Kontrol listesi. Aile ve meslek uyumlulu"unu desteklemek için velilere bir rehber. Çocuk bak m için ba!ar l bir organizasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kontrol listesi. Aile ve meslek uyumlulu"unu desteklemek için velilere bir rehber. Çocuk bak m için ba!ar l bir organizasyon"

Transkript

1 Kontrol listesi Çocuk bak m için ba!ar l bir organizasyon Aile ve meslek uyumlulu"unu desteklemek için velilere bir rehber Mesleki hayatınızı ne kadar iyi planlayıp organize ederseniz, o kadar ba!aralı olacaksınız. Bu kontrol listesi size, mesle"inizle ilgili ve çocuk e"itimi hakkında önemli olan sorularınızı dile getirmeye yardımcı olacaktır. Sponsörluük yapan Duisdurg ta bir çok tesisler sizlere yardımcı olabilir ve destekleyebilir. Bu liste ile yapılması gereken i!lemlere ba!layabilirsiniz.. l Duisburger Netzwerk W

2 z Hayalinizdeki meslek Hangi mesle!i icra etmek istersiniz? Edindi!iniz mesle!iniz veya diploman z Almanya`da geçerli mi? Evet Hay r Mesleki bilginiz hâla güncel mi? Yoksa e!itiminizi geli"tirmekte bir fayda var m? Evet Hay r Dilsel bilginiz mesle!iniz için yeterli mi? Almanca Yabanc dil Dilsel bilginizi test ettirmek ister misiniz? Hay r Evet, çünkü Mesle!inizde çal "abilmek için, çal "ma izine gerekir mi? Evet Hay r I" saatleriniz nas l olabilir? Alaca! n z maa" yakla" k ne kadar olabilir? Ya"am giderleriniz için devlet ten maddi deste!e ihtiyac n z olabilir mi? Çal "aca! n z yer nerede olabilir? Toplu ta" ma araçlar ile ula"mak mümkün Araba kullanmak mecburiyetinde misiniz? Ba"ka birisiyle gitme imkan var Gidi"iniz ve dönü"ünüz ne kadar vakit al r? Çocu!unuzun okul veya bak m tesisine götürmek için ne kadar zamana ve mesafeye ihtiyac n z var?

3 . #leriki i"verenden olan beklentileriniz nelerdir? Orada ailevi görevleriniz dikkate al n yor mu? Misal: I" saatleri, tatil planlamas (okul tatilleri ), mesai $al "malar, ailevi terminler ( veliler toplant s ) Aileniz ve arkada" çevrenizden destek bulabiliyor musunuz ve ( tekrar ) çal "acaksan z e!er, kimin taraf ndan destekleneceksiniz? %ocuk bak m için organizasyon Çocuk bak m na ihtiyac olan kaç çocu!unuz var ve kaç ya" ndalar? Çocuk Ya" Ya" Ya" Ya" Hangi çocu!unuz için ne tür bak m istiyorsunuz? ( Ana okulu, tam gün okulu, çocuk bak c s ) Zamanlamas nas l olmal? Her çocuk için özel. Hangi günler için? Tatil d " hangi günler Tatilde hangi günler Ana okullar n/ Okullar n çal "ma saatleri d " nda (sabah erken saatlerinde, ak&am saat 17 den sonra, hafta sonlar nda ve tatillerde ) çocu!un bak m nas l gerçekle"ecek? NOT: Baz anaokullar n, tüm gün bak c lar n veya gençlik dairelerinde yaz tatilleri için özel programlar var. Aile ve arkada" çevresinde de yard m bulunabilinir. Bir anaokulunu/ Okulu görmek ve/ veya e!itmenler, ö!retmenler veya tüm gün bak c kurumlar nda bir görevli ile görü"mek ister misiniz? Evet

4 z TE!V"K VE E#"T"M "#ER"#" Veli olarak çocu!unuzun e!itimi hakk nda belirli istek ve fikirleriniz vard r, örne!in çocuklar n kendi aralar ndaki ileti"imi, dinsel ve kültürel de!erlerinde e!itim, müzikal ve spor da te"vik. Çocuk bak m tesisi hangi ( pedagojik ) e!itim anlay " yla çal " yor? Hangi e!itim hedeflerini takip ediyor? Çocu!unuzun te"vik edilmesinde herhangi özel iste!iniz var m? NOT: Sa!l k sigortalar ( 20 SGBV ye göre) bazi faaliyetlerin maliyetine dinlenme, beslenme ve egsersiz de bir katk da bulunuyor Çocu!unuzun hangi yetenekleri ve hobileri te"vik edilsin? Çocu!unuzun te"vi!i için bir çok spor kulüpleri, müzik ve sanat okullar geni" kapsaml tekliflerde bulunuyor. Dil beceresinde yard ma ihtiyaç var m? Almanca Ana dil Yabanc dil Dil hatalar ve/veya i"itme sorunlar için bir teste ihtiyaç var m? Çocu!unuzun sevdi!i yemekler var m? Çocu!unuzun yememesi gereken besinler var m? Çocu!unuzun dikkate al nmas gereken herhangi bir alerjisi/hastal! veya engeli var m? Hay r Evet

5 Kontrol listesi Çocuk bak m için ba!ar l bir organizasyon Bilgilendirme Danı&ma l Genel Call Duisburg, Stadt Duisburg Informations- und Servicecenter der Stadt Duisburg Telefon 0203/ Forum W Wiedereinstieg Kuzey-Ren-Vesfalya nın, bir aradan sonra tekrar mesleki hayatlarına dönmek isteyen ebeveynler i$in hazırladı!ı bir hizmet Servicetelefon: 0180/ Pazartesi günlerinden cuma ya kadar saat sabah 8 ve ak&am 6 ya kadar Sabit hattan ararsanız 9 ct/dak.; ceptelefondan ararsanız ücret de!i&ir Jugendamt, Stadt Duisburg > Ämtersuche > Jugendamt Referat für Integration, Stadt Duisburg -> Ämtersuche -> Referat für Integration und l Mesle"e geri dönü$ Mesleki niteliklerin tanınması (yarım günlük) i$ e"itimi mesleki e"itim Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit Duisburg #&e dönü&, mesle!e tekrar giri&, yarım günlük mesleki e!itim #&gücü piyasasında e&itlik i$in temsilci Annette von Brauchitsch-Lavaulx, Telefon 0203/ Mesleki yeterlilik ve e!itim hakkında sorular #&bulma kurumu #&veren / 'irket sorunları Wintgensstraße 29-33, Duisburg Telefon 01801/ (Arbeitnehmer) Telefon 01801/ (Arbeitgeber) Sabit hattan. ararsanız 3,9 ct/dak.; ceptelefonundan ararsanız en fazla 42 ct/dak. Jobbörse ZAV-yurt di&inda i&e Mesleki niteliklerin tanınması Info-Center Telefon 0228/ Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesagentur für Arbeit und Kooperationspartner Mesleki niteliklerin tanınması Anerkennung von Berufsabschlüssen Handwerkskammer Düsseldorf Yabancı niteliklerin tanınması Dagmar Scholz, Telefon 0211/ (Yarm günlükı) i& e!itimi/meslek e!itim yeri araması Maike Münster, Telefon 0211/ E!itim- e!itime te&vik Sigrid Lisson, Telefon 0211/ Jobcenter Duisburg Friedrich-Wilhelm-Straße Duisburg-Mitte #&gücü piyasasıında e&itlik i$in temsilci Jasmin Borgstedt, Telefon 0203/ #&e yerle&tirme, mesleki e!itim ile ilgili sorular ve e!itim (i& alanlara) i$in Service-Center Telefon 0203/ #&verenlerin ve i&adamların soruları i$in Arbeitgeberservice Telefon 0203/ Tek ebeveynler icin perspektivler Bruno Lindemann, Telefon 0203/ Kreishandwerkerschaft Duisburg Yarım gün-mesleki e!itim-e!itim yeri arama e!ilimi Bärbel Hessel, Telefon 0203/ Bildungszentrum Handwerk Duisburg e!itim-e!itimi desteklemek Friederike Minàr, Telefon 0203/ Landesinitiative Netzwerk W Gö$ eden ve mesleklerine geri dönmek isteyen kadınlara $ok dilli kılavuz Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW E!itim ve mesleki niteliklerin tanınması Internationales Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg- Wesel- Kleve zu Duisburg Yabancı niteliklerin tanınması Inga Urban, Telefon 0203/ #& yeri arama e!ilimi Reinhard Zimmer, Telefon 0203/ (Yarım gün) mesleki e!itim Werner Petruschke, Telefon 0203/ E!itimin devamı- e!itimin devamı i$in te&vik Dipl. Bw. Winfried Ballmann, Telefon 0203/ Zentrum für Bildungs- und Lernberatung Duisburg Königstraße 47 VHS tesislerinde Telefon 0203/ Mevcut %alı$ma saatleri Pazartesi randevu ile danı&manlık Salı, %ar&amba ve Per&embe Cuma herkese a$ık olan danı&ma bilgileri Per&embe randevu ile danı&manlık

6 Mesleki e"itim i%in Hibe - Bildungsgutschein zuständig Agentur für Arbeit Duisburg und Jobcenter Duisburg - Bildungsscheck NRW - Bildungsprämie l Aile e"itimi Aile e"itimi -> Vor Ort Familienbildungswerke und Familienbildungsstätten Ailelerde de!i&en hayat &artlarına ve farklı ge$i&lerde bulunan ailelere yardım edip e!itim veriyor. Bu kurum, zor durumlarda bulunan ailelere yardım ediyor ve mevcut zorlukları ba&arılı bir &ekilde a&malaına yardımcı oluyor DRK- Familienbildung Duisburg Erftstraße 15, 47051Duisburg Telefon 0203/ Ev. Familienbildungswerk Duisburg Hinter der Kirche 34, Duisburg Telefon 0203/ Familienbildungsstätte der AWO in Duisburg Börsenstraße 10, Duisburg Telefon 0203/ Katholisches Bildungsforum Familienbildungsstätte Duisburg-West Händelstraße 16, Duisburg Telefon 02065/ Katholische Familienbildungsstätte am Innenhafen Duisburg Wieberplatz 2, Duisburg Telefon 0203/ Katholische Familienbildungsstätte Hamborn An der Abtei 1, Duisburg Telefon 0203/554187, l Sa"lık Deutsch-Afrikanischer Ärzte-Verein in der BRD e. V. Herr Dr. med. Abdelmoula Kangoum (Vorstandsvorsitzender) Frau Dr. med. Mboyo Likafu Gesundheitsamt, Stadt Duisburg Telefon 0203/ Sa"lık rehberi Leben in Duisburg > Rat und Hilfe > Gesundheitswegweiser Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes der Stadt Duisburg Dr. Nicola Coenen-Englert und Sonja Garbella Telefon 0203/ Netzwerk für Kinder psychisch kranker Eltern in Duisburg (Duisburg da piskolojik rahatsızlıkları olan ebeveynlerin $ocukları i$in bir kurum) Eine Ínitiative der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Duisburg PSAG und des Gesundheitsamtes der Stadt Duisburg Koordinator Marcel Hellmich, Telefon 0203/ l #ocukların bakımı ve te$vi"i Aile merkezleri Aile merkezleri ebeveynlerin becerilerini gü lendirmesinde, i& ve aile dengelemesinde yardımcı oluyor. Bir $ok $ocuk bakım tesisleri aile merkezlerine de!i&tirildi. Aile merkezi arıyorsanız -> Familienzentrums-Finder -> Duisburg Einschränkung: nur Ort Tatil ve e"lence -> Leben in Duisburg -> Duisburg für...kinder und Jugendliche ->linke Spalte -> Links -> Kinder- und Jugendportal Jugendamt Telefon 0203/ %ocuk bakım tesisleri, tüm anaokul ve kre& listeleri, $ocuk ve gen$lik merkezleri Suchmaschine für Städtische Kindertageseinrichtungen und Städtische Familienzentren -> Leben in Duisburg -> Wohnort Duisburg %ocuk bakıcısı, $ocuk bakıcısı aileler-yardımcılar Yardım arayan ebeveynlere yardım ediyor ve $ocuk bakımı ile ilgilenen ailelere yardımcı oluyor Semtler: Marxloh, Röttgersbach, Homberg, Rumeln-Kaldenhausen Christiane Brock, Telefon 0203/ c. Semtler: Rheinhausen, Homberg, Rumeln-Kaldenhausen Karin Grütjen, Telefon 0203/ Semtler: Kaßlerfeld, Neuenkamp, Altstadt, Dellviertel, Hochfeld Sandra Jans, Telefon 0203/ Semtler: Walsum, Laar, Beeck, Beeckerwerth, Untermeiderich Alt-Hamborn, Bruckhausen Kerstin Müller, Telefon 0203/ Semt: Duisburg-Süd Elke Nass, Telefon 0203/ Semtler: Duissern, Wanheimerort, Neudorf, Ruhrort Margret Nöchel, Telefon 0203/

7 Beratung in Erziehungs- und Familienfragen und Beratung für Alleinerziehende Semt: Walsum Klaus Geselbracht, Telefon 0203/ Semtler: Hochfeld, Neuenkamp, Altstadt, Dellviertel Günter Ansteeg-Linder, Telefon 0203/ Semtler: Wanheimerort, Duissern, Neudorf, Kaßlerfeld Klaus Färber, Telefon 0203/ Semtler: Röttgersbach, Marxloh, Alt-Hamborn Christa Brüggemann, Telefon 0203/ Semtler: Obermarxloh, Neumühl Karl Hülsmann, Telefon 0203/ Semt: Meiderich Beate Krämer, Telefon 0203/ Semtler: Bruckhausen, Beeck, Beeckerwerth, Laar Simone Schlömer, Telefon 0203/ Semt: Rheinhausen Hildegard Niggemann, Telefon 0203/ Semtler: Homberg/Ruhrort/Baerl Martin Schiebener, Telefon 0203/ Semt: Duisburg-Süd Werner Giesen, Telefon 0203/ Niederrheinische Musik- und Kunstschule der Stadt Duisburg Kerstin Herzig, Telefon 0203/ Referat zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien/RAA, Stadt Duisburg Telefon 0203/ l Dil Anneler ve ebeveynler i in entegre dil kursları AWO Duisburg Familienbildung Elke Marnette, Telefon 0203/ Berlitz Deutschland GmbH Silke Kruse, Telefon 0203/ Bildungsakademie Ruhr GmbH Uta Loehnhof, Telefon 0203/ Communikation Akoun & Scholten Delphine Akoun, Telefon 0203/ Ev. Familienbildungswerk Marlis Thiesbonenkamp, Telefon 0203/ Internationale Initiative Hochfeld Karoline Robins, Telefon 0203/ SFS Schulungsgesellschaft mbh Wolf Schneiderheinze, Telefon 0203/ Volkshochschule der Stadt Duisburg Dilbölümü (yabancı dil almanca ve ikinci dil almanca, almanca okuma yazma kursları) Gisela Böllert, Telefon 0203/ veya l Spor DuisburgSport Spor alanları, yüzme havuzları, su sporu ve gölleri olan Sporalanları, faaliyetler, klüpler... Stadtsportbund Duisburg Dachverband der Duisburger Sportvereine Allgemein, Telefon 0203/ Sportjugend Duisburg Telefon 0203/

8 l Almanca yabanc dil dil testleri Berlitz Deutschland GmbH Almanca ve yabanc dil yeti#kinler, gen"ler ve "ocuklar i"in Silke Kruse, Telefon 0203/ Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes der Stadt Duisburg Dil e$itiminde te#his Dr. Nicola Coenen-Englert und Sonja Garbella Telefon 0203/ Duisburg%ta dil e"itimi Kurumlar ve dan #manlar ile websitesi Dan #manl k ve faaliyetler Ana dil i#in almanca ve ikinci dil almanca Barbara Aldag, Telefon 0203/ $kinci dil almanca Gisela Böllert, Telefon 0203/ $ngilizce, arap#a, h rvat#a, yunanca, polonca, isve##e, türk#e Klaus Barbian, Telefon 0203/ Frans zca, italyanca, ispanyolca, portugizce, hollandaca, #ince, rus#a Wolfgang Schwarzer, Telefon 0203/ Bu kontrol listesi, Duisburg!un eyalet ile birlikte "al #t $ %# ve Aile projesinde geli#tirilmi#tir.. Internetteki adres: Bilimsel yönetim Dipl. Päd. Marcel Fischell, Wiss. Mitarbeiter der Universität Duisburg-Essen Duisburger Netzwerk W Deutsch-Afrikanischer Ärzte - Verein in der BRD e. V. - Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Duisburg - jobcenter Duisburg - DFI Duisburger Fraueninitiative - Duisburger Familienbildungswerke - ESTA Bildungswerk ggmbh - Facharbeitskreis Gleichstellung der Region Niederrhein - Handwerkskammer Düsseldorf: Akademie des Handwerks, Bildungszentrum - Jüdische Gemeinde Duisburg Mülheim/Ruhr Oberhausen K.d.ö.R. - Kreishandwerkerschaft Duisburg - Logistik Initiative Duisburg Niederrhein - MUT e. V.: Migrantenunternehmen e. V. - Netzwerk der Integrationskursträger - Niederrheinische Industrie- und Handelskammer - UnternehmerverbandsGruppe e. V. - Stadt Duisburg: Jugendamt, Referat für Integration, Volkshochschule (VHS) Koordinasyon: Irene Schiefen, Stadt Duisburg, Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten Kapak foto"raf : Bewegungskindergarten LSB NRW Foto: Andrea Bowinkelmann Yay nlayan: Stadt Duisburg Amt für Statistik, Stadtforschung und Europaangelegenheiten Bismarckstraße Duisburg-Neudorf %"erik: Irene Schiefen, Stadt Duisburg Stand: August 2011

Ev Ararken Eşit Haklar?! Göçmenlere Öneriler

Ev Ararken Eşit Haklar?! Göçmenlere Öneriler Ev Ararken Eşit Haklar?! Göçmenlere Öneriler Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Kusaklararasi Iliskiler, Aile, Kadin ve Uyum Bakanlığı ndan destek alarak Anti-Irkçılık Bilgilendirme Merkezi ARIC-NRW e.v. anti-ırkçılık

Detaylı

Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly nin Önsözü

Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly nin Önsözü Nürnberg Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly nin Önsözü Nürnberg, Almanya daki yerel yönetimler içerisinde kültürlerarası çalışmalarını 40 yıl önce kalıcı bir şekilde başlatan ilk büyük şehirlerden biri olma

Detaylı

Yabancı meslek diplomalarının tanınması Uygun işe giden yolunuz

Yabancı meslek diplomalarının tanınması Uygun işe giden yolunuz IQ-Netzwerk Baden-Württemberg, Freiburg bölgesi koordinatörü: Baskı IQ Netzwerk Baden-Württemberg, Region Freiburg Büro für Migration und Integration, Stadt Freiburg Redaksiyon Denklik ve sonradan nitelik

Detaylı

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER

Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER Frankfurt ta çocuğunu tek başına yetiştirenler GENEL BILGILER VE ADRESLER 1 Alleinerziehende in Frankfurt Letzter Stand 26.07.2013 Impressum Herausgeberin Stadt Frankfurt am Main Frauenreferat Bezug Frauenreferat

Detaylı

Entegrasyon Rehberi. Bünde

Entegrasyon Rehberi. Bünde Entegrasyon Rehberi Bünde Entegrasyon Rehberi Bünde Belediye başkanının selamlama konuşması 5 İlk adımlar 6 Danışmanlık merkezleri 7 Aile 8 Kültür ve din 10 Eğitim ve dil desteği 11 Boş vakitler ve spor

Detaylı

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları

Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları Meslek eğitimi veren okullarda sunulan eğitim imkanları im Landkreis Lüneburg Veliler İçin Türkçe Eğitim Kılavuzu 2013 / 2014 Öğretim yılından itibaren 1 Genel okul eğitiminden sonra ne gelir? Içindekiler

Detaylı

Detmold Kılavuzu. Göçmenler için bir öneri

Detmold Kılavuzu. Göçmenler için bir öneri Detmold Kılavuzu Göçmenler için bir öneri İçindekiler Önsöz Burada yeniyim. İkametgah kaydımı nerede yaptıracağım? Nereye, nasıl giderim? Nasıl ev bulabilirim? Bana kim destek olacak? Nerede Almanca öğrenebilirim?

Detaylı

DOKUMENTE. Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten

DOKUMENTE. Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten DOKUMENTE Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten Handbuch für die interkulturelle Elternarbeit Dr. Alexei Medvedev Hülya Eralp Sabine Kümmerle

Detaylı

Niçin meslek eğitimi?

Niçin meslek eğitimi? Nürnberg, Şubat 2011 1 Okuldan mesleğe geçiş üzerine bilgiler Niçin meslek eğitimi? Meslek yaşamında başarılı olabilmenin ön koşulu iyi bir meslek eğitimi almış olmaktır. Bu, çalışma güvencesi sağlar ve

Detaylı

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle

Landkreis Schwäbisch Hall. Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz. Göçmenlere Sözlük. 01.07.2013 tarihi itibariyle Landkreis Schwäbisch Hall Eyalet lçesi Schwäbisch Hall e Ho geldiniz Göçmenlere Sözlük 01.07.2013 tarihi itibariyle leti im Editör: Schwäbisch Hall Kaymakaml Göçmen Dairesi Münstraße 1 74523 Schwäbisch

Detaylı

Kora Kristof Martina Schmitt Burcu Tunçer Sarah Lubjuhn

Kora Kristof Martina Schmitt Burcu Tunçer Sarah Lubjuhn Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen Institut rbeit und Technik Kulturwissenschaftliches Institut Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH Kora Kristof Martina Schmitt urcu Tunçer Sarah Lubjuhn

Detaylı

Tübingen deki Okullar Yollar, fırsatlar, olanaklar

Tübingen deki Okullar Yollar, fırsatlar, olanaklar Tübingen deki Okullar Yollar, fırsatlar, olanaklar Künye Ekim 2013 2013 / 2014 eğitim yılı Kaynaklara ilişkin bilgiler: Farklı olarak belirtilmemesi halinde metinler ağırlık olarak Baden-Württemberg eyaleti

Detaylı

Bu brosürle atacaginiz ilk adimlarlar yeni hayatiniza daha iyi kolaylik saglayacaktir.

Bu brosürle atacaginiz ilk adimlarlar yeni hayatiniza daha iyi kolaylik saglayacaktir. ROSENHEIMDA GÖCMENLER ICIN YOL TABELASI ROSENHEIMDE ILK ADIM TAVSIYE VE ALMANCA KURSLARI IKAMET VE ALISVERIS BELGELER VE MALI IS VE OZGECMIS COCUK EGITIMI VE OKUL SIGORTALAR SAGLIK ILISKILER VE KÜLTÜR

Detaylı

Berlin e hoşgeldiniz

Berlin e hoşgeldiniz Berlin e hoşgeldiniz Aktualisierte Auflage Türkische Fassung des Informationspakets für Zuwanderer Willkommen in Berlin Die Übersetzung ins Türkische erfolgte durch: ABC-Global GmbH Dolmetscher- und Übersetzerbüro

Detaylı

Meslek Eğitimi Macerası

Meslek Eğitimi Macerası CGIL B I L D U N G Offenbachlı gençler ile anne ve babaları için meslek eğitimi dergisi Meslek Danışmanlığı ve Ben Bach-, Edith-Stein-, Ernst-Reuter-, Geschwister-Scholl-, Ludwig-Dern-, Mathilden-, Schiller-

Detaylı

Heidelberg Belediyesi Yerel Yönetim Entegrasyon Planı Özet

Heidelberg Belediyesi Yerel Yönetim Entegrasyon Planı Özet Heidelberg Belediyesi Yerel Yönetim Entegrasyon Planı Özet Oberbürgermeister (Büyükşehir Belediye Başkanı) Dr. Eckart Würzner in Önsözü Heidelberg, Almanya nın, Heidelberg'deki göçmenlerin yaşam koşulları

Detaylı

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü

Almanca Türkçe Rusça. Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü Almanca Türkçe Rusça Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü 2 Okuldan meslek hayatına Märkischer Kreis te yaşayan anne babalar için bilgi broşürü İçindekiler Belediye başkanının mesajı

Detaylı

Geleceğin ustası bir Türk olacaktır! Der Meister der Zukunft ist ein Türke. SIKÇA SORULAN SORULAR Diploma tanıtma ve mikro kredi alımı

Geleceğin ustası bir Türk olacaktır! Der Meister der Zukunft ist ein Türke. SIKÇA SORULAN SORULAR Diploma tanıtma ve mikro kredi alımı www.istebilgi.de Nr. 10 HEFT 6 JUNI 2010 AYLIK BÜLTEN / MONATLICHER NEWSLETTER Geleceğin ustası bir Türk olacaktır! Der Meister der Zukunft ist ein Türke Otto Kentzler, ZDH Başkanı AYIN GİRİŞİMCİSİ Çiğdem

Detaylı

Sağlığı korumak. Erken tanıya yönelik muayeneler ve koruyucu sağlık uygulamalarından düzenli olarak yararlanma. Türkisch. Göçmenlerle Göçmenler İçin

Sağlığı korumak. Erken tanıya yönelik muayeneler ve koruyucu sağlık uygulamalarından düzenli olarak yararlanma. Türkisch. Göçmenlerle Göçmenler İçin Türkisch Sağlığı korumak Erken tanıya yönelik muayeneler ve koruyucu sağlık uygulamalarından düzenli olarak yararlanma Göçmenlerle Göçmenler İçin Hessen de Kültürlerarası Sağlık Rehberleri Hessen deki

Detaylı

Almanya ya hoş geldiniz

Almanya ya hoş geldiniz Almanya ya hoş geldiniz Göçmenler için bilgiler www.bamf.de Kitapçık hakkında Kitapçık hakkında Almanya ya taşınmayı mı düşünüyorsunuz veya kısa bir süre önce taşındınız ve burada yaşamanızı sürdürmek

Detaylı

Brühl. Eğitim broşürü. Brühl`de eğitim görmek siz de katılın! www.integration.bruehl.de

Brühl. Eğitim broşürü. Brühl`de eğitim görmek siz de katılın! www.integration.bruehl.de Brühl Eğitim broşürü Brühl`de eğitim görmek siz de katılın! www.integration.bruehl.de İçindekiler gefördert durch das MAIS NRW Sevgili vatandaşlarım, Belediye Başkanı size sesleniyor Öğrencilere destek

Detaylı

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH

Yukarı Avusturya ya. Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya ya Hoşgeldiniz LAND OBERÖSTERREICH Yukarı Avusturya Entegrasyon Dairesi Hoşgeldin Dosyası nın hazırlanmasında katkısı olan aşağıdaki kurumlara teşekkür eder: Abteilung Wohnbauförderung/Land

Detaylı

Frankfurt. mein Zuhause BEBEK TEMEL İHTİYAÇLARI BEBEK AĞLAMA AMBULANSI EBEVEYN ÇAĞRI HATTI EBELER EBEVEYN PARASI

Frankfurt. mein Zuhause BEBEK TEMEL İHTİYAÇLARI BEBEK AĞLAMA AMBULANSI EBEVEYN ÇAĞRI HATTI EBELER EBEVEYN PARASI Frankfurt mein Zuhause BEBEKLİ BİR YAŞAM İÇİN REHBER BEBEK TEMEL İHTİYAÇLARI BEBEK AĞLAMA AMBULANSI EBEVEYN ÇAĞRI HATTI EBELER EBEVEYN PARASI 1 Ingaaaa! Çocuk bürosu, bebeğinizin doğumundan dolayı sizi

Detaylı

Adım Adım Saarbrücken Bölgesel Belediyeler Federasyonu nda Ana Baba Olmak Üç Yaşına Kadar Çocukları Olan Ebeveynlere Yönelik Kılavuz

Adım Adım Saarbrücken Bölgesel Belediyeler Federasyonu nda Ana Baba Olmak Üç Yaşına Kadar Çocukları Olan Ebeveynlere Yönelik Kılavuz Saarbrücken Bölgesel Belediyeler Federasyonu nda Ana Baba Olmak Üç Yaşına Kadar Çocukları Olan Ebeveynlere Yönelik Kılavuz Bölgesel Belediyeler Federasyonu, belediyeleri ve insanları bir araya getirir

Detaylı

Türkisch. Psikoterapi Kılavuzu. Bavyera da yaşayan göçmenlere yönelik çok dilli başvuru kitabı

Türkisch. Psikoterapi Kılavuzu. Bavyera da yaşayan göçmenlere yönelik çok dilli başvuru kitabı Türkisch Psikoterapi Kılavuzu Bavyera da yaşayan göçmenlere yönelik çok dilli başvuru kitabı Impressum Wegweiser Psychotherapie Mehrsprachiger Ratgeber für die in Bayern lebenden Migrantinnen und Migranten

Detaylı

Yol Gösterici Göçmen Rehberi

Yol Gösterici Göçmen Rehberi Caritas birliği Dinslaken ve Wesel belde Dekanlığı www.integration-wesel.de Yol Gösterici Göçmen Rehberi Adresler-Açıklamalar-Bilgiler 2 ENDEKS Endeks Sayfa 2 Belediye BaĢkanının Önsözü Sayfa 3 Uyum Meclisinin

Detaylı

Künye. Rehberi sunan: ... ... ...

Künye. Rehberi sunan: ... ... ... Rehberi sunan:........................................................................................................................................................................... Künye Yayımlayan:

Detaylı

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ

OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ OKUL VE EĞİTİM DANIŞMANLIK BİLGİSİ Uluslarası Okul Ve Eğitim Yabancı kökenli Öğrencilerin Okul geleceklerinin planlanmasına yönelik Danışmanlık Yardımı Bu broşürü, Münih Belediyesinin Okullar Dairesinin

Detaylı

Berlin de Psikiyatri Bilgilendirme ve Yönlendirme

Berlin de Psikiyatri Bilgilendirme ve Yönlendirme Berlin de Psikiyatri Bilgilendirme ve Yönlendirme 3. Baskı TÜRKISCH Berlin de Psikiyatri Bilgilendirme ve Yönlendirme 2 Sağlık ve Sosyal Senatörünün Selamlama Metni 4 Berlin de Psikiyatri 6 Tedavi, Danışmanlık,

Detaylı