Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!"

Transkript

1 Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü firmalardan biridir yýlýnda ARGE çalýþmalarýný geliþtirerek, Ýstanbul da kurduðu iki üretim tesisi ile üretime baþlamýþtýr, Türkiye de ilk izolasyon ve yapýþtýrýcý filtre tutkalý, protolin, elektrik izolasyon malzemeleri üretimine baþlamýþtýr. Bugün Türkiye de uluslar arasý standartlarda ARGE çalýþmalarýnýn yürütüldüðü laboratuvar sistemlerine sahip olarak üretim yapan Ortadoðu daki en büyük tesislere sahiptir. Poliüretan izolasyon ve yapýþtýrýcý sektöründe liderliðini sürdüren firmamýz, ayný þekilde poliüretan prepolimer üreten ilk Türk firma ünvaný ile de farkýný ortaya koymuþtur. Sektöründe lider olan POLYMEKS KÝMYA çalýþmalarýný sürekli yenilemektedir. Dünyanýn birçok ülkesine izolasyon ve yapýþtýrýcý malzemeleri ihraç etmektedir.türkiye nin poliüretan ve yapýþtýrýcý ihtiyacýnýn büyük bir kýsmý POLYMEKS KÝMYA tarafýndan karþýlanmaktadýr. Ýstanbul da bulunan poliüretan propolimer tesislerimiz aylýk olarak 400 tonluk poliüretan yapýþtýrýcý, 600 tonluk poliüretan ve epoksi üretimi yapmaktadýr. Ürünlerimizi geliþtirmek için Avrupa daki partner firmalar ile eðitim çalýþmalarý yürütmekte, uzman kadromuz ve teknik personelimiz ile teknolojiyi birleþtirerek ARGE çalýþmalarýna büyük bir yatýrým yapmaktayýz. Poliüretan bazlý yapýþtýrýcýlar, poliüretan esaslý izolasyon ve zemin kaplamasý, akrilik bazlý yapýþtýrýcýlar, elektrik izolasyon malzemeleri, filtre tutkallarý, epoksi zemin kaplamasý sistemleri ve ilk Türk poliüretan pre-polimer ürün yelpazemizde yer almaktadýr. Üretimimiz, uzman personel tarafýndan POLYMEKS KÝMYA laboratuvarlarýnda testlere tabi tutularak yapýlmaktadýr. Ürünlerin kalite ve kontrolleri yine uzman ekipler tarafýndan eksiksiz ve kusursuz olarak gerçekleþtirilmektedir. POLYMEKS te üretilen yapýþtýrýcýlar, izolasyon ve zemin kaplama malzemeleri, yüksek kaliteli ham madde ve donanýma sahip ekipmanlarla Türkiye ve dünya pazarýna sunulmakta, yeni yatýrým planlarýyla baþarýlarýn ve beklentilerin de ötesine geçmek hedeflenmektedir. Ýstanbul merkez ofisinde müþterilerine kusursuz hizmet vermeye devam eden POLYMEKS KÝMYA, yeni açmýþ olduðu Gebze deki fabrikasýnda üretim kapasitesini artýrarak beklentilerin üzerine geçmeyi hedeflemektedir. Uluslar arasý standartlarda yaptýðýmýz yatýrýmlar ve kaliteli ürün anlayýþý ile hayallerimizi gerçekleþtirmeye devam ediyoruz. 1

2 POLYMEX 995 POLYUREA ZEMÝN VE ÝZOLASYON ASTARI Polymex 995 Polyurea Ýzolasyon Zemin Astarý, %100 katý madde ihtiva eden, þeffaf iki bileþenli astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin Mükemmel bir þekilde yapýþmasýna imkân saðlar. Tek veya iki komponentli (kullaným alanýna baðlý), polyol esaslý, solventsiz), mat veya parlak aþýnmaya karþý dirençli, derzsiz, monolitik (Ek yersiz), poliüretan ve Epoxsi bazlý kaplama malzemelerinin uygulanmasýndan önce, her türlü beton, ahþap ve metal yüzeylerin üzerindeki gözenekleri týkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasýný saðlamak ve özellikle yüzey kalitesi düþük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanmayý giderici, ayný zamanda poliüretan ve Epoxsi bazlý kaplama malzemeleriyle uyumlu endüstriyel ve dekoratif tip kaplama malzemesidir. Beton içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir. Yaþlanmaya dayanýklý, yüksek basýnç mukavemetine sahip ve esnektir. - Yüzeylerin su ve kimyasallara karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 2

3 POLYMEX 996 POLÝÜRETAN ASTAR Polymex Beton Astarý, poliüretan esaslý 2 komponentli, 100% katý madde ihtiva eden, beton ve benzeri yüzeyler için þeffaf astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir þekilde poliüretan veya epoksi self levelling malzeme ile kaplanmasýna imkân saðlar. - Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 3

4 POLYMEX 999 PRC EPOKSÝ ZEMÝN ASTARI Polymex 999 PRC Epoksi Zemin Astarý, %100 katý madde ihtiva eden, epoksi esaslý þeffaf iki bileþenli astardýr. Beton yüzeyin gözeneklerini doldurur ve malzeme ile yüzeyin mükemmel bir þekilde yapýþmasýna imkân saðlar. Tek veya iki komponentli (kullaným alanýna baðlý), Epoksipolyol esaslý, solventsiz), mat veya parlak aþýnmaya karþý dirençli, derzsiz, monolitik (ek yersiz), poliüretan ve epoxsi bazlý kaplama malzemelerinin uygulanmasýndan önce, her türlü beton, ahþap ve metal yüzeylerin üzerindeki gözenekleri týkamak, alttan gelecek nemi engellemek, üzerine gelecek kaplama malzemesinin yüzeye daha iyi tutunmasýný saðlamak ve özellikle yüzey kalitesi düþük beton yüzeylerde kumlanma ve tozlanmayý giderici, ayný zamanda poliüretan ve epoxsi bazlý kaplama malzemeleriyle uyumlu endüstriyel ve dekoratif tip kaplama malzemesidir. Beton içine penetrasyon kabiliyeti yüksektir. Yaþlanmaya dayanýklý, yüksek basýnç mukavemetine sahip Prc Epoksi Zemin astarýdýr. - Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 4

5 POLYMEX 1000 ÝZOLASYON MALZEMESÝ Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen sürme esaslý izolasyon malzemesidir. - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde, temel izolasyonlarýnda - Dýþ cephe ve kuzey cephe izolasyonlarýnda - Soðuk hava depolarýnda - Derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 5

6 POLYMEX 1004 MARÝN Poliüretan Reçine Esaslý, iki bileþenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan marin kaplama malzemesidir. - Ahþap yüzeylerde - Armuz aralarýnda bulunan dolgularda - Sac yüzeylerde - Gemi imalatýnda - Tekne imalatýnda - Yat imalatýnda - Gemi zemin kaplamasýnda - Sanayi havuzlarýnda - Asit havuzlarýnda 6

7 POLYMEX 1005 SER SU ÝZOLASYON MALZEMESÝ Ýki bileþenli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslý su izolasyon ve yalýtým malzemesidir. - Su depolarýnýn izolasyonlarýnda. - Çatý, balkon ve teraslarda - Perde betonlarýn su izolasyonunda - Fayans altý su izolasyonunda - Çiçek tarhlarý ve ekim sandýklarý yalýtkanlýðýnda - Su depolama ve daðýtým kanallarýnda - Beton yapýlarýn su izolasyonu ve korunmasýnda - Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda - Zeytin salamura tesislerinde - Binalarýn kuzey dýþ cephelerinde - Silo depolarýnýn yalýtýmýnda - Temel bodrum bohçalama izolasyonlarýnda - Köþe parapetler ve giderlerin izolasyonunda 7

8 POLYMEX 1008 CAP SU KESÝCÝ ÝZOLASYON MALZEMESÝ Akrilik Kopolimer Reçine Esaslý Su bazlý Tek kompenantlý kullanýma hazýr elastik her türlü Zemine kolayca uygulanabilen beyaz-gri-krem renkli üzeri boyanabilen sürme esaslý su kesici yalýtým malzemesidir. - Dýþ mekânlarda düþey ve yatay uygulamalarýnda - Su kesici meyilli teras balkon çatýlarda - Dýþ cephe izolasyonlarýnda - Zeytin salamura tesislerinde - Fayans altý veya fayans üstü izolasyonlarda - Beton, çinko ve prekast baca derelerde - Binalarýn kuzey dýþ cephelerinde - Silo depolarýnda - Havuz izolasyonlarýnda - Temel bodrum izolasyonlarýnda - Tonajlý içme su depolarýnda - Banyo ve ýslak alanlarýn izolasyonlarýnda - Dýþ mekân bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda - Köþe parapetlerde izolasyonlarýnda 8

9 POLYMEX 1009 ALKÝD ASÝTLÝ ORTAM KAPLAMA MALZEMESÝ Alkid Reçine Esaslý çift kompenantlý solvent içermeyen elastik veya sert zemine ve uygulandýðý yüzeye mükemmel yapýþan alkid ve solventsiz izolasyon ve zemin kaplama malzemesidir. - Gýda üretimi yapan tesislerde - Hastanelerde, soðuk hava depolarýnda - Asit tank ve havuzlarýnda - Çeþitli solvent içeren depolama tanklarýnda - Kapalý otopark zeminlerinde, havuzlarda - Gemi, yat ve teknelerde - Çatý, balkon ve teraslarýn su izolasyonunda - Perde betonlarýn zemin kaplama ve su izolasyonunda - Islak zeminlerin (fayans altý/üstü) kaplamalarýnda - Su depolama ve daðýtým kanallarýnýn kaplanmasýnda - Köprü, tünel vb. beton yapýlarýnýn korunmasýnda - Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda - Zeytin salamura tesislerinde kaplanmasýnda - Beton çinko ve prekast baca derelerin kaplanmasýnda 9

10 POLYMEX 1012 PRC POLÝÜRETAN SU ÝZOLASYON MALZEMESÝ Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr elastik ve sert her türlü zemine kolayca uygulanabilen sürme esaslý izolasyon ve kaplama malzemesidir. - Kapalý alanlarda, içme suyu depolarýnda - Havuz izolasyonlarýnda, temel izolasyonlarýnda - Teras ve çatý izolasyonlarýnda - Fayans altý ve fayans üstü izolasyonlarýnda - Sprey poliüretan altý/üstü izolasyonlarýnda - Banyo ve ýslak alanlarýn izolasyonlarýnda - Dýþ mekan bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda - Köþe parapetlerde 10

11 POLYMEX 1014 ÞEFFAF TEK KOMPENANTLI ÝZOLASYON MALZEMESÝ Poliüretan reçine esaslý uzun ömürlü su izolasyonu için kullanýlan, þeffaf, sert elastik, tek bileþenli alifatik poliüretan esaslý, yüksek sertlikte kaplama malzemesidir. Þeffaf izolasyon malzemesi, eþsiz bir bakým sistemi (nemleme tetikleyici) kullanmaktadýr ve diðer benzer sistemlerin aksine nemle tepkime göstermez (nem bakýmlý) ve baloncuk kesinlikle oluþturmaz. - Balkon ve teraslarýn su izolasyonunda - Yüzme ve su havuzlarýnda - Cam ve metal hasýr takviyeli camýn su izolasyonunda - Cam tuðla duvarlarýn su izolasyonunda - Su depolarýnda, doðal taþlarýn su izolasyonunda 11

12 POLYMEX 1017 SU ÝZOLASYON MEMBRANI Poliüretan Esaslý Sývý Uygulamalý, Poliüretan Su Ýzolasyon Membraný Uzun ömürlü su izolasyonu için sývý uygulanan, yüksek geçirmezliðe sahip, elastik, soðuk uygulamalý ve soðuk kullanýmlý, tek bileþenli poliüretan izolasyonmembranýdýr. Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu etkisini göstermektedir - Çatý, balkon ve teraslarýn izolasyonunda - Perde betonlar vefayans altý su izolasyonunda - Çiçek tarhlarý ve ekim sandýklarý su yalýtkanlýðýnda - Su depolama ve daðýtým kanallarýnda - Otopark üstü su yalýtýmý ve kaplamasýnda - Zeytin salamura tesislerinde izolasyonunda - Beton, çinko ve prekast baca derelerin yalýtýmýnda - Kuzey dýþ cephelerde, silo depolarý yalýtýmýnda - Temel bodrum bohçalama izolasyonlarýnda - Sprey poliüretan altý/üstü izolasyonlarýnda - Dýþ mekân bahçe temeli ve terasý izolasyonlarýnda - Köþe parapetler ve giderlerin izolasyonlarýnda 12

13 POLYMEX 4003 PRC POLÝÜRETAN ZEMÝN KAPLAMASI Poliüretan Reçine Esaslý Ýki Komponentli, solventsiz, PRC poliüretan zemin kaplamasýdýr. Aþýnma ve kimyasal dayanýmý çok yüksek, esnek, çatlak köprüsü yapabilen saðlýklý, temizlenebilir, parlak, mat.zemin kaplamasýdýr. - Korozyona, alkalilere ve baz asitlere karþý - Yaþlanmaya direniþ gerektiren alanlarda - Su, asitli su ve tuz solüsyonlarýna karþý - Gres yaðý ve petrole karþý - Beton veya sac demir, sunta, ahþap yüzeylerde - Aþýnmýþ, gevþemiþ yüzeylerde - Mekanik mukavemetini kaybetmiþ alanlarda 13

14 POLYMEX 4004 FLOOR SELF LEVELLING ZEMÝN KAPLAMASI : Ýki Komponentli, solventsiz, poliüretan bazlý, self levelling zemin kaplamasýdýr. Aþýnma ve kimyasal dayanýmý çok yüksek, esnek, çatlak köprüsü yapabilen hijyenik, temizlenebilir, parlak, zemin kaplamasýdýr. - Fabrikalarda, depolarda, garajlarda - Kimyasal/mekanik direnç istenen beton zeminlerde - Yüksek aþýnma direnci ve dayanýmý istenen zeminlerde 14

15 POLYMEX 5001 SOLVENTSÝZ GRENLÝ EPOKSÝ PORTAKAL SON KAT KAPLAMASI Epoksi Reçine Esaslý Ýki bileþenli solventsizgrenli portakal yarý mat epoksi zemin kaplama malzemesidir. - Rafineriler, petrokimya ve diðer sanayi kuruluþlarýnda - Liman ve tersanelerde - Ýçme suyu ve yakýt depolarýnda - Arýtma ve atýk su tesislerinde - Þarap depolama tanklarý - Gýda sanayinde - Hastane ve ilaç sanayinde - Laboratuar, tekstil ve otomotiv endüstrisinde 15

16 POLYMEX 5002 EPOKSÝ SELF LEVELING ZEMÝN KAPLAMASI Üç komponentli, epoksi bazlý parlak zemin kaplama malzemesi. Yüksek kimyasal ve mekanik dayanýklýlýða sahip olup sert bir film oluþturur. Solventsiz oluþundan dolayý yangýn tehlikesi yoktur. - Hastane, ilaç ve gýda sanayinde - Laboratuar, tekstil, otomotiv endüstrisinde - Zemin tozumasý yaþanan sanayi tesislerinde 16

17 POLYMEX 5003 EPOKSÝ COOT SOLVENTSÝZ SON KAT BOYASI Ýki komponentli, solventsiz epoxy bazlý parlak veya mat son kat boyasýdýr. Kullanýldýðý beton ve metal yüzeyleri atmosferik ve kimyasal etkilerden korumak amacýyla rafineriler, petrokimya ve diðer sanayi kuruluþlarýnda liman ve tersanelerde, içme suyu ve yakýt depolarýnda, arýtma ve atýk su tesislerinde, þarap depolama tanklarý, gýda sanayinde, hastane ve ilaç sanayi, laboratuvar, tekstil ve otomotiv endüstrisi gibi zemin tozumasýnýn üretimi etkilediði sanayi tesislerinde zemin ve duvar kaplamasý olarak kullanýlýr. - Metal imalat sanayinde - Gýda imalat sanayinde ve kombinalarda - Yemek fabrikalarý ve sanayi mutfaklarýnda - Ýmalat ve montaj sanayinde - Deniz üstü platformlarda - Boya fabrikalarýnda ve tekstil sanayinde - Soðuk depolar ve otomotiv sanayinde 17

18 POLYMEX 3000 HALI SAHA YAPIÞTIRICISI Ýki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslý çok maksatlý halý saha yapýþtýrýcýsýdýr. Halý saha zemin kaplama sistemlerinde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr. - Seramik granit mermerin yere yapýþtýrýlmasýnda - Her cins parkenin yapýþtýrýlmasýnda - Beyaz eþya sektöründe üst tablo imalinde - Plastik akþamlarýn suntaya yapýþtýrýlmasýnda - Plastik ile zýmpara kâðýtlarýnýn yapýþtýrýlmasýnda - Beton, taþ, ahþap, metal, eternit gibi yüzeylerde 18

19 POLYMEX 3004 FÝLTRE TUTKALI Solventsiz poliüretan filtre yapýþtýrýcýsý doðal ve saf poliollerin karýþýmýndan oluþan dolgulandýrýlmýþ hýzlý kürlenen kimyasallara ve ýsýya karþý direnci çok yüksek anti statik atmosfer þartlardan etkilenmeyen iki komponentli poliüretan yapýþtýrýcýsýdýr. Solvent içermez. - Her türlü filtre imalatýnda - Elektrik süpürgeleri, kompresör vb sektörlerde - Endüstriyel sanayi imalatýnda - PVC ABS gibi plastik parçalarýn yapýþtýrýlmasýnda 19

20 POLYMEX 3007 RULO YAPIÞTIRICISI Poliüretan Reçine Esaslý Ýki bileþenli Rulo yapýþtýrýcýsýdýr. Doðal ve saf poliollerin karýþýmýndan oluþan hýzlý kürlenen kimyasallara ve ýsýya karþý direnci çok yüksek anti statik atmosfer þartlardan etkilenmeyen iki komponentli poliüretan yapýþtýrýcýsýdýr. Kesinlikle Solvent içermez. - Rulo ve fýrça imalatlarýnda - Yüzeylerin su ve kimyasala karþý izolasyonunda - Beton, ahþap, eternit, taþ, her türlü metal satýhta - Fabrika ve atölyelerin zemin kaplamalarýnda - Beton yüzeylerde, temel izolasyonlarýnda - Dýþ cephe ve kuzey cephe izolasyonlarýnda - Soðuk hava depolarýnda - Derz, çatlak ve dilatasyon tamirinde - Asit, alkali ve diðer korozif kimyasallara karþý 20

21 POLYMEX 3011 PLASTÝSOL (PVS) Sentetik Reçine Esaslý. Tek komponantlý. Fýrýn kurumalý yapýþtýrma ve döküm malzemesidir. - Beyaz eþya sektöründe üst tablo imalinde - Plastik aksamlarýn suntaya yapýþtýrýlmasýnda - Saplý sapsýz mop zýmparalarda - Plastik ile zýmpara kâðýtlarýnýn yapýþtýrýlmasýnda - Beton, taþ, ahþap, metal, eternit gibi yüzeylerde 21

22 POLYMEX 3012 KAUÇUK YAPIÞTIRICISI Ýki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslý çok maksatlý kauçuk yapýþtýrýcýsýdýr. Kauçuk zemin kaplama sistemlerinde yapýþtýrýcý olarak kullanýlýr. - Otomotiv yedek parçalarý askýlama sistemlerinde - Baðlantý elamanlarýnda - Spor aletlerinin kaplanmasýnda - Plastisol pütürlü yüzeylerde - Yüzme havuzu ve çocuk oyun alanlarýnda - Çocuk parklarýnýn zeminlerinde 22

23 POLYMEX 3016 DÖKME TÝP KAUÇUK BAÐLAYICI BÝNDER Poliüretan Esaslý Solventsiz, tek komponentli poliüretan yapýþtýrýcý,ve baðlayýcýdýr. MDI prepolimeridir. - Endüstriyel kauçuk kaplamalarda - Spor sahalarý, park-bahçe, çocuk oyun alanlarýnda - Dekoratif kaplamalarda 23

24 POLYMEX 2001 UV YANMAZ BOYA Sentetik ve silikon reçine esaslý antimon trioksit özel reçine katký sayesinde yanmaya karþý dirençlidir. Yüksek ýsý ile temas eden yüzeylerde güvenle uygulanýr. 600 dereceye kadar ýsýya mukavemet gösterir. - Binalarýn iç kýsýmlarýnda - Her türlü duvar ve ahþap yüzeylerde - Yangýn riskinin yüksek olduðu yerlerde 24

25 POLYMEX 2006 PU ALÝFATÝK SON KAT BOYASI Poliüretan/akrilik - alifatik izosiyanat esaslý iki bileþenli bir son kattýr. Parlaklýðýný korur. UV ve her türlü hava koþullarýnda renk kararlýlýðýný korur. Çizilmeye karþý aþýrý dirençlidir. - Fabrikalarda, depolarda, garajlarda, hangarlarda - Süt ve endüstriyel zeminlerde - Mekanik dayaným gerektiren beton yüzeylerde - Bütün hijyenik detaylarda 25

26 POLYMEX 2007 HAVUZ ÝZOLASYON BOYASI Poliüretan reçine esaslý iki komponentli kullanýma hazýr elastik ve her türlü zemine kolayca uygulanabilen, mavi, beyaz renk sürme esaslý havuz izolasyon boyasýdýr. - Yüzme ve gölet havuzlarýnda,barajlarda - Beton, sýva ve þap üzerinde - Havuzlarda, su tanklarýnda, su depolarýnda - Metal tanklarda ve su sarnýçlarýnda - Su kanallarýnda, arýtma ve denge depolarýnda - Üretim tesislerinde - Fayans altý ve fayans üstü izolasyonlarýnda - Teras çatý su izolasyonlarýnda 26

27 POLYMEX 3001 PROTOLÝN Solvent içermeyen sert ve ya esnek poliüretan esaslý iki bileþenli çok mükemmel bir Elektrik Döküm Reçinesi ve yalýtým malzemesidir. - AG ve OG kablo eki yalýtýmýnda ve izolasyonlarýnda - Entegre devrelerinde, bobin sarýlýmlarýnda - Sýzdýrmazlýk dolgularýnda - Elektrik sektöründe - Yeraltý ve yer üstü kablo tesisatlarýnda - Özel trafo imalatlarýnda 27

28 POLYMEX 3002 POLÝÜRETAN PROTOLÝN ELEKTRÝK ÝZOLASYON MALZEMESÝ Polymex 3002 iki komponentli solvent ihtiva etmeyen poliüretan izolasyon malzeme esaslý elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. - Elektrik kablo sanayinde - Kablo baþlýklarý ve ek muaflarý dökümünde - Uç baðlantýlarý izolasyonunda - Dalgýç pompalarda, akvaryum filtrelerinde - Motordaki elektrik aksamlarýný sudan korumada - Sigorta ve kalýp imalatlarýnda - Leb barlar, FR modülatör, sokak aydýnlatmalarýnda - Yeraltý/yerüstü yüksek gerilim baðlantý sistemlerinde 28

29 POLYMEX 3013 ÞEFFAF PROTOLÝN Polymex 3013 Þeffaf Protolin iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslý elektrik izolasyon ve döküm reçinesidir. Aþýnma, asit-alkali ve diðer kimyevi ve korrozif maddelere karþý dayanýklýdýr. 36 bin volt elektriðe dayanýklýdýr - Elektrik kablo sanayinde - Kablo baþlýklarý ve ek muaflarý dökümünde - Uç baðlantýlarý izolasyonunda - Elektrik su altý baðlantýlarýnda - Postane ve elektrik kablo eklerinin izolasyonunda - Dalgýç pompalarda, akvaryum filtrelerinde - Motordaki elektrik aksamlarýný sudan korumada - AG ve OG Eki yalýtým entegre devrelerde - Bobin sarýmlarýnda, sýzdýrmazlýk dolgularýnda - Elektrik sualtý su fýskiyelerinde 29

30 POLYMEX 6011 POLYUREA ZEMÝN KAPLAMASI Hýzlý kürlenen, % 100 katý, solvent içermeyen, aromatik, çift komponentli, sprey olarak metal, beton, ahþap ve diðer önerilen yüzeylere uygulanabilen, esnek yapýlý modifiye polyurea sistemdir. - Petrol ve doðalgaz borulama hatlarýnda - Havaalanlarýnda, enerji santrallerinde - Rafineri, gübre fabrikalarýnda - Maden iþleme tesisleri, gýda tesislerinde - Tersane ve deniz iþletmelerinde, atýk merkezlerinde - Yürüme yollarý ve balkonlarda - Su ve kirli su arýtma tesislerinde - Endüstriyel üretim alanlarýnda - Yapýsal çelikler, depo ve soðuk oda tesislerinde - Otopark zeminlerinde, kâðýt ve selüloz fabrikalarýnda 30

31 POLYMEX 6012 POLYUREA ZEMÝN KAPLAMASI Polyurea 6012 kaplama hýzlý kürlenen, %100 katý, solvent içermeyen, alifatik, çift bileþenli sprey olarak kullanýlan metal, beton, ahþap ve diðer önerilen yüzeylere uygulanabilen esnek yapýlý saf poliürea 6012 sistemdir. - Petrol ve doðalgaz borulama hatlarýnda - Havaalanlarýnda, enerji santrallerinde - Rafineri, gübre fabrikalarýnda - Maden iþleme tesisleri, gýda tesislerinde - Tersane ve deniz iþletmelerinde, atýk merkezlerinde - Yürüme yollarý ve balkonlarda - Su ve kirli su arýtma tesislerinde - Endüstriyel üretim alanlarýnda - Yapýsal çelikler, depo ve soðuk oda tesislerinde - Otopark zeminlerinde, kâðýt ve selüloz fabrikalarýnda 31

32 Polymex Kimya tüm faaliyetlerini uluslar arasý standartlara riayet ederek yürütmektedir. Ortadoðu daki en büyük tesislerden birine sahip olan firmamýz, faaliyetlerinin her aþamasýnda gerekli olan ulusal ve uluslararasý sertifikalara sahiptir. ISO Sertifikasý The Best Company Sertifikasý IQ SCC-HYB Sertifikasý ISO 9001 Sertifikasý OHSAS Sertifikasý ISO 9001 Sertifikasý Deney Raporu TOBB Kapasite Raporu Analiz Raporu Ýstanbul Hýfzýsýhha Enstitüsü Yanma Dayanýmý Analiz Raporu 32

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ ŞİRKET PROFİLİ PROFİLİ Şirketimiz yapı sektörüne, nitelikli, ekonomik ve pratik özelliklere sahip yapı kimyasallarını üretmek maksadıyla, tamamı yerli sermaye ile 1999 yılında kurulmuştur.

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life

ÜRÜN LİSTESİ. building systems for a better life LİSTESİ A R A L I K 2 0 1 2 building systems for a better life İÇİNDEKİLER SÜRME ESASLI SU YALITIM MALZEMELERİ 2 KULLANIMA HAZIR HARÇLAR 4 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGU MALZEMELERİ 5 THERMETICS

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... www. baumerk.com 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK,

Detaylı

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz...

Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... 2013 Ürün Kataloğu Yapıların kimyasını değiştiriyoruz... Yapı ve inşaat alanında kullanılan malzemelerin kalitesi de yükselerek yaşam standartlarımızı daha iyiye doğru taşıyor. BAUMERK, yaklaşık 16 yıldır

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU

KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU 1 KÝÞÝSEL TEMÝZLÝK GRUBU ASYA EL TEMÝZLEME KREMÝ Aðýr yað, zift, katran, silikon, matbaa boyalarý gibi mekanik ve aðýr endüstriyel kirliliklerde etkin kullanýlan bir üründür. Ýlk kullanýmdan itibaren cildi

Detaylı

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER

Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Yapıştırıcı & Sızdırmazlıklar için Çözüm Rehberi PROFESYONELLERE HİTAP EDEN ÜRÜNLER Hem iç hem dış mekanlarda kullanıma uygundur Ürüne uygun kartuş tabancası ile uygulayınız Poliüretan köpük tabancası

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ

ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ ENDÜSTRİYEL ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ŞANTİYE DESTEK MALZEMELERİ ANKARAJ VE MONTAJ MALZEMELERİ Wallmerk 2007 yılında kurulan Wallmerk Yapı Kimyasalları; Türkiye de stratejik önemi olan ve en önemli endüstriyel

Detaylı

2013 TANITIM DOSYASI www.chemmedia.com.tr Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

SILENTA SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKLEME PARÇALARI SES GEÇiRMEYEN BORU VE EKEME PARÇAARI Hakan 01 hakan plastik product catalogue 2007 Hakan Plastik üretim kataloðu Ses Geçirmeyen Atýk Su Boru Sistemi PP-Extra 3 Katlý Mineral Katkýlý Atýk Su Boru Sistemi

Detaylı

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN

SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN SİM BİTÜMLÜ MEMBRAN STANDART İZOLASYON YENİ NESİL PENGUEN SERİSİ Yeni Nesil Penguen Su Yalıtım Örtüleri Standart İzolasyon A.Ş nin yeni kimliğini yansıtmakta ve bitümlü

Detaylı

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR

İÇİNDEKİLER İZOLASYON MALZEMELERİ SENTETİK SON KAT BOYA VE ASTAR ANTİPAS BOYALAR TİNERLER AHŞAP KORUYUCULAR . 05/ İÇİNDEKİLER SU BAZLI İÇ CEPHE BOYALARI Permolit Nanomax İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit Permomax Silikonlu İpek Mat İç Cephe Boyası...4 Permolit İpek Mat Silikonlu İç Cephe Boyası...4 Permolit

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

Kalekim Fiyat Listesi

Kalekim Fiyat Listesi Kalekim Fiyat Listesi 2015-1 kale.com.tr Kalekim 2015-1 Fiyat Listesi 1 İçindekiler 02 06 12 22 24 28 30 32 34 35 36 38 40 Yapıştırıcılar Yapıştırıcı Ürünleri Öneri Tablosu Derz Dolgu Malzemeleri Derz

Detaylı

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi

2015-1. Kalekim Fiyat Listesi Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Su Yalıtım Çözümleri Derz Dolgu Malzemeleri 2015-1 Kalekim Fiyat Listesi Mastik ve Köpükler Yüzey Hazırlık Malzemeleri Yapıştırıcılar Zemin Çözümleri Kalekim 2015-1

Detaylı

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER

AMBALAJ ve RENK LİSTE FİYATI (TL/ADET) MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER RESMİ TANIMI MASTİKLER, YAPIŞTIRICILAR VE POLİÜRETAN KÖPÜKLER MAXTQWE MAXTQBK MAXIMUM TORQUE (YÜKSEK İLK KAPMA ÖZELLİKLİ ÇOK GÜÇLÜ GELECEK NESİL HİBRİT YAPIŞTIRICI) 300 ml BEYAZ 300ml SİYAH 23,16 TL 23,16

Detaylı

1-4 Mayýs - 2008 Kültürpark Ýzmir 65 bin firmaya ulaþýyor ÝPAF Fuarý nda düzenlenecek seminerlere davet Yaðmur Fuarcýlýk tarafýndan 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta gerçekleþtirilecek olan

Detaylı

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR

EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR EN SIK KULLANILAN ENDÜSTRİYEL BOYALAR Alkidler, % YATIRIMLARINIZI KORUYORUZ Deniz ve ağır sanayi boyaları sağlayıcısı olarak 1915 te kurulmuş olan Hempel bugün sanayi boyaları konusunda öncülük eden global

Detaylı

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog w orld wide Üretim, Bakım Onarım için özel ürünler Katalog dünya çapında En zorlu şartlarda da! 1 2 3 4 5 6 7 8 İçindekiler: Sayfa Firma 3 WEICON Plastik-Metal 4-8 WEICON Repair Stick (Tamir Çubukları)

Detaylı

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com

ÜRÜN KILAVUZU. yapılarda altın koruma. www.stratakim.com ÜRÜN KILAVUZU yapılarda altın koruma www.stratakim.com ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yulaflı Köyü Hacı Şeremet Mevkii, 4. Sok. No: 21/A Çorlu / TEKİRDAĞ - TÜRKİYE Tel: 0 282 771

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri

profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri profesyonel yaþama açýlan kapý Profesyonel Site Yönetimi ve Danýþmanlýk Hizmetleri biz Profesyonel site yönetimi, gayrimenkul yönetim hizmetleri, gayrimenkul satýþ ve pazarlama ile kariyer, eðitim ve sosyal

Detaylı