SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü"

Transkript

1 Yazýlýmlarýn bir aylýk tam sürüm (nonlinear) CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. Ayrýca Türkçe eðitim ve kullanma kýlavuzlarýný, SAP ETABS - SAFE havuzuna gönderilen veri örneklerini adresinden indirebilirsiniz. Simetrik ve Simetrik Olmayan Genel Þekilli Yapýlar; Gerçek 3 Boyutta hýzlý Modelleme-Analiz-Dizayn-Optimizasyon; Betonarme ve Çelik Dizayný; Modal Analiz, Mod Birleþtirme Yöntemine göre Davranýþ Spektrumu Analizi, Zaman Taným Alanýnda Lineer ve Lineer olmayan Analiz, Statik Ýtme (Pushover) Analizi; Sismik Ýzolatörler, Viskoz Damperler, Ýnþaat Aþamalarýný dikkate alan Modelleme ve Yükleme... Depremde hasar görmüþ ve hasar görecek yapýlarda güvenlik saptamasý - güçlendirme hesaplarý, Ekranda Deprem Simülasyonu. Her türden yapý ve köprülerin sonlu elemanlar yöntemiyle lineer ve lineer-olmayan üç boyutlu statik-dinamik çözüm ve boyutlamasý. Tüm yapýlar için bütünleþtirilmiþ analiz ve dizayn yazýlým sistemi. Ýnþaat ve deprem mühendisliðinde bilgisayar uygulamalarý - Win 95/98/NT/2000/XP SAP2000 yazýlýmý, 30 yýldýr SAP (Structural Analysis Program) serisi olarak bilinen yazýlýmlarýn üst düzeyde, bilimsel deneyimli ve en kullanýcý dostu olan sürümüdür. Çok güçlü grafik iletiþim ortamý ile kullanma kolaylýðý ve üretim hýzý açýsýndan eriþilmez olanaklar saðlar. Akýllý nesnelerle üretilen yapý modelinin üç boyutlu olarak hazýrlanmasý, deðiþtirilmesi, problemin çözümü, boyutlama ve kesit optimizasyonu tamamen Win 95/98/NT/2000/XP ekranýnda ve fare yardýmýyla doðrudan iletiþimle yapýlýr. Sonuçlarýn grafik olarak görüntülenmesi ve basýlmasý kolaydýr. Yapýnýn gerçek davranýþýna uygun olarak tüm yükleme tiplerini ve zaman taným alanýnda hesapta hareketli yerdeðiþtirmeyi görüntülemek (animasyon) olanaklýdýr. SAP2000, modelin üretimi, deðiþtirilmesi, analiz de dizayn açýsýndan ileri bir düzeyde yeni bir yazýlým neslini vurgulamaktadýr. Analitik, nümerik teknikler ve çözüm algoritmalarýndaki en son geliþmeleri içerir.

2 SAP2000 in bu sürümü, ayný grafik tabanýnda olmak üzere üç ayrý paket halinde sunulmaktadýr: SAP2000 Standard, SAP2000 Plus ve SAP2000 Nonlinear. Bu programlarýn üçü de en üst düzeyde bilimsellikle donatýlmýþlardýr. Bunlardan bazýlarý; Simetrik olan veya olmayan en genel þekilli yapýlarýn hesabý, hýzlý denklem çözümü, kuvvet ve deplasman yükü, prizmatik olmayan çubuk (frame) elemaný, yüksek kesinlikte kabuk-plak (shell) elemaný, Kablo elemaný, Adým adým büyük deplasman analizi, Sadece çekme veya basýnç alan çaprazlar ve diðer elemanlar, Sývý elemaný ile baraj ve depo hesabý, Her elemanda iþ oraný için virtüel iþ grafiði görüntülenmesi, Ýzotropik anizotropik - ortotropik ve sýcaklýða göre deðiþen malzeme tipleri, Modal, viskoz oranlý ve histeretik oranlý sönümler, Eigen ve Ritz dinamik analizi, çarpýk yapýlar için çok sayýda koordinat sistemleri, çok sayýda yeni ve farklý baðýmlýlýk (constraints) seçenekleri, ayrý olarak tanýmlanmýþ sonlu eleman modellerinin birleþtirilmesi veya parçalanmasý, ayný iþlemde çok sayýda yük durumlarýnýn, yük kombinezonlarýnýn ve (dinamik analiz dahil) zarflarýnýn bulunmasý, yeni nesne tabanlý modelleme ortamý, yeni genel betonarme ve çelik parametrik kesit üretici. Endüstriyel Yapýlar, Köprüler, Kablolu Yapýlar, Enerji Ýletim Hatlarý Kuleleri, Kablolu Anten Direkleri, Bacalar, Soðutma kuleleri, Makina Temelleri, Spor Tesisleri, Kazýk Temelli Yapýlar, Barajlar, Petrol Tanklarý... SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü grafik iletiþimli kullanýþ kolaylýðý. Seviye ve üretim açýsýndan rakipsiz. Ýçerdiði özelliklerden bazýlarý: 2 ve 3 boyutlu Kiriþ / Kolon / Kafes elemaný (FRAME), 3-Boyutlu Kabuk Elemaný (SHELL), Yay Elemaný (SPRING), Ýkinci mertebe teorisine göre (P-Delta) statik veya dinamik analiz, Çelik ve Betonarme Dizayný, Statik ve mod birleþtirme yöntemine göre analiz (davranýþ Spektrumu), 1500 düðüm noktasý kapasite. SAP2000 PLUS; SAP2000 Standard'daki özelliklere ek olarak sýnýrsýz sayýda düðüm noktasý ve ayrýca aþaðýdaki analiz olanaklarý: PLANE, ASOLID, SOLID Elemanlarý, Dinamik Zaman Taným Alanýnda Hesap, Geniþ Kapsamlý Köprü Analizi Ýþletme sisteminde saðlanmýþ tüm belleðin istendiði bölümünde veya tamamýnda çalýþýr. Köprü analizi, sonlu eleman tiplerinin tamamý ve zaman taným alanýnda (Time History) hesap seçeneklerini içerir. Çok sayýda taban tahrikli yer hareketi etkileri birlikte hesaba katýlabilir. Ayrýca geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, köprü enkesit üreticisi, sürtünmeli mesnetler, sismik-izolatörler ve sönümleyiciler. SAP2000 NONLINEAR'da ise PLUS daki bütün özelliklere ek olarak statik itme (Pushover) analizi ve dinamik nonlineer analiz olanaklarý sunulmaktadýr. Pushover analizi (FRAME) plastik mafsal elemanýný kullanmaktadýr. Lineer olmayan ve dinamik (Nonlinear Link Element) bað elemaný ve plastik mafsal elemaný ile boþluklar (GAP), sadece çekme alan elemanlar (HOOK), kablo elemaný (sadece çekme, büyük deplasman), sismik izolatörler, damperler, plastik mafsallar v.b. çok sayýda modelleme olanaklarý yaratýlmýþtýr. Lineer olmayan bað elemaný ile her türden yapý modelinin gerçek davranýþýný bulmak olanaklýdýr. BETONARME VE ÇELÝK YAPININ BÝRLÝKTE MODELÝ

3 Üç program paketi de güçlü ve tam diyaloglu olarak çalýþan betonarme ve çelik modüllerini içerirler. Çelik FRAME elemanlarý için boyutlama ve iteratif olarak profil seçimi ile optimizasyon saðlanmaktadýr. Betonarme FRAME elemanlarý için de gerekli donatý hesabý yapýlmaktadýr. Elemanlar dizayn düþüncesiyle gruplandýrýlabilir. Eleman üzerine fareyle bir kere týklandýðýnda detaylý dizayn bilgisi yeni bir pencerede görüntülenir. SAP2000 en son A.B.D, Avrupa Yönetmeliklerini (EUROCODES EC2 - Betonarme ve EC3-Çelik) destekler ve Türk Yönetmeliklerine uyumludur. SAP ismi, 30 yýl öncesinden baþlayarak SAP, SOLID SAP, SAPIV, SAP80, SAP90 olarak sunulmuþ ve daima en seviyeli analitik çözümler için bir sembol olmuþtur. Bu güç ve kaliteye ek olarak SAP2000, kullanýcý dostu ve inanýlmaz derecede kolay olan ekranda üretme ve sonuçlarý izleyip basma olanaðýný saðlamýþtýr. Analiz ve dizanynda eriþilemeyecek özellikler þimdi mühendisin hizmetine sunulmuþtur. Eðitim, CD-ROM daki sesli ve hareketli derslerle kolayca gerçekleþtirilir. Endüstriyel Yapýlar, Köprüler, Kablolu Yapýlar, Enerji Ýletim Hatlarý Kuleleri, Kablolu Anten Direkleri, Bacalar, Soðutma kuleleri, Makina Temelleri, Spor Tesisleri, Kazýk Temelli Yapýlar, Barajlar, Petrol Tanklarý... Ayrýca: SAP2000 program paketinde mükemmel þekilde hazýrlanmýþ Türkçe ve Ýngilizce Kullaným Kýlavuzlarý; Betonarme, Çelik Analiz / Dizayn, Eðitim Kullaným Kýlavuzlarý ve ayrýca Yapýlarýn Üç Boyutlu Dinamik Analizi Three Dimensional Static and Analysis of Structures A Physical Approach with Emphasis on Earthquake Engineering kitabý. Yazarý: Prof. E. L. Wilson. Kitap, deprem mühendisliðine aðýrlýk vererek, yazýlýmlarda kullanýlan bazý nümerik metodlarýn ve Wilson FNA yönteminin ayrýntýlarýný açýklar. Wilson FNA Yöntemi : SAP2000 nonlineer zaman taným alanýnda hesap (time history), Wilson FNA (hýzlý nonlineer analiz) ismi verilen yeni bir nümerik integrasyon tekniðini kullanýr. Bu iþlem, bölgesel nonlineerlikler için çok etkili olan iteratif vektör birleþtirme algoritmasýný içerir. Bu yöntem önceden tamamlanmýþ bölgesel nonlineerlikleri olan yapýlarýn analizinde çok etkindir ve diðer nonlineer yöntemlerle karþýlaþtýrýldýðýnda çözüm zamanýnda önemli kýsaltmalar göstermiþtir. Betonarme ve Çelik Kesit Üretici: Tamamen kullanýcý arayüzü içinde tam kesit düzenleme Her türden ve her þekilde betonarme ve çelik kesit üretme Geometrik ve yapýsal kesit deðerlerinin hesabý Kullanýcý tarafýndan düzenlenebilen parametric kesitler 100 tip hazýr kesit tipi ve 4000 den fazla standard kesit Hazýrda AISC, CISC, BS, JIS, DIN ve diðer kesit databanklarý Ýki eksenli moment kesit bileþkelerinin hesabý Kapasite karþýlýklý etki yüzeyi ve eðrilerinin üretilmesi Eksenel kuvvet ve iki eksenli moment için kapasite oranlarýnýn hesabý Moment eðrilik diyagramlarýnýn üretilmesi Tek baþýna ve ETABS veya SAP2000 ile birlikte kullanýmý. ÇELÝK KULE KAZIKLI TEMEL

4 Geniþ kapsamlý parametrik hazýr yapý tiplerinden seçerek modelleme Nesne tabanlý eleman modelleyici ve tüm nesnelerin grafik ortamýnda düzenlenmesi Yeni genel betonarme ve çelik kesit üretici. Parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, Köprü enkesit üreticisi, hazýr köprü tipleri Sürtünmeli mesnetler, sismik-izolatörler ve sönümleyiciler Ekranda grafik olarak veri ve sonuç Kullanýcý tanýmlý düðmeli menüler Dörtgensel ve silindirik grid sistemine ek olarak paralelkenar þeklinde grid sistemi Yeni ve güçlü 2D - 3D modelleyici HAZIR PARAMETRÝK YAPI TÝPLERÝ Grafik Ortamda Kullanýcý Dostu ve Hýzlý Modelleme, Çizim ve Resim Datasý Alýþveriþi Hazýrlanmýþ planlar, görünüþler ve kesitlerden 3- boyutlu model üretimi Çok sayýda karesel ve silindirik koordinat sistemlerinin birlikte kullanýmý AVI dosyalarýnýn hareketli gösterimi Elemanlarýn uygun bölünmesi, akýllý nesneler ve sonlu elemanlar hasýrý üretimi Yardýmcý doðrularla ve nokta yakalayarak (snap) hassas boyutlama Cut (kes), Copy (kopyala) ve Paste (kopyayý ekle) komutlarý Sonsuz sayýda kademeli geri düzelt (undo) ve ileri tekrarla (redo) komutlarý Move (Taþý), Merge (Birleþtir), Mirror (Aynala = düzleme göre simetri) ve Replicate (üret, ekle, döndür) komutlarýyla kolay modelleme ve deðiþiklikleri çabuk iþleme Akýllý nesneler ve sonlu elemanlarý bir fare týklamasýyla üretmek için Quick Draw (çabuk çiz) seçeneði Güçlü gruplandýrma, seçme ve görüntüleme seçenekleri 3 Boyutlu Çubuk, kabuk, kablo, tuðla, yay ve link elemanlarý Kesit deðerlerinin, yüklerin, mesnetlerin ve sýnýr þartlarýnýn ekranda tanýmlanmasý ve atanmasý Ekranda üç boyutlu perspektif görünüþte ayný anda çok sayýda pencerelerde Zoom (büyütme) ve Pan (kaydýrma) ile çalýþma. Ortografik ve kullanýcý tanýmlý görünüþler AutoCAD 3D (import/export), Excel, MS Access, FrameWorks, SDNF (XSTEEL) ve CIS/2 (CIMsteel) yazýlýmlarýyla data alýþveriþi Ekranda programýn içinden doðrudan ulaþýmlý otomatik yardým Tablo programlarýyla model geometrisi, yükler ve atamalarýn modele doðrudan aktarýlmasý Parametrik Hazýr Yapý Þablonlarý Farenin sað tuþuyla týklayarak yeni bir pencere içinde istenen eleman ve noktalarýn tüm özelliklerinin dökümü Bütünleþmiþ analiz ve dizayn; Çözüm sonuçlarýyla programdan çýkmadan betonarme ve çelik kesitlerin boyutlama / gerilme kontrolu. Doðrusal nesnelerden alansala, alansal nesnelerden hacýmsal elemanlara otomatik üretim Çaprazlar, diyagonaller ve baþlýklarýn karþýlaþma düðüm noktalarýný otomatik algýlama. Örneðin makasta üst ve alt baþlýk boydan boya tek bir eleman gibi verilebilir

5 STATÝK-DÝNAMÝK, KOLON, KÝRÝÞ, PLAK, KABUK, DEPREM PERDESÝ, YAY, MOD BÝRLEÞTÝRME YÖNTEMÝ, ÝKÝNCÝ MERTEBE TEORÝSÝ (P-Delta), BETONARME ve ÇELÝK DÝZAYNI, 1500 Nokta Kapasite STANDARD ELEMANLAR: 2 ve 3 Boyutlu DOÐRUSAL NESNELER: Kolon, Kiriþ, Kafes (FRAME) elemanlarý Ayný eleman üzerinde prizmatik olmayan çok sayýda bölümler Yeni eðri kiriþ elemaný Her yönde noktasal, düzgün yayýlý ve dörtgensel yükleme Sýcaklýk genleþmesi ve iki yüz arasýnda sýcaklýk farký (gradient) yüklemesi Öngerme yüklemesi Otomatik uç rijitliði üretimi Hazýr çelik profil listeleri SAP2000 STANDARD Elemanlar 3 Boyutlu ALANSAL NESNELER: Kabuk, Plak ve Membran (SHELL) Elemanlarý Genel 3-Boyutlu, 3 veya 4 köþeli elemanlar Ortotropik malzeme Her noktada 6 serbestlik derecesi Kabuk, plak veya membran þeklinde çalýþma Kalýn Kabuk seçeneði Yerçekimi, düzgün yayýlý, en genel þekilli basýnç, sýcaklýkta genleþme ve iki yüzey arasýnda ýsý farký (gradient) yüklemesi Yay Elemaný Mesnet noktasýný zemine baðlama yayý Asal (global) ve istenen yönde yaylar Temel modellemek için kullanýcý tarafýndan tanýmlanabilen 6x6 yay rijitliði KABUK (SHELL) ELEMANI ÇUBUK (FRAME) ELEMANI KESÝT DEÐERLERÝ ASMA ÇATILI HANGAR

6 Rüzgar ve deprem yüklerinin otomatik olarak hesaplanmasý Kullanýcý ara birimi üzerinden arka arkaya problem çözümü Statik ve/veya mod birleþtirme yöntemine göre Davranýþ Spektrumu Analizi Ikinci mertebe teorisine göre gerilmede sertleþmeyi de içeren (P-Delta) statik veya dinamik analizi Bloklarla aktif kolon denklem çözücü Otomatik ve hýzlý çözüm Rijit gövde, diyaframlar, çubuk ve yapý bölümlerinin birbirine baðýmlýlýðýnda genelleþtirilmiþ çok çeþitli düðüm noktasý hareketi baðýmlýlýðý (constraints) Ýnþaat aþamalarýný da dikkate alan yapý analizi Uygulanan kuvvet ve deplasman yükü Deprem yüklerinin hýzlý ve hakim modlarýnýn deðerlendirilmesinde Ritz analizi Zati yükler, basýnç ve ýsý yüklemesi Hýzlandýrýlmýþ alt-uzay iterasyonu algoritmasý ile özdeðer analizi Hakim frekans analizi Tek çalýþtýrmada çok yönlü mod birleþtirme (Response Spectrum) Ritzvektör analizi SRSS, CQC veya GMC (Gupta) metodlarýyla modal kombinezon ABS ve SRSS yöntemleriyle yönlerin kombinezonu Statik ve dinamik davranýþ kombinezonlarý ve zarflarý SAP2000 STANDARD Analiz ve Çýktýlarý Görüntüleme Seçenekleri Þekil deðiþtirmiþ veya deðiþtirmemiþ yapýyý 3-boyutlu grafik görüntüleme Statik deplasman, mod þekillerinin ve gerilmelerin hareketli görüntülenmesi (animasyon) Yük diyagramlarý Eðilme momenti ve kesme kuvveti diyagramlarý Gerilme konturlarý Ayný anda farklý parametreleri görüntüleyen farklý pencereler Statik ve dinamik yük kombinezonlarý ve zarflarý Grup isimleri kullanarak iletiþimli kesit kuvvetleri sonuçlarý Zaman taným alanýnda hesap ötelenmelerinin gerçek zaman biriminde AVI dosyasý olarak üretimi Düðüm noktalarý ve elemanlarýn zaman taným alanýnda hesap kayýtlarýnýn görüntülenmesi Zaman taným alaný kayýtlarýnýn KABUK EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ fonksiyon/zaman ve fonksiyon/fonksiyon olarak görüntülenmesi Herhangi bir düðüm noktasýndaki zaman taným alaný tepkisinin davranýþ spektrumu eðrisi olarak görüntülenmesi Farenin sað tuþuyla elemente dokunulduðunda çýktýlarýn anýnda alýnmasý Tablo þeklindeki çýktýlarýn tamamýnýn veya istenilen bölümünün seçilerek alýnmasý, ekrana, yazýcýya veya Access bilgi tabanýna aktarýlmasý Ekrandaki görüntü bölgelerini çok sayýda grafik formatýnda yakalama Alanlarýn dolu veya þeffaf renkle boyanmasý ve gölgelenmesi, yüksek kalitede görsellik Modelin dinamik olarak döndürülmesi Alansal ve hacýmsal elemanlarýn otomatik bölümlendirilmesi AVI DOSYALARININ GÖSTERÝMÝ ÇUBUK MOMENT DÝYAGRAMLARI

7 BETONARME DÝZAYNI Tam diyaloglu ve grafik tabanlý betonarme çerçeve, çubuk eleman (FRAME) ve kabuk eleman (SHELL) betonarme dizayný Avrupa (Betonarme EC2), A.B.D (ACI-318-TS500 uyarlamalý ve örnekli Betonarme Kullanma Kýlavuzu ile), Ingiltere (BS ), Kanada, Yeni Zelanda, Hindistan, Meksika Yönetmelikleri Statik, hareketli, mod birleþtirme (Davranýþ Spektrumu) yöntemine göre analiz ve zaman taným alanýnda hesap yüklerine göre boyutlama Yeni genel betonarme parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Düktil ve düktil olmayan dizayn Boyutlama zarflarý için eleman gruplandýrmasý Fare sað tuþu ile ekranda detaylý dizayn bilgileri Yapma kesitler ve betonarme donatý yerleri ile grafik olarak ekranda kesit üretimi Iki eksenli moment / eksenel kuvvet karþýlýklý etki yüzeyi diyagramlarý SAP2000 STANDARD Betonarme, Çelik ve Alüminyum Dizayný ÇELÝK VE ALÜMÝNYUM DÝZAYNI: Tam diyaloglu ve grafik tabanlý çelik çerçeve dizayný Aluminyum yapýlarýn dizayný (The Aluminum Assoc. LRFD 2000, ASD 2000) Enerji iletim hatlarý ve benzeri hafif yapýlarýn dizayný (ASCE ) Petrol Tanklarý Dizayný (American Petroleum Institute API- RP 2A LRFD 1997, API-RP 2A WSD 2000) Avrupa (Çelik EC3), A.B.D (AISC-ASD, LRFD, UBC-ASD 1997, UBC-LRFD 1997), Ingiltere (BS ), Kanada, Yeni Zelanda ve Ýtalyan yönetmelikleri Mukavemet ve ötelenme sýnýrlanmasý kontrollu optimizasyon Yeni genel çelik parametrik kesit üretici ve kesit deðerlerinin hesabý Statik, hareketli, mod birleþtirme (Response Spectrum) yöntemine göre analiz ve zaman taným alanýnda hesap (time history) yüklerine göre boyutlama Düktil ve düktil olmayan dizayn Boyutlama zarflarý için eleman gruplandýrmasý Fare sað tuþu ile ekranda detaylý dizayn bilgileri Çelik eleman seçimi ve optimizasyonu Yapma kesitler ve betonarme donatý yerleri için grafik olarak ekranda kesit üretimi BETONARME KOLON-KÝRÝÞ DÝZAYNI AFÞÝN-ELBÝSTAN SOÐUTMA KULESÝ (h=116 m) ÇELÝK BOYUTLAMA VE OPTÝMÝZASYONU KABUK ELEMANIYLA ÇELÝKTE EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ

8 Dinamik Zaman Taným Alanýnda Hesap (Time History) Modal birleþtirme ile ve doðrudan integrasyon ile zaman taným alanýnda analiz Zemin ivmesi tahriki Çok sayýda taban tahriki Zorlama yük fonksiyonlarý Harmonik ve harmonik olmayan etki Zaman taným alaný deplasmanlarý Windows AVI dosyasýna toplanabilir ve gerçek hareketli görüntüleme ile izlenebilir (Deprem simülasyonu) Eleman ve düðüm noktalarýnýn zaman taným alaný kayýtlarýnýn grafik olarak görüntülenmesi Fonksiyon-zaman ve fonksiyon-fonksiyon görüntülenmesi Herhangi bir düðüm noktasý ivme bileþeni için mod birleþtirme (davranýþ spektrumu) yöntemi eðrilerinin üretilmesi. SAP2000 PLUS Sýnýrsýz Kapasite, Tuðla Elemaný, Zaman Taným Alanýnda Hesap, Köprü Analizi PLANE Elemaný Iki boyutlu 3 ila 9 düðüm noktalý düzlem gerilme ve düzlem uzama (strain) þekil deðiþtirmesi Ortotropik malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri ASOLID Elemaný 3 ila 9 düðüm noktalý eksenel simetrik Tuðla elemaný Ortotropik malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri SAP2000 PLUS EK ELEMANLARI SAP2000 Plus ile SAP2000 Standard'daki özellikler ve ayrýca sýnýrsýz sayýda düðüm noktasý ile aþaðýdaki ek analiz olanaklarý: SOLID Elemaný 3-Boyutlu 8 düðüm noktalý tuðla elemaný ve ekranda üretimi Izotropik olmayan malzeme özellikleri Yerçekimi, ýsý, yüzey basýncý ve basýnç farklýlýðý (gradient) yüklemeleri seçenekleri Santrifüj (savrulma) yükü ZAMAN TANIM ALANINDA HESAP SOLÝD EÞGERÝLME ÇÝZGÝLERÝ SOLID ELEMANIYLA ELASTÝK ZEMÝNDE SÜREKLÝ TEMEL

9 Geniþ kapsamlý köprü modeli üreticisi, hazýr köprü tipleri Köprü enkesit üreticisi: En genel, köprü ayaðý ve tabliye en kesitleri Ýki eksenli moment / eksenel kuvvet karþýlýklý etki yüzeyi diyagramý; Moment/eðrilik iliþkisi Kullanýcý tanýmlý gerilme / uzama eðrileri Otomatik hareketli yük katarý analizi Etki çizgileri ve kuvvet zarflarýnýn üretilmesi AASHTO tanýmlý araç yükleri Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan kamyon, þerit ve tren yükleri Maksimum ve minimum deplasmanlarýn ve mesnet tepkilerinin hesabý Karmaþýk þerit geometrilerinin ele alýnmasý ve çözümü Olanaklý tüm trafik yüklerinin permütasyonu Davranýþ unsurlarý arasýnda iletiþim saðlanmasý Sonuçlar diðer yüklerle çelik ve betonarme boyutlama için birleþtirilebilir Lineer ve lineer olmayan statik / dinamik hesap. KÖPRÜ ANALÝZÝ Sismik izolatörlü köprü mesneti modellemesi Köprü inþaat aþamalarýný da dikkate alan analiz (Tünel dizaynýnda da kullanýlabilir) Büyük deformasyonlu kablo elemaný Köprü Ýtme (Pushover) analizi SAP2000, CALTRANS tarafýndan kullanýmý zorunlu tutulmuþ programdýr ve T.C. Karayollarý tarafýndan da köprü projelerinde tercih edilmektedir KUTU KESÝTLÝ KÖPRÜ ASMA KÖPRÜ

10 SAP2000 NONLINEAR Elemanlarý, SAP2000 Standard ve Plus'a ek özellikler ve ek analiz olanaklarý Tüm eleman tipleriyle statik ve dinamik büyük deplasman analizi Nonlineer dinamik zaman taným alanýnda doðrudan integrasyonla hesap Rijitlik ve kütle oranlý sönüm Lineer olmayan burkulma hesabý Çatlama durumunda çubuk ve kabuk elemanlarda kesit deðerlerinin düzeltilmesi Ýnþaat aþamalarýnýn modelleme ve yüklemede dikkate alýnmasý SAP2000 NONLINEAR Statik Pushover, Plastik Mafsallar, Sismik Ýzolatörler, Viskoz Damperler, Yapýlarýn Çarpýþmasý, Nonlineer Çubuk - Kablo ve Bað (Link) Elemanlarý, Büyük Deplasmanlar - SOLID Elemanýyla Sývý Modellemesi Statik Ýtme (Pushover) Analizi Seçeneði Zati yükle baþlayan statik itme analizi Kuvvet ve deplasman kontrolu Kullanýcý tarafýndan tanýmlanan yatay yük gruplarý Etkin sönüm hesabý Kapasite spektrumu hesabý Talep spektrumu karþýlaþtýrýlmasý Nonlineer Link Elemaný Nonlineer link (NLLINK) static ve dinamik analizde kullanýlabilir Nonlineer link (NLLINK) bað elemaný herhangi iki nokta arasýna veya nokta ile zemin arasýna yerleþtirilebilir Hýz terimli nonlineer bileþenli viskoz damper Boþluk (Gap) elemaný (sadece basýnç) ve kanca (Hook) elemaný (sadece çekme) Multilineer elastik Tek eksenli plastisite Multilineer kinematik plastisite Histeretik sismik izolatör Sürtünme ve/veya sarkaç davranýþlý sismik izolatör Lineer burkulma analizi Geometrik nonlinearite Yük ve deplasman sýnýrlamasýyla analiz Nonlineer deformasyon davranýþýný gerçek zamanda izleyebilmek için AVI dosyasý üretimi seçeneði Nonlineer sistemlerle enerji harcamak için kuvvet - deplasman grafiði çizimi. ENERJÝ YUTMA ÝNCELEMESÝ ÝÇÝN KUVVET-DEFORMASYON GRAFÝÐÝ Statik Ýtme (Pushover) Analizi ile kullanmak için Nonlineer Plastik Mafsal Elemaný Eksenel, eðilme, kesme ve torsiyon mafsalý Statik ve dinamik analizde çerçeve mafsalý Eksenel kuvvet / iki eksenli moment karþýlýklý etki yüzeyi Yumuþamayý (softening) içeren multilineer davranýþ P-Delta seçeneði (PUSHOVER) ÝTME ANALÝZÝ ZAMANA BAÐLI ENERJÝ MÝKTARI GÖRÜNTÜLEMESÝ

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü TMMOB İNŞAAT MÜHENDM HENDİSLERİ ODASI SAKARYA ŞUBESİ SAP2000 v11.08 BAŞLANGI LANGIÇ DÜZEYİ KURS PROGRAMI DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme

Detaylı

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ

Data Merkezi. Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles. Tunç Tibet AKBAŞ Data Merkezi Tunç Tibet AKBAŞ Arup-İstanbul Hüseyin DARAMA Arup- Los Angeles Tunç Tibet AKBAŞ Projenin Tanımı Tasarım Kavramı Performans Hedefleri Sahanın Sismik Durumu Taban İzolasyonu Analiz Performans

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ

GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ Musa Kazım BODUROĞLU İnşaat Yük. Müh. ( Deprem Mühendisi ) Prizma Mühendislik Proje Taahhüt

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Mahmud Sami Döven, Burak Kaymak, Mehmet Tevfik Bayer Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 6 COSMOSWORKS İLE ANALİZ Makine parçalarının ve/veya eş çalışan makine parçalarından oluşan mekanizma veya sistemlerin tasarımlarında önemli bir aşama olan ve tasarıma

Detaylı

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet

Dr. Taner HERGÜNER İnşaat Yük. Müh. K.G.M. 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi İSTANBUL, TÜRKİYE. Özet 3. Köprüler Viyadükler Sempozyumu,08-09-10 Mayıs 2015 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi. GEOMETRİK DÜZENSİZLİĞE SAHİP NURTEPE VİYADÜĞÜNÜN SİSMİK PERFORMANSININ FARKLI YÖNTEMLER KULLANILARAK

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

Teknik Özellikler (Versiyon 14)

Teknik Özellikler (Versiyon 14) Teknik Özellikler (Versiyon 14) Bina Tasarým Sistemi Probina Orion, 3-Boyutlu yapýsal modelleme ve analiz; kolon, perde, kiriþ elemanlarýnýn tasarýmý; plan ve detay çizimlerinin otomatik olarak üretilmesi

Detaylı

SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo.

SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo. SANAYİ BACALARININ VE MİNARELERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ayhan NUHOĞLU 1, Serhan ŞAHİN 1 anuhoglu@eng.ege.edu.tr, serhanas@yahoo.com Öz: Sanayi bacası ve minare gibi içi boş dairesel kesitli

Detaylı

PERFORMANS BAZLI TASARIM

PERFORMANS BAZLI TASARIM PERFORMANS BAZLI TASARIM İTME (PUSHOVER) ANALİZİ - Temel Kavramlar ve Metot Yapıların yatay yükler etkisindeki davranış özelliklerinin ve performanslarının tespitine yönelik olarak yapılan itme (pushover)

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

İNM 208 DERS TANITIM

İNM 208 DERS TANITIM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering İNM 208 YAPI STATIĞI II İNM 208 DERS TANITIM Y.Doç.Dr. Mustafa KUTANİS DR.MUSTAFA KUTANİS SLIDE 1 ADRES INM 208 YAPI STATİĞİ

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM

YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ.K.Ü. YAPILARIN DEPREME KARŞI KORUNMASINDA ETKİN BİR ÇÖZÜM Dr.Erdal Coşkun İstanbul Kültür Üniversitesi 1 Yapıların Güçlendirme Yöntemleri

Detaylı

Perde Duvar Modelleme Teknikleri

Perde Duvar Modelleme Teknikleri Perde Duvar Modelleme Teknikleri Mustafa Tümer TAN İnşaat Mühendisi PROTA YAZILIM LTD. Tüm Hakları Saklıdır 2006 Perde Duvar Modelleme Teknikleri 2 İÇERİK Giriş Basit 2-Boyutlu Perde Duvar Boşluklu (Bağ

Detaylı

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız.

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız. Problem Z Davranış Spektrumu Analizi Bina Özellikleri Bina betonarme kolonlarla desteklenmiş, perdeli, kirişsiz betonarme döşemeden oluşan, dört katlı bir yapıdır. Binanın çatısının bir köşesinde 30 foot

Detaylı

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi

Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 105-112, 2006 18 (1), 105-112, 2006 Uzay Çatı Sistemlerinin ANSYS Paket Programı Kullanılarak Statik Analizi M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

Dinamik Yük Altında Kemer Barajların Şekil Optimizasyonu *

Dinamik Yük Altında Kemer Barajların Şekil Optimizasyonu * İMO Teknik Dergi, 2006 3973-3986, Yazı 263 Dinamik Yük Altında Kemer Barajların Şekil Optimizasyonu * Mehmet ÜLKER* Sedat SAVAŞ** ÖZ Bu makale, yeni bir yaklaşım kullanılarak beton kemer barajların şekil

Detaylı

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Uniform yük ır Sabit sın

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05

Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Üç Boyutlu Çerçeve Yapıların Statik Analizi için Geliştirilen Bir Bilgisayar Programı: YapAn05 Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 101-108 Ocak 2006 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: s. -8 Ocak 6 BETONARME BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINDA DOLGU DUVAR ETKİSİNİN İNCELENMESİ (EFFECT OF INFILL WALLS IN EARTHQUAKE BEHAVIOR

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Version 12 Yeni Özellikler

Version 12 Yeni Özellikler Version 12 Yeni Özellikler Probina Orion Version:12, uzman bir yazõlõm ekibinin Version 11 üzerine üç yõllõk bir çalõşmasõnõn ürünü olarak karşõnõza geliyor. Version 12, tamamen yeni bir kullanõcõ ara-birimi,

Detaylı

Zemin-Yapı Etkileşimi

Zemin-Yapı Etkileşimi Bina Tasarım Sistemi Zemin-Yapı Etkileşimi [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

KAPSAM. Sismik İzolasyon Temel İlkeleri. İzolatör Tipleri. İzolatörlü Tasarım Genel Süreci. Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KAPSAM. Sismik İzolasyon Temel İlkeleri. İzolatör Tipleri. İzolatörlü Tasarım Genel Süreci. Sorunlar ve Çözüm Önerileri KAPSAM Sismik İzolasyon Temel İlkeleri İzolatör Tipleri İzolatörlü Tasarım Genel Süreci Sorunlar ve Çözüm Önerileri SİSMİK İZOLASYON TEMEL İLKELERİ Sismik izolasyon basitçe, yatay olarak esnek, düşey doğrultuda

Detaylı

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 31 Mayıs 2016 Bakırköy 1 Haziran 2016 Kadıköy 2 Haziran 2016 Karaköy Çelik Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımında Modern Deprem Yönetmelikleri

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

Yapı Mühendisliğinin Geleceği Yanınızda...

Yapı Mühendisliğinin Geleceği Yanınızda... Yapı Mühendisliğinin Geleceği Yanınızda... İlk Bakışta... Sonlu elemanlar yöntemiyle 3-boyutlu bina analizi Perde duvarlar için Orta Kolon veya Kabuk elemanlarıyla modelleme seçenekleri. Aynı bina içerisinde

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8. M. Güven KUTAY 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ 05-8 M. Güven KUTAY 9. Konu indeksi A Akma mukavemeti...2.5 Akma sınırı...2.6 Akmaya karşı emniyet katsayısı...3.8 Alevle sertleştirme...4.4 Alt sınır gerilmesi...2.13

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi

Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Beton Sınıfının Yapı Performans Seviyesine Etkisi Taner Uçar DEÜ, Mimarlık Fak., Mimarlık Böl., Tınaztepe Kampüsü 35160, Buca İzmir Tel: (232) 412 83 92 E-Posta: taner.ucar@deu.edu.tr Mutlu Seçer DEÜ,

Detaylı

PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA

PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA PERDE DUVARLI MODEL BİR BİNANIN DİNAMİK DAVRANIŞINA YÖNELİK PARAMETRİK ÇALIŞMA Vesile Hatun Akansel 1, Ahmet Yakut 2, İlker Kazaz 3 ve Polat Gülkan 4 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Orta Doğu

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

Öngerilmeli Beton Sürekli Kirişlerin Bilgisayarla Hesabı

Öngerilmeli Beton Sürekli Kirişlerin Bilgisayarla Hesabı Öngerilmeli Beton Sürekli Kirişlerin Bilgisayarla Hesabı ÖZET Bu çalışmada öngerilmeli beton sürekli kirişlerin tasarımını Yük-Dengeleme yöntemiyle yapan bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Program

Detaylı

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü

Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Lif Takviyeli Kompozit Asma Yaya Köprüsünün Yapısal Davranışının İncelenmesi: Halgavor Asma Yaya Köprüsü Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç.Dr. Süleyman Adanur 2 Doç.Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç.Dr. Barış

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D)

Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D) Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D Erdal İrtem* Özet Bu çalışmada, deprem etkisindeki bina türü yapıların kapasite eğrisinin

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM MAK4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (Shell Mesh, Bearing Load,, Elastic Support, Tasarım Senaryosunda Link Value Kullanımı, Remote Load, Restraint/Reference Geometry) Shell Mesh ve Analiz: Kalınlığı az

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Titreşim Deney Düzeneği

Titreşim Deney Düzeneği Titreşim Deney Düzeneği DENEY DÜZENEĞI PROJE SÜREÇLERI Kavramsal Tasarım Standart/Ürün Taraması Sistem Planlaması Geliştirme Süreci Test platformunun elektromekanik tasarımı Ölçüm/veri toplama sistemi

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com Öz: Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması

Detaylı