MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİYLE MATEMATİK DERSLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ Ahmet Şükrü ÖZDEMİR 1 Sevda GÖKTEPE 1 1 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ÖZET Matematik öğretiminde amaç sadece temel kavram ve becerilerin kazanılması değildir. Bunun yanında matematiksel kavramları anlayabilme, bunlar arasında ilişkiler kurabilme ve öğrendikleri bilgileri diğer alanlarda kullanabilme becerilerini kazandırmak da hedeflenmektedir. Matematik eğitiminin genel amaçları arasında öğrencilerin entelektüel merakını ilerletmek ve geliştirmek, matematiğin tarihî gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak yer almaktadır. Bu anlamda matematiğin estetik ve eğlenceli yönünün keşfedilmesi ve öğrencilerin etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkına varmaları önem taşımaktadır. Bu amaçla bu çalışmada matematik dersi kapsamında tarihten ünlü bir matematikçinin hayatının öğrenilebilmesi için öğrenciler ile bulmacalardan oluşan bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin ardından öğrencilere yapılan etkinlik hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Çoklu durum çalışması olan bu çalışmaya bir devlet okulunda eğitim görmekte olan 33 tane 6. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veriler 7 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Öğrenciler etkinlik sonunda hem eğlendiklerini hem de bir matematikçinin hayatını ayrıntılı bir şekilde öğrendiklerini belirtmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Matematik tarihi, disiplinler arası ilişkilendirme, bulmaca etkinliği 1.GİRİŞ Yeni ilköğretim matematik öğretim programında öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımlarını paylaşıp tartışabilecekleri ve sonrasında proje üretebilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca disiplinler arası çalışmaların yapılmasına da teşvik edilmektedir (MEB, 2005).Bu noktada matematik ile tarihin ilişkilendirilmesi yoluyla yapılan çalışmalar önemli araçlar olarak kullanılabilir. Matematik eğitiminde matematik tarihini kullanma fikri aslında çok yeni değildir lı ve 1970 li yıllardan beri derslerde matematik tarihine yer verilmektedir (Fried, 2001) ancak matematik tarihi öğrenme ve öğretmedeki önemli rolünü son 20 yılda artırmıştır yılında matematik derslerinde öğrenme-öğretme süreçlerinde tarihsel bölümlere yer verilmesi yoluyla matematik öğretimine destek olmak için Matematik Tarihi ve Öğretimde Kullanımı Enstitüsü (The Institute in the History of Mathematics and Its Use in Teaching (IHMT)) kuruldu. Sonrasında 1996 da ICME (The meeting of the International Congress on Mathematics Education) konferansında öğrencileri motive etmek ve öğretim faaliyetlerinde matematik tarihini kullanmak için çalışmalar yapılması gerektiğinin altı çizildi (Marshall, 2000). Matematik tarihini sınıfa hangi alanlarda kullanmak daha etkili olur sorusu ise önemli bir sorudur.2002 yılında düzenlenen ICTM-2 Uluslar arası Matematik Öğretimi Konferansı ndaki Matematik Eğitiminde Matematik Tarihinin Rolü isimli panelde bu soru ile ilgilenilmiştir. Matematik dersi hakkında olumsuz tutuma sahip öğrencilerin çoğu dersi sıkıcı, zevk vermeyen bir ders olarak görmektedirler. Önemli hususlardan biri de bu öğrenciler için dersi çekici hale getirmektir. Tarihsel matematik problemi çözme aktiviteleri bu konuda yardımcı olabilir ve etkili bir öğretim aracı olarak kullanılabilir. Ancak matematik tarihine yer veren çalışmalar alternatif bir öğretim metodu olarak kullanılacaksa ilgili matematik konularının ve kavramlarının tarihsel gelişiminin iyi bilinmesi gerekmektedir (Fried, 2001).Bu açıdan tarihten ünlü matematikçilerin hayatlarını ve matematiğe katkılarını bilmek önemlidir. Matematik tarih boyunca bilimler arasında önemli bir role sahip olmuştur. Bu önemli rolünden dolayı eğitim ve öğretim süreçleri öyle bir düzenlenmelidir ki öğrenciler matematik fobilerini yenmelidirler ve matematiğin dalında onların hayatlarını kolaylaştırdığını anlamalıdırlar. Bu yüzden matematik öğretimi öğrencilerin matematiksel bilgiye ulaşmaya istekli oldukları ve yeni bilgilere ulaşabildikleri bir çevrede gerçekleştirilmelidir. Beraberinde öğrencilerin matematiksel kavramları daha anlamlı ve ilginç bir şekilde ele almalarına ve matematiğin yalıtılmış bir disiplin olmadığı görüşüne sahip olmalarına yardımcı olmalıdır (Carter, 2006). Bu hedeflere ulaşmak için matematik tarihi kullanılabilir. Fried a (2001) göre derslerde matematik tarihine 2 amaç için yer verilebilir: matematik öğretimine yardımcı olmak için ve matematiğin kendi tarihini öğrenmek için. Matematiğin

2 doğasından kaynaklanan dinamik yapısı aslında matematik tarihine yer vererek geçirdiği basamakları görmeleri açısından önem arz etmektedir. Liu (2003) matematik derslerinde neden matematik tarihine yer verilmesi gerektiği konusunda aşağıdaki 5 gerekçeyi sunmuştur: 1.Tarihi bilgiler öğrencilerin motivasyonunu arttırır ve matematiğe karşı pozitif bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur. 2.Matematiğin gelişiminde geçmişte karşılaşılan engelleri görmeleri öğrencilerin bugüne gelene kadar karşılaşılan zorlukları görmelerini sağlar. 3.Tarihden problemleri çözmek öğrencilerin matematiksel düşünmelerinin gelişimine yardımcı olur. 4.Tarih matematiksel bilginin insani yönünü ortaya çıkartır. 5.Öğretmenlere rehber olur. Dünya da ve Türkiye de matematik derslerinde matematik tarihine yer verilmesi ile ilgili çalışmalara son yıllarda rastlanmaktadır (Fauvel ve Maanen, 1997; Marshall, 2000; Liu, 2003; Gönülateş, 2004; Carter, 2006; Goodwin, 2007; İdikut, 2007; Albayrak, 2008; Tözlüyurt, 2008; Gürsoy, 2010). Bu çalışmalarda matematik tarihine matematik derslerinde yer vermenin hem öğretmenler için hem de öğrenciler için birçok yararı olduğundan bahsedilmektedir. Örneğin öğrencileri motive etmek için etkili bir araçtır (Fauvel, 1991; Swetz, 1994). Öğrenciler bazı hesaplama metodlarını, bazı gösterimlerin ya da kelimelerin nereden çıktığını yani kaynaklarını merak ediyor olabilir ve bu doğrultuda sorular da sorabilir (Bidwell, 1993; Kelley, 2000; Rubinstein ve Schwartz, 2000; Tzanakis ve Thomaidis, 2000). Bu açıdan sınıfta öğrencilerin sormuş oldukları neden, niçin sorularının cevaplanmasında hem öğretmenlere de hem de öğrencilere yardımcı olmaktadır. Öğrenciler ilgilendikleri matematik konularıyla alakalı tarihi öğrenerek hangi önemli gelişmelerin meydana geldiği hakkında fikir sahibi olabilirler. Matematiğin ihtiyaçlara binaen ortaya çıkan insanların oluşturduğu bir bilim olduğunu görebilirler ve öğrenmeye daha istekli olabilirler çünkü matematik tarihi uzun gelenekleri, farklı kültürleri, insanların duygularını ve gelişmeleri ortaya çıkarır. Dahası matematiğin kaynağını ve neden matematik öğrenmeleri gerektiğinin farkına varırlar. Pek çok çalışma (Carter, 2006; Goodwin, 2007; İdikut, 2007; Liu, 2003; Marshall, 2000; Tözlüyurt, 2008) da derslerde matematik tarihine yer vermenin öğrencilerin başarılarını, ilgilerini ve tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonuçları ile durumu desteklemektedir. Marshall (2000) matematiğe yönelik olumsuz tutuma sahip çoğu lise öğrencisinin matematik tarihinin kullanımı ile derslere karşı tutumlarının pozitif yönde değiştiğini belirtmiştir. Yine McBride ve Rollins (1977) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin matematiğe karşı tutumları olumlu bir şekilde etkilediği belirtilmiştir. Goodwin (2007) çalışmasında lise öğretmenlerinin matematik tarihi bilgisi ile matematikle ilgili görüşleri arasındaki ilişkiyi keşfetmek için nitel bir çalışma yapmıştır. Matematik imajları araştırması ve Matematik Tarihi Testi 900 lise öğretmenine gönderilmiş 193 ünden bilgi alınmıştır ve öğretmenlerin matematik tarihi bilgileri ile matematikteki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca tarih dersinde daha başarılı olan öğretmenler daha başarılı olmuşlardır. Ülkemizde matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalarda son yıllarda artış vardır. (Gönülateş, 2004; İdikut, 2007; Albayrak, 2008; Tözlüyurt, 2008; Karakuş, 2009; Gürsoy, 2010; Alpaslan, 2011). Gönülateş (2004) öğretmen adaylarının matematik tarihini kullanmaya karşı tutumlarını belirlemek için yaptığı çalışmasında tarihi kullanma yollarını belirlemeye çalışmıştır. Matematik tarihi ile dersler işlenerek yapılan çalışmadan sonra öğretmen adaylarının tutumlarında önemli bir değişiklik olmadığını bulmuştur bu sonucu da zaten tutumlarının pozitif yönde olmasına bağlamıştır. İdikut un (2007) araştırmasının amacı öğrencilerin tutumlarını, matematik performanslarını ve hatırlama seviyelerini ölçmek için destekleyici bir yöntem olarak matematik tarihinin kullanımının etkisini araştırmaktır. Deneysel çalışmasında 7.sınıf öğrencilerine ön test ve son test uygulamıştır.2 okuldan iki grup alınarak biri kontrol diğeri de deney grubu olarak belirlenmiştir. Çalışmadan önce tutum ölçeği ve performans testi ön test olarak uygulanmıştır. 4 hafta boyunca deney grubunda matematik tarihinden teknikler eklenerek ders işlenirken kontrol grubunda sadece öğretmen kılavuz kitabı kullanılmıştır. Sonra 2 ölçek de tekrar uygulanmıştır. Hatırlama düzeylerini ölçmek için 3 hafta sonra performans testi bir daha kullanılmıştır. Carl Friederich Gauss, Leonardo Fibonaci, Ömer hayyam ve Pierre de Fermat gibi matematikçilerle ilgili çalışma yaprakları öğretim materyali olarak kullanılmıştır. Çalışma yapraklarında özellikle farklı kültürlerin matematiğe etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca günlük hayatta ve medeniyetlerin gelişiminde matematiğin yeri vurgulanmıştır.

3 Sonuçlar matematik tarihi ile desteklenen derslerin öğrencilerin tutumları ve hatırlama düzeyleri üzerinde bir etkisinin olmadığını göstermiştir ancak matematik başarısı üzerinde oldukça fazla etkisi vardır. Tözlüyurt (2008) araştırmasında matematik derslerinde matematik tarihinin kullanımının matematik öğretimi ve öğreniminde ne gibi etkileri olduğunu araştırmaktır. Çalışmasında Sayılar öğrenme alanı ile ilgili matematik tarihinden seçilen etkinliklerle yapılan dersler hakkında lise son sınıf öğrencilerinin görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aramıştır. Öğrencilerin matematik tarihinden seçilen aktivitelerle yapılan dersler konususundaki görüşleri görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Sonuçlar fenomenografik yöntemle incelenerek yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan 8 öğrenci de aslında matematiği zor bir ders olarak gördüklarini ancak bu şekilde işlenen dersleri daha eğlenceli ve kolay ve ilgi çekici bulduklarını belirtmişlerdir. Matematik tarihinin katılmasıyla problemleri ve teoremleri daha kolay anlayabildiklerini ve daha kolay çıkarımlar yapabileceklerini belirtmişlerdir. Ayrıca matematiğin günümüze gelene kadar geçirdiği evreleri görmelerini sağladıklarını belirtmişlerdir. Albayrak ın (2008) çalışmasında piramitlerin, koninin ve kürenin hacminin öğretimi konusunda matematik tarihi kullanarak bir öğretim yapmıştır. Bu uygulamanın matematik öz yeterlik algısı ve başarısı üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Nicel ve nitel verilerin toplandığı çalışmada her iki okuldaki deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik başarısı açısından ön test ve son testleri arasında anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak uygulama okullarından sadece birinin son test sonuçlarına göre, deney grubundaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilerden daha başarılıdırlar. Nitel sonuçlara göre ise deney grubu öğrencilerinin matematik tarihine yer veren derslerle ilgili genellikle olumlu düşüncelere sahiptirler. Karakuş un (2009) çalışmasına göre matematik tarihine yer veren öğretmenler öğrencilerinin matematiğin değişen ve gelişen yapısını görmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca ünlü matematikçilerin eserlerini incelemek onların problem çözmede farklı çözüm yolları geliştirmeleri açısından faydalı olacaktır. Gürsoy (2010) çalışmasında matematik tarihini matematik derslerinde öğretim-öğretim süreçlerinde kullanma konusunda öğretmen adaylarının olumlu yönde tutum geliştirdiklerini bulmuştur. Yarı yapılandırılmış mülakatlar ile bu sonucu destekler bilgilere ulaşmıştır. Alpaslan ın (2011) yüksek lisans tezinde ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgileri ve matematik tarihinin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili tutum ve inançları incelenmiştir aynı zamanda bu ikisi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgisi puanları sınıf seviyesi ilerledikçe artmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımına yönelik tutum ve inanışları yine sınıf seviyesine göre artmaktadır. İlköğretim matematik müfredatında matematik tarihinin yerine bakılacak olursa farklı sınıf düzeylerinde matematik tarihine yer verilmektedir. Sayılar öğrenme alanında 6.sınıfta paraların tarihiyle, 7. sınıfta rasyonel sayıların tarihiyle ilgili kısa bilgiler vardır. Olasılık öğrenme alanında 7.sınıfta olasılık tarihine, 8.sınıfta karekök sembolünün tarihine değinilmektedir. Ölçme öğrenme alanında 6.sınıf düzeyinde ölçme tarihine, 8.sınıf düzeyinde piramitlerin tarihine ve hacmine yer verilmektedir. Cebir öğrenme alanında ise 6.sınıfta tavşanların yavruları ile ilgili Fibonacci problemi, geometri öğrenme alanında 6.sınıfta tangram ile öğretme aktivitesi,7.sınıfta pi sayısının tarihi,8.sınıfta geometriciler ile ilgili öğrenci projeleri yer almaktadır. Ayrıca Atatürk ün, Pisagor un ve Escher in matematiğe katkılarından bahsedilmektedir. Mayaların sayma sistemleri ve Eski Mısır da kesirler konusunda tarihi gelişimleri konusunda bilgiler vardır. Umay a (2003) göre matematik sadece hesaplama becerilerini öğrencilere kazandırmak değildir. Muhakeme matematiğin temelini oluşturur ve yaratıcı düşünme ve kritik düşünme olmadan matematiksel muhakeme yeteneği geliştirilemez. Bu yeteneğin geliştirilmesinde bulmacalar etkili araçlar olarak kullanılabilir. Son yıllarda bulmacalar ders kitaplarında ya da alıştırma kitaplarında yerini almaktadır. Hem öğretim aracı olarak hem de alternatif bir ölçme-değerlendirme aracı olarak kullanılabilmektedir. Matematik tarihinden problem çözme ya da çeşitli aktiviteler yapma matematik dersine ilgisi olmayan öğrenciler için kullanılabilirken aynı zamanda özellikle mantıksal/matematiksel zekaya sahip olan öğrenciler için de etkili bir yol olarak kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin matematik ile başka bir disiplini ilişkilendirmeye yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma hem bulmacalara hem de matematik tarihine yer verdiği için farklılık arz etmektedir.

4 2.YÖNTEM Bu çalışmada matematik dersi kapsamında ünlü bir matematik tarihçisinin hayatının öğrenilebilmesi için öğrenciler ile bulmacaların yer aldığı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte çengel bulmaca, kelime bulmaca ve şifre bulmaca türünde farklı bulmacalara yer verilmiştir. Etkinliğin ardından öğrencilerin matematik tarihi bakımından önemli bir matematikçinin hayatına derste yer verilmesi ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Seçilen bir konunun derinlemesine ayrıntılı bir şekilde araştırılmasına olanak veren özel durum çalışması bu araştırmada yöntem olarak belirlenmiştir (Çepni, 2010).Özel durum çalışmalarında daha çok Nasıl?, Niçin? ve Ne? sorularına cevap aranır. Çalışmada da öğrencilerin görüşlerinin alınması sırasında bu soru kelimeleri kullanılarak verilere ulaşılmıştır. Çalışma eğitim öğretim yılında İstanbul da bir devlet okulunda eğitim gören 33 tane 6.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler gruplara ayrılarak farklı türlerde bulmacalar çözmüşlerdir. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan 7 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. 2.1.Veri toplama araçları Bulmacalar Çengel Bulmaca Öncelikle öğrencilere Matrakçı Nasuh un hayatını ve eserlerini anlatan bir metin verilmiştir. Bu metini okuyup anlamaları istenmiştir. Sonrasında boşluk doldurma türünde sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru 6 şar adet soru sorulmuştur. Sorular metinde geçen bilgilerle ilgilidir. Sonrasında şifreye ulaşmaları istenmiştir. Çıkan şifre Matrakçı Nasuh un bir eserinin adıdır. Çengel bulmaca ve bulmacanın soruları aşağıda yer almaktadır.

5 Boşluk Doldurma Bu bulmaca türünde öğrencilere bazı kelimelerinin boş bırakıldığı bir metin verilmiştir. Ayrıca bazı harfler bazı sayılarla eşleştirilmiştir. Boş bırakılan kelimelerde geçen her bir harfe bir sayı yazılmıştır. Öğrenciler metnin üstünde verilen bu sayılara denk gelen harfleri yazarak boşlukları doldururlar. Sonrasında metnin tamamını okuyarak ünlü matematikçi hakkında bilgi sahibi olurlar. Aşağıda etkinlikte kullanılan boşluk doldurma türündeki bulmaca yer almaktadır.

6 Şifre Bulmaca Öğrencilere basit matematik problemleri bir tablo içinde verilmiştir. Tabloda bir sütuna bu problemlerin cevaplarını yazmışlardır. Ayrıca her bir sonuca karşılık gelen harf eşleştirilmiştir. Öğrenciler sonuçların harf karşılığını ilgili sütuna yazarlar. Sütundaki harfler yukarıdan aşağıya doğru yazıldığında Matrakçı Nasuh un bir eserine ulaşılır Görüşme formu Öğrencilerin bulmacalar aracılığıyla tarihten ünlü bir matematikçinin hayatını öğrenme konusundaki görüşlerini öğrenmek için 7 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Birinci soru Daha önce böyle bir çalışma yaptınız mı? şeklindedir. İkinci soruda bu aktivitenin hoşlarına gidip gitmediği ve aktivitenin yararlılığı konusunda ne düşündükleri sorulmuştur. Üçüncü soruda zorlandıkları kısımlar konusunda, dördüncü soruda derslerde böyle etkinlikler yapmayı isteyip istemedikleri konusunda görüş belirtmeleri istenmiştir. Beşinci soru Bu etkinlik size neler kazandırdı?, altıncı soru Etkinlikte geçen konuyu günlük hayat ile nasıl ilişkilendirirsiniz? şeklindedir. Son olarak yedinci soruda ise öğrencilerin önerileri ve eklemek istedikleri sorularak görüşlerinden yararlanılmak istenmiştir Verilerin Analizi Öğrencilerin görüşlerinin alındığı görüşme formundan elde edilen veriler nitel ve nicel olarak analiz edilmiştir. Nicel olarak analiz için soruyla ilgili ferekans ve yüzde tablosu oluşturulmuştur. Nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 3.BULGULAR Birinci soruya yönelik öğrenci cevaplarına ait yüzde frekans tablosu aşağıda verilmiştir. Bir öğrenci ayrıca ilaveten sadece gazetelerde yaptım. cevabını vermiştir. Tablo 1.Öğrencilerin derslerde daha önce böyle bir etkinlik yapıp yapmadıkları ile ilgili görüşleri Daha önce böyle bir çalışma yaptınız mı? f % Evet 5 15 Hayır İkinci soruya yönelik olarak öğrencilerin çoğunluğu etkinliğin faydalı olduğu şeklinde görüş belirtmiştir. Tablo 2.Bu aktivitenin öğrencilerin hoşuna gidip gitmediği ile ilgili görüşleri Bu aktivite hoşunuza gitti mi, aktivitenin faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? f % Evet Hayır 4 12 Bu doğrultuda aşağıdaki cevaplar verilmiştir: Bence faydalıydı çünkü cümleler içerisinden cümleler içerisinden cevapları alabilmeyi öğrendik ve geliştirdik. Hoşuma gitti çok eğlenceliydi adeta bir beyin jimnastiği Evet, arkadaşlarımla çok eğlendik. Evet, bir matematikçi hakkında bilgi edinmek çok güzel

7 Üçüncü soruda öğrencilere aktivitede zorlandıkları kısımlar sorulduğunda verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir: Yapıtı bulmak, İşlem yaparken zorlandım biraz, Şifreyi bulurken zorlandım, Uzun bir metin olması, Hesaplama şeklinde cevaplar verildi. Dördüncü soruda böyle etkinlikler yapıp yapmak istemedikleri sorulduğunda Tablo 3 teki frekans ve yüzdelere uaşılmıştır. Tablo 3.Öğrencilerin derslerde böyle etkinlikler yapmak istemeleri ile ilgili görüşleri Derslerde böyle etkinlikler yapmak ister misiniz? f % Evet Hayır 6 18 Ayrıca açıklama olarak da Zor olmazsa evet, Evet, zevkli, Evet, isterim çünkü yaparken eğleniyorum. cevapları verildi. Beşinci soru olan bu etkinliğin öğrencilere neler kazandırdığı sorusuna öğrencilerin verdiği cevapların bazıları değiştirilmeden aşağıda verilmiştir: Kelime haznemi açtı. Eski konuları hatırladım. Bulmaca yeteneğimi geliştirdi. Araştırma yeteneği Matematik bilgimi geliştirdim. Beynimizi geliştirdik. Bilmediğim şeyleri öğrendirdi. Matrakçı Nasuh un hayatını öğrendim. Tarihimiz için önemli olan bir bilim adamının hayatını öğrendim ve matematik zekâmı geliştirdim. Bazı şeyleri öğrendim ve bilgi tazeledim. Matrakçı Nasuh un kim olduğunu, neler yaptığını öğrendim. Ayrıca matematikte bilmediğim bazı işlemleri öğrendim. Bu oyun zeka oyunu olduğu için daha kıvrak zekaya sahip olmama yardımcı olmuş olabilir. Kelimelerin gücü Etkinliği günlük hayatla nasıl ilişilendirdikleri sorusuna şu yanıtlar verilmiştir: Mesleklerle ilişkilendiririm. Bu adam matematiği bulmuş. Daha fazla zeki olabiliriz. Günlük hayatla ilişkilendiremiyorum. Tarih dersiyle ilişkilendirebilirim. Beyin cimlastiği ile ilişkilendiririm. (Öğrencinin cevabı olduğu gibi yazılmıştır.) Matrakçı Nasuh kitap yazmış ve matematikle uğraşmış biri. Biz de kitapları ve matematiği kullanıyoruz. Geçmişi tanıyabiliriz. Geçmişi öğrendik. Minyatür, günlük hayatımızda da yapılmaktadır.

8 Yedinci soruda öğrencilere eklemek istedikleri ve önerileri sorulduğunda şu cevaplar alınmıştır: Daha eski ve tanınmış insanların hayatı İki farklı metindeki sözcüklerin eğer görevi de aynıysa işaretlenmesi Her şey çok güzeldi bence orijinal olarak kalması gerekir. Daha zorlayıcı sorular olursa sevinirim. Daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Hiçbir şey eklemeye gerek yok gerçekten çok eğlenceli bir etkinlik Verilen metin daha kısa olmalı Biraz daha zor olabilir. Yok. Zaten yeterince iyiydi. 4.TARTIŞMA ve SONUÇ Aktif öğrenme süreçlerinde öğrencilerin ilgisi matematiksel nesnelerin ya da kavramların tarihine çekilir. Böylelikle öğrenciler o zamana odaklanırlar ve matematiğin eski çağlardan günümüze gelişimini görürler. Dahası matematiksel kavramların yüzyıllar boyunca gösterdikleri farklı özellikleri bugünün bakış açısıyla analiz edebilirler. Matematik tarihine yer veren böyle çalışmalar öğrencilerin farklı fikirleri ve teorileri anlama yetenekleri artırmaktadır ve matematikte insan yapımı faaliyetlerin zenginliğine işaret ederek öğrencilerin motivasyonlarını artırmaktadır. Matematik tarihinin dersleri daha anlamlı ve ilginç hale getirerek motivasyonu artırdığı yönündeki çalışmalara literatürde rastlanmaktadır (Carter, 2006; İdikut, 2007; Marshall, 2000; Tözlüyurt, 2008). Bu çalışmalar yapılan çalışmayı destekler niteliktedir. Öğrencilerin geçmişte yer alan matematikçiler hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür. Matematiğin tarihsel gelişimi, bu bilim için uğraşan insanların hayatları onların ilgilerini bu zamana pek fazla çekmemiştir. Bu durum derslerin işleyişi sırasında bu konunun üzerinde pek fazla durulmamasından kaynaklanabilir. Matematik tarihinden bir matematikçinin hayatına derste yer verme ile ilgili yapılan etkinlik konusunda öğrencilerden alınan görüşler olumlu yöndedir. Bu yönüyle çalışma Goodwin (2007), Liu (2003) ve Gürsoy (2010) ile paralellik göstermektedir. Öğrenciler bulmaca çözme etkinliğinden oldukça fazla zevk aldılar. Zaten bu durumu görüşme sorularına verdikleri cevaplarda da açıkça belirtmişlerdir. Çengel bulmaca öncesinde verilen metin öğrencilere biraz uzun geldi. Bu metin biraz daha kısaltılabilir. Ayrıca öğrenciler sorulan soruların cevaplarını birebir metnin içinde aradılar. Aynı anlama gelen başka cümle içinde yere aldığından bulmakta zorlananlar oldu. Özellikle Matrakçı Nasuh un ilk yapıtının sorulduğu sorunun cevabını bulmakta zorlandılar. Öğrenciler derslerde matematik tarihinden etkinliklere pek fazla yer verilmediğini belirtmişlerdir. Bu çalışmada ünlü bir matematikçinin hayatının öğretilmesi için bulmacaları bir araç olarak kullanılmıştır. Aslında öğrenciler günlük hayatta gazetelerde bulmacalara sık sık rastlamaktadırlar ve farklı çeşitlerde bulmacalar çözmektedirler. Bu durumun ders ortamına aktarılması ile aşina oldukları bir yolla bir etkinliğe dahil olmuşlardır. Çoğunlukla matematik derslerinde sözel kısımlar sadece okunarak üzerinde durulmadan geçilmektedir. Bu durumun düzeltilmesi konusunda bulmacalar kullanılabilir. Ancak bunun için öğretmenlerin daha önceden hazırlık yapmaları gerekmektedir. Bulmacaları hazırlamak da zaman isteyebileceğinden bu tarz etkinliklere pek fazla yer verilmiyor olabilir. Sınıf genel olarak istekli bir şekilde etkinliğe katıldı. Uygulamanın 6. sınıflarda yapılması avantaj oldu. Çünkü 7. ve 8. sınıflar SBS ye gireceklerinden dolayı etkin bir katılım sağlanamayabilirdi. Bulmaca çözme etkinliği sınıfta birlikte yapıldıktan sonra öğrencilere performans ya da proje ödevi olarak verilebilir. Böylelikle öğrencilerde de bir şeyler üreterek kendilerine olan güvenleri artabilir. Ayrıca en azından bir matematikçinin hayatını tam anlamıyla öğrenmiş olurlar. Şifre bulmacada verilen sorular daha da zorlaştırılabilir. Bu yönde öğrencilerden gelen birkaç öneri vardır. Öğretmenlerin matematik derslerinde öğrenme-öğretme süreçlerinde matematik tarihine yer verme ile ilgili eksikliklerinin olduğu söylenebilir. Ayrıca öğretmen adaylarına da derslerde çeşitli şekillerde matematik tarihine yer verme ile ilgili hizmet içi eğitim verilebilir. Özel öğretim yöntemleri derslerinde çeşitli yöntem ve teknikler tanıtılırken matematik tarihinden aktivitelerin de nasıl yer alabileceği konusuna da yer verilebilir. Bu aktiviteler geçmişten günümüze kadar gelen ünlü

9 matematikçilerin hayatlarına ve eserlerine yer verme olabilir. Eskiden kullanılan ama günümüzde işlevselliğini kaybeden bazı metodlardan da bahsedilerek çalışma yaprakları hazırlanabilir. Çalışma yapraklarının dikkat çekme kısmında kısaca bilgiye yer verilerek sonrasında öğrencilerden onları geliştirmeleri ve yeni yöntemlerle karşılaştırma yapmaları istenebilir. Bu çalışmada tarihten bir matematikçinin hayatına yer verilmiştir. 3 çeşit bulmaca araştırmacı tarafından hazırlanarak öğrencilerin çözmeleri beklenmiştir. Öğrencilerin kendilerinin tarihten ünlü bir matematikçiyi seçmeleri ve onunla ilgili kendilerinin bulmaca oluşturmaları istenebilir. Bulmacaların farklı türlerde de olması istenebilir. Öğrenme-öğretme ortamlarında farklı yöntemler içerisinde matematik tarihinden problemlere yer verilebilir. Örneğin, Yedkimov (2006) buluş yönteminde matematik tarihinin kullanılabileceğini belirtmiştir.ayrıca öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, keşfedebilecekleri, problem çözebilecekleri, çeşitli çözümler sunup onları paylaşabilecekleri ve sonrasında proje üretebilecekleri ortamların sağlanmasının gerekliliği son zamanlarda yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır(tabuk, M., Özdemir, A.Ş.;Önen, F., Mertoğlu, H.,Saka, M.,Gürdal, A.;Yıldız, F.).Bu açıdan matematiğin eğlenceli yönünün kullanılması ve öğrencilerin etkinlik yaparken matematikle uğraştıklarının farkında varmalarının sağlanması önem taşımaktadır. Ayrıca öğrencilerin çok yönlü bir düşünme biçiminin kazandırılması için değişik alanlardaki bilgilerini bütünleştirebilmesi yani disiplinler arası çalışmalar yapması gereklidir (Yıldırım, 1996). Matematik tarihinden aktiviteler öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri için yararlı olabilir. Grup çalışması ile de birbirleriyle fikir alışverişi yaparak sınıfta sosyal bir ortam oluşması sağlanmıştır. Son yıllarda okullarda öğrencilerden proje hazırlamaları istenmektedir projeler için bir öneri olarak bulmaca hazırlama verilebilir. 5.KAYNAKLAR Albayrak, Ö. (2008). Matematik tarihiyle islenmiş olan derslerin matematik özyeterlik algısına ve matematik basarısına etkisi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Alpaslan, M. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik tarihi bilgileri ve matematik tarihinin matematik eğitiminde kullanımına yönelik tutum ve inanışları, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: ODTÜ Carter, D. B. (2006). The Role of The History of Mathematics in Middle School. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. United States: East Tennessee State University. Çepni, S.(2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (5.baskı).Trabzon: Yazar Fauvel, J., Maanen, J. V. (1997).The Role of the history of mathematics in the teaching and learning of mathematics discussion document for an ICMI study ( ). ZDM, 29 (4), Fried, M. N. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist? Science and Education, 10, Goodwin, D. M. (2007). Exploring the Relationship Between High School Teachers Mathematics History Knowledge and their Images of Mathematic. Yayınlanmamış doktora tezi. Lowell :University of Massachusetts. Gönülateş, F. O. (2004). Prospective Teachers Views on the Integration of History of Mathematics in Mathematics Courses, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi İdikut, N. (2007). Matematik Öğretiminde Tarihten Yararlanmanın Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına ve Matematik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Van: Yüzüncü Yıl Universitesi. Karaduman, G. B.(2010). A Sample Study for Classroom Teachers Addressing the Importance of Utilizing History of Math in Math Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), Karakuş, F. (2009). Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması: Karekök Hesaplamada Babil Metodu, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), Liu, P. (2003). Do Teachers Need to Incorporate the History of Mathematics in their Teaching? The Mathematics Teacher, 96(6), 416. Marshall, G. L. (2000). Using History of Mathematics to Improve Secondary Students Attitudes Towards Mathematics. Yayınlanmamış doktora tezi. United States: Illinois State University.

10 McBride, C.C., & Rollins, J.H. (1977). The Effects of History of Mathematics on Attitudes toward Mathematics of College Algebra Students. Journal for Research in Mathematics Education, 8 (1), MEB, (2005). Matematik Dersi (6-8.Sınıflar) Öğretim Programı. program.aspx?islem=1&kno=33 adresinden 19 Mart 2012 tarihinde edinilmiştir. Önen, F., Mertoğlu, H.,Saka, M., Gürdal, A. (2010). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeterliklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,11(1) Swetz, F. (1995). Some not so random thoughts about the history of mathematics its teaching, learning, and textbooks. Primus, 5(2), Tabuk, M., Özdemir, A.Ş. (2009). The Effects of Multiple Intelligence Approach in Project Based Learning on Mathematics Achievement. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), Tözlüyurt, E. (2008). Sayılar Öğrenme Alanı ile İlgili Matematik Tarihinden Seçilen Etkinliklerle Yapılan Dersler Hakkında Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Umay, A. (2003). Matematiksel Muhakeme Yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24, Yevdokimov, O. (2006). Using Materials from the History of Mathematics in Discovery-based Learning. İnternet ten de elde edilmiştir. Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası Öğretim Kavramı ve Programlar Açısından Doğurduğu Sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12, Yıldız, F. (2008).Oran, orantı ve yüzdeler ünitesinin proje tabanlı öğrenme ile öğrenilmesinin matematik dersindeki başarıya ve tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi **

Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi ** Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4(1), 26-49, 2015 http://dergi.amasya.edu.tr Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına Bir Örnek: Babil Sayma Sistemi ** Ahmet Şükrü Özdemir 1,* ve Sevda Göktepe

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ

MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ İÇİNDEKİLER Önsöz.III Bölüm I: MATEMATİĞİN DOĞASI, YAPISI VE İŞLEVİ 11 1.1. Matematiğin Tanımına Çeşitli Yaklaşımlar 12 1.2.Matematik Öğrenmenin Amaçları 13 1.3.Matematik ile Diğer Öğrenme Alanlarının

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi Matematik Öğretimi Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematik Öğretimi Ders İçeriği Matematik öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; Matematik öğretiminin tarihçesi (dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ.v ÖZ GEÇMİŞ vii I. BÖLÜM İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminin Tarihsel Gelişimi... 1 İlk Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Örüntü ve İlişkiler: Eski Çin Matematiğinden Alınmış Birim Küp Modelleri

Örüntü ve İlişkiler: Eski Çin Matematiğinden Alınmış Birim Küp Modelleri Elementary Education Online, 10(3), tp: 1-8, 011. İlköğretim Online, 10(3), ou:1-8, 011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Örüntü ve İlişkiler: Eski Çin Matematiğinden Alınmış Birim Küp Modelleri

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Matematik Tarihi II (MATH 419) Ders Detayları

Matematik Tarihi II (MATH 419) Ders Detayları Matematik Tarihi II (MATH 419) Ders Detayları Ders Adı Matematik Tarihi II Ders Kodu MATH 419 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i YOK Dersin

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mezuniyet Projesi CEAC 404 Bahar 1 4 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Öğretim üyeleri

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar

Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 211-215 Tarih Öğretmeninin Meslekî Bilgi ve Becerilerini Şekillendiren Unsurlar The Principles That Shape The Proffessional Knowledge and Skills

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION IJOFE, 2016, 2 (2), 111-115 ISSN: 2149-3030 INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION Kitap Tanıtımı Haylock, D., & Cockburn, A. (2014). Küçük Çocuklar İçin Matematiği Anlama. (Çev. Editörü; Yılmaz, Z.).

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE

UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE UYGULAMALARI BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMDE Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Gündem Eğitimde bilgisayar uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) BDE in Türleri Avantajları ve Sınırlılıkları Araştırma Sonuçları

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSLERİNDE DENEYLERİN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlknur GÜVEN, Ayla GÜRDAL Marmara Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D., İSTANBUL ÖZET: Bu araştırmada ortaöğretim

Detaylı

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları

Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme (ISE 424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme ISE 424 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları

Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Dilbilim ve Çeviri (ETI105) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dilbilim ve Çeviri ETI105 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra,

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra, Problem Çözme Problem Çözme Problem çözme esasen tüm öğrenme alanlarında pekiştirilen ve diğer beceriler ile ilişki hâlinde olan temel bir beceridir. Matematik öğretiminde problem çözme becerisine atfedilen

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU

Öğrenme 10/1/15. Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU 10/1/15 Öğrenme nedir? Öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Matematik nedir? Matematik öğrendiğimizi nasıl biliyoruz? Doç. Dr. Güney HACIÖMEROĞLU http://matematikogretimi.weebly.com/ Öğrenme 1 Öğrendiğimizi

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım.

1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 10 yanıt Tüm yanıtları görüntüle Analiz bilgilerini yayınla saumatematiksau@gmail.com Bu formu düzenle Özet 1.Bu ders ili ilgili temel kavramları ve bunlar arasındaki ilişkileri anladım. 60% Yüksek 2 %20

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

Araştırmacı Öğretmenler

Araştırmacı Öğretmenler Araştırmacı Öğretmenler 23.01.2012 Ebru Mugaloglu akturkeb@boun.edu.tr İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 1 Araştırmacı Öğretmen Eylem Araştırmalarının temel adımları 2007-2009 Araştırmacı

Detaylı

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kamusal Akıl Stüdyosu VI KAM 346 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMELERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİLERİNİN SEÇTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YANSIMASI

SINIF ÖĞRETMELERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİLERİNİN SEÇTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YANSIMASI SINIF ÖĞRETMELERİNİN MATEMATİK ALAN BİLGİLERİNİN SEÇTİKLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE YANSIMASI Mustafa DOĞAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, VAN ÖZET Bu çalışma ile ilköğretim

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

Uygulama Çalışması Doç. Dr. Serap Kurbanoğlu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Binbaşıoğlu (1988a, s. 82), ev ödevini, "öğretim sürecinde öğrencinin herhangi bir konuya hazırlanması

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı