Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, Boyalý ve Kaplanmýþ bir çok yüzeyi çok baþarýlý bir þekilde yapýþtýrýlablir. adhesives & sealants Barýþ Mh. Yavuz Sokak Platin Evler Sit. C Bl. No:1 Nilüfer / BURSA T: F:

2 adhesives & sealants Methyl Methacrylate Yapýþtýrýcýlar 1 Anaerobik Yapýþtýrýcýlar 7 Erdesi Dýþ Ticaret Þirketi, merkezi Bursa da bulunan, sanayinin yoðun olarak bulunduðu Ýstanbul Ankara, Ýzmir ve Adana daki satýþ ofisleriyle hizmet vermektedir. Otomotiv, Beyaz Eþya, Elektrik, Elektronik, Mobilya, Alüminyum Cam Ana Sanayi, Makina ve Metal imalat sektörleri baþta olmak üzere endüstrinin tüm alanlarýnda firmalarla tasarým aþamalarýnda Ar-ge mühendisleri ile birlikte çalýþmalar yaparak üretim proseslerinde yer almaktayýz. Cyanoacrylate Hýzlý Yapýþtýrýcýlar Elektronik Dolgu ve Kaplama Silikonlarý UV yapýþtýrýcý ve Kaplamalar Tamir Macunlarý ve Boru Tamir Kitleri Dozajlama Robotlarý Dozaj Makinalarý Kimyasal ürün uygulamalarýnda kullanýlan otomasyon sistemleri konusunda proje bazýnda uygulamalarý bulunan firmamýz bu konudaki uzun yýllara dayanan tecrübesi ve yurtdýþýndaki partnerlerinden aldýðý destekle çalýþmalarýný sürdürmektedir. Aksesuar ve Sarf Malzemeleri 13 Kartuþ Tabancalarý ve Valfler 14 Ultra Viole Lambalar 15 3

3 Akrilik Metal Yapýþtýrýcýlar (2K Grubu) erde GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý yapýsal bir yapýþtýrýcýdýr. Methyl methacrylate bazlý Alüminyum, Çelik, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, epoksi, cam, ahþap, beton, taþ, mýknatýs. Boyalý ve Kaplanmýþ bir çok yüzeyi çok baþarýlý bir þekilde yapýþtýrabilir. GTI GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel, Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, Boyalý ve Kaplanmýþ bir çok yüzeyi çok baþarýlý bir þekilde yapýþtýrabilir. Nitelikleri Üstün sýcaklýk dayanýmý -30 C,+150 C/200 C Oda sýcaklýðýnda donma ve geniþ çalýþma Çok amaçlý Kolay uygulanabilir Yüksek darbe dayanýmý ve üstün tutunma özelliði, 0,5 mm'ye kadar boþluk doldurabilme, Neme ve çevre þartlarýna karþý üstün dayaným, Ýlk tutma süresi 3-5 dk, 1saat içinde fonksiyonel olarak donar. Genel Bilgiler Görünüm Vizkozite(cps/25 C) Özgül aðýrlýk( g/m3,20 C ) Bileþim GTR Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik gibi metallere ilave olarak zor yapýþan mika PC fleksiglas gibi bir çok plastik türünü yapýþtýrmada çok baþarýlýdýr. Yapý olarak esnek bir yapýþtýrma saðlar. Uzun boy farklý metal plastik yapýþtýrmalarý en uygun uygulama alanýdýr. GTS Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Genel olarak ayný tür malzemelerin yapýþmasýnda kullanýlýr. Yüksek sýcaklýk ve kimyasallara dayanýklýlýk istenen noktalarda mükemmel sonuç verir. Boyalý ve kaplanmýþ yüzeylerde baþarýlýdýr. 2K Yapýþtýrýcý Grubu, GTI - GTS - GTR kodlu akrilik bazlý 3 üründen oluþmaktadýr. Modifiye edilmiþ bu yapýþtýrýcýlar bir çok malzemede üstün tutunma yapar. Özel iþçilik gerektirmeden, kolayca uygulama imkaný tanýr. Ham malzemelerde olduðu kadar boyalý ve kaplamalý yüzeylerde de güvenle uygulanabilir. Isýya dayanýklýdýr ve pozisyon deðiþikliklerine izin verecek sürede donma yaparlar. Çok iyi darbe dayanýmýna sahiptirler. Uygulama Uygulamadan önce yüzeyler çapak, yað, sývý vb. maddelerden temizlenmiþ ve kuru olmalýdýr. Bileþenler 1'e 1 oranýnda karýþtýrýlarak yüzeylere uygulanýr. Uygulamada kartuþ tabancasý ile birlikte miks erli uç ya da otomatik dispenser kullanýlmasý tavsiye edilir. Ortam sýcaklýðýnýn 20 'nin altýnda olduðu þartlarda donma süresi uzar. Donma süresini kýsaltmak için sýcaklýk arttýrýlabilir (sýcaklýk 45 C - 50 C civarýnda olmalýdýr.) Tutma Mukavemetleri Metaller N/mm² Çelik - Çelik 27.6 Alüminyum -Alüminyum 22.4 Bakýr- Bakýr 24.4 Paslanmaz Çelik - P. Çelik 20.4 Pirinç - Pirinç 22.8 Krom - Krom 16.2 * Yüzey Hasarýna Sebep Olabilir. Plastikler Polyester - Polyester PVC - PVC ABS - ABS Styroll - Styroll Epoksi FRP - Epoksi FRP Fenolik FRP - Fenolik FRP Depolama Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmadan serin ve kuru bir alanda saklanmalýdýr. Doðru depolama þartlarýnda en az 12 ay raf ömrü vardýr. Ambalaj 24 ml þýrýnga, 50 ve 400 ml kartuþ, 1 ve 5 kg. kap Uyarýlar Koruyucu maske, gözlük ve eldiven kullanýnýz. Çalýþma alaný iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Parlayýcýdýr, ateþten uýzak tutunuz. Tenle temasýndan kaçýnýnýz. Tenle temasý halinde bol su ve sabunla iyice yýkayýnýz. N/mm² * * 6.5* 4 5

4 GTR erde GTR Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik gibi metallere ilave olarak zor yapýþan mika, PC, pleksiglas gibi bir çok plastik türünü yapýþtýrmada çok baþarýlýdýr. Yapý olarak esnek bir yapýþtýrma saðlar. Uzun boy farklý metal plastik yapýþtýrmalarý en uygun uygulama alanýdýr. Anaerobik Yapýþtýrýcý Grubu Gevþemezlik Contalama Sýký Geçme Kenetlemesi Kategori Modeli Görünüm (Renk) Viskozite cps (25 C) Dolgu mm Katýlaþma (dakika) Kürlenme sonrasý özellikleri Kullaným özellikleri erde A-0222 Mor 1000 ~ Thixotropic, düþük yoðunluklu, kolay, M12 kadar gevþemezlik saðlar. Elektronik, aydýnlatma, makine imalatýnda kullanýlýr. Tutma Mukavemetleri erde A-0242 Mavi 1000 ~ Thixotropic, orta güçte sökülebilir, M6 ~ M20 arasý gevþemezlik saðlar erde A-0243 Mavi 1000 ~ Thixotropic, orta güçte sökülebilir, M6-M36 yüksek etkinlik, gevþemezlik saðlar. Civata, Saplama, somun ve vidalý baðlantýlarýn gevþemezliði erde A-0262 Kýrmýzý 1000 ~ erde A-0270 Yeþil Thixotropy ve yüksek güçte, tüm Metaller için geçerli, M36 ya kadar gevþemezlik saðlar. Yüksek mukavemetli M36 ya kadar tekrar sökülmesi istenmeyen civata baðlantýlarý için idealdir. GTS erde GTS Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Genel olarak ayný tür malzemelerin yapýþmasýnda kullanýlýr. Yüksek sýcaklýk ve kimyasallara dayanýklýlýk istenen noktalarda mükemmel sonuç verir. Boyalý ve kaplanmýþ yüzeylerde baþarýlýdýr. Kýrmýzý 300 ~ erde A-0272 Kýrmýzý 8000 ~ erde A-0277 Kýrmýzý 4000 ~ Yüksek yoðunluklu, silindir veya M36 kadar baðlantýlarda tekrar sökülmesi istenmeyen baðlantýlar için idealdir. Thixotropic, yüksek viskozite, yüksek mukavemetli, ýsýya dayanýklý (sýcaklýk 200 C) Ultra-yüksek mukavemetli, dinamik yüklere dayanýklý M36 ya kadar gevþemezlik saðlar erde A-0290 Yeþil 20 ~ Penetrasyonu yüksek, yüksek mukavemetli, döküm çatlaklarýný doldurmak için kullanýlabilir M2 ~ M12 arasý civata gevþemezliði saðlar erde A-0510 Kýrmýzý Aðdalý saat 34MPa Yüksek Sýcaklýk Flanþ contalama ve sýzdýrmazlýk malzemesidir Düzlemsel dolgu macunu (Contalama) erde A-0515 Mor Aðdalý saat 34MPa Aðýr hizmet kamyon, büyük makine teçhizat ve inþaat makineleri için contalama sývý direnci yüksektir, sürekli esnek kalýr, darbe ve titreþime dayanýklýdýr. erde A-0518 Kýrmýzý Aðdalý saat 36MPa Genel amaçlý, esnek flanþ contalamalarýnda kullanýlýr. Otomotiv sanayi ve havacýlýk sanayinde alüminyum kapakcontalamalarýnda kullanýr. Kýrmýzý 2000 ~ 4000 M dk. 69MPa Orta viskozitede, orta güçte, M50 ye kadar, hidrolik, pnomatik ve gaz boru baðlantýlarýnda sýzdýrmazlýk saðlar. Boru dolgu macunu () erde A-0745 Mor 8000 ~ M 40 1 saat 69MPa Yüksek viskozitede, orta güçte, M40 a kadar, hidrolik, pnomatik ve gaz boru baðlantýlarýnda sýzdýrmazlýk saðlar. erde A-0767 Beyaz Pasta M 80 2 saat 69MPa Yoðunluðu sayesinde, büyük çaplý borularda sýzdýrmazlýk için kullanýlýr M80 erde A-0603 Yeþil 100 ~ Sheargücü 22MPa Yüksek mukavemet istenen sýký geçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. 6 Uyarýlar: Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmadan serin ve kuru bir alanda saklanmalýdýr. Doðru depolama þartlarýnda en az 12 ay raf ömrü vardýr. Çalýþma alaný iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Parlayýcýdýr, ateþten uýzak tutunuz. Tenle temasýndan kaçýnýnýz. Tenle temasý halinde bol su ve sabunla iyice yýkayýnýz. Ambalaj: 24 ml þýrýnga - 50 ml kartuþ - 5 kg. Kap Silindirik Parça Sýký Geçme Promotor erde A-0609 Yeþil 100 ~ erde A-0638 Yeþil 2200 ~ erde A-0648 Yeþil 300 ~ erde A-0680 erde A-7649 Yeþil Açýk mavi 1000 ~ Kurutma 30 ~ 70 saniye --- Sheargücü 10MPa Sheargücü 22MPa Sheargücü 15MPa Sheargücü 10MPa --- Silindirik parçalarýn sýký geçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. Rulman sabitleyici olarak tavsiye edilir. Yüksek mukavemet istenen sýký geçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. 5 dk içerisinde ilk tutmasýný yapar. Dinamik yüklere dayanýklý sýkýgeçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. Yüksek boþluk doldurma kabiliyetli sýký geçme ürünüdür. Tüm Anaerobik ürünleri hýzlandýrýcý olarak kullanýlabilen bir Pro motordur 7

5 Cyanoakrilat Hýzlý Yapýþtýrýcý Grubu Elektronik Sanayi için Silikon Kaplama Dolgu ve Yapýþtýrýcýlar Genel olarak metal, plastik, kauçuk, deri, kaðýt, elyaf ve ahþap yapýþtýrmakta kullanýlan cyanoakrilat yapýþtýrýcýlar, çok kýsa süreler içinde çok yüksek mukavemette yapýþtýrma saðlarlar. PE, PP, PTFE, Naylon ve silikon gibi zor yapýþan plastikleri Primer kullanarak yapýþtýrabilmektedirler. Metal-metal, Metal-Plastik baðlantýlarýnda çok yüksek tutma mukavemetleri elde ederler. Esnek türleri darbelere ve neme karþý dayanýklýdýr. Hýzlý kürlenen türleri bir kaç saniyede tutma saðlarlar, Manyetik malzemelerin yapýþmasýnda kullanýlabilirler. Ürün Kodu Renk Vizkozite erde C-4401 erde C-4406 erde C-4495 erde C-4460 erde C-4415 erde C-4730 erde C CpS 20 CpS 50 CpS 40 CpS 1200 CpS 3 CpS 3 CpS Boþluk Doldurma 0.10 mm 0.05 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.15 mm Tutma Mukavemeti 21 MPa 20 MPa 21 MPa 18 MPa 19 MPa Çalýþma Sýcaklýðý ( C) Düþük yüzey enerjili malzemeler için yüzey hazýrlayýcý. Tutma Süresi 20 saniye 10 saniye 20 saniye 25 saniye 30 saniye Lastik aðýrmalarýný önlemek ve hýzlandýrmak için kullanýlýr. Kategori Modeli Görünüm / Durum Tek Bileþenli Dolgu Kaplama ve yapýþtýrýcý Silikonlar Isý iletkenliði Malzeme Tek bileþenli silikonlar Ýki bileþenli Silikonlar S-5901 S-5903 S-5904, siyah, beyaz Yarý-akýþkan Kýrmýzý Yarý akýþkan, siyah, beyaz Yarý-akýþkan Kuruma Süresi (dk) 40 0,5 0,5 30 2,0 1,5 10 2,0 2,0 S-5905 Transparant yapýþtýrýcý 10 2,0 2,0 S-5906 S-5704, beyaz Gri, beyaz Yarý-akýþkan 20 2,0 1,2 10 1,0 0,8 Kullanýmlar ve özellikleri Bu bir kaplama ve dolgu malzemesidir, nem geçirmez, elektronik bileþenler korumak için kullanýlýr Yüksek sýcaklýk contalama, 315 Cye kadar ýsýya dayanýklý. Hýzlý kuruyan tipi serisi, elektronik aletler ve diðer sanayi ürünleri, hýzlý konumlandýrma ve baðlayýcý olarak kullanýlýr Hýzlý kuruyan tipi serisi, elektronik aletler ve diðer sanayi ürünleri, hýzlý konumlandýrma ve baðlayýcý olarak kullanýlýr Yüksek baðlama gücü sayesinde, yaygýn olarak elektrik ve sanayi ürünlerinde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr Bu bir kaplama ve dolgu malzemesidir, nem geçirmez, elektronik bileþenler korumak için kullanýlýr S-5911 Gri, beyaz, siyah 10 1,2 1,0 Genel amaçlý silikon yapýþtýrýcý S-5912 Siyah, beyaz, kýrmýzý 30 1,5 1,0 Genel amaçlý silikon yapýþtýrýcý S-5915 Siyah, beyaz Yapýþtýr 10 1,2 1,0 Alev geciktirici jel, UL94 V tutarlý-0 S-5918 Beyaz, siyah 10 2,0 1,5 Mükemmel yapýþma özelliði ve yapýþma gücü S-5926 Beyaz 20 2,0 1,5 S-5928 Beyaz 10 2,0 1,5 Dolgu Macunu Siyah 20 2,0 1,5 Sanayi sýzdýrmazlýk ürünleri, 200 C den aþaðý çalýþma sýcaklýðý için ve aydýnlatma sanayi için, indüksiyon ocak sanayi üretimi Sanayi sýzdýrmazlýk ürünleri, 200 C den aþaðý çalýþma sýcaklýðý, aydýnlatma sanayi üretimi için hýzlý kür Alüminyum, bakýr, paslanmaz çelik ve diðer metalleri birbirleri ile yapýþtýrmakta kullanýlýr Yapýþma gücü iyidir. S-5211 Beyaz - -- Silikon Gres, termal iletkenlik katsayýsý 1,2 W/m- C S-5202 Gri 30 2,5 1,5 Isýl iletken Silikon yapýþtýrýcýdýr. Termal iletkenlik katsayýsý 0,8 W/m- C S-5902, beyaz 40 0,6 0,5 S-5705 Akýþkan 10 0,5 0,5 S-5908 S-5601 S-5312 S-5312 T S-5313 S-5315 S-5315 Y S-5316 S-5317, beyaz Akýþkan Beyaz transparan Akýþkan C: siyah, beyaz sývý B: renksiz, saydam sývý aký"kan C: renksiz, saydam sývý akýþkan B: renksiz, saydam sývý akýþkan C: siyah sývý B: saydam yarý sývý C: siyah sývý B: yarý þeffaf akýþkan sývý C: siyah sývý B: yarý akýþkan C: kahverengi sývý C:, kýrmýzý, beyaz, siyah sývý B: renksiz, akýþkan C: siyah sývý B: yarý akýþkan 10 0,8 0, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 60 Çekme mukavemeti Mpa Makaslama mukavemeti Mpa ,0 -- 2, ,0 - Elektronik bileþenler için, modülleri ve devre kartlarýný ince tabaka halinde korumak için kullanýlýr. encapsulation Elektronik bileþenler için, modülleri ve devre kartlarýný ince tabaka halinde korumak için kullanýlýr. encapsulation Elektronik bileþenler için, modülleri ve devre kartlarýný ince tabaka halinde korumak için kullanýlýr. hýzlý tip kuruma Silikon esaslý kaplamadýr, devre veya yüzey bileþenlerini korumak için kullanýlýr püskürtme, fýrçalama ve emprenye olabilir Genel elektronik bileþenleri, modülleri ve PCB'leri korumak için kullanýlýr, yüksek sertlik, LED dolgusudur. B = 10 : 1 Optoelektronik LED ekranlar, genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarý için kullanýlýr. B = 10 : 1 Optoelektronik LED ekranlar, genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarý için kullanýlýr : B = 10 : 1 Optoelektronik LED ekranlar, genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarý için kullanýlýr : B = 10 :1 Üçlü set, mat tür, Optoelektronik LED, modülleri ve devre kartlarý ve yansýtýcý yüzeyleri, döküm ve korumak için B : C = 100 : 10 : 1 Genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarýný korumak için döküm malzemesidir. Ýyi yapýþma ve izolasyon performansýna sahip. B = Genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarýný korumak için döküm malzemesidir. Ýyi yapýþma ve izolasyon performansýna sahip. Uygulamalar için YD1000 T Dispenser tavsiye edilir. (bkz. sayfa.12) Ýki Bileþenli Isý ile Kürlenen Silikonlar S-5500 S-5501 S-5505 S-5511 C: akýþkan B: akýþkan C: akýþkan B: akýþkan C: akýþkan B: akýþkan C: gri-siyah akýþkan B: beyaz 80 C / 30 dk C / 30 dk C / 30 dk C / 30 dk. - Ýletiþim ekipmanlarý ve diðer ürünlerin koruma ve izole etmek için kullanýlýr. Ýletiþim ekipmanlarý ve diðer ürünlerin koruma ve izole etmek için kullanýlýr. Yüksek performanslý elektronik bileþenleri sýcaklýktan soðuktan korumak için kullanýlýr. B = 1 Yüksek performanslý elektronik bileþenleri sýcaklýktan soðuktan korumak için kullanýlýr. B = 1 8 9

6 Ultra Viole ýþýk ile kürlenen yapýþtýrýcýlar ve kaplamalar erde Ultra Viole Yapýþtýrýcý ve Kaplama Ürünlerin Kürlenmeleri için Nm Dalga Boyutundaki Iþýk Kaynaðýna Ýhtiyaç Duyarlar. Cam-cam, Cam-metal, Pl. - metal, Cam - Pl. Kristal yapýþtýrmalarýnda güvenle kullanýlýr. erde Çelik, Alüminyum, Bakýr, Seramik, Döküm dolgulu tamir macunlarý ve boru tamir sargýlarý. Metal dolgulu Epoksi Tamir Macunlarý ve Boru Tamir Kitleri Tür Modeli Uygulama Alaný Görünüm Elektronik Sanayi (Kaplamalar) erde UV-3013 L erde UV-3520 Hýzlý kür, yüksek sertlik, cam kaplamasýnda uygulanabilir Elektronik entegrelerin Led ve PCB lerin kaplama ve izolasyonu için kullanýlýr. Viskozite cps 400 W 250 ~ ~ W Sertlik Shore D Mukavemet MPa ~ Modeli Dolgu Çalýþma Süresi Donma Süresi Çalýþma Sýcaklýðý Renk Boþluk Dolgu Ambalaj Açýklama Tür Modeli Uygulama Alaný Görünüm Viskozite cps 400 W 40 W Sertlik Shore D Mukavemet MPa Plastik türleri ile diðer malzemeleri yapýþtýrýr. erde UV-9622 erde UV-3353 erde UV-3357 PC, Akrilik PMMA, ABS, PVC Polikarbonat ve plastik maddeleri çok iyi yapýþtýrýr. PC, Akrilik PMMA, ABS, PVC Polikarbonat ve plastik maddeleri çok iyi yapýþtýrýr. ABS ile PVC yi mükemmel yapýþtýrýr hýzlý kurur. 800 ~ ~ ~ Tür Modeli Uygulama Alaný Görünüm Viskozite cps 400 W 40 W Sertlik Shore D Mukavemet MPa erde UV-6103 Düþük vizkozite hýzlý donan cam-cam uygulamalarý için uygundur erde UV-6106 Düþük vizkozite hýzlý donan kristal-þeffaf çalýþmalarý için uygundur. Kristal Cam - Cam Cam - Metal Kristal PL Metal Mobilya Dekorasyon Sanatsal Çalýþmalar erde UV-6201 erde UV-6201 H erde UV-3063 C erde UV-3066 Orta vizkozite hýzlý donan cam-cam, cam-metal uygulamalarý için uygundur. Orta vizkozite hýzlý donan cam-cam, cam-metal uygulamalarý için uygundur. Renksiz, yüksek viskozite iyi esneklik, metal, cam ve devre kartlarý ve küçük parçalarýn yapýþmasýnda kullanýlýr. Renksiz, düþük viskoziteli, yüksek mukavemetli, metal cam ve cam cam uygulamala için ideal ~ ~ ~ erde UV-3067 Renksiz, orta viskozite, yüksek mukavemetli, metal cam ve cam-cam uygulamalarý için ideal 1000 ~ erde A-7649 UV-3063 C, UV-3066, UV-3067 için kullanýlan aktivatör Hýzlý boru tamir kitleri: Her tür boru tamirinde hýzlý ve etkili bir þekilde, kaynak yapmaya gerek olmadan tamirat saðlar. Yüzey temizlendikten sonra epoksi macun karýþtýrýlarak delik nokta týkanýr. Daha sonra suda ýslatýlmýþ bandaj uygulanýr. 3-5 dakika içerisinde iþlem sonuçlanýr. PE, PTFE ve PP borularýn uygulamaöncesi yüzeylerinin pürüzlendirilmesi tavsiye edilir

7 Dozajlama Robotlarý Dozaj Makinalarý (Dispenser) Dozaj Makinasý Aksesuar ve Sarf Malzemeleri YD1000T Dispenser Size: 246*216*67mm Air input: 70 to 120psi Dispense time: to sn ± Voltage: 220 VAC Standard:CE Approved Features and Benefits Dispenses all assembly fluids Vacuum control for thin fluids Microprocessor-based control/red-time digital display. Unique TEACH function. 5 Year function Warranty

8 Kartuþ Tabancalarý ve Valfler Ultraviole Lambalar Precision Valve (YD500D) Features: 1) The diaphragm uses the newest technology and the part of contact liquid is the anti-corrosive material 2) Liquid is neat and without dripping 3) The body of valves is made of aluminum alloy anode carburizing 4) It is suitable in the middle and high viscosity liquid UV-LED spot light source curing system UV-LED spot light source application fields: Optical instruments, optical communications products and crafts manufacturing Electronic Components, hard drive and micromotor manufacturing Headphones and watch components manufacturing Optical head for DVD/CD manufacturing Dispensing Pen (YD-102) This handy precision valve(dispensing pen) is made by stainless steel and designed with handy switch. It is fit for dispensing all kinds of fluid. It dispenses precisely matching with Y&D tank. erdelux UV-H-255 Easy Curing System AB glue gun It applies fluids without drip or ooze. This tool simplifies fluid application in assembly, maintenance and field repair. The most important is to be easy to mix different fluids with exact proportion Intensive Built-in-capable area radiator with external series device designed for stationary use Emission spectrum: nm Radiation exit area: 212 x 170 mm Service life of burner: 1,000 h Power consumption: 400 W (series device) SPS-compatible Large exit area of radiation, therefore, also suitable for larger components Intensity* at a work distance of 100 mm: 70 mw/cm² (UVA) ± 10 % 14 15

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

YAPIŞKANLI BANTLAR. www.egebant.com.tr

YAPIŞKANLI BANTLAR. www.egebant.com.tr YAPIŞKANLI BANTLAR www.egebant.com.tr Sektörün dünyaca ünlü markalarından, yüzlerce çeşit üstün kaliteli ürün... Egebant, tüm dünyada ağaç ve metal endüstrisine en kaliteli zımparaları üreten 3M, Klingspor

Detaylı

Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon

Hakkýmýzda. Depomuzdan stoktan teslimat yapmaktayýz. Teknik servis ve kalibrasyon ÖLÇÜ ALETLERÝ ÜRÜN KATALOÐU 2013-2014 Hakkýmýzda Yamer Endüstriyel ürünler San.Ve Tic.Ltd.Þti sektördeki 20 yýlý aþkýn tecrübe ile Mayýs 2012 tarihinde kurulmuþtur. Amacýmýz hem yerli hem de yurtdýþýndaki

Detaylı

VII. Baský Eylül 2006

VII. Baský Eylül 2006 TAKIM ÇELÝKLERÝ EL KÝTABI Hakan KOÇAK Metalurji Yük. Mühendisi VII. Baský Eylül 2006 Saðlam Metal tarafýndan takým çelikleri kullanýcýlarý için hazýrlanmýþtýr. Tel: (0212) 671 23 31 (PBX) Faks: 549 59

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog w orld wide Üretim, Bakım Onarım için özel ürünler Katalog dünya çapında En zorlu şartlarda da! 1 2 3 4 5 6 7 8 İçindekiler: Sayfa Firma 3 WEICON Plastik-Metal 4-8 WEICON Repair Stick (Tamir Çubukları)

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story

ASO - Firma Tarihi Güvenli Kontak Elemanları Kapı Sistemleri için Kontrol Üniteleri Özel Olarak Dizayn Edilmiş Cihazlar ASO - The story ASO - Firma Tarihi ASO GmbH, yeni ürünler ve rekabet edebilir özel çözümler sunabilmek ve güvenlik cihazlarında Avrupa'da kendini bir uzman yapmak hedefi ile 1989 yılında kurulmuştur. Firma olarak, Güvenli

Detaylı

1-4 Mayýs - 2008 Kültürpark Ýzmir 65 bin firmaya ulaþýyor ÝPAF Fuarý nda düzenlenecek seminerlere davet Yaðmur Fuarcýlýk tarafýndan 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta gerçekleþtirilecek olan

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz...

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Anahtar Teslim Projeler... Hangi sektörde, hangi üretimi yaparsanýz yapýn. Eðer mamülünüz bir

Detaylı

www.galvanerji.com MGS Merkez Galvaniz Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi MGS Merkez Galvanizing Industry and Trade Co. Ltd. Merkez / Head Office: 1232. Sok., No.11-13-15 Ostim - ANKARA / TURKEY Tel: +90

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

www.adtdental.com.tr

www.adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr T : 0 (212) 523 20 60 (PBX) F : 0 (212) 523 20 70 adt@adtdental.com.tr www.adtdental.com.tr Oðuzhan Cad. Karakoyunlu Sok. No.29A 34093 Fýndýkzade, Ýstanbul www.adtdental.com.tr 1995

Detaylı

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir

Poliüretan Köpükler. Kalıcı Çözümler Üretir Poliüretan Köpükler Kalıcı Çözümler Üretir KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR KKIŞ KULLANIMINA UYGUNDUR IŞ KULLANIMINA UYGUNDUR 805 ÇOK AMAÇLI PU KÖPÜK 805P PROFESYONEL PU KÖPÜK 9 metre

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ Wallmerk 2007 yılında kurulan Wallmerk Yapı Kimyasalları; Türkiye de stratejik önemi olan ve en önemli endüstriyel

Detaylı

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar

Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler. ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar Drive IT Alçak Gerilim AC Sürücüler ACS800 Kataloðu Sürücüler ve opsiyonlar 2 3AFE 64572504 REV E TR 12.02.2004 Ýçindekiler Genel ABB 5 Sürücüler için Industrial IT 5 AC Sürücüler 5 Ürünler AC Motorlar

Detaylı