Teknik Özellikler (Versiyon 14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik Özellikler (Versiyon 14)"

Transkript

1 Teknik Özellikler (Versiyon 14) Bina Tasarým Sistemi Probina Orion, 3-Boyutlu yapýsal modelleme ve analiz; kolon, perde, kiriþ elemanlarýnýn tasarýmý; plan ve detay çizimlerinin otomatik olarak üretilmesi ve beton, kalýp ve donatý demiri metrajlarýnýn hazýrlanmasý amacýyla geliþtirilmektedir. Probina Orion, özelleþtirilebilir çekmenüleri ve araç çubuklarý ile sürükle býrak tekniði, seçime baðlý sað-tuþ kýsayol menüleri, yapý aðacý gibi Windows arayüzünün tüm geliþmiþ öðelerini kullanmaktadýr. Probina Orion, tamamen grafik tabanlý menüleri ve entegre Grafik Editör sisteminin akýllý menüleri ile görsel sonuçlar üreterek kullanýcý hatalarýný önler. Gerçek-zamanlý (Real-time) 3-boyutlu editörler ile Probina Orion'da yapýsal model kontrolünü ve son iþleme (post-processing) görevlerini son derece hýzlý ve güvenli bir biçimde gerçekleþtirebilirsiniz. Probina Orion entegre Grafik Editör'ü, proje aþamasýnýn tüm safhalarýný tek bir ortamda barýndýrmaktadýr. Yapý geometrisi ve yüklerinin bildirimi grafiksel olarak bu ortamda gerçekleþmektedir. Simetrik bina sistemlerinde aynalama, benzer katlarýn türetilmesi, katlar arasýnda eleman türetme, seçilen elemanlar üzerinde grup iþlemleri, tablo editörleri ile kolay düzenleme yapabilme gibi iþlevler yardýmýyla bina modeli son derece hýzlý bir þekilde tanýmlanýr. Probina Orion, projenin her aþamasýný kontrol eden ve kullanýcý tarafýndan özelleþtirilebilen bir yapýya sahiptir. Analiz, tasarým ve çizim aþamalarýnýn tamamýný bu parametreler yardýmýyla özelleþtirebilirsiniz. Probina Orion'un ürettiði sonuçlarýn güvenilirliði ve doðruluðu Üniversite tarafýndan çeþitli örnekler ile kontrol edilerek resmi bir rapor ile kanýtlanmýþtýr. Yapýsal Model ve Analiz Sistemi Probina Orion, 3-boyutlu olarak hazýrlanan sonlu elemanlar yapýsal modeline aþaðýdaki analiz yöntemlerini uygulayabilir: Lineer-Elastik (doðrusal-elastik) Analizi, Düþey ve Yatay Statik Analiz Özdeðer (Eigenvalue) Analizi Eþdeðer Deprem Yükü Analizi Mod Birleþtirme Yöntemi ile Dinamik Analizi (Komple Modül) P-Delta Analizi (Komple Modül) Kapasite Kontrol Yöntemi ile Analiz (Komple ve Pro Modül) Elasto-Plastik Artýmsal Ýtme (Pushover) Analizi (Pro Modül) Probina Orion ile yapýnýzýn deprem yükleri altýndaki analizini dilerseniz Eþdeðer Deprem Yükü Yöntemi dilerseniz de Mod Birleþtirme Yöntemini (Dinamik Analiz) kullanarak gerçekleþtirebilirsiniz. Mevcut yapýlarýn performans deðerlendirmelerini de Kapasite Kontrol Yöntemi ve Artýmsal Ýtme (Pushover) Yöntemi ile gerçekleþtirebilirsiniz. Probina Orion Analiz Modülü, 12x12 eleman matrisleri kullanarak Matris-Deplasman Yöntemi ile tamamen 3-boyutlu yapýsal sonlu elemanlar modeli oluþturmaktadýr. Eleman özellikleri: 12x12 Matrisli Çerçeve Elemanlarý: Rijit uç bölgeleri tanýmlayabilme, Rijit bölge azaltma oraný, Uçlarda simetrik/asimetrik mafsal tanýmlayabilme özelliði, Kayma deformasyonlarýný gözönüne alabilme, Kabuk Elemanlarý: Her uçta dönme (drilling) serbestliði, Düzlem içi (Membrane) ve düzlem dýþý (Plate) eðilme yapabilme özelliði, Kayma deformasyonlarýný gözönüne alabilme özelliði Elastik Yay Elemanlarý Probina Orion ile, Planda Non-ortogonal / ortogonal (dik veya açýlý kesiþimli) veya yuvarlak kat planlarýna sahip sistemler, Ara katlý, kademeli, ayný katta farklý kotlara sahip sistemler, Düþeyde eðik elemanlara sahip (eðik kiriþ, kolon, perde ve döþeme gibi) yapýlar, Sürekli / Süreksiz döþeme sistemleri, büyük boþluklu plana sahip yapýlar, Kat seviyelerinde birden fazla rijit diyaframa sahip (çift kule, dilatasyonlu bloklar, yýldýz veya L formda baðýmsýz kanatlara sahip plan sistemleri gibi), Sürekli/Süreksiz, dolu veya bað kiriþli perde/çerçeve sistemleri, Konsola, kiriþe veya döþemelere basan, alt katlarda süreksiz kolon veya perde elemanlara sahip sistemler, Kýsmi bodrumlu ve/veya farklý kotlarda kademeli temellere sahip yapýlar, modelleyerek, 3-boyutlu statik ve dinamik sonlu elemanlar analizini ve doðrusal olmayan Artýmsal Ýtme Analizini yapabilirsiniz. Yapýsal model son derece kýsa bir sürede, pratik olarak sýnýrsýz büyüklükteki yapýlarýn güvenilir bir matematiksel model ile analizini saðlayabilmek amacýyla optimize edilmiþtir. Analiz modeli, bina sistemlerine uygun özellikler içerecek þekilde tasarlanmýþtýr isteðe göre her kat seviyesinde: Tek rijit döþeme diyaframlarýnýn varlýðý kabul edilebilir, Döþeme geometrisi kullanýlarak her kat seviyesinde birden fazla diyafram tanýmlanabilir, veya hiç diyafram tanýmlanmayabilir. Her durumda kat yükleri tamamen otomatik olarak hesaplanmaktadýr. Perde Duvar'lar, Orta-kolon Çerçeve Modeli Kabuk Elemanlar (Plate+Membrane) ile Sonlu Elemanlar Modeli kullanýlarak modellenebilir. Perde modelini bina genelinde uygulayabileceðiniz gibi, tek tek perde bazýnda da farklý model tipleri kullanabilirsiniz. Perde panelleri 3-boyutlu olarak tanýmlandýðý için, planda her türlü geometriye sahip poligon perdeler modellenebilir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 1

2 Yük halleri ve yük kombinasyonlarý TS500 ve Türk Deprem Yönetmeliðine göre düzenlenmiþtir. Kullanýcý, farklý þartnamelere uyum saðlamak amacýyla yük hallerini ve kombinasyonlarýný entegre editörler ile isteðine göre düzenleyebilir. Analiz sonucunda tüm yük halleri ve yük kombinasyonlarý için elde edilen etkiler otomatik olarak irdelenerek tasarýmda kullanýlacak etkiler elde edilir. Plak elemanlarý kullanýlarak döþemelerin de modellendiði Kiriþli ve Kiriþsiz döþeme sistemlerinin düþey yüklemeler altýnda analizini gerçekleþtirebilirsiniz. Karmaþýk grid sistemleri'nden oluþan kat planlarýnýn modellenmesi ve analizinde kullanarak düþey yük analizlerinde daha hassas ve güvenilir sonuçlar elde edebilirsiniz. Kaset ve nervür sistemlerinin, ana taþýyýcý kiriþlerin ve plak döþemelerin (plak elemanlar olarak) birlikte modellendiði kat planlarý oluþturabilir ve düþey yükler altýnda analizini gerçekleþtirebilirsiniz. Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi ile yaptýðýnýz analizler sonucunda elde ettiðiniz etkileri isterseniz Bina Analizi sonucunda elde edilen yatay yükleme sonuçlarý ile birleþtirerek donatý hesaplarýnda ve detay çizimlerinde kullanabilirsiniz. Döþemelerden taþýyýcý kiriþlere yük aktarýmýný Sonlu Elemanlar Sistemi ile son derece hassas olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Probina Orion gerçek zamanlý grafiklere sahip en geliþmiþ Analiz Son-iþlemci Modülü'ne sahiptir. Yapýsal analiz sonucunda elde edilen deplasmanlarýn, eksenel ve kesme kuvvetlerinin ve momentlerin diagramlarý çizdirilebilir. Analiz Son-iþlemci Modülü deformasyonlarýn ve titreþim modlarýnýn animasyonlarýný da gerçek zamanlý olarak gösterebilmektedir. Karmaþýk yapýlarýn daha kolay irdelenebilmesi için kat, aks ve eleman grubu bazýnda görsel filtreleme seçenekleri de mevcuttur. Ayrýca, tasarýma esas olarak, kiriþ akslarýnýn donatý hesaplarý için kesme kuvveti ve moment diagramlarý yük halleri, yük kombinasyonlarý ve tasarým zarfý olarak çizdirilebilir. Bina Analizi Modülüne ek olarak, Pro Modül'de Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi entegre olarak bulunmaktadýr. Bu sistemi kullanarak: Türkiye Deprem Yönetmeliði Desteði Probina Orion, 1997'de yayýnlanan Türkiye Deprem Yönetmeliði'nin hesap ve tasarým esaslarýna tamamen uygun olarak çalýþýr ve yönetmeliðin gerektirdiði tüm kontrolleri otomatik olarak gerçekleþtirir. Hesap Esaslarý ve Betonarme: Elastik ve Tasarým Deprem Spektrumlarý'nýn otomatik oluþturulmasý Yönetmelikte yeralan "Hesap Esaslarý"na uygun olarak deprem etkisinin hesabý Yapý Yüksekliði Kontrolü ve analiz yönteminin (Statik/Dinamik) otomatik seçimi Eþdeðer Deprem Yükü yöntemi ile Statik Analiz Mod Birleþtirme Yöntemi ile Dinamik Analiz Dinamik Etkin Kütle oranlarý kontrolü Otomatik P-Delta Analizi Yapý Düzensizlikleri'nin otomatik olarak saptanmasý ve gereklerinin yapýlmasý Öngörülen Yapý Süneklik Düzeyi'nin kontrolü Ýkinci Mertebe Etkilerin gerekliliði kontrolü Göreli Kat Ötelenmelerinin Kontrolü Kolonlarýn Kiriþlerden daha güçlü olmasý koþulu kontrolü Kolon-Kiriþ Birleþim Bölgeleri Kesme Güvenliði kontrolü Statik Eþdeðer Deprem Yükü ile Mod Birleþtirme yöntemi sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Eleman kesit boyutlarýnýn kontrolü Donatý kontrolü ve genel optimizasyonu Yönetmeliðe uygun betonarme hesaplarý ve donatý seçimi Yapý Zemin Etkileþimi amacýyla yaylý mesnet tanýmlayabilme özelliði Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 2

3 Eleman bazýnda farklý mesnet (sabit, mafsallý veya yaylý) tanýmlayabilme özelliði Donatýlý/Donatýsýz Bölme Duvarlarýn Çapraz Çubuk Modeli (Doðrusal ve Doðrusal olmayan) Çerçeve Elemanlarýnda Rijit Bölgelerin otomatik olarak tanýmlanabilmesi özelliði Eleman bazýnda farklý beton ve donatý çeliði tanýmý Eleman bazýnda farklý perde modeli tanýmlama özelliði Hasarlý veya hasarsýz binalarýn kapasitesinin ve deprem performansýnýn belirlenmesi Probina Orion ile kolaylýkla gerçekleþtirilebilmektedir. Yapýnýn mevcut halinin irdelenebilmesi için donatýlarýn tanýmlanmasýný ve optimizasyonunu saðlayan editörler ile yapý modeli hazýrlanabilir. Güçlendirme projeleri için eklenmiþ olan detay seçeneklerinin yanýsýra, kolon, perde ve kiriþ donatý hesabý modüllerinde yapýsal kapasitenin belirlenmesi için geliþtirilmiþ tablolar bulunmaktadýr. Bu tablolarý kullanarak mevcut ve güçlendirilmiþ yapýnýn kontrolünü kolaylýkla gerçekleþtirebilirsiniz. Mevcut Yapýlarýn Deðerlendirilmesi, Onarým ve Güçlendirme: Kapasite Kontrol Yöntemi Doðrusal Olmayan Artýmsal Ýtme (Pushover) Analizi Moment-Eðrilik Ýliþkilerinin Geliþtirilmiþ Kent ve Park Yöntemi ile otomatik hazýrlanmasý P, PMM ve M3 Plastik Mafsal tanýmlarýnýn otomatik yapýlmasý Kolon/Perde Etkileþim Diagramlarýnýn tüm yönler için oluþturulmasý Donatýlý/Donatýsýz Bölme Duvarlarýn Çapraz Çubuk Modellerine P mafsalý tanýmý P-Delta Analizi Kolon Mantolama (mevcut kolonun ihmal veya hesaplara katýlabilme özelliði ile) Eþdeðer Statik Analiz sýrasýnda yapýnýn her iki deprem doðrultusundaki birinci mod periyotlarý Özdeðer Analiz (Eigenvalue) ile elde edilir ve yatay deprem yükleri bu periyotlar gözönüne alýnarak hesaplanýr. Yatay yükler, her katýn aðýrlýk merkezi etrafýnda tanýmlanmýþ olan yatay dýþmerkezlikler kadar kaydýrýlarak elde edilen "Kaydýrýlmýþ Kütle Merkezleri"ne etki ettirilerek dört farklý analiz gerçekleþtirilir. "Mod Birleþtirme Yöntemi"nde analizler kütleleri katlarda toplanmýþ çok kütleli sistem modeli kullanýlarak yapýlýr. Katta birden fazla diyafram olmasý ve diyaframlara baðlý olmayan düðümlerin olmasý durumunda da kütle merkezlerinin doðru hesabý ve kat yüklerinin doðru olarak daðýlýmýnýn saðlanmasý gerçekleþtirilmektedir. Statik analizler sonucunda hesaplanan ötelenmeler, eksenel yükler, kayma kuvvetleri ve momentlerin yanýsýra, dinamik analizler sonucunda periyotlar, mod vektörleri, mod katýlým faktörleri, etkin kütleler ve oranlarý hesaplanarak raporlanýr. Yapýnýn tüm modlarý için mod þekillerinin çizimi ve animasyonu tamamen gerçek-zamanlý olarak yapýlýr. Betonarme Güçlendirme Perdelerinin Tanýmý Çapraz Elemanlar (Çelik veya Betonarme) ile güçlendirme Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 3

4 Düþey Yük Hesaplarý Döþemeler ve kiriþler üzerindeki yüklerin doðru ve güvenilir yöntemlerle aktarýmýnýn saðlanmasý, yapýsal modelin güvenilirliðini ve analiz sonuçlarýnýn doðruluðunu saðlayan en önemli unsurlardan biridir. Probina Orion, her türlü geometriye sahip plak, nervür ve kaset döþemelerden kiriþlere aktarýlan yükleri tamamen otomatik ve hassas yöntemler ile hesaplamaktadýr. Kiriþlere döþemelerden yük aktarýmýnda, Kýrýlma çizgileri yöntemini (analitik yöntem), Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Yük Aktarýmý Sistemini (Pro Modül), kullanabilirsiniz. Sonlu Elemanlar ile nokta, çizgi ve alan yükü tanýmlý, ve boþluklu döþemelerden kiriþlere yük aktarýmýný tamamen otomatik olarak saðlayabilirsiniz. Probina Orion döþeme aðýrlýðýný otomatik olarak hesaplamaktadýr. Döþemelerin yayýlý yüklerine ek olarak tekil, çizgi ve bölgesel alan yükleri tanýmlanabilir. Plak döþemelerde istenilen boyutta dikdörtgen ve dairesel döþeme boþluklarý ve düþük döþeme bölgeleri tanýmlanabilir. Plak Döþeme donatýlarýnýn hesabýnda isteðe baðlý olarak Moment Katsayýlarý Yöntemi, Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Modeli (Pro Modül), kullanýlabilir. Döþeme donatýlarý, plan üzerinde iþaretlenen hatlar (döþeme hesap akslarý) doðrultusunda otomatik olarak hesaplanýp kalýp donatý detaylarý çizilmektedir. Dösemelere: Alan yükü Noktasal tekil yükler, Çizgisel yayýlý yükler (baþlangýç ve bitim þiddeti farklý olabilir) Bölgesel alan yükleri tanýmlayabilirsiniz. Her kiriþte, Kiriþ öz aðýrlýklarý, Düzgün yayýlý ek yükler, Duvar yükleri, Plak, nervür, ve kaset döþemelerden aktarýlan yayýlý yükler, otomatik olarak hesaplanmaktadýr. Bu yüklerin yanýsýra, grafik tabanlý entegre editörler ile hesaplanan yükleri inceleyebilir, deðiþtirebilir, yazýcýya aktarabilir ve, Ýstenilen yük profiline sahip yayýlý, trapez yükler, Tekil yükler tanýmlayabilirsiniz. Plak Döþeme Hesaplarý (Analitik) Plak döþemelerin hesaplarý, TS-500'de önerilen moment katsayýlarý yöntemi kullanýlarak da gerçekleþtirilebilmektedir. Bu yöntem, özellikle benzer geometriye sahip dikdörtgen döþemelerden oluþan kat sistemlerinin hesabýnda kullanýlabilir. Mesnet düzeltmelerinde ve ilave mesnet donatýlarýnýn hesabýnda kullanýlmak üzere döþemelerin komþuluk iliþkileri tanýmlarý da Grafik Editör'de yapýlmaktadýr. Bu yönteme esas olarak plak döþemelerin tipleri (kenar süreklilik durumlarý gözönüne alýnarak) tamamen otomatik belirlenmektedir. Sonlu Elemanlar Döþeme Sistemi Probina Orion Pro Modülü'nde entegre olarak gelen Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi ile, Grafik Editör kullanýlarak hazýrlanmýþ olan kat planlarýndan otomatik transfer ile 3-boyutlu kat döþemesi modelini oluþturabilirsiniz. Buradaki transfer iki yönlüdür. Sonlu Elemanlar analizi sonuçlarý da yatay yük analiz sonuçlarý ile birleþtirilerek tasarýmda kullanýlabilmektedir. Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi tüm grafikleri tamamen gerçek-zamanlý olarak hazýrlanmýþtýr. Son iþlemci'de plak deformasyonlarýný, gerilme, moment ve donatý alaný konturlarýný gerçek zamanlý olarak çizdirebilir, istediðiniz boyutta ve çözünürlükte, renkli olarak yazýcýnýza aktarabilirsiniz. Grafik Editör ortamýnda, herhangi bir kiriþte elle tanýmladýðýnýz yükleri kes/yapýþtýr yöntemi ile seçtiðiniz kiriþlere kolayca kopyalayabilirsiniz. Döþeme Hesaplarý Probina Orion ile, (her türlü geometrik þekle sahip) döþemeler modellenebilir ve bu döþemelerden kiriþlere yük aktarýmý otomatik olarak saðlanabilir. Döþeme tipleri: Tek ve çift yönlü plak döþemeler, Tek yönde yük aktaran plak döþemeler, Prefabrik veya yerinde dökme kiriþli nervür döþeme sistemleri, Kaset döþemeler (Pro Modül). Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 4

5 Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi ile aþaðýdaki modelleri gerçekleþtirebilirsiniz: Döþemelerin üçgen kabuk elemanlar (DKT, Discrete Kirchhoff Triangle) ile, kolon, kiriþ, nervür ve kaset kiriþlerinin çubuk elemanlar ile modellendiði 3-boyutlu Sonlu Elemanlar Kat Sistemi, Döþemelerin modele katýlmadýðý (sadece yüklerinin kiriþlere aktarýldýðý), kolon, kiriþ, nervür ve kaset kiriþlerinin çubuk elemanlar ile modellendiði 3-boyutlu Kat Çerçevesi Sistemi. Sonlu elemanlar analizi tüm düþey yük halleri için gerçekleþtirilir ve sonuçlarý yatay yükleme sonuçlarý ile birleþtirilerek kolon, perde, kiriþ ve nervür donatý hesaplarýnda kullanýlýr. Analiz sonucunda deformasyonlar, gerilmeler ve eðilme momentleri elde edilmekte ve raporlanmaktadýr. Son iþlemci modülü ile tüm sonuçlar ayrýca grafiksel olarak da ifade edilmekte ve istenirse yazýcýya aktarýlabilmektedir. Sonlu Elemanlar Modelinin Bazý Özellikleri: Kiriþli döþeme sistemlerinde kiriþler, döþemeleri oluþturan plak elemaný aðýna göre otomatik olarak çubuk elemanlarýna parçalanmaktadýr. Analiz sonuçlarý, son-iþlemci modülünde tekrar birleþtirilerek raporlanmaktadýr. Perde elemanlarý da modele dahil edilmektedir. Modellenen katýn altýnda ve üstünde yeralan kolonlar modele katýlarak kat çerçevesi oluþturulabilmektedir. Bir üst kat modelinde hesaplanan kolon eksenel yükleri alt kata tekil yük olarak aktarýlarak alt kat modelleri oluþturulabilmektedir. Böylece kolon eksenel yüklerinin de doðru olarak elde edilmesi saðlanmaktadýr. Kiriþ ve döþemelerin rijitlikleri birbirine göreceli olarak ayarlanabilmektedir. Döþeme boþluklarý ile döþemelere uygulanan tekil, çizgi, trapez ve bölgesel alan yükleri de hassas olarak hesaplara katýlabilmektedir. Ayný döþeme plaðý içerisinde dahi farklý döþeme kalýnlýklarý tanýmlanabilmektedir. Kolon ve perde kesitlerinin de modele dahil edilebilmesi saðlanarak kolon düðümlerindeki negatif moment dengelenebilmektedir. Kolon tablalarý da tanýmlanabilmekte ve sonlu elemanlar modeline dahil edilebilmektedir. Wood and Armer yöntemi ile tasarým momentleri hesaplanabilmekte ve plak burulma etkisi hassas olarak gözönüne alýnabilmektedir. Tasarým Momentleri Konturlarý lokal eksenler doðrultusunda çizdirilebilmektedir. Döþeme bazýnda asal donatý doðrultusu tanýmlanabilmekte, ve moment ve gerekli donatý konturlarý her döþemenin kendi eksenleri doðrultusunda çizdirilebilmektedir. Döþeme Hesap Akslarý boyunca moment diagramý ve deplasman profili çizdirilebilir. Deplasman, moment (lokal ve global eksenler doðrultusunda) ve tasarým momenti konturlarý çizdirilebilir. Kolon ve perde zýmbalama kontrolleri herhangi bir ek bilgiye gereksinim olmaksýzýn otomatik olarak gerçekleþtirilir. Zýmbalama çevreleri tüm geometrik koþullar (kenar, köþe, döþeme boþluklar gibi.) gözönüne alýnarak belirlenir. Nervür Döþeme Hesaplarý (Analitik) Grafik Editör'de tanýmlanan nervür döþemelerin analizi mesnetlerdeki perdelerin de hesaplara katýldýðý eþdeðer çerçeve yöntemi ile yapýlmaktadýr. Nervür akslarýnýn geometrisi ve yük verileri tamamen otomatik olarak Grafik Editör'de tanýmlanan modelden alýnmaktadýr. Akslarýn mesnetlerini oluþturan ana kiriþler, sürekli kiriþ sisteminin mesnetlerini oluþturmaktadýr. Mesnetlerde perde olmasý halinde, düðüm noktalarýna iki nervür kiriþi arasýndaki mesafe geniþliðinde ve kat yüksekliðine sahip düþey elemanlar yerleþtirilmektedir. Nervür akslarýnýn donatý hesaplarý ve donatý detay çizimleri "Kiriþ Donatý Hesabý" modülü ile otomatik olarak yapýlýr. Kaset ve Nervür Döþeme Sistemi (Sonlu Elemanlar) Probina Orion Sonlu Elemanlar Kat Sistemi modülü ile (Pro Modül) kaset ve nervür döþemeler ve bunlarý taþýyan ana kiriþlerden oluþan kat döþemesi modelinin analizini Grafik Editör'de hazýrlanan geometriden otomatik transfer ile gerçekleþtirebilirsiniz. Yine Grafik Editör'de yerleþtirdiðiniz hesap akslarý boyunca sonlu elemanlar analizi sonuçlarý elde edilerek, donatý hesaplarý yapýlýr ve kalýp planý donatý detaylarý çizilir. Kaset ve Nervür kiriþlerinin donatý hesaplarý ve donatý detay çizimleri de "Kiriþ Donatý Hesabý" modülü ile kat kiriþlerinde olduðu gibi otomatik olarak yapýlýr. Grafik Editör'de tanýmlanmýþ olan döþeme hesap akslarý boyunca sonlu elemanlar analizinden elde edilmiþ olan açýklýk ve mesnet moment deðerleri donatý hesaplarýna otomatik olarak aktarýlýr ve döþeme donatýlarý çizilir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 5

6 Kolon Donatý Hesaplarý Probina Orion ile, analiz sonucunda tüm yük kombinasyonlarý için hesaplanan etkiler kullanýlarak kolonlarýn ve perdelerin donatý hesabý otomatik veya interaktif yöntemle gerçekleþtirilebilir. Dikdörtgen, dairesel ve poligon kesitli kolonlarýn ve perdelerin donatýlarý çaðdaþ, güvenilir ve en ekonomik yöntem olan "Taþýma Gücü Yöntemi" ile tek veya iki eksenli eðilme gözönüne alýnarak hesaplanmaktadýr. Kolon kesitleri içerisinde istenilen formda ve sayýda boþluk tanýmlanabilir. Kolonlarda donatý, etriye ve çiroz yerleþimi, perdelerde baþlýklarýn oluþturulmasý, tamamen ilgili yönetmelikler çerçevesinde otomatik olarak gerçekleþtirilmektedir. Ýnteraktif Kolon Donatý Hesabý editörü ile kullanýcý, kolon donatýlarýný ve etriyelerini istediði gibi düzenleyebilir, kolon donatýlarýnýn optimizasyonunu saðlayabilir ve isterse, ayný kesitte farklý çapta donatýlar kullanabilir. Kolon donatý hesabý modülü ile, isterseniz kolonlarýn donatýsýný elle de girebilirsiniz. Bu durumda, kolon ve perdelerin etkileþim diagramlarýný, her iki eðilme yönü için çizdirilerek kesit kapasite analizlerini yapabilirsiniz. Bu özellik, mevcut yapýlarýn durumunun belirlenmesinde ve güçlendirme projelerinde kullanýlmaktadýr. Kolon donatý hesaplarýnda, ilgili yönetmeliklere uygun bir þekilde otomatik olarak hesaplanan flambaj boylarý kullanýlarak narinlik etkisi de gözönüne alýnmaktadýr. Kiriþ Donatý Hesaplarý Probina Orion, analiz sonucunda tüm yük kombinasyonlarý için hesaplanan etkilerin bir özetini hazýrlayarak Kiriþ Donatý Hesabý ve Donatý Detay Çizimleri modülüne aktarýr. Dikdörtgen ve tablalý kiriþlerin donatý hesabý da isteðe göre otomatik veya interaktif olarak Taþýma Gücü Yöntemi ile gerçekleþtirilmektedir. Kesme Kuvveti ve Moment diagramlarý istenirse tek bir yük kombinasyonu için görüntülenebildiði gibi tüm kombinasyonlarýn zarfý olarak da hazýrlanabilir. Etkiler: Kesme hesaplarýnda kolon yüzünden d uzaklýðýndaki kesme kuvveti kullanýldýðýnda, bu deðerler kesme kuvveti zarf diagramlarýndan otomatik olarak hesaplanmaktadýr. Momentler, analiz sonucunda elde edilen moment diagramlarýndan elde edilir. Ýsteðe göre açýklýk üst momentleri ile mesnet alt momentleri ilgili bölgelerdeki maksimum deðerler kullanýlarak diagramlardan elde edilebilir. Paspaylarý: Probina Orion, her bir kiriþ kesitinde seçilen donatýlara ve donatýlarýn yerleþtirildiði sýraya göre paspayýný otomatik olarak belirler. Her deðiþen çap için kiriþ etkili derinliðini hesaplar ve donatý hesabýný yenileyerek iterasyon yapar. Donatý hesap ve yerleþimlerini gösteren menülerde kullanýcýnýn yaptýðý her deðiþikliðe göre: Alan hesaplarý, ekonomi durumu/optimizasyonu, minimum donatý ve sehim kontrolleri, pilye kýrýmlarý, donatý ikinci sýra kontrolü, donatý ankraj ve gönye durumlarý ve donatýlarýn kesite sýðma durumu incelenebilir. Donatý seçimlerinde pursantaj optimizasyonu otomatik olarak yapýlýr. Donatý hesaplarý ve çizimleri, ilgili yönetmeliklerde yeralan tüm konstrüktif esaslar gözönüne alýnarak isteðe göre pilyeli ve pilyesiz gerçekleþtirilmektedir. Ayrýca, özellikle uluslararasý projelerde kullanýlmak üzere, farklý gereksinimlere göre optimize edilmiþ üç farklý pilyesiz donatý profili mevcuttur. Donatý kesim kontrolleri için Kesme Kuvveti ve Moment Zarf Diagramlarý hazýrlanarak tüm kontroller gerçekleþtirilmektedir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 6

7 Temel Hesaplarý Probina Orion ile Tekil Temel, Sürekli Temel, Kiriþli/Kiriþsiz Radye Temel ve Kaset Temel hesaplarý ve çizimleri yapýlabilmektedir. Tüm temel sistemlerinin tanýmlarý Grafik Editör içerisinde 'Temel Katý' seçilerek herhangi bir ek veri giriþi yapýlmadan grafik ortamda gerçekleþtirilir. Tekil Temeller Probina Orion ile dikdörtgen geometriye sahip pahlý veya düz temeller iki eksenli eðilme gözönüne alýnarak projelendirilebilir. Dilatasyonlarda yeralan kolonlara istenirse ortak temel düzenlenebilir. Tekil temeller tek bir kolon veya perdeye yerleþtirilebildiði gibi, benzer geometriye sahip birden fazla kolon için tip temel yapýlabilir. Tip temellerde, seçilen tüm kolonlarýn tüm yüm kombinasyonlarýndan en olumsuz olaný otomatik olarak seçilir. Birbirine yakýn kolonlar veya perde gruplarý için otomatik olarak birleþik temel yapýlabilir. Radye Temeller Probina Orion Sonlu Elemanlar modülü elastik zemine oturan Kiriþli/ Kiriþsiz Radye ve Çift Yönlü Sürekli (Izgara) Temeller'in Grafik Editör'de tanýmlanmýþ olan verilerini esas alarak otomatik modellenmesini ve analizini gerçekleþtirebilmektedir. Temel yapýsal modelinin hazýrlanmasýnda kullanýcýnýn belirlemiþ olduðu Zemin Yatak Katsayýsý gözönüne alýnarak zemin modeli doðrusal yay elemanlarý yerleþtirilerek oluþturulmaktadýr. Sonlu Elemanlar Modeli üçgen plak elemanlarý ve çerçeve elemanlarý kullanýlarak oluþturulduðundan dolayý pratik olarak her türlü geometriye sahip temel sistemleri çözülebilir. Temel hesaplarýnda temel öz aðýrlýðý ve pabuç üstü dolgu yükleri hesaplara otomatik olarak katýlýr. Temel planý ve tekil temel donatý detay çizimleri, hesaplardan elde edilen bilgiler ile tamamen otomatik olarak hazýrlanmaktadýr. Temel planlarý ve detaylarý çizim editöründe yeralan interaktif çizim fonksiyonlarý ile daha da detaylandýrýlabilir. Sürekli Temeller Sürekli temel hesaplarý, Probina Orion ile Elastik Yöntem (Winkler Teoremi) kullanýlarak belli bir yatak katsayýsý aralýðý için kombinasyonlarýn zarfý olarak yapýlabilir. Kolon yüklerinin azaltýlmasý yöntemi ile ýzgara temel sistemleri de hesaplanabilir. Sürekli temel yerleþimi için temel kiriþlerinin yerleþtirilip iþaretlenmesi yeterlidir. Sürekli temelleri oluþturan elemanlarýn ayný akslara baðlanmýþ olmasý veya kiriþlerin ayný doðrultuda olmasý gerekli deðildir. Sürekli temel hesaplarý sonucunda, tüm yüklemeler için zemin gerilmesi, kesme kuvveti ve moment diagram zarflarý otomatik olarak hazýrlanýr. Kiriþli Radye veya Izgara Temel Sistemlerinin Sonlu elemanlar modelinde plaklar ile uyumlu bir biçimde segmente edilmiþ çubuk elemanlar kullanýlarak kiriþler modellenmektedir. Temel sistemlerinde de radye üzerine tekil, çizgi ve alan yükleri tanýmlanabildiði gibi, boþluklar da yerleþtirilebilir. Radye temel hesabý sonucunda elde edilen analiz sonuçlarý gözönüne alýnarak temel donatý hesaplarý ve donatý detay çizimleri de tamamen otomatik olarak hazýrlanýr. Kazýk Temeller Probina Orion ile dikdörtgen geometriye sahip kazýk temeller iki eksenli eðilme gözönüne alýnarak projelendirilebilir. Dilatasyonlarda yeralan kolonlara istenirse ortak temel düzenlenebilir. Sürekli temel kiriþlerinin analizi sonucunda elde edilen etkiler kullanýlarak donatý hesaplarý, donatý seçimleri ve donatý detay çizimleri de otomatik olarak gerçekleþtirilmektedir. Kazýk temeller tek bir kolon veya perdeye yerleþtirilebildiði gibi, benzer geometriye sahip birden fazla kolon için tip temel yapýlabilir. Tip temellerde, seçilen tüm kolonlarýn tüm yüm kombinasyonlarýndan en olumsuz olaný otomatik olarak seçilir. Birbirine yakýn kolonlar veya perde gruplarý için otomatik olarak birleþik temel yapýlabilir. Temel planý ve kazýk temel donatý detay çizimleri, hesaplardan elde edilen bilgiler ile tamamen otomatik olarak hazýrlanmaktadýr. Merdivenler Probina Orion ile çift sahanlýklý, helisel ve ayrýk/birleþik taþýyýcý basamaklý merdivenlerin analizleri ve donatý hesaplarý analitik yöntemlerle gerçekleþtirilebilmektedir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 7

8 Kalýp Planlarý ve Donatýlarý Kalýp planlarý, kalýp donatý planlarý ve kolon aplikasyon planlarý, veri giriþi sýrasýnda entegre Grafik Editör içerisinde otomatik olarak oluþmaktadýr. Tüm plan ve detay çizimleri, geometri veya donatýlarda yapýlan her türlü düzeltmeyi otomatik olarak algýlar ve çizime aktarýr. Çizimler, AutoCad'in DXF dosya formatýný okuyabilen tüm CAD programlarýna otomatik olarak aktarýlabilir. DXF dosyalarýnda tanýmlanmýþ bulunan katmanlar, çizgi tipleri ve fontlar, kolay eriþim ve düzenleme yapabilmek amacýyla gruplandýrýlmýþtýr. Probina Orion tarafýndan hazýrlanan kalýp planý paftalarýnýn görünüþleri, yazý stilleri, yazý boylarý, çizgi renkleri, çizgi tipleri ve çizim formatlarý da "Ayarlar ve Parametreler" menüsü ile kullanýcý tarafýndan kontrol edilebilmektedir. Probina Orion'un tüm CAD fonksiyonlarýna sahip entegre CAD modülü, çizimler üzerinde her türlü düzenlemeyi, yeni nesne tanýmýný ve kullanýcý tarafýndan belirlenen hat üzerinden otomatik ölçülendirme gibi iþlevleri gerçekleþtirebilir ve kalýp planlarýnda her noktadan istenilen açýlarda ve sayýda (donatýlý/donatýsýz) betonarme kesit alabilir. Kiriþ Donatý Detay Çizimleri Donatýlarý hesaplanan ve seçilen kiriþlerin detay çizimleri otomatik olarak hazýrlanýp PBCAD ortamýna aktarýlmaktadýr. Bu çizimleri isterseniz aksýn donatý hesabýný takiben, isterseniz tüm akslarýn donatý hesaplarýný tamamladýktan sonra paftalara yerleþtirerek çizdirebilirsiniz. Kiriþ donatý detay çizimlerinde arka ve ön planda yeralan döþemeler ve kiriþler de gösterilmektedir. Probina Orion her farklý kesite sahip kiriþten otomatik olarak kesit alarak paftaya yerleþtirmektedir. Probina Orion ile otomatik veya interaktif olarak çizilen donatýlarýn pozlandýrýlmasý ve metrajý da tamamen dinamik olarak gerçekleþtirilmektedir ve metraj tablolarý çizimin istenilen yerine yerleþtirilebilmektedir. Kolon/Perde Donatý Detaylarý ve Kolon Aplikasyonu Çizimleri Her türlü kesite sahip kolonlar ile baþlýklý ve baþlýksýz perdelerden oluþan Kolon Aplikasyonu planlarý, Kolon Donatý Boy kesitleri ve Kolon Kesit Donatý Detaylarý tamamen otomatik olarak tüm bina için hazýrlanmaktadýr. Kolon Aplikasyonu paftalarýnda, isteðe göre etriye ve yatay donatý açýlýmlarý kolon yanýna veya pafta kenarlarýna çizdirilebilir. Planda yeralan tüm donatýlarýn pozlandýrýlmasý ve metrajlarý Probina Orion tarafýndan dinamik olarak hazýrlanýr. Metraj tablolarý ve düþey donatý boy açýlýmlarý paftanýn istediðiniz bir yerine yerleþtirilebilir. Kiriþ detaylarýnýn hemen hemen her bölümü kullanýcý tarafýndan deðiþtirilebilen parametreler ile kontrol edilmektedir. Donatý seçiminde kiriþ kesit boyutlarý da gözönüne alýnmaktadýr. Kesite sýðmayan donatýlar otomatik olarak ikinci sýraya yerleþtirilmektedir ve kiriþ kesitinin etkili derinliði tekrar hesaplanarak donatýlarýn yeterliliði kontrol edilmektedir. Çanak veya mesnet bölümleri ikinci sýrada olabilen pilyeler tanýmlanabilir. Donatý optimizasyonu, kiriþ kesiti gözönüne alýnarak yapýlmaktadýr ve donatý çaplarý ayarlanmaktadýr. Donatýlar arasýndaki uzaklýk her aþamada izlenerek çubuklarýn kesite sýðma durumlarý kontrol edilebilmektedir. Kiriþ akslarýnýn geometrisi gözönüne alýnarak gönye ve ankrajlar ayarlanmaktadýr. Kiriþ donatý detay çizimleri tamamen parametrik olarak hazýrlanmaktadýr. Çizim tekniði, donatý gösterimi, katmanlar, renkler, yazý tipleri ve büyüklükleri ve yazý konumlarý kullanýcý tarafýndan özelleþtirilebilir. Kiriþ donatý detay paftalarýnda yeralan tüm donatýlarýn pozlandýrýlmasý ve metrajlarý program tarafýndan hazýrlanarak tablolanmaktadýr ve çizim paftasýna yerleþtirilmektedir. Donatýlarý hesaplanan akslar, grafik yöntemler ve editörler ile paftalara yerleþtirilir ve donatý detay çizimleri tamamen otomatik olarak hazýrlanýr. Tüm çizimler Probina Orion ile entegre olarak gelen PBCAD ortamýnda düzenlenebildiði gibi DXF formatýnda farklý CAD yazýlýmlarýna da aktarýlabilir. Beton, Kalýp ve Donatý Metrajlarý Probina Orion, Grafik Editör ile tanýmlamýþ olduðunuz yapýlarýn Beton ve Kalýp Metrajý raporlarýný tamamen otomatik olarak son derece detaylý bir biçimde hazýrlayýp raporlamaktadýr. Kolon Aplikasyon Planlarý geometri ve donatý verilerine baðýmlý çalýþmaktadýr. Hesaplarda yapýlan herhangi bir deðiþiklik otomatik olarak plan çizimlerine ve metraj tablolarýna yansýtýlmaktadýr. Çizim paftalarýnda kullanýlan yazý fontlarý ve boylarý, çizgi renkleri, çizgi tipleri ve çizim formatlarý kullanýcý tarafýndan özelleþtirilebilmektedir. Tüm çizimler Probina Orion ile entegre olarak gelen PBCAD ortamýnda düzenlenebildiði gibi DXF formatýnda farklý CAD yazýlýmlarýna da aktarýlabilir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 8

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.

SAFE v7. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering. Yazýlýmýn bir aylýk tam sürümlü CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. baser@comp-engineering.com http://www.comp-engineering.com Sonlu elemanlar yöntemiyle betonarme kiriþli ve mantar döþeme, plak sistemleri,

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Version 12 Yeni Özellikler

Version 12 Yeni Özellikler Version 12 Yeni Özellikler Probina Orion Version:12, uzman bir yazõlõm ekibinin Version 11 üzerine üç yõllõk bir çalõşmasõnõn ürünü olarak karşõnõza geliyor. Version 12, tamamen yeni bir kullanõcõ ara-birimi,

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti. Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Genel Kullanım 1 PROBINA Orion (Bina Sistemleri 3-boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi-Dizaynı-Çizimi)

Detaylı

Yapı Mühendisliğinin Geleceği Yanınızda...

Yapı Mühendisliğinin Geleceği Yanınızda... Yapı Mühendisliğinin Geleceği Yanınızda... İlk Bakışta... Sonlu elemanlar yöntemiyle 3-boyutlu bina analizi Perde duvarlar için Orta Kolon veya Kabuk elemanlarıyla modelleme seçenekleri. Aynı bina içerisinde

Detaylı

Zemin-Yapı Etkileşimi

Zemin-Yapı Etkileşimi Bina Tasarım Sistemi Zemin-Yapı Etkileşimi [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z?

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Bina Tasar m Sistemi v15 probina.com.tr Prestij Blok Residence, stanbul P EM Mühendislik Hilton Otel, Liverpool, ngiltere Halcrow Yolles Süleyman Seba Hastanesi, stanbul,

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Dr. Bilge DORAN Dr. Sema NOYAN ALACALI ÖNSÖZ Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hizla ilerlemesinin dogal bir sonucu olarak insaat mühendisligi

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Probina Orion Modelleme Teknikleri

Probina Orion Modelleme Teknikleri Şubat 2009 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

Probina Orion Modelleme Teknikleri

Probina Orion Modelleme Teknikleri Şubat 2009 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti.

Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti. Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Prota Yazılım Ltd.Şti. Orion Bina Tasarım Sistemi Modelleme Teknikleri Farklı Noktalardan Kiriş Bağlanan Kolonların Tanımlanması 1 PROBINA Orion (Bina Sistemleri

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun BETONARME ÇERÇEVE TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 08.3 BETONARME YAPILAR Perde, Döşeme Taşıyıcı sistemi sadece normal çerçevelerden oluşan bir yapı H N 25m olmak koşulu ile 3. ve 4. derece

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Perde Duvar Modelleme Teknikleri

Perde Duvar Modelleme Teknikleri Perde Duvar Modelleme Teknikleri Mustafa Tümer TAN İnşaat Mühendisi PROTA YAZILIM LTD. Tüm Hakları Saklıdır 2006 Perde Duvar Modelleme Teknikleri 2 İÇERİK Giriş Basit 2-Boyutlu Perde Duvar Boşluklu (Bağ

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

STructural Analysis For Computer Aided Design

STructural Analysis For Computer Aided Design STructural Analysis For Computer Aided Design Sta4CAD Teknik Özellikleri Çok katlı yapıları, betonarme yapılara özgün davranışlarını dikkate alarak 3 boyutlu çözümü. Rijit diyafram tanımı ile kat yatay

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

IDE CAD KULLANIM KILAVUZU. Proje Yeni. 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. "Arka Plan Beyaz"ı seç ve "aç" tıkla

IDE CAD KULLANIM KILAVUZU. Proje Yeni. 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. Arka Plan Beyazı seç ve aç tıkla IDE CAD KULLANIM KILAVUZU Proje Yeni 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. "Arka Plan Beyaz"ı seç ve "aç" tıkla 2) Ayarlar Genel ayarlar Pencere: Genel Ayarlar Izgara ve sınırlar X aralığı:

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

Sıcak bölge skalası Analiz sonuçlarının görselleştirilmesinde dolu gövdeli ve sıcak bölge skalası ile çizme olanağı.

Sıcak bölge skalası Analiz sonuçlarının görselleştirilmesinde dolu gövdeli ve sıcak bölge skalası ile çizme olanağı. YENİ OLANAKLAR İş iskelesi tasarımı İş iskelesi makrosu ile planda düz veya yay formunda olabilen, kat sayısı ve açıklık sayısı tanımlanabilen, çapraz yerleşimi özelleştirilebilen H tipi ve flanşlı iskeleler

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

İSTANBUL Yıldız Mah. Çitlenbik Sokak No: 22/3 Beşiktaş 34345 İSTANBUL Tel: (212) 258 68 63 Faks: (212) 258 66 21

İSTANBUL Yıldız Mah. Çitlenbik Sokak No: 22/3 Beşiktaş 34345 İSTANBUL Tel: (212) 258 68 63 Faks: (212) 258 66 21 Teknik Özellikler Fiziksel Modelleme Araçları ve Arayüz Düşey Yüklerin Hesaplanması ve Dağıtılması Yapısal Model ve Analiz Betonarme Kesit Hesapları Döşeme Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı Temel Sistemleri

Detaylı

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü

Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü Autodesk Robot Structural Analysis Professional İnşaat Müh. için Yapısal Modelleme, Analiz ve Tasarım çözümü İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. Autodesk Robot Structural Analysis Professional

Detaylı

25. SEM2015 programı kullanımı

25. SEM2015 programı kullanımı 25. SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı

25. SEM2015 programı ve kullanımı

25. SEM2015 programı ve kullanımı 25. SEM2015 programı ve kullanımı Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Program kısaca tanıtılacak, sonraki bölümlerde bu program ile

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri

Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri Çelik tasarımı ve detay çizimleri, her projede değişik ve projeye özel yapısal detay çözümleri üretmeyi gerektirir. Otomatik bağlantılar ve modelleme

Detaylı

SEM2015 programı kullanımı

SEM2015 programı kullanımı SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Çözebileceği sistemler: Düzlem/uzay kafes: Evet Düzlem/uzay çerçeve:

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

Yeni Özellikler. protastructure.com.tr. Profesyonel Yapı Tasarımında En Güvenilir Mühendislik Çözümü. Etkileşimli, Otomatik ve Akıllı Detay Çizimleri

Yeni Özellikler. protastructure.com.tr. Profesyonel Yapı Tasarımında En Güvenilir Mühendislik Çözümü. Etkileşimli, Otomatik ve Akıllı Detay Çizimleri Yeni Özellikler protastructure.com.tr Profesyonel Yapı Tasarımında En Güvenilir Mühendislik Çözümü Etkileşimli, Otomatik ve Akıllı Detay Çizimleri Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Neden Probina Orion? www.probina.com.tr

Neden Probina Orion? www.probina.com.tr Neden Probina Orion? www.probina.com.tr Prota Şirketler Grubu PROTA grubu, 1985 yılından günümüze aşağıdaki alanlarında faaliyet gösteren bir danışmanlık, mühendislik ve yazılım firmasıdır. Yüksek Binalar

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler

26.5.2016. Adnan Menderes Yeni İç Hatlar Terminal Binası Hakkında Genel Bilgiler TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ SEMİNERLERİ 31 Mayıs 2016 Bakırköy 1 Haziran 2016 Kadıköy 2 Haziran 2016 Karaköy Çelik Yapıların Depreme Dayanıklı Olarak Tasarımında Modern Deprem Yönetmelikleri

Detaylı

BETONARME - II. Onur ONAT

BETONARME - II. Onur ONAT BETONARME - II Onur ONAT Konu Başlıkları Betonarme döşemelerin davranışları, özellikleri ve çeşitleri Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler-uygulama İki doğrultuda

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti.

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti. Bina Tasarım Sistemi Havuz Modelleme [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya

idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya idecad Çelik 8.5 Çelik Proje Üretilirken Dikkat Edilecek Hususlar Hazırlayan: Nurgül Kaya www.idecad.com.tr Konu başlıkları I. Çelik Malzeme Yapısı Hakkında Bilgi II. Taşıyıcı Sistem Seçimi III. GKT ve

Detaylı

SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü

SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü Yazýlýmlarýn bir aylýk tam sürüm (nonlinear) CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. (baser@comp-engineering.com) Ayrýca Türkçe eðitim ve kullanma kýlavuzlarýný, SAP2000 - ETABS - SAFE havuzuna gönderilen

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ

TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ. DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ TAŞIYICI SİSTEM DÜZENSİZLİKLERİ DERSİN SORUMLUSU: Yrd.Doç.Dr.NURHAYAT DEĞİRMENCİ 2 DEPREM YÖNETMELİĞİNDE DÜZENSİZLİKLER İKİ GRUPTA TANIMLANMIŞTIR A- PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMU (A-TİPİ DÜZENSİZLİK) B- DÜŞEY

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

Yeni Nesil Probina. Yapı Tasarımında En Güvenilir Mühendislik Çözümü. protastructure.com.tr

Yeni Nesil Probina. Yapı Tasarımında En Güvenilir Mühendislik Çözümü. protastructure.com.tr Yapı Tasarımında En Güvenilir Mühendislik Çözümü Yeni Nesil Probina ProtaStructure, yapı sistemlerinin modellenmesi, analizi, tasarımı, performans değerlendirmesi, güçlendirilmesi ve detay çizimleri için

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No : Unvanı :

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

Taşıyıcı Sistem Elemanları

Taşıyıcı Sistem Elemanları BETONARME BİNALARDA OLUŞAN YAPI HASAR BİÇİMLERİ Bu çalışmanın amacı betonarme binaların taşıyıcı sistemlerinde meydana gelen hasarlar ve bu hasarların nedenleri tanıtılacaktır. Yapılarda hasarın belirtisi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DOĞUSEL ELEKTROMEKANİK VE BETON YAPI ELEMANLARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNE AİT MONOBLOK BETON TRAFO KÖŞKLERİNİN DEPREM GÜVENLİĞİNİN

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI. DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI. DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DERSİN SORUMLUSU: Yard. Doç. Dr. Nurhayat Değirmenci Betonarme taşıyıcı sistemler başlıca; Düşey yükleri doğrudan taşıyan ve düşey taşıyıcıları birbirine bağlayan kat tabliyeleri

Detaylı

TİCARİ PAKET PROGRAMLARIN DEPREM YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TİCARİ PAKET PROGRAMLARIN DEPREM YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TİCARİ PAKET PROGRAMLARIN DEPREM YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Ömer Ömür KANDAK Kasım, 2006 DENİZLİ TİCARİ PAKET PROGRAMLARIN DEPREM YÖNETMELİĞİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Pazarlama ve Satýþ Üretim Planlama Ýhtiyaç Planlama Zaman Planlama Satýn Alma Stok Kontrol Üretim Takip (Kesim Öncesi) Örme Boya Baský Kesim Üretim Takip (Kesim Sonrasý) Parça Baský Nakýþ Dikim Ýlik Düðme

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Prota Yazılım Ltd. Şti. Probina Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu v15 İçindekiler 1

Kullanım Kılavuzu. Prota Yazılım Ltd. Şti. Probina Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu v15 İçindekiler 1 Kullanım Kılavuzu Prota Yazılım Ltd. Şti Süleyman Seba Hastanesi Beşiktaş İstanbul Zeykon Mimarlık Probina Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu v15 İçindekiler 1 Probina Orion Bina Sistemleri 3-boyutlu

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı