A USTOS 2010 TAR H BASKILI TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (Uygulama Kitab ) DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A USTOS 2010 TAR H BASKILI TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (Uygulama Kitab ) DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL"

Transkript

1 A USTOS 2010 TAR H BASKILI TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (Uygulama Kitab ) DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi 1. Ünite 1, Sayfa 2, Amaçlar m z drar n fiziksel, kimyasal ve mikroskobik özelliklerini incelemek için gerekli testleri uygulayabileceksiniz. DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 2, Amaçlar m z drar n fiziksel, kimyasal ve mikroskobik özelliklerini incelemek için gerekli testleri uygulayabilecek, Kan grubu tayininin temelini kavrayarak kan grubu testi yapabileceksiniz. 2. Ünite 1, Sayfa 2, Anahtar Kavramlar Bilirubin, Kolesterol, Kreatin, drar, Karaci er, Böbrek 3. Ünite 1, Sayfa 2, çerik Haritas 2. Ünite 1, Sayfa 2, Anahtar Kavramlar Bilirubin, Kolesterol, Kreatin, drar, Karaci er, Böbrek, Kan 3. Ünite 1, Sayfa 2, çerik Haritas... Laboratuvar Çal flmas 5: Kan Grubu Tayini 4. Ünite 1, Sayfa 3, Genel Biyokimya Laboratuvar Uygulamalar 4. Ünite 1, Sayfa 3, Genel Biyokimya Laboratuvar Uygulamalar KARAC ER FONKS YON TESTLER Karaci erin bafll ca görevleri: Safra ve safra tuzlar yla birlikte, sindirime yard mc olur. Besinlerden al nan ya larla birlikte, ya da eriyen vitaminlerin emilmesini kolaylaflt r r. Kan n p ht laflmas için gereken, protrombin, fibrinojen ve heparin gibi maddeleri üretir. Vücuttaki toksinlerle birlikte zararl maddeleri atar. Protein, lipit ve karbonhidrat sentezini yapar. Protein, ya, karbonhidrat, mineral ve vitaminleri gerekti inde kullan lmak üzere Kan flekerini ayarlar. Baz hormonlar n yap s nda yer alan kolesterolü üretir. Pek çok reaksiyonun gerçekleflmesinde görev alan enzimleri yapar. Suyla birlikte pek çok maddeyi tafl yan albumin i üretir. Karaci er yukar daki görevlerini yerine getiremezse, çeflitli hastal klar ortaya ç kar. Bu hastal klar n en önemlileri; Karaci er yetmezli i (Hepatik koma) Siroz Safra kesesi iltihaplar ve tafllar Kanser Karaci er hastal klar, en iyi flekilde Karaci er Fonksiyon Testleri ile anlafl l r. Biyokimyasal testlerden olan Karaci er Fonksiyon Testlerinin bafll calar flunlard r: 1

2 Karbonhidrat metabolizmas ile ilgili testler Glukojenez, glukojenoliz, glukoneojenez gibi olaylar ile glukoz d fl ndaki heksozlar n glukoza dönüfltürülmesi karaci erde gerçekleflir. Bu gruptaki testler, çeflitli flekerlere karfl tolerans üzerine dayan rlar. a- Glukoz tolerans testi: Diabet hastal n n teflhisi için uygulanmaktad r b- Galaktoz tolerans testi: Karaci er hücre hasar n n tesbiti için uygulanmaktad r. c- Epinefrine karfl tolerans testi: Karaci erin glikojeni depo etme kapasitesini ölçmek amac yla uygulanmaktad r Lipid metabolizmas ile ilgili testler Lipoproteinler ve fosfolipid, kolesterol, trigliserit gibi lipid elemanlar karaci erde sentezlenir. Kolesterol esterleflmesi ve kolesterol ün safra asitlerine y k m karaci erde gerçekleflir. Toplam kolesterol, ester kolesterol, fosfolipid seviyeleri ölçülür. Protein metabolizmas ile ilgili testler Protein sentez ve y k mlar nda karaci erin önemli rolü vard r. Karaci er hastal klar nda albümin seviyeleri azal r (hipoalbuminemi), kronik karaci er hastalar nda ise globülin düzeyi artar (hiperglobulinemi). Detoksifikasyon ile ilgili testler Endojen ve eksojen baz toksik maddeler ve boya maddeleri karaci erde faz I ve faz II reaksiyonlar ile biyotransformasyona u rat l r. Karaci er detoksifikasyon bozukluklar hippürik asit testi, bromosülfoftalein testi ve rose bengal testi gibi testlerle belirlenir. Bilirubin metabolizmas ile ilgili testler Karaci erin al n m, at l m ve konjugasyon reaksiyonlar ile ilgili testlerdir. Bilirubin kanda direkt ve indirekt olmak üzere iki flekilde bulunur. Hepatoselüler sar - l klarda herikiside artar. T kanma sar l klar nda ise direkt bilirubin artar. Serumda bilirubin düzeyi tayini, idrarda bilirubin ve bilirubin y k l m ürünü olan ürobilinojen tayini bu testlerden baz lar d r. Serum enzimlerinin tayini ile ilgili testler Karaci er hastal klar nda meydana gelen doku harabiyetinin bir sonucu olarak aç a ç kan baz enzimlerin aktivite tayinleri ile ilgili testlerdir. Alkalen fosfataz (ALP): T kanma ve hepatoselüler sar l klarda art fl gösterir.. Alanin amino transferaz (ALAT) ve Aspartat amino transferaz (ASAT): Enfeksiyöz hepatitlerde ve toksik hepatitlerde yükselir. Laktat Dehidrogenaz (LDH): Hepatit ve sirozda artar. Lösin amino peptidaz (LAP) ve 5 Nükleotidaz: Hepatik t kanmalarda art fl gösterir. Gama-glutamil transferaz (GGT): Viral hepatitin saptanmas nda ölçülür. Kronik alkoliklerde art fl gösterir. Kolinesteraz Hepatoselüler hastal klarda aktivitesi azal r. Genel Biyokimya Laboratuvar Uygulamalar nda karaci er fonksiyon testlerinden Bilirubin Miktar Tayini ve Total Kolesterol Miktar Tayini testleri uygulanacakt r. 2

3 4. Ünite 1, Sayfa 6, BÖBREK FONKS YON TESTLER Böbrekler organizmada homeostaz n sa lanmas nda önemli rol oynar. Böbre in en küçük fonksiyonel ünitesi nefron dur. Nefronlar glomerüller ve tübülüslerden meydana gelir. Glomerüller, kapiller yuma ve Bowman kapsülünden oluflur. Böbre in önemli fonksiyonlar flunlard r. 1. Zararl maddeleri vücuttan atmak 2. Vücutta su hacmini ayarlamak 3. yon dengesini düzenlemek 4. Plazman n ozmotik dengesini düzenlemek 5. Kan bas nc n düzenlemek 6. Asit-baz dengesini düzenlemek Böbrek fonksiyon testlerini 3 grupta toplamak mümkündür Böbrekte kan ak m n ölçen testler Glomerül ve tübülüslerdeki dolafl m ölçmek için kullan lacak olan maddenin hem glomerülden süzülmesi, hemde tübülüslerden uzaklaflt r lmas gerekmektedir. Diodrast, para amino hippürik asit, fenolsülfonftalein böbrek kan ak m n ölçmek için kullan lan maddelerden baz lar d r. Glomerül filtrasyonunu ölçen testler Bu testler Klerens testleri ad alt nda toplanmaktad r. Bir maddenin klerensi, plazman n o maddeden ar nma h z d r. Bir maddenin glomerül filtrasyonunu ölçmek amac yla kullan labilmesi için, o maddenin idrara sadece glomerül filtrasyonu ile geçmesi, tübülüslerden at lmamas, reabsorbe edilmemesi, vücutta kullan lmamas ve plazma proteinlerine ba lanmamas gerekmektedir. Bu flartlar tafl yan üre, kreatinin, inülin gibi maddeler hemen hemen tamamen glomerüllerden süzülür ve çok az reabsorbe edilir. Tübülüs fonksiyonunu ölçen testler Böbreklerin idrar yo unlaflt rma veya suland rma kabiliyetlerini ölçmeye yarayan testlerdir. drarda bulunan maddelerin miktar ve bununla ilgili olarak idrar n de iflen yo unlu u, böbrek tübülüslerinin reabsorbsiyon ve salg lama özelliklerine ba l d r. Bu nedenle su testleri genellikle tübüler fonksiyonu ölçmek amac ile uygulanan testlerdir. a- Yo unlaflt rma testleri: Hastay belirli bir süre susuz b rakarak, böbre in suyu ne derece absorbe etti i ölçülür.yani, bir sudan yoksun b rak l fl zaman ndan sonra idrar n özgül a rl n n tayini, böbrek fonksiyonunun önemli bir göstergesidir. b- Suland rma testleri: Bu testlerde hastaya su içirildikten sonra belli zaman aral klar ile idrar toplanarak hacmi ve özgül a rl ölçülür. c- Tübülüsün d fla at l fl testleri: Tübülüsün vücuda d - flar dan al nan yabanc maddeleri salg lama gücünü ölçen testlerdir. Vücuda d flar dan verilen baz boyalar n d fla at l fl h z ölçülür. Genel Biyokimya Laboratuvar Uygulamalar nda böbrek fonksiyon testlerinden Kreatinin Miktar Tayini testi uygulanacakt r. 4. Ünite 1, Sayfa 11 deki fiekil 1.1 den hemen sonra gelecek k s m, LABORATUVAR ÇALIfiMASI 5: KAN GRUBU TAY N Kan grubu tayini antijen-antikor tepkimelerine ba l olarak gerçeklefltirilmektedir. Bu nedenle kan grubu tayininin temelini kavrayabilmek için antijen ve antikor tan mlar iyi bilinmelidir. Antijen (aglütinojen): Antijenler, vücuda girdiklerinde ba fl kl k sistemini uyararak kendisine karfl bir ba fl kl k yan t n oluflmas na neden olan yabanc madde ve mikroorganizmalard r. Genellikle protein ve polisakkarit yap s nda canl organizma k s mlar ya da büyük moleküllü proteinler ile bunlara ba lanm fl karbonhidratlar, nükleik ve lipidik yap lard r. Antikor (aglütinin): Çok hücreli hayvansal organizmalar n ba fl kl k sistemi taraf ndan, kendi organizmalar na ait olmayan organik yap lara karfl gelifltirilen glikoprotein yap l moleküllerdir (immunoglobulin). Kendilerinin oluflmas nda etkili olan antijenlerle özgül olarak birleflebilirler. Organizmaya d flar - dan giren yabanc moleküllerin neden olabilece i zarar verici etkilere karfl erken bir savunma oluflturarak koruyuculuk sa larlar. IgG, IgM, IgA, IgD, IgE gibi çeflitleri vard r. ABO Kan Gruplar ve Kal t m Kan gruplar n n varl ilk kez 1901 y l nda Karl Landsteiner adl araflt rmac taraf ndan ortaya koyulmufltur. Farkl kan gruplar ndaki insanlar n kanlar biribirine kar flt r ld nda, baz lar nda kümelenme (çökelme, aglütinasyon) meydana gelirken, baz lar nda çökelme görülmemektedir. Bu kümelenmeye alyuvarlarda bulunan farkl proteinler (antijen, aglütinojen) ile kan plazmas nda bulunan çökelticiler (antikor, aglütinin) neden olmaktad r. Alyuvarlar nda A antijeni bulunduran kifliler A kan grubuna sahiptir. Alyuvarlar nda B antijeni bulunduran kifliler B kan grubuna sahiptir. Alyuvarlar nda hem A antijeni hemde B antijeni bulunduran kifliler AB kan grubuna sahiptir. Alyuvarlar nda antijen bulundurmayan kifliler O kan grubuna sahiptir Bu kan gruplar na sahip olan kiflilerin kan plazmas nda baflka bir kan n alyuvarlar n çökelten antikorlar bulunur. A kan grubuna sahip kifliler anti-b antikoru üretebilirler. B kan grubuna sahip kifliler anti-a antikoru üretebilirler AB kan grubuna sahip kifliler anti-a ve anti-b antikorlar ndan hiçbirini üretemezler. O kan grubuna sahip kifliler anti-a ve anti-b antikorlar n n herikisini birden üretebilirler. A ve B antijenleri alyuvarlar n hücre zarlar nda yer alan glikoprotein çeflitlerindendir. Anti-A ve anti-b antikorlar ise, kan serumunda do al olarak bulunan ve ilgili antijen vücuda girsin veya girmesin yaflam n çok erken evrelerinde akyuvarlar taraf ndan oluflturulan moleküllerdir. 3

4 Kan grubu Alyuvarlar ndaki antijen Plazmas ndaki antikor Kan verebildi i gruplar 4 Kan alabildi i gruplar Anti-A antikoru ile çökelme durumu Anti-b antikoru ile çökelme durumu A A antijeni Anti-B antikoru A, AB A, O Çökelme var Çökelme yok B B antijeni Anti-A antikoru B, AB B, O Çökelme yok Çökelme var AB A ve B antijeni Antikor yok Yaln z kendi grubu O Antijen yok Hem anti-b hemde anti A antikoru var Bütün gruplar (Genelverici) Bütün gruplar (Genel al c ) Yaln z kendi grubu Çökelme var Çökelme yok Çökelme var Çökelme yok Yani ABO kan gruplar ile ilgili antikorlar n di er antikorlardan fark, antijenlerle temas etmese bile kanda az miktarda bulunmalar d r. Bir kifli hiçbir zaman mikrobik bir hastal a tutulmad kça ya da afl lanmad kça o hastal n antikoruna sahip olamaz. Ancak A kan gruplu bir kifliye B kan grubundan kan verilmese bile kan nda anti-b antikoruna sahiptir. Yukar daki tabloyu inceleyiniz. Gruplar aras kan al fl-verifli, d flar dan verilen kandaki antijenik yap ya karfl, al c n n kan nda anikor oluflturulmas esas na dayan r. Vericinin kan nda antijenik yap bulunuyorsa ve al c da da bu antijenik yap ya karfl antikor üretilebiliyorsa çökelme meydana gelecektir. Ancak vericinin kan nda, al c da antikor oluflumuna neden olacak bir antijenik yap bulunmuyorsa çökelme meydana gelmez. Bu durumda vericide al c n n kan nda bulunan antijenlerle çökelme oluflturabilecek bir antikor bulunsa dahi, bu çökelme k smi bir çökelme (yar çökelme) olacak ve tam çökelme gerçekleflmedi i için hayati bir risk oluflturmayacakt r. Örne in, A kan gruplu bir kiflide A antijeni bulunmaktad r. O kan gruplu bir kiflide ifle antijenik yap bulunmaz. Ancak O kan gruplu kifli hem anti-a hem de anti- B antikorlar n bulundurmaktad r. O kan grubunda antijenik yap bulunmad ndan A kan grubundaki bir kifliye verildi inde herhangi bir antikor oluflumuna neden olmaz. O kan grubunda az miktarda anti-a antikoru do al olarak bulunmaktad r. Ancak bu antikor A kan grubunda bulunan A antijeni ile birleflse dahi, çok az bir çökelme (yar çökelme) meydana gelecek ve hayati bir risk oluflturmayacakt r. Bu nedenle, A kan gruplu kifli kendi grubunun yan s ra O kan grubundan da kan alabilir. Buna ra men, kan gruplar aras ndaki en uygun kan al fl-verifli, her bireyin kendi grubuyla yapt al fl-verifltir. Buna ideal kan al fl-verifli denir. deal olmayan gruplar aras ndaki kan nakillerinde yar çökelme veya tam çökelme olmaktad r. O Genel Verici Afla daki flekilde gruplar aras kan al flverifli gösterilmekte- O dir. Normal çizgi ile gösterilen oklarla yap lan nakillerde hiç çö- A A B B kelme meydana gelmez. Kesik çizgi ile gösterilen oklarla yap lan nakillerde ise Genel Al c AB yar çökelme meydana AB gelir.

5 Rhesus (Rh) Faktörü ABO kan gruplar n n oluflmas n sa layan antijenlere ek olarak baz kiflilerin alyuvarlar nda fazladan antijenlerin bulundu u gözlenmifltir. Bu antijenler ilk kez Rhesus macacus ad ndaki bir maymunun kan nda tespit edilmifl ve Rh antijeni olarak adland r lm flt r. Bir kiflinin alyuvarlar nda Rh antijeni varsa Rh + yoksa Rh- tir. Rh kan grubuna sahip kiflilerin kan plazmas nda Rh antijenini çökelten anti-d) antikorlar bulunmaz. Ancak Rh antijeni ile biraraya geldi inde anti-d antikoru oluflur. Bu nedenle Rh kan grubuna sahip bir birey Rh+ kan grubuna sahib bir bireyden kan alamazken bu kifliye kan verebilir. Kan Uyuflmazl Annenin kan grubu Rh-, bebe in kan grubu Rh + uldu u durumlarda kan uyuflmazl ortaya ç kabilir. Hamilelik s ras nda plasentada meydana gelebilecek bir hasar sonucunda embriyonun kan annenin kan na geçer. Annenin kan na geçen Rh antijenlerine karfl anti-d antikoru oluflur. Bu antikorlar plasenta yolu ile bebe e geçer ve bebe in alyuvarlar n n çökelmesine neden olur. Bebekte meydana gelen bu hastal a Eritroblstosis fetalis denir. Bu olay düflü e ya da ölü do- umlara neden olabilir. Bu durumu engellemek için gebelere 28. haftada anti-d i nesi yap lmal d r. Do- umdan sonra bebe in kan grubu pozitif ise ilk 72 saat içinde yeniden anti-d uygulanmal d r. UYGULAMA: Kan Grubu Tayini Amaç: Kan grubu tayinini gerçeklefltirmek. Lam lanset, pamuk, %70 lik etil alkol, kürdan, anti-a antibadi solüsyonu, anti-b antibadi solüsyonu ve anti- D antibadi solüsyonu. Uygulanacak fllem: 1. Bir adet temiz lam haz rlay n z. 2. Cam kalemi kullanarak lam 3 bölgeye ay racak flekilde çiziniz. Bu bölmeleri A, B ve C olarak iflaretleyiniz. 3. Lam n A yaz lan bölümüne bir damla anti-a serumu, B yaz lan bölümüne bir damla anti-b serumu C yazan bölümüne ise bir damla anti-d serumu damlat n z. 4. Sol elinizin orta parma n uç k sm na do ru birkaç kez s vazlayarak kan n parmak ucunda toplanmas - n sa lad ktan sonra %70 lik etil alkol damlat lm fl pamuk ile parma n z siliniz. 5. Parma n z n ucunu tek kullan ml k steril lanset ile h zl ca deliniz. 6. Parma n z deldikten sonra 1 er damla kan s - rayla anti-a, anti-b ve anti-d serumlar n n üzerine damlat n z. 7. Her damla için ayr kürdan kullanarak anti-a, anti- B ve anti-d serumlar n kan damlalar ile kar flt r - n z. Sonra lamlar hafifçe öne ve arkaya do ru hareket ettirerek sallay n z. 8. Birkaç saniye içinde aglütinasyon oluflup oluflmad - na makroskopik ve mikroskopik olarak bak n z. 5

6 Kan Grubu Damlat lan Serum Anti-A Anti-B Anti-D AB, Rh(+) A, Rh(+) B, Rh( ) O, Rh( ) E er sadece anti-a ile aglütinasyon varsa, kan grubu A d r. E er sadece anti-b ile aglütinasyon varsa, kan grubu B dir. E er hem anti-a hem anti-b ile aglütinasyon varsa, kan grubu AB dir. E er gerek anti-a gerek anti-b ile aglütinasyon yoksa, kan grubu 0 d r. E er anti-d ile aglütinasyon varsa kan grubu Rh(+) dir. (Bkz. fiekil 1.3) 5. Ünite 2, Sayfa 35 Uygulama 2: Yafl Preparasyon Yöntem Amaç: Bakterilerin hareketini yal preparasyon yöntemiyle incelemek saatlik Escherichia coli, Proteus vulgaris Bacillus cereus, Staphylococcus aureus kültürleri 5. Ünite 2, Sayfa 35 Uygulama 2: Yafl Preparasyon Yöntemi Amaç: Bakterilerin hareketini yafl preparasyon yöntemiyle incelemek saatlik Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus kültürleri 6. Ünite 2, Sayfa 38 Staril kabin içindeki.. 6. Ünite 2, Sayfa 38 Steril kabin içindeki.. 7. Ünite 2, Sayfa 42 Çizgiifllemi 7. Ünite 2, Sayfa 42 Çizgi ifllemi. 8. Ünite 2, Sayfa 46 Bacillus cereus, Escherichia coli ve Micrococcus luteus un ve Clostridium butyricum un 48 saatlik kültürü. 8. Ünite 2, Sayfa 46 Bacillus cereus, Escherichia coli, Micrococcus luteus ve Clostridium butyricum un 48 saatlik kültürü. 9. Ünite 2, Sayfa 46 LEBORATUVAR ÇALIfiMASI 6: 9. Ünite 2, Sayfa 46 LABORATUVAR ÇALIfiMASI 6: 10. Ünite 2, Sayfa 49.Lam üzernde tespit edilmifl... Bacillus cereus, Micrococcus luteus, Enterobacter aerogenes ve E.coli nin. 10. Ünite 2, Sayfa 49..Lam üzerinde tespit edilmifl.. Bacillus cereus, Micrococcus luteus, Enterobacter aerogenes ve E.coli nin. 6

7 11. Ünite 2, Sayfa 50, fiekil 2.11 GRAMIN YOD N 11. Ünite 2, Sayfa 50, fiekil 2.11 GRAM YODÜR (LUGOL) 12. Ünite 2, Sayfa 57,Salmonella typhimurium H antijeni, ve H antiserumu, Ünite 2, Sayfa 57,Salmonella typhimurium H antijeni ve H antiserumu, Ünite 2, Sayfa 59 Penicillum sp., Rhizopus sp., Alternaria sp. ve Fusarium sp. nin. 13. Ünite 2, Sayfa 59 Penicillium sp., Rhizopus sp., Alternaria sp. ve Fusarium sp. nin. 14. Ünite 2, Sayfa 62 API 50 CHL Medium, Lactobacillus ve iliflkili. API Listeria API Listeria, Listeria bakterilerini tan mlayan standardize bir sistemdir. API Listeria stripinde enzimatik testler ya da seker fermentasyonlar n n performanslar n kullanan Ünite 2, Sayfa 62 API 50 CHL Medium, Lactobacillus ve iliflkili. API Listeria API Listeria, Listeria bakterilerini tan mlayan standardize bir sistemdir. API Listeria stripinde enzimatik testler ya da fleker fermentasyonlar n n sonuçlar n kullanan Ünite 2, Sayfa 63.antibiyoti e karfl dirençine veya Amaç: API CHL Medium ile Lactobacillus identifikasyonu 15. Ünite 2, Sayfa 63.antibiyoti e karfl direncine veya Amaç: API CHL Medium ile Lactobacillus identifikasyonu 16. Ünite 2, Sayfa 64.laboratuvar personelinin bulafl c ajanlardan korunmak için. 16. Ünite 2, Sayfa 64.laboratuvar personelinin bulafl c ajanlardan korunmas için. 17. Ünite 2, Sayfa 67 için harici testler: catalaz, koagülaz, B hemoliz 17. Ünite 2, Sayfa 67 için harici testler: Katalaz, koagülaz, B hemoliz 18. Ünite 2, Sayfa 70 Gram negatip basil 18. Ünite 2, Sayfa 70 Gram negatif basil 19. Ünite 2, Sayfa 71..gerçeklefltirilen tavlama ( ng. Annealing) ve.. Amaç: Elde edilen Siyanobakteriyel genomik DNA dan 16S rrna gen + ITS ve 5 23S ucunun PZR amplifikasyonu (yaklafl k baz içeren gen bölgesi) Materyaller: Siyanobakteriden elde edilmifl olan saf genomik DNA PZR için gerekli malzemeler: Steril pipet uçlar Otomatik pipetler Uygun primer setleri 19. Ünite 2, Sayfa 71..gerçeklefltirilen ba lanma ( ng. Annealing) ve.. Amaç: E.coli bakterisinden elde edilen genomik DNA dan 16S rrna gen bölgesinin PZR amplifikasyonu (yaklafl k 1500 baz içeren gen bölgesi) Materyaller: E.coli bakterisinden elde edilmifl olan saf genomik DNA PZR için gerekli malzemeler: Steril pipet uçlar Otomatik pipetler Uygun primer setleri 7

8 CYA 359F (5 -ggggaattttccgcaatggg-3 ) 23S30R (5 -cttcgcctctgtgtgcctaggt-3 ) Taq DNA polimeraz Steril ultra saf su BSA Primer 27F (5 -AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3 ) Primer 1492R (5 -GGTTACCTTGTTACGACTT-3 ) Taq DNA polimeraz Steril ultra saf su (DNaz ve RNaz içermeyen) BSA 20. Ünite 2, Sayfa 72, (Tabloda) 1 U/reaction 20. Ünite 2, Sayfa 72, (Tabloda) 1 U/reaksiyon 21. Ünite 2, Sayfa 72 Elde edilen siyanobakteriyel genomik DNA dan 16S rrna gen + ITS ve 5 23S ucunun PCR amplifikasyonu bafllang ç denaturasyon basama : 94 C 5 dk denaturasyon basama : 94 C 45 s annealing basama : 54 C 45 s (30 döngü) elongation basama : 68 C 2 dk son elongation basama : 68 C 7 dk.pozitif kontrol olarak Arthrospira sp. genomik. 21. Ünite 2, Sayfa 72 Elde edilen E.coli genomik DNA s ndan 16S rrna geni PZR amplifikasyonu bafllang ç denatürasyon basama : 94 C 5 dk denatürasyon basama : 94 C 30 s annealing basama : 50 C 45 s (30 döngü) elongation basama : 72 C 2 dk son elongation basama : 72 C 7 dk.pozitif kontrol olarak Bacillus sp. genomik. 8

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (UYGULAMA K TABI)

TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (UYGULAMA K TABI) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2067 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1101 TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (UYGULAMA K TABI) Yazarlar Prof.Dr. Ahmet ÖZATA (Ünite 1) Arfl.Gör.Dr. Volkan KILIÇ (Ünite 1,

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

Pnömokokal hastal klar

Pnömokokal hastal klar Pnömokokal hastal klar HASTALIK Pnömokokal hastal klar n etkeni nedir? Pnömokokal hastal klara Streptococcus pneumoniae ad verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vard r. Bunlar

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR 1. Streptococcus pneumoniae laboratuvar tanısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Katalaz reaksiyonu negatiftir. b) Kanlı agarda alfa hemoliz yapar. c)

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler!

Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! Tarım ve hayvancılıkta doğru analiz ve doğru yönlendirme verimi birebir etkiler! VETERİNER TEŞHİS HİZMETLERİ Hassas ölçümler... Sağlıklı sonuçlar... Akılcı öneriler! 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Veteriner

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

Dolaşım Sistemi. Dolaşım sistemi, kan, kan plazması, şekilli elemanları. Dicle Aras

Dolaşım Sistemi. Dolaşım sistemi, kan, kan plazması, şekilli elemanları. Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım sistemi, kan, kan plazması, şekilli elemanları 3.9.2015 1 Dolaşım Dolaşım sistemi taşıyıcı bir sistemdir. İki başlık altında incelenir. Kardiyovasküler sistem; kan, kalp

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri:

Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: HEPATİT C TESTLERİ Hepatit C virüs enfeksiyonunun laboratuar testleri: * Anti HCV ve * HCV RNA PCR dır. Bu testler hepatit C hastası olup olmadığınızı, hepatit C taşıyıp taşımadığınızı, kronik hepatit

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PUREZONE CİHAZI TEST RAPORU Prof.Dr. Gülen GÜLLÜ Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Beytepe Ankara OCAK 2010 Amaç: Bu çalışmada, Shenzhen

Detaylı

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ Dr. Güçhan ALANOĞLU Kan Toplama Kanın İşlenmesi Güvenli Kan Kanın Depolanması Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 KAPSAM 1. Alıcı Verici ABO ve Rh D Belirlenmesi 2. Alıcıda Antikor

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler PRETERM MAMALAR Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar Normal büyüme ve gelişimi destekler Preterm mamalarla artan büyüme oranları elde edilmiştir Ağırlık artışı Baş çevresi genişlemesi Prematüre

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans

Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak. Trans yağ asitleri, trans Trans yağ nedir? Trans Yağ ğ bir yağ ğ asidi türüdür. Birçok gıda maddesinde doğal olarak trans yağ bulunur. Trans yağ asitleri, trans konfigürasyonunda en az bir çift bağ ğ bulunduran doymamış yağ asitleridir

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler?

Solunum Sistemi. Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk. Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Solunum Sistemi Anahtar Kavramlar alveol diyafram bronş bronşçuk Soluk al p verme olay s ras nda hava vücudumuzda nas l bir yol izler? Mert, televizyonda deniz altı dünyasını tanıtan bir belgesel izliyordu.

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Şişmanlık Nedir? Şişmanlık Nasıl Saptanır?

Şişmanlık Nedir? Şişmanlık Nasıl Saptanır? Şişmanlık Nedir? Vücudun yağ kütlesinin yağsız (kas) kütleye oranının aşırı artması sonucu boya göre ağırlığın olması gereken düzeyin üzerine çıkmasıdır. Bir-çok sağlık sorunlarına yol açması nedeniyle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

BEDEN SIVILARI KAN dolaşım sistemi 1. kan vücut ağırlığının %8 i 2. damarlar kanın dokulara ulaşımı 3. kalp pompa kan hücreleri eritrositler; kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar lökositler; beyaz kan

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyolojik tanı yöntemleri 1. Direkt tanı yöntemleri

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

K fl geldi, sivrisinekler ortadan kalkt ; ama onlar n derimizde neden olduklar kafl nt y unutmaya pek. 12 Bilim Çocuk

K fl geldi, sivrisinekler ortadan kalkt ; ama onlar n derimizde neden olduklar kafl nt y unutmaya pek. 12 Bilim Çocuk Ba fl kl k Sistemi Yaflam pek çok canl yla paylafl yoruz. Hatta baz lar yla paylaflt m z fley vücudumuz oluyor kimi zaman. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve asalak canl lar n bir k sm insan vücudunda

Detaylı

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz LİPİTLER Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform gibi yağ çözücülerinde eriyen bölümlerine ham lipit denir. Organizmanın başlıca besin kaynağını oluştururlar, enerji verme ve depolama yönünden

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I I. KURUL DERS PROGRAMI TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ 15 EYLÜL 2014-31 EKİM 2014 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016

Besinsel Yağlar. Besinde Lipitler. Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir? 09.03.2016 Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Besinde Lipitler Suda çözünmezler

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

5. Afla dakilerden hangisi hayvan hücresinde. A) Ribozom B) Endoplazmik retikulum C) Mitokondri D) Kloroplast

5. Afla dakilerden hangisi hayvan hücresinde. A) Ribozom B) Endoplazmik retikulum C) Mitokondri D) Kloroplast KNU TARAMA TEST 1 1 Canl larda Üreme, Büyüme ve Geliflme 1. Cans zd r. Tam geçirgendir. Selülozdan yap lm flt r. Yukar da verilen özelliklerin tamam afla- daki yap lardan hangisine aittir? A) Hücre çeperine

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı