ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ İŞLEM SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI"

Transkript

1 AYLIKLARI sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı İş Kanunu sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu sayılı Belediye Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü ile Belediye İş Sendikası Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi Doküman No EBB.MİSAŞ.01 Sayfa 1.1 BİRİMİ Maaş değişiliklerine ilişkin listeler Bordro Sevisine gönderilir. ( Her ayın en geç onuncu gününe kadar gönderilir.) MAAŞ DEĞİŞİKLİK LİSTELERİ İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM Sİ BAŞKANLIĞI Bordro Servisi sistem üzerinde ilgili maaş dönemine ait bordroları açar. Harcama birimlerden gelen listelerden varsa terfi, kesinti vs. bilgileri kontrol ederek sisteme girişini yapar. Veri girişleri tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında maaşları hesaplatır ve maaş bordrolarını ilgili birimlere gönderir. MAAŞ BORDROSU BİRİMİ Harcama biriminde, maaş bordroları icmalleri Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8. maddesinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler ile birlikte ödeme emrine bağlanır. Gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emri ve eki belgeler, gerekli mevzuat kontrolüne tabi tutulduktan sonra Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine sunulur. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde ) BİLDİRİMİ BORDRO İCMALLERİ BANKA LİSTELERİ Harcama Yetkilisi, ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödemeye ilişkin herhangi bir hata ya da eksikliğe rastladı mı? BİLDİRİMİ BORDRO İCMALLERİ BANKA LİSTELERİ MAAŞ DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN MEVZUATINDA BELİRLENMİŞ DİĞER KANITLAYICI BELGELER işleminden sonra herhangi bir hataya rastlanılmayan ödeme emri belgesi ve ekleri harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. (Her ayın en geç on dördüncü gününe kadar gönderilir.) Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde yürütülür.

2 SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı İş Kanunu sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu sayılı Belediye Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü ile Belediye İş Sendikası Arasında İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi Doküman No EBB.MİSAŞ.02 Sayfa 2.1 BİRİMİ Doğum yardımı, ölüm yardımı, giyecek yardımı vb. sosyal yardımı doğuran olayın gerçekleşmesi ya da sosyal yardım hakkının kazanılmasından sonra ilgisine göre re'sen ya da talep üzerine giderin gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler başlatılır. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 11) Sosyal yardım giderine ilişkin ödeme emri belgesi düzenlenerek Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler ilgisine göre eklenir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından ödeme emri ve eki belgeler, mevzuata ilişkin gerekli kontrollere tabi tutulduktan sonra Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine sunulur. Harcama Yetkilisi, ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödemeye ilişkin herhangi bir hata ya da eksikliğe rastladı mı? işleminden sonra herhangi bir hataya rastlanılmayan ödeme emri belgesi ve ekleri harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve ödenmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde yürütülür.

3 ÖN ÖDEME (KREDİ) İŞLEMLERİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı resmi Gazete yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.03 Sayfa 3.1 BİRİMİ Harcama biriminin göstereceği lüzum ve harcama yetkilisinin onayı ile mutemetler adına banka veya muhasebe birimi nezdinde kredi açtırılabilir. MUTEMET GÖREVLENDİRME YAZISI Harcama birimlerince kredi açtırılması hallerinde harcama talimatı (İhale mevzuatına tabi olan işlerde onay belgesi) ve kredi ödeme talimatı hazırlanır. Harcama biriminin göstereceği lüzuma göre, kredi ödeme talimatı harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak muhasebe işlem fişine bağlanır ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 4 ) Harcama Talimatı OnayBelgesi Sİ BAŞKANLIĞI İlgili evrak üzerinde Muhasebe Birimi tarafından uygunluk denetimi yapılır. Muhasebe işlem fişi ve eklerinin mevzuata uygun olması halinde EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi MİF düşülerek kredi izin yazısında belirtilen kamu kuruluşunun veya kredi mutemedinin hesabına ödeme yapar. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? (En geç dört iş günü) MİF MİF ve ekleri uygun olması halinde Muhasebe Birimince uygun EDİLMİŞ UYGUN MİF bulunmayanlar noksanlıkları GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek belirtilerek harcama birimine iade kredi izin yazısında belirtilen kamu edilir. kuruluşunun veya kredi mutemedine ödeme yapar. BİRİMİ Harcama birimi işin gerçekleştiğine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesi ve eki belgeleri düzenler. Ödeme emri belgesi, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanarak Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına gönderilir. Sİ BAŞKANLIĞI Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca kontrol yapılır. (En geç bir iş günü) Mali karar ve işlem mevzuata uygun (En geç dört iş günü) mudur? MİF ve ekleri uygun olması halinde Muhasebe Birimince uygun bulunmayanlar EDİLMİŞ UYGUN noksanlıkları belirtilerek harcama birimine GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek iade edilir. imzalanır -Avanstan kullanılmayarak artan miktarlar harcama yetkilisi mutemetleri tarafından Belediye banka hesaplarına yatırılarak iade edilir. -Harcama yetkilisi mutemetleri kredi mahsup işlemlerini en fazla üç ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadırlar. -Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılan her işlem önceki işlemlerin kontrolünü içerecektir.

4 Doküman No EBB.MİSAŞ.04 FAALİYETİN ADI ÖN ÖDEME (AVANS) İŞLEMLERİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı resmi Gazete yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Sayfa 4.1 BİRİMİ Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin harcama yetkilileri kendilerine bağlı her bir birim için bir mutemet görevlendirebilir. MUTEMET GÖREVLENDİRME YAZISI Harcama birimlerinin Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen avans sınırı tutarlarına kadar mal, hizmet, yapım işlerini harcama yetkilisi mutemet avansı ile gerçekleştirecekleri hallerde Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen harcama talimatı (İhale mevzuatına tabi olan işlerde onay belgesi) hazırlanır. Harcama talimatı gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imza edilir. Harcama talimatında avansın hangi iş için verileceği, bütçe tertibi, bütçe ödeneği, kime verileceği ve diğer bilgiler belirtilir. Gidere ilişkin muhasebe işlem fişi düzenlenir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 4 ) TALİMATI YA ONAY Harcama talimatı ve muhasebe işlem fişi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Sİ BAŞKANLIĞI Muhasebe Birimi tarafından uygunluk denetimi yapılır. HAYIR Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? ET Muhasebe Birimince uygun bulunmayanlar noksanlıkları belirtilerek harcama birimine iade edilir. Muhasebe fişi ve ekleri uygun olması halinde EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek harcama yetkilisi mutemedine avans verilir. BİRİMİ Harcama yetkilisi mutemedi alım işini gerçekleştirdikten sonra harcama birimi alımın gerçekleştiğine dair yasal belgelerle birlikte ödeme emri belgesini düzenler. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisi tarafından imzalanır. Sİ BAŞKANLIĞI HAYIR Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? ET Muhasebe Birimince uygun bulunmayanlar noksanlıkları belirtilerek harcama birimine iade edilir. Muhasebe fişi ve ekleri uygun olması halinde EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek imzalanır -Avanstan kullanılmayarak artan miktarlar harcama yetkilisi mutemetleri tarafından Belediye banka hesaplarına yatırılarak iade edilir. -Harcama yetkilisi mutemetleri avans mahsup işlemlerini en fazla bir ay içerisinde sonuçlandırmak zorundadırlar. -Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır. Harcama birimlerince yukarıda belirtilen süreçte yapılan her işlem önceki işlemlerin kontrolünü içerecektir.

5 YOLLUK ÖDEMELERİ sayılı Harcırah Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.05 Sayfa 5.1 BİRİMİ YOLLUK ÜCRETİ E AVANS OLARAK MI ÖDENECEK? GÖREVLENDİRME YAZISI Görevlendirme yazısında personelin yolluk ücretini avans olarak alacağı belirtilir. Harcama biriminde muhasebe işlem fişi düzenlenerek gerçekleştrime görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır. MİF Yolluğuna ilişkin mif ve eki belgeler muhasebe birimine elden teslim edilir. Muhasebe birimi "Avans İşlemleri Süreç Akış Şeması" doğrultusunda işlem yapar.( Açılan avans 30 gün içerisinde kapatılmalıdır.) GÖREVLENDİRME YAZISI MİF Yolluk bildirimi ilgisine göre sürekli - geçici, yurt içi - yurt dışı gibi unsurların gereği dikkate alınarak harcama biriminde ilgili personel tarafından hazırlanır ve imzalanır Avans kapatılırken Yolluk bildirimi ilgisine göre yurt içi - yurt dışı gibi unsurların gereği dikkate alınarak harcama biriminde ilgili personel tarafından hazırlanır ve imzalanır YOLLUK BİLDİRİMİ Harcama yetkilisi yolluk bildirimini imzalar. YOLLUK BİLDİRİMİ Gidere ilişkin ödeme emri belgesi harcama biriminde hazırlanarak yolluk bildirimi ve Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgeler eklenir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde ) ÖDEME EMRİ Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra " edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilir. ÖDEME EMRİ Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde yürütülür.

6 Doküman No EBB.MİSAŞ.6 FAALİYETİN ADI Sayfa SAYILI KANUNUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILACAK MAL HİZMET ALIM İŞLEMLERİ SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU SAYILI KAMU KANUNU SAYILI KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MAL ALIMI LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN HİZMET ALIMI LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN MAL ALIMLARI DENETİM KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANANHİZMET ALIMLARI KABUL YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU GENEL TEBLİĞ Harcama Birimi İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI : Yılı bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Harcama biriminde ihtiyaç duyulan ve ödeneği bulunan mal veya hizmet alımına ilişkin talep harcama yetkilisine bildirilerek harcamanın yapılması için onay alınır. TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI : Alımı yapılacak mal ve hizmet ile ilgili işin özelliğini, ayrıntılarını ve şartlarını gösteren teknik şartname harcama birimi tarafından hazırlanarak ihale sürecini yürütecek olan Satınalma Dairesi Başkanlığı na gönderil ir. Mal alımı ihalelerinde malzeme talep formu hazırlanarak gönderilen talebe eklenir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ TEKNİK ŞARTNAME Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu YAKLAŞIK MALİYET : Satınalma Dairesi Başkanlığı nda görevli personel tarafından fiyat araştırması yapılarak (KDV hariç) işin yaklaşık maliyeti tespit edilir ve dayanakları ile hesap cetvelinde gösterilir. YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETLİ USULÜNÜN TESPİTİ : Alımı yapılacak mal ve hizmetin özelliği, türü veya ilgili birimden gelen talebe göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine uygun olarak ihale usulü tespit edilir. İDARİ ŞARTNAME DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI : Harcama birimi tarafından idari şartname, sözleşme tasarısı (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6/b maddesine uygun), yaptırılacak işin projesi, teknik şartname, standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır. SÖZLEŞME TASARISI STANDART FORMLAR ONAYININ ALINMASI: İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu ndan ihale kayıt numarası alınır. ONAY KAYIT NUMARASI İLANI ve NUN KURULMASI: İhale ilanı hazırlanarak KİK'e gönderilir. İhale ilanının KİK tarafından kabul edilmesinden sonra ilan bedeli ödenerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan veya davetiye verilir.ihale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlama k amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir. İLANI DATİ İŞLEM DOSYASI İhale dökümanı idarede bedelsiz görülmesi sağlanır. İsteklilere ihale dökümanının satışı yapılır. İŞLEM DOSYASI İlgili mevzuat uyarınca düzeltici işlem ve/veya gereği yapılır. İhale dökümanına itiraz var mı? KOMİSYON NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ONAYLANMASI:İhale günü isteklilerin verdiği teklif zarfları ihale komisyonu tarafından mevzuatına uygun olarak açılır, şartnamelerde istenen belgelerin var olup olmadığına, teklif mektubunun ve teminatın uygun ol up olmadığına bakılır ve isteklilerin huzurunda tutanak altına alınır. İhale komisyonu tam sayı ile toplanarak teklif zarfları i çinde sunulan evrakların geçerli olup olmadığını, verilen tekliflerin uygun olup olmadığını ve ayrılan ödeneklerin yeterli olup olmadığını kontrol ederek gerekçeli kararını alır. Komisyon tarafından verilen karar ihaleyi kazanan firmanın yasaklı olmadığının teyit edilmesi nin ardından ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi uygun gördüğü taktirde, ihale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşmıyor ise sözleşmeyi imzalar. GEÇİCİ TEMİNATLAR TEKLİF ZARFLARI YASAKLI OLMADIĞINA DAİR TEYİT YAZISI İhale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşıyor (EBB Ön Mali İşlem. Yönergesi Madde 10) Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 5 ) Sİ : İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42. maddesine göre İdare tarafından sözleşme imzalanmadan ve taahhüt altına girilmeden önce, ihaleyi yapan birim tarafından ihale dokümanı, komisyon tutanakları ve kararları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgelerden oluşan işlem dosyası, iki nüsha olarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili birim gönderilen işlem dosyasını en geç on işgünü içerisinde kontrol eder. GÖRÜŞ FORMU Sİ Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. GÖRÜŞ FORMU (En geç on iş günü) NİN ONAYI:İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, var ise tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. İhale kararına itiraz var mı? İlgili mevzuat uyarınca gereği yapılmak üzere itiraz değerlendirilir. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI: Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İstekliden sözleşme yapması için gereken evraklar alınarak sözleşme yapılır. İhale işlem dosyası işin kabulünün yapılması için ilgili birimine gönderilir. SÖZLEŞME KESİN TEMİNAT KABUL GENEL SEKRETER İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ: Yetkili makam tarafından, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (4. madde) gereğince en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurulur. Komisyon üyelerinin teknik eleman olması gerekir. Yüklenici tarafından, taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmasını müteakip, yazılı başvuruda bulunulur. Komisyon tarafından geçici kabul tutanağı ve ara ödeme için hak ediş raporu düzenlenir.danışmanlık İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (5. madde) gereğince de en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurularak bu yönetmelikte belirtilen usullere göre işlem yapılır. KABUL TAŞINIR İŞLEM FİŞİ HAK EDİŞ RAPORU ÖDEME SÜRECİ :Harcama birimince, ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir. Ödeme emri belgesine eklenerek gerçekleştirme görevlisi tarafından EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülür ve imza edildikten sonra harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalanan evraklar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Ödeme Emri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi kapsamında mı? Harcama Belgeleri Yönetmeliği ilgisine göre Madde ) EKLERİ Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali kontrol İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi gereğince ön mali kontrole tabi tutulur. Sİ Ön Mali Görüş Formu ve Ekleri üzerine MALİ KARAR İŞLEM UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR. şerhi düşülerek ve uygun görülmeme gerekçesi açıklanarak harcama birimine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun Ödeme emri belgesinin sol alt köşesine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülür ve evrak ödenmek üzere işleme konur. (En geç beş iş günü) EKLERİ

7 Doküman No EBB.MİSAŞ.7 Sayfa SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİNE GÖRE YAPILACAK YAPIM, ONARIM ve DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ KANUNU SAYILI KAMU KANUNU SAYILI KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİ LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI LERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ TARİH MÜKERRER SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KABUL YÖNETMELİĞİ TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU GENEL TEBLİĞ Harcama Birimi İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI : Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. İdarenin yatırım programında yer alan ve ödeneği bulunan projeler ve bakım onarıma ihtiyaç duyulan işler için uygulama projeleri hazırlanır. TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI : Yapım, onarım veya danışmanlık hizmeti ile ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterleri gösteren teknik şartname ilgili birim tarafından hazırlanır veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 48. maddesine göre hazırlattırılarak ihale dokümanına dahil edilir ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına gönderilir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ TEKNİK ŞARTNAME Yaklaşık Maliyet Tespit Komisyonu YAKLAŞIK MALİYET : Satınalma Dairesi Başkanlığı nda görevli personel tarafından fiyat araştırması yapılarak (KDV hariç) işin yaklaşık maliyeti tespit edilir ve dayanakları ile hesap cetvelinde gösterilir. YAKLAŞIK MALİYET HESAP CETLİ USULÜNÜN TESPİTİ : Yapım veya onarım işinin özelliğine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine göre ihale usulü tespit edilir.ancak danışmanlık hizmeti alımında ise belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır. İDARİ ŞARTNAME DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI : Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili harcama birimince hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak idari şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır. İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartnameler de dokümana eklenerek dosya ihaleye hazır hale getirilir. SÖZLEŞME TASARISI STANDART FORMLAR ONAYININ ALINMASI: İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu ndan ihale kayıt numarası alınır. ONAY KAYIT NUMARASI İLANI ve NUN KURULMASI: İhale ilanı hazırlanarak KİK'e gönderilir. İhale ilanını KİK tarafından kabul edilmesinden sonra ilan bedeli ödenerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan veya davetiye verilir.ihale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir. İLANI DATİ İŞLEM DOSYASI İhale dökümanı idarede bedelsiz görülmesi sağlanır. İsteklilere ihale dökümanının satışı yapılır. İŞLEM DOSYASI İlgili mevzuat uyarınca düzeltici işlem ve/veya gereği yapılır. İhale dökümanına itiraz var mı? KOMİSYON NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ONAYLANMASI:İhale günü isteklilerin verdiği teklif zarfları ihale komisyonu tarafından mevzuatına uygun olarak açılır, şartnamelerde istenen belgelerin var olup olmadığına, teklif mektubunun ve teminatın uygun olup olmadığına bakılır ve isteklilerin huzurunda tutanak altına alınır. İhale komisyonu tam sayı ile toplanarak teklif zarfları içinde sunulan evrakların geçerli olup olmadığını, verilen tekliflerin uygun olup olmadığını ve ayrılan ödeneklerin yeterli olup olmadığını kontrol ederek gerekçeli kararını alır. Komisyon tarafından verilen karar ihaleyi kazanan firmanın yasaklı olmadığının teyit edilmesinin ardından ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi uygun gördüğü taktirde, ihale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşmıyor ise sözleşmeyi imzalar. GEÇİCİ TEMİNATLAR TEKLİF ZARFLARI YASAKLI OLMADIĞINA DAİR TEYİT YAZISI İhale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşıyor (EBB Ön Mali İşlem. Yönergesi Madde 10) Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 5 ) Sİ : İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42. maddesine göre İdare tarafından sözleşme imzalanmadan ve taahhüt altına girilmeden önce, ihaleyi yapan birim tarafından ihale dokümanı, komisyon tutanakları ve kararları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgelerden oluşan işlem dosyası, iki nüsha olarak Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına gönderilir. İlgili birim gönderilen işlem dosyasını en geç on işgünü içerisinde kontrol eder. GÖRÜŞ FORMU Sİ Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte ihale yetkilisine gönderilir. (En geç on iş günü) GÖRÜŞ FORMU NİN ONAYI:İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, var ise tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. İhale kararına itiraz var mı? İlgili mevzuat uyarınca gereği yapılmak üzere itiraz değerlendirilir. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI: Kamu İhale Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. İstekliden sözleşme yapması için gereken evraklar alınarak sözleşme yapılır. İhale işlem dosyası işin kabulünün yapılması için ilgili birimine gönderilir. SÖZLEŞME BEDELİ DAMGA RGİSİ SÖZLEŞME KESİN TEMİNAT KABUL GENEL SEKRETER İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ: Yetkili makam tarafından, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (4. madde) gereğince en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurulur. Komisyon üyelerinin teknik eleman olması gerekir. Yüklenici tarafından, taahhüt edilen işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanmasını müteakip, yazılı başvuruda bulunulur. Komisyon tarafından geçici kabul tutanağı ve ara ödeme için hak ediş raporu düzenlenir.danışmanlık İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (5. madde) gereğince de en az üç kişi ve tek sayıdan oluşan komisyon kurularak bu yönetmelikte belirtilen usullere göre işlem yapılır. KABUL TAŞINIR İŞLEM FİŞİ HAK EDİŞ RAPORU ÖDEME SÜRECİ :Harcama birimince, ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyası kronolojik sıraya göre fihristli olarak tanzim edilir. Ödeme emri belgesine eklenerek gerçekleştirme görevlisi tarafından EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülür ve imza edildikten sonra harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalanan işlem dosyası Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği ilgisine göre Madde ) Ödeme Emri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi kapsamında EKLERİ Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali kontrol İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi gereğince ön mali kontrole tabi tutulur. Sİ Ön Mali Görüş Formu ve Ekleri üzerine MALİ KARAR İŞLEM UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR. şerhi düşülerek ve uygun görülmeme gerekçesi açıklanarak harcama birimine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Ödeme emri belgesinin sol alt köşesine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülür ve evrak ödenmek üzere işleme konur. (En geç beş iş günü) EKLERİ

8 4734 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İŞLERİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.08 Sayfa 8.1 BİRİMİ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI:Harcama biriminde ortaya çıkan ihtiyaca ilişkin talep harcama yetkilisine bildirilir. Satın alma talep fişi hazırlanarak harcama yetkilisince imzalanır ve Satın Alma Dairesi Başkanlığına gönderilir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ YAKLAŞIK MALİYET TESPİT YAKLAŞIK MALİYET : Satınalma Dairesi Başkanlığı nda görevli personel tarafından fiyat araştırması yapılarak (KDV hariç) işin yaklaşık maliyeti tespit edilir ve dayanakları ile hesap cetvelinde gösterilir. SATIN ALMA YAKLAŞIK MALİYET CETLİ DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI : Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveline uygun olarak ve parasal limitler dikkate alınarak ihale dokümanı hazırlanır. İlgili birim tarafından hazırlanan teknik şartnameler de dokümana eklenerek dosya ihaleye hazır hale getirilir. DÖKÜMANI TEKNİK ŞARTNAME TALİMATI: Bütçe ödenekleri dikkate alınarak harcama talimatı hazırlanıp, gerçekleştirme görevlisi ve Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur. e tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası hazırlanarak Harcama Yetkilisi tarafından Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir. TALİMATI İhale tutarı İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri aşıyor mu? : İç ve Ön Mali e İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen ihalelerde ilgili mevzuat hükümlerine göre İdare tarafından sözleşme imzalanmadan ve taahhüt altına girilmeden önce, ih aleyi yapan birim tarafından ihale dokümanı, komisyon tutanakları ve kararları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgelerden oluşan işle m dosyası, iki nüsha olarak Mali Hizmetler Dairesi başkanlığına gönderilir. İlgili birim gönderilen işlem dosyasını en geç on işgünü içe risinde kontrol eder. Uygun görülmeme nedenlerini belirten görüş yazısı yazılarak işlem dosyası ile birlikte ilgilisine gönderilir. Mali karar ve işlem mevzuata uygun mudur? Uygun görüş yazısı yazılarak asıl işlem dosyası ile birlikte ilgilisine gönderilir. (En geç on iş günü) GÖRÜŞ FORMU SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI: Harcama Yetkilisinin sözleşmeyi imzalamasının ardından malın teslimi ve hizmetin ifası ile ilgili işlemler mevzuatına uygun olarak yürütülür. KABUL İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ: Mal ve hizmet alımlarından sonra muayene ve kabul komisyonlarınca kabul işlemleri yapılır.mal alımlarında kabul işleminin ardından Taşınır Kayıt ve Yetkilisince Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. KABUL ÖDEME SÜRECİ :Ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri ve eki belgeler üzerinde mevzuata uygunluk ve belgelerin tamam olup olmadığı hususları ile daha önceki işlemlerin (süreç kontrolü) kontrolünü de kapsayacak şekilde ön mali kontrol yapacaklar, uygun görülen ödeme emri belgesi üzerine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhinidüşerek imzalayacaklardır. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 47 ) Ödeme Emri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi kapsamında mı? Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre gerçekleştirilir. Ödeme emri belgesi ve ekleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ön Mali kontrol İşlemleri Yönergesinin 17. Maddesi gereğince ön mali kontrole tabi tutulur. Mali karar ve işlem mevzuata uygun Ön Mali Görüş Formu ve Ekleri üzerine MALİ KARAR İŞLEM UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR. şerhi düşülerek ve uygun görülmeme gerekçesi açıklanarak harcama birimine gönderilir. Ödeme emri belgesinin sol alt köşesine Edilmiş ve Uygun Görülmüştür şerhi düşülür ve evrak ödenmek üzere işleme konur. (En geç beş iş günü) GEREĞİ HALİNDE GÖRÜŞ FORMU

9 DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLER SAYILI KAMU KANUNU SAYILI KAMU SÖZLEŞMELERİ KANUNU TARİH SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN KAMU GENEL TEBLİĞ Doküman No EBB.MİSAŞ.09 Sayfa 9.1 BİRİMİ Harcama biriminde ortaya çıkan ihtiyaca ilişkin talep harcama yetkilisine bildirilir. Satın alma talep fişi hazırlanarak harcama yetkilisince imzalanır ve Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir. SATIN ALMA TALEP FİŞİ Satınalma Dairesi Başkanlığına gelen talep formları satınalma sistemine kaydedilir. Satınalma talep formu teklifler hazırlanır. İlgili birim personeli tarafından piyasadan fiyat araştırması yapılır. Piyasa fiyat araştırması ile tespit edilen tutarlar için ödenek onayı alınmak üzere evrak ilgili harcama birimine gönderilir. İlgili harcama birimince ödenek onayı alınır ÖDENEK ONAYI Ödenek onayı alınan iş için onay belgesi ve piyasa fiyat araştırma tutanağı Satın Alma Dairesi Başkanlığına hazırlanır. Onay belgesi harcama yetkilisince imzalandıktan sonra ilgili gider için Pazarlık Komisyonunca pazarlık yapılır. Pazarlık sonucu en düşük fiyatı veren firmaya alınacak malzemenin veya yapılacak işin siparişi verilir. KABUL Şartnamelere uygun olarak malın alınması veya hizmetin yaptırılması için muayene ve kabul komisyonları kurulur. Muayene ve kabul komisyonlarınca işin sonunda ilgili mevzuat uyarınca kabul işlemi yapılır KABUL KABUL MAL / HİZMET / YAPIM KABULÜ KABUL MAL HİZMET YAPIM KABUL İlgili mevzuat uyarınca Hizmet / Yapım işi kabulü yapılır. KABUL Satınalınan mal faturası ile birlikte teslim alınarak ilgili birim ambarına teslim edilir. Malı teslim alan harcama birimince teslim tutanağı ile birlikte taşınır işlem fişi düzenlenir. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ İŞİN YAPTIRILMASI KABULÜ:. Mal alımlarında kabul işleminin ardından Taşınır Kayıt ve Yetkilisince düzenlenen Taşınır İşlem Fişi, hizmet alımlarında hak ediş raporu hazırlanarak ödeme evraklarına eklenir. TAŞINIR İŞLEM FİŞİ HAK EDİŞ RAPORU ÖDEME SÜRECİ: 4734 sayılı kanunun 22/d maddesinde belirtilen parasal limitin altında olan işlemlerde, iş gerçekleştirildikten sonra işin gerçekleştiğini gösteren yasal diğer belgeler işlem dosyasına eklenir ve harcama birimince ödeme emri belgesi tanzim edilir. Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi tarafından EDİLMİŞ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şerhi düşülerek imza edildikten sonra harcama yetkilisi tarafından da imzalanarak Muhasebe birimine gönderilir. Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde 5-49) ÖDEME EMRİ Sİ BAŞKANLIĞI Süreç "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"nda gösterildiği şekilde

10 DİĞER ÖDEMELER sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı resmi Gazete yayımlanan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Doküman No EBB.MİSAŞ.10 Sayfa 10.1 BİRİMİ GERÇEKLEŞTRİME Harcama birimlerinin; elektrik, su, telefon ve benzeri tüketim giderleri için Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği 39 uncu maddesinde belirtilen belgeler, görev giderleri ve hizmet alım giderleri için ilgisine göre aynı Yönetmeliğin maddeleri, temsil-tören-tanıtma giderleri için ise 37 maddesi hükümleri uyarınca kanıtlayıcı belgeler kontrol edilerek hazırlanır. GERÇEKLEŞTRİME Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Belirlenmiş Belgeler. Harcama talimatı Harcama Yetkilisince imzalanır. TALİMATI Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de var mı? GERÇEKLEŞTRİME Gidere ilişkin kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir. GERÇEKLEŞTRİME BANKA DEKONTU LİSTE Harcama biriminde gidere ilişkin olarak ödeme emri belgesi hazırlanır. GERÇEKLEŞTRİME. Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra " edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. GERÇEKLEŞTRİME Ödeme emri belgesi Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. BAŞKANLIĞI Muhasebe ve kayıt işlemleri "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır.

11 GİDERLERİN LEŞTİRİLMESİ sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.11 Sayfa 11.1 BİRİMİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı YETKİKLİSİ Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca kontrol yapılır. - Yetkililerin imzası, - Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, - Maddi hata bulunup bulunmadığı, - Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgilerin kontrolü. Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren en geç dört iş günü içinde incelenir. (Muh.Yet.Eğ.Ser.Ver.ile Çal.Us.ve Es.Hak.Yönetmelik Mad.30) YETKİKLİSİ En geç bir iş günü Evrakta eksik veya hata var mı? En geç dört iş günü GEREKÇELİ İADE YAZISI YETKİKLİSİ Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişinin bilgisayar sistemine girişi yapılır. Belgesi eksik veya hatalı olan evrak, hatanın tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. YETKİKLİSİ Ödemelerin yapılmasında nakit mevcudu ve öncelik durumu dikkate alınır. YETKİKLİSİ Evrakın bilgisayar sisteminde onay işlemi yapılıp muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır ve yevmiye numarası verilir. YETKİKLİSİ Banka listesi düzenlenip gerekli kontroller yapıldıktan sonra ödeme talimatı bankaya verilir. YETKİKLİSİ ÖDEME TALİMATI ÖDEME

12 TAŞINIR MAL KAYDI sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.12 Sayfa 12.1 BİRİMİ TAŞINIR MAL ALIMININ YAPILMASI Harcama yetkilisi adına Taşınır Mallar sayılarak, tartılarak, ölçülerek teslim alınır ve taşınır işlem fişi düzenlenerek muhasebe kaydı yapılır. TİF Malzeme doğrudan kullanıma verilecek mi? Taşınır malların kullanım yerlerine teslim edilmesi. Taşınır malların ambara alınması. TİF Taşınır Malların yangın, ıslanma, bozulma, çalınma vb. tehlikelere karşı korunması amacı ile gerekli emniyet tedbirlerinin alınması. Olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelebilecek azalmaların harcama yetkilisine bildirilmesi.

13 TAŞINIR MAL SAYIMI sayılı Kamu mali Yönetim ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.13 Sayfa 13.1 BİRİMİ Yıl sonunda veya ilgili Harcama Yetkilisinin lüzum görmesi üzerine sayım yapılması için, en az üç kişiden oluşan, Sayım Heyeti kurmak üzere onay yazısı hazırlanır. Onay yazısı harcama yetkilisince imzalanır. ONAY YAZISI SAYIM HEYETİ Heyet bir araya gelerek taşınır mal sayımı yapar. SAYIM HEYETİ SAYIM HEYETİ Sayım tutanağı hazırlanır ve heyet üyelerince imzalanır. SAYIM TUTANAĞI Sayım tutanağı, harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli ve sayım-döküm cetveli ile birlikte Sayıştay'a gönderilmek üzere muhafaza edilir.

14 TAŞINIR MAL HURDAYA AYIRMA sayılı Kamu mali Yönetim ve Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği Doküman No EBB.MİSAŞ.14 Sayfa 14.1 BİRİMİ Harcama biriminde ekonomik ömrünü tamamlamış veya teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen malzemeler tespit edilir ve biri konunun uzmanı üç kişiden oluşan komisyon kurulması için onay yazısı hazırlanır. Onay yazısı harcama yetkilisince imzalanır. ONAY YAZISI KOMİSYON Komisyon toplanarak değerlendirme yapar. KOMİSYON KOMİSYON Malzeme hurdaya ayrılsın mı? KOMİSYON Mevzuat uyarınca ilgisine göre Malzemenin Harcama Yetkilisinin veya Üst Yöneticinin onayı ile tespit edilen kullanımına izin verilir. malzemeler kayıttan düşülür. Taşınır işlem fişi düzenlenir ve komisyon değerlendirme raporuda eklenerek malzemenin kayıtlardan düşümü yapılır. MİF TAŞINIR MAL HURDAYA AYIRMA KAYITTAN DÜŞME TUTANAĞI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı Giresun Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : B.30.2.GSÜ.070.82.00/ 113 24 Temmuz 2006 Konu : Ön Mali Kontrol 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1

Rehber 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI REHBERİ. strateji.bozok.edu.tr. üüniversitemiz YIL :2013 SAYI : 1 Bozok Üniversitesi / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı /Rehber 2013 Harcama Birim Yetkilileri El Kitapçığı Rehber 2013 Strateji YIL :2013 SAYI : 1 üüniversitemiz jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Türk-Alman Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı