B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z"

Transkript

1 KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

2

3 Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren; tiyatro, sinema ve sergi salonlar yla, buras Küçük stanbul! AVRUPA BAfiKENT N N KÜLTÜR LÇES...

4 Dört buçuk y l önce göreve geldi imizdeki hayalimiz Küçükçekmece sahillerinde günbat m izleme ayr cal n yaflamak, yürüyüfl ve bisiklet yollar nda geziler yapmak, nefleyle oynayan çocuklar m z n yan bafl nda sevdiklerimizle doyas ya mavinin ve yeflilin tad n ç karmak, Küçükçekmece yi kültürün ve sanat n merkezi haline getirmekti. Çok flükür ki sonbahar n bu güzel günlerinde tüm bunlar baflarman n mutlulu u ve k vanc içerisindeyiz. 2

5 Aziz Hemflehrilerim; Sonbahar n serin ve güzel günlerinden merhaba. K fl mevsimine girmeden önce yazdan kalma güneflli ve güzel günler yafl yoruz. Mübarek Ramazan Ay n ve Bayram geride b rakt ktan sonra yeniden beraberiz. Okullar aç ld ve yavrular m z ders bafl yapt. nflallah karnelerini de sa l kla ve baflar yla al rlar. Önümüzde Kurban Bayram var. Dikkat ettiniz mi ilçemiz Sonbahar da ayr bir güzel. Sar, k z l, mor, erguvan yapraklar bize güzün geldi ini gösteriyor. Yollar süsleyen yapraklar... Gün bat m n n oluflturdu u renk cümbüflü... Mevsimler geçip, günler ilerledikçe Küçükçekmece ye Küçük stanbul ad n vermekle ne kadar isabetli davrand m z gördük. De erli Küçükçekmeceliler, Ramazan ay m z boyunca ilçemizde çok güzel bir atmosfer olufltu. Kurmufl oldu umuz çad rlar m zda misafirlerimizle Ramazan n güzelliklerini paylaflt k, fliir dinletileri, çocuklar için e lenceler, sohbet ve müzik dinletileriyle içimizdeki Ramazan coflkusunu herkesle paylaflt k. Bu Ramazan sizler sayesinde çok önemli bir ilke imza att k. Ramazan Gönüllüleri ad yla bafllatm fl oldu umuz kampanyam z ile ilçemizin gönüllü insanlar vas tas yla ihtiyac olan kiflilerin iftarlar n kap lar na kadar götürdük. Böylece siz de erli hemflehrilerimiz yard mseverlik duygular n n ne kadar yüksek düzeyde oldu unu göstermifl oldu. Bu çal flmam z n Ramazan ay sonras da çeflitli alanlarda devam etmesini diliyoruz. Bu anlamda tüm yard msever hamflehrilerimize sahip olduklar gönül zenginli inden ötürü teflekkürü borç bilirim. De erli Hemflehrilerim, Ekim Ay bafl nda stanbulumuz için çok önemli bir etkinlik olan uluslararas Cebit Eurasia Teknoloji fuar gerçeklefltirildi. Bu fuarda biz de Belediye olarak yer ald k. Belediyecilikte gerçeklefltirmifl oldu umuz e-belediye uygulamalar n tan tma f rsat bulduk. Fuarda herkese e-elediyecilik uygulamalar n n art k h z n n artt n, belediyeye gelen vatandafl m za özel sektörde hizmet alan bir müflteri gibi davran ld n ve kendisine o kalitede hizmet sunulmas gerekti ini bir kez daha ifade ettik. Bu yolda önemli ad mlar atmaya ve sizlere lay k hizmetler sunma gayretiyle çal flmaya devam edece iz. Dört buçuk y l önce göreve geldi imizdeki hayalimiz Küçükçekmece sahillerinde günbat m izleme ayr cal n yaflamak, yürüyüfl ve bisiklet yollar nda geziler yapmak, nefleyle oynayan çocuklar m z n yan bafl nda sevdiklerimizle doyas ya mavinin ve yeflilin tad n ç karmak, Küçükçekmece yi kültürün ve sanat n merkezi haline getirmekti. Çok flükür ki sonbahar n bu güzel günlerinde tüm bunlar baflarman n mutlulu u ve k vanc içerisindeyiz. Yeni say m zda buluflmak ümidiyle, hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyorum. 3

6 içindekiler Yetkin Dikinciler 6 RÖPORTAJ Eski Ramazanlar tad nda yaflad k 20 ETK NL K 10 Miniklerin sertifika heyecan RÖPORTAJ 12 stanbul da bir sürrealist SALVADOR DALI KONFERANS 28 ETK NL K Çocuklar bekleyen tehlike MADDE BA IMLILI I 24 Bilgi ça na B LG EVLER FORUM 35 HAKKI YALÇIN 38 S V L TOPLUM FEVZ ÇAKMAK 46 HOB BALIKÇILIK 51 YAVUZ RENÇBERLER 54 MEVLANA 58 D VAN DAN 60 LET fi M 63 KÜBRA DO RU 32 ENGELL LER REHAB L TASYON MERKEZ KASIM 42 MAHALLE MUSTAFA KEMAL PAfiA 48 MESLEK Ç ÇEKÇ LER 52 fi FALI B TK ALIÇ 56 MEHMET AK F ERSOY 59 Ö RETMENLER GÜNÜ 62 YEMEK 64 PS KOLOJ KULÜBÜ 16 MEKAN 66 K TAP 68 A AÇ/LAD N 70 PRAT K B LG LER 72 OKURLARDAN 74 S NEMA&T YATRO 76 CeBIT B L fi M FUARI 78 NTERNET 79 TEKNOLOJ 80 BULMACA

7 K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E D E H A Y A T KASIM - ARALIK 2008 Say : 23 Ne kadar teknoloji!.. Sahibi Küçükçekmece Belediye Baflkanl ad na Aziz Yeniay Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ali R za Altunel Genel Yay n Koordinatörü Recep Köse Genel Yay n Yönetmeni Cihat Demir Yay n Kurulu Recep Köse, Cihat Demir, Ayhan Metin, Ferdal Uzundurukan Yay n Dan flma Kurulu Ahmet Gedik, Ali R za Altunel, Enver fiengül, Halil Ortaç, Hüseyin Oflaz, Mübin Dursun, Recep Köse Grafik - Tasar m Mustafa Akada Haber, Araflt rma, Dosya Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, Buket Cömert, Yeflim Karabacak, Aytekin Akay Foto raf Aziz Kaya Cenk Türkezer Metehan Kurt Renk Ayr m, Bask ve Cilt Altan Bas m Ltd. KÜÇÜKÇEKMECE BELED YE BAfiKANLI I Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Telefon: Faks: Sevgili hemflehrilerim; Bilgisayar iyi de, geliflmek için kullan ld nda. Anlaml dozda, anlaml zeminlerde kullanal m teknolojiyi eyvallah. Ama uyuflturucu dozunda olmamal. Sevgiye de, gerçek iletiflime de zaman ve zemin kalmal. Ama s kl kla flehir insan, flehir çocuklar olarak ne yap yoruz? Birbirimize tebessüm edip, selamlaflmak, sevgiyle kucaklaflmak yerine saatlerce ekrandan sanal alemde, sevgiden, dostluktan, sevgiyle dokunufltan ve belki insanl ktan uzaklafl yoruz. Çocuklar da öyle yap yor. Ne seksek biliyor k zlar, ne de saklambaç oynuyor çocuklar. Nas l bir gelece e gidiyoruz diye hep birlikte düflünmemiz gerekmiyor mu? Çocuklar n televizyon ve internet karfl s nda gere inden fazla zaman harcamalar n n önlenmesine yönelik uzmanlar n ve ebeveynlerin çabalar - na katk sa lamak amac yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk oyunlar tan t m filmini haz rlatarak çocuklara bir alternatif sundu, RTÜK ü gerçekten tebrik ediyorum. Oyunlar daha yak ndan bakmak için adresini ziyaret edebilirsiniz. Ve biz de tam da bu duygularla, hep birlikte, sevgiyle elele fi R OYUNU fliirimizle geçmiflteki o s - cak günleri, gelecekte de ayn güzellikle yaflayabilmeyi ümit ediyor; Türk fliirinin büyük ismi Faz l Hüsnü Da larca y kaybetmenin derin üzüntüsüyle kendisine rahmet diliyoruz. Cihat Demir Genel Yay n Yönetmeni fi R OYUNU sim flehir oyunuydu çocukluk lüksümüz fiiir oyunu flimdi iyi ki gülüflümüz Bir yer vard bilinen her fleyin söylendi i Orhan Veli nin köyü fiimdi anlatam yoruz yaz k Yaflanan onca sevgi dolu öyküyü Elma dersek ç k l rd, armut dersek asla Ne çabuk da tükendi Yerini b rak p elektronik hazza Birden elliye say, sa m solum sobele fiimdi saklambaç m z eski, güzel günlere Dokuztafl geldi mi üst üste Diyecek yoktu keyfimize Play Station karfl s nda esaret Hasret kald k dost tebessümüne Pazar al flveriflinden küfeciyle ev yolu Küfede zerzevat kadar adeta saadet de dolu Bir naylon, bir telli araba Birkaç rulmandan bilyal Çaml ca gazozuyla bebe bisküvi A z m zda çocukluk y llar n n tad Meflin top hayal idi, plastikle avunurduk Gazoz kapaklar servetimiz Büyük bir hazla Tumbaya misket savururduk Topaçla dönerdi dünya, çemberle gezegenler SMS e s k flt flimdi, o da bayramdan bayrama Bip sesli sevgiler ki ucundan tutarlard da ipi, Atlar dururdu k zlar, o ne büyük keyifti Kireçle çizildi mi seksek çizgisi yere Bir de mermer parças, Diyecek yok nefleye Tek kiflilik de ildi hiçbir oyunumuz Biz vard k hayat n her an nda ve tabi oyunlarda fiimdi bir ekran, duvar arada Tufllar parmaklar n ucunda. Gidilen yol belli ki, Kalabal klar aras nda yaln zl a. sim flehir oyunuydu çocukluk lüksümüz fiiir oyunu flimdi liman m z fiiir oyunu iyi ki, gülüflümüz. Fakr-u fiuara / KIZKULES 5

8 forum TÜRK YE Türkiye, Frankfurt Kitap Fuar n n onur konu uydu Türkiye nin, onur konu u oldu u 60' nc Frankfurt Kitap Fuar büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl nda konuflan Cumhurbaflkan Abdullah Gül yazarlar ve kitaplar üzerindeki bask lar n ortadan kalkt n savundu. Türkiye ad na 300'ü yazar olmak üzere yaklafl k 700 sanatç n n kat ld fuarda, sergi, sanatsal programlar, konferanslar ve özel davetler gibi 300 ayr etkinlik düzenlendi. Türkiye fuarda 4 bin 60 metre karelik alan kullanacak. Aç l flta konuflan Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Türkiye'nin, AB kriterlerini büyük ölçüde gerçeklefltirdi ini elirterek, "Kültür, Sanat ve özellikle edebiyat alan ndaki geliflmelerin, birikimlerin paylafl laca bu ortamda sizlerle olmak benim için bir ayr cal kt r" dedi. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ise, son yüz y lda yazarlara yönelik bask lar n Türk kültürünü zenginlefltirmedi ini, aksine fakirlefltirdi ini söyledi. Türk fliiri büyük ustas n kaybetti... Türkçe nin Yaflayan En Büyük fiairi olarak an lan, Ça dafl Türk fiiiri nin kurucular ndan Faz l Hüsnü Da larca, hayata gözlerini yumdu. Da larca, 26 A ustos 1914 te stanbul da do du. Kuleli Askeri Lisesi ni ve Harp Okulu nu bitirdi de k demli önyüzbafl rütbesindeyken, fliirle daha fazla ilgilenmek için askerlikten ayr ld. Bir süre Bas n Yay n Genel Müdürlü ü nde çal flan flair, y llar aras nda Çal flma Bakanl n n stanbul fl Müfettiflli i Örgütü nde görev yapt ta stanbul Aksaray da Kitap adl efsanevi kitabevini açt. Uzun y llar Türk Dil Kurumu nun yönetim kurulu üyeli- ini yapan Da larca, 12 Eylül sonras arkadafllar yla birlikte Türk Dili Dergisi ni haz rlad.1970 ten sonra kendini yaln zca fliire verdi... Dünya piyasalar toz-duman! Dünya piyasalar n derinden sarsan ekonomik krizin etkileri Türkiye de de görülmeye bafllad. Amerika da bafllay p, Asya ve Avrupa y saran kriz, ABD deki Mortgate ile bafllay p, bankalar n ve fonlar n iflas ile sürdü. Amerika ve Avrupa n n önde gelen ülkeleri toplam 3.5 trilyon dolarl k kurtarma plan aç klad larsa da ekonomik krizin ateflini düflüremediler. Geçmifl y llara oranla çok daha dirençli olan Türkiye de bu olaydan henüz bankalar etkilenmedi. Ancak, borsa düfltü, dolar yükseldi. Türkiye için bu krizin f rsat olabilece ini savunanlar n say s az de il. Çünkü, ihracatç y llard r düflük kur yüzünden s k nt yafl yordu. Ayr ca petrolün varil fiyat - n n 150 dolarlardan 70 dolarlara inmesi de Türkiye için çok büyük avantaj oldu. Hükümet dünyadaki krizi yak ndan takip ediyor. Özel kurulufllar n kredi s k nt - s içine düflmemesi için Merkez Bankas ile ifl birli i içinde çal fl yorlar. Her krizde yeni bir f rsat yarat p, oradan baflar yla ç kan Türkiye bakal m bu krizi ufak s yr klarla m atlatacak, yoksa çok daha güçlü bir ekonomi ile sona erderecek. Bekleyip görece iz... Kuzey Irak Tezkeresi ezici ço unlukla kabul edildi Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) unsurlar - n, Irak' n kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve sald r lar n n bertaraf edilmesi amac yla s n r ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere bu bölgeye göndermek için Hükümete verilen yetki süresinin, 17 Ekim 2008'den itibaren 1 y l daha uzat lmas n öngören Baflbakanl k Tezkeresi, 18'e karfl 497 oyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Oylamaya, 32 milletvekili kat lmad. Tezkereye DTP'li milletvekillerinin yan s ra ÖDP stanbul Milletvekili Ufuk Uras da ret oyu verdi. 6

9 STANBUL forum Y l n en iyi kamu mobil servisi; BB Mobil Servisi Cep telefonu sat n alma rehberi olan Mobiletisim.com internet sitesi taraf ndan düzenlenen ve yaklafl k geçerli oyun kullan ld oylama sonucunda stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ait BB Mobil cep uygulamas en iyi Kamu Mobil Servisi seçildi Ekim 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen CeBIT Biliflim Eurasia fuar n n da yap ld TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki ödül törenine stanbul Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire Baflkan Hakk Tok, SK Bilgi fllem Daire Baflkan Çetin Ç BUK, stanbul Büyükflehir Belediyesi Bilgi fllem Müdürü Harun Kaya, ödül alan di er kurulufllar ve davetliler kat ld. Türkan Sabanc Bebek Park aç ld stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Sabanc Vakf n n katk lar yla yenileme çal flmalar tamamlanan stanbullular n gözde mekanlar ndan biri olan Bebek Park, yeniden düzenlenerek Türkan Sabanc Bebek Park olarak stanbullulara hizmet vermeye bafllad. Park n aç l fl na stanbul Büyükflehir belediye Baflkan Kadir Topbafl, merhum Sak p Sabanc n n efli Türkan Sabanc, k zlar Dilek ve Sevil Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Baflkan vekili Erol Sabanc ve Akbank Yönetim Kurulu Baflkan Suzan Sabanc Dinçer, Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, Üsküdar Belediye Baflkan Mehmet Çak r, fl adam Zeynel Abidin Erdem, Sanatç Orhan Gencebay ve cemiyetin önemli simalar kat ld. Organizasyon Gelifltirme Kamp sona erdi BB Destek Hizmetleri Daire Baflkanl Gençlik ve Spor Müdürlü üne ba l olarak faaliyet gösteren Gençlik Meclisi nin bünyesinde kurulan stanbul Ö renci Kulüpleri Platformu, üniversite kulüp temsilcileri ve sivil toplum kurulufllar temsilcileriyle birlikte Kartepe de gerçeklefltirdi i Organizasyon Gelifltirme Kamp sona erdi. Kamp program nda Etkinlik planlama, etkinlik yönetimi ve organizatörlük, etkinlik sponsorlu u pazarlama, ekip yönetimi ve liderlik, ortak bir amaç için hizmet veren ve sosyal sorumluluk bilincini afl lamaya çal flma konu bafll klar nda oturumlar düzenlendi. Oturum sonras sohbetlerde ise keyifli beyin f rt nalar yafland. SMEK e kat l m yine çok yo un 1996 y l nda 3 kurs merkezinde, 141 kursiyer ile e itim hayat na bafllayan S- MEK, bugün 218 kurs merkezinde 123 branflta ücretsiz olarak e itim vermeye devam ediyor. 1 Eylül 2008 de bafllayan kay tlar kiflilik rekor kat l mla sona erdi. Mezun olan kursiyerler stihdam Birimi yard m yla mezun olduklar branfla uygun ifllere yerlefltirilebiliyorlar. Ayr ca kursiyerlerin ürünleri sat fl ofisleri yard m yla al c lara ulafl yor. SMEK; Mesleki Teknik E itim, Spor E itimleri, Müzik E itimi, El sanatlar, Türk slam Sanatlar, Sosyal ve Kültürel E itimler, Bilgisayar Teknolojileri, Dil E itimi gibi 8 ana bafll k alt nda e itim veriyor. stanbul da kültür-sanat sezonu aç ld Yaz boyu gerçeklefltirilen hummal bir çal flman n meyveleri birbiri ard na stanbullular ile buluflmaya bafllad Her y l bu zamanlar, hasret dolu bir buluflmaya ev sahipli i yapan stanbul un kültürel mekânlar, alk fllar ve birbirinden güzel etkinliklerle yeniden flenlendi. stanbul un kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenleyen birimi olan Kültürel ve Sosyal fller Daire Baflkanl -, kültür ve sanat n bütün aktörlerini, sanatç lar n Cemal Reflit Rey Konser Salonu nda düzenlenen bir kokteyl ile bir araya getirdi 7

10 forum KÜÇÜKÇEKMECE Küçük stanbul dan büyük baflar... En iyi çevreci Aziz Yeniay Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz Yeniay, ilçemizde gerçeklefltirdi i çevreye yönelik çal flmalar sonucu stanbul Çevre Konseyi Federasyonu ( ST- ÇEF) taraf ndan 2008 Çevre Ödülü ne lay k görüldü. Törende bir konuflma yapan Yeniay, Görevde oldu- umuz son dört y l boyunca Küçükçekmece de çevre için yapt - m z yat r m Cumhuriyet tarihi boyunca yap lan yat r m n yirmi kat sözleriyle Küçükçekmece Belediyesi nin ilçenin tarihi ve kültürel yap s n bir konsept olarak ele alan Küçük stanbul projesine, Reklam Yarat c lar Derne i nden ödül geldi. Üyeleri aras nda yap lan oylama ile 2008 in en iyi reklamlar n belirleyen dernek En yi Aç khava Reklam ve Do rudan Pazarlama dallar nda Küçük stanbul Projesi ni ödüle lay k gördü. Reklam Yarat c lar Derne i nin Reklam Pazarlama letifliminde Neden-Sonuç liflkisi bafll alt nda gerçeklefltirdi i yar flmada dereceye giren ürünler, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Pazarlama Araç ve Hizmetleri Fuar nda kurulan özel bir bölümde sergilendi. Sergide pazarlama iletiflimi, kurumsal kimlik, logo, amblem, logotayp, marka, reklam, tv/sinema filmi, radyo reklam, gazete reklam, aç khava reklam, afifl, internet reklam, ambalaj ve do rudan pazarlama gibi reklam sektörünün bak fl aç - lar n n yans t ld kategorilerde yap lan de erlendirmede Küçükçekmece Belediyesi nin hayata geçirdi i Küçük stanbul Projesi iki ayr kategoride de erlendirildi. Dernek üyeleri aras nda yap lan de erlendirmede Küçük stanbul Proje afifli En yi Aç khava Reklam, konseptin içeri inin yans t ld Küçük stanbul kitapç ise En yi Do rudan Pazarlama Ürünü seçildi. büyük alk fl ald. Yay nc l k dal nda NTV nin Yeflil Ekran projesi ve gerçeklefltirdi i programlarla Rumeli TV de ödüle lay k görüldüler. Seremonide ödülleri sahiplerine STÇEF Genel Baflkan Tunay Gürsel verdi. ftar yeme- i ve konuflmalar n ard ndan tören sona ererken, Baflkan Aziz Yeniay, kat l mc lar n ilgi oda oldu. STÇEF, Baflkan Yeniay dan çevre yat r mlar na devam etme konusunda söz ald... 8

11 KÜÇÜKÇEKMECE forum Türk ün sanat, Türkiye nin sanat ilçesinde Binlerce y ld r klasik Türk kültürünün vazgeçilmezleri aras nda yer alan Ebru sanat, Küçükçekmeceliler ile bulufluyor. Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CSKM) inde aç lan ebru sanatç s Hikmet Barutçugil in sergisi, bu ölümsüz güzelli i Küçük stanbul a tafl - d. Belediye Baflkan Aziz Yeniay ve çok özel konuklar n kat l m yla aç lan sergi büyük ilgi gördü. Türk ulusunun ata topra olan Orta Asya steplerinden Kurtulufl töreninde flehitlere sayg duruflu Küçükçekmece 6 Ekim stanbul un kurtulufl törenlerinde hem gururluydu hem de hüzünlü. Topraklar m za göz diken düflman n stanbul dan geldi i gibi gitti i tarih olan 6 Ekim, Hakkâri de flehit düflen 17 askerimizin ac s yla buruk geçti. Can n kutsal vatan topra için döken kahraman flehitlerimiz, Küçükçekmece de düzenlenen Anadolu topra na getirdi i ve yüzy llar içinde evrimleflerek benzersiz bir güzelli e ulaflan ebru sanat n n usta ismi Hikmet Barutçugil, kiflisel sergisiyle Küçükçekmecelileri selamlad. lçe protokolünün eksiksiz kat ld aç l fl n di er önemli konuklar ise Kosova Mamufla Belediye Baflkan Arif Bütüç, BM Habitat Kosova Temsilcili i Baflkan Garth Seneque ve temsilcileri Krystyna Galezia ile Arijeta Himaduna oldu. lk planl kent merkezi Küçükçekmece de do uyor! Küçükçekmece Belediyesi nin düzenledi i Küçükçekmece Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasar m Proje Yar flmas yar nlar n Küçükçekmece sinin ipuçlar n veriyor. Ulusal yar flma yoluyla elde edilen planl kent merkezi yar flmas sonuçland. 5 sat nalma, 5 mansiyon, üçüncülük, törende unutulmad. Can kan pahas na savundu Türk bu yurdunu, bu toprak Türk yurduydu; bunu kimse de ifltiremezdi. De- ifltiremedi de! Ne 1. Dünya Savafl n n masa bafl galipleri, ne de 21. yüzy lda hala bu topraklarda gözü olan gafiller. Türk evlad Malazgirt te de, Dumlup nar da da, Hakkâri de de yurduna gö sünü siper etti. Gönül H rs z tiyatroseverlerin gönlünü çald. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde ustalar geçidi. Can Gürzap n yönetti i ve baflrolünü Nilgün Belgün ile paylaflt Gönül H rs z adl oyunun ilk gösterimi yap ld. Küçükçekmeceliler oyunun sonunda sahnedeki sanatç lar ayakta alk fllad. Gencay Gürün taraf ndan ikincilik ve birincilik ödülleri olmak üzere toplam 13 proje ödüle lay k görüldü. Prof. Dr. Zekai Görgülü nün baflkanl n yapt - ve on akademisyenden oluflan jüri 25 projenin içinden Yüksek Mimar Ervin Garip ve ekibinin haz rlam fl oldu u tasar m birinci seçti. Türkçelefltirilen oyunda Nilgün Belgün, Can Gürzap, lkay Saran, Levent Ulukut, Melda Gür, Ahsen Ever ve Tu çe Doras rol al yor. Baflkan Aziz Yeniay n da seyircileri aras nda bulundu u oyun, tiyatro severlerin büyük be enisini kazand. lçemizde Bizans eseri bulundu Küçükçekmece Gölü nde erken Bizans döneminden kalma bir deniz feneri bulundu. Deniz feneri, Konstantinopolisli soylular n yazl k malilkânelerinin bulundu u liman kentine giden yolu gösteriyordu. Kocaeli Üniversitesi nden Yard. Doç. Dr. fiengül Ayd ngün ün yürüttü ü çal flmalar kapsam nda deniz ve göl araflt rmalar n üstlenen Do u Akdeniz Üniversitesi Sualt Görüntüleme ve Araflt rma Merkezi ile Uluslararas K br s Üniversitesi Sualt Arkeoloji Merkezi, gölün taban nda Bizans döneminden kalma bir deniz fenerinin kal nt lar na ulaflt. 9

12 etkinlik Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde muhteflem bir gece yafland. Hani ana baba günü denir ya; Salonu dolduran ö renci velileriyle bu deyim tam da yerini buldu Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde. stanbul un en modern tiyatro salonuna sahip olan bu sanat kompleksi bünyesinde bar nd rd e itim imkânlar yla da yeni yaflamlara aç lan bir kap gibiydi adeta. O kap dan geçen 1300 Küçükçekmeceli minik de coflkulu bir akflamda sertifika sevincini aileleriyle paylaflt. Dört ayd r süren e itim kurslar n 1. dönem sonu töreninde gelece in sanatç lar - na kat l m sertifikalar verildi. Bu gurur gecesinde sahne tabii ki as l sahiplerine ait olmal yd. Aylard r hummal bir çal flma içinde olan Küçükçekmeceli minik sanatç lar, salonu dolduran herkese hünerlerini sergilediler. Gitar dinletisiyle sahne ald kursiyerler ve tellere her dokunufl tatl bir melodi olarak doldu kulaklara. Tiyatronun hayal perdesi araland, var olmayan kahramanlara can veren hevesli oyuncularla. Belki ilerde Stradivarius çalacakt o parmaklar ama keman asla bu kadar heyecan duymayacak- Miniklerin sertifika heyecan Küçükçekmece nin evlatlar hem ailelerinin hem de Küçükçekmece nin gö sünü kabartt. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM) bünyesinde aç lan kurslarda e itim gören 1300 minik ö renci, kat l m sertifikalar n Belediye Baflkan Aziz Yeniay n elinden ald lar. 10

13 t için için. Modern Halk Danslar ekibi sirtaki yaparken, klasik ve modern baleyi harmanlayan minik papuçlar, parmak uçlar nda yükseldi gö e. Türk ün sözü kadar saz da birdi, nitekim ba laman n ilk t n s nda eller ç rp ld hep birlikte. Küçükçekmece yi bir kültür ilçesi haline getirmeyi kendisine fliar edinen Belediye Baflkan Aziz Yeniay da adeta öz evlatlar n izlercesine gurur duymufltu tablodan. Alk fllar eflli inde kürsüye geldi inde Evlad yla övünen ailenin sevinci bir ise benim sevincim 1300 diyerek, kurslara kat - lan gelece in sanatç lar ile duydu u k vanc da dile getirdi. Gelece in insanlar n yetifltirerek, Küçükçekmece yi bir kültür ilçesi haline getirmenin gururunu yafl yoruz. Yap lan tüm hamleler olumlu bir ad - ma yönelikse baflar y yakalars n z. ki y l önce temelini att m z bu görkemli yap da, bugün tan k oldu umuz baflar lar n da ad n koymufltuk diye konufltu. Miniklerin büyük gecesine ünlü isimlerden de destek geldi. Tiyatro sanatç s Ulvi Alacakaptan, kendi yetifltirdi i ö rencilerinin flimdi CKSM de yar nlar n tiyatrocular n yetifltirmesinden duydu u gururun alt n çizerken, ünlü müzisyen Sami Aksu bir sanatç olarak Küçükçekmece de kültür ad na gerçeklefltirdi i çal flmalardan dolay Baflkan Yeniay a teflekkür etti. Alanlar nda baflar l olan ö rencilere Baflkan Yeniay kat l m belgelerini takdim etti. Yeniay takdim töreni s - ras nda ünlü isimler de yaln z b rakmad. Ödül töreninin sonunda sevilen flark c Atilla Tafl Küçükçekmeceliler için mini bir konser verdi. 11

14 röportaj Mütevaz, sahici, kocaman yürekli, dev adam... yetkin dikinciler Müflfik Kenter in okula ilk girdi imizde söyledi i bir cümle vard : iflinizi o kadar yal n, sade ve abartmadan yap n ki, seyreden bunda ne var, bunu ben de yapar m desin. Çünkü hayat öyle çok abart l yaflanm yor, çok içten çok gerçek yaflan - yor. Bir oyuncunun da hedefi bu olmal. Sahilik ve samimiyet n BURCU EDA ERDEM Hepimiz, Babam ve O lum filmiyle titredik oyunculuk yetene i karfl s nda Hemen baflköfleye oturttuk, ailece sevdik, baflar lar n takip ettik. Kocaman yüre- inden nas l ç kt n asla anlayamayaca m z su gibi sesin pefline düfltük. Bir insan nas l hem bu kadar iyi, hem bu kadar baflar l, hem de bu kadar mütevaz kalabilirdi merak ettik. Çok uzun bir bekleyiflten sonra yap lan bu ball sohbeti sizlerle paylaflmadan edemezdik, zira okudu unuzda bile içinizi s taca ndan emin oldu umuz cümlelerin sahibi, bizi zor flartlarda dizi setine davet ederek bu röportaj n sizlere ulaflmas na imkân verdi. Güzel yüre ine ve iyi niyetine binlerce teflekkürler ediyoruz. Y ld z Kenter, Edebiyat fakültesinde tiyatro kurslar na geliyordu her Çarflamba. O zamanlar tiyatro kollar vard, gezi kolu, satranç kolu vs ben de lisede de y l sonu piyeslerinde oynam flt m, dolay s yla tiyatro kolundayd m. Hiç profesyonel bir ifl olarak düflünmemifltim. Ta ki, Y ld z Hoca ve beraber çal flt di er hocalar çok ilgileniyorlard. Ben ne kadar do ru bir fley yapt m anlad m sonralar. Gençler bir fleyler yapmak, yarat c olmak istiyorlar ve eminim herkesin içinde böyle yarat c bir güç var. Bazen böyle güzel çarp flmalar oluyor, o yarat c l k ustas yla buluflunca do ru bir yönlenme oluyor, bende de öyle oldu. Y ld z Hoca sen mutlaka bu ifli yap dedi ve ben de öyle yapt m. n Nas l bir çocuk, sonras nda bu kadar baflar l ve duygulu bir adama dönüfltü? Baflar l bir aile ö retisi flans n z olmufl san yorum Tek çocuk olmama ra men büyük bir aileyle büyüdüm. Day mlar, yengemler yan tarafta; anneannem ve dedem alt katta, bir apartmanda hep birlikte kap lar m z aç k büyüdük. Sofralar hep kurulu, herkes yer, içer ve herkes her yerde uyuyabilir. Dolay s yla ben kalabal k aileyi ve birlikte yaflamay çok seven biriyim. Çok da özgüvenle büyüdü ümü söylemeliyim. Zengin bir aile olmamam za ra men, var olan n de erinin fark nda bir aileydik. Bafl m zda bir çat olsun ve birlikte olabilelim Bizim için en büyük zenginlik buydu ve bu san yorum benim için hiç de iflmeyen bir fley, hep de böyle kalacak. Çünkü ondan daha de erli bir fley yok hayatta. Ayn zamanda sa l kç bir aileden gelmenin avantaj n yaflam fl md r. Her zaman sa l k olsun la bafllard k biz söze, biz sa olal m, dertler hallolur demiflizdir ço u zaman. n Çocuk yan n z, görünen o kocaman yüre in ne kadar gerisinde? Oyunculuk yarat c l k isteyen bir ifl ve çocuklar yarat c d r. Oyun duygusuyla yetiflir, öyle büyürler. Hayat keflfetmektir bu. E er siz yarat c bir 12

15 13

16 röportaj ifle el at yorsan z, çocuk yan n z ya da çocuk özünüz hep sizinle birlikte olmak zorundad r. E er o yaratma coflkusunu, keflif duygusunu, oyun oynama duygusunu bir kenara b rak rsan z zaten bu ifller yap lamaz. Dolay s yla bu çok samimi ve kendili inden bir durumdur, hadi ben çocuklaflay m diye yap lmaz, gerçekten içiniz öyle istedi i için yap l r. Zaten büyüyoruz, büyümek bir zorunluluk, biz kendimiz gibi büyüyelim bari. Bedenimiz büyüyor, yafl al yoruz, yafllan yoruz, yüzümüzde k r fl klar oturuyor, saçlar m za aklar düflüyor, sonra belimiz bükülüyor Önemli olan içimizin hep taze kalmas. n Babam ve O lum filminde oynad - n z Salim rolü hala çok konufluluyor; filmle ve bu saf kalpli güzel adamla ilgili neler söyleyeceksiniz? Üzerinden üç y l geçmesine ra men gururla bahsediyorum. Hepsinden bahsediliyor, her rolün yeri ayr, ama sanki seyircinin oyuncu Yetkin i gerçek anlamda daha çok içine sindirdi i benimsedi i rol Salim rolü oldu. Bunda gücenecek bir durum yok, o zamana kadar ben tiyatro yap yordum, beni daha önce neden görmediniz demenin alemi yok. Her fleyin bir s ras varm fl demek ki. n Salim kadar saf kalabilen bir fleyler var m hayat n zda? Ben en çok onun arkas nda duruyorum, ben Salim i d flar da aray p bulmad m aç kças, Salim i Yetkin in içinden ç karmaya çal flt m. Çünkü bir oyuncu tabii ki her oynad kifli olamaz ama profesyonel olarak oyuncu oldu u için, o rolü yapabilece ine inan ld için o role davet edilir. Yönetmen de en az ndan flunu hedefler: bu oyuncudan bu rol ç kar diye bir sezgisi vard r. Benim için en önemli taraf Ça an Irmak n daha önce böyle bir rol oynamam fl ra men, bende bu rolü ç karabilecek malzemeyi görmüfl olmas d r. Çok de erli geliyor bu yüzden bu buluflma bana. Ça an, o kadar güzel bir senaryo yazm fl ve sette o kadar baflar l bir yönetmen ki, birlikte o yolculu a ç kt k ve sonuçta bu oldu. Müflfik Kenter in okula ilk girdi imizde söyledi i bir cümle vard : iflinizi o kadar yal n, sade ve abartmadan yap n ki, seyreden bunda ne var, bunu ben de yapar m desin. Çünkü hayat öyle çok abart l yaflanm yor, çok içten çok gerçek yaflan yor. Bir oyuncunun da hedefi bu olmal. Sahilik ve samimiyet n Kirlenmesinden çok korktu unuz bir fley var m d r? Ben hayata sözlük anlamlar yla cevap veremiyorum. Tek kelimeye, tek cümleye s d ram yorum. Belki de oyuncu olman n içinde yatan nedenlerden biri de bu, tan mlara s d ramad - m z için baflka türlü anlatmaya çal fl - yoruz hayat. Dolay s yla burada da flunun kirlenmesinden korkuyorum diyemeyece im ama genelde kirlendi- ini gördü- üm bir 14

17 fley beni çok korkutuyor. nsanlar n birlikte yaflamak yerine, önce karfl s ndakinin varl - n n ve de erinin anlam vermek, önem vermek yerine kendinden yola ç kmas beni korkutuyor. Özellikle bu co rafyada yavafl yavafl birlikte yaflama kültürü kirleniyor. Beni en çok ac ya gark eden ve neredeyse korkutan fley de bu oldu. Neden derseniz, onu da flu flekilde temellendireyim, net aç klamak istiyorum. Tabii ki ayr anne babalardan do uyoruz, ayr kültürlerden bile gelebiliriz ama fiziki olarak bakt m zda zaten bir gezegeni paylaflmak zorunday z. Bunun da ötesinde farkl l klar sindirerek oradan zenginlik ç karmak peflinde olmal y z. Farl l klar düzlefltirmek, dümdüz etmek üzerine bir yol alamay z. Yoksa daha kad n ve erke in buluflmas ndan bafllamak üzere iletiflim flans n kaç r r z. Bir genç çocuk, bir genç k z bile bulufltu- unda birbirlerindeki farkl unsurlardan dolay bir çekim enerjisi oluflturup yaklafl yorlar. Birbirlerini ayn laflt r rlarsa ne faydas var o buluflman n? Tam tersi ben benden farkl olan n peflinde olmal y m, ona de er vermeliyim. As l sevgi böyle paylafl l r. n Mavi gözlü dev filmi, oyunculuk baflar s d fl nda neler katt hayat n za? Öncelikle baflar l buldu unuz için çok teflekkürler. Önemli olan baflar de il, o iflin gerçekleflebilmesiydi benim için. Öncelikle Türkiye de, bir Türk yönetmen taraf ndan, bir Türk oyuncuyla Naz m Hikmet in hayat - n n beyaz perdede yans - t lmas as l hedeftir. Birinci aflamada bu gerçekleflti i için mutlu olmal - y z, çünkü hala maalesef tabularla yafl yoruz. E risiyle do rusuyla niyet edelim, biz iyi niyetli düflünelim, sonucu baflar l olur ya da olmaz ama gene de kap açal m. Naz m Hikmet in filminin yap lmas bir tabunun k r lmas anlam nda Türkiye nin biraz daha kal plar n k rmas anlam nda, daha yumuflak bakabilmesi anlam nda bir örnektir. Ben, bu dünyaya gelmifl biri olarak, benden önce bu dünyadan naz m geçti i için, ona hayran oldu um için, sonras nda bu rolü oynama flans na sahip oldu um için kendimi gerçekten çok bahtl hissediyorum. n Sizin hayat n z filmlefltirilse nas l bir film ç kar ortaya? Bu soruya benim yan t vermem uygun olmaz san r m. Ben derim ki; b rakal m bunun cevab n tarih versin. E er bir gün bir fley yap lacaksa da, ben kayda de er ifller yapm fl olurum umar m ömrüm boyunca, onlar n bir dökümü yap ld nda da onu yapanlar düflünsün. Onlara da bu özgürlü ü tan yal m. n Ulak filmi çok de iflik bir tarz Türk sinemas için, siz neler söyleyeceksiniz? Baflka bir film oldu, baflka bir kulvar açt Türk sinemas na. Öncelikle sadece bir film için bir mekân tasarlanmas yöntemini açt. Tamam yla bafltan sona mekân, aksesuarlar, dekorlar, makyaj özel tasarlanan Türkiye deki ilk film diyebiliriz. Hatta yeni bir alfabe oluflturuldu bu film için, böyle bir bütüncül tasar m vard ortada. Bu anlamda var olan mekânlar dönüfltürüp kullanmak yerine, film için bir mekân hayal etmek ve onu gerçeklefltirmek Türk Sinemas nda bir öncülüktür diye düflünüyorum. Filmin içeri i aç s ndan da fantastik t rna içersinde yer almas, dolay s yla gerek reji üslubu, gerek oyunculuk üslubu aç - s ndan da bir yenilikti. Türk Sinemas nda da yerini alm fl oldu. n Son projeniz Eskiflehir de henüz çekimleri biten Usta filmi san r m. Konusundan k saca bahseder misiniz? Bu yaz çekti imiz bir film, Do an Usta karakterini canland r yorum. San yorum Ocak ay n n sonunda gösterimde olacak. Film Eskiflehir de geçiyor, çünkü Eskiflehir ayn zamanda bir sivil havac - l k flehri. Türkiye nin sivil havac l k konusunda önemli insanlar n yetifltirmifl, hala da yetifltirmeye devam ediyor. Havac l a dair bir terminoloji oluflmufl durumda ve sürekli de uçaklar geçiyor zaten flehrin üzerinden. Hatta bir esprisi var, Eskiflehir de çay bahçesinde oturan insanlar n Eskiflehirli olup olmad n uçak geçerken havaya bak p bakmad ndan anl yorlarm fl. Art k oran n yerlisi o kadar çok al flm fl ki jetler kafas n n üstünden geçerken kafas n kald r p bakm yor bile ama yeni gelenler hemen korkarak havaya bak yorlar, uçak geçene kadar da sohbet duruyor. Halbuki Eskiflehirliler bu durumlar için a z okumaya bafllam fl. Do an Usta, babas hava ikmalde çal flan bir motor ustas, babas n n yan na gide gele uçaklara karfl bir özenti oluflmufl, heves etmifl. Baba tamam yavrum oku, pilot ol demifl, ama ne yaz k ki o da erken öldü ü için onu sanayiye vermifller ç rak olarak. Eksik büyümüfl, hevesini gerçeklefltirememifl, art k bir usta oldu u için madem ben bu hayalimi gerçeklefltiremedim, ben de kendi uça- m kendim yapar m diyor ve macera bafll yor. Keyifli sohbeti, mütevaz cümleleri ve güler yüzü için dergimiz ad na bir kez daha teflekkürler ediyor, baflar l oyunculuk yaflam na daima flahit olmay diliyoruz 15

18 mekan Bilgi ça na ngilizce yi sadece teorik de il, konuflma ve okuma kulübünde uzman okutmanlarla ö renecek, okuldan sonra ders takviyeleri için etütlere kat lacak, ödev ve di er araflt rma konular için kütüphane ve internetten faydalanabilecek ve gerekti inde rehber hocalar eflli inde sosyal bir insan olma yolunda çok mesafeler kat edeceksiniz. Hepsi ve daha fazlas Küçükçekmece Belediyesi nin Cennet ve Halkal Bilgi Evi lerinde. Bilgiye ulaflman n en kolay oldu u zamanlar. Bir sürü kanaldan mesaj al yoruz. Kimisi düzenli kimisi ise düzensiz. Ça m z bilgi ça diyoruz ama elde etti imiz bilginin do rulu u, düzenli olup olmad, yenili i ve ne kadar kal c oldu u sorgulanm yor bile. Küçükçekmece Belediyesi bilgiye ulaflman n bu kadar kolay oldu u bu zamanda Bilgi Evleri ni hayata geçirdi. Bilgi Evleri nin biri Cennet Kültür Merkezi içinde, di eri ise Halkal da. nsan n akl na flöyle bir fley gelebilir; Eskiden bir fley araflt rmak ve ö renmek zaman al yordu. Oysa flimdi her fley bir tufla bakar. Küçükçekmece Belediyesi bilgi ça nda düzenli, planl, saklanabilen, kal c ve sonradan da kullan labilen bilgi amac yla yola ç kt, Bilgi Evleri projesini hayata geçirdi. Bilgi Evi hem fiziki olarak bir mekan hem de projenin ad. Cennet ve Halkal da hayata geçirildi. Daha çok yeni bir proje. Haziran ay nda bafllayan Bilgi Evleleri nden Cennet Kültür Merkezi Bilgi Evi ne bugüne kadar 2 bin 900 baflvuru oldu. Peki, projenin detaylar nda neler var? Bilgi Evi nde bünyesinde ngilizce kurslar ndan, kütüphane ve internet kullan mlar na kadar pek çok alanda hizmet veril- 16

19 mekte. Özellikle ngilizce ye çok fazla talep var. Günde 90 civar baflvuru sadece ngilizce için geliyor. ngilizce okutmanlar da alan nda baflar l okutmanlar. Ve part time hizmet vermiyorlar. Tam zamanl olarak Bilgi Evleri nde çal fl yorlar. Tüm birimlerde üst yafl 14. Genelde 8-14 yafl grubu ö renciler Bilgi Evi nden faydalan yor. ngilizce den bu kadar bahsettik. ngilizce d fl nda, bilgisayar kulüpleri, satranç gruplar, etüd çal flmalar ndan, gezi kulüplerine, sinema kulüplerine, gençlik sohbetleri gruplar na kadar çok genifl bir yelpazede hizmetlerden faydalanmak mümkün. Asl nda Bilgi Evi denince insanlar n flunu anlamas laz m. Okul d fl nda ö renciye destek olunan tüm her fley. Ö renci okulundan ç k p bilgi evine gider, ister ders çal flma salonunda dersine çal fl r, isterse etüde girer. Ya da internet kullanmak isteyebilir. Bunun yan nda kütüphanede bir fley araflt rmak ya da sadece kitap okumak isteyebilir. ngilizce dersini takviye etmek isteyebilir. ngilizce derken flunu unutmamak laz m; Bilgi Evleri ndeki ngilizce s n flar ayn zamanda konuflma kulübü deste- Alt ayda 3 bine yak n çocuk Bilgi Evleri nden faydalanmak için baflvurdu. Çocuklar n okuldan sonraki adresi Bilgi Evi nde en büyük talep ngilizce ve bilgisayar s n flar na. fiu an Cennet Kültür Merkezi ve Halkal da hizmet veren Bilgi Evleri nin say s k sa süre sonra 6 ya ç kacak. Bezirganbahçe, Küçükçekmece Göl Kenar, Tafltepe Park ve nönü Mahallesi Bilgi Evleri nin projeleri tamamland, çok yak nda onlar da hizmete girecek. 17

20 mekan i de veriyor. Bu ne anlama geliyor? Türkiye nin en iyi kurslar nda ne varsa Bilgi Evi nde de o var. Bilgi Evi nde ö retilen her bilginin bir e lence yönü de var. Bilgi Evleri ne anne babalar da gidiyor ve görüyorlar. Çocuklar n n e lenirken ö rendi ini, ö renirken ayn zamanda e lenmifl oldu unu görüyor. Sadece bu kadar de il. Bunun yan nda, çocu un psikolojik geliflimi de takip ediliyor. Yani çocuk bir yandan da sosyal bir varl k olarak da kendini ifade etme anlam nda geliflimler gösteriyor. Mesela, Küçük Han mefendiler Küçük Beyefendiler isimli bir kulüp var. Çocuklar burada nezaket kurallar n ö reniyor. Sadece çocuklara yönelik seminerler, sadece yetiflkinlere yönelik seminerler de var. Rehber hocalar n takip etti i çocuklar da var. Bir baflka dikkat çeken kulüp gençlik sohbetleri grubu. Çocukluktur, ergenliktir, bu tür dönemlerde yanl fl çok do ru az yap l r. Çünkü insan büyüyünce daha çok ö renir. Gençlik sohbetleri grubunda uzman akademisyenler, çocuklara ve gençlere hayata dair dersler verir. Bir stanbul kulübü var. stanbul ile ilgili yaz lar, kitaplar okunuyor. Ayr ca yaz döneminde haftada bir stanbul gezisi düzenleniyor. Ö renciler bu gezilerden ve bu kulüpten sonra stanbul da yafl yor olman n ne kadar büyük bir zenginlik oldu unu görüyor. Geziye ç k lmayan dönemlerde bilgi evlerinde kitaplarla stanbul bilgisi daha da art r l yor. Ayr ca önümüzdeki dönem ödünç kitap kampanyas ile daha fazla çocu un kitap okumas da sa lanacak. Bütün bu hizmetlerin karfl l - ne diye merak ediyorsunuz de il mi? nsana verilen de- er desek. Küçükçekmece de, Küçük stanbul da insan n de eri büyük. Hele çocuklar m z n, daha büyük. Bilgi Evleri bir kurs merkezi de il, kurslarla ö renci belli bir fleyi ö renmek zorunda hissetmiyor kendini. E lenirken, fark nda olmadan ö retiyor da. Bilgi Evleri, ad ndan da anlafl laca gibi, ö renilen bilgileri düzenli olarak ö renmeyi ve kullanmay amaçlarken bir yandan da geliflim dönemlerinde çocuklara rehberlik de yap yor. Yasin Berber (12): Yüzy l lkö retim Okulu: E leniyorum da ö reniyorum da Okulumda da ders görüyorum. Okuldan sonra hemen buraya kofluyorum. Çünkü, okulda tamamlayamad m dersleri burada tamamlayabiliyorum. Kütüphaneyi kullan yorum. Ö retmenimizin okuyun dedi i kitaplar burada buluyorum ve okuyorum. Ödevlerimi, internetten bulabiliyorum. Yani hem e leniyorum hem de ö reniyorum. 18

21

22 etkinlik Hep bir parça ekme- in paylafl ld, huzur içinde sohbetlerin yap ld, e lencelerin düzenlendi i ramazanlar hep hat rlan r, imrenerek yadedilir ya, iflte bu ramazan Küçükçekmeceliler, eski ramazanlar tad nda bir ramazan yaflad lar. Sefaköy ve Baflakflehir de kurulan çad rlar m zda hem iftarlar n açt lar, hem de bir aile ortam içinde keyifli geceler yaflad lar. Eski Ramazanlar tad nda yaflad k Ramazan boyunca her gün büyüyerek 500 bin kiflilik bir aile olduk desek, bunu kesinlikle abartm fl olmay z. Eski ramazanlar tad nda bir ramazan yaflamak için bu sene Küçükçekmece Belediyesi olarak gerçekten gecemizi gündüzümüze katarak çal flt k. Sonucunu görmenin mutlulu unu da hep birlikte yaflad k. Sefaköy ve Baflakflehir de kurulan çad rlar - m zda her akflam yaklafl k 5 bin kifliyle birlikte iftar m z açt k. ftarda ne yenildi i önemli de- ildir. Hani eskiler hep derler ya, bir kuru ekme- i bölüflüp yerdik ve o Ramazanlar daha huzurluydu diye. Biz de öyle yapt k. Afl m z, kat - m z paylaflt k. Huzur içinde orucumuzu açt k. Ard ndan da eski zamanlarda oldu u gibi e lenceler düzenledik. Sadece e lence de il, keyif veren, içimize huzur katan sohbetler ettik Eylül tarihleri aras nda eski stanbul u yaflad m z Küçük stanbul da birbirinden de erli, önemli isimleri a rlad k. ftara yetiflemeyen, evlerindeorucunu açan Küçükçekmeceli vatandafllar m z n da kat l m yla çad rlar m z dolup taflt. Neler yoktu ki, ramazan e lencelerimiz de... Çocuklar için karagöz-hacivat, meddah flovlar, palyaçolar... Büyükler için orta oyunlar, tiyatro gösterileri, Osmanl çad r nda çay-kahvenargile keyfi. Küçük büyük herkesin can kula ile dinledi- i üstadlar n sohbetleri oldu. Dünya Kur an okuma flampiyonlar ndan Kur an dinledik. Engelliler ve yetimler gecesi ile onlar da unutmad m z gösterdik. Murat Gö ebakan, Aliflan, Bülent Serttafl, U ur Aslan, Ahmet Özhan, brahim Sadri, fiükriye Tutkun, Mahmut Tuncer gibi sanatç larla cofltuk. Keyifle, huzurla u urlad k ramazan. Hep beraber nice ramazanlar yaflamak umuduyla... 20

23 21

24 etkinlik 22

25 Ramazan boyunca Küçükçekmece birbirinden ünlü sanatç lar a rlad. Hepsi dost, hepsi arkadafl, hepsi birer Küçükçekmece sevdal s olarak ayr ld. Çünkü, bir sanatç n n en çok istedi i fley ilgi, alk fl ve sevgidir. Küçükçekmeceliler de sanatç lar m za bunlar n hepsini yürekten verdiler. 23

26 röportaj Çocuklar n z ne kadar yak ndan tan yorsunuz! Küçükçekmece Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ülkemizin kanayan yaras na parmak bast. Uzmanlar n kat ld Madde ba ml l konferans na kat lan konuflmac lar, aile olman n önemine dikkat çekerek, Çocuklar n z iyi tan y n. Onlara sevginizi gösterin ve sorunlar na sert tepki vermeyin uyar s yapt lar. n HASAN N fian Türk gençli inin son dönemde s kça karfl laflt bir sorunu, Küçükçekmece Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilçenin gündemine tafl d. Konunun uzmanlar, genç kufla a, anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Belediye Baflkan m z Aziz Yeniay n da kat ld konferansta, konuflmac olarak bulunan Narkotik Büro Amirili i Uzman Serkan Düzenli, Psikiyatrist Doktor Tanju Sürmeli çok çarp c aç klamalar yapt lar. ki uzman da aile kavram üzerinde özellikle durdular. Amerika da madde ba- ml l konusunda e itim görmüfl olan Tanju Sürmeli, gençli in madde ba ml l na nas l bafllad n, madde ba ml s insanlar n nas l anlafl laca n, nas l tedavi edilmesi gerekti i konusunda ipuçlar verdi. Gençli in can kula- ile dinledi i ve Türkiye nin bu konudaki en önemli merkezinin bafl nda bulunan Doc. Dr.... la konferans n ard ndan güzel bir söylefli yapt k... - Uyuflturucu ve madde ba ml l konusunda merkezinizde ne tür tedavi yöntemleri uygulan - yor? Uyuflturucu konusundaki baflar m z yüzde 80. Bu iflin içine alkol girince bu oran düflüyor. Çünkü insanlar alkolu bir hastal k olarak görmüyorlar ve insanlar ikna etmeniz zor. Aileler alkolik hastalar getiriyor. Hastalar n kendisi gelmiyor. Biz genelde psikoterapi uygulam yoruz. laç vermiyoruz. Tamamen ilaçs z yöntemlerle beyine bir tak m komutlar gönderiyoruz. Böylece hastan n kendi kendisini kontrol etmesini sa l yoruz. - Bu tedavi neden ülkemizde çok fazla bilinmiyor? Bu tedavi yönteminin yay nlar, psikiyatrik hastalar n yay nlar d fl nda yay nland için pek bilinmiyor olabiliyor. kincisi ise ilgi. Bu tedavinin ilaçs z olmas da baflka bir etken. laçl olmad için anlat lm yor. Anlat lmay nca da bilinmiyor. - Bu tedavinin baflar oran nedir? Nörofeedback tedavi yönteminin dikkat eksikli i ve ö renme grubundaki baflar oran yüzde 90 lara kadar ç kabiliyor. Uyku bozukluklar n kolayca düzeltiyoruz. Epilepsinin ilaçla tedavisi yüzde 50, bu yöntemle ise yüzde 70 lere varmaktad r. - Geliflmifl ülkelerde bu sorun nas l çözülüyor? Çok ciddi anlamda e itimle olan bir fley. Sosyal hizmetler, hükümet buna zaman ve para ay r yor. Çok ciddi araflt rma bütçeleri var bunlar için. Avrupa da ne yapt klar n çok iyi biliyor. Bizdeki gibi de il. Sadece rehberlik bitiren tecrübesiz insanlara bu iflleri vermiyorlar. - Amerika da e itim ald n z. Orada neler ö rendiniz? 24

27 25

28 röportaj Narkotik uzmanlar madde ba ml l yafl n n e kadar düfltü üne dikkat çektiler. Belediye Baflkan m z ise ba ml - l n sigara ile bafllad n ifade etti. Konferans düzenleyen Gençlik Meclisi Baflkan Ahmet Yarin de çocuklar m za sahip ç kmam z gerekti ini söyledi. Bir kere çok iyi ngilizce bilmek gerekiyor. Bunun yan nda iyi bir araflt rmac olmal s n z. Ald n z e itim ve unvanlar siz televizyona ç kas n z diye de il, bilginizi üniversite için kullanmal s n z. Orada insanlar gerçekten çok okuyor. Çok araflt r yor. Dar aç dan de il, genifl aç - dan bakan hekim olman z istiyorlar. - Vatandafl olarak ne yapmam z gerekiyor? Hükümetlere, vekillere isteklerimizi sesli hale getirmemiz gerekiyor. Bir fleyleri de ifltirmeyi hükümetlerden beklememeliyiz. Önce de iflimiz kendimizden bafllatmal y z. Sonra bu de iflimi istemeliyiz. - Hocam neden bu alanda bir hastane kurmay düflünmediniz? Yer s k nt s da var ama as l önemli olan içerde e itimli bir ekibinizin olmas. Benim gibi 10 insan yetifltirmeniz laz m. - Ülkemizde sizin yönteminizi uygulayabilen yer var m? Bu konuda bir dernek kurduk. Yani Nörofeedback Derne i kurduk. Baflkanl n da ben yap yorum. Bu dernek ad alt nda madde ba ml l ile daha kurumsal mücadele eden yerler olsun istiyoruz. - Ülkemizde kullan lan tedavi yöntemleriyle sizinki aras nda ne gibi farklar var? Kifliye uygun tedavi yöntemleri uygulamak laz m. Yöntemimizde insan n kendi beynine kendisinin emir verilmesini istiyoruz. Bu yöntem kal c d r. Tabii ilaç deste i de uyguluyoruz ama ilaçlar n pek çok yan etkileri var. ABD, bu tür yöntemlere çok önem veriyor. Ve sürekli takip ediyorlar. - AMATEM gibi baz merkezlerin tedavi yöntemlerinden size flikayet geldi mi? Bize gelen vakalar n önemli bir k sm alkol ve uyuflturucuya ilaçla tedaviden sonuç alamayan hastalar geliyor. AMATEM gibi merkezlerde sürekli ayn tedavi metodunun fayda sa lamad hastalar bir de bu yöntemi deneyeyim diyerek bize geliyor. - Çocuklar n hal ve hareketlerinden madde ba ml s oldu unu nas l anlayabiliriz? Mesela, sakin bir çocuk daha h rç n olabilir. Ya da birden bire içine kapanabilir. Çok para harcamaya bafllar ve sürekli cinsellikten bahseder. Bunun yan nda gözünde k zar kl klar ve sulanmalar olursa bu da madde ald na iflaret olabilir. - Madde ba ml l yafl ülkemizde kaç? Ergenlikte madde ba ml l kullan m oran art yor mu? Bu maddeleri satmak isteyen zehir tüccarlar da bu yafl grubunu hedefliyor. Ergenlikte madde ba ml l art yor. Dünyada da böyle bizde de böyle. - En küçük hastan z kaç yafl nda? yafl nda bafllay p da bize 22 yafl nda gelenler var. Bize 12 yafl nda gelen yok. Genelde baflland ktan on sene sonra geliyorlar. - Bu alanda yönteminiz neden tek? Bir kere benim Amerika da olmufl olmam bu alanda bana liderlik sa l yor. Oradaki hastanelerde hemen her fleyi ö renebiliyorsunuz. Benim çal flmalar m hem dovn sendromlu hem de zeka seviyesi düflük çocuklara uygulad m ve hepsinde de baflar l oldum. laçs z yöntemlerle, flizofren, kiflilik bozuklu u, dovn sendromlu çocuklar ve madde ba ml l lar gruplar n n hepsinden olumlu ve flafl rt c sonuçlar ald m. Bizim yöntemimiz dünya t p camias nda heyecanla karfl land. Çünkü ilaçla yap lamayan fleyleri biz ilaçs z baflard k. - nsanlar, size nas l ulaflacaklar? ve ve ten bize ulaflabilirler. - Hocam, bu organizasyonumuz hakk nda neler söylemek istersiniz? Bu organizasyon için sizi tebrik ediyorum. Önemli bir organizasyon. Bunu daha planl, programl, uzun vadeli e itim sistemleri çerçevesinde bu bölgede yapabilirsiniz. Bu organizasyon okyanusta bir damla olabilir ama okyanusa dönüflebilir. 26

29

30 sergi 28

31 Realist kentte bir sürrealist Salvador Dali Yaflad dönemde sanat çevrelerinin d fllad, kimine göre deli kimine göre Dali nin spanya d fl nda en fazla eserle aç lan ilk sergisi, stanbul da. Bir sürrealist, Salvador Dali ad yla 20 Ocak 2009 a kadar Sak p Sabanc Müzesi nde. Hayat n n bir döneminde bile resim sanat yla yak ndan ilgilenen herkesin yolu Dali yle kesiflmifltir. Çünkü, sevmeyenleri de onun resminin çekicili ine kendini bir flekilde kapt rm flt r. Türkiye de Sabanc grubunun önderlik etti i dünyaca ünlü ressam ve sanat adamlar yla Türk sanatseverleri buluflturma projeleri kapsam nda Türkiye ye getirilen Salvador Dali resimleri Emirgan daki Sak p Sabanc Müzesi nde sergileniyor. Dali nin, 33 resim, 113 çizim, 111 gravür ve 12 litografisinden oluflan sergisi 19 Eylül den bu yana sanatseverlerin ak m na u ruyor. Öyle ki, Emirgan daki Sak p Sabanc Müzesi nin önünde sürekli kuyruklar görmek mümkün. Bu serginin bizi heyecanland ran nesi dedi imizde önümüze pek çok nedenin ç kt n görüyorsunuz. Sergiyi gezerken bu hisler de akl n za geldi inde bir bak ma sergiyi yeniden gezmek ya da sergiden ayr lmamak gibi bir ruh haline bürünüyorsunuz. Sergi bitti, herhalde Dali de gelecek ve onunla konuflaca z diye düflünüyor ama bu beklentide bir bak ma sürrealist bir beklenti olmaktan öteye gitmiyor. Sergi ve Dali demiflken, Dali asl nda ve de kendi ifadesiyle bir dahiydi. Bir kere Dali resimleri ve di er eserleri ilk kez bir Müslüman ülkede gösteriliyor. Bu anlamda da Türkiye bir ilki yafl yor ve ilk kez bir sergi tamam na yak n NEREDE: Emirgan Sak p Sabanc Müzesi nde NASIL G D L R Befliktafl Sar yer istikametinde Emirgan semtinde ister belediye otobüsleri isterseniz özel araçlarla NE ZAMAN G D L R: 20 Ocak 2009 a kadar Pazartesi hariç haftan n her günü. ÜCRETLER: Tam 10 YTL, ö renci 3 YTL. Grup indirimi var ADRES VE LET fi M: Sak p Sabanc cad. No.42 Emirgan- STANBUL

32 sergi Sergide neler var? stanbul da Bir Sürrealist: Salvador Dali sergisinde; toplam sergilenecek eser say s resim 113 çizim 111 gravür 12 litografi Ve di er (mektup, foto raf v.s) Müslüman sanatseverler taraf ndan ziyaret ediliyor. Ço u sanatseverin söyledi i gibi stanbul a bir sürrealist gelmedi. Gelen sürrealizm ak m n n en birinci temsilcisi. Dali Sürrealizm ak m n da kendi peflinde yeniden Türkiye ye getirdi. Kimdir Dali? Salvador Dali, 1904 y l - n n 11 May s nda spanya n n Katalonya bölgesindeki Figueres te dünyaya geldi. Ad n a abeyinden ald. Çünkü Dali do madan bir y l önce a abeyi Salvador ölmüfltü ve ailesi ona a abeyinin ismini verdi. Salvador ismi neredeyse bir yüzy ld r hemen herkesin bildi i bir isim haline geldi. Dali a abeyinin mezar n s k s k ziyaret ediyordu. Hatta o ziyaretlerin birinde a abeyi Salvador için, ki su damlac gibi birbirine benziyoruz. Fakat etkilerimiz farkl. O, herhalde benim fazla mutlak olarak tasarlanm fl ilk versiyonumdu diyecekti. Salvador u Dali yapan ilk ad m 1914 de at ld. O sene Dali, özel bir resim okuluna yaz ld da do du u kent Figueres Belediye Tiyatrosu nda ilk sergisini açt. Anne ve babas n 17 yafl nda kaybetti de Madrid e tafl nd. Burada güzel sanatlar okuluna yaz ld. Dönemin sanat ak mlar ndan, Kubizmden çok etkilendi. lk dikkat çekici sergiyi Barcelona da açt. Ancak ona as l ünü kazand ran ise 1931 deki Belle in Azmi resmi oldu. (Bu resim bizim spanya gezimizde ziyaret etti imiz müzede de sergileniyordu) Bu çal flmadan önce tan flt - Picasso dan etkilendi ama ters yönde. Dali nin en önemli özelli i etkilendi i ressamlar n tam tersi yönde eser vermesiydi. flte buraya dikkat. Dali nin o meflur yukar ya kalk k b y klar n n hikayesi de buradan geliyor. Nietzsche nin (Niçe) Zerdüflt Böyle Buyurdu kitab n okuduktan sonra, filozofu hem elefltirmifl hem de onun gibi olmamak için b y klar n yukar ya do ru balmumu ile biçimlendirmeye bafllayacakt. Picasso dan etkilendi inden bahsetmifltik ama bu etki ona baflka kazan mlar sa lam flt. Bir keresinde, Picasso nun dehas na, sanat na hayran m ama politik yönünü sevmiyorum. O komünist, ben ise de ilim diyecekti. Hayata bakt pencerede bir yan lsama yoktu. Franco spanya y kas p kavururken o ona ba l l n gösterdi ve destekledi. Ço unlukla Marksist olan bütün sürrealist ressamlar onu bu tavr ndan dolay d fllam flt r. Hatta ona Dolar Heveslisi yak flt rmas bile yapacaklar ama Dali onlara, Sürrealizm Benim diye cevap verecekti lardan sonra Dali ve sevmekten usanmad kar s Gala Amerika n n yolunu tuttu. Buna mecburdu, çünkü Franco nun gücü tükeniyordu. ABD de de üretmeye devam etti. Yaflam boyunca 2 bine yak n resim çizdi. Heykel yapt. Tafl bask eserler ortaya koydu. Sergiyi iflte bu düflünceleri tafl yarak gezdik. Daha önce spanya Salvador Dali Müzesi ndeki gezimizden apayr olarak stanbul da onu gezmek, seyretmek, onunla konuflmak bu düflünceler fl alt nda farkl. Fark flu; onu art k daha iyi tan yoruz. Serginin maliyeti 15 milyon dolar. Sergiyle ilgili birkaç not daha. Sergi, Sak p Sabanc Müzesi ve Gala-Salvador Dali Vakf iflbirli iyle Türkiye ye getirildi. Sergiyi izlemesi beklenen sanatsever say s 150 bin. Bu rakam n üçte birine flimdiden ulafl ld diyebiliriz. Son söz Sak p Sabanc Müzesi ne olsun. B rak n Salvador Dali gibi bir ressam n z n olmas n, onun eserlerine fiziki ve görsel olarak efllik edebilecek bir yerinizin olmas da önemli. Emirgan daki Sak p Sabanc Müzesi bunun için ayr ca bir teflekkürü hak ediyor. 30

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister

nar Denizli K fl aylar n n K fl aylar n n flifal meyvesi Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ceyda Düvenci: Seyirci klifle ister 2008 say 14 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR K fl aylar n n flifal meyvesi K fl aylar n n nar Denizli deki baflar öykümüz: Bayilerimiz Ege nin pamuktan kenti Denizli Ceyda Düvenci:

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in

Bayram coflkusu. ZM R DE Seferihisar n Orhanl Köyü, Bay nd r n Alank y Köyü, Menemen in SAYFA 01 Aziz Kocaoğlu sert konuştu Baflkan, persoeliyle bayramlaflma töreninde içini döktü Baflkan Aziz Kocao lu, belediye personeliyle bayramlaflma töreninde sert ç kt. Belediyede dedikodular n artt

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir

Des gn. Schneider. May s - Haziran Y l: 1 Say : 3. Ücretsizdir Des gn Schneider Ücretsizdir May s - Haziran Y l: 1 Say : 3 SEVAN BIÇAKÇI NIN KONUfiAN YÜZÜKLER /B R SANAT ESER ; GÜNSEL KATO/POPÜLER MEKANLARIN ALTINDAK MZA; MAHMUT ANLAR/HAKAN YILDIRIM LA B R SEFER SONU/

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Dünyaya meydan okumak

Dünyaya meydan okumak içindekile r MART 2009 Küresel Vizyon 4 Küresel liderli e bir ad m daha Vehbi Koç Özel 7 Vehbi Koç en de erli eseriyle an ld 10 Vehbi Koç bir okul, o okul hâlâ aç k 14 Vehbi Koç Ödülü Türkan Saylan n 16

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı