"Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir""

Transkript

1 "Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yeni adli yýlda da yine Baronun kurumsal kimliði ile çevredeki yasa dýþý uygulamalara karþý seslerini yükselteceklerini söyledi Adli yýlý, dün düzenlenen törenle açýldý. Adliye önünde düzenlenen törene Baþsavcý Bayram Eray, Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Þengül, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ile hakim, savcý, avukat ve adliye personeli katýldý. SAYFA 9 DA 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) Hitit de öðrenci sayýsý 12 bini geçecek Cemalettin Kurtoðlu Olay Tv'de kaldýðý yerden Þehrimizi ulusal ve uluslararasý platformda layýkýyla temsil eden Çorumlu sanatçý hemþehrimiz Cemalettin Kurtoðlu, bir süre ara verdiði tv ekranlarýna, yapýmcýlýðý kendisine ait olan ve yaklaþýk 13 yýldýr hazýrlayýp sunduðu... SAYFA 4 TE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Üniversite hepimizin üniversite geliþirse bu þehir geliþir. Ýnsanlarýn yaþam standardý yükselir. Dünyanýn neresinde olursa olsun bize nerede hizmet düþüyorsa biz oraya gidiyoruz. Amerika'da bir üniversite ile iþbirliði yaptýk. Öðrencilerimiz 2 yýl burada 2 Amerika'da eðitim görecekler. Bu öðrencilerimizin her iki üniversitenin diplomasýna sahip olacak" dedi.hitit Üniversitesinde eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarý dün baþladý. SAYFA 5 TE Belediye, 54 bin litre bitkisel atýk yað topladý Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum'da baþlatýlan atýk yað toplama kampanyasýnda son üç yýlda 54 bin litre atýk bitkisel yað toplandý. Daha Temiz Bir Çorum için baþlattýklarý Bitkisel Atýk Yað Toplama kampanyasý ile atýk yaðlarýn çevreye verdiði zararý en aza indirmeye çalýþtýklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum halkýnýn da bu konuda duyarlý davrandýðýný belirtti. SAYFA 4 TE Otomobil yayaya çarptý Çorum'da bir otomobilin karþýdan karþýya geçerken çarptýðý 27 yaþýndaki Halil Ýbrahim Yaðbat yaralandý. Gazi Caddesi'nde karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Halil Ýbrahim Yaðbat'a, Yusuf Baðçelik idaresindeki otomobil çarptý. SAYFA 10 DA 4,5 yýlda 482 bin ton asfalt döküldü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi Beytepe bölgesinde yapýlan asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile birlikte yaptýðý inceleme gezisinde konuþan Baþkan Külcü, kaliteli ve dayanýklý asfalt döktüklerini, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol çalýþmalarýna devam ettiklerini belirtti. SAYFA 7 DE 173 personel alýnacak ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz yaptýðý açýklamada Çorum'un iþ gücü talepleri hakkýnda bilgi verdi. Gerek Ýl Müdürlüðü personelinin iþyeri ziyaretleri gerek iþverenler tarafýndan... SAYFA 9 DA ÇORDEF'de, Süleyman Gökçe ile yola devam Çorum Dernekler Federasyonu (ÇOR- DEF ) birinci olaðan genel kurulunu Eyüp Belediyesi küçük salonda yaptý. Genel Kurulda mevcut baþkan Süleyman Gökçe ile yol devam kararý alýndý. Genel Kurula Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Bayat Kaymakam'ý Hakan Þeker, Ýstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, iþ adamlarý, siyasi parti temsilcileri ve yöneticiler katýldý. SAYFA 4 TE Çorum modern süt üretim tesisine kavuþuyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü saðlýðý desteklerde Çorum tarýmýna katký veriyor. SAYFA 7 DE "28 Þubat'ta maðdur olanlara yeniden yargýlama yolu açýlmalý" Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, 28 Þubat post-modern darbesinde yargýlama sürecinin baþlamasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Silahlý Bürokrasi tarafýndan bütün bir ülkeyi ablukaya altýna almak... SAYFA 6 DA YEDAÞ, tarihi aydýnlatýyor 'Tarihimizi Aydýnlatýyoruz' projesi kapsamýnda Samsun, Sinop ve Çorum'da tarihi hazineleri aydýnlattý. Erfelek Þelalesi ile düðmeye bastýklarýný ve bölge siyasilerinin de takdirini aldýklarýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Kurumsal kültürümüzü bölge halkýmýza 'Sosyal Sorumluluk' projeleri ile taþýyoruz" dedi. SAYFA 9 DA

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER Ýnsanlýk dramý fotoðraflarda Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliði Mýsýr ve Suriye'de yaþanan insanlýk dramýný anlatan fotoðraf sergisi açtý. PTT önünde yer alan serginin açýlýþý öncesinde Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi bir konuþma yaptý. Ýçinde yaþadýðýmýz bugünlerde insanlýk tarihinin en büyük katliamlarýndan birinin yaþandýðýný belirterek sözlerine baþlayan Ahmet Saatçi, "Böyle dönemlerde zalimlerin karþýsýnda, mazlumlarýn yargýnda olduðunu haykýranlara selam olsun. Kararlý direniþleriyle demokrasinin ve insan onurunun yeni sembolü Mýsýrlý kardeþlerimize selam olsun. Ýmani ferasetin, insani cesaretin, demokratik basiretin merkezi Adeviye Meydaný'na selam olsun. Darbecilere direnen, darbecilerin mermileriyle ya rükûda ya secdede namaz kýlarken þehit edilen binlerce kardeþimize selam olsun. Kahire'den, Þam'a, Kaþgar'dan, Gazze'ye, Mali'den, Arakan'a bütün Dünya mazlumlarýna selam olsun. Rahman ve Rahim olan Allah, bütün mazlumlarý korusun ve bütün zalimleri kahretsin" dedi. "Mýsýr'da, Suriye'de yaþanan vahþete, akýtýlan kanlara, yitip giden canlara sýrtýný dönenler, gözlerini kapayanlar var" diyen Saatçi, "BM ya susuyor ya da konuþtuðu iþe yaramýyor. Bu yapýsýyla da ancak, Kirleþmiþ Milletler olarak iþ görüyor. AB seyrediyor ve bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn diyor, ABD darbe diyemiyor ve menfaatim nerede diye bakýyor. Bütün bunlar yetmezmiþ gibi kimi Körfez ülkeleri vahþete para desteði veriyor. Kimi Körfez ülkeleri de demokrasi kabusu görmemek için darbecileri kutsuyor. Siyonist Ýsrail, Müslüman kanýnýn akmasýndan zevk duyuyor, darbecilere askeri istihbarat dahil her türlü desteði saðlýyor, bütün bu ülkeler, 21. yüzyýlýn Firavunu Sisi'yi destekliyor. Ey darbe destekçileri, ey zalim þakþakçýlarý, ey mazlum avcýlarý sizden medet ummuyoruz, sizde insanlýk ve haysiyet olmadýðýný biliyoruz. Müslüman coðrafyada bu zulmü ve vahþeti, imani idrakin ve Muhammedi kardeþliðin bitireceðine inanýyoruz. Aslýnda bir medeniyet kavgasý yaþanýyor. Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz ýrký, dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insanýn ölümünü kainatýn ölümü, bir insanýn kurtuluþunu kainatýn kurtuluþu olarak görüyor. Batý medeniyetiyse, menfaati için öldürmeyi, ölçtürenlere sponsor olmayý, siyonizmin emrinde olmayý geçim kaynaðý;olarak görüyor. Bizim medeniyetimiz vahdet, Batý medeniyeti vahþet çaðrýsý yapar. Yaþananlar, vahdet medeniyeti ile vahþet medeniyetinin mücadelesidir. Yaþatma ve öldürme mücadelesidir. Karanlýðýn en koyu aný, aydýnlýðýn en yakýn olduðu andýr. Bu eylemler, þafaðýn sökmesidir, günün ýþýmasýdýr, aydýnlýk geleceðin habercisidir. Haksýzlýk karþýsýnda sesimiz, hak için direniþimiz, hakký üstün tutan diriliþimiz bütün dünyada yankýlanacaktýr" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 04:32 Güneþ : 06:02 Öðle : 12:47 Ýkindi : 16:24 Akþam : 19:19 Yatsý : 20:42 Sahilleri seyrederken Bende denize girsem derken Çevrede uyarý levhalarý varken Aman dikkat et kardeþim Bebekler baraj kenarýnda oynarken Top yuvarlanýp suya kadar varýrken Almak için çocuklar uðraþýrken Aman dikkat et kardeþim Baraj kenarýna pikniðe giderken Arabaný yamaca park ederken El frenini çek, aracý terk ederken Aman dikkat et kardeþim Irmak kenarýnda balýk tutarken Kendini saðlama al, suya olta atarken Birçok insan zarar görür yandan bakarken Aman dikkat et kardeþim Artýk gündemden düþsün boðulma Aðlamasýn arkadan ana, baba Bir tek önerim var, sesimi duyana Aman dikkat et kardeþim ODABAÞI der doðrudur sözüm Yalanda - dolanda yoktur gözüm BOÐULMA-MAK için tek çözüm Aman dikkat et kardeþim 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 36. Hafta Yumuþaklýk; vakar ve sükûnettir. Sinirlenmek ise kabalýða yol açar. Abdülazîz Dîrînî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri AMAN DÝKKAT ET HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: 'e 10 kala devlet-üniversite -sanayi iþbirliðini konuþacaklar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan 7 Eylül 2013 tarihinde Samsun Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda, saat da Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý yapýlacak. Toplantý kapsamýnda düzenlenecek "2023'e 10 kala Samsun, Çorum, Tokat, Amasya" baþlýklý panelde akademisyenler ve iþadamlarý bilgilerini katýlýmcýlarla paylaþacaklar. Toplantýnýn açýlýþýna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün de katýlacak. Panelde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'de bir konuþma yapacaklar. Yýl: 9 Sayý: 2569 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Bölümünden almýþ oludðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kübra Nur Gözübüyüklü YÝTÝK Hitit Üniversitesi MYO Ýnþaat Teknolojisi Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih Merdoðlu TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,005 2,017 EUR 2,017 2,667 STERLiN 3,115 3,17 JPY YENi 0,0201 0,0204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: SANCAKTAR CAMÝ KARÞISI AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE Deðerli dostumuz Ömer ve Mustafa Uzun'un anneanneleri, iþadamý Recep Erkan'ýn annesi, Hakan ve Halil Erkan'ýn babaanneleri Gülbeyaz Erkan'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan Rahmet Kederli ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Turgay-Tuygun ELÝAÇIK - Ömer ALTIKARDEÞ Elvan ZORLU - Naki ALAGÖZ Ýsmet ÇITAK - Osman ÝZGÝ Zekeriya YURTTAÞ - Nadir YÜCEL

4 HABER bin öðretmen atanmalýdýr Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar Milli Eðitim Bakanlýðý'nca okullar açýlmadan 40 bin öðretmen atamasýnýn önemli olduðunu ama yeterli olmadýðýný söyledi. Çýnar yaptýðý açýklamada yapýlacak atamalarla ilgili bilgi vererek, "Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýna iliþkin yaptýðý duyuruda "Bakanlýðýmýza baðlý eðitim kurumlarýna Ýlk Atama, Açýktan ve Kurumlar Arasý Yeniden Atama ve Millî Sporcularýn Atamasý kapsamýnda 87 alanda 40 bin öðretmen atamasý yapýlacaktýr" diyerek atama yapýlacak alanlar ve kontenjanlar listesini yayýnlamýþtýr" dedi. Öðretmen olarak atanacaklarda aranacak þartlar, alanlar itibarýyla belirlenen KPSSP10 ve KPSSP121 taban puanlarý, baþvuru yeri ve þekli, 35 yýl sonra hasret giderdiler 35 yýl önce Sungurlu Lisesinde rehber müdür yardýmcýsý olarak görev yapan matematik öðretmeni Nurettin Tatar mesai arkadaþlarýna sürpriz yaparak Sungurlu'yu ziyaret etti. Arkadaþlarý Nurettin Tatar'ý karþýlarýnda gören öðretmenler Ahmet Karacif, Abdullah Gonca, Þevket Çaralan, Yakup Aksungur ve Ýzmir'den gelen Burhan Özarslan arasýnda duygusal anlar yaþandý. 35 yýl önceki anýlarýný tazeleyen emekli öðretmenler Sungurlu'da birlikte olduklarý mekanlarý gezerek dönemin Sungurlusu, arkadaþlýk iliþkileri ve dayanýþmasý hakkýnda bol bol sohbet ederek hasret giderdiler. zamaný, atama yapýlacak eðitim kurumlarý, atamalar ve diðer hususlara iliþkin açýklamalar Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðünce internet adresinde yayýnlandýðýný belirten Çýnar, yapýlan açýklamada adaylarýn baþvurularýný, Eylül 2013 tarihleri internetten yaparak il milli eðitim müdürlüklerine onaylatmalarý gerektiði, atamalarýn ise Eylül 2013 tarihlerinde yapýlacaðý söylendi.çýnar, "Eðitim Bir Sen olarak yaptýðýmýz açýklamalarda öðretmen ihtiyacýnýn OECD ortalamalarý baz alýndýðýnda 285 bin olduðunu belirtmiþ ve en kýsa zamanda en az 100 bin yeni öðretmen alýnmalýdýr demiþtik eðitim öðretim yýlýnda baþlayacak þekilde 40 bin yeni öðretmen atamasý önemlidir fakat yeterli deðildir. Yeni öðretmen atamasý için kontenjan sayýsý artýrýlmalýdýr" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL ÇORDEF'de, Süleyman Gökçe ile yola devam Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF ) birinci olaðan genel kurulunu Eyüp Belediyesi küçük salonda yaptý. Genel Kurulda mevcut baþkan Süleyman Gökçe ile yol devam kararý alýndý. Genel Kurula Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Bayat Kaymakam'ý Hakan Þeker, Ýstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, iþ adamlarý, siyasi parti temsilcileri ve yöneticiler katýldý. Genel Kurul'da bir konuþma yapan Salim Uslu, Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýstanbul'da güçlü bir Çorum lobisinin oluþturulmasýnýn önemine deðinen Uslu, konuþmasýnda dernekleþme ve birlikteliðin öneminden bahsederek, sosyal etkinliklerin yanýnda gençlere yönelik çalýþmalarýn artýrýlmasý tavsiyesinde bulundu. Uslu, ÇORDEF Baþkaný Süleyman Gökçe'ye ve yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun dileklerinde bulunarak çalýþmalar da baþarýlar diledi. Uður ÇINAR Belediye, 54 bin litre bitkisel atýk yað topladý Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum'da baþlatýlan atýk yað toplama kampanyasýnda son üç yýlda 54 bin litre atýk bitkisel yað toplandý. Daha Temiz Bir Çorum için baþlattýklarý Bitkisel Atýk Yað Toplama kampanyasý ile atýk yaðlarýn çevreye verdiði zararý en aza indirmeye çalýþtýklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum halkýnýn da bu konuda duyarlý davrandýðýný belirtti. Çevre kirliliðine yol açan bitkisel atýk yaðlar konusunda iþletme ve mahallelerde yapýlan bilgilendirme çalýþmalarýndan alýnan geri dönüþlerin her geçen gün daha da arttýðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Yapýlan çalýþmalar sonucunda 54 bin litre bitkisel atýk yað toplandý" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bitkisel atýk yaðlarý toplamak amacýyla baþta okullarýmýz ve muhtarlýklarýmýz olmak üzere yað toplama noktalarý oluþturduk. Böylelikle evlerinde bitkisel atýk yaðlarýný biriktiren vatandaþlarýmýz toplama noktalarýna bitkisel atýk yaðlarýný teslim etmeye baþladý. Toplama noktalarýný kullanma imkaný bulamayan vatandaþlarýmýzýn atýk bitkisel yaðlarýný ise evlerinden alýyoruz. Hemþehrilerimize, 5 litre atýk yað karþýlýðýnda 1 litre yeni yað veriyoruz. Atýk yaðlarýmýz hem çevreyi kirletmiyor hem de ekonomiye kazandýrýlmýþ oluyor" ifadelerini kullandý. Külcü, Çorum halkýnýn evlerde bulunan atýk yaðlarý yetkililere teslim etmesi için numaralý telefonu aramalarýnýn yeterli olacaðýný sözlerine ekledi. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI BOÐUL- MA (2) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Canlar gidiyor, Cananlar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekûn teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, (Çorum'da yýlda 10 civarý) herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz. SUDA BOÐULMADA ÝLK YARDIM: Yaþamý boyunca insan, ilkyardýmý gerektiren durumlarla her zaman karþýlaþabilir. Zamanýnda yapýlacak basit ve etkili bir ilk yardýmla hasta veya yaralýnýn hayatý kurtarýlabilir. Bunun için sorumlu olduðumuz iþin her þeyini ama sorumlu olmadýðýmýz iþin bir þeyini bilmekte fayda vardýr. Çünkü o bir þey ihtiyaç halinde her þeyin önüne geçiverir. -Suda boðulma tehlikesi geçiren kiþiyi karaya çýkarýp, sýrt üstü yatýrýn, -Yakasýný, kemerini gevþetin, -Takma diþini (varsa) çýkarýn, -Aðzýnýn içindeki yabancý cisimleri temizleyiniz. Aðýzdan aðýza yapay solunum yapýnýz.(bunu önceden öðreniniz) Soluk verdiði zaman kiþinin baþýný yana çeviriniz. Bu hareketi 5-6 kez tekrarlayýnýz. Böylece; fazla su köpürerek dýþarý çýktýðý gibi kiþiye yeterli solunum da yaptýrmýþ olursunuz. -Daha sonra ýslak giysileri çýkarýp battaniyeye sarýn, -Yutulan suyu çýkartmak için iki elinizle karný altýndan tutarak hastayý yukarý kaldýrýnýz. Bu suretle hava yolundaki sularýn boþalmasýna yardým etmiþ olursunuz. Özetin özeti : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KURTULAMADIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekün olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Cemalettin Kurtoðlu Olay Tv'de kaldýðý yerden Þehrimizi ulusal ve uluslararasý platformda layýkýyla temsil eden Çorumlu sanatçý hemþehrimiz Cemalettin Kurtoðlu, bir süre ara verdiði tv ekranlarýna, yapýmcýlýðý kendisine ait olan ve yaklaþýk 13 yýldýr hazýrlayýp sunduðu ''Gönülden Gönüle'' canlý istekler programýyla, 18 Eylül 2013 Çarþamba akþamý saatleri arasýnda Olay Tv'de dönecek. Spor, siyaset, güncel tüm olaylardan uzak ve baðýmsýz olarak, sadece müzik, sloganýyla yola çýktýðýný belirten hemþehrimiz Kurtoðlu, her çarþamba akþamý saat ile arasýnda Olay Tv ekranlarýnda izleyicilerle buluþacaðýný söyledi. Bursa Aslý stüdyolarýndan canlý yayýnlanacak, programa telefonla baðlanýp istekte bulunabilecek. Program Türkiye'de tek olma özelliðine sahip, çünkü Türkiye genelinde bu kadar çok repertuara sahip sanatçý sayýsý toplamda 5 kiþiyi bulmuyor. Bulan 5 kiþide þimdiye kadar böyle bir programý hazýrlamaða cesaret edemedi. Bahadýr YÜCEL

5 HABER 5 Hitit de öðrenci sayýsý 12 bini geçecek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Üniversite hepimizin üniversite geliþirse bu þehir geliþir. Ýnsanlarýn yaþam standardý yükselir. Dünyanýn neresinde olursa olsun bize nerede hizmet düþüyorsa biz oraya gidiyoruz. Amerika'da bir üniversite ile iþbirliði yaptýk. Öðrencilerimiz 2 yýl burada 2 Amerika'da eðitim görecekler. Bu öðrencilerimizin her iki üniversitenin diplomasýna sahip olacak" dedi.hitit Üniversitesinde eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarý dün baþladý. Kayýtlarýn baþlamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan basýn toplantýsý düzenledi. Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri'nin de katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Alkan, Türk Cumhuriyetlerine önem verdiklerini ve oradaki üniversitelerle iþbirliði anlaþmalarý yaptýklarýný söyledi. "Artýk yabancý ülkelerden öðrencilerin yaný sýra bizimle birlikte çalýþmak isteyen akademisyenlerimiz var" diyen Alkan, "Turizm, Ýletiþim ve Diþ Hekimliði Fakültesi ile birlikte 3 yeni fakülte açýlmasý yönündeki teklifi YÖK'e ilettik. Bu yýl kurulan Uzaktan Eðitim Merkezi'nde (HUZEM) bünyesinde Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi ile Türk dili dersleri uzaktan eðitim ile verilecek. Kuzey ve Güney yerleþkeleri ile ilgili çalýþmalar tamamlanmak üzere. Kuzey yerleþkesinde 522 bin metrekare alanda master planlarý yapýldý ve yaklaþýk 120 bin metrekare alanda inþaatlar için projeler tamamlandý. 470 bin metrekarelik Güney yerleþkesinde de kampus iþlemleri tamamlanmak üzere" dedi. Üniversite yüzde yüz doluluða ulaþtý Akademik ve idari personel ile eðitim birimlerindeki program-bölüm ve öðrenci sayýlarý hakkýnda da açýklamalar da bulunan Alkan, "2010 yýlýnda 321 olan akademik personel sayýsý bugün 5'i yabancý uyruklu olmak üzere 479'a, 208 olan idari personel sayýsý 341'e ulaþmýþtýr. Meslek Yüksek Okullarýmýzda 2010 yýlýnda 38 olan program sayýsý, bu yýl itibariyle yüzde 68'lik bir artýþla 64'e ulaþmýþtýr. Lisans programlarýmýzda 30 olan bölüm sayýsý, yüzde 53'lük bir artýþla 46'ya, ulaþmýþtýr. Üniversitemizde 2010 yýlýnda 8 bin 377 olan öðrenci sayýsý 2011 yýlýnda 9 bin 369'a, 2012 yýlýnda 11 bin 25 ulaþmýþtýr. Bu yýl bizi tercih eden 2 bin 964 öðrencimizin, DGS sýnavý sonucu üniversitemizi kazanan 105 öðrencinin ve yabancý uyruklu öðrencilerimizin de bu sene yaptýracaklarý kayýtlar ile birlikte 12 bini geçeceðimizi öngörmekteyiz" þeklinde kaydetti ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre Hitit Üniversitesi tercih oranlarý hakkýnda da bilgi veren Prof. Dr. Alkan, "2013-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre üniversitemiz bünyesinde yer alan 5 fakülte ile 2 yüksek okulumuzdaki 15 bölümümüzdeki normal öðretim kontenjanlarýn tümü tercih edilerek yüzde 100 doluluða ulaþýlmýþtýr. Ýkinci öðretim bölümlerimizden iktisat yüzde 67.7, iþletme yüzde 78.5 ve Kimya Mühendisliði yüzde 15.4 bölümleri hariç diðer bölümlerde de yüzde 100'lük bir tercih söz konusu olmuþtur. Toplam 22 lisans programýndaki bin 608 kontenjanýmýzdan bin 514'ünü öðrencilerimiz tercih etmiþtir. Meslek Yüksek Okullarýmýzdaki yeni faaliyete geçen Bankacýlýk ve Sigortacýlýk ile Turizm ve Otel iþletmeciliði, Sungurlu MYO'da Çocuk Geliþimi ve Osmancýk Ömer Derindere MYO'da Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði olmak üzere 4 yeni bölümümüzün kontenjanlarýnýn tümü dolmuþtur. Genel olarak bakýldýðýnda ise, 5 Meslek Yüksek Okulumuz'da bulunan 42 programýmýza ait olan bin 780 kontenjanýmýzýn bin 450'si tercih edilmiþtir" diye konuþtu. KYK tarafýndan verilen kredi ve burslara ek olarak, bu yýl 250 kýsmi zamanlý öðrenci ve 400 yemek bursu desteði verileceðini anlatan Alkan, "Eðitim birimlerine türünde en yüksek puana göre yerleþen öðrencilerimize karþýlýksýz burs, taþýnabilir bilgisayar ve bilimsel etkinliklere katýlým desteði vereceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA KÖPEK KULÜBESÝ YAPIM ÝÞÝ ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna Köpek Kulübesi Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde ' yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI - ÝHALE SALONU KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. - ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDAR- MA KOMUTANLIÐI adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Basýn: 921 Resmi ilanlar de Yeni eðitim öðretim döneminde Hitit Üniversitesini Bin 514 öðrenci tercih etti. Hitit Üniversitesinin eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarý dün baþladý. Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, kayýt yaptýran öðrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Burada gazetecilere de açýklamalarda bulunan Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi bünyesinde; 7 fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksek Okulu 9 Araþtýrma ve Uygulama Merkezi bulunduðunu dile getirerek, kontenjanlarýn tümünün tercih edilerek yüzde 100 doluluk oranýna ulaþýldýðýný belirtti. Lisans programlarýna ait olan Bin 608 kontenjanýn ise Bin 514'ünün öðrenciler tarafýndan tercih edildiðini kaydeden Rektör Alkan, üniversitenin diðer bileþenleri ile entegrasyonunu saðlayarak, üniversitenin yaný sýra Çorum'u dünyada marka yapmayý amaçladýklarýný söyledi. Alkan kayýt iþleminin 5-10 dakika içinde sona erdiðini de ifade etti. Alkan üniversite olarak ilçelerle birlikte büyümeyi hedeflediklerinin altýný çizerek, bunun için titiz bir çalýþma yürüttüklerini ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL Milletvekili Baðcý'dan yeni üniversite öðrencilerine tebrik Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesinde eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarýnýn baþlamasý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.açýklamasýnda Hitit Üniversitesine yeni kayýt yaptýracak olan gençleri tebrik eden Milletvekili Baðcý, " eðitim-öðretim yýlý LYS sonuçlarýna göre Hitit Üniversitemizde bir programa yerleþmeye hak kazanan sevgili gençler, öncelikle sizleri baþarýnýzdan dolayý tebrik ediyorum. Yerleþtiðiniz programýn sizlere hayýrlý olmasýný dilerken, eðitim hayatýnýz için güzel ve saðlam bir basamak olmasýný dilerim. Türkiye'nin en huzurlu illerinden birine hoþ geldiniz. Þundan emin olunuz ki, giderek geliþen ve akademik baþarý sýrasý yükselen üniversitemiz ile sosyal hayatý zengin, misafirperver huzurlu ve güvenli bir þehirde ömrünüzün en deðerli zamanlarýný geçireceksiniz. Eðitim-öðretim hayatýnýz boyunca Hitit Üniversitemizin akademik, sosyal ve kültürel iklimi ile Çorum'umuzun sosyal, kültürel ve sanatsal atmosferi sizlerin geliþimine katký saðlayacak ve zenginlik katacaktýr. Sizlerin de Çorum'da hoþgörünün, birlikte yaþam ve demokratik kültürün oluþmasýnda katkýnýz olacaktýr. Üstün baþarý dileklerimle sevgilerimi sunarým" dedi. Yasin YÜCEL

6 HABER TEK 6 Osmancýk'ta 24 milyon liralýk temel atma töreni Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým tarafýndan yapýlan ortak açýklamada Osmancýk'ta 5 ayrý projenin temelinin atýlacaðý belirtildi. 10 Eylül 2013 günü Osmancýk'da 2013 yýlý yatýrým programýnda yer alan bazý kamu yatýrýmlarý ile Osmancýk Belediyesi tarafýndan projelendiren yaðmur suyu ile içme suyu hatlarýnýn yenilenmesi ve su depolarýnýn ýslahý ve büyütülmesine yönelik Toplu Temel Atma Töreni yapýlacaðýný ifade edildiði açýklamada toplam proje tutarlarý 23,4 milyon TL olan 5 adet proje þöyle sýralandý: "300 Kiþilik Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu Ýnþaatý ( TL), Ýçme Suyu ve Yaðmur Suyu Ýnþaatý Yapým Ýþi ( ,46 TL), Anadolu Lisesi 200 Öðrencilik Pansiyonu Yapým Ýþi ( TL), 18 Derslikli Ýnönü Zaferi Ýlk Okulu Yapým Ýþi ( TL) ve Güreþ Antrenman Salonu ( TL)" Açýklama da þu ifadeler yer aldý: "10 Eylül 2013 günü önce proje sahalarýnda incelemeleri yapýlacak, daha sonra da Osmancýk Belediyesi önünde yapýlacak konuþmalarýn ardýndan törenle temelleri atýlacaktýr. Çorum Milletvekilleri olarak halkýmýza hizmet saðlayacak her türlü projeyi destekliyoruz. Halkýmýzýn yaþam kalitesinin yükselmesi, refahý, huzuru ve güveni için çalýþmalarýmýzý büyük bir gayret ve çaba ile sürdürmekteyiz. Her yýl yeni yatýrýmlarýn temelini attýðýmýz gibi açýlýþlarýný da yaparak milletimize verdiðimiz vaatleri ve sözleri yerine getirmiþ olmanýn haklý gururu ve sevincini yaþýyoruz. "Durmak Yok Hizmete Devam" ilkesi ile yeni projeleri halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Temelini atacaðýmýz projelerimiz Osmancýlý hemþerilerimize hayýrlý uðurlu olsun." Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "28 Þubat'ta maðdur olanlara yeniden yargýlama yolu açýlmalý" Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, 28 Þubat post-modern darbesinde yargýlama sürecinin baþlamasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Silahlý Bürokrasi tarafýndan bütün bir ülkeyi ablukaya altýna almak, toplumsal kesimleri resmi ideolojinin elinde rehin tutmak, insanlýk onuruna, akýl ve mantýk ilkelerine deli gömleði giydirmek üzere devlet çeteleri tarafýndan organize edilen 28 Þubat darbe süreci insanlýk tarihine kara bir leke olarak geçmiþtir" dedi. Ýnsan onurunu ayaklar altýna alan, adalete ve özgürlüðe düþman, silahlý cuntanýn faillerinin yargýlandýðý davanýn ilk duruþmasýnýn görülmeye baþlandýðýný ifade eden, "Bizler, bu davanýn sonucunda, darbe süresince yapýlan zulüm, baský ve dayatmalarý yapanlarýn gereken cezalarý alacaklarýný umuyoruz ve takipçisi olacaðýz. Ancak 28 Þubat Darbesi yalnýzca silahlý militarist güçlerin gerçekleþtirdiði bir darbe deðildir. Darbenin diðer uzantýlarý olan ve günlerce darbe çýðýrtkanlýðý yapan, Müslüman avýna çýkarak onlarý ihbar eden, hemen her gün Ýslami olana düþmanca manþetler atan, köþe yazýlarý yazan medya ile brifinglere giderek talimatlar alan, Ýslami Kimliðe sahip insanlarýn davalarýna bu brifinglerde aldýklarý talimatlar üzerine kararlar veren, reþit olmayan çocuklara sadece baþörtüsü eylemlerine katýldýklarý ve evinde Kur'an-ý Kerim bulundurduðu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezalarý yaðdýran yargý ayaðýnýn da bu davada yargýlanarak hak ettikleri cezalara çarptýrýlmalarýný talep ediyoruz. Bununla birlikte, darbe sürecinin "Kudretli Paþasý" Genel Kurmay Baþkaný Ýsmail Hakký Karadayý ile darbecilere sivil alanda en büyük desteði veren ve milyonlarca insanýn maðduriyetine neden olan dönemin Cumhurbaþkaný darbesever Süleyman Demirel gibi baþ aktörlerin de bu davada yargýlanmasýný da talep ediyoruz. Arjantin'de binlerce insaný katleden diktatör Pinochet'in yaþýna deðil, yaptýðý insanlýk dýþý icraatlarýna bakarak mahkeme önüne çýkaran ve zulmettiði binlerce masum insanýn hakkýný soran mahkeme ve savcýlarýn dirayeti gibi bir örnekliðin bu davada da gösterileceðini umuyoruz. Faillerince son derece çirkin bir biçimde "1000 yýl sürecek" kibriyle savunulan bu karanlýk giriþimin deðil bin, on yýl bile sürdürülememiþ olmasý darbeci azgýnlýðýn hukuksuzluðunu ve tabansýzlýðýný net biçimde ortaya koyan bir göstergedir. Ýslami kimlik ve taleplere duyduklarý derin öfkeyi açýk, sistematik ve vahþi bir militarist dayatma þeklinde dýþa vuran kadrolarýn halký korkutma, sindirme ve istedikleri doðrultuda yönlendirme hesaplarýnýn bir kere daha iflas etmiþ olmasý ve darbecilerin yargýlanmasý þüphesiz çok sevindirici bir tablo sunmaktadýr" dedi. Gökgöz açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Hukuksuz yargýlamalar neticesinde pek çok kiþinin haksýz biçimde cezalandýrýlmýþ olmasý 28 Þubat darbecilerinin toplumda yol açtýklarý çok boyutlu ve derin sorunlar arasýnda öne çýkan, hala kanayan bir yara konumundadýr. Karanlýk sürecin düþmanlaþtýrdýðý Ýslami kimlikli kiþilere yönelik takibat ve yargýlamalar neticesinde verilen aðýr cezalar nedeniyle hala pek çok kiþi cezaevlerinde tutulmakta ya da ülke dýþýnda yaþamak durumundadýr. Hukuksuzluðun zirve noktasýný teþkil eden "brifinglendirilmiþ yargý" marifetiyle bu süreçte verilen akýl almaz kararlarla sayýsýz insan, aileleri ve yakýnlarýyla birlikte on yýldan fazla bir zamandýr maðduriyet yaþamaktadýr. Salih Mirzabeyoðlu, Sivas, Kamhi, Ýslami Hareket, Selam, Malatyalýlar vb. pek çok davada verilmiþ kararlar nedeniyle yýllardýr cezaevinde tutulan ve ayný þekilde bu davalarda isimleri geçtiði için ülke dýþýnda yaþamaya mecbur tutulan pek çok kiþinin darbecilerin hukuksuzluðunun maðdurlarý olduklarý bugün her açýdan anlaþýlmýþ, açýklýða kavuþmuþtur. Ne var ki, uzun bir zamandýr bu konuyla ilgili tartýþmalar sürmesine raðmen, hala bu maðduriyetleri sonlandýrma adýna yargý bazýnda somut bir adým atýlmamýþtýr. Oysa sürecin en önemli sütunlarýndan biri olan "yargý brifingleri" konusunun halen yürütülmekte olan 28 Þubat davasýnýn en somut konularýndan birini teþkil etmesine raðmen, ayný yargý mekanizmasýnýn yol açtýðý maðduriyetlerin gündeme gelmemesi büyük bir çeliþki demektir. Þu hususun altýný çiziyoruz: Eðer brifing hukuka uygunsa, soruþturmaya konu olmasý yanlýþtýr; yok hukuksuz olduðu kabul ediliyorsa, o zaman buna baðlý olarak yaþatýlan maðduriyetlerin telafisi için çaba göstermemek hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Sonuç olarak, müdahili olma talebimizin de olduðu 28 Þubat davasýnýn darbeci aktörlerinin insanlýk onurunu ve Ýslami kimliðimizi hiçe sayan uygulamalarýndan dolayý hak ettiklerini düþündüðümüz gereken cezalarý almalarýný ve o dönemde hukuk dýþý yöntem ve dayatmalarla haklarýnda açýlmýþ soruþturma ve yürütülmüþ yargýlamalar neticesinde maðduriyetleri hala sürmekte olan kiþilerle ilgili olarak acilen yeniden yargýlama yolunun açýlmasýný talep ediyoruz." Çorum Özel Sürücü Kursu 500L'i tercih etti Çorum Özel Sürücü Kursu sürücü eðitiminde kullanmak üzere araç filosuna son model Fiat 500L otomobil kattý. Aracýn teslim töreni dün Fiat Karakaþlar Otomotivde yapýldý. Aracýn anahtarýný firma yetkililerinden alan Çorum Özel Sürücü Kursu ahibi Bahadýr Yýlmaz, aracýn iç hacim fonksiyonelliðine dikkat çekerek, yakýt ekonomisinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yasin YÜCEL Sungurlu Þekerbank'ta "Hemþerim Kredisi" Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Osmancýk'ý "riskli alan" ilan etti Þekerbank, þubelerinin kuruluþ yýldönümleri kapsamýnda, bölge esnafýna ve küçük iþletmelere özel düzenlediði kampanya ile kredi faizlerinde yüzde 20 indirim ve 3 ay taksit erteleme imkaný sunuyor. Þekerbank, þubelerinin kuruluþ yýldönümlerine özel geliþtirdiði "Hemþerim Kredisi" ile esnaf ve küçük iþletme segmentinde yer alan müþterilerinin nakit ihtiyaçlarýný uygun faiz, vade ve taksit erteleme imkanýyla karþýlýyor. "Hemþerim Kredisi" kampanyasý, bankanýn uzun yýllardýr ayný yerde hizmet veren köklü þubelerinin kuruluþ yýldönümlerinde bölge esnafýna ve küçük iþletmelere özel düzenleniyor yýlýndan bu yana Çorumlulara hizmet veren Þekerbank Sungurlu Þubesi'nde, "Hemþerim Kredisi" kampanyasý, 02 Eylül - 13 Eylül 2013 tarihleri arasýnda devam edecek. Kredi faizlerinde yüzde 20 oranýnda indirim fýrsatý sunulan kampanya kapsamýnda, 24 aya kadar vade uygulanýyor. Ýsteyenlerin taksitlerini 3 ay erteleyebileceði kampanyada, TL'ye kadar kredi talepleri karþýlanýyor. Bakanlar Kurulu, Amasya Merkez, Çorum Osmancýk, Gaziantep Þahinbey, Tokat Merkez ve Adana'nýn Yüreðir ilçelerinde bulunan bazý alanlarý "riskli alan" olarak ilan etti. Bakanlar Kurulu ayrýca Karaman'ýn Merkez ilçesi Hisar, Ýmaret ve Tahsin Ünal Mahalleleri sýnýrlarý içinde bulunan alanlarýn kentsel dönüþüm ve geliþim proje alaný ilan edilmesini kararlaþtýrdý. Riskli alan ilaný ve kentsel dönüþüm proje alaný ilanlarýyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn talebi üzerine Bakanlar Kurulu, Amasya'nýn, Merkez Ýlçesi Kirazlýdere Mahallesi sýnýrlarý içerisinde bulunan 4.2 ha alan ile Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde bulunan, Gaziantep'in Þahinbey Ýlçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan, Tokat'ýn Merkez Ýlçesi Kaledibi Mevkii'nde bulunan, Adana'nýn Yüreðir Ýlçesi Köprülü Mahallesi sýnýrlarý içinde bulunan alanlarý "riskli alan" olarak ilan etti. Bakanlar Kurulu, Karaman'ýn Merkez Ýlçe, Hisar, Ýmaret ve Tahsin Ünal Mahalleleri sýnýrlarý içerisinde bulunan alanlarýn kentsel dönüþüm ve geliþim proje alaný ilan edilmesini kararlaþtýrdý.

7 HABER 7 Çorum modern süt üretim tesisine kavuþuyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü saðlýðý desteklerde Çorum tarýmýna katký veriyor. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, TKDK olarak destekledikleri 100 baþlýk süt üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Cengiz Atlas'ýn sahibi olduðu iþletmeyi gezen Kurþun, kurumun destekleri hakkýnda bilgi verdi. Kurum olarak faaliyete geçtikleri günden bu yana geçen sürede çýkýlan 10. Proje Baþvuru Çaðrý Döneminde Çorum'da yatýrýmcýlara toplam yaklaþýk olarak 25 milyon TL hibe desteði saðladýklarýný dile getiren Serdar Kurþun, "Bu kapsamda 13 adet mandra (büyükbaþ süt üretim tesisi), 1 adet besi çiftliði (büyükbaþ et üretim tesisi), 2 adet koyun aðýlý (küçükbaþ et üretim tesisi), 4 adet kümes (tavuk eti üretim tesisi), 1 adet süt iþleme tesisi, 45 adet týbbi ve aromatik bitki üretimi, arýcýlýk ve süs bitkisi seracýlýðý, 1 adet yöresel ürün üretim tesisi (eriþte, mantý ve yufka) ve 1 adette kýrsal turizm tesisi olmak üzere 68 proje hibe desteklerimizden faydalanmýþtýr. Bunun yanýnda 28 projenin incelenmesine devam edilmektedir. Ýçinde bulunduðumuz tesis bu 68 projeden biridir. Tesis 3. Proje Baþvuru Çaðrý Dönemi projelerinden olan ideal 100 Baþlýk Yarý Açýk Süt Sýðýrcýlýðý Projesi'nin hayata geçmiþ halidir. Proje için imzalanan sözleþme tutarý ,06 TL olup 1. taksit olarak ,98 TL destekleme ödemesi gerçekleþmiþtir. 2. taksit hibe desteði olarak ,57 TL ödeme yapýlmasý öngörülmektedir. Tesis tüm Çorum için örnek gösterilebilecek hijyen ve hayvan refahý standartlarýna sahip olacaktýr. Bu fýrsatla bulunduðumuz tesiste emeði geçen tüm çalýþanlara ve yatýrýmcýmýza teþekkürlerimi iletiyorum" dedi. TKDK'nýn 11. Proje Baþvuru Çaðrý ilanýný 26 Aðustos 2013 tarihinde yayýnladýðýný kaydeden Kurþun, "Baþvuru yapacak müracaat sahipleri tarihinden tarihine kadar proje baþvurularýný gerçekleþtirebilecektir. Toplam destek bütçesi 42 il için yaklaþýk 512 milyon Avro olan çaðrý bütçesinde ilimize çekilebilecek önemli miktarda hibe desteði vardýr. Ýlimizde kurulmamsýný arzu ettiðimiz tavuk eti üretim tesislerinin faaliyete geçmesi ile Çorum tavuk eti üretiminde marka þehir haline gelecektir yýlýna kadar 50 bin adetlik 30 iþletme kurulmasýný hedefliyoruz. 4 adet üretim iþletmesi için hibe sözleþmeleri imzalanmýþ olup inþaatlar baþlamýþtýr" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL ,5 yýlda 482 bin ton asfalt döküldü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi Beytepe bölgesinde yapýlan asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile birlikte yaptýðý inceleme gezisinde konuþan Baþkan Külcü, kaliteli ve dayanýklý asfalt döktüklerini, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol çalýþmalarýna devam ettiklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, öncelikle hedefleri arasýnda yollarýn önce alt yapýsý tamamlamak daha sonra da o bölgede üst yapý çalýþmalarýnýn yapýlmasý olduðunu belirterek "Asfalt çalýþmasý yapacaðýmýz yollarýn öncelikle yaðmursuyu, içmesuyu, kanalizasyon gibi altyapýsýný tamamlýyoruz. Daha sonra da asfalt çalýþmasýný yapýyoruz. Bu çalýþmalarýmýzla hem vatandaþlarýmýzýn hayatlarýný kolaylaþtýrýyor hem de Belediyemizin kaynaklarýný tasarruflu bir þekilde kullanýyoruz. Vatandaþlarýmýzýn hak ettiði kaliteli hizmeti vermek için tüm imkânlarýmýzla gayret gösteriyoruz" dedi. Baþkan Külcü, Çorum Belediyesi'nin 4,5 yýlda 482 bin ton asfalt serimi yaptýðýný dile getirerek "Þehrimizin genelinde altyapý, park ve asfalt gibi çalýþmalarý tüm hýzýyla yürütüyoruz. Gülabibey Mahallemizde de 2013 yýlýnda 700 metre içmesuyu hattý, metre yaðmursuyu hattýnýn yapýmýný tamamladýk ton asfalt, metre bordür döþemesi, m2 tretuar yaptýk" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Gülabibey Mahallesi'nde önemli çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek "Kapaklý 1.Cadde'deki asfalt çalýþmalarý tamamlandý. Kapaklý sokaklarda yeni yol çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Hýzla büyüyen ve geliþen bir þehir yapýsýna sahibiz. Bizler de modern kent olma yolunda hemþerilerimizin beklentilerine cevap vermenin gayreti içerisindeyiz. Biliyoruz ki Çorumumuz her þeyin en güzeline layýktýr" dedi. DURGUN: "YAPILAN HÝZMETLERE SONSUZ TEÞEKKÜR EDÝYORUM" Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün þehre yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Baþkan Külcü'nün þehrin dört bir yanýnda yaptýðý hizmetlerde Gülabibey Mahallesi'ni hiçbir zaman unutmadýðýný dile getiren Hikmet Durgun, "Gülabibey Mahallesi'nin hiçbir sorununa kayýtsýz kalmayan bir Belediyemiz ve bir baþkanýmýz var. Allah O'ndan razý olsun. Mahalleme yapýlan hizmetlere sonsuz teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Ýnceleme gezisinde Baþkan Külcü'ye teþekkür eden mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Ýbrahim Afacan ve Mehmet Ertuðrul isimli mahalle sakinleri de "Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarýndan son derece memnunuz. Mahallemize yapýlan çalýþmalar nedeniyle sayýn Baþkanýmýzýn þahsýnda tüm ekibine teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Mimar Sinan 11. Cadde yenileniyor Sait Börekci CNBC-E'ye konuk oldu Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekci CNBC-E'de canlý yayýnlanan Finans Cafe programýna konuk oldu. Sait Börekci programda Melda Yücel'in sorularýný yanýtlarken gayrimenkul ve inþaat sektörü, inþaat yatýrýmlarý, devam eden projeler ile geliþtirilmekte olan iþler hakkýnda açýklama da bulundu. Çorum Belediyesi, Mimar Sinan 11.Cadde'yi baþtan sona yeniliyor. Belediye, 11. Cadde'de tahrip olmuþ yollarý düzenlemek için zemin kazý çalýþmalarýný baþlattý.baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Küçük Sanayi Sitesi'ne giden önemli ulaþým noktalarýndan birisi olan Mimar Sinan 11. Caddeyi yeniden düzenleyeceklerini belirtti. Baþkan Külcü, caddedeki çalýþmalarýn yoðun bir þekilde devam ettiðini belirterek, "1.800 metre uzunluðunda, 25 metre geniþliðindeki caddeye ton asfalt dökeceðiz. Mimar Sinan 11. Cadde'nin Belediyemiz tarafýndan asfaltlanmasýnýn ardýndan yol çizgilerini çizerek hizmete sunacaðýz" dedi. Çorum Belediyesi'nin son dört yýlda yol yapým ve asfaltlama çalýþmalarýný büyük bir baþarýyla gerçekleþtirdiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, 2009 yýlýndan beri 482 bin ton asfalt döktüklerini, bu rakamýn kendi ölçeklerindeki Belediyeler içerisinde ulaþýlmasý zor bir rakam olduðunu söyledi. Baþkan Külcü, "Göreve geldiðimizde 5 yýlda asgari 500 bin ton asfalt hedefimizi ortaya koymuþtuk. Bu hedef doðrultusunda yaptýðýmýz çalýþmalarla henüz 5 yýlýmýzý doldurmadan 500 bin ton asfalt hedefimize çok yaklaþtýk" þeklinde kaydetti.

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı