SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü"

Transkript

1 Yazýlýmlarýn bir aylýk tam sürüm (nonlinear) CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. Ayrýca Türkçe eðitim ve kullanma kýlavuzlarýný, SAP ETABS - SAFE havuzuna gönderilen veri örneklerini adresinden indirebilirsiniz. Simetrik ve Simetrik Olmayan Genel Þekilli Yapýlar; Gerçek 3 Boyutta hýzlý Modelleme-Analiz-Dizayn-Optimizasyon; Betonarme ve Çelik Dizayný; Modal Analiz, Mod Birleþtirme Yöntemine göre Davranýþ Spektrumu Analizi, Zaman Taným Alanýnda Lineer ve Lineer olmayan Analiz, Statik Ýtme (Pushover) Analizi; Sismik Ýzolatörler, Viskoz Damperler, Ýnþaat Aþamalarýný dikkate alan Modelleme ve Yükleme... Depremde hasar görmüþ ve hasar görecek yapýlarda güvenlik saptamasý - güçlendirme hesaplarý, Ekranda Deprem Simülasyonu. Her türden yapý ve köprülerin sonlu elemanlar yöntemiyle lineer ve lineer-olmayan üç boyutlu statik-dinamik çözüm ve boyutlamasý. Tüm yapýlar için bütünleþtirilmiþ analiz ve dizayn yazýlým sistemi. Ýnþaat ve deprem mühendisliðinde bilgisayar uygulamalarý - Win 95/98/NT/2000/XP SAP2000 yazýlýmý, 30 yýldýr SAP (Structural Analysis Program) serisi olarak bilinen yazýlýmlarýn üst düzeyde, bilimsel deneyimli ve en kullanýcý dostu olan sürümüdür. Çok güçlü grafik iletiþim ortamý ile kullanma kolaylýðý ve üretim hýzý açýsýndan eriþilmez olanaklar saðlar. Akýllý nesnelerle üretilen yapý modelinin üç boyutlu olarak hazýrlanmasý, deðiþtirilmesi, problemin çözümü, boyutlama ve kesit optimizasyonu tamamen Win 95/98/NT/2000/XP ekranýnda ve fare yardýmýyla doðrudan iletiþimle yapýlýr. Sonuçlarýn grafik olarak görüntülenmesi ve basýlmasý kolaydýr. Yapýnýn gerçek davranýþýna uygun olarak tüm yükleme tiplerini ve zaman taným alanýnda hesapta hareketli yerdeðiþtirmeyi görüntülemek (animasyon) olanaklýdýr. SAP2000, modelin üretimi, deðiþtirilmesi, analiz de dizayn açýsýndan ileri bir düzeyde yeni bir yazýlým neslini vurgulamaktadýr. Analitik, nümerik teknikler ve çözüm algoritmalarýndaki en son geliþmeleri içerir.

2 SAP2000 in bu sürümü, ayný grafik tabanýnda olmak üzere üç ayrý paket halinde sunulmaktadýr: SAP2000 Standard, SAP2000 Plus ve SAP2000 Nonlinear. Bu programlarýn üçü de en üst düzeyde bilimsellikle donatýlmýþlardýr. Bunlardan bazýlarý; Simetrik olan veya olmayan en genel þekilli yapýlarýn hesabý, hýzlý denklem çözümü, kuvvet ve deplasman yükü, prizmatik olmayan çubuk (frame) elemaný, yüksek kesinlikte kabuk-plak (shell) elemaný, Kablo elemaný, Adým adým büyük deplasman analizi, Sadece çekme veya basýnç alan çaprazlar ve diðer elemanlar, Sývý elemaný ile baraj ve depo hesabý, Her elemanda iþ oraný için virtüel iþ grafiði görüntülenmesi, Ýzotropik anizotropik - ortotropik ve sýcaklýða göre deðiþen malzeme tipleri, Modal, viskoz oranlý ve histeretik oranlý sönümler, Eigen ve Ritz dinamik analizi, çarpýk yapýlar için çok sayýda koordinat sistemleri, çok sayýda yeni ve farklý baðýmlýlýk (constraints) seçenekleri, ayrý olarak tanýmlanmýþ sonlu eleman modellerinin birleþtirilmesi veya parçalanmasý, ayný iþlemde çok sayýda yük durumlarýnýn, yük kombinezonlarýnýn ve (dinamik analiz dahil) zarflarýnýn bulunmasý, yeni nesne tabanlý modelleme ortamý, yeni genel betonarme ve çelik parametrik kesit üretici. Endüstriyel Yapýlar, Köprüler, Kablolu Yapýlar, Enerji Ýletim Hatlarý Kuleleri, Kablolu Anten Direkleri, Bacalar, Soðutma kuleleri, Makina Temelleri, Spor Tesisleri, Kazýk Temelli Yapýlar, Barajlar, Petrol Tanklarý... SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü grafik iletiþimli kullanýþ kolaylýðý. Seviye ve üretim açýsýndan rakipsiz. Ýçerdiði özelliklerden bazýlarý: 2 ve 3 boyutlu Kiriþ / Kolon / Kafes elemaný (FRAME), 3-Boyutlu Kabuk Elemaný (SHELL), Yay Elemaný (SPRING), Ýkinci mertebe teorisine göre (P-Delta) statik veya dinamik analiz, Çelik ve Betonarme Dizayný, Statik ve mod birleþtirme yöntemine göre analiz (davranýþ Spektrumu), 1500 düðüm noktasý kapasite. SAP2000 PLUS; SAP2000 Standard'daki özelliklere ek olarak sýnýrsýz sayýda düðüm noktasý ve ayrýca aþaðýdaki analiz olanaklarý: PLANE, ASOLID, SOLID Elemanlarý, Dinamik Zaman Taným Alanýnda Hesap, Geniþ Kapsamlý Köprü Analizi Ýþletme sisteminde saðlanmýþ tüm belleðin istendiði bölümünde veya tamamýnda çalýþýr. Köprü analizi, sonlu eleman tiplerinin tamamý ve zaman taným alanýnda (Time History) hesap seçeneklerini içerir. Çok sayýda taban tahrikli yer hareketi etkileri birlikte hesaba katýlabilir. Ayrýca geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, köprü enkesit üreticisi, sürtünmeli mesnetler, sismik-izolatörler ve sönümleyiciler. SAP2000 NONLINEAR'da ise PLUS daki bütün özelliklere ek olarak statik itme (Pushover) analizi ve dinamik nonlineer analiz olanaklarý sunulmaktadýr. Pushover analizi (FRAME) plastik mafsal elemanýný kullanmaktadýr. Lineer olmayan ve dinamik (Nonlinear Link Element) bað elemaný ve plastik mafsal elemaný ile boþluklar (GAP), sadece çekme alan elemanlar (HOOK), kablo elemaný (sadece çekme, büyük deplasman), sismik izolatörler, damperler, plastik mafsallar v.b. çok sayýda modelleme olanaklarý yaratýlmýþtýr. Lineer olmayan bað elemaný ile her türden yapý modelinin gerçek davranýþýný bulmak olanaklýdýr. BETONARME VE ÇELÝK YAPININ BÝRLÝKTE MODELÝ

3 Üç program paketi de güçlü ve tam diyaloglu olarak çalýþan betonarme ve çelik modüllerini içerirler. Çelik FRAME elemanlarý için boyutlama ve iteratif olarak profil seçimi ile optimizasyon saðlanmaktadýr. Betonarme FRAME elemanlarý için de gerekli donatý hesabý yapýlmaktadýr. Elemanlar dizayn düþüncesiyle gruplandýrýlabilir. Eleman üzerine fareyle bir kere týklandýðýnda detaylý dizayn bilgisi yeni bir pencerede görüntülenir. SAP2000 en son A.B.D, Avrupa Yönetmeliklerini (EUROCODES EC2 - Betonarme ve EC3-Çelik) destekler ve Türk Yönetmeliklerine uyumludur. SAP ismi, 30 yýl öncesinden baþlayarak SAP, SOLID SAP, SAPIV, SAP80, SAP90 olarak sunulmuþ ve daima en seviyeli analitik çözümler için bir sembol olmuþtur. Bu güç ve kaliteye ek olarak SAP2000, kullanýcý dostu ve inanýlmaz derecede kolay olan ekranda üretme ve sonuçlarý izleyip basma olanaðýný saðlamýþtýr. Analiz ve dizanynda eriþilemeyecek özellikler þimdi mühendisin hizmetine sunulmuþtur. Eðitim, CD-ROM daki sesli ve hareketli derslerle kolayca gerçekleþtirilir. Endüstriyel Yapýlar, Köprüler, Kablolu Yapýlar, Enerji Ýletim Hatlarý Kuleleri, Kablolu Anten Direkleri, Bacalar, Soðutma kuleleri, Makina Temelleri, Spor Tesisleri, Kazýk Temelli Yapýlar, Barajlar, Petrol Tanklarý... Ayrýca: SAP2000 program paketinde mükemmel þekilde hazýrlanmýþ Türkçe ve Ýngilizce Kullaným Kýlavuzlarý; Betonarme, Çelik Analiz / Dizayn, Eðitim Kullaným Kýlavuzlarý ve ayrýca Yapýlarýn Üç Boyutlu Dinamik Analizi Three Dimensional Static and Analysis of Structures A Physical Approach with Emphasis on Earthquake Engineering kitabý. Yazarý: Prof. E. L. Wilson. Kitap, deprem mühendisliðine aðýrlýk vererek, yazýlýmlarda kullanýlan bazý nümerik metodlarýn ve Wilson FNA yönteminin ayrýntýlarýný açýklar. Wilson FNA Yöntemi : SAP2000 nonlineer zaman taným alanýnda hesap (time history), Wilson FNA (hýzlý nonlineer analiz) ismi verilen yeni bir nümerik integrasyon tekniðini kullanýr. Bu iþlem, bölgesel nonlineerlikler için çok etkili olan iteratif vektör birleþtirme algoritmasýný içerir. Bu yöntem önceden tamamlanmýþ bölgesel nonlineerlikleri olan yapýlarýn analizinde çok etkindir ve diðer nonlineer yöntemlerle karþýlaþtýrýldýðýnda çözüm zamanýnda önemli kýsaltmalar göstermiþtir. Betonarme ve Çelik Kesit Üretici: Tamamen kullanýcý arayüzü içinde tam kesit düzenleme Her türden ve her þekilde betonarme ve çelik kesit üretme Geometrik ve yapýsal kesit deðerlerinin hesabý Kullanýcý tarafýndan düzenlenebilen parametric kesitler 100 tip hazýr kesit tipi ve 4000 den fazla standard kesit Hazýrda AISC, CISC, BS, JIS, DIN ve diðer kesit databanklarý Ýki eksenli moment kesit bileþkelerinin hesabý Kapasite karþýlýklý etki yüzeyi ve eðrilerinin üretilmesi Eksenel kuvvet ve iki eksenli moment için kapasite oranlarýnýn hesabý Moment eðrilik diyagramlarýnýn üretilmesi Tek baþýna ve ETABS veya SAP2000 ile birlikte kullanýmý. ÇELÝK KULE KAZIKLI TEMEL

4 Geniþ kapsamlý parametrik hazýr yapý tiplerinden seçerek modelleme Nesne tabanlý eleman modelleyici ve tüm nesnelerin grafik ortamýnda düzenlenmesi Yeni genel betonarme ve çelik kesit üretici. Parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, Köprü enkesit üreticisi, hazýr köprü tipleri Sürtünmeli mesnetler, sismik-izolatörler ve sönümleyiciler Ekranda grafik olarak veri ve sonuç Kullanýcý tanýmlý düðmeli menüler Dörtgensel ve silindirik grid sistemine ek olarak paralelkenar þeklinde grid sistemi Yeni ve güçlü 2D - 3D modelleyici HAZIR PARAMETRÝK YAPI TÝPLERÝ Grafik Ortamda Kullanýcý Dostu ve Hýzlý Modelleme, Çizim ve Resim Datasý Alýþveriþi Hazýrlanmýþ planlar, görünüþler ve kesitlerden 3- boyutlu model üretimi Çok sayýda karesel ve silindirik koordinat sistemlerinin birlikte kullanýmý AVI dosyalarýnýn hareketli gösterimi Elemanlarýn uygun bölünmesi, akýllý nesneler ve sonlu elemanlar hasýrý üretimi Yardýmcý doðrularla ve nokta yakalayarak (snap) hassas boyutlama Cut (kes), Copy (kopyala) ve Paste (kopyayý ekle) komutlarý Sonsuz sayýda kademeli geri düzelt (undo) ve ileri tekrarla (redo) komutlarý Move (Taþý), Merge (Birleþtir), Mirror (Aynala = düzleme göre simetri) ve Replicate (üret, ekle, döndür) komutlarýyla kolay modelleme ve deðiþiklikleri çabuk iþleme Akýllý nesneler ve sonlu elemanlarý bir fare týklamasýyla üretmek için Quick Draw (çabuk çiz) seçeneði Güçlü gruplandýrma, seçme ve görüntüleme seçenekleri 3 Boyutlu Çubuk, kabuk, kablo, tuðla, yay ve link elemanlarý Kesit deðerlerinin, yüklerin, mesnetlerin ve sýnýr þartlarýnýn ekranda tanýmlanmasý ve atanmasý Ekranda üç boyutlu perspektif görünüþte ayný anda çok sayýda pencerelerde Zoom (büyütme) ve Pan (kaydýrma) ile çalýþma. Ortografik ve kullanýcý tanýmlý görünüþler AutoCAD 3D (import/export), Excel, MS Access, FrameWorks, SDNF (XSTEEL) ve CIS/2 (CIMsteel) yazýlýmlarýyla data alýþveriþi Ekranda programýn içinden doðrudan ulaþýmlý otomatik yardým Tablo programlarýyla model geometrisi, yükler ve atamalarýn modele doðrudan aktarýlmasý Parametrik Hazýr Yapý Þablonlarý Farenin sað tuþuyla týklayarak yeni bir pencere içinde istenen eleman ve noktalarýn tüm özelliklerinin dökümü Bütünleþmiþ analiz ve dizayn; Çözüm sonuçlarýyla programdan çýkmadan betonarme ve çelik kesitlerin boyutlama / gerilme kontrolu. Doðrusal nesnelerden alansala, alansal nesnelerden hacýmsal elemanlara otomatik üretim Çaprazlar, diyagonaller ve baþlýklarýn karþýlaþma düðüm noktalarýný otomatik algýlama. Örneðin makasta üst ve alt baþlýk boydan boya tek bir eleman gibi verilebilir

5 STATÝK-DÝNAMÝK, KOLON, KÝRÝÞ, PLAK, KABUK, DEPREM PERDESÝ, YAY, MOD BÝRLEÞTÝRME YÖNTEMÝ, ÝKÝNCÝ MERTEBE TEORÝSÝ (P-Delta), BETONARME ve ÇELÝK DÝZAYNI, 1500 Nokta Kapasite STANDARD ELEMANLAR: 2 ve 3 Boyutlu DOÐRUSAL NESNELER: Kolon, Kiriþ, Kafes (FRAME) elemanlarý Ayný eleman üzerinde prizmatik olmayan çok sayýda bölümler Yeni eðri kiriþ elemaný Her yönde noktasal, düzgün yayýlý ve dörtgensel yükleme Sýcaklýk genleþmesi ve iki yüz arasýnda sýcaklýk farký (gradient) yüklemesi Öngerme yüklemesi Otomatik uç rijitliði üretimi Hazýr çelik profil listeleri SAP2000 STANDARD Elemanlar 3 Boyutlu ALANSAL NESNELER: Kabuk, Plak ve Membran (SHELL) Elemanlarý Genel 3-Boyutlu, 3 veya 4 köþeli elemanlar Ortotropik malzeme Her noktada 6 serbestlik derecesi Kabuk, plak veya membran þeklinde çalýþma Kalýn Kabuk seçeneði Yerçekimi, düzgün yayýlý, en genel þekilli basýnç, sýcaklýkta genleþme ve iki yüzey arasýnda ýsý farký (gradient) yüklemesi Yay Elemaný Mesnet noktasýný zemine baðlama yayý Asal (global) ve istenen yönde yaylar Temel modellemek için kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen 6x6 yay rijitliði KABUK (SHELL) ELEMANI ÇUBUK (FRAME) ELEMANI KESÝT DEÐERLERÝ ASMA ÇATILI HANGAR

6 Rüzgar ve deprem yüklerinin otomatik olarak hesaplanmasý Kullanýcý ara birimi üzerinden arka arkaya problem çözümü Statik ve/veya mod birleþtirme yöntemine göre Davranýþ Spektrumu Analizi Ikinci mertebe teorisine göre gerilmede sertleþmeyi de içeren (P-Delta) statik veya dinamik analizi Bloklarla aktif kolon denklem çözücü Otomatik ve hýzlý çözüm Rijit gövde, diyaframlar, çubuk ve yapý bölümlerinin birbirine baðýmlýlýðýnda genelleþtirilmiþ çok çeþitli düðüm noktasý hareketi baðýmlýlýðý (constraints) Ýnþaat aþamalarýný da dikkate alan yapý analizi Uygulanan kuvvet ve deplasman yükü Deprem yüklerinin hýzlý ve hakim modlarýnýn deðerlendirilmesinde Ritz analizi Zati yükler, basýnç ve ýsý yüklemesi Hýzlandýrýlmýþ alt-uzay iterasyonu algoritmasý ile özdeðer analizi Hakim frekans analizi Tek çalýþtýrmada çok yönlü mod birleþtirme (Response Spectrum) Ritzvektör analizi SRSS, CQC veya GMC (Gupta) metodlarýyla modal kombinezon ABS ve SRSS yöntemleriyle yönlerin kombinezonu Statik ve dinamik davranýþ kombinezonlarý ve zarflarý SAP2000 STANDARD Analiz ve Çýktýlarý Görüntüleme Seçenekleri Þekil deðiþtirmiþ veya deðiþtirmemiþ yapýyý 3-boyutlu grafik görüntüleme Statik deplasman, mod þekillerinin ve gerilmelerin hareketli görüntülenmesi (animasyon) Yük diyagramlarý Eðilme momenti ve kesme kuvveti diyagramlarý Gerilme konturlarý Ayný anda farklý parametreleri görüntüleyen farklý pencereler Statik ve dinamik yük kombinezonlarý ve zarflarý Grup isimleri kullanarak iletiþimli kesit kuvvetleri sonuçlarý Zaman taným alanýnda hesap ötelenmelerinin gerçek zaman biriminde AVI dosyasý olarak üretimi Düðüm noktalarý ve elemanlarýn zaman taným alanýnda hesap kayýtlarýnýn görüntülenmesi Zaman taným alaný kayýtlarýnýn KABUK EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ fonksiyon/zaman ve fonksiyon/fonksiyon olarak görüntülenmesi Herhangi bir düðüm noktasýndaki zaman taným alaný tepkisinin davranýþ spektrumu eðrisi olarak görüntülenmesi Farenin sað tuþuyla elemente dokunulduðunda çýktýlarýn anýnda alýnmasý Tablo þeklindeki çýktýlarýn tamamýnýn veya istenilen bölümünün seçilerek alýnmasý, ekrana, yazýcýya veya Access bilgi tabanýna aktarýlmasý Ekrandaki görüntü bölgelerini çok sayýda grafik formatýnda yakalama Alanlarýn dolu veya þeffaf renkle boyanmasý ve gölgelenmesi, yüksek kalitede görsellik Modelin dinamik olarak döndürülmesi Alansal ve hacýmsal elemanlarýn otomatik bölümlendirilmesi AVI DOSYALARININ GÖSTERÝMÝ ÇUBUK MOMENT DÝYAGRAMLARI

7 BETONARME DÝZAYNI Tam diyaloglu ve grafik tabanlý betonarme çerçeve, çubuk eleman (FRAME) ve kabuk eleman (SHELL) betonarme dizayný Avrupa (Betonarme EC2), A.B.D (ACI-318-TS500 uyarlamalý ve örnekli Betonarme Kullanma Kýlavuzu ile), Ingiltere (BS ), Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, Meksika Yönetmelikleri Statik, hareketli, mod birleþtirme (Davranýþ Spektrumu) yöntemine göre analiz ve zaman taným alanýnda hesap yüklerine göre boyutlama Yeni genel betonarme parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Düktil ve düktil olmayan dizayn Boyutlama zarflarý için eleman gruplandýrmasý Fare sað tuþu ile ekranda detaylý dizayn bilgileri Yapma kesitler ve betonarme donatý yerleri ile grafik olarak ekranda kesit üretimi Iki eksenli moment / eksenel kuvvet karþýlýklý etki yüzeyi diyagramlarý SAP2000 STANDARD Betonarme, Çelik ve Alüminyum Dizayný ÇELÝK VE ALÜMÝNYUM DÝZAYNI: Tam diyaloglu ve grafik tabanlý çelik çerçeve dizayný Aluminyum yapýlarýn dizayný (The Aluminum Assoc. LRFD 2000, ASD 2000) Enerji iletim hatlarý ve benzeri hafif yapýlarýn dizayný (ASCE ) Petrol Tanklarý Dizayný (American Petroleum Institute API- RP 2A LRFD 1997, API-RP 2A WSD 2000) Avrupa (Çelik EC3), A.B.D (AISC-ASD, LRFD, UBC-ASD 1997, UBC-LRFD 1997), Ingiltere (BS ), Kanada, Yeni Zelanda ve Ýtalyan yönetmelikleri Mukavemet ve ötelenme sýnýrlanmasý kontrollu optimizasyon Yeni genel çelik parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Statik, hareketli, mod birleþtirme (Response Spectrum) yöntemine göre analiz ve zaman taným alanýnda hesap (time history) yüklerine göre boyutlama Düktil ve düktil olmayan dizayn Boyutlama zarflarý için eleman gruplandýrmasý Fare sað tuþu ile ekranda detaylý dizayn bilgileri Çelik eleman seçimi ve optimizasyonu Yapma kesitler ve betonarme donatý yerleri için grafik olarak ekranda kesit üretimi BETONARME KOLON-KÝRÝÞ DÝZAYNI AFÞÝN-ELBÝSTAN SOÐUTMA KULESÝ (h=116 m) ÇELÝK BOYUTLAMA VE OPTÝMÝZASYONU KABUK ELEMANIYLA ÇELÝKTE EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ

8 Dinamik Zaman Taným Alanýnda Hesap (Time History) Modal birleþtirme ile ve doðrudan integrasyon ile zaman taným alanýnda analiz Zemin ivmesi tahriki Çok sayýda taban tahriki Zorlama yük fonksiyonlarý Harmonik ve harmonik olmayan etki Zaman taným alaný deplasmanlarý Windows AVI dosyasýna toplanabilir ve gerçek hareketli görüntüleme ile izlenebilir (Deprem simülasyonu) Eleman ve düðüm noktalarýnýn zaman taným alaný kayýtlarýnýn grafik olarak görüntülenmesi Fonksiyon-zaman ve fonksiyon-fonksiyon görüntülenmesi Herhangi bir düðüm noktasý ivme bileþeni için mod birleþtirme (davranýþ spektrumu) yöntemi eðrilerinin üretilmesi. SAP2000 PLUS Sýnýrsýz Kapasite, Tuðla Elemaný, Zaman Taným Alanýnda Hesap, Köprü Analizi PLANE Elemaný Iki boyutlu 3 ila 9 düðüm noktalý düzlem gerilme ve düzlem uzama (strain) þekil deðiþtirmesi Ortotropik malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri ASOLID Elemaný 3 ila 9 düðüm noktalý eksenel simetrik Tuðla elemaný Ortotropik malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri SAP2000 PLUS EK ELEMANLARI SAP2000 Plus ile SAP2000 Standard'daki özellikler ve ayrýca sýnýrsýz sayýda düðüm noktasý ile aþaðýdaki ek analiz olanaklarý: SOLID Elemaný 3-Boyutlu 8 düðüm noktalý tuðla elemaný ve ekranda üretimi Izotropik olmayan malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri Santrifüj (savrulma) yükü ZAMAN TANIM ALANINDA HESAP SOLÝD EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ SOLID ELEMANIYLA ELASTÝK ZEMÝNDE SÜREKLÝ TEMEL

9 Geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, hazýr köprü tipleri Köprü enkesit üreticisi: En genel, köprü ayaðý ve tabliye en kesitleri Ýki eksenli moment / eksenel kuvvet karþýlýklý etki yüzeyi diyagramý; Moment/eðrilik iliþkisi Kullanýcý tanýmlý gerilme / uzama eðrileri Otomatik hareketli yük katarý analizi Etki çizgileri ve kuvvet zarflarýnýn üretilmesi AASHTO tanýmlý araç yükleri Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan kamyon, þerit ve tren yükleri Maksimum ve minimum deplasmanlarýn ve mesnet tepkilerinin hesabý Karmaþýk þerit geometrilerinin ele alýnmasý ve çözümü Olanaklý tüm trafik yüklerinin permütasyonu Davranýþ unsurlarý arasýnda iletiþim saðlanmasý Sonuçlar diðer yüklerle çelik ve betonarme boyutlama için birleþtirilebilir Lineer ve lineer olmayan statik / dinamik hesap. KÖPRÜ ANALÝZÝ Sismik izolatörlü köprü mesneti modellemesi Köprü inþaat aþamalarýný da dikkate alan analiz (Tünel dizaynýnda da kullanýlabilir) Büyük deformasyonlu kablo elemaný Köprü Ýtme (Pushover) analizi SAP2000, CALTRANS tarafýndan kullanýmý zorunlu tutulmuþ programdýr ve T.C. Karayollarý tarafýndan da köprü projelerinde tercih edilmektedir KUTU KESÝTLÝ KÖPRÜ ASMA KÖPRÜ

10 SAP2000 NONLINEAR Elemanlarý, SAP2000 Standard ve Plus'a ek özellikler ve ek analiz olanaklarý Tüm eleman tipleriyle statik ve dinamik büyük deplasman analizi Nonlineer dinamik zaman taným alanýnda doðrudan integrasyonla hesap Rijitlik ve kütle oranlý sönüm Lineer olmayan burkulma hesabý Çatlama durumunda çubuk ve kabuk elemanlarda kesit deðerlerinin düzeltilmesi Ýnþaat aþamalarýnýn modelleme ve yüklemede dikkate alýnmasý SAP2000 NONLINEAR Statik Pushover, Plastik Mafsallar, Sismik Ýzolatörler, Viskoz Damperler, Yapýlarýn Çarpýþmasý, Nonlineer Çubuk - Kablo ve Bað (Link) Elemanlarý, Büyük Deplasmanlar - SOLID Elemanýyla Sývý Modellemesi Statik Ýtme (Pushover) Analizi Seçeneði Zati yükle baþlayan statik itme analizi Kuvvet ve deplasman kontrolu Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan yatay yük gruplarý Etkin sönüm hesabý Kapasite spektrumu hesabý Talep spektrumu karþýlaþtýrýlmasý Nonlineer Link Elemaný Nonlineer link (NLLINK) static ve dinamik analizde kullanýlabilir Nonlineer link (NLLINK) bað elemaný herhangi iki nokta arasýna veya nokta ile zemin arasýna yerleþtirilebilir Hýz terimli nonlineer bileþenli viskoz damper Boþluk (Gap) elemaný (sadece basýnç) ve kanca (Hook) elemaný (sadece çekme) Multilineer elastik Tek eksenli plastisite Multilineer kinematik plastisite Histeretik sismik izolatör Sürtünme ve/veya sarkaç davranýþlý sismik izolatör Lineer burkulma analizi Geometrik nonlinearite Yük ve deplasman sýnýrlamasýyla analiz Nonlineer deformasyon davranýþýný gerçek zamanda izleyebilmek için AVI dosyasý üretimi seçeneði Nonlineer sistemlerle enerji harcamak için kuvvet - deplasman grafiði çizimi. ENERJÝ YUTMA ÝNCELEMESÝ ÝÇÝN KUVVET-DEFORMASYON GRAFÝÐÝ Statik Ýtme (Pushover) Analizi ile kullanmak için Nonlineer Plastik Mafsal Elemaný Eksenel, eðilme, kesme ve torsiyon mafsalý Statik ve dinamik analizde çerçeve mafsalý Eksenel kuvvet / iki eksenli moment karþýlýklý etki yüzeyi Yumuþamayý (softening) içeren multilineer davranýþ P-Delta seçeneði (PUSHOVER) ÝTME ANALÝZÝ ZAMANA BAÐLI ENERJÝ MÝKTARI GÖRÜNTÜLEMESÝ

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü TMMOB İNŞAAT MÜHENDM HENDİSLERİ ODASI SAKARYA ŞUBESİ SAP2000 v11.08 BAŞLANGI LANGIÇ DÜZEYİ KURS PROGRAMI DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme

Detaylı

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ Simge ve İngilizcesi Türkçe Karşõlõğõ MAIN ANA MENÜ Yeni Model / Yeni bir modele başla *.EDB dosyasõnõ Aç / Önceden hazõrlanmõş

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Dr. Bilge DORAN Dr. Sema NOYAN ALACALI ÖNSÖZ Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hizla ilerlemesinin dogal bir sonucu olarak insaat mühendisligi

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

25. SEM2015 programı ve kullanımı

25. SEM2015 programı ve kullanımı 25. SEM2015 programı ve kullanımı Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu,08-09-10 Mayıs 2015 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Mahmud Sami Döven, Burak Kaymak, Mehmet Tevfik Bayer Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Teknik Özellikler (Versiyon 14)

Teknik Özellikler (Versiyon 14) Teknik Özellikler (Versiyon 14) Bina Tasarým Sistemi Probina Orion, 3-Boyutlu yapýsal modelleme ve analiz; kolon, perde, kiriþ elemanlarýnýn tasarýmý; plan ve detay çizimlerinin otomatik olarak üretilmesi

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi

Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi Karayolu Köprülerinin Sismik Tasarımı: Mesnet Tiplerinin Karşılaştırılması ve Seçimi Dr. Kemal Arman DOMANİÇ 13.10.2016 Mesnet/İzolatör Tipleri Mesnet ve İzolatör Tipleri Pot Mesnet Elastomer Mesnet/İzolatör

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

SEM2015 programı kullanımı

SEM2015 programı kullanımı SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Çözebileceği sistemler: Düzlem/uzay kafes: Evet Düzlem/uzay çerçeve:

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

PERFORMANS BAZLI TASARIM

PERFORMANS BAZLI TASARIM PERFORMANS BAZLI TASARIM İTME (PUSHOVER) ANALİZİ - Temel Kavramlar ve Metot Yapıların yatay yükler etkisindeki davranış özelliklerinin ve performanslarının tespitine yönelik olarak yapılan itme (pushover)

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

İNM 208 DERS TANITIM

İNM 208 DERS TANITIM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 208 YAPI STATIĞI II İNM 208 DERS TANITIM Y.Doç.Dr. Mustafa KUTANİS DR.MUSTAFA KUTANİS SLIDE 1 ADRES INM 208 YAPI STATİĞİ

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük Problem K Çelik Moment Çerçevesi Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Kirişler: W24X55, Fy = 36 ksi Kolonlar: W14X90, Fy = 36 ksi Tüm Kirişlerde Açıklık

Detaylı

MUKAVEMET TEMEL İLKELER

MUKAVEMET TEMEL İLKELER MUKAVEMET TEMEL İLKELER Temel İlkeler Mukavemet, yük etkisi altındaki cisimlerin gerilme ve şekil değiştirme durumlarının, iç davranışlarının incelendiği uygulamalı mekaniğin bir dalıdır. Buradaki cisim

Detaylı

25. SEM2015 programı kullanımı

25. SEM2015 programı kullanımı 25. SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Perde Duvar Modelleme Teknikleri

Perde Duvar Modelleme Teknikleri Perde Duvar Modelleme Teknikleri Mustafa Tümer TAN İnşaat Mühendisi PROTA YAZILIM LTD. Tüm Hakları Saklıdır 2006 Perde Duvar Modelleme Teknikleri 2 İÇERİK Giriş Basit 2-Boyutlu Perde Duvar Boşluklu (Bağ

Detaylı

SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo.

SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo. SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo.com Öz: Sanayi bacası ve minare gibi içi boş dairesel kesitli

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Uniform yük ır Sabit sın

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Dinamik Yük Altında Kemer Barajların Şekil Optimizasyonu *

Dinamik Yük Altında Kemer Barajların Şekil Optimizasyonu * İMO Teknik Dergi, 2006 3973-3986, Yazı 263 Dinamik Yük Altında Kemer Barajların Şekil Optimizasyonu * Mehmet ÜLKER* Sedat SAVAŞ** ÖZ Bu makale, yeni bir yaklaşım kullanılarak beton kemer barajların şekil

Detaylı

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız.

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız. Problem Z Davranış Spektrumu Analizi Bina Özellikleri Bina betonarme kolonlarla desteklenmiş, perdeli, kirişsiz betonarme döşemeden oluşan, dört katlı bir yapıdır. Binanın çatısının bir köşesinde 30 foot

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4)

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) 0.4 cm 0.6 cm 0.2 cm 1/1000 Şekil 1.1. Hiperstatik sistem EA GA 0, EI = 3.10 4 knm 2, E =4.25.10 8, t =10-5 1/, h =50cm (taşıyıcı

Detaylı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Version 12 Yeni Özellikler

Version 12 Yeni Özellikler Version 12 Yeni Özellikler Probina Orion Version:12, uzman bir yazõlõm ekibinin Version 11 üzerine üç yõllõk bir çalõşmasõnõn ürünü olarak karşõnõza geliyor. Version 12, tamamen yeni bir kullanõcõ ara-birimi,

Detaylı

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 STATİK Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Denge denklemlerini, mafsala bağlı elemanlarda oluşan yapıları analiz etmek için kullanacağız. Bu analiz, dengede olan bir yapının

Detaylı

HAFTA YAPI STATİĞİ ÖĞR.GÖR. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR

HAFTA YAPI STATİĞİ ÖĞR.GÖR. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR HAFTA 01 YAPI STATİĞİ ÖĞR.GÖR. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR YAPI STATİĞİ Hafta 01 1 İçindekiler GİRİŞ... 2 YAPI SİSTEMLERİ... 3 YÜKLER... 6 1- ETKİME DURUMLARINA GÖRE YÜKLER... 6 2- ETKİME BİÇİMLERİNE GÖRE YÜKLER...

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

Yapı Grubu Dersleri. Genel Malzeme Bilimi Yapı İşleri Şantiye Tekniği Yapı Malzemeleri Yapı Statiği II. Betonarme II

Yapı Grubu Dersleri. Genel Malzeme Bilimi Yapı İşleri Şantiye Tekniği Yapı Malzemeleri Yapı Statiği II. Betonarme II Yapı Grubu Dersleri Genel Malzeme Bilimi Yapı İşleri Şantiye Tekniği Yapı Malzemeleri Yapı Statiği I Yapı Statiği II Betonarme I Betonarme II Betonarme Sistem Tasarımı Çelik Yapılar Yapı Dinamiği ve Deprem

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI

İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI 488 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu İTME SÜRME YÖNTEMİ İLE İNŞA EDİLMİŞ SÜREKLİ ARDGERMELİ KÖPRÜLERİN DEPREM TASARIMI 1 Özgür ÖZKUL, 2 Hatice KARAYİĞİT, 3 J. Erdem ERDOĞAN Acıbadem Mh. Sokullu Sk. No:12

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları

Birleşimler. Birleşim Özellikleri. Birleşim Hesapları. Birleşim Raporları Birleşimler Birleşim Özellikleri Birleşim Hesapları Birleşim Raporları Birleşim Menüsü Araç çubuğunda yer alan Çelik sekmesinden birleşimlerin listesine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda araç çubuğunda yer

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

Zemin-Yapı Etkileşimi

Zemin-Yapı Etkileşimi Bina Tasarım Sistemi Zemin-Yapı Etkileşimi [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı