T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ"

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

2 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetimine dahil olan taraflara teknik destek sa lamak amacıyla Çevre ve Orman Bakanlı ı,, Atık Yönetimi Dairesi Ba kanlı ı tarafından hazırlanmı tır. Mayıs 2008 T.C. Atık Yönetimi Dairesi Ba kanlı ı Sö ütözü Cad. 14/E Ankara Telefon Faks

3 Ç NDEK LER Tıbbi Atıklar 1 Tıbbi Atık Tanımı 3 Tıbbi Atıkların Sa lık Etkileri 4 Risk Altındaki Ki iler 5 Enfekte Atıklar ve Kesicilerin Tehlikeleri 6 Tıbbi Atık Miktarı 7 Tıbbi Atık Yönetiminde Uygulanacak Genel Esaslar 9 Tıbbi Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri 11 Belediyelerin Yükümlülükleri 20 Tıbbi Atıkların Gömülmesi 28 Kaynakça 31 EKLER Ek.1 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i 32 Ek.2 Ünite çi Atık Yönetim Planı Formatı (Sa lık Kurulu ları çin) 64 Ek.3 Ünite çi Atık Yönetim Planı Formatı (Belediyeler çin) 69

4 TIBB ATIKLAR G R S a lık hizmetlerinin, sa lık problemlerini azaltma ve insan sa lı ına yönelik potansiyel riskleri yok etme amaçlarını gerçekle tirmek için tehlikeli atıklar yaratması kaçınılmazdır. Sa lık kurulu larının faaliyetleri sırasında üretilen atıklar di er atıklardan daha fazla oranda yaralanma riski ve daha yüksek enfeksiyon riski ta ırlar. Atık nerede üretilirse üretilsin, atıklara muamele etmek için güvenli ve güvenilir yöntemler gereklidir. Tıbbi atıkların yetersiz ve uygunsuz muamelesi, ciddi halk sa lı ı sonuçları yaratabilir ve çevre üzerine olumsuz etkiler yapabilir. Bu yüzden güvenli tıbbi atık yönetimi, çevre sa lı ını korumanın önemli bir bile enidir. Hem kısa dönem, hem de uzun dönemde, etkili tıbbi atık yönetim programlarını uygulayabilmek için multisektörel i birli i ve her düzeyde etkile im gerekir. Politikalar global olarak düzenlenmeli ve yönetim uygulamaları yerel olarak yerine getirilmelidir. Ulusal politika ve yasal çatı kurulması, personelin e itimi ve halkın duyarlılı ının artması tıbbi atık yönetiminin temel unsurlarıdır. 4

5 D KKAT! TIBB ATIK BU AMBLEM NED R? B u amblem uluslar arası biyotehlike amblemi olup, bu amblemin kapsamında, toplanmasından ta ınmasına, geçici depolanmasından bertarafına kadar di er atıklardan ayrı i lem görmesi gereken tehlikeli tıbbi atıklar yer almaktadır. 5

6 TIBB ATIK TANIMI T ıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i ne göre tıbbi atık, sa lık kurulu larından kaynaklanan enfeksiyöz atık, patolojik atık ve kesicidelici atıkları ifade etmektedir. Daha geni bir tanımlamayla tıbbi atık tanımı, Mikrobiyolojik laboratuvar atıklarını, Kan, kan ürünleri ve bunlarla bula mı nesneleri, Kullanılmı ameliyat giysilerini (kuma, önlük ve eldiven ve benzeri), Diyaliz atıklarını (ekipmanlar), Karantina atıklarını, Bakteri ve virüs içeren hava filtrelerini, Enfekte deney hayvanı le leri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri, Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar ve benzeri atıkları (insani patolojik atıklar), Biyolojik deneylerde kullanılan kobay le lerini, Enjektör i nelerini, ne içeren di er kesicileri, Bistürileri, Lam-lameli, Kırılmı di er cam ve benzeri nesneleri kapsamaktadır. T.C. tarafından tıbbi atıkların güvenli yönetimi amacıyla yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i (Tarih: , RG:25883) nde sa lık kurulu larından kaynaklanan 6

7 atıklar dört ana ba lık altında toplanmı tır. Bu sınıflandırma a a ıda verilmektedir: I-EVSEL N TEL KL ATIKLAR -Genel Atıklar -Ambalaj Atıkları II-TIBB ATIKLAR -Enfeksiyöz Atıklar -Patolojik Atıklar -Kesici-Delici Atıklar III-TEHL KEL ATIKLAR IV-RADYOAKT F ATIKLAR TIBB ATIKLARIN SA LIK ETK LER T ıbbi atıklara maruziyet hastalık veya yaralanmaya yol açabilir. Tıbbi atıkların tehlikesi a a ıdaki özelliklerin bir veya daha fazlasından kaynaklanabilir. Enfeksiyona neden olabilen patojenler içerir, Kalıtsal yapı (DNA) üzerinde de i ikliklere neden olabilir, Toksik ya da tehlikeli kimyasal veya farmasötik maddeleri içerir, Radyoaktiftir, Kesicileri içerir. 7

8 Risk Altındaki Ki iler T ıbbi atıklara maruz kalan tüm bireyler potansiyel olarak risk altındadırlar. Risk altındaki bu bireylere, tıbbi atık üreten sa lık kurulu larının içinde veya dı ında olup, hem bu atıkları ta ıyan, hem de dikkatsiz yönetim sonucu bu atıklara maruz kalanlar dahildir. Risk altındaki ba lıca gruplar a a ıdadır: Doktorlar, hem ireler, yardımcı sa lık çalı anları ve di er hastane personeli, Sa lık kurulu larında veya evde tedavi ve bakım alan hastalar, Sa lık kurulu larının hasta ziyaretçileri, Çama ırhane, atık toplama ve ta ıma gibi sa lık kurulu larının destek birimlerinde çalı anlar, Atık bertaraf tesislerindeki i çiler Atık bo altım sahalarında ayıklama yapan ki iler, 8

9 ENFEKTE ATIKLAR VE KES C LER N TEHL KELER E nfekte atıklar birçok patojen mikroorganizmalardan birini içerir. Enfekte atıklardaki patojenler birçok yolla insan vücuduna girebilir: Derideki batma, yıpranma veya kesi yoluyla, Mukoz membranlar yoluyla, nhalasyonla, Sindirimle. Tıbbi atıklar aracılı ıyla bula manın HIV ve hepatit B-C virüs enfeksiyonlarıyla özel ili kisi vardır. Bu virüsler genellikle kan ile kontamine olmu ırınga i nelerinden yaralara bula tırılırlar. Sa lık kurulu larında antibiyotiklere ve kimyasal dezenfektanlara dirençli bakterilerin bulunması, kötü yönetilen tıbbi atıklarla yaratılan tehlikeleri daha da arttırmaktadır. Patojenlerin yo un oldu u kültürler ve kontamine olmu kesiciler (özelikle hipodermik i neler) sa lıkla ilgili akut potansiyel tehlikeleri barındıran atık maddelerdir. Kesiciler, patojenlerle kontamine olmu larsa, sadece kesik ve batmalara yol açmazlar, aynı zamanda bu yaraların enfekte olmasına da neden olabilirler. Bu iki riskten (yaralanma ve hastalık bula ması) dolayı kesiciler 9

10 çok tehlikeli bir atık sınıfı olarak kabul edilirler. Batma ve kesiklerin yanında esas sorun bu temasla bula an kan enfeksiyonlarıdır. Hipodermik i neler ise kesici atık kategorisinin önemli bir bölümünü olu tururlar. TIBB ATIK M KTARI T ürkiye deki devlet ve özel hastanelerden kaynaklanan çöpün fiziksel kompozisyonunu belirlemek amacıyla Devlet statistik Enstitüsü tarafından 1995 yılında Hastane Çöp Kompozisyon Ara tırması yapılmı tır. Devlet ve özel hastanelerden çıkan toplam katı atık miktarı, fiziksel kompozisyon da ılımı açısından incelendi inde, devlet hastanelerinde yatak ba ı günlük 1,92 kg. tıbbi, 0,38 kg. evsel katı atık ve 0,09 kg geri kazanılabilir madde olmak üzere toplam 2,39 kg atık olu urken, özel hastanelerde 2,01 kg. tıbbi, 1,35 kg. evsel katı atık ve 0,98 kg. geri kazanılabilir madde olmak üzere toplam 4,34 kg atık olu tu u belirlenmi tir. Poliklinik ba ı günlük tıbbi katı atık miktarı ise devlet hastanelerinde 0,05 kg, özel hastanelerde 0,18 bulunmu tur. Bakanlı ımız tarafından Ülkemizde hem toplam, hem de il bazında olu an tıbbi atık miktarının belirlenmesi için Devlet statistik Enstitüsü ve Sa lık Bakanlı ının da verileri kullanılarak bir çalı ma yapılmı tır. Tıbbi atık miktarı belirlenirken yataklı tedavi kurumları ile yataksız tedavi kurumlarında olu an tıbbi atık miktarları ayrı ayrı hesaplanmı tır. 10

11 769 Hastanelerin Kurumlara Göre Da ılımı (Kaynak: Yataklı Tedavi Kurum ları s tatis tik Yıllı ı, 2006) Sa lık Bakanlı ı Üniversiteler Özel MSB Belediye ekil: Yataklı Tedavi Kurumlarının Kurulu lara Göre Da ılımı (Yataklı Tedavi Kurumları statistik Yıllı ı, Sa lık Bakanlı ı, 2006) Sa lık Kurulu larının Yatak Kapasitelerine Göre Da ılımı Kaynak: Yataklı Tedavi Kurumları statistik Yıllı ı, Sa lık Bakanlı ı Üniversite Özel MSB Belediye ekil:hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Da ılımı (Yataklı Tedavi Kurumları statistik Yıllı ı, Sa lık Bakanlı ı, 2006) 11

12 Sa lık Bakanlı ı nın 2005 yılı verilerine (Sa lık Bakanlı ı, Yataklı Tedavi Kurumları statistik Yıllı ı, 2005) göre Ülkemizdeki toplam hastane sayısı 1198, bu hastanelerdeki toplam fiili yatak sayısı ise dur. llere göre yatak doluluk oranları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucu yataklı tedavi kurumları ile ayakta tedavi hizmeti veren sa lık kurulu larından günde 238,26 ton yılda ise 86968,3 ton. tıbbi atık olu maktadır. Tablo 2007 yılında yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren sa lık kurulu larında olu an tıbbi atık miktarı Tıbbi Atık Miktarı Ton/gün Tıbbi Atık Miktarı Ton/yıl Yataklı Tedavi 220, Kurumları Ayakta Tedavi 29, Hizmetleri TOPLAM 250, TIBB ATIK YÖNET M NDE UYGULANACAK GENEL ESASLAR T ürkiye de tıbbi atıkların güvenli yönetimiyle ilgili esaslar tarafından 22 Temmuz 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlü e giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i ile belirlenmi tir (EK-1). Yönetmeli e göre genel olarak atıkların kayna ında ayrı toplanması ve geçici depolanması sorumlulu u sa lık kurulu larının, atıkların geçici atık depolarından 12

13 alınarak ta ınması, sterilizasyon i lemine tabi tutulması ve bertaraf edilmesi konularındaki sorumluluklar ise belediyelere aittir. Tıbbi atıkların yönetimine ili kin ilkeler unlardır; Tıbbi atıkların çevre ve insan sa lı ına zarar verecek ekilde do rudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır. Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların olu umunun ve miktarının kayna ında en aza indirilmesi esastır. Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karı tırılmaması esastır. Tıbbi atıkların kayna ında di er atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, ta ınması ve bertarafı esastır. Tıbbi atıkların yarattı ı çevresel kirlenme ve bozulmadan do an zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, ta ıyıcıları ve bertarafçıları kusur artı olmaksızın sorumludurlar. Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu ki i, kurum/kurulu lar, bu atıkların çevre ve insan sa lı ına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları kar ılamakla yükümlüdürler. Tıbbi atık üreten sa lık kurulu ları ile bu atıkların ta ınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelinin periyodik olarak e itimden ve sa lık kontrolünden geçirilmesi ve tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır. 13

14 TIBB ATIK ÜRET C LER N N YÜKÜMLÜLÜKLER T ıbbi atık üreticileri, atıklarını minimize etmekle, ünite içi atık yönetim planı hazırlamakla, tıbbi atıkları kayna ında ayrı toplamakla, atıkları ayrı ta ımakla ve geçici depolamakla yükümlüdürler. Sa lık kurulu larının yükümlülüklerinin detayları ile Yönetmeli in uygulanmasında dikkate alacakları esaslar a a ıda belirtilmektedir. a) Atıkları kayna ında en aza indirecek sistemin kurulması Atık yönetiminin en önemli ilkesi atıkların kayna ında minimize edilmesi olup, sa lık kurulu ları tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların olu umunu ve miktarını kayna ında en aza indirmekle, alacakları tedbirler ile gereksiz atık olu umunu önlemekle yükümlüdürler. b) Ünite içi atık yönetim planının hazırlanması ve uygulanması Sa lık kurulu ları öncelikle, atıkların ayrı toplanması, ta ınması, geçici depolanması ve bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla zorundadırlar. Sa lık kurulu larınca hazırlanacak atık yönetim planlarının olu turulmasına teknik destek sa lamak ve bu atık yönetim planlarının standardizasyonunu sa lamak amacıyla Bakanlı ımızca Ünite çi Atık Yönetim Planı 14

15 Formatı hazırlanmı tır (EK-2). Söz konusu plan formatına nın internet adresinden de ula ılabilmektedir. c) Atıkların kayna ında ayrı toplanması Sa lık kurulu larında olu an atıklar tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, evsel nitelikli atıklar ve ambalaj atıkları olarak sınıflandırılmalı ve birbirleri ile karı madan a a ıda açıklandı ı ekilde kayna ında ayrı olarak toplanmalıdır. Evsel nitelikli atıklar: Evsel nitelikli atıklar siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar, sadece bu i için ayrılmı ta ıma araçları ile geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür ve ayrı olarak geçici depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karı tırılmazlar. Karı tırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler. Ambalaj Atıkları: Kâ ıt-karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları artıyla mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç i eleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine olmamaları artıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması 15

16 halinde ise di er ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Tıbbi Atıklar : Tıbbi atıklar, ba ta doktor, hem ire, ebe, veteriner, di hekimi, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sa lık personeli tarafından olu umları sırasında kayna ında di er atıklar ile karı tırılmadan ayrı olarak biriktirilirler. Tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı renkli özel plastik torbalar kullanılır. Bu torbaların teknik özellikleri a a ıda verilmektedir; torbalar yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve ta ımaya dayanıklı olmalıdır, orijinal orta yo unluklu polietilen hammaddeden üretilmelidir, sızdırmaz, çift taban diki li ve körüksüz olmalıdır, torbaların çift kat kalınlı ı 100 mikron olmalıdır, torbaların kaldırma kapasitesi ise en az 10 kilogram olmalıdır, 16

17 torbaların her iki yüzünde görülebilecek büyüklükte Uluslararası Biyotehlike amblemi ile D KKAT TIBB ATIK ibaresi bulunmalıdır. 17

18 Tıbbi atık torbaları ¾ oranında dolduklarında yenisi ile de i tirilmelidir. Tıbbi atıkların bir alt grubu olan kesici ve delici atıklar ise di er tıbbi atıklardan ayrı olarak özel plastik veya lamine kartondan yapılmı kutular içinde toplanmalıdır. Kesici-delici atık kaplarının teknik özellikleri a a ıda verilmektedir; kaplar delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı olmalıdır, su geçirmemeli ve sızdırmaz olmalıdır, açılma ve karı tırmaya imkan sa lamayacak ekilde dizayn edilmelidir, kapların üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile D KKAT! KES C ve DEL C TIBB ATIK ibaresi bulunmalıdır. 18

19 Kaplar, en fazla ¾ oranında doldurulmalı, a ızları kapatılmalı ve kırmızı plastik torbalara konulmalıdır. Tehlikeli Atıklar : Sa lık kurulu larında olu an genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, a ır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar di er atıklardan ayrı olarak toplanmalı ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ine göre bertaraf edilmelidir. Ünitelerde olu an röntgen banyo suları ise Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli i hükümleri do rultusunda geri kazanılmalı veya bertaraf edilmelidir. d) Atıkların Ünite çinde Ta ınması Ünite içinde tıbbi ve evsel nitelikli atıklar ayrı ayrı ta ınmalıdır. Bu araçlar turuncu renkli olmalı, üzerlerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunmalıdır. 19

20 Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmemeli ve ta ınmamalıdır. e) Atıkların Geçici Depolanması Sa lık kurulu larında toplanan atıklar, belediye tarafından alınıncaya kadar geçici atık deposu veya konteynerler içinde geçici olarak depolanmalıdır. Atıklar bu depolarda veya konteynerlerde en fazla 48 saat bekletilebilir. Geçici atık deposu içindeki sıcaklı ın 4 C nin altında olması durumunda bekleme süresi bir haftaya kadar uzayabilecektir. Sa lık kurulu unun geçici depolama için geçici atık deposu mu, yoksa konteyner mi kullanaca ı konusu ise öncelikle sa lık kurulu unun yatak kapasitesine ba lıdır. 20

21 En az 20 yatak kapasitesine sahip sa lık kurulu ları geçici atık deposu in a etmek zorundadırlar. 20 den az yata a sahip sa lık kurulu ları geçici atık deposu olarak konteyner kullanmak zorundadırlar. Geçici atık deposunun teknik özellikleri a a ıda verilmektedir; Geçici atık deposu, tıbbi atıklar ve evsel atıklar için olmak üzere iki bölmeli in a edilmelidir, Geçici atık deposu en az iki günlük atı ı alabilecek kapasitede olmalıdır, Tıbbi atıkların konuldu u bölmenin kapısı turuncu renge boyanmalı, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile D KKAT TIBB ATIK ibaresi bulunmalıdır, Deponun tabanı ve duvarları sa lam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanmalıdır, Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunmalıdır, Depo kapıları dı arıya do ru açılmalı veya sürmeli yapılmalıdır, Geçici atık deposu, atık ta ıma araçlarının kolaylıkla ula abilece i ve yana abilece i yerlerde ve ekilde in a edilmelidir, Geçici atık deposu, hastane giri ve çıkı ı ve otopark gibi yo un insan ve hasta trafi inin oldu u yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satı yerlerinin yakınlarına in a edilememelidir, 21

22 Tıbbi atıkların konuldu u bölmenin temizli i ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmalı, bölme atıkların bo altılmasını müteakiben temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve gerekirse ilaçlanmalıdır. 20 den az yata a sahip sa lık kurulu ları geçici atık deposu olarak konteyner kullanmak zorundadırlar. Konteynerlerin teknik özellikleri a a ıda verilmektedir; Konteynerler en az iki günlük alabilecek kapasitede ve sayıda olmalıdır, Konteynerlein dı yüzeyleri turuncu renge boyanmalı, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile D KKAT TIBB ATIK ibaresi bulunmalıdır. Konteynerlerin iç yüzeyleri yükleme-bo atma sırasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarlar ve dik kö eler içermemelidir, Konteynerlerin kapakları kullanımları dı ında daima kapalı ve kilitli tutulmalıdır, Konteynerler, atıkların bo altılmasını müteakiben her gün veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Konteynerler, do rudan güne almayan; hastane giri -çıkı ı, otopark ve kaldırım gibi yo un insan ve hasta trafi inin oldu u yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satı yerlerinden uza a yerle tirilmelidir, 22

23 20 den az yata a sahip üniteler, istedikleri takdirde konteyner yerine geçici atık deposu da in a edebilmektedirler. Dü ük miktarda tıbbi atık üreten ve Yönetmelik EK- 1-c de belirtilen sa lık kurulu ları ise tıbbi atıklarını en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynerine götürmekle ya da ilgili belediyenin tıbbi atık toplama aracına teslim etmekle yükümlüdürler. f) Maliyetlerin kar ılanması Sa lık kurulu ları tıbbi atıkların toplanması, ta ınması ve bertarafı için gereken harcamaları bertaraf eden kurum/kurulu a demekle yükümlüdürler. Bununla ilgili ücret, daha önceden oldu u gibi l Mahalli Çevre Kurulları tarafından belirlenmektedir. 23

24 BELED YELER N YÜKÜMLÜLÜKLER B elediyeler tıbbi atık yönetim planı hazırlamakla, tıbbi atıkları ta ımakla ve bu atıkları zarsız hale getirmekle veya bertaraf etmekle yükümlüdürler. Belediyelerin yükümlülüklerinin detayları ile Yönetmeli in uygulanmasında dikkate alacakları esaslar a a ıda belirtilmektedir. a)tıbbi atık yönetim planının hazırlanması ve uygulanması Büyük ehirlerde büyük ehir belediyeleri, büyük ehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler öncelikle sınırları içinde olu an tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili esasları kapsayan bir atık yönetim planı hazırlamakla yükümlüdürler. Belediyelerce hazırlanacak atık yönetim planlarının olu turulmasına teknik destek sa lamak ve bu atık yönetim planlarının standardizasyonunu sa lamak amacıyla Bakanlı ımızca Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı hazırlanmı tır (EK-3 ). Söz konusu plan formatına nın internet adresinden ula ılabilmektedir. b)tıbbi atıkların ta ınması Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynerler ile küçük kaynaklardan alınarak bertaraf tesisine ta ınmasından büyük ehirlerde büyük ehir belediyeleri, 24

25 di er yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devretti i ki i ve kurulu lar sorumludur. Tıbbi atıkların ta ınmasının özel olarak dizayn ve imal edilmi araçlarla yapılması gerekmektedir. Bu araçların teknik özellikleri a a ıda verilmektedir. Atıkların yüklendi i kısım tamamen kapalı olmalıdır, Sıkı tırma mekanizmasının bulunmamalıdır, oför mahalli ile atık yükleme kısmı arasında bo luk bulunmalıdır, Atık yükleme kısmının kaza halinde zarar görmemesi için sa lam yapılmadır, Atık yükleme kısmının iç yüzeyi paslanmaz, kolaylıkla temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen bir yapıda olmalıdır, Atık yükleme kısmı, dik kö eler içermemeli, kesi en yüzeylerin yumu ak dönü lerle birbirine birle melidir, Sa, sol ve arka yüzeylerinde görülebilecek uygun büyüklükte ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazılmı D KKAT! TIBB ATIK ibaresi bulunmalıdır, Dı yüzeyi turuncu renge boyanmalıdır. 25

26 26

27 Tıbbi atık ta ıma araçları için ilgili valilikten ta ıma lisansı alınması gerekmektedir. c) Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi Gerek 5216 sayılı Büyük ehir Belediyesi Kanunu, gerekse de Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i gere ince tıbbi atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili yükümlülükler büyük ehirlerde büyük ehir belediyelerine, büyük ehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyelere verilmi tir. Söz konusu hizmetler do rudan belediyeler tarafından verilebildi i gibi, gerek hizmet alımı, gerek uzun süreli ihaleler, gerekse de yapi let modeliyle belediyelerin gözetiminde özel sektör tarafından da yapılabilmektedir. Tıbbi atıklar düzenli depolanarak veya yakılarak bertaraf edilmekte veya sterilizasyon i lemine tabi tutularak zararsız hale getirilmektedir. 27

28 Tıbbi atıkların depolanması: Tıbbi atıklar; taban geçirimsizli i sa lanmı özel bir bertaraf alanında düzenli depolanarak bertaraf edilebilirler. Bu amaçla öncelikle depo tabanının, mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ve plastik geçirimsizlik tabakası kullanılarak sızıntı suyunun yeraltı suyuna karı masını önleyecek ekilde geçirimsiz hale getirilmesi gerekmektedir. Bu tabanı olu turulurken geçirimlilik katsayısı (permeabilitesi) k 1x10-9 m/sn. ve kalınlı ı en az 5 metre olan kil e e de er geçirimlilik sa lanması zorunludur. Atık deposunda olu an sızıntı sularının uzakla tırılması için de, geçirimsiz tabaka üzerine, nihai geçirimlilik katsayısı k= m/s' den küçük olmayan bir drenaj sistemi dö enmelidir. Geçirimsiz zemin üzerinde tıbbi atıklar sıkı tırılmadan doldurulmalı, dolgu i lemleri sırasında günlük olarak atıkların üstü önce kireç, sonra da en az 30 cm. toprak ile örtülmelidir. Depo tesisi dolduktan sonra ise, deponun üstü yine mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ve plastik geçirimsizlik tabakası kullanılarak depo gövdesine yüzeysel su girmeyecek ekilde sızdırmaz hale getirilmelidir. Depo üst yüzeyine nihai e imi %5 ten küçük olmayacak ekilde e im verilmeli ve kalınlı ı en az 1 metre olan tarım topra ı serilerek ye illendirilmelidir. Kurulacak tıbbi atık düzenli depolama tesisleri için ndan ön lisans ve lisans alınması gerekmektedir. 28

29 Tıbbi atıkların yakılması: Yakma, tıbbi atıkların bertarafında en güvenli yöntem olmakla birlikte, yeterli teknik kapasiteye sahip ve ileri teknoloji ürünü yakma tesislerinin kurulması ve baca gazı emisyonlarının gerekti i gibi arıtılarak kontrol altında tutulabilmesi için bu tesislerin kurulmasında Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli i nde belirtilen kriterlere uyma zorunlulu u getirilmi tir. Kurulacak tıbbi atık yakma tesisleri için ndan ön lisans ve lisans alınması gerekmektedir. Yakma, tıbbi atıkların bertarafında en güvenli yöntem olmakla birlikte, yatırım ve i letme maliyetlerinin yüksekli i ve ileri teknoloji gerektirmesi 29

30 nedeniyle kurulması ve i letilmesi oldukça zor bir bertaraf yöntemidir. Tıbbi atıkların sterilizasyonu: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i ile tıbbi atıkların bertarafı konusunda geli mi ülkelerde uygunan alternatif bertaraf teknolojilerinin Ülkemizde de uygulanmasının önü açılmı tır. Buna göre enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici atıklar, sterilizasyon i lemine tabi tutularak zararsız hale getirilebilmekte ve risksiz hale gelen bu atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilmektedir. Yönetmelikte, sterilizasyon tesislerinin kurulması ve i letilmesi oldukça sıkı kurallara ba lanmı tır. Buna göre sterilizasyon sistemlerinin, mekanik güvenlik (yüksek kabin içi basınç, sıcaklı a dayanıklılık ve benzeri) ve sterilizasyon performansı açısından uluslar arası kabul edilmi standartlara (ISO, CE ve benzeri) uygun oldu u belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sterilizasyon tesislerinde bir geçici atık deposunun bulunması, sistemin 30

31 atık parçalama mekanizmasına sahip olması, i lem sırasında ve sonrasında hava ve su ortamında hiçbir kontaminasyon ve toksisite olmaması, miktar, basınç, sıcaklık ve atı ın i leme maruz kalma süresi olmak üzere bütün i lem elektronik olarak kayıt altına alınması ve sterilizasyon i lemine tabi tutulan enfeksiyöz atıkların zararsız hale getirilip getirilmedi inin kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test edilmesi gerekmektedir. 31

32 Bu çerçevede, nca tarihinde 2006/7 sayılı Genelge yayımlanmı ve evsel katı atıklar ile tıbbi atıkların bertarafının bir bütünlük içinde ele alınması, evsel katı atık depolama sahaları ile ilgili olarak yapılacak çalı malarda tıbbi atıkların bertarafının da bir bile en olarak de erlendirmeye alınması gerekmektedir. TIBB ATIKLARIN K REÇLE GÖMÜLMES T ıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli ine uygun bertaraf tesisleri i letmeye alınıncaya kadar, tıbbi atıkların çevre ve insan sa lı ına zarar vermeden ve risk yatmadan bertaraflarının a a ıda belirtilen esaslara göre yapılması gerekmektedir. 1) Tıbbi atılar evsel atık depolama sahası yakınında, ancak bu atıklardan ayrı olarak izole edilmi bir sahada açılacak çukurlarda kireçle muamele edilerek gömülecektir. 2) Tıbbi atıkların gömülece i alan karstik bölgelerden, içme, kullanma ve sulama suyu temin edilen yer altı ve yer üstü su kaynaklarından, ta kın riskinin yüksel oldu u sahalardan, toprak kayması, çı ve erozyon tehlikesi bulunan sahalardan uzak olacaktır. 3) Öncelikle günlük olarak olu an tıbbi atı ın tamamını alabilecek kapasitede bir çukur açılacaktır. Aynı i lem di er günler için tekrarlanacaktır. 32

33 Çukurlar açılırken üstteki bitkisel toprak tabakası sıyrılıp alınmalı ve daha sonra üst örtü tabakası üzerinde uygulanacak ye illendirme i lerinde kullanılmak üzere saklanmalıdır. 4) Açılan çukurun tabanı, yer altı suyunun en yüksek seviyesinden en az be (5) metre yükseklikte olacaktır. 5) Açılan çukurun tabanı 30 cm. kalınlı ında sıkı tırılmı kil ile kaplanacaktır. 6) Kil tabakasının üstüne 10 cm kalınlı ında sönmemi kireç konulacaktır. 7) Tıbbi atıklar bekletilmeden hızla gömülecektir. 8) Açılan çukurda günlük depolama i lemi nihai olarak tamamlandıktan sonra, atıkların üstü 20 cm sönmemi kireç ile kaplanacaktır. Depolanan tıbbi atı ın üst seviyesi ile yüzey asındaki toprak kalınlı ı en az 1 m olacaktır. 9) Torbaların parçalanmaması amacıyla çukur tamamen dolmadan ve kapatılmadan i makineları ile sıkı tırma yapılmayacaktır. 10) Depolama i lemi nihai olarak tamamlandıktan sonra ya mur sularının depo gövdesini kısa sürede terk etmesi için dolgu üstüne e im verilecektir. 11) Ya ı sularının depoya girmesini önlemek için, saha kenarlarına drenaj kanalları açılacaktır. 33

34 12) Alanda hiçbir ekilde geri kazanım amacıyla ayıklama yapılmayacaktır. 13) Sahaya insan ve hayvanların giri -çıkı ları önlenecektir. Bu amaçla sahanın etrafı tel çit ile çevrilecek, çitin üzerine Dikkat! Tıbbi Atık Depolama Sahası yazılı uyarı levhaları asılacaktır. Yukarıda açıklanan çukurun ematik bir kesiti a a ıda verilmektedir. 34

35 ekil: Tıbbi Atıkların Kireçle Gömülmesi Kesiti Drenaj Kanalı 1 m Üst örtü tabakası (toprak) Kireç Tabakası 20 cm Tıbbi Atık 30 cm Kireç Tabakası Depo Tabanı Kil Tabaka 10 cm En az 5 m Yer altı Suyu 35

36 KAYNAKLAR 1) Safe Management of Wastes From Health-Care Activities, 1999,WHO. 2) Non-Incineration Medical Waste Treatment Technologies. 2001, Health care Without Harm. 3) Technical Guidelines on the Environmentally Sound Management of Biomedical and Healtcare Wastes (Y1; Y3), 2003, Secretariat of the Basel Convention. 4) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i 5) Verileri. 36

37 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sa lı ına zarar verecek ekilde do rudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Çevreye ve insan sa lı ına zarar vermeden kayna ında ayrı olarak toplanması, ünite içinde ta ınması, geçici depolanması, ta ınması ve bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ili kin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, EK-1 de belirtilen sa lık kurulu larının faaliyetleri sonucu olu an ve EK-2 de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, ta ınması ve bertaraf edilmesine ili kin esasları kapsamaktadır. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmı tır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: nı, Kanun: 2872 sayılı Çevre Kanununu, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli i: 14/3/1991 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmeli i, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli i: 14/3/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmeli i, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i: 30/7/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmeli i, Ünite: EK-1 de yer alan ve faaliyetleri sonucu EK-2 de belirtilen atıkları üreten ki i, kurum ve kurulu ları, 37

38 Evsel Nitelikli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2 de A grubu altında yer alan ba ta mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamı atıkları, Ambalaj Atı ı: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2 de B grubu altında yer alan kontamine olmamı, tekrar kullanılabilir, geri dönü türülebilir ve geri kazanılabilir plastik, metal, cam ve ka ıt-karton ambalajların atıklarını, Tıbbi Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2 de C, D ve E grupları altında yer alan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıkları, Tehlikeli Atık: Ünitelerden kaynaklanan, EK-2 de F grubu altında yer alan genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile a ır metal içeren atıkları ve basınçlı kapları, Enfeksiyöz Atık: Enfeksiyon yapıcı etkenleri ta ıdı ı bilinen veya ta ıması muhtemel ba ta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvıları ile insan dokuları, organları, anatomik parçalar, otopsi materyali, plasenta, fetus ve di er patolojik materyali; bu tür materyal ile bula mı eldiven, örtü, çar af, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıkları; hemodiyaliz ünitesi ve karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını; bakteri ve virüs tutucu hava filtrelerini; enfeksiyöz ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stoklarını; ara tırma amacı ile kullanılan enfekte deney hayvanlarının le leri ile enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmi her türlü malzemeyi, veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıkları, Patolojik Atık: Cerrahi giri im, otopsi veya anatomi çalı ması sonucu ortaya çıkan dokuları, organları, vücut parçalarını, insan fetusunu ve hayvan cesetlerini, Kesici-Delici Atık: ırınga, enjektör ve di er tüm deri altı giri im i neleri, lanset, bisturi, bıçak, serum seti i nesi, cerrahi sütur i neleri, biyopsi i neleri, intraket, kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmı cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıkları, Farmasötik Atık: Kullanma süresi dolmu veya artık kullanılmayan, ambalajı bozulmu, dökülmü ve kontamine olmu ilaçlar, a ılar, serumlar ve di er farmasötik ürünler ve bunların artıklarını ihtiva eden kullanılmı eldivenler, hortumlar, i eler ve kutuları, Genotoksik Atık: Hücre DNA sı üzerinde mutasyon yapıcı, kanserojen veya insan veya hayvanda dü ü e neden olabilen türden farmasötik ve kimyasal maddeleri, kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik (antineoplastik) ürünleri ve radyoaktif materyali ihtiva eden atıklar ile bu tür ajanlarla tedavi gören hastaların idrar ve dı kı gibi vücut çıkartılarını, Kimyasal Atık: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel ara tırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan ve insan ve çevre sa lı ı için çe itli etkilerle zararlı olabilen kimyasal maddelerin gaz, katı veya sıvı atıklarını, A ır Metal çeren Atıklar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel ara tırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan termometre, tansiyon ölçme aleti 38

39 ve radyasyondan korunma amaçlı paneller gibi alet ve ekipmanların içinde veya bünyesinde bulunan cıva, kadmiyum, kur un içeren atıkları, Basınçlı Kaplar: Ünitelerde tedavi, tanı veya deneysel ara tırmalar gibi tıbbi alanlarda kullanılan gazları içinde bulunduran silindirleri, kartu ları ve kutuları, Kontaminasyon: Bir enfeksiyöz etkenin herhangi bir e yaya, yüzeye veya ki iye bula masını, Geçici Depolama: Atıkların bertaraf alanına ta ınmasından önce ünite içinde in a edilen birimlerde veya konteynerlerde 48 saati geçmemek üzere geçici süre ile bekletilmesini, Nihai Bertaraf: Tıbbi atıkların çevreye ve insan sa lı ına zarar vermeyecek ekilde ilgili mevzuatlarda öngörülen her türlü önlemin alındı ı tesislerde yakılması veya düzenli depolanması suretiyle yok edilmesini veya zararsız hale getirilmesini, Düzenli Depolama Tesisi: Tıbbi atıkların düzenli depolama yoluyla bertaraf edildi i tesisleri, Yakma Tesisi: Ortaya çıkan yanma ısısını yeniden kazanabilen veya kazanamayan ve atıkların termal arıtımına adanmı olan her türlü sabit veya seyyar teknik birim veya ekipmanı (atıkların oksitlenme yoluyla yakılmasının yanısıra piroliz, gaz haline getirme veya plazma i lemleri gibi di er termal arıtma i lemleri dahil), Tıbbi Atık Torbası veya Kabı: Tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan, teknik özellikleri 13 üncü maddede belirtilen, kırmızı renkli, güvenli kapatılabilir, plastik biriktirme kabını, Otoklav Torbası: Tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon i lemine tabi tutulması durumunda, tıbbi atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan ve teknik özellikleri 13 üncü maddede belirtilen, kırmızı renkli, güvenli kapatılabilir, plastik biriktirme kabını, Kesici-Delici Atık Kabı: Kesici ve delici atıkların toplanması ve biriktirilmesi amacıyla kullanılan, teknik özellikleri 13 üncü maddede belirtilen biriktirme kabını, Uluslararası Biyotehlike Amblemi: Tıbbi atık torbaları veya kapları ile kesici-delici atık kapları, bunların ta ınmasında kullanılan konteyner ve araçlar ile geçici depolama birimlerinin üzerlerinde bulundurulması gereken ve bir örne i EK-3 de verilen amblemi, Tıbbi Atıklar Sorumlusu: EK-1 de belirtilen ünitelerin ba hekimlerini, ba hekimin bulunmadı ı yerlerde mesul müdürü, Ünite çi Ta ıma: Atıkların üretildi i yerlerden uygun ta ıma araçları ile alınarak geçici depolama birimlerine götürülmesi i lemini, Ta ıma: Atıkların geçici depolama birimlerinden uygun ta ıma araçları ile alınarak bertaraf alanına götürülmesi i lemini, 39

40 Konteyner: Paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmı, tekerlekli, kapaklı, kapakları kilitlenir, en az 0.8 m 3 hacminde geçici depolama birimini, Sterilizasyon: Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal ya amın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını, Sterilizasyon Yükü: Sterilizatörde e zamanlı olarak sterilize edilecek veya edilmi atı ı, Maruz Bırakılma Süresi: Sterilizatörde belirli sıcaklık, basınç ve nem sa landıktan sonra, bu ko ullarda atı ın i lem gördü ü süreyi, Biyolojik ndikatör: Sterilizasyon etkinli inin ara tırılmasında, ka ıt erit (strip) veya benzeri bir ta ıyıcı mekanizmaya inoküle edilmi standart/bilinen bir mikroorganizmayı, Kimyasal ndikatör: Sterilizasyon etkinli inin ara tırılmasında ka ıt bant veya benzeri bir ta ıyıcıya emdirilmi, yüksek ısı ile renk de i tiren kimyasal maddeyi, Yerle me Alanı: mar planı sınırı içindeki yerle ik ve iskân edilmi alanların tümünü, Ön Lisans: Bu Yönetmelik gere ince, tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel ki ilerin Bakanlıktan almaları gereken, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve di er dokümanlara ili kin tesisin projelendirilmesine ili kin izni, Lisans: Bu Yönetmelik gere ince tıbbi atık ta ıyan belediye veya firmaların valilikten; tıbbi atık bertaraf tesisi ile sterilizasyon tesisi kurmak ve i letmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkânlara sahip oldu unu gösterir belgeyi, ifade eder. K NC BÖLÜM Genel lkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler Genel ilkeler Madde 5- Tıbbi atıkların yönetimine ili kin ilkeler unlardır; a) Tıbbi atıkların çevre ve insan sa lı ına zarar verecek ekilde do rudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi yasaktır. b) Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların olu umunun ve miktarının kayna ında en aza indirilmesi esastır. c) Tıbbi atıkların, tehlikeli ve evsel atıklar ile karı tırılmaması esastır. d) Tıbbi atıkların kayna ında di er atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, ta ınması ve bertarafı esastır. 40

41 e) Tıbbi atıkların yarattı ı çevresel kirlenme ve bozulmadan do an zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, ta ıyıcıları ve bertarafçıları kusur artı olmaksızın sorumludurlar. f) Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu ki i, kurum/kurulu lar, bu atıkların çevre ve insan sa lı ına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. g) Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları kar ılamakla yükümlüdürler. h) Tıbbi atık üreten sa lık kurulu ları ile bu atıkların ta ınması ve bertarafından sorumlu belediyelerin/özel sektör firmalarının tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelinin periyodik olarak e itimden ve sa lık kontrolünden geçirilmesi ve tıbbi atık yönetimi kapsamındaki faaliyetlerin bu personel tarafından yapılması esastır. Bakanlı ın görev ve yetkileri Madde 6- Bakanlık; a) Tıbbi atıkların çevreyle uyumlu bir ekilde yönetimine ili kin program ve politikaları saptamak, bu Yönetmeli in uygulanmasına yönelik i birli i ve koordinasyonu sa lamak ve gerekli idari tedbirleri almakla, b) Tıbbi atıkların olu umundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve periyodik denetimlerini yapmakla, c) Tıbbi atıkların çevreyle uyumlu yönetimine ili kin en yeni sistem ve teknolojilerin uygulanmasında ulusal ve uluslar arası koordinasyonu sa lamakla, d) Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine ön lisans ve lisans vermekle, yükümlüdür. Mülki amirlerin görev ve yetkileri Madde 7- Mahallin en büyük mülki amiri; a) Tıbbi atıkların olu umundan bertarafına kadar yönetimlerini kapsayan bütün faaliyetlerin kontrolünü ve periyodik denetimini yapmak, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sa lamakla, b) l sınırları içinde olu an, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgileri sa lık kurulu larından ve belediyelerden temin etmek, de erlendirmek ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlı a göndermekle, c) Tıbbi atık ta ıma araçlarına ta ıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle, lisans verilen araç, belediye ve firmalarla ilgili bilgileri yıl sonunda Bakanlı a göndermekle, d) Tıbbi atıkların toplanması, ta ınması ve bertarafında uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu aracılı ıyla belirlemekle, 41

42 e) Lisans verilen tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerinin faaliyetlerini izlemek, denetlemek, ilgili mevzuata aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sa lamakla, görevli ve yetkilidir. Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri Madde 8- Tıbbi atık üreticileri; a) Atıkları kayna ında en aza indirecek sistemi kurmakla, b) Atıkların ayrı toplanması, ta ınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla, c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karı madan kayna ında ayrı olarak toplamakla, d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla, e) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu i için tahsis edilmi araçlar ile ayrı ayrı ta ımakla, f) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu in a etmek veya konteyner bulundurmakla, yataksız ünite olması durumunda ise atıklarını en yakındaki geçici atık deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle, g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak e itmekle/e itimini sa lamakla, h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sa lamakla, i) Tıbbi atıkların toplanması, ta ınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık bertarafçısına ödemekle, j) Olu an tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yıl sonu itibari ile valili e göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Bakanlı ın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler. Belediyelerin yükümlülükleri Madde 9- Belediyeler; a) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, ta ınması, sterilizasyon i lemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sa lamakla, b) Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına ta ımak/ta ıttırmakla, c) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, i letmek/i lettirmekle, d) Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans almakla, 42

43 e) Tıbbi atık ta ıma araçları için ta ıma lisansı almakla, f) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle, g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak e itmekle/e itimini sa lamakla, h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sa lamakla, i) Sa lık kurulu larından toplanan, ta ınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibari ile valili e göndermek ve talep edilmesi halinde Bakanlı ın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atıkların Ünite çinde Ayrılması, Toplanması ve Ta ınması Ünite içi atık yönetim planı Madde 10- Üniteler, EK-2 de belirtilen atıkların kayna ında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve ta ınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklı ı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizli i ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak i lemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve e itimleri ba ta olmak üzere detaylı bilgileri içeren Ünite çi Atık Yönetim Planı nı hazırlamak ve uygulamak zorundadır. Evsel nitelikli atıklar Madde 11- EK-2 de A grubu altında yer alan evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak siyah renkli plastik torbalarda toplanırlar. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde sadece bu i için ayrılmı ta ıma araçları ile ta ınarak geçici atık deposuna veya konteynerine götürülür ve ayrı olarak geçici depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi atıklar ile karı tırılmazlar. Karı tırılmaları durumunda tıbbi atık olarak kabul edilirler. Toplanan evsel nitelikli atıkların, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli i hükümleri do rultusunda ta ınmaları ve bertaraf edilmeleri sa lanır. Ambalaj atıkları Madde 12- EK-2 de B grubu altında yer alan ka ıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine olmamaları artıyla di er atıklardan ayrı olarak mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Serum ve ilaç i eleri gibi cam ambalaj atıkları ise yine kontamine olmamaları artıyla cam ambalaj kumbaralarında, kumbara olmaması halinde ise di er ambalaj atıkları ile birlikte mavi renkli plastik torbalarda toplanırlar. Kullanılmı serum i eleri ayrı toplanmadan önce, uçlarındaki lastik, hortum, i ne gibi hasta ile temas eden kontamine olmu materyallerden ayrılır. Kontamine 43

44 materyaller di er tıbbi atıklar ile birlikte 13 üncü maddede belirtilen esaslara göre toplanır. Toplanan ambalaj atıklarının, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeli i hükümleri do rultusunda geri kazanılmaları sa lanır. Tıbbi atıklar Madde 13- EK-2 de C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıklar, ba ta doktor, hem ire, ebe, veteriner, di hekimi, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sa lık personeli tarafından olu umları sırasında kayna ında di er atıklar ile karı tırılmadan ayrı olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atı ın niteli ine uygun ve atı ın olu tu u kayna a en yakın noktada bulunur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karı tırılmaz. Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve ta ımaya dayanıklı; orijinal orta yo unluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban diki li ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlı ı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile D KKAT TIBB ATIK ibaresini ta ıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, a ızları sıkıca ba lanır ve gerekli görüldü ü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip di er bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sa lanır. Bu torbalar hiçbir ekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık torbalarının içeri i hiçbir suretle sıkı tırılmaz, torbasından çıkarılmaz, bo altılmaz ve ba ka bir kaba aktarılmaz. Tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon i lemine tabi tutulması durumunda atıklar otoklav torbaları ile otoklavlanabilir kesicidelici tıbbi atık kaplarına konulurlar. Otoklav torbalarının yukarıda belirtilen teknik özelliklerin yanı sıra C a kadar nemli-basınçlı ısıya dayanıklı ve buhar geçirgenli ine haiz olması zorunludur. Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yo unla tırılarak yukarıda belirtilen torbalara konulur. Kesici ve delici özelli i olan atıklar di er tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karı tırılması mümkün olmayan, üzerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile D KKAT! KES C ve DEL C TIBB ATIK ibaresi ta ıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmı kutu veya konteynerler içinde toplanır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, a ızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkı tırılmaz, açılmaz, bo altılmaz ve geri kazanılmaz. Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal yenileri ile de i tirilirler. Yeni torba ve kapların 44

45 kullanıma hazır olarak atı ın kayna ında veya en yakınında bulundurulması sa lanır. Tehlikeli atıklar Madde 14- EK-2 de F grubu altında yer alan genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, a ır metal içeren atıklar, kimyasal atıklar ve basınçlı kaplar di er atıklardan ayrı olarak toplanırlar. Bu atıkların bertarafı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli ine göre yapılır. Bu grupta yer alan kimyasal atıklar, toksik, korozif (ph<2 ve ph>12), yanıcı ve reaktif (su ile reaksiyon verebilen, oklara hassas) özelliklerden en az birine sahip olmaları durumunda tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzakla tırılırlar. Ünitelerde olu an röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli i hükümleri do rultusunda geri kazanılır veya bertaraf edilir. Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine bo altılmaz, do rudan havaya verilmez, dü ük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karı tırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmez. Radyoaktif atıklar Madde 15- Radyoaktif atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu atıkların bertarafı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı do rultusunda yapılır. Tıbbi atıkların ünite içinde ta ınması Madde 16- Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu i için e itilmi personel tarafından, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmı, yükleme-bo altma esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, bo altılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu i için ayrılmı araçlar ile toplanır ve ta ınırlar. Tıbbi atıkların ünite içinde ta ınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde Uluslararası Biyotehlike amblemi ile Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunacaktır. Tıbbi atık torbaları a ızları sıkıca ba lanmı olarak ve sıkı tırılmadan atık ta ıma araçlarına yüklenir, toplama ve ta ıma i lemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları asla elde ta ınmazlar. Ta ıma i lemi sırasında atık bacaları ve yürüyen eritler kullanılmaz. Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve ta ınmazlar. Atık ta ıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak bo altılır ve ta ıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir. 45

46 Tıbbi atıkların ünite içinde ta ınması ile görevlendirilen personelin, ta ıma sırasında 26 ncı maddede belirtilen ekilde özel nitelikli turuncu renkli elbise giymesi ve bunun ilgili ünite tarafından kar ılanması zorunludur. Ünite içinde uygulanan toplama programı ve atık ta ıma araçlarının izleyece i güzergah, hastaların tedavi oldu u yerler ile di er temiz alanlardan, insan ve hasta trafi inin yo un oldu u bölgelerden mümkün oldu unca uzak olacak ekilde belirlenir. Küçük miktarlarda üretilen tıbbi atıkların toplanması Madde 17- EK-1 c de belirtilen ünitelerde olu an tıbbi atıklar, di er atıklardan ayrı olarak 13 üncü maddede özellikleri belirtilen tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ile toplanırlar ve 22 nci maddede açıklandı ı ekilde geçici depolanırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atıkların Geçici Depolanması Geçici depolama Madde 18- EK-1 de yer alan ve en az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler geçici atık deposu in a etmekle, daha az yata a sahip üniteler ise aynı i levi görecek konteyner bulundurmakla yükümlüdürler. Atıklar, bertaraf sahasına ta ınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme süresi, geçici atık deposu içindeki sıcaklı ın 4 C nin altında olması ko uluyla bir haftaya kadar uzatılabilir. Geçici atık deposu Madde 19- Geçici atık deposunun özellikleri unlardır: a) Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak in a edilir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır. b) Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atı ı alabilecek boyutlarda olur. c) Deponun tabanı ve duvarları sa lam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır. d) Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve sıcak bölgelerde depo özel olarak so utulur. e) Depo kapıları dı arıya do ru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve boyanmı durumda olur. Tıbbi atıkların konuldu u bölmenin kapısı turuncu renge boyanır, üzerinde görülebilecek ekilde ve siyah renkli Uluslararası Biyotehlike amblemi ile siyah harfler ile yazılmı Dikkat! Tıbbi Atık ibaresi bulunur. f) Depo kapıları kullanımları dı ında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan ki ilerin girmelerine izin verilmez. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek ekilde in a edilir. 46

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ TÜZÜĞÜN YASAL DAYANAĞI 21/97 sayılı Çevre Yasamızın 20. maddesinin 3. fıkrası altında alınan yetki ile çıkarılmıştır. Tıbbi atıkların

Detaylı

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi: Sayfa No:1 /6 Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi:02.08.2011 Sayfa No:1 /6 1. AMAÇ Atıkların, Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı Sivas TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28790 MADDE

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DR FATMA SEVERCAN KİM.FATMA ÖVENLER SAĞLIK KURULUŞLARINDA ATIK YÖNETİMİ Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği 2014 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç; B.E.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİ TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Bu kılavuz, tıbbi atık yönetimine dâhil olan taraflara teknik destek sağlamak amacıyla,, Atık Yönetimi Dairesi

Detaylı

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÖZDEMİR BORAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE

Detaylı

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

HASTANE ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ DokNo:ATK.PR.01 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: VitaleKadınHastalıklarıveDoğumHastanesininhizmetlerisırasındaaçığaçıkanatıklarınmevzuataveus ulüneuyguntoplanmasıveortamdanuzaklaştırılmasınıamaçlar.

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI Resmi Gazete Tarihi 22.07.2005; Sayı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1)

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ REV.TAR./NO 01.01.2013 / 2 Sayfa - 1 - / 8 1. AMAÇ: Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini ve atıkların kaynağında en aza indirilmesi sağlamak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ 5. ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı Kemal KURUSAKIZ Şube Müdürü Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Gülşah REİS Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü İçerik 1. Giriş (Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği)

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN

ATIK YÖNETİMİ. Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN ATIK YÖNETİMİ Uz. Dr. Sevinç AKKOYUN 1 1. TIBBİ ATIK a. Enfeksiyöz atık b. Kesici-Delici atık 2. AMBALAJ ATIKLARI 3. EVSEL ATIK 4. TEHLİKELİ ATIK 2 TANIMLAR 3 1. Enfeksiyöz Atıklar: Enfeksiyon yapıcı etkenleri

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 TIBBİ ATIK YÖNETİMİ 1 Bu kılavuz, tıbbi atık yönetiminde yer alanlara teknik destek sağlamak, tıbbi atıkların doğru yönetimi ile insan ve çevre sağlığını korumaya destek vermek amaçlarıyla İNTE A.Ş. tarafından

Detaylı

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır.

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 2-KAPSAM nde ortaya çıkan tıbbi, evsel ve tehlikeli atıkları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 4- TANIMLAR

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ T.C. ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR 1. TIBBİ ATIKLAR : Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz,

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Görev, yetki ve yükümlülükler SAĞLIK KURULUŞU Tıbbi Atıkların Sağlık Kuruluşu İçinde Yönetimi Atık yönetim planını hazırlamak Atıkları kaynağında ayrı toplamak

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR

o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR o ATIK NEDİR? o AMBALAJ ATIKLARI o TEHLİKELİ ATIKLAR o TIBBİ ATIKLAR Kullanıldıktan sonra ürün özelliğini kaybetmiş, görmesi gereken işi göremeyen maddelere atık diyoruz. Evsel Çöpler Ambalaj Atıkları

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR Çevre Mühendisi Behçet KAVDIR 19/09/2014 ATIK İhtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak

Detaylı

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza. İmza

İmza. İmza. İmza. İmza. İmza. İmza Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Yeni yayınlandı KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan Kıymet Çelebi Sorumlu Hemşire Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü Melek İNANÇ Hastane Müdür Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

ATIK YÖNETĠM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETĠM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 REVĠZYON NO TARĠH AÇIKLAMA 00 06.09.2017 İlk yayın 1. AMAÇ Toros Üniversitesinin faaliyetleri sonucu atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza düşürecek şekilde atık

Detaylı

T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 2872 sayılı Çevre Kanunun Kirletme yasağı başlıklı 8. Maddesinde Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Uz. Biyolog Filiz TAŞ SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Uz. Biyolog Filiz TAŞ ÇEVRE MEVZUATI Kanun: 2872sayılı Çevre Kanunu Yönetmelikler: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 20/05/1993 tarihli ve 21586 sayılı Resmi Gazete (mülga yönetmelik) 22/07/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR TEHLİKELİ ATIK TIBBİ ATIK Sağlık Kuruluşları AMBALAJ ATIĞI NÜKLEER ATIK EVSEL ATIK

Detaylı

: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı : 25883 1/30 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1) Üniversite hastaneleri ve klinikleri, 2) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri,

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık)

Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir KHB Çevre Yönetim Birimi Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık) Mesut ÇETİN Çevre Yük. Mühendisi YÖNETMELİKLER Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının

Detaylı

TIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI

TIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş: 7 Ekim 1920 22.07.2005 CUMA Sayı: 25883 TIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TIBBİ ATIKLAR. Evsel Nitelikli Atık: mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıkları,

TIBBİ ATIKLAR. Evsel Nitelikli Atık: mutfak, bahçe ve idari birimlerden kaynaklanan atıklar olmak üzere kontamine olmamış atıkları, TIBBİ ATIKLAR Tıbbî atık, Sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır. Faaliyetleri sonucunda tıbbî atık oluşumuna

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI Doç. Dr. Nihal Pişkin Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Tıbbi atık tanımı Tıbbi

Detaylı

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar Rev. No : 05 Rev.Tarihi : 27 Temmuz 2015 1 / 9 1. Amaç 2. Kapsam UÜ-SK da üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçi ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ. Aysun DOĞAN-Biyolog

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ. Aysun DOĞAN-Biyolog T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ Aysun DOĞAN-Biyolog TIBBĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak Tıbbi atıkları bertaraf tesisine

Detaylı

Yönetmelik. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Yönetmelik. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı:25883 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.

Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com. Çevre ve Atık Yönetiminde Öncü Kuruluş İSTAÇ A.Ş. İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİM SAN. VE TİC. A.Ş. www.istac.com.tr Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi 1 Belediyelerde Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi atıkların geçici

Detaylı

İspanya-Portekiz-Fas ATIK İLAÇLARIN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ UYGULAMASI (İSPANYA ÖRNEĞİ) SIGRE VE MIMO SİSTEMİ:

İspanya-Portekiz-Fas ATIK İLAÇLARIN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ UYGULAMASI (İSPANYA ÖRNEĞİ) SIGRE VE MIMO SİSTEMİ: 2012 İspanya-Portekiz-Fas ATIK İLAÇLARIN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ UYGULAMASI (İSPANYA ÖRNEĞİ) SIGRE VE MIMO SİSTEMİ: José Luis Alarcón Morente ATHİSA TÜRKİYE Başkanı Özge DOLUNAY Çevre Yük.Mühendisi ATIK

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 22.07.2005 / 25883

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KOD:TL.100 YAY.TAR:10.10.2011 REV.TAR:20.02.2013 REV.NO:01 SAYFA :1/7 1. AMAÇ: Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak.

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

Doküman No: HENF-T06-P01 Revizyon No: 1 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi: Sayfa: 1/6. Revizyon Açıklaması

Doküman No: HENF-T06-P01 Revizyon No: 1 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarihi: Sayfa: 1/6. Revizyon Açıklaması ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Yürürlük i: 12.07.2012 Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.1.1, 1.3, 12.1, 2.1.4, 2.1.6.11/b, 2.1.8.1-2.1.10 KAPSAM: Tüm Birimler

Detaylı

*TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren

*TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren *TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren * Hastane, * Poliklinik, muayenehane *Laboratuarlardan vb. kaynaklanan * Patolojik ve patolojik olmayan, * Enfekte, * Kimyasal ve farmasotik atıklar ile * Kesici-delici

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ. Nurhayat Kepeli Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ. Nurhayat Kepeli Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ Nurhayat Kepeli Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği Tıbbi Atıklar Hakkında Genel Bilgiler Sağlık kuruluģlarından kaynaklanan atıklar evsel katı atıkların dıģında havada, suda ve toprakta

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 Amaç TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelik ile 22.07.2005

Detaylı

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI

ÜNİTE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI Sayfa No 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Çevre Görevlisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim I-GENEL BİLGİLER I.1. ÜNİTENİN ADI I.2.ADRESİ : Özel Çevre Hastanesi :Cemal Sair Sok. No:2 Mecidiyeköy Şişli/

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI ve DEPOLANMASI TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI ve DEPOLANMASI TALİMATI 1 / 5 1. AMAÇ: Atıkların Çevre Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere teslimini sağlamak. 2. KAPSAM: Hastane yönetimini,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ Amaç: Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve detaylı olarak ortama verilmesinin önlenmesi bertaraf

Detaylı

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

T.K.H.K Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Karacabey İlçe Devlet Hastanesi ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ Doküman No: ATK.PR.01 Yayın Tarihi:16.04.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon No:00 Sayfa No:1 / 7 1. AMAÇ: Hastanede bulunan tehlikeli maddelerin (kimyasallar, kemoterapötik ajanlar, radyoaktif malzeme ve

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU

TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU SEMRA ÇALIŞKAN ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜR V. -Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi- Dikkat! Tıbbi Atık Sterilizasyon Düzenli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş: 7 Ekim 1920 22.07.2005 CUMA Sayı: 25883 Çevre ve Orman Bakanlığından: TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş: 7 Ekim 1920 22.07.2005 CUMA Sayı: 25883 Çevre ve Orman Bakanlığından: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

YÖNETMELİK. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarının Atıkları ve Zararsızlaştırma Yöntemleri. Prof. Dr. Bilge Hapcıoğlu

Sağlık Kuruluşlarının Atıkları ve Zararsızlaştırma Yöntemleri. Prof. Dr. Bilge Hapcıoğlu Sağlık Kuruluşlarının Atıkları ve Zararsızlaştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bilge Hapcıoğlu Hastaneler ; elektrikli-elektronik cihazların cihazların sürekli kullanıldığı ağır malzemelerin taşındığı, kimyasal

Detaylı

Yönetmelik. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Yönetmelik. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ TIBBİ ATIK SORUNU 850CK0108 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Atık Yönetimi Mevzuatı ile Sağlanan Uyum

Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Atık Yönetimi Mevzuatı ile Sağlanan Uyum Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atıkların Yönetimi ve Atık Yönetimi Mevzuatı ile Sağlanan Uyum Emine ERCAN ÇUBUKÇU Şube Müdürü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İÇERİK Sağlık

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05.07.2008 26927 R.G) Katı Atıkların

Detaylı

Yönetmelik. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Yönetmelik. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına

Detaylı

TIBBİ ATIK PROSEDÜRÜ

TIBBİ ATIK PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve İlgili birimlere teslimini sağlamak. 2.KAPSAM Hastane

Detaylı

TIBBİ ATIK HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR?

TIBBİ ATIK HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR? TIBBİ ATIK HAKKINDA EN SIK SORULAN SORULAR? 1-TIBBİ ATIK NEDİR? 22 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre tıbbi atık; enfeksiyöz, patolojik

Detaylı

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi

112 ASHİ VE AMBULANSLARDA. ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ VE AMBULANSLARDA ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI Kalite Yönetim Birimi 112 ASHİ KALİTE İÇİN EL ELE AMAÇ Tüm 112 çalışanlarına atıkların ayrıştırılması ile ilgili genel bilgi vermek Neden? Komuta Kontrol

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1. SÖZLEŞME 4 NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR. 2. SÖZLEŞMENİN İLK SAYFASINDAKİ BOŞ SATIRA FİRMA ÜNVANI YAZILACAKTIR. 3. SÖZLEŞMENİN İKİNCİ SAYFASINDA BULUNAN SAĞLIK KURULUŞU

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 22/07/2005 25883 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 21/03/2014 28948 05/11/2013 28812 03/12/2011 28131 30/03/2010 27537

Detaylı

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü. Redife YAŞAR Çevre Mühendisi

TIBBİ ATIK YÖNETİMİ. Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü. Redife YAŞAR Çevre Mühendisi TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü - ÇED Hizmetleri, Çevre İzni ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi 09/04/2013 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Mevzuat 20/05/1993

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

TIBBİ ATIK TALİMATI. Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

TIBBİ ATIK TALİMATI. Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1. AMAÇ Atıkların Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun

Detaylı

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ SAYFA No. Sayfa 1 / 10 1. AMAÇ: Hastanede üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ve çevreye zarar vermeden ayrı olarak

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI. Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ - KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ ATIK YÖNETİMİ YÖNETİM VE HİZMET PLANI Hastane Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkları & Yönetimi SUNUM İÇERİĞİ YASAL DÜZENLEMELER Tıbbi Atıkların Kontrolü

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1.

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.1. T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTANE İÇİ ATIK YÖNETİM PLANI KODU: ENF.PL.15 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:78

Detaylı

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. GENELGE Sayı : 001-1.1466 Tarih : 30.05.2017 Konu : Tıbbi Atık Yönetim Planı DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI NA, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Detaylı

Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi. BEKİR TOMBUL Çevre Yük. Müh. Endüstriyel Atık Planlama Şefi

Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi. BEKİR TOMBUL Çevre Yük. Müh. Endüstriyel Atık Planlama Şefi Sağlık Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi BEKİR TOMBUL Çevre Yük. Müh. Endüstriyel Atık Planlama Şefi TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 14 ARALIK 2016 İçerik Tehlikeli (Zararlı) ve Tıbbi Atık?

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü KATI ATIKLARIN İKİLİ TOPLANMASINA İLİŞKİN GENELGE TASLAĞI Demet ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı ANTALYA, 2012 Amaç Sürdürülebilir bir entegre

Detaylı

TIBBİ ATIKLAR ve KONTROLÜ. Dr. Bestamin ÖZKAYA Prof. Dr. Halil HASAR

TIBBİ ATIKLAR ve KONTROLÜ. Dr. Bestamin ÖZKAYA Prof. Dr. Halil HASAR TIBBİ ATIKLAR ve KONTROLÜ Dr. Bestamin ÖZKAYA Prof. Dr. Halil HASAR Tıbbi Atık Nedir? Enfeksiyöz Atıkları Patolojik Atıklar Kesici Delici Atıklar Mikrobiyolojik Lab atıkları -Kültür ve stoklar -İnfeksiyöz

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin ayrıştırılması, miktarının azaltılması, uygun olarak toplanması, taşınması ve gerekli temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına uyulmasının sağlanması. 2.

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ ATK.PR.01 09.01.2014 0 1/7 1.0 AMAÇ: hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin miktarının, ayrıştırılmasının, temizlenmesinin, depolanmasının tanımlanmasıdır. 2.0 KAPSAM: hastanemizin tüm birimleri ve

Detaylı