stanbul Ecza Koop büyümeye devam ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Ecza Koop büyümeye devam ediyor"

Transkript

1 AYLIK BÜLTEN fiubat 2007 SAYI 29 Merhaba Ocak ay nda, alan m zda ve belki de uzun süredir ülkemizde ilk kez bir meslek örgütü olarak eczac lar, sa l kl yaflam koflullar n n tüm bireylere eflit koflullarda sa lanmas n ve tabii ki bunlar n hayata geçmesi için de eczac lar n sorunsuz sa l k hizmeti verebilmesinin gerekli flartlar n oluflturulmas n n gerçekleflmesi istemiyle 14 Ocak 2007 Pazar günü Kad köy skele Meydan ndayd lar. Ülkenin hemen hemen her yerinden eczac - lar n yo un olarak kat ld bu eylem, oldukça düzenli bafllad ve eczac lar m za yak flan bir flekilde de bitti. Genel olarak sa l k hizmetine olan yaklafl m n ticari olmaktan vazgeçilmesi gerekti inin; sa l kta dönüflüm program n n uygulamada yaratt sorunlar n giderek artt - n n dile getirildi i mitingde, sa l kta dönüflüm program n n gerek maddi gerekse manevi yükünün eczac lar n üstünde oldu una dikkat çekilirken; eczac ve eczanelerin sa l k hizmetinin olmazsa olmaz bir bilefleni oldu- unun unutulmamas gerekti i belirtildi. Özet olarak, uygulanan ilaç ve sa l k politikalar n n tüm ilgili kesimlerin görüfllerinin de dikkate al narak yap lmas gerekti i ve eczac lar n sorunsuz bir ilaç ve sa l k hizmeti verebilmesi için gerekli koflullar n sa lanmas istendi. Bafllang çta da belirtti im gibi bu eylem, son dönemlerde sivil toplum örgütlerinin düzenledi i mitinglere bak ld nda; say sal anlamda önemli bir kat l m n sa land, sa l k alan ndaki sorunlara sadece kendi aç s ndan bak lmayan, ülke boyutunda ve genel anlay flla sorunlar n dile getirildi i bir Eczac Mitingi olarak gerçeklefltirildi. Sonuçta YAfiAMAK VE YAfiATMAK Ç N yap lan eczac lar n bu mitinginde dile getirdi- i konular ve sorunlara iliflkin gerçekçi çözümlerin yaflama geçmesini; yani sonuçlar n görmek istiyoruz. Eczac lar n ekonomik ve sosyal dayan flmas - n n önemli bir ürünü olan eczac kooperatiflerimizin 2006 y l çal flmalar n n sonuçlar da birlikten güç do du unu somutluyor. stanbul Ecza Koop 2006 y l n gerek büyüme, gerekse bilanço de erleri aç s ndan olumlu tablolarla kapatt. stanbul Ecza Koop un 2006 y l n önümüzdeki bültenlerde detayl bir biçimde de erlendirece iz. Ocak ay nda Çapa flubemiz yeni yerinde ve tam çeflitlilikle bölgesine hizmet vermeye bafllad. Her zaman vurgulad m z gibi stanbul Ecza Koop olarak amac m z, eczac lar n sahip ve mesul müdür oldu u serbest eczane sisteminin daha da güçlenerek hizmet vermesinin sürmesidir. Bu yöndeki çal flmalar m za siz ortaklar m z n verdi i destekle devam edece iz. Sa l cakla kal n Ecz. M. Sait Yücel stanbul Ecza Koop büyümeye devam ediyor Soldan sa a; Genel Sekreter Abdurrahman Akal n, 2.Baflkan fierife Serdar, Baflkan Sait Yücel stanbul Ecza Koop Temsilciler Meclisi 20 fiubat 2007 Sal günü stanbul Amatörler Evi Konferans Salonu nda topland. Meclis üyelerinin kooperatif faaliyetleri hakk nda bilgilendirilip görüfl ve önerilerin ele al nd toplant da, stanbul Ecza Koop un henüz resmi olmayan 2006 y l ekonomik verileri de aç kland. 80 e yak n üyenin kat l m yla gerçekleflen toplant da Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu haz r bulundu. Yönetim Kurulu Baflkan Sait Yücel, toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada stanbul Ecza Koop un netleflen ancak henüz resmi olmayan 2006 y l bütçe verilerini aç klad.yücel in aç klad verilere göre; 2006 y l nda 466 milyon YTL brüt ciro gerçeklefltiren stanbul Ecza Koop un aktif büyüklü ü bir önceki y la göre % 60 art flla 151 milyon 703 bin YTL ye ulaflt y l nda gerçekleflen faaliyetlerden 8 milyon 285 bin YTL gelir gider fark olufltu unu da belirten Yücel, stanbul Ecza Koop un planl bir flekilde büyüdü ünün stanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel taraf ndan Temsilciler Meclisi nde aç klanan verilere göre; stanbul Ecza Koop öngörülen bütçe hedeflerini gerçeklefltirerek, 2006 y l nda da büyümesini sürdürdü. Geçti imiz y l 466 milyon YTL brüt ciro gerçeklefltiren stanbul Ecza Koop un aktif büyüklü ü bir önceki y la göre % 60 art flla 151 milyon 703 bin YTL ye ulaflt. Temsilciler Meclisi Toplant s nda stanbul Ecza Koop un 2006 y l faaliyetleri de erlendirildi alt n çizerek "2000 li y llar n bafl ndan buyana belirledi imiz sa l kl büyüme hedefimize, her y l öngördü ümüz bütçe hedeflerini yakalayarak ad m ad m ulafl yoruz. Bu baflar n n sa lanmas nda ve devaml l - nda baflta eczac ortaklar m z olmak üzere tüm kooperatif çal flanlar n n pay büyüktür dedi. Toplant ya kat lan üyelerinin kooperatif faaliyetleri ile ilgili olarak görüfl ve önerilerinin de ele al n p tart fl ld toplant da, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz.fiehnaz Efeo lu taraf ndan stanbul-ankara Ecza Koop birleflme sürecine iliflkin bilgi verildi. Büyük buluflma Nisan da Farmavizyon Eczac l k Fuar "Ça dafl bir ülke, sa l kl bir toplum" slogan ile kap lar n aç yor. Sayfa 8 de

2 Tüm Eczac Kooperatifleri Birli i (TEKB) çat s alt nda toplanan eczac kooperatifleri bünyesinde yürütülen Süreç yilefltirme ve Süreç Yönetimi Projesi nin Sat fl- Da t m ana sürecindeki çal flmalar tamamland y l n n ikinci yar s nda bafllat lan ve halen devam etmekte olan proje kapsam nda; tüm kooperatiflerdeki, sat fltan da t ma kadar olan mevcut durum ele al n p de erlendirilerek eksiklikler tespit edildi ve eksikliklerin giderilmesi için yap lacak çal flma planlar uygulamaya haz r hale getirilerek çal flmalara baflland. Proje ana sürecine iliflkin yap lan çal flmalar ve elde edilen sonuçlar, 16 Aral k 2006 Cumartesi günü stanbul stinye Amatörler Evi nde yap lan bir toplant ile stanbul Ecza Koop un süreç yönetici ve sorumlular ile paylafl ld. Kooperatifin tüm birim yönetici ve H A B E R Süreç yilefltirme Projesi nin sat fl ve da t m ana sürecindeki çal flmalar tamamland Eczac kooperatiflerinin TEKB öncülü- ünde bafllatt Süreç yilefltirme ve Süreç Yönetimi Projesi nin Sat fl- Da t m ana sürecindeki çal flmalar tamamland y l n n ikinci yar s nda bafllat lan ve devam etmekte olan proje kapsam nda; tüm kooperatiflerdeki sat fltan da t ma kadar olan mevcut durum ele al n p de- erlendirilerek tespit edilen eksikliklerin iyilefltirilmesi çal flmalar na baflland. stanbul Ecza Koop Genel Müdür Yard mc s Levent Üzün Süreç yilefltirme Projesi nin de erlendirme toplant s na kat lan stanbul Ecza Koop birim yöneticileri ve sorumlular Genel Müdür Yard mc s Levent Üzün ile toplu halde sorumlular n n kat l m yla gerçekleflen toplant da, süreçlerle ilgili olarak belirlenen yol haritalar ve yap lacak çal flmalara iliflkin uygulama planlar ayr nt l olarak ele al nd. Toplant n n aç l fl nda bir konuflma yapan stanbul Ecza Koop Genel Müdür Yard mc s Levent Üzün, Süreç iyilefltirme çal flmalar - n n eczac kooperatiflerinde; hizmet süreçlerini bir bütün olarak izleyebilmek, etkinli ini ve verimlili ini ölçmek, iyilefltirmeler yapabilecek metodolojiyi kooperatiflere yerlefltirmek ve bu metodolojiyi kurum kültürü haline getirmek amac yla bafllat ld n an msatarak süreç çal flmalar na iliflkin düflüncelerini flöyle dile getirdi: Süreç en k sa tan m yla; belirli bir girdiyi müflteriler için faydal bir ç kt ya dönüfltüren faaliyetler bütünüdür. Müflteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin veya süreçler zincirinin sonunda ortaya ç kt - na göre, bu ürün veya hizmetin hem müflteri beklentilerine uygun, hem de firma için düflük maliyetli olabilmesinin yolu süreci sürekli olarak incelemek ve gelifltirmekten geçmektedir. Süreç çal flmas n n sonucunda; yap lan ifl veya üretilen mamul her ne ise; onu ya daha h zl, ya daha kaliteli ya da daha ucuza yap yor hale gelmek gerekmektedir. Olaya böyle bak ld nda süreç yönetimi ve süreç iyilefltirme bir kerede yap l p bitirilecek bir proje de ildir. Firmada her kademedeki çal flan n kat l m n gerektiren ve devaml l k gerektiren bir ifl yapma biçimidir. Eczac kooperatifleri taraf ndan ortaklafla olarak yürütülen proje iki ana bölümden olufluyor; Birinci bölüm projeye esas süreçlerin mevcut durumunun haritalanmas (IS) ve mevcutta karfl lafl lan kopukluklar belirlenmesi çal flmalar n ; ikinci bölüm ise; mevcut durumda karfl lafl lan kopukluklar gideren, rekabetçi, projenin amaç ve hedeflerine uygun innovatif süreç modelinin (SHOULD) oluflturulmas çal flmalar n kaps yor. Liderli ini Edak Ecza Koop tan Alpay Onkardefller in yapt Proje Ekibi; Fahriye Tükel ( stanbul Ecza Koop), Hamiyet Do du, Arzu Kaman-Göksel Önal, Mehmet fienyi it (BEK) ve Sema Sar kaya dan (EDAK) olufluyor. stanbul Ecza Koop proje sahipleri proje yönetim ekibi ile birlikte (solda), Toplant da proje her ekip sorumlusuyla ayr ayr de erlendirildi (üstte) 2

3 H A B E R Çapa fiube yeni yerinde Kooperatifimizin Çapa fiubesi yeni hizmet binas na tafl nd y l bafl ndan itibaren yeni yerinde hizmet vermeye bafllayan flubenin lojistik alt yap s yenilendi ve personel say s da bölgenin ihtiyaçlar na göre art r ld. stanbul un en önemli sa l k merkezlerinin yer ald bir bölgede bulunan Çapa fiube de gerçeklefltirilen yeni yap lanma, flubenin tam hizmet kapasitesine kavuflmas na olanak sa larken bölgeye verilen hizmetin h z ve kalitesi de artacak. tam hizmet verme kapasitesine kavuflmas - na olanak sa larken bölgeye verilen hizmetin h z ve kalitesi de artacak. stanbul Ecza Koop Çapa fiubesi nin yeni hizmet binas ve flubede gerçekleflen yeni yap lanma konusunda fiube Müdürü Coflkun Akp nar flu bilgileri verdi: stanbul un sa l k merkezi konumundaki bölgesinde bulunan ve 10 y l önce hizmete aç lan stanbul Ecza Koop Çapa fiube si 2007 y l bafl ndan itibaren yeni hizmet binas nda hizmet vermeye bafllad. Bölgedeki merkezi konumu de iflmeyen fiubenin yeni hizmet binas na tafl nmas yla birlikte; lojistik alt yap s yenilenip kapasitesi art r l rken, personel say s da yeni hizmet plan na uygun olarak art r ld. Önemli sa l k merkezlerinin yer ald bir bölgede bulunan Çapa fiube de gerçeklefltirilen yeni yap lanma, flubenin bundan böyle Yeni hizmet binam z daha önce hizmet verdi imiz noktaya 100 metre mesafede ve fiziki olarak hareket kabiliyetimizi art racak bir konumda. Yeni hizmet binam z toplam 600 m 2 kullan m alan na sahip 4 kattan olufluyor. Yeni binam zda; stok, sevkiyat, sat fl ve yönetim birimlerimiz ba ms z çal flma alanlar - na sahip. Daha önce ithal a rl kl olarak çal - flan flubemiz bundan böyle tam hizmet anlay fl yla faaliyetlerini sürdürecek. Bu anlay fla uygun olarak lojistik altyap m z genifllettik ve personel say m z art rd k. Ring servis yapan moto ve yaya kurye ekiplerine ilaveten saatli rota sistemi de kurarak hizmet alan m z genifllettik. fiu anda 39 personel, 16 araç ve çeflitlili i yüksek stok yap m zla hizmet bölgemizde bulunan üye eczanelerimize sat fltan, hizmet dan flmaya kadar stanbul Ecza Koop un tüm hizmetlerini ulaflt r yoruz. Daha önce Topkap Suriçi nden Eminönü ne kadar uzanan hizmet bölgemize Zeytinburnu ve Eyüp ilçeleri s n rlar nda yer alan baz üye eczanelerin de dahil edilmesiyle birlikte 250 ye yak n eczanemize bu flubemizden hizmet veriliyor olacak. stanbul Ecza Koop Çapa fiube Müdürü Coflkun Akp nar Çapa fiubesi yeni yerinde tam hizmet anlay fl yla faaliyetlerine devam ediyor (üstte) fiube sat fl ekibi ve yönetim personeli toplu halde (solda) 3 Çapa fiube iletiflim bilgileri: Adres: Deniz Abdal Mah. Çeflme Sok No:10 Çapa / stanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212)

4 8.000 i aflk n eczac seslendi: Eczac l k mesle i sahipsiz de ildir! stanbul da düzenlenen Büyük Eczac Mitingi nde bir araya gelen i aflk n eczac, yetkililere seslenip; ilaç ve eczac l k alan nda yaflanan sorunlar n acilen çözülmesini ve meslek haklar n n korunmas n isteyerek, sa l k alan nda yaflanan h zl de iflimin toplumsal sonuçlar ndan duyduklar endifleyi kamuoyu ile paylaflt. 14 Ocak 2006 Pazar günü stanbul Kad - köy Meydan nda gerçekleflen miting, baflta stanbul olmak üzeretürkiye nin dört bir yan ndan gelen eczac lar n Tarihi Haydarpafla Lisesi önünde toplanarak, Kad köy skele Meydan na yürümesiyle bafllad. Saat da en önde " Eczac l k Mesle i Sahipsiz De ildir" yaz l dev pankart n arkas nda oluflan kortej, ellerinde; ilaç, eczac l k ve sa l k alan nda yaflanan sorun ve istekleri yans tan pankart ve dövizler bulunan binlerce eczac n n att slogan ve düdük sesleri eflli inde mitingin yap laca alana kadar yürüdü. Mitinge kat lanlar n giydikleri beyaz önlük ve beyaz flapkalar n oluflturdu u görüntünün yan s ra; kat l mc lar n beraberlerinde getirdikleri enstrumanlardan yükselen seslerle renkli geçen yürüyüfle çevredeki vatandafllar da alk fllar yla destek verdiler. Haydarpafla dan Kad köy e kadar alk fl ve düdük sesleri eflli inde yürüyen eczac lar n miting alan ndaki yerlerini almaya bafllamas - n n ard ndan, bafllayan müzik yay n ve at lan Büyük Eczac Mitingi Haydarpafla Numune Hastanesi önünde toplanan eczac lar n iskele meydan na yürüyüflüyle bafllad sloganlar, alanda toplanan gruplar kaynaflt - r rken; tüm gruplar n alandaki yerlerini almas n n ard ndan sanatç Sad k Gürbüz ün seslendirdi i parçalar mitingin coflkusunu daha da art rd. Düzenleme Komitesi ad na stanbul Eczac Odas Baflkan Ecz. Zafer Kaplan n aç l fl konuflmas yla bafllayan miting, mitinge kat - lan meslek örgütü temsilcilerinin konuflmalar yla devam etti. stanbul Eczac Odas Baflkan Ecz. Zafer Kaplan konuflmas nda; mitingi eczac lar ezildi i, emekleri ve hizmetlerinin karfl l n alamad klar için düzenlediklerini belirterek, ancak buraya sadece eczac lar n sorunlar n de il, tüm toplumun sa l k sorunlar n konuflmaya geldiklerini söyledi. Eczac lar n yan s ra; eczac teknisyenleri, eczac kalfalar ve eczac kooperatiflerinin yönetici ve çal flanlar n n da kat ld miting olays z flekilde son buldu. Mitingde flu talepler öne ç kt : 1- Ç kar lan her yeni yasa ve yönetmelikle hak kayb na u ruyoruz. Hak kayb n önleyecek yasal düzenlemeler istiyoruz. 4

5 Ecz. Gaye Yalç n Gaye Eczanesi, Eyüp - stanbul Bugün hakk m z aramak, sesimizi duyurmak ve insanlara do rular anlatmak için buraday z. Bu eylem bir ad m. Sadece umuyoruz; umar m bir fleyler düzelir. Bu att m z ad mla yükselen ses inflallah bir yerlere gider ve bizim sesimizi duyarlar. Ecz. Mehmet Do an Mart Eczanesi, Ankara Ankara da duyuramad - m z sesimizi duyurabilmek için geldim buraya. Eczac lar olarak bir çok sorunlar m z var. Bu sorunlar Ankara ya yeteri kadar duyuramad k, kimseye derdimizi anlatamad k; Ankara bu konuda ne yaz k ki sessiz kald. Buradan bu meydandan sesimizi, sorunlar m z bir yerlere ulaflt rmak için buraday m. Eczac - n n her geçen gün daha fazla ezildi ini, her gün haklar m z n parça parça elimizden al nd n duyurmak için buraday z. Umar m eczac lar n buradaki aktif durumu tüm Türkiye ye yay l r ve Ankara y da uyand r r. stanbul Ecza Koop yönetici ve çal flanlar n n da kat ld mitingde Türkiye nin farkl bölgelerinden gelen eczac lar renkli görüntüler oluflturdu (üstte) Mitingde ilk konuflmay stanbul Eczac Odas Baflkan Ecz. Zafer Kaplan yapt (solda) miting öncesi sanatç Sad k Gürbüz mini bir konser verdi (sa da) 2- Sürekli de iflen kurallar, yamal bohçaya dönen sözleflmeler de il, ak ll ca planlanan kal c sözleflmeler istiyoruz. 3- Avans de il, verdi imiz hizmetin eksiksiz karfl l n istiyoruz. 4- Provizyon sistemlerinden kaynaklanan hatalar n faturas eczac lara yüklenemez. Düzgün iflleyen ve sorunsuz bir provizyon sistemi istiyoruz. 5- Ödemelerin zaman nda ve tam yap lmas - n istiyoruz. 6- Meslek örgütlerimize yasalarla güvenceye al nm fl yetki ve sorumluluk verilmesini istiyoruz. 7- Eczac olmak mesleki bir formasyondur. Meslek hakk m z istiyoruz. 8- Bedelsiz kamulaflt rmalar n son bulmas n ve eczanelerdeki y k m n durdurulmas n istiyoruz. 9- Kademeli iskonto uygulamas n n yeniden düzenlenmesini istiyoruz. 10- Adil bir reçete da t m sistemi istiyoruz. Neden meydanlarday z? Ecz. lker Dolmac lker Eczanesi, Gebze - Kocaeli Bugün IMF nin ilaçtaki dayatmalar na, hükümetin birçok ilaçta yapt oldu bittisine karfl oldu umuz için buraday z. Bundan sonra bu alanda yaflanacak sürecin eczac için çok zor olaca n düflünüyorum. nflallah bu öngörümde yan l r m ancak, tüm yap lanlar gelece in daha zor olaca n gösteriyor. Ecz. Murat Karadeniz Karadeniz Eczanesi, Esenler - stanbul Hükümetin uygulad ekonomik politikalar n yaratt darbo azdan ç kmak için buraday z. Kamu skontolar n n eczaneye farkl yans mas, 2007 laç Al m Protokolü nde ödemelerin 75 güne ç kar lmak istenmesi, avans uygulamas ve buna benzer uygulamalara karfl oldu umuz için buraday z. Önümüzdeki sürece bakt m zda pek iyi görünmedi ini söyleyebilirim ancak, iyi olmas için çabalar m z sürdürece iz. En üst meslek örgütümüzün bu mitingde aram zda olmamas bizi üzüyor. Ecz. Eser Al Çuhadaro lu Eczanesi, zmit - Kocaeli Eczac l k mesle inin yok oluflunun önüne geçmek, eczanelerin serbestçe hizmet verebilmelerinin önünün aç l p halk n ilaca kolay ulaflabilmesinin önünü açmak iflçin buraday z. Eczac odalar n n eczac lar temsil hakk n n korunmas için buraday z y l nda 135 kez talimat de iflti; sa l k hizmetlerinin bilimsel boyutu ile halka ulaflmas, ulusal ilaç politikalar n n oluflturulmas için buraday z. Güvenilir ilaç yoktur; güvenilir doktor ve eczac vard r. 5

6 stanbul Ecza Koop un Trakya da bölge eczac odalar ile birlikte gerçeklefltirdi i toplant lara Edirne nin Keflan ilçesi ve Tekirda da yap lan iki toplant ile devam edildi. Toplant larda stanbul Ecza Koop un geliflen yap s ve faaliyetleri hakk nda bölge eczac lar bilgilendirilirken; Kooperatifimizin en genifl hizmet alanlar ndan birisi olan Trakya Bölgesi ndeki eczac odalar m zla birlikte gerçeklefltirdi i toplant - lara Edirne nin Keflan ilçesi ve Tekirda da yap lan iki ayr toplant ile devam edildi. stanbul Ecza Koop yöneticileri, bölge eczac odas temsilcileri ve bölgede faaliyet gösteren eczac lar n kat l m yla gerçekleflen toplant larda, stanbul Ecza Koop un geliflen yap s ve faaliyetleri hakk nda toplant - ya kat lanlar bilgilendirilirken; kooperatifin bölgeye verdi i hizmet kapasitesinin art r lmas konusunda daha fazla neler yap labilece i konusunda görüfl al flveriflinde bulunularak, karfl l kl olarak yap lmas gerekenler dile getirildi. H A B E R Trakya Bölgesi ndeki toplant lara Keflan ve Tekirda da devam edildi toplant lara kat lan kooperatif yöneticileri ve eczac lar, kooperatifin bölgeye verdi i hizmet kapasitesinin art r lmas konusunda daha fazla neler yap labilece i konusunda görüfl al flveriflinde bulunarak, karfl l kl olarak yap lmas gerekenleri dile getirdiler. Keflan Toplant s Bölgede yap lan toplant lar n ilki 18 Ocak 2007 Perflembe akflam Edirne nin Keflan ilçesinde gerçekleflti. Sofram Restaurant ta yap lan ve Edirne Eczac Odas Baflkan Bülent Varel ile Keflan, Uzunköprü ve psala da faaliyet gösteren bölge eczac lar n n kat ld toplant da stanbul Ecza Koop u Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter Ecz. Abdurrahman Akal n, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. fiehnaz Efeo lu ve Denetleme Kurulu Üyesi M.H fz Aç kgöz temsil ederken; kooperatifimizin Sat nalma Müdürü Ayfer Ball k, Sat fl Müdürü Engin Aydo du, Pazarlama Müdürü Murat Öztürk ve Sat fl fiefi Erhan Aklan da toplant da haz r bulundu. EEO Baflkan Bülent Varel in aç fl konuflmas ile bafllayan toplant da; Ecz. Abdurrahman Akal n Kooperatifçilik Hareketi ve Eczac Kooperatifçili inin tarihçesi konusunda bir sunum yapt. Ecz. fiehnaz Efeo lu stanbul Ecza Koop un faaliyetleri kak nda toplant ya kat lanlar bilgilendirdi ve bölge eczac lar n n sorular n yan tlad.toplant konuflma ve bilgi al flveriflinin ard ndan verilen kokteyl ile son bulundu. Tekirda Eczac Odas Genel Sekreteri Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya n n (üstte ortada) aç fl konuflmas yla bafllayan toplant da, stanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel (üstte sa da) ve Genel Sekreteri Ecz. Abdurrahman Akal n (üstte solda) birer konuflma yapt lar. Toplant ya çok say da bölge eczac s kat ld Tekirda Toplant s Trakya daki ikinci toplant 1 fiubat 2007 Perflembe günü Tekirda il merkezinde gerçekleflti. Tekirda Eczac Odas n n ev sahipli inde Yelken Kulübü nde gerçekleflen toplant ya stanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel, Genel Sekreter Ecz. Abdurrahman Akal n ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. M. H fz Aç kgöz kat l rken, E itim Koordinatörümüz Ecz. Ertu rul Paçal ile sat fl ve bölge hizmet dan flmanlar n n haz r bulundu u toplant ya; Tekirda Eczac Odas yöneticileri nin yan s ra Tekirda Merkez, Malkara ve fiarköy lçelerinde görev yapan çok say da eczac kat ld. Tekirda Eczac Odas Genel Sekreteri Tolga Mumcu Çetinkaya n n aç fl konuflmas yla bafllayan toplant da Ecz. Abdurrahman Akal n stanbul Ecza Koop un bölgedeki çal flmalar na de inen bir konuflma yapt. Akal n n ard ndan Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel kooperatif çal flmalar n anlatan bir sunum ve durum de erlendirmesi yaparak toplant ya kat lanlar kooperatif faaliyetleri hakk nda bilgilendirdi. Toplant ya kat lan eczac lar n sorular n n yan tlanmas n n ard ndan verilen kokteyl ile toplant sona erdi. Keflan toplant s na kat lan eczac lar kokteylde(sol üstte) Edirne Eczac Odas Baflkan Ecz. Bülent Varel ve Genel Sekreterimiz Ecz. Abdurrahman Akal n la birlikte (Sol altta) 6

7 H A B E R Mustafa Nevzat tan büyük ad m laç üretim standartlar n n belirlenmesinde dünyan n en önemli resmi kuruluflu olarak kabul edilen Amerikan G da ve laç Kurumu FDA, n n üretim standartlar n onaylad Mustafa Nevzat laç Sanayi ABD ye ihracat yapan ilk Türk ilaç firmas oldu. ürk ilaç sektörünün önde gelen firmalar n- Mustafa Nevzat laç Sanayi A.fi. tesis- Tdan lerindeki denetlemelerini tamamlayan Amerikan G da ve laç Kurumu FDA (Food and Drug Administration), firman n üretim standartlar - n n, ABD standartlar n karfl lad n onaylad. FDA taraf ndan verilen bu onayla, halen ABD de FDA nezdinde 27 dosyas ruhsatland rma aflamas nda bulunan Mustafa Nevzat, gerekli ruhsatlar al nd ktan sonra ABD ye ilaç ihraç eden ilk Türk ilaç firmas olacak. 21 fiubat 2007 Çarflamba günü stanbul Swiss Otel de düzenlenen bir bas n toplant s ile FDA n n karar n kamuoyu ile paylaflan Mustafa Nevzat yetkilileri, ABD pazar için kendilerine iddial ifl hedefleri belirlediklerini vurgulayarak, 2012 y l nda ABD ye 300 milyon dolarl k ihracat yapmay hedeflediklerini aç klad lar. Toplant da; al nan FDA onay n n, sadece Mustafa Nevzat için de il, Türk ilaç sektörü için de önemli bir ad m oldu unu vurgulayan Mustafa Nevzat laç Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Cengiz Sezen flunlar söyledi: "Bir çok konuda Türk ilaç sektörüne öncülük yapan Mustafa Nevzat, d fl pazarlara aç lma konusunda da bu misyonunu yerine getiriyor. FDA onay ile birlikte, dünyan n en büyük ilaç pazar olan ABD pazar na ürünlerimizi sunma olana bulaca z. Biz, ilaç flirketlerimizin küresel vizyona sahip olmalar ve d fl pazarlara aç lmalar gerekti ini düflünüyoruz. Türk ilaç sektörünün bunu yapacak teknik kapasiteye ve nitelikli insan gücüne sahip oldu una inan yoruz. Mustafa Nevzat laç Sanayii A.fi. Genel Müdürü Levent Selamo lu ise her zaman en yüksek standartlarda faaliyet göstermeye özel bir önem verdiklerini hat rlatarak, FDA taraf ndan verilen onay memnuniyet ve gururla karfl lad klar n belirtti. YEN ÜRÜNLER / Ocak 2007 FDA n n karar n Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Cengiz Sezen (solda) ve Genel Müdür Levent Selamo lu (sa da) birlikte aç klad lar Ürün Adı Firmas Etken Madde Endikasyonu Fiyat Barkod No Ruhsat Tarihi KDV Oran Molekül Türü ACT Q 200 MCG GENES S FENTAN L S TRAT KANSER A RILARININ KONTROL ALTINA ALINMASI TL Nis-06 8 ORJ NAL ACT Q 400 MCG GENES S FENTAN L S TRAT KANSER A RILARININ KONTROL ALTINA ALINMASI TL Nis-06 8 ORJ NAL ACT Q 800 MCG GENES S FENTAN L S TRAT KANSER A RILARININ KONTROL ALTINA ALINMASI TL Nis-06 8 ORJ NAL APRAX N FORT 10 TAB. ABD BRAH M NAPROKSEN SODYUM ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 4.34 TL Nis-95 8 JENER K APRAX N FORT 20 TAB. ABD BRAH M NAPROKSEN SODYUM ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 6.80 TL Nis-95 8 JENER K BUCCOTHERM JEL SSE TERMAL KAYNAK SUYU D fi VE A IZ BAKIM SPREY 9.00 TL ORJ NAL BUCCOTHERM SPREY SSE TERMAL KAYNAK SUYU D fi VE A IZ BAKIM SPREY TL ORJ NAL CON EL 4 MG TAB. DEVA BEN D P N H DROKLORÜR ANT H PERTANS F, ANT ANJ NAL TL Tem-06 8 ORJ NAL D VATOR 40 MG 30 TAB. DROGSAN ATORVASTAT N ANT L P DEM K TL Eki-06 8 JENER K EFERV T CALC UM+D V T. FNF CALC UM,V TAM N D3, V TAM N C V TAM N TAKV YES VE KALS YUM EKS KL TL Eki-06 8 JENER K EFERV T MULT V TAM N FNF MULT V TAM N VE M NERAL V TAM N TAKV YES 9.90 TL Eki-06 8 JENER K EP XX 1000 MG TAB ABD BRAH M LEVET RASETAM ANT EP LEPT K TL A u-06 8 JENER K EP XX 250 MG TAB ABD BRAH M LEVET RASETAM ANT EP LEPT K TL A u-06 8 JENER K EP XX 500 MG TAB ABD BRAH M LEVET RASETAM ANT EP LEPT K TL A u-06 8 JENER K FEKS NE 120 MG 10 TAB DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K 5.37 TL Tem-06 8 JENER K FEKS NE 120 MG 20 TAB DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K TL Tem-06 8 JENER K FEKS NE 180 MG 10 TAB. DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K 6.87 TL Tem-06 8 JENER K FEKS NE 180 MG 20 TAB. DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K TL Tem-06 8 JENER K FORT NE 100 MG 15 TAB. B L M FLURB PROFEN ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 6.56 TL Tem-06 8 JENER K HUMALOG M X 50 KARTUfi LILLY %50 NSÜL N L SPRO %50 NSÜL N L SPRO PROTAM N D ABETUS MELL TUS TEDAV S NDE TL A u-00 8 ORJ NAL MUNEKS 50 MG 40 KAPSÜL MUSTAFA NEVZAT BETA GLUKAN BA IfiIKLI I KUVVETLEND RME AMACIYLA TL Mar ORJ NAL SODERM EMÜLS YOJEL ORVA BUFEKSAMAK PRUR TLER N SEMPTOMAT K TEDAV S NDE 6.59 TL Nis-04 8 ORJ NAL LOSAPRES PLUS 100 MG TAB DEVA LOSARTAN POTASYUM, H DROKLOROT AZ D ANT H PERTANS F TL Oca-06 8 JENER K LOSAPRES PLUS 50 MG TAB DEVA LOSARTAN POTASYUM, H DROKLOROT AZ D ANT H PERTANS F TL Eki-06 8 JENER K LUBR N VAJ NAL OVÜL NOBEL PEG-20,PEG-40,POL SORBAT 80 VAJ NAL KURULUK TL ORJ NAL MAJEZ K 100 MG 15 TAB. SANOVEL FLURB PROFEN ANALJEZ K,ANT NFLAMATUAR 6.56 TL Eki-95 8 JENER K MAXALJ N 100 MG 15 TAB. ABD BRAH M FLURB PROFEN ANALJEZ K,ANT NFLAMATUAR 6.56 TL May-05 8 ORJ NAL MAX MUS 100 MG 15 TAB. DROGSAN FLURB PROFEN ANALJEZ K,ANT NFLAMATUAR 6.50 TL Ara-06 8 JENER K M CTONORM DRAJE DR.F.FR K PROP VER N HCL H PERAKT F MESANE TEDAV S TL Nis-06 8 JENER K PLETAL 100 MG 60 TAB ABD BRAH M S LOSTAZOL SKEM K SEMPTOMLARIN TEDAV S NDE TL Eki-06 8 ORJ NAL PLETAL 50 MG 60 TAB ABD BRAH M S LOSTAZOL SKEM K SEMPTOMLARIN TEDAV S NDE TL Kas-06 8 ORJ NAL ROTATEQ AfiI MERCK SHARP BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA GASTROENTER T DOHME ROTAV RÜS AfiISI VAKALARININ ÖNLENMES NDE TL Kas-06 8 ORJ NAL RUNOMEX FORT 10 TAB. YEN LAÇ MELOKS KAM ANALJEZ K, ANT ROMAT ZMAL 6.55 TL Eki-06 8 JENER K TENSART 16 MG TAB. ABD BRAH M KANDESARTAN S LEKSET L ANT H PERTANS F TL Ara-05 8 JENER K TENSART 8 MG TAB. ABD BRAH M KANDESARTAN S LEKSET L ANT H PERTANS F TL Ara-05 8 JENER K TENSART PLUS TAB. ABD BRAH M KANDESARTAN S LEKSET L ANT H PERTANS F TL Ara-06 8 JENER K XEFO RAP D 10 TAB. ABD BRAH M LORNOKS KAM ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 6.12 TL fiub-06 8 ORJ NAL Yerel Süreli Yay n - Bask : fiubat 2007 Ücretsiz da t l r Sahibi stanbul Ecza Koop ad na Yön. Kur. Bflk. Ecz. M. Sait YÜCEL Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ecz. Temel AKKAN Yay n Yönetmeni Katk da bulunanlar Tasar m - Uygulama Bask : Erol BOSTANCI : Mete DEM REL, Erdal ALTIN, rem IfiIK, Hakan SOYSAL : ATÖLYE : SAFA Tan t m ve Matbaac l k Hiz. Ltd. fiti. Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Ard ç Sk. Merter - stanbul Tel: (0212) pbx stanbul Ecza Koop Yalç n Korefl Caddesi Arif A a Sokak No: 29 Yenibosna - stanbul Tel: (0212) (0212) Faks: (0212)

8 Büyük buluflma Nisan da Tüm Eczac Kooperatifleri Birli i (TEKB) taraf ndan 5 y ldan bu yana düzenlenen ve her geçen y l büyüyerek gelece e tafl nan eczac l k fuar bu y l farkl bir boyut kazand. "Ça dafl Bir Ülke, Sa l kl Bir Toplum" slogan ile düzenlenen fuar, bu y l Farmavizyon Eczac l k Fuar olarak Nisan 2007 tarihlerinde yeni yeri CNR Ekspo Center da aç l yor. Farmavizyon Eczac l k Fuar 2007, TEKB nin vizyonunu ve tecrübesini 15 bini aflk n sektör mensubuyla buluflturacak bir platform oluflturacak. Fuar metrekarelik alanda, eczac l k ve sa l k sektöründe faaliyet gösteren özel sektör, kamu kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerini ayn platformda bir araya getirerek bilgi ve görüfl al flveriflinde bulunabilmelerini sa layacak. Fuar süresince sektörün bilgi ve birikiminin eczac larla paylafl - laca çeflitli seminer ve konferanslar n yan s ra, eczac lar n mesleki geliflimi ile ilgili etkinlikler de düzenlenecek. Farmavizyon Eczac l k Fuar n n kat l mc profilini reçeteli ilaçlar, dermokozmetik ve kiflisel bak m ürünleri, bitkisel ürünler, triyat ve kozmetik ürünleri, bebek ürünleri, diyabetik ürünler, ortopedik ürünler, optik ürünler, eczane donan m ve ekipmanlar, eczane sarf ve ambalaj malzemeleri, t bbi malzeme ve cihaz üreticileri ve tedarikçileri, sektörel yay nc - lar, sa l k hizmeti tedarikçileri oluflturuyor. Fuar n ziyaretçi profilinde ise eczac lar, doktorlar; hastane yöneticileri ve çal flanlar ; ilgili ö retim üyeleri ve ö renciler; fuar ürün gruplar na yönelik üretici ve sat c lar; ilgili kamu kurumu çal flanlar ; Ö renci Platformu nda bu y l "Türkiye de Eczac l n Gelece i"ni tart fl lacak Sektörün tüm temsilcileri Farmavizyon da... TEKB taraf ndan befl y ldan bu yana düzenlenen eczac l k fuarlar nda yer almaya özen gösteren, sa l k sektörünün önde gelen firmalar Farmavizyon Eczac l k Fuar nda da yerlerini ald lar. Özellikle piyasaya yeni giren markalar n ve ürünlerin de yer alaca fuarda kat l mc firmalar 3 gün boyunca stand alanlar nda farkl aktiviteler gerçeklefltirecekler. Farmavizyon da ilk kez sa l k meslek örgütleri, üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar na kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri özel alanlar yarat ld. Farmavizyon un yeni yap lanmas ile TEKB nin misyonuna uygun olarak ilaç ve sa l k alan n n tüm bileflenlerini tek çat alt nda toplanmas hedeflendi. dernek, birlik ve vak f üyeleri ile bas n mensuplar yer al yor. Farmavizyon da ilk kez fuar alan, kat l mc firmalar n ifl ve hizmet alanlar na göre kategorilendirilerek ziyaretçilerin fuarda geçirecekleri süreyi daha verimli kullanmalar na olanak sa layacak flekilde düzenlendi. Yine ilk kez fuarda ziyarteçiler, 3 ana temaya göre planlanm fl ilgi alanlar na göre e itim, seminer ve aktiviteleri daha rahat izleyebilecekler. Buna göre; fuar n birinci gününde eczane iflletmecili i, ikinci gününde farmasötik bak m, üçüncü gününde ilaç d fl özel alanlar ele al nacak. 3 gün sürecek fuar boyunca TEKB, kat l mc firmalar, sivil toplum kurulufllar ve sa l k meslek örgütleri birbirinden farkl e itim, seminer ve çeflitli etkinlikler gerçeklefltirecek. TEKB Yönetim Kurulu Baflkan Ecz.Sait Yücel, Farmavizyon Eczac l k Fuar n n CNR Fuarc l k iflbirli i ile 2007 y l ndan itibaren daha genifl ve yeni bir konseptte ziyaretçileri ile buluflaca n, özellikle düzenlenecek e itim, seminer ve konferanslarla TEKB nin eczac üyelerinin geliflmesi ve sa l k alan nda daha da önemli bir yere ulaflmalar hedefine destek sa layaca n belirterek bu önemli organizasyonda TEKB ve eczac kooperatiflerinin Eczac adaylar "Türkiye de Eczac l n Gelece ini" tart flacak Farmavizyon Eczac l k Fuar kapsam nda gerçeklefltirilecek olan Farmavizyon Ö renci Platformu nda Türkiye deki eczac l k fakültelerinin ö rencilerinin kendi içlerinden seçtikleri temsilciler, yine kendi oylar ile belirledikleri konu olan "Türkiye de Eczac l n Gelece i"ni tart flacaklar. lki geçti imiz y l yine fuar kapsam nda düzenlenen ve ses getiren Ö renci Platformu nun bu seneki çal flmalar Aral k ay nda bafllad ve temsilci ö renciler Ocak ay nda TEKB ev sahipli inde düzenlenen tan flma toplant s nda bir araya gelerek bu senenin konusunu toplanan öneriler aras ndan oylama ile belirlediler. Farmavizyon boyunca kendilerine ayr lm fl özel salonda çal flmalar n sonuçland racak olan Ö renci Platformu temsilcileri, sonuç bildirgelerini fuar n son günü saat 16:00 da yapacaklar deklarasyonla tüm Türkiye ye duyuracaklar. amac n n sadece ticari bir fuar düzenlemek de il, içinde yer ald sa l k alan n n etik de erlerine sahip ç kan bir anlay fl ile bu do rultudaki de erleri önde tutan kat l mc lar bir araya getirmek ve tan - tabilmek oldu unu söyledi ve fuara yeni bir vizyon katmaktaki amaçlar n n eczac lar taraf ndan düzenlenen tek fuar Farmavizyon u uluslar aras boyuta tafl may hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Farmavizyon Eczac l k Fuar, TEKB taraf ndan ulusal ve uluslar aras boyutta deneyim sahibi fuarc l k firmas CNR Ekspo Fuarc l k ile birlikte gerçeklefltiriliyor. Farmavizyon Eczac l k Fuar CNR Ekspo Center Hall 1 de Farmavizyon Eczac l k Fuar, CNR Ekspo Center Hall 1 de, metrekarelik alanda 13 Nisan saat 11:00 de ziyaretçilerine kap lar n açacak. Mezunlar n nostaljik buluflmas Farmavizyon da... Farmavizyon Eczac l k Fuar n n buluflma imkan sa lad bir di er etkinlik de Eczac l k Fakültesi Mezunlar n n buluflmas olacak. Fuara kat lan Eczac l k fakültesi Mezunlar Dernekleri taraf ndan gerçeklefltirilecek etkinlikte, her fakültenin mezunlar kendilerine ayr lan salonda ve saatte bir araya gelerek eski günleri yad edecekler. Bu buluflmaya kat lmak isteyen mezun eczac lar sitesinden kay t yapt rabilirler. Farmavizyon Bilgi Platformu na kay t yapt rmay unutmay n... Farmavizyon kapsam nda gerçekleflecek Bilgi Platformu, 3 gün boyunca 3 ana bafll kta düzenlenecek olan seminer, e itim ve konferanslarla ziyaretçilere renkli bir fuar ortam n n yan s ra bilimsel içerikle zenginlefltirilmifl bir program da sunacak. Fransa da faaliyet gösteren eczac kooperatifi Cerp Ruen in e itimcisi Marite Tourtier in sunaca "Eczanelerde Vitrin Düzenleme, Teflhir ve Tanzim" konusu ile Prof.Dr. Demir Tiryaki nin sunaca "Genetik Serüven ve htiyarlamadan Yafllanmak" konular n n yan s ra sa l k alan ndaki pek çok konu alan ndaki uzman kifliler taraf ndan ele al nacak. Her y l ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken seminer, e itim ve aktivitelere kat lmak isteyenlerin önceden sitesinden kay t yapt rmas gerekiyor.

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

Yo un Bir Mart Yaflad k...

Yo un Bir Mart Yaflad k... ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding CEO su F. Bülend Özayd nl : Tüketiciye Daha da Yak n Bir Topluluk Olaca z! e-dönüflüm...8 Bilgi Ça na Dönüflüm fiartt r. IT Yat r mlar Bir Merkezden

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5

çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Selçuk Ecza Deposu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2 Faaliyet Göstergeleri, fiirket Profili 3 Vizyon, Misyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6-7

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor...

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor... Türkiye ilaç endüstrisinde; HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2 üreticisi, 38 i ithalatç HABER olmak üzere toplam 134 firma Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı