stanbul Ecza Koop büyümeye devam ediyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul Ecza Koop büyümeye devam ediyor"

Transkript

1 AYLIK BÜLTEN fiubat 2007 SAYI 29 Merhaba Ocak ay nda, alan m zda ve belki de uzun süredir ülkemizde ilk kez bir meslek örgütü olarak eczac lar, sa l kl yaflam koflullar n n tüm bireylere eflit koflullarda sa lanmas n ve tabii ki bunlar n hayata geçmesi için de eczac lar n sorunsuz sa l k hizmeti verebilmesinin gerekli flartlar n oluflturulmas n n gerçekleflmesi istemiyle 14 Ocak 2007 Pazar günü Kad köy skele Meydan ndayd lar. Ülkenin hemen hemen her yerinden eczac - lar n yo un olarak kat ld bu eylem, oldukça düzenli bafllad ve eczac lar m za yak flan bir flekilde de bitti. Genel olarak sa l k hizmetine olan yaklafl m n ticari olmaktan vazgeçilmesi gerekti inin; sa l kta dönüflüm program n n uygulamada yaratt sorunlar n giderek artt - n n dile getirildi i mitingde, sa l kta dönüflüm program n n gerek maddi gerekse manevi yükünün eczac lar n üstünde oldu una dikkat çekilirken; eczac ve eczanelerin sa l k hizmetinin olmazsa olmaz bir bilefleni oldu- unun unutulmamas gerekti i belirtildi. Özet olarak, uygulanan ilaç ve sa l k politikalar n n tüm ilgili kesimlerin görüfllerinin de dikkate al narak yap lmas gerekti i ve eczac lar n sorunsuz bir ilaç ve sa l k hizmeti verebilmesi için gerekli koflullar n sa lanmas istendi. Bafllang çta da belirtti im gibi bu eylem, son dönemlerde sivil toplum örgütlerinin düzenledi i mitinglere bak ld nda; say sal anlamda önemli bir kat l m n sa land, sa l k alan ndaki sorunlara sadece kendi aç s ndan bak lmayan, ülke boyutunda ve genel anlay flla sorunlar n dile getirildi i bir Eczac Mitingi olarak gerçeklefltirildi. Sonuçta YAfiAMAK VE YAfiATMAK Ç N yap lan eczac lar n bu mitinginde dile getirdi- i konular ve sorunlara iliflkin gerçekçi çözümlerin yaflama geçmesini; yani sonuçlar n görmek istiyoruz. Eczac lar n ekonomik ve sosyal dayan flmas - n n önemli bir ürünü olan eczac kooperatiflerimizin 2006 y l çal flmalar n n sonuçlar da birlikten güç do du unu somutluyor. stanbul Ecza Koop 2006 y l n gerek büyüme, gerekse bilanço de erleri aç s ndan olumlu tablolarla kapatt. stanbul Ecza Koop un 2006 y l n önümüzdeki bültenlerde detayl bir biçimde de erlendirece iz. Ocak ay nda Çapa flubemiz yeni yerinde ve tam çeflitlilikle bölgesine hizmet vermeye bafllad. Her zaman vurgulad m z gibi stanbul Ecza Koop olarak amac m z, eczac lar n sahip ve mesul müdür oldu u serbest eczane sisteminin daha da güçlenerek hizmet vermesinin sürmesidir. Bu yöndeki çal flmalar m za siz ortaklar m z n verdi i destekle devam edece iz. Sa l cakla kal n Ecz. M. Sait Yücel stanbul Ecza Koop büyümeye devam ediyor Soldan sa a; Genel Sekreter Abdurrahman Akal n, 2.Baflkan fierife Serdar, Baflkan Sait Yücel stanbul Ecza Koop Temsilciler Meclisi 20 fiubat 2007 Sal günü stanbul Amatörler Evi Konferans Salonu nda topland. Meclis üyelerinin kooperatif faaliyetleri hakk nda bilgilendirilip görüfl ve önerilerin ele al nd toplant da, stanbul Ecza Koop un henüz resmi olmayan 2006 y l ekonomik verileri de aç kland. 80 e yak n üyenin kat l m yla gerçekleflen toplant da Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu haz r bulundu. Yönetim Kurulu Baflkan Sait Yücel, toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada stanbul Ecza Koop un netleflen ancak henüz resmi olmayan 2006 y l bütçe verilerini aç klad.yücel in aç klad verilere göre; 2006 y l nda 466 milyon YTL brüt ciro gerçeklefltiren stanbul Ecza Koop un aktif büyüklü ü bir önceki y la göre % 60 art flla 151 milyon 703 bin YTL ye ulaflt y l nda gerçekleflen faaliyetlerden 8 milyon 285 bin YTL gelir gider fark olufltu unu da belirten Yücel, stanbul Ecza Koop un planl bir flekilde büyüdü ünün stanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel taraf ndan Temsilciler Meclisi nde aç klanan verilere göre; stanbul Ecza Koop öngörülen bütçe hedeflerini gerçeklefltirerek, 2006 y l nda da büyümesini sürdürdü. Geçti imiz y l 466 milyon YTL brüt ciro gerçeklefltiren stanbul Ecza Koop un aktif büyüklü ü bir önceki y la göre % 60 art flla 151 milyon 703 bin YTL ye ulaflt. Temsilciler Meclisi Toplant s nda stanbul Ecza Koop un 2006 y l faaliyetleri de erlendirildi alt n çizerek "2000 li y llar n bafl ndan buyana belirledi imiz sa l kl büyüme hedefimize, her y l öngördü ümüz bütçe hedeflerini yakalayarak ad m ad m ulafl yoruz. Bu baflar n n sa lanmas nda ve devaml l - nda baflta eczac ortaklar m z olmak üzere tüm kooperatif çal flanlar n n pay büyüktür dedi. Toplant ya kat lan üyelerinin kooperatif faaliyetleri ile ilgili olarak görüfl ve önerilerinin de ele al n p tart fl ld toplant da, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz.fiehnaz Efeo lu taraf ndan stanbul-ankara Ecza Koop birleflme sürecine iliflkin bilgi verildi. Büyük buluflma Nisan da Farmavizyon Eczac l k Fuar "Ça dafl bir ülke, sa l kl bir toplum" slogan ile kap lar n aç yor. Sayfa 8 de

2 Tüm Eczac Kooperatifleri Birli i (TEKB) çat s alt nda toplanan eczac kooperatifleri bünyesinde yürütülen Süreç yilefltirme ve Süreç Yönetimi Projesi nin Sat fl- Da t m ana sürecindeki çal flmalar tamamland y l n n ikinci yar s nda bafllat lan ve halen devam etmekte olan proje kapsam nda; tüm kooperatiflerdeki, sat fltan da t ma kadar olan mevcut durum ele al n p de erlendirilerek eksiklikler tespit edildi ve eksikliklerin giderilmesi için yap lacak çal flma planlar uygulamaya haz r hale getirilerek çal flmalara baflland. Proje ana sürecine iliflkin yap lan çal flmalar ve elde edilen sonuçlar, 16 Aral k 2006 Cumartesi günü stanbul stinye Amatörler Evi nde yap lan bir toplant ile stanbul Ecza Koop un süreç yönetici ve sorumlular ile paylafl ld. Kooperatifin tüm birim yönetici ve H A B E R Süreç yilefltirme Projesi nin sat fl ve da t m ana sürecindeki çal flmalar tamamland Eczac kooperatiflerinin TEKB öncülü- ünde bafllatt Süreç yilefltirme ve Süreç Yönetimi Projesi nin Sat fl- Da t m ana sürecindeki çal flmalar tamamland y l n n ikinci yar s nda bafllat lan ve devam etmekte olan proje kapsam nda; tüm kooperatiflerdeki sat fltan da t ma kadar olan mevcut durum ele al n p de- erlendirilerek tespit edilen eksikliklerin iyilefltirilmesi çal flmalar na baflland. stanbul Ecza Koop Genel Müdür Yard mc s Levent Üzün Süreç yilefltirme Projesi nin de erlendirme toplant s na kat lan stanbul Ecza Koop birim yöneticileri ve sorumlular Genel Müdür Yard mc s Levent Üzün ile toplu halde sorumlular n n kat l m yla gerçekleflen toplant da, süreçlerle ilgili olarak belirlenen yol haritalar ve yap lacak çal flmalara iliflkin uygulama planlar ayr nt l olarak ele al nd. Toplant n n aç l fl nda bir konuflma yapan stanbul Ecza Koop Genel Müdür Yard mc s Levent Üzün, Süreç iyilefltirme çal flmalar - n n eczac kooperatiflerinde; hizmet süreçlerini bir bütün olarak izleyebilmek, etkinli ini ve verimlili ini ölçmek, iyilefltirmeler yapabilecek metodolojiyi kooperatiflere yerlefltirmek ve bu metodolojiyi kurum kültürü haline getirmek amac yla bafllat ld n an msatarak süreç çal flmalar na iliflkin düflüncelerini flöyle dile getirdi: Süreç en k sa tan m yla; belirli bir girdiyi müflteriler için faydal bir ç kt ya dönüfltüren faaliyetler bütünüdür. Müflteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin veya süreçler zincirinin sonunda ortaya ç kt - na göre, bu ürün veya hizmetin hem müflteri beklentilerine uygun, hem de firma için düflük maliyetli olabilmesinin yolu süreci sürekli olarak incelemek ve gelifltirmekten geçmektedir. Süreç çal flmas n n sonucunda; yap lan ifl veya üretilen mamul her ne ise; onu ya daha h zl, ya daha kaliteli ya da daha ucuza yap yor hale gelmek gerekmektedir. Olaya böyle bak ld nda süreç yönetimi ve süreç iyilefltirme bir kerede yap l p bitirilecek bir proje de ildir. Firmada her kademedeki çal flan n kat l m n gerektiren ve devaml l k gerektiren bir ifl yapma biçimidir. Eczac kooperatifleri taraf ndan ortaklafla olarak yürütülen proje iki ana bölümden olufluyor; Birinci bölüm projeye esas süreçlerin mevcut durumunun haritalanmas (IS) ve mevcutta karfl lafl lan kopukluklar belirlenmesi çal flmalar n ; ikinci bölüm ise; mevcut durumda karfl lafl lan kopukluklar gideren, rekabetçi, projenin amaç ve hedeflerine uygun innovatif süreç modelinin (SHOULD) oluflturulmas çal flmalar n kaps yor. Liderli ini Edak Ecza Koop tan Alpay Onkardefller in yapt Proje Ekibi; Fahriye Tükel ( stanbul Ecza Koop), Hamiyet Do du, Arzu Kaman-Göksel Önal, Mehmet fienyi it (BEK) ve Sema Sar kaya dan (EDAK) olufluyor. stanbul Ecza Koop proje sahipleri proje yönetim ekibi ile birlikte (solda), Toplant da proje her ekip sorumlusuyla ayr ayr de erlendirildi (üstte) 2

3 H A B E R Çapa fiube yeni yerinde Kooperatifimizin Çapa fiubesi yeni hizmet binas na tafl nd y l bafl ndan itibaren yeni yerinde hizmet vermeye bafllayan flubenin lojistik alt yap s yenilendi ve personel say s da bölgenin ihtiyaçlar na göre art r ld. stanbul un en önemli sa l k merkezlerinin yer ald bir bölgede bulunan Çapa fiube de gerçeklefltirilen yeni yap lanma, flubenin tam hizmet kapasitesine kavuflmas na olanak sa larken bölgeye verilen hizmetin h z ve kalitesi de artacak. tam hizmet verme kapasitesine kavuflmas - na olanak sa larken bölgeye verilen hizmetin h z ve kalitesi de artacak. stanbul Ecza Koop Çapa fiubesi nin yeni hizmet binas ve flubede gerçekleflen yeni yap lanma konusunda fiube Müdürü Coflkun Akp nar flu bilgileri verdi: stanbul un sa l k merkezi konumundaki bölgesinde bulunan ve 10 y l önce hizmete aç lan stanbul Ecza Koop Çapa fiube si 2007 y l bafl ndan itibaren yeni hizmet binas nda hizmet vermeye bafllad. Bölgedeki merkezi konumu de iflmeyen fiubenin yeni hizmet binas na tafl nmas yla birlikte; lojistik alt yap s yenilenip kapasitesi art r l rken, personel say s da yeni hizmet plan na uygun olarak art r ld. Önemli sa l k merkezlerinin yer ald bir bölgede bulunan Çapa fiube de gerçeklefltirilen yeni yap lanma, flubenin bundan böyle Yeni hizmet binam z daha önce hizmet verdi imiz noktaya 100 metre mesafede ve fiziki olarak hareket kabiliyetimizi art racak bir konumda. Yeni hizmet binam z toplam 600 m 2 kullan m alan na sahip 4 kattan olufluyor. Yeni binam zda; stok, sevkiyat, sat fl ve yönetim birimlerimiz ba ms z çal flma alanlar - na sahip. Daha önce ithal a rl kl olarak çal - flan flubemiz bundan böyle tam hizmet anlay fl yla faaliyetlerini sürdürecek. Bu anlay fla uygun olarak lojistik altyap m z genifllettik ve personel say m z art rd k. Ring servis yapan moto ve yaya kurye ekiplerine ilaveten saatli rota sistemi de kurarak hizmet alan m z genifllettik. fiu anda 39 personel, 16 araç ve çeflitlili i yüksek stok yap m zla hizmet bölgemizde bulunan üye eczanelerimize sat fltan, hizmet dan flmaya kadar stanbul Ecza Koop un tüm hizmetlerini ulaflt r yoruz. Daha önce Topkap Suriçi nden Eminönü ne kadar uzanan hizmet bölgemize Zeytinburnu ve Eyüp ilçeleri s n rlar nda yer alan baz üye eczanelerin de dahil edilmesiyle birlikte 250 ye yak n eczanemize bu flubemizden hizmet veriliyor olacak. stanbul Ecza Koop Çapa fiube Müdürü Coflkun Akp nar Çapa fiubesi yeni yerinde tam hizmet anlay fl yla faaliyetlerine devam ediyor (üstte) fiube sat fl ekibi ve yönetim personeli toplu halde (solda) 3 Çapa fiube iletiflim bilgileri: Adres: Deniz Abdal Mah. Çeflme Sok No:10 Çapa / stanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212)

4 8.000 i aflk n eczac seslendi: Eczac l k mesle i sahipsiz de ildir! stanbul da düzenlenen Büyük Eczac Mitingi nde bir araya gelen i aflk n eczac, yetkililere seslenip; ilaç ve eczac l k alan nda yaflanan sorunlar n acilen çözülmesini ve meslek haklar n n korunmas n isteyerek, sa l k alan nda yaflanan h zl de iflimin toplumsal sonuçlar ndan duyduklar endifleyi kamuoyu ile paylaflt. 14 Ocak 2006 Pazar günü stanbul Kad - köy Meydan nda gerçekleflen miting, baflta stanbul olmak üzeretürkiye nin dört bir yan ndan gelen eczac lar n Tarihi Haydarpafla Lisesi önünde toplanarak, Kad köy skele Meydan na yürümesiyle bafllad. Saat da en önde " Eczac l k Mesle i Sahipsiz De ildir" yaz l dev pankart n arkas nda oluflan kortej, ellerinde; ilaç, eczac l k ve sa l k alan nda yaflanan sorun ve istekleri yans tan pankart ve dövizler bulunan binlerce eczac n n att slogan ve düdük sesleri eflli inde mitingin yap laca alana kadar yürüdü. Mitinge kat lanlar n giydikleri beyaz önlük ve beyaz flapkalar n oluflturdu u görüntünün yan s ra; kat l mc lar n beraberlerinde getirdikleri enstrumanlardan yükselen seslerle renkli geçen yürüyüfle çevredeki vatandafllar da alk fllar yla destek verdiler. Haydarpafla dan Kad köy e kadar alk fl ve düdük sesleri eflli inde yürüyen eczac lar n miting alan ndaki yerlerini almaya bafllamas - n n ard ndan, bafllayan müzik yay n ve at lan Büyük Eczac Mitingi Haydarpafla Numune Hastanesi önünde toplanan eczac lar n iskele meydan na yürüyüflüyle bafllad sloganlar, alanda toplanan gruplar kaynaflt - r rken; tüm gruplar n alandaki yerlerini almas n n ard ndan sanatç Sad k Gürbüz ün seslendirdi i parçalar mitingin coflkusunu daha da art rd. Düzenleme Komitesi ad na stanbul Eczac Odas Baflkan Ecz. Zafer Kaplan n aç l fl konuflmas yla bafllayan miting, mitinge kat - lan meslek örgütü temsilcilerinin konuflmalar yla devam etti. stanbul Eczac Odas Baflkan Ecz. Zafer Kaplan konuflmas nda; mitingi eczac lar ezildi i, emekleri ve hizmetlerinin karfl l n alamad klar için düzenlediklerini belirterek, ancak buraya sadece eczac lar n sorunlar n de il, tüm toplumun sa l k sorunlar n konuflmaya geldiklerini söyledi. Eczac lar n yan s ra; eczac teknisyenleri, eczac kalfalar ve eczac kooperatiflerinin yönetici ve çal flanlar n n da kat ld miting olays z flekilde son buldu. Mitingde flu talepler öne ç kt : 1- Ç kar lan her yeni yasa ve yönetmelikle hak kayb na u ruyoruz. Hak kayb n önleyecek yasal düzenlemeler istiyoruz. 4

5 Ecz. Gaye Yalç n Gaye Eczanesi, Eyüp - stanbul Bugün hakk m z aramak, sesimizi duyurmak ve insanlara do rular anlatmak için buraday z. Bu eylem bir ad m. Sadece umuyoruz; umar m bir fleyler düzelir. Bu att m z ad mla yükselen ses inflallah bir yerlere gider ve bizim sesimizi duyarlar. Ecz. Mehmet Do an Mart Eczanesi, Ankara Ankara da duyuramad - m z sesimizi duyurabilmek için geldim buraya. Eczac lar olarak bir çok sorunlar m z var. Bu sorunlar Ankara ya yeteri kadar duyuramad k, kimseye derdimizi anlatamad k; Ankara bu konuda ne yaz k ki sessiz kald. Buradan bu meydandan sesimizi, sorunlar m z bir yerlere ulaflt rmak için buraday m. Eczac - n n her geçen gün daha fazla ezildi ini, her gün haklar m z n parça parça elimizden al nd n duyurmak için buraday z. Umar m eczac lar n buradaki aktif durumu tüm Türkiye ye yay l r ve Ankara y da uyand r r. stanbul Ecza Koop yönetici ve çal flanlar n n da kat ld mitingde Türkiye nin farkl bölgelerinden gelen eczac lar renkli görüntüler oluflturdu (üstte) Mitingde ilk konuflmay stanbul Eczac Odas Baflkan Ecz. Zafer Kaplan yapt (solda) miting öncesi sanatç Sad k Gürbüz mini bir konser verdi (sa da) 2- Sürekli de iflen kurallar, yamal bohçaya dönen sözleflmeler de il, ak ll ca planlanan kal c sözleflmeler istiyoruz. 3- Avans de il, verdi imiz hizmetin eksiksiz karfl l n istiyoruz. 4- Provizyon sistemlerinden kaynaklanan hatalar n faturas eczac lara yüklenemez. Düzgün iflleyen ve sorunsuz bir provizyon sistemi istiyoruz. 5- Ödemelerin zaman nda ve tam yap lmas - n istiyoruz. 6- Meslek örgütlerimize yasalarla güvenceye al nm fl yetki ve sorumluluk verilmesini istiyoruz. 7- Eczac olmak mesleki bir formasyondur. Meslek hakk m z istiyoruz. 8- Bedelsiz kamulaflt rmalar n son bulmas n ve eczanelerdeki y k m n durdurulmas n istiyoruz. 9- Kademeli iskonto uygulamas n n yeniden düzenlenmesini istiyoruz. 10- Adil bir reçete da t m sistemi istiyoruz. Neden meydanlarday z? Ecz. lker Dolmac lker Eczanesi, Gebze - Kocaeli Bugün IMF nin ilaçtaki dayatmalar na, hükümetin birçok ilaçta yapt oldu bittisine karfl oldu umuz için buraday z. Bundan sonra bu alanda yaflanacak sürecin eczac için çok zor olaca n düflünüyorum. nflallah bu öngörümde yan l r m ancak, tüm yap lanlar gelece in daha zor olaca n gösteriyor. Ecz. Murat Karadeniz Karadeniz Eczanesi, Esenler - stanbul Hükümetin uygulad ekonomik politikalar n yaratt darbo azdan ç kmak için buraday z. Kamu skontolar n n eczaneye farkl yans mas, 2007 laç Al m Protokolü nde ödemelerin 75 güne ç kar lmak istenmesi, avans uygulamas ve buna benzer uygulamalara karfl oldu umuz için buraday z. Önümüzdeki sürece bakt m zda pek iyi görünmedi ini söyleyebilirim ancak, iyi olmas için çabalar m z sürdürece iz. En üst meslek örgütümüzün bu mitingde aram zda olmamas bizi üzüyor. Ecz. Eser Al Çuhadaro lu Eczanesi, zmit - Kocaeli Eczac l k mesle inin yok oluflunun önüne geçmek, eczanelerin serbestçe hizmet verebilmelerinin önünün aç l p halk n ilaca kolay ulaflabilmesinin önünü açmak iflçin buraday z. Eczac odalar n n eczac lar temsil hakk n n korunmas için buraday z y l nda 135 kez talimat de iflti; sa l k hizmetlerinin bilimsel boyutu ile halka ulaflmas, ulusal ilaç politikalar n n oluflturulmas için buraday z. Güvenilir ilaç yoktur; güvenilir doktor ve eczac vard r. 5

6 stanbul Ecza Koop un Trakya da bölge eczac odalar ile birlikte gerçeklefltirdi i toplant lara Edirne nin Keflan ilçesi ve Tekirda da yap lan iki toplant ile devam edildi. Toplant larda stanbul Ecza Koop un geliflen yap s ve faaliyetleri hakk nda bölge eczac lar bilgilendirilirken; Kooperatifimizin en genifl hizmet alanlar ndan birisi olan Trakya Bölgesi ndeki eczac odalar m zla birlikte gerçeklefltirdi i toplant - lara Edirne nin Keflan ilçesi ve Tekirda da yap lan iki ayr toplant ile devam edildi. stanbul Ecza Koop yöneticileri, bölge eczac odas temsilcileri ve bölgede faaliyet gösteren eczac lar n kat l m yla gerçekleflen toplant larda, stanbul Ecza Koop un geliflen yap s ve faaliyetleri hakk nda toplant - ya kat lanlar bilgilendirilirken; kooperatifin bölgeye verdi i hizmet kapasitesinin art r lmas konusunda daha fazla neler yap labilece i konusunda görüfl al flveriflinde bulunularak, karfl l kl olarak yap lmas gerekenler dile getirildi. H A B E R Trakya Bölgesi ndeki toplant lara Keflan ve Tekirda da devam edildi toplant lara kat lan kooperatif yöneticileri ve eczac lar, kooperatifin bölgeye verdi i hizmet kapasitesinin art r lmas konusunda daha fazla neler yap labilece i konusunda görüfl al flveriflinde bulunarak, karfl l kl olarak yap lmas gerekenleri dile getirdiler. Keflan Toplant s Bölgede yap lan toplant lar n ilki 18 Ocak 2007 Perflembe akflam Edirne nin Keflan ilçesinde gerçekleflti. Sofram Restaurant ta yap lan ve Edirne Eczac Odas Baflkan Bülent Varel ile Keflan, Uzunköprü ve psala da faaliyet gösteren bölge eczac lar n n kat ld toplant da stanbul Ecza Koop u Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter Ecz. Abdurrahman Akal n, Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. fiehnaz Efeo lu ve Denetleme Kurulu Üyesi M.H fz Aç kgöz temsil ederken; kooperatifimizin Sat nalma Müdürü Ayfer Ball k, Sat fl Müdürü Engin Aydo du, Pazarlama Müdürü Murat Öztürk ve Sat fl fiefi Erhan Aklan da toplant da haz r bulundu. EEO Baflkan Bülent Varel in aç fl konuflmas ile bafllayan toplant da; Ecz. Abdurrahman Akal n Kooperatifçilik Hareketi ve Eczac Kooperatifçili inin tarihçesi konusunda bir sunum yapt. Ecz. fiehnaz Efeo lu stanbul Ecza Koop un faaliyetleri kak nda toplant ya kat lanlar bilgilendirdi ve bölge eczac lar n n sorular n yan tlad.toplant konuflma ve bilgi al flveriflinin ard ndan verilen kokteyl ile son bulundu. Tekirda Eczac Odas Genel Sekreteri Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya n n (üstte ortada) aç fl konuflmas yla bafllayan toplant da, stanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel (üstte sa da) ve Genel Sekreteri Ecz. Abdurrahman Akal n (üstte solda) birer konuflma yapt lar. Toplant ya çok say da bölge eczac s kat ld Tekirda Toplant s Trakya daki ikinci toplant 1 fiubat 2007 Perflembe günü Tekirda il merkezinde gerçekleflti. Tekirda Eczac Odas n n ev sahipli inde Yelken Kulübü nde gerçekleflen toplant ya stanbul Ecza Koop Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel, Genel Sekreter Ecz. Abdurrahman Akal n ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. M. H fz Aç kgöz kat l rken, E itim Koordinatörümüz Ecz. Ertu rul Paçal ile sat fl ve bölge hizmet dan flmanlar n n haz r bulundu u toplant ya; Tekirda Eczac Odas yöneticileri nin yan s ra Tekirda Merkez, Malkara ve fiarköy lçelerinde görev yapan çok say da eczac kat ld. Tekirda Eczac Odas Genel Sekreteri Tolga Mumcu Çetinkaya n n aç fl konuflmas yla bafllayan toplant da Ecz. Abdurrahman Akal n stanbul Ecza Koop un bölgedeki çal flmalar na de inen bir konuflma yapt. Akal n n ard ndan Yönetim Kurulu Baflkan Ecz. M. Sait Yücel kooperatif çal flmalar n anlatan bir sunum ve durum de erlendirmesi yaparak toplant ya kat lanlar kooperatif faaliyetleri hakk nda bilgilendirdi. Toplant ya kat lan eczac lar n sorular n n yan tlanmas n n ard ndan verilen kokteyl ile toplant sona erdi. Keflan toplant s na kat lan eczac lar kokteylde(sol üstte) Edirne Eczac Odas Baflkan Ecz. Bülent Varel ve Genel Sekreterimiz Ecz. Abdurrahman Akal n la birlikte (Sol altta) 6

7 H A B E R Mustafa Nevzat tan büyük ad m laç üretim standartlar n n belirlenmesinde dünyan n en önemli resmi kuruluflu olarak kabul edilen Amerikan G da ve laç Kurumu FDA, n n üretim standartlar n onaylad Mustafa Nevzat laç Sanayi ABD ye ihracat yapan ilk Türk ilaç firmas oldu. ürk ilaç sektörünün önde gelen firmalar n- Mustafa Nevzat laç Sanayi A.fi. tesis- Tdan lerindeki denetlemelerini tamamlayan Amerikan G da ve laç Kurumu FDA (Food and Drug Administration), firman n üretim standartlar - n n, ABD standartlar n karfl lad n onaylad. FDA taraf ndan verilen bu onayla, halen ABD de FDA nezdinde 27 dosyas ruhsatland rma aflamas nda bulunan Mustafa Nevzat, gerekli ruhsatlar al nd ktan sonra ABD ye ilaç ihraç eden ilk Türk ilaç firmas olacak. 21 fiubat 2007 Çarflamba günü stanbul Swiss Otel de düzenlenen bir bas n toplant s ile FDA n n karar n kamuoyu ile paylaflan Mustafa Nevzat yetkilileri, ABD pazar için kendilerine iddial ifl hedefleri belirlediklerini vurgulayarak, 2012 y l nda ABD ye 300 milyon dolarl k ihracat yapmay hedeflediklerini aç klad lar. Toplant da; al nan FDA onay n n, sadece Mustafa Nevzat için de il, Türk ilaç sektörü için de önemli bir ad m oldu unu vurgulayan Mustafa Nevzat laç Sanayii A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Cengiz Sezen flunlar söyledi: "Bir çok konuda Türk ilaç sektörüne öncülük yapan Mustafa Nevzat, d fl pazarlara aç lma konusunda da bu misyonunu yerine getiriyor. FDA onay ile birlikte, dünyan n en büyük ilaç pazar olan ABD pazar na ürünlerimizi sunma olana bulaca z. Biz, ilaç flirketlerimizin küresel vizyona sahip olmalar ve d fl pazarlara aç lmalar gerekti ini düflünüyoruz. Türk ilaç sektörünün bunu yapacak teknik kapasiteye ve nitelikli insan gücüne sahip oldu una inan yoruz. Mustafa Nevzat laç Sanayii A.fi. Genel Müdürü Levent Selamo lu ise her zaman en yüksek standartlarda faaliyet göstermeye özel bir önem verdiklerini hat rlatarak, FDA taraf ndan verilen onay memnuniyet ve gururla karfl lad klar n belirtti. YEN ÜRÜNLER / Ocak 2007 FDA n n karar n Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Cengiz Sezen (solda) ve Genel Müdür Levent Selamo lu (sa da) birlikte aç klad lar Ürün Adı Firmas Etken Madde Endikasyonu Fiyat Barkod No Ruhsat Tarihi KDV Oran Molekül Türü ACT Q 200 MCG GENES S FENTAN L S TRAT KANSER A RILARININ KONTROL ALTINA ALINMASI TL Nis-06 8 ORJ NAL ACT Q 400 MCG GENES S FENTAN L S TRAT KANSER A RILARININ KONTROL ALTINA ALINMASI TL Nis-06 8 ORJ NAL ACT Q 800 MCG GENES S FENTAN L S TRAT KANSER A RILARININ KONTROL ALTINA ALINMASI TL Nis-06 8 ORJ NAL APRAX N FORT 10 TAB. ABD BRAH M NAPROKSEN SODYUM ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 4.34 TL Nis-95 8 JENER K APRAX N FORT 20 TAB. ABD BRAH M NAPROKSEN SODYUM ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 6.80 TL Nis-95 8 JENER K BUCCOTHERM JEL SSE TERMAL KAYNAK SUYU D fi VE A IZ BAKIM SPREY 9.00 TL ORJ NAL BUCCOTHERM SPREY SSE TERMAL KAYNAK SUYU D fi VE A IZ BAKIM SPREY TL ORJ NAL CON EL 4 MG TAB. DEVA BEN D P N H DROKLORÜR ANT H PERTANS F, ANT ANJ NAL TL Tem-06 8 ORJ NAL D VATOR 40 MG 30 TAB. DROGSAN ATORVASTAT N ANT L P DEM K TL Eki-06 8 JENER K EFERV T CALC UM+D V T. FNF CALC UM,V TAM N D3, V TAM N C V TAM N TAKV YES VE KALS YUM EKS KL TL Eki-06 8 JENER K EFERV T MULT V TAM N FNF MULT V TAM N VE M NERAL V TAM N TAKV YES 9.90 TL Eki-06 8 JENER K EP XX 1000 MG TAB ABD BRAH M LEVET RASETAM ANT EP LEPT K TL A u-06 8 JENER K EP XX 250 MG TAB ABD BRAH M LEVET RASETAM ANT EP LEPT K TL A u-06 8 JENER K EP XX 500 MG TAB ABD BRAH M LEVET RASETAM ANT EP LEPT K TL A u-06 8 JENER K FEKS NE 120 MG 10 TAB DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K 5.37 TL Tem-06 8 JENER K FEKS NE 120 MG 20 TAB DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K TL Tem-06 8 JENER K FEKS NE 180 MG 10 TAB. DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K 6.87 TL Tem-06 8 JENER K FEKS NE 180 MG 20 TAB. DROGSAN FEKSOFENAD N HCL NON-SEDAT F ANT H STAM N K TL Tem-06 8 JENER K FORT NE 100 MG 15 TAB. B L M FLURB PROFEN ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 6.56 TL Tem-06 8 JENER K HUMALOG M X 50 KARTUfi LILLY %50 NSÜL N L SPRO %50 NSÜL N L SPRO PROTAM N D ABETUS MELL TUS TEDAV S NDE TL A u-00 8 ORJ NAL MUNEKS 50 MG 40 KAPSÜL MUSTAFA NEVZAT BETA GLUKAN BA IfiIKLI I KUVVETLEND RME AMACIYLA TL Mar ORJ NAL SODERM EMÜLS YOJEL ORVA BUFEKSAMAK PRUR TLER N SEMPTOMAT K TEDAV S NDE 6.59 TL Nis-04 8 ORJ NAL LOSAPRES PLUS 100 MG TAB DEVA LOSARTAN POTASYUM, H DROKLOROT AZ D ANT H PERTANS F TL Oca-06 8 JENER K LOSAPRES PLUS 50 MG TAB DEVA LOSARTAN POTASYUM, H DROKLOROT AZ D ANT H PERTANS F TL Eki-06 8 JENER K LUBR N VAJ NAL OVÜL NOBEL PEG-20,PEG-40,POL SORBAT 80 VAJ NAL KURULUK TL ORJ NAL MAJEZ K 100 MG 15 TAB. SANOVEL FLURB PROFEN ANALJEZ K,ANT NFLAMATUAR 6.56 TL Eki-95 8 JENER K MAXALJ N 100 MG 15 TAB. ABD BRAH M FLURB PROFEN ANALJEZ K,ANT NFLAMATUAR 6.56 TL May-05 8 ORJ NAL MAX MUS 100 MG 15 TAB. DROGSAN FLURB PROFEN ANALJEZ K,ANT NFLAMATUAR 6.50 TL Ara-06 8 JENER K M CTONORM DRAJE DR.F.FR K PROP VER N HCL H PERAKT F MESANE TEDAV S TL Nis-06 8 JENER K PLETAL 100 MG 60 TAB ABD BRAH M S LOSTAZOL SKEM K SEMPTOMLARIN TEDAV S NDE TL Eki-06 8 ORJ NAL PLETAL 50 MG 60 TAB ABD BRAH M S LOSTAZOL SKEM K SEMPTOMLARIN TEDAV S NDE TL Kas-06 8 ORJ NAL ROTATEQ AfiI MERCK SHARP BEBEKLERDE VE ÇOCUKLARDA GASTROENTER T DOHME ROTAV RÜS AfiISI VAKALARININ ÖNLENMES NDE TL Kas-06 8 ORJ NAL RUNOMEX FORT 10 TAB. YEN LAÇ MELOKS KAM ANALJEZ K, ANT ROMAT ZMAL 6.55 TL Eki-06 8 JENER K TENSART 16 MG TAB. ABD BRAH M KANDESARTAN S LEKSET L ANT H PERTANS F TL Ara-05 8 JENER K TENSART 8 MG TAB. ABD BRAH M KANDESARTAN S LEKSET L ANT H PERTANS F TL Ara-05 8 JENER K TENSART PLUS TAB. ABD BRAH M KANDESARTAN S LEKSET L ANT H PERTANS F TL Ara-06 8 JENER K XEFO RAP D 10 TAB. ABD BRAH M LORNOKS KAM ANALJEZ K, ANT NFLAMATUAR 6.12 TL fiub-06 8 ORJ NAL Yerel Süreli Yay n - Bask : fiubat 2007 Ücretsiz da t l r Sahibi stanbul Ecza Koop ad na Yön. Kur. Bflk. Ecz. M. Sait YÜCEL Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ecz. Temel AKKAN Yay n Yönetmeni Katk da bulunanlar Tasar m - Uygulama Bask : Erol BOSTANCI : Mete DEM REL, Erdal ALTIN, rem IfiIK, Hakan SOYSAL : ATÖLYE : SAFA Tan t m ve Matbaac l k Hiz. Ltd. fiti. Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Ard ç Sk. Merter - stanbul Tel: (0212) pbx stanbul Ecza Koop Yalç n Korefl Caddesi Arif A a Sokak No: 29 Yenibosna - stanbul Tel: (0212) (0212) Faks: (0212)

8 Büyük buluflma Nisan da Tüm Eczac Kooperatifleri Birli i (TEKB) taraf ndan 5 y ldan bu yana düzenlenen ve her geçen y l büyüyerek gelece e tafl nan eczac l k fuar bu y l farkl bir boyut kazand. "Ça dafl Bir Ülke, Sa l kl Bir Toplum" slogan ile düzenlenen fuar, bu y l Farmavizyon Eczac l k Fuar olarak Nisan 2007 tarihlerinde yeni yeri CNR Ekspo Center da aç l yor. Farmavizyon Eczac l k Fuar 2007, TEKB nin vizyonunu ve tecrübesini 15 bini aflk n sektör mensubuyla buluflturacak bir platform oluflturacak. Fuar metrekarelik alanda, eczac l k ve sa l k sektöründe faaliyet gösteren özel sektör, kamu kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerini ayn platformda bir araya getirerek bilgi ve görüfl al flveriflinde bulunabilmelerini sa layacak. Fuar süresince sektörün bilgi ve birikiminin eczac larla paylafl - laca çeflitli seminer ve konferanslar n yan s ra, eczac lar n mesleki geliflimi ile ilgili etkinlikler de düzenlenecek. Farmavizyon Eczac l k Fuar n n kat l mc profilini reçeteli ilaçlar, dermokozmetik ve kiflisel bak m ürünleri, bitkisel ürünler, triyat ve kozmetik ürünleri, bebek ürünleri, diyabetik ürünler, ortopedik ürünler, optik ürünler, eczane donan m ve ekipmanlar, eczane sarf ve ambalaj malzemeleri, t bbi malzeme ve cihaz üreticileri ve tedarikçileri, sektörel yay nc - lar, sa l k hizmeti tedarikçileri oluflturuyor. Fuar n ziyaretçi profilinde ise eczac lar, doktorlar; hastane yöneticileri ve çal flanlar ; ilgili ö retim üyeleri ve ö renciler; fuar ürün gruplar na yönelik üretici ve sat c lar; ilgili kamu kurumu çal flanlar ; Ö renci Platformu nda bu y l "Türkiye de Eczac l n Gelece i"ni tart fl lacak Sektörün tüm temsilcileri Farmavizyon da... TEKB taraf ndan befl y ldan bu yana düzenlenen eczac l k fuarlar nda yer almaya özen gösteren, sa l k sektörünün önde gelen firmalar Farmavizyon Eczac l k Fuar nda da yerlerini ald lar. Özellikle piyasaya yeni giren markalar n ve ürünlerin de yer alaca fuarda kat l mc firmalar 3 gün boyunca stand alanlar nda farkl aktiviteler gerçeklefltirecekler. Farmavizyon da ilk kez sa l k meslek örgütleri, üniversiteler ve sivil toplum kurulufllar na kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri özel alanlar yarat ld. Farmavizyon un yeni yap lanmas ile TEKB nin misyonuna uygun olarak ilaç ve sa l k alan n n tüm bileflenlerini tek çat alt nda toplanmas hedeflendi. dernek, birlik ve vak f üyeleri ile bas n mensuplar yer al yor. Farmavizyon da ilk kez fuar alan, kat l mc firmalar n ifl ve hizmet alanlar na göre kategorilendirilerek ziyaretçilerin fuarda geçirecekleri süreyi daha verimli kullanmalar na olanak sa layacak flekilde düzenlendi. Yine ilk kez fuarda ziyarteçiler, 3 ana temaya göre planlanm fl ilgi alanlar na göre e itim, seminer ve aktiviteleri daha rahat izleyebilecekler. Buna göre; fuar n birinci gününde eczane iflletmecili i, ikinci gününde farmasötik bak m, üçüncü gününde ilaç d fl özel alanlar ele al nacak. 3 gün sürecek fuar boyunca TEKB, kat l mc firmalar, sivil toplum kurulufllar ve sa l k meslek örgütleri birbirinden farkl e itim, seminer ve çeflitli etkinlikler gerçeklefltirecek. TEKB Yönetim Kurulu Baflkan Ecz.Sait Yücel, Farmavizyon Eczac l k Fuar n n CNR Fuarc l k iflbirli i ile 2007 y l ndan itibaren daha genifl ve yeni bir konseptte ziyaretçileri ile buluflaca n, özellikle düzenlenecek e itim, seminer ve konferanslarla TEKB nin eczac üyelerinin geliflmesi ve sa l k alan nda daha da önemli bir yere ulaflmalar hedefine destek sa layaca n belirterek bu önemli organizasyonda TEKB ve eczac kooperatiflerinin Eczac adaylar "Türkiye de Eczac l n Gelece ini" tart flacak Farmavizyon Eczac l k Fuar kapsam nda gerçeklefltirilecek olan Farmavizyon Ö renci Platformu nda Türkiye deki eczac l k fakültelerinin ö rencilerinin kendi içlerinden seçtikleri temsilciler, yine kendi oylar ile belirledikleri konu olan "Türkiye de Eczac l n Gelece i"ni tart flacaklar. lki geçti imiz y l yine fuar kapsam nda düzenlenen ve ses getiren Ö renci Platformu nun bu seneki çal flmalar Aral k ay nda bafllad ve temsilci ö renciler Ocak ay nda TEKB ev sahipli inde düzenlenen tan flma toplant s nda bir araya gelerek bu senenin konusunu toplanan öneriler aras ndan oylama ile belirlediler. Farmavizyon boyunca kendilerine ayr lm fl özel salonda çal flmalar n sonuçland racak olan Ö renci Platformu temsilcileri, sonuç bildirgelerini fuar n son günü saat 16:00 da yapacaklar deklarasyonla tüm Türkiye ye duyuracaklar. amac n n sadece ticari bir fuar düzenlemek de il, içinde yer ald sa l k alan n n etik de erlerine sahip ç kan bir anlay fl ile bu do rultudaki de erleri önde tutan kat l mc lar bir araya getirmek ve tan - tabilmek oldu unu söyledi ve fuara yeni bir vizyon katmaktaki amaçlar n n eczac lar taraf ndan düzenlenen tek fuar Farmavizyon u uluslar aras boyuta tafl may hedeflediklerini de sözlerine ekledi. Farmavizyon Eczac l k Fuar, TEKB taraf ndan ulusal ve uluslar aras boyutta deneyim sahibi fuarc l k firmas CNR Ekspo Fuarc l k ile birlikte gerçeklefltiriliyor. Farmavizyon Eczac l k Fuar CNR Ekspo Center Hall 1 de Farmavizyon Eczac l k Fuar, CNR Ekspo Center Hall 1 de, metrekarelik alanda 13 Nisan saat 11:00 de ziyaretçilerine kap lar n açacak. Mezunlar n nostaljik buluflmas Farmavizyon da... Farmavizyon Eczac l k Fuar n n buluflma imkan sa lad bir di er etkinlik de Eczac l k Fakültesi Mezunlar n n buluflmas olacak. Fuara kat lan Eczac l k fakültesi Mezunlar Dernekleri taraf ndan gerçeklefltirilecek etkinlikte, her fakültenin mezunlar kendilerine ayr lan salonda ve saatte bir araya gelerek eski günleri yad edecekler. Bu buluflmaya kat lmak isteyen mezun eczac lar sitesinden kay t yapt rabilirler. Farmavizyon Bilgi Platformu na kay t yapt rmay unutmay n... Farmavizyon kapsam nda gerçekleflecek Bilgi Platformu, 3 gün boyunca 3 ana bafll kta düzenlenecek olan seminer, e itim ve konferanslarla ziyaretçilere renkli bir fuar ortam n n yan s ra bilimsel içerikle zenginlefltirilmifl bir program da sunacak. Fransa da faaliyet gösteren eczac kooperatifi Cerp Ruen in e itimcisi Marite Tourtier in sunaca "Eczanelerde Vitrin Düzenleme, Teflhir ve Tanzim" konusu ile Prof.Dr. Demir Tiryaki nin sunaca "Genetik Serüven ve htiyarlamadan Yafllanmak" konular n n yan s ra sa l k alan ndaki pek çok konu alan ndaki uzman kifliler taraf ndan ele al nacak. Her y l ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken seminer, e itim ve aktivitelere kat lmak isteyenlerin önceden sitesinden kay t yapt rmas gerekiyor.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

nsan Kaynaklar Geli imi

nsan Kaynaklar Geli imi nsan Kaynaklar Geli imi Motivasyon, Görev devri ve De erlendirme 1 Faaliyet yönetimi Faaliyet yönetimini sa lamak için a a daki yollar takip edilebilir: - Beklentilerin örneklendirilmesi - Tüm proje organizasyonu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 243 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 47 Üretici

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı