REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1"

Transkript

1 REġĠT OLMAYANLA CĠNSEL ĠLĠġKĠ SUÇU Özgür BEYAZIT* 1 ÖZET ÇalıĢmada, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar bölümünün 104 üncü maddesinde düzenlenen reģit olmayanla cinsel iliģki suçu ele alınmıģtır sayılı TCK ile cinsel dokunulmazlığa yönelik suçlara iliģkin anlayıģ büyük ölçüde değiģmiģtir. Söz konusu suç, değiģen bu anlayıģ çerçevesinde yorumlanmaya ve değerlendirilmeye çalıģılmıģ, bu bağlamda 104 üncü maddenin uygulanmasıyla ilgili pratikte doğan veya doğabilecek olan problemler irdelenmiģtir. Konu, yeni TCK ile cinsel dokunulmazlığa karģı suçlarda değiģen anlayıģ çerçevesinde değerlendirilmeye çalıģılmıģ, pratikte mevcut ve doğabilecek problemler üzerinde durulmuģtur. Özellikle her iki tarafın reģit olmadığı hallerde mağdur ve failin belirlenmesi, mahkeme kararıyla ve evlenme ile reģit olanların durumu, suçun maddi ve manevi unsuru, suça teģebbüs ve iģtirak, diğer suçlarla içtima, Ģikâyet hakkı ve uzlaģma gibi konular, öğretideki görüģler ve Yargıtay kararları ıģığında ele alınmıģtır. Anahtar Sözcükler: ReĢit olmayan, cinsel iliģki, fail, mağdur, Ģikâyet Ģartı, uzlaģma. ABSTRACT In the study, carnal knowledge with under age crime which is regulated in the crimes against carnal immunity part in article 104 of law no 5237 of Turkish Criminal Law that came into effect in 1 June 2005, is handled. The crime, by trying to interpret and assess according to changing concept in crimes against carnal immunity in accordance with the law no 5237 of TCK in the context of the problems occured or occurable in practice while implementing the article 104 is scrutinized. Mainly, the issues like determining the victim and offender in the conditions which each side is underage, the conditions of the ones that become of age with the judgement of court or with marriage, spiritual and material factor of crime, criminal attempt and complicity, concurrence with other crimes, the petition right and settlement in pais is handled in 1 * Ilgın Cumhuriyet Savcısı 293

2 the light of the view in doctrine and the judgements of Supreme Court of Appeals. Key Words: Underage, carnal knowledge, offender and victim, the petition right, settlement in pais. I- GĠRĠġ 5237 sayılı TCK nın Kişilere Karşı Suçlar ı yaptırım altına alan ikinci kısmının altıncı bölümü cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar baģlığını taģımaktadır. Bu bölümde, Cinsel Saldırı, Çocukların Cinsel İstismarı, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki ve Cinsel Taciz olmak üzere dört ayrı suç tipine yer verilmiģtir. ÇalıĢma konumuzu oluģturan Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçu 104 üncü maddede Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır 2 Ģeklinde düzenlenmiģtir. ReĢit olmayanla cinsel iliģki suçunun benzeri 765 sayılı TCK nın Adabı Umumiye ve Nizamı Aile Aleyhinde Cürümler baģlığın taģıyan 8. Babının, 414 ve 428 inci maddelerini kapsayan, cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve iffete taarruz edenler Birinci Faslının 416/3 üncü maddesinde düzenlenmiģti. Buna göre: Reşit olmayan bir kimse ile rızasiyle cinsi münasebette bulunanlar, fiil daha ağır cezayı müstelzim bulunmadığı takdirde altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır denilmekteydi. Görüldüğü üzere, 765 sayılı TCK nın 416/3 üncü maddesi 5237 sayılı TCK nın 104 üncü maddesinden müeyyidenin ağırlığı ve suçun takibinin Ģikâyete tabi olmaması yönüyle ayrılmaktadır. 765 sayılı TCK da suçun failinin sadece aktif fail olan erkek olduğu uygulama bakımından kabul edildiğinden, 15 yaģından büyük reģit olmamıģ bayana karģı fiiller anlaģılmaktaydı sayılı Türk Ceza Kanunu, kiģilerin cinsel dokunulmazlığı ihlal eden fiilleri 765 sayılı Kanunun aksine genel ahlâkı ve aile nizamını ilgilendiren ihlaller olarak değil, kiģilere yönelik saldırı olarak değerlendirmiģtir sayılı Türk Ceza Kanununu yapan kanun koyucu, cinsel 2 Anayasa Mahkemesi nin tarih ve 2005/103-E ve 2005/89 Kararıyla iptal edilen 2. fıkra Ģöyleydi: Fail mağdurdan beş yaştan büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın cezası iki kat arttırılır. 3 ÖZBEK, Veli Özer: TCK Ġzmir ġerhi, Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, C. II, 3. B., Seçkin Yayınları, Ankara 2008, s Bkz. 5. CD, , E: 1997/ 1892; K: 1998/

3 suçları, cinsel özgürlükler ve kadın erkek eģitliği çerçevesinde ele alarak cinsel dokunulmazlığın ihlallerini suç olarak öngörmüģtür. ReĢit olmayanla cinsel iliģki suçunun düzenlenmesinde, cinsel özgürlük ve cinsel dokunulmazlık ilkelerinin yanı sıra toplumsal değer ve yargıları da esas alınmıģtır. Genel manada hukuka aykırılığı ortadan kaldıran mağdurun rızasına rağmen, aynı mağdurun Ģikâyeti ile eylem cezalandırılabilmektedir. TCK da buna benzer baģka bir düzenleme bulunmamaktadır sayılı TCK m. 104/2 de failin mağdurdan 5 yaģ daha büyük olması durumunda, kovuģturmanın resen yapılması ve cezanın da artırılması öngörülmüģtü tarihli Adalet Komisyonundaki görüģme tutanaklarını incelediğimizde mağdur ile fail arasında yaģ farkı önce 3 olarak belirlenmiģse de, örneğin 16 yaģındaki mağdurun 19 yaģını 1 gün geçmiģ olması durumunda olayla ilgili resen takip yapılması uygun görülmediğinden 5 yaģ farkı üzerinde uzlaģılmıģtır. 40 yaģındaki failin 16 yaģındaki mağdurla iliģkiye girerek evlenmesi toplu açısından rahatsız edici bir durum olduğu, bu nedenle fail ve mağdur arasında bir yaģ sınırı tespit edilmesi gerektiği, bu farkın da 5 yaģ olmasının makul olacağı düģünülmüģtür 4. Kanun koyucunun bu Ģekilde yeterli bir bilimsel veya hukuksal bir nedene dayanmadan 5 yaģ sınırını esas alması eleģtirilere neden olmuģtu. Örneğin, 17 yaģındaki kadın ile 23 yaģındaki erkek, ileride evlenmeyi planlayarak cinsel iliģkiye girmeleri durumunda, daha sonra evlenseler dahi suç resen soruģturulacağından erkek ceza almaktan kurtulamayacaktı. Uygulamada önemli mağduriyetlere yol açan bu fıkranın iptali için mahkemelerce somut norm denetimi için Anayasa Mahkemesine baģvurulmuģtur. Konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, tarihli 2005/ 103 esas ve 2005/89 sayılı kararı ile TCK nın 104 üncü maddesinin 2. fıkrasını, Aynı yaştaki mağdurlarla cinsel ilişkide bulunan failler arasında sadece yaş farkına dayanan bir ayrım yapıldığı gibi, faille aralarındaki yaş farkının beşten az olması hâlinde suçun şikâyete bağlı olarak takip edilip edilmemesi hususunda mağdurun iradesi esas alınıp, failin beş yaştan büyük olması durumunda ise, bu irade gözetilmeyerek mağdurlar yönünden farklılık yaratılmıştır. Aynı yaşta olup, aynı eylemin tarafı olan mağdurlar arasında yapılan bu ayırım ile aynı yaştaki kişilere karşı aynı eylemi gerçekleştiren failler arasında sadece yaş farkına dayanılarak yapılan ayrımın, kuralın belli yaştaki çocukların 4 Tutanaklarla Türk Ceza Kanunu, Adalet Bakanlığı Yayın ĠĢleri BaĢkanlığı yayını, Ankara 2005, s

4 cinsel dokunulmazlıklarını koruma amacını gerçekleştirmeye elverişli bulunmadığı ve adalet ilkeleriyle de bağdaşmadığı görüģüyle, Anayasanın 2 ve 10 uncu maddelerine aykırı bularak oy çokluğu ile iptaline karar vermiģtir 5. II- KORUNAN HUKUKĠ DEĞER Suç, Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar bölümünde düzenlendiğine göre korunan hukuki değer, 15 yaģını doldurmuģ ancak henüz reģit olmamıģ kiģilerin cinsel dokunulmazlığını korumaktır 6. Daha doğru bir ifadeyle asıl amaç küçükleri zamansız cinsel deneyimlere karģı korumaktır. YaĢı itibariyle yeterince olgun düģünemeyecek durumunda olan mağdur, cinsel özgürlüğüne doğrudan müdahale edilmeden, fail ceza tehdidi altında bırakılarak, dolaylı olarak korunmaktadır. III- SUÇUN UNSURLARI A. Fail ve Mağdur Maddede fail veya mağdur tanımı bakımından özel bir düzenleme yapılmadığından, suçun gerek faili gerekse mağduru erkek veya kadın olabilir. Mağdurun canlı olması gerekir. Ölü birine gerçekleģtirilen fiil Ģartları oluģtuğu takdirde TCK m. 130/2 de düzenlenen kiģinin hatırasına hakaret suçunu oluģturabilir 7. Mağdurun 15 yaģını doldurmuģ ancak 18 yaģını doldurmamıģ veya kazai rüģt ile ya da evlenme ile reģit kılınmamıģ olmalıdır. Madde baģlığında reģit olmayanla cinsel iliģki denildiği halde madde metininde...onbeģ yaģını bitirmiģ olan çocukla... Ģeklinde düzenlemeye gidilerek madde baģlığı ile madde metni arasında çeliģki oluģturulmuģsa da madde baģlıkları da metne dâhil olup yorum yapılırken dikkate alınmalıdır. Bu itibarla gerek evlenme ve gerekse kazai rüģt 8 ile reģit kılınan çocuklar bu suçun mağduru olamayacaklardır 9. Ġlk baģta bu Ģekilde düģünen MAL- 5 RG. 25 ġubat 2006, S ÖZBEK, yaģını dolduran kiģinin evlenmesine izin verilen kiģinin cinsel iliģkiye girmesinin suç sayılması, cinsel suçlarla cinsel dokunulmazlığın korunduğu yönündeki anlayıģla bağdaģmamaktadır, bkz. TEZCAN, DurmuĢ/ERDEM, M. Ruhan/ ÖNOK, R. Murat: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa Göre Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007, s PARLAR, Ali/HATĠPOĞLU, Muzaffer: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara 2008, s MK md. 11 ve TEZCAN, s

5 KOÇ 10, daha sonra görüģünü değiģtirerek, diğer maddeler karģısında gerek evlenme ile gerekse mahkeme kararıyla reģit olunma durumlarında dahi suç oluģtuğunu kabul etmiģtir 11. Mağdurun yaģında tereddüt varsa nüfus müdürlüğünden doğum tutanağı getirtilerek kontrol edilmeli, sağlık kuruluģunda doğmamıģ ise kemik grafileri çektirilerek kurul raporu alınmalı ve eğer gerekiyorsa Adli Tıp Kurumuna sorularak gerçek yaģı tespit edilmelidir sayılı TCK da cinsel suçların faili açısından, kadın ve erkek ayrımı yapılmadığından, 18 yaģını doldurmuģ erkek veya bayanın 15 yaģını bitirmiģ ancak reģit olmamıģ bayan veya erkek ile cinsel iliģkiye girmesi durumunda failin belirlenmesinde sorun yoktur. Bununla birlikte, cinsel iliģkinin her iki tarafın da 15 yaģını bitirmiģ fakat reģit olmamıģ çocuklar olması durumunda fail ve mağdurun belirlenmesi gerekmektedir 13. Madde metninde böyle durumlarda faili veya mağduru belirlemeye iliģkin yeterli açıklama bulunmadığından, uygulamada suç aleni bir ortamda gerçekleģtirilmiyorsa yani hayâsızca hareket suçunu oluģturmuyorsa fail ve mağduru belirlemek her zaman mümkün olmaz denilerek eleģtirilmiģtir yaģ grubunda yer alan çocukların rızaen gerçekleģtirdiği cinsel iliģki de, kimin fail kimin mağdur olacağını belirleyebilmek açısından ileri sürülmüģ görüģleri üç gurupta toplamak mümkündür. Ġlk görüģe göre, ikna edenin fail olarak kabul edilmesi gerekmektedir Diğer görüģ, her iki tarafın da hem fail hem mağdur olacağını savunmaktadır. Nihayet son görüģ iki tarafın reģit olmadığı hallerde suçun oluģmadığını ileri sürmektedir. Ġkna edenin fail olarak kabul edileceğine iliģkin görüģ: Fail ve mağdurdan her ikisinin reģit olmadığı durumlarda mağdur ve fail sıfatı bir- 10 MALKOÇ, Cinsel Saldırı Suçları, s MALKOÇ, Ġsmail: Yeni Türk Ceza Kanunu, Malkoç Kitabevi, Ankara 2008, s CD., , E: 2006/1499; K: 2006/ Benzer mahiyette olan 765 sayılı TCK nın 416/3 maddesindeki suçun uygulamasında Ģikâyet Ģartı aranmayıp resen takip edilen bir suç olduğundan iliģkinin aktif tarafı fail diğer tarafı mağdur kabul ediliyordu yani 15 yaģını bitirmiģ ancak reģit olmamıģ bayanlar mağdur olarak değerlendirildiğinden uygulamada soruna yol açmıyordu, bkz. MALKOÇ, Cinsel Saldırı Suçları, s MALKOÇ, Ġsmail: Yeni Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçları, Malkoç Kitabevi, Ankara 2005, s

6 leģeceğinden suçun cezalandırılmasında oluģacak tereddüt, kanun koyucunun amacına da uygun olarak ikna edenin fail kabul edilmesi suretiyle çözülebilir 15. Ġkna eden taraf fail olarak düģünüldüğünde, ikna etme kandırma veya hukuka aykırı bir Ģekilde iradeyi etkileme biçiminde olmayacak, sadece bir öneri veya teklifle yeterli kalacak, yine rızayı elde etmek için cebir hile ve tehdit kullanılmayacaktır 16. Ġkna etme erkekten bayana karģı olabileceği gibi bayandan erkeğe karģı da olabilir 17. Her iki tarafın hem fail hem mağdur olacağına iliģkin görüģ: Bayan ve erkeğin reģit olmamalarına rağmen birbirleriyle iliģkiye girmeleri durumunda her iki tarafında mağdur-sanık sıfatına olabilecekleri ileri sürülmüģtür 18. KarĢılıklı yaralama ve hakaret suçlarında olduğu gibi herkes kendi fiilinden sorumlu tutularak cezalandırılabilir 19. Bir taraf Ģikâyetçi olursa karģı tarafa sanık sıfatı yüklenir; her ikisi de Ģikâyetçi olursa, iki taraf da mağdur-sanık sıfatını alır. Bu görüģe göre Kanunun 31/3. maddesinde yaģ arası failler için herhangi bir cezasızlık durumu bulunmayıp cezalarında 1/3 oranında indirim yapılması öngörülmüģtür. ġikâyet eden mağdur, edilen fail olacaktır. Yani önce sobeleyenin oyunu kazanması gibi bir durum diğer tarafta süresi içinde Ģikâyet hakkını kullandığında, ortaya çıkmayacak; diğer taraf da fail durumundan mağdur-fail durumuna geçecek ve Ģartlar her iki taraf için de eģit hale gelecektir. Muhtemelen her iki taraf da daha sonra cezadan kurtulmak için karģılıklı olarak Ģikâyetten vazgeçecek ve sorun 15 ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENĠDÜNYA, A. Caner: 5237 sayılı Kanuna Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Özel Hükümler, 7. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, s. 167, MALKOÇ, Cinsel Saldırı Suçları, s ġu sözler mağdur bayana ait olup gerçek soruģturma dosyalarındaki ifadeleridir: E yi bizim okulun önünde gördüm. Beğendiğim için yanına gidip tanışıp. Karşılıklı olarak telefonlarımızı aldık. Bir hafta süreyle okulun önünde buluşup dolaşmaya başladık. Dün E yi anneanneme ait eve, anneannemin mevlüde gittiği bir sırada götürdüm ve burada kendisiyle birlikte oldum. Diğer bir örnek: kız arkadaşım vasıtasıyla tanıştığım M ye evimizin arkasında bulunan metruk eve saat de gelmesini söyledim. Anne ve babamın uyuduğundan emin olunca önceden hazırladığım el feneri ve yatağı alarak saat de buluşma yerimize geçtim, M gelene kadar yorganı serip onu beklemeye başladım. Buluştuktan sonra M nin tedirgin olduğunu farkedince bizi burada kimsenin göremeyeceğini söyleyerek onu rahatlattım ve ardından birlikte olmaya başladık. 18 SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, s DÜLGER, s

7 taraflar açısından en uygun olacak Ģekilde sonuçlanacaktır. Bu nedenle kanun koyucu açıkça ifade etmese de dolaylı olarak reģit olmayan iki kiģi arasındaki rızaya dayalı cinsel iliģkinin taraflarının bu suçtan cezalandırılmasını istememektedir 20. Ġki taraf açısından da suçun oluģmayacağına iliģkin görüģ: 5237 sayılı TCK nın hazırlanmasında ilgili TBMM Adalet Alt Komisyonunda görev alan ÖZGENÇ, kimin fail kimin mağdur olduğunun belirlenemediği bir suç tanımının olamayacağı, bu nedenle suçun failinin 18 yaģını doldurmuģ herhangi bir kiģi mağdurunun ise 15 yaģını doldurmuģ ancak 18 yaģını doldurmamıģ bir kiģi olduğu, 15 yaģını doldurmuģ kiģilerin birbirleriyle rızaen cinsel iliģkiye girmelerinin suç olarak düzenlenmediği, bu durumun aile ve toplum disiplini çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini belirtmiģtir 21. Madde baģlığının reģit olmayanla cinsel iliģki Ģeklinde düzenlendiği göz önünde bulundurulursa kanun koyucunun amacının re- Ģit bir kiģinin reģit olmayanla iliģkiye girmesinin suç olarak düzenlediği, her iki tarafın da reģit olmadığı durumları cezalandırmak istemediği düģünülebilir. Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2. fıkradaki düzenleme de bunu destekler mahiyetteydi. Kanaatimce de son görüģ daha uygulanabilir niteliktedir. Zira kanunun ruhu ve kanun koyucunun amacı da bu yöndedir. Bu konu teoride çok tartıģılsa da uygulamada pek rastlanan bir durum olmaması nedeniyle Yargıtay ca verilmiģ yol gösterici bir karar bulunmamaktadır. B. Maddi Unsur Suçun maddi unsuru cebir, hile veya tehdit olmaksızın, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği geliģmiģ, 15 yaģını tamamlamıģ çocuğun fesada uğramamıģ rızasıyla cinsel iliģkiye girmektir. Cinsel iliģki, hukuk sözlüğünde normal olarak kadın ve erkeğin tenasül 20 O halde, kanun koyucu, reşit olmayan kız ve oğlanın karşılıklı birbirlerini isteyerek cinsel ilişkide bulunmaları fiilini, görünüşte yasaklamış ve takibini şikâyete bağlamış gözükse de, takibini imkânsız kılarak, aslında bu fiili suç saymamıştır. Bu demektir ki, on beş yaşını bitirmiş çocukların, cebir, tehdit ve hile olmaksızın yani isteyerek sevişmeleri, karşılıklı birbirlerini şikâyet etmedikleri sürece, hukuk düzenimizde artık serbest kılınmıştır bkz. HAFIZOĞULLARI, s ÖZGENÇ, Ġzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi ġerhi, 3. B., Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığı yayını, Ankara 2006, s Aynı yönde bir baģka görüģ için bkz. HAFIZOĞULLARI, Zeki, Beşeri Cinsellik, s.5, %20sayili%20kanunda%20suc larin%20tasnifi.doc, 10 Aralık

8 organlarını kullanarak çiftleģmeleri olarak tanımlanmıģtır 22. Ancak suçun maddi unsurunun tespiti açısından bu tanımlama yeterli değildir. Cinsel dokunulmazlığa karģı suçlar düzenlenirken cinsiyet tanımına gidilmediğinden, kadın ve erkek bu bölümde düzenlenen tüm suçlarda hem fail hem de mağdur olabilecektir. Suç, kadın tarafından erkeğe, erkek tarafından ise hem kadına hem de erkeğe karģı iģlenebilir ancak bu suç kadın tarafından kadına karģı iģlenemez 23. Zira suç, erkek cinsel organının vajinal veya anal yoldan duhulü ile oluģmaktadır. Suçun taraflarından biri mutlaka erkek olmalı ve erkeğin cinsel organı vajinal veya anal yoldan duhul etmelidir 24. Cisim veya baģka bir organ sokulması halinde de suçun oluģacağı Ģeklinde görüģler ileri sürülmekte 25 ise de TCK m. 2 de düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesi karģısında buna katılmak mümkün değildir. Kanun koyucu cinsel iliģki dıģındaki eylemleri de suç olarak öngörseydi m. 102/2 ve 103/2 de yaptığı gibi düzenlemeyi vücuda organ sokulması veya sair cisim sokulması olarak tanımlardı 26. Suç ancak vajinal veya doğal olmayan anal yoldan iliģkiye girmekle oluģur 27. Yargıtay oral yoldan yapılan iliģkiyi vücuda organ sokulması olarak değerlendirmektedir 28. Ancak Yargıtay ın cinsel saldırı suçunun nitelikli haline iliģkin bu görüģü 104 üncü madde açısından benimsenemez, zira oral iliģki cinsel saldırı kabul edilse bile cinsel iliģki olarak nitelendirilemez. Konunun baģında da değindiğimiz üzere cinsel iliģki cinsel organın cinsel bölgeye duhulü ile mümkündür. Bu nedenle aksi yönde görüģlere 29 rağmen oral yoldan cinsel organın duhulü cinsel iliģki olarak değerlendirilemez 30, bu tür bir iliģkide 104. maddedeki suç oluģmayacaktır. Suçun oluģ- 22 YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, 4. B., Yetkin Yayınları, Ankara 1992, s ġen, Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. I, Vedat Kitapçılık, Ġstanbul 2006, s ÖZBEK, ARTUÇ, Mustafa: KiĢilere KarĢı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s Eylemin cinsel organla yapılanı suç sayılırken ondan daha zararlı olabilecek bir cisimle yapılanının suç sayılmaması kanunun sistemine uymadığı, suçun, TCK 102/ 2, maddesinden tek farkı eylemin rızaen gerçekleģtirilmesi olduğu bu nedenle cisim veya baģka bir organ sokulması halinde de suçun oluģacağı ifade edilmektedir. Bkz. MALKOÇ, YTCK, s yaģını bitirmiģ çocuğun cinsel organına cisim sokan fail, eylemi cinsel iliģki sayılmayacağından cezalandırılamayacaktır. Kanunda bu konuda boģluk bulunmaktadır. Bkz. ARTUK/GÖKÇEN/ YENĠDÜNYA, s TEZCAN, s ;. BAYTEMĠR, Erdal: Cinsel Dokunulmazlığa, KiĢi Hürriyetine ve Genel Ahlaka KarĢı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s CD, , E: 2006/12519; K: 2007/ ÖZBEK, s SEVÜK, s

9 ması için cinsel arzuların tatmini saik olarak aranmadığından, failin cinsel doyuma ulaģmasına gerek yoktur 31. Duhul ile suç tamamlanır. 15 yaģını doldurmuģ normal bir çocuğa karģı rıza ile gerçekleģtirilen eylem, TCK nın 104 üncü maddesi kapsamında iken, eğer eylem cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen baģka bir nedene 32 dayalı olarak gerçekleģtirilmiģ (m. 103/1-b) ise ya da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği geliģmemiģ çocuklara karģı iģlenmesi (m. 103/1-a) durumunda çocuğun cinsel istismarı suçu oluģacaktır (m. 103/2). C. Manevi Unsur Bu suç, genel kastla 33 iģlenebilen bir suç olup taksirle iģlenmesi müm-kün değildir. Saik aranmadığından sanığın Ģehvet veya cinsel arzuların tatmin edip etmemesinin önemi yoktur 34. Mağdurun yaģı konusunda kabul edilebilir bir hataya düģmesi durumunda fail, TCK 30/1. maddesinde düzenlenen hata hükümlerinden yararlanacaktır 35. Örneğin mağdur, ilk bakıģta fark edilemeyecek Ģekilde düzenlediği sahte nüfus cüzdanını faile göstererek yaģının büyük olduğuna inandırmıģ ve faili kabul edilebilir bir hataya düģürmüģ olabilir. Yine mağdur görünüm olarak 18 yaģından büyük olabilir ve mağduru gören hiç kimsenin aklına mağdurun 18 yaģından küçük olabileceği gelmez. Böyle durumlarda fail hata hükümlerinden faydalandırılacaktır. Yani failin bu mağdurun yaģına iliģkin hatası esaslı hata niteliğinde olup fail suç iģleme kastıyla hareket etmediğinden cezalandırılamayacaktır. 30/1. maddede taksirli sorumluluk hali saklı bırakılmakla birlikte reģit olmayanla cinsel iliģki suçu kasten iģlenen suçlardan olup taksirle iģlenmesi hali suç olarak düzenlenmemiģtir. Failin, mağdurun Ģahsında hataya düģmesi mümkün olabilecektir. Kaldığı otelde alkolün de etkisiyle kendisine ait 109 no lu oda yerine 119 no lu odaya girse ve ıģığın loģ olması nedeniyle yataktaki reģit olmayan 31 ARTUÇ, s Rızasızlık hali olarak değerlendirilen uykuda olma, sarhoģluk, Ģokta bulunma, uyuģturucu etkisinde olma gibi birçok duruma yer verilmemiģse de bu haller hile kapsamında değerlendirilerek suçun oluģtuğu kabul edilmelidir, bkz. MALKOÇ, YTCK, s Yeni kanunda genel kast özel kast diye bir Ģey yok, doğrudan kast (m. 21/1) ve olası kast (m. 21/2) var. Dolayısıyla kasten iģlenen bir suçtur demek yeterlidir. 34 BAYTEMĠR, s TEZCAN, s

10 ile eģi zannederek iliģkiye girse, mağdur da ses çıkarmayarak iliģkiye rıza gösterse, fail hatasından faydalanacaktır. Failin, mağdurun akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda hataya düģmesi mümkündür. Mağdurun akıl sağlığında sorun olduğu ilk bakıģta kolayca anlaģılamayacağı gibi, sadece hekim tarafından muayene edildiğinde böyle bir durum ortaya çıkabilir. Fail gerçekten bu durumu bilmiyor veya bilebilecek durumda değilse hatasından faydalanacaktır 36. D. Hukuka Aykırılık Unsuru 15 yaģını doldurmuģ ancak reģit olmamıģ bir kiģiyle rızaen cinsel iliģkiye girilmesiyle tipik fiil gerçekleģir ve bu hukuka aykırılığa karine teģkil eder. Mağdur ile rızaen cinsel iliģkiye girilmesi suçun hukuka aykırılık unsurunu oluģturmaktadır. Eylem Ģikâyet ile soruģturulabilir hale gelmektedir. Mağdurun hukuka uygun rızasının bulunması, suçu, çocukların cinsel istismarı (TCK md. 103/2) suçundan ayıran en önemli unsurdur. Evlilik içi iliģkide suçun Ģekli Ģartları oluģsa bile hakkın kullanılması söz konusu olduğundan hukuka aykırılıktan bahsedilemeyecektir. IV- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜġ ġekġllerġ A. TeĢebbüs Suç, duhul ile tamamlanmaktadır. Cinsel yönden tatmin olmaya gerek yoktur. ReĢit olmayanla cinsel iliģki suçu erkek cinsel organının vajinal veya anal yoldan duhulü ile gerçekleģmekte, öpme ve dokunma gibi cinsel içerikli davranıģlar suçun unsuru veya hazırlık hareketleri olarak kabul edilmemektedir. Suçun tamamlanması için boģalma veya cinsel arzuların tatmin edilmesine gerek yoktur 37. Eylem teoride teģebbüse elveriģlidir ancak pratikte ispatı oldukça güçtür. Duhul öncesi ve cinsel iliģki olarak nitelendirilemeyecek hareketlerin sonrası bir an ispatlanmalı ki eylemin teģebbüs aģamasında kaldığı sonucuna ulaģılabilsin. Bu da sanığın ikrarı olmadan oldukça zordur. 36 Adli Tıp Kurumu 4. Ġhtisas Kurulu nun tarihli raporunda mevcut zekâ geriliğini hekim olmayanlarca anlaģılamayabileceği belirtildiği cihetle, sanıkla aynı köyde bulunan mağdurenin bu durumunun bilinip bilinmediği köy muhtarı veya ihtiyar heyetinden kiģilerin de bilgisine baģvurulup araģtırılarak sonucuna göre suç vasfının tayini gerekirken eksik soruģturma ile yazılı Ģekilde hüküm kurulması, 5. CD, , E: 2001/7528; K: 2002/4780. Benzer yönde baģka bir karar için bkz. 5. CD, , E: 2002/240; K: 2002/ ÖZBEK, s

11 Gönüllü vazgeçme durumunda fail duhulden önce eylemden kendi isteği ile vazgeçerse TCK 36 ncı madde uyarınca teģebbüsten cezalandırılamayacak, o ana kadarki eylemler ayrı bir suç teģkil ediyorsa cezai sorumluluğu bu suçlara göre belirlenecektir. Fiilen ise cinsel iliģkiye girilene kadar baģka bir suç oluģmasının imkânı yoktur 38. Failin iktidarsızlığı veya o an için erekte olamaması nedeniyle cinsel birleģmeyi gerçekleģtirememesi halinde iģlenemez suçtan değil teģebbüsten bahsedilecektir 39. B. ĠĢtirak Bu suça azmettiren (TCK md. 38) ve yardım eden (TCK md. 39) sıfatıyla iģtirak mümkündür. Bizzat iģlenebilen suç olduğundan dolayı birlikte faillik (TCK m. 37) bu suç bakımından söz konusu değildir. Buna bağlı olarak dolaylı faillik de uygulanamaz 40. Örneğin, aynı mağdura iki kiģinin aynı anda baģka bir sanığın hazırladığı evde mağdur ile iliģkiye girmeleri durumunda dahi her fail kendi eyleminden sorumlu olacaktır. ĠliĢki için evini hazırlayan veya tahsis eden ya da buna benzer bir faaliyette bulunan kiģi, yardım eden sıfatıyla 39. maddeden sorumlu tutulacak 41 ancak diğer iki fail hakkında 37. maddede düzenlenen suçun birlikte iģlenmesi hali faillere uygulanamayacak herkes kendi eyleminden sorumlu olacaktır. Bir fail hakkındaki Ģikâyetten vazgeçme diğer sanığa da TCK 73/5. maddesi uyarınca sirayet etmeyecektir. C. Ġçtima Bir suç iģleme kararının icrası kapsamında, değiģik zamanlarda bir kiģiye karģı suçun birden fazla iģlenmesi durumunda TCK 43/1. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır 42. Ancak sanığın bir fiille birden fazla mağdura karģı aynı suçu iģlenmesi fiilen mümkün olmadığından 43/2. madde uygulama imkânı bulamayacaktır. Kısacası aynı neviden fikri içtima bu suç tipi bakımından gerçekleģmesi mümkün değildir. TCK 44/1.madde uyarınca ĠĢlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluģmasına sebebiyet veren kiģi, bunlardan en ağır cezayı gerek- 38 Ġbid. 39 TEZCAN, s Ġbid, s Aynı yöndeki görüģ için bkz. MERAN, s ARTUÇ, s Failin mağdur ile önce vajinal hemen ardından anal yoldan iliģkiye girmesi durumunda zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Bkz. 5. CD, , E: 2005/ 19512; K: 2005/

12 tiren suçtan dolayı cezalandırılacaktır. Sanığın, mağdurla rızaen cinsel iliģkiye baģladığı sırada, mağdurun iliģkinin devamından vazgeçmesine rağmen sanığın eyleme rıza dıģı yani zorla devam etmesi durumunda suç TCK 103/2 düzenlenen organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçuna dönüģecektir. Suçun duhul ile tamamlandığını söylemiģtik; fail duhulü sona erdirmeden mağdurun karģı gelmeye baģlamasına rağmen iliģkiye devam etmesi durumunda failin baģlangıçtaki kastı 104 üncü maddedeki eylemi gerçekleģtirmeye yönelikken eklenen kast ile eylem 103/2. maddenin ihlaline dönüģmüģtür. Duhul sona ermeden kastın değiģmesi halinde tek bir fiille aynı kanunun birden fazla hükmünü ihlal etmiģ olacağından TCK, 44 üncü madde gereği en ağır suçtan, (m.103/2 den) cezalandırılması, ancak fail ilk duhulden sonra kastını değiģtirerek ikinci bir duhule baģlarsa ortada iki ayrı fiil olacağından fail iki ayrı suçtan sorumlu tutulması yani gerçek içtima kurallarının uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Suçun aile bireylerine karģı iģlenmesi durumunda failin hem 104 üncü maddeden hem de aile fertlerine kötü muamele suçunun düzenlendiği 232 nci madden sorumlu tutulacağı, Ģikâyet Ģartı gerçekleģmediği durumlarda ise failin sadece takibi Ģikâyete bağlı olmayan 232 nci maddeden sorumlu tutulması gerektiği öne sürülmüģse de 43 bu görüģe katılmak mümkün değildir. TCK 44 üncü madde gereği, bir fiille birden fazla suçun oluģması durumunda fail, mağdurun Ģikâyeti varsa, müeyyidesi daha ağır olan 104 üncü maddeden, Ģikâyet yoksa resen soruģturulan 232 inci maddeden sorumlu tutulacağı kanaatindeyim. V- YARGILAMA USULÜ A. ġikâyet Suçun takibi Ģikâyete tabidir. Bu nedenle Ģikâyet hakkının mağdur olan çocukta mı yoksa ebeveynde mi olduğu tartıģma konusu olmuģtur. Medeni Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ayırt etme gücüne sahip küçükler kiģiye sıkı surette bağlı hakları yasal temsilcilerinin iznine bağlı olmaksızın kullanabilmektedirler. Cinsel yaģam özgürlüğü ve Ģikâyet hakkı da bu kapsamda kiģiye sıkı surette bağlı haklardan biri olarak görüldüğünden soruģturma Ģartı olarak, suçtan zarar gören mağdurun Ģikâ- 43 ÖZBEK, s

13 yeti aranmıģtır 44. Suçun hukuki konusu cinsel iliģkide bulunan çocuk olsa da, çocuğun mağdur olabileceği, ergin olmayan çocuk üzerinde MK 335 inci maddesinden kaynaklanan velayet hakkına haiz anne ve babanın ise velayet hakları ihlal edildiğinden suçtan zarar gören olarak kabul edilmesi gerektiği, MK nın 340 ıncı maddesi uyarınca çocuğun toplumsal geliģimi ve eğitiminden sorumlu anne babanın suçtan zarar gören sıfatıyla Ģikâyet hakkının bulunduğu ileri sürülmüģtür 45. Bu görüģe katılmak mümkün değildir. Zira çocuğun cinsel bütünlüğü üzerindeki hakkı Ģahsına sıkı surette bağlı bir hak olduğuna iliģkin tereddüt yoktur ve ayırt etme gücü olan çocuk bu konuda doğrudan tasarruf yetkisine haizdir. 15 yaģını doldurmuģ kiģilerin ayırt etme gücü varsayılmaktadır. Aksi takdirde fiil çocuğa karģı cinsel istismarı oluģturur. Diğer taraftan anne babanın suçtan zarar gördüğü bir gerçektir, ancak bu dolaylı bir zarardır ve dolaylı bir zarar da kiģiye Ģikâyet hakkı vermez 46. Vücut dokunulmazlığı üzerindeki hakkın kiģiye sıkı surette bağlı hak olması gibi Ģikâyet hakkı da kiģiye sıkı surette bağlı bir hak olduğu ve ayırt etme gücüne haiz mağdur çocuğa ait olduğu Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kararıyla 47 sabittir ve Yargıtay, daha sonraki bütün kararlarında suçun takibi için mağdurun Ģikâyetini aramıģtır 48. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ise farklı bir karar vererek; Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenen ve şikâyet önşartına bağlanan 102 ve 105. maddelerde belirtilen suçlarla ilgili olarak, şikâyette bulunacak tarafın mağdurun şikâyeti denmek suretiyle açıkça gösterilmesine karşın, söz konusu 104. maddede; şikâyet önşartının sadece şikâyet üzerine şeklinde, yalın ve genel bir kavramla ifade edildiği, ancak bu şikâyet hakkının kimin tarafından kullanılacağının kişiselleştirilerek belirtilmediği, görülmektedir. Art arda gelen bu maddelerin düzenlenme sistematiği göz önünde bulundurulduğunda, 104. maddede öngörülen şikâyet hakkının, reşit olmayan mağdur dışındaki ilgili 44 PARLAR, s MERAN, Necati: KiĢilere KarĢı Suçlar, 2. B., Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 379, ġikâyet hakkının ancak doğrudan zarara uğranması durumunda doğabileceğine iliģkin bkz. EREM, Faruk/DANIġMAN, Ahmet/ARTUK, Mehmet Emin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14. B., Seçkin Yayınevi, Ankara 1997, s Anne ve babanın Ģikâyet hakkının bulunmadığına iliģkin ayrıca bkz. HAFIZOĞULLARI, s ĠBK, , E: 14/ CD, , E: 2006/9267; K: 2006/

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI Halil POLAT* 1 ÖZET Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. maddesinde düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT Ufuk ÜNLÜ * Özet: Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında sayılmış ve bu kapsamda

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI KARARI DECISION OF NO NEED FOR IMPOSING CONVICTION IN PENAL PROCEDURE LAW Erkan ŞENSES * İlkeli ve özgürlükçü tavrıyla örnek aldığım Av. Sedat Özevin

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4)

TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Türk Ceza Kanununda Haksızlık Yanılgısı (m. 30/4) 59 TÜRK CEZA KANUNUNDA HAKSIZLIK YANILGISI (M. 30/4) Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ I. GĐRĐŞ Haksızlık yanılgısı, failin işlediği fiilin haksızlık oluşturduğunun

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30. YIL ARMAĞANI (SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ NĠN KURULUġUNUN 30. YILI: 1983-2013) Cilt: 21 Sayı: 1 Yıl: 2013 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE ÖN İNCELEME Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERMENEK ÖZET Ön İnceleme Kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen en önemli yeniliklerin başında gelmektedir.ön İnceleme

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ

YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ YASAMA ERKĠNDE KARAR VERME SÜRECĠ Hüseyin Murat IġIK GĠRĠġ Gündelik hayatımızın neredeyse tamamı karar vermek le geçer. Çünkü gündelik hayat pratiklerimizin tamamı, esas itibariyle insan zihninde baģlayıp

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI

CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI CEZA HUKUKUNDA YABANCI KANUNUN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI * GİRİŞ İşlenen bir suçla, suçun işlendiği yerin ülkesinin kamu düzeni bozulmuştur. Bu sebeple, mülkilik, başka bir ifadeyle ülkesellik ilkesi gereğince,

Detaylı

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013

T.C. YARGITAY. Ceza Genel Kurulu. Esas: 2013/13-303. Karar: 2013/296. Karar Tarihi: 11.06.2013 T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2013/13-303 Karar: 2013/296 Karar Tarihi: 11.06.2013 HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN ÜZERİNDE BULUNAN ALTMIŞALTI LİRANIN EKONOMİK KAZANÇ KAPSAMINDA OLMAYIP MÜSADERESİNE KARAR

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI

TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNU NDA UYUŞTURUCU MADDE İMAL, İTHAL VE İHRAÇ SUÇLARI Mehmet Zülfü ÖNER 1. Giriş Uyuşturucu maddeler, 1 geçmişten günümüze insanların sağlığını ciddi bir biçimde tehdit eden bir sorun olarak

Detaylı

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU Özellikle Fenni Mesullerin Faillik Konumu Açısından İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ÖZELLİKLE FENNİ MESULLERİN FAİLLİK KONUMU AÇISINDAN İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU N. Kaan KARCILIOĞLU * I. Suçun

Detaylı

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU

CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU 2013 CEZA HUKUKU UYGULAMA REHBERİNE GİRİŞ VE PRATİK ÇALIŞMA NOTU PROF. DR. ADEM SÖZÜER Bu eseri telif hakkı Prof. Dr. Ade SÖZÜER e aittir. 8 Sayılı Fikir ve Sa at Eserleri Ka u Hükümlerine göre yazarı

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

KÜÇÜK MAĞDUR İLE ZORUNLU VEKİLİNİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ

KÜÇÜK MAĞDUR İLE ZORUNLU VEKİLİNİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ KÜÇÜK MAĞDUR İLE ZORUNLU VEKİLİNİN İRADESİNİN ÇELİŞMESİ YARGITAY - CEZA GENEL KURULU E. 2008/5-56 - K. 2008/156T. 3.6.2008 DAVA : Sanık C.Ç. nın, cinsel istismar suçundan 5237 sayılı TCY.nın 103/2, 43/1

Detaylı

AUHFD, 60 (3) 2011: 485-522 AYIRT ETME GÜCÜ

AUHFD, 60 (3) 2011: 485-522 AYIRT ETME GÜCÜ AUHFD, 60 (3) 2011: 485-522 Erkan-Yücer AYIRT ETME GÜCÜ Maturity Vehbi Umut ERKAN İpek YÜCER ÖZET Türk Medeni Kanun un 13. maddesinde düzenlenen ayırt etme gücü, niteliği itibariyle soyut ve nisbi bir

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ *

ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * ANAYASA VE MĠLLETVEKĠLĠ SEÇĠMĠ KANUNUNA GÖRE SEÇĠLMEYE ENGEL SUÇ VE CEZALARIN YENĠ CEZA MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ * Doç. Dr. Faruk Turhan * I. GENEL OLARAK 1. Anayasa ve Milletvekili Seçimi

Detaylı

KÜÇÜK YAŞTA EVLENMENİN MÜEYYİDESİ

KÜÇÜK YAŞTA EVLENMENİN MÜEYYİDESİ KÜÇÜK YAŞTA EVLENMENİN MÜEYYİDESİ Dilşad KESKİN * ÖZET Evlenme yaşı, MK m. 124 te erkek ve kadın için onyedi olarak belirlenmişse de, bu yaşı tamamlamadan evlenenlerin durumu kanunda açıkça düzenlenmemiştir.

Detaylı

HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR. Crimes Against Animals

HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR. Crimes Against Animals Hayvanlara Yönelik İşlenen Suçlar 903 HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR Crimes Against Animals Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ Giriş Doğanın bir bütün olarak yaşaması, ekolojik dengenin korunması, insanlar

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ

NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ NON BİS İN İDEM (AYNI FİİLDEN DOLAYI İKİ KEZ YARGILAMA OLMAZ) İLKESİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZEN * ÖZET Bu çalışma, dört başlık altında toplanmıştır. İlk önce non bis in idem ilkesinin unsurları, daha sonra

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA HAKARET SUÇU (The Crime of Defamation in Turkish Criminal Code)

TÜRK CEZA KANUNU NDA HAKARET SUÇU (The Crime of Defamation in Turkish Criminal Code) HAKEMLİ TÜRK CEZA KANUNU NDA HAKARET SUÇU (The Crime of Defamation in Turkish Criminal Code) ÖZET Devrim AYDIN 1* Şerefe karşı suçlar, 5237 sayılı TCK m. 125-131 arasında düzenlenmiştir. Şeref, bireyin

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı