Focal Segmental Glomerüloskleroz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Focal Segmental Glomerüloskleroz"

Transkript

1 Focal Segmental Glomerüloskleroz Patogenez ve Tedavi Prof.Dr. Kayser Çağlar

2

3 Epidemiyoloji ABD de FSGS oranı artmaktadır yılları arasında spesifik glomerüler hastalıkların insidensi * Toplam 195 biyopsi değerlendiriliyor * Ortalama olarak; IgA %22, FSGS %17, MN %10 * Yıllık insidens oranları IgA 2.1, FSGS 1.7, MN 1.0 her /yıl SDBY ne en sık neden olan GN Erişkinlerde nefrotik sendromun en sık nedeni, %35 Swaminathan S et al. CJASN 2006;1:

4 Epidemiyoloji ancak Avrupa da FSGS insidensi son yıllarda önemli bir değişiklik göstermemiştir İngiltere de bir merkezde son 30 yılda yapılan 1844 böbrek biyopsisinin sonuçları. %49 unda primer glomerülonefrit saptanmış En sık görülen GN, IgA nefropatisi Zaman içerisinde primer glomerülonefrit oranlarındaki değişiklikler (%) Total IgA MN MCD FSGS MPGN Diğer Nephrol Dial Transplant (2009) 24:

5 Nefrotik sendrom nedeniyle yapılan böbrek biyopsilerinde primer glomerülonefrit oranları Primary GN diagnosed on biopsies for nephrotic syndrome per million population per year. McQuarrie E P et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2010;25:

6 Son dönem böbrek yetmezliği FSGS hastalarında daha sık gelişmektedir Renal survival in patients with the four most common types of primary glomerulonephritis Retrospektif çalışma yılları arasındaki 987 böbrek biyopsisi yapılıyor 4 majör glomerülonefrit saptanan 580 hasta değerlendirmeye alınıyor MN 209 FSGS 132 IgAN 130 MCD 109 Ortalama izlem süresi 5.9 yıl SDBY oranı FSGS de %25.8 Chou Y et al. CJASN 2012;7:

7 Fokal segmental glomerüloskleroz bir hastalık değil histolojik bir lezyondur. Hafif düzeyde FSGS Normal glomerül Hücre hasarının bulunduğu bölgede segmental kapiller kollaps ile birlikte fokal glomerülosklerozdaki erken değişiklikler Her kapiller bölgede 1-2 hücre mevcut, Kapiller lümenler açık, kapiller duvarın kalınlığı tubuler bazal membrana eşit, mezengil hücreler ve martrix yumağın merkezinde veya sapına yakın

8 Focal segmental glomeruloskleroz Glomerüler yumağın sol üst bölgesinde segmental olarak skleroz ile birlikte kapiller kollaps görünümü Normal glomerül

9 Histolojik sınıflama Klasik FSGS (NOS-not otherwise specified) Kollaps FSGS Tip lezyon Perihiler Selüler Işık mikroskobisindeki görünümleri farklı olmasına karşın tümünde ortak olarak podositlerin ultrastrüktürel yapısında değişiklik söz konusudur.

10 Proteinüride podosit disfonksiyonunun rolü Patogenez Son yıllardaki çalışmalar FSGS nin bir podosit hastalığı olduğunu göstermiştir. Primer FSGS hastalarının çoğunda glomerüler hücre hasarının dolaşımdaki bir faktöre bağlı olduğu düşünülmektedir. Permeabilite artırıcı olarak çeşitli faktörler suçlanmaktadır. Hemopeksin, vasküler endotelyal büyüme faktörü, Kardiyotropin benzeri sitokin-1, supar FSGS nin çeşitli genetik formları tanımlanmıştır. Brinkkoetter, P. T. et al. (2013) The role of the podocyte in albumin filtration Nat. Rev. Nephrol. doi: /nrneph

11 FSGS nin çeşitli genetik formları tanımlanmıştır Steroide dirençli olguların önemli bir bölümünü oluştururlar Sorumlu genler glomerüler bazal membran oluşumu ve/veya podosit fonksiyonu ve diferansiasyonu ile ilişkilidirler NPHS-1- nefrin NPHS-2- podosin Alfa-aktinin-4 TRCP-6 Inf-2 Myo1e APOL-1

12 Tekrarlayan FSGSde dolaşımdaki permeabilite faktörü glomerüllerin albümine geçirgenliği ile ilişkilidir Permeabilite faktörü ve FSGS rekürrensi arasındaki ilişki Tekrarlayan FSGS olgusunda plazmaferez öncesi ve sonrası permeabilite faktörü Savin VJ, N Engl J Med, 1996;334:878-83

13 Altı transplant hastasında tekrarlayan FSGS nedeniyle yapılan 4-14 seans PP sonrası permeabilite ve proteinüri Savin VJ, N Engl J Med, 1996;334:878-83

14 Transmission of Glomerular Permeability Factor from a Mother to Her Child İdrarda total protein (mg/dl) yaşındaki kadında gebeliğinin 13. haftasında nefrotik sendrom nedeniyle yapılan böbrek biyopsisinde FSGS saptanıyor. 33. Haftada C/S doğum yaptırılıyor Doğumdan sonraki günler Kemper MJN Engl J Med. 2001;344(5):386

15

16 .Hemopeksin, vasküler endotelyal büyüme faktörü, Kardiyotropin benzeri sitokin-1, supar Soluble Urokinase Receptor (supar) Wei ve arkadaşları ilk kez supar ın dolaşımdaki permeabilite faktörü olabileceğini ileri sürmüşlerdir. FSGS li hastaların 2/3 ünde supar düzeyinin yüksek olduğu ve MCD, idiopatik MN ve preeklampside ise normal bulunduğu rapor edilmiştir. supar ın podosit üzerindeki β3 integrine bağlanarak aktive ettiği ve bunun da podosit morfolojisini ve fonksiyonunu bozduğunu ileri sürmüşlerdir Wei C, Nat Med 17: , 2011

17 Primer FSGS de dolaşımdaki supar düzeyleri 1. Kontrol grubu : n= Kuzey Amerika FSGS klinik çalışması (CT): n=70 3. Avrupa steroide dirençli nefrotik sendrom grubu (PodoNet): n= pg/ml eşik alındığında FSGS-CT grubunun %84.3, PodoNet grubunun %55.3ünde supar yüksek bulunuyor. Kontrol grubu %6 Wei C, J Am Soc Nephrol 23: , 2012

18 FSGS de supar düzeyleri ve tedavi ve remisyon ile ilişkisi 26. Haftada tam remisyona ulaşan ve 6 ay stabil kalan hastalarda supar 26. Haftada tam remisyona ulaşan ancak 52. haftada yeniden proteinüri gelişen hastalarda supar Wei C, J Am Soc Nephrol 23: , 2012

19 74 primer FSGS 14 sekonder FSGS hastası Huang J, Kidney Int 84: , 2013 Tam remisyon Kısmi remisyon Tedaviye cevapsız

20 54 FSGS hastası (biyopsi tanılı) 476 FSGS olmayan kronik böbrek hastası Meijers B, Kidney International (2014) 85,

21 Urinary protein and serum-soluble urokinase receptor (supar) in patients with glomerular diseases. Wada T, Kidney International (2014) 85, ;

22 supar çalışma sonuçları: Artmış supar düzeyleri nefrotik sendromlu veya proteinüri ile seyreden diğer böbrek hastalığı olanların yarısında yüksek bulunmaktadır. Artmış supar primer ve sekonder FSGS yi veya FSGS ile diğer glomerüler hastalıkları ayırt etmemektedir. supar proteinürinin derecesi ile korelasyon göstermemekte ancak GFR ile zıt korelasyon göstermektedir. supar ın farklı formlarının ayrı ayrı ölçülmesi yararlı olabilir Schlöndorff D, Kidney Int ,

23 FSGS sınıflaması Glomerüler epitelial hücrelerde primer değişiklikler Primer Viral hastalıklar HCV, parvovirüs B19, HIV nefropatisi Genetik hastalıklar Podosin, alfa-aktinin 4 İlaçlar Pamidronat, lityum, anabolik steroidler Nefron kütlesinin azalmasına veya glomerüler adaptasyona sekonder Reflü nefropatisi Renal displazi Oligomeganefronia Obezite ile ilişkili glomerülopati Sickle cell hastalığı Primer glomerüler hastalıklar Fokal proliferatif glomerülonefritlere sekonder Herediter nefropatilere sekonder (Alport sendromu) Genetik Adaptif Viral İlaç ilişkili Primer Korbet SM JASN 23: , 2012

24 Primer veya sekonder FSGS Primer FSGS Başlangıç: Akut veya subakut nefrotik sendrom Patoloji: Ayaksı çıkıntılarda diffüz füzyon PAS boyası ile skar dokusu boyaması yoğun Sekonder FSGS Başlangıç: Tedrici olarak ilerleyen proteinüri ve böbrek yetmezliği Proteinüri sıklıkla nefrotik düzeyde değil Serum albümin düzeyi genellikle normal Periferik ödem genellikle yoktur Patoloji: Patolojik anormallikler fokal

25 Primer fokal segmental glomerülosklerozda klinik görünüm Nefrotik düzeyde proteinüri % Non-nefrotik Hipertansiyon % Hematüri ve proteinüri %30-50 Renal yetmezlik %25-50 Nefrotik hastaların %50 si 5-10 yıl içinde son dönem böbrek yetmezliği gelişir. Renal sağkalım % Nefrotik Proteinüri 14 g/gün Spontan remisyon < %5 Yıllar Korbet, NDT, 1999 UpToDate 2014

26 Tedavi

27 Tedaviye başlamadan önce FSGS nin primer veya sekonder olduğu ayırt edilmelidir

28 Tedavi Amaçlar Proteinüride tam veya parsiyel remisyon sağlamak Tam remisyon: Proteinüri < mg/gün Kısmi remisyon: Proteinürinin %50 den fazla azalması ve < 3.5 g/gün SDBY gelişmesini önlemek, geciktirmek Tedavinin yan etkilerine maruz bırakmamak

29 Prognostik faktörler Klinik parametreler Proteinürinin derecesi Renal disfonksiyon Tedaviye cevap Genetik formlar Histolojik özellikler Sklerotik glomerül sayısı Histolojik varyant Tubulointerstisyel değişiklikler Kollaps form

30 FSGS se prognozun en önemli belirteci tedaviye alınan cevaptır. Survival from renal failure in patients with complete (CR), partial (PR), and no remission (NR). Troyanov S et al. JASN 2005;16:

31 .Proteinürinin derecesi,genetik, cinsiyet, yaş, hipertansiyon, renal fonksiyonlar.. FSGS de prognozun en önemli belirteci tedaviye alınan cevaptır. Nefrotik FSGS hastalarında remisyon durumuna göre böbrek sağkalımı Remisyona giren nefrotik FSGS hastalarında böbrek sağkalımı Remisyona girmeyen nefrotik FSGS hastalarında böbrek sağkalımı p< P=0.61 P=0.002 CS: klasik lezyon, TL: tip lezyon CL: Selüler lezyon Chun M J et al. JASN 2004;15:

32 FSGS tedavisinde kullanılan ajanlar Glukokortikoidler Kalsinörin inhibitörleri Mikofenolat mofetil Sitotoksik ilaçlar Rituximab Adrenokortikotropik hormon Plazmaferez modaliteleri İmmunsupressiv olmayan tedaviler RAS blokajı Lipid düşürücü ajanlar Tuz kısıtlaması Kan basıncı kontrolü

33 Başlangıç tedavisi Glukokortikoidler ve immunsüpressivler yalnızca nefrotik sendromlu primer FSGS olgularında verilmelidirler Prednisolon ilk tedavi seçeneğidir Steroidlere rölatif kontrendikasyonu olanlar veya yüksek dozu tolere edemeyenlerde kalsinörin inhibitörleri ilk tedavi olabilir. Sekonder FSGS de steroid veya immunsupressiv tedaviyi destekleyecek veri yoktur RAS blokajı tüm hastalarda uygulanmalıdır.

34 FSGS de steroid tedavisine yanıt oranı Steroid tedavisi Tam veya kısmi remisyon 16 hafta %15 16 hafta %61 Meyrier, 1987, HDCN

35 FSGS de steroid tedavisine yanıt Kısa süreli tedavi % remisyon oranları Tam remisyon Parsiyel remisyon Schena 1988 Ponticelli 1999 Chun 2004 Troyanov 2005 Stirling 2005

36 Glukokortikoidler Kısa süreli tedavi (8-12 hafta) %25 hastada remisyon sağlamaktadır Uzun süreli tedavi ( 6 ay) hastaların en az %60 ında parsiyel veya tam remisyon sağlamaktadır. Nefrotik sendromu olan hastalarda prednisolon en az hafta süreyle verilmelidir.

37 Glukokortikoid tedavisi Başlangıç dozu 1mg/kg/gün veya 2 mg/kg/günaşırı (en az 4 hafta, maksimum 4 ay) İdame dozu Tam remisyon durumunda 1-2 hafta aynı dozda devam et, sonra haftada bir 5 mg veya 2 haftada bir 10 mg azaltmaya başla mg/kg/gün veya 10 mg/gün olduğunda 2-4 haftada bir 2.5 mg azalt Tolere edebiliyorsa tedavi 12. aya kadar uzatılabilir Parsiyel remisyon durumunda prednisolon 6-9 ayda yavaşça azaltılmalıdır. Bu sırada proteinüride yeniden artış olursa immunsupressif tedavi eklenebilir.

38 Glukokortikoid tedavisi Relaps durumunda erişkin MDH gibi tedavi edilmelidir haftada proteinüri düzeyinde gerileme olmayanlar steroide dirençli olarak kabul edilmelidir. Genel öneriler Tam dozu sabah 07:00-09:00 arasında verin Düşük tuzlu ve kalorisi yüksek olmayan diyet uygulayın Fiziksel aktivite önemli Kan basıncı, glisemi ve lipid düzeyleri kontrol edilmeli ACEi veya ATII blokerleri

39 Kalsinörin inhibitörleri Bazı olgularda düşük doz prednisolon ile birlikte başlangıç tedavisi olarak verilebilir. Steroid toksisitesi olanlardaki relapslarda veya sık relaps gösterenlerde, Steroide bağımlı veya dirençli olanlarda kullanılabilir.

40 Siklosporin tedavisi Randomize kontrollü çalışma Steroide dirençli 49 olgu 26 hafta süreyle Siklosporin + düşük doz prednizon Plasebo + prednizon Ortalama izlem süresi 200 hafta plasebo siklosporin 26. haftada remisyon; tedavi grubunda %70, plasebo grubunda % 4 Cattran DC, Kidney Int; 56: , 1999

41 Siklosporin tedavisi Parsiyel remisyon Relaps oranı 52. haftada %40, 78. haftada %60 Bazal CrCl ye göre % 50 azalma siklosporin grubunda %25, plasebo grubunda %52 Relaps oranı yüksek de olsa siklosporin steroide dirençli olgularda yararlıdır. Tam remisyon Parsiyel remisyon-plasebo Cattran DC, Kidney Int; 56: , 1999

42 Siklosporin tedavisi Toplam 226 olgu 123 yalnızca CsA 103 CsA + steroid siklosporin siklosporin + steroid tam remisyon parsiyel remisyon remisyon yok Meyrier A, NDT, 19: , 2004

43 Tacrolimus tedavisi FSGS ve nefrotik sendromu olan 6 hastada (ilk tedavi olarak) ve CsA kullanan ve remisyonda olan 5 hastada CsA kesilerek Tac uygulanıyor. Serum albumin düzeyleri artıyor 26.8±4.6 to 37.7±1.9 g/l (P = 0.003) CsA kullananlarda GFR düzeyinde iyileşme saptanıyor Tacrolimus kullanan hastalarda proteinüri 11.0 ± 4.5 to 2.8±2.5 g (P = 0.003) Duncan N et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2004;19:

44 CNI tedavisi-özet Siklosporin steroidlere cevapsız olgularda %50-60 oranında remisyon sağlamaktadır. Başlangıç dozu 2-4 mg/kg/gün olarak planlanmalıdır. Tam remisyondan sonra en az 6 ay, parsiyel remisyon sonrası 12 ay tedavi sürdürülmelidir. Düşük dozda (0.15 mg/kg) steroid ile birlikte verilmesi etkinliğini artırmaktadır. Tedavi sonlandırılırken doz tedrici olarak azaltılmalıdır. Tacrolimus 0.1 mg/kg/gün dozunda verilebilir.

45 FSGS de MMF Randomize çalışma; 21 MN, 33 FSGS hastası FSGS grubu: Grup A: MMF 2 g/gün (6 ay) + prednisolon Grup B: Prednisolon 1 mg/kg/gün (12-24 hf) MMF protokolü standart tedaviyle aynı derecede etkili Kümülatif steroid dozu MMF grubunda daha düşük Yan etki profili ve relaps oranı aynı MMF tedavisi daha pahalı Grup A Grup B

46 Fokal segmental glomerulosklerozd mikofenolat mofetil tedavisi Steroide dirençli 18 FSGS hastası %75 i sitotoksik tedeviye ve/veya CNI dirençli 6 aylık MMF tedvisi uygulanıyor. %44 olguda düzelme görülüyor, tedavi sonrası 1 yıl bu durum devam ediyor. Hiçbir olguda tam remisyon gözlenmiyor Cattran DC, Clin Nephrol 62: , 2004

47 FSGS de MMF Yeterli prednisolon tedavisi sonrası dirençli olan olgularda Siklosporine cevap vermeyenlerde veya kullanılamayanlarda Kısmi cevabı olan ancak steroid veya siklosporin toksisitesi görülenlerde kullanılabilir.

48 FSGS tedavisinde sitotoksik ilaçlarla yapılan tedavilerin sonuçları tatminkar değildir Steroide dirençli olgularda önerilmemektedirler Siklofosfamid; steroidlere kısmi cevap gösteren, kalsinörin nefrotoksisite riski yüksek olan hastalarda uygulanabilir. Siklofosfamid kullanılacaksa, steroid kesilmeden başlanmalı ve en fazla 12 hafta kullanılmalıdır. Klorambusil kullanılmamalıdır.

49 FSGS de Rituximab Rituximab sonrası 1 yıl ve öncesindeki 1 yılda relaps oranları Steroide bağımlı veya sık relaps gösteren 10 çocuk, 20 erişkin INS olgusu (8 FSGS olgusu) Olgular 1 veya 2 doz Rituximab 375mg/m² uygulanıyor. 1. yılın sonunda 18 hasta tedavisiz ve 15 hastada relaps olmuyor Ruggenenti P et al. JASN 2014;25:

50 FSGS de Rituximab Steroide bağımlı olgularda yararı gösterilmiştir, ancak steroide dirençli olgulardaki yararı belirgin değildir Steroid ve diğer immunsupressivlere dirençli 8 FSGS olgusu 5 hastada masif proteinüri devam ediyor, bunların 2 sinde böbrek fonksiyonları hızla bozuluyor 2 hastada proteinüride belirgin azalma ve böbrek fonksiyonlarında düzelme gözleniyor. 1 hastada da yararlı ancak geçici etki gözleniyor Fresnado FG, Clin J Am Soc Nephrol :

51 Smet ED, NDT 24: ,2009

52 FSGS de RAS inhibisyonu 7,0 Dirençli FSGS hastalarında ARB nin proteinüriye etkisi 6,5 6,0 İmmünsupressivlere dirençli 23 hasta 13 hastaya Losartan 50 mg/gün veriliyor 10 hasta kontrol grubu Sonuç: Losartan grubunda proteinüri azalırken, serum total protein ve albümin düzeyi artıyor, kontrol grubunda proteinüride artış gözlenirken serum total protein ve albümin düzeylerinde değişiklik 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,6 3,4 3,6 2,3 2,4 Bazal 1. ay 6.ay 12.ay Losartan gözlenmiyor. Usta M, J Intern Med, 253: , 2003 Kontrol 4,5 1,9

53 FSG ye bağlı SDBY gelişen hastaların yaklaşık %30 nda Tx sonrası FSG tekrarlamaktadır. Transplantasyon sonrası FSGS Dolaşımdaki permeabilite artırıcı faktörün uzaklaştırılması proteinüriyi azaltmaktadır Riskli hastalar Genç hastalar Primer hastalığı hızlı ilerleyenler Önceki allograftta rekürrens olanlar N Engl J Med 1994; 330:7.

54 Transplantasyon sonrası FSG NAPRTCS çalışması Pediatrik trasnplant hastaları arası nakiller 752 FSG, 5732 kontrol FSGS kadaverik donöre göre canlı donörden yapılan naklin sağkalım avantajını ortadan kaldırmaktadır Baum MA, Kidney Int 2001; 59:328

55 Plazmaferez Endikasyonları- (ASFA kriterleri ) J Clin Apheresis 25:83-177,2010 Kategori I Aferezin birinci basamak tedavi olarak kabul edildiği hastalıklar. Kategori II Aferezin ikinci basamak tedavi olarak kabul edildiği hastalıklar. Kategori III Aferezin tedavideki optimum rolü belirlenmemiş. Karar hastaya göre verilmeli. Kategori IV Aferezin etkisiz veya zararlı olabileceği hastalıklar.

56 Transplantasyonda plazmaferez endikasyonları Hastalık ABO uyumsuz transplantasyon Renal transplantasyon Antikor aracılıklı rejeksiyon Desensitizasyon, donör spesifik HLA antikoruna bağlı pozitif crossmatch Yüksek PRA, kadaverik donör Kategori II I II III Tekrarlayan FSGS I J Clin Apheresis 25:83-177,2010

57 Tekrarlayan FSGS de yoğun PP tedavisi Nonrandomize pilot çalışma yılları arasında yapılan transplantasyonlar, 18 hasta primer FSGS, 10 hastada FSGS tekrarlamış FSGS rekürrensi olan 10 hastaya yüksek doz steroid, CsA ve intensiv PP tedavisi uygulanıyor yılları arasında Tx sonrası FSGS rekürrensi olan 19 hasta ile karşılaştırılıyor. Canaud G, AJT, 2009

58 PP ilk 3 hafta haftada 3 kez, sonraki 3 hafta haftada 2 kez, 3 aya kadar haftada 1 kez, 5. aya kadar ayda 2 kez ve 9 aya kadar ayda 1 kez %5 albumin replasmanı ile uygulanıyor Canaud G, AJT, 2009

59 Tekrarlayan FSGS de yoğun PP tedavisi Proteinüri erken dönemde PP ilk 10 günde başlatılıyor Tüm hastalarda 23 ± 7 gün sonra remisyon Tam remison çalışma grubunda %90 kontrol grubunda %27 Canaud G, AJT, 2009

60 Transplantasyon sonrası FSGS Riskli hastalar operasyon sonrası 1. gün, taburcu edilmeden önce, taburcu edildikten sonra ilk ay haftada bir daha sonra ayda bir kez proteinüri yönünden incelenmelidir. Posttransplant proteinüri > 1g/gün olursa biyopsi yapılmalıdır. FSGS saptandığında viral nedenler, toksinler, ilaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. İmmunsupressiv tedavilerin FSGS nüksünü önlemede birbirlerine üstünlüklerini gösteren güçlü çalışmalar henüz yoktur. RAS blokajına rağmen ilk yıl içinde ciddi proteinürisi olanlarda plazmaferez tedavisi düşünülmelidir.

61 Primer FSGS de tedavi özet-1 Nefrotik hastalar immunsupressivlerle tedavi edilmelidir Steroide kontrendikasyon yoksa prednisolon 1 mg/kg/gün olarak başlanmalıdır Yüksek doz prednisolonu tolere edemeyenlerde siklosporin başlangıç tedavisi olabilir. Biyopside ciddi vasküler ve interstisyel hastalığı olanlarda veya GFR <40ml/dk olanlarda kalsinörin inhibitörlerinden kaçınılmalıdır. Proteinürisi nefrotik düzeyde olmayanlarda immunsupressiv tedavi verilmemelidir.

62 Primer FSGS de tedavi özet-2 Relaps olgularında; eğer daha önce steroide tam cevap alınmışsa ve toksisite bulguları yoksa yeniden prednisolon verilebilir. Steroid toksisitesi varsa veya sık relaps oluyorsa siklosporin denenmelidir. Steroide bağımlı veya dirençli olgularda siklosporin, siklosporin verilemeyenlerde mikofenolat mofetil kulanılabilir. Tedavinin ilk 3 ayında 2-4 haftada bir Cr, GFR, proteinüri kontrolü yapılmalıdır. ACEi veya ARB ler her hastada kullanılmalıdır.

63 .Nefrolojiye emeği geçenlere saygı ile.. Richard Bright Jacob Henle Thomas Addis Willem Kolff Belding Scribner Joseph Murray the greatest physician of his day and one of the five or six great physicians of all time Am Journal Med. 1958; 6:

64 Primum non nocere

Glomerülonefritlerde yeni tedavi yaklaşımları. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Glomerülonefritlerde yeni tedavi yaklaşımları. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Glomerülonefritlerde yeni tedavi yaklaşımları Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı OLGU-1 45 yaşında kadın hasta Son 1 aydır gelişen bacaklarda şişlik ve çabuk yorulma yakınmaları ile başvuruyor. FM:

Detaylı

IgA NEFROPATİSİ. Dr. Sedat Üstündağ. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Edirne

IgA NEFROPATİSİ. Dr. Sedat Üstündağ. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Edirne IgA NEFROPATİSİ Dr. Sedat Üstündağ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Edirne IgAN Semin Immunopathol 2012 DOI10.1007/s00281-012-0306-z , Normal IgA1 Metabolizması Mukozal lenf dokusu

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

Vakalar ile glomerulonefrit. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Vakalar ile glomerulonefrit. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Vakalar ile glomerulonefrit Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD 28 yaşında kadın 8 haftalık hamile Çocukluğunda mikroskopik hematürisi var Yeni tanı hipertansiyon nedeniyle yaptırdığı

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Nefrotik Sendrom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Dr. Alev Yılmaz 2016

Nefrotik Sendrom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Dr. Alev Yılmaz 2016 Nefrotik Sendrom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Dr. Alev Yılmaz 2016 Nefrotik Sendrom Çocuklarda NS un en sık nedeni idiopatik nefrotik sendromdur (INS) INS, - nefrotik send bulguları (ödem, yoğun proteinüri,

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

MEMBRANÖZ NEFROPATİDE TEDAVİ. Dr Ülver Boztepe Derici Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

MEMBRANÖZ NEFROPATİDE TEDAVİ. Dr Ülver Boztepe Derici Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi MEMBRANÖZ NEFROPATİDE TEDAVİ Dr Ülver Boztepe Derici Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Membranöz Nefropati; 2/3 ünde etyoloji bilinmiyor K/E:1/2 30-50 yaşlarında pik, ileri yaş hastalığı Erişkin nefrotik

Detaylı

BKV Nefropatisi Dr.Turgay Arınsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı BK Virusun tanımı Epidemiyoloji Klinik bulgular Tanı Risk faktörleri Tedavi Prognoz Retransplantasyon Konuşma Planı

Detaylı

Membranöz Glomerulonefrit: Patogenez ve Tedavi. Dr. Nüket Bavbek Rüzgaresen Turgut Özal Üniversitesi

Membranöz Glomerulonefrit: Patogenez ve Tedavi. Dr. Nüket Bavbek Rüzgaresen Turgut Özal Üniversitesi Membranöz Glomerulonefrit: Patogenez ve Tedavi Dr. Nüket Bavbek Rüzgaresen Turgut Özal Üniversitesi BİYOPSİ YAPILAN HASTALARDA NEFROTİK SENDROM SEBEPLERİ ÇOCUKLAR ERİŞKİNLER 60 YAŞ ÜSTÜ MDH 70 15 20 FSGS

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK Dr. Aydın TÜRKMEN Ġstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 01.04.2011 Antalya TND Kış Okulu Yüzde Ġstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Serisi* Hasta Sağkalım Süreleri 120

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HEMODİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DrSevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli klibirimii i Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji

Detaylı

Lupus Nefriti İdame Tedavisi. Dr. Kübra KAYNAR

Lupus Nefriti İdame Tedavisi. Dr. Kübra KAYNAR Lupus Nefriti İdame Tedavisi Dr. Kübra KAYNAR Dünya Lupus Günü ü 10 Mayıs Birmingham Üniversitesi, Romatoloji Kliniği Klinik Hastalığın ğ İlerleyicilik y Risk Faktörleri-1 Başlangıç serum kreatinin düzeyinin

Detaylı

Nefroloji pratiğinde plazmaferez ve immunadsorbsiyon. Dr. Kayser ÇAĞLAR GATA Nefroloji Bilim Dalı

Nefroloji pratiğinde plazmaferez ve immunadsorbsiyon. Dr. Kayser ÇAĞLAR GATA Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji pratiğinde plazmaferez ve immunadsorbsiyon Dr. Kayser ÇAĞLAR GATA Nefroloji Bilim Dalı Resmi Gazete Tarihi: 10.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27517 TERAPÖTĠK AFEREZ MERKEZLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

Detaylı

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2 BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN VE GSTT1 POLİMORFİZİMİNE KARŞI GELİŞEN ANTİKORLARIN ALLOGRAFT FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Yüksek Riskli Hastalarda Böbrek Nakli Olgu Tartışması

Yüksek Riskli Hastalarda Böbrek Nakli Olgu Tartışması Yüksek Riskli Hastalarda Böbrek Nakli Olgu Tartışması Prof. Dr. Aydın Dalgıç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Ankara, Türkiye Recent Advances in Transplantation Surgery Patient survival

Detaylı

DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA

DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 26 Mart 2010 - KKTC SDBY Tedavisinde Transplantasyon Daha uzun ve rahat bir ömür beklentisi

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyetin Kronik Böbrek Hastalığının ProgresyonunaEtkisi Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Diyet Tedavisinin Amaçları İyi bir beslenme durumunun

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Prof. Dr. Murat Tuncer Memorial Ataşehir Hastanesi

Prof. Dr. Murat Tuncer Memorial Ataşehir Hastanesi Prof. Dr. Murat Tuncer Memorial Ataşehir Hastanesi TANI Hastanın kendi böbreğinde biopsi kanıtlı hastalığın saptanması Nakil sonrası proteinüri veya hematuri veya serum kreatininde artış Nakledilen böbrek

Detaylı

MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER

MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER Dr. Sim Kutlay Membranoproliferatif glomerülonefritlerde sınıflandırma (1) Membranoproliferatif glomerülonefrit Đdiopatik Tip I: Tip II (dens depozit hastalığı) Tip

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım

Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Böbrek Biyopsisine Yaklaşım Prof. Dr. B. Handan Özdemir Başkent Üniversitesi Ankara Renal Doku Örneklenmesi Dokunun gönderilmesi Dokunun takibi En az 1 cm uzunluk İki kor biyopsi 14 16 gauge iğne Biyopsi

Detaylı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Karaciğer naklinde sağkalım Cerrahi başarı: 1963 Thomas Starzl (Colorado) İmmunolojik başarı:

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi SON GELİŞMELER Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyabetik Nefropati Tedavisi BUGÜN NEREDEYİZ? Böbrek Hasarını Önleme Çabaları Kanıtlanmış Tedaviler Strateji Kanıt Yorum

Detaylı

CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA İLE

CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA İLE CANLI DONÖR TRANSPLANTASYONDA DONÖR R BÖBREK B BREK HACMİ UZUN DÖNEM D GRAFT FONKSİYONU İLE İLİŞKİLİDİR Hadim Akoğlu lu¹,, Tolga YıldY ldırım¹,, Gonca Eldem², Aysun Aybal¹, Mahmut Altındal ndal¹,, Tuncay

Detaylı

PLAZMAFEREZ UYGULAMALARI

PLAZMAFEREZ UYGULAMALARI PLAZMAFEREZ UYGULAMALARI Prof.Dr.İdil YENİCESU Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ped.Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Amaç Goodpasture Sendromunda olduğu gibi istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Güncel Yaklaşımlar Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Malatya Deneyimi ABD Karaciğer Nakli Verileri -2007 ABD Karaciğer Nakli Verileri -2008

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi. Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014

Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi. Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014 Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014 Sunum planı BK virus ve infeksiyonu BK virus infeksiyonu yönetim Kılavuzların yaklaşımı Tedavi Böbrek nakli

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

HUMAN ALBÜMİN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

HUMAN ALBÜMİN  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı HUMAN ALBÜMİN 2013 yılında Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığınca ilaç tasarrufuna teşvik etmek ve maliyetini azaltmak amacıyla Human Albümin çalışması yapılmıştır. ALBUMİN NEDİR? Albumin karaciğerde

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Dr. Hüseyin Töz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TİGED 2013, Çeşme, İzmir Dünya nüfusu ve yaşlı nüfus giderek artmakta Sağlık hizmetine gereksinim artmakta

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ORGAN NAKLİNDE DOĞAL BARİYERLER ABO (isoaglutininler) Donör spesifik antikorlar Rej + Rej- +CDC XM

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Akut Rejeksiyon. Dr. Nurcan Cengiz

Akut Rejeksiyon. Dr. Nurcan Cengiz Akut Rejeksiyon Dr. Nurcan Cengiz REJEKSİYON T lenfositler, B lenfositler, NK hücreler, makrofajlar, sitokinlerin birlikte inflamatuar hasar oluşturduğu, nakledilen dokunun nekrozuyla sonuçlanan lokal

Detaylı

Dr Gülsüm Özkan. Nefroloji Bölümü

Dr Gülsüm Özkan. Nefroloji Bölümü Nefritik sendromlu vaka örnekleri Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü Olgu 1 22 yașında bayan Birkaç haftadır dönem dönem İdrar renginde koyulașma Bașağrısı ș ğ șikayeti y ile

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM İZLEM

POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM İZLEM POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM İZLEM Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi POSTTRANSPLANT İZLEM Operasyon günü Postop 1. hafta Posttransplant ilk 3 ay Posttransplant 3-6 ay OPERASYON

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

SON KLİNİK ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA LUPUS PATOGENEZ VE TEDAVİSİ. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

SON KLİNİK ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA LUPUS PATOGENEZ VE TEDAVİSİ. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi SON KLİNİK ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA LUPUS PATOGENEZ VE TEDAVİSİ Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi KONUŞMA AKIŞI Genel bilgiler Lupus patogenezi Böbrek dışı organ tutulumlarının tedavisi Lupus nefriti

Detaylı

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET

Klinik Araştırma. doi:10.5222/buchd.2011.051. mergin1969@yahoo.com ÖZET İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi ; ():5-5 doi:.5/buchd..5 Klinik Araştırma Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Patoloji Laboratuvarında - yıllarında incelenen böbrek biyopsilerinin klinik ve histopatolojik

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplantasyon hastaları daha uzun Yıl 1978 İmmunsupressifler

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.

KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12. KRONİK BÖBREK HASARINDA PROGRESYON ENGELLENEBİLİR Mİ? Dr. Gülizar Şahin Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği 05.12.2015 KBY Progresyonunu Önleme Kanıtlar Kanıt Kalitesi İYİ KB

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ

HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ HEMATÜRİLİ HASTAYA YAKLAŞIM İNT. DR. AHMET KURTULUŞ AİBÜ TIP FAKÜLTESİ TANIMLAR Hematüri: İdrarda kan olması durumudur. Makroskobik hematüri: Gözle, kırmızı-kahve renkli idrar görülmesi (Total, başlangıç,

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi D Rü M tl Dr. Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Nefrotik sendrom >3.5 g/gün proteinüri (çocuklarda >40 mg/m 2 /saat) PCR >3500 mg/gün AER >2200 mg/gün > 350 mg/dl veya 3+ dipstick Hipoalbuminemi

Detaylı

Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine

Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine Hematüri; İdrar İncelemesinden Böbrek Biyopsisine Mithat Büyükçelik Gaziantep Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi BD 8.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 29 Ekim 1Kasım Antalya Konuşma Planı İdrar incelemesinin

Detaylı

Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Böbreğin Kalıtsal Hastalıkları Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Juvenil nefronofitizis/meduller kistik hastalık (JN/MKH) Histopatolojik olarak: kronik sklerozan tubulointerstisyel nefropati

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Olgu 1 56 y, Erkek Karaciğer sirozu, hepatit B, C, ve HCC Hepatik ensefalopati KC alıcı VDRL: + TPHA: + (1/640) Anti-TP : + Olgu 1 Preoperatif 10 gün seftriakson 1x1

Detaylı

Posttransplant Rekürrens ve Tedavi. Uygulamaları - HÜS

Posttransplant Rekürrens ve Tedavi. Uygulamaları - HÜS Posttransplant Rekürrens ve Tedavi Uygulamaları - HÜS Z.Birsin Özçakar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji & Romatoloji B.D. Atipik HÜS Nadir (1-2/milyon) Alternatif kompleman yolağının fazla

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği İlk kez 1968 yılında Berger ve Hinglais tarafından tarif edilmiştir. Primer glomerüler hastalıkların en sık nedenidir. 2-3 dekad

Detaylı

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1

Proteinüri. Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD 11/6/2013 AECE 1 Proteinüri Prof. Dr. Aydın ECE Dicle Ü Tıp Fak Çocuk Sağ ve Hast AD AECE 1 Proteinüri Genellikle geçici ve selimdir Kalıcı proteinüri sistemik bir hastalık belirtisi olabilir Kronik böbrek hastalığı erken

Detaylı

PROTEİNÜRİ OLU UM. Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi. 23.10.2010 Ankara

PROTEİNÜRİ OLU UM. Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi. 23.10.2010 Ankara PROTEİNÜRİ OLU UM MEKANİZMALARI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi 23.10.2010 Ankara Fizyolojik proteinüri < 150 mg/gün Tamm-Horsfall glikoproteini Kan grubu ile ilişkili maddeler Albumin İmmunglobulinler

Detaylı

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ

JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ JNC 8; HiPERTANSİF HASTANIN AKILCI YÖNETİMİ Hangi antihipertansifler kullanılmalı? Dr. Celalettin USALAN JNC-8 HT KILAVUZU JNC-7; 2003.. And then we wait and wait JNC kılavuzları JNC7 Non-sistematik analiz

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA İNFLAMASYON. Dr.Mahmut İlker Yılmaz. 25 Eylül 2010, Antalya

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA İNFLAMASYON. Dr.Mahmut İlker Yılmaz. 25 Eylül 2010, Antalya PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA İNFLAMASYON Dr.Mahmut İlker Yılmaz 25 Eylül 2010, Antalya İNFLAMASYON İnflamasyon Kronik inflamasyon İnflamasyon İyi Kötü Çirkin "Her kelimeyi bir şekille anlatan Çincede

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

PROTEİNÜRİNİN MEKANİZMASI

PROTEİNÜRİNİN MEKANİZMASI PROTEİNÜRİ GİRİŞ Proteinüri, böbrek hastalığının en önemli klinik göstergelerinden biridir, ilerleyici böbrek hastalığı ile ilişkilidir ve kardiyovasküler hastalık açısından risk faktörü olarak belirtilmektedir.

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI

OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI İmmun kökenli nöropatiler İmmun kökenli nöropatiler immunsüpresif ve immunmodulatuvar tedavilere yanıt veren hastalıklardır İmmun atak periferik sinirin

Detaylı

GÜNCEL İMMUNSUPRESYONartıları ve eksileri ile. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi Böbrek Yetmezliği. İlk kez 1836 da Richard Bright tarafından tanımlanmış Bilinen bir tedavisi

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM?

REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? HANGİ REFLÜLÜ HASTAYI NASIL TEDAVİ ETMELİYİM? Dr. Kaya Horasanlı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği Sunum planı ESPU ve EAU ne düşünüyor? AUA bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çocuklarla

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Performans Yönetimi Ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı HEMODİYALİZ ÜNİTESİNİN HİZMET KALİTE STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Abdullah ÖZTÜRK 14 AĞUSTOS 2009 ANKARA

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı