14 MAYIS 2011 ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14 MAYIS 2011 ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU"

Transkript

1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 14 MAYIS 2011 ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

2

3 ÖNSÖZ Rektörlüğümüz tarafından, 14 Mayıs 2011 tarihinde, Kongre ve Kültür Merkezi nde, Üniversitemizin entelektüel kaynaklarını harekete geçirmek üzere Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Belirtilen hedef doğrultusunda, üniversitemizin ortak sorunları tespit edilip çözüm önerileri geliştirilmeye, ortak görüş oluşturulmaya ve ortak hedefler belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversite yönetim kadrosu ile akademik personelini buluşturan çalışma gün içerisinde 4 bölüm halinde gerçekleştirilmiştir. Farklı paydaş grupların görüşlerini temsil etmek ve önerilerini çalışmaya yansıtmak üzere 10 grup oluşturulmuş, tek taraflı iletişimi esas alan toplantı teknikleri yerine, grup üyelerinin aktif katılımcı olduğu yaratıcı fikir oluşturma yöntem ve araçlarından faydalanılmıştır. Toplantı sonrasında oluşturulan bu rapor, 128 katılımcı akademisyenin çalışma esnasında tartışıp görüş birliğine vardığı çıktılardan meydana getirilmiştir. Buna göre 9 ortak sorun tespit edilmiş, bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuş ve Rektörlüğümüzce ilgili alanda çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Kurumsal kimliği, Üretkenlik, Kalite, Saygınlık ve Çağdaşlık gibi çok sayıda değer üzerine inşa edilmiş bir Balıkesir Üniversitesi nin temelinde, akademik kadrolarımızın özverisinin, desteğinin ve birlikte çalışma alışkanlıklarının yer alacağına inançla, bu çalışmaya katkı veren tüm personelimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Mahir ALKAN Rektör

4 SORUN : 1 Bilimsel faaliyetler ve altyapı ile ilgili problemler NEDENLERİ 1- Bilimsel ve sanatsal etkinliklere verilen desteğin yetersizliği 2- Projelerden alınan makine teçhizatın kişisel kullanımda kalması 3- Motivasyon için ödül mekanizmasının olmaması 4- TÜBİTAK, DPT, GMKA gibi kurumlara gönderilecek projelerin hazırlanması konusunda destek biriminin olmaması 5- Disiplinler arası işbirliği konusunda yetersizlikler 6- Üniversite vakfının yeterince destek sağlamaması 7- Döner sermayenin yeterince güçlü olmaması 8- BAP'taki bütçeleme sistemi 9- Üniversitemizde bilimsel çalışmalara alt yapı oluşturacak Teknopark, Araştırma Laboratuarları ve AR-GE merkezlerinin bulunmaması

5 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Mevcut bütçe kaynaklarına ek olarak, öz gelirlerden ve vakıf kaynaklarından katkı sağlanması 2- Bilimsel faaliyetlere katılan öğretim elemanlarının onurlandırılması (yıllık ödül törenleri, bültenlerde yer verilmesi, plaket verilmesi vs.) 3- Projelerden alınan cihazların proje bitiminde etkin bir şekilde kullanımının sağlanması 4- Bilimsel aktiviteler destek merkezi kurulması a. AB, DPT, KOSGEB-TUBİTAK, GMKA vb projelerin hazırlanmasında destek olma b. Aktivite planlaması/yürütülmesi c. Bu faaliyetlerin koordinasyonunu yapanların teşvik edilmesi 5- BAP ın bütçesinin arttırılması 6- Disiplinler arası işbirliğinin artırılması için üniversitemizin uzmanlık alan haritasının çıkarılması 7- Araştırmacıların alanları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası işbirliğinin artırılması için destek olunması (Erasmus, Farabi. Tübitak v.b.) 8- Fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi: Sadece devlet bütçesine dayalı değil, vakıf, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, sanayi, hayırsever vb. alternatif katkıların sağlanması 9- Öğretim Üyelerinin Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında faaliyetlerinin döner sermaye hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılması ve desteklenmesi 10- Üniversite altyapısının (kütüphane, Laboratuar v.b.) güçlendirilmesi 11- Projeler, burslar gibi konularda bilgilendirme ve duyuruların zamanında ve düzenli olarak yapılması 12- Bilimsel yayınlara verilen teşvik miktarlarının artırılması 13- Bütçe için ilgili birimlerde (YÖK, TÜBİTAK, Maliye, DPT) çalışma yapılması 14- Alana özel dergi ve faaliyetlerinin desteklenmesi 15- Üniversitemizde ivedilikle Teknopark ın hayata geçirilmesi, Araştırma Laboratuarlarının ve AR-GE merkezlerinin kurulması. 16- Yükseltme ve yeniden atama durumlarında bilimsel kriterlerin tekrar düzenlenmesi.

6 SORUN : 2 Kurumsallaşma sorunu NEDENLERİ 1- Kişisel, siyasi, ideolojik ve kalıplaşmış yaklaşımların kurumsal yapının önünde ve üstünde tutulması 2- Stratejik planlama çalışmalarının geniş kapsamlı ve paylaşımcı bir anlayışla yapılmış olmaması 3- Üniversiteyi bir marka olarak sunacak bir birimin yokluğu 4- Kural ve kriterlerin objektif bir biçimde belirlenememesi ve/veya işletilememesi sonucu uygulamalarda bir standardın yakalanamaması 5- Kurulların etkin çalışmaması ve/veya çalıştırılmaması 6- Kurullarda alınan kararların duyurulması konusunda eksiklikler 7- Kurumsal aidiyet duygusunun personele verilmemiş olması

7 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Liyakat ve ehliyete dayalı görevlendirme 2- Sorumluluk ve yetkilerin ilgililere etkin olarak dağıtılması 3- Birimler arası hiyerarşinin titizlikle uygulanması, ilgili birimlerin koordine edilmesi ve işbirliklerin artırılmasını sağlamak 4- Niteliksiz aşırı büyümenin engellenmesi, bor, zeytin, turizm gibi çevresel ve doğal kaynakların değerlendirilmesi, tarım ve hayvancılık üzerine çalışmaların yoğunlaştırılması, ulusal ve uluslararası paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi stratejik planlarda yer almasının sağlanması 5- Kurumsal kimlik ve kültürün oluşturulması, aidiyet duygusunun geliştirilmesi için tedbirler alınması ve bu duyguları ön plana çıkaracak faaliyetlerin yapılması 6- Personelin başarılarının ve sorunlarının sahiplenildiği ve paylaşıldığı bir ortamın kurulması 7- Personele yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması 8- Kurulların çalıştırılması, kurul kararlarının üst yöneticiler tarafından dikkate alınması ve geriye dönük olarak kurullara bilgi verilmesi 9- Kurullarda alınan kararların internet ortamında paylaşılmasının sağlanması 10- Kuralların her birey için eşit olmasının sağlanması 11- Akademik kurulların geniş katılımlı gerçekleşmesinin sağlanması ve öneri sisteminin geliştirilmesi 12- Üniversitenin tanınmasını sağlamak amacıyla sosyal, kültürel ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi 13- Kurumsal kimliği güçlendirecek üniversiteye özgü ürünlerin üretilmesi, pazarlanması 14- Tanıtım videolarının oluşturulup internet aracılığı ile paylaşılması 15- Üniversite birimlerinde ki yazışmalar için standart bir formatın hazırlanması 16- Üniversitemiz birimlerinde ISO 9001 belgesi alınması için gerekli çalışmaların yapılması 17- İş akış diagramının etkili bir şekilde çalıştırılması 18- İdari personelin kanuni açıdan hak, yetki, görev ve sorumluluklarını bilmesi ve uygulaması 19- Bölüm başkanı, dekan ve rektör hiyerarşisinin etkin bir biçimde işletilmesi

8 SORUN : 3 Personel yetersizliği ve işyükü fazlalığı NEDENLERİ 1- Öğrenci sayılarının fazla olması 2- Kadro tahsisi konusunda yeterli girişimlerin yapılamamış olması 3- Stratejik planda öncelikli gelişim alanlarına göre personel dağılımının yapılmaması 4- Belirli alanlarda yetişmiş öğretim elemanının bulunamaması 5- ÖYP Kontenjanları belirlenirken ihtiyaçların dikkate alınmaması

9 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Öğrenci sayılarının sınırlandırılması 2- Kadro tahsisi için YÖK ve diğer ilgili kurumlar bazında girişimlerin daha aktif sürdürülmesi ve ısrarcı olunması 3- Akademik kadro ilanlarının zamanında yapılması 4- İdari personelin nitelik bakımından geliştirilmesi için hizmet içi eğitim kurslarının verilmesi 5- Ödül sisteminin işlerlik kazanması 6- Görevde yükselmenin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi 7- Bölümlerin öğrenci sayısı, ders yükü, öğretim üyesi sayısı, mevcut araştırma görevlisi sayısı dikkate alınarak yeni öğretim elemanı kadrolarının dağılımlarının yapılması 8- Araştırma görevlisi ihtiyacı için ÖYP sisteminin etkin bir biçimde kullanılmasını ve ÖYP kontenjanları belirlenirken bölümlerin mevcut altyapıları ve ihtiyaçlarının dikkate alınması sağlamak 9- Yüksek Lisans öğrencilerine kısmi çalışma imkanlarının oluşturulması 10- Bölgenin ihtiyacına uygun olmayan MYO ve Fakültelerin açılmaması 11- Mevcut personele iş yükünün eşit dağıtılması 12- Her program ve bölüm için YÖK standartlarının sağlanması

10 SORUN : 4 Fiziki, teknik ve sosyal altyapı sorunları NEDENLERİ 1- Değişik birimlerdeki fiziki yetersizlikler (Yeni kurulan fakültelerin alt yapı problemlerine yönelik yeterince bütçenin ayrılmaması) 2- Var olan kaynakların verimli ve etkin kullanımı ve paylaşımının olmaması 3- Kampus yerleşim planı, çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarının bütüncül bir bakışla tamamlanmaması 4- Ulaşım problemi 5- Toplu taşıma saatlerinin periyodik olmaması 6- Kampus içi yolların bakımsızlığı 7- Üniversitemiz kampüslerinde kablosuz internet iletişimi ile ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması 8- Lojman, sosyal tesis, toplantı ve kongre salonu ile ilgili çalışmaların yapılmamış olması 9- Üniversite personelimizin çocukları için kreş, anaokulu gibi birimlerin olmaması 10- Servis saatlerinin sınırlı olması 11- Kampüste konaklama imkanının olmaması 12- Güvenlik sisteminin yetersizliği 13- Kampüste öğrenci ve çalışanlar için yeterli sosyal olanakların ve yaşam alanlarının olmaması 14- Öğrenci yurtlarının kampüste bulunmaması 15- Üniversite birimlerindeki elektrik, onarım, boya, badana ve tamiratların zamanında yapılmaması ve bu çalışmalar için yeterli teknik elemanların istihdam edilmemesi, mevcutların farklı birimlerde çalıştırılması 16- Kütüphanelerin fiziksel altyapılarının eksiliği ve mesai saatleri dışında kullanılamaması 17- Öğretim elemanlarına verilen bilgisayarların güncellenmemesi.

11 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ORTAK AKIL TOPLANTISI 1- Fakültelerden gelen taleplere hızlı ve etkin cevap verilmesi 2- Kaynakların dağıtımında, objektif kriterlerin belirlenmesi ve kullanılması 3- Sertifika programları, uzaktan eğitim, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler gibi çalışmalarla bütçe harici öz gelirlerin arttırılması 4- Enerji maliyetlerinin düşürülmesi için rüzgar santrallerinin yapılması 5- Haberleşme altyapısının oluşturulması 6- Kampus içerisinde oditoryum/amfi tiyatro yapılması 7- Merkezi derslik ünitelerinin yapılması 8- Fakültelerde bulunan mevcut amfilerin verimli kullanımının sağlanması 9- Laboratuar, atölye v.b. eksikliklerin ve teknik eleman eksikliğinin giderilmesi 10- Kampus yolunun aydınlatılması 11- Merkezi tamir-bakım ünitesinin kurularak farklı kurumlarda çalışan tüm tekniker ve teknisyenlerin burada görevlendirilmesi. 12- Kablosuz internet sisteminin tüm kapüslerimizde kurulması ve öğrenciler dahil tüm kullanıcıların erişim kolaylığının ve kalitesinin sağlanması 13- Mevcut kongre ve kültür merkezi, ve sosyal tesisin öncelikle üniversite için faaliyetlere açılması ve daha sonra bu tesisin gelir getirici faaliyetlere tahsis edilmesi. 14- Üniversitemizde kreş, anaokulu açılması vb. düzenlenmesi 15- Çevre düzenlenmesi için yapılacak projelerde ilgili disiplinlerden komisyon oluşturulması 16- Kampus alanında sanatsal-kültürel-sosyal-sportif-sağlık ve diğer yaşam alanlarına ilişkin gereksinmelerin giderilmesi için stratejilerin geliştirilmesi ve buna yönelik kaynak oluşturulması (Yap-işlet-devret modeli, TOKİ, firmalar, hayırseverler vb.) 17- Kampus konaklama imkanlarının kullanıma açılması 18- Özel ulaşım araçlarına yönelik belirli kurallarının oluşturulması 19- Kampus içi ring ve kuryenin oluşturulması 20- Öğrenci ve personelin kampüste yaşayacağı yurt, lojman gibi imkanların arttırılması 21- Toplu taşıma araçlarının artırılarak hareket saatlerinin belirli bir program dahilinde olmasını sağlamak. 22- Hafta sonu kampüse ulaşım imkanlarının sağlanması 23- Botanik bahçesinin kurulması 24- Uygun arazi tahsisi ile öğretim elemanlarına lojman veya konut temini 25- Üniversite genelinde 7/24 esaslı etkin bir güvenlik sisteminin kurulması ve güvenlik kameralarının artırılması 26- Üniversitenin bütün bölümleri için kart giriş çıkış sisteminin kurulması 27- Kampüs alanının tam olarak sınırlarının belirlenip tespit edilmesi 28- Sosyal tesislerin mevcut imkanlarının geliştirilmesi 29- Bilimsel veri tabanlarının yaygınlaştırılması, aboneliklerinin arttırılması, öğrencilerin kullanımına uygun şartların hazırlanması, randevu ve toplantı için bu veritabanından yararlanılması 30- Kütüphane kullanım saatlerinin arttırılması 31- Üniversitemiz birimlerinde okuma salonlarının oluşturulması 32- Kütüphanenin kendine ait bir binaya taşınması ve teknik donanım açısından desteklenmesi

12 SORUN : 5 Üniversite-sanayi-kent işbirliğinin eksikliği NEDENLERİ 1- Teknokent eksikliği 2- Öğretim üyelerinin ders yükünün fazlalığı 3- Bölgedeki sektöre yönelik fizibilite çalışmalarının eksikliği 4- Sanayici, üniversite ve diğer kurumlar arasında diyalog eksikliği 5- Basın ve halkla ilişkiler biriminin iyi yönetilememesi 6- Üniversitenin yeterince kendini tanıtıcı çalışma yapmaması 7- Üniversite-kent-sanayi işbirliğini sağlayacak alt yapının olmaması 8- İlimizin tarım ve hayvancılık konusunda önder olmasına rağmen üniversitede buna yönelik birimlerin olmaması veya mevcutların yeterli olmaması

13 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Koordinasyon birimlerinin kurulması 2- Teknokent kurulması 3- Şehrin merkezinde uygun bir yerde sanat merkez binasının inşaası veya kiralanması 4- Ders ve uygulamalarının ilgili sektörlerle birlikte planlanması (ilköğretim ve ortaöğretim için uygulama okulu, uygulama oteli, sağlık hizmetinin artırılması için sağlık müd.,hastaneler vb. ortaklıkların teşkili) 5- Lisansüstü programlarda proje ve tez konularının belirlenmesinde sektörün ve bölgenin sorunlarına yönelik problemlerin dikkate alınması 6- Sürekli eğitim merkezinin işbirliğinin arttırılması 7- Resmi kurumlarla ve sivil toplum örgütleriyle kurumsal bazda diyalog kurulması 8- Basın ve halkla ilişkiler biriminin güçlendirilmesi 9- Halk eğitimi ve şehir sorunları ile ilgili çalışmaların artırılması 10- İlgili branştaki yönetici veya girişimcilerin eğitim faaliyetlerine davet edilmesi 11- Üniversitenin yaptığı etkinliklere halkın katılımının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması 12- Fakültelerin alanları ile ilgili Kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçip halka ulaşılması 13- Kurumsal iletişimin gerçekleşmesi için idari ve akademik anlamda üniversitenin tanıtımına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi 14- Üniversitemiz akademik kadrolarının araştırma alanlarının haritalarının çıkarılması 15- İlin ihtiyaçlarına yönelik laboratuarlarının kurulması ve üniversiteyi bu anlamda tanıtacak bir katalog hazırlanması 16- Sanayi kuruluşları ile ortak eğitim programlarının düzenlenmesi

14 SORUN : 6 Eğitim-öğretimdeki aksaklıklar ve kalite sorunu NEDENLERİ 1- Ders görevlendirmelerinin uzmanlık alanına göre yapılmaması 2- Performans değerlendirmesi yapılmaması 3- Gerektiğinde öğretim üyelerine erişememe/ulaşamama 4- Sınıfların çok kalabalık olması, amfi yetersizliği 5- Öğretim elemanlarının sayısının az olması 6- Ders planlarının sık sık değiştirilmesi 7- Sınıflardaki teknik alt yapının yetersiz olması 8- Akademik takvimin düzensizliği 9- Merkez ve taşra birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği 10- Mezun takibi ve istihdamı ile ilgili planlama eksikliği 11- Öğrencilere verilen burs ve teşvik gibi motivasyon araçlarının yetersizliği 12- Öğretim elemanlarının yurtdışı eğitim imkanlarının yetersizliği 13- Üniversitemizin akademik alanda uluslararası işbirliği yetersizliği 14- Tercih puanlarının düşük olması 15- Yüksek Lisans ve Doktora programlarının açılmasındaki sorunlar 16- Çok disiplinli programların olmaması 17- İdarecilerin eğitim öğretim konusunda yeterli hassasiyeti göstermemesi 18- Bölüm/Anabilim dallarındaki ders ekipmanlarının ve laboratuar malzemelerinin yetersizliği

15 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Bütün akademik ve idari personelin performans değerlendirme anketlerine tabi tutulması 2- Ders planlarının kalite odaklı yapılması 3- II. öğretim derslerinin dan sonraya kaydırılması 4- Sınıfların alt yapılarının teknolojik yeniliklere uygun hale getirilmesi 5- Öğretim elemanı sayısının, öğrenci sayılarına göre dengeli dağılımının sağlanılması 6- Ortak zorunlu dersleri için uzaktan eğitim imkanının sağlanması 7- Yabancı dil hazırlık sınıflarının açılması ve %30 yabancı dilde eğitime başlamak 8- Akademik takvim hazırlanırken ara dönemdeki tarihler kısaltılıp, Temmuz- Ağustos dönemine takvimin sarkmadan dönemin bitirilmesi 9- MYO koordinatörlüğünün kurulması 10- Mezunlar derneğinin kurulması 11- Çok disiplinli programların açılması 12- Lisansüstü programların açılmasında yeterli öğretim üyesinin sağlanması 13- Birimlerdeki eksikler tespit edilerek, öncelik sırasına göre ve adil bir şekilde eksiklerin giderilmesi 14- Merkezi amfi binası yapımı 15- Tüm fakülte ve yüksekokullarda misafir öğretim elemanı odası temini 16- Yurtdışı üniversitelerle ortaklıkların geliştirilmesi 17- Yurtdışında eğitim alan akademisyenlerin işbirliği anlamında etkin ve öncü olmalarının sağlanması 18- Erasmus bölüm koordinatörlerinin bu alanda etkin olmaları ve aldıkları bilgi ve kazandıkları deneyimi birimlerinde paylaşmaları 19- Öğretim üyesi değişimi ve/veya sektörel çalışma imkanının sunulması 20- Üniversite birimlerinin temel özelliklerinin açığa çıkarılarak, farklılıklarının üniversite tanıtımında kullanılması 21- Yurtiçi ve yurtdışında alanında önemli çalışmaları olan akademisyenlerin belirli sürelerle üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmesi

16 SORUN : 7 Öğrenci işleri otomasyon sorunu NEDENLERİ 1- Otomasyon programının yetersizliği 2- Sistemi yürütecek personel sayısının ve niteliğinin yetersizliği 3- Otomasyon sistemine bağlı olarak bağıl not sisteminin yeterince test edilmeden uygulamaya geçilmesi 4- Sisteme entegrasyondaki gecikme ve sorunlar 5- Bağıl değerlendirme yönergesinin olmaması 6- Öğretim elemanlarının ve öğrenci işleri personelinin not değerlendirme sistemi hakkında yeterince bilgilendirilmemeleri 7- Mevcut olan otomasyon sistemlerinin verimli ve uyumlu çalışmaması

17 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Programı yazacak ya da yönlendirebilecek eleman alınmasını sağlamak 2- Hizmet içi eğitim yoluyla programın nasıl kullanılacağı ile ilgili gerekli düzenleme ve planların yapılması ve uygulanması 3- Programla ilgili birimlerin koordineli çalışmasını sağlamak 4- İlgili daire başkanlıklarının fiziki, teknik ve personel kapasitesinin iyileştirilmesi 5- Otomasyon programının ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması 6- Profesyonel hizmet satın alınması 7- Satın alınan hizmetle ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi

18 SORUN : 8 Şeffaflık, kişisel, sosyal ve profesyonel iletişim sorunları NEDENLERİ 1- Akademik ve idari personel arasındaki sosyal iletişim yetersizliği 2- Çözümlerin hiyerarşik düzen içerisinde çözülememesi ve en üst kademeye aktarılması 3- Yönetimlerin eleştirel yaklaşımlara açık olmaması 4- Yeterli tartışma ortamlarına zemin hazırlanmaması 5- Akademik tartışma etiğinin kurumlarda oluşmaması 6- Kurum içi diyaloglarda empati yapılmaması 7- İdari tecrübe eksikliği 8- Öğretim üyeleri arasındaki iletişim ve işbirliğini arttıracak yeterli faaliyetlerin olmaması 9- Öğrencilerimize araştırma ve inceleme gezileri için yeterince desteğin sağlanmaması 10- Üniversitenin birimleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin yetersiz olması 11- Psikolojik Danışma ve Rehberlik biriminin yetersiz olması

19 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Yetki ve sorumlulukların dağıtılması ve yerinde yönetim 2- Sosyal etkinliklerin organize edilmesinin sağlanılması 3- Eleştirileri ve farklı düşünceleri kişisel algılamak 4- Alınan her türlü kararların tüm öğretim üyelerine açıklanması ve iletilmesi 5- Yöneticilerin, tüm çalışanların özlük haklarına saygılı, objektif ve adaletli olmaları 6- Kurum içi işbirliğinin geliştirilmesi için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi 7- Kurum yöneticilerinin mümkün olduğu ölçüde o kurumun kadrolu öğretim üyelerinden seçilmeye çalışılması 8- Üniversiteye ait Merkezde başlı başına bir kültür-sanat merkezinin kurulması ve sosyal tesisin oluşturulması 9- İletişim konusunda idari personelin eğitim seminerlerine katılması 10- Araştırma ve inceleme gezileri için yeterli desteğin sağlanması 11- Ortak akıl toplantılarının daha sık yapılması, toplantı sonuçlarına ilişkin uygulamaların takibinin yapılması 12- Sosyal aktivitelerin sayıca artırılması ve katılımın teşvik edilmesi 13- Yönetimin, yapılan faaliyetler konusunda personeli periyodik bilgilendirmesi 14- Öğrencilerin problemleri için başvurabilecekleri psikolog sayısının arttırılması

20 SORUN : 9 Tıp Fakültesinde poliklinik hizmetlerindeki sorunlar NEDENLERİ 1- Polikliniklerde yeterli sayıda doktor ve sağlık personeli bulunmaması 2- Teknik donanım ve teçhizat yetersizliği 3- Randevu sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulmamış olması ve üniversite personelinin önceliklerinin işletilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemiş olması

21 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1- Personel eksikliğinin giderilmesi 2- Poliklinik sayılarının arttırılması 3- Randevu alma sisteminin yeniden gözden geçirilerek, işlerliği ve etkinliğinin arttırılması 4- Akademik ve İdari personelin önceliğinin uygulamada sağlanması 5- Acil müdahale ve ambulans hizmetlerinin sağlanması 6- Tomografi, MR v.b gibi cihazların öncelikli olarak alınması

22 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ORTAK AKIL TOPLANTISI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR U NI VERSI TESI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 30.01.2015 İçindekiler Tablosu I. DURUM ANALİZİ...1 1.1. TARİHÇE...1 1.2. TEŞKİLAT ŞEMASI...2 1.3. İNSAN KAYNAKLARI...3 1.4. ÖĞRENCİ YAPISI...5

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ OCAK 2014

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ OCAK 2014 2014 YILI PERFORMANS OCAK 2014 PROGRAMI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Hedeflerimiz arasında; Yabancı Diller Yüksekokulu Binası ve Kongre Ve Kültür Merkezi inşaatlarımız ile yerleşke

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler, çağın birikimlerini ve çözümlerini topluma taşıyan ve genç beyinleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Üniversiteler

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ( NİHAİ ) 2014 Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA 1 ÖNSÖZ Üniversitemizin kuruluşunun 20. Yılında, toplumsal refaha bilim yoluyla yaptığımız katkının artırılması

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-15 STRATEJİK PLANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İYİLEŞTİRME/GELİŞTİRME EYLEM PLANI 2011-15 1 1 Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Merkez) Stratejik Planlama Komisyonu 2 Prof. Dr.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYI. 07 Haziran 2013 İçmeler - MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYI. 07 Haziran 2013 İçmeler - MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ÇALIŞTAYI 07 Haziran 2013 İçmeler - MUĞLA 1 ÖNSÖZ Günümüzde ülkelerin rekabetçi gücünü etkileyen en önemli faktörlerden biri şüphesiz girişimci

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı