B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z"

Transkript

1 KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

2

3 Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren; tiyatro, sinema ve sergi salonlar yla, buras Küçük stanbul! AVRUPA BAfiKENT N N KÜLTÜR LÇES...

4 Dört buçuk y l önce göreve geldi imizdeki hayalimiz Küçükçekmece sahillerinde günbat m izleme ayr cal n yaflamak, yürüyüfl ve bisiklet yollar nda geziler yapmak, nefleyle oynayan çocuklar m z n yan bafl nda sevdiklerimizle doyas ya mavinin ve yeflilin tad n ç karmak, Küçükçekmece yi kültürün ve sanat n merkezi haline getirmekti. Çok flükür ki sonbahar n bu güzel günlerinde tüm bunlar baflarman n mutlulu u ve k vanc içerisindeyiz. 2

5 Aziz Hemflehrilerim; Sonbahar n serin ve güzel günlerinden merhaba. K fl mevsimine girmeden önce yazdan kalma güneflli ve güzel günler yafl yoruz. Mübarek Ramazan Ay n ve Bayram geride b rakt ktan sonra yeniden beraberiz. Okullar aç ld ve yavrular m z ders bafl yapt. nflallah karnelerini de sa l kla ve baflar yla al rlar. Önümüzde Kurban Bayram var. Dikkat ettiniz mi ilçemiz Sonbahar da ayr bir güzel. Sar, k z l, mor, erguvan yapraklar bize güzün geldi ini gösteriyor. Yollar süsleyen yapraklar... Gün bat m n n oluflturdu u renk cümbüflü... Mevsimler geçip, günler ilerledikçe Küçükçekmece ye Küçük stanbul ad n vermekle ne kadar isabetli davrand m z gördük. De erli Küçükçekmeceliler, Ramazan ay m z boyunca ilçemizde çok güzel bir atmosfer olufltu. Kurmufl oldu umuz çad rlar m zda misafirlerimizle Ramazan n güzelliklerini paylaflt k, fliir dinletileri, çocuklar için e lenceler, sohbet ve müzik dinletileriyle içimizdeki Ramazan coflkusunu herkesle paylaflt k. Bu Ramazan sizler sayesinde çok önemli bir ilke imza att k. Ramazan Gönüllüleri ad yla bafllatm fl oldu umuz kampanyam z ile ilçemizin gönüllü insanlar vas tas yla ihtiyac olan kiflilerin iftarlar n kap lar na kadar götürdük. Böylece siz de erli hemflehrilerimiz yard mseverlik duygular n n ne kadar yüksek düzeyde oldu unu göstermifl oldu. Bu çal flmam z n Ramazan ay sonras da çeflitli alanlarda devam etmesini diliyoruz. Bu anlamda tüm yard msever hamflehrilerimize sahip olduklar gönül zenginli inden ötürü teflekkürü borç bilirim. De erli Hemflehrilerim, Ekim Ay bafl nda stanbulumuz için çok önemli bir etkinlik olan uluslararas Cebit Eurasia Teknoloji fuar gerçeklefltirildi. Bu fuarda biz de Belediye olarak yer ald k. Belediyecilikte gerçeklefltirmifl oldu umuz e-belediye uygulamalar n tan tma f rsat bulduk. Fuarda herkese e-elediyecilik uygulamalar n n art k h z n n artt n, belediyeye gelen vatandafl m za özel sektörde hizmet alan bir müflteri gibi davran ld n ve kendisine o kalitede hizmet sunulmas gerekti ini bir kez daha ifade ettik. Bu yolda önemli ad mlar atmaya ve sizlere lay k hizmetler sunma gayretiyle çal flmaya devam edece iz. Dört buçuk y l önce göreve geldi imizdeki hayalimiz Küçükçekmece sahillerinde günbat m izleme ayr cal n yaflamak, yürüyüfl ve bisiklet yollar nda geziler yapmak, nefleyle oynayan çocuklar m z n yan bafl nda sevdiklerimizle doyas ya mavinin ve yeflilin tad n ç karmak, Küçükçekmece yi kültürün ve sanat n merkezi haline getirmekti. Çok flükür ki sonbahar n bu güzel günlerinde tüm bunlar baflarman n mutlulu u ve k vanc içerisindeyiz. Yeni say m zda buluflmak ümidiyle, hepinize sayg ve sevgilerimi sunuyorum. 3

6 içindekiler Yetkin Dikinciler 6 RÖPORTAJ Eski Ramazanlar tad nda yaflad k 20 ETK NL K 10 Miniklerin sertifika heyecan RÖPORTAJ 12 stanbul da bir sürrealist SALVADOR DALI KONFERANS 28 ETK NL K Çocuklar bekleyen tehlike MADDE BA IMLILI I 24 Bilgi ça na B LG EVLER FORUM 35 HAKKI YALÇIN 38 S V L TOPLUM FEVZ ÇAKMAK 46 HOB BALIKÇILIK 51 YAVUZ RENÇBERLER 54 MEVLANA 58 D VAN DAN 60 LET fi M 63 KÜBRA DO RU 32 ENGELL LER REHAB L TASYON MERKEZ KASIM 42 MAHALLE MUSTAFA KEMAL PAfiA 48 MESLEK Ç ÇEKÇ LER 52 fi FALI B TK ALIÇ 56 MEHMET AK F ERSOY 59 Ö RETMENLER GÜNÜ 62 YEMEK 64 PS KOLOJ KULÜBÜ 16 MEKAN 66 K TAP 68 A AÇ/LAD N 70 PRAT K B LG LER 72 OKURLARDAN 74 S NEMA&T YATRO 76 CeBIT B L fi M FUARI 78 NTERNET 79 TEKNOLOJ 80 BULMACA

7 K Ü Ç Ü K Ç E K M E C E D E H A Y A T KASIM - ARALIK 2008 Say : 23 Ne kadar teknoloji!.. Sahibi Küçükçekmece Belediye Baflkanl ad na Aziz Yeniay Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ali R za Altunel Genel Yay n Koordinatörü Recep Köse Genel Yay n Yönetmeni Cihat Demir Yay n Kurulu Recep Köse, Cihat Demir, Ayhan Metin, Ferdal Uzundurukan Yay n Dan flma Kurulu Ahmet Gedik, Ali R za Altunel, Enver fiengül, Halil Ortaç, Hüseyin Oflaz, Mübin Dursun, Recep Köse Grafik - Tasar m Mustafa Akada Haber, Araflt rma, Dosya Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, Buket Cömert, Yeflim Karabacak, Aytekin Akay Foto raf Aziz Kaya Cenk Türkezer Metehan Kurt Renk Ayr m, Bask ve Cilt Altan Bas m Ltd. KÜÇÜKÇEKMECE BELED YE BAfiKANLI I Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Telefon: Faks: Sevgili hemflehrilerim; Bilgisayar iyi de, geliflmek için kullan ld nda. Anlaml dozda, anlaml zeminlerde kullanal m teknolojiyi eyvallah. Ama uyuflturucu dozunda olmamal. Sevgiye de, gerçek iletiflime de zaman ve zemin kalmal. Ama s kl kla flehir insan, flehir çocuklar olarak ne yap yoruz? Birbirimize tebessüm edip, selamlaflmak, sevgiyle kucaklaflmak yerine saatlerce ekrandan sanal alemde, sevgiden, dostluktan, sevgiyle dokunufltan ve belki insanl ktan uzaklafl yoruz. Çocuklar da öyle yap yor. Ne seksek biliyor k zlar, ne de saklambaç oynuyor çocuklar. Nas l bir gelece e gidiyoruz diye hep birlikte düflünmemiz gerekmiyor mu? Çocuklar n televizyon ve internet karfl s nda gere inden fazla zaman harcamalar n n önlenmesine yönelik uzmanlar n ve ebeveynlerin çabalar - na katk sa lamak amac yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çocuk oyunlar tan t m filmini haz rlatarak çocuklara bir alternatif sundu, RTÜK ü gerçekten tebrik ediyorum. Oyunlar daha yak ndan bakmak için adresini ziyaret edebilirsiniz. Ve biz de tam da bu duygularla, hep birlikte, sevgiyle elele fi R OYUNU fliirimizle geçmiflteki o s - cak günleri, gelecekte de ayn güzellikle yaflayabilmeyi ümit ediyor; Türk fliirinin büyük ismi Faz l Hüsnü Da larca y kaybetmenin derin üzüntüsüyle kendisine rahmet diliyoruz. Cihat Demir Genel Yay n Yönetmeni fi R OYUNU sim flehir oyunuydu çocukluk lüksümüz fiiir oyunu flimdi iyi ki gülüflümüz Bir yer vard bilinen her fleyin söylendi i Orhan Veli nin köyü fiimdi anlatam yoruz yaz k Yaflanan onca sevgi dolu öyküyü Elma dersek ç k l rd, armut dersek asla Ne çabuk da tükendi Yerini b rak p elektronik hazza Birden elliye say, sa m solum sobele fiimdi saklambaç m z eski, güzel günlere Dokuztafl geldi mi üst üste Diyecek yoktu keyfimize Play Station karfl s nda esaret Hasret kald k dost tebessümüne Pazar al flveriflinden küfeciyle ev yolu Küfede zerzevat kadar adeta saadet de dolu Bir naylon, bir telli araba Birkaç rulmandan bilyal Çaml ca gazozuyla bebe bisküvi A z m zda çocukluk y llar n n tad Meflin top hayal idi, plastikle avunurduk Gazoz kapaklar servetimiz Büyük bir hazla Tumbaya misket savururduk Topaçla dönerdi dünya, çemberle gezegenler SMS e s k flt flimdi, o da bayramdan bayrama Bip sesli sevgiler ki ucundan tutarlard da ipi, Atlar dururdu k zlar, o ne büyük keyifti Kireçle çizildi mi seksek çizgisi yere Bir de mermer parças, Diyecek yok nefleye Tek kiflilik de ildi hiçbir oyunumuz Biz vard k hayat n her an nda ve tabi oyunlarda fiimdi bir ekran, duvar arada Tufllar parmaklar n ucunda. Gidilen yol belli ki, Kalabal klar aras nda yaln zl a. sim flehir oyunuydu çocukluk lüksümüz fiiir oyunu flimdi liman m z fiiir oyunu iyi ki, gülüflümüz. Fakr-u fiuara / KIZKULES 5

8 forum TÜRK YE Türkiye, Frankfurt Kitap Fuar n n onur konu uydu Türkiye nin, onur konu u oldu u 60' nc Frankfurt Kitap Fuar büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl nda konuflan Cumhurbaflkan Abdullah Gül yazarlar ve kitaplar üzerindeki bask lar n ortadan kalkt n savundu. Türkiye ad na 300'ü yazar olmak üzere yaklafl k 700 sanatç n n kat ld fuarda, sergi, sanatsal programlar, konferanslar ve özel davetler gibi 300 ayr etkinlik düzenlendi. Türkiye fuarda 4 bin 60 metre karelik alan kullanacak. Aç l flta konuflan Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Türkiye'nin, AB kriterlerini büyük ölçüde gerçeklefltirdi ini elirterek, "Kültür, Sanat ve özellikle edebiyat alan ndaki geliflmelerin, birikimlerin paylafl laca bu ortamda sizlerle olmak benim için bir ayr cal kt r" dedi. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ise, son yüz y lda yazarlara yönelik bask lar n Türk kültürünü zenginlefltirmedi ini, aksine fakirlefltirdi ini söyledi. Türk fliiri büyük ustas n kaybetti... Türkçe nin Yaflayan En Büyük fiairi olarak an lan, Ça dafl Türk fiiiri nin kurucular ndan Faz l Hüsnü Da larca, hayata gözlerini yumdu. Da larca, 26 A ustos 1914 te stanbul da do du. Kuleli Askeri Lisesi ni ve Harp Okulu nu bitirdi de k demli önyüzbafl rütbesindeyken, fliirle daha fazla ilgilenmek için askerlikten ayr ld. Bir süre Bas n Yay n Genel Müdürlü ü nde çal flan flair, y llar aras nda Çal flma Bakanl n n stanbul fl Müfettiflli i Örgütü nde görev yapt ta stanbul Aksaray da Kitap adl efsanevi kitabevini açt. Uzun y llar Türk Dil Kurumu nun yönetim kurulu üyeli- ini yapan Da larca, 12 Eylül sonras arkadafllar yla birlikte Türk Dili Dergisi ni haz rlad.1970 ten sonra kendini yaln zca fliire verdi... Dünya piyasalar toz-duman! Dünya piyasalar n derinden sarsan ekonomik krizin etkileri Türkiye de de görülmeye bafllad. Amerika da bafllay p, Asya ve Avrupa y saran kriz, ABD deki Mortgate ile bafllay p, bankalar n ve fonlar n iflas ile sürdü. Amerika ve Avrupa n n önde gelen ülkeleri toplam 3.5 trilyon dolarl k kurtarma plan aç klad larsa da ekonomik krizin ateflini düflüremediler. Geçmifl y llara oranla çok daha dirençli olan Türkiye de bu olaydan henüz bankalar etkilenmedi. Ancak, borsa düfltü, dolar yükseldi. Türkiye için bu krizin f rsat olabilece ini savunanlar n say s az de il. Çünkü, ihracatç y llard r düflük kur yüzünden s k nt yafl yordu. Ayr ca petrolün varil fiyat - n n 150 dolarlardan 70 dolarlara inmesi de Türkiye için çok büyük avantaj oldu. Hükümet dünyadaki krizi yak ndan takip ediyor. Özel kurulufllar n kredi s k nt - s içine düflmemesi için Merkez Bankas ile ifl birli i içinde çal fl yorlar. Her krizde yeni bir f rsat yarat p, oradan baflar yla ç kan Türkiye bakal m bu krizi ufak s yr klarla m atlatacak, yoksa çok daha güçlü bir ekonomi ile sona erderecek. Bekleyip görece iz... Kuzey Irak Tezkeresi ezici ço unlukla kabul edildi Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) unsurlar - n, Irak' n kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör tehdidi ve sald r lar n n bertaraf edilmesi amac yla s n r ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere bu bölgeye göndermek için Hükümete verilen yetki süresinin, 17 Ekim 2008'den itibaren 1 y l daha uzat lmas n öngören Baflbakanl k Tezkeresi, 18'e karfl 497 oyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Oylamaya, 32 milletvekili kat lmad. Tezkereye DTP'li milletvekillerinin yan s ra ÖDP stanbul Milletvekili Ufuk Uras da ret oyu verdi. 6

9 STANBUL forum Y l n en iyi kamu mobil servisi; BB Mobil Servisi Cep telefonu sat n alma rehberi olan Mobiletisim.com internet sitesi taraf ndan düzenlenen ve yaklafl k geçerli oyun kullan ld oylama sonucunda stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ait BB Mobil cep uygulamas en iyi Kamu Mobil Servisi seçildi Ekim 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen CeBIT Biliflim Eurasia fuar n n da yap ld TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki ödül törenine stanbul Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Daire Baflkan Hakk Tok, SK Bilgi fllem Daire Baflkan Çetin Ç BUK, stanbul Büyükflehir Belediyesi Bilgi fllem Müdürü Harun Kaya, ödül alan di er kurulufllar ve davetliler kat ld. Türkan Sabanc Bebek Park aç ld stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Sabanc Vakf n n katk lar yla yenileme çal flmalar tamamlanan stanbullular n gözde mekanlar ndan biri olan Bebek Park, yeniden düzenlenerek Türkan Sabanc Bebek Park olarak stanbullulara hizmet vermeye bafllad. Park n aç l fl na stanbul Büyükflehir belediye Baflkan Kadir Topbafl, merhum Sak p Sabanc n n efli Türkan Sabanc, k zlar Dilek ve Sevil Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Baflkan vekili Erol Sabanc ve Akbank Yönetim Kurulu Baflkan Suzan Sabanc Dinçer, Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, Üsküdar Belediye Baflkan Mehmet Çak r, fl adam Zeynel Abidin Erdem, Sanatç Orhan Gencebay ve cemiyetin önemli simalar kat ld. Organizasyon Gelifltirme Kamp sona erdi BB Destek Hizmetleri Daire Baflkanl Gençlik ve Spor Müdürlü üne ba l olarak faaliyet gösteren Gençlik Meclisi nin bünyesinde kurulan stanbul Ö renci Kulüpleri Platformu, üniversite kulüp temsilcileri ve sivil toplum kurulufllar temsilcileriyle birlikte Kartepe de gerçeklefltirdi i Organizasyon Gelifltirme Kamp sona erdi. Kamp program nda Etkinlik planlama, etkinlik yönetimi ve organizatörlük, etkinlik sponsorlu u pazarlama, ekip yönetimi ve liderlik, ortak bir amaç için hizmet veren ve sosyal sorumluluk bilincini afl lamaya çal flma konu bafll klar nda oturumlar düzenlendi. Oturum sonras sohbetlerde ise keyifli beyin f rt nalar yafland. SMEK e kat l m yine çok yo un 1996 y l nda 3 kurs merkezinde, 141 kursiyer ile e itim hayat na bafllayan S- MEK, bugün 218 kurs merkezinde 123 branflta ücretsiz olarak e itim vermeye devam ediyor. 1 Eylül 2008 de bafllayan kay tlar kiflilik rekor kat l mla sona erdi. Mezun olan kursiyerler stihdam Birimi yard m yla mezun olduklar branfla uygun ifllere yerlefltirilebiliyorlar. Ayr ca kursiyerlerin ürünleri sat fl ofisleri yard m yla al c lara ulafl yor. SMEK; Mesleki Teknik E itim, Spor E itimleri, Müzik E itimi, El sanatlar, Türk slam Sanatlar, Sosyal ve Kültürel E itimler, Bilgisayar Teknolojileri, Dil E itimi gibi 8 ana bafll k alt nda e itim veriyor. stanbul da kültür-sanat sezonu aç ld Yaz boyu gerçeklefltirilen hummal bir çal flman n meyveleri birbiri ard na stanbullular ile buluflmaya bafllad Her y l bu zamanlar, hasret dolu bir buluflmaya ev sahipli i yapan stanbul un kültürel mekânlar, alk fllar ve birbirinden güzel etkinliklerle yeniden flenlendi. stanbul un kültürel ve sosyal etkinliklerini düzenleyen birimi olan Kültürel ve Sosyal fller Daire Baflkanl -, kültür ve sanat n bütün aktörlerini, sanatç lar n Cemal Reflit Rey Konser Salonu nda düzenlenen bir kokteyl ile bir araya getirdi 7

10 forum KÜÇÜKÇEKMECE Küçük stanbul dan büyük baflar... En iyi çevreci Aziz Yeniay Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz Yeniay, ilçemizde gerçeklefltirdi i çevreye yönelik çal flmalar sonucu stanbul Çevre Konseyi Federasyonu ( ST- ÇEF) taraf ndan 2008 Çevre Ödülü ne lay k görüldü. Törende bir konuflma yapan Yeniay, Görevde oldu- umuz son dört y l boyunca Küçükçekmece de çevre için yapt - m z yat r m Cumhuriyet tarihi boyunca yap lan yat r m n yirmi kat sözleriyle Küçükçekmece Belediyesi nin ilçenin tarihi ve kültürel yap s n bir konsept olarak ele alan Küçük stanbul projesine, Reklam Yarat c lar Derne i nden ödül geldi. Üyeleri aras nda yap lan oylama ile 2008 in en iyi reklamlar n belirleyen dernek En yi Aç khava Reklam ve Do rudan Pazarlama dallar nda Küçük stanbul Projesi ni ödüle lay k gördü. Reklam Yarat c lar Derne i nin Reklam Pazarlama letifliminde Neden-Sonuç liflkisi bafll alt nda gerçeklefltirdi i yar flmada dereceye giren ürünler, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Pazarlama Araç ve Hizmetleri Fuar nda kurulan özel bir bölümde sergilendi. Sergide pazarlama iletiflimi, kurumsal kimlik, logo, amblem, logotayp, marka, reklam, tv/sinema filmi, radyo reklam, gazete reklam, aç khava reklam, afifl, internet reklam, ambalaj ve do rudan pazarlama gibi reklam sektörünün bak fl aç - lar n n yans t ld kategorilerde yap lan de erlendirmede Küçükçekmece Belediyesi nin hayata geçirdi i Küçük stanbul Projesi iki ayr kategoride de erlendirildi. Dernek üyeleri aras nda yap lan de erlendirmede Küçük stanbul Proje afifli En yi Aç khava Reklam, konseptin içeri inin yans t ld Küçük stanbul kitapç ise En yi Do rudan Pazarlama Ürünü seçildi. büyük alk fl ald. Yay nc l k dal nda NTV nin Yeflil Ekran projesi ve gerçeklefltirdi i programlarla Rumeli TV de ödüle lay k görüldüler. Seremonide ödülleri sahiplerine STÇEF Genel Baflkan Tunay Gürsel verdi. ftar yeme- i ve konuflmalar n ard ndan tören sona ererken, Baflkan Aziz Yeniay, kat l mc lar n ilgi oda oldu. STÇEF, Baflkan Yeniay dan çevre yat r mlar na devam etme konusunda söz ald... 8

11 KÜÇÜKÇEKMECE forum Türk ün sanat, Türkiye nin sanat ilçesinde Binlerce y ld r klasik Türk kültürünün vazgeçilmezleri aras nda yer alan Ebru sanat, Küçükçekmeceliler ile bulufluyor. Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CSKM) inde aç lan ebru sanatç s Hikmet Barutçugil in sergisi, bu ölümsüz güzelli i Küçük stanbul a tafl - d. Belediye Baflkan Aziz Yeniay ve çok özel konuklar n kat l m yla aç lan sergi büyük ilgi gördü. Türk ulusunun ata topra olan Orta Asya steplerinden Kurtulufl töreninde flehitlere sayg duruflu Küçükçekmece 6 Ekim stanbul un kurtulufl törenlerinde hem gururluydu hem de hüzünlü. Topraklar m za göz diken düflman n stanbul dan geldi i gibi gitti i tarih olan 6 Ekim, Hakkâri de flehit düflen 17 askerimizin ac s yla buruk geçti. Can n kutsal vatan topra için döken kahraman flehitlerimiz, Küçükçekmece de düzenlenen Anadolu topra na getirdi i ve yüzy llar içinde evrimleflerek benzersiz bir güzelli e ulaflan ebru sanat n n usta ismi Hikmet Barutçugil, kiflisel sergisiyle Küçükçekmecelileri selamlad. lçe protokolünün eksiksiz kat ld aç l fl n di er önemli konuklar ise Kosova Mamufla Belediye Baflkan Arif Bütüç, BM Habitat Kosova Temsilcili i Baflkan Garth Seneque ve temsilcileri Krystyna Galezia ile Arijeta Himaduna oldu. lk planl kent merkezi Küçükçekmece de do uyor! Küçükçekmece Belediyesi nin düzenledi i Küçükçekmece Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasar m Proje Yar flmas yar nlar n Küçükçekmece sinin ipuçlar n veriyor. Ulusal yar flma yoluyla elde edilen planl kent merkezi yar flmas sonuçland. 5 sat nalma, 5 mansiyon, üçüncülük, törende unutulmad. Can kan pahas na savundu Türk bu yurdunu, bu toprak Türk yurduydu; bunu kimse de ifltiremezdi. De- ifltiremedi de! Ne 1. Dünya Savafl n n masa bafl galipleri, ne de 21. yüzy lda hala bu topraklarda gözü olan gafiller. Türk evlad Malazgirt te de, Dumlup nar da da, Hakkâri de de yurduna gö sünü siper etti. Gönül H rs z tiyatroseverlerin gönlünü çald. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde ustalar geçidi. Can Gürzap n yönetti i ve baflrolünü Nilgün Belgün ile paylaflt Gönül H rs z adl oyunun ilk gösterimi yap ld. Küçükçekmeceliler oyunun sonunda sahnedeki sanatç lar ayakta alk fllad. Gencay Gürün taraf ndan ikincilik ve birincilik ödülleri olmak üzere toplam 13 proje ödüle lay k görüldü. Prof. Dr. Zekai Görgülü nün baflkanl n yapt - ve on akademisyenden oluflan jüri 25 projenin içinden Yüksek Mimar Ervin Garip ve ekibinin haz rlam fl oldu u tasar m birinci seçti. Türkçelefltirilen oyunda Nilgün Belgün, Can Gürzap, lkay Saran, Levent Ulukut, Melda Gür, Ahsen Ever ve Tu çe Doras rol al yor. Baflkan Aziz Yeniay n da seyircileri aras nda bulundu u oyun, tiyatro severlerin büyük be enisini kazand. lçemizde Bizans eseri bulundu Küçükçekmece Gölü nde erken Bizans döneminden kalma bir deniz feneri bulundu. Deniz feneri, Konstantinopolisli soylular n yazl k malilkânelerinin bulundu u liman kentine giden yolu gösteriyordu. Kocaeli Üniversitesi nden Yard. Doç. Dr. fiengül Ayd ngün ün yürüttü ü çal flmalar kapsam nda deniz ve göl araflt rmalar n üstlenen Do u Akdeniz Üniversitesi Sualt Görüntüleme ve Araflt rma Merkezi ile Uluslararas K br s Üniversitesi Sualt Arkeoloji Merkezi, gölün taban nda Bizans döneminden kalma bir deniz fenerinin kal nt lar na ulaflt. 9

12 etkinlik Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde muhteflem bir gece yafland. Hani ana baba günü denir ya; Salonu dolduran ö renci velileriyle bu deyim tam da yerini buldu Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde. stanbul un en modern tiyatro salonuna sahip olan bu sanat kompleksi bünyesinde bar nd rd e itim imkânlar yla da yeni yaflamlara aç lan bir kap gibiydi adeta. O kap dan geçen 1300 Küçükçekmeceli minik de coflkulu bir akflamda sertifika sevincini aileleriyle paylaflt. Dört ayd r süren e itim kurslar n 1. dönem sonu töreninde gelece in sanatç lar - na kat l m sertifikalar verildi. Bu gurur gecesinde sahne tabii ki as l sahiplerine ait olmal yd. Aylard r hummal bir çal flma içinde olan Küçükçekmeceli minik sanatç lar, salonu dolduran herkese hünerlerini sergilediler. Gitar dinletisiyle sahne ald kursiyerler ve tellere her dokunufl tatl bir melodi olarak doldu kulaklara. Tiyatronun hayal perdesi araland, var olmayan kahramanlara can veren hevesli oyuncularla. Belki ilerde Stradivarius çalacakt o parmaklar ama keman asla bu kadar heyecan duymayacak- Miniklerin sertifika heyecan Küçükçekmece nin evlatlar hem ailelerinin hem de Küçükçekmece nin gö sünü kabartt. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM) bünyesinde aç lan kurslarda e itim gören 1300 minik ö renci, kat l m sertifikalar n Belediye Baflkan Aziz Yeniay n elinden ald lar. 10

13 t için için. Modern Halk Danslar ekibi sirtaki yaparken, klasik ve modern baleyi harmanlayan minik papuçlar, parmak uçlar nda yükseldi gö e. Türk ün sözü kadar saz da birdi, nitekim ba laman n ilk t n s nda eller ç rp ld hep birlikte. Küçükçekmece yi bir kültür ilçesi haline getirmeyi kendisine fliar edinen Belediye Baflkan Aziz Yeniay da adeta öz evlatlar n izlercesine gurur duymufltu tablodan. Alk fllar eflli inde kürsüye geldi inde Evlad yla övünen ailenin sevinci bir ise benim sevincim 1300 diyerek, kurslara kat - lan gelece in sanatç lar ile duydu u k vanc da dile getirdi. Gelece in insanlar n yetifltirerek, Küçükçekmece yi bir kültür ilçesi haline getirmenin gururunu yafl yoruz. Yap lan tüm hamleler olumlu bir ad - ma yönelikse baflar y yakalars n z. ki y l önce temelini att m z bu görkemli yap da, bugün tan k oldu umuz baflar lar n da ad n koymufltuk diye konufltu. Miniklerin büyük gecesine ünlü isimlerden de destek geldi. Tiyatro sanatç s Ulvi Alacakaptan, kendi yetifltirdi i ö rencilerinin flimdi CKSM de yar nlar n tiyatrocular n yetifltirmesinden duydu u gururun alt n çizerken, ünlü müzisyen Sami Aksu bir sanatç olarak Küçükçekmece de kültür ad na gerçeklefltirdi i çal flmalardan dolay Baflkan Yeniay a teflekkür etti. Alanlar nda baflar l olan ö rencilere Baflkan Yeniay kat l m belgelerini takdim etti. Yeniay takdim töreni s - ras nda ünlü isimler de yaln z b rakmad. Ödül töreninin sonunda sevilen flark c Atilla Tafl Küçükçekmeceliler için mini bir konser verdi. 11

14 röportaj Mütevaz, sahici, kocaman yürekli, dev adam... yetkin dikinciler Müflfik Kenter in okula ilk girdi imizde söyledi i bir cümle vard : iflinizi o kadar yal n, sade ve abartmadan yap n ki, seyreden bunda ne var, bunu ben de yapar m desin. Çünkü hayat öyle çok abart l yaflanm yor, çok içten çok gerçek yaflan - yor. Bir oyuncunun da hedefi bu olmal. Sahilik ve samimiyet n BURCU EDA ERDEM Hepimiz, Babam ve O lum filmiyle titredik oyunculuk yetene i karfl s nda Hemen baflköfleye oturttuk, ailece sevdik, baflar lar n takip ettik. Kocaman yüre- inden nas l ç kt n asla anlayamayaca m z su gibi sesin pefline düfltük. Bir insan nas l hem bu kadar iyi, hem bu kadar baflar l, hem de bu kadar mütevaz kalabilirdi merak ettik. Çok uzun bir bekleyiflten sonra yap lan bu ball sohbeti sizlerle paylaflmadan edemezdik, zira okudu unuzda bile içinizi s taca ndan emin oldu umuz cümlelerin sahibi, bizi zor flartlarda dizi setine davet ederek bu röportaj n sizlere ulaflmas na imkân verdi. Güzel yüre ine ve iyi niyetine binlerce teflekkürler ediyoruz. Y ld z Kenter, Edebiyat fakültesinde tiyatro kurslar na geliyordu her Çarflamba. O zamanlar tiyatro kollar vard, gezi kolu, satranç kolu vs ben de lisede de y l sonu piyeslerinde oynam flt m, dolay s yla tiyatro kolundayd m. Hiç profesyonel bir ifl olarak düflünmemifltim. Ta ki, Y ld z Hoca ve beraber çal flt di er hocalar çok ilgileniyorlard. Ben ne kadar do ru bir fley yapt m anlad m sonralar. Gençler bir fleyler yapmak, yarat c olmak istiyorlar ve eminim herkesin içinde böyle yarat c bir güç var. Bazen böyle güzel çarp flmalar oluyor, o yarat c l k ustas yla buluflunca do ru bir yönlenme oluyor, bende de öyle oldu. Y ld z Hoca sen mutlaka bu ifli yap dedi ve ben de öyle yapt m. n Nas l bir çocuk, sonras nda bu kadar baflar l ve duygulu bir adama dönüfltü? Baflar l bir aile ö retisi flans n z olmufl san yorum Tek çocuk olmama ra men büyük bir aileyle büyüdüm. Day mlar, yengemler yan tarafta; anneannem ve dedem alt katta, bir apartmanda hep birlikte kap lar m z aç k büyüdük. Sofralar hep kurulu, herkes yer, içer ve herkes her yerde uyuyabilir. Dolay s yla ben kalabal k aileyi ve birlikte yaflamay çok seven biriyim. Çok da özgüvenle büyüdü ümü söylemeliyim. Zengin bir aile olmamam za ra men, var olan n de erinin fark nda bir aileydik. Bafl m zda bir çat olsun ve birlikte olabilelim Bizim için en büyük zenginlik buydu ve bu san yorum benim için hiç de iflmeyen bir fley, hep de böyle kalacak. Çünkü ondan daha de erli bir fley yok hayatta. Ayn zamanda sa l kç bir aileden gelmenin avantaj n yaflam fl md r. Her zaman sa l k olsun la bafllard k biz söze, biz sa olal m, dertler hallolur demiflizdir ço u zaman. n Çocuk yan n z, görünen o kocaman yüre in ne kadar gerisinde? Oyunculuk yarat c l k isteyen bir ifl ve çocuklar yarat c d r. Oyun duygusuyla yetiflir, öyle büyürler. Hayat keflfetmektir bu. E er siz yarat c bir 12

15 13

16 röportaj ifle el at yorsan z, çocuk yan n z ya da çocuk özünüz hep sizinle birlikte olmak zorundad r. E er o yaratma coflkusunu, keflif duygusunu, oyun oynama duygusunu bir kenara b rak rsan z zaten bu ifller yap lamaz. Dolay s yla bu çok samimi ve kendili inden bir durumdur, hadi ben çocuklaflay m diye yap lmaz, gerçekten içiniz öyle istedi i için yap l r. Zaten büyüyoruz, büyümek bir zorunluluk, biz kendimiz gibi büyüyelim bari. Bedenimiz büyüyor, yafl al yoruz, yafllan yoruz, yüzümüzde k r fl klar oturuyor, saçlar m za aklar düflüyor, sonra belimiz bükülüyor Önemli olan içimizin hep taze kalmas. n Babam ve O lum filminde oynad - n z Salim rolü hala çok konufluluyor; filmle ve bu saf kalpli güzel adamla ilgili neler söyleyeceksiniz? Üzerinden üç y l geçmesine ra men gururla bahsediyorum. Hepsinden bahsediliyor, her rolün yeri ayr, ama sanki seyircinin oyuncu Yetkin i gerçek anlamda daha çok içine sindirdi i benimsedi i rol Salim rolü oldu. Bunda gücenecek bir durum yok, o zamana kadar ben tiyatro yap yordum, beni daha önce neden görmediniz demenin alemi yok. Her fleyin bir s ras varm fl demek ki. n Salim kadar saf kalabilen bir fleyler var m hayat n zda? Ben en çok onun arkas nda duruyorum, ben Salim i d flar da aray p bulmad m aç kças, Salim i Yetkin in içinden ç karmaya çal flt m. Çünkü bir oyuncu tabii ki her oynad kifli olamaz ama profesyonel olarak oyuncu oldu u için, o rolü yapabilece ine inan ld için o role davet edilir. Yönetmen de en az ndan flunu hedefler: bu oyuncudan bu rol ç kar diye bir sezgisi vard r. Benim için en önemli taraf Ça an Irmak n daha önce böyle bir rol oynamam fl ra men, bende bu rolü ç karabilecek malzemeyi görmüfl olmas d r. Çok de erli geliyor bu yüzden bu buluflma bana. Ça an, o kadar güzel bir senaryo yazm fl ve sette o kadar baflar l bir yönetmen ki, birlikte o yolculu a ç kt k ve sonuçta bu oldu. Müflfik Kenter in okula ilk girdi imizde söyledi i bir cümle vard : iflinizi o kadar yal n, sade ve abartmadan yap n ki, seyreden bunda ne var, bunu ben de yapar m desin. Çünkü hayat öyle çok abart l yaflanm yor, çok içten çok gerçek yaflan yor. Bir oyuncunun da hedefi bu olmal. Sahilik ve samimiyet n Kirlenmesinden çok korktu unuz bir fley var m d r? Ben hayata sözlük anlamlar yla cevap veremiyorum. Tek kelimeye, tek cümleye s d ram yorum. Belki de oyuncu olman n içinde yatan nedenlerden biri de bu, tan mlara s d ramad - m z için baflka türlü anlatmaya çal fl - yoruz hayat. Dolay s yla burada da flunun kirlenmesinden korkuyorum diyemeyece im ama genelde kirlendi- ini gördü- üm bir 14

17 fley beni çok korkutuyor. nsanlar n birlikte yaflamak yerine, önce karfl s ndakinin varl - n n ve de erinin anlam vermek, önem vermek yerine kendinden yola ç kmas beni korkutuyor. Özellikle bu co rafyada yavafl yavafl birlikte yaflama kültürü kirleniyor. Beni en çok ac ya gark eden ve neredeyse korkutan fley de bu oldu. Neden derseniz, onu da flu flekilde temellendireyim, net aç klamak istiyorum. Tabii ki ayr anne babalardan do uyoruz, ayr kültürlerden bile gelebiliriz ama fiziki olarak bakt m zda zaten bir gezegeni paylaflmak zorunday z. Bunun da ötesinde farkl l klar sindirerek oradan zenginlik ç karmak peflinde olmal y z. Farl l klar düzlefltirmek, dümdüz etmek üzerine bir yol alamay z. Yoksa daha kad n ve erke in buluflmas ndan bafllamak üzere iletiflim flans n kaç r r z. Bir genç çocuk, bir genç k z bile bulufltu- unda birbirlerindeki farkl unsurlardan dolay bir çekim enerjisi oluflturup yaklafl yorlar. Birbirlerini ayn laflt r rlarsa ne faydas var o buluflman n? Tam tersi ben benden farkl olan n peflinde olmal y m, ona de er vermeliyim. As l sevgi böyle paylafl l r. n Mavi gözlü dev filmi, oyunculuk baflar s d fl nda neler katt hayat n za? Öncelikle baflar l buldu unuz için çok teflekkürler. Önemli olan baflar de il, o iflin gerçekleflebilmesiydi benim için. Öncelikle Türkiye de, bir Türk yönetmen taraf ndan, bir Türk oyuncuyla Naz m Hikmet in hayat - n n beyaz perdede yans - t lmas as l hedeftir. Birinci aflamada bu gerçekleflti i için mutlu olmal - y z, çünkü hala maalesef tabularla yafl yoruz. E risiyle do rusuyla niyet edelim, biz iyi niyetli düflünelim, sonucu baflar l olur ya da olmaz ama gene de kap açal m. Naz m Hikmet in filminin yap lmas bir tabunun k r lmas anlam nda Türkiye nin biraz daha kal plar n k rmas anlam nda, daha yumuflak bakabilmesi anlam nda bir örnektir. Ben, bu dünyaya gelmifl biri olarak, benden önce bu dünyadan naz m geçti i için, ona hayran oldu um için, sonras nda bu rolü oynama flans na sahip oldu um için kendimi gerçekten çok bahtl hissediyorum. n Sizin hayat n z filmlefltirilse nas l bir film ç kar ortaya? Bu soruya benim yan t vermem uygun olmaz san r m. Ben derim ki; b rakal m bunun cevab n tarih versin. E er bir gün bir fley yap lacaksa da, ben kayda de er ifller yapm fl olurum umar m ömrüm boyunca, onlar n bir dökümü yap ld nda da onu yapanlar düflünsün. Onlara da bu özgürlü ü tan yal m. n Ulak filmi çok de iflik bir tarz Türk sinemas için, siz neler söyleyeceksiniz? Baflka bir film oldu, baflka bir kulvar açt Türk sinemas na. Öncelikle sadece bir film için bir mekân tasarlanmas yöntemini açt. Tamam yla bafltan sona mekân, aksesuarlar, dekorlar, makyaj özel tasarlanan Türkiye deki ilk film diyebiliriz. Hatta yeni bir alfabe oluflturuldu bu film için, böyle bir bütüncül tasar m vard ortada. Bu anlamda var olan mekânlar dönüfltürüp kullanmak yerine, film için bir mekân hayal etmek ve onu gerçeklefltirmek Türk Sinemas nda bir öncülüktür diye düflünüyorum. Filmin içeri i aç s ndan da fantastik t rna içersinde yer almas, dolay s yla gerek reji üslubu, gerek oyunculuk üslubu aç - s ndan da bir yenilikti. Türk Sinemas nda da yerini alm fl oldu. n Son projeniz Eskiflehir de henüz çekimleri biten Usta filmi san r m. Konusundan k saca bahseder misiniz? Bu yaz çekti imiz bir film, Do an Usta karakterini canland r yorum. San yorum Ocak ay n n sonunda gösterimde olacak. Film Eskiflehir de geçiyor, çünkü Eskiflehir ayn zamanda bir sivil havac - l k flehri. Türkiye nin sivil havac l k konusunda önemli insanlar n yetifltirmifl, hala da yetifltirmeye devam ediyor. Havac l a dair bir terminoloji oluflmufl durumda ve sürekli de uçaklar geçiyor zaten flehrin üzerinden. Hatta bir esprisi var, Eskiflehir de çay bahçesinde oturan insanlar n Eskiflehirli olup olmad n uçak geçerken havaya bak p bakmad ndan anl yorlarm fl. Art k oran n yerlisi o kadar çok al flm fl ki jetler kafas n n üstünden geçerken kafas n kald r p bakm yor bile ama yeni gelenler hemen korkarak havaya bak yorlar, uçak geçene kadar da sohbet duruyor. Halbuki Eskiflehirliler bu durumlar için a z okumaya bafllam fl. Do an Usta, babas hava ikmalde çal flan bir motor ustas, babas n n yan na gide gele uçaklara karfl bir özenti oluflmufl, heves etmifl. Baba tamam yavrum oku, pilot ol demifl, ama ne yaz k ki o da erken öldü ü için onu sanayiye vermifller ç rak olarak. Eksik büyümüfl, hevesini gerçeklefltirememifl, art k bir usta oldu u için madem ben bu hayalimi gerçeklefltiremedim, ben de kendi uça- m kendim yapar m diyor ve macera bafll yor. Keyifli sohbeti, mütevaz cümleleri ve güler yüzü için dergimiz ad na bir kez daha teflekkürler ediyor, baflar l oyunculuk yaflam na daima flahit olmay diliyoruz 15

18 mekan Bilgi ça na ngilizce yi sadece teorik de il, konuflma ve okuma kulübünde uzman okutmanlarla ö renecek, okuldan sonra ders takviyeleri için etütlere kat lacak, ödev ve di er araflt rma konular için kütüphane ve internetten faydalanabilecek ve gerekti inde rehber hocalar eflli inde sosyal bir insan olma yolunda çok mesafeler kat edeceksiniz. Hepsi ve daha fazlas Küçükçekmece Belediyesi nin Cennet ve Halkal Bilgi Evi lerinde. Bilgiye ulaflman n en kolay oldu u zamanlar. Bir sürü kanaldan mesaj al yoruz. Kimisi düzenli kimisi ise düzensiz. Ça m z bilgi ça diyoruz ama elde etti imiz bilginin do rulu u, düzenli olup olmad, yenili i ve ne kadar kal c oldu u sorgulanm yor bile. Küçükçekmece Belediyesi bilgiye ulaflman n bu kadar kolay oldu u bu zamanda Bilgi Evleri ni hayata geçirdi. Bilgi Evleri nin biri Cennet Kültür Merkezi içinde, di eri ise Halkal da. nsan n akl na flöyle bir fley gelebilir; Eskiden bir fley araflt rmak ve ö renmek zaman al yordu. Oysa flimdi her fley bir tufla bakar. Küçükçekmece Belediyesi bilgi ça nda düzenli, planl, saklanabilen, kal c ve sonradan da kullan labilen bilgi amac yla yola ç kt, Bilgi Evleri projesini hayata geçirdi. Bilgi Evi hem fiziki olarak bir mekan hem de projenin ad. Cennet ve Halkal da hayata geçirildi. Daha çok yeni bir proje. Haziran ay nda bafllayan Bilgi Evleleri nden Cennet Kültür Merkezi Bilgi Evi ne bugüne kadar 2 bin 900 baflvuru oldu. Peki, projenin detaylar nda neler var? Bilgi Evi nde bünyesinde ngilizce kurslar ndan, kütüphane ve internet kullan mlar na kadar pek çok alanda hizmet veril- 16

19 mekte. Özellikle ngilizce ye çok fazla talep var. Günde 90 civar baflvuru sadece ngilizce için geliyor. ngilizce okutmanlar da alan nda baflar l okutmanlar. Ve part time hizmet vermiyorlar. Tam zamanl olarak Bilgi Evleri nde çal fl yorlar. Tüm birimlerde üst yafl 14. Genelde 8-14 yafl grubu ö renciler Bilgi Evi nden faydalan yor. ngilizce den bu kadar bahsettik. ngilizce d fl nda, bilgisayar kulüpleri, satranç gruplar, etüd çal flmalar ndan, gezi kulüplerine, sinema kulüplerine, gençlik sohbetleri gruplar na kadar çok genifl bir yelpazede hizmetlerden faydalanmak mümkün. Asl nda Bilgi Evi denince insanlar n flunu anlamas laz m. Okul d fl nda ö renciye destek olunan tüm her fley. Ö renci okulundan ç k p bilgi evine gider, ister ders çal flma salonunda dersine çal fl r, isterse etüde girer. Ya da internet kullanmak isteyebilir. Bunun yan nda kütüphanede bir fley araflt rmak ya da sadece kitap okumak isteyebilir. ngilizce dersini takviye etmek isteyebilir. ngilizce derken flunu unutmamak laz m; Bilgi Evleri ndeki ngilizce s n flar ayn zamanda konuflma kulübü deste- Alt ayda 3 bine yak n çocuk Bilgi Evleri nden faydalanmak için baflvurdu. Çocuklar n okuldan sonraki adresi Bilgi Evi nde en büyük talep ngilizce ve bilgisayar s n flar na. fiu an Cennet Kültür Merkezi ve Halkal da hizmet veren Bilgi Evleri nin say s k sa süre sonra 6 ya ç kacak. Bezirganbahçe, Küçükçekmece Göl Kenar, Tafltepe Park ve nönü Mahallesi Bilgi Evleri nin projeleri tamamland, çok yak nda onlar da hizmete girecek. 17

20 mekan i de veriyor. Bu ne anlama geliyor? Türkiye nin en iyi kurslar nda ne varsa Bilgi Evi nde de o var. Bilgi Evi nde ö retilen her bilginin bir e lence yönü de var. Bilgi Evleri ne anne babalar da gidiyor ve görüyorlar. Çocuklar n n e lenirken ö rendi ini, ö renirken ayn zamanda e lenmifl oldu unu görüyor. Sadece bu kadar de il. Bunun yan nda, çocu un psikolojik geliflimi de takip ediliyor. Yani çocuk bir yandan da sosyal bir varl k olarak da kendini ifade etme anlam nda geliflimler gösteriyor. Mesela, Küçük Han mefendiler Küçük Beyefendiler isimli bir kulüp var. Çocuklar burada nezaket kurallar n ö reniyor. Sadece çocuklara yönelik seminerler, sadece yetiflkinlere yönelik seminerler de var. Rehber hocalar n takip etti i çocuklar da var. Bir baflka dikkat çeken kulüp gençlik sohbetleri grubu. Çocukluktur, ergenliktir, bu tür dönemlerde yanl fl çok do ru az yap l r. Çünkü insan büyüyünce daha çok ö renir. Gençlik sohbetleri grubunda uzman akademisyenler, çocuklara ve gençlere hayata dair dersler verir. Bir stanbul kulübü var. stanbul ile ilgili yaz lar, kitaplar okunuyor. Ayr ca yaz döneminde haftada bir stanbul gezisi düzenleniyor. Ö renciler bu gezilerden ve bu kulüpten sonra stanbul da yafl yor olman n ne kadar büyük bir zenginlik oldu unu görüyor. Geziye ç k lmayan dönemlerde bilgi evlerinde kitaplarla stanbul bilgisi daha da art r l yor. Ayr ca önümüzdeki dönem ödünç kitap kampanyas ile daha fazla çocu un kitap okumas da sa lanacak. Bütün bu hizmetlerin karfl l - ne diye merak ediyorsunuz de il mi? nsana verilen de- er desek. Küçükçekmece de, Küçük stanbul da insan n de eri büyük. Hele çocuklar m z n, daha büyük. Bilgi Evleri bir kurs merkezi de il, kurslarla ö renci belli bir fleyi ö renmek zorunda hissetmiyor kendini. E lenirken, fark nda olmadan ö retiyor da. Bilgi Evleri, ad ndan da anlafl laca gibi, ö renilen bilgileri düzenli olarak ö renmeyi ve kullanmay amaçlarken bir yandan da geliflim dönemlerinde çocuklara rehberlik de yap yor. Yasin Berber (12): Yüzy l lkö retim Okulu: E leniyorum da ö reniyorum da Okulumda da ders görüyorum. Okuldan sonra hemen buraya kofluyorum. Çünkü, okulda tamamlayamad m dersleri burada tamamlayabiliyorum. Kütüphaneyi kullan yorum. Ö retmenimizin okuyun dedi i kitaplar burada buluyorum ve okuyorum. Ödevlerimi, internetten bulabiliyorum. Yani hem e leniyorum hem de ö reniyorum. 18

21

22 etkinlik Hep bir parça ekme- in paylafl ld, huzur içinde sohbetlerin yap ld, e lencelerin düzenlendi i ramazanlar hep hat rlan r, imrenerek yadedilir ya, iflte bu ramazan Küçükçekmeceliler, eski ramazanlar tad nda bir ramazan yaflad lar. Sefaköy ve Baflakflehir de kurulan çad rlar m zda hem iftarlar n açt lar, hem de bir aile ortam içinde keyifli geceler yaflad lar. Eski Ramazanlar tad nda yaflad k Ramazan boyunca her gün büyüyerek 500 bin kiflilik bir aile olduk desek, bunu kesinlikle abartm fl olmay z. Eski ramazanlar tad nda bir ramazan yaflamak için bu sene Küçükçekmece Belediyesi olarak gerçekten gecemizi gündüzümüze katarak çal flt k. Sonucunu görmenin mutlulu unu da hep birlikte yaflad k. Sefaköy ve Baflakflehir de kurulan çad rlar - m zda her akflam yaklafl k 5 bin kifliyle birlikte iftar m z açt k. ftarda ne yenildi i önemli de- ildir. Hani eskiler hep derler ya, bir kuru ekme- i bölüflüp yerdik ve o Ramazanlar daha huzurluydu diye. Biz de öyle yapt k. Afl m z, kat - m z paylaflt k. Huzur içinde orucumuzu açt k. Ard ndan da eski zamanlarda oldu u gibi e lenceler düzenledik. Sadece e lence de il, keyif veren, içimize huzur katan sohbetler ettik Eylül tarihleri aras nda eski stanbul u yaflad m z Küçük stanbul da birbirinden de erli, önemli isimleri a rlad k. ftara yetiflemeyen, evlerindeorucunu açan Küçükçekmeceli vatandafllar m z n da kat l m yla çad rlar m z dolup taflt. Neler yoktu ki, ramazan e lencelerimiz de... Çocuklar için karagöz-hacivat, meddah flovlar, palyaçolar... Büyükler için orta oyunlar, tiyatro gösterileri, Osmanl çad r nda çay-kahvenargile keyfi. Küçük büyük herkesin can kula ile dinledi- i üstadlar n sohbetleri oldu. Dünya Kur an okuma flampiyonlar ndan Kur an dinledik. Engelliler ve yetimler gecesi ile onlar da unutmad m z gösterdik. Murat Gö ebakan, Aliflan, Bülent Serttafl, U ur Aslan, Ahmet Özhan, brahim Sadri, fiükriye Tutkun, Mahmut Tuncer gibi sanatç larla cofltuk. Keyifle, huzurla u urlad k ramazan. Hep beraber nice ramazanlar yaflamak umuduyla... 20

23 21

24 etkinlik 22

25 Ramazan boyunca Küçükçekmece birbirinden ünlü sanatç lar a rlad. Hepsi dost, hepsi arkadafl, hepsi birer Küçükçekmece sevdal s olarak ayr ld. Çünkü, bir sanatç n n en çok istedi i fley ilgi, alk fl ve sevgidir. Küçükçekmeceliler de sanatç lar m za bunlar n hepsini yürekten verdiler. 23

26 röportaj Çocuklar n z ne kadar yak ndan tan yorsunuz! Küçükçekmece Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ülkemizin kanayan yaras na parmak bast. Uzmanlar n kat ld Madde ba ml l konferans na kat lan konuflmac lar, aile olman n önemine dikkat çekerek, Çocuklar n z iyi tan y n. Onlara sevginizi gösterin ve sorunlar na sert tepki vermeyin uyar s yapt lar. n HASAN N fian Türk gençli inin son dönemde s kça karfl laflt bir sorunu, Küçükçekmece Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilçenin gündemine tafl d. Konunun uzmanlar, genç kufla a, anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Belediye Baflkan m z Aziz Yeniay n da kat ld konferansta, konuflmac olarak bulunan Narkotik Büro Amirili i Uzman Serkan Düzenli, Psikiyatrist Doktor Tanju Sürmeli çok çarp c aç klamalar yapt lar. ki uzman da aile kavram üzerinde özellikle durdular. Amerika da madde ba- ml l konusunda e itim görmüfl olan Tanju Sürmeli, gençli in madde ba ml l na nas l bafllad n, madde ba ml s insanlar n nas l anlafl laca n, nas l tedavi edilmesi gerekti i konusunda ipuçlar verdi. Gençli in can kula- ile dinledi i ve Türkiye nin bu konudaki en önemli merkezinin bafl nda bulunan Doc. Dr.... la konferans n ard ndan güzel bir söylefli yapt k... - Uyuflturucu ve madde ba ml l konusunda merkezinizde ne tür tedavi yöntemleri uygulan - yor? Uyuflturucu konusundaki baflar m z yüzde 80. Bu iflin içine alkol girince bu oran düflüyor. Çünkü insanlar alkolu bir hastal k olarak görmüyorlar ve insanlar ikna etmeniz zor. Aileler alkolik hastalar getiriyor. Hastalar n kendisi gelmiyor. Biz genelde psikoterapi uygulam yoruz. laç vermiyoruz. Tamamen ilaçs z yöntemlerle beyine bir tak m komutlar gönderiyoruz. Böylece hastan n kendi kendisini kontrol etmesini sa l yoruz. - Bu tedavi neden ülkemizde çok fazla bilinmiyor? Bu tedavi yönteminin yay nlar, psikiyatrik hastalar n yay nlar d fl nda yay nland için pek bilinmiyor olabiliyor. kincisi ise ilgi. Bu tedavinin ilaçs z olmas da baflka bir etken. laçl olmad için anlat lm yor. Anlat lmay nca da bilinmiyor. - Bu tedavinin baflar oran nedir? Nörofeedback tedavi yönteminin dikkat eksikli i ve ö renme grubundaki baflar oran yüzde 90 lara kadar ç kabiliyor. Uyku bozukluklar n kolayca düzeltiyoruz. Epilepsinin ilaçla tedavisi yüzde 50, bu yöntemle ise yüzde 70 lere varmaktad r. - Geliflmifl ülkelerde bu sorun nas l çözülüyor? Çok ciddi anlamda e itimle olan bir fley. Sosyal hizmetler, hükümet buna zaman ve para ay r yor. Çok ciddi araflt rma bütçeleri var bunlar için. Avrupa da ne yapt klar n çok iyi biliyor. Bizdeki gibi de il. Sadece rehberlik bitiren tecrübesiz insanlara bu iflleri vermiyorlar. - Amerika da e itim ald n z. Orada neler ö rendiniz? 24

27 25

28 röportaj Narkotik uzmanlar madde ba ml l yafl n n e kadar düfltü üne dikkat çektiler. Belediye Baflkan m z ise ba ml - l n sigara ile bafllad n ifade etti. Konferans düzenleyen Gençlik Meclisi Baflkan Ahmet Yarin de çocuklar m za sahip ç kmam z gerekti ini söyledi. Bir kere çok iyi ngilizce bilmek gerekiyor. Bunun yan nda iyi bir araflt rmac olmal s n z. Ald n z e itim ve unvanlar siz televizyona ç kas n z diye de il, bilginizi üniversite için kullanmal s n z. Orada insanlar gerçekten çok okuyor. Çok araflt r yor. Dar aç dan de il, genifl aç - dan bakan hekim olman z istiyorlar. - Vatandafl olarak ne yapmam z gerekiyor? Hükümetlere, vekillere isteklerimizi sesli hale getirmemiz gerekiyor. Bir fleyleri de ifltirmeyi hükümetlerden beklememeliyiz. Önce de iflimiz kendimizden bafllatmal y z. Sonra bu de iflimi istemeliyiz. - Hocam neden bu alanda bir hastane kurmay düflünmediniz? Yer s k nt s da var ama as l önemli olan içerde e itimli bir ekibinizin olmas. Benim gibi 10 insan yetifltirmeniz laz m. - Ülkemizde sizin yönteminizi uygulayabilen yer var m? Bu konuda bir dernek kurduk. Yani Nörofeedback Derne i kurduk. Baflkanl n da ben yap yorum. Bu dernek ad alt nda madde ba ml l ile daha kurumsal mücadele eden yerler olsun istiyoruz. - Ülkemizde kullan lan tedavi yöntemleriyle sizinki aras nda ne gibi farklar var? Kifliye uygun tedavi yöntemleri uygulamak laz m. Yöntemimizde insan n kendi beynine kendisinin emir verilmesini istiyoruz. Bu yöntem kal c d r. Tabii ilaç deste i de uyguluyoruz ama ilaçlar n pek çok yan etkileri var. ABD, bu tür yöntemlere çok önem veriyor. Ve sürekli takip ediyorlar. - AMATEM gibi baz merkezlerin tedavi yöntemlerinden size flikayet geldi mi? Bize gelen vakalar n önemli bir k sm alkol ve uyuflturucuya ilaçla tedaviden sonuç alamayan hastalar geliyor. AMATEM gibi merkezlerde sürekli ayn tedavi metodunun fayda sa lamad hastalar bir de bu yöntemi deneyeyim diyerek bize geliyor. - Çocuklar n hal ve hareketlerinden madde ba ml s oldu unu nas l anlayabiliriz? Mesela, sakin bir çocuk daha h rç n olabilir. Ya da birden bire içine kapanabilir. Çok para harcamaya bafllar ve sürekli cinsellikten bahseder. Bunun yan nda gözünde k zar kl klar ve sulanmalar olursa bu da madde ald na iflaret olabilir. - Madde ba ml l yafl ülkemizde kaç? Ergenlikte madde ba ml l kullan m oran art yor mu? Bu maddeleri satmak isteyen zehir tüccarlar da bu yafl grubunu hedefliyor. Ergenlikte madde ba ml l art yor. Dünyada da böyle bizde de böyle. - En küçük hastan z kaç yafl nda? yafl nda bafllay p da bize 22 yafl nda gelenler var. Bize 12 yafl nda gelen yok. Genelde baflland ktan on sene sonra geliyorlar. - Bu alanda yönteminiz neden tek? Bir kere benim Amerika da olmufl olmam bu alanda bana liderlik sa l yor. Oradaki hastanelerde hemen her fleyi ö renebiliyorsunuz. Benim çal flmalar m hem dovn sendromlu hem de zeka seviyesi düflük çocuklara uygulad m ve hepsinde de baflar l oldum. laçs z yöntemlerle, flizofren, kiflilik bozuklu u, dovn sendromlu çocuklar ve madde ba ml l lar gruplar n n hepsinden olumlu ve flafl rt c sonuçlar ald m. Bizim yöntemimiz dünya t p camias nda heyecanla karfl land. Çünkü ilaçla yap lamayan fleyleri biz ilaçs z baflard k. - nsanlar, size nas l ulaflacaklar? ve ve ten bize ulaflabilirler. - Hocam, bu organizasyonumuz hakk nda neler söylemek istersiniz? Bu organizasyon için sizi tebrik ediyorum. Önemli bir organizasyon. Bunu daha planl, programl, uzun vadeli e itim sistemleri çerçevesinde bu bölgede yapabilirsiniz. Bu organizasyon okyanusta bir damla olabilir ama okyanusa dönüflebilir. 26

29

30 sergi 28

31 Realist kentte bir sürrealist Salvador Dali Yaflad dönemde sanat çevrelerinin d fllad, kimine göre deli kimine göre Dali nin spanya d fl nda en fazla eserle aç lan ilk sergisi, stanbul da. Bir sürrealist, Salvador Dali ad yla 20 Ocak 2009 a kadar Sak p Sabanc Müzesi nde. Hayat n n bir döneminde bile resim sanat yla yak ndan ilgilenen herkesin yolu Dali yle kesiflmifltir. Çünkü, sevmeyenleri de onun resminin çekicili ine kendini bir flekilde kapt rm flt r. Türkiye de Sabanc grubunun önderlik etti i dünyaca ünlü ressam ve sanat adamlar yla Türk sanatseverleri buluflturma projeleri kapsam nda Türkiye ye getirilen Salvador Dali resimleri Emirgan daki Sak p Sabanc Müzesi nde sergileniyor. Dali nin, 33 resim, 113 çizim, 111 gravür ve 12 litografisinden oluflan sergisi 19 Eylül den bu yana sanatseverlerin ak m na u ruyor. Öyle ki, Emirgan daki Sak p Sabanc Müzesi nin önünde sürekli kuyruklar görmek mümkün. Bu serginin bizi heyecanland ran nesi dedi imizde önümüze pek çok nedenin ç kt n görüyorsunuz. Sergiyi gezerken bu hisler de akl n za geldi inde bir bak ma sergiyi yeniden gezmek ya da sergiden ayr lmamak gibi bir ruh haline bürünüyorsunuz. Sergi bitti, herhalde Dali de gelecek ve onunla konuflaca z diye düflünüyor ama bu beklentide bir bak ma sürrealist bir beklenti olmaktan öteye gitmiyor. Sergi ve Dali demiflken, Dali asl nda ve de kendi ifadesiyle bir dahiydi. Bir kere Dali resimleri ve di er eserleri ilk kez bir Müslüman ülkede gösteriliyor. Bu anlamda da Türkiye bir ilki yafl yor ve ilk kez bir sergi tamam na yak n NEREDE: Emirgan Sak p Sabanc Müzesi nde NASIL G D L R Befliktafl Sar yer istikametinde Emirgan semtinde ister belediye otobüsleri isterseniz özel araçlarla NE ZAMAN G D L R: 20 Ocak 2009 a kadar Pazartesi hariç haftan n her günü. ÜCRETLER: Tam 10 YTL, ö renci 3 YTL. Grup indirimi var ADRES VE LET fi M: Sak p Sabanc cad. No.42 Emirgan- STANBUL

32 sergi Sergide neler var? stanbul da Bir Sürrealist: Salvador Dali sergisinde; toplam sergilenecek eser say s resim 113 çizim 111 gravür 12 litografi Ve di er (mektup, foto raf v.s) Müslüman sanatseverler taraf ndan ziyaret ediliyor. Ço u sanatseverin söyledi i gibi stanbul a bir sürrealist gelmedi. Gelen sürrealizm ak m n n en birinci temsilcisi. Dali Sürrealizm ak m n da kendi peflinde yeniden Türkiye ye getirdi. Kimdir Dali? Salvador Dali, 1904 y l - n n 11 May s nda spanya n n Katalonya bölgesindeki Figueres te dünyaya geldi. Ad n a abeyinden ald. Çünkü Dali do madan bir y l önce a abeyi Salvador ölmüfltü ve ailesi ona a abeyinin ismini verdi. Salvador ismi neredeyse bir yüzy ld r hemen herkesin bildi i bir isim haline geldi. Dali a abeyinin mezar n s k s k ziyaret ediyordu. Hatta o ziyaretlerin birinde a abeyi Salvador için, ki su damlac gibi birbirine benziyoruz. Fakat etkilerimiz farkl. O, herhalde benim fazla mutlak olarak tasarlanm fl ilk versiyonumdu diyecekti. Salvador u Dali yapan ilk ad m 1914 de at ld. O sene Dali, özel bir resim okuluna yaz ld da do du u kent Figueres Belediye Tiyatrosu nda ilk sergisini açt. Anne ve babas n 17 yafl nda kaybetti de Madrid e tafl nd. Burada güzel sanatlar okuluna yaz ld. Dönemin sanat ak mlar ndan, Kubizmden çok etkilendi. lk dikkat çekici sergiyi Barcelona da açt. Ancak ona as l ünü kazand ran ise 1931 deki Belle in Azmi resmi oldu. (Bu resim bizim spanya gezimizde ziyaret etti imiz müzede de sergileniyordu) Bu çal flmadan önce tan flt - Picasso dan etkilendi ama ters yönde. Dali nin en önemli özelli i etkilendi i ressamlar n tam tersi yönde eser vermesiydi. flte buraya dikkat. Dali nin o meflur yukar ya kalk k b y klar n n hikayesi de buradan geliyor. Nietzsche nin (Niçe) Zerdüflt Böyle Buyurdu kitab n okuduktan sonra, filozofu hem elefltirmifl hem de onun gibi olmamak için b y klar n yukar ya do ru balmumu ile biçimlendirmeye bafllayacakt. Picasso dan etkilendi inden bahsetmifltik ama bu etki ona baflka kazan mlar sa lam flt. Bir keresinde, Picasso nun dehas na, sanat na hayran m ama politik yönünü sevmiyorum. O komünist, ben ise de ilim diyecekti. Hayata bakt pencerede bir yan lsama yoktu. Franco spanya y kas p kavururken o ona ba l l n gösterdi ve destekledi. Ço unlukla Marksist olan bütün sürrealist ressamlar onu bu tavr ndan dolay d fllam flt r. Hatta ona Dolar Heveslisi yak flt rmas bile yapacaklar ama Dali onlara, Sürrealizm Benim diye cevap verecekti lardan sonra Dali ve sevmekten usanmad kar s Gala Amerika n n yolunu tuttu. Buna mecburdu, çünkü Franco nun gücü tükeniyordu. ABD de de üretmeye devam etti. Yaflam boyunca 2 bine yak n resim çizdi. Heykel yapt. Tafl bask eserler ortaya koydu. Sergiyi iflte bu düflünceleri tafl yarak gezdik. Daha önce spanya Salvador Dali Müzesi ndeki gezimizden apayr olarak stanbul da onu gezmek, seyretmek, onunla konuflmak bu düflünceler fl alt nda farkl. Fark flu; onu art k daha iyi tan yoruz. Serginin maliyeti 15 milyon dolar. Sergiyle ilgili birkaç not daha. Sergi, Sak p Sabanc Müzesi ve Gala-Salvador Dali Vakf iflbirli iyle Türkiye ye getirildi. Sergiyi izlemesi beklenen sanatsever say s 150 bin. Bu rakam n üçte birine flimdiden ulafl ld diyebiliriz. Son söz Sak p Sabanc Müzesi ne olsun. B rak n Salvador Dali gibi bir ressam n z n olmas n, onun eserlerine fiziki ve görsel olarak efllik edebilecek bir yerinizin olmas da önemli. Emirgan daki Sak p Sabanc Müzesi bunun için ayr ca bir teflekkürü hak ediyor. 30

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam

Beşiktaş Gazetesi. Küçük Balık Bam Bam Küçük Balık Bam Bam Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan bir tanesi 10 Kasım sahne diyecek. Küçük Balık Bam Bam adlı tiyatro oyunu Beşiktaş

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Okul Öncesinde Yeni Dönem Başladı! Ya y n c l k ta ilk le re im za at ma y bir ge le nek hâ li ne ge tir mifl olan Mor pa, bir yıl önce okul ön ce si ya y n c l n da gel mifl ol du u son nok ta olan Morpa

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler

Zaman Durdurmak. ne Deli inden S zan Ifl kla. (Pinhole) Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an BD MART 2016 ne Deli inden S zan Ifl kla Zaman Durdurmak (Pinhole) Foto raf çekmek için milyon pikselli makinelere, gövdesinden daha pahal objektiflere ihtiyac n z yok.

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı