Prostat n İyi Huylu Büyümesinde (BPH) Medikal Tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prostat n İyi Huylu Büyümesinde (BPH) Medikal Tedavi"

Transkript

1 Prostat n İyi Huylu Büyümesinde (BPH) Medikal Tedavi Demokan EROL, Levent EMİR S.B. Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği, ANKARA GİRİŞ Erkeklerin en s k görülen tümörü, benign prostat hiperplazisi (BPH) dir. Yaş n ilerlemesi ile neredeyse kaç n lmaz bir şekilde hiperplazinin histopatolojik özellikleri ortaya ç karken, 50 li yaşlarda insanlar n dörtte birinde, 70 li yaşlarda ise yar s nda idrar ak - m nda baz değişiklik ve güçlükler gelişmektedir. BPH nin gerçek tedavisi adenom kitlesinin herhangi bir yöntemle ç kar lmas (prostatektomi) olmakla birlikte, genelde yaşl ve genel durumu çok da iyi olmayan kişilere uygulanan bu girişimin %0.2 mortalite, %16 morbidite ve 10 y l içerisinde %15 e varan reoperasyon gereksinimi ile sonuçland ğ bilinmektedir. Semptomu hafif derecede olan ve hastal ğa ilişkin hiçbir komplikasyon gelişmemiş bir grup hastan n aş r cerrahi endikasyonla bu risklerle karş karş - ya kald ğ ortadad r. Bu görüşler aç s ndan, BPH de semptomlara neden olan yüksek mesane ç k m direncinin azalt lmas yla önemli bir palyatif yarar sağlanabileceğine ilişkin aray şlar, 4 seçeneği gündeme getirmiştir: 1. Girişimsel yöntemler (Stent, hipertermi, HİFU, TUNA, TUİP vb.), 2. Fitoterapi, 3. Endokrin tedavi, 4. α-bloker tedavisi ve kombine tedaviler. Medical Treatment of BPH Anahtar Kelimeler: Benign prostat hiperplazisi, medikal tedavi Key Words: Benign prostatic hyperplasia, medical treatment Bu yaz da, ilk yöntem d ş nda kalan konservatif tedaviler konusundaki bilgilerimiz gözden geçirilecektir. FİTOTERAPİ Dünyan n çeşitli ülkelerinde yüzy llardan beri baz bitki ekstreleri BPH tedavisinde geleneksel olarak kullan lmaktad r. Özellikle son dönemlerde beslenme, sağl ğ n korunmas ve baz tedavi türlerinde doğal (natural) maddelere yönelme eğiliminin artmas, bu gibi maddelerin daha çok aranmas na ve reçetesiz elde edilebildiği için yayg n şekilde kullan lmas na neden olmaktad r. Almanya da 53 farkl fitoterapötik ajan sat lmakta ve bunlar y lda 250 milyon DM l k bir değer ifade etmektedir. Türk farmakopesine giren fitoterapötik ajan olmamakla birlikte, yurtd ş nda yaşayan kişilerin bu maddeleri ülkemize getirmeleri ve hiçbir yan etkisi olmad ğ, Almanya da yayg n olarak kullan ld ğ yönünde tan t mda bulunmalar sonucu bu maddeler hakk nda hekimlerimizin birçok soruyla karş laşt ğ gözönüne al narak, baz lar hakk nda k sa bilgi vermek uygun olacakt r. Hypoxis rooperi (Güney Afrika da yetişen bir bitki kökü), Serenea repens (bodur palmiye meyvesi), Pygeum africanum (Afrika eriği), Secale cereale (çavdar poleni), Cucurbito pepo (helvac kabağ tohumu), Herbea ( s rgan) vb. Bu maddeler, çok zaman birkaç kombinasyon oluşturacak şekilde haz rlanmaktad r. İçerdikleri; fitesterol, β-sitosterol, lektinler, yağ asitleri, terpenoidler, polisakkaridler, flavonoidler vb. birçok madde Amerika 172

2 Birleşik Devletleri nde diyet tamamlay c olarak sunulan preparatlarda da yer almakla birlikte, bunlar n BPH de hangi dozlarda, ne şekilde etkin olduğu belirlenmemiştir. Bitki ekstrelerinin; antiinflamatuvar etki, kolesterol metabolizmas n değiştirme, seks hormon bağlay c globulini azaltma, aromataz inhibisyonu, antiandrojenik-antiöstrojenik etki, direkt sitotoksik etki, detrüsörü güçlendirme vb. çeşitli yollarla tedavide etkili olabileceği öne sürülmektedir. Son zamanlarda çift-kör, plasebo kontrollü baz çal şmalarda, idrar s kl ğ n azaltma, hayat kalitesini ifade eden prostat semptom skorunu olumlu etkileme, maksimum idrar h z n artt rma yönünden istatistiksel olarak anlaml değişikliklere yol açt klar na işaret eden çal şmalar olmakla birlikte, bu maddelerin tedavi değerini ortaya koyabilmek için farmasotik etkilerinin muhtemel mekanizmalar n gösteren, ekstraksiyon ve kombinasyon çal şmalar n standardize eden, karş laşt rmal deneysel çal şmalar n sonucunu beklemek gerekmektedir. ENDOKRİN TEDAVİ Prostat bezinin gelişimi ve büyümesi androjen varl - ğ na bağl olduğundan, hipotalamus-hipofiz-gonad aks nda androjen üretimini engelleyen bir etken doğal olarak prostat boyutlar nda küçülmeye ve ç k m direncini düşürerek daha rahat bir miksiyona neden olur. Orşiektomi gibi cerrahi girişimler, GnRH analoglar ve antiandrojenler böyle bir etkiye neden olmakla birlikte; cinsel fonksiyon azalmas, s cak basmas, kemik dansitesinde azalma, hepatotoksisite, jinekomasti, diyare vb. yan etkilerinin fazla olmas nedeniyle benign hiperplazide değil prostat karsinomlar n n tedavisinde bir yer bulabilir. 5 α redüktaz inhibitörleri ise belirli endikasyon alanlar nda BPH tedavisinde kullan labilmektedir. 5 α redüktaz inhibitörleri: Testesteron, prostat büyümesinde esas etkin madde olan DHT ye 5 α redüktaz enzimi arac l ğ yla çevrildiğinden bu dönüşümü engelleyecek bir enzim inhibitörünün prostat n büyümesini durdurabileceği hatta küçültebileceği düşünülmüştür. Finasterid: Bu madde tip 2 5 α redüktaz n poten ve reversibl bir inhibitörüdür. Testesteronu etkilemeden DHT nin plazma düzeyini bask lar. Prostatik DHT düzeyini %80-90 oran nda azalt r. Böylece plazma testesteron düzeyinde çok önemli bir azalmaya neden olmadan prostat dokusundaki DHT düzeyini azaltt ğ için libido ve cinsel fonksiyon üzerindeki etkisinin önemli olmad ğ düşünülür. Bununla birlikte prostat dokusunda DHT oluşumundan sorumlu birden fazla 5 α redüktaz izoformunun varolabileceği düşünülürse, her hastada androjene bağ ml doku kitlesinde ayn ölçüde küçülme olmamas ve cinsel fonksiyon üzerindeki olumsuz etkinin değişken olmas n n nedeni anlaş labilir. İnsanlar üzerindeki ilk çal şmalar n başlad ğ 1989 dan bu yana finasterid ile yap lan çal şmalardan elde edilen sonuçlar şöyle özetleyebiliriz (1,2). a. Epitel hücrelerin büyüklük ve fonksiyonunda azalmaya, apopitoziste h zlanmaya neden olmaktad r. b. Maksimum etkinliğe 3. aydan sonra ulaş l r. c. Stromalden çok glandüler büyümenin bask n olduğu büyük prostatlarda daha etkindir. d. DHT düzeylerinde 5 mg finasterid ile %70-75 azalma, Prostat volümünde %25-27 küçülme, Maksimum idrar ak m nda puan art ş, Semptom skorunda %35-50 düzelme, birçok çal şmada bildirilmiştir. e. Uzun süreli kullan mda (2 y l ve daha fazla) elde edilen fayda artmamaktad r. f. Hastalar n %10 unda libido azalmas, ereksiyon güçlüğü, ejakülasyon bozukluğu gibi cinsel yak nmalar görülmektedir. Diğer sistemik yan etkilere nadiren rastlanmaktad r. g. Bir y ll k kullan mda PSA düzeylerinde %50 azalmaya neden olmaktad r. Özetle; cinsel fonksiyon üzerindeki olumsuz etkisi dikkate al narak 5 mg/gün dozunda kullan lan finasterid ile prostat hacminde s n rl bir küçülme ve semptomlarda belirli limitlerde düzelme elde edilebilir. Uzun süreli kullan m n elde edilen fayday artt rd ğ gösterilmemiştir. Fayda-maliyet çal şmas nda önemli ekonomik yüküne karş l k semptomatik yarar s n rl d r. İleri yaş grubunda oldukça s k görülen prostat kanserlerinde önemli bir belirleyici olan PSA düzeylerinde %50 ye varan düşmeye neden olarak prostat karsinomu tan s nda gecikmelere neden olabileceği gözden uzak tutulmamal d r (3). α-bloker tedavisi ile kombine kullan m n n monoterapiye katk - s n değerlendirmek için yeterli veri yoktur. α-bloker TEDAVİSİ Prostat hiperplazisinde idrar ak m ndaki bozulman n iki boyutundan ilki, büyüyen kitlenin oluşturduğu anatomik engel ya da statik komponenttir. Tüm cerrahi işlemlerin amac ; prostat dokusunun ç kar lmas yla bu engelin ortadan kald r lmas na yöneliktir. 173

3 Erol D, Emir L Olay n diğer boyutu ise; mesane boynu, hiperplastik prostat dokusu, kapsülü ve prostatik üretrada yoğun bir şekilde yer alan α adrenerjik reseptörlerin uyar lmas sonucu oluşan yüksek dirençtir. Buna dinamik komponent diyebiliriz. Operasyonla ç kar lan prostat kitlesinin histopatolojik incelemesinde stromal hipertrofinin bask n olduğu büyümelerde daha fazla olmak üzere, kitlenin yaklaş k %40 n n düz kastan oluştuğu gözlenmiştir. Prostat ve mesane boynundaki düz kaslarda kas lma oluşturan adrenerjik reseptör grubu α 1 dir ve bu reseptörlerin hemen tümü düz kaslarda yer al r. Bunun d ş nda BPH de s kça görülen mesane kas na ait instabilite de semptomlar üzerine etki yapar. Detrüsör instabilitesinde artm ş bulunan α reseptör dansitesinin işeme fonksiyonlar üzerindeki olumsuz etkiyi daha da artt rmas beklenebilir. İşte bu fizyolojik bilgilerin ş ğ nda gerek mesane ç - k m nda-prostatta yoğun şekilde yer alan α reseptörlerin uyar lmas sonucu oluşan yüksek direncin gerekse semptomlar potansiyalize eden detrüsördeki instabilitenin giderilmesinde α reseptörlerin blokaj ile olumlu sonuçlar elde edilebileceği bu tedavi şeklinin mant ğ n aç klamaktad r (4,5). α-bloker tedavisi günümüzde semptomu olan belirli yaş n üstündeki birçok hastaya önerilmekle birlikte ürolojik yönden tedavi endikasyonu aşağ daki şekilde özetlenebilir: a. Cerrahi riskin yüksek ya da operasyonun kontrendike olduğu durumlar, b. Ameliyat istemeyen hastalar, c. Herhangi bir nedenle ameliyat ertelenen hastalar, d. Ameliyat endikasyonu mutlak olmay p semptomu fazla olan hastalar, e. Herhangi bir nedenle (immobilizasyon, başka bir cerrahi önce ve sonras vb.) üriner retansiyon olas l - ğ yüksek hastalar. α-bloker tedavisi için uygun olmayan hastalar; 1. BPH ile birlikte mesane taş olan hastalar, 2. Tekrarlayan üriner infeksiyonu olan hastalar, 3. Tekrarlayan üriner retansiyon öyküsü olan hastalar, 4. Tekrarlayan hipotansiyon-senkop ataklar geçirenler, 5. Geçirilmiş serebrovasküler olay öyküsü olanlar. Kontrendikasyonlar ise şöyle özetleyebiliriz: a. Ciddi rezidüel idrar ile seyreden üriner sistemde anatomik bozukluğa neden olmuş kronik üriner retansiyon, b. Son dönem böbrek hastal ğ, c. Hipotansif hastalar-ciddi postural hipotansiyon. BPH tedavisinde kullan lmayan fenoksibenzamin, nisergolin, fentolamin ve timoksamin gibi nonselektif α-bloke edicileri bir tarafa b rak rsak selektif α-blokerleri aşağ daki şekilde s n flayabiliriz: K sa etkili ilaçlar; Prazosin, İndoramin, Alfuzosin. Uzun etkili ilaçlar; Doksazosin, Terazosin, Tamsulosin. Prazosin: Ülkemizde kullan lan ilk selektif α-bloke edici ilaçt r. Günde 4 mg, tek veya 2 doz halinde kullan lmaktad r. Maksimum idrar ak m nda art ş, idrara ç k ş s kl ğ ve rezidüel idrar miktar nda önemli azalmaya neden olmakla birlikte irritatif semptomlar gidermemekte ve uzun süreli kullan mda bu gruba özgü yan etkilere rastlanabilmektedir (6). İndoramin: 20 ve 40 mg l k günlük dozlar halinde kullan ld ğ nda maksimum ve ortalama idrar ak mlar nda önemli art şa, noktüri ve rezidüel idrar miktar nda azalmaya neden olmaktad r. Ülkemizde bulunmamaktad r. Alfuzosin: 2.5 mg l k tablet halinde üretilmekte ve günde 3-4 kez mg l k dozda kullan lmaktad r. Bat da bir süreden beri kullan lan SR (sustained release) formu ile günde iki kez kullan m sağlanm şt r (2 x 5 mg). Alt ayl k kullan m sonras ortalama idrar ak m h z nda artma, semptom skorunda ve rezidüel idrar miktar nda azalmaya neden olmaktad r. Yan etkiler nedeniyle ilac b rakma oran plasebodan farkl değildir. Vazodilatasyona bağl yan etki nedeniyle ileri yaş hastalarda (75 yaş <) ve/veya kardiyovasküler hastal ğ olanlarda dikkatli kullan m önerilmektedir. Alfuzosin etkinliğinin prazosin ile karş laşt r ld ğ bir çal şmada günlük idrar s kl ğ, semptom skorunda düzelme bak m ndan bir fark olmad ğ, ortalama idrar ak m h z ve her miksiyondaki idrar hacmi bak m ndan alfuzosinin prazosinden daha üstün olduğu gösterilmiştir (7). Alfuzosin SR 10 mg/gün ile 196 hastada 12 haftal k bir çal şmada hastalar n yar - s nda hipertansiyon-koroner kalp hastal ğ gibi kardiyovasküler hastal ğ n birlikte bulunduğu olgularda; kulak ç nlamas, postural hipotansiyon, baş ağr s gibi vazodilatasyonla ilgili olaylar n görülme s kl ğ 174

4 plasebodan farkl bulunmam ş, supin pozisyondaki kan bas nc değişikliği 5 mmhg dan az olduğu için normotansif ve hipotansif hastalarda doz titrasyonu yap lmadan kullan labileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte 75 yaş n üstündeki hastalarda dikkatle kullan lmas uygun olacakt r. Doksazosin: Serum yar lanma süresi 22 saat ile en uzun etkili α 1 -blokeridir. Günlük doz 2-8 mg tek doz halinde kullan l r. Her yaş grubundan hastada etkili olup, cinsel fonksiyon üzerinde olumsuz etkisi plasebo ile ayn d r. Hipertansif hastalarda kan bas nc üzerinde olumlu bir düşüşe neden olduğu halde normotansiflerde kan bas nc na anlaml bir etki yapmaz. Çeşitli çal şmalarda semptom skoru üzerine %20-40 oran nda olumlu etki yapt ğ gösterilmiştir (8). Birçok çal şmada ortalama ve maksimum idrar ak m h zlar nda anlaml art şlara neden olduğu ve bu gruba özgü yan etkiye rastlama olas l ğ n n plasebodan %10 kadar fazla olduğu bildirilmiştir (9). Uzun süreli kullan mda güvenli olduğu ve etkinliğini yitirmediği gösterilmiştir. Terazosin: Yar ömrü 12 saat olan ve ülkemizde 2 ve 5 mg l k bölünebilen tablet formunda bulunan bir α-blokerdir. Düşük oranda da olsa asteni, baş dönmesi, hipotansiyon vb. yan etkileri minimize etmek için 1 mg ile başlan p 2 ve 5 mg a yükseltilen doz titrasyonu ile kullan lmas önerilmektedir. Semptom skorlar üzerinde %33-42 oranlar nda düzelmeye, maksimum idrar ak m nda %18-34 art şa, ortalama idrar ak m nda %20-40 art şa neden olduğu gösterilmiştir (10). Maksimum etkiye 4-6 hafta sonra ulaş lmakta, cinsel fonksiyon üzerinde olumsuz bir etkiye rastlan lmamaktad r. Normotansiflerde sistolik kan bas nc n ortalama 4 mg, hipertansiflerde ise 18 mmhg düşürdüğü bildirilmiştir. Uzun süreli kullan mda etkinliğini yitirmediği ve yan etki s kl ğ nda bir art şa neden olmad ğ gösterilmiştir (11). Tamsulosin: Selektif α-bloker olarak en son geliştirilen tamsulosinin yar lanma ömrü 10 saat kadard r y l ndan itibaren bu maddenin mg l k dozlar ile yap lan çal şmalarda semptom skorlar nda %20-48 azalma, maksimum idrar ak m nda %20-40 art ş elde edildiğine ilişkin bilgiler vard r (12). Bu ilaçla kan bas nc değişimi ve diğer yan etkilere rastlanma s kl ğ plasebodan farkl değildir. Günde bir kez 0.4 mg l k doz ile semptomlar ve idrar ak m h zlar üzerinde optimal etkiye ulaş labilmektedir. KOMBİNE MEDİKAL TEDAVİ Uzun süreli kullan mda finasterid ile elde edilen yaklaş k %20 civar nda prostat adenom kitlesinde küçülme etkisi, α-blokerlerle elde edilen üretral direncin düşürülmesi ile kombine edilerek daha iyi bir sonuca ulaş labilir mi? düşüncesi ile kombine tedavi çal şmalar yap lmaktad r. Günümüze kadar fayda-maliyet analizi ile yap lan değerlendirmelerde, hastalara kombine tedavi uygulanmas n önerebilecek sonuçlar elde edilmemiştir, en az ndan α-bloker monoterapisi ile elde edilebilecek başar y görmeden böyle bir kombinasyona s cak bak lmamaktad r. Sonuç olarak, Prostat doku kitlesinin büyük ve büyümenin daha çok stromal (statik) komponente bağl olduğu, orta lob hipertrofisi bulunmayan, cinsel fonksiyon bozulmas n n önemsenmediği yaşl hastalarda finasterid tedavisinden yarar beklenebilir. Ancak 1 y l aşk n kullan mda ek bir yarar elde edilemeyeceği düşünülerek bu tedavinin belirtilen süreyi aşmas na izin verilmemelidir. Özellikle selektif uzun etkili α-blokerlerle yap lan çal şmalarda, bu maddelerin mesane ç k m nda yer alan düz kaslardaki α 1c reseptörleri etkileyerek kas tonusunu, dolay s ile ç k m direncini azaltarak olumlu etki yapt ğ kan tlanm şt r. Ancak bu bölgedeki adrenerjik reseptörlerin %70-75 kadar n n α 1c reseptör yap s nda olduğu ve bu ilaçlarla düz kas tonusunun tümünün önlenemeyeceği unutulmamal d r. Gerek bu faktörün varl ğ gerekse miksiyon için gerekli detrüsörün kas lma gücünün zay flad ğ dolay - s yla art k idrar miktar n n artt ğ, s k üriner retansiyona giren, üst üriner sistemde ciddi değişikliklerin başlad ğ, mesane taş, s k tekrarlayan ürogenital infeksiyon gibi komplikasyonlar n oluştuğu durumlarda, medikal tedavilerde srar etmenin hasta yaşam yönünden getirebileceği riskler unutulmamal d r. Cerrahi girişimlerle elde edilen hasta yaşam kalitesindeki art şa hiçbir medikal tedavi ile ulaş lamamakla birlikte, yukar da belirttiğimiz endikasyon alanlar içerisinde kalan büyük bir hasta grubu için medikal tedavi seçenekleri semptomatik düzelme ile hasta konforunun artt r lmas nda büyük bir fayda sağlamaktad r. KAYNAKLAR 1. Finasterid study group: Finasterid (MK 906) in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Prostate 1983; 22: Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC, et al. The effect of finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. N Engl J Med 1992; 327:

5 Erol D, Emir L 3. Tchetgen MB, Oesterling JE. The role of prostate specific antigen in the evaluation of benign prostatic hyperplasia. Urol Clin North Am 1995; 22: Lepor H. Alpha blockade for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Urol Clin North Am 1995; 22: Jardin A. Alpha blockers in the treatment of benign prostatic hypertrophy. In: Fitzpatrick (ed). Non Surgical Treatment of BPH. 4 th ed. New York: Churchill Livingstone, 1992: Kirby RS, Coppinger SW, Corcoran MO, et al. Prazosin in the treatment of prostatic obstruction. A placebo-controlled study. Br J Urol 1987; 60: Buzelin JM, Hebert M, Blondin P. Alpha blocking treatment with alfuzosin in symptomatic benign prostatic hyperplasia: Comparative study with prazosin. The PRAZALF Group. Br J Urol 1993; 72: Fawzy A, Braun K, Lewis GP, et al. Doxazosin in the treatment of benign prostatic hyperplasia in the normotensive patients: A multicenter study. J Urol 1995; 154: Gillenwater JY, Conn RL, Chrysant SG, et al. Doxazosin for the treatment of benign prostatic hyperplasia in patient with mild to moderate essential hypertension: A double-blind, placebo-controlled, dose-response multicenter study. J Urol 1995; 154: Lepor H, Auerbach S, Purlas-Baez A, et al. A randomized placebo controlled multicenter study of the efficacy and safety of terazosin in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Urol 1992; 148: Lepor H. Long term safety and effectiveness of terazosin for the treatment of BPH. Terazosin Research Group. Urology 1995; 45: Abrams P, Schulman CC, Vaage S. Tamsulosin, selective alpha 1c adrenoreceptor antagonist: A randomized, controlled trial in patients with benign prostatic obstruction. Br J Urol 1995; 76: YAZIŞMA ADRESİ Doç. Dr. Demokan EROL S.B. Ankara Eğitim ve Araşt rma Hastanesi 1. Üroloji Kliniği ANKARA 176

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Prostate Disorders in the Elderly Men Anahtar Kelimeler:

Detaylı

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir

İçindekiler XI. BPH. 11.3 Epiḋemiẏoloji ve doğal seyir //Ahmet Güdeloğlu, Kubilay İnci 11.3.1 Prevelans 11.3.2 Doğal seyir İçindekiler XI. BPH 11.1 Etiyoloji //Yavuz Akman, Alparslan Yüksel 11.1.1 Hormonal değişimler 11.1.2 Stromal-epitelyal etkileşim 11.1.3 Büyüme faktörlerinin rolü 11.1.4 İnflamasyon ve sitokinlerin rolü

Detaylı

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi

Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Yaşl da Demans, Risk Faktörleri ve Tedavisi Dr. Burcu Balam YAVUZ, Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Risk Factors and Treatment

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

BPH DE ALFA BLOKER TEDAVİSİ VE CİNSEL İŞLEVLERE ETKİLERİ THE TREATMENT WITH ALPHA BLOCKERS AND THEIR EFFECTS ON SEXUAL FUNCTION IN BPH

BPH DE ALFA BLOKER TEDAVİSİ VE CİNSEL İŞLEVLERE ETKİLERİ THE TREATMENT WITH ALPHA BLOCKERS AND THEIR EFFECTS ON SEXUAL FUNCTION IN BPH DERLEME/Review: ANDROLOJİ/Andrology BPH DE ALFA BLOKER TEDAVİSİ VE CİNSEL İŞLEVLERE ETKİLERİ THE TREATMENT WITH ALPHA BLOCKERS AND THEIR EFFECTS ON SEXUAL FUNCTION IN BPH Murat TEZER*, Önder CANGÜVEN**,

Detaylı

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi

Derleme. Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Derleme Perkütan nefrolitotomi sonrası drenaj stratejisi Burak Turna, Rashad Mammadov, Oktay Nazlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Giriş Perkütan nefrolitotomi (PNL) büyük ve kompleks

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi K lavuzu

Benign Prostat Hiperplazisi K lavuzu Benign Prostat Hiperplazisi K lavuzu J. de la Rosette, G. Alivizatos, S. Madersbacher, C. Rioja Sanz, J. Nordling, M. Emberton, S. Gravas, M.C. Michel, M. Oelke, European Association of Urology 2006 European

Detaylı

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz

Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Bozulmuş Açl k Glikozu, Bozulmuş Glikoz Tolerans ve Ateroskleroz Dr. Yusuf AYDIN*, Dr. Dilek BERKER*, Dr. Serdar GÜLER* *SB Ankara Numune Eğitim ve Araşt rma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği,

Detaylı

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun?

Dirençli Pnömokoklar Dünyada ve Ülkemizde Ne Kadar Sorun? Pratik Hekimlikte S k Karfl lafl lan; Pnömoni, Bakteremi, Otit, Sinüzit, KOAH Bakteriyel Alevlenme ve Menenjit Gibi Klinik Tablolar n Önemli Etkenlerinden Birisi Olan Pnömokoklar Çeflitli Yönleriyle Ele

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Yoğun Bak m Ünitesinde Sürekli Renal Replasman Tedavisi

Yoğun Bak m Ünitesinde Sürekli Renal Replasman Tedavisi Derlemeler/Reviews Yoğun Bak m Ünitesinde Sürekli Renal Replasman Tedavisi Ebru KOCA*, Arzu TOPELİ*, Yunus ERDEM** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Medikal-Yoğun Bak

Detaylı

PR MER BAfiA RILARINDA TEDAV

PR MER BAfiA RILARINDA TEDAV Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Bafl A r lar - Bafl Dönmeleri Sempozyumu 10-11 Aral k 1998, stanbul, s. 55-77 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar

Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Türk Psikiyatri Dergisi ; ():- Şizofrenisi Olan Hastalar n Yak nlar n n Şizofreniye Yönelik Tutumlar Dr. Afş n SAĞDUYU, Dr. Tamer AKER, Dr. Erol ÖZMEN, Dr. Şükrü UĞUZ, Dr. Kültegin ÖGEL, Dr. Defne TAMAR

Detaylı

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam

Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Uzm. Dr. Gökhan Çakmak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Erektil fonksiyon fizyolojik,

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 Gayrettepe 34349 Beşiktaş, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta:

Detaylı

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi

Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2003; 14(3):184-191 Tip II Diabetik Hastalarda Kan Şekeri Kontrolü İle Psikiyatrik Bozukluklar n İlişkisi Dr. İbrahim EREN 1, Dr. Özlem ERDİ 2, Dr. Ramazan ÖZCANKAYA 3 ÖZET Amaç:

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

7- ÖYKÜ... ÖYKÜ... ÖYKÜ...

7- ÖYKÜ... ÖYKÜ... ÖYKÜ... Y l:6 Say :17 Mart 2003 SAVAfiIN OLASI ETK LER T arihe bak ld ğ nda SAVAŞ lar hep belirsizlikleri kendileriyle birlikte getirmişler. Bunun yan nda insanlara ac, ekonomiye ise canl l k aksettirmişlerdir.

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 1 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Alanya da Yeni Bir Yaşam Başhekim Op. Dr. Cafer ARSLAN Meslek

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tabletler. Mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tabletler. Mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSCAR 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Finasterid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 5 mg 106.4 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

Konstipasyon. M. Cemil SAVAŞ

Konstipasyon. M. Cemil SAVAŞ Konstipasyon M. Cemil SAVAŞ Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Gastroenteroloji Bilim Dal, GAZİANTEP TANIM Konstipasyon (kab zl k) hasta, doktor ve bu konuda araşt rma yapanlara

Detaylı

Nefropatik Sistinozis

Nefropatik Sistinozis 5684/brochure turc A5 BAT3 13/05/03 10:53 Page 1 Nefropatik Sistinozis Ana-Babalar, Hastalar ve Sağl k Çal şanlar n n Rehberi 5684/brochure turc A5 BAT3 13/05/03 10:53 Page 2 Giriş..............................................

Detaylı

I. Semptomların tanımı ve genel yaklaşım prensipleri

I. Semptomların tanımı ve genel yaklaşım prensipleri İçindekiler I. Semptomların tanımı ve genel yaklaşım prensipleri 1.1 Hematüri //Yılören Tanıdır 1.2 Ağrı //Yılören Tanıdır 1.2.1 Renal kolik 1.2.2 Pelvik ağrı 1.2.3 Skrotal ağrı 1.2.4 Penil ağrı 1.3 Alt

Detaylı