Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, Boyalý ve Kaplanmýþ bir çok yüzeyi çok baþarýlý bir þekilde yapýþtýrýlablir. adhesives & sealants Barýþ Mh. Yavuz Sokak Platin Evler Sit. C Bl. No:1 Nilüfer / BURSA T: F:

2 adhesives & sealants Methyl Methacrylate Yapýþtýrýcýlar 1 Anaerobik Yapýþtýrýcýlar 7 Erdesi Dýþ Ticaret Þirketi, merkezi Bursa da bulunan, sanayinin yoðun olarak bulunduðu Ýstanbul Ankara, Ýzmir ve Adana daki satýþ ofisleriyle hizmet vermektedir. Otomotiv, Beyaz Eþya, Elektrik, Elektronik, Mobilya, Alüminyum Cam Ana Sanayi, Makina ve Metal imalat sektörleri baþta olmak üzere endüstrinin tüm alanlarýnda firmalarla tasarým aþamalarýnda Ar-ge mühendisleri ile birlikte çalýþmalar yaparak üretim proseslerinde yer almaktayýz. Cyanoacrylate Hýzlý Yapýþtýrýcýlar Elektronik Dolgu ve Kaplama Silikonlarý UV yapýþtýrýcý ve Kaplamalar Tamir Macunlarý ve Boru Tamir Kitleri Dozajlama Robotlarý Dozaj Makinalarý Kimyasal ürün uygulamalarýnda kullanýlan otomasyon sistemleri konusunda proje bazýnda uygulamalarý bulunan firmamýz bu konudaki uzun yýllara dayanan tecrübesi ve yurtdýþýndaki partnerlerinden aldýðý destekle çalýþmalarýný sürdürmektedir. Aksesuar ve Sarf Malzemeleri 13 Kartuþ Tabancalarý ve Valfler 14 Ultra Viole Lambalar 15 3

3 Akrilik Metal Yapýþtýrýcýlar (2K Grubu) erde GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý yapýsal bir yapýþtýrýcýdýr. Methyl methacrylate bazlý Alüminyum, Çelik, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, epoksi, cam, ahþap, beton, taþ, mýknatýs. Boyalý ve Kaplanmýþ bir çok yüzeyi çok baþarýlý bir þekilde yapýþtýrabilir. GTI GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel, Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, Boyalý ve Kaplanmýþ bir çok yüzeyi çok baþarýlý bir þekilde yapýþtýrabilir. Nitelikleri Üstün sýcaklýk dayanýmý -30 C,+150 C/200 C Oda sýcaklýðýnda donma ve geniþ çalýþma Çok amaçlý Kolay uygulanabilir Yüksek darbe dayanýmý ve üstün tutunma özelliði, 0,5 mm'ye kadar boþluk doldurabilme, Neme ve çevre þartlarýna karþý üstün dayaným, Ýlk tutma süresi 3-5 dk, 1saat içinde fonksiyonel olarak donar. Genel Bilgiler Görünüm Vizkozite(cps/25 C) Özgül aðýrlýk( g/m3,20 C ) Bileþim GTR Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik gibi metallere ilave olarak zor yapýþan mika PC fleksiglas gibi bir çok plastik türünü yapýþtýrmada çok baþarýlýdýr. Yapý olarak esnek bir yapýþtýrma saðlar. Uzun boy farklý metal plastik yapýþtýrmalarý en uygun uygulama alanýdýr. GTS Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Genel olarak ayný tür malzemelerin yapýþmasýnda kullanýlýr. Yüksek sýcaklýk ve kimyasallara dayanýklýlýk istenen noktalarda mükemmel sonuç verir. Boyalý ve kaplanmýþ yüzeylerde baþarýlýdýr. 2K Yapýþtýrýcý Grubu, GTI - GTS - GTR kodlu akrilik bazlý 3 üründen oluþmaktadýr. Modifiye edilmiþ bu yapýþtýrýcýlar bir çok malzemede üstün tutunma yapar. Özel iþçilik gerektirmeden, kolayca uygulama imkaný tanýr. Ham malzemelerde olduðu kadar boyalý ve kaplamalý yüzeylerde de güvenle uygulanabilir. Isýya dayanýklýdýr ve pozisyon deðiþikliklerine izin verecek sürede donma yaparlar. Çok iyi darbe dayanýmýna sahiptirler. Uygulama Uygulamadan önce yüzeyler çapak, yað, sývý vb. maddelerden temizlenmiþ ve kuru olmalýdýr. Bileþenler 1'e 1 oranýnda karýþtýrýlarak yüzeylere uygulanýr. Uygulamada kartuþ tabancasý ile birlikte miks erli uç ya da otomatik dispenser kullanýlmasý tavsiye edilir. Ortam sýcaklýðýnýn 20 'nin altýnda olduðu þartlarda donma süresi uzar. Donma süresini kýsaltmak için sýcaklýk arttýrýlabilir (sýcaklýk 45 C - 50 C civarýnda olmalýdýr.) Tutma Mukavemetleri Metaller N/mm² Çelik - Çelik 27.6 Alüminyum -Alüminyum 22.4 Bakýr- Bakýr 24.4 Paslanmaz Çelik - P. Çelik 20.4 Pirinç - Pirinç 22.8 Krom - Krom 16.2 * Yüzey Hasarýna Sebep Olabilir. Plastikler Polyester - Polyester PVC - PVC ABS - ABS Styroll - Styroll Epoksi FRP - Epoksi FRP Fenolik FRP - Fenolik FRP Depolama Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmadan serin ve kuru bir alanda saklanmalýdýr. Doðru depolama þartlarýnda en az 12 ay raf ömrü vardýr. Ambalaj 24 ml þýrýnga, 50 ve 400 ml kartuþ, 1 ve 5 kg. kap Uyarýlar Koruyucu maske, gözlük ve eldiven kullanýnýz. Çalýþma alaný iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Parlayýcýdýr, ateþten uýzak tutunuz. Tenle temasýndan kaçýnýnýz. Tenle temasý halinde bol su ve sabunla iyice yýkayýnýz. N/mm² * * 6.5* 4 5

4 GTR erde GTR Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik gibi metallere ilave olarak zor yapýþan mika, PC, pleksiglas gibi bir çok plastik türünü yapýþtýrmada çok baþarýlýdýr. Yapý olarak esnek bir yapýþtýrma saðlar. Uzun boy farklý metal plastik yapýþtýrmalarý en uygun uygulama alanýdýr. Anaerobik Yapýþtýrýcý Grubu Gevþemezlik Contalama Sýký Geçme Kenetlemesi Kategori Modeli Görünüm (Renk) Viskozite cps (25 C) Dolgu mm Katýlaþma (dakika) Kürlenme sonrasý özellikleri Kullaným özellikleri erde A-0222 Mor 1000 ~ Thixotropic, düþük yoðunluklu, kolay, M12 kadar gevþemezlik saðlar. Elektronik, aydýnlatma, makine imalatýnda kullanýlýr. Tutma Mukavemetleri erde A-0242 Mavi 1000 ~ Thixotropic, orta güçte sökülebilir, M6 ~ M20 arasý gevþemezlik saðlar erde A-0243 Mavi 1000 ~ Thixotropic, orta güçte sökülebilir, M6-M36 yüksek etkinlik, gevþemezlik saðlar. Civata, Saplama, somun ve vidalý baðlantýlarýn gevþemezliði erde A-0262 Kýrmýzý 1000 ~ erde A-0270 Yeþil Thixotropy ve yüksek güçte, tüm Metaller için geçerli, M36 ya kadar gevþemezlik saðlar. Yüksek mukavemetli M36 ya kadar tekrar sökülmesi istenmeyen civata baðlantýlarý için idealdir. GTS erde GTS Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Genel olarak ayný tür malzemelerin yapýþmasýnda kullanýlýr. Yüksek sýcaklýk ve kimyasallara dayanýklýlýk istenen noktalarda mükemmel sonuç verir. Boyalý ve kaplanmýþ yüzeylerde baþarýlýdýr. Kýrmýzý 300 ~ erde A-0272 Kýrmýzý 8000 ~ erde A-0277 Kýrmýzý 4000 ~ Yüksek yoðunluklu, silindir veya M36 kadar baðlantýlarda tekrar sökülmesi istenmeyen baðlantýlar için idealdir. Thixotropic, yüksek viskozite, yüksek mukavemetli, ýsýya dayanýklý (sýcaklýk 200 C) Ultra-yüksek mukavemetli, dinamik yüklere dayanýklý M36 ya kadar gevþemezlik saðlar erde A-0290 Yeþil 20 ~ Penetrasyonu yüksek, yüksek mukavemetli, döküm çatlaklarýný doldurmak için kullanýlabilir M2 ~ M12 arasý civata gevþemezliði saðlar erde A-0510 Kýrmýzý Aðdalý saat 34MPa Yüksek Sýcaklýk Flanþ contalama ve sýzdýrmazlýk malzemesidir Düzlemsel dolgu macunu (Contalama) erde A-0515 Mor Aðdalý saat 34MPa Aðýr hizmet kamyon, büyük makine teçhizat ve inþaat makineleri için contalama sývý direnci yüksektir, sürekli esnek kalýr, darbe ve titreþime dayanýklýdýr. erde A-0518 Kýrmýzý Aðdalý saat 36MPa Genel amaçlý, esnek flanþ contalamalarýnda kullanýlýr. Otomotiv sanayi ve havacýlýk sanayinde alüminyum kapakcontalamalarýnda kullanýr. Kýrmýzý 2000 ~ 4000 M dk. 69MPa Orta viskozitede, orta güçte, M50 ye kadar, hidrolik, pnomatik ve gaz boru baðlantýlarýnda sýzdýrmazlýk saðlar. Boru dolgu macunu () erde A-0745 Mor 8000 ~ M 40 1 saat 69MPa Yüksek viskozitede, orta güçte, M40 a kadar, hidrolik, pnomatik ve gaz boru baðlantýlarýnda sýzdýrmazlýk saðlar. erde A-0767 Beyaz Pasta M 80 2 saat 69MPa Yoðunluðu sayesinde, büyük çaplý borularda sýzdýrmazlýk için kullanýlýr M80 erde A-0603 Yeþil 100 ~ Sheargücü 22MPa Yüksek mukavemet istenen sýký geçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. 6 Uyarýlar: Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz býrakmadan serin ve kuru bir alanda saklanmalýdýr. Doðru depolama þartlarýnda en az 12 ay raf ömrü vardýr. Çalýþma alaný iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Parlayýcýdýr, ateþten uýzak tutunuz. Tenle temasýndan kaçýnýnýz. Tenle temasý halinde bol su ve sabunla iyice yýkayýnýz. Ambalaj: 24 ml þýrýnga - 50 ml kartuþ - 5 kg. Kap Silindirik Parça Sýký Geçme Promotor erde A-0609 Yeþil 100 ~ erde A-0638 Yeþil 2200 ~ erde A-0648 Yeþil 300 ~ erde A-0680 erde A-7649 Yeþil Açýk mavi 1000 ~ Kurutma 30 ~ 70 saniye --- Sheargücü 10MPa Sheargücü 22MPa Sheargücü 15MPa Sheargücü 10MPa --- Silindirik parçalarýn sýký geçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. Rulman sabitleyici olarak tavsiye edilir. Yüksek mukavemet istenen sýký geçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. 5 dk içerisinde ilk tutmasýný yapar. Dinamik yüklere dayanýklý sýkýgeçme baðlantýlarýnda kullanýlýr. Yüksek boþluk doldurma kabiliyetli sýký geçme ürünüdür. Tüm Anaerobik ürünleri hýzlandýrýcý olarak kullanýlabilen bir Pro motordur 7

5 Cyanoakrilat Hýzlý Yapýþtýrýcý Grubu Elektronik Sanayi için Silikon Kaplama Dolgu ve Yapýþtýrýcýlar Genel olarak metal, plastik, kauçuk, deri, kaðýt, elyaf ve ahþap yapýþtýrmakta kullanýlan cyanoakrilat yapýþtýrýcýlar, çok kýsa süreler içinde çok yüksek mukavemette yapýþtýrma saðlarlar. PE, PP, PTFE, Naylon ve silikon gibi zor yapýþan plastikleri Primer kullanarak yapýþtýrabilmektedirler. Metal-metal, Metal-Plastik baðlantýlarýnda çok yüksek tutma mukavemetleri elde ederler. Esnek türleri darbelere ve neme karþý dayanýklýdýr. Hýzlý kürlenen türleri bir kaç saniyede tutma saðlarlar, Manyetik malzemelerin yapýþmasýnda kullanýlabilirler. Ürün Kodu Renk Vizkozite erde C-4401 erde C-4406 erde C-4495 erde C-4460 erde C-4415 erde C-4730 erde C CpS 20 CpS 50 CpS 40 CpS 1200 CpS 3 CpS 3 CpS Boþluk Doldurma 0.10 mm 0.05 mm 0.10 mm 0.10 mm 0.15 mm Tutma Mukavemeti 21 MPa 20 MPa 21 MPa 18 MPa 19 MPa Çalýþma Sýcaklýðý ( C) Düþük yüzey enerjili malzemeler için yüzey hazýrlayýcý. Tutma Süresi 20 saniye 10 saniye 20 saniye 25 saniye 30 saniye Lastik aðýrmalarýný önlemek ve hýzlandýrmak için kullanýlýr. Kategori Modeli Görünüm / Durum Tek Bileþenli Dolgu Kaplama ve yapýþtýrýcý Silikonlar Isý iletkenliði Malzeme Tek bileþenli silikonlar Ýki bileþenli Silikonlar S-5901 S-5903 S-5904, siyah, beyaz Yarý-akýþkan Kýrmýzý Yarý akýþkan, siyah, beyaz Yarý-akýþkan Kuruma Süresi (dk) 40 0,5 0,5 30 2,0 1,5 10 2,0 2,0 S-5905 Transparant yapýþtýrýcý 10 2,0 2,0 S-5906 S-5704, beyaz Gri, beyaz Yarý-akýþkan 20 2,0 1,2 10 1,0 0,8 Kullanýmlar ve özellikleri Bu bir kaplama ve dolgu malzemesidir, nem geçirmez, elektronik bileþenler korumak için kullanýlýr Yüksek sýcaklýk contalama, 315 Cye kadar ýsýya dayanýklý. Hýzlý kuruyan tipi serisi, elektronik aletler ve diðer sanayi ürünleri, hýzlý konumlandýrma ve baðlayýcý olarak kullanýlýr Hýzlý kuruyan tipi serisi, elektronik aletler ve diðer sanayi ürünleri, hýzlý konumlandýrma ve baðlayýcý olarak kullanýlýr Yüksek baðlama gücü sayesinde, yaygýn olarak elektrik ve sanayi ürünlerinde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr Bu bir kaplama ve dolgu malzemesidir, nem geçirmez, elektronik bileþenler korumak için kullanýlýr S-5911 Gri, beyaz, siyah 10 1,2 1,0 Genel amaçlý silikon yapýþtýrýcý S-5912 Siyah, beyaz, kýrmýzý 30 1,5 1,0 Genel amaçlý silikon yapýþtýrýcý S-5915 Siyah, beyaz Yapýþtýr 10 1,2 1,0 Alev geciktirici jel, UL94 V tutarlý-0 S-5918 Beyaz, siyah 10 2,0 1,5 Mükemmel yapýþma özelliði ve yapýþma gücü S-5926 Beyaz 20 2,0 1,5 S-5928 Beyaz 10 2,0 1,5 Dolgu Macunu Siyah 20 2,0 1,5 Sanayi sýzdýrmazlýk ürünleri, 200 C den aþaðý çalýþma sýcaklýðý için ve aydýnlatma sanayi için, indüksiyon ocak sanayi üretimi Sanayi sýzdýrmazlýk ürünleri, 200 C den aþaðý çalýþma sýcaklýðý, aydýnlatma sanayi üretimi için hýzlý kür Alüminyum, bakýr, paslanmaz çelik ve diðer metalleri birbirleri ile yapýþtýrmakta kullanýlýr Yapýþma gücü iyidir. S-5211 Beyaz - -- Silikon Gres, termal iletkenlik katsayýsý 1,2 W/m- C S-5202 Gri 30 2,5 1,5 Isýl iletken Silikon yapýþtýrýcýdýr. Termal iletkenlik katsayýsý 0,8 W/m- C S-5902, beyaz 40 0,6 0,5 S-5705 Akýþkan 10 0,5 0,5 S-5908 S-5601 S-5312 S-5312 T S-5313 S-5315 S-5315 Y S-5316 S-5317, beyaz Akýþkan Beyaz transparan Akýþkan C: siyah, beyaz sývý B: renksiz, saydam sývý aký"kan C: renksiz, saydam sývý akýþkan B: renksiz, saydam sývý akýþkan C: siyah sývý B: saydam yarý sývý C: siyah sývý B: yarý þeffaf akýþkan sývý C: siyah sývý B: yarý akýþkan C: kahverengi sývý C:, kýrmýzý, beyaz, siyah sývý B: renksiz, akýþkan C: siyah sývý B: yarý akýþkan 10 0,8 0, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 60 Çekme mukavemeti Mpa Makaslama mukavemeti Mpa ,0 -- 2, ,0 - Elektronik bileþenler için, modülleri ve devre kartlarýný ince tabaka halinde korumak için kullanýlýr. encapsulation Elektronik bileþenler için, modülleri ve devre kartlarýný ince tabaka halinde korumak için kullanýlýr. encapsulation Elektronik bileþenler için, modülleri ve devre kartlarýný ince tabaka halinde korumak için kullanýlýr. hýzlý tip kuruma Silikon esaslý kaplamadýr, devre veya yüzey bileþenlerini korumak için kullanýlýr püskürtme, fýrçalama ve emprenye olabilir Genel elektronik bileþenleri, modülleri ve PCB'leri korumak için kullanýlýr, yüksek sertlik, LED dolgusudur. B = 10 : 1 Optoelektronik LED ekranlar, genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarý için kullanýlýr. B = 10 : 1 Optoelektronik LED ekranlar, genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarý için kullanýlýr : B = 10 : 1 Optoelektronik LED ekranlar, genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarý için kullanýlýr : B = 10 :1 Üçlü set, mat tür, Optoelektronik LED, modülleri ve devre kartlarý ve yansýtýcý yüzeyleri, döküm ve korumak için B : C = 100 : 10 : 1 Genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarýný korumak için döküm malzemesidir. Ýyi yapýþma ve izolasyon performansýna sahip. B = Genel elektronik bileþenleri, modülleri ve devre panolarýný korumak için döküm malzemesidir. Ýyi yapýþma ve izolasyon performansýna sahip. Uygulamalar için YD1000 T Dispenser tavsiye edilir. (bkz. sayfa.12) Ýki Bileþenli Isý ile Kürlenen Silikonlar S-5500 S-5501 S-5505 S-5511 C: akýþkan B: akýþkan C: akýþkan B: akýþkan C: akýþkan B: akýþkan C: gri-siyah akýþkan B: beyaz 80 C / 30 dk C / 30 dk C / 30 dk C / 30 dk. - Ýletiþim ekipmanlarý ve diðer ürünlerin koruma ve izole etmek için kullanýlýr. Ýletiþim ekipmanlarý ve diðer ürünlerin koruma ve izole etmek için kullanýlýr. Yüksek performanslý elektronik bileþenleri sýcaklýktan soðuktan korumak için kullanýlýr. B = 1 Yüksek performanslý elektronik bileþenleri sýcaklýktan soðuktan korumak için kullanýlýr. B = 1 8 9

6 Ultra Viole ýþýk ile kürlenen yapýþtýrýcýlar ve kaplamalar erde Ultra Viole Yapýþtýrýcý ve Kaplama Ürünlerin Kürlenmeleri için Nm Dalga Boyutundaki Iþýk Kaynaðýna Ýhtiyaç Duyarlar. Cam-cam, Cam-metal, Pl. - metal, Cam - Pl. Kristal yapýþtýrmalarýnda güvenle kullanýlýr. erde Çelik, Alüminyum, Bakýr, Seramik, Döküm dolgulu tamir macunlarý ve boru tamir sargýlarý. Metal dolgulu Epoksi Tamir Macunlarý ve Boru Tamir Kitleri Tür Modeli Uygulama Alaný Görünüm Elektronik Sanayi (Kaplamalar) erde UV-3013 L erde UV-3520 Hýzlý kür, yüksek sertlik, cam kaplamasýnda uygulanabilir Elektronik entegrelerin Led ve PCB lerin kaplama ve izolasyonu için kullanýlýr. Viskozite cps 400 W 250 ~ ~ W Sertlik Shore D Mukavemet MPa ~ Modeli Dolgu Çalýþma Süresi Donma Süresi Çalýþma Sýcaklýðý Renk Boþluk Dolgu Ambalaj Açýklama Tür Modeli Uygulama Alaný Görünüm Viskozite cps 400 W 40 W Sertlik Shore D Mukavemet MPa Plastik türleri ile diðer malzemeleri yapýþtýrýr. erde UV-9622 erde UV-3353 erde UV-3357 PC, Akrilik PMMA, ABS, PVC Polikarbonat ve plastik maddeleri çok iyi yapýþtýrýr. PC, Akrilik PMMA, ABS, PVC Polikarbonat ve plastik maddeleri çok iyi yapýþtýrýr. ABS ile PVC yi mükemmel yapýþtýrýr hýzlý kurur. 800 ~ ~ ~ Tür Modeli Uygulama Alaný Görünüm Viskozite cps 400 W 40 W Sertlik Shore D Mukavemet MPa erde UV-6103 Düþük vizkozite hýzlý donan cam-cam uygulamalarý için uygundur erde UV-6106 Düþük vizkozite hýzlý donan kristal-þeffaf çalýþmalarý için uygundur. Kristal Cam - Cam Cam - Metal Kristal PL Metal Mobilya Dekorasyon Sanatsal Çalýþmalar erde UV-6201 erde UV-6201 H erde UV-3063 C erde UV-3066 Orta vizkozite hýzlý donan cam-cam, cam-metal uygulamalarý için uygundur. Orta vizkozite hýzlý donan cam-cam, cam-metal uygulamalarý için uygundur. Renksiz, yüksek viskozite iyi esneklik, metal, cam ve devre kartlarý ve küçük parçalarýn yapýþmasýnda kullanýlýr. Renksiz, düþük viskoziteli, yüksek mukavemetli, metal cam ve cam cam uygulamala için ideal ~ ~ ~ erde UV-3067 Renksiz, orta viskozite, yüksek mukavemetli, metal cam ve cam-cam uygulamalarý için ideal 1000 ~ erde A-7649 UV-3063 C, UV-3066, UV-3067 için kullanýlan aktivatör Hýzlý boru tamir kitleri: Her tür boru tamirinde hýzlý ve etkili bir þekilde, kaynak yapmaya gerek olmadan tamirat saðlar. Yüzey temizlendikten sonra epoksi macun karýþtýrýlarak delik nokta týkanýr. Daha sonra suda ýslatýlmýþ bandaj uygulanýr. 3-5 dakika içerisinde iþlem sonuçlanýr. PE, PTFE ve PP borularýn uygulamaöncesi yüzeylerinin pürüzlendirilmesi tavsiye edilir

7 Dozajlama Robotlarý Dozaj Makinalarý (Dispenser) Dozaj Makinasý Aksesuar ve Sarf Malzemeleri YD1000T Dispenser Size: 246*216*67mm Air input: 70 to 120psi Dispense time: to sn ± Voltage: 220 VAC Standard:CE Approved Features and Benefits Dispenses all assembly fluids Vacuum control for thin fluids Microprocessor-based control/red-time digital display. Unique TEACH function. 5 Year function Warranty

8 Kartuþ Tabancalarý ve Valfler Ultraviole Lambalar Precision Valve (YD500D) Features: 1) The diaphragm uses the newest technology and the part of contact liquid is the anti-corrosive material 2) Liquid is neat and without dripping 3) The body of valves is made of aluminum alloy anode carburizing 4) It is suitable in the middle and high viscosity liquid UV-LED spot light source curing system UV-LED spot light source application fields: Optical instruments, optical communications products and crafts manufacturing Electronic Components, hard drive and micromotor manufacturing Headphones and watch components manufacturing Optical head for DVD/CD manufacturing Dispensing Pen (YD-102) This handy precision valve(dispensing pen) is made by stainless steel and designed with handy switch. It is fit for dispensing all kinds of fluid. It dispenses precisely matching with Y&D tank. erdelux UV-H-255 Easy Curing System AB glue gun It applies fluids without drip or ooze. This tool simplifies fluid application in assembly, maintenance and field repair. The most important is to be easy to mix different fluids with exact proportion Intensive Built-in-capable area radiator with external series device designed for stationary use Emission spectrum: nm Radiation exit area: 212 x 170 mm Service life of burner: 1,000 h Power consumption: 400 W (series device) SPS-compatible Large exit area of radiation, therefore, also suitable for larger components Intensity* at a work distance of 100 mm: 70 mw/cm² (UVA) ± 10 % 14 15

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo Malzeme Özellikleri SP-C95 Poliüretan C- Bordo SP-C95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip POLYETHE bazlý, yüksek performanslý PU olup, kaydýrýcýlýðýnýn arttýrýlmasý ve temas

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Malzeme Özellikleri U203-R95 Poliüretan U203 - Kýrmýzý

Malzeme Özellikleri U203-R95 Poliüretan U203 - Kýrmýzý Malzeme Özellikleri U203-95 Poliüretan U203 - Kýrmýzý U203-95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip Hidroliz uyumlu PU (HPU) malzemedir. Birçok hidrolik akýþkan ve yað-su emülsiyonlarýna

Detaylı

BRT 1657 Plastik Kulp Siyah Plastik & Cam Elyaf Dolgulu

BRT 1657 Plastik Kulp Siyah Plastik & Cam Elyaf Dolgulu BRT 1657 Plastik Kulp Siyah Plastik & Cam Elyaf Dolgulu Plastik Kulp Delikli Renkli Kapak Takılabilir W H w h T Delik Uygun Vida Kapak 466431 119,5 35 93,4 29 26 6,5 M6 Küçük Tip 466432 145 40 117 34 29

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps

Lambalar Lamps. Ledli Lambalar Led Lamps 375 Lambalar Lambalar 04 Ledli Lambalar Led 5981-111 5981-117 * Yüksek ýþýk verimi saðlar. * Bakým maliyeti düþüktür. * Harici ve dahili aydýnlatmada kullanýlabilir. * 3000- Kelvin renk seçeneði vardýr.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Aftermarket Ürünleri Fiyat Listesi. Şubat 2016

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Aftermarket Ürünleri Fiyat Listesi. Şubat 2016 1/7 OTOCAM YAPIŞTIRICILAR Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Şekli Fiyat Birim Koli içi adedi Açıklamalar Sikaflex 256 Siyah 250300300 300 ml Kartuş 3,55 Siyah 250300400 400 ml Sosis 3,95 Siyah 250300600

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

2014 Yılı Fiyat Listesi

2014 Yılı Fiyat Listesi 2014 Yılı Fiyat Listesi 33 Loctite Aşınma Önleyiciler 2014 2014 Bakım uzmanları Loctite yağlayıcı ve temizleyicilerine güveniyor. Loctite ın uzman yağlayıcı ve yüzey uygulama serisi, üretim, bakım, onarım

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi

SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi SF SERİSİ : Çift Komponentli Serigrafi Mürekkep Serisi En üst yapışma ve direnç gerektiren işler için geliştirilmiştir. Çift bileşikli olan bu sistem HDPE, LDPE, PPi metal, cam gibi yüzeylerde çok parlak

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2015 1/5 Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Fiyat Birim Koli Açıklamalar Sikaflex 290i DC POLİÜRETAN VE HİBRİT ESASLI YAPIŞTIRICILAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ Siyah 100169300 300 ml kartuş 9,10 12 Adet Siyah 100030600

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER

EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM ÖZELLİKLER 2000 EPOCELL PR SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTARI TANIM Epocell PR, çift bileşenli solventsiz epoksi astarıdır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek yüzeyi sağlamlaştırır ve epoksi kaplaması için tutunma yüzeyi oluşturur.

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

AÞINMAYA DAYANIKLI POLÝÜRETAN HORTUMLAR ABRASHION RESISTANT POLYURETHANE HOSES

AÞINMAYA DAYANIKLI POLÝÜRETAN HORTUMLAR ABRASHION RESISTANT POLYURETHANE HOSES 1 AÞINMAYA DAYANIKLI POLÝÜRETAN HORTUMLAR ABRASHION RESISTANT POLYURETHANE HOSES Plastik hortumlarla kýyaslama yaptýðýnýzda, TECHNIFLEX poliüretan hortumlarýnýn (TECHNI PU) bazý üstünlükleri olduðunu görürüz:

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

ÜRÜN KATALOGU.

ÜRÜN KATALOGU. Bimel Ýth. Ýhr. ve Tic. Ltd. Þti. ) ÜRÜN KATALOGU MUAYENE ELDÝVENLERÝ LATEKS ELDÝVEN Pudralý Beyaz Pudrasýz Beyaz ve de Pudralý Mavi çeþitleri mevcuttur. Her iki ele de uyumlu tek kullanýmlýk non sterildir.

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

PROFESYONELLERE BAŞKA ÜRÜN KULLANIRMISINIZ DiYE SORMAYIN!

PROFESYONELLERE BAŞKA ÜRÜN KULLANIRMISINIZ DiYE SORMAYIN! hakkımızda 2008 yılında aile şirketi olarak kurulan firmamızın temeli 40 yıllık tecrübeye dayanmaktadır. Türkiye mümessilliğini üstlendiğimiz Dünyada konularında lider; LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES ve

Detaylı

Acil Aydýnlatma ve Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

Acil Aydýnlatma ve Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires 207 0 Acil Aydýnlatma Armatürleri Özellikleri * Enerji varken manyetik balast ile lamba yanar. * Enerji yokken konvertör kit ile pil üzerinden lamba yanar. * Pil aþýrý þarj ve deþarja karþý korumalýdýr.

Detaylı

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler

Silikonlar, Mastikler ve Köpükler Vulkanize fiber, Bez ve Kağıt mesnetler üzerine elektroliz yöntemiyle kaplanan zımparalarımız, en yüksek kalite ve performansta aşındırma kabiliyetine sahip, OSA, EN, ANSI sertifikalarına uygun ve uzun

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2016

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş Marine Ürünleri Fiyat Listesi Ocak 2016 1/5 Ürün Adı Renk Ürün Kodu Ambalaj Fiyat Birim Koli Açıklamalar POLİÜRETAN VE HİBRİT ESASLI YAPIŞTIRICILAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ Sikaflex 290 DC PRO Siyah 182806300 300 ml kartuş 9,10 12 Adet Siyah

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama

Geniþ uygulama alaný, PVD Kaplama Nr : 151-2-JD-TR Geniþ uygulama alaný, PD Kaplama Çelik : (P20~40) Çelik : (P30~50) YeniY ni PD- Kap lamal a Döküm: (K05~20) Özellikleri Yeni ince K-gol film kaplama: Iyi sertlik ve üþük sürtünme etkisi

Detaylı

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI

MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 POLYÜREA BAZLI ESNEK MASTİK ÜRÜN AÇIKLAMASI MS 991 yapısında solvent ve uçucu bileşen içermeyen 2 kompenantlı 3:1 oranında kullanılan derz, dilatasyon noktaları ve beton çatlakları için tasarlanmış

Detaylı

Fiyat Listesi 2012-13

Fiyat Listesi 2012-13 Fiyat Listesi 202-3 Yaşamın bütün r... Boya'da Nanoteknolojk Sistem 202-3 SELÜLOZ VE RAPİD SONKAT BOYALAR VE ASTARLAR RAPİD END. SON KAT BOYA LUX Rapid alkyd esaslı, çabuk kuruma özelliği olan parlak yapışma

Detaylı

KALEKİM 2008-1 FİYAT LİSTESİ

KALEKİM 2008-1 FİYAT LİSTESİ KALEKİM 2008-1 FİYAT LİSTESİ Satış Adı Yapıştırıcılar 600000051 2 Kalekim Seramik Yapıştırma Harcı ( Gri ) 1025 5 0,92 4,60 600000251 2 Kalekim Seramik Yapıştırma Harcı ( Gri ) 1051 25 0,56 14,00 T603000251

Detaylı

3M Endüstriyel Bantlar ve Yapıştırıcılar 3M Scotch-Weld Mühendislik Yapıştırıcıları. Ürün. & Çözüm. Rehberi

3M Endüstriyel Bantlar ve Yapıştırıcılar 3M Scotch-Weld Mühendislik Yapıştırıcıları. Ürün. & Çözüm. Rehberi Ürün & Çözüm 3M Endüstriyel Bantlar ve Yapıştırıcılar 3M Scotch-Weld Mühendislik Yapıştırıcıları Rehberi Ödeyebileceğiniz fiyata güvenebileceğiniz marka Giriş 4 3M Scotch-Weld Civata Sabitleyiciler 6 3M

Detaylı

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme:

Renk: m Paslanmaz Çelik. Colour: m Stainless Steel. Kod/Code No: JG675. E 27 Spiral 18 W 42x42x28 cm 4 pcs. Malzeme: m Paslanmaz çelik çerçeve 304 SS m Aluminyum reflektör m Isıya dayanıklı benekli cam m Plastik muhafaza m Stainless steel frame 304 SS m Aluminium reflector m Tempered glass with dots m With plastic sleeve

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

TEKNİK BİLGİ FORMU AÇIKLAMA

TEKNİK BİLGİ FORMU AÇIKLAMA TEKNİK BİLGİ FORMU ÜRÜN ADI: PERMATEX The Right Stuff AÇIKLAMA PERMATEX The Right Stuff mekanik montajlarda güvenilir yerinde oluşan contalar oluşturmak için formüle edilmiş tek bileşenli, oda sıcaklığında

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI KDV POLYAMIDE TESLİM YERİ PA Granulat Gri 97.Kg 1,75. /kg PA 3% MF 76.Kg 1,75. /kg 1 Adet PA 6 Granulat Gri 868.Kg 1,75. /kg PA 6 Granulat 1.364.Kg 1,75. /kg PA

Detaylı

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS Parquet ZINC transparent 600 700 Glazing Marine-Parquet Construction SPRAYABLE PANEL & DECORATION www.parabond.eu TR MS polimer bazlı, yüksek kaliteli, hızlı kürlenen yapıştırıcı mastik. Çok yüksek ilk

Detaylı

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar

3M VHB Bantlar VHB. THE Acrylic Foam Tape. Güvenilirlik, Güç. ve Dayanıklılık. VHB Akrilik Köpük Bantlar 3M VHB Bantlar VHB THE Acrylic Foam Tape Güvenilirlik, Güç ve Dayanıklılık VHB Akrilik Köpük Bantlar Kalite avantajları güçlü ve dayanıklı yapıştırma geliştirilmiş estetik görüntü mükemmel sızdırmazlık

Detaylı

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu

Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu Hasyiğit Isıcam Malzemeleri 2013 Katalogu Adres: Doğu Sanayi Sitesi 83. Sokak No:88 Kocasinan Kayseri PRIMER MASTİK (BUTİL) Son derece düşük nem buhar geçiş hızına sahip olan ve cam, alüminyum, galvanize

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI POLYAMIDE PA Granulat unverst. 756 Kg 1,75. /kg PA Granulat 97 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat grau 868 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat 1.59 Kg 1,75.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Metal ler KENDÝNÝ TEMÝZEYEN SÝSTEMER (OTOMTÝK FÝTREER) Kum li OTOMTÝK SÝSTEM Parçalarý: - Flanþ baðlantýlý kollektör (PN 10). - Yollu ters yýkama

Detaylı

SEALANTS - FOAMS - ADHESIVES - AEROSOLS. "Sail to Excellence"

SEALANTS - FOAMS - ADHESIVES - AEROSOLS. Sail to Excellence SEALANTS - FOAMS - ADHESIVES - AEROSOLS "Sail to Excellence" -6- PU MARINE SEALANT ProLoc Marine Line 6, Marin sektörü için geliştirilmiş, tek komponentli, hızlı kürleşen, çok amaçlı kullanıma uygun, poliüretan

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

EPDM Fix EPDM Yapýþtýrýcýsý Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dýþ cephe sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlabilecek, tek komponentli hibrid, MS Polimer

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Wellness SPA çözümleri Teknik Özellikler

Wellness SPA çözümleri Teknik Özellikler Wellness SPA çözümleri Teknik Özellikler Well - Joy Genel Özellikler: Ebat: 220 x 220 x 104,5 cm Oturma yeri: 6 adet Uzanma yeri: - Dış panel renk seçenekleri: Gri Kompozit Iroko Ahşap Akrilik plaka seçenekleri:

Detaylı

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan GREEN ADH-Tech su bazlı etiketleme ürün serisi, cam ve plastik şişe, plastik kovaların dayanıklı ve güvenilir bir şekilde etiketlenmesinde geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Neden GREEN ADH-Tech su bazlı

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

TEKERLEK GRUBU . BÖLÜM.1 -.12 Soho Dekoratif Tekerlek Furniture Wheel SOHO 20 18 0214 Soho Dekoratif Mobilya Tekerleði 18 66 11,5 33 Ø38 41 Malzeme : PA Yerden Yükseklik : 41 mm Taþýma Kapasitesi : 60

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Copyright 015 www.emesteker.com Her zaman... "mutlak müþteri memnuniyeti" HAKKIMIZDA Everyway, Everyplace Hakkýmýzda EME A.Þ. 1998 yýlýnda Türkiye ve Dünya pazarlarýnda ticaret yapan saygýn kuruluþlarýn

Detaylı

Türk Henkel A.Ş. ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda sizlere Henkel markalı sarf kimyasal ürünleri tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

Türk Henkel A.Ş. ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda sizlere Henkel markalı sarf kimyasal ürünleri tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli Bayimiz, Türk Henkel A.Ş. ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda sizlere Henkel markalı sarf kimyasal ürünleri tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ürünler için sizlere özel avantajlı başlangıç

Detaylı