Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)l:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)l:"

Transkript

1 Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)l: Dayanışmacı ve Aracı Sosyal Sermaye Nail Öztaş Özet: Sosyal sermaye ile ilgili yazında daha "başanlı" olanlann daha "iyi bağlantılı" olan aktörler oldukları yönünde disiplinler arası genel bir mutabakat olmasına rağmen; bir aktörün daha "iyi bağlantılan" olmasının ne demek olduğu hakkında fikir birliği sağlayacak bir kavramlaştırma yakın bir zamana kadar yoktu. Coleman ve Burt, daha "iyi bağlantılı" olmanın ne anlama geldiğini açıklamaya aday ve sosyal sermayenin kaynağı olarak tanımladıkları iki farklı ağbağ mekanizması önermişlerdir. Bu iki mekanizma, Lin 'in daha sonra sosyal sermaye türleri olarak tanımladığı dayanışmacı sosyal sermaye ve aracı sosyal sermayenin kaynağıdır. Bu yazı bu iki türün, kaynaklannı, ağbağ mekanizmalannı ve faydalarını Lin 'in modeli çerçevesinde tartışmaktadır. Bu yazıda güdülen amaç Türkçe kamu yönetimi yazınına bir diğer 'faydalı" moda kavram ya da metafor ithal etmek değil; bu yeni yazının analitik özelliklerini önplana çıkarmak ve ülkemiz bilgi üretimi pratiğine aktarılmasına katkıda bulunabilmektir. Bu amaçla araştırmacılann test edebilecekleri hipotezler önerilmiştı r. Anahtar Sözcükler: Dayanışmacı ve aracı sosyal sermaye, ağbağ analizi. 'Sosyal sermaye' kavramı, siyaset bilimi, sosyoloji ve iktisat gibi diğer sosyal bilim disiplinlerinde olduğu üzere yönetim biliminde de son yıllarda revaçta olan ve sıkça kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Kavramların popülerliğinin arttığı durumlarda, yönetim alanında bilimin sağlıklı şüpheciliğine duyulan ihtiyaç iki nedenle daha çok artmaktadır: Evvela, yönetim bilimciler, akademik yazında ve özellikle de popüler yazında gündeme parlak bir şekilde girip, aradan daha bir kaç yıl geçmeden pek kimsenin hatırlamadığı moda kavramlarla sıkça karşılaşmaktadırlar. Moda kavramlar, sadece moda kavram olarak kaldıkları sürece, örgüt ve yönetim bilgisinin bilimsel yöntemlerle üretilmesine genellikle bir katkıda bulun(a)mamaktadır. Yönetim biliminin analiz yapmayı bir dereceye kadar sınırlandırabilen bir ikinci sıkıntısı da literatürde bol miktarda meta/or kullanılıyor olmasıdır. Bir örgütü bir makinaya, sisteme ya da organizmaya benzetmek; yani, makina, sistem ve organizma metaforlarını kullanmak, insanoğlu kavramlarla düşündüğü ve iletişim kurduğu için, bir noktaya kadar gerekli ve kullanışlıdır. Ancak, bilimsel bilginin üretilmesi açısından duruma baktığımızda, şayet bu metaforlar operasyonel hale getiril( e )miyorsa, bunlardan hareketle hipotezler ve kuramlar ortaya atılamıyorsa, bulgular ve iddialar nicel ve/veya nitel metotlar kullanılarak yanlışlanamıyorlarsa bu tür kavram kullanımları yalnızca birer metafor olmaktan ileri gidememekte ve örgütleri anlayıp açıklama Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi ltbf Kamu Yönetimi Bölümü. Amme İdaresi Dergisi, CiJt 40 Say, 3 EylliI2007, se

2 80 Amme İdaresi Dergisi mıza, lisans düzeyinde ders anlatmaktan ve popüler yazında daha geniş bir okuyucu ve dinleyici kitlesine seslenebilmekten başka katkıda bulunamamaktadır. Morgan'ın (1997: 2) dediği gibi, metaforlar hem bir noktaya kadar sosyal hayatı anlamamıza ve açıklamamıza hem de anlayamamamıza ve açıklayamamamıza neden olmaktadır. Yaygın ve popüler kullanımına baktığımızda sosyal sermayenin, bugün hem bir moda kavram hem de bir metafor olma özelliği taşıdığını görmekteyiz. Ancak, sosyal sermayenin aynı zamanda operasyonel hale getirilebilen, modelleri, hipotezleri ve yanlışlanabilme özelliğine sahip bulgu ve iddialan olan, dolayısıyla da başta örgüt hayatı olmak üzere sosyal hayatı anlamamıza ve açıklamamıza yarayacak -bunlann tümüne birden analitik özelliklere sahip diyebilirizbir kavram ve kuram demeti olarak geliştirilmeye başlandığını da görmekteyiz. Moda kavramlan ve bir dereceye kadarda metafor olmanın ötesine geçemeyen kavramlan ayıklamak için sosyal sermaye gibi popüler hale gelmiş yeni kavramlara analitik olma niteliğini kazandıran özelliklerin konuşulması, yazılması ve hepsinden önemlisi de bu yeni kavramlann bilimsel araştırma uygulamasına aktanlması gerekmektedir. Bu sonuncusu, yani kavramlann bilgi üretimi pratiğine aktanlması, özellikle ülkemiz açısından üzerinde önemle durulması gereken bir. konuyu teşkil etmektedir. Çünkü, ülkemiz yönetim ve kamu yönetimi yazınına baktığımızda analitik özellikleri de olabilen pek çok kavramın "iyi, kullanışlı, uygun, bizi de açıklar ve anlatır" denilerek ithal edildiğini; ancak, bunlann çoğunluğunun genelolarak Türk yönetim bilimine özelolarak da Türk kamu yönetimine özgü, dolayısıyla da dünya literatürüne özgün katkı yapabilecek bilimsel bilgi üretiminde kullanıl(a)madığını görüyoruz. Bu tespitlerden hareketle bu yazının amacı, sosyal sermaye kavramının moda olan ve metafor özellikleri taşıyan yanlannı bir kenara koyup; ona, analitik özellikler kazandıran, yani operasyonel hale getirilip, gerektiğinde ölçülebilip, kuramlaştınlmasını ve bulgulannın yanlışlanabilmesini olanaklı hale getiren; bundan dolayı da sosyal sermaye kavramının ülkemiz bilimsel bilgi üretimi pratiğine dahil edilmesini kolaylaştıracağı umulan özelliklerini ön plana çıkaran bir grup araştırma üzerinde yoğunlaşmaktır. Bu araştırmalar grubunun meydana getirdiği yazın, sosyal sermaye kavramını görece olarak yeni bir diğer sosyal analiz aracı olan ağbağ (network) analizi' ile harmanlamakta ve sosyal sermaye kavramının ardında aslında çeşitli ağbağ mekanizmalannın yattığını iddia etmektedir. Bu mekanizmalardan ikisi aşağıda sırasıyla anlatılmaktadır. Bu yazıda analitik özelliklere yapılan vurgunun doğal bir sonucu olarak bu bilgi dağarcığının ülkemiz bilimsel bilgi pratiğine aktanlabilmesini de kolaylaştırabilmek a macıyla test edilebilecek hale getirilmiş hipotezler sunulmaktadır. i Aba kavramlan ve analizi konusunda temel bir Türkçe başvuru kaynaı olarak bakınız Öztaş ve Acar (2004) "Aba Analizine Giriş", Acar ve Özgür (Der.), Çağdaş Kamu Yönetimi 11,

3 Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)ı 81 Sosyal Sermayenin Ağbağ Yapısı Sosyal sennaye kavramı son yıllarda pek çok disiplinde birden popüler hale geldiğinden bu yeni kavramın pek çok tanımının, kavramlaştınnasının ve ampirik testinin ortaya çıktığını gönnekteyiz (Adler ve Kwon, 2002: 17; Lin, 2005: 2). Lin'in (1999: 28; 2001: 3) belirttiği üzere bir kavram, kuram ve yaklaşım o larak sosyal sermayeden sosyal analizde en çok faydayı sağlayabilmek, bu tanımların ve kavramlaştırmalann entegre edilmesi ile olanaklı olabilecektir. Kavrama açıklık getinnek ve araştınnacılara ne fayda sağlayabileceğinin bir değerlendinnesini yapmak için farklı disiplinlerdeki kuramsal çalışmaların kapsamlı bir tahlilini yapan Adler ve Kwon (2002: 34), farklı disiplinlerdeki çalışmalann entegre edilmesinin yapılabilir olduğunu; çünkü, farklı alanlardaki çalışmalann birbirlerini tamamlayan, birbirleriyle örtüşen ve tutarlı olan kavramlan ve endişeleri olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak, Adler ve Kwon'a (2002: 34) göre, farklı disiplinlere ait kuramsal yaklaşımların entegre edilmesi ise mümkün değildir; çünkü, mevcut ve hatta birbirleriyle rakip olan sosyal sennaye kuramlannın güçlü oldukları yanlarını bir araya getirebilecek ve bu kuramlann sınırlılıklannı aşmaya yarayabilecek tek bir kuram ya da metakuram henüz ortada -yazının hazırlandığı tarih olan 2006 itibariyla- görünmemektedir. Sosyal sennaye kavramından en çok faydayı sağlamak için "entegre" bir sosyal sennaye kuramına ihtiyaç duyulduğu hususunda Adler ve K won ile hemfikir olan Lin (2001: 3), böyle bir kuramın mutlaka ve mutlaka sosyal sennayenin aktörler arası ilişkiler örgüsünden meydana gelen ağbağlarda yerleşik olan kaynaklardan geldiği temel anlayışına dayanması gerektiğini ve bu noktadan hareketle bir sosyal sennaye kuramının ortaya atılabileceğini söylemektedir. Sosyal Sermaye Farklı disiplinlerde genelolarak kabul gören ve üzerinde mutabık kalınan sosyal sennaye tanımına göre daha "iyi bağlantılı" olan aktörler daha "başanlı" olmaktadırlar; çünkü, bağlantılann sağladıklan kaynaklar (bilgi, destek vb.) aktörlerin başanh olmalanna katkıda bulunmaktadır (Coleman, 1988: 98; Burt, 2000: 3; Adler ve Kwon, 2002: 17). Bu nispeten faydacı gibi görünen genel tanımda "aktör" kavramı, kullanıldığı disipline, konuya ve analiz düzeyine bağlı olarak birey, takım, örgüt, topluluk ya da bir millete; "başarı" ise perfonnans, sosyal dayanışma, yenilikçilik, karlılık, ekonomik kalkınma ve benzeri başan ölçütlerine karşılık gelebilmektedir. Sennaye, kavram olarak belirli bir toplumda değerli olarak tanımlanan kaynaklara yapılan yatınmı ya da oluşturulan artık değeri; bir kuram olarak da bu kaynaklann ve değerin belirli bir kazanım amacıyla elde edilmeleri ve yeniden

4 82 Amme idaresi Dergisi üretiirneleri sürecini tanımlamaktadır (Lin, 2005: 2).1 Diğer yerleşik sermaye kavramlanndan olan mesela fiziki sermaye kavramı daha "başanh" üretim yapılmasıyla; beşeri sermaye kavramı da daha donanımlı (mesela eğitimli ve sağlıklı) bireylerin daha "başanh" yaşam sürmeleriyle ilişkilendirilmiştir. Sosyal sermaye kavramını kullananlar ise, özellikle beşeri sermayenin daha başanh bireyler daha donanımlı (eğitimli, becerili vb.) bireylerdir görüşünü tamamlayan bir anlayışla, başarılı aktörlerin aynı zamanda daha iyi bağlantılara, yani ağbağa, sahip olan aktörler olduklarını ya da bu kimselerin dahil oldukları bağlantılar kümesi, yani ağbağ haritası (ağbağ haritası örneği için bak. Şek 1) içinde daha avantajlı yer/er işgal eden aktör/er olduklarını ortaya atmışlardır (Burt, 1992: 9; 2000: 3; 2001: 32). Bu tanımlardan hareketle sosyal sermaye, bir kavram olarak sosyal ağbağlarda yerleşik bulunan ve sosyal ilişkiler ağlarındaki bağlantılar aracılığıyla erişilebilir ve harekete geçirilebilir kaynakları; bir sosyal sermaye kuramı da bu v ilişkilere yapılacak yatırımlarla bu kaynaklardan kazanım elde etme sürecini tanımlamaktadır (Lin, 2001: 12; 2005: 2). Sosyal sermaye ile ilgili literatürde daha "başanh" olanlann daha "iyi bağlantılı" olan aktörler olduklan yönünde disiplinler arası genel bir mutabakat olmasına rağmen; bir aktörün daha "iyi bağlantılan" olmasının ya da bağlantılar kümesi içinde bir aktörün "daha iyi bir yer" işgal ediyor olmasının ne demek olduğu hakkında fikir birliği sağlayacak bir kavramlaştırma yakın bir zamana kadar yoktu. Burt (2000: 2; 2001: 32), "şayet araştırmacılar dikkatlerini sosyal sermayeyi ortaya çıkaran farklı ağbağ mekanizmalanna yoğunlaştınrlarsa daha işe yarar sonuçlara ulaşılabilir" diyerek bir çağnda bulunmuş ve bir anlamda a raştırmacılan iyi olanın ne demek olduğunu tanımlamaya davet etmiştir. Burt (2001: 31) ve Coleman (1988: 95) bu doğrultuda, başlangıçta birbirinin rakibi olarak görülen ve daha "iyi bağlantıh" olmanın ne anlama geldiğini açıldamaya adayolan ve sosyal sermayenin kaynağı olarak tanımladıklan iki farklı ağbağ mekanizması önermişlerdir. Lin (1999: 31; 2005: 3) daha sonra bu iki mekanizmayı sosyal sermaye türleri olarak tanımlamıştır. Bunlar dayanışmacı sosyal sermaye (bonding social capital) ve aracı sosyal sermayedir (bridging social capital). Dayanışmacı Sosyal Sermaye 3 Coleman, sosyal sermayenin ağbağ kuramlanndan en çok tartışılan dayanışmacı sosyal sermaye kuramını geliştirmiştir. "İyi bağlantılı" olmak ne demektir ı Sermaye kavramı, görüşleri ve kuramlannın bir karşılaştırnıasi için bakınız Lin, Nan (2005), "A Network Theory ofsocial Capital", Castiglione, Dario, van Deth, Jan ve Guglielmo, Wolleb (Eds), A Handbook on Social Capital, Oxford University Press, Oxford. 3 Bu ve takibeden bölümlerle ilgili literatür taraması yayınlanmamış doktora tezimden a1ımıştır. Bak. Ôztaş (2004) "Neighborhood Network Structure ofsocial Capital: An Analysis ofthe Los Angeles Experiment" University ofsouthern Califomia, Los Angeles, CA.

5 Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(/ar)ı 83 sorusuna bir yanıt olarak Coleman (1988: 98), yoğunluğu' yüksek ağbağlann hem tek tek o ağbağın parçası olan aktörler için hem de bir bütün olarak o ağbağ için önemli faydalar sağladığını iddia etmiştir. Coleman 'ın (1988: 98) sosyal sermaye anlayışında, bireylerin birbirleriyle sıkça temasta bulunduklan yapılar, ortak davranış normları ortaya çıkartan ve bireylerin birbirlerine karşı beklentilerinin oluşmasını sağlayan bir işlev yerine getirmektedirler. Bu ilişki yapılan, düzenli temaslar ve davranış normlan aracılığıyla aktörler arasında güven ve itibar inşa edilmesini, dolayısıyla da sosyal sermayenin ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar. Coleman'ın, kapalılık özelliği gösteren ağbağ (network closure) argümanı olarak da bilinen bu görüşünün özünde "sosyal sermayenin birbirlerine güçlü şekilde bağlı olan alt unsurlardan meydana gelen ağbağlar tarafından o luşturulduğu" (Burt 2000: 31) önermesi vardır. Geleneksel Türk ailesi, mahallesi, çarşısı ya da köyü içinde gözlemlenen ve aktörler arası dayanışmayı, yardımlaşmayı, güven ve itiban öne çıkaran ilişkiler bu tür sosyal sermayenin tipik bir örneği olarak düşünülebilir..' Dayanışmacı Sosyal Sermaye Şekil 1'de yer alan F, G,H ve i aktörlerinden oluşan kümenin olması muhtemel, : olan tüm ilişkileri (6 tane) mevcuttur; dolayısıyla, bu ağbağın yoğunluğu %100 dür. A,B, C,D ve E aktörleri arasında ise olması muhtemel en çok bağ sayısına ulaşıl-' mamıştır. Bu ikinci alt küme aktörleri arasında en çok 10 bağ kurulması mümkün iken yalnızca 5 bağ vardır ve dolayısıyla da bu grubun ağbağ yoğunluğu %50'dir. Bu durumda, Coleman'ın argümanına göre F, G,H ve i aktörlerinden oluşan grubun, dayanışmacı sosyal sermayesi daha çoktur. Ya da aktör bazında düşünülürse, tek tek F,G,H ve i aktörlerinin sosyal sermayeleri A,B,C,D ve E aktörlerinin (dayanışmacı) soyal sermayelerinden daha fazladır. Ülkemizde yeni yeni oluşmaya başlayan sosyal sermaye yazınında da genellikle dayanışmacı sosyal sermayenin aktörler arasında güven ve itibar inşa edilmesi sonucu sağladığı ya da sağlayabileceği çeşitli faydalara vurgu yapılmaktadır. Güven ve itibann mesela eğitim hayatına, işletmeler ve kurumlar arası ilişkilere, sosyal ve siyasal örgütlenmelere, aktörler arasında ekonomik ilişkilere ve toplumun genel ekonomik kalkınmasına sağladığı ya da sağlayabileceği faydalar ülkemizdeki sosyal sermaye çalışmalannın işaret ettiği katkılar arasındadır (mesela bak. Keyman, 2004; KOSGEB 2005; Karagül, 2004; Gökalp, 2003; Döğerlioğlu, 2005). Yoğunluğu yüksek ağbağlann ve bir ilişkiler kümesi içinde aktörler arasında varolan güçlü bağlann (strong ties) sosyal sermaye kaynağı olarak sağladığı çe, AAbaA yoaunluau (D), bir aabaadaki aktörler arası mevcut baalann sayısının (L) olması muhtemel en çok baa sayısına [g (g-iy2] oranı olarak tanımlanabilir [D = 2Ug (g-i)] (Bak. Öztaş ve Acar 2(04)

6 84 Amme idaresi Dergisi şitli faydalar ampirik çalışmalarla tespit edilmiştir. Bu bugulardan ilki, ağbağlarda yoğunluğun yüksek olmasının, aktörler arasındaki bilgi akışını ve bu bilgiye ulaşımı etkilediğini göstermektedirler (Coleman 1988: 104; Burt 1992: 13; 2000: 6). Burt'ün (2000: 6) söylediği gibi, daha çabuk şekilde ya da daha kapsamlı bilgiye ulaşabilen aktörler, sosyal ve ekonomik hayatta avantajlı konumdadırlar. Bu konuya örnek olarak mesela iş arayan bir kimsenin arkadaşları aracılığıyla bir şirkette aradığı özelliklere sahip bir iş olduğunu herkesten önce öğrenmesi verilebilir. Uzzi ve Lancaster (2003: 383) herkese açık olmayan özel bilgilerin, birbirlerine güçlü ilişkilerle bağlı olan aktörler arasında sıkça ve güvenilir biçimde aktarıldığını örgütler arasında yaptığı bir ampirik çalışmayla göstermişlerdir. Yine Uzi ve Lancaster (2003: 391), aynı çalışmalarında, örgüt öğrenmesinin keşif amaçlı türü (exploratory organizationallearning) ile güçlü bağlar arasında ampirik bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Yüksek yoğunluklu ağbağların ikinci bir işlevi, kolektif eylem sorunlarının çözülebilmesi için bir ortam ve kapasite sunmalarında ortaya çıkmaktadır (ülson, 1965: 2; üstrom, 1990:4; üstrom 1990a: 154). Kapalılık özelliği gösteren bir ağın aktörleri arasında mevcut bulunan bağların güçlü ve sık tekrarlanan ilişkilerden meydana geliyor olması, kolektif normların geliştirilmesine ve bunların özenle uygulanabilmesine yardımcı olmaktadır (Coleman, 1988: 104; 1990: 310; Burt, 2000: 8). Güçlü ilişkilerin meydana getirdiği bağlann en ö nemli işlevlerinden bir tanesi, gruplar içinde ve gruplar arasında anlaşmazlıkları azaltıyor olmasıdır (Krackhardt ve Stern, 1988: 123; Nelson, 1989: 396; Padgett ve Ansell, 1993: 1310). Mesela Nelson'ın (1989: 396) ampirik çalışması, çatışmaların ve uzlaşmazlıkların düşük olduğu iş gruplarının kendi içlerinde çok sayıda güçlü bağa sahip olduklarını göstermiştir. Güçlü bağların, örgütler için ö zellikle büyük değişimlerin yaşandığı ve/veya belirsizliğin egemen olduğu durumlarda ve zamanlarda önemli bir işlev gördükleri de tespit edilmiştir. Güçlü bağlar, bu durum ve zamanlarda örgüt çalışanlarına ihtiyaç duydukları rahatlamayı ve güveni sağladığından, bu belirsizliklerin ortaya çıkardığı çeşitli dalgalanmaları örgütler görece olarak daha kolay atlatabilmektedirler (Krackhardt, 1992: 238). Üçüncü olarak, araştırmalar, siyasi örgütlen( ebil)me, sosyal hareketlilik ve yayılma ile güçlü bağlar arasında da bir ilişki olduğunu göstermektedir (Granovetter, 1973: 1363; 1985: 487; Nelson, 1989: 397; Padgett ve Ansell, 1993: 1310). Mesela Knoke (1993: 35) bulmuştur ki, ortak çıkarları olan ve birbirleriyle kısa haberleşme bağlantılarına sahip olan aktörler, kolektif olarak daha kolay hareket edebilmektedirler. ilişkilerin öğrenilen nitelikleri, özellikle başkalarının ne bildiklerini bilebilmek, başkalarının bilgisinin kıymeti ve başkalarına erişebilme, ağbağlarda bilgi arama davranışını belirleyen önemli faktörler olarak tespit edilmişlerdir (Borgatti ve Cross, 2003: 440). Ayrıca, ağbağ yoğunluğunun siyasi katılımla arasında pozitif bir ilişki olduğu da gösterilmiştir. Me

7 Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)ı 85 sela Knoke (1990: 4), sık yapılan siyasi tartışmaların, aktörlerin siyasete olan ilgisini ve siyasi katılımını artırdığını tespit etmiştir. Benzer şekilde Zuckerman ve West (1985: 117) standart sosyo-ekonomik özelliklerin yanında bireylerin siyasi bağlantılarının olup olmamasının kamu görevlileriyle kurdukları irtibatın sıklığının belirleyicisi olduğunu göstermişlerdir. Özetlersek, yukarıda anılan çalışmaların ampirik olarak gösterdiğine göre, yoğunluğu yüksek bir ağbağda (mesela geleneksel Türk mahallesi ya da köyünde veya bir sosyal/siyasal örgütlenmede), aktörler arasında güçlü bağların (ağbağ haritasında kalın çizgilerle gösterilmişlerdir) varolması (yani aktörler a rasında onlar için anlamlı ve sık tekrar edilen ya da uzun süreli ilişkilerin olması) yerel dayanışmayı ve aktörler arası işbirliğini teşvik eder; ortaya çıkan normlar, denetim mekanizmaları ve güven sayesinde kolektif hareketin maliyetlerini düşürür; yine aynı nedenlerle gruplar içerisinde kutuplaşma ile mücadele edilebilmesine ve gerektiğinde bireylerin maddi ve manevi destek bulabilmelerine yardımcı olur; son olarak da özellikle örgütlerin tehdit ve/veya çevrede fırsat algılamaları durumunda üyelerinin hızlı harekete geçirilebilmelerini kolaylaştırır (Nelson, 1989: 396; Krackhardt, 1992: 238; Padgett ve Ansell, 1993: 1310; Krackhardt ve Brass 1994: 224; Schweizer, Schnegg vd. 1998: 17). Dolayısıyla, dayanışmacı sosyal sermaye anlayışına göre, diğerleriyle güçlü ilişkilere sahip aktörler daha fazla (dayanışmacı) sosyal sermayeye sahiptirler; çünkü, güçlü İ lişkiler daha güvenli bilgi ve kaynak kanalı sağladıkları gibi, aynı zamanda çeşitli kötüye kullanımlara karşı da aktörleri korurlar. Dahası, bu tür ilişkilerin tarafı olanların kendi normlarını ihlal edenlere karşı daha kolay biçimde müşterek hareket edebildikleri ortaya çıkmıştır (üstrom, 1990: 2; Burt, 2000: 57). Bu kavramlaştırmadan ve araştırma sonuçlarından hareketle yazında sık rastlanılan şu iki hipotez, farklı aktörlerin (bireylerin, grupların, örgütlerin) aralarındaki farklı ilişkilerin (arkadaşlık, akrabalık, stratejik işbirliği, araştırma geliştirme faaliyetleri vb.) ortaya çıkardığı farklı yapıların, sosyal sermaye mekanizması olarak gördüğü işlevi analitik olarak ince1eyebilmekte kullanılabilecek muhtemel hipotezlerden ikisidir. 5 HI. Diğer bütün şartlar eşit olmak koşuluyla, ilişkiler ağının yoğunluğu arttıkça ağbağ mekanizması daha fazla dayanışmacı sosyal sermayenin kaynağı olmaktadır; H2. Dayanışmacı sosyal sermayesi yüksek ağbağların üyesi olan (a) aktörler ve (b) ağbağın bütünü diğerlerine göre daha başarılıdırlar. 5 Bu hipotezler Burt'ün (2000: 3 ı) çalışmasından esinlenilerek yazılmış!ardır. Bak. Burt, Ronald S. (2000), "The Network Structure ofsocia! Capital", R. i. S. a. Barry M. Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior, Vol. 22, JAI Press, Grenwich s.31-s6 için önbaskı ( ).

8 Şekil ı. Dayanışmacı ve Aracı Sosyal Sermaye Ağbağ Haritaları 00 0\ ;:ı ;:ı, ""i. S: E D lir'h 7 eg

9 Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)ı 87 Aracı Sosyal Sermaye Burt (1992: 29; 2000: 9), kapalılık özelliği gösteren ağbağların aslında aktörler üzerinde çeşitli kısıtlılıklara neden olduğunu ve onlar için yalnızca kendini tekrar eden dolayısıyla da lüzumsuz performans faydaları sağladığını söyleyerek Coleman'ın sosyal sermaye yaklaşımını eleştirmiştir. Mesela, yukarıda verilen örneklerdeki ilişki örgülerinde birbirlerine sıkı bağlarla bağlı olan aktörler (kişi, aile ya da örgütler) aynı bilgi ve kaynaklara erişebildiklerinden dolayı, Burt'ün argümanına göre, bu ilişkiler örgüsüne dahil bir aktörün, bu örgünün parçası o lan bir ikinci aktörden sağlayabileceği bilgi ve destek, bu ağın parçası olan bir üçüncü kimseden alabileceği bilgiden ve görebileceği destekten çok farklı ol(a)mamaktadır. Burt'e (2000: 11) göre, sosyal sermayeyi meydana çıkaran ve sosyal sermayenin aktör başarısına katkı sağlamasına neden olan asıl mekanizma, birbirlerine bağlı olmayan - dolayısıyla da aynı bilgi ve kaynakları paylaşmayan, yani aktörümüze birbirini tekrar eden değil farklı bilgiler ve kaynaklar sağlayabilecek - ikinci ve üçüncü aktörlerle kurulan bağlantılardır. Dolayısıyla "iyi bağlantılı" olmak ne demektir sorusuna bir yanıt olarak Coleman'ın argümanının tersine Burt, bir ağbağın aktörleri üzerinde ne kadar az kısıtlılık varsa -yani operasyonelolarak ağbağ yoğunluğu ve hiyerarşisi ne kadar az ve ağbağın büyüklüğü ne kadar çok olursa - aktörler o kadar çok sosyal sermaye sahibi olurlar ve dolayısıyla da o kadar çok başarılı olurlar argümanını ileri sürmüştür (2000: 33-36). Yapı boşlukları (structural holes) olarak da bilinen kurarnında, Burt'e göre (2000: 9), bir kimsenin bağlantıları ya da sosyal sermayesi, o kimsenin bir ilişkiler ağı içerisindeki konumunun bir fonksiyonudur. Coleman'ın (1988: 102) yaklaşımında, dayanışmacı sosyal sermaye daha çok eksik bilgi ve kolektif hareket meseleleriyle, özellikle de kolektif eylemlerde beleşçilikle (free rider) ilgili endişelerle alakadar bir kavramlaştırmaya sahiptir. Dayanışmacı sosyal sermaye anlayışında normlar, güven ve denetim mekanizmaları bu sıkıntıları çözmeye yardımcı olmaktadır. Burt'ün aracı sosyal sermaye anlayışında ise dikkatler bir ağbağda grup içerisinde ya da gruplar arasında bağlantısızlık dolayısıyla ortaya çıkan ağbağ boşluklarına çekilmektedir. Bu yapı boşluklarının kenarlarında bulunan aktörler arasında (yani yukarıdaki şekilde birbirleriyle bağlantılı olmayan ikinci ve üçüncü aktörler ya da alt gruplar arasında) köprü görevi görecek ilişkiler tesis etmek (Şek. 1'de U aktörünün rolü) Burt'e göre, köprü görevi gören aktöre bilgi avantajları ve genel olarak akışı kontrol etmenin fırsatlarını sunmakta ve faydalarını sağlamaktadır (2000: 9-1 O). Başka bir deyişle, bu bağlantılar, aktörün ikinci ve üçüncü aktörlerin erişiminde bulunan ve birbirinin aynı olmayan bilgilere ve onların sağlayabileceği desteğe ulaşabilmesini sağlamaktadır.

10 88 Amme idaresi Dergisi AracıSosyalSermaye Şekil J 'in sol kısmında bulunan J,K,L,M,N,O,P,R,S, T ve U aktörlerinden oluşan ağbağda, mesela N aktörü bu ağbağda bulunan diğer JOaktörün 9 'u ile doğrudan ve hatta bu 9 aktörün 5 'i ile de güçlü olan ilişkilere (koyu ve kalın gösterilenler) sahiptir. Yine aynı ilişkiler örgüsü içinde yeralan U aktörü ise, yalnızca diğer 3 aktörle ve görece olarak zayıf bağlara sahiptir. Coleman 'ın (dayanışmacı) sosyal sermaye anlayışında daha fazla yoğun ve güçlü ilişkilere sahip olan N aktörünün daha fazla (dayanışmacı) sosyal sermayeye sahip olduğu öngörülmekteydi. Burl ise, N aktörünün mesela T ile olan güçlü ilişkisi sayesinde bu aktörden sağlayabileceği bilgi ve desteğin mesela üçüncü bir aktör olan J aktöründen sağlayabileceği bilgi ve destekfen çokfarklı olamayacağını; çünkü, J ve T'nin doğrudan ve başkaları aracılığıyla birbirlerine olan bağları nedeniyle halihazırda aynı bilgi ve kaynakları paylaştıklarını söylemektedir. Dolayısıyla J ve T aktörlerinin ayrı ayrı erişim sağlayacağı bilgi ve kaynaklar aslında aşağı yukarı birbirinin aynı olacaktır. Aracı sosyal sermaye argümanına göre, bu ilişkiler örgüsü N aktörü için yeni bilgi ve kaynaklara erişim sağlayamadığı için sınırlılıkların nedeni olmaktadır. Burt 'ün aracı sosyal sermaye argümanına göre, U aktörü, diğer iki alt gruba A ve F aktörleri ile olan bağları aracılığıyla erişebildlğinden dolayı N aktörüne göre daha fazla (aracı) sosyal sermayeye sahiptir. U aktörü, A ve F aktörleri ile olan bağ/antı ları sayesinde (J) diğer iki alt grupta yerleşik bulunan yeni bilgi ve kaynaklara erişebilmekte; (2) aynı zamanda da konumu gereği köprü görevi gördüğünden dolayı gruplar (J,K,L,M,N,O,P,R,S,T ve U aktörlerinden oluşan grup ile A,B,C,D, E ve F,G,H,J aktörlerinden oluşan grup) arasındaki akışları denetleyebilmektedir. Dolayısıyla Burt 'ün argümanına göre, birbirleriyle bağlantısı olmayan aktörler ya da gruplar arasında mevcut o/an yapı boşluğunu bu bağlantıyı tesis ederek gideren aktör (aracı) sosyal sermaye sahibi olmakta ve dolayısyla da daha başarılı olabilmektedir. Yapı boşluklan kuramına göre sosyal sennaye, bir ağbağın birbirinden kopuk parçalannı birleştirerek bu parçalar arasında aracılık eden kimseler tarafından oluşturulmaktadır (Burt, 2000: 9). Buradaki yapı boşluğu, bir ağbağda alt gruplar arasında mevcut olan ilişkisizlik durumunu ya da zayıf ilişkileri tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareket edildiğinde, Coleman'ın yaklaşımında öne çıkan yoğunluğu yüksek ağbağlar, daha az sayıda yapı boşluğuna ve/veya zayıf bağlara' sahip olduklanndan dolayı daha az (aracı) sosyal sennayeye sahiptirler. Dolayısıyla da daha az olan sennaye daha az başan getinnektedir. Öbür yanda, pek çok yapı boşluğu olan ilişki örgüleri, yani ağbağlar, daha çok aracılık edebilme fırsatı sunmakta dolayısıyla da daha fazla (aracı) sosyal sennayenin kaynağı olabilmektedirler. Burt'e (2000: 9) göre, herhangi bir yapı boşluğunun her iki yakasında bulunan aktörler, aslında birbirlerinden haberdardırlar; ancak, farklı ilişki akışlannın birer parçasıdırlar. Bir sosyal yapıdaki boşluk "ilişkileriyle o boşluğu doldura 6 Zayıf Baglann Gücü (The Strength ofweak Ties) adlı makalesinde Granovetter (1973) köprü işlevi gören zayıfbaglar üzerine aynntılı ve zamanının ötesinde bir tartışma yapmıştır. Daha sonra Krackhardt (t 992) ve Nelson (1988) iki ayrı makalede (The Strength ofstrong Ties) Kuvvetli Baglann Gücü'nü ve fonksiyonlannı anlatmışlardır.

11 Sosyal Sermayenin Ağbağ Kuram(lar)ı 89 cak kimseye rekabet üstünlüğü sağlayacaktır; çünkü, o kimse, diğer aktörler arasındaki bilgi akışına aracılık edebilecek ve boşluğun iki yakasında yeralan kimselerin birbirlerini etkleyebilecek faaliyetlerini kontrol edebilecektir" (Burt, 2000: 9). Zayıf bağlardan oluşan köprüleri ve yapı boşluklannı sosyal sermaye sağlayan asıl mekanizma olarak savunanlar, güçlü bağların ve yüksek yoğunluklu ağbağların pek çok dezavantajı; zayıf bağların ve yapı boşluklarına aracılık etmenin de pek çok faydası olduğuna işaret etmişlerdir: ilk olarak, dayanışmacı sosyal sermayenin ardında yatan yoğun ağbağlar gibi aracı sosyal sermayenin ardındaki ağbağ mekanizması olan yapı boşlukları da asılolarak bilgi akışını etkileyebilmekle alakalıdır. Ancak, ilkinin aksine ikinci mekanizmada bilgiye erişebilmenin sağladığı faydalar, bağlann gücünden ya da ağbağın yoğunluğundan değil bir kimsenin ağbağ içerisinde işgal ettiği konumdan, yani boşluklar arasında aracı ya da köprü olabilmesinden kaynaklanır (Burt, 2000: 9). İkinci olarak, Granovetter (1973: 1376) pek çok ağbağ modelinin aslında üstü kapalı olarak da olsa güçlü bağlarla ilgili modeller olduğunu ve dolayısıyla da bunlann daha çok, iyi tanımlanmış ve küçük olan gruplara uygulanabileceğini söylemektedir. Güçlü bağlar, özellikle de kapalı ağbağlardaki güçlü bağlar, topluluklan kliklere bölmektedir ve klikler içerisindeki aktörler, tanım gereği, birbirleriyle yakın ve güçlü bağlara sahipken, klik dışında ilişki kur(a)mamaktadırlar (Granovetter, 1973: 1371). Üçüncü olarak, güçlü ilişkilerle birbirlerine bağlı olan aktörlerden meydana gelen klikler genellikle ortak kararlardan cayamama (groupthink) (Janis, 1972) gibi bir durum yaşamakta ve bu durum kliklerin mensubu ajanlann tıpkılaşmasına (agent homogeneity) yolaçmaktadır (McKelvey, 2002: 8). Bu nedenle de, dördüncü olarak, kapalılık özelliği gösteren ağbağlarda yenilik üretimi ve girişimcilik az düzeyde karşılaşılan durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Burt, 1992: 191; McKelvey, 2002: 8). Nihayet, dayanışmacı sosyal sermaye görüşüne göre, güçlü ilişkilerle birbirlerine bağlı olan ve kapalılık özelliği gösteren ağlarda bilgi hızlı yayılmakta, aktörlerin birbirlerinin sahip olduklan kaynaklara erişimi kolayolmakta, kolektif hareket edebilmenin temel zorluklan hafıflemekte ve siyasi örgütlenebilme kolaylaşabilmektedir; ancak, bu tür ilişkiler örgüsünde yeni bilgilere, aktörlere ve kaynaklara erişim ile grup dışından destek sağlayabilme oldukça zor olmaktadır. Özetlersek, yapı boşluğu argümanına göre sosyal sermaye, bir ilişkiler ağındaki aracılık fırsatlannın bir fonksiyonudur ve bir aktörün sosyal sermayesi, o aktörün ilişkiler ağı içerisinde bulunduğu konumun bir fonksiyonudur (Burt, 1992: 29; 2000: 9). Sosyal sermayenin bu aracı türüne göre, yapı boşluğu, iki i lişki örgüsü arasında varolan bir bağlantısızlık durumu olarak tanımlandığına göre, bu boşluğun iki tarafını kuracağı ilişkilerle birbirlerine bağlayan, yani

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan 1 Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan Set Model by Organizational Choice: Human Relations, Knowledge Management and Human Element

Detaylı

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır?

Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 104-122 Bilgi Kamusal Bir Mal mıdır? İbrahim Güran Yumuşak Murat Aydın Özet: Bilginin pek çok açıdan önemli bir güç olduğu öteden

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

HER DEM YENİDEN DOĞMAK: ONLINE SOSYAL AĞLAR VE KİMLİK

HER DEM YENİDEN DOĞMAK: ONLINE SOSYAL AĞLAR VE KİMLİK HER DEM YENİDEN DOĞMAK: ONLINE SOSYAL AĞLAR VE KİMLİK To Born Fresh Every Moment: Online Social Networks and Identity Doç. Dr. Ramazan ACUN* ÖZ Kimlik arayışı ve buna paralel olarak kimlik araştırmaları,

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: I İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Nihat IŞIK 1 Efe Can KILINÇ 2 Özet: İnovasyonun firmalar, sektörler ve

Detaylı

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ

ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6) 2003, 73-122 ON STRATEJİK YÖNETİM OKULU: BİÇİMLEŞME OKULUNUN BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇERÇEVESİ TEN SCHOOLS OF STRATEGIC MANAGEMENT: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK OF CONFIGURATION SCHOOL

Detaylı

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?

DOSYA. İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Giriş İnovasyonun (yeniliğin)

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye için bir rekabet endeksi

Türkiye için bir rekabet endeksi Türkiye için bir rekabet endeksi EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını Ocak 2009 2008 yılında kaybettiğimiz ve bu çalışmaya büyük emeği geçen Genel Sekreterimiz Gaye Eslen Özerkan anısına... Önsöz Günümüz

Detaylı

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru

Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Öğrenen Kamu Örgütlerine Doğru Serkan Bayraktaroğlu * Rana Özen Kutanis ** Özet: Yönetim yazınına baktığımızda başarılı olarak görülen örgütlerin çevresindeki değişimlere ayak uydurabilen örgütler olduğu

Detaylı

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama

Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri Üzerine Bir Uygulama Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, Bahar: 215-229, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2009) Turizm Öğrencilerinin Çalışma Bölgesi Seçimleri

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı

Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı Özgür UĞURLUOĞLU, Yusuf ÇELİK ÖZET Dünya da sağlık sistemlerinin performansını ölçmeye yönelik ilgi, hem kaynakların kıtlığı

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı