Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile"

Transkript

1 Sabanc 'ya yat r m daveti Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile birlikte, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve holding kurmaylar yla 'da bir araya geldi. Sözlü, Sabanc Holding'i Adana'ya yeni yat r mlar için davet etti. YAYINI YIL: 16 SAYI: KASIM 2014 Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Sabanc Honding'te, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Tekstil hracatç lar Birli i Baflkan smail Gülle, Sabanc Holding CEO'su Zafer Kurtul ve Sabanc Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfa 2 DE k o lu'yla bir araya geldi. 9 maddelik 'Ekonomi Reformu' aç kland 25 maddelik Ekonomide Dönüflüm Program 'n n reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu aç klayan Baflbakan Ahmet Davuto lu, Cumhuriyet tarihinin en önemli yap sal dönüflüm hamlelerinden birini bafllatt klar n söyledi. Baflbakan Davuto lu, "Bu sektörel dönüflüm programlar yla 2018 sonuna kadar 4 y l içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari aç yüzde 5,2'ye çekmeyi, iflsizlik oran n da yüzde 7 civar na indirmeyi hedefliyoruz dedi. 3 TE Borç yap land rmas de erlendirilmeli Adana Sanayi Odas ve Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen toplant da, Torba Yasa ile SGK prim borçlar na getirilen ödeme kolayl ve avantajlar anlat ld. Adana Sanayi Odas Baflkan SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Zeki K vanç, Torba Yasa ile Primleri Genel Müdürü Ahmet borç yap land rmas konusunda Aç kgöz ise, 6552 Say l Torba önemli avantajlar ve kolayl klar Kanunun SGK bak m ndan getirsa land n, bu f rsat n de erdi i yenilikler ve yap lan de iflikliklendirilmesi gerekti ini söyledi. ler, SGK prim borçlar n n yap lansanayici ve iflverenlerin yap lan d r lmas ve sigortal lara yeni gelen düzenlemelerle ilgili bilgilendihaklar konulu sunum yapt. Yasarilmesini amaçlad klar n belirdan 2014 Nisan ve öncesi aylara ten ADASO Baflkan Zeki K iliflkin borçlar bulunanlar n yararvanç, sanayicilerin sorunlar na lanabilece ini vurgulayan Aç kçözüm bulma ve h zla de iflen göz, yap land rmadan yararlanmak yasal mevzuat hakk nda bilgiisteyenlerin 31 Aral k 2014 tarihilendirme amaçl toplant lar çok ne kadar kuruma baflvurmalar önemsediklerini ifade etti. gerekti ini söyledi. 6 DA Sunar Grup, 5 bin kifliye aflure da tt Sunar Grup, tarihi Adana Tren Gar önünde vatandafllara kendi üretti i meyvelerin de içinde bulundu u aflure ikram etti. 5 TE SASA, 48. kurulufl y ldönümünü kutlad HABER SAYFA 12 DE Japon ifladamlar ADASO da Evsel at klar n geri dönüflümü ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adana ya gelen Japon ifladamlar heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek, kent sanayisi ile ilgili bilgi ald. Evsel kat at klar n bertaraf edilmesi ve enerji üretilmesi ile ilgili Japonya da uygulanan projeleri anlatan Japon ifladamlar, ak ll enerji politikalar n n dünya ülkelerine tan t lmas ve yat r m imkanlar n n araflt r lmas için ziyaretlerde bulunduklar n ifade etti. 12 DE Güney Kore için doland r c l k uyar s Güney Kore ye ihracat ve özellikle bu ülkeden ithalat yapan Türk firmalar n n elektronik posta adreslerine yasad fl yollardan girerek yaz flmalar n okuyan üçüncü flah slar n, sahte e-posta adreslerinden gönderdikleri mesajlar yoluyla doland r c l k yapt klar bildirildi. 9 DA

2 2 17 KASIM 2014 HABER Sabanc 'ya yat r m daveti Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve ADASO Baflkan Zeki K vanç, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc y Adana'ya yeni yat r mlar için davet etti. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç ile birlikte, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve holding kurmaylar yla 'da bir araya geldi. Sözlü, Sabanc Holding'i Adana'ya yeni yat r mlar için davet etti. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Sabanc Honding'te, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Tekstil hracatç lar Birli i Baflkan smail Gülle, Sabanc Holding CEO'su Zafer Kurtul ve Sabanc Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfak o lu'yla bir araya geldi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ve Adanal bir grup sanayiciden oluflan Adana heyetine Baflkan Sözlü'nün öncülük yapt görüflmede, Adana sanayisinin son durumu, SASA'n n bölge ekonomisi için önemi ve kent sanayisine katk s n n artarak devam etmesi konusunda yap labileceklerle ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. 'DA SABANCI ÜN VERS TES YERLEfiKES Sabanc grubunun Adana sanayisine ve Adana'ya katk lar n n sözlerle anlat lamayacak denli büyük oldu unu belirten Baflkan Hüseyin Sözlü, "Sabanc grubunun alternatif yat r m konular nda kentimizde yer almas n arzu ediyoruz. Özellikle Sabanc Üniversitesi'nin Adana'da yerleflkesinin bulunmas n çok önemsiyoruz. Bunun için Say n Güler Sabanc 'y Adana'ya davet ettik. Kendilerine yer konusunda her türlü kolayl gösterece imizi ilettik" dedi.baflkan Sözlü, ifl dünyas n n Adana'ya yat r m yapmas için her türlü giriflimde bulunmaya ve daha çok çaba göstermeye devam edeceklerini vurgulad. GÜLER SABANCI: TAKD RLE ZL YORUZ Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc da, Adana'n n kendileri için öneminin kesinlikle azalmad n belirterek, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü'nün, Adana'ya yat r m ve yat r mc çekme çabalar n ilgi ve takdirle izledi ini, bir belediye baflkan olarak bu manadaki katk s n n kente önemli de er kazand raca na inand n ifade etti. OSB için Büyükflehir'in görüflü yeterli olacak OSB kurulufl çal flmalar nda, yer seçimi için öneri alan bulunmas durumunda, e er alan hem büyükflehir hem de ilçe belediyesi s n rlar içerisindeyse, sadece büyükflehirin olumlu görüflünün al nmas gerekecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için yer seçimi konusunu düzenleyen mevzuatta de iflikli e gitti. Bakanl n, "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmeli i" Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre, OSB kurulufl çal flmalar nda, yer seçimi talebinde öneri alan bulunmas durumunda, söz konusu alan n belediye s n rlar veya mücavir alan s n rlar içerisinde olmas halinde; büyükflehir belediyesinin olmad yerlerde ilgili belediyenin, hem büyükflehir belediyesi hem de ilçe belediyesi s n rlar içerisinde olmas halinde ise sadece büyükflehir belediyesinin olumlu görüflünün al nmas gerekecek. SGK SA LIK UYGULAMALARI: - Daha öce iki çocuk için geçerli olan tüp bebek uygulamas için verilen destekler üç çocuk geçerli olacakt r. lk iki denemede s ras ile %30 ve %25 kat l m pay al n rken üçüncü denemeden %20 kat l m pay al nmas düzenlenmifltir. - Ayr ca terör ma durlar ve bakmakla yükümlülüklerinin tüp bebek uygulamas ndan yararlanmalar kolaylaflt r lm flt r. - Aranan ön flartlardan, befl y l sigortal olup 90 gün prim ödeme ve son üç y l içinde tedavilerden sonuç al namamas ön flartlar kald r lm flt r. - Yurt d fl na götürülen iflçilerin sigorta pirimine esas teflkil eden kazanç (SPEK) uygulamas : - SGK bünyesinde oluflturulan bilimsel komisyonlarda sa l k hizmetleri, ilaç ve t bbi malzeme konular nda yap lan düzenlemelerin teknik çal flmalar na kat lan uzman kiflilere ücret verilerek kat l - m n teflvik edilmesi amaçlanm flt r. - SGK n n ödeme kapsam ndaki sa l k hizmetleri ve/veya ürünleri listesine girmek bu listelerde kalmak veya listelerde de ifliklik yapmak için baflvuruda bulunan ya da SGK ile sözleflme yapmak için baflvuran gerçek veya tüzel kiflilerden ücret al nmas n ve söz konusu gelirin kurum gelirleri içinde gösterilmesi konusunda düzenleme yap lm flt r. - Gaziler ihtiyaç duyduklar ortez ve protezleri herhangi bir fiyat k s tlamas olmadan (bedelini daha sonra SGK dan almak üzere, kendilerince ödenmek suretiyle) temin ettiklerinden bu durum ilgili firmalarca suistimal edildi i. Bu nedenle gazilere ek bir yük getirmeden, firmalarla sözleflme yap larak firmalar n ancak belli fiyatlar üzerinden ortez ve protezleri satabilmeleri sa lanacakt r tarihinden itibaren türk firmalar n n iflçilik maliyetlerinin düflürülerek yurt d fl ndaki rekabet güçlerinin art r lmas amac yla düzenleme yap lmaktad r. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleflmesi olmayan ülkelerde ifl üstlenen firmalar n, yurt d fl ndaki ifllerde çal flmak üzere yurt d fl na götürdükleri iflçilerin sigorta primleri, asgari ücretin 6,5 kat yerine 3 kat üzerinden al nacakt r. - Halen uygulanmakta olan alt ay boyunca bankadan emekli ayl n çekmedi i için ayl k ödemesi durdurulan, sa l k hizmeti ask ya al nan uygulama. Yap lan düzenleme ile emekli, dul ve yetimler ad na gönderilen ayl klarda durdurma süresi alt aydan bir y la ç kar lmas düzenlenmifltir. - SGK n n alaca n n tahsilinin riske girece inin öngörülmesi halinde, ilgili sa l k hizmeti sunucular n n kurum nezdindeki alacaklar n n ödenmesinin alt aya kadar durdurabilece i düzenlenmifltir. - Nitelikli doland r c l k suçu iflleyerek kurum zarar na sebep olan kifliler ve sa l k sunucular ile sözleflme yap lmayacak ve bu suçu iflleyen hekimlerden gelen muayene ve ifllemlere iliflkin faturalar en az üç y l süreyle ödenmeyecektir. - Prim borcuna karfl l k al nan tafl nmazlar ile kuruma ait olan ancak yönetim kurulu taraf ndan ihtiyaç fazlas olarak tespit edilen tafl nmazlar n kamu hizmetlerinde veya genel hükümlere göre kullan labilmesi amac yla, bedeli karfl l nda hazineye devredilmesine imkan getirilmektedir. - Devrin gerçekleflmesi, söz konusu tafl nmaz n maliye bakanl taraf ndan talep edilmesi, SGK Yönetim Kurulu nun uygun görüflü ve bakan n onay flart na ba lanm flt r YILLARI ARASINDA GEL R TEST YAPTIRMAYANLARA UYGULANAN GSS PR M TUTARLARI 2012 y l 1. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla geliri olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 2. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla geliri olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 1. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; 1.957,2* %12= y l 2. alt ay için (Asgari Ücretin 6552 say l fi KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASI ile BAZI ALACAKLARIN YEN DEN YAPILANMASI HAKKINDAK KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER ( fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yap lan De ifliklikler) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 1. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 2. alt için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= Esnaf/ziraat odalar kay tlar ndaki uygunsuzluk sebebiyle sigortal l klar iptal edilen esnaf ve çifçilerin; söz konusu sürelere iliflkin prim, gecikme zamm ve gecikme cezalar tarihine kadar ödenmifl olmas flart yla sigortal klar bafllang çtan itibaren geçerli olacakt r. - Faaliyetine son veren iflverenlerin sigortaya iliflkin borç as lar n n toplam TL nin alt nda olmas halinde bu alacaklar n tahsilinden vazgeçilecektir / tarihleri aras nda tabi olduklar personel mevzuat - na göre alm fl olduklar disiplin cezas sonucu memuriyeti sona erip de tarihli 5525 say l kanunla disiplin aff ndan yararlananlar n boflta geçen sürelerini borçlanmalar için verilen üç ayl k süreyi kaç ranlara yeni bir baflvuru hakk verilecektir. Borçlanma sürelerinin kazan lm fl hak ayl k derecesinde de erlendirilmesi sa lanarak bu süreler emeklili e esas ek gösterge ve di er özlük haklar korumas nda göz önünde bulundurulacakt r. Daha önceki uygulamadaki farkl klar nedeniyle kurum yerine kiflilerce ödenen sigorta primlerinin de iadesi düzenlenmifltir. - Ziraat odas gibi kurulufllar n (vergi daireleri, esnaf sicil müdürlükleri, ticaret sicil memurluklar, ziraat odalar, tar m il/ilçe mülki amirlikleri, türkiye jokey kulübü, üyelerini SGK ya bildirim yükümlülü ünü yerine getirmedikleri için; belediyeler, valilikler, il özel idareleri, organize sanayi bölgeleri, baz serbest bölgeler ve flkur un zaman nda bildirim yapmad klar için karfl laflt klar idari para cezalar bir defaya mahsus olmak üzere silinecektir tarihinden itibaren: - Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen maden kazas sonucunda ölen sigortal n n; SGK ya olan borçlar silinecek, hak sahiplerine ayl k ba lanacakt r. - Ölüm ayl için gerekli olan 5 y l sigortal l k ve 90 gün prim ödeme flart kald r larak hayat n kaybeden madencilerin yak nlar na ölüm ayl ba lanacakt r. - Madencilerin anne/babalar na ayl k ba lanmas için gereken muhtaçl k flart kald r larak anne ve babalara ayl k ba lanacakt r. - Madencilerin yak nlar ndan birinin (efl ve çocuklardan birisi, efli ve çocu u yoksa kardefllerden birisi) kamuda istihdam edilecektir. - SGK ile olan uyuflmazl klarda (alacak ve faiz davalar nda, (hizmet tespit davalar hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu na müracaat yap lmas zorunlulu unun getirildi i. - Hizmet tespit davalar nda, daval olarak de il müdahil s fat yla kat larak, dava masraflar aç s ndan kamu yükünün azalt lmas. - Kamu Düzeni ve Güvenli i Müflteflarl yeni kadrolar ihdas edilmesi. - Özellefltirme nedeniyle ifl sözleflmeleri kamu veya özl sektör iflverenleri taraf ndan feshedilen ve di er kamu kurum ve kurulufllar na nakil hakk bulunmayan personel, her y l sözleflme yenilenmeksizin yafll l k veya malullük ayl hak kazan ncaya kadar istihdam edilecektir. - Anayasa Mahkemesi karar na uygun olarak aday memurken ancak kademe ilerlemesinin durdurulmas veya ayl ktan kesme cezas alan memurun görevine son verilecektir. Di er disiplin cezalar bu sonuca yol açmayacakt r. AR-GE TEfiV KLER NDEN YARARLANMA SÜRES : Ar-Ge teflviklerinden her sigortal için befl y l yararlanma flart kald r lm flt r. Dolay s yla 2023 y l na Ar-Ge teflviki sigortal lar için uygulanacakt r.

3 HABER 17 KASIM maddelik 'Ekonomi Reformu' aç kland Baflbakan Ahmet Davuto lu, 25 maddelik Ekonomide Dönüflüm Program n n reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu aç klad 25 maddelik Ekonomide Dönüflüm Program 'n n reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu aç klayan Baflbakan Ahmet Davuto lu, Cumhuriyet tarihinin en önemli yap sal dönüflüm hamlelerinden birini bafllatt klar n söyledi. Baflbakan Davuto lu, "Bu sektörel dönüflüm programlar yla 2018 sonuna kadar 4 y l içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari aç yüzde 5,2'ye çekmeyi, iflsizlik oran n da yüzde 7 civar na indirmeyi hedefliyoruz dedi seçimlerine giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken siyasi istikrar ve güven ortam n n korunmas n n elzem oldu unu vurgulayan Davuto lu, ekonominin dünya ekonomisiyle entegrasyonu için önemli ad mlar at laca n ifade etti. Baflbakan Davuto lu, 9 programa iliflkin yap lacak çal flmalar ise flöyle aç klad : thalata Olan Ba ml l n Azalt lmas Program Tedarik stratejisini güncelleyece iz. Hedef; ihracat n ithalat karfl lama oran n 2018'de yüzde 70'in üzerine ç karmak.sanayi stratejisi belirli aral klarla revize edilecek, daha detayl sektörel bazda alt stratejik planlamalar yap lacak. Öncelikli Teknoloji Alanlar nda Ticarilefltirme Program Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik teflvik paketleri haz rlayaca z. Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü art rmay hedefliyoruz. Kamu Al mlar Yoluyla Teknoloji Gelifltirme ve Yerli Üretim 2018'e kadar öncelikli sektörlerde Türk ürün ve marka say s n art rmay hedefliyoruz. Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Program 2018 y l nda enerji üretiminde yerli kaynak pay n yüzde 35'e ç karmay planl yoruz. Kamu al mlar nda yerli firmalar n pay artacak. Enerji Verimlili inin Gelifltirilmesi Program Linyit kaynaklar n azami flekilde ekonomiye kazand raca z. Enerji verimlili i konusunda yat r mlar destekleyece iz. Tar mda Su Kullan m n n Etkinlefltirilmesi Program Tar mda su kullan m n etkinlefltirecek ad mlar ataca z. Su kaynaklar n n daha verimli kullan lmas na destek sa lanacak.tohumculuk yetifltirme kapasitemizi art raca z. Sa l k Endüstrilerinde Yap sal Dönüflüm Program Yerli ilaç ve t bbi cihaz üretimine teflvik sa lanacak. Sa l k Turizminin Gelifltirilmesi Program Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek flekilde Türkiye Sa l k Enstitüleri Baflkanl n kuraca z. laç ve t bbi cihaz al mlar nda yerli üretimi özendirici ve gelifltirici tedbirler alaca z sonunda t bbi cihaz ihtiyac m z n yüzde 20'sini, ilaç ihtiyac m z n ise yüzde 60' n yerli üretimle karfl lar hale gelece iz. Yabanc dil baflta olmak üzere sa l k personelimizin donan m n gelifltirece iz. Tafl mac l ktan Lojisti e Dönüflüm Program Lojistik veri taban oluflturaca z. Liman yönetim modelini hayata geçirece iz. flte ekonomide dönüflüm program n n ilk 9 maddesi 1- thalata Olan Ba ml l n Azalt lmas Program 2- Öncelikli Teknoloji Alanlar nda Ticarilefltirme Program 3- Kamu Al mlar Yoluyla Teknoloji Gelifltirme ve Yerli Üretim 4- Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Program 5- Enerji Verimlili inin Gelifltirilmesi Program 6- Tar mda Su Kullan m n n Etkinlefltirilmesi Program 7- Sa l k Endüstrilerinde Yap sal Dönüflüm Program 8- Sa l k Turizminin Gelifltirilmesi Program 9- Tafl mac l ktan Lojisti e Dönüflüm Program Birlik Vakf Adana fiubesi nden Adana Sanayi Odas na ziyaret Birlik Vakf Adana fiube Baflkan Mustafa Çal flkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ile görüflen Baflkan Çal flkan, vak f ve çal flmalar yla ilgili bilgi verdi. Birlik Vakf Adana fiubesi Yönetim Kurulu, Mustafa Çal flkan n baflkanl nda, Murtaza K lç k, Prof.Dr. Nasi Aslan, Hasan Ayd n, Celal Turan, Naci Kazan, Yasin Ifl k, Metin Atala ve R za Coflan dan olufluyor. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gazi YILMAZ Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 17 KASIM 2014 HABER Yabanc Para Cinsinden Yap lan Ticari fllemlerin Vergisel Boyutu (2) Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir Yabanc para cinsinden olan alacak ve borçlar ile mevcut dövizler, geçici vergi dönemleri ve hesap dönemleri sonlar nda Maliye Bakanl - nca belirlenen kurlarla veya Borsa rayici ile de erlenmektedir. De erlemede dövizlerin Türk Liras karfl s nda de er kazanmas halinde, oluflan kur farklar gelir hesaplar na, de er kaybetmesi halinde oluflan kur farklar da, gider hesaplar na kaydedilmektedir. Maliye Bakanl geçici vergi dönemi veya hesap dönemi sonlar nda dövize dayal borç ve alacaklar n de erlemesinde oluflan kur farklar için fatura tanzimine gerek olmad yönünde görüfl bildirmifl ise de, döviz cinsinden olan bu borçlar n ödenmesi veya alaca n tahsili aflamas nda oluflan kur farklar için, fatura tanzim edilmesi ve Katma De er Vergisi hesaplanmas yönünde özelgeler vermifl, bu konu daha sonra Genel Tebli baz nda düzenlenmifltir. Ancak konu hakk nda fatura tanzim edilip edilmeyece i, fatura tanzim edilecekse katma de er vergisi hesaplan p hesaplanmayaca hususunda, vergi hukukçular aras nda görüfl ayr l oldu u gibi, Maliye daresi ile, Vergi Yarg s aras nda da uygulama ve görüfl farkl l vard r. Bilindi i gibi, fatura tanzimi için Vergi Usul Kanunu nun 229. maddesi uyar nca, sat lan emtia veya yap lan ifl olmas gerekmektedir. Döviz cinsinden sat lan mal veya yap lan ifl için, mal n sat lmas veya iflin yap lmas n müteakip (7) gün içerisinde faturan n tanzimi zorunludur. Sat lan veya yap lan hizmetin bedeli, mal n teslimi veya hizmetin yap ld andaki döviz al fl kuru veya taraflarca belirlenen kur esas al narak tesbit edilecek ve bu bedele göre fatura tanzim edilecektir. Faturan n yabanc para cinsinden tanzim edilmesi halinde, yabanc para biriminin Türk Liras na çevrilme kurunun, faturada ayr ca yer almas gerekmektedir. Mal n teslimi veya hizmetin yap lmas na iliflkin faturan n tanziminden sonraki bir zaman aral nda, fatura bedelinin döviz cinsinden tamam n n veya perderpey tahsilinde, sat c veya al c leh veya aleyhine kur farklar oluflmaktad r. Oluflan bu kur farklar için, fatura tanzim edilmesi ve tanzim edilen faturada katma de er vergisi hesaplan p, hesaplanmayaca tart flma ve ihtilaf konusu olmufl ve olmaya devam etmektedir. htilaf konusu veya tart flma konusu olan ifllemler ise ana hatlar ile flöyledir. a- Döviz cinsinden Uluslararas ihaleye ç kart - lan ifllerdeki kur farklar n n katma de er vergisine tabi olup, olmad. b- Döviz cinsinden yap lan, mal ve hizmet al m ve sat m nda oluflan kur farklar için, katma de- er vergili fatura tanzim edilip, edilmeyece i ve kur fark n n Katma De er Vergisi ne tabi olup, olmayaca. Maliye Bakanl, önceleri vermifl oldu u özelgelerde kur farklar n n katma de er vergisine tabi olmad n belirtmifltir. Ancak Maliye Bakanl - k sa sürede bu görüflünden vazgeçerek, bilahere çeflitli tarihlerde vermifl oldu u ve istikrar kazanan özelgelerinde ise, bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildi i uluslararas ihaleler ile kamu ihalelerinde, geç ödeme nedeniyle ortaya ç kacak kur farklar n n katma de er vergisi matrah na dahil edilmeyece i, Uluslararas ihaleye ç kart lan ifller haricindeki,dövize endeksli ihale konusu ifller ile sair al m-sat m ve hizmet iflletmelerinde oluflan kur farklar n n vade fark ve finansman hizmeti oldu- u belirtilerek, Katma De er Vergisi ne tabi oldu u fleklinde görüfl bildirerek, uygulamay bu flekilde yönlendirmifltir. Ayr ca, Maliye Bakanl özelgelerin ötesine geçerek, konuyu Genel Tebli düzeyinde aç klam flt r. (Devam gelecek say da) Aile fiirketleri nde Kurumsallaflma ve Arzum un Baflar Hikayesi konufluldu Adana da ifl ve meslek sahibi kad n derneklerinin oluflturdu u fl ve Meslek Sahibi Kad nlar Güçbirli i Platformu, ifl dünyas n n baflar l isimlerini Adana ifl dünyas ile buluflturmaya bafllad. Adana Sanayi Odas Salonu nda düzenlenen Adana Gelece ini Konufluyor paneller zincirinin ilk toplant - s na, küçük ev aletlerinde önemli marka olan Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. Afi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Kolbafl konuk oldu. Platform ad na fikad Baflkan Elif Do an Türkmen in konuflmas yla bafllayan toplant ya, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan fiahin Bilgiç ve Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Çal flkan, Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Sütcü ile çok say da davetli kat ld. LK ADIM 1953 TE DA ATILDI Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Murat Kolbafl, Arzum un Kaz m, Kemal ve brahim Kolbafl kardefller taraf ndan aile flirketi olarak kuruldu unu vurgulad. fiirketin kökeninin 1963 y l na dayand - Murat Kolbafl n belirterek, Arzum markas 1966'da tescil edildi. Dedem de Adana da ticaretle u raflm fl, dan mal al p sat yorlarm fl. lk flirketin ad Güney thalat, Krups un mümessilli ini al yorlar. Bu s rada elektrikli ev aletleriyle tan fl yorlar. Krups un isim hakk n alamay nca Arzum ismiyle bafll yorlar dedi. Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Arzum un ikinci kufla n yönetimine geçti ini, Arzum ve Felix markalar yla Türkiye pazar nda önemli bir paya sahip oldu unu vurgulayan Kolbafl, uluslararas marka olma hedefine odakland klar n söyledi. Aile flirketlerinde sürdürülebilirli in önemine de inen Kolbafl, mutlaka aile anayasas oluflturulmas, kurumsallaflman n gerçeklefltirilmesi ve ortaya ç kan sorunlar n aç kça gündeme getirilmesi gerekti ini bildirdi. KIVANÇ: KURUMSALLAfiMADA STEN LEN SONUCA ULAfiILAMADI Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ticarette s n rlar n kalkt, yo un rekabet ortam nda flirketlerin hayatta kalabilmeleri için kurumsal yap lar n güçlendirmelerinin büyük önem kazand n belirtti. Türkiye nin yan s ra tüml dünyada dördüncü nesile ulaflabilmifl aile flirketlerinin say s n n parmakla gösterilebilecek kadar az oldu- Zeki K vanç una dikkat çeken K vanç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne kay tl 1 milyon 350 bin sermaye flirketinin yüzde 94 ünün aile flirketi oldu unu ifade etti. Kurumsallaflma anlam nda istenilen sonuçlara ulafl - lamad n belirten K vanç, Zaman geçtikçe ve görevler yeni nesillere devredildikçe aile içi uyuflmazl klar ve yetki karmaflas kay plara neden olmakta. Bu da dinamik yap lar na ra men aile flirketlerinde önemli sorunlara yol aç yor dedi. Toplant sonunda, konuk Murat Kolbafl ile katk lar ndan dolay Nilgün Özler ve S d ka U urlugüngör e plaket verildi. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r.

5 HABER SANAY ODASI 17 KASIM 2014 fi SA LI I VE GÜVENL AC L DURUM PLANININ HAZIRLANMASI (2) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Sunar Grup, 5 bin kifliye aflure da tt Sunar Grup, Adana Tren Gar önünde vatandafllara kendi üretti i meyvelerin de içinde bulundu u aflure ikram etti. Birlik, beraberlik ve kardefllik duygular na katk sa lamak amac yla Aflure Günü nde tarihi istasyon binas önünde yap lan etkinli e, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odas Baflkan Atila Menevfle, Adana Ticaret Odas Meclis Baflkan Tarkan Kulak, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Sunar Grup Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Çomu ile Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan ve Sunar Grup CEO su Hüseyin Nuri Çomu kat ld. Etkinlikte konuflan Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Muharrem ay n n herkese huzur, mutluluk ve bar fl getirmesini diliyorum. Bu ayda Müslümanlar n birbirini daha iyi anlamas gerekti ine inan yorum dedi. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan ve Sunar Grup CEO'su Hüseyin Nuri Çomu da, aflurenin, bereketi, bollu u simgeledi ini belirterek, "Gün, birlik olma, beraber olma günü. Aflure kazan n n bereketini ifllerimizle, memleketimizle, milletimiz ve dünyam zla paylaflma zaman " dedi. Konuflmalar n ard ndan Aflure kazan n n önüne geçen kat l mc lara, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü kendi elleriyle Aflure ikram etti. Sunar Grup un taze meyvecilik flirketi NÇS nin üretti i narlarla süslenen aflure, 5 bin kifliye da t ld y l Odam z ajandas na ilan vermek isteyen üye firmalar m z n dikkatine Odam z taraf ndan 2015 Y l Adana Sanayi Odas Ajandas haz rlanacak ve tüm üyelerimize, kurum ve kurulufllara, konsolosluklara, yerel ve ulusal bas n temsilciliklerine, ilgili bakanl klara ve müsteflarl klara gönderilecektir Y l ADASO Ajandas nda üye firmalar n n reklamlar na yer verilecektir. Reklam bedeli; Ajandan n ilk (ön) bölümünde: 1.SAYFA : TL 2.SAYFA : TL 3.SAYFA : TL Takiben TAM SAYFA : TL YARIM SAYFA: : TL K SAYFA : TL Ajandan n son bölümünde ise; TAM SAYFA: TL Olarak uygulanacakt r. Firmalar m z n tan t m na imkan sa layacak 2015 Y l ADASO Ajandas na reklam vermek isteyen firmalar m z n 1 Aral k 2014 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar Odam za baflvurmalar n rica ederiz. Bilgi ve Baflvuru çin: Mustafa Baflkan - Bas n Telefon: (Dahili 126) Bir önceki yaz m zda iflyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarla ilgili acil durum plan, iflyeri için tasar m veya kurulufl aflamas ndan bafllamak üzere acil durumlar n belirlenmesi, bunlar n olumsuz etkilerini önleyici ve s n rland r c tedbirlerin al nmas, görevlendirilecek kiflilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluflturulmas konular üzerinde durulmufltur. Bu yaz m zda ise acil durum plan n n haz rlanmas n n tamamlanmas bak m ndan dokümantasyon, tatbikat ve acil durum plan n n yenilenmesi aflamalar üzerinde durulacakt r. Haz rlanan acil durum plan asgarî afla daki hususlar kapsayacak flekilde dokümante edilmelidir. (A) a) flyerinin unvan, adresi ve iflverenin ad. b) Haz rlayanlar n ad, soyad ve unvan. c) Haz rland tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Al nan önleyici ve s n rland r c tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. f) Afla daki unsurlar içeren iflyerini veya iflyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yang n söndürme amaçl kullan lacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlar n n bulundu u yerler. 2) lkyard m malzemelerinin bulundu u yerler. 3) Kaç fl yollar, toplanma yerleri ve bulunmas halinde uyar sistemlerinin de yer ald tahliye plan. 4) Görevlendirilen çal flanlar n ve varsa yedeklerinin ad, soyad, unvan, sorumluluk alan ve iletiflim bilgileri. 5) lk yard m, acil t bbi müdahale, kurtarma ve yang nla mücadele konular nda iflyeri d fl ndaki kurulufllar n irtibat numaralar. (B) Acil durum plan n n sayfalar numaraland r larak; haz rlayan kifliler taraf ndan her sayfas paraflan p, son sayfas imzalan r ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaflabilece i flekilde iflyerinde saklan r. (C) Acil durum plan kapsam nda haz rlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde as l olarak bulundurulur. Haz rlanan acil durum plan n n uygulama ad mlar n n düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirli inden emin olmak için iflyerlerinde y lda en az bir defa olmak üzere tatbikat yap l r, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yap l r. Gerçeklefltirilen tatbikat n tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler do rultusunda yap lacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu haz rlan r. De iflen durumlara göre acil durum planlar k smen veya tamamen yenilenece i gibi tehlike s n f na göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iflyerlerinde s ras yla en geç iki, dört ve alt y lda bir yenilenmesi gerekir. Kazas z günler dile i ile. 5

6 17 KASIM 2014 HABER 6 SANAY ODASI Sanayicilere Torba Yasa ile SGK borçlar na getirilen ödeme kolayl ve avantajlar anlat ld K vanç: Borç yap land rma f rsat mutlaka de erlendirilmeli Adana Sanayi Odas (ADASO) düzenlemelerin destekçisi Baflkan Zeki K vanç, Torba Yasa olduklar n belirten K vanç, Uzun ile borç yap land rmas konusunda süredir dile getirdi imiz borçlar n önemli avantajlar ve kolayl klar zaman nda eksiksiz olarak ödeyen sa land n, bu f rsat n yükümlüleri teflvik edecek yeni de erlendirilmesi gerekti ini düzenlemeler yap lmas ile ilgili söyledi. talebimizi bu vesileyle bir kez daha Adana Sanayi Odas ve Adana yeniliyorum dedi. Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü SGK YA 13 B N 177 iflbirli iyle düzenlenen 6552 Say l BAfiVURU YAPILDI Kanun Kapsam nda Adana Sosyal Bulunan Borçlar n Yeniden Güvenlik l Yap land r lmas konulu Müdürü Kaflif toplant da konuflan ADASO K l ç, borçlar n Baflkan Zeki K vanç, yeniden yap lansgk n n prim alacaklar n n d r lmas na yeniden yap land r lmas n n iliflkin sanayicileri ve iflverenleri düzenleme yak ndan ilgilendirdi ini hakk nda vurgulad. Sanayici ve iflverenlerin iflverenlerin yap lan bilgilendirilerek düzenlemelerle ilgili kat l m n bilgilendirilmesini art r lmas n amaçlad klar n belirten amaçlad klar n K vanç, sanayicilerin bildirdi. sorunlar na çözüm bulma ve Yap land rma ile h zla de iflen yasal mevzuat SGK l Müdürü Kaflif K l ç ilgili baflvurular hakk nda bilgilendirme en k sa zamanda sonuçland rmaya amaçl toplant lar çok çal flt klar n ifade eden K l ç, önemsediklerini ifade etti. yap land rmadan yararlanmak için Borçlular lehine yap lan olumlu Adana da bugüne kadar 13 bin 177 baflvuru oldu unu, 10 bin 760 baflvurunun sonuçland r ld n kaydetti. SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Aç kgöz ise, 6552 Say l Torba Kanunun SGK bak m ndan getirdi i yenilikler ve yap lan de ifliklikler, SGK prim borçlar n n yap land r lmas ve sigortal lara yeni gelen haklar konulu sunum yapt. SGK DA SON BAfiVURU 31 ARALIK Yasadan 2014 Nisan ve öncesi aylara iliflkin borçlar bulunanlar n yararlanabilece ini vurgulayan Aç kgöz, yap land rmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Aral k 2014 tarihine kadar kuruma baflvurmalar gerekti ini bildirdi. Aç kgöz, uygulama ile gecikme cezas ve gecikme zamm borçlar n n tahsilinden vazgeçilerek Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi (Y -ÜFE) ayl k de iflim oran n n esas al naca n kaydetti. Genel Müdür Ahmet Aç kgöz, yap land r lan borçlar n peflin veya ikifler ayl k dönemler halinde 18 taksite kadar ödeme imkan getirildi ine dikkati çekerek, Borçlar n yap land ran iflverenler borcu yoktur yaz s alabilecek, bu borçlar ndan dolay icra takibi ve haciz ifllemlerine u ramayacak, teflviklerden yararlanabilecek diye konufltu. Adana Vali Yard mc s Mustafa Yüksel Karada, Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle nin de kat ld toplant da, kat l mc lar n yap lan düzenlemelere iliflkin sorular Genel Müdür Ahmet Aç kgöz ve Sigortal Hizmet fllemleri Daire Baflkan Gökhan Tuna taraf ndan cevapland r ld. SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Aç kgöz

7

8 8 17 KASIM 2014 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU YER fieh R DÜZENLEY C 19/11/ /11/2014 Uluslararas Logitrans Transport Lojistik Fuar 19/11/ /11/2014 Hometex 2014 Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuar Ev Tekstili ve Dekoratif Tüm Ürünler 19/11/ /11/2014 ZÜCCEV 2014 Yük Tafl ma ve Lojistik Hizmetleri, Tafl ma Araç ve Sistemleri, IT, Telematik, Telekominikasyon, ntralojistik, Yük Ak fl, Depolama Sistemleri Züccaciye Sofra ve Mutfak Eflyalar, Cam Ürünleri, Porselen, Seramik, Hediyelik Eflya, ve Dekoratif Ürünler, Çelik Mutfak Eflyalar, Plastik Ev Gereçleri 19/11/ /11/2014 TARIM FUARI Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuar Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi SERA-BAHÇE FUARI Serac l k, 19/11/ /11/2014 Bahçecilik, Fidanc l k, Çiçekçilik, Tohumculuk ve Serac l k, Bahçecilik, Fidanc l k, Tohumculuk, Çiçekçilik Teknolojileri Fuar 19/11/ /11/2014 Gaziantep Mobilya, Dekorasyon, Orman Ürünleri ve Ev ve Ofis Mobilyalar, Yataklar, Dekorasyon, Orman Ürünleri, Mobilya ve Mobilya Aksesuarlar Fuar Aksesuarlar ve Yan Sanayi, Üretim Malzemeleri 20/11/ /11/2014 Fastener Fair Turkey (2.Ba lant ve Sabitleme Endüstriyel Ba lant ve nflaat Tespit Elemanlar, Montaj ve Kurulum Sist., Elemanlar, Teknolojisi Fuar,) Ba lant Üretim Teknolojileri, Depolama, Da t m ve Fabrika Donan m 20/11/ /11/ Domatexpo Domates Yetifltiricili i veteknoojileri Alet ve Makine, Bitki Besleme, Zirai laç, depolama ürünleri, lojistik, Fide, Fuar meyve 20/11/ /11/ /11/ /11/2014 MARBUILD'14 Mezopotamya-Mardin Yap Grubu nflaat Tadilat Fuar Fashionist Abiye, Gelinlik, Damatl k ve Aksesuarlar Fuar nflaat, Yap Malzemeleri, Is tma, So utma, Kap, Pencere, Mobilya, Mutfak, zolasyon, Boya, H rdavat, fl Makineleri Abiye, Gelinlik, Damatl k ve Aksesuarlar 21/11/ /11/2014 Bal ve Ar Ürünleri Fuar 2014 Ar c, Bal, Ar Ürünleri, Üretim Malzemeleri, Kovan, Petek, Paketleme 22/11/ /11/2014 Estetik A Plus Güzellik ve Estetik Fuar 24/11/ /11/2014 EIF Enerji Fuar 26/11/ /11/ Perakende Fuar 26/11/ /11/2014 MÜS AD Müsiad Ticaret Fuar 27/11/ /11/2014 S RHA- STANBUL /11/ /11/2014 IDME- Afet Yönetimi Fuar ve Konferans 27/11/ /11/2014 Maden Türkiye Madencilik, Maden Makine ve Ekipmanlar, fl Makineleri Fuar Aplus Güzellik Salonlar, Aplus Güzellik Ürünleri, Estetik Merkezleri ve Klinikler, Hastaneler, Saç Ekim Merkezleri, A Plus SPA&Wellness, Kozmetik-Dermatoloji Elektrik Üreticileri, Da t c lar, Enerji Sektörünün Tüm Üreticileri, Da t c s Güvenli i ile lgili fiirketler. Ma aza Market Ekipmanlar, Raf Sistemleri, Otomasyon Sistemleri-Güvenlik, Perakende Yaz l mlar, Dekorasyon, Tasar m, Vitrin Hizmetleri, Yazarkasa- Barkod Sistemleri Makine ve Makine Ekipmanlar, nflaat, nflaat Malzemeleri ve Mobilya, Tekstil ve Haz r Giyim, G da Ürünler çecek, Ambalaj Otel, Restoran ve Bar/Kafe için; Yiyecek, çecek ve G da, Ekipman, Mobilya, Hijyen, Hizmet ve Teknolojileri Afet Öncesi, S ras ve Sonras nda Kullan lan Ekipman ve Malzemeler, Prefabrike ve Sürdürülebilir Yap Malzemeleri, Afet Sonras Yaflam, Çad rlar. Maden Arama Bilgi Sistemleri, flletme ve Üretim Makine Ekipman ve Teknolj., Cevher Haz rlama, fl Güvenli i Sistem ve Ekipmanlar, fl Makineleri 27/11/ /11/2014 Kauçuk Kauçuk Endüstrisi Fuar Kauçuk Endüstrisi Belediye -Kent 2014 fl Makineleri, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor Tesisleri ve 27/11/ /11/2014 (16.) Ekipmanlar, Ar tma ve At k Yönetimi Flower Show Türkiye 2014 Avrasya Bitki Fuar ç ve D fl Mekan Saks l Süs Bitkileri, Çiçek So anlar, Torf, Perlit, Plastik Saks 27/11/ /11/ Uluslararas Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Malzemeleri, Tar m Aletleri Sanayileri Fuar Çorum Tar m Fuar 2014, Çorum Tar m ve 27/11/ /11/2014 Hayvanc l k Fuar 2.Türk Arap G da ve G da Teknolojileri Fuar kili 01/12/ /12/2014 Görüflme Al m Heyeti Organizasyonu G da Zirvesi 03/12/ /12/2014 Pazarlama Fuar /12/ /12/2014 Aysaf 13.Uluslararas Ayakkab ve Yan Sanayi Fuar 03/12/ /12/2014 Growtech Eurasia Uluslararas Sera, Tar m Ekipmanlar ve Teknolojileri Fuar 03/12/ /12/2014 HPCI Ortado u ve Avrasya Kongre ve Fuar 04/12/ /12/2014 ATRAX'14 04/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Fespa Eurasia 04/12/ /12/2014 MOF'14 -Mersin 5.Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet 39.Uluslararas Gamex/Compex Bilgisayar ve Dijital Oyun Fuar Kal p Avrasya 2014 Bursa 7.Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuar Bursa 13.Uluslararas Metal flleme Teknolojileri Fuar Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc l k G da ve G da Teknolojileri Pazarlama, Yay nc l k, Pazarlama letiflimi, E itim, Teknoloji, Yaz l m, Dan flmanl k, Lojistik, Reklam, Tan t m, Araflt rma Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Sera, Is tma, So utma, Havaland rma, Sulama Sistemleri ve Ekipmanlar, Tohum, Fide, Fidan, laç ve Gübre, Tar m Makineleri ve Hayvanc l k Ev ve Kiflisel Bak m, Kimyevi Ham Madde Ürünleri, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri Tema Park, E lence, Aktivite, Park, Dinlenme, Tesis Ekipmanlar, Sinema Gösteri, Akvaryum, Müze, Hobi Hizmetleri, Tesis Tasar m, nflaat ve Proje Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Aksesuar, Otomotiv Yan Sanayi, Garaj Ekipmanlar, Akaryak t stasyonlar Bilgisayar, Bilgisayar Yaz l mlar, Bilgisayar Oyunlar ve Çevre Birimleri, Cep Telefonlar, Ev Sinema Sistemleri, Plazma TV'ler, Digital Kameralar, Güvenlik ve Alarm Sistemleri, Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Mürekkep, Finishing, Yaz l m, Dijital flaretleme, Sarf Malzemeleri, Bask, Nak fl ve Kesme Makineleri, Substratlar, Sustratlar, Outdoor Signage Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (Depolama ve stifleme Özel Bölümü) 04/12/ /12/2014 Bursa 6.Sac flleme Teknolojileri Fuar 2014 Sac, Boru, Profil, flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri 04/12/ /12/2014 BELEX 2014 Bursa 12.Uluslararas Elektrik, Elektronik,Otomasyon,Ayd nlatma ve letiflim Fuar Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma, letiflim 04/12/ /12/2014 Bursa 5.H rdavat ve fl Güvenli i Fuar H rdavat, fl Güvenli i, Endüstriyel Malzemeler 04/12/ /12/2014 Travel Turkey zmir "8.Turizm Fuar ve Konferans " 04/12/ /12/2014 Plast Eurasia Uluslararas Plastik Endüstrisi Fuar 04/12/ /12/2014 Eyafexpo - Engelsiz Yaflam Fuar 05/12/ /12/2014 Tüp Bebek Fuar 05/12/ /12/2014 Türkiye Sa l k Fuar 10/12/ /12/2014 Health Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sa l k Turizmi Fuar 11/12/ /12/2014 S LMO STANBUL Optik Fuar Optik ve Oftalmolojik Ürünler 11/12/ /12/2014 Ayakkab Yaz "37. zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar " 12/12/ /12/2014 BS Anne Bebek Çocuk Fuar 13/12/ /12/2014 E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar 16/12/ /12/2014 Educaturk E itim ve Kariyer Fuar 17/12/ /12/ /12/ /12/2014 Food & Spirit 19/12/ /12/2014 Gapshoes 20.Uluslararas Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar TRANS ST Ulafl m Teknolojileri, Araçlar ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuar FUAR KASIM-ARALIK 2014 YURT Ç FUAR TAKV M l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Tatil Köyleri, Havayollar Firmalar, Oteller, Seyahat Acenteler Enjeksiyon, fiiflirme Film, Poflet Kesme, Flexo Bask Makineleri, Extruderler, Mühendislik Plastikleri Polimerler, Granül, Enjeksiyon Kal plar Görme, iflitme, Ortopedik ve Zihinsel Özürlüler için Tasarlanm fl Araç Gereç, Teknoloji ve Hizmetler, Mimari, Ulafl m ve Kent Çözümler, Özel E itim Hizm. Tüp Bebek Uygulama Merkezleri, Malzemeleri, Hastaneler ve Bebek Bak m Ürünleri Hastane, Sa l k Turizmi, Termal, Yafll Bak m, Sa l k E itimi Medikal Ürün ve hizmetler, laç ve eczac l k Ameliyathane Cihazlar, Aletleri Ve Donan mlar, Acil Ve Yo un Bak m Ekipmanlar, Hasta Yataklar, Hastane Mobilyalar, Laboratuar Ekipmanlar ve Sa l k Turizmi Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Bak m, Tafl ma Gereçleri, Güvenlik, Mobilya, Tekstil, E itim E lence, G da, Kozmetik, Oyuncak, Kitap, Süreli Yay nlar E itim, Materyalleri ve Teknolojileri, S navlar, Yurtd fl Programlar, Finansal ve Bankac l k, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler, Ulusal & Yabanc Üniversiteler, lkö retim, Lise ve Kolejler, Dil Okullar, Dershaneler, Okul Öncesi & Mesleki E itim Kurumlar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yemek Firmalar, çecek Firmalar, çki Firmalar, Restoranlar, Kafeler, Barlar, Gece Kulüpleri ve Tedarikçileri, Yay nlar Kara ve Demiryolu Toplu Ulafl m Araçlar, Yol, Köprü ve Demiryolu Teknolojileri, Metro Demiryolu Araçlar, Bilet ve Ücretlendirme Sist. Trafik Yönetimi, Deniz Tafl mac l, Yol- nflaat Bak m Araçlar Fuar Fuar Fuar Tüyap Adana Fuar ve Kongre Tüyap Adana Fuar ve Kongre OFM Ortado u Fuar Fuar Kumluca Belediyesi Fuar Alan Movapark Mardin Fuar Alan Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye Hilton Kongre ve Sergi ATO Kongre ve Sergi Saray Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Fuar Adana Adana Eko MMI Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Gaziantep Erexpo Fuarc l k A.fi. Antalya Mardin Ankara Mack Brooks Fuarc l k A.fi. MSK Fuarc l k Ltd. fiti. Zümrüt Fuarc l k Tan. Org. San. Tic. Ltd.fiti. Patika Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmet.Ltd.fiti. Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. Tic. A.fi. JNR Fuarc l k Ltd. fiti. Domino Fuarc l k Ltd. fiti. Soysal Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti. Fuarc l k A.fi. Kongre GL Events Fuarc l k A.fi. ATO Kongre ve Sergi Saray Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Fuar ve Kongre Fuar Çorum TSO Fuar Sheraton Çeflme Fuar Kongre ve Sergi Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Fuar Antalya Fuar WOW Kongre / Fuar Yeniflehir Fuar Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Fuar Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Uluslararas zmir Fuar Alan Tüyap Fuar ve Kongre Fuar ATO Kongre ve Sergi Saray Polat Otel Fuar Trio Fuar Yap m Ankara A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. Çorum zmir Antalya Mersin Bursa Bursa Bursa Bursa CYF Fuarc l k A.fi. Atlas Uluslararas Fuarc l k Reklam Org. Ltd. fiti Turab Fuarc l k Reklam Org. Hizmetleri A.fi. Eventus Organizasyon Fuarc l k ve Tic A.fi. Pozitif Fuarc l k A.fi. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. Tic. A.fi. Tureks Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. Rönesans Fuarc l k ve Yay nc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Fespa Eurasia Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Bursa Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat zmir flleri. Tic.A.fi - Hannover Fairs Turkey Fuarc l k A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Ankara MBA Grup Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti GL Events Fuarc l k A.fi. FC Fuarc l k Organizasyon Ltd. fiti. Pozitif Fuarc l k A.fi. Fuar Voli Fuar Hizmetleri A.fi.- 24 Saat Fuarc l k Ltd. fiti. ZFAfi zmir Fuarc l k Uluslararas zmir Fuar zmir Hizmet. Kültür ve Sanat Alan flleri. Tic.A.fi Kongre Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Hilton Kongre ve Sergi ISF Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Kongre Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti OFM Ortado u Fuar Akort Tan t m Org. ve Gaziantep Fuarc l k Ltd. fiti. Maslak Arena Venue IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Kongre Fiera Milano nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi.

9 HABER /FUAR 17 KASIM Kurul üyeli i için baflvurular 28 Kas m a kadar Adana Sanayi Odas na yap labilecek TOBB l Genç ve Kad n Giriflimciler Kurullar nda yeni dönem bafll yor Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i taraf ndan Genç ve Kad n Giriflimciler Kurullar n n çal flma esaslar yeniden belirlendi. Yeni dönemde kurullarda Adana Sanayi Odas üye kontenjan say lar 48 er kifli olacak. Kurul üyeli i için baflvurular n 28 Kas m 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Adana Sanayi Odas na yap lmas gerekiyor. Konuyla ilgili olarak gönderilen yaz da, TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu, TOBB Genç Giriflimciler Kurulu ve TOBB l Kad n Giriflimciler Kurulu ile TOBB l Genç Giriflimciler Kurulu Çal flma Esaslar n n Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i taraf ndan uygulamada karfl lafl lan hususlar, gelen talep ve öneriler do rultusunda yeniden düzenlendi i bildirildi. Düzenlemeler kapsam nda, yeni dönemde Adana Ticaret Odas koordinasyonunda faaliyet gösterecek TOBB Adana l Genç Giriflimciler Kurulu ile Adana Ticaret Borsas koordinasyonunda faaliyet gösterecek TOBB Adana l Kad n Giriflimciler Kurulu nun Adana Sanayi Odas üye kontenjan say lar 48 er kifli olacak. TOBB l Kad n ve Genç Giriflimciler Kurulu cra Komitesi üyeleri 25 Aral k 2014 Perflembe günü yap lacak seçimle Güney Kore için doland r c l k uyar s Güney Kore ye ihracat ve özellikle bu ülkeden ithalat yapan Türk firmalar n n elektronik posta adreslerine yasad fl yollardan girerek yaz flmalar n okuyan üçüncü flah slar n, sahte e-posta adreslerinden gönderdikleri mesajlar yoluyla doland r c l k yapt klar bildirildi. Seul Ticaret Müflavirli i nden Ekonomi Bakanl na gönderilen ve TOBB taraf ndan ulaflt r lan yaz da, Elektronik posta yaz flmalar üçüncü kifliler taraf ndan yasa d fl yollarla takip edildi i, teklif verme aflamas nda, sat c n n e-posta adresine benzer bir adres kullanan doland r c, al c ya kendi banka hesap numaras n gönderdi i vurguland. Yaz da, Sahte adresten gelen mesaj n doland r c dan geldi ini fark etmeyen al c, mesajda belirtilen hesaba para transferi yapmakta, kendisine ürün veya konflimento gönderilmedi i için sat c yla temasa geçti inde veya gerçek sat c banka hesab gönderdi inde ise doland r ld n fark etmektedir denildi. Kullan lan sahte e-posta adreslerinin, sat c n n adresine çok benzeyen adresler oldu una dikkat çekilen yaz da, Adresteki bir karakter benzer bir karakter ile (örne in O harfi yerine 0 rakam ) de ifltirilmekte veya ayn isim ile baflka bir adres yarat lmaktad r. uyar s nda bulunuldu. KASIM-ARALIK 2014 YURT DIfiI FUAR TAKV M FUAR ADI TÜRÜ BAfiLANGIÇ B T fi TAR H TAR H KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR THE BIG 5 SHOW M YAPI, NfiAAT DUBA BAE EXPOT M EMBALLAGE M AMBALAJ MALZEMELER VE MAK NELER PAR S FRANSA B TEKST L VE KONFEKS YON YAN SANAY, EV TEKST L, 20. IRAN TEXTILES FUARI M HAZIR G Y M, DER KONFEKS YON VE YAN SANAY TAHRAN RAN MER DYEN PLASTIMAGEN M PLAST K, PLAST K fileme MAK NELER, LAST K TEKNOLOJ S, ALET VE EK PMANLARI, KALIPLAR, OTOMASYON, KAUÇUK ÜRÜNLER MEKS KO MEKS KA MM B DENIM BY PREMIERE VISION M TEKST L BARSELONA SPANYA U B AGRO+FOOD+DRINK+TECH EXPO GEORGIA M GIDA VE GIDA MAK NELER T FL S GÜRC STAN TÜYAP SIAL MIDDLE EAST M GIDA ABU DHAB BAE TO NfiAAT MAK NALARI, YAPI MATERYALLER MAK NALARI, BAUMA CHINA 2014 M NfiAAT ALET VE EK PMANLARI fiangay Ç N TO SIB 2014 M NfiAAT VE YAPI KAZABLANKA FAS MER DYEN TISSU PREMIER M TEKST L L LLE FRANSA U B IAP ULUSLARARASI OTOMOT V VE YEDEK PARÇA FUARI M OTOMOT V VE YEDEK PARÇA TAHRAN RAN MER DYEN 1. TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER FUARI T GENEL T CARET HO CHI MINH CITY V ETNAM TO DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK M KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT DUBA BAE ROTAFORTE MANUFACTURING AND MACHINE TOOLS M MAK NE SEKTÖRÜ CAKARTA ENDONEZYA OA B YAPI VE NfiAAT MALZEMELER, NfiAAT RESTORASYONU, CONSTRUCT CANADA 2014 M BETON NfiAAT, EK PMAN, TES S YÖNET M TORONTO KANADA MM B PROMOTE M GENEL T CARET YAOUNDE KAMERUN TÜRKEL AUTOMECHANIKA SHANGAI M OTOMOT V YAN SANAY fiangay Ç N U B MADECOR EXPO 2014 M EV TEKST L, MOB LYA VE Ç DEKORASYON KAZABLANKA FAS TÜRKEL MOB LYA VE OF S MOB LYALARI, EV TEKST L, MOB LYA AKSESUARLARI, HALI, EV EfiYALARI VE TEKNOLOJ LER FURTEX ALGERIA Y Ç DEKORASYON CEZAY R CEZAY R SENEXPO PACK & PRINT ULUSLARARASI AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER FUARI M kendi aralar ndan seçilecek. Yeni düzenlemeye göre oluflturulacak olan kurula üye olacak olan kad n giriflimciler ile genç giriflimcilerin Ticaret siciline kay tl, gerçek kifli tacir veya tüzel kiflilerin orta, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azas olmas gerekiyor. Bunun yan s ra, lde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, giriflimcilik konusunda çal flmalar yürüten üniversite ö rencileri, ö retim görevlileri veya ö retim üyeleri ile toplum nezdinde sayg nl k uyand ran di er gerçek kifliler de (en fazla 9 kifli) l Kurul üyesi olmak üzere Adana Sanayi Odas na aflvuruda bulunabilecek. Konu hakk nda detayl bilgi ve baflvuru formlar na ve web sitesinden ulafl labilecek. Bir flirketin sahibi, orta yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya murahhas azas olarak faaliyet göstermekte olan kad n ve genç giriflimcilerin, kurul üyeli i için web sitesinde yer alan baflvuru formlar n eksiksiz bir flekilde doldurarak en geç 28 Kas m 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekiyor. Sanayi üretimi, Eylül ay nda yüzde 2.2 artt Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 2,2 artt. Sanayide büyüme a ustos ay nda yüzde 5.2 düzeyindeydi. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd - r lm fl sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,7 art fl gösterdi.sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel y ll ) incelendi inde; 2014 y l Eylül ay nda bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 0,1 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 2,2 artt Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel y ll ) incelendi inde; 2014 y l Eylül ay nda bir önceki y l n ayn ay - na göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 8,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 6,4 artt. AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER TAHRAN RAN TÜYAP

Sektör sorunlar masaya yat r ld

Sektör sorunlar masaya yat r ld Üyelerimize önemli duyuru Sanayi Sicil Belgesi ç karmayan firmalar için son gün: 31.12.2014 2 A ustos 2013 tarihli ve 28726 Say l Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren 6495 Say l Baz Kanun ve Kanun

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi

ADANA SANAY ODASI. Hollanda dan ifl dünyas na davet. Gazetesi Baflbakan Yard mc s Akdo an, Adana ifl dünyas ile bir araya geldi Baflbakan Yard mc s Yalç n Akdo an, bir dizi programa kat lmak üzere geldi i Adana da ifl dünyas temsilcileriyle bir araya gelerek görüfl

Detaylı

ADANA NIN GURUR TABLOSU

ADANA NIN GURUR TABLOSU YAYINI YIL: 17 SAYI: 325 1 TEMMUZ 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamas nda kapsam geniflletildi Maliye Bakanl nca 20.06.2015 tarih ve 29392 nolu Resmi Gazete de yay mlanan 454 seri nolu

Detaylı

ADASO-EBSO buluflmas

ADASO-EBSO buluflmas YAYINI YIL: 16 SAYI: 318 2 MART 2015 novasyon Yönetimi Akademisi e itimi 19-28 Mart ta ADASO da Türkiye nin alan nda ilk vaka bazl e itim olma özelli i tafl yan " novasyon Yönetimi Akademisi e itiminin

Detaylı

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388

2013 y l S ra No. 2014 y l S ra No 87 + 145 113 206 277 319 379 388 kinci 500 de 9 Adana sanayi firmas yer ald Sanayi Odas taraf ndan aç klanan Türkiye nin kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu aras na Adana dan 9 sanayi firmas girdi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç,

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal

K vanç: Belirsizlik süreci 1 Kas m da sona ermeli, geliflime odaklan lmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 327 7 EYLÜL 2015 hracatta düflüfl sürüyor ama h z duraklad Adana Sanayi Odas n n 2015 Y l Temmuz Ay hracat Raporu, Adana ihracat ndaki düflüflün devam etmesine karfl n, haziran ay

Detaylı

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Çomu: Adana ya liman yap lmal

Çomu: Adana ya liman yap lmal YAYINI YIL: 16 SAYI: 317 16 fiubat 2015 Türk Eximbank tan ihracata destek Türk Eximbank taraf ndan uluslar aras ticaret finansman programlar ile ihracatç lara ve ihracata dönük üretim yapan firmalara hizmet

Detaylı

TO Heyeti Elaz da A rland

TO Heyeti Elaz da A rland AYLIK GAZETE YIL: 13 SAYI: 145 TEMMUZ 2008 TO Heyeti da A rland stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluflan 67 kiflilik bir heyet, Odam z n daveti üzerine 'a geldi. 25-27 Temmuz

Detaylı

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor"

siyasallaflmas bizi rahats z ediyor "Türkiye'nin baflar hikâyesinin arkas nda giriflimciler var" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, zengin olmanın yolunun girişimcilikten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız.

H at rlanaca- B u y l ne kadar. PATENT VE MARKANIZI Gümrüklerde ve yabancı ülkelerde malınıza el konmaması için yurt dışı marka tescili yaptırınız. KOB LER N SES EYLÜL 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES TOOB, TOSYÖV ve KOSGEB taraf ndan düzenlenen KOB Z RVELER N N üçüncüsü 16-17 Eylülde stanbul da yap lacak. lk zirveden bu yana 6 y l geçmesine karfl n KOB

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI 4 BAfiYAZI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / fiubat 2005 / SAYI:205 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Elektrikte kay p ve kaçak azald

Elektrikte kay p ve kaçak azald GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı