Mamografinin asemptomatik kad nlarda tarama amac ile kullan m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mamografinin asemptomatik kad nlarda tarama amac ile kullan m"

Transkript

1 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8: MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI flaretleme biyopsisi ile de erlendirilen 550 nonpalpabl meme lezyonunun retrospektif analizi Ifl l Günhan ilgen, Ayflenur Memifl, Esin Emin Üstün AMAÇ Mamografik taramada saptanan nonpalpabl lezyonlar içinde, malign, kuflkulu malign ya da benign-malign ay r m net yap lamayan grupta, uygulanan iflaretleme biyopsilerinin retrospektif de erlendirilmesi ve radyolojik bulgular n irdelenmesi amaçlanm flt r. GEREÇ VE YÖNTEM Mamografi ve/veya ultrasonografi bulgular nedeni ile mamografi (n=512) veya ultrasonografi (n=38) eflli inde i ne-tel sistemi ile iflaretlenerek eksizyonel biyopsi uygulanan, histopatolojik olarak kan tl 550 olgu çal flmaya dahil edildi. Tüm olgularda radyolojik bulgular retrospektif olarak incelendi, histopatolojik sonuçlar ile karfl laflt r ld. ULGULAR Mamografik bulgular n da l m nda; izole mikrokalsifikasyonlar 244 olgu (%44.3) ile ilk s radayd. unu s ras ile, kitle opasitesi (n=220, %40) (tipik malign 81, kuflkulu malign 35, düzgün konturlu 104), asimetrik dansite (n=26, %4.7), kitle opasitesi ve mikrokalsifikasyon birlikteli i (n=24, %4.3), ve yap sal distorsiyon (n=8, %1.4) takip ediyordu. Onsekizi dens meme paterni nedeniyle olmak üzere 28 olguda (%5) mamografi negatif idi. Mamografisi negatif olup ultrasonografide lezyon saptanan 28 olgunun 23 ünde solid kitle izlenirken, 5 olguda tek ultrasonografi bulgusu kitle konfigürasyonu vermeyen akustik gölgelenme idi. Histopatolojik sonuçlar n analizinde s ras ile; fibrokistik de ifliklikler (n=171, %31.0), invaziv karsinom (n=136, %24.7), fibroadenom (n=112, %20.3), di er benign patolojiler (sklerozan adenozis, radial skar, intraduktal papillomatozis, ya nekrozu, vb) (n=68, %12.3) ve insitu karsinom (n=63, %11.4) mevcut idi. 550 olguluk serimizde; kanser saptama oran %36.2, insitu/invaziv kanser oran %46.3, insitu kanserlerin tüm nonpalpabl kanserlere oran ise %31.7 olarak bulundu. SONUÇ Meme kanserini olas en erken evrede saptamak için malignite yönünden kuflku tafl yan lezyonlar n iflaretleme ile biyopsisi yayg n olarak kullan lan bir yaklafl md r. ölümümüzde bu yaklafl m ile kanser saptama oran %36.2 dir. I. Günhan ilgen (E), A. Memifl, E. E. Üstün Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, ornova, zmir 22. Türk Radyoloji Kongresi nde (26-31 Ekim. 2001, Antalya) sözlü bildiri olarak sunulmufltur. Gelifli: / Kabulü: Mamografinin asemptomatik kad nlarda tarama amac ile kullan m sonucunda meme kanserinin erken evrede saptanma oran artm ş ve bunun sonucunda da mortalite %30-40 oran nda azalm şt r (1). Radyoloğun erken dönemdeki meme lezyonlar n saptama başar s, mamografiyi dikkatli bir şekilde inceleyerek lezyonu saptama ve gerektiğinde magnifikasyon veya spot grafisi gibi diğer mamogramlar ve ultrasonografinin eklenmesi ile görüntüyü yorumlama becerisine, malignite olas l ğ n tahmin ederek bu bağlamda klinisyene takip ya da eksizyon yönünden uygun öneriyi yapma karar na bağl d r. Amaç, meme kanserini mümkün olan en erken evrede saptaman n yan s ra, gereksiz biyopsileri en aza indirgemektir. Dikkatli bir inceleme sonras nda eksizyonel biyopsi gerekli görüldüğünde ise, başar l bir eksizyon ve kozmetik sonuç için operasyon öncesinde nonpalpabl lezyonun görüntüleme yöntemleri rehberliğinde işaretlenmesi gerekir. Yerli ve yabanc çeşitli serilerde, tel lokalizasyonu ile biyopsi yap - lan lezyonlarda malignite saptama s kl ğ genellikle % aras nda değişen oranlarda bildirilmektedir (2-32). u oran geniş serilerde %10-50 aras nda değişmektedir (33-37). Moskowitz, meme kanserinin daha erken evrede yakalanabilmesi çabas yla, kanserin pozitif prediktif değerinin %10 a kadar indirilebileceğini tavsiye etmektedir (38). Radyolojik değerlendirmelerin subjektifliği de göz önüne al nd ğ nda, uygulay c lar n histopatoloji sonuçlar n izleyerek tan kriterlerini geliştirmesi ve zaman zaman kendi kanser öngörme oran n (ppd: pozitif prediktif değer) hesaplamas önerilmektedir (23, 32). u çal şman n amac, tarama mamografisinde saptanan, nonpalpabl lezyonlar içinde, malign, kuşkulu malign ya da benign-malign ay r m net yap lamayan grupta, son 10 y ll k periyodda uygulanan işaretleme biyopsilerinin, retrospektif değerlendirilmesi ve radyolojik bulgular n irdelenmesidir. Gereç ve yöntem Ocak 1991-Aral k 2000 y llar aras nda mamografi ve/veya ultrasonografi (US) bulgular nedeni ile mamografi (n=512) veya US (n=38) eşliğinde iğne-tel sistemi ile işaretlenerek eksizyonel biyopsi uygulanan, histopatolojik olarak kan tl 550 olgu çal şmaya dahil edildi. Olgular n yaşlar (ortalama 48.1) aras nda değişiyordu. Tüm olgularda radyolojik bulgular retrospektif olarak incelendi. Lezyonlar n mamografi ve/veya US ile değerlendirilen radyomorfolojik özellikleri his- Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 487

2 Resim 1. A. Sa meme üst kadranda grup oluflturmufl, baz s punktat, baz lar ise pleomorfizm gösteren, herhangi bir kitle, asimetrik opasite veya yap sal distorsiyonun efllik etmedi i, izole mikrokalsifikasyonlar (oklar) izleniyor.. Malignite kuflkusu nedeniyle iflaretlenen mikrokalsifikasyonlar kontrol mamogram nda i ne-tel sistemi ucunda görülüyor (Histopatolojik tan =duktal karsinoma insitu). A topatolojik sonuçlar ile karş laşt r ld ve her bir lezyon tipi için mamografi ve US kombinasyonunun kanser öngörme değeri hesapland (ppd=doğru pozitif / doğru pozitif + yanl ş pozitif). Ayr ca her bir lezyon tipi için insitu ve invaziv kanser say lar bulundu ve insitu/invaziv kanser oranlar hesapland. Mamografik incelemeler Senographe Senix 600T (General Electric CGR, S.A., Issy Les Moulineaux, France) veya Mammomat 3000 (Siemens, Sweden,TA) cihazlar ile yap ld. Mamografik olarak saptanan lezyonlar 7.5 mhz (SAL 70, Toshiba Cooperation, Tokyo, Japan veya Sonoline Adara, Siemens, Erlangen, Germany) veya 5-11 mhz geniş bant lineer prob (HDL 1000, Advanced Technology Laboratories, othell, WA) ile ve gri skala kriterleri kullan - larak değerlendirildi. Lokalizasyon işleminde k vr k uçlu (spring hook wire Kopans, Meditech, Manan) veya kanca uçlu (J hook wire-homer) k lavuz teller kullan ld. Lokal anestezi uygulanmad. Mamografi rehberliğinde yap lan lokalizasyon işlemine kranyokaudal ve tam lateral grafi al narak lezyonun cilde en yak n olduğu nokta saptanarak başland. İşaretleme işlemi mamografi cihaz na tak lan tek veya multipl delikli kompresyon plağ kullan larak yap ld. Lezyonun koordinatlar (X ve Y) plak üzerinde hesapland ktan sonra bu noktadan iğne cilde dik, göğüs duvar na paralel olacak şekilde uyguland. Daha önceden ölçülen lezyon derinliğine ulaş nca meme kompresyonu yavaşça ve tama- Tablo nonpalpabl meme lezyonunun radyolojik bulgular, histopatolojik sonuçlara göre benign ve malign (insitu ve invaziv) lezyonlar n da l m ve kanser öngörme de erleri (ppd) Radyolojik bulgular n enign n-situ kanser nvaziv kanser Ppd (%) zole, grup oluflturmufl mikrokalsifikasyonlar zole, tipik malign mikrokalsifikasyonlar Spiküle/düzensiz/belirsiz konturlu kitle Lobule konturlu kitle Düzgün konturlu kitle Kitle + mikrokalsifikasyon birlikteli i Asimetrik dansite Yap sal distorsiyon Mammografi (-) US (+) olan olgularda US de Düzensiz konturlu solid kitle Lobüle konturlu veya kontur özelli i çok net tan mlanamayan solid kitle Düzgün konturlu solid kitle Fokal akustik gölgelenme alan Toplam (n= lezyon say s, ppd= kanser öngörme de eri) 488 Aral k 2002

3 A Resim 2. Sa memede fibroglandüler doku opasiteleri ile süperpoze olmas nedeniyle spot grafide daha iyi gösterilebilen spiküle konturlu kitle (oklar) görülüyor (A). Spesmen grafisinde konturlar n spikülasyonu daha net olarak izleniyor () (Histopatolojik tan = nvaziv duktal karsinom, 1 cm). A Resim 3. A. Mediolateral oblik pozisyondaki mamogramda, sa meme üst kadranda içinde mikrokalsifikasyonlar da içeren asimetrik opasite (oklar) izleniyor.. Spesmen grafisinde mikrokalsifikasyonlar ve asimetrik opasitenin ç kar ld görülüyor. (Histopatolojik tan =Ya nekrozu ve plazma hücreli mastit). men gevşetildi. Kompresyon sistemi 90 derece döndürüldü ve tekrar film alarak Z aks belirlendi. Eğer iğne istenen lokalizasyonda ise sabitlemek amac ile içindeki k vr k uçlu tel yavaşça ve kontrollü olarak itilerek sabitlendi ve en son olarak operasyonu yapacak cerraha iletilmek üzere meme-iğne-lezyon ilişkisini gösteren kontrol mamogram al nd. Ultrasonografi rehberliğinde yap - lan işaretlemelerde ise hasta dekubitis dorsalde ve lezyonun olduğu memeye (lezyonun yerleşimine göre) doku kal nl ğ n azaltacak şekilde pozisyon verilerek yat r ld. Örneğin lezyon d ş kadranda ise hasta mediale doğru döndürülerek oblik pozisyona getirildi, eğer lezyon iç kadranda ise hasta hiç döndürülmeden, ipsilateral kolu baş - n n alt na al narak tam supin pozisyonda yat r ld. İğne lezyona en yak n uzakl ktan yerleştirilerek mamografi ile kontrol edildi. Olgular iğne-tel sistemi ile işaretli grafi ile birlikte cerrahi kliniğine gönderildi. iyopsi sonras ç kar lan parça patolojik incelemeye verilmeden önce spesmen grafisi ile kontrol edildi. Spesmen grafisinde istenen k sm n ç kt ğ doğruland ktan sonra cerrahi ekip aranarak ameliyat masas nda bekletilen hastan n kapat labileceği bildirildi. iyopsi önerilen lezyonlar mamografi ve US ile belirlenen radyomorfolojik özelliklerine göre grupland r ld. Mamografik bulgulara göre gruplar: 1. İzole, grup oluşturmuş, malignite yö- Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 489

4 A Resim 4. Takip periyodunda yeni geliflen asimetrik opasitenin, spot grafisinde net olarak kitle konturu vermedi i görülüyor (oklar) (A). Spesmen grafisinde tel ucunda ç kar lan asimetrik opasite izleniyor () (Histopatolojik tan =Duktal karsinoma insitu, 0.7 cm). A Resim 5. Mediolateral oblik pozisyondaki mamogramda, sa memede üst kadranda, fibroglandüler doku opasiteleri ile süperpoze olmufl yap sal distorsiyon alan (oklar) izleniyor (A). Spesmen grafisinde bu alan n ç kar ld görülmekte () (Histopatolojik tan = nvaziv duktal karsinom, 0.8 cm). 490 Aral k 2002 nünden kuşku taş yan mikrokalsifikasyonlar, 2. İzole, tipik malign mikrokalsifikasyonlar, 3. Düzgün konturlu kitle, 4. Lobüle konturlu kitle, 5. Spiküle, düzensiz, ya da belirsiz konturlu kitle, 6. Kitle ve mikrokalsifikasyon birlikteliği, 7. Fokal asimetrik dansite (kitle formasyonu göstermeyen, s n rlar çizilemeyen fokal dansite art m ) 8. Yap sal distorsiyon (normal parankim yap s n n fokal olarak bozulduğu, kitlesel dansite içermeyen lezyonlar) idi. Ultrasonografik bulgulara göre gruplar: 1. Düzensiz konturlu solid kitle, 2. Lobüle konturlu veya kontur özelliği çok net tan mlanamayan solid kitle, 3. Düzgün konturlu solid kitle, 4. US de kitle konfigürasyonu vermeyen fokal akustik gölgelenme alan idi. Ultrasonografideki bu morfolojik özelliklerden birinci grup malign, ikinci ve dördüncü gruplar malignite yönünden kuşkulu ve 3. grup da olas benign kabul edildi. ulgular İşaretleme yap lan olgular n yaşlar (ort 48.1) aras nda değişiyordu. Malignite saptanan olgular n 2 si 20-29, 12 si 30-39, 83 ü 40-49, 71 i 50-59, 26 s 60-69, ve 5 i yaş grubunda yer al yordu. Ancak her yaş grubunun kendi içinde malignite oranlar ayr değerlendirildiğinde, kanser öngörme değeri (ppd) 50 yaş n alt nda %28.9 (97/335), 50 yaş n üzerinde %47.4 (102/215) idi.

5 A Resim 6. Mediolateral oblik pozisyondaki mamogramda, dens parankim yap s ndaki sa memede tüm meme kadranlar n kaplayan yo un fibroglandüler doku opasiteleri aras nda kitle ay rd edilemiyor (A). US bak da, sa üst d fl kadranda yo un doku ekojeniteleri aras nda, kitle konfigürasyonu vermeyen fokal, yo un akustik gölgelenme alan izleniyor () (Histopatolojik tan = nvaziv duktal karsinom, 0.5 cm). Mamografik bulgular n dağ l m nda; izole mikrokalsifikasyonlar (Resim 1) 244 olgu (%44.3) ile ilk s radayd. unu s ras ile, kitle opasitesi (Resim 2) (n=220, %40) (spiküle, düzensiz, ya da belirsiz konturlu kitlen=81, lobüle konturlu kitle-n=35, düzgün konturlu-n=104), asimetrik dansite (Resim 3,4) (n=26, %4.7), kitle opasitesi ve mikrokalsifikasyon birlikteliği (n=24, %4.3), ve yap sal distorsiyon (Resim 5) (n=8, %1.4) takip ediyordu. Onsekizi dens meme paterni nedeniyle olmak üzere 28 olguda (%5) mamografi negatif (Resim 6A) idi. Mamografisi negatif olup US de lezyon saptanan 28 olgunun 23 ünde solid kitle (5 inde tipik malign, 10 unda kuşkulu malign, 8 inde olas benign) izlenir iken, 5 olguda (%0.9) tek US bulgusu kitle konfigürasyonu vermeyen akustik gölgelenme (Resim 6) idi. Lokalizasyon işlemi s ras nda hiçbir olguda majör komplikasyon görülmedi. Alt olguda vazovagal reaksiyon nedeniyle işleme ara verildi. Gerekli müdahale yap ld ktan sonra işlem ayn seansta tamamland. Histopatolojik incelemede 550 lezyondan 351 i (%63.8) benign, 199 u (%36.2) malign olarak değerlendirildi. enign lezyonlardan 171 i (%31.0) fibrokistik değişiklikler, 112 si (%20.3) fibroadenom, 68 i (%12.3) diğer benign patolojiler (sklerozan adenozis, radial skar, intraduktal papillomatozis, yağ nekrozu, atipik duktal hiperplazi, kronik nonspesifik mastit, plazma hücreli mastit, kronik inflame lenf bezi) idi. Malign lezyonlardan 136 s (%24.7) invaziv, 63 ü (%11.4) insitu karsinom idi. İnvaziv kanserlerden 77 si invaziv duktal karsinom, 8 i invaziv lobüler karsinom, 51 i ise diğer alt gruplardan idi. İnsitu kanserlerden 61 i duktal, 2 si lobüler tipte idi. Tablo 1 de 550 meme lezyonunun radyolojik bulgular, histopatolojik sonuçlar na göre benign ve malign (insitu ve invaziv) lezyonlar n say s ve oranlar ile birlikte işaretleme endikasyonu gösteren her bir lezyon tipi için kanser öngörme değeri (ppd) verilmektedir. eşyüzelli meme lezyonunu kapsayan serimizde hesaplanan ortalama benign/malign lezyon oran 1.76 (351/199) ve ortalama kanser öngörme değeri (ppd) %36.2 idi. İşaretlenen lezyonlar aras nda en yüksek ppd (%90) spiküle, düzensiz veya belirsiz konturlu kitlelere ait idi. İkinci s rada kuvvetle şüpheli (tipik malign) mikrokalsifikasyon kümeleri (%87) gelmekte idi. Kitle ve mikrokalsifikasyon birlikteliğinde ppd %79 iken, fokal asimetrik dansite ve izole yap sal distorsiyonda ppd s ras ile, %27 ve %25 olarak bulundu. Tart flma Meme kanseri kad nlardaki, insitu lezyonlar ve melanom d ş deri kanserleri haricinde, tüm kanserlerin %26 s n, ve kad nlardaki kansere bağl ölümlerin %18 ini oluşturmaktad r (39). Tarama mamografisinin yaln z baş na (40,41) veya fizik muayene ile birlikte (42-44) kullan m ile, meme kanserinin mortalitesi yaklaş k üçte bir oran nda azalt labilir. Meme kanserinin aksiller lenf nodu metastaz yapmadan önceki evrede saptanmas halinde 10 y ll k sağkal m oran %74 olarak bildirilmektedir. Oysa bu oran kanser saptand ğ nda nodal metastaz mevcut ise %39 a düşmektedir (45). Nonpalpabl lezyon nedeniyle biyopsi yap lan ve malign histopatolojik tan alan olgular n büyük çoğunluğunun negatif aksiller lenf noduna, %67 sinin tedavi edilebilecek lenf nodlar na ve %98 inin hastal ks z sağkal ma sahip olduklar tespit edilmiştir (46). Malign meme lezyonlar n n klinik bulgu vermeden önceki preklinik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 491

6 döneminde en az ndan iki y l geçmekte ve bu da metastaz riskini artt rmaktad r (47). Son dekadlarda tarama mamografisinin yayg n kullan m erken evre meme kanserinin saptanmas nda önemli bir artmaya neden olmuştur (48-53). Ancak mamografinin %95 lere varan yüksek duyarl l ğ na karş n %60 civar nda olan k s tl seçiciliği aç k meme biyopsilerinin de ayn oranda artmas - na yol açm şt r (25). Yerli ve yabanc çeşitli serilerde, tel lokalizasyonu ile biyopsi yap lan lezyonlarda malignite saptama s kl ğ genellikle %10-36 aras nda değişen oranlarda bildirilmektedir (2-32). u oran geniş serilerde %10-50 aras nda değişmektedir (33-37). u aral klar, mamografik görünümleri ayr ayr dikkate al nmaks z n lezyonlar n geneli için bir ortalamad r ve lezyonun tipine göre kanser öngörme değeri (doğru pozitif biyopsi oran ) önemli farkl l klar göstermektedir (54). enign lezyonlar n oran serilerde %69 (55), %70 (7), %80 (56), %87.5 (34), %82 (57) olarak bildirilmekte ancak bu oranlar başar için belirleyici kabul edilmemektedir. Çünkü oran çok yüksek olduğunda pek çok gereksiz biyopsi yap ld ğ düşünülebileceği gibi, oran az olduğunda da çok küçük potansiyel malign lezyonlar n atlanm ş olabileceği akla gelebilmektedir (8, 57). u nedenle deneyim ve karar n ekip olarak verilmesi oldukça önemlidir (57). Vurgulamak gerekir ki, hem normal dokuyu koruyarak kozmetik sonuç elde etmek, hem de lezyonu doğru biçimde ç karmak, her biyopsi prosedürünün amac olmal d r (57) y l nda bölümümüzde elde ettiğimiz kanser saptama oran %29 (29) iken, bugünkü oran m z %36.2 dir. u sonuç zaman içinde artan uygulama ile tecrübenin de artt ğ - n n bir göstergesidir. İşaretleme biyopsileri ile insitu kanser saptama oran da artm şt r. Çal şmam zda insitu karsinomlar n tüm nonpalpabl maligniteler içinde oran %31.7, insitu/invaziv kanser oran %46.3 olarak bulunmuştur. Özdemir in (32) serisinde insitu/invaziv kanser oran %36 olup, bu çal şmada da özellikle erken evre kanserler için doğru tan oran n n zamanla artt ğ ve gereksiz biyopsi s kl ğ n n zamanla azald ğ vurgulanmaktad r. Hafif kuşkulu mamografik bulgular n varl ğ nda, hekimin deneyimi ve güveni yan s ra hastan n psikolojik yap s ve takip önerisine yatk nl ğ, biyopsi karar nda etkilidir. K sa süreli takip veya işaretleme ile eksizyon karar verilmeden önce, standart pozisyonlara ek olarak spot kompresyon ve magnifikasyon mamogramlar ve gerektiğinde US yap lmal, mevcut ise daha önceki mamografiler ile birlikte değerlendirilmelidir. Ayr ca, nonpalpabl meme lezyonlar nda biyopsi uygulanmas nda lezyonun mamografik özelliği d ş nda hastan n yaş da malignite için bir kriter olarak al nmal - d r. Serimizdeki 50 yaş n üzerindeki olgularda, 50 yaş n alt ndaki olgulara göre, belirgin olarak daha yüksek oranda malignite saptanm şt r. Önceden yay nlanm ş baz çal şmalarda da yaş faktörü ile malignite s kl ğ incelendiğinde, bizim sonuçlar m za benzer şekilde, 50 yaş n üzerindeki kad nlarda malignite daha yüksektir (58, 59). Lezyonun mamografik görünümü, biyopsi yap l p yap lmamas karar nda en önemli faktördür (29). Daha önceki çal şmalarda, mamografik özellikler ile malignite oran aras nda yak n ilişki olduğu gösterilmiştir (5,23, 49,60). Ancak pekçok nonpalpabl kanser, mamografide malignite için tipik olmayan bulgular gösterebilir ve benign lezyonlardan kesin ay rd edilemediği için genellikle biyopsi gereklidir (49). Olgular m zda iyi s n r gösteren kitlelerin sadece %2.7 sinde (3/112) malignite (duktal karsinoma insitu) saptand. Malignite yönünden kuvvetli kuşku taş yan; kitlelerin %9.9 unda (8/81) ve mikrokalsifikasyonlar n %12.5 inde (5/40) ise benign sonuçlar elde edildi. Literatürde en s k biyopsi endikasyonu koyduran radyomorfolojik kriter olarak mikrokalsifikasyonlar bildirilmektedir (5, 49). Hasselgreen ve arkadaşlar n n (49) yapt ğ bir çal şmada bu oran %51, Hall ve arkadaşlar n n (5) serisinde ise %53 tür. Çal şmam zda da en s k endikasyon kriteri izole mikrokalsifikasyonlar (%44.3) idi. İşaretlenen mikrokalsifikasyonlar n %33.2 sinde kanser tespit edildi. Literatürde de bu oran %25-35 aras nda bildirilmektedir (50,61). Malign sonuçlanan izole mikrokalsifikasyon olgular m z n 3 ünde malignite için tipik olmayan noktasal, yuvarlak kalsifikasyonlar n tespit edilmesi baz durumlarda mamografik olarak benign-malign ay r m n n sağl kl yap lamayacağ n göstermektedir. Sickles, yuvarlak-oval monomorfik mikrokalsifikasyon kümeleri için ppd yi %6 bulmuştur (62). u olgularda, magnifikasyon grafisi ile değerlendirme yap ld ktan sonra, karar verilemeyen olgularda biyopsi önerilmelidir (63). Serimizde en yüksek (%90) kanser öngörme değerinin (ppd) spiküle/ düzensiz/ belirsiz konturlu kitlelerin oluşturduğu "tipik malign kitleler"de elde edildiği dikkati çekmektedir. u tip lezyonlarda kanser öngörme değerini (ppd), Chetty ve arkadaşlar (11) %57, Moskowitz (64) %74 olarak bildirmektedir. Skinner ve arkadaşlar - n n(65) çal şmas nda, ppd spiküle kitlelerde %75, düzensiz konturlu kitlelerde %35 olarak hesaplanm şt r. Evans (66) ise, yüksek dansiteli, spiküle kenarl kitlelerde malignite olas - l ğ n n %80 den fazla olduğunu ve bu nedenle mutlaka biyopsi yap lmas gerektiğini vurgulam şt r. Asimetrik dansiteler, eşlik eden başka bir mamografik anormallik veya palpe edilen kitle yok ise, büyük olas - l k ile benign olarak değerlendirilebilir. Genel kan olarak, asimetrik dansitelerde malignite oran %1 den az olup, hemen biyopsi yerine takip önerilmektedir (67). Ultrasonografi bu olgular n değerlendirilmesinde ek bir modalite olarak yard mc d r (68). Değişik çal şmalarda fokal asimetrik dansitenin biyopsi önerilen nonpalpabl lezyonlar aras ndaki s kl ğ %3-25, ppd si ise % gibi farkl oranlarda bildirilmektedir (69,70). Serimizde, asimetrik dansite nedeniyle işaretleme yap lan 26 olgunun birinde insitu, 6 s nda invaziv kanser saptan- 492 Aral k 2002

7 m ş olup ppd %27 olarak hesaplanm şt r. Literatüre göre çok yüksek olan bu oran n nedeni eski mamogramlar ile karş laşt rma ve US ile korelesyondur. Yap sal distorsiyon kanserin indirekt bulgular ndan biri olup erken tan da önemlidir. Sickles in 300 olguluk serisinde, kanserlerin %9 unda yap sal distorsiyon nedeniyle biyopsi yap ld ğ bildirilmektedir (60). Değişik çal şmalardaki biyopsi endikasyonlar aras nda tek baş na parankimal yap sal distorsiyonun s kl ğ % ve ppd si % aras ndad r (11, 23, 71). Serimizde yap sal distorsiyonun biyopsi endikasyonlar içerisindeki pay %1.5 (8/550) olup ppd si %25 dir. Mamografi ve US eşliğinde yap lan işaretlemeler, riski ve komplikasyon oran oldukça düşük işlemlerdir. En s k (%10) komplikasyon, işaretleme esnas nda görünen vazovagal reaksiyonlard r. Daha nadir görülen diğer komplikasyonlar aras nda, kanama, pnömotoraks, enfeksiyon, cerrahi eksizyon s ras nda telin uzak veya yak n migrasyonu, telin kesilmesi, ve çengelin pektoral fasyaya tak lmas say labilir (17, 72-74). İşaretleme işleminin en önemli komplikasyonlar ndan biri de lezyonun ç kar lamamas d r. u komplikasyon değişik serilerde %0 ile %17 oran nda bildirilmiştir (75,76). u durumda spesmen radyografisinden sonra reeksizyon yap larak yeni ç kar lan parçan n grafisi çekilmelidir. Olgular m zda görülen tek komplikasyon, %1.1 ile vazovagal reaksiyondur. İğne-tel sistemi ile işaretleme sonras nda biyopsi metodunun doğruluğunu araşt ran güncel bir çal şmada, kapsaml başar s zl k oran (mamografik olarak saptanan lezyonun herhangi bir parças n ç karmadaki başar s zl k) %0-%18 (ortalama, %2.6) olarak verilmektedir (77). Kanser saptamadaki başar s zl k oran (daha sonra kanser olduğu kan tlanan bir lezyondaki maligniteyi tan madaki başar s zl k) ise %0 - %8 (ortalama, %2.0) olarak bildirilmektedir (77). Son y llarda nonpalpabl meme lezyonlar n n değerlendirilmesinde cerrahi biyopsi yöntemlerine alternatif olabilecek perkütan biyopsi yöntemleri, özellikle de görüntüleme rehberliğinde kal n iğne biyopsisi s k kullan lmaktad r (78-85). Kesici iğne biyopsisi ile özellikle uzun at şl otomatik biyopsi tabancalar ve 14 G iğneler kullan larak cerrahi biyopsi eşdeğerinde histolojik sonuç elde etmek mümkündür (78,79,81,82). Yöntemlerin seçiminde; lezyonun radyomorfolojik görünümü, radyolog-cerrah-patolog ekibinin bilgi, deneyim ve tercihi önemlidir. Sonuç olarak, meme kanserini olas en erken evrede saptamak için, mamografik veya ultrasonografik taramalarda tespit edilen, malignite yönünden kuşku taş yan nonpalpabl meme lezyonlar n n işaretlenerek biyopsisi yayg n olarak kullan lan bir yaklaş md r. ölümümüzde bu yaklaş m ile kanser saptama oran %36.2 dir. Günümüzde giderek daha yayg n olarak kullan lan "tru-cut" biyopsi uygulamalar ile benign lezyonlar için yap - lacak işaretlemeler azalacak ve kanser için doğru öngörme değeri daha da artacakt r. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 550 NONPALPALE REAST LESIONS EVALUATED Y NEEDLE LOCALIZED REAST IOPSY PURPOSE: The purpose of this study was to evaluate the radiological findings that led to the prebiopsy needle localization of nonpalpable breast lesions detected in screening mammography. MATERIALS AND METHODS: Five hundred fifty histopathologically proven breast lesions, which were preoperatively localized by the mammographically (n=512) or ultrasonographically (n=38) guided needle-wire localization system, were included in the study. In all patients, the radiological findings were retrospectively evaluated and correlated with the histopathological results. RESULTS: Mammographic findings were: isolated microcalcifications (n=244, 44.3%), mass (n=220, 40%), asymmetric density (n=26, 4.7%), mass associated with microcalcifications (n=24, 4.3%) and architectural distortion (n=8, 1.4%). Mammography was negative in 28 patients, in whom ultrasonography demonstrated a solid mass (n=23) or focal parenchymal acoustic shadowing without a mass configuration (n=5). The distribution of histopathological results were; fibrocystic changes (n=171, 31.0%), invasive carcinoma (n=136, 24.7%), fibroadenoma (n=112, 20.3%), other benign pathologies (sclerosing adenosis, radial scar, intraductal papillomatosis, fat necrosis, etc.) (n=68, 12.3%) and insitu carcinoma (n=63, 11.4%). In our series of 550 patients, the positive predictive value was 36.2%, the insitu/invasive cancer ratio was 46.3%, and the insitu/nonpalpable cancer ratio was 31.7%. CONCLUSION: Preoperative imaging-guided needle localization of clinically occult breast lesions is a widely used approach in the detection of early breast cancer. Using this method, our positive predictive value was calculated as 36.2%. TURK J DIAGN INTERVENT RADIOL 2002; 8: Kaynaklar 1. Kopans D. The positive predictive value of mammography. AJR 1992; 158: Liberman L, Abramson AF, Squires F, et al. The reast Imaging Reporting and Data System: positive predictive value of mammographic features and final assessment categories. AJR 1998; 171: Thompson WR, owen R, Dorman A, Pricolo VE, Shahinian TK, Soderberg CH. Mammographic localization and biopsy of nonpalpable breast lesions. Arch Surg 1991; 126: Kopans D, Swann CA. Preoperative imaging-guided needle placement and localization of clinically occult breast lesions. AJR 1989; 152: Hall FM, Storella JM, Silverstone DZ, Wyshak G. Nonpalpable breast lesions: recommendations for biopsy based on suspicion for carcinoma on mammography. Radiology 1988; 167: Erickson EJ, McGreevy JM, Muskett A. Selective nonoperative management of patients referred with abnormal mammograms. Am J Surg 1990; 160: Meyer JE, Kopans D, Stomper PC, Lindfors KK. Occult breast abnormalities: percutaneous preoperative needle localization. Radiology 1984; 150: Solmer R, Goodstein J, Agliozzo C. Nonpalpable breast lesions discovered by mammography. Arch Surg 1980; 115: Schwartz GF, Patchefsky AS, Feig SA, Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 493

8 Shaber GS, Schwartz A. Clinically occult breast cancer: multicentricity and implications for treatment. Ann Surg 1980; 191: Hoehn JL, Hardacre JM, Swanson MK, Williams GH. Localization of breast lesions. Cancer 1982; 49: Chetty U, Kirkpatrick AE, Anderson TL, et al. Localization and excision of occult breast lesions. rit J Surg 1983; 70: Powell RW, McSweeney M, Wilson CE. X-ray calcifications as the only basis for breast biopsy. Ann Surg 1983; 197: Homer MJ, Smith TJ, Marchant DJ. Outpatient needle localization and biopsy for nonpalpable breast lesions. JAMA 1984; 252: Grisvold JJ, Martin JK Jr. Prebiopsy localization of nonpalpable breast lesions. AJR 1984; 143: igelow R, Smith R, Goodman PA, Wilson GS. Needle localization of nonpalpable breast masses. Arch Surg 1985; 120: Poole GV Jr, Choplin RH, Sterchi JM, Leinbach L, Myers RT. Occult lesions of the breast. Surg Gynecol Obstet 1986; 163: Homer MJ, Pile-Spellman ER. Needle localization of occult breast lesions with a curved-end retractable wire: technique and pitfalls. Radiology 1986; 161: Proudfoot RW, Mattingly SS, Stelling C, Fine JG. Nonpalpable breast lesions: wire localization and excisional biopsy. Am Surg 1986; 52: Marrujo G, Jolly PC, Hall MH. Nonpalpable breast cancer: needle localized biopsy for diagnosis and considerations for treatment. Am J Surg 1986; 151: Wilhelm MC, de Paredes ES, Pope T, Wanebo HJ. The changing mammogram: a primary indication for needle localization biopsy. Arch Surg 1986; 121: Rosenberg AL, Schwartz GF, Feig SA, Patchefsky AS. Clinically occult breast lesions: localization and significance. Radiology 1987; 162: Landercasper J, Gunderson S, Gunderson AL, Cogbill TH, Travelli R, Strutt P. Needle localization and biopsy of nonpalpable lesions of the breast. Surg Gynecol Obstet 1987; 164: Ciatto S, Cataliotti L, Distante V. Nonpalpable lesions detected with mammography: review of 512 consecutive cases. Radiology 1987; 165: Hermann G, Janus C, Schwartz IS, Krivisky, ier S, Rabinowitz JG. Nonpalpable breast lesions: accuracy of prebiopsy. Radiology 1987; 165: Özdemir A, Erbaş G, Tokgöz N, Özsunar Y, Öznur I, Alt nok M, Iş k S. Preoperatif tel lokalizasyonu yap lan nonpalpabl 220 meme lezyonunun retrospektif analizi. Tan sal ve Girişimsel Radyoloji 1997; 3: alc P, Güneş N, Koçdor MA, Erkan N, Seçil M, Dicle O. Nonpalpabl kitle lezyonlar nda preoperative lokalizasyon sonuçlar : lezyonlar n mamografik analizi. Meme Hastal klar Dergisi 1997; 4: Demirkaz k F, aşkan Ö, Sayek İ, Hammaloğlu E, Onat D, aykan Z. Palpe edilemeyen meme lezyonlar n n tan s nda mamografi ve stereotaktik işaretleme sonuçlar. Tan sal ve Girişimsel Radyoloji 1996; 2: Ersavaşt G, Akman C, Atilla G, Güldoğan N, Altuğ A. Nonpalpabl meme lezyonlar nda iğne lokalizasyonu ve biyopsi sonuçlar n n değerlendirilmesi. TRD 1995; 2: Memiş A, Üstün EE, Örgüç Ş, Eldem A, Özbal O, Özdemir N, Erhan Y. Palpe edilmeyen lezyonlar n biyopsi öncesi iğne ile işaretlenmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi 1992; 10: Kayahan C, Yiğit G, alkan M, Yiğitler C, Uğurel Ş, Uzar Aİ, Arslan İ, Sar kayalar Ü. Nonpalpabl meme lezyonlar nda "hook guided" biyopsi. Meme Hastal klar Dergisi 1999; 6: Yavuz N, Ersavaşt G, Ünal E, Tortum O, Uras C, Altuğ A. Nonpalpabl meme lezyonlar n n değerlendirilmesinde çengelli tel ile işaretlemenin yeri. Meme Hastal klar Dergisi 1999; 6: Özdemir A. Preoperatif işaretleme yap lan nonpalpabl 381 meme lezyonunun değerlendirilmesi. Tan sal ve Girişimsel Radyoloji 2000; 6: Alexander HR, Candela FC, Dershaw DO, Kinne DW. Needle-localized mammographic lesions: results and evolving treatment strategy. Arch Surg 1990; 125: Rasmussen OS, Seerup A. Preoperative radiographically guided wire marking of nonpalpable breast lesions. Acta Radiol 1984; 25: Symmonds RE Jr, Roberts JW. Management of nonpalpable breast abnormalities. Ann Surg 1987; 205: Homer MJ. Nonpalpable breast abnormalities: a realistic view of the accuracy of mammography in detecting malignancies. Radiology 1984; 153: Silverstein MJ, Camagami P, Rosser RDY. Hooked-wire-directed breast biopsy and overpenetrated mammography. Cancer 1998; 59: Moskowitz M. Minimal breast cancer redux. Radiol Clin North Am 1983; 21: Silverberg E, Lubera J. Cancer statistics,1987. CA Cancer J. Clin. 1987; 37: Verbeek ALM, Hendriks JHCL, Holland R, Mravunac M, Sturmans F, Day NE. Reduction of breast cancer mortality through mass screening with modern mammography: first results of the Nijmegen project, Lancet 1984; 1: Tabar L, Fagerberg CJG, Gad A, et al. Reduction in mortality from breast cancer after mass screening with mammography: Randomised trial from the reast Cancer Screening Working Group of the Swedish National oard of Health & Welfare. Lancet 1985; 1: Shapiro S, Venet W, Strax P, Venet L, Roeser R. Ten-to-fourteen-year effect of screening on breast cancer mortality. J Natl Cancer Inst 1982; 69: Collette HJA, Day NE, Rombach JJ, De- Waard F. Evaluation of screening for breast cancer in a non-randomised study (the DOM project) by means of a case-controlstudy. Lancet 1984; 1: Seidman H, Gelb SK, Silverberg E, LaVerda N, Lubera JA. Survival experience in the reast Cancer Detection Demonstration Project. CA Cancer J. Clin. 1987; 37: Thompson WR, owen JR, Dorman A, Pricolo VE, Shahinian TK, Soderberg CH. Mamographic localization and biopsy of nonpalpable breast lesions: a 5-year study. Arch Surg 1991; 126: Reintgen D, Cox C, Greenberg H, aekey P, Nicosia S, erman C, Clark R, Lyman G. The medical legal implications of following mammographic breast masses. Am Surg 1993; 59: Sailors DM, Crabtree JD, Land RL, Rose W, urns RP, arker DE. Needle localization for nonpalpable breast lesions. Am Surg 1994; 60: Dershaw DD, Abramson A, Kinne DW. Ductal carcinoma insitu: mammographic findings and clinical implications. Radiology 1989; 170: Hasselgren PO, Hummel RP, Fieler MA. reast biopsy with needle localization: influence of age and mammographic feature on the rate of malignancy in 350 nonpalpable breast lesions. Surgery 1991; 110: Hermann G, Janus J, Schwartz IS, Papatestas A, Hermann DG, Robinowitz JG. Occult malignant lesions in 114 patients: relationship to age and the presence of microcalcifications. Radiology 1988; 169: Kaplan C, Matallana R, Wallck MK. The use of state-of-the-art mammography in the detection of nonpalpable breast carcinoma. Am Surg 1990; 56: Ikeda DM, Andersson I. Ductal carcinoma insitu: atypical mammographic appearances. Radiology 1989; 172: Wazer DE, Gage I, Homer MJ, Krosnick SH, Schmid C. Age-related differences in patients with nonpalpable breast carcinomas. Cancer 1996; 78: Homer MJ. Mammographic interpretation. A practical approach. 1st ed. New York: McGraw-Hill Inc, 1991; Moskowitz M. Predictive value, sensitivity and specificity in breast cancer screening. Radiology 1988; 167: Homer MJ. Localization of nonpalpable breast lesions: technical aspects and analysis of 80 cases. AJR 1983; 140: Tükel S. Palpe edilemeyen meme lezyonlar nda biyopsi öncesi tel lokalizasyonu. Tan sal ve Girişimsel Radyoloji 1995; 1: Snell MJ, Ostrow L, Duois JJ et al. Needle-localized biopsy of occult breast lesions: an update. Military Medicine 1992; 157: Jacobson HG, Edeiken J. iopsy of occult breast lesions. Analysis of 1261 abnormalities. JAMA 1990; 263: Sickles EA. Mammographic features of 494 Aral k 2002

9 300 consecutive nonpalpable breast cancers. AJR 1986; 146: Feig SA. Mammographic evaluation of calcifications. RSNA Categorial Course in reast Imaging 1995; Sickles EA. Periodic mammographic follow-up of probably benign lesions: results in 3184 consecutive cases. Radiology 1991; 179: Monsees S. Evaluation of breast microcalcifications. Radiol Clin North Am 1995; 33: Moskowitz M. The predictive value of certain mammographic signs in screening for breast cancer. Cancer 1983; 51: Skinner MA, Swain M, Simmons R, McCarty KS, Sullivan DC, Iglehart D. Nonpalpable breast lesions at biopsy. A detailed analysis of radiographic features. Ann Surg 1988; 208: Evans WP. reast masses: appropriate evaluation. Radiol Clin North Am 1995; 33: renner RJ, Sickles AE. Acceptability of periodic follow-up as an alternative to biopsy for mammographically detected lesions interpreted as probably benign. Radiology 1989; 171: Sickles EA. Management of probably benign lesions. RSNA Categorial Course in reast Imaging 1995; Graham NL, auer TL. Early detection of occult breast cancer: the York experience with 678 needle localization biopsies. Am J Surg 1988; 54: Sickles EA. Management of probably benign breast lesions. Radiol Clin North Am 1995; 33: Silverstein MJ, Gamagami P, Colburn WJ, et al. Nonpalpable breast lesions: diagnosis with slightly overpenetrated screen-film mammography and hook-wire directed biopsy in 1014 cases. Radiology 1989; 171: Rissanen TJ, Makaraninen HP, Mattila SI, Karttunen AI, Kiviniemi HO, Kallioinen MJ, Kaarela OI. Wire localized biopsy of breast lesions: a review of 425 cases found in screening or clinical mammography. Clin Radiol 1993; 47: Helvie MA, Ikeda MD, Adler DD. Localization and needle aspiration of breast lesions: complications in 370 cases. AJR 1991; 157: Mitnick JS, Vasques MF, Harris MN, et al. Localizaton of transsected wire. AJR 1991; 156: Threatt, Appelman H, Dow R, O Raurke T: Percutaneous needle localization of clustered mammary microcalcifications prior to biopsy. AJR 1974; 121: Andrew D, ronstein MD, Ray FK, Roger EM. Complications of needle localization of foreign bodies and nonpalpable breast lesions. Arch Surg 1988; 123: Jackman RJ, Marzoni FA. Needle-localized breast biopsy:why do we fail? Radiology 1997; 204: Tunac M. Nonpalpabl meme lezyonlar nda ince iğne aspirasyon ve kesici iğne biyopsisi. TRD 1998; 33: Cross MJ, Evans WP, Peters GN, et al. Stereotactic breast biopsy as an alternative to open excisional biopsy. Ann Surg Oncol 1995; 2: Yim JH, arton P, Weber, et al. Mammographically detected breast cancer: benefits of stereotactic core versus wire localization biopsy. Ann Surg 1996; 223: Wallance JE, Sayler C, McDowell NG, et al. The role of stereotactic biopsy in assessment of nonpalpable breast lesions. AmJ Surg 1996; 172: Fine RE, oyd A. Stereotactic breast biopsy: a practical approach. Am Surg 1996; 62: urbank F. Stereotactic breast biopsy: its history, its present, and its future. Am Surg 1996; 62: Parker SH, urbank F. A practical approach to minimally invasive breast biopsy. Radiology 1996; 200: assett L, Winchester DP, Caplan R, et al. Stereotactic core-needle biopsy of the breast: a report of the Joint Task Force of the American College of Radiology, American College of Surgeons, and College of American Pathologists. Cancer J Clin 1997; 47: Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 495

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ

TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ TIP ÖĞRENCİSİ İÇİN DERS NOTLARI MEME RADYOLOJİSİ Hazırlayan: Prof.Dr.Ayşenur Memiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Memede tanı yöntemleri ve tanı basamakları: Meme hastalıklarına

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

Klinik Okült Meme Lezyonlarında Spesmen Radyografilerinin Etkinliği [*]

Klinik Okült Meme Lezyonlarında Spesmen Radyografilerinin Etkinliği [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(1):38-43 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Klinik Okült Meme Lezyonlarında Spesmen Radyografilerinin Etkinliği [*] The Efficacy of Specimen Radiography in Clinically

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ MEME KANSERİNDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarı Görüntüleme Birimi Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri 1. Fizik muayene 2. Serolojik Testler 3. Görüntüleme 4. Biyopsi Patolojik

Detaylı

PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARINDA KANSER RİSKİNİ BELİRLEMEDE BIRADS KATEGORİZASYONU, YAŞ VE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ

PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARINDA KANSER RİSKİNİ BELİRLEMEDE BIRADS KATEGORİZASYONU, YAŞ VE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ ARAŞTIRMA YAZILARI PALPE EDİLEMEYEN MEME LEZYONLARINDA KANSER RİSKİNİ BELİRLEMEDE BIRADS KATEGORİZASYONU, YAŞ VE ÖYKÜNÜN ÖNEMİ Öner Menteş 1, Erkan Öztürk 1, Şahin Uğurel 2, Müjdat Balkan 1, Ali Harlak

Detaylı

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD

YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM. Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD YÜKSEK RİSK PREMALİGN LEZYONLARDA YAKLAŞIM Dr.Ayşenur Oktay Ege Ün Tıp Fak Radyoloji AD Lezyon değerlendirme: Bİ-RADS sınıflaması 0: Geri çağırma; ek inceleme gerekir 1: Negatif mammogram 2: Benign bulgular

Detaylı

Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý

Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA 1 Meme kanserinin tespitinde Tc-99m MIBI meme sintigrafisi, mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karþýlaþtýrýlmasý Sevim Süreyya Çerçi*, Celal Çerçi**, Bahattin Baykal***,

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Maltepe Tıp Dergisi / Maltepe Medical Journal

Maltepe Tıp Dergisi / Maltepe Medical Journal Radyolojik Olarak BI-RADS Kategori 3-5 Olarak Değerlendirilen Meme Lezyonlarının Histopatolojik Değerlendirilmesinde Ultrason Rehberliğinde Yapılan Tru-Cut İğne Biyopsinin Etkinliği: Üç Yıllık Deneyimimiz

Detaylı

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ. Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği MEMENİN SELİM PREKANSERÖZ HASTALIKLARININ YÖNETİMİ Op. Dr. Gülden BALLI İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği PROLİFERATİF LEZYONLAR Meme kanseri için risk artışı yapan lezyonlar(prekanseröz)

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM. Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı DUKTAL KARSİNOMA İN SİTU: CERRAHİ YAKLAŞIM Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET-16 Mart 2012 Duktal Karsinoma İn Situ Tarama mamografilerinin yaygın

Detaylı

MEMENİN BENİGN LEZYONLARINDA SONOGRAFİK ARKA AKUSTİK GÖLGELENME BULGUSU

MEMENİN BENİGN LEZYONLARINDA SONOGRAFİK ARKA AKUSTİK GÖLGELENME BULGUSU MEMENİN BENİGN LEZYONLARINDA SONOGRAFİK ARKA AKUSTİK GÖLGELENME BULGUSU Füsun Taşkın 1, Alparslan Ünsal 2, İbrahim Meteoğlu 3, Alev Akdilli 4 1 Aydın Akademi Tanı Merkezi, Radyoloji, Aydın, türkiye 2 Adnan

Detaylı

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım İstanbul Üniversitesi İstanbul Cerrahi Derneği Toplantısı 7 Kasım 2012 Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım Dr. Fatih AYDOĞAN Meme Hastalıkları Servisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahpaşa

Detaylı

Mikrokalsifikasyonların tanısında vakum destekli stereotaktik meme biyopsisi: Üç yıllık deneyimlerimiz

Mikrokalsifikasyonların tanısında vakum destekli stereotaktik meme biyopsisi: Üç yıllık deneyimlerimiz ARAŞTIRMA Genel Tıp Dergisi Mikrokalsifikasyonların tanısında vakum destekli stereotaktik meme biyopsisi: Üç yıllık deneyimlerimiz Seda Özbek, Ali Sami Kıvrak, Alaaddin Nayman, Hasan Erdoğan, Mahmut Çelik,

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

BENİGN MEME KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BENİGN MEME KİTLELERİNE YAKLAŞIM BENİGN MEME KİTLELERİNE YAKLAŞIM Dr. Emin S. GÜRLEYİK Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A. D. MAYMET 25.12.2009 1 Meme Histolojik Yapısı Benign Meme Kitleleri 1. Glanduler Doku: Lob-Lobül;

Detaylı

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi; Ne için? Ne zaman? Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Mamografi hangi amaçlar için kullanılmaktadır Tanı Takip Tarama TANI AMACI: Palpasyonda malign kitle düşünülen

Detaylı

Dr. Emel Ebru Pala Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Emel Ebru Pala Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Emel Ebru Pala Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 20.10.16 Benign Epitelyal Proliferasyonlar Adenozis Sklerozan, Apokrin, Mikroglanduler Radial Skar/Kompleks Sklerozan

Detaylı

MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU TUBERCULOSIS OF BREAST: US, MAMMOGRAPHIC AND MRI FINDINGS : A CASE REPORT

MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU TUBERCULOSIS OF BREAST: US, MAMMOGRAPHIC AND MRI FINDINGS : A CASE REPORT Ege Tıp Dergisi 42 (1): 69 72, 2003 MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU TUBERCULOSIS OF BREAST: US, MAMMOGRAPHIC AND MRI FINDINGS : A CASE REPORT Bünyamin GÜNEY Çağlar AKSU

Detaylı

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 55-61 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 55-61 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2011; 2 (1): 55-61 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA Palpe edilemeyen meme lezyonlarında tel rehberliğinde

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 30.OCAK Meme semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları (Olgular eşliğinde tartışma)

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 30.OCAK Meme semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları (Olgular eşliğinde tartışma) ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ 30.OCAK.2014 Meme semptomlarında ve patolojilerinde tanısal yaklaşım algoritmaları (Olgular eşliğinde tartışma) Dr. Betül BOZKURT Dr. Belma KOÇER Dr. Nurdan BARÇA Dr. Esra

Detaylı

Nonpalpabl Meme Lezyonlar nda Uygulanan Giriflimsel Tan ve Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Gül Esen

Nonpalpabl Meme Lezyonlar nda Uygulanan Giriflimsel Tan ve Tedavi Yöntemleri Prof. Dr. Gül Esen . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 55-64 Nonpalpabl Meme Lezyonlar nda Uygulanan Giriflimsel Tan ve Tedavi Yöntemleri Prof.

Detaylı

BIRADS Ultrasonografi Solid Meme Lezyonlarında Biopsi Öncesi Yeterli Fikir Verebilir Mi?

BIRADS Ultrasonografi Solid Meme Lezyonlarında Biopsi Öncesi Yeterli Fikir Verebilir Mi? Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20150630011709 BIRADS Ultrasonografi Solid Meme Lezyonlarında Biopsi Öncesi Yeterli Fikir Verebilir Mi? Betül Duran Özel 1, Deniz Özel 2, Fuat Özkan 2, Ahmet

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

MEME KORUYUCU TEDAVİ SONRASI GÖRÜNTÜLEME. Spesimen (Parça) Radyografisi. Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık METAM Meme Tarama ve Tanı Merkezi

MEME KORUYUCU TEDAVİ SONRASI GÖRÜNTÜLEME. Spesimen (Parça) Radyografisi. Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık METAM Meme Tarama ve Tanı Merkezi MEME KORUYUCU TEDAVİ SONRASI GÖRÜNTÜLEME Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık METAM Meme Tarama ve Tanı Merkezi Meme kanserinde lokal kontrol mastektomi ya da meme koruyucu tedavi ile sağlanmaktadır. Meme

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan

MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON. Dr. N. Zafer Utkan MEMEDE ĐNTRAOPERATĐF KONSÜLTASYON Cerrah Açısından Önemi Dr. N. Zafer Utkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MAYMET- 2009 Günümüzde çoğu meme tümörlerinin tanısı cerrahi tedavi

Detaylı

Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Yapılan 5100 Mammografi Görüntülemesinin Retrospektif Analizi

Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Yapılan 5100 Mammografi Görüntülemesinin Retrospektif Analizi Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (2): 339-343 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0692 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 339 Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Yapılan 5100 Mammografi

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı?

BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (1) 19-24 (2009) BIRADS 3 ve 4 Meme Lezyonlarına Yaklaşım: Hangi Olgulara Biyopsi Yapılmalı? Deniz Gazioğlu*, Oktay Büyükaşık*, A. Oğuz Hasdemir**, Hülagü Kargıcı*

Detaylı

Reşat Doğan 1, Gökhan Söğütlü 1, Ramazan Kutlu 2, İclal Gürses 3, İsmail Çakir 1, Bora Barut 1, Sümer Deniz 1 1

Reşat Doğan 1, Gökhan Söğütlü 1, Ramazan Kutlu 2, İclal Gürses 3, İsmail Çakir 1, Bora Barut 1, Sümer Deniz 1 1 BAŞLANGIÇTA NEGATİF BULGULU VEYA PALPE EDİLEMEYEN BENİGN MEME LEZYONLU KADINLARDA YAŞ GRUPLARINA GÖRE TAKİP PROTOKOLU: MAMOGRAFİK VE ULTRASONOGRAFİK BI-RADS DEĞERLENDİRMESİ VE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE

Detaylı

MEMEDE RADYOLOJİ REHBERLİĞİ İLE YAPILAN MİNİMAL İNVAZİV PERKÜTAN GİRİŞİM VE BİYOPSİ TEKNİKLERİ

MEMEDE RADYOLOJİ REHBERLİĞİ İLE YAPILAN MİNİMAL İNVAZİV PERKÜTAN GİRİŞİM VE BİYOPSİ TEKNİKLERİ BÖLÜM 13 MEMEDE RADYOLOJİ REHBERLİĞİ İLE YAPILAN MİNİMAL İNVAZİV PERKÜTAN GİRİŞİM VE BİYOPSİ TEKNİKLERİ BÖLÜM 13 Dr. Levent ÇELİK Dr. Rahmi ÇUBUK 1 MEMEDE RADYOLOJİ REHBERLİĞİ İLE YAPILAN MİNİMAL İNVAZİV

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Radyolojik-Patolojik Korelasyon: Yüksek Risk Lezyonlarda Ne Yapmalıyız?

Radyolojik-Patolojik Korelasyon: Yüksek Risk Lezyonlarda Ne Yapmalıyız? 217 D TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜRK RADYOLOJİ SEMİNERLERİ Radyolojik-Patolojik Korelasyon: Yüksek Risk Lezyonlarda Ne Yapmalıyız? Ayşenur Oktay ÖĞRENME HEDEFLERİ Trd Sem 2014; 2: 217-229 Radyolojik-Patolojik

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi

Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi Kilinik Araştırma www.firattipdergisi.com Solid Meme Kitlelerinin Power Doppler Ultrasonorafi ile Değerlendirilmesi Gökhan AKBAŞ a1, Ayşe MURAT AYDIN 2, Hakan ARTAŞ 3, Erkin OĞUR 2 1 Çocuk ve Doğum Bakımevi,

Detaylı

Radyolojik görüntüleme teknikleri eşliğinde yap lan girişimsel işlemler

Radyolojik görüntüleme teknikleri eşliğinde yap lan girişimsel işlemler Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:211-215 TORAKS RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Toraks kitle lezyonlar nda BT floroskopi eflli inde perkütan ince i ne biyopsisi Emir fiilit, Zekai Pekkafal, Kemal

Detaylı

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl?

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Dr. Cengiz Erol İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen

Detaylı

Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign mi, Malign mi?

Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign mi, Malign mi? Derleme Selçuk Tıp Derg 2013;29 Onkoloji Ek Sayı-1: 5-9 SELÇUK TIP DERGİSİ Solid Meme Kitlelerinde Ultrasonografi: Benign mi, Malign mi? Ultrasound in Solid Breast Masses: Benign Versus Malign Seda Özbek,

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD

MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM. Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD MEME KANSERİNİ NASIL RAPORLAYALIM Serpil Dizbay Sak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ABD Rehber ve Protokoller NHSBPS http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen /publications/nhsbsp58-low-resolution.pdf

Detaylı

LOBÜLER NEOPLAZİ ve KANSERDE GÖRÜNTÜLEME

LOBÜLER NEOPLAZİ ve KANSERDE GÖRÜNTÜLEME LOBÜLER NEOPLAZİ ve KANSERDE GÖRÜNTÜLEME MAYMET, ARALIK 2010 Dr.Alper ARMAN LOBULAR NEOPLAZİ Lobular carcinoma in situ(lcis) Atipik lobüler hiperplazi(alh) RADYOLOJİK LEZYON DEĞİLDİR İNSİDENTAL PATOLOJİK

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

ELE GEtlVIEYEN MEME~ İŞARETLEME

ELE GEtlVIEYEN MEME~ İŞARETLEME SSKTEPECiK HAST DERG 2000 ;10 (1): 9-14 9 KLİNİK ARAŞTIRl\1ALAR ELE GEtlVIEYEN MEME~ İŞARETLEME BİYOPSİLERİI\TİN HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARI: 302 olgu HISTOPATHOLOGIC EVALUATION OF NEEDLE LOCALIZED NONPALPABLE

Detaylı

ELE GELMEYEN MEME KİTLELERİNDE TEL İLE İŞARETLEME YÖNTEMİ: PAÜTF DENEYİMİ

ELE GELMEYEN MEME KİTLELERİNDE TEL İLE İŞARETLEME YÖNTEMİ: PAÜTF DENEYİMİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ELE GELMEYEN MEME KİTLELERİNDE TEL İLE İŞARETLEME YÖNTEMİ: PAÜTF DENEYİMİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ÖZGÜR ATALAY TEZ DANIŞMANI PROF.DR.

Detaylı

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya

10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya 10. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ 19-23 Nisan 2012, Antalya Meme Kanserlerinde Lokal Kontrole Etki Eden Prognostik Faktörler Patolojik Faktörler Prof Dr Tülay CANDA Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Meme

Detaylı

Solid Meme Lezyonlarını Değerlendirmede B-mod, Renkli Doppler Ve Power Doppler Ultrasonografinin Yeri

Solid Meme Lezyonlarını Değerlendirmede B-mod, Renkli Doppler Ve Power Doppler Ultrasonografinin Yeri DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Araştırma Makalesi / Research Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(2) Solid Meme Lezyonlarını Değerlendirmede B-mod, Renkli Doppler Ve Power Doppler

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı

Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı Araştırma Makalesi Meme Kitlelerinde Tru-Cut Biyopsinin Yararlılığı The Benefit of Tru-Cut Biopsy in Breast Masses 1 2 3 3 Önder Yeniçeri, Önder Özcan, Neşat Çullu, Mehmet Deveer 1 Radyoloji Bölümü, Yücelen

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi DCIS VAKA SUNUMU ve GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi DCIS vaka sunumu 42 yaşında bayan hasta Kontrol amaçlı meme değerlendirmesi için başvurmuş. 2 çocuklu, ilk adet yaşı

Detaylı

Meme kanseri, ülkemizde kad nlarda en s k görülen ve akciğer

Meme kanseri, ülkemizde kad nlarda en s k görülen ve akciğer Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:358-363 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Meme mikrokalsifikasyonlar n n BI-RADS kriterlerine göre de erlendirilmesi ve yorumcular aras ndaki uyumun araflt r lmas

Detaylı

Palpe edilemeyen meme lezyonlarında radyonüklid rehberliğinde okült lezyon lokalizasyonu (ROLL)

Palpe edilemeyen meme lezyonlarında radyonüklid rehberliğinde okült lezyon lokalizasyonu (ROLL) Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(1): 24-28 ARAŞTIRMA YAZISI Palpe edilemeyen meme lezyonlarında radyonüklid rehberliğinde okült lezyon lokalizasyonu (ROLL) Radioguided occult lesion localization (ROLL)

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

Aile hekimli i poliklini ine baflvuran asemptomatik kad nlarda meme hastal klar n n s kl n n BI-RADS ile de erlendirilmesi

Aile hekimli i poliklini ine baflvuran asemptomatik kad nlarda meme hastal klar n n s kl n n BI-RADS ile de erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg 28; 2(3): 3-35 www.turkailehekderg.org Research Article doi:.2399/tahd.8.3 Aile hekimli i poliklini ine baflvuran asemptomatik kad nlarda meme hastal klar n n s kl n n BI-RADS ile de

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

Meme Kitlelerinde Dikkate Alınması Gereken Tanı: Meme Tüberkülozu

Meme Kitlelerinde Dikkate Alınması Gereken Tanı: Meme Tüberkülozu OLGU SUNUMU Meme Kitlelerinde Dikkate Alınması Gereken Tanı: Meme Tüberkülozu Zeynep ÖZKAN, a İbrahim Okan YILDIZ, b Yasemin DEVECİ, c Cengizhan Şan ÖZDEMİR a a Genel Cerrahi Kliniği, c Göğüs Hastalıkları

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI PRON MASADA STEREOTAKTİK VAKUMLU BİYOPSİ YAPILAN MİKROKALSİFİKASYONLARIN MAMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN PATOLOJİ BULGULARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Bahar Müezzinoğlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gleason Derecelendirme Sistemi 1960 lar Dr Gleason 1920-2008 40 yılda Prostat kanserinde neler değişti? serum PSA (tarama programları) Tümörler lokal

Detaylı

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi

Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2014480104 Küçültme Mammaplasti Ameliyatı Uygulanan Hastalarda Oluşan Ameliyat Sonrası Değişikliklerin MRG ve USG ile Değerlendirilmesi Ayşe Sanem Fıratlıgil

Detaylı

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde

Kad nlar aras nda en s k görülen kanser türü olan meme kanserinde Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:199-206 MEME RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Meme kitlelerinde kontrastl power Doppler ve renkli Doppler US: tan sal etkinlikleri ve ay r c tan ya katk lar Ali Algül,

Detaylı

SENKRON BİLATERAL MEME KANSERLİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

SENKRON BİLATERAL MEME KANSERLİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI SENKRON BİLATERAL MEME KANSERLİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ Aykut Soyder 1, Füsun Taşkın 2, Serdar Özbaş 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

TÜRK YE DE TOPLUM TABANLI MEME KANSER TARAMASI PROGRAMI: LK DE ERLEND RME RAPORU

TÜRK YE DE TOPLUM TABANLI MEME KANSER TARAMASI PROGRAMI: LK DE ERLEND RME RAPORU Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi Aral k 2007, Cilt 10, Say 4, Sayfa 85-90 TÜRK YE DE TOPLUM TABANLI MEME KANSER TARAMASI PROGRAMI: LK DE ERLEND RME RAPORU Dr. Serdar Ulusu 1, Dr. Nejat Özgül 2, Dr. smayil

Detaylı

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri

Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Meme kanser cerrahisinde sentinel lenf nodunu değerlendirmede intraoperatif sitolojinin tanı değeri Mine Önenerk 1, Fügen Vardar Aker 1, Gülistan Gümrükçü 1, Nilüfer Gürsan 1, Meryem Doğan 1, Günay Gürleyik

Detaylı

UZUN DÖNEM TOPLUM TABANLI BAHÇEŞEHİR MEME KANSERİ TARAMA PROJESİNİN İLK DÖNEM SONUÇLARI

UZUN DÖNEM TOPLUM TABANLI BAHÇEŞEHİR MEME KANSERİ TARAMA PROJESİNİN İLK DÖNEM SONUÇLARI ORIGINAL ARTICLES / ORİJİNAL MAKALELER UZUN DÖNEM TOPLUM TABANLI BAHÇEŞEHİR MEME KANSERİ TARAMA PROJESİNİN İLK DÖNEM SONUÇLARI Arda Kayhan 1, Sibel Özkan Gürdal 2, Nilüfer Özaydın 3, Enis Öztürk 4, Neslihan

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Meme İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Yanlış Negatif ve Yanlış Pozitif Tanı Nedenleri: 286 Olguda Sito-Histopatolojik Korelasyon

Meme İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Yanlış Negatif ve Yanlış Pozitif Tanı Nedenleri: 286 Olguda Sito-Histopatolojik Korelasyon Özgün Araştırma/Original Article doi: 10.5146/tjpath.2010.01029 Meme İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinde Yanlış Negatif ve Yanlış Pozitif Tanı Nedenleri: 286 Olguda Sito-Histopatolojik Korelasyon Reasons

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Dilara Alpan, Mustafa Tan, Edip Cemil Katayıfçı, Çisem Ulus Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Anıl ÖZET Graves hastalığında

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Erkek meme kanseri-3 olgu sunumu

Erkek meme kanseri-3 olgu sunumu Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2013; Ek sayı:22-26 Olgu sunumu-case report Erkek meme kanseri-3 olgu sunumu Male breast cancer-3 cases report http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.2253 Kemal

Detaylı

MEME HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ömer USLUKAYA TANIM Klinik ve radyolojik olarak tesbit edilen memenin normal dışı çeşitli hastlalıklarıdır.

MEME HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ömer USLUKAYA TANIM Klinik ve radyolojik olarak tesbit edilen memenin normal dışı çeşitli hastlalıklarıdır. MEME HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ömer USLUKAYA TANIM Klinik ve radyolojik olarak tesbit edilen memenin normal dışı çeşitli hastlalıklarıdır. Meme Hastalıkları Benign Meme Hastalıkları Konjenital Meme Hastalıkları

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ

KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA VENÖZ İNVAZYON SAPTANMASINDA MORFOLOJİK BULGULARIN ve EVG nin ROLÜ Saime Sezgin Ramadan, Burcu Saka, İlknur Türkmen Çetinaslan, Aslı Ünlü Akhan, Gülbin Oran, Aslı Çakır, Elif Çakır,

Detaylı

radyoloji Meme Kanseri Tanısında Xeroradyografi Kayhan ÖZKAN* Xeromammografi kelimesi eski yunancadan kaynaklanmış

radyoloji Meme Kanseri Tanısında Xeroradyografi Kayhan ÖZKAN* Xeromammografi kelimesi eski yunancadan kaynaklanmış radyoloji Meme Kanseri Tanısında Xeroradyografi Kayhan ÖZKAN* Xeromammografi kelimesi eski yunancadan kaynaklanmış olup, "Xero" kelimesi kuru, "Mammo" kelimesi meme, "Graph" da kayıt manasına gelmektedir.

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

MEME KANSERİNDE TANI*

MEME KANSERİNDE TANI* MEME KANSERİNDE TANI* Oturum başkanları: Abdullah İğci 1,Mehtap Tunacı 2 Konular: - Tanı Basamakları / Zafer Utkan 3 - Radyoloji / Gül Esen 4 - Patoloji / Ekrem Yavuz 5 Raportör: Ayşenur Oktay 6 Dergi

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı?

Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı? Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde tru-cut biyopsi yöntemi kullanılmalı mı? Beril Güler, Tuğçe Kıran, Dilek Sema Arıcı, Erhan Ayşan, Fatma Cavide Sönmez Tiroid nodülü nedir? Çevre tiroid parankiminden

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Mamografi MEME HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME. Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık

Mamografi MEME HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME. Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık MEME HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME Prof. Dr. Figen Başaran Demirkazık Ülkemizde, meme kanseri kadınlarda kanserden ölüm nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır (15). ABD lerinde

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri. o Dr. Mehmet Aliustaoğlu Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastaz ( PBAM) Sistemik Tedavinin Yeri o Dr. Mehmet Aliustaoğlu William Halsted 1907 yılında ( üç hastada meme tm olmadan 1-2 yıl önce aksilla tutulumu) PBAM insidans % 0,12

Detaylı

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo

Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film, ister digital yöntem olsun Mamo DİJİTAL MAMOGRAFİ Dr. Filiz Yenicesu Düzen Laboratuvarlar Grubu Görüntüleme Birimi Meme kanserinin erken tanınması mortaliteyi i yaklaşık k%3050 %30-50 arasında azaltmaktadır. İster konvansiyonel film,

Detaylı

Tiroid Nodüllerinde Endikasyonlara Göre İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçları

Tiroid Nodüllerinde Endikasyonlara Göre İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçları Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt:34, Sayı: 1, (42-47) Tiroid Nodüllerinde Endikasyonlara Göre İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçları Aylin Hasanefendioğlu Bayrak*, Alper Özel*, Kamil Peker** ÖZET Şüpheli

Detaylı

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Cihan Uras

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Cihan Uras . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 006; s. 93-97 Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Cihan Uras Meme kanseri halen

Detaylı