Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile"

Transkript

1 Sabanc 'ya yat r m daveti Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç ile birlikte, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve holding kurmaylar yla 'da bir araya geldi. Sözlü, Sabanc Holding'i Adana'ya yeni yat r mlar için davet etti. YAYINI YIL: 16 SAYI: KASIM 2014 Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Sabanc Honding'te, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Tekstil hracatç lar Birli i Baflkan smail Gülle, Sabanc Holding CEO'su Zafer Kurtul ve Sabanc Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfa 2 DE k o lu'yla bir araya geldi. 9 maddelik 'Ekonomi Reformu' aç kland 25 maddelik Ekonomide Dönüflüm Program 'n n reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu aç klayan Baflbakan Ahmet Davuto lu, Cumhuriyet tarihinin en önemli yap sal dönüflüm hamlelerinden birini bafllatt klar n söyledi. Baflbakan Davuto lu, "Bu sektörel dönüflüm programlar yla 2018 sonuna kadar 4 y l içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari aç yüzde 5,2'ye çekmeyi, iflsizlik oran n da yüzde 7 civar na indirmeyi hedefliyoruz dedi. 3 TE Borç yap land rmas de erlendirilmeli Adana Sanayi Odas ve Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü iflbirli iyle düzenlenen toplant da, Torba Yasa ile SGK prim borçlar na getirilen ödeme kolayl ve avantajlar anlat ld. Adana Sanayi Odas Baflkan SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Zeki K vanç, Torba Yasa ile Primleri Genel Müdürü Ahmet borç yap land rmas konusunda Aç kgöz ise, 6552 Say l Torba önemli avantajlar ve kolayl klar Kanunun SGK bak m ndan getirsa land n, bu f rsat n de erdi i yenilikler ve yap lan de iflikliklendirilmesi gerekti ini söyledi. ler, SGK prim borçlar n n yap lansanayici ve iflverenlerin yap lan d r lmas ve sigortal lara yeni gelen düzenlemelerle ilgili bilgilendihaklar konulu sunum yapt. Yasarilmesini amaçlad klar n belirdan 2014 Nisan ve öncesi aylara ten ADASO Baflkan Zeki K iliflkin borçlar bulunanlar n yararvanç, sanayicilerin sorunlar na lanabilece ini vurgulayan Aç kçözüm bulma ve h zla de iflen göz, yap land rmadan yararlanmak yasal mevzuat hakk nda bilgiisteyenlerin 31 Aral k 2014 tarihilendirme amaçl toplant lar çok ne kadar kuruma baflvurmalar önemsediklerini ifade etti. gerekti ini söyledi. 6 DA Sunar Grup, 5 bin kifliye aflure da tt Sunar Grup, tarihi Adana Tren Gar önünde vatandafllara kendi üretti i meyvelerin de içinde bulundu u aflure ikram etti. 5 TE SASA, 48. kurulufl y ldönümünü kutlad HABER SAYFA 12 DE Japon ifladamlar ADASO da Evsel at klar n geri dönüflümü ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adana ya gelen Japon ifladamlar heyeti, Adana Sanayi Odas n ziyaret ederek, kent sanayisi ile ilgili bilgi ald. Evsel kat at klar n bertaraf edilmesi ve enerji üretilmesi ile ilgili Japonya da uygulanan projeleri anlatan Japon ifladamlar, ak ll enerji politikalar n n dünya ülkelerine tan t lmas ve yat r m imkanlar n n araflt r lmas için ziyaretlerde bulunduklar n ifade etti. 12 DE Güney Kore için doland r c l k uyar s Güney Kore ye ihracat ve özellikle bu ülkeden ithalat yapan Türk firmalar n n elektronik posta adreslerine yasad fl yollardan girerek yaz flmalar n okuyan üçüncü flah slar n, sahte e-posta adreslerinden gönderdikleri mesajlar yoluyla doland r c l k yapt klar bildirildi. 9 DA

2 2 17 KASIM 2014 HABER Sabanc 'ya yat r m daveti Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü ve ADASO Baflkan Zeki K vanç, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc y Adana'ya yeni yat r mlar için davet etti. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç ile birlikte, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve holding kurmaylar yla 'da bir araya geldi. Sözlü, Sabanc Holding'i Adana'ya yeni yat r mlar için davet etti. Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Sabanc Honding'te, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Tekstil hracatç lar Birli i Baflkan smail Gülle, Sabanc Holding CEO'su Zafer Kurtul ve Sabanc Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfak o lu'yla bir araya geldi. Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ve Adanal bir grup sanayiciden oluflan Adana heyetine Baflkan Sözlü'nün öncülük yapt görüflmede, Adana sanayisinin son durumu, SASA'n n bölge ekonomisi için önemi ve kent sanayisine katk s n n artarak devam etmesi konusunda yap labileceklerle ilgili görüfl al flveriflinde bulunuldu. 'DA SABANCI ÜN VERS TES YERLEfiKES Sabanc grubunun Adana sanayisine ve Adana'ya katk lar n n sözlerle anlat lamayacak denli büyük oldu unu belirten Baflkan Hüseyin Sözlü, "Sabanc grubunun alternatif yat r m konular nda kentimizde yer almas n arzu ediyoruz. Özellikle Sabanc Üniversitesi'nin Adana'da yerleflkesinin bulunmas n çok önemsiyoruz. Bunun için Say n Güler Sabanc 'y Adana'ya davet ettik. Kendilerine yer konusunda her türlü kolayl gösterece imizi ilettik" dedi.baflkan Sözlü, ifl dünyas n n Adana'ya yat r m yapmas için her türlü giriflimde bulunmaya ve daha çok çaba göstermeye devam edeceklerini vurgulad. GÜLER SABANCI: TAKD RLE ZL YORUZ Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc da, Adana'n n kendileri için öneminin kesinlikle azalmad n belirterek, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü'nün, Adana'ya yat r m ve yat r mc çekme çabalar n ilgi ve takdirle izledi ini, bir belediye baflkan olarak bu manadaki katk s n n kente önemli de er kazand raca na inand n ifade etti. OSB için Büyükflehir'in görüflü yeterli olacak OSB kurulufl çal flmalar nda, yer seçimi için öneri alan bulunmas durumunda, e er alan hem büyükflehir hem de ilçe belediyesi s n rlar içerisindeyse, sadece büyükflehirin olumlu görüflünün al nmas gerekecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) için yer seçimi konusunu düzenleyen mevzuatta de iflikli e gitti. Bakanl n, "Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmeli i" Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e girdi. Buna göre, OSB kurulufl çal flmalar nda, yer seçimi talebinde öneri alan bulunmas durumunda, söz konusu alan n belediye s n rlar veya mücavir alan s n rlar içerisinde olmas halinde; büyükflehir belediyesinin olmad yerlerde ilgili belediyenin, hem büyükflehir belediyesi hem de ilçe belediyesi s n rlar içerisinde olmas halinde ise sadece büyükflehir belediyesinin olumlu görüflünün al nmas gerekecek. SGK SA LIK UYGULAMALARI: - Daha öce iki çocuk için geçerli olan tüp bebek uygulamas için verilen destekler üç çocuk geçerli olacakt r. lk iki denemede s ras ile %30 ve %25 kat l m pay al n rken üçüncü denemeden %20 kat l m pay al nmas düzenlenmifltir. - Ayr ca terör ma durlar ve bakmakla yükümlülüklerinin tüp bebek uygulamas ndan yararlanmalar kolaylaflt r lm flt r. - Aranan ön flartlardan, befl y l sigortal olup 90 gün prim ödeme ve son üç y l içinde tedavilerden sonuç al namamas ön flartlar kald r lm flt r. - Yurt d fl na götürülen iflçilerin sigorta pirimine esas teflkil eden kazanç (SPEK) uygulamas : - SGK bünyesinde oluflturulan bilimsel komisyonlarda sa l k hizmetleri, ilaç ve t bbi malzeme konular nda yap lan düzenlemelerin teknik çal flmalar na kat lan uzman kiflilere ücret verilerek kat l - m n teflvik edilmesi amaçlanm flt r. - SGK n n ödeme kapsam ndaki sa l k hizmetleri ve/veya ürünleri listesine girmek bu listelerde kalmak veya listelerde de ifliklik yapmak için baflvuruda bulunan ya da SGK ile sözleflme yapmak için baflvuran gerçek veya tüzel kiflilerden ücret al nmas n ve söz konusu gelirin kurum gelirleri içinde gösterilmesi konusunda düzenleme yap lm flt r. - Gaziler ihtiyaç duyduklar ortez ve protezleri herhangi bir fiyat k s tlamas olmadan (bedelini daha sonra SGK dan almak üzere, kendilerince ödenmek suretiyle) temin ettiklerinden bu durum ilgili firmalarca suistimal edildi i. Bu nedenle gazilere ek bir yük getirmeden, firmalarla sözleflme yap larak firmalar n ancak belli fiyatlar üzerinden ortez ve protezleri satabilmeleri sa lanacakt r tarihinden itibaren türk firmalar n n iflçilik maliyetlerinin düflürülerek yurt d fl ndaki rekabet güçlerinin art r lmas amac yla düzenleme yap lmaktad r. Türkiye ile sosyal güvenlik sözleflmesi olmayan ülkelerde ifl üstlenen firmalar n, yurt d fl ndaki ifllerde çal flmak üzere yurt d fl na götürdükleri iflçilerin sigorta primleri, asgari ücretin 6,5 kat yerine 3 kat üzerinden al nacakt r. - Halen uygulanmakta olan alt ay boyunca bankadan emekli ayl n çekmedi i için ayl k ödemesi durdurulan, sa l k hizmeti ask ya al nan uygulama. Yap lan düzenleme ile emekli, dul ve yetimler ad na gönderilen ayl klarda durdurma süresi alt aydan bir y la ç kar lmas düzenlenmifltir. - SGK n n alaca n n tahsilinin riske girece inin öngörülmesi halinde, ilgili sa l k hizmeti sunucular n n kurum nezdindeki alacaklar n n ödenmesinin alt aya kadar durdurabilece i düzenlenmifltir. - Nitelikli doland r c l k suçu iflleyerek kurum zarar na sebep olan kifliler ve sa l k sunucular ile sözleflme yap lmayacak ve bu suçu iflleyen hekimlerden gelen muayene ve ifllemlere iliflkin faturalar en az üç y l süreyle ödenmeyecektir. - Prim borcuna karfl l k al nan tafl nmazlar ile kuruma ait olan ancak yönetim kurulu taraf ndan ihtiyaç fazlas olarak tespit edilen tafl nmazlar n kamu hizmetlerinde veya genel hükümlere göre kullan labilmesi amac yla, bedeli karfl l nda hazineye devredilmesine imkan getirilmektedir. - Devrin gerçekleflmesi, söz konusu tafl nmaz n maliye bakanl taraf ndan talep edilmesi, SGK Yönetim Kurulu nun uygun görüflü ve bakan n onay flart na ba lanm flt r YILLARI ARASINDA GEL R TEST YAPTIRMAYANLARA UYGULANAN GSS PR M TUTARLARI 2012 y l 1. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla geliri olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 2. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla geliri olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 1. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; 1.957,2* %12= y l 2. alt ay için (Asgari Ücretin 6552 say l fi KANUNU ile BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE fi KL K YAPILMASI ile BAZI ALACAKLARIN YEN DEN YAPILANMASI HAKKINDAK KANUNLA YAPILAN DE fi KL KLER ( fl ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Yap lan De ifliklikler) Yusuf AKYÜZ ADASO Çal flma Müflaviri iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 1. alt ay için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= y l 2. alt için (Asgari Ücretin iki kat ndan fazla Geliri Olanlar için) Gelir Testine Tabi Olmayanlar için; * %12= Esnaf/ziraat odalar kay tlar ndaki uygunsuzluk sebebiyle sigortal l klar iptal edilen esnaf ve çifçilerin; söz konusu sürelere iliflkin prim, gecikme zamm ve gecikme cezalar tarihine kadar ödenmifl olmas flart yla sigortal klar bafllang çtan itibaren geçerli olacakt r. - Faaliyetine son veren iflverenlerin sigortaya iliflkin borç as lar n n toplam TL nin alt nda olmas halinde bu alacaklar n tahsilinden vazgeçilecektir / tarihleri aras nda tabi olduklar personel mevzuat - na göre alm fl olduklar disiplin cezas sonucu memuriyeti sona erip de tarihli 5525 say l kanunla disiplin aff ndan yararlananlar n boflta geçen sürelerini borçlanmalar için verilen üç ayl k süreyi kaç ranlara yeni bir baflvuru hakk verilecektir. Borçlanma sürelerinin kazan lm fl hak ayl k derecesinde de erlendirilmesi sa lanarak bu süreler emeklili e esas ek gösterge ve di er özlük haklar korumas nda göz önünde bulundurulacakt r. Daha önceki uygulamadaki farkl klar nedeniyle kurum yerine kiflilerce ödenen sigorta primlerinin de iadesi düzenlenmifltir. - Ziraat odas gibi kurulufllar n (vergi daireleri, esnaf sicil müdürlükleri, ticaret sicil memurluklar, ziraat odalar, tar m il/ilçe mülki amirlikleri, türkiye jokey kulübü, üyelerini SGK ya bildirim yükümlülü ünü yerine getirmedikleri için; belediyeler, valilikler, il özel idareleri, organize sanayi bölgeleri, baz serbest bölgeler ve flkur un zaman nda bildirim yapmad klar için karfl laflt klar idari para cezalar bir defaya mahsus olmak üzere silinecektir tarihinden itibaren: - Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen maden kazas sonucunda ölen sigortal n n; SGK ya olan borçlar silinecek, hak sahiplerine ayl k ba lanacakt r. - Ölüm ayl için gerekli olan 5 y l sigortal l k ve 90 gün prim ödeme flart kald r larak hayat n kaybeden madencilerin yak nlar na ölüm ayl ba lanacakt r. - Madencilerin anne/babalar na ayl k ba lanmas için gereken muhtaçl k flart kald r larak anne ve babalara ayl k ba lanacakt r. - Madencilerin yak nlar ndan birinin (efl ve çocuklardan birisi, efli ve çocu u yoksa kardefllerden birisi) kamuda istihdam edilecektir. - SGK ile olan uyuflmazl klarda (alacak ve faiz davalar nda, (hizmet tespit davalar hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu na müracaat yap lmas zorunlulu unun getirildi i. - Hizmet tespit davalar nda, daval olarak de il müdahil s fat yla kat larak, dava masraflar aç s ndan kamu yükünün azalt lmas. - Kamu Düzeni ve Güvenli i Müflteflarl yeni kadrolar ihdas edilmesi. - Özellefltirme nedeniyle ifl sözleflmeleri kamu veya özl sektör iflverenleri taraf ndan feshedilen ve di er kamu kurum ve kurulufllar na nakil hakk bulunmayan personel, her y l sözleflme yenilenmeksizin yafll l k veya malullük ayl hak kazan ncaya kadar istihdam edilecektir. - Anayasa Mahkemesi karar na uygun olarak aday memurken ancak kademe ilerlemesinin durdurulmas veya ayl ktan kesme cezas alan memurun görevine son verilecektir. Di er disiplin cezalar bu sonuca yol açmayacakt r. AR-GE TEfiV KLER NDEN YARARLANMA SÜRES : Ar-Ge teflviklerinden her sigortal için befl y l yararlanma flart kald r lm flt r. Dolay s yla 2023 y l na Ar-Ge teflviki sigortal lar için uygulanacakt r.

3 HABER 17 KASIM maddelik 'Ekonomi Reformu' aç kland Baflbakan Ahmet Davuto lu, 25 maddelik Ekonomide Dönüflüm Program n n reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu aç klad 25 maddelik Ekonomide Dönüflüm Program 'n n reel ekonomiyle ilgili olan 9'unu aç klayan Baflbakan Ahmet Davuto lu, Cumhuriyet tarihinin en önemli yap sal dönüflüm hamlelerinden birini bafllatt klar n söyledi. Baflbakan Davuto lu, "Bu sektörel dönüflüm programlar yla 2018 sonuna kadar 4 y l içinde, GSYH'yi 1,3 trilyon dolara, cari aç yüzde 5,2'ye çekmeyi, iflsizlik oran n da yüzde 7 civar na indirmeyi hedefliyoruz dedi seçimlerine giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken siyasi istikrar ve güven ortam n n korunmas n n elzem oldu unu vurgulayan Davuto lu, ekonominin dünya ekonomisiyle entegrasyonu için önemli ad mlar at laca n ifade etti. Baflbakan Davuto lu, 9 programa iliflkin yap lacak çal flmalar ise flöyle aç klad : thalata Olan Ba ml l n Azalt lmas Program Tedarik stratejisini güncelleyece iz. Hedef; ihracat n ithalat karfl lama oran n 2018'de yüzde 70'in üzerine ç karmak.sanayi stratejisi belirli aral klarla revize edilecek, daha detayl sektörel bazda alt stratejik planlamalar yap lacak. Öncelikli Teknoloji Alanlar nda Ticarilefltirme Program Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik teflvik paketleri haz rlayaca z. Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü art rmay hedefliyoruz. Kamu Al mlar Yoluyla Teknoloji Gelifltirme ve Yerli Üretim 2018'e kadar öncelikli sektörlerde Türk ürün ve marka say s n art rmay hedefliyoruz. Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Program 2018 y l nda enerji üretiminde yerli kaynak pay n yüzde 35'e ç karmay planl yoruz. Kamu al mlar nda yerli firmalar n pay artacak. Enerji Verimlili inin Gelifltirilmesi Program Linyit kaynaklar n azami flekilde ekonomiye kazand raca z. Enerji verimlili i konusunda yat r mlar destekleyece iz. Tar mda Su Kullan m n n Etkinlefltirilmesi Program Tar mda su kullan m n etkinlefltirecek ad mlar ataca z. Su kaynaklar n n daha verimli kullan lmas na destek sa lanacak.tohumculuk yetifltirme kapasitemizi art raca z. Sa l k Endüstrilerinde Yap sal Dönüflüm Program Yerli ilaç ve t bbi cihaz üretimine teflvik sa lanacak. Sa l k Turizminin Gelifltirilmesi Program Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek flekilde Türkiye Sa l k Enstitüleri Baflkanl n kuraca z. laç ve t bbi cihaz al mlar nda yerli üretimi özendirici ve gelifltirici tedbirler alaca z sonunda t bbi cihaz ihtiyac m z n yüzde 20'sini, ilaç ihtiyac m z n ise yüzde 60' n yerli üretimle karfl lar hale gelece iz. Yabanc dil baflta olmak üzere sa l k personelimizin donan m n gelifltirece iz. Tafl mac l ktan Lojisti e Dönüflüm Program Lojistik veri taban oluflturaca z. Liman yönetim modelini hayata geçirece iz. flte ekonomide dönüflüm program n n ilk 9 maddesi 1- thalata Olan Ba ml l n Azalt lmas Program 2- Öncelikli Teknoloji Alanlar nda Ticarilefltirme Program 3- Kamu Al mlar Yoluyla Teknoloji Gelifltirme ve Yerli Üretim 4- Yerli Kaynaklara Dayal Enerji Üretim Program 5- Enerji Verimlili inin Gelifltirilmesi Program 6- Tar mda Su Kullan m n n Etkinlefltirilmesi Program 7- Sa l k Endüstrilerinde Yap sal Dönüflüm Program 8- Sa l k Turizminin Gelifltirilmesi Program 9- Tafl mac l ktan Lojisti e Dönüflüm Program Birlik Vakf Adana fiubesi nden Adana Sanayi Odas na ziyaret Birlik Vakf Adana fiube Baflkan Mustafa Çal flkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adana Sanayi Odas n ziyaret etti. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Meclis Baflkan Yard mc s srafil Uçurum ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi mam Gazali H rada ile görüflen Baflkan Çal flkan, vak f ve çal flmalar yla ilgili bilgi verdi. Birlik Vakf Adana fiubesi Yönetim Kurulu, Mustafa Çal flkan n baflkanl nda, Murtaza K lç k, Prof.Dr. Nasi Aslan, Hasan Ayd n, Celal Turan, Naci Kazan, Yasin Ifl k, Metin Atala ve R za Coflan dan olufluyor. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Gazi YILMAZ Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet: BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 17 KASIM 2014 HABER Yabanc Para Cinsinden Yap lan Ticari fllemlerin Vergisel Boyutu (2) Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir Yabanc para cinsinden olan alacak ve borçlar ile mevcut dövizler, geçici vergi dönemleri ve hesap dönemleri sonlar nda Maliye Bakanl - nca belirlenen kurlarla veya Borsa rayici ile de erlenmektedir. De erlemede dövizlerin Türk Liras karfl s nda de er kazanmas halinde, oluflan kur farklar gelir hesaplar na, de er kaybetmesi halinde oluflan kur farklar da, gider hesaplar na kaydedilmektedir. Maliye Bakanl geçici vergi dönemi veya hesap dönemi sonlar nda dövize dayal borç ve alacaklar n de erlemesinde oluflan kur farklar için fatura tanzimine gerek olmad yönünde görüfl bildirmifl ise de, döviz cinsinden olan bu borçlar n ödenmesi veya alaca n tahsili aflamas nda oluflan kur farklar için, fatura tanzim edilmesi ve Katma De er Vergisi hesaplanmas yönünde özelgeler vermifl, bu konu daha sonra Genel Tebli baz nda düzenlenmifltir. Ancak konu hakk nda fatura tanzim edilip edilmeyece i, fatura tanzim edilecekse katma de er vergisi hesaplan p hesaplanmayaca hususunda, vergi hukukçular aras nda görüfl ayr l oldu u gibi, Maliye daresi ile, Vergi Yarg s aras nda da uygulama ve görüfl farkl l vard r. Bilindi i gibi, fatura tanzimi için Vergi Usul Kanunu nun 229. maddesi uyar nca, sat lan emtia veya yap lan ifl olmas gerekmektedir. Döviz cinsinden sat lan mal veya yap lan ifl için, mal n sat lmas veya iflin yap lmas n müteakip (7) gün içerisinde faturan n tanzimi zorunludur. Sat lan veya yap lan hizmetin bedeli, mal n teslimi veya hizmetin yap ld andaki döviz al fl kuru veya taraflarca belirlenen kur esas al narak tesbit edilecek ve bu bedele göre fatura tanzim edilecektir. Faturan n yabanc para cinsinden tanzim edilmesi halinde, yabanc para biriminin Türk Liras na çevrilme kurunun, faturada ayr ca yer almas gerekmektedir. Mal n teslimi veya hizmetin yap lmas na iliflkin faturan n tanziminden sonraki bir zaman aral nda, fatura bedelinin döviz cinsinden tamam n n veya perderpey tahsilinde, sat c veya al c leh veya aleyhine kur farklar oluflmaktad r. Oluflan bu kur farklar için, fatura tanzim edilmesi ve tanzim edilen faturada katma de er vergisi hesaplan p, hesaplanmayaca tart flma ve ihtilaf konusu olmufl ve olmaya devam etmektedir. htilaf konusu veya tart flma konusu olan ifllemler ise ana hatlar ile flöyledir. a- Döviz cinsinden Uluslararas ihaleye ç kart - lan ifllerdeki kur farklar n n katma de er vergisine tabi olup, olmad. b- Döviz cinsinden yap lan, mal ve hizmet al m ve sat m nda oluflan kur farklar için, katma de- er vergili fatura tanzim edilip, edilmeyece i ve kur fark n n Katma De er Vergisi ne tabi olup, olmayaca. Maliye Bakanl, önceleri vermifl oldu u özelgelerde kur farklar n n katma de er vergisine tabi olmad n belirtmifltir. Ancak Maliye Bakanl - k sa sürede bu görüflünden vazgeçerek, bilahere çeflitli tarihlerde vermifl oldu u ve istikrar kazanan özelgelerinde ise, bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildi i uluslararas ihaleler ile kamu ihalelerinde, geç ödeme nedeniyle ortaya ç kacak kur farklar n n katma de er vergisi matrah na dahil edilmeyece i, Uluslararas ihaleye ç kart lan ifller haricindeki,dövize endeksli ihale konusu ifller ile sair al m-sat m ve hizmet iflletmelerinde oluflan kur farklar n n vade fark ve finansman hizmeti oldu- u belirtilerek, Katma De er Vergisi ne tabi oldu u fleklinde görüfl bildirerek, uygulamay bu flekilde yönlendirmifltir. Ayr ca, Maliye Bakanl özelgelerin ötesine geçerek, konuyu Genel Tebli düzeyinde aç klam flt r. (Devam gelecek say da) Aile fiirketleri nde Kurumsallaflma ve Arzum un Baflar Hikayesi konufluldu Adana da ifl ve meslek sahibi kad n derneklerinin oluflturdu u fl ve Meslek Sahibi Kad nlar Güçbirli i Platformu, ifl dünyas n n baflar l isimlerini Adana ifl dünyas ile buluflturmaya bafllad. Adana Sanayi Odas Salonu nda düzenlenen Adana Gelece ini Konufluyor paneller zincirinin ilk toplant - s na, küçük ev aletlerinde önemli marka olan Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. Afi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Kolbafl konuk oldu. Platform ad na fikad Baflkan Elif Do an Türkmen in konuflmas yla bafllayan toplant ya, Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Adana Ticaret Borsas Meclis Baflkan fiahin Bilgiç ve Yönetim Kurulu Baflkan Muammer Çal flkan, Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan Bekir Sütcü ile çok say da davetli kat ld. LK ADIM 1953 TE DA ATILDI Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Murat Kolbafl, Arzum un Kaz m, Kemal ve brahim Kolbafl kardefller taraf ndan aile flirketi olarak kuruldu unu vurgulad. fiirketin kökeninin 1963 y l na dayand - Murat Kolbafl n belirterek, Arzum markas 1966'da tescil edildi. Dedem de Adana da ticaretle u raflm fl, dan mal al p sat yorlarm fl. lk flirketin ad Güney thalat, Krups un mümessilli ini al yorlar. Bu s rada elektrikli ev aletleriyle tan fl yorlar. Krups un isim hakk n alamay nca Arzum ismiyle bafll yorlar dedi. Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne ait olan ve 10 dönüm arazi üzerinde 3500 metrekare kapal alana sahip bulunan Alt n Murt Fabrikas kiraya ç kar lm flt r. Selamp nar Mahallesi nde bulunan fabrikan n; * Yüksekli i, bina taban ndan döfleme alt 4 metre, çat üzeri yüksekli i 5,10 metredir. * Bina içerisindeki kolonlar ve ana kirifller, prefabrik beton sistemi ile yap lm flt r. * Çat, alüminyum trapez sac ile örtülüdür. * Fabrikaya ait çeflitli büyüklükte 9 adet dükkan mevcuttur. Arzum un ikinci kufla n yönetimine geçti ini, Arzum ve Felix markalar yla Türkiye pazar nda önemli bir paya sahip oldu unu vurgulayan Kolbafl, uluslararas marka olma hedefine odakland klar n söyledi. Aile flirketlerinde sürdürülebilirli in önemine de inen Kolbafl, mutlaka aile anayasas oluflturulmas, kurumsallaflman n gerçeklefltirilmesi ve ortaya ç kan sorunlar n aç kça gündeme getirilmesi gerekti ini bildirdi. KIVANÇ: KURUMSALLAfiMADA STEN LEN SONUCA ULAfiILAMADI Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, ticarette s n rlar n kalkt, yo un rekabet ortam nda flirketlerin hayatta kalabilmeleri için kurumsal yap lar n güçlendirmelerinin büyük önem kazand n belirtti. Türkiye nin yan s ra tüml dünyada dördüncü nesile ulaflabilmifl aile flirketlerinin say s n n parmakla gösterilebilecek kadar az oldu- Zeki K vanç una dikkat çeken K vanç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne kay tl 1 milyon 350 bin sermaye flirketinin yüzde 94 ünün aile flirketi oldu unu ifade etti. Kurumsallaflma anlam nda istenilen sonuçlara ulafl - lamad n belirten K vanç, Zaman geçtikçe ve görevler yeni nesillere devredildikçe aile içi uyuflmazl klar ve yetki karmaflas kay plara neden olmakta. Bu da dinamik yap lar na ra men aile flirketlerinde önemli sorunlara yol aç yor dedi. Toplant sonunda, konuk Murat Kolbafl ile katk lar ndan dolay Nilgün Özler ve S d ka U urlugüngör e plaket verildi. KARA SALI DA K RALIK FABR KA SYD VAKFI DÖNER SERMAYE filetmes NE A T ALTINMURT FABR KASI K RALIKTIR Baflvurular, Karaisal Sosyal Yard mlaflma Dayan flma Vakf Döner Sermaye flletmesi ne yap lacakt r.

5 HABER SANAY ODASI 17 KASIM 2014 fi SA LI I VE GÜVENL AC L DURUM PLANININ HAZIRLANMASI (2) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Sunar Grup, 5 bin kifliye aflure da tt Sunar Grup, Adana Tren Gar önünde vatandafllara kendi üretti i meyvelerin de içinde bulundu u aflure ikram etti. Birlik, beraberlik ve kardefllik duygular na katk sa lamak amac yla Aflure Günü nde tarihi istasyon binas önünde yap lan etkinli e, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odas Baflkan Atila Menevfle, Adana Ticaret Odas Meclis Baflkan Tarkan Kulak, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Sunar Grup Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Çomu ile Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan ve Sunar Grup CEO su Hüseyin Nuri Çomu kat ld. Etkinlikte konuflan Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Muharrem ay n n herkese huzur, mutluluk ve bar fl getirmesini diliyorum. Bu ayda Müslümanlar n birbirini daha iyi anlamas gerekti ine inan yorum dedi. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan ve Sunar Grup CEO'su Hüseyin Nuri Çomu da, aflurenin, bereketi, bollu u simgeledi ini belirterek, "Gün, birlik olma, beraber olma günü. Aflure kazan n n bereketini ifllerimizle, memleketimizle, milletimiz ve dünyam zla paylaflma zaman " dedi. Konuflmalar n ard ndan Aflure kazan n n önüne geçen kat l mc lara, Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü kendi elleriyle Aflure ikram etti. Sunar Grup un taze meyvecilik flirketi NÇS nin üretti i narlarla süslenen aflure, 5 bin kifliye da t ld y l Odam z ajandas na ilan vermek isteyen üye firmalar m z n dikkatine Odam z taraf ndan 2015 Y l Adana Sanayi Odas Ajandas haz rlanacak ve tüm üyelerimize, kurum ve kurulufllara, konsolosluklara, yerel ve ulusal bas n temsilciliklerine, ilgili bakanl klara ve müsteflarl klara gönderilecektir Y l ADASO Ajandas nda üye firmalar n n reklamlar na yer verilecektir. Reklam bedeli; Ajandan n ilk (ön) bölümünde: 1.SAYFA : TL 2.SAYFA : TL 3.SAYFA : TL Takiben TAM SAYFA : TL YARIM SAYFA: : TL K SAYFA : TL Ajandan n son bölümünde ise; TAM SAYFA: TL Olarak uygulanacakt r. Firmalar m z n tan t m na imkan sa layacak 2015 Y l ADASO Ajandas na reklam vermek isteyen firmalar m z n 1 Aral k 2014 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar Odam za baflvurmalar n rica ederiz. Bilgi ve Baflvuru çin: Mustafa Baflkan - Bas n Telefon: (Dahili 126) Bir önceki yaz m zda iflyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarla ilgili acil durum plan, iflyeri için tasar m veya kurulufl aflamas ndan bafllamak üzere acil durumlar n belirlenmesi, bunlar n olumsuz etkilerini önleyici ve s n rland r c tedbirlerin al nmas, görevlendirilecek kiflilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluflturulmas konular üzerinde durulmufltur. Bu yaz m zda ise acil durum plan n n haz rlanmas n n tamamlanmas bak m ndan dokümantasyon, tatbikat ve acil durum plan n n yenilenmesi aflamalar üzerinde durulacakt r. Haz rlanan acil durum plan asgarî afla daki hususlar kapsayacak flekilde dokümante edilmelidir. (A) a) flyerinin unvan, adresi ve iflverenin ad. b) Haz rlayanlar n ad, soyad ve unvan. c) Haz rland tarih ve geçerlilik tarihi. ç) Belirlenen acil durumlar. d) Al nan önleyici ve s n rland r c tedbirler. e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri. f) Afla daki unsurlar içeren iflyerini veya iflyerinin bölümlerini gösteren kroki: 1) Yang n söndürme amaçl kullan lacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlar n n bulundu u yerler. 2) lkyard m malzemelerinin bulundu u yerler. 3) Kaç fl yollar, toplanma yerleri ve bulunmas halinde uyar sistemlerinin de yer ald tahliye plan. 4) Görevlendirilen çal flanlar n ve varsa yedeklerinin ad, soyad, unvan, sorumluluk alan ve iletiflim bilgileri. 5) lk yard m, acil t bbi müdahale, kurtarma ve yang nla mücadele konular nda iflyeri d fl ndaki kurulufllar n irtibat numaralar. (B) Acil durum plan n n sayfalar numaraland r larak; haz rlayan kifliler taraf ndan her sayfas paraflan p, son sayfas imzalan r ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek ekiplerin kolayca ulaflabilece i flekilde iflyerinde saklan r. (C) Acil durum plan kapsam nda haz rlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde as l olarak bulundurulur. Haz rlanan acil durum plan n n uygulama ad mlar n n düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirli inden emin olmak için iflyerlerinde y lda en az bir defa olmak üzere tatbikat yap l r, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yap l r. Gerçeklefltirilen tatbikat n tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler do rultusunda yap lacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu haz rlan r. De iflen durumlara göre acil durum planlar k smen veya tamamen yenilenece i gibi tehlike s n f na göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iflyerlerinde s ras yla en geç iki, dört ve alt y lda bir yenilenmesi gerekir. Kazas z günler dile i ile. 5

6 17 KASIM 2014 HABER 6 SANAY ODASI Sanayicilere Torba Yasa ile SGK borçlar na getirilen ödeme kolayl ve avantajlar anlat ld K vanç: Borç yap land rma f rsat mutlaka de erlendirilmeli Adana Sanayi Odas (ADASO) düzenlemelerin destekçisi Baflkan Zeki K vanç, Torba Yasa olduklar n belirten K vanç, Uzun ile borç yap land rmas konusunda süredir dile getirdi imiz borçlar n önemli avantajlar ve kolayl klar zaman nda eksiksiz olarak ödeyen sa land n, bu f rsat n yükümlüleri teflvik edecek yeni de erlendirilmesi gerekti ini düzenlemeler yap lmas ile ilgili söyledi. talebimizi bu vesileyle bir kez daha Adana Sanayi Odas ve Adana yeniliyorum dedi. Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü SGK YA 13 B N 177 iflbirli iyle düzenlenen 6552 Say l BAfiVURU YAPILDI Kanun Kapsam nda Adana Sosyal Bulunan Borçlar n Yeniden Güvenlik l Yap land r lmas konulu Müdürü Kaflif toplant da konuflan ADASO K l ç, borçlar n Baflkan Zeki K vanç, yeniden yap lansgk n n prim alacaklar n n d r lmas na yeniden yap land r lmas n n iliflkin sanayicileri ve iflverenleri düzenleme yak ndan ilgilendirdi ini hakk nda vurgulad. Sanayici ve iflverenlerin iflverenlerin yap lan bilgilendirilerek düzenlemelerle ilgili kat l m n bilgilendirilmesini art r lmas n amaçlad klar n belirten amaçlad klar n K vanç, sanayicilerin bildirdi. sorunlar na çözüm bulma ve Yap land rma ile h zla de iflen yasal mevzuat SGK l Müdürü Kaflif K l ç ilgili baflvurular hakk nda bilgilendirme en k sa zamanda sonuçland rmaya amaçl toplant lar çok çal flt klar n ifade eden K l ç, önemsediklerini ifade etti. yap land rmadan yararlanmak için Borçlular lehine yap lan olumlu Adana da bugüne kadar 13 bin 177 baflvuru oldu unu, 10 bin 760 baflvurunun sonuçland r ld n kaydetti. SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Aç kgöz ise, 6552 Say l Torba Kanunun SGK bak m ndan getirdi i yenilikler ve yap lan de ifliklikler, SGK prim borçlar n n yap land r lmas ve sigortal lara yeni gelen haklar konulu sunum yapt. SGK DA SON BAfiVURU 31 ARALIK Yasadan 2014 Nisan ve öncesi aylara iliflkin borçlar bulunanlar n yararlanabilece ini vurgulayan Aç kgöz, yap land rmadan yararlanmak isteyenlerin 31 Aral k 2014 tarihine kadar kuruma baflvurmalar gerekti ini bildirdi. Aç kgöz, uygulama ile gecikme cezas ve gecikme zamm borçlar n n tahsilinden vazgeçilerek Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi (Y -ÜFE) ayl k de iflim oran n n esas al naca n kaydetti. Genel Müdür Ahmet Aç kgöz, yap land r lan borçlar n peflin veya ikifler ayl k dönemler halinde 18 taksite kadar ödeme imkan getirildi ine dikkati çekerek, Borçlar n yap land ran iflverenler borcu yoktur yaz s alabilecek, bu borçlar ndan dolay icra takibi ve haciz ifllemlerine u ramayacak, teflviklerden yararlanabilecek diye konufltu. Adana Vali Yard mc s Mustafa Yüksel Karada, Adana Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Atila Menevfle nin de kat ld toplant da, kat l mc lar n yap lan düzenlemelere iliflkin sorular Genel Müdür Ahmet Aç kgöz ve Sigortal Hizmet fllemleri Daire Baflkan Gökhan Tuna taraf ndan cevapland r ld. SGK Sosyal Güvenlik Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Aç kgöz

7

8 8 17 KASIM 2014 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU YER fieh R DÜZENLEY C 19/11/ /11/2014 Uluslararas Logitrans Transport Lojistik Fuar 19/11/ /11/2014 Hometex 2014 Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuar Ev Tekstili ve Dekoratif Tüm Ürünler 19/11/ /11/2014 ZÜCCEV 2014 Yük Tafl ma ve Lojistik Hizmetleri, Tafl ma Araç ve Sistemleri, IT, Telematik, Telekominikasyon, ntralojistik, Yük Ak fl, Depolama Sistemleri Züccaciye Sofra ve Mutfak Eflyalar, Cam Ürünleri, Porselen, Seramik, Hediyelik Eflya, ve Dekoratif Ürünler, Çelik Mutfak Eflyalar, Plastik Ev Gereçleri 19/11/ /11/2014 TARIM FUARI Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuar Tar m, Hayvanc l k, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi SERA-BAHÇE FUARI Serac l k, 19/11/ /11/2014 Bahçecilik, Fidanc l k, Çiçekçilik, Tohumculuk ve Serac l k, Bahçecilik, Fidanc l k, Tohumculuk, Çiçekçilik Teknolojileri Fuar 19/11/ /11/2014 Gaziantep Mobilya, Dekorasyon, Orman Ürünleri ve Ev ve Ofis Mobilyalar, Yataklar, Dekorasyon, Orman Ürünleri, Mobilya ve Mobilya Aksesuarlar Fuar Aksesuarlar ve Yan Sanayi, Üretim Malzemeleri 20/11/ /11/2014 Fastener Fair Turkey (2.Ba lant ve Sabitleme Endüstriyel Ba lant ve nflaat Tespit Elemanlar, Montaj ve Kurulum Sist., Elemanlar, Teknolojisi Fuar,) Ba lant Üretim Teknolojileri, Depolama, Da t m ve Fabrika Donan m 20/11/ /11/ Domatexpo Domates Yetifltiricili i veteknoojileri Alet ve Makine, Bitki Besleme, Zirai laç, depolama ürünleri, lojistik, Fide, Fuar meyve 20/11/ /11/ /11/ /11/2014 MARBUILD'14 Mezopotamya-Mardin Yap Grubu nflaat Tadilat Fuar Fashionist Abiye, Gelinlik, Damatl k ve Aksesuarlar Fuar nflaat, Yap Malzemeleri, Is tma, So utma, Kap, Pencere, Mobilya, Mutfak, zolasyon, Boya, H rdavat, fl Makineleri Abiye, Gelinlik, Damatl k ve Aksesuarlar 21/11/ /11/2014 Bal ve Ar Ürünleri Fuar 2014 Ar c, Bal, Ar Ürünleri, Üretim Malzemeleri, Kovan, Petek, Paketleme 22/11/ /11/2014 Estetik A Plus Güzellik ve Estetik Fuar 24/11/ /11/2014 EIF Enerji Fuar 26/11/ /11/ Perakende Fuar 26/11/ /11/2014 MÜS AD Müsiad Ticaret Fuar 27/11/ /11/2014 S RHA- STANBUL /11/ /11/2014 IDME- Afet Yönetimi Fuar ve Konferans 27/11/ /11/2014 Maden Türkiye Madencilik, Maden Makine ve Ekipmanlar, fl Makineleri Fuar Aplus Güzellik Salonlar, Aplus Güzellik Ürünleri, Estetik Merkezleri ve Klinikler, Hastaneler, Saç Ekim Merkezleri, A Plus SPA&Wellness, Kozmetik-Dermatoloji Elektrik Üreticileri, Da t c lar, Enerji Sektörünün Tüm Üreticileri, Da t c s Güvenli i ile lgili fiirketler. Ma aza Market Ekipmanlar, Raf Sistemleri, Otomasyon Sistemleri-Güvenlik, Perakende Yaz l mlar, Dekorasyon, Tasar m, Vitrin Hizmetleri, Yazarkasa- Barkod Sistemleri Makine ve Makine Ekipmanlar, nflaat, nflaat Malzemeleri ve Mobilya, Tekstil ve Haz r Giyim, G da Ürünler çecek, Ambalaj Otel, Restoran ve Bar/Kafe için; Yiyecek, çecek ve G da, Ekipman, Mobilya, Hijyen, Hizmet ve Teknolojileri Afet Öncesi, S ras ve Sonras nda Kullan lan Ekipman ve Malzemeler, Prefabrike ve Sürdürülebilir Yap Malzemeleri, Afet Sonras Yaflam, Çad rlar. Maden Arama Bilgi Sistemleri, flletme ve Üretim Makine Ekipman ve Teknolj., Cevher Haz rlama, fl Güvenli i Sistem ve Ekipmanlar, fl Makineleri 27/11/ /11/2014 Kauçuk Kauçuk Endüstrisi Fuar Kauçuk Endüstrisi Belediye -Kent 2014 fl Makineleri, Kent Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri, Spor Tesisleri ve 27/11/ /11/2014 (16.) Ekipmanlar, Ar tma ve At k Yönetimi Flower Show Türkiye 2014 Avrasya Bitki Fuar ç ve D fl Mekan Saks l Süs Bitkileri, Çiçek So anlar, Torf, Perlit, Plastik Saks 27/11/ /11/ Uluslararas Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Malzemeleri, Tar m Aletleri Sanayileri Fuar Çorum Tar m Fuar 2014, Çorum Tar m ve 27/11/ /11/2014 Hayvanc l k Fuar 2.Türk Arap G da ve G da Teknolojileri Fuar kili 01/12/ /12/2014 Görüflme Al m Heyeti Organizasyonu G da Zirvesi 03/12/ /12/2014 Pazarlama Fuar /12/ /12/2014 Aysaf 13.Uluslararas Ayakkab ve Yan Sanayi Fuar 03/12/ /12/2014 Growtech Eurasia Uluslararas Sera, Tar m Ekipmanlar ve Teknolojileri Fuar 03/12/ /12/2014 HPCI Ortado u ve Avrasya Kongre ve Fuar 04/12/ /12/2014 ATRAX'14 04/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Fespa Eurasia 04/12/ /12/2014 MOF'14 -Mersin 5.Otomobil, Ticari Araçlar ve Motosiklet 39.Uluslararas Gamex/Compex Bilgisayar ve Dijital Oyun Fuar Kal p Avrasya 2014 Bursa 7.Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayiler Fuar Bursa 13.Uluslararas Metal flleme Teknolojileri Fuar Tar m, Tar m Teknolojileri, Serac l k, Hayvanc l k, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidanc l k G da ve G da Teknolojileri Pazarlama, Yay nc l k, Pazarlama letiflimi, E itim, Teknoloji, Yaz l m, Dan flmanl k, Lojistik, Reklam, Tan t m, Araflt rma Ayakkab Yan Sanayi Ürünleri, Aksesuar, Deri, Suni Deri, Taban, Tekstil, Makineler, Kurum Mümessillikler ve Dergiler Sera, Is tma, So utma, Havaland rma, Sulama Sistemleri ve Ekipmanlar, Tohum, Fide, Fidan, laç ve Gübre, Tar m Makineleri ve Hayvanc l k Ev ve Kiflisel Bak m, Kimyevi Ham Madde Ürünleri, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri Tema Park, E lence, Aktivite, Park, Dinlenme, Tesis Ekipmanlar, Sinema Gösteri, Akvaryum, Müze, Hobi Hizmetleri, Tesis Tasar m, nflaat ve Proje Otomobil, Ticari Araç, Motosiklet, Aksesuar, Otomotiv Yan Sanayi, Garaj Ekipmanlar, Akaryak t stasyonlar Bilgisayar, Bilgisayar Yaz l mlar, Bilgisayar Oyunlar ve Çevre Birimleri, Cep Telefonlar, Ev Sinema Sistemleri, Plazma TV'ler, Digital Kameralar, Güvenlik ve Alarm Sistemleri, Kal p Teknolojileri ve Yan Sanayi Mürekkep, Finishing, Yaz l m, Dijital flaretleme, Sarf Malzemeleri, Bask, Nak fl ve Kesme Makineleri, Substratlar, Sustratlar, Outdoor Signage Metal flleme Makineleri, Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, Pnömatik, Hidrolik (Depolama ve stifleme Özel Bölümü) 04/12/ /12/2014 Bursa 6.Sac flleme Teknolojileri Fuar 2014 Sac, Boru, Profil, flleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri 04/12/ /12/2014 BELEX 2014 Bursa 12.Uluslararas Elektrik, Elektronik,Otomasyon,Ayd nlatma ve letiflim Fuar Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Ayd nlatma, letiflim 04/12/ /12/2014 Bursa 5.H rdavat ve fl Güvenli i Fuar H rdavat, fl Güvenli i, Endüstriyel Malzemeler 04/12/ /12/2014 Travel Turkey zmir "8.Turizm Fuar ve Konferans " 04/12/ /12/2014 Plast Eurasia Uluslararas Plastik Endüstrisi Fuar 04/12/ /12/2014 Eyafexpo - Engelsiz Yaflam Fuar 05/12/ /12/2014 Tüp Bebek Fuar 05/12/ /12/2014 Türkiye Sa l k Fuar 10/12/ /12/2014 Health Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sa l k Turizmi Fuar 11/12/ /12/2014 S LMO STANBUL Optik Fuar Optik ve Oftalmolojik Ürünler 11/12/ /12/2014 Ayakkab Yaz "37. zmir Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Fuar " 12/12/ /12/2014 BS Anne Bebek Çocuk Fuar 13/12/ /12/2014 E itim, E itim Materyalleri ve Teknolojileri Fuar 16/12/ /12/2014 Educaturk E itim ve Kariyer Fuar 17/12/ /12/ /12/ /12/2014 Food & Spirit 19/12/ /12/2014 Gapshoes 20.Uluslararas Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuar TRANS ST Ulafl m Teknolojileri, Araçlar ve Ürünleri, Sistemleri Sempozyum ve Fuar FUAR KASIM-ARALIK 2014 YURT Ç FUAR TAKV M l Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Tatil Köyleri, Havayollar Firmalar, Oteller, Seyahat Acenteler Enjeksiyon, fiiflirme Film, Poflet Kesme, Flexo Bask Makineleri, Extruderler, Mühendislik Plastikleri Polimerler, Granül, Enjeksiyon Kal plar Görme, iflitme, Ortopedik ve Zihinsel Özürlüler için Tasarlanm fl Araç Gereç, Teknoloji ve Hizmetler, Mimari, Ulafl m ve Kent Çözümler, Özel E itim Hizm. Tüp Bebek Uygulama Merkezleri, Malzemeleri, Hastaneler ve Bebek Bak m Ürünleri Hastane, Sa l k Turizmi, Termal, Yafll Bak m, Sa l k E itimi Medikal Ürün ve hizmetler, laç ve eczac l k Ameliyathane Cihazlar, Aletleri Ve Donan mlar, Acil Ve Yo un Bak m Ekipmanlar, Hasta Yataklar, Hastane Mobilyalar, Laboratuar Ekipmanlar ve Sa l k Turizmi Ayakkab, Çanta ve Aksesuarlar Bak m, Tafl ma Gereçleri, Güvenlik, Mobilya, Tekstil, E itim E lence, G da, Kozmetik, Oyuncak, Kitap, Süreli Yay nlar E itim, Materyalleri ve Teknolojileri, S navlar, Yurtd fl Programlar, Finansal ve Bankac l k, Sigorta, Uçak Biletleri, Vize Hizmetleri, Konsolosluk ve Dernekler, Ulusal & Yabanc Üniversiteler, lkö retim, Lise ve Kolejler, Dil Okullar, Dershaneler, Okul Öncesi & Mesleki E itim Kurumlar Ayakkab, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yemek Firmalar, çecek Firmalar, çki Firmalar, Restoranlar, Kafeler, Barlar, Gece Kulüpleri ve Tedarikçileri, Yay nlar Kara ve Demiryolu Toplu Ulafl m Araçlar, Yol, Köprü ve Demiryolu Teknolojileri, Metro Demiryolu Araçlar, Bilet ve Ücretlendirme Sist. Trafik Yönetimi, Deniz Tafl mac l, Yol- nflaat Bak m Araçlar Fuar Fuar Fuar Tüyap Adana Fuar ve Kongre Tüyap Adana Fuar ve Kongre OFM Ortado u Fuar Fuar Kumluca Belediyesi Fuar Alan Movapark Mardin Fuar Alan Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Askeri Müze Kültür Sitesi Harbiye Hilton Kongre ve Sergi ATO Kongre ve Sergi Saray Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Fuar Adana Adana Eko MMI Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Tüyap Adana Fuarc l k A.fi. Gaziantep Erexpo Fuarc l k A.fi. Antalya Mardin Ankara Mack Brooks Fuarc l k A.fi. MSK Fuarc l k Ltd. fiti. Zümrüt Fuarc l k Tan. Org. San. Tic. Ltd.fiti. Patika Tan t m Fuar ve Sergi Org. Hizmet.Ltd.fiti. Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. Tic. A.fi. JNR Fuarc l k Ltd. fiti. Domino Fuarc l k Ltd. fiti. Soysal Fuarc l k Tan. Org. Ltd. fiti. Fuarc l k A.fi. Kongre GL Events Fuarc l k A.fi. ATO Kongre ve Sergi Saray Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Fuar ve Kongre Tüyap Fuar ve Kongre Fuar Çorum TSO Fuar Sheraton Çeflme Fuar Kongre ve Sergi Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Fuar Antalya Fuar WOW Kongre / Fuar Yeniflehir Fuar Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Fuar Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Bursa Uluslararas Fuar ve Kongre Uluslararas zmir Fuar Alan Tüyap Fuar ve Kongre Fuar ATO Kongre ve Sergi Saray Polat Otel Fuar Trio Fuar Yap m Ankara A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. Çorum zmir Antalya Mersin Bursa Bursa Bursa Bursa CYF Fuarc l k A.fi. Atlas Uluslararas Fuarc l k Reklam Org. Ltd. fiti Turab Fuarc l k Reklam Org. Hizmetleri A.fi. Eventus Organizasyon Fuarc l k ve Tic A.fi. Pozitif Fuarc l k A.fi. UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.fi. Sedef Fuar ve Kongre Hizmetleri San. Tic. A.fi. Tureks Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti. Forum Fuarc l k ve Gelifltirme A.fi. Rönesans Fuarc l k ve Yay nc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Fespa Eurasia Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. Bursa Tüyap Bursa Fuarc l k A.fi. ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat zmir flleri. Tic.A.fi - Hannover Fairs Turkey Fuarc l k A.fi. Tüyap Tüm Fuarc l k Yap m A.fi. Ankara MBA Grup Uluslararas Fuarc l k Ltd. fiti GL Events Fuarc l k A.fi. FC Fuarc l k Organizasyon Ltd. fiti. Pozitif Fuarc l k A.fi. Fuar Voli Fuar Hizmetleri A.fi.- 24 Saat Fuarc l k Ltd. fiti. ZFAfi zmir Fuarc l k Uluslararas zmir Fuar zmir Hizmet. Kültür ve Sanat Alan flleri. Tic.A.fi Kongre Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti Hilton Kongre ve Sergi ISF Fuarc l k Tic. Ltd. fiti. Kongre Boyut Fuarc l k Hizmet. Org. Ltd. fiti OFM Ortado u Fuar Akort Tan t m Org. ve Gaziantep Fuarc l k Ltd. fiti. Maslak Arena Venue IDF Uluslarars Fuarc l k A.fi. Kongre Fiera Milano nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi.

9 HABER /FUAR 17 KASIM Kurul üyeli i için baflvurular 28 Kas m a kadar Adana Sanayi Odas na yap labilecek TOBB l Genç ve Kad n Giriflimciler Kurullar nda yeni dönem bafll yor Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i taraf ndan Genç ve Kad n Giriflimciler Kurullar n n çal flma esaslar yeniden belirlendi. Yeni dönemde kurullarda Adana Sanayi Odas üye kontenjan say lar 48 er kifli olacak. Kurul üyeli i için baflvurular n 28 Kas m 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Adana Sanayi Odas na yap lmas gerekiyor. Konuyla ilgili olarak gönderilen yaz da, TOBB Kad n Giriflimciler Kurulu, TOBB Genç Giriflimciler Kurulu ve TOBB l Kad n Giriflimciler Kurulu ile TOBB l Genç Giriflimciler Kurulu Çal flma Esaslar n n Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i taraf ndan uygulamada karfl lafl lan hususlar, gelen talep ve öneriler do rultusunda yeniden düzenlendi i bildirildi. Düzenlemeler kapsam nda, yeni dönemde Adana Ticaret Odas koordinasyonunda faaliyet gösterecek TOBB Adana l Genç Giriflimciler Kurulu ile Adana Ticaret Borsas koordinasyonunda faaliyet gösterecek TOBB Adana l Kad n Giriflimciler Kurulu nun Adana Sanayi Odas üye kontenjan say lar 48 er kifli olacak. TOBB l Kad n ve Genç Giriflimciler Kurulu cra Komitesi üyeleri 25 Aral k 2014 Perflembe günü yap lacak seçimle Güney Kore için doland r c l k uyar s Güney Kore ye ihracat ve özellikle bu ülkeden ithalat yapan Türk firmalar n n elektronik posta adreslerine yasad fl yollardan girerek yaz flmalar n okuyan üçüncü flah slar n, sahte e-posta adreslerinden gönderdikleri mesajlar yoluyla doland r c l k yapt klar bildirildi. Seul Ticaret Müflavirli i nden Ekonomi Bakanl na gönderilen ve TOBB taraf ndan ulaflt r lan yaz da, Elektronik posta yaz flmalar üçüncü kifliler taraf ndan yasa d fl yollarla takip edildi i, teklif verme aflamas nda, sat c n n e-posta adresine benzer bir adres kullanan doland r c, al c ya kendi banka hesap numaras n gönderdi i vurguland. Yaz da, Sahte adresten gelen mesaj n doland r c dan geldi ini fark etmeyen al c, mesajda belirtilen hesaba para transferi yapmakta, kendisine ürün veya konflimento gönderilmedi i için sat c yla temasa geçti inde veya gerçek sat c banka hesab gönderdi inde ise doland r ld n fark etmektedir denildi. Kullan lan sahte e-posta adreslerinin, sat c n n adresine çok benzeyen adresler oldu una dikkat çekilen yaz da, Adresteki bir karakter benzer bir karakter ile (örne in O harfi yerine 0 rakam ) de ifltirilmekte veya ayn isim ile baflka bir adres yarat lmaktad r. uyar s nda bulunuldu. KASIM-ARALIK 2014 YURT DIfiI FUAR TAKV M FUAR ADI TÜRÜ BAfiLANGIÇ B T fi TAR H TAR H KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR THE BIG 5 SHOW M YAPI, NfiAAT DUBA BAE EXPOT M EMBALLAGE M AMBALAJ MALZEMELER VE MAK NELER PAR S FRANSA B TEKST L VE KONFEKS YON YAN SANAY, EV TEKST L, 20. IRAN TEXTILES FUARI M HAZIR G Y M, DER KONFEKS YON VE YAN SANAY TAHRAN RAN MER DYEN PLASTIMAGEN M PLAST K, PLAST K fileme MAK NELER, LAST K TEKNOLOJ S, ALET VE EK PMANLARI, KALIPLAR, OTOMASYON, KAUÇUK ÜRÜNLER MEKS KO MEKS KA MM B DENIM BY PREMIERE VISION M TEKST L BARSELONA SPANYA U B AGRO+FOOD+DRINK+TECH EXPO GEORGIA M GIDA VE GIDA MAK NELER T FL S GÜRC STAN TÜYAP SIAL MIDDLE EAST M GIDA ABU DHAB BAE TO NfiAAT MAK NALARI, YAPI MATERYALLER MAK NALARI, BAUMA CHINA 2014 M NfiAAT ALET VE EK PMANLARI fiangay Ç N TO SIB 2014 M NfiAAT VE YAPI KAZABLANKA FAS MER DYEN TISSU PREMIER M TEKST L L LLE FRANSA U B IAP ULUSLARARASI OTOMOT V VE YEDEK PARÇA FUARI M OTOMOT V VE YEDEK PARÇA TAHRAN RAN MER DYEN 1. TÜRK HRAÇ ÜRÜNLER FUARI T GENEL T CARET HO CHI MINH CITY V ETNAM TO DUBAI INTERNATIONAL JEWELLERY WEEK M KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT DUBA BAE ROTAFORTE MANUFACTURING AND MACHINE TOOLS M MAK NE SEKTÖRÜ CAKARTA ENDONEZYA OA B YAPI VE NfiAAT MALZEMELER, NfiAAT RESTORASYONU, CONSTRUCT CANADA 2014 M BETON NfiAAT, EK PMAN, TES S YÖNET M TORONTO KANADA MM B PROMOTE M GENEL T CARET YAOUNDE KAMERUN TÜRKEL AUTOMECHANIKA SHANGAI M OTOMOT V YAN SANAY fiangay Ç N U B MADECOR EXPO 2014 M EV TEKST L, MOB LYA VE Ç DEKORASYON KAZABLANKA FAS TÜRKEL MOB LYA VE OF S MOB LYALARI, EV TEKST L, MOB LYA AKSESUARLARI, HALI, EV EfiYALARI VE TEKNOLOJ LER FURTEX ALGERIA Y Ç DEKORASYON CEZAY R CEZAY R SENEXPO PACK & PRINT ULUSLARARASI AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER FUARI M kendi aralar ndan seçilecek. Yeni düzenlemeye göre oluflturulacak olan kurula üye olacak olan kad n giriflimciler ile genç giriflimcilerin Ticaret siciline kay tl, gerçek kifli tacir veya tüzel kiflilerin orta, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azas olmas gerekiyor. Bunun yan s ra, lde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, giriflimcilik konusunda çal flmalar yürüten üniversite ö rencileri, ö retim görevlileri veya ö retim üyeleri ile toplum nezdinde sayg nl k uyand ran di er gerçek kifliler de (en fazla 9 kifli) l Kurul üyesi olmak üzere Adana Sanayi Odas na aflvuruda bulunabilecek. Konu hakk nda detayl bilgi ve baflvuru formlar na ve web sitesinden ulafl labilecek. Bir flirketin sahibi, orta yönetim kurulu üyesi, genel müdürü veya murahhas azas olarak faaliyet göstermekte olan kad n ve genç giriflimcilerin, kurul üyeli i için web sitesinde yer alan baflvuru formlar n eksiksiz bir flekilde doldurarak en geç 28 Kas m 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar göndermeleri gerekiyor. Sanayi üretimi, Eylül ay nda yüzde 2.2 artt Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 2,2 artt. Sanayide büyüme a ustos ay nda yüzde 5.2 düzeyindeydi. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd - r lm fl sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,7 art fl gösterdi.sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel y ll ) incelendi inde; 2014 y l Eylül ay nda bir önceki aya göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 0,1 artt. Takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 2,2 artt Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel y ll ) incelendi inde; 2014 y l Eylül ay nda bir önceki y l n ayn ay - na göre madencilik ve taflocakç l sektörü endeksi yüzde 8,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 6,4 artt. AMBALAJ, GIDA fileme, PAKETLEME VE BASKI MAK NELER TAHRAN RAN TÜYAP

10 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

11 DIfi T CARET BÜLTEN 17 KASIM Mimarl k, inflaat, hukuk, muhasebe ve iflletme konular nda hizmetler ALMANYA F RMA ADI: Process Active Consulting GmbH Hohenstaufenring Köln TEL: +49 (221) FAKS:+49 (221) e-posta: Yetkili Kifli: Kürflat Aydemir/Genel Müdür Uluslararas düzeyde flirketlerin hukuki ve mali uyuflmazl klar ndan kaynaklanan davalar n finansman na çözüm üretti i belirtilen Köln merkezli dan flmanl k flirketinin, Türkiye mahreçli flirketlerin baflta Almanya olmak üzere tüm AB ülkeleri, Rusya ve Avrasya ülkelerinde tahsil edilemeyen dosyalara yönelik alacaklar n n tahsili konusunda hizmet vermek istedi i bildirilmifltir. fiirketin, uluslararas mahkemelerde görülmesi gereken davalar n finansman n temin etti i, bu davalar sat n alma arzusunda olan yat - r mc lar tespit etti i ve söz konusu davan n haklar n n devrini sa lad ve bu arada üstlendikleri dosyalar n hukuki süreçteki masraflar n n da kendilerince karfl lanaca belirtilmifltir. GÜRC STAN F RMA ADI: Daniel Doinitsin Daniel Doinitsin Griboedov Str #26 Tbilisi TEL: +995 (59) e-posta: Yetkili Kifli: Daniel Doinitsin Daniel Doinitsin/ CEO Firma, Gürcistan da anahtar teslim, yeni projeler için Türk yat r mc arad - n bildiriyor. L TVANYA F RMA ADI: Strategic Staffing Solutions International Konstitucijos av. 7, Vilnius, Lithuania TEL: +370 (5) e-posta: Yetkili Kifli: Agne Segzdaite /Account Coordinator flletme ve bilgi ifllem hizmetleri veren S3 firmas (stratejik istihdam çözümleri), kendilerine Türkiye de, Antalya, Bursa, Adana, zmir gibi çeflitli bölgelerde görevlendirilmek üzere 2. seviyede destek mühendis (Desktop Support Engineers) deste i verebilecek ve yabanc dil s k nt s olmayan firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler PARAGUAY F RMA ADI: Perez Ramirez & CIA S.A.C.I Palma No : 561, Asuncion, Paraguay TEL: +595 (21) e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Miguel LOVERA (General Manager) Firma, elektrikli mutfak aletleri ve mutfak ekipman sektöründeki Türk firmalar n n temsilcili i almak istiyor. Söz konusu talep, T.C. Buenos Aires Büyükelçili i Ticaret Müflavirli imiz vas - tas yla iletilmifltir. PAK STAN F RMA ADI: DAWN MEDIA GROUP Haroon House, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi Pakistan TEL: +92 (21) e-posta: Yetkili Kifli: Khurram Bhatti / Manager Marketing Supplements Pakistan da yay nlanan DAWN, 29 Ekim de özel olarak ç karacaklar Türkiye Raporu na Türk firmalar n n reklam vermeleri konusunda Birli imizden yard m istemifltir. Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler KAZAK STAN F RMA ADI: SAKEN TIHANOV TEL: +7 (775 ) FAKS:+77 (27) e-posta: Yetkili Kifli: SAKEN TIHANOV Plastik profil, aksesuar ve mobilya üretimi ve sat fl alan nda faaliyet gösteren firma, Kazakistan da aç lacak olan büyük bir alüminyum fabrikas için alüminyum profillerde kullan lan siyah conta için fiyat teklifi istemektedir. Yüklü miktarda talep edecekleri contan n Türkiye, Rusya veya Ukrayna da üretilmifl olmas n n önemli olmad n belirten firma, kalite ve fiyat dengesine önem verdiklerini ve derece s cakl a dayan kl siyak renkli conta için Türk firmalardan teklif beklediklerini bildiriyor. Radyo, televizyon, iletiflim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler TUNUS F RMA ADI: ASSOCIATION TAAROF 34 rue Youssef Rouissi Borj Louzir Ariana TEL: +216 (71) FAKS:+216 (70) e-posta: Yetkili Kifli: Kamel ARFAOUI Kültür Derne i olan Association Taarof un ülkemizden radyo yay n donan mlar ithal etmek istedi i bildirilmifltir. Söz konusu talep, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l - yla iletilmifltir. Çeflitli bas l maddeler ve matbaac l k için malzemeler H ND STAN F RMA ADI: Kumar Impex Corp Off: B - 11, Prashant Vihar Delhi TEL: + 91 (11) e-posta: Yetkili Kifli: Miss Pooja Chand- Business Dev. Exe. Defter, müsvedde defter, vezne defteri, mumlu ka t, bilgisayar ka d gibi bir çok çeflit ka t malzeme üreticisi olan firma, bu ürünlerini Türkiye ye satmak istedi ini bildiriyor. Madencilik, tafl oca iflletme ve ilgili ürünler PERU F RMA ADI: ERKSAM THALAT HRACAT SAC Manzana P Lote 3 Urbanicaion San gnacio, Avenida San Hilarion, San Juan de Lurigancho, Lima - PERU, 036 TEL: +51 (1) FAKS:+51 (1) e-posta: Yetkili Kifli: Naz m Kurul Güney Amerika ülkesi olan Peru'nun baflkenti Lima'da bir flirket kuran yurttafl m z; madencilik alan nda dünyan n önde gelen ülkelerinden birisi olan Peru nun Casamarja Bölgesinde kiral k korsesiyum ya da sat l k maden arazileri bulundu unu, resmi devlet kurumlar ndan teknik dokümanlar, rezerv durumu, konumu belirtir ve di er minerallerin oldu u parsele ait belgeleri temin edip ilgililere gönderebilece- ini ve ayr ca mineral halinde toz, toprak, cevher ve hurda halde mineral sat fl ya da do rudan mineralin kendisi olacak flekilde sat fl n gerçeklefltirebilece ini bildirmifltir. Öte yandan gerekli koflullar n yerine getirilmesi kayd yla kredi kullanmalar n n da sa lanabilece i belirtilmifltir. TUNUS F RMA ADI: Cabinet Conseils Turki & Bailly 5 rue Dabdaba Kasbah Tunis TEL: +216 (21) e-posta: Yetkili Kifli: Jean-Louis BAILLY 1630 dönümlük sahada bulunan tafl oca- n n sat lmak istendi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Motorlu tafl t, römork ve araç parçalar KORE CUMHUR YET F RMA ADI: DOOCO ( )1309 G+ Kolon Digital Tower, 123 Digital-Ro 26gil, Guro-Gu, Seoul, South Korea TEL: +82 (70) FAKS:+82 (2) e-posta: Yetkili Kifli: YongByeol KIM / Overseas Business Dept. Araç içi kamera sistemleri [Car dashboard Camera (karakutu)] üreticisi olan firma, ürünlerini Türkiye de de satmak üzere kendileriyle iflbirli i yapabilecek firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildirmifltir. F RMA ADI: WACCO Co.,Ltd 923 Tamnip-dong, Yuseong-gu, Daejeon-si, Korea TEL: +82 (1600) 1631 FAKS:+82 (42) e-posta: Yetkili Kifli: Mike Hong / Director of International Sales Elektrikli küçük motosiklet ve elektrikli bisiklet üreticisi olan firman n, söz konusu mallar n Türkiye de da t m n sa layabilecek firmalarla iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Hyundai ve Chrysler elektrikli otomobillerde kullan lan BLDC motor ürünlerini de üretti i belirtilen firma, Kore Cumhuriyeti Büyükelçili i arac l yla ba lant kurmufl ve iflbirli i teklifini iletmifltir. Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler RUSYA F RMA ADI: ATAK e-posta: Yetkili Kifli: Tuka Kristian Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. PAK STAN F RMA ADI: DAWN MEDIA GROUP Haroon House, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi Pakistan TEL: +92 (21) e-posta: Yetkili Kifli: Khurram Bhatti / Manager Marketing Supplements Pakistan da yay nlanan DAWN, 29 Ekim de özel olarak ç karacaklar Türkiye Raporu na Türk firmalar n n reklam vermeleri konusunda Birli imizden yard m istemifltir. HONG KONG F RMA ADI: Prime Orchards Limited 10/F. Bangkok Bank Building, 490 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong TEL: FAKS: e-posta: Yetkili Kifli: Ken LEUNG T.C. Hong Kong Baflkonsoloslu u Ticaret Atafleli i taraf ndan Hong Konglu firman n ülkemizden meyve ithal etmek istedi i bildirilmifltir. RUSYA F RMA ADI: Gorodskoy Supermarket e-posta: Yetkili Kifli: Kolçevnikov Andrey Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. F RMA ADI: PRIZMA e-posta: Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. F RMA ADI: SPAR e-posta: Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. F RMA ADI: D X YUG e-posta: Yetkili Kifli: Tkaçenko Viktoria Firman n yafl sebze ve meyve ithalat yapmak istedi i, Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilli i taraf ndan bildirilmifltir. Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar H ND STAN F RMA ADI: H.S. Polymers Pvt. Ltd BR-67B, Shalimar Bagh New Delhi-10088, India TEL: +91 (11) FAKS:+91 (11) Yetkili Kifli: Sushant Dutta/ Export Manager Özellikle ayakkab taban, emniyet ayakkab s ve sanayi tipi botlarda kullan lan polimer üreticisi olan firma, ürünlerini satmak istedi ini bildiriyor. RAN F RMA ADI: ALTINMANAY TEL: +98 (443) e-posta: Yetkili Kifli: brahim Ramazani Firma, ham petrol, bitumen, polietilen, polipropilen, tiner, tolüene, xylene (isomer) diethylene glycol gibi ürünleri satmak istedi ini bildiriyor. MAKEDONYA CUMHUR YET F RMA ADI: SAB T UMER e-posta: Yetkili Kifli: Sabit Umer Ellerinde stok fazlas VASELINE markal deodorant, losyon, dudak koruyucu, cilt koruma kremi vb. bulunan firman n ürünlerini Türkiye ye ihraç etmek istedi i bildirilmifltir. Sabit Umer "TOBB Türkçe Konuflan Giriflimciler Grubu" üyesidir. RUSYA F RMA ADI: RUSYA FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, 06990, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Papa Care markal bebek kremi çeflitleri, bebek flampuan, bebek banyo jeli ve bebe ya ile Mosquitall markal sivrisinek kovucu krem, sivrisinek kovucu sprey, sivrisinek kovucu s v ürünler ve elektrikle çal flan sivrisinek kovucu üreticisi olan Bioguard adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i ve Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e baflvurmalar gerekmektedir.

12 Büyük Önder Atatürk için ADASO da sayg duruflu Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. y ldönümünde Adana Sanayi Odas nda da törenle an ld. ADASO bahçesindeki Atatürk büstü önünde 9 u 5 geçe düzenlenen törende, Adana Sanayi Odas Genel Sekreteri Gazi Y lmaz ve Oda Personeli, Kredi Garanti Fonu fiube Müdürü Sabahattin fienbayrak ve flube çal flanlar ile Türk Eximbank personeli sayg duruflunda bulundu, Türk Bayra yar ya indirildi. Japon ifladamlar heyeti ADASO da Adana Sanayi Odas n ziyaret eden Japon ifladamlar heyeti, evsel kat at klar n bertaraf edilmesi ve enerji üretilmesi ile ilgili ülkelerinde uygulanan projeleri anlatt. Evsel at klar n geri dönüflümü ile enerji üretiliyor, bu ifllemin K vanç, kurulmas planlanan 3 büve bölgede stratejik petro-kimya, yük üretim ve yat r m bölgesinden enerji yat r mlar n n gerçekleflmeilgili incelemelerde bulunmak çevreye de flehirlere de hiçbir birinin Do u Akdeniz de olaca n, siyle sanayi at klar n n imha edilüzere Adana ya gelen Japon zarar olmuyor dedi. bölgenin gelecekteki önemini mesi ve de erlendirilmesi büyük ifladamlar heyeti, Adana Sanayi Adana sanayisi ile ilgili tan t m art raca n vurgulad. önem kazanacak ve önemli yat r modas n ziyaret ederek, kent sunumunun yap ld ziyarette lar gündeme gelecek diye konufltu. sanayisi ile ilgili bilgi ald. K vanç, n oluflturulmas konuflan ADASO Baflkan Zeki Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök ve sa Tuzcu, Meclis Katip Adana'da merhum Özdemir Sabanc ÖZCAN: BÜYÜYECE Z Üyesi Rafet Milli ve taraf ndan 1966'da temelleri at lan ve Genel Sekreter Gazi SASA Genel Müdürü Toker Özcan, Sabanc Holding bünyesinde faaliyet Y lmaz ile biraraya gelen Soma ve Ermenek'te yaflam n yitiren gösteren SASA Polyester'in 48'inci Japon ifladamlar, evsel madencileri anarak, ifl güvenli ine çok kurulufl y ldönümü kutland. kat at klar n bertaraf önem verdiklerini ve geçen y l içinde Türkiye'nin ilk plastik pet flifle üreten edilmesi ve enerji bu alanda 20 milyon dolarl k yat r m fabrikas olma özelli i de tafl yan üretilmesi ile ilgili yapt klar n belirtti. Türkiye'nin en SASA'n n kurulufl y ldönümü Japonya da uygulanan büyük sanayi kurulufllar içerisinde kutlamas, fabrika yerleflkesindeki projeleri anlatt y l n muhtemelen 50'li s ralarda eski iflletme binas nda bitireceklerini anlatan Toker AKILLI ENERJ gerçeklefltirildi. Özcan, "Ortado u'da yaflanan POL T KALARINI Nostaljik fabrika geliflmeler ve Avrupa'daki ANLATTILAR foto raflar ndan dura anl k olumsuz etkilese Heyet ad na konuflan oluflan sergi ve de 50'nci y l m z JASE-W firmas yetkilisi kokteyl ile bafllayan kutlayaca m z 2016'da hem Shuji Kimura, ak ll kutlamaya, SASA Ödüllerin ilki Ça Üniversitesi cüsse olarak hem de enerji politikalar n n çal flanlar, Ça Rektörü Prof. Dr. Çetin Bedestenci, ürünlerimizi çeflitlendirerek dünya ülkelerine Üniversitesi Rektörü Çocuk Kanser Derne i Baflkan Celal daha da büyüyece iz" dedi. tan t lmas ve yat r m Çetin Bedestenci, Çelebi ve Çukurova Üniversitesi ÖDÜLLER VER LD imkanlar n n araflt r lmas Çukurova Rektör Yard mc s Prof. Dr. Seyhan için ziyaretlerde Konuflmalar n ard ndan bu Üniversitesi Rektörü Tükel'e sunuldu. Çukurova Üniversibulunduklar n ifade etti. y l ilki gerçeklefltirilen ve gemustafa Kibar, tesi Devlet Konservatuvar ö retim Kimura, Kentin leneksellefltirilmesi planlaseyhan Belediye üyelerinden oluflan Akademic Quartet dokusuna uygun flehir nan 'SASA - Çukurova'ya Baflkan Zeydan Grubu'nun konser verdi i gecede, merkezlerinde kurulan De er Katanlar Projesi' kapkaralar ile çok say da SASA'ya emek verenlere de onur SASA Genel Müdürü Toker Özcan sam nda ödüller verildi. tesislerde çöpler davetli kat ld. ödülleri da t ld. yak larak imha edilirken SASA da 48.kurulufl y ldönümü sevinci

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2015 YILI MARMARA BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş n Adı n Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici Mobilya, Gıda, Hazır Giyim, Tekstil, Tüyap Fuar ve Kongre 1 7 Ocak 2015 10

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 85.230.256,63 57.144.644,08 297.662,95 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 46.872.264,46 291. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ

Soru ve Yanıt. mali ÇÖZÜM 245 SMMMO Yay n Organ mali ÇÖZÜM 245 Soru ve Yanıt SORU 1 Yurt d fl nda iflçi olarak çal flt m süreler ile ilgili olarak ba kurdan borçlanma talep ederek ödemelerimi yapt m. Ödemeleri yapt m y l ile ilgili olarak y ll k gelir

Detaylı

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35)

Tebli. Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Ticaret Müste arl ndan: Tebli Ticarette Standardizasyon Tebli i Tebli No: (2005/35) Madde 1- thal edilecek oyuncaklar n, 17/5/2002 tarih ve 24758 say Resmi Gazete de yay mlanan Oyuncaklar Hakk nda Yönetmeli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 402.387,40 800.474.824,32 681.953.564,02 401.912,05 1.500,00 2.957.692,58 129.288,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı