MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Ahmet Şükrü ÖZDEMİR 1 Sevda GÖKTEPE 1 1 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ÖZET Matematik öğretiminde amaç sadece temel kavram ve becerilerin kazanılması değildir. Bunun yanında matematiksel kavramları anlayabilme, bunlar arasında ilişkiler kurabilme ve öğrendikleri bilgileri diğer alanlarda kullanabilme becerilerini kazandırmak da hedeflenmektedir. Matematik eğitiminin genel amaçları arasında öğrencilerin entelektüel merakını ilerletmek ve geliştirmek, matematiğin tarihî gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak yer almaktadır. Bu anlamda matematiğin estetik ve eğlenceli yönünün keşfedilmesi ve öğrencilerin etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkına varmaları önem taşımaktadır. Bu amaçla bu çalışmada matematik dersi kapsamında tarihten ünlü bir matematikçinin hayatının öğrenilebilmesi için öğrenciler ile bulmacalardan oluşan bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin ardından öğrencilere yapılan etkinlik hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Çoklu durum çalışması olan bu çalışmaya bir devlet okulunda eğitim görmekte olan 33 tane 6. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veriler 7 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Öğrenciler etkinlik sonunda hem eğlendiklerini hem de bir matematikçinin hayatını ayrıntılı bir şekilde öğrendiklerini belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Matematik tarihi, disiplinler arası ilişkilendirme, bulmaca etkinliği 1.GİRİŞ Yeni ilköğretim matematik öğretim programında öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ve sonrasında proje üretebilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca disiplinler arası çalışmaların yapılmasına da teşvik edilmektedir (MEB, 2005).Bu noktada matematik ile tarihin ilişkilendirilmesi yoluyla yapılan çalışmalar önemli araçlar olarak kullanılabilir. Matematik eğitiminde matematik tarihini kullanma fikri aslında çok yeni değildir lı ve 1970 li yıllardan beri derslerde matematik tarihine yer verilmektedir (Fried, 2001) ancak matematik tarihi öğrenme ve öğretmedeki önemli rolünü son 20 yılda artırmıştır yılında matematik derslerinde öğrenme-öğretme süreçlerinde tarihsel bölümlere yer verilmesi yoluyla matematik öğretimine destek olmak için Matematik Tarihi ve Öğretimde Kullanımı Enstitüsü (The Institute in the History of Mathematics and Its Use in Teaching (IHMT)) kuruldu. Sonrasında 1996 da ICME (The meeting of the International Congress on Mathematics Education) konferansında öğrencileri motive etmek ve öğretim faaliyetlerinde matematik tarihini kullanmak için çalışmalar yapılması gerektiğinin altı çizildi (Marshall, 2000). Matematik tarihini sınıfa hangi alanlarda kullanmak daha etkili olur sorusu ise önemli bir sorudur.2002 yılında düzenlenen ICTM-2 Uluslar arası Matematik Öğretimi Konferansı ndaki Matematik Eğitiminde Matematik Tarihinin Rolü isimli panelde bu soru ile ilgilenilmiştir. Matematik dersi hakkında olumsuz tutuma sahip öğrencilerin çoğu dersi sıkıcı, zevk vermeyen bir ders olarak görmektedirler. Önemli hususlardan biri de bu öğrenciler için dersi çekici hale getirmektir. Tarihsel matematik problemi çözme aktiviteleri bu konuda yardımcı olabilir ve etkili bir öğretim aracı olarak kullanılabilir. Ancak matematik tarihine yer veren çalışmalar alternatif bir öğretim metodu olarak kullanılacaksa ilgili matematik konularının ve kavramlarının tarihsel gelişiminin iyi bilinmesi gerekmektedir (Fried, 2001).Bu açıdan tarihten ünlü matematikçilerin hayatlarını ve matematiğe katkılarını bilmek önemlidir. Matematik tarih boyunca bilimler arasında önemli bir role sahip olmuştur. Bu önemli rolünden dolayı eğitim ve öğretim süreçleri öyle bir düzenlenmelidir ki öğrenciler matematik fobilerini yenmelidirler ve matematiğin dalında onların hayatlarını kolaylaştırdığını anlamalıdırlar. Bu yüzden matematik öğretimi öğrencilerin matematiksel bilgiye ulaşmaya istekli oldukları ve yeni bilgilere ulaşabildikleri bir çevrede gerçekleştirilmelidir. Beraberinde öğrencilerin matematiksel kavramları daha anlamlı ve ilginç bir şekilde ele almalarına ve matematiğin yalıtılmış bir disiplin olmadığı görüşüne sahip olmalarına yardımcı olmalıdır (Carter, 2006). Bu hedeflere ulaşmak için matematik tarihi kullanılabilir. Fried a (2001) göre derslerde matematik tarihine 2 amaç için yer verilebilir: matematik öğretimine yardımcı olmak için ve matematiğin kendi tarihini öğrenmek için. Matematiğin

2 doğasından kaynaklanan dinamik yapısı aslında matematik tarihine yer vererek geçirdiği basamakları görmeleri açısından önem arz etmektedir. Liu (2003) matematik derslerinde neden matematik tarihine yer verilmesi gerektiği konusunda aşağıdaki 5 gerekçeyi sunmuştur: 1.Tarihi bilgiler öğrencilerin motivasyonunu arttırır ve matematiğe karşı pozitif bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur. 2.Matematiğin gelişiminde geçmişte karşılaşılan engelleri görmeleri öğrencilerin bugüne gelene kadar karşılaşılan zorlukları görmelerini sağlar. 3.Tarihden problemleri çözmek öğrencilerin matematiksel düşünmelerinin gelişimine yardımcı olur. 4.Tarih matematiksel bilginin insani yönünü ortaya çıkartır. 5.Öğretmenlere rehber olur. Dünya da ve Türkiye de matematik derslerinde matematik tarihine yer verilmesi ile ilgili çalışmalara son yıllarda rastlanmaktadır (Fauvel ve Maanen, 1997; Marshall, 2000; Liu, 2003; Gönülateş, 2004; Carter, 2006; Goodwin, 2007; İdikut, 2007; Albayrak, 2008; Tözlüyurt, 2008; Gürsoy, 2010). Bu çalışmalarda matematik tarihine matematik derslerinde yer vermenin hem öğretmenler için hem de öğrenciler için birçok yararı olduğundan bahsedilmektedir. Örneğin öğrencileri motive etmek için etkili bir araçtır (Fauvel, 1991; Swetz, 1994). Öğrenciler bazı hesaplama metodlarını, bazı gösterimlerin ya da kelimelerin nereden çıktığını yani kaynaklarını merak ediyor olabilir ve bu doğrultuda sorular da sorabilir (Bidwell, 1993; Kelley, 2000; Rubinstein ve Schwartz, 2000; Tzanakis ve Thomaidis, 2000). Bu açıdan sınıfta öğrencilerin sormuş oldukları neden, niçin sorularının cevaplanmasında hem öğretmenlere de hem de öğrencilere yardımcı olmaktadır. Öğrenciler ilgilendikleri matematik konularıyla alakalı tarihi öğrenerek hangi önemli gelişmelerin meydana geldiği hakkında fikir sahibi olabilirler. Matematiğin ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan insanların oluşturduğu bir bilim olduğunu görebilirler ve öğrenmeye daha istekli olabilirler çünkü matematik tarihi uzun gelenekleri, farklı kültürleri, insanların duygularını ve gelişmeleri ortaya çıkarır. Dahası matematiğin kaynağını ve neden matematik öğrenmeleri gerektiğinin farkına varırlar. Pek çok çalışma (Carter, 2006; Goodwin, 2007; İdikut, 2007; Liu, 2003; Marshall, 2000; Tözlüyurt, 2008) da derslerde matematik tarihine yer vermenin öğrencilerin başarılarını, ilgilerini ve tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonuçları ile durumu desteklemektedir. Marshall (2000) matematiğe yönelik olumsuz tutuma sahip çoğu lise öğrencisinin matematik tarihinin kullanımı ile derslere karşı tutumlarının pozitif yönde değiştiğini belirtmiştir. Yine McBride ve Rollins (1977) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin matematiğe karşı tutumları olumlu bir şekilde etkilediği belirtilmiştir. Goodwin (2007) çalışmasında lise öğretmenlerinin matematik tarihi bilgisi ile matematikle ilgili görüşleri arasındaki ilişkiyi keşfetmek için nitel bir çalışma yapmıştır. Matematik imajları araştırması ve Matematik Tarihi Testi 900 lise öğretmenine gönderilmiş 193 ünden bilgi alınmıştır ve öğretmenlerin matematik tarihi bilgileri ile matematikteki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca tarih dersinde daha başarılı olan öğretmenler daha başarılı olmuşlardır. Ülkemizde matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalarda son yıllarda artış vardır. (Gönülateş, 2004; İdikut, 2007; Albayrak, 2008; Tözlüyurt, 2008; Karakuş, 2009; Gürsoy, 2010; Alpaslan, 2011). Gönülateş (2004) öğretmen adaylarının matematik tarihini kullanmaya karşı tutumlarını belirlemek için yaptığı çalışmasında tarihi kullanma yollarını belirlemeye çalışmıştır. Matematik tarihi ile dersler işlenerek yapılan çalışmadan sonra öğretmen adaylarının tutumlarında önemli bir değişiklik olmadığını bulmuştur bu sonucu da zaten tutumlarının pozitif yönde olmasına bağlamıştır. İdikut un (2007) araştırmasının amacı öğrencilerin tutumlarını, matematik performanslarını ve hatırlama seviyelerini ölçmek için destekleyici bir yöntem olarak matematik tarihinin kullanımının etkisini araştırmaktır. Deneysel çalışmasında 7.sınıf öğrencilerine ön test ve son test uygulamıştır.2 okuldan iki grup alınarak biri kontrol diğeri de deney grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmadan önce tutum ölçeği ve performans testi ön test olarak uygulanmıştır. 4 hafta boyunca deney grubunda matematik tarihinden teknikler eklenerek ders işlenirken kontrol grubunda sadece öğretmen kılavuz kitabı kullanılmıştır. Sonra 2 ölçek de tekrar uygulanmıştır. Hatırlama düzeylerini ölçmek için 3 hafta sonra performans testi bir daha kullanılmıştır. Carl Friederich Gauss, Leonardo Fibonaci, Ömer hayyam ve Pierre de Fermat gibi matematikçilerle ilgili çalışma yaprakları öğretim materyali olarak kullanılmıştır. Çalışma yapraklarında özellikle farklı kültürlerin matematiğe etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca günlük hayatta ve medeniyetlerin gelişiminde matematiğin yeri vurgulanmıştır.

3 Sonuçlar matematik tarihi ile desteklenen derslerin öğrencilerin tutumları ve hatırlama düzeyleri üzerinde bir etkisinin olmadığını göstermiştir ancak matematik başarısı üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Tözlüyurt (2008) araştırmasında matematik derslerinde matematik tarihinin kullanımının matematik öğretimi ve öğreniminde ne gibi etkileri olduğunu araştırmaktır. Çalışmasında Sayılar öğrenme alanı ile ilgili matematik tarihinden seçilen etkinliklerle yapılan dersler hakkında lise son sınıf öğrencilerinin görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aramıştır. Öğrencilerin matematik tarihinden seçilen aktivitelerle yapılan dersler konususundaki görüşleri görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Sonuçlar fenomenografik yöntemle incelenerek yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan 8 öğrenci de aslında matematiği zor bir ders olarak gördüklarini ancak bu şekilde işlenen dersleri daha eğlenceli ve kolay ve ilgi çekici bulduklarını belirtmişlerdir. Matematik tarihinin katılmasıyla problemleri ve teoremleri daha kolay anlayabildiklerini ve daha kolay çıkarımlar yapabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca matematiğin günümüze gelene kadar geçirdiği evreleri görmelerini sağladıklarını belirtmişlerdir. Albayrak ın (2008) çalışmasında piramitlerin, koninin ve kürenin hacminin öğretimi konusunda matematik tarihi kullanarak bir öğretim yapmıştır. Bu uygulamanın matematik öz yeterlik algısı ve başarısı üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Nicel ve nitel verilerin toplandığı çalışmada her iki okuldaki deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik başarısı açısından ön test ve son testleri arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak uygulama okullarından sadece birinin son test sonuçlarına göre, deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilerden daha başarılıdırlar. Nitel sonuçlara göre ise deney grubu öğrencilerinin matematik tarihine yer veren derslerle ilgili genellikle olumlu düşüncelere sahiptirler. Karakuş un (2009) çalışmasına göre matematik tarihine yer veren öğretmenler öğrencilerinin matematiğin değişen ve gelişen yapısını görmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca ünlü matematikçilerin eserlerini incelemek onların problem çözmede farklı çözüm yolları geliştirmeleri açısından faydalı olacaktır. Gürsoy (2010) çalışmasında matematik tarihini matematik derslerinde öğretim-öğretim süreçlerinde kullanma konusunda öğretmen adaylarının olumlu yönde tutum geliştirdiklerini bulmuştur. Yarı yapılandırılmış mülakatlar ile bu sonucu destekler bilgilere ulaşmıştır. Alpaslan ın (2011) yüksek lisans tezinde ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgileri ve matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili tutum ve inançları incelenmiştir aynı zamanda bu ikisi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgisi puanları sınıf seviyesi ilerledikçe artmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımına yönelik tutum ve inanışları yine sınıf seviyesine göre artmaktadır. İlköğretim matematik müfredatında matematik tarihinin yerine bakılacak olursa farklı sınıf düzeylerinde matematik tarihine yer verilmektedir. Sayılar öğrenme alanında 6.sınıfta paraların tarihiyle, 7. sınıfta rasyonel sayıların tarihiyle ilgili kısa bilgiler vardır. Olasılık öğrenme alanında 7.sınıfta olasılık tarihine, 8.sınıfta karekök sembolünün tarihine değinilmektedir. Ölçme öğrenme alanında 6.sınıf düzeyinde ölçme tarihine, 8.sınıf düzeyinde piramitlerin tarihine ve hacmine yer verilmektedir. Cebir öğrenme alanında ise 6.sınıfta tavşanların yavruları ile ilgili Fibonacci problemi, geometri öğrenme alanında 6.sınıfta tangram ile öğretme aktivitesi,7.sınıfta pi sayısının tarihi,8.sınıfta geometriciler ile ilgili öğrenci projeleri yer almaktadır. Ayrıca Atatürk ün, Pisagor un ve Escher in matematiğe katkılarından bahsedilmektedir. Mayaların sayma sistemleri ve Eski Mısır da kesirler konusunda tarihi gelişimleri konusunda bilgiler vardır. Umay a (2003) göre matematik sadece hesaplama becerilerini öğrencilere kazandırmak değildir. Muhakeme matematiğin temelini oluşturur ve yaratıcı düşünme ve kritik düşünme olmadan matematiksel muhakeme yeteneği geliştirilemez. Bu yeteneğin geliştirilmesinde bulmacalar etkili araçlar olarak kullanılabilir. Son yıllarda bulmacalar ders kitaplarında ya da alıştırma kitaplarında yerini almaktadır. Hem öğretim aracı olarak hem de alternatif bir ölçme-değerlendirme aracı olarak kullanılabilmektedir. Matematik tarihinden problem çözme ya da çeşitli aktiviteler yapma matematik dersine ilgisi olmayan öğrenciler için kullanılabilirken aynı zamanda özellikle mantıksal/matematiksel zekaya sahip olan öğrenciler için de etkili bir yol olarak kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin matematik ile başka bir disiplini ilişkilendirmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma hem bulmacalara hem de matematik tarihine yer verdiği için farklılık arz etmektedir.

4 2.YÖNTEM Bu çalışmada matematik dersi kapsamında ünlü bir matematik tarihçisinin hayatının öğrenilebilmesi için öğrenciler ile bulmacaların yer aldığı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte çengel bulmaca, kelime bulmaca ve şifre bulmaca türünde farklı bulmacalara yer verilmiştir. Etkinliğin ardından öğrencilerin matematik tarihi bakımından önemli bir matematikçinin hayatına derste yer verilmesi ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Seçilen bir konunun derinlemesine ayrıntılı bir şekilde araştırılmasına olanak veren özel durum çalışması bu araştırmada yöntem olarak belirlenmiştir (Çepni, 2010).Özel durum çalışmalarında daha çok Nasıl?, Niçin? ve Ne? sorularına cevap aranır. Çalışmada da öğrencilerin görüşlerinin alınması sırasında bu soru kelimeleri kullanılarak verilere ulaşılmıştır. Çalışma eğitim öğretim yılında İstanbul da bir devlet okulunda eğitim gören 33 tane 6.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler gruplara ayrılarak farklı türlerde bulmacalar çözmüşlerdir. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan 7 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. 2.1.Veri toplama araçları Bulmacalar Çengel Bulmaca Öncelikle öğrencilere Matrakçı Nasuh un hayatını ve eserlerini anlatan bir metin verilmiştir. Bu metini okuyup anlamaları istenmiştir. Sonrasında boşluk doldurma türünde sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru 6 şar adet soru sorulmuştur. Sorular metinde geçen bilgilerle ilgilidir. Sonrasında şifreye ulaşmaları istenmiştir. Çıkan şifre Matrakçı Nasuh un bir eserinin adıdır. Çengel bulmaca ve bulmacanın soruları aşağıda yer almaktadır.

5 Boşluk Doldurma Bu bulmaca türünde öğrencilere bazı kelimelerinin boş bırakıldığı bir metin verilmiştir. Ayrıca bazı harfler bazı sayılarla eşleştirilmiştir. Boş bırakılan kelimelerde geçen her bir harfe bir sayı yazılmıştır. Öğrenciler metnin üstünde verilen bu sayılara denk gelen harfleri yazarak boşlukları doldururlar. Sonrasında metnin tamamını okuyarak ünlü matematikçi hakkında bilgi sahibi olurlar. Aşağıda etkinlikte kullanılan boşluk doldurma türündeki bulmaca yer almaktadır.

6 Şifre Bulmaca Öğrencilere basit matematik problemleri bir tablo içinde verilmiştir. Tabloda bir sütuna bu problemlerin cevaplarını yazmışlardır. Ayrıca her bir sonuca karşılık gelen harf eşleştirilmiştir. Öğrenciler sonuçların harf karşılığını ilgili sütuna yazarlar. Sütundaki harfler yukarıdan aşağıya doğru yazıldığında Matrakçı Nasuh un bir eserine ulaşılır Görüşme formu Öğrencilerin bulmacalar aracılığıyla tarihten ünlü bir matematikçinin hayatını öğrenme konusundaki görüşlerini öğrenmek için 7 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Birinci soru Daha önce böyle bir çalışma yaptınız mı? şeklindedir. İkinci soruda bu aktivitenin hoşlarına gidip gitmediği ve aktivitenin yararlılığı konusunda ne düşündükleri sorulmuştur. Üçüncü soruda zorlandıkları kısımlar konusunda, dördüncü soruda derslerde böyle etkinlikler yapmayı isteyip istemedikleri konusunda görüş belirtmeleri istenmiştir. Beşinci soru Bu etkinlik size neler kazandırdı?, altıncı soru Etkinlikte geçen konuyu günlük hayat ile nasıl ilişkilendirirsiniz? şeklindedir. Son olarak yedinci soruda ise öğrencilerin önerileri ve eklemek istedikleri sorularak görüşlerinden yararlanılmak istenmiştir Verilerin Analizi Öğrencilerin görüşlerinin alındığı görüşme formundan elde edilen veriler nitel ve nicel olarak analiz edilmiştir. Nicel olarak analiz için soruyla ilgili ferekans ve yüzde tablosu oluşturulmuştur. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 3.BULGULAR Birinci soruya yönelik öğrenci cevaplarına ait yüzde frekans tablosu aşağıda verilmiştir. Bir öğrenci ayrıca ilaveten sadece gazetelerde yaptım. cevabını vermiştir. Tablo 1.Öğrencilerin derslerde daha önce böyle bir etkinlik yapıp yapmadıkları ile ilgili görüşleri Daha önce böyle bir çalışma yaptınız mı? f % Evet 5 15 Hayır İkinci soruya yönelik olarak öğrencilerin çoğunluğu etkinliğin faydalı olduğu şeklinde görüş belirtmiştir. Tablo 2.Bu aktivitenin öğrencilerin hoşuna gidip gitmediği ile ilgili görüşleri Bu aktivite hoşunuza gitti mi, aktivitenin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? f % Evet Hayır 4 12 Bu doğrultuda aşağıdaki cevaplar verilmiştir: Bence faydalıydı çünkü cümleler içerisinden cümleler içerisinden cevapları alabilmeyi öğrendik ve geliştirdik. Hoşuma gitti çok eğlenceliydi adeta bir beyin jimnastiği Evet, arkadaşlarımla çok eğlendik. Evet, bir matematikçi hakkında bilgi edinmek çok güzel

7 Üçüncü soruda öğrencilere aktivitede zorlandıkları kısımlar sorulduğunda verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir: Yapıtı bulmak, İşlem yaparken zorlandım biraz, Şifreyi bulurken zorlandım, Uzun bir metin olması, Hesaplama şeklinde cevaplar verildi. Dördüncü soruda böyle etkinlikler yapıp yapmak istemedikleri sorulduğunda Tablo 3 teki frekans ve yüzdelere uaşılmıştır. Tablo 3.Öğrencilerin derslerde böyle etkinlikler yapmak istemeleri ile ilgili görüşleri Derslerde böyle etkinlikler yapmak ister misiniz? f % Evet Hayır 6 18 Ayrıca açıklama olarak da Zor olmazsa evet, Evet, zevkli, Evet, isterim çünkü yaparken eğleniyorum. cevapları verildi. Beşinci soru olan bu etkinliğin öğrencilere neler kazandırdığı sorusuna öğrencilerin verdiği cevapların bazıları değiştirilmeden aşağıda verilmiştir: Kelime haznemi açtı. Eski konuları hatırladım. Bulmaca yeteneğimi geliştirdi. Araştırma yeteneği Matematik bilgimi geliştirdim. Beynimizi geliştirdik. Bilmediğim şeyleri öğrendirdi. Matrakçı Nasuh un hayatını öğrendim. Tarihimiz için önemli olan bir bilim adamının hayatını öğrendim ve matematik zekâmı geliştirdim. Bazı şeyleri öğrendim ve bilgi tazeledim. Matrakçı Nasuh un kim olduğunu, neler yaptığını öğrendim. Ayrıca matematikte bilmediğim bazı işlemleri öğrendim. Bu oyun zeka oyunu olduğu için daha kıvrak zekaya sahip olmama yardımcı olmuş olabilir. Kelimelerin gücü Etkinliği günlük hayatla nasıl ilişilendirdikleri sorusuna şu yanıtlar verilmiştir: Mesleklerle ilişkilendiririm. Bu adam matematiği bulmuş. Daha fazla zeki olabiliriz. Günlük hayatla ilişkilendiremiyorum. Tarih dersiyle ilişkilendirebilirim. Beyin cimlastiği ile ilişkilendiririm. (Öğrencinin cevabı olduğu gibi yazılmıştır.) Matrakçı Nasuh kitap yazmış ve matematikle uğraşmış biri. Biz de kitapları ve matematiği kullanıyoruz. Geçmişi tanıyabiliriz. Geçmişi öğrendik. Minyatür, günlük hayatımızda da yapılmaktadır.

8 Yedinci soruda öğrencilere eklemek istedikleri ve önerileri sorulduğunda şu cevaplar alınmıştır: Daha eski ve tanınmış insanların hayatı İki farklı metindeki sözcüklerin eğer görevi de aynıysa işaretlenmesi Her şey çok güzeldi bence orijinal olarak kalması gerekir. Daha zorlayıcı sorular olursa sevinirim. Daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hiçbir şey eklemeye gerek yok gerçekten çok eğlenceli bir etkinlik Verilen metin daha kısa olmalı Biraz daha zor olabilir. Yok. Zaten yeterince iyiydi. 4.TARTIŞMA ve SONUÇ Aktif öğrenme süreçlerinde öğrencilerin ilgisi matematiksel nesnelerin ya da kavramların tarihine çekilir. Böylelikle öğrenciler o zamana odaklanırlar ve matematiğin eski çağlardan günümüze gelişimini görürler. Dahası matematiksel kavramların yüzyıllar boyunca gösterdikleri farklı özellikleri bugünün bakış açısıyla analiz edebilirler. Matematik tarihine yer veren böyle çalışmalar öğrencilerin farklı fikirleri ve teorileri anlama yetenekleri artırmaktadır ve matematikte insan yapımı faaliyetlerin zenginliğine işaret ederek öğrencilerin motivasyonlarını artırmaktadır. Matematik tarihinin dersleri daha anlamlı ve ilginç hale getirerek motivasyonu artırdığı yönündeki çalışmalara literatürde rastlanmaktadır (Carter, 2006; İdikut, 2007; Marshall, 2000; Tözlüyurt, 2008). Bu çalışmalar yapılan çalışmayı destekler niteliktedir. Öğrencilerin geçmişte yer alan matematikçiler hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Matematiğin tarihsel gelişimi, bu bilim için uğraşan insanların hayatları onların ilgilerini bu zamana pek fazla çekmemiştir. Bu durum derslerin işleyişi sırasında bu konunun üzerinde pek fazla durulmamasından kaynaklanabilir. Matematik tarihinden bir matematikçinin hayatına derste yer verme ile ilgili yapılan etkinlik konusunda öğrencilerden alınan görüşler olumlu yöndedir. Bu yönüyle çalışma Goodwin (2007), Liu (2003) ve Gürsoy (2010) ile paralellik göstermektedir. Öğrenciler bulmaca çözme etkinliğinden oldukça fazla zevk aldılar. Zaten bu durumu görüşme sorularına verdikleri cevaplarda da açıkça belirtmişlerdir. Çengel bulmaca öncesinde verilen metin öğrencilere biraz uzun geldi. Bu metin biraz daha kısaltılabilir. Ayrıca öğrenciler sorulan soruların cevaplarını birebir metnin içinde aradılar. Aynı anlama gelen başka cümle içinde yere aldığından bulmakta zorlananlar oldu. Özellikle Matrakçı Nasuh un ilk yapıtının sorulduğu sorunun cevabını bulmakta zorlandılar. Öğrenciler derslerde matematik tarihinden etkinliklere pek fazla yer verilmediğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada ünlü bir matematikçinin hayatının öğretilmesi için bulmacaları bir araç olarak kullanılmıştır. Aslında öğrenciler günlük hayatta gazetelerde bulmacalara sık sık rastlamaktadırlar ve farklı çeşitlerde bulmacalar çözmektedirler. Bu durumun ders ortamına aktarılması ile aşina oldukları bir yolla bir etkinliğe dahil olmuşlardır. Çoğunlukla matematik derslerinde sözel kısımlar sadece okunarak üzerinde durulmadan geçilmektedir. Bu durumun düzeltilmesi konusunda bulmacalar kullanılabilir. Ancak bunun için öğretmenlerin daha önceden hazırlık yapmaları gerekmektedir. Bulmacaları hazırlamak da zaman isteyebileceğinden bu tarz etkinliklere pek fazla yer verilmiyor olabilir. Sınıf genel olarak istekli bir şekilde etkinliğe katıldı. Uygulamanın 6. sınıflarda yapılması avantaj oldu. Çünkü 7. ve 8. sınıflar SBS ye gireceklerinden dolayı etkin bir katılım sağlanamayabilirdi. Bulmaca çözme etkinliği sınıfta birlikte yapıldıktan sonra öğrencilere performans ya da proje ödevi olarak verilebilir. Böylelikle öğrencilerde de bir şeyler üreterek kendilerine olan güvenleri artabilir. Ayrıca en azından bir matematikçinin hayatını tam anlamıyla öğrenmiş olurlar. Şifre bulmacada verilen sorular daha da zorlaştırılabilir. Bu yönde öğrencilerden gelen birkaç öneri vardır. Öğretmenlerin matematik derslerinde öğrenme-öğretme süreçlerinde matematik tarihine yer verme ile ilgili eksikliklerinin olduğu söylenebilir. Ayrıca öğretmen adaylarına da derslerde çeşitli şekillerde matematik tarihine yer verme ile ilgili hizmet içi eğitim verilebilir. Özel öğretim yöntemleri derslerinde çeşitli yöntem ve teknikler tanıtılırken matematik tarihinden aktivitelerin de nasıl yer alabileceği konusuna da yer verilebilir. Bu aktiviteler geçmişten günümüze kadar gelen ünlü

9 matematikçilerin hayatlarına ve eserlerine yer verme olabilir. Eskiden kullanılan ama günümüzde işlevselliğini kaybeden bazı metodlardan da bahsedilerek çalışma yaprakları hazırlanabilir. Çalışma yapraklarının dikkat çekme kısmında kısaca bilgiye yer verilerek sonrasında öğrencilerden onları geliştirmeleri ve yeni yöntemlerle karşılaştırma yapmaları istenebilir. Bu çalışmada tarihten bir matematikçinin hayatına yer verilmiştir. 3 çeşit bulmaca araştırmacı tarafından hazırlanarak öğrencilerin çözmeleri beklenmiştir. Öğrencilerin kendilerinin tarihten ünlü bir matematikçiyi seçmeleri ve onunla ilgili kendilerinin bulmaca oluşturmaları istenebilir. Bulmacaların farklı türlerde de olması istenebilir. Öğrenme-öğretme ortamlarında farklı yöntemler içerisinde matematik tarihinden problemlere yer verilebilir. Örneğin, Yedkimov (2006) buluş yönteminde matematik tarihinin kullanılabileceğini belirtmiştir.ayrıca öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çeşitli çözümler sunup onları paylaşabilecekleri ve sonrasında proje üretebilecekleri ortamların sağlanmasının gerekliliği son zamanlarda yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır(tabuk, M., Özdemir, A.Ş.;Önen, F., Mertoğlu, H.,Saka, M.,Gürdal, A.;Yıldız, F.).Bu açıdan matematiğin eğlenceli yönünün kullanılması ve öğrencilerin etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında varmalarının sağlanması önem taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin çok yönlü bir düşünme biçiminin kazandırılması için değişik alanlardaki bilgilerini bütünleştirebilmesi yani disiplinler arası çalışmalar yapması gereklidir (Yıldırım, 1996). Matematik tarihinden aktiviteler öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri için yararlı olabilir. Grup çalışması ile de birbirleriyle fikir alışverişi yaparak sınıfta sosyal bir ortam oluşması sağlanmıştır. Son yıllarda okullarda öğrencilerden proje hazırlamaları istenmektedir projeler için bir öneri olarak bulmaca hazırlama verilebilir. 5.KAYNAKLAR Albayrak, Ö. (2008). Matematik tarihiyle islenmiş olan derslerin matematik özyeterlik algısına ve matematik basarısına etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Alpaslan, M. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgileri ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımına yönelik tutum ve inanışları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: ODTÜ Carter, D. B. (2006). The Role of The History of Mathematics in Middle School. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. United States: East Tennessee State University. Çepni, S.(2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5.baskı).Trabzon: Yazar Fauvel, J., Maanen, J. V. (1997).The Role of the history of mathematics in the teaching and learning of mathematics discussion document for an ICMI study ( ). ZDM, 29 (4), Fried, M. N. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist? Science and Education, 10, Goodwin, D. M. (2007). Exploring the Relationship Between High School Teachers Mathematics History Knowledge and their Images of Mathematic. Yayınlanmamış doktora tezi. Lowell :University of Massachusetts. Gönülateş, F. O. (2004). Prospective Teachers Views on the Integration of History of Mathematics in Mathematics Courses, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi İdikut, N. (2007). Matematik Öğretiminde Tarihten Yararlanmanın Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına ve Matematik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Van: Yüzüncü Yıl Universitesi. Karaduman, G. B.(2010). A Sample Study for Classroom Teachers Addressing the Importance of Utilizing History of Math in Math Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), Karakuş, F. (2009). Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması: Karekök Hesaplamada Babil Metodu, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), Liu, P. (2003). Do Teachers Need to Incorporate the History of Mathematics in their Teaching? The Mathematics Teacher, 96(6), 416. Marshall, G. L. (2000). Using History of Mathematics to Improve Secondary Students Attitudes Towards Mathematics. Yayınlanmamış doktora tezi. United States: Illinois State University.

10 McBride, C.C., & Rollins, J.H. (1977). The Effects of History of Mathematics on Attitudes toward Mathematics of College Algebra Students. Journal for Research in Mathematics Education, 8 (1), MEB, (2005). Matematik Dersi (6-8.Sınıflar) Öğretim Programı. program.aspx?islem=1&kno=33 adresinden 19 Mart 2012 tarihinde edinilmiştir. Önen, F., Mertoğlu, H.,Saka, M., Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(1) Swetz, F. (1995). Some not so random thoughts about the history of mathematics its teaching, learning, and textbooks. Primus, 5(2), Tabuk, M., Özdemir, A.Ş. (2009). The Effects of Multiple Intelligence Approach in Project Based Learning on Mathematics Achievement. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), Tözlüyurt, E. (2008). Sayılar Öğrenme Alanı ile İlgili Matematik Tarihinden Seçilen Etkinliklerle Yapılan Dersler Hakkında Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24, Yevdokimov, O. (2006). Using Materials from the History of Mathematics in Discovery-based Learning. İnternet ten de elde edilmiştir. Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12, Yıldız, F. (2008).Oran, orantı ve yüzdeler ünitesinin proje tabanlı öğrenme ile öğrenilmesinin matematik dersindeki başarıya ve tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi **

Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi ** Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4(1), 26-49, 2015 http://dergi.amasya.edu.tr Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi ** Ahmet Şükrü Özdemir 1,* ve Sevda Göktepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Uygulama Çalışması Doç. Dr. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Binbaşıoğlu (1988a, s. 82), ev ödevini, "öğretim sürecinde öğrencinin herhangi bir konuya hazırlanması

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ

FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ FUTBOL SAHASINDA DENKLEM ÇÖZÜMÜNÜN ÖĞRETİMİ ln Grubu PROJE EKİBİ Cevat Aslan ÖZKAN (MERKEZ YİBO- ARDAHAN) Ahmet Onur YARDIM ( Merkez İMKB YİBO- SİİRT) Nihat DİKBIYIK ( Güzelsu YİBO- GÜRPINAR/VAN) AMAÇ

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

İMÖ 3803 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I

İMÖ 3803 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I İMÖ 3803 MATEMATİK ÖĞRETİMİ-I Öğretim Üyesi Ofis Telefon E-mail Ders Saati Danışma Saatleri Dersin Kitabı Dersin İçeriği ve Amacı Yrd.Doç.Dr. Evrim Erbilgin Eğitim Fak. 308 0 252 211 3114 erbilgine@mu.edu.tr

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yapay Zeka Sistemleri BIL308 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri

Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri Murat Demirbaş 1, Harun Çelik 1, Mustafa Bayrakci 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SINIF YÖNETİMİNE ETKİ EDEN GENEL FAKTÖRLER A. Sosyal Değişim...2 B. Öğretmenlerin İşleri ve Kimlikleri...6 C. Akademisyen-Öğretmen Ayrımı...9 D. Geleceğe Bakış...10 E. Yapılandırıcılık

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

GELİŞTİRİLEN KUKLA MATERYALİ KULLANILARAK YAPILAN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

GELİŞTİRİLEN KUKLA MATERYALİ KULLANILARAK YAPILAN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ GELİŞTİRİLEN KUKLA MATERYALİ KULLANILARAK YAPILAN GEOMETRİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Matematik Öğretmeni Zehra Yılmazer MEB zehra_arslan37@hotmail.com Matematik Öğretmeni Hilal Keklikci MEB

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ ĠLKÖĞRETĠM II. KADEME MATEMATĠK ÖĞRETĠM PROGRAMININ OLASILIK VE ĠSTATĠSTĠK ALT ÖĞRENME ALANININ ĠSTATĠSTĠK BOYUTUNUN ĠNCELENMESĠ Yunus KAYNAR 1 Erdoğan HALAT 2 1 Akdoğan ilköğretim okulu, Kızılcahamam

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Süleyman Yaman Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Lisans 19 Mayıs Üniversitesi Y. Lisans Gazi Üniversitesi Doktora Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tez

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK DERSLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİSİNE KATKISININ İNCELENMESİ *Akı, F.N., * Alsan, S., **Gürel, Z., * Muştu, C, *Oğuz, O. I. GİRİŞ Eski çağlardan bu yana matematik işlemlerini kolaylaştırmak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı