif kolon denklem çözücü Otomatik ve hýzlý çözüm Rijit gövde, diyaframlar, çubuk ve yapý bölümlerinin birbirine baðýmlýlýðýnda genelleþtirilmiþ çok çeþitli düðüm noktasý hareketi baðýmlýlýðý (constraints) Ýnþaat aþamalarýný da dikkate alan yapý analizi Uygulanan kuvvet ve deplasman yükü Deprem yüklerinin hýzlý ve hakim modlarýnýn deðerlendirilmesinde Ritz analizi Zati yükler, basýnç ve ýsý yüklemesi Hýzlandýrýlmýþ alt-uzay iterasyonu algoritmasý ile özdeðer analizi Hakim frekans analizi Tek çalýþtýrmada çok yönlü mod birleþtirme (Response Spectrum) Ritzvektör analizi SRSS, CQC veya GMC (Gupta) metodlarýyla modal kombinezon ABS ve SRSS yöntemleriyle yönlerin kombinezonu Statik ve dinamik davranýþ kombinezonlarý ve zarflarý SAP2000 STANDARD Analiz ve Çýktýlarý Görüntüleme Seçenekleri Þekil deðiþtirmiþ veya deðiþtirmemiþ yapýyý 3-boyutlu grafik görüntüleme Statik deplasman, mod þekillerinin ve gerilmelerin hareketli görüntülenmesi (animasyon) Yük diyagramlarý Eðilme momenti ve kesme kuvveti diyagramlarý Gerilme konturlarý Ayný anda farklý parametreleri görüntüleyen farklý pencereler Statik ve dinamik yük kombinezonlarý ve zarflarý Grup isimleri kullanarak iletiþimli kesit kuvvetleri sonuçlarý Zaman taným alanýnda hesap ötelenmelerinin gerçek zaman biriminde AVI dosyasý olarak üretimi Düðüm noktalarý ve elemanlarýn zaman taným alanýnda hesap kayýtlarýnýn görüntülenmesi Zaman taným alaný kayýtlarýnýn KABUK EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ fonksiyon/zaman ve fonksiyon/fonksiyon olarak görüntülenmesi Herhangi bir düðüm noktasýndaki zaman taným alaný tepkisinin davranýþ spektrumu eðrisi olarak görüntülenmesi Farenin sað tuþuyla elemente dokunulduðunda çýktýlarýn anýnda alýnmasý Tablo þeklindeki çýktýlarýn tamamýnýn veya istenilen bölümünün seçilerek alýnmasý, ekrana, yazýcýya veya Access bilgi tabanýna aktarýlmasý Ekrandaki görüntü bölgelerini çok sayýda grafik formatýnda yakalama Alanlarýn dolu veya þeffaf renkle boyanmasý ve gölgelenmesi, yüksek kalitede görsellik Modelin dinamik olarak döndürülmesi Alansal ve hacýmsal elemanlarýn otomatik bölümlendirilmesi AVI DOSYALARININ GÖSTERÝMÝ ÇUBUK MOMENT DÝYAGRAMLARI

7 BETONARME DÝZAYNI Tam diyaloglu ve grafik tabanlý betonarme çerçeve, çubuk eleman (FRAME) ve kabuk eleman (SHELL) betonarme dizayný Avrupa (Betonarme EC2), A.B.D (ACI-318-TS500 uyarlamalý ve örnekli Betonarme Kullanma Kýlavuzu ile), Ingiltere (BS ), Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, Meksika Yönetmelikleri Statik, hareketli, mod birleþtirme (Davranýþ Spektrumu) yöntemine göre analiz ve zaman taným alanýnda hesap yüklerine göre boyutlama Yeni genel betonarme parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Düktil ve düktil olmayan dizayn Boyutlama zarflarý için eleman gruplandýrmasý Fare sað tuþu ile ekranda detaylý dizayn bilgileri Yapma kesitler ve betonarme donatý yerleri ile grafik olarak ekranda kesit üretimi Iki eksenli moment / eksenel kuvvet karþýlýklý etki yüzeyi diyagramlarý SAP2000 STANDARD Betonarme, Çelik ve Alüminyum Dizayný ÇELÝK VE ALÜMÝNYUM DÝZAYNI: Tam diyaloglu ve grafik tabanlý çelik çerçeve dizayný Aluminyum yapýlarýn dizayný (The Aluminum Assoc. LRFD 2000, ASD 2000) Enerji iletim hatlarý ve benzeri hafif yapýlarýn dizayný (ASCE ) Petrol Tanklarý Dizayný (American Petroleum Institute API- RP 2A LRFD 1997, API-RP 2A WSD 2000) Avrupa (Çelik EC3), A.B.D (AISC-ASD, LRFD, UBC-ASD 1997, UBC-LRFD 1997), Ingiltere (BS ), Kanada, Yeni Zelanda ve Ýtalyan yönetmelikleri Mukavemet ve ötelenme sýnýrlanmasý kontrollu optimizasyon Yeni genel çelik parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Statik, hareketli, mod birleþtirme (Response Spectrum) yöntemine göre analiz ve zaman taným alanýnda hesap (time history) yüklerine göre boyutlama Düktil ve düktil olmayan dizayn Boyutlama zarflarý için eleman gruplandýrmasý Fare sað tuþu ile ekranda detaylý dizayn bilgileri Çelik eleman seçimi ve optimizasyonu Yapma kesitler ve betonarme donatý yerleri için grafik olarak ekranda kesit üretimi BETONARME KOLON-KÝRÝÞ DÝZAYNI AFÞÝN-ELBÝSTAN SOÐUTMA KULESÝ (h=116 m) ÇELÝK BOYUTLAMA VE OPTÝMÝZASYONU KABUK ELEMANIYLA ÇELÝKTE EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ

8 Dinamik Zaman Taným Alanýnda Hesap (Time History) Modal birleþtirme ile ve doðrudan integrasyon ile zaman taným alanýnda analiz Zemin ivmesi tahriki Çok sayýda taban tahriki Zorlama yük fonksiyonlarý Harmonik ve harmonik olmayan etki Zaman taným alaný deplasmanlarý Windows AVI dosyasýna toplanabilir ve gerçek hareketli görüntüleme ile izlenebilir (Deprem simülasyonu) Eleman ve düðüm noktalarýnýn zaman taným alaný kayýtlarýnýn grafik olarak görüntülenmesi Fonksiyon-zaman ve fonksiyon-fonksiyon görüntülenmesi Herhangi bir düðüm noktasý ivme bileþeni için mod birleþtirme (davranýþ spektrumu) yöntemi eðrilerinin üretilmesi. SAP2000 PLUS Sýnýrsýz Kapasite, Tuðla Elemaný, Zaman Taným Alanýnda Hesap, Köprü Analizi PLANE Elemaný Iki boyutlu 3 ila 9 düðüm noktalý düzlem gerilme ve düzlem uzama (strain) þekil deðiþtirmesi Ortotropik malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri ASOLID Elemaný 3 ila 9 düðüm noktalý eksenel simetrik Tuðla elemaný Ortotropik malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri SAP2000 PLUS EK ELEMANLARI SAP2000 Plus ile SAP2000 Standard'daki özellikler ve ayrýca sýnýrsýz sayýda düðüm noktasý ile aþaðýdaki ek analiz olanaklarý: SOLID Elemaný 3-Boyutlu 8 düðüm noktalý tuðla elemaný ve ekranda üretimi Izotropik olmayan malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri Santrifüj (savrulma) yükü ZAMAN TANIM ALANINDA HESAP SOLÝD EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ SOLID ELEMANIYLA ELASTÝK ZEMÝNDE SÜREKLÝ TEMEL

9 Geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, hazýr köprü tipleri Köprü enkesit üreticisi: En genel, köprü ayaðý ve tabliye en kesitleri Ýki eksenli moment / eksenel kuvvet karþýlýklý etki yüzeyi diyagramý; Moment/eðrilik iliþkisi Kullanýcý tanýmlý gerilme / uzama eðrileri Otomatik hareketli yük katarý analizi Etki çizgileri ve kuvvet zarflarýnýn üretilmesi AASHTO tanýmlý araç yükleri Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan kamyon, þerit ve tren yükleri Maksimum ve minimum deplasmanlarýn ve mesnet tepkilerinin hesabý Karmaþýk þerit geometrilerinin ele alýnmasý ve çözümü Olanaklý tüm trafik yüklerinin permütasyonu Davranýþ unsurlarý arasýnda iletiþim saðlanmasý Sonuçlar diðer yüklerle çelik ve betonarme boyutlama için birleþtirilebilir Lineer ve lineer olmayan statik / dinamik hesap. KÖPRÜ ANALÝZÝ Sismik izolatörlü köprü mesneti modellemesi Köprü inþaat aþamalarýný da dikkate alan analiz (Tünel dizaynýnda da kullanýlabilir) Büyük deformasyonlu kablo elemaný Köprü Ýtme (Pushover) analizi SAP2000, CALTRANS tarafýndan kullanýmý zorunlu tutulmuþ programdýr ve T.C. Karayollarý tarafýndan da köprü projelerinde tercih edilmektedir KUTU KESÝTLÝ KÖPRÜ ASMA KÖPRÜ

10 SAP2000 NONLINEAR Elemanlarý, SAP2000 Standard ve Plus'a ek özellikler ve ek analiz olanaklarý Tüm eleman tipleriyle statik ve dinamik büyük deplasman analizi Nonlineer dinamik zaman taným alanýnda doðrudan integrasyonla hesap Rijitlik ve kütle oranlý sönüm Lineer olmayan burkulma hesabý Çatlama durumunda çubuk ve kabuk elemanlarda kesit deðerlerinin düzeltilmesi Ýnþaat aþamalarýnýn modelleme ve yüklemede dikkate alýnmasý SAP2000 NONLINEAR Statik Pushover, Plastik Mafsallar, Sismik Ýzolatörler, Viskoz Damperler, Yapýlarýn Çarpýþmasý, Nonlineer Çubuk - Kablo ve Bað (Link) Elemanlarý, Büyük Deplasmanlar - SOLID Elemanýyla Sývý Modellemesi Statik Ýtme (Pushover) Analizi Seçeneði Zati yükle baþlayan statik itme analizi Kuvvet ve deplasman kontrolu Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan yatay yük gruplarý Etkin sönüm hesabý Kapasite spektrumu hesabý Talep spektrumu karþýlaþtýrýlmasý Nonlineer Link Elemaný Nonlineer link (NLLINK) static ve dinamik analizde kullanýlabilir Nonlineer link (NLLINK) bað elemaný herhangi iki nokta arasýna veya nokta ile zemin arasýna yerleþtirilebilir Hýz terimli nonlineer bileþenli viskoz damper Boþluk (Gap) elemaný (sadece basýnç) ve kanca (Hook) elemaný (sadece çekme) Multilineer elastik Tek eksenli plastisite Multilineer kinematik plastisite Histeretik sismik izolatör Sürtünme ve/veya sarkaç davranýþlý sismik izolatör Lineer burkulma analizi Geometrik nonlinearite Yük ve deplasman sýnýrlamasýyla analiz Nonlineer deformasyon davranýþýný gerçek zamanda izleyebilmek için AVI dosyasý üretimi seçeneði Nonlineer sistemlerle enerji harcamak için kuvvet - deplasman grafiði çizimi. ENERJÝ YUTMA ÝNCELEMESÝ ÝÇÝN KUVVET-DEFORMASYON GRAFÝÐÝ Statik Ýtme (Pushover) Analizi ile kullanmak için Nonlineer Plastik Mafsal Elemaný Eksenel, eðilme, kesme ve torsiyon mafsalý Statik ve dinamik analizde çerçeve mafsalý Eksenel kuvvet / iki eksenli moment karþýlýklý etki yüzeyi Yumuþamayý (softening) içeren multilineer davranýþ P-Delta seçeneði (PUSHOVER) ÝTME ANALÝZÝ ZAMANA BAÐLI ENERJÝ MÝKTARI GÖRÜNTÜLEMESÝ

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi İnşaat mühendislerine yönelik bilgisayar yazılımı idecad Statik ile artık sorunlarınız çözüme kavuşuyor. Betonarme yapı sistemlerinin statik ve

Detaylı

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9 ÝÇÝNDEKÝLER NETCAD NEDÝR? 3 NETCAD / ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 NETCAD / GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 NETCAD / WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 NETCAD / NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler

Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Bölüm 6 Madencilikte Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Yardýmcý Teknolojiler Doç. Dr. H. Þebnem DÜZGÜN ÝÇÝNDEKÝLER 6.1.GÝRÝÞ...................................................................................317

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC

Programlanabilir Lojik Kontrolörler. MELSEC PLC Ailesi. Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Programlanabilir Lojik Kontrolörler MELSEC PLC Ailesi Otomasyon Alanýnda Ürettiðimiz Çözümler Sizi Baþarýya Yönlendirir. MITSUBISHI ELECTRIC Doðru Seçim MITSUBISHI ELECTRIC dünya çapýnda 106 iþtiraki ve

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANINDA YER ALAN ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERE AİT KISA İÇERİKLER BİRİNCİ YARIYIL FİZ 1011 FİZİK I (4+0) Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket,

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

SIMATIC NET PROFIBUS ÝÇÝN S7 CPs El Kitabý BÖLÜM A - Genel Uygulama BÖLÜM B - CP Tanýmlarý CP 342-5/ CP 342-5 FO Sipariþ No.:6GK7 342 5DA02 0XE0 / Sipariþ No.:6GK7 342 5DF00 0XE0 (C79000 G8976 C146 02)

Detaylı

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý

Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý Lider Nakýþ Dijitalleþtirme Yazýlýmý DesignShop V9 size ilham verecek iþinizi hýzlýca yapabilmeniz için güçlü özelliklere sahip kolay harflendirme ve dijitalleþtirme aletleriyle hizmetinizde... De Tasarýmý

Detaylı

Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0

Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu. TWD USE 10AT Sürüm 1.0 Twido Programlanabilir Kontrolörler Yazýlým Referans Kýlavuzu TWD USE 10AT Sürüm 1.0 31003914 00 2 TWD USE 10AT 02/2003 Ýçerik Güvenlik Bilgileri..................................... 9 Kitap Hakkýnda......................................13

Detaylı

Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory

Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory StaSteel Teknik Özellikleri Çok katlı çelik karkas yapıları ve vinçli hol tipi yapılların, çelik yapılara özgün davranışlarını dikkate alarak

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd.

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2005/2 Sayý 93 www.hkmo.org.tr Mobil GIS: Gezici Coðrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamalarý Tahsin YOMRALIOÐLU 1, Fatih DÖNER 2 Özet Coðrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

ÖRNEKLERLE ÖRNEK SAYFALAR SAP2000 V15. Yazarlar. Günay Özmen. Engin Orakdöğen. Kutlu Darılmaz

ÖRNEKLERLE ÖRNEK SAYFALAR SAP2000 V15. Yazarlar. Günay Özmen. Engin Orakdöğen. Kutlu Darılmaz ÖRNEKLERLE SAP2000 V15 Yazarlar Günay Özmen Engin Orakdöğen Kutlu Darılmaz BİRSEN YAYINEVİ İSTANBUL / 2012 İÇİNDEKİLER GENEL KULLANIM İLKELERİ... 1 KOORDİNAT SİSTEMLERİ VE GRİD ÇİZGİLERİ... 2 ÇUBUK ELEMANLARDA

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE ALINARAK DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İnş. Yük. Müh.

Detaylı