istanbul TiCARET ODASI is PROGRAMI BüTCESi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TiCARET ODASI is PROGRAMI BüTCESi,"

Transkript

1 istanbul TiCARET ODASI 1989 is PROGRAMI, ve BüTCESi,

2 /JJs LEBIB YALKIN YAYlMURl _,, VE BASlM /ŞLERI A.Ş. Meclis Mebusan Cad_ No: 327 Dursun Han Kat: Salpazar ISTANBUL Tel: Hat

3 SUNU Ş ODA MOCLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Sayn Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, Malumlar olduğu üzere, işbaşna geldikten ksa bir süre sonra, kymetli bir. arkadaşmz ardndan da değerli Yönetim Kurulu Başkanmz kaybetmenin üzüntüsünü yaşadk. Bu kayplardan duyduğumuz ac sonsuzdur. Huzurlarnzda ebediyete intikal eden tüm Meclis Üyelerimizi rahmetle anyoruz. Bizler, Yönetim Kurulu olarak İş Programmz istikametinde ve hatta öngörülen çalşmalar da aşarak faaliyetlerimizi sürdürdük. Başarl olduk ise bu sizlerin eseridir. Odamzn, son yarda bozulmaya yüz tutan ve büyük ölçüde üzüntümüze mucip olan kardeş Odalar ve Odalar Birliği ile ilişkileri siz Sayn Üyelerimizin destek ve katklar ile düzeltilmiş, Odamz ad geçen kuruluşlar nezdinde hakettiği yeri ve saygnlğ yeniden kazanmş bulunmaktadr. Sayn Üyeler, 1988 ylnn ikinci yarsnda, beklenmedik baz olaylarla karşlaşlmştr. Örneğin, yerel seçimlerin erkene alnmas için yaplan referandum ekonomik politikalarda sapmalara sebep olmuş, bunun sonucu hedeflenen ekonomik amaca varlamamştr. Özeikle enflasyonun hzlanmas, Yönetim Kurulumuzu bu konu üzerinde hassasiyetle durmaya, ilgilileri sürekli ve ciddi şekilde uyarmaya mecbur brakmştr.

4 - IV - Kamu maliyesi ve bütçe ile ilgili alnmas öngörülen önlemler de ayr bir endişe konusunu teşkil etmektedir. Bütçe denkliğini sağlamaya yönelik, son vergi tedbirleri,uygulamada, iş alemine yeni külfetler yükleyecektir. İç ve dş borçlar konusundaki devaml ikazlarmza rağmen kamu sektörü artan ölçüde ksa vadeli borçlanmaya devam etmektedir. Faizlerdeki anormal yükseliş, özel sektörün yatrm ve istihdam imkanlarn geniş ölçüde daraltmaktadr. Yüksek enflasyon orta ve küçük tacirle birlikte esnaf da gün geçtikçe eritmektedir ylnda makro ve mikro düzeyde ayn sorunlarn etkilerini sürdürmeleri Ölçüsünde, konuya ilişkin çabalarmzn devam edeceği açktr. Enflasyonun yannda özeikle yüksek faiz, KİT'ler, dş ve iç borçlar, kamu maliyesi ve müteahhitlere yaplan ödemelerin durdurulmas gibi enflasyonu ve iş alemini etkileyen unsurlar üzerinde titizlikle durulacaktr. Sayn Üyeler, Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerimizin dert, şikayet ve isteklerinin Yönetim Kurulumuza intikali için direkt iletişim kanaarnn mevcudiyetine mukabil yüzbinleri aşan üyelerimiz böyle bir imkandan mahrum bulunmaktayd. Üyelerimiz ile etkin bir işbirliği ve iletişim sağlamak için geçen yl başattğmz çalşmalarmz arttrarak devam ettireceğiz. Bu arada sektör ve işletme bazndaki sorunlarn çözümünde söz verdiğimiz gibi küçük ve orta büyüklükteki firmalarmzn daima ön planda tutulduğunu belirtmek isterim.

5 - V yl çalşma ve araştrma program, ekonomik politikada ksa veya uzun vadede meydana gelecek değişiklikleri önceden görerek incelemek, ilgilileri zamannda uyarmak, ekonomideki yanlşlar ortaya koymak ve uygulamalar sağlkl bir istikamete yöneltmede Odamza düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek anlayşndan hareket edilerek hazrlanmştr. önümüzdeki çalşma ylmz ihracatta teşvik sisteminin bünyesinin değiştiği bir döneme rastlamaktadr. İhracat harnlemizde büyük katk ve gayretleri ihmal edilemeyecek olan küçük üretici ve ihracatçlar gözard etmeyecek bir teşvik sistennnin, bat ölçüsünde kurulmas çabas içincte olacağz. Gene 1989 ylnda, AT Komisyonunun tam üyelik başvunmuzla ilgili kararn vereceği ümit edilmektedir. Müzakerelerin başlatlmas sağlanabilirse camiamza daha büyük ödev ve sorumluluklar düşecektir. Bu itibarla, Avrupa Topluluğuna ilişkin faaliyetlerimizin hz kazanacağn ifade etmek isterim. Yukarda da değindiğimiz gibi, ekonomik kararlar birbirini takip etmektedir. İş Programna alnan konular, ekonominin temel müesseseleri ile ilgilidir. Münferit konular, üyelerimizin, sizlerin ikaz ve isteği üzerine incelemeye alnarak gerekli girişimler yaplacaktr.

6 - VI - Sayn Üyeler, 1989 yl içinde uygulanmak üzere çalşmalara başlad iki konu hakknda bilgi vermek istiyorum. Birincisi; hü ğmz kümet üyeleri ve yüksek düzeydeki bürakratlarmzla Meclis üyelerimizin katlacağ yemekli toplantlar düzenleyerek kamu kesimi ile karşlkl fikir alşverişinde bulunulmas imkanlarn sağlyacak hazrlklar içindeyiz. Diğeri ise, Odamzn büyük eksikliğini hissettiği senelerdir ihmal edilen ve Anadolu'da birçok Oda'nn sahip olduğu eğitim ve sosyal amaçl tesisler kurulmasna yönelik çalşmalarmzdr. Ayrca, ortağ bulunduğumuz İstanbul Dünya Ticaret Merkezi inşaatnn Odamza ek bir külfet getirmeden ortaya çkan yeni şartlara göre ve sahip olduğumuz haklarmz da azaltmadan devam için yaplmakta olan çalşmalarn önümüzdeki yl içinde sonuçlanacağn ümit etmekteyiz. Ekli İş Programnn incelenmesinden de anlaşlacağ üzere 1989 yl içinde baz uluslararas seminerler düzenlenmesi yoluna gidilecektir. Bütün ilgili çevrelerin katlm ile gerçekleştirilecek bu seminerlerde, belirli bir konu bütün yönleri ve derinliği ile ele alnacak, bilimsel analizler ve incelemeler yannda ekonomik politikaya ilişkin somut önerilerio de ortaya çkmasna çalşlacaktr.

7 - VII İş Programna ekli olarak sunduğumuz 1989 Bütçesi, Odamzn artan iş hacmi ve ekonomideki son olumsuz gelişmelerin ortaya çkardğ sorunlar araştrmaya imkan verecek bir görüşle hazrlanmştr. Yönetim Kurulumuz, 1989 ylnn olağanüstü zor koşuar altnda geçmeye namzet bulunduğunun idraki içinde yüce Meclisimizin destek ve teşvikine her zamandan fazla ihtiyaç duymaktadr. Bu konudaki duyarllğnza defalarca şahit olmuş naçiz arkadaşlarnz olarak, yardmlarnz esirgemiyeceğinize olan inancm belirtir, İş Program ve Bütçesinin Odamza hayrl olmasn, 1989 ylnn Türk Mietine refah ve mutluluklar getirmesini temenni eder,yönetim Kurulumuzun sevgi ve sayglarn sunarm. ~~~1v~ E. Yalm Erez YÖnetim Kurulu Başkan

8

9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 1989 YILI İŞ PROGRAMI I. EKG~OMİK ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER A. TÜRKİYE EK ONO Mİ Sİ B. RUTİN F AALİYEI'LER c. Dİ GER ARAŞTIRMALAR Ekonomik İstikrar Programlar İçinde Uygulanan Anti-enflasyonist Politikalar, Tedbirler ve Araçlar İle Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar ve Para Reformlar Ekonominin Liberasyonu Çerçevesinde Türk ve Yabanc Sermayeli Bankalar veya Yabanc İştirakli Bankalarn Yaps, Kaynaklar, Plasmanlar, Sermayeleri ve Yeni Transferleri Doğalgaz Anlaşmas Karşlğ Sovyetler Birliği'ne İhrac Protokole Bağlanan Maarn Üretimi, Talebi, İhracat Potansiyeli ve Protokole İlave Edilebilecek Yeni Maarn Tespiti Döviz Kuru Politikasndaki Son Gelişmeler ve TÜrkiye'de DÖviz Kuru Politikalar Türkiye'de İç ve Dş Borç Sorunlar Yabanc Sermayenin Çeşitli Sektörlere Göre Duyar l lk Analizi Yüksek Kredi Faizi Politikalarnn İşletmelerde Maliyet ve Üretim Kararlar Üzerindeki Etkisi Enflasyon ve Hane Halk Gelir Kaynaklar Hakknda Araştrma Kamu İç Borçlanmalarnn Kamu Dş Kesimler İçin Kuanlabilir Kaynaklar Üzerindeki Etkisi Enflasyonun İşletme Sermaye Talebi Üzerindeki Etkisi... 7

10 . Şiddetli - X - Sayfa No. Enflasyon DC::inemlerinde Faiz Politikas, Faizin Enflasyonla MÜcadele Arac Olarak Kuanlmas TÜrkiye'de Para Arzn Etkileyen Faktörler ve Para Arzn Kontrol Araçlarnn Etkiliği Araştrmas İTO Üyelerinin Sorunlar ve Beklentileri... 9 II. İÇ TİCARETLE İLGİLİ SORUNLAR A. GENEL SORUNLAR B. SEKTÖREL SORUNLAR... 1 O 1. Turizm Sektörü İnşaat Kesimi... lo 3. Dayankl Tüketim Maar Akaryakt S. Tüket~cinin Korunmas ve Gönüü Tacirler Taahhutnamesi III. DIŞ İLİŞKİLER A. DIŞ TANITIM Odamzn 1989 Ylnda Düzenleyeceği Fuarlar Yabanc Heyetlere Video Projeksiyon İle Brifing Tetkik Gezileri B. DIŞ TİCARET Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Çalşmalar a) Fon Uygulamasna İlişkin Çalşmalar b) Standart Uygulamalar... ls c) Gümrük Uygulamalar... s d) KDV İle İlgili Sorunlar... ls e) Tekstil Kotalar Dağtm Esaslar Konusundaki Çalşmalar... ls 2. Pazar Araştrmalar a) Güneydoğu Asya Ülkeleri Pazar Araştrmas... l6 b) Körfez Ülkeleri Pazar Araştrmas c) Benelüks Ülkeleri Pazar Araştrmas... 17

11 - XI- Sayfa Noo d) Gda Ürünleri İhracat Pazar Araştrmas Rehber Yaynlar Adres Bankas İhracatç Üyelerimizin Ödüendirilmesi.., IV. SEMİNER ÇALIŞMALARI A. TÜRKİYE'DE UYGULANAN SERBEST PİYASA EKONOMİSİ VE DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ B. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DEGERLENDİRİLMESİ C. KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA YAPILANLAR VE DÜNYADAK İ ÖRNEKLERİ D. ENFLASYON MUHASEBESİ E. ORTAK PAZAR İLİŞKİLERİNDE TÜRK ENDÜSTRİ SİSTEMİ NE OLMALIDIR F. İHRACAT EGİTİM SEMİNERİ G. VERGİ SEMİNERİ H. MİLLETLERARASI TÜRKİYE SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ KONGRESİ I. İHRACAT FİNANSMANI VE TEŞVİKLERİ V. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VI. EGİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ VII. ODA İÇİ ÇALIŞMALAR İKOCİ ootiim 1989 YILI BÜTÇESİ VE GEREKÇESi I. BÜTÇE GEREKÇE S İ II. GELİRLER III. GİDERLER IV YILI BÜTÇE TALİMATI... 59

12

13 9 8 9 YIL I i ş PROGRAMI

14

15 I- EK()N(]\iİK ARAŞTIRMA ve İNCELEMELER A- Türkiye Ekonomisi Geçen ylki İş Programmzda değinilen TÜrkiye ekonomisi ile ilgili sorunlar, günümüzde aynen hatta daha da artarak varlğn sürdürmüştür. Bu itibarla, 1989 ylnda da özeikle enflasyonun önlenmesi ve bunun ana nedenlerinin ortadan kaldrlmas hususundaki görüş ve ikazlarmz her vesile ile kamu organlarna yazl ve sözlü olarak iletilmeye devam edilecektir. Ayrca, ekonomik gelişmelere göre ve Hükümetçe alnabilecek tedbirlere yönelik olarak hazrlanacak raporlarmz yetkili organlara ve kamu oyuna sunulacaktr. B- Rutin Faaliyetler Yardan beri yaynladğmz Ekonomik Rapor (TÜrkçe ve İngilizce), Rakamlarla Türkiye Ekonomisi, Aylk Ekonomik Veriler' in hazrlanp yaynanmasna devam edilecektir. Bu arada, hazrlk çalşmalar tamamlanan yeni geçinme indeksi belirli bir deneme döneminden sonra, eski indeksle birlikte yaymlanmaya başlanacaktr. Revizyon çalşmalarn yürüten araştrma grubunda meydana gelen değişme ve olağanüstü gelişmeler Toptan Eşya Fiyatlar İndeksinin revzyonunu engeemiştir. 1989'da konu yeniden ele alnacaktr.

16 - 2 - C. Diğer Araştrmalar. Ekonomik İstikrar Programlar İçinde Uygulanan Antienflasyonist Politikalar, Tedbirler ve Araçlar Ülkelerdeki Uygulamalar ve Para Reformlar. İle Çeşitli TÜrkiye'de son 30 yl içinde 3 kere İstikrar Program uygulanmştr. Hemen her ülkede istikrar programlar, yüksek enflasyonun hakim olduğu bir ortarrda uygulanmaktadr. Bu sebeple anti-enflasyonist politikalar, istikrar programlarnn özünü teşkil etmektedir. Bu açdan ülkelerde uygulanmş TÜrkiye'deki uygulamalar da dahil çeşitli veya uygulanmakta olan istikrar tedbirlerinin incelenmesi, sonuçlarnn değerlendirilmesi, uygulanabilir olanlarn tespit edilmesi,ülkemiz bakmndan önem taşmaktadr. Ayrca, para reformlarnn daima şiddetli enflasyon sonrasnda para birimindeki değer kayb karşsnda yeni bir birim ihdas ihtiyacndan doğduğu dikkate alnarak; şiddetli enflasyon sonrasnda yaplan para reformlarnn istikrar programlar ile yakn bir ilişkisi bulunup bulunmadğ bu çalşmada incelenecektir.

17 Ekonominin Liberalizasyonu Çerçevesinde Türk ve Yabanc Sermayeli Bankalar veya Yabanc İştirakli Bankalarn Yaps, Kaynaklar. Plasmanlar, Sermayeleri ve Yeni Trans:ferleri 'den bu yana finans kesimine artan ölçüde yabanc sermaye girişi gözlenmekte, yabanc sermayeli banka says hzla artmaktadr. Bu bankalarn ve bağl olduklar ana bankalarn sermaye yaps, plasman alanlar, şekil ve usueri ile özeikle kar transferleri gittikçe önem kazanmaktadr. alnan Bu araştrmann yaplmasndaki amaç, son yarda parasal tedbirlerin, TÜrk banka sistemin de sebep olduğu sonuçlar saptamaktr. 3. Doğalgaz Anlaşmas Karşlğ Sovyetler Birliği ne İlrac Protokole Bağlanan Maarn Üretimi, Talebi, İhracat Potansiyeli ve Protokole İlave Edilebilecek Yeni Maarn Tespiti. Sovyetler Birliği ile yaplan anlaşma sonucu alnan doğalgaz karşlğnn% 40'lk bölümünün maa ödenmesi ülkemiz açsndan bir imkandr. Serbest döviz kaynaklarmz zorlamadan borcumuzu ödeyebilmek için Protokol'de yer alan maar ile yeniden ilave edilebilecek maarn tespiti konusunda bir çalşma yapmak gerekmektedir.

18 - 4 - Çünkü, üretimi artrmadan, borcumuzu mal ile öderneğe mecbur kaldğmz takdirde, ihracatmzn,özeikle Bat Avrupa'ya ihraç şans olan baz maarda, yön değiştirerek Sovyetler Birliği'ne kaymas sözkonusu olabilecektir. Böyle bir bağmllğ ksmen ortadan kaldrmak için, üretimi artrmak ve yeni ihraç maar bulmak gereklidir. Bu amaçla, ilgili kuruluşlarla da işbirliği yaplarak, her sene ihrac gereken mal miktarn, olas artşlar da düşünülerek tespit edecek bir çalşma yaplacaktr. 4. DÖviz Kuru Politikasndaki Son Gelişmeler ve TÜrkiye'de DÖviz Kuru Politikalar. Bilindiği gibi, TÜrkiye gibi kalknma çabas içinde olan ülkelerin karşlaştğ sorunlarn başnda, ödemeler bilançosu sorunlarnn, geldiği daha özel olarak da döviz darboğaznn bilinmektedir. Ülkemizde, Cumhuriyetin ilk yarndan beri devam eden döviz açğ sorunu, gittikçe büyümekte ve önemi daha da artmaktadr. Dş borçlarmzdaki artşlarn arkasnda yatan temel etken, aslnda yardan beri devam eden döviz açğndaki birikimlerin sonucudur. Bu çalşmada, diğer politika tedbirlerinin yannda, uygun bir döviz kuru politikasnn izlenmesi konusu incelenecektir.

19 Tilki ye' de İç ve Dş Borç sonnar _ TÜrkiye'de kamu borçlar gerek iç gerekse dş borçlar itibariyle önemli boyutlara ulaşmştr. Bu nedenle, bu birikimlerin ülke ekonomisi üzerinde meydana getirdiği etkilerin ve muhtemel görülen gelişmelerin incelenerek önümüzdeki dönemlerde izlenmesi gereken politikalar çerçevesinde değerlendirilmelerinde yarar görülmektedir. Bu çerçeve içinde dş borç birikimleri ile ülkenin döviz kuanm ihtiyac ve döviz temin performanslar, iç borç birikimleri ile enflasyon ve kaynak kuaninda kamu-özel kesim dağlm gibi hususlar dikkate alnacaktr. 6. Yabanc Sermayenin Çeşitli Sektörlere Göre Duyarllk Analizi. İmalat yatrmlar veya hizmet ve finans sermayesi olarak ele alndğnda Ülkemize gelen yabanc sermayenin özeikle hangi sektörlere daha duyarl olduğunun nedenlerinin tespiti amacyla bir çalşma yaplacaktr.

20 - 6-7 _ Yüksek Kredi Faizi Politikalarnn İşletmelerde Maliyet ve Üretim Kararlar Üzerindeki Etkisi. TÜrkiye'de işletmeler, zayf mali yaplar nedeniyle, işletme sermayelerini finanse etmede ağrlkl olarak banka kaynaklarn kuanmaktadrlar. İşletme sermayesinin finansman için kuanlabilir kaynaklarn kstl olmas ve bir talep fazlalğ, üretim üzerinde kstlayc bir etki yaratmaktadr. Bu çalşmada kredi faizlerinin yükselmesinin, işletme sermayesinin finansman yoluyla, işletme maliyetleri ve üretim düzeyi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmştr. Araştrma. 8. Enflasyon ve Hane Halk Gelir Kaynaklar Hakknda Ülkemizdeki ücret gelirleri ve diğer gelirlere yönelik istatistiki bilgilerle, hane halknn fiili gelirleri arasnda büyük farkllklar olduğu düşünülmektedir. Mevcut istatistiki bilgilere göre enflasyonun hane halk üzerindeki etkisinin olmas gereken düzeyde bulunmamasnn nedenlerinin tespiti için anket metoduyla bir araştrma yaplarak sonuçlarnn değerlendirileceği bir çalşma planlanmştr.

21 Kanu İç Borçlanmalarnn Kamu Dş Kesimler İçin Kuanlabilir Kaynaklar Üzerindeki Etkisi. Ekonomide bütçe açklarnn Merkez Bankas kaynaklarndan finanse edilmesinin enflasyon üzerinde yarattğ olumsuz etkiyi gidermesi amacyla,son yarda bütçe açklarn kapatmak için izlenen iç borçlanmaya ağrlk veren politikalarn sonuçlarn değerlendirmek, bu araştrmann konusunu oluşturmaktadr. 10. Enflasyonun İşletme Sermayesi Talebi Üzerindeki Etkisi. TÜrkiye'de özeikle son on yl içinde karşlaşlan yüksek ve sürekli enflasyonun sonuçlarndan biri de üretim üzerindeki daraltc etkisidir. Temelde bu olayn çok boyutlu etkileri olmakla birlikte işletme sermayesinin hangi şekilde etkilendiği üretim üzerindeki kstlayc etkilerini değerlendirmek açsndan önem taşmaktadr. Bu görüşden hareketle; - Sürekli ve yüksek enflasyon işletme sermayesini aşndryormu? stabil mi brakyor? yoksa artrc bir etki mi yapyor? - Eğer aşndrma yönünde bir etki yapyorsa bu erozyonun ya rattğ ilave işletme sermayesi talebi ve buna bağl olarak doğan fon talebi nedir, gibi sorularn cevaplar araştrlacaktr.

22 Şiddetli Enflasyon DÖnemlerinde Faiz Politikas, Faizin Enflasyonla Mücadele Arac Olarak Kuanlmas. Son yarda artan enflasyon hz karşsnda uygulanan faiz politikasnn enflasyonla mücadelede nasl kuanldğ, ne ölçüde etkili olduğu konularnda bir çalşma yaplacaktr. 12. TÜrkiye'de Para Arzn Etkileyen Faktörler ve Para Arzn Kontrol Araçlarnn Etkinliği ayr Bir model çerçevesinde TÜrkiye'de para arznn iki dönem olarak 1980 'li ve 1980' li yarda geneikle hangi faktörlerden ne derece etkilendiğinin tespit edileceği bu çalşmada, öncelikle para arznn Merkez Bankasnn veya ticari bankalarn aktiflerindeki hangi kalemlerden dolay büyüdüğü ve bunun nedenleri araştrlacaktr. İkinci bölümde ise TÜrkiye' de para arznn kontrol edilebilmesi için kuanlan kontrol araçlarnn sahip olduklar etkiler ile etki süreleri ölçülmesi incelenecektir.

23 İTO Üyelerinin Sorunlar ve Beklentileri İTO üyelerinin genel olarak sektörleri ile ilgili sorun ve beklentilerin saptanmas amacyla yaplacak çalşmada, üyelerin İTO'yu nasl değerlendirdikleri ve Meslek Odalarna ilişkin çalşlacaktr. ne gibi beklentiler içinde olduklarnn belirlenmesine Ayrca araştrma srasnda Oda Gazetesinin nasl bir kitle tarafndan izlendiği tespit edilecek ve bu kitlenin talep ve beklentileri araştrlacaktr.

24 II. İÇ TİCARETLE İLGİLİ SORUNLAR A. GENELSORUNLAR Ticari hayat ilgilendiren şehiriçi nakliyecilik, yükçü bölükleri ile ilan edilen ücret tarifelerine uyulup uyulmadğnn denetimi, işportaclk, şirket nevilerine göre çeşitli mevzuatla getirilen farkl uygulamalarn değerlendirilmesi, taksitli satşlarla ilgili sorunlar, kredi problemleri gibi sektörü yakndan ilgilendiren sorunlar üzerine titizlikle gidilecektir. B. SEKTÖREL SORUNLAR L Turizm Sektörü Hükümet nezdinde girişimde bulunularak turizm politikasnn tespiti konusunda ne gibi çalşmalar yapldğ tespit edilecek, üyelerimizin bu konudaki fikir ve önerileri alnacak ve Bakanlk çalşmalarna katkda bulunulacaktr. 2. İnşaat Kesimi Toplu konut fonu uygulamasnda ferdi krediye ağrlk verilmesi, kredi miktarlarnn, günün şartlarna uydurulmas, sona eren İran/Irak savaşndan sonra yaplacak imar faaliyetlerinden üyelerimize de imkan sağlanmas, İmar Kanunu ceza uygulamas, İstanbul mücavir alanlarnda tatbikat planlarnn yaplmas ve ilçe belediyelerinin inşaat sektörüne yönelik uygulamalarn çözüme kavuşturulmas amacyla BÜyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kuruluşlar nezdinde gerekli girişimler yaplacaktr.

25 Dayankl TÜketim Maar Bu alanda perakende satşda bulunanlarn durumu, çalşma biçimleri, özeikleri ve sorunlarn kapsayan bir araştrma tamamlanmş olup, kj.sa zamanda ki tap halinde üyelerin istifadesine sunulacaktr. Taksitle mal alp taksitleri ödememiş tüketicilerin tespit edilerek, üyelerimize-bilgi sunulmasn amaçlayan çalşma ile ilgili hazrlklar tamamlanmaktadr ylnda üyelerimizin konuya gösterecekleri ilgi orannda bilgisayarmza gerekli bilgiler depolanacak ve uygulama başlatlacaktr. Sistemin işlerliği denendikten sonra kapsarnn genişletilmesi hususu üzerinde durulacaktr. Ayrca Şubat aynda başladğmz Protestolu Senetler ve Ödenmeyen Çekler konusunda üyelerimize bilgi verrneğe yönelik çalşmamz Merkez Bankas Kanununun 44. maddesi uyarnca 27 Haziran 1988'de durdurulmuştu. Ad geçen Kanunun ilgili maddesinin değiştirilmesine yönelik çalşmalarmz sonuçlandğnda bu faaliyetimize devam edilecektir. Gümrüksüz satş mağazalar ile ilgili mevzuatn aksayan ve haksz rekabete yol açan hükümleri ile ilgili girişim ve temaslarmz sürdürülecektir.

26 e Akaryakt Ham petrol ithalinin özeeştirilmesinin fayda ve mahzurlar- ile sistemin çalşma esaslar başta olmak üzere, sektörün bilinen ve yl içinde intikal edecek problemleri ele alnacaktr. ve Gönüü Tacirler Taahhütnamesi S.Ti.iketicinin Korunmas Tüketicinin korunmasna yönelik tüketici şikayetlerine çözüm bulunmas çalşmalar ile ayn amaçla uygulamaya konulan "Gönüü Tacirler Taahhütnamesi" sisteminin daha da yaygnlaştrlmas ve geliştirilmesi çalşmalarna devam edilecektir. Geçtiğimiz yl yaynlanan ve büyük ilgi gören Vergi Rehberi, yeni yaplan değişiklikleri de kapsayacak şekilde yeniden yaynlanacaktr. Ayrca 1988 yl kazançlar üzerinden en fazla Kurumlar ve Gelir Vergisi ödeyen üyelerimizin belirlenecek kstaslara göre ödüendirilmesine devam edilecektir.

27 13 - IIL DIŞ İLİŞKİLER A. DIŞ TANITIM L Ctlam.zn 1989 Ylnda DÜzenleyeceği Fuar lar 1989 ylnda aşağda belirtilen fuarlarn TÜrkiye Mii iştirakinin Odamzca düzenlenmesi kararlaştrlmş ve gerekli izin Hazine ve Dş Ticaret MÜsteşarlğ'ndan alnmştr. 6. Uluslararas Londra Gda ve İçki Fuar Uluslararas Milano Fuar - Uluslararas Selanik Fuar - Uluslararas Anuga Gda Fuar Ocak 1989 Nisan 1989 Eylül 1989 Ekim 1989 Ayrca, başka fuarlara da iştirak etme konular gündeme geldiğinde değerlendirilecektir. 2. Yabanc Heyetlere Video Projeksiyon İle Br if ing Odamz ziyaret eden yabanc heyetlerle yaplan toplantlarda ve düzenlenecek brifinglerde kuanlmak üzere ülkemiz hakkndaki genel bilgiler ile ekonomimiz ve dş ticaretimizdeki gelişmeleri ortaya koyacak bir video film yaptrlmas ve video projeksiyon sistemiyle sunulmas amacyla gerekli çalşmalar yaplacaktr.

28 Tetkik Gezileri Geçtiğimiz yarn tecrübelerinden de yararlanarak üyelerimizin yurt dşnda, mevcut ihracatn geliştirilmesi, yeni pazar olanaklar aranarak ihraç maarmzn çeşitlendirilmest amacyla çeşitli ülkelere ve fuarlara ve yurt içinde de değişik konularda tetkikler yaplabilmesi amacyla düzenlenmekte olan gezilere bu yl da devam olunacaktr. B. DIŞ TİCARET L Mevzuat ve Uygulamaya Yönelik Çalşmalar 1989 yl içinde de İthalat, İhracat, Gümrük ve Kambiyo Mevzuat ile ilgili uygulamalar izlenerek görüş ve önerilerimizin tespiti ve ilgili merciiere intikaline devam olunacaktr. Ayrca, aşağda belirtilen spesifik konularda da gerekli gtrişimler yaplacaktr. a) Fon Uygulamasna İlişkin Çalşmalar Baz kalemlerde uygulanan fonlarn yüksek olduğu, bu durumun gayri kanuni kanaardan ithalata ve dolaysyle haksz rekabete yol açtğ veya adet üzerinden fon alnmasnn mahzurlar hususunda, üyelerimizden gelen şikayetler yl içinde değerlendirilerek gerekli girişimler yaplacaktr.

29 - s - b) Standart Uygulamalar Özeikle ithalatta yürütülen standart kontrolünün baz kalemlerde yetersizliği ve alnan ücretlerin yüksekliği, ayn maln her ebad için ayr numune alnmas gibi hususlardaki sorunlar Odaca tekrar ele alnacaktr. c) GÜmrÜk Uygulamalar Ticaret mevzuatndaki vergi, fon, vb. gibi hususlardaki değişikliklerin komisyonculuğu tkanklklar diğer Yeşilköy Gümrük Antrepolar ardiye ücretleri, Dş fiili ithalatta sebep olduğu gecikmeler, gümrük snavlar, Erenköy Gümrüğü' nde meydana gelen gibi konular ile yl içinde ortaya çkabilecek sorunlar ilgili merciler nezdinde takip edilecektir. d) KDV İle İlgili Sorunlar Özeikle vadeli satşlarla ilgili KDV uygulamas, mümessierin dş ülkelerden gelen komisyonlarna uygulanan KDV gibi hususlardaki girişimlerimiz sürdürülecektir. e) Tekstil Kotalar. Dağ tm Esaslar Konusundaki Çalşmalar Bu konuda yaplan çalşmalar ve değerlendirmeler sonucu 1989 ylnda uygulanacak dağtm esaslarna ilişkin görüşlerimiz ilgili mercilere iletilmiş olup, yl içindeki gelişmelere göre devaml olarak takip edilecektir.

30 Diğer taraftan, ihracatmzn artrlmas konusunda önemli bir etken olduğuna inandğmz ihracat kredi sigortas sistemine en ksa zamanda işlerlik kazandrlmas amacyla yaplan çalşmalara devam olunacaktr. Keza Türk Exim Bank' araclğyle verilmekte olan ihracat kredilerinin, küçük değerlerle ihracat yapanlara da verilmesi konusunda gerekli girişimler yaplacaktr. 2. Pazar Araştrmalar Önceki yarda başlanlan ve mahainde yaplan pazar araştrmas çalşmalarna bu yl da devam olunacaktr. Birleşmiş Mietler Uluslararas Ticaret Merkezi yardr ülkemizde proje yardmlarn Devlet kurumlarna sağlamaktadr. İlk kez bu kurumlarn dşnda O::lamza sağlanan proje yardm kapsamnda 4 ayr çalşma gerçekleştirilecektir. Uluslararas Ticaret Merkezi ile müştereken tespit edilen bu çalşmalar şu başlklar altnda toplanmştr. a) Güneydoğu Asya Ülkeleri Pazar Araştrmas Çalşmada, ASEAN ülkeleri diye anlan ve Endonezya, Singapur, Malezya, Filipinler ile Tayland' kapsayan 5 Güneydoğu Asya ülkesinde gda maddeleri, inşaat malzemeleri, gibi seçilmiş baz ihraç ürünlerimizin pazar şans araştrlacaktr.

31 b) Körfez Ülkeleri Pazar Araştrmas Bu çalşmada Körfez ülkeleri olarak adlandrlan Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Ehirlikleri ve Umman 'da gda maddeleri, tekstil, mobilya ve mutfak malzemeleri gibi seçilmiş baz ihraç ürünlerimizin pazar şans araştrlacaktr. c) Benelüks Ülkeleri Pazar Araştrmas Çalşmada Hoanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerine havlu ve banyo giysilerinin ihraç imkanlar araştrlacaktr. d) Gda. ürüneri İhracat Pazar Araştrmas Ülkemizin gda ürünlerinde sahip olduğu potansiyelin değerlendirilebilmesi amacyla her iki ylda bir Hong Kong 'da açlan uluslararas gda fuarnda kiralanacak bir stand'a sadece gda ihracatçlarmzdan sağlanacak katalog, broşür ve numunelerle katlnlacak ve sergi süresince yaplacak anket çalşmas ile Uzakdoğu pazarnn hangi ürünlerimize ne ölçüde ilgi duyduğu tespit edilerek ihracatçlarmzn yönlendirilmesine çalşlacaktr.

32 Ayrca, Avustralya için bir pazar araştrmas yaplmas amacyla çalşmalara başlanlmştr. 3. Rehber Yaynlar Geçtiğimiz yl hazrlk çalşmalarna başlanan ve basm aşamasna gelen İthalatç Adres Kitab ile İhracatç Adres Kitab'nn ilgililere dağtm yl içinde gerçekleştirilecektir. Ayrca, Dş Ticaret İthalat ve İhracat Rejimleri son durumlarna göre yeniden baslarak üyelerimizin istifadelerine sunulacaktr. Bu yaynlarmzdan başka bu yl ilk kez olarak Dş Ticaret'le ilgili üyelerimize yönelik yeni bir yaynn hazrlğna başlanlmştr. "Dş Ticaret Bülteni" ad altnda aylk olarak yaynlanacak bu yayn ile üyelerimize, dş ticaret mevzuatndaki değişiklikler, ihraç maarmzn fiyatlar, önemli baz hammaddelerin fiyatlar, dş pazarlarda dş ticaretimizi ilgilendirebilecek mevzuat değişiklikleri, dş ticaret rakamlar ve Odamza gelen iş teklifleri hakknda güncel bilgiler verilecektir.

33 Adres Bankas Odamz,Ticari Dokümantasyon Şubesi'ndeki ticaret bilgileri veri tabanna tüm dünya ülkelerinden gelmekte olan "Türkiyeden mal talepleri"nin depolanmas tamamlanmştr yl başndan itibaren maln ihraç etmek isteyen üyelerimiz, yabanc ülkelerdeki muhtemel aiclar bilgisayar çkşl liste olarak alabileceklerdir. Yurt dş talep adreslerine, ülkelerine, ihracatç/imalatç ya da temsilci oluşlarna ve de ilgi duyulan maara göre ulaşmak mümkün olacaktr. ithalatç/imalatç Bu Şubemiz'de tüm dünya ülkelerindeki ihracatç/ firma adreslerini gösterir oldukça zengin bir ADRES KATALOGLARI koleksiyonu kazandrlmştr. Bu kataloglardan talep edilen adresierin fotokopi yoluyla çoğaltlarak üyelerimizin kuanmna sunulmas faaliyetimize devam olunacaktr. Ayrca, çeşitli h;~maddelerin dünya borsalarndaki fiyatlar da bilgisayarmza depo edilerek, ilgilenenlerin istifadelerine sunulacaktr. 5. İhracatç Üyelerimizin OOüendirilmesi 1965 ylnda ilk kez Odamzca başlatlan ihracat ve döviz kazandrc hizmetlerindeki başarlarndan dolay ödüendirilmekte olan üyelerimizin 1988 yl faaliyetleri dolaysyla ödüendirilmesi daha değişik kriterlerle ve farkl bir yöntemle bu sene de yaplacaktr.

34 IV- SEMİNER ÇALIŞMALARI A. TÜRKİYE' DE UYGULANAN SERBEST PİYASA EK~İSİ VE DÜNYA' DAKİ ÖRNEKLERİ TÜrkiye'de son yarda serbest piyasa ekonomisi uygulandğ ifade edilmektedir. Ekonomimizin, serbest piyasa ve rekabet sistemine ne ölçüde gerçekten dayandğ, diğer ülkelerde de uygulanan serbest piyasa sisteminin nasl olduğu, ne gibi istisnalarn tartşlacağ ve ne tür müdahalelerin bulunduğu konusunun ve ülkemizdeki uygulamalarla bir karşlaştrmann yaplacağ uluslararas bir seminer düzenlenecektir. B- TÜRKİYE EKCNa1İSİNİN DEGERLENDİRİLMESİ Türk ekonomisinin bugüne kadar alşlagelen kalplar içinde değil, yepyeni bir bakş açsndan ve ekonomiye son yarda katlan yeni unsurlarn da değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle bir Sempozyum yaplmas düşünülmektedir.

35 C. KİT' LERİN ÖZELLEŞTİRİIMESİ KONUSUNDA YAPILA.NLAR \JE DÜNYA' DAKİ ÖRNEKLERİ Kamu iktisadi teşebbüslerinin özel sektöre devri suretiyle devletin ekonomideki yerinin küçültülmesi, son yarda TÜrkiye'nin de gündeminde bulunmaktadr. Baz bireysel girişimler dşnda TÜrkiye'de henüz ciddi bir özeeştirme örneği bulunmamaktadr. Yaplan bir iki özeeştirme denemesi, şartlarn elverişli olmamas nedeni ile başarl olamamştr. Özeeştirme politik.::s bir bütün olarak ele alnarak, temel mal üreten karl tesislerin ister yerli ister yabanc olsun, özel sermayeye satlmasnn muhtemel sonuçlarnn gözden geçirilmesi lazmdr. Son yarda Fransa ve İngiltere'de ilginç özeeştirmeler gerçekleştirilmektedir. KİT yaps itibariyle ülkemize çok benzeyen Fransa'nn özeeştirme politika ve uygulamalarnn öğrenilmesinde yarar vardr. İngiltere'deki özeeştirme daha ziyade Public Utility denilen amme hizmeti mahiyetindeki teşebbüslerin özeeştirilmesine dayandğndan, TÜrkiye'deki özeeştirmenin nasl olmas gerektiği konusunda bir uluslararas seminer düzenlenecektir.

36 D_ ENFLASYOO' MUHASEBESİ _ Yaşanan hzl enflasyon nedeniyle işletme sermayelerinin erozyona uğradğ ve gerçek özkaynaklar yanstmayan bilançolar üzerinden yaplan vergilerin olumsuz etkileri dikkate alnarak, enflasyon muhasebesi sisteminin fayda ve mahzurlarnn ele alnacağ, sorunlarn ve çözüm yoarnn ortaya kanacağ uluslararas finans çevrelerinden de temsilcilerin katlacağ bir seminer düzenlenecektir. E. ORTAK PAZAR İLİŞKİLERİNDE TÜRK ENDÜSTRİ SİSTEMİ NE OLMALIDIR. Dünya' daki mevcut iki büyük ekonomik güç yannda bir üçüncü ekonomik güç olma yolunda çalşma yapan Avrupa Topluluğu, yalnzca ekonomik sorunlarn çözümlenmesindeki güç potansiyeli oluşturmak değil, ayrca Avrupa ktas düzeyinde politik bütünleşmeyi de hedeflemektedir. İleri düzeyde sanayileşmiş ülkelerin ortak olduğu bu kuruluşun ortaklğna başvuran ülkemizin bu topluluğun üyesi olmaya hazrlğ var mdr sorusunun tartşlacağ bu uluslararas Seminer Odamzn AT konusunda yapmay planladğ etkinlikler içerisinde düzenlenecektir.

37 F. İHRACAT EGİTİM SEMİNERİ İhracata yeni başlamş veya halen ihracatla uğraşan firmalarmzn ihracat personelinin eğitilmeleri ve uygulanmakta olan mevzuat hakknda bilgi verilmesi amacyla yaplmakta olan ve bir anlamda geleneksel hale gelmiş olan İhracat Eğitim Seminerimiz bu yl da gerçekleştirilecektir. G- VERGİ SEMİNERİ Vergi kanun ve uygulamalar hakknda üyelerimize bilgi aktarmak ve mensuplarmzn sorunlarnn çözülmesi amacyla her yl düzenlenmekte olan eğitici nitelikteki vergi seminerleri bu ylda düzenlenecektir. H. MiLLETLERARASI TÜRKİYE SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ KOOGRESİ Modern İktisat ve Ticaret Tarihi konusunda 30 yabanc bilim adamann katlacağ 5. Uluslararas Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi'nin bir Universitemizin organizasyonunda İstanbul'da düzenlenmesi çalşmalarna katlnacaktr. I. İHRACAT FİNANSHANI VE TEŞVİKLERİ 1989 yl ihracatta teşvik sisteminin değişeceği bir döneme rastlamaktadr. Bu teşvik ve finansman sisteminin özeikle küçük üretici ve ihracatçlara yönelik olarak kurulabilmesi amacyla diğer ülkelerdeki sistemlerin de incelenebileceği bir uluslararas seminer düzenlenecektir.

38 V. KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Yardr yapmakta olduğumuz Küçük Sanayide Kapasite Kuanm Araştrmas, Yan Sanayide Verimlilik konulu çalşma ile küçük sanayici üyelerimiz için düzenlenen Hannaver ve Milano gibi sanayi ve ticaret fuarlarna düzenlenen mesleki tetkik gezilerinin organizasyonu çalşmalarna 1989 ylnda da devam olunacaktr. Odamza kaytl küçük sanayici üyelerimizin tantmnn sağlanmas amacyla geçtiğimiz yarda baslan Küçük Sanayici Adres Kitab günceeştirilerek yeniden bastrlacaktr. Küçük sanayici üyelerimizin küçük sanayi siteleri ile diğer işyeri kooperatifleri nedeniyle ortaya çkabilecek sorunlarnn olunacaktr. çözümlenmesi ve yönlendirilmesi çalşmalarna devam

39 VI. EGİTİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ Odamzca yürütülen Akşam Teknik Kurslar, Stilist ve Modelist Kurslar, Bilgisayar ve Satş Eleman Yetiştirme Kurslar ile Pratik Akşam Ticaret Kurslar ile yl içinde ihtiyaç duyulacak diğer konularda açlacak kurslara geçen seneki esaslar dahilinde devam olunacaktr. Ayrca Odamzca verilen burslar günün koşuarna göre yeniden düzenlenecektir. Şimdiye kadar eğitim hizmetine sunulmuş bulunanlara ilaveten ilgililerle yaplacak görüşmeler sonunda belirlenecek ihtiyaca göre 1989 ylnda da okul, dershane,laboratuvar gibi yeni eğitim ve öğretim tesislerinin TÜrk Mii Eğitimine kazandrlmasna çalşlacaktr.ayrca, "'l'ürkiye'nin Eğitim Poli tikas" konusunda riinhasran orta eği tird.e fiilen çalşan öğretmeniere yönelik olarak bir yaz yarşmas düzenlenecek ve ödül töreni Öğretmenler Günü olan 24 Kasm 1989 günü yaplacaktr.

40 VII. ODA İÇİ ÇALIŞMALAR Üyelerimiz ve Oda personeli için eğitim ve sosya amaçl tesisler kurulmas için çalşmalar yaplacaktr. Ayrca Oda personelinin üyelerimize daha iyi hizmet verebilmesinin temini amacyla hizmet içi eğitimine devam olunacaktr. Geçen yl hazrlklarna başlanan aday tantc broşür TÜrkçe ve İngilizce olarak bastrlacaktr yl içinde Odamzn bütün birimlerinin bilgisayara bağlanmasna yönelik çalşmalara devam edilecektir. Odamz binasnn giriş katndaki fuayenin üyelerimizin ürettikleri maarn tantlmas ve diğer sergi etkinlikleri için kuanlmas amacna yönelik düzenleme ve çalşmalar yaplacaktr. Keza Odamz çevresinde yeralan parkn Ticaret ve Ekonomi Park olarak düzenlenebilmesi amacyla Belediye ile temasa geçilecektir.

41 1989 YILI BÜTÇESİ ve GEREKÇESİ

42

43 YILI BÜTÇESİ ve GEREKÇE Sİ I. BÜTÇE GEREKÇESİ 1989 yl bütçesi; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamzn, 1989 takvim yl içinde gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin harcamalar ile bunu karşlayacak gelir kaynaklarn içeren bir mali plandr. ruruluş amac, gayrisafi mii hasla içinde önemli bir yeri olan ticaret sektörünün iktisadi menfaatlerini, kamusal yarar gözeterek korumak olan Odamzn, 1989 yl bütçesinin hazrlğnda şu temel ilkeler geçerli olmuştur: Birincisi, yürürlükteki mevzuatn Odamza yüklediği kamusal nitelikteki görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi, İkincisi, yurtiçi ve uluslararas ticaret konusunda gelişen ve değişen koşuara uygun olarak iş programnda öngö rülen yeni tür hizmetlerin gerçekleştirilmesi. Bu temel ilkelerden hareket ederek düzenlenen 1989 yl bütçesinin hazrlanmasnda, kaynak ve harcama tahminlerinin yaplmasnda, Odamzn önceki yardaki, kesinleşmiş harcama ve gelir rakamlarndan ve TÜrk ekonomisi,üyelerimiz ve ticaret kesimine ilişkin saysal verilerden hareket edilmiş bulunmaktadr. Bu esaslar dahilinde düzenlenen 1989 yl bütçesinin "GELİR" ve "GİDER" ksmlar ile bu ksmlarda bulunan fasl ve maddeleri gösteren cetveer (Ek.l) 'de takdim edilmiştir.

44 YILI BÜTÇESİ II. GELİRLER 1989 yl bütçesinde Odamzn Gelirleri, yedi faslda toplanmştr. Gelirlerin tahmininde geçmiş yl bütçelerine ait kat'i hesaplar gözönünde bulundurulmuş ve ihtiyatl hareket edilmiştir. F A S I L - 1 KAYIT ÜCRETLERİ ve YILLIK AİDAT Odamz'n en önemli ve devamllk arz eden gelir kaynağn, Kayt Ücreti ve Yk Aidat teşkil etmektedir sayl Kanun'un, 3452 sayl Kanun'la değiştirilen 25'nci maddesine göre düzenlenen, "Ticaret ve Sanayi Odalar, Ticaret Odalar, Sanayi Odalar, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Kayt Ucreti ve Yk Aidat Tespit Usueri Yönetmeliği"ne göre hazrlanan, Oda Meclisi' nin tarih ve 13 sayl toplantsnda kabul edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlğ'nn onayna sunulan ve Bakanlğn tarih ve 88/769 sayl onay ile tasdik edilmiş bulunan, Odamz Kayt Ücreti ve Yk Aidat tarifesi aşağdaki tabloda gösterilmiştir.

45 KAYIT YILLIK DERECELER SERMAYE VEYA ÖZVARLIK ÜCRET İ AİDAT Fevka1ade ,- ve yukars , ,- l-a , , , ,- 1-B ,- 44~ , , ,- 1-C , , , ,- 2-A , ~.999, , ,- 2-B , , , ,- 2-C , , , ,- 3-A , , , ,- 3-B , , , ,- 3-C , , , ,- 4-A ' , , ,- 4-B , , , ,- 4-C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,-. - ' , , ,-

46 Gerçekçi bir bütçe tahmini yapmak için, son 3 yln tahsilat ortalamas esas alnarak; Fevka1ade Derecesi Tahmininden % 6 l-a " 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 4-A 4-B 4-C " " " " % 50 % 51 % 51 % 53 % 56 " " % 57 % 58 nispetinde indi- bütçeye lira aidat tahmini ko rim yaplmş, nulmuştur. " " " " " " " " " " " " % 20 % 19 % 17 % 19 % 27 % 22 % 24 % 28 % 33 % 40 % 48 % 50 Bu tahmini miktara; vefat, terk, iflas etmiş ve kayd kapandğ halde tescierini yaptrmamş bulunan adet meçhul firma tahakkuklar dahil edilmemiş olup, sözkonusu firmalardaki geçmiş yara ait alacak tahakkuklar,oda Meclisi' nin , , ve tarihli kararlar gereğince dondurulmuştur.

47 Bu durumda, Gelir BÜtçesinin birinci Kayt Ücretleri ve Yk Aidat fasl, aşağda dökümü görüldüğü gibi olacal<:tr. YILLIK DERECELER ADET AİDAT MİKTARI TUTARI Fevkalade , ,- l-a , ,- 1-B , ,- 1-C , ,- 2-A , ,- 2-B , ,- 2-C , ,- 3-A , ,- 3-B , '- 3-C , ,- 4-A , '- 4-B , ,- 4-C , '- s , , , , , , , ' , , , , ' , ,- Kaydiye Ücreti ' - Yekun ,- ===--====

48 FASIL 2 MUNZAM AİDAT 5590 sayl Kanun'un, 3452 sayl Kanun'la değiştirilen 26'nc maddesi gereğince; Üyelerimizin Gelir ve Kurumlar vergisine matrah teşkil eden,ticari ve snai kazançlarnn %o 8'i olarak hesap edilen ve o yl için tayin edilmiş bulunan yk aidat tavannn, beş kat ile snrlandrlmş bulunan munzam aidatn 1989 yl Bütçe tahmini, aşağda gösterildiği gibi yaplmştr (1989 Yl için tavan liradr). Madde 1- Ticari ve Snai Kazançlardan ,- Yekun... 5.ooo.ooo.ooo,- ========= F A S I L : 3 ÜCRETLER ve HARÇLAR Odamz'ca yaplan hizmetler karşlğnda alnmakta olan Ücretler ve Harçlar, Oda Meclisi'nin tarih ve 13 sayl, toplantsnda kabul edilen ve Sanayi ve Ticaret Bakanlğ'nn tarih ve 88/769 sayl onay ile tasdik olunan aşağdaki tarifeye göre düzenlenmiştir.

49 NEV'İ (HİZMETLER) Fatura Tetkik ve Tasdik Ücreti KADEMELER , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- - den yukars (Kademe tesbitinde K.D.V. hariç tutulur) Kayt, Tescil ve Diğer Suretler Tasdik Harc İmza Tasdikleri Distribütörlük ve Mümessiik Tasdik Harc Yeddivahitlik İnc. Üc. ve Belge Tasdik Harc Yeddivahitlik Belge Sureti Harc HİZMET ÜCRETİ ve TASDİK HARCININ TL'TARI 1.500' , , , , , , , , , , ' , , ,-

50 İthal Kotalar Taleplerini İnceleme Ücreti: a) Sanayicilerin İthal taleplerini inceleme ücreti (Tahsis edilen dövizin TL muadili üzerinden) ( ,-TL'n geçemez) %o 5 b) Acil İhtiyaç Kotas Taleplerini inceleme ücreti ( ,-TL'n geçemez) %o 5 c) Yatrm Kotas Taleplerini inceleme ücreti ( , -TL' n geçemez) %o 3 Tahkim, Uzlaştrma, Hakem Bilirkişilik Ücretleri: a) Uzlaştrma Kayt Ücreti 3.000,- b) Tahkime Başvurma Ücreti 5.000,- c) Hakem Bilirkişiye Başvurma Ücreti ,- Tahkim Yarglamas ve Uzlaştrma faaliyeti ile Bilirkişi Hakem Masraflar için Hizmet Ücretleri çekişme konusunun değerine göre alnr. ÇEKİŞME KONUSU DEGERİ (TL) HİZMET ÜCRETİ, , , , , , , , , , , , ,- ve yukars 100,000,-

51 Sair Belgeler: a) Numune Belgesi Tasdik harc (ithalatta) b) Mutemetlik Belgesi ücreti c) Makine park ile Banka Kredisinden istifade edeceklere verilen belge ücreti d) Fiili tüketim belgeleri ücreti e) İthalat yapacaklar için ihtiyaç tespit ücreti f) Mücbir sepep belges1 ücreti g) Sanayici belgesi tasdik harc 5.000, , , , , , ,- Üye says Üye says Üye says ve yukar h) Meslek ve Diğer Tasnif gruplar liste ücretleri: Üye says olanlarn Her Takm için , , , ,- ) TIR Karnesi Oda Hissesi i) Kapasite Tayin Ücreti Oda Hissesi ücreti kadar) k) Yabanc Dilde Tantma Belgesi ücreti 1) Yeterlilik Belgesi ücreti m) Vize için Tantma Belgesi ücreti n) Hüviyet Vesikas (ikinci talepte) ücreti (İlk hüviyet vesikas ücretsiz verilir) j) Bilirkişi Raporlar Oda Hissesi (1.000,- liradan az olmamak ve ,- liray geçmemek üzere bilirkişi 8.000, , , , , ,-

52 o) İndeks Belgeleri (Bildirge) ücreti 5.000,- p) Sanayici TÜketim ve Fiili Sarfiyat Belgesi ücreti 5.000;- r) İthalatç ve İhracatç Firmalar.liste ücretleri ,- s) Diğer Belgeler ve Ücretler tasdik harc 2.000,- t) İş Makinalarnn tescil işlemlerinde her bir iş makinasndan alnacak. tescil ücreti u) Her bir Tescil belgesi için alnacak onay ücreti , ,- Bu tarifeye göre Ücretler ve Harçlar Fasl aşağda dökümü görüleceği edilmiştir. gibi ,- lira olarak bütçeye dahil Madde 1- Fatura Tetkik ve Tasdik Ücreti ,- " 2- Kayt, Tescil ve Diğer Suretler Tasdik Harc ,- 3- İmza Tasdikleri ,- 4- Distribütörlük, Mümessiik ve Yeddivahit Tasdik Harçlar~ ,- 5- İthal Kotalar ve Taleplerini İnceleme Üc ,- 6- Tahkim, Uzlaştrma ve Hakem Bilirkişi Gelirleri ,- 7- Sair Belgeler Yeklin , ,- =======

53 F A S I L : 4 MİSİL ZAMLARI ve PARA CEZALARI 5590 sayl Kanun'un, 3452 sayl Kanun'la değiştirilen 25, 26 ve 77'nci maddelerine göre, tahakkuk ve tahsil olunan gibi, 1,-'er lira olarak ifade edilmiştir. Madde 1- Kaydiye ve Yk 2- Munzam Aidat 3- Cezalar Aidat gecikme zamm ve para cezalar,geçen yar bütçelerinde olduğu 1,- 1,- 1,- Yekun , ======= F A S I L : 5 YAYIN GELİRLERİ Odamz yayn organlarndan "İstanbul Ticaret Odas Mecmuas"nn ilgililere bedelsiz olarak gönderilmesine bu yl da devam olunacaktr. Diğer yayn organmz "İstanbul Ticaret" Gazetesinin haftalk basks 1989 yl için ortalama adet olarak planlanmştr. Bu fasln, Oda Mecmuas (Reklam) ve Oda Gazetesi (Abone ve Reklam) ile diğer yayn gelirleri maddeleri aşağdaki şekilde teklif edilmektedir. Madde 1- Oda Mecmuas (Reklam) ,- 2- Oda Gazetesi (Abone ve Reklam) ,- 3- Diğer Yayn Gelirleri ,- Yekun ,- ========

54 FASIL:6 DİGER GELİRLER Bu faslda mevduat faizleri, hisse senetleri temettüleri ve sair gelirler yeralmaktadr.odamz'n halen irad getiren gayrimenkulu ve tahvilat bulunmadğndan,maddeler 1,-'er lira ile açk tutulmuştur. Madde 1- Mevduat Faizleri ,- 2- Tahvilat Faizleri 1,- 3- Hisse Senetleri Temettüleri ,- 4- Gayrimenkul Gelirleri 1,- 5- Sair Gelirler ,- Yekun ,- ============= FASIL:7 TAHSİL EDİLECEK ESKİ ALACAKLAR Geçmiş senelere ait kayt ücretleri ve yk aidat ile munzam aidat alacaklarmzdan, 1989 ylnda tahsil edileceğini tahmin ettiğimiz miktarlar, bu faslda yeralmaktadr. Madde 1- Kayt Ücretleri ve Yk Aidattan 2- Munzam Aidattan Yekun , , ,- ========

55 Bu şekilde bütçenin " GELİRLER" ksm, aşağda dökümü görüldüğü gibi ,- lira olarak teklif edilmektedir. FASIL 1- Kayt Ücretleri ve Yk Aidat ,- 2- Munzam Aidat 3- Ücretler ve Harçlar , ,- 4- Misil Zamlar ve Para Cezalar 3,- 5- Yayn Gelirleri 6- Diğer Gelirler 7- Tahsil Edilecek Eski Alacaklar , , ,- YekUn ,- ==========

56 III. GİDERLER Odamz'n 1989 yl bütçesinde "GIDERLER" on fasla ayrlmş olup fasardaki tahminlerle ilgili açklamalar aşağda arzedilmiştir. F A S I L : 1 PERSONEL ÜCRETLERİ Bilindiği gibi personel ücretleri fasl Odamzda çalşan tüm personele ödenecek ücret, yakacak, aile, tedavi, doğum-ölüm vb.sosyal yardmlar,ödenek, ikramiye, sigorta primleri, fazla mesai ücreti, ayrlma tazminat ile öğle yemeği giderlerini kapsamaktadr. Geçen yl olduğu gibi bu yl da, Odamz personeline verilecek aylk yakacak yardm, ek gösterge ve özel hizmet tazminat ile 2/3 Ödenek ayn esaslara göre Ticaret ve Sanayi Odalar, Ticaret Odalar,Sanayi Odalar, Deniz Ticaret Odalar, Ticaret Borsalar, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar ve Ticaret Borsalar Birliği Personel Yönetmeliği ile 657 sayl Kanunun amir hükümleri gereğince Ödenecektir. Ayrca Odamz çalşanlarna aile, doğum-ölüm ile tedavi yardmlar sürdürülecek ve YÖnetim Kurulunca belirlenecek miktarlarda sosyal yardm yaplacaktr. Mays, Yasal olarak ödediğimiz 4 adet ikramiye, 1 Şubat, 3 3 Temmuz ve 2 Ekim tarihlerinde verilecektir. Sözleşmeli Personele ödenecek ücretler ise, sözkonusu yönetmeliğin l6.nc maddesine göre,yönetim Kurulunca yaplacak Sözleşmelerle tesbit edilecektir.

57 Personelin sigorta ve emeklilik primleri teşekkül paylar, Sigorta ve Emeklilik Sandğ statüsü hükümlerine göre hesaplanp bütçeye alnmştr. Oda Personeline verilmekte olan öğle yemeği masraf karşlğ olarak, bu yl bütçesine ,- liralk bir tahsisat konmuştur. Odamz iş akşnn daha çabuk ve etkin bir şekilde görülmesinin temini ile üyelerimizi büyük ölçüde ilgilendiren ticari bilgiler ve yurt dşndan gelen iş taleplerinin, doğru ve çabuk biçimde intikali için yaplan düzenlemeler Ek 2'deki kadro cetvelinde sunulmuştur. Böylece l'nci Personel Ücretleri Fasl, aşağdaki gibi tespit edilmiştir. 2- Sözleşmeli Personel Ücretleri 3- Geçici Personel Ücretleri 4- Sosyal Yardmlar 5- Ödenek ve İkramiyeler 6- Sigorta Primleri 7- Fazla Mesai Ücretleri 8- Oda Personeli Öğle Yemeği Masraf 9- Ayrlma Tazminat Madde 1- Memur ve Hizmetliler Ücretleri , , , , , , , ,- 1,- Yekiln ,- ========

58 FASIL 2 HUZUR HAKLARI Bu faslda; Oda Meclisi'nin, Yönetim Kurulu'nun ve komisyonlarn Huzur Haklar yer almakta olup, T.Odalar Birliği' nin 43. Genel Kurulunda kabul edilen kstaslara göre, Odamz huzur haklar yeniden düzenlenmiş ve beher toplant için ,- lira ödenmesi öngörülmüştür. Meclis Huzur Haklar, geçen yarda olduğu gibi üye adedineve Meclis'in ylda 17 defa toplanacağ tahminine dayanlarak hesaplanmştr. Yönetim Kurulu'nun da arzi ve zaruri haer hariç haftada bir, Komisyonlarn ise ayda bir defa toplanacağ düşüncesi ile bütçeye tahsisat ayrlmş olup, böylece fasl aşağdaki gibi arzedilmiştir. Madde 1- Meclis Huzur Haklar 2- Yönetim Kurulu Huzur Haklar 3- Komisyonlar Huzur Haklar , , ,- Yekun ,- ===========

59 FASIL 3 İDARE MASRAFLAR! Geçen yl bu fasl maddelerine ayrlan tahsisat, fiilen yaplan sarfiyat ve maddeler arasnda yaplan münakaleler de gözönünde bulundurularak, fasin masraf tahminleri aşağda arzedilmiştir. Madde 1- Seyahat Masraflar Yurtdşna yaplacak tetkik, fuar, kongre vb. geziler ile çeşitli konularda yurt içinde yaplacak seyahat masraflarnn karşlanabilmesi için, Oda Meclisinin tarih ve 13 sayl karar ile değiştirilen harcrah talimatnamesi de dikkate alnarak, madde tahsisat lira olarak teklif edilmektedir. Madde 2- Şehiriçi Yol Masraflar 1~ , ,- Bu maddeye Oda dşnda vazife gören memurlar ile diğer personelin zaruri yol masraflarn karşlamak üzere Tahsisat ayrlmştr. Şehiriçindeki, Kamu ve özel ulaşm araçlarnda meydana gelen artşlar dikkate alnarak günlük yol masraflarnn aşağdaki miktarda ödenmesi uygun görülmüştür.

60 istihbarat, Tevzi, Hal Mühür, Fiyat, Sanayi, Tahakkuk, Tahsilat, İstatistik, İcra ve Vize Takip Memurlar Madde 3- Kasa Tazminat Odalar, Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri gereğince, doğrudan nakit hareketlerinden sorumlu veznedar, tahsildar ve tahsilat görevlileri ile vezne hareketlerinden sorumlu müdür ve şeflerine verilebilecek kasa tazminat miktarlar gözönüne alnarak, maddeye tahsisat ayrlmştr. Madde 4- Seçim Masraflar Yürürlükteki Mevzuat gereğince, 1989 ylnda yaplacak Yönetim Kurulu Seçimleri nedeniyle, maddeye ,-lira tahsisat ayrlmştr. Madde 5- Krtasiye ve Matbua ve geçen yl fiili sarfiyat dikkate alnarak, bütçeye lira olarak dahil edilmiştir , , , ,- Madde tahsisat, piyasa fiyatlar

61 Madde 6- Hizmetliler Giyim Masraflar Teşkilat ve Personel Yönetmeliği' nin 143.ncü maddesi gereğince; giyecek yardm yaplacak personele ihtiyaç maddelerinin temini için ,- lira tahsisat ayrlmştr. Madde 7- Telefon (Konuşma ve Bakm) Telefon konuşma ücretleri ile santral ve telefonlarn bakm için, 1988 yl sarfiyat ve yeni konuşma ücretleri dikkate alnarak madde tahsisat lira olarak bütçeye dahil edilmiştir. Madde 8- Elektrik 1988 yl sarfiyat ve fiyat ar-' tşlar dikkate alnarak madde tahsisat lira olarak teklif edilmektedir. Madde 9- Posta ve Telgraf Masraflar , , , ,- İş hacminde meydana gelecek artşlar ve üyelerimize hizmetlerimizin daha iyi ulaştrlabilmesi için lira olarak teklif edilmektedir.

62 Madde 10- Temsil Masraf (Misafir Ağrlama) Odamz' ziyaret eden, Ticaret heyetlerinin ağrlanmas ile ilgili harcamalar, diğer Oda' lar ve benzeri mesleki kuruluşlarla yakn ilişkilerimizin geliştirilmesi ve işbirliğinin sağlanmas, en çok Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyen üyelerimiz ile başarl ihracatçlarmzn ve muhtemel diğer faaliyetlerin ödüendirilmesi törenlerine ait masraflar karşlamak üzere, madde tahsisat ,- lira olarak Bütçeye dahil edilmiştir. Madde - Oda Binalarnn Bakm, İdame Masraflar Temizleme ve Oda binalarnn yakacak, sigorta, bakm ve temizleme giderleri ile Oda içi çal~şmalarnn düzenlenmesi ile ilgili masraflar karşlamak üzere madde tahsisat, , lira olarak ayrlmştr. Madde 12- Kitap, Gazete,Mecmua, Mübayaa,Abone ve Ciltleme Masraflar siyle 1989 bütçesine, , lira tahsisat ayrlmştr , , ,- Oda faaliyetleri ile ilgili neşriyat takip ve temin edebilme gaye

BUTÇE KOMISYO U RAPORU

BUTÇE KOMISYO U RAPORU .. ISTANBUL TICARET ODASI 2001... BUTÇE KOMISYO U RAPORU 20.12.2001 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2002 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI is PROGRAMI ve.bütcesi,

istanbul TiCARET ODASI is PROGRAMI ve.bütcesi, istanbul TiCARET ODASI 1987 is PROGRAMI, ve.bütcesi, 29.11.1986 S U N U Ş ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGI'NA Malumlar olduğu üzere, İş Program ve Bütçelerinin hazrlanmasnda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik

Detaylı

ISTANBUL TiCARET ODASI. is PROGRAMI. ve BüTCESi,

ISTANBUL TiCARET ODASI. is PROGRAMI. ve BüTCESi, ISTANBUL TiCARET ODASI 1988 is PROGRAMI, ve BüTCESi, 1/F' LEBiB YALKIN YAYlMLARI ii8ji VE BASlM }ŞLERI A.Ş. Meclis Mebusan Cad. No: 327 Dursun Han Kat: 3 80040 Salpazar ISTANBUL Tel: 1521100/5 Ha1 S U

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2015 YILI TARİFELERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ 5174 sayılı TOBB Kanunu nun 24 üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği nin 5.maddesinde; Üyenin Odaya

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI ve BÜTCESi,

istanbul TiCARET ODASI ve BÜTCESi, istanbul TiCARET ODASI ve BÜTCESi, CAN MATBAA Cağaloğlu, Bi~kiyurdu Sokak Güz Han Kat 2 istanbul Tel : 523 74 13 SUNU Ş SAYIN ODA MECLİSİ BAŞKANLIGI NA İçinde bulunduğumuz yla ilişkin ekonomik gösterge~

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI 2003 BÜTÇE KOMiSYONU RAPORU 17.12.2002 Oda Meclisi Sayın Başkanlığına, Sayın Başkanlığınızca Komisyonumuza havale olunan, Oda'nın 2003 Yılı iş Programı, Bütçesi ve Personel Kadro

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI ve BüTCESi,

istanbul TiCARET ODASI ve BüTCESi, istanbul TiCARET ODASI ve BüTCESi, LEBiB V ALKIN VAYtMLARI VE BASlM 1 S LERI A.S, ISTANBUL S U N U Ş ODA.MECLİSİ SAYIN BAŞK.~IGI "NA 1985 yln idrak etmek üzere bulunduğumuz şu günlerde Ülkemizin içinde

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir bilançoların işlenmesi) Vergisi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 2010 YILI GELİR - GİDER BÜTÇELERİ VE GEREKÇELERİ ARALIK 2009 BÜTÇE TASLAĞI 2010 YILI BÜTÇESİ GELİR FASIL VE MADDELERİ CETVELİ FAS M.NO FASIL VE MADDE ADI 2009 YILI TAH FİİLİ(30/11/2009)

Detaylı

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN

SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 1 2015 2 285 215 123 79 80 95 98 91 102 61 2011 2012 2013 2014 2015 KAYDEDİLEN SİLİNEN SUNUM BAŞLIĞI BU ALANA YAZILACAKTIR YILLAR KAYDEDİLEN SİLİNEN 2011 79 80 2012 95 123 2013 98 61 2014 215 91 2015 285

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın

~lı 1. JllıT YILDIRIM Y 'netim Kurulu Başkanı ISTANBUL TICARET O DA S 1. Üyemiz, S ayın . ISTANBUL TICARET O DA S 1 S ayın Üyemiz, O dam ız bugün 230. OOO}i aşan üye sayısı ve 330 personeli ile ülkemizin ve hatta dünyanın en eski ve en büyük kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlarından

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI

istanbul TiCARET ODASI BiLANÇOSU KAT I HESABI istanbul TiCARET ODASI 31.12.1992 BiLANÇOSU VE KAT I HESABI ODA MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIGINA, Odamızın, 31.12.1992 tarihindeki hesap sonuçlarını gösteren ve Odalara ait yürürlükteki yasa ve yönetmelik ile

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

- 3 - İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM 2014 YILI İŞ PROGRAMI 1- GENEL EKONOMİK GÖRÜNÜM...3 Dünya Ekonomisinde Eksen Değişikiği...3 Türkiye Ekonomisi için 2014...4 2- TÜRKİYE EKONOMİSİNE İSTANBUL

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00

Geçmiş yıllardan Nisbi Aidat Alacakları 270.000,00 TOPLAM 1.006.340,00 AİDAT GELİRLERİ EK-1 GİRİŞ AİDATI GELİRLERİ 11.840,00 Memur maaş taban aylığı katsayısı x 300: 296,00 5.920,00 Bina Katkı Payı (Giriş aidatı tutarında): 296,00 5.920,00 MAKTU YILLIK AİDAT GELİRLERİ 454.000,00

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR

ANKARA TİCARET BORSASI TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR ANKARA TİCARET BORSASI 31.12.2015 TARİHLİ MUKAYESELİ BİLANÇOSU AKTİF 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler 364.385,67 258.570,96 2.210.677,06 1.740.821,72 Kasa 32.565,73

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (Ticari bilançoların işlenmesi) Kurumlar Vergisi Beyannamesi veya Gelir Vergisi

Detaylı

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ

01/07/2015-31/07/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ

01/02/2015-28/02/2015 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI %

KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % KAYDİYE ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI (2012 YILI İÇİN) DERECELER ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ ARTIŞ ORANI % 1 376,00 TL 410,00 TL 9,04 2 262,00 TL 285,00 TL 8,78 3 218,00 TL 238,00 TL 9,17

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER

2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER 2016 YILI BÜTÇESİ BÜTÇEYİ OLUŞTURAN CETVELLER Bütçe aşağıda yazılı maddeler dahilinde hazırlanmıştır. a) Bütçe tasarısı, -2016 tahmini gelir bütçesi -2016 tahmini gider bütçesi -Aidat tarifesi -Belge ve

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

... GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ALACAĞIN TÜRÜ Gümrük Vergisi Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Vergisi Tek ve Maktu Vergi Anti-Damping veya Antisübvansiyon Vergisi Çevre Katkı Payı Akaryakıt Tüketim Vergisi Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ

01/08/ /08/2016 Gider CETVELİ Gider CETVELİ Sayfa No: 1/ 02 02.01 02.01.001 02.01.002 02.01.003 02.02 02.02.001 02.02.002 02.03 02.03.001 02.04 02.04.001 02.04.002 02.04.003 02.04.004 02.04.00 02.04.006 02.04.007 02.04.008 02.04.009

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

Sirküler Rapor /205-1

Sirküler Rapor /205-1 Sirküler Rapor 25.11.2014/205-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRESİ 1 ARALIK 2014 PAZARTESİ GÜNÜ SONA ERİYOR ÖZET : 6552 sayılı Kanunun 73 üncü

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı