Teknik Özellikler (Versiyon 14)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik Özellikler (Versiyon 14)"

Transkript

1 Teknik Özellikler (Versiyon 14) Bina Tasarým Sistemi Probina Orion, 3-Boyutlu yapýsal modelleme ve analiz; kolon, perde, kiriþ elemanlarýnýn tasarýmý; plan ve detay çizimlerinin otomatik olarak üretilmesi ve beton, kalýp ve donatý demiri metrajlarýnýn hazýrlanmasý amacýyla geliþtirilmektedir. Probina Orion, özelleþtirilebilir çekmenüleri ve araç çubuklarý ile sürükle býrak tekniði, seçime baðlý sað-tuþ kýsayol menüleri, yapý aðacý gibi Windows arayüzünün tüm geliþmiþ öðelerini kullanmaktadýr. Probina Orion, tamamen grafik tabanlý menüleri ve entegre Grafik Editör sisteminin akýllý menüleri ile görsel sonuçlar üreterek kullanýcý hatalarýný önler. Gerçek-zamanlý (Real-time) 3-boyutlu editörler ile Probina Orion'da yapýsal model kontrolünü ve son iþleme (post-processing) görevlerini son derece hýzlý ve güvenli bir biçimde gerçekleþtirebilirsiniz. Probina Orion entegre Grafik Editör'ü, proje aþamasýnýn tüm safhalarýný tek bir ortamda barýndýrmaktadýr. Yapý geometrisi ve yüklerinin bildirimi grafiksel olarak bu ortamda gerçekleþmektedir. Simetrik bina sistemlerinde aynalama, benzer katlarýn türetilmesi, katlar arasýnda eleman türetme, seçilen elemanlar üzerinde grup iþlemleri, tablo editörleri ile kolay düzenleme yapabilme gibi iþlevler yardýmýyla bina modeli son derece hýzlý bir þekilde tanýmlanýr. Probina Orion, projenin her aþamasýný kontrol eden ve kullanýcý tarafýndan özelleþtirilebilen bir yapýya sahiptir. Analiz, tasarým ve çizim aþamalarýnýn tamamýný bu parametreler yardýmýyla özelleþtirebilirsiniz. Probina Orion'un ürettiði sonuçlarýn güvenilirliði ve doðruluðu Üniversite tarafýndan çeþitli örnekler ile kontrol edilerek resmi bir rapor ile kanýtlanmýþtýr. Yapýsal Model ve Analiz Sistemi Probina Orion, 3-boyutlu olarak hazýrlanan sonlu elemanlar yapýsal modeline aþaðýdaki analiz yöntemlerini uygulayabilir: Lineer-Elastik (doðrusal-elastik) Analizi, Düþey ve Yatay Statik Analiz Özdeðer (Eigenvalue) Analizi Eþdeðer Deprem Yükü Analizi Mod Birleþtirme Yöntemi ile Dinamik Analizi (Komple Modül) P-Delta Analizi (Komple Modül) Kapasite Kontrol Yöntemi ile Analiz (Komple ve Pro Modül) Elasto-Plastik Artýmsal Ýtme (Pushover) Analizi (Pro Modül) Probina Orion ile yapýnýzýn deprem yükleri altýndaki analizini dilerseniz Eþdeðer Deprem Yükü Yöntemi dilerseniz de Mod Birleþtirme Yöntemini (Dinamik Analiz) kullanarak gerçekleþtirebilirsiniz. Mevcut yapýlarýn performans deðerlendirmelerini de Kapasite Kontrol Yöntemi ve Artýmsal Ýtme (Pushover) Yöntemi ile gerçekleþtirebilirsiniz. Probina Orion Analiz Modülü, 12x12 eleman matrisleri kullanarak Matris-Deplasman Yöntemi ile tamamen 3-boyutlu yapýsal sonlu elemanlar modeli oluþturmaktadýr. Eleman özellikleri: 12x12 Matrisli Çerçeve Elemanlarý: Rijit uç bölgeleri tanýmlayabilme, Rijit bölge azaltma oraný, Uçlarda simetrik/asimetrik mafsal tanýmlayabilme özelliði, Kayma deformasyonlarýný gözönüne alabilme, Kabuk Elemanlarý: Her uçta dönme (drilling) serbestliði, Düzlem içi (Membrane) ve düzlem dýþý (Plate) eðilme yapabilme özelliði, Kayma deformasyonlarýný gözönüne alabilme özelliði Elastik Yay Elemanlarý Probina Orion ile, Planda Non-ortogonal / ortogonal (dik veya açýlý kesiþimli) veya yuvarlak kat planlarýna sahip sistemler, Ara katlý, kademeli, ayný katta farklý kotlara sahip sistemler, Düþeyde eðik elemanlara sahip (eðik kiriþ, kolon, perde ve döþeme gibi) yapýlar, Sürekli / Süreksiz döþeme sistemleri, büyük boþluklu plana sahip yapýlar, Kat seviyelerinde birden fazla rijit diyaframa sahip (çift kule, dilatasyonlu bloklar, yýldýz veya L formda baðýmsýz kanatlara sahip plan sistemleri gibi), Sürekli/Süreksiz, dolu veya bað kiriþli perde/çerçeve sistemleri, Konsola, kiriþe veya döþemelere basan, alt katlarda süreksiz kolon veya perde elemanlara sahip sistemler, Kýsmi bodrumlu ve/veya farklý kotlarda kademeli temellere sahip yapýlar, modelleyerek, 3-boyutlu statik ve dinamik sonlu elemanlar analizini ve doðrusal olmayan Artýmsal Ýtme Analizini yapabilirsiniz. Yapýsal model son derece kýsa bir sürede, pratik olarak sýnýrsýz büyüklükteki yapýlarýn güvenilir bir matematiksel model ile analizini saðlayabilmek amacýyla optimize edilmiþtir. Analiz modeli, bina sistemlerine uygun özellikler içerecek þekilde tasarlanmýþtýr isteðe göre her kat seviyesinde: Tek rijit döþeme diyaframlarýnýn varlýðý kabul edilebilir, Döþeme geometrisi kullanýlarak her kat seviyesinde birden fazla diyafram tanýmlanabilir, veya hiç diyafram tanýmlanmayabilir. Her durumda kat yükleri tamamen otomatik olarak hesaplanmaktadýr. Perde Duvar'lar, Orta-kolon Çerçeve Modeli Kabuk Elemanlar (Plate+Membrane) ile Sonlu Elemanlar Modeli kullanýlarak modellenebilir. Perde modelini bina genelinde uygulayabileceðiniz gibi, tek tek perde bazýnda da farklý model tipleri kullanabilirsiniz. Perde panelleri 3-boyutlu olarak tanýmlandýðý için, planda her türlü geometriye sahip poligon perdeler modellenebilir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 1

2 Yük halleri ve yük kombinasyonlarý TS500 ve Türk Deprem Yönetmeliðine göre düzenlenmiþtir. Kullanýcý, farklý þartnamelere uyum saðlamak amacýyla yük hallerini ve kombinasyonlarýný entegre editörler ile isteðine göre düzenleyebilir. Analiz sonucunda tüm yük halleri ve yük kombinasyonlarý için elde edilen etkiler otomatik olarak irdelenerek tasarýmda kullanýlacak etkiler elde edilir. Plak elemanlarý kullanýlarak döþemelerin de modellendiði Kiriþli ve Kiriþsiz döþeme sistemlerinin düþey yüklemeler altýnda analizini gerçekleþtirebilirsiniz. Karmaþýk grid sistemleri'nden oluþan kat planlarýnýn modellenmesi ve analizinde kullanarak düþey yük analizlerinde daha hassas ve güvenilir sonuçlar elde edebilirsiniz. Kaset ve nervür sistemlerinin, ana taþýyýcý kiriþlerin ve plak döþemelerin (plak elemanlar olarak) birlikte modellendiði kat planlarý oluþturabilir ve düþey yükler altýnda analizini gerçekleþtirebilirsiniz. Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi ile yaptýðýnýz analizler sonucunda elde ettiðiniz etkileri isterseniz Bina Analizi sonucunda elde edilen yatay yükleme sonuçlarý ile birleþtirerek donatý hesaplarýnda ve detay çizimlerinde kullanabilirsiniz. Döþemelerden taþýyýcý kiriþlere yük aktarýmýný Sonlu Elemanlar Sistemi ile son derece hassas olarak gerçekleþtirebilirsiniz. Probina Orion gerçek zamanlý grafiklere sahip en geliþmiþ Analiz Son-iþlemci Modülü'ne sahiptir. Yapýsal analiz sonucunda elde edilen deplasmanlarýn, eksenel ve kesme kuvvetlerinin ve momentlerin diagramlarý çizdirilebilir. Analiz Son-iþlemci Modülü deformasyonlarýn ve titreþim modlarýnýn animasyonlarýný da gerçek zamanlý olarak gösterebilmektedir. Karmaþýk yapýlarýn daha kolay irdelenebilmesi için kat, aks ve eleman grubu bazýnda görsel filtreleme seçenekleri de mevcuttur. Ayrýca, tasarýma esas olarak, kiriþ akslarýnýn donatý hesaplarý için kesme kuvveti ve moment diagramlarý yük halleri, yük kombinasyonlarý ve tasarým zarfý olarak çizdirilebilir. Bina Analizi Modülüne ek olarak, Pro Modül'de Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi entegre olarak bulunmaktadýr. Bu sistemi kullanarak: Türkiye Deprem Yönetmeliði Desteði Probina Orion, 1997'de yayýnlanan Türkiye Deprem Yönetmeliði'nin hesap ve tasarým esaslarýna tamamen uygun olarak çalýþýr ve yönetmeliðin gerektirdiði tüm kontrolleri otomatik olarak gerçekleþtirir. Hesap Esaslarý ve Betonarme: Elastik ve Tasarým Deprem Spektrumlarý'nýn otomatik oluþturulmasý Yönetmelikte yeralan "Hesap Esaslarý"na uygun olarak deprem etkisinin hesabý Yapý Yüksekliði Kontrolü ve analiz yönteminin (Statik/Dinamik) otomatik seçimi Eþdeðer Deprem Yükü yöntemi ile Statik Analiz Mod Birleþtirme Yöntemi ile Dinamik Analiz Dinamik Etkin Kütle oranlarý kontrolü Otomatik P-Delta Analizi Yapý Düzensizlikleri'nin otomatik olarak saptanmasý ve gereklerinin yapýlmasý Öngörülen Yapý Süneklik Düzeyi'nin kontrolü Ýkinci Mertebe Etkilerin gerekliliði kontrolü Göreli Kat Ötelenmelerinin Kontrolü Kolonlarýn Kiriþlerden daha güçlü olmasý koþulu kontrolü Kolon-Kiriþ Birleþim Bölgeleri Kesme Güvenliði kontrolü Statik Eþdeðer Deprem Yükü ile Mod Birleþtirme yöntemi sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Eleman kesit boyutlarýnýn kontrolü Donatý kontrolü ve genel optimizasyonu Yönetmeliðe uygun betonarme hesaplarý ve donatý seçimi Yapý Zemin Etkileþimi amacýyla yaylý mesnet tanýmlayabilme özelliði Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 2

3 Eleman bazýnda farklý mesnet (sabit, mafsallý veya yaylý) tanýmlayabilme özelliði Donatýlý/Donatýsýz Bölme Duvarlarýn Çapraz Çubuk Modeli (Doðrusal ve Doðrusal olmayan) Çerçeve Elemanlarýnda Rijit Bölgelerin otomatik olarak tanýmlanabilmesi özelliði Eleman bazýnda farklý beton ve donatý çeliði tanýmý Eleman bazýnda farklý perde modeli tanýmlama özelliði Hasarlý veya hasarsýz binalarýn kapasitesinin ve deprem performansýnýn belirlenmesi Probina Orion ile kolaylýkla gerçekleþtirilebilmektedir. Yapýnýn mevcut halinin irdelenebilmesi için donatýlarýn tanýmlanmasýný ve optimizasyonunu saðlayan editörler ile yapý modeli hazýrlanabilir. Güçlendirme projeleri için eklenmiþ olan detay seçeneklerinin yanýsýra, kolon, perde ve kiriþ donatý hesabý modüllerinde yapýsal kapasitenin belirlenmesi için geliþtirilmiþ tablolar bulunmaktadýr. Bu tablolarý kullanarak mevcut ve güçlendirilmiþ yapýnýn kontrolünü kolaylýkla gerçekleþtirebilirsiniz. Mevcut Yapýlarýn Deðerlendirilmesi, Onarým ve Güçlendirme: Kapasite Kontrol Yöntemi Doðrusal Olmayan Artýmsal Ýtme (Pushover) Analizi Moment-Eðrilik Ýliþkilerinin Geliþtirilmiþ Kent ve Park Yöntemi ile otomatik hazýrlanmasý P, PMM ve M3 Plastik Mafsal tanýmlarýnýn otomatik yapýlmasý Kolon/Perde Etkileþim Diagramlarýnýn tüm yönler için oluþturulmasý Donatýlý/Donatýsýz Bölme Duvarlarýn Çapraz Çubuk Modellerine P mafsalý tanýmý P-Delta Analizi Kolon Mantolama (mevcut kolonun ihmal veya hesaplara katýlabilme özelliði ile) Eþdeðer Statik Analiz sýrasýnda yapýnýn her iki deprem doðrultusundaki birinci mod periyotlarý Özdeðer Analiz (Eigenvalue) ile elde edilir ve yatay deprem yükleri bu periyotlar gözönüne alýnarak hesaplanýr. Yatay yükler, her katýn aðýrlýk merkezi etrafýnda tanýmlanmýþ olan yatay dýþmerkezlikler kadar kaydýrýlarak elde edilen "Kaydýrýlmýþ Kütle Merkezleri"ne etki ettirilerek dört farklý analiz gerçekleþtirilir. "Mod Birleþtirme Yöntemi"nde analizler kütleleri katlarda toplanmýþ çok kütleli sistem modeli kullanýlarak yapýlýr. Katta birden fazla diyafram olmasý ve diyaframlara baðlý olmayan düðümlerin olmasý durumunda da kütle merkezlerinin doðru hesabý ve kat yüklerinin doðru olarak daðýlýmýnýn saðlanmasý gerçekleþtirilmektedir. Statik analizler sonucunda hesaplanan ötelenmeler, eksenel yükler, kayma kuvvetleri ve momentlerin yanýsýra, dinamik analizler sonucunda periyotlar, mod vektörleri, mod katýlým faktörleri, etkin kütleler ve oranlarý hesaplanarak raporlanýr. Yapýnýn tüm modlarý için mod þekillerinin çizimi ve animasyonu tamamen gerçek-zamanlý olarak yapýlýr. Betonarme Güçlendirme Perdelerinin Tanýmý Çapraz Elemanlar (Çelik veya Betonarme) ile güçlendirme Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 3

4 Düþey Yük Hesaplarý Döþemeler ve kiriþler üzerindeki yüklerin doðru ve güvenilir yöntemlerle aktarýmýnýn saðlanmasý, yapýsal modelin güvenilirliðini ve analiz sonuçlarýnýn doðruluðunu saðlayan en önemli unsurlardan biridir. Probina Orion, her türlü geometriye sahip plak, nervür ve kaset döþemelerden kiriþlere aktarýlan yükleri tamamen otomatik ve hassas yöntemler ile hesaplamaktadýr. Kiriþlere döþemelerden yük aktarýmýnda, Kýrýlma çizgileri yöntemini (analitik yöntem), Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Yük Aktarýmý Sistemini (Pro Modül), kullanabilirsiniz. Sonlu Elemanlar ile nokta, çizgi ve alan yükü tanýmlý, ve boþluklu döþemelerden kiriþlere yük aktarýmýný tamamen otomatik olarak saðlayabilirsiniz. Probina Orion döþeme aðýrlýðýný otomatik olarak hesaplamaktadýr. Döþemelerin yayýlý yüklerine ek olarak tekil, çizgi ve bölgesel alan yükleri tanýmlanabilir. Plak döþemelerde istenilen boyutta dikdörtgen ve dairesel döþeme boþluklarý ve düþük döþeme bölgeleri tanýmlanabilir. Plak Döþeme donatýlarýnýn hesabýnda isteðe baðlý olarak Moment Katsayýlarý Yöntemi, Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Modeli (Pro Modül), kullanýlabilir. Döþeme donatýlarý, plan üzerinde iþaretlenen hatlar (döþeme hesap akslarý) doðrultusunda otomatik olarak hesaplanýp kalýp donatý detaylarý çizilmektedir. Dösemelere: Alan yükü Noktasal tekil yükler, Çizgisel yayýlý yükler (baþlangýç ve bitim þiddeti farklý olabilir) Bölgesel alan yükleri tanýmlayabilirsiniz. Her kiriþte, Kiriþ öz aðýrlýklarý, Düzgün yayýlý ek yükler, Duvar yükleri, Plak, nervür, ve kaset döþemelerden aktarýlan yayýlý yükler, otomatik olarak hesaplanmaktadýr. Bu yüklerin yanýsýra, grafik tabanlý entegre editörler ile hesaplanan yükleri inceleyebilir, deðiþtirebilir, yazýcýya aktarabilir ve, Ýstenilen yük profiline sahip yayýlý, trapez yükler, Tekil yükler tanýmlayabilirsiniz. Plak Döþeme Hesaplarý (Analitik) Plak döþemelerin hesaplarý, TS-500'de önerilen moment katsayýlarý yöntemi kullanýlarak da gerçekleþtirilebilmektedir. Bu yöntem, özellikle benzer geometriye sahip dikdörtgen döþemelerden oluþan kat sistemlerinin hesabýnda kullanýlabilir. Mesnet düzeltmelerinde ve ilave mesnet donatýlarýnýn hesabýnda kullanýlmak üzere döþemelerin komþuluk iliþkileri tanýmlarý da Grafik Editör'de yapýlmaktadýr. Bu yönteme esas olarak plak döþemelerin tipleri (kenar süreklilik durumlarý gözönüne alýnarak) tamamen otomatik belirlenmektedir. Sonlu Elemanlar Döþeme Sistemi Probina Orion Pro Modülü'nde entegre olarak gelen Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi ile, Grafik Editör kullanýlarak hazýrlanmýþ olan kat planlarýndan otomatik transfer ile 3-boyutlu kat döþemesi modelini oluþturabilirsiniz. Buradaki transfer iki yönlüdür. Sonlu Elemanlar analizi sonuçlarý da yatay yük analiz sonuçlarý ile birleþtirilerek tasarýmda kullanýlabilmektedir. Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi tüm grafikleri tamamen gerçek-zamanlý olarak hazýrlanmýþtýr. Son iþlemci'de plak deformasyonlarýný, gerilme, moment ve donatý alaný konturlarýný gerçek zamanlý olarak çizdirebilir, istediðiniz boyutta ve çözünürlükte, renkli olarak yazýcýnýza aktarabilirsiniz. Grafik Editör ortamýnda, herhangi bir kiriþte elle tanýmladýðýnýz yükleri kes/yapýþtýr yöntemi ile seçtiðiniz kiriþlere kolayca kopyalayabilirsiniz. Döþeme Hesaplarý Probina Orion ile, (her türlü geometrik þekle sahip) döþemeler modellenebilir ve bu döþemelerden kiriþlere yük aktarýmý otomatik olarak saðlanabilir. Döþeme tipleri: Tek ve çift yönlü plak döþemeler, Tek yönde yük aktaran plak döþemeler, Prefabrik veya yerinde dökme kiriþli nervür döþeme sistemleri, Kaset döþemeler (Pro Modül). Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 4

5 Sonlu Elemanlar Kat Döþemesi Sistemi ile aþaðýdaki modelleri gerçekleþtirebilirsiniz: Döþemelerin üçgen kabuk elemanlar (DKT, Discrete Kirchhoff Triangle) ile, kolon, kiriþ, nervür ve kaset kiriþlerinin çubuk elemanlar ile modellendiði 3-boyutlu Sonlu Elemanlar Kat Sistemi, Döþemelerin modele katýlmadýðý (sadece yüklerinin kiriþlere aktarýldýðý), kolon, kiriþ, nervür ve kaset kiriþlerinin çubuk elemanlar ile modellendiði 3-boyutlu Kat Çerçevesi Sistemi. Sonlu elemanlar analizi tüm düþey yük halleri için gerçekleþtirilir ve sonuçlarý yatay yükleme sonuçlarý ile birleþtirilerek kolon, perde, kiriþ ve nervür donatý hesaplarýnda kullanýlýr. Analiz sonucunda deformasyonlar, gerilmeler ve eðilme momentleri elde edilmekte ve raporlanmaktadýr. Son iþlemci modülü ile tüm sonuçlar ayrýca grafiksel olarak da ifade edilmekte ve istenirse yazýcýya aktarýlabilmektedir. Sonlu Elemanlar Modelinin Bazý Özellikleri: Kiriþli döþeme sistemlerinde kiriþler, döþemeleri oluþturan plak elemaný aðýna göre otomatik olarak çubuk elemanlarýna parçalanmaktadýr. Analiz sonuçlarý, son-iþlemci modülünde tekrar birleþtirilerek raporlanmaktadýr. Perde elemanlarý da modele dahil edilmektedir. Modellenen katýn altýnda ve üstünde yeralan kolonlar modele katýlarak kat çerçevesi oluþturulabilmektedir. Bir üst kat modelinde hesaplanan kolon eksenel yükleri alt kata tekil yük olarak aktarýlarak alt kat modelleri oluþturulabilmektedir. Böylece kolon eksenel yüklerinin de doðru olarak elde edilmesi saðlanmaktadýr. Kiriþ ve döþemelerin rijitlikleri birbirine göreceli olarak ayarlanabilmektedir. Döþeme boþluklarý ile döþemelere uygulanan tekil, çizgi, trapez ve bölgesel alan yükleri de hassas olarak hesaplara katýlabilmektedir. Ayný döþeme plaðý içerisinde dahi farklý döþeme kalýnlýklarý tanýmlanabilmektedir. Kolon ve perde kesitlerinin de modele dahil edilebilmesi saðlanarak kolon düðümlerindeki negatif moment dengelenebilmektedir. Kolon tablalarý da tanýmlanabilmekte ve sonlu elemanlar modeline dahil edilebilmektedir. Wood and Armer yöntemi ile tasarým momentleri hesaplanabilmekte ve plak burulma etkisi hassas olarak gözönüne alýnabilmektedir. Tasarým Momentleri Konturlarý lokal eksenler doðrultusunda çizdirilebilmektedir. Döþeme bazýnda asal donatý doðrultusu tanýmlanabilmekte, ve moment ve gerekli donatý konturlarý her döþemenin kendi eksenleri doðrultusunda çizdirilebilmektedir. Döþeme Hesap Akslarý boyunca moment diagramý ve deplasman profili çizdirilebilir. Deplasman, moment (lokal ve global eksenler doðrultusunda) ve tasarým momenti konturlarý çizdirilebilir. Kolon ve perde zýmbalama kontrolleri herhangi bir ek bilgiye gereksinim olmaksýzýn otomatik olarak gerçekleþtirilir. Zýmbalama çevreleri tüm geometrik koþullar (kenar, köþe, döþeme boþluklar gibi.) gözönüne alýnarak belirlenir. Nervür Döþeme Hesaplarý (Analitik) Grafik Editör'de tanýmlanan nervür döþemelerin analizi mesnetlerdeki perdelerin de hesaplara katýldýðý eþdeðer çerçeve yöntemi ile yapýlmaktadýr. Nervür akslarýnýn geometrisi ve yük verileri tamamen otomatik olarak Grafik Editör'de tanýmlanan modelden alýnmaktadýr. Akslarýn mesnetlerini oluþturan ana kiriþler, sürekli kiriþ sisteminin mesnetlerini oluþturmaktadýr. Mesnetlerde perde olmasý halinde, düðüm noktalarýna iki nervür kiriþi arasýndaki mesafe geniþliðinde ve kat yüksekliðine sahip düþey elemanlar yerleþtirilmektedir. Nervür akslarýnýn donatý hesaplarý ve donatý detay çizimleri "Kiriþ Donatý Hesabý" modülü ile otomatik olarak yapýlýr. Kaset ve Nervür Döþeme Sistemi (Sonlu Elemanlar) Probina Orion Sonlu Elemanlar Kat Sistemi modülü ile (Pro Modül) kaset ve nervür döþemeler ve bunlarý taþýyan ana kiriþlerden oluþan kat döþemesi modelinin analizini Grafik Editör'de hazýrlanan geometriden otomatik transfer ile gerçekleþtirebilirsiniz. Yine Grafik Editör'de yerleþtirdiðiniz hesap akslarý boyunca sonlu elemanlar analizi sonuçlarý elde edilerek, donatý hesaplarý yapýlýr ve kalýp planý donatý detaylarý çizilir. Kaset ve Nervür kiriþlerinin donatý hesaplarý ve donatý detay çizimleri de "Kiriþ Donatý Hesabý" modülü ile kat kiriþlerinde olduðu gibi otomatik olarak yapýlýr. Grafik Editör'de tanýmlanmýþ olan döþeme hesap akslarý boyunca sonlu elemanlar analizinden elde edilmiþ olan açýklýk ve mesnet moment deðerleri donatý hesaplarýna otomatik olarak aktarýlýr ve döþeme donatýlarý çizilir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 5

6 Kolon Donatý Hesaplarý Probina Orion ile, analiz sonucunda tüm yük kombinasyonlarý için hesaplanan etkiler kullanýlarak kolonlarýn ve perdelerin donatý hesabý otomatik veya interaktif yöntemle gerçekleþtirilebilir. Dikdörtgen, dairesel ve poligon kesitli kolonlarýn ve perdelerin donatýlarý çaðdaþ, güvenilir ve en ekonomik yöntem olan "Taþýma Gücü Yöntemi" ile tek veya iki eksenli eðilme gözönüne alýnarak hesaplanmaktadýr. Kolon kesitleri içerisinde istenilen formda ve sayýda boþluk tanýmlanabilir. Kolonlarda donatý, etriye ve çiroz yerleþimi, perdelerde baþlýklarýn oluþturulmasý, tamamen ilgili yönetmelikler çerçevesinde otomatik olarak gerçekleþtirilmektedir. Ýnteraktif Kolon Donatý Hesabý editörü ile kullanýcý, kolon donatýlarýný ve etriyelerini istediði gibi düzenleyebilir, kolon donatýlarýnýn optimizasyonunu saðlayabilir ve isterse, ayný kesitte farklý çapta donatýlar kullanabilir. Kolon donatý hesabý modülü ile, isterseniz kolonlarýn donatýsýný elle de girebilirsiniz. Bu durumda, kolon ve perdelerin etkileþim diagramlarýný, her iki eðilme yönü için çizdirilerek kesit kapasite analizlerini yapabilirsiniz. Bu özellik, mevcut yapýlarýn durumunun belirlenmesinde ve güçlendirme projelerinde kullanýlmaktadýr. Kolon donatý hesaplarýnda, ilgili yönetmeliklere uygun bir þekilde otomatik olarak hesaplanan flambaj boylarý kullanýlarak narinlik etkisi de gözönüne alýnmaktadýr. Kiriþ Donatý Hesaplarý Probina Orion, analiz sonucunda tüm yük kombinasyonlarý için hesaplanan etkilerin bir özetini hazýrlayarak Kiriþ Donatý Hesabý ve Donatý Detay Çizimleri modülüne aktarýr. Dikdörtgen ve tablalý kiriþlerin donatý hesabý da isteðe göre otomatik veya interaktif olarak Taþýma Gücü Yöntemi ile gerçekleþtirilmektedir. Kesme Kuvveti ve Moment diagramlarý istenirse tek bir yük kombinasyonu için görüntülenebildiði gibi tüm kombinasyonlarýn zarfý olarak da hazýrlanabilir. Etkiler: Kesme hesaplarýnda kolon yüzünden d uzaklýðýndaki kesme kuvveti kullanýldýðýnda, bu deðerler kesme kuvveti zarf diagramlarýndan otomatik olarak hesaplanmaktadýr. Momentler, analiz sonucunda elde edilen moment diagramlarýndan elde edilir. Ýsteðe göre açýklýk üst momentleri ile mesnet alt momentleri ilgili bölgelerdeki maksimum deðerler kullanýlarak diagramlardan elde edilebilir. Paspaylarý: Probina Orion, her bir kiriþ kesitinde seçilen donatýlara ve donatýlarýn yerleþtirildiði sýraya göre paspayýný otomatik olarak belirler. Her deðiþen çap için kiriþ etkili derinliðini hesaplar ve donatý hesabýný yenileyerek iterasyon yapar. Donatý hesap ve yerleþimlerini gösteren menülerde kullanýcýnýn yaptýðý her deðiþikliðe göre: Alan hesaplarý, ekonomi durumu/optimizasyonu, minimum donatý ve sehim kontrolleri, pilye kýrýmlarý, donatý ikinci sýra kontrolü, donatý ankraj ve gönye durumlarý ve donatýlarýn kesite sýðma durumu incelenebilir. Donatý seçimlerinde pursantaj optimizasyonu otomatik olarak yapýlýr. Donatý hesaplarý ve çizimleri, ilgili yönetmeliklerde yeralan tüm konstrüktif esaslar gözönüne alýnarak isteðe göre pilyeli ve pilyesiz gerçekleþtirilmektedir. Ayrýca, özellikle uluslararasý projelerde kullanýlmak üzere, farklý gereksinimlere göre optimize edilmiþ üç farklý pilyesiz donatý profili mevcuttur. Donatý kesim kontrolleri için Kesme Kuvveti ve Moment Zarf Diagramlarý hazýrlanarak tüm kontroller gerçekleþtirilmektedir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 6

7 Temel Hesaplarý Probina Orion ile Tekil Temel, Sürekli Temel, Kiriþli/Kiriþsiz Radye Temel ve Kaset Temel hesaplarý ve çizimleri yapýlabilmektedir. Tüm temel sistemlerinin tanýmlarý Grafik Editör içerisinde 'Temel Katý' seçilerek herhangi bir ek veri giriþi yapýlmadan grafik ortamda gerçekleþtirilir. Tekil Temeller Probina Orion ile dikdörtgen geometriye sahip pahlý veya düz temeller iki eksenli eðilme gözönüne alýnarak projelendirilebilir. Dilatasyonlarda yeralan kolonlara istenirse ortak temel düzenlenebilir. Tekil temeller tek bir kolon veya perdeye yerleþtirilebildiði gibi, benzer geometriye sahip birden fazla kolon için tip temel yapýlabilir. Tip temellerde, seçilen tüm kolonlarýn tüm yüm kombinasyonlarýndan en olumsuz olaný otomatik olarak seçilir. Birbirine yakýn kolonlar veya perde gruplarý için otomatik olarak birleþik temel yapýlabilir. Radye Temeller Probina Orion Sonlu Elemanlar modülü elastik zemine oturan Kiriþli/ Kiriþsiz Radye ve Çift Yönlü Sürekli (Izgara) Temeller'in Grafik Editör'de tanýmlanmýþ olan verilerini esas alarak otomatik modellenmesini ve analizini gerçekleþtirebilmektedir. Temel yapýsal modelinin hazýrlanmasýnda kullanýcýnýn belirlemiþ olduðu Zemin Yatak Katsayýsý gözönüne alýnarak zemin modeli doðrusal yay elemanlarý yerleþtirilerek oluþturulmaktadýr. Sonlu Elemanlar Modeli üçgen plak elemanlarý ve çerçeve elemanlarý kullanýlarak oluþturulduðundan dolayý pratik olarak her türlü geometriye sahip temel sistemleri çözülebilir. Temel hesaplarýnda temel öz aðýrlýðý ve pabuç üstü dolgu yükleri hesaplara otomatik olarak katýlýr. Temel planý ve tekil temel donatý detay çizimleri, hesaplardan elde edilen bilgiler ile tamamen otomatik olarak hazýrlanmaktadýr. Temel planlarý ve detaylarý çizim editöründe yeralan interaktif çizim fonksiyonlarý ile daha da detaylandýrýlabilir. Sürekli Temeller Sürekli temel hesaplarý, Probina Orion ile Elastik Yöntem (Winkler Teoremi) kullanýlarak belli bir yatak katsayýsý aralýðý için kombinasyonlarýn zarfý olarak yapýlabilir. Kolon yüklerinin azaltýlmasý yöntemi ile ýzgara temel sistemleri de hesaplanabilir. Sürekli temel yerleþimi için temel kiriþlerinin yerleþtirilip iþaretlenmesi yeterlidir. Sürekli temelleri oluþturan elemanlarýn ayný akslara baðlanmýþ olmasý veya kiriþlerin ayný doðrultuda olmasý gerekli deðildir. Sürekli temel hesaplarý sonucunda, tüm yüklemeler için zemin gerilmesi, kesme kuvveti ve moment diagram zarflarý otomatik olarak hazýrlanýr. Kiriþli Radye veya Izgara Temel Sistemlerinin Sonlu elemanlar modelinde plaklar ile uyumlu bir biçimde segmente edilmiþ çubuk elemanlar kullanýlarak kiriþler modellenmektedir. Temel sistemlerinde de radye üzerine tekil, çizgi ve alan yükleri tanýmlanabildiði gibi, boþluklar da yerleþtirilebilir. Radye temel hesabý sonucunda elde edilen analiz sonuçlarý gözönüne alýnarak temel donatý hesaplarý ve donatý detay çizimleri de tamamen otomatik olarak hazýrlanýr. Kazýk Temeller Probina Orion ile dikdörtgen geometriye sahip kazýk temeller iki eksenli eðilme gözönüne alýnarak projelendirilebilir. Dilatasyonlarda yeralan kolonlara istenirse ortak temel düzenlenebilir. Sürekli temel kiriþlerinin analizi sonucunda elde edilen etkiler kullanýlarak donatý hesaplarý, donatý seçimleri ve donatý detay çizimleri de otomatik olarak gerçekleþtirilmektedir. Kazýk temeller tek bir kolon veya perdeye yerleþtirilebildiði gibi, benzer geometriye sahip birden fazla kolon için tip temel yapýlabilir. Tip temellerde, seçilen tüm kolonlarýn tüm yüm kombinasyonlarýndan en olumsuz olaný otomatik olarak seçilir. Birbirine yakýn kolonlar veya perde gruplarý için otomatik olarak birleþik temel yapýlabilir. Temel planý ve kazýk temel donatý detay çizimleri, hesaplardan elde edilen bilgiler ile tamamen otomatik olarak hazýrlanmaktadýr. Merdivenler Probina Orion ile çift sahanlýklý, helisel ve ayrýk/birleþik taþýyýcý basamaklý merdivenlerin analizleri ve donatý hesaplarý analitik yöntemlerle gerçekleþtirilebilmektedir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 7

8 Kalýp Planlarý ve Donatýlarý Kalýp planlarý, kalýp donatý planlarý ve kolon aplikasyon planlarý, veri giriþi sýrasýnda entegre Grafik Editör içerisinde otomatik olarak oluþmaktadýr. Tüm plan ve detay çizimleri, geometri veya donatýlarda yapýlan her türlü düzeltmeyi otomatik olarak algýlar ve çizime aktarýr. Çizimler, AutoCad'in DXF dosya formatýný okuyabilen tüm CAD programlarýna otomatik olarak aktarýlabilir. DXF dosyalarýnda tanýmlanmýþ bulunan katmanlar, çizgi tipleri ve fontlar, kolay eriþim ve düzenleme yapabilmek amacýyla gruplandýrýlmýþtýr. Probina Orion tarafýndan hazýrlanan kalýp planý paftalarýnýn görünüþleri, yazý stilleri, yazý boylarý, çizgi renkleri, çizgi tipleri ve çizim formatlarý da "Ayarlar ve Parametreler" menüsü ile kullanýcý tarafýndan kontrol edilebilmektedir. Probina Orion'un tüm CAD fonksiyonlarýna sahip entegre CAD modülü, çizimler üzerinde her türlü düzenlemeyi, yeni nesne tanýmýný ve kullanýcý tarafýndan belirlenen hat üzerinden otomatik ölçülendirme gibi iþlevleri gerçekleþtirebilir ve kalýp planlarýnda her noktadan istenilen açýlarda ve sayýda (donatýlý/donatýsýz) betonarme kesit alabilir. Kiriþ Donatý Detay Çizimleri Donatýlarý hesaplanan ve seçilen kiriþlerin detay çizimleri otomatik olarak hazýrlanýp PBCAD ortamýna aktarýlmaktadýr. Bu çizimleri isterseniz aksýn donatý hesabýný takiben, isterseniz tüm akslarýn donatý hesaplarýný tamamladýktan sonra paftalara yerleþtirerek çizdirebilirsiniz. Kiriþ donatý detay çizimlerinde arka ve ön planda yeralan döþemeler ve kiriþler de gösterilmektedir. Probina Orion her farklý kesite sahip kiriþten otomatik olarak kesit alarak paftaya yerleþtirmektedir. Probina Orion ile otomatik veya interaktif olarak çizilen donatýlarýn pozlandýrýlmasý ve metrajý da tamamen dinamik olarak gerçekleþtirilmektedir ve metraj tablolarý çizimin istenilen yerine yerleþtirilebilmektedir. Kolon/Perde Donatý Detaylarý ve Kolon Aplikasyonu Çizimleri Her türlü kesite sahip kolonlar ile baþlýklý ve baþlýksýz perdelerden oluþan Kolon Aplikasyonu planlarý, Kolon Donatý Boy kesitleri ve Kolon Kesit Donatý Detaylarý tamamen otomatik olarak tüm bina için hazýrlanmaktadýr. Kolon Aplikasyonu paftalarýnda, isteðe göre etriye ve yatay donatý açýlýmlarý kolon yanýna veya pafta kenarlarýna çizdirilebilir. Planda yeralan tüm donatýlarýn pozlandýrýlmasý ve metrajlarý Probina Orion tarafýndan dinamik olarak hazýrlanýr. Metraj tablolarý ve düþey donatý boy açýlýmlarý paftanýn istediðiniz bir yerine yerleþtirilebilir. Kiriþ detaylarýnýn hemen hemen her bölümü kullanýcý tarafýndan deðiþtirilebilen parametreler ile kontrol edilmektedir. Donatý seçiminde kiriþ kesit boyutlarý da gözönüne alýnmaktadýr. Kesite sýðmayan donatýlar otomatik olarak ikinci sýraya yerleþtirilmektedir ve kiriþ kesitinin etkili derinliði tekrar hesaplanarak donatýlarýn yeterliliði kontrol edilmektedir. Çanak veya mesnet bölümleri ikinci sýrada olabilen pilyeler tanýmlanabilir. Donatý optimizasyonu, kiriþ kesiti gözönüne alýnarak yapýlmaktadýr ve donatý çaplarý ayarlanmaktadýr. Donatýlar arasýndaki uzaklýk her aþamada izlenerek çubuklarýn kesite sýðma durumlarý kontrol edilebilmektedir. Kiriþ akslarýnýn geometrisi gözönüne alýnarak gönye ve ankrajlar ayarlanmaktadýr. Kiriþ donatý detay çizimleri tamamen parametrik olarak hazýrlanmaktadýr. Çizim tekniði, donatý gösterimi, katmanlar, renkler, yazý tipleri ve büyüklükleri ve yazý konumlarý kullanýcý tarafýndan özelleþtirilebilir. Kiriþ donatý detay paftalarýnda yeralan tüm donatýlarýn pozlandýrýlmasý ve metrajlarý program tarafýndan hazýrlanarak tablolanmaktadýr ve çizim paftasýna yerleþtirilmektedir. Donatýlarý hesaplanan akslar, grafik yöntemler ve editörler ile paftalara yerleþtirilir ve donatý detay çizimleri tamamen otomatik olarak hazýrlanýr. Tüm çizimler Probina Orion ile entegre olarak gelen PBCAD ortamýnda düzenlenebildiði gibi DXF formatýnda farklý CAD yazýlýmlarýna da aktarýlabilir. Beton, Kalýp ve Donatý Metrajlarý Probina Orion, Grafik Editör ile tanýmlamýþ olduðunuz yapýlarýn Beton ve Kalýp Metrajý raporlarýný tamamen otomatik olarak son derece detaylý bir biçimde hazýrlayýp raporlamaktadýr. Kolon Aplikasyon Planlarý geometri ve donatý verilerine baðýmlý çalýþmaktadýr. Hesaplarda yapýlan herhangi bir deðiþiklik otomatik olarak plan çizimlerine ve metraj tablolarýna yansýtýlmaktadýr. Çizim paftalarýnda kullanýlan yazý fontlarý ve boylarý, çizgi renkleri, çizgi tipleri ve çizim formatlarý kullanýcý tarafýndan özelleþtirilebilmektedir. Tüm çizimler Probina Orion ile entegre olarak gelen PBCAD ortamýnda düzenlenebildiði gibi DXF formatýnda farklý CAD yazýlýmlarýna da aktarýlabilir. Probina Orion Versiyon 14 Teknik Özellikler - 8

Ocak 2009. Teknik Özellikler

Ocak 2009. Teknik Özellikler Ocak 2009 Teknik Özellikler Teknik Özellikler Tüm Hakları Saklıdır. Prota Yazılım Ltd. Şti. 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Detaylı

SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü

SAP2000 v8. SAP2000 STANDARD; Windows 95/98/NT/2000/XP iþletme sistemleriyle tam olarak bütünleþmiþ, güçlü Yazýlýmlarýn bir aylýk tam sürüm (nonlinear) CD-ROM unu ücretsiz isteyebilirsiniz. (baser@comp-engineering.com) Ayrýca Türkçe eðitim ve kullanma kýlavuzlarýný, SAP2000 - ETABS - SAFE havuzuna gönderilen

Detaylı

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi

BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi BiM / Building Information Modelling / Yapı Bilgi Sistemi İnşaat mühendislerine yönelik bilgisayar yazılımı idecad Statik ile artık sorunlarınız çözüme kavuşuyor. Betonarme yapı sistemlerinin statik ve

Detaylı

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z?

Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Yeni Mühendislik Ça na Haz r m s n z? Bina Tasar m Sistemi v15 probina.com.tr Prestij Blok Residence, stanbul P EM Mühendislik Hilton Otel, Liverpool, ngiltere Halcrow Yolles Süleyman Seba Hastanesi, stanbul,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd.

Kullanım Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr Bina Tasarım Sistemi Eğitim Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

PRODUCTIVITY BUSINESS INTELLIGENCE Life is PERFORMANCE SRMERP INVENTORY MANUFACTURING BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT OLAP SRM PERFORMANCE BUSINESS INTELLIGENCE OLAP MANUFACTURINGPRODUCTIVITY MOLE PERFORMANCE

Detaylı

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9

TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ 9 ÝÇÝNDEKÝLER NETCAD NEDÝR? 3 NETCAD / ANA MODÜL TEMEL CAD & GIS UYGULAMALARI 4-5 NETCAD / GIS COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMÝ 6-7 NETCAD / WEBGIS ÝNTERNET UYGULAMALARI 8 NETCAD / NETSURF HALÝHAZIR HARÝTA ÇÖZÜMLERÝ

Detaylı

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr İçindekiler Yükleme ve Kurulum... 2 Teşekkür... 3 Başlarken... 4 Kullanıcı Arayüzü... 4 İlk Adımlar... 6 Proje Parametreleri... 7 Pafta Çerçevesi Seçimi... 9 Kat Bilgilerinin Girilmesi... 9 Yeni Kat Ekleme...

Detaylı

Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme

Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme Her şey hesapladığınız gibi! Betonarme I n t e g r a t e d D e s i g n S y s t e m ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım Mühendislik Danışmanlık Taahhüt A.Ş. Piyalepaşa Bulvarı Famas Plaza B-Blok No: 10

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009

Doğrulama Kılavuzu Ocak 2009 Ocak 2009 2 KULLANIM HAKLARI PROTA YAZILIM BİLİŞİM ve MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Galyum Blok No: 20 ANKARA Tel: (312) 210 17 88 Fax: (312) 210 17 86 Email: probina@prota.com.tr

Detaylı

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/1 Sayý 98 www.hkmo.org.tr Yersel Lazer Tarayýcý Ölçme Prensipleri ve Nokta Bulutlarýnýn Birleþtirilmesi Cihan ALTUNTAÞ 1, Ferruh YILDIZ 2 Özet

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO

Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Uygulamada Kullanılan Profesyonel Bir Yapısal Analiz-Betonarme Hesap ve Çizim Yazılımının İrdelenmesi: Z-PRO Süleyman YALÇIN * Ahmet TOPÇU ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri ÝÇÝNDEKÝLER A B C D E F G H Ý J K L M N O P R S Yapýblok nedir? Yapýblok tipleri? Yapýblok özellikleri nelerdir? Yapýblok nerelerde kullanýlýr? Yapýblok fiziksel ve mekanik özellikleri Yapýblok ta modülerlik

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory

Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory Structural Analysis for STeel Enhanced Enginering Laboratory StaSteel Teknik Özellikleri Çok katlı çelik karkas yapıları ve vinçli hol tipi yapılların, çelik yapılara özgün davranışlarını dikkate alarak

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI

KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI KURULTAYIN PANEL OTURUMLARI 49 50 TMMOB Harita ve Kadastro Üçüncü Oturum (31 Mart 2003, Pazartesi) Gençlerin Gözüyle HKM Oturum Yöneticisi Özgür AVCI Konuþmacýlar Seçkin ODABAÞI Taylan ÖCALAN Hüseyin TOPAN

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı