"Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir""

Transkript

1 "Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yeni adli yýlda da yine Baronun kurumsal kimliði ile çevredeki yasa dýþý uygulamalara karþý seslerini yükselteceklerini söyledi Adli yýlý, dün düzenlenen törenle açýldý. Adliye önünde düzenlenen törene Baþsavcý Bayram Eray, Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Þengül, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ile hakim, savcý, avukat ve adliye personeli katýldý. SAYFA 9 DA 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) Hitit de öðrenci sayýsý 12 bini geçecek Cemalettin Kurtoðlu Olay Tv'de kaldýðý yerden Þehrimizi ulusal ve uluslararasý platformda layýkýyla temsil eden Çorumlu sanatçý hemþehrimiz Cemalettin Kurtoðlu, bir süre ara verdiði tv ekranlarýna, yapýmcýlýðý kendisine ait olan ve yaklaþýk 13 yýldýr hazýrlayýp sunduðu... SAYFA 4 TE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Üniversite hepimizin üniversite geliþirse bu þehir geliþir. Ýnsanlarýn yaþam standardý yükselir. Dünyanýn neresinde olursa olsun bize nerede hizmet düþüyorsa biz oraya gidiyoruz. Amerika'da bir üniversite ile iþbirliði yaptýk. Öðrencilerimiz 2 yýl burada 2 Amerika'da eðitim görecekler. Bu öðrencilerimizin her iki üniversitenin diplomasýna sahip olacak" dedi.hitit Üniversitesinde eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarý dün baþladý. SAYFA 5 TE Belediye, 54 bin litre bitkisel atýk yað topladý Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum'da baþlatýlan atýk yað toplama kampanyasýnda son üç yýlda 54 bin litre atýk bitkisel yað toplandý. Daha Temiz Bir Çorum için baþlattýklarý Bitkisel Atýk Yað Toplama kampanyasý ile atýk yaðlarýn çevreye verdiði zararý en aza indirmeye çalýþtýklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum halkýnýn da bu konuda duyarlý davrandýðýný belirtti. SAYFA 4 TE Otomobil yayaya çarptý Çorum'da bir otomobilin karþýdan karþýya geçerken çarptýðý 27 yaþýndaki Halil Ýbrahim Yaðbat yaralandý. Gazi Caddesi'nde karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Halil Ýbrahim Yaðbat'a, Yusuf Baðçelik idaresindeki otomobil çarptý. SAYFA 10 DA 4,5 yýlda 482 bin ton asfalt döküldü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi Beytepe bölgesinde yapýlan asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile birlikte yaptýðý inceleme gezisinde konuþan Baþkan Külcü, kaliteli ve dayanýklý asfalt döktüklerini, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol çalýþmalarýna devam ettiklerini belirtti. SAYFA 7 DE 173 personel alýnacak ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz yaptýðý açýklamada Çorum'un iþ gücü talepleri hakkýnda bilgi verdi. Gerek Ýl Müdürlüðü personelinin iþyeri ziyaretleri gerek iþverenler tarafýndan... SAYFA 9 DA ÇORDEF'de, Süleyman Gökçe ile yola devam Çorum Dernekler Federasyonu (ÇOR- DEF ) birinci olaðan genel kurulunu Eyüp Belediyesi küçük salonda yaptý. Genel Kurulda mevcut baþkan Süleyman Gökçe ile yol devam kararý alýndý. Genel Kurula Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Bayat Kaymakam'ý Hakan Þeker, Ýstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, iþ adamlarý, siyasi parti temsilcileri ve yöneticiler katýldý. SAYFA 4 TE Çorum modern süt üretim tesisine kavuþuyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü saðlýðý desteklerde Çorum tarýmýna katký veriyor. SAYFA 7 DE "28 Þubat'ta maðdur olanlara yeniden yargýlama yolu açýlmalý" Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, 28 Þubat post-modern darbesinde yargýlama sürecinin baþlamasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Silahlý Bürokrasi tarafýndan bütün bir ülkeyi ablukaya altýna almak... SAYFA 6 DA YEDAÞ, tarihi aydýnlatýyor 'Tarihimizi Aydýnlatýyoruz' projesi kapsamýnda Samsun, Sinop ve Çorum'da tarihi hazineleri aydýnlattý. Erfelek Þelalesi ile düðmeye bastýklarýný ve bölge siyasilerinin de takdirini aldýklarýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Kurumsal kültürümüzü bölge halkýmýza 'Sosyal Sorumluluk' projeleri ile taþýyoruz" dedi. SAYFA 9 DA

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER Ýnsanlýk dramý fotoðraflarda Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliði Mýsýr ve Suriye'de yaþanan insanlýk dramýný anlatan fotoðraf sergisi açtý. PTT önünde yer alan serginin açýlýþý öncesinde Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi bir konuþma yaptý. Ýçinde yaþadýðýmýz bugünlerde insanlýk tarihinin en büyük katliamlarýndan birinin yaþandýðýný belirterek sözlerine baþlayan Ahmet Saatçi, "Böyle dönemlerde zalimlerin karþýsýnda, mazlumlarýn yargýnda olduðunu haykýranlara selam olsun. Kararlý direniþleriyle demokrasinin ve insan onurunun yeni sembolü Mýsýrlý kardeþlerimize selam olsun. Ýmani ferasetin, insani cesaretin, demokratik basiretin merkezi Adeviye Meydaný'na selam olsun. Darbecilere direnen, darbecilerin mermileriyle ya rükûda ya secdede namaz kýlarken þehit edilen binlerce kardeþimize selam olsun. Kahire'den, Þam'a, Kaþgar'dan, Gazze'ye, Mali'den, Arakan'a bütün Dünya mazlumlarýna selam olsun. Rahman ve Rahim olan Allah, bütün mazlumlarý korusun ve bütün zalimleri kahretsin" dedi. "Mýsýr'da, Suriye'de yaþanan vahþete, akýtýlan kanlara, yitip giden canlara sýrtýný dönenler, gözlerini kapayanlar var" diyen Saatçi, "BM ya susuyor ya da konuþtuðu iþe yaramýyor. Bu yapýsýyla da ancak, Kirleþmiþ Milletler olarak iþ görüyor. AB seyrediyor ve bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn diyor, ABD darbe diyemiyor ve menfaatim nerede diye bakýyor. Bütün bunlar yetmezmiþ gibi kimi Körfez ülkeleri vahþete para desteði veriyor. Kimi Körfez ülkeleri de demokrasi kabusu görmemek için darbecileri kutsuyor. Siyonist Ýsrail, Müslüman kanýnýn akmasýndan zevk duyuyor, darbecilere askeri istihbarat dahil her türlü desteði saðlýyor, bütün bu ülkeler, 21. yüzyýlýn Firavunu Sisi'yi destekliyor. Ey darbe destekçileri, ey zalim þakþakçýlarý, ey mazlum avcýlarý sizden medet ummuyoruz, sizde insanlýk ve haysiyet olmadýðýný biliyoruz. Müslüman coðrafyada bu zulmü ve vahþeti, imani idrakin ve Muhammedi kardeþliðin bitireceðine inanýyoruz. Aslýnda bir medeniyet kavgasý yaþanýyor. Bizim medeniyetimiz, insan medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz ýrký, dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun bir insanýn ölümünü kainatýn ölümü, bir insanýn kurtuluþunu kainatýn kurtuluþu olarak görüyor. Batý medeniyetiyse, menfaati için öldürmeyi, ölçtürenlere sponsor olmayý, siyonizmin emrinde olmayý geçim kaynaðý;olarak görüyor. Bizim medeniyetimiz vahdet, Batý medeniyeti vahþet çaðrýsý yapar. Yaþananlar, vahdet medeniyeti ile vahþet medeniyetinin mücadelesidir. Yaþatma ve öldürme mücadelesidir. Karanlýðýn en koyu aný, aydýnlýðýn en yakýn olduðu andýr. Bu eylemler, þafaðýn sökmesidir, günün ýþýmasýdýr, aydýnlýk geleceðin habercisidir. Haksýzlýk karþýsýnda sesimiz, hak için direniþimiz, hakký üstün tutan diriliþimiz bütün dünyada yankýlanacaktýr" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 04:32 Güneþ : 06:02 Öðle : 12:47 Ýkindi : 16:24 Akþam : 19:19 Yatsý : 20:42 Sahilleri seyrederken Bende denize girsem derken Çevrede uyarý levhalarý varken Aman dikkat et kardeþim Bebekler baraj kenarýnda oynarken Top yuvarlanýp suya kadar varýrken Almak için çocuklar uðraþýrken Aman dikkat et kardeþim Baraj kenarýna pikniðe giderken Arabaný yamaca park ederken El frenini çek, aracý terk ederken Aman dikkat et kardeþim Irmak kenarýnda balýk tutarken Kendini saðlama al, suya olta atarken Birçok insan zarar görür yandan bakarken Aman dikkat et kardeþim Artýk gündemden düþsün boðulma Aðlamasýn arkadan ana, baba Bir tek önerim var, sesimi duyana Aman dikkat et kardeþim ODABAÞI der doðrudur sözüm Yalanda - dolanda yoktur gözüm BOÐULMA-MAK için tek çözüm Aman dikkat et kardeþim 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 36. Hafta Yumuþaklýk; vakar ve sükûnettir. Sinirlenmek ise kabalýða yol açar. Abdülazîz Dîrînî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri AMAN DÝKKAT ET HAVA DURUMU Mahir Odabaþý Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: 'e 10 kala devlet-üniversite -sanayi iþbirliðini konuþacaklar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan 7 Eylül 2013 tarihinde Samsun Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda, saat da Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Bölgesel Toplantýsý yapýlacak. Toplantý kapsamýnda düzenlenecek "2023'e 10 kala Samsun, Çorum, Tokat, Amasya" baþlýklý panelde akademisyenler ve iþadamlarý bilgilerini katýlýmcýlarla paylaþacaklar. Toplantýnýn açýlýþýna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün de katýlacak. Panelde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz'de bir konuþma yapacaklar. Yýl: 9 Sayý: 2569 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : YÝTÝK Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Bölümünden almýþ oludðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Kübra Nur Gözübüyüklü YÝTÝK Hitit Üniversitesi MYO Ýnþaat Teknolojisi Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih Merdoðlu TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,005 2,017 EUR 2,017 2,667 STERLiN 3,115 3,17 JPY YENi 0,0201 0,0204 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZHABOÐLU ECZANESÝ TEL: SANCAKTAR CAMÝ KARÞISI AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE Deðerli dostumuz Ömer ve Mustafa Uzun'un anneanneleri, iþadamý Recep Erkan'ýn annesi, Hakan ve Halil Erkan'ýn babaanneleri Gülbeyaz Erkan'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan Rahmet Kederli ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Turgay-Tuygun ELÝAÇIK - Ömer ALTIKARDEÞ Elvan ZORLU - Naki ALAGÖZ Ýsmet ÇITAK - Osman ÝZGÝ Zekeriya YURTTAÞ - Nadir YÜCEL

4 HABER bin öðretmen atanmalýdýr Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar Milli Eðitim Bakanlýðý'nca okullar açýlmadan 40 bin öðretmen atamasýnýn önemli olduðunu ama yeterli olmadýðýný söyledi. Çýnar yaptýðý açýklamada yapýlacak atamalarla ilgili bilgi vererek, "Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýna iliþkin yaptýðý duyuruda "Bakanlýðýmýza baðlý eðitim kurumlarýna Ýlk Atama, Açýktan ve Kurumlar Arasý Yeniden Atama ve Millî Sporcularýn Atamasý kapsamýnda 87 alanda 40 bin öðretmen atamasý yapýlacaktýr" diyerek atama yapýlacak alanlar ve kontenjanlar listesini yayýnlamýþtýr" dedi. Öðretmen olarak atanacaklarda aranacak þartlar, alanlar itibarýyla belirlenen KPSSP10 ve KPSSP121 taban puanlarý, baþvuru yeri ve þekli, 35 yýl sonra hasret giderdiler 35 yýl önce Sungurlu Lisesinde rehber müdür yardýmcýsý olarak görev yapan matematik öðretmeni Nurettin Tatar mesai arkadaþlarýna sürpriz yaparak Sungurlu'yu ziyaret etti. Arkadaþlarý Nurettin Tatar'ý karþýlarýnda gören öðretmenler Ahmet Karacif, Abdullah Gonca, Þevket Çaralan, Yakup Aksungur ve Ýzmir'den gelen Burhan Özarslan arasýnda duygusal anlar yaþandý. 35 yýl önceki anýlarýný tazeleyen emekli öðretmenler Sungurlu'da birlikte olduklarý mekanlarý gezerek dönemin Sungurlusu, arkadaþlýk iliþkileri ve dayanýþmasý hakkýnda bol bol sohbet ederek hasret giderdiler. zamaný, atama yapýlacak eðitim kurumlarý, atamalar ve diðer hususlara iliþkin açýklamalar Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðünce internet adresinde yayýnlandýðýný belirten Çýnar, yapýlan açýklamada adaylarýn baþvurularýný, Eylül 2013 tarihleri internetten yaparak il milli eðitim müdürlüklerine onaylatmalarý gerektiði, atamalarýn ise Eylül 2013 tarihlerinde yapýlacaðý söylendi.çýnar, "Eðitim Bir Sen olarak yaptýðýmýz açýklamalarda öðretmen ihtiyacýnýn OECD ortalamalarý baz alýndýðýnda 285 bin olduðunu belirtmiþ ve en kýsa zamanda en az 100 bin yeni öðretmen alýnmalýdýr demiþtik eðitim öðretim yýlýnda baþlayacak þekilde 40 bin yeni öðretmen atamasý önemlidir fakat yeterli deðildir. Yeni öðretmen atamasý için kontenjan sayýsý artýrýlmalýdýr" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL ÇORDEF'de, Süleyman Gökçe ile yola devam Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF ) birinci olaðan genel kurulunu Eyüp Belediyesi küçük salonda yaptý. Genel Kurulda mevcut baþkan Süleyman Gökçe ile yol devam kararý alýndý. Genel Kurula Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Bayat Kaymakam'ý Hakan Þeker, Ýstanbul'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, iþ adamlarý, siyasi parti temsilcileri ve yöneticiler katýldý. Genel Kurul'da bir konuþma yapan Salim Uslu, Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýstanbul'da güçlü bir Çorum lobisinin oluþturulmasýnýn önemine deðinen Uslu, konuþmasýnda dernekleþme ve birlikteliðin öneminden bahsederek, sosyal etkinliklerin yanýnda gençlere yönelik çalýþmalarýn artýrýlmasý tavsiyesinde bulundu. Uslu, ÇORDEF Baþkaný Süleyman Gökçe'ye ve yönetim kurulu üyelerine hayýrlý olsun dileklerinde bulunarak çalýþmalar da baþarýlar diledi. Uður ÇINAR Belediye, 54 bin litre bitkisel atýk yað topladý Çorum Belediyesi tarafýndan Çorum'da baþlatýlan atýk yað toplama kampanyasýnda son üç yýlda 54 bin litre atýk bitkisel yað toplandý. Daha Temiz Bir Çorum için baþlattýklarý Bitkisel Atýk Yað Toplama kampanyasý ile atýk yaðlarýn çevreye verdiði zararý en aza indirmeye çalýþtýklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum halkýnýn da bu konuda duyarlý davrandýðýný belirtti. Çevre kirliliðine yol açan bitkisel atýk yaðlar konusunda iþletme ve mahallelerde yapýlan bilgilendirme çalýþmalarýndan alýnan geri dönüþlerin her geçen gün daha da arttýðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Yapýlan çalýþmalar sonucunda 54 bin litre bitkisel atýk yað toplandý" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Bitkisel atýk yaðlarý toplamak amacýyla baþta okullarýmýz ve muhtarlýklarýmýz olmak üzere yað toplama noktalarý oluþturduk. Böylelikle evlerinde bitkisel atýk yaðlarýný biriktiren vatandaþlarýmýz toplama noktalarýna bitkisel atýk yaðlarýný teslim etmeye baþladý. Toplama noktalarýný kullanma imkaný bulamayan vatandaþlarýmýzýn atýk bitkisel yaðlarýný ise evlerinden alýyoruz. Hemþehrilerimize, 5 litre atýk yað karþýlýðýnda 1 litre yeni yað veriyoruz. Atýk yaðlarýmýz hem çevreyi kirletmiyor hem de ekonomiye kazandýrýlmýþ oluyor" ifadelerini kullandý. Külcü, Çorum halkýnýn evlerde bulunan atýk yaðlarý yetkililere teslim etmesi için numaralý telefonu aramalarýnýn yeterli olacaðýný sözlerine ekledi. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI BOÐUL- MA (2) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Canlar gidiyor, Cananlar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekûn teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, (Çorum'da yýlda 10 civarý) herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz. SUDA BOÐULMADA ÝLK YARDIM: Yaþamý boyunca insan, ilkyardýmý gerektiren durumlarla her zaman karþýlaþabilir. Zamanýnda yapýlacak basit ve etkili bir ilk yardýmla hasta veya yaralýnýn hayatý kurtarýlabilir. Bunun için sorumlu olduðumuz iþin her þeyini ama sorumlu olmadýðýmýz iþin bir þeyini bilmekte fayda vardýr. Çünkü o bir þey ihtiyaç halinde her þeyin önüne geçiverir. -Suda boðulma tehlikesi geçiren kiþiyi karaya çýkarýp, sýrt üstü yatýrýn, -Yakasýný, kemerini gevþetin, -Takma diþini (varsa) çýkarýn, -Aðzýnýn içindeki yabancý cisimleri temizleyiniz. Aðýzdan aðýza yapay solunum yapýnýz.(bunu önceden öðreniniz) Soluk verdiði zaman kiþinin baþýný yana çeviriniz. Bu hareketi 5-6 kez tekrarlayýnýz. Böylece; fazla su köpürerek dýþarý çýktýðý gibi kiþiye yeterli solunum da yaptýrmýþ olursunuz. -Daha sonra ýslak giysileri çýkarýp battaniyeye sarýn, -Yutulan suyu çýkartmak için iki elinizle karný altýndan tutarak hastayý yukarý kaldýrýnýz. Bu suretle hava yolundaki sularýn boþalmasýna yardým etmiþ olursunuz. Özetin özeti : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KURTULAMADIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekün olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Cemalettin Kurtoðlu Olay Tv'de kaldýðý yerden Þehrimizi ulusal ve uluslararasý platformda layýkýyla temsil eden Çorumlu sanatçý hemþehrimiz Cemalettin Kurtoðlu, bir süre ara verdiði tv ekranlarýna, yapýmcýlýðý kendisine ait olan ve yaklaþýk 13 yýldýr hazýrlayýp sunduðu ''Gönülden Gönüle'' canlý istekler programýyla, 18 Eylül 2013 Çarþamba akþamý saatleri arasýnda Olay Tv'de dönecek. Spor, siyaset, güncel tüm olaylardan uzak ve baðýmsýz olarak, sadece müzik, sloganýyla yola çýktýðýný belirten hemþehrimiz Kurtoðlu, her çarþamba akþamý saat ile arasýnda Olay Tv ekranlarýnda izleyicilerle buluþacaðýný söyledi. Bursa Aslý stüdyolarýndan canlý yayýnlanacak, programa telefonla baðlanýp istekte bulunabilecek. Program Türkiye'de tek olma özelliðine sahip, çünkü Türkiye genelinde bu kadar çok repertuara sahip sanatçý sayýsý toplamda 5 kiþiyi bulmuyor. Bulan 5 kiþide þimdiye kadar böyle bir programý hazýrlamaða cesaret edemedi. Bahadýr YÜCEL

5 HABER 5 Hitit de öðrenci sayýsý 12 bini geçecek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "Üniversite hepimizin üniversite geliþirse bu þehir geliþir. Ýnsanlarýn yaþam standardý yükselir. Dünyanýn neresinde olursa olsun bize nerede hizmet düþüyorsa biz oraya gidiyoruz. Amerika'da bir üniversite ile iþbirliði yaptýk. Öðrencilerimiz 2 yýl burada 2 Amerika'da eðitim görecekler. Bu öðrencilerimizin her iki üniversitenin diplomasýna sahip olacak" dedi.hitit Üniversitesinde eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarý dün baþladý. Kayýtlarýn baþlamasý nedeniyle Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan basýn toplantýsý düzenledi. Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri'nin de katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Alkan, Türk Cumhuriyetlerine önem verdiklerini ve oradaki üniversitelerle iþbirliði anlaþmalarý yaptýklarýný söyledi. "Artýk yabancý ülkelerden öðrencilerin yaný sýra bizimle birlikte çalýþmak isteyen akademisyenlerimiz var" diyen Alkan, "Turizm, Ýletiþim ve Diþ Hekimliði Fakültesi ile birlikte 3 yeni fakülte açýlmasý yönündeki teklifi YÖK'e ilettik. Bu yýl kurulan Uzaktan Eðitim Merkezi'nde (HUZEM) bünyesinde Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi ile Türk dili dersleri uzaktan eðitim ile verilecek. Kuzey ve Güney yerleþkeleri ile ilgili çalýþmalar tamamlanmak üzere. Kuzey yerleþkesinde 522 bin metrekare alanda master planlarý yapýldý ve yaklaþýk 120 bin metrekare alanda inþaatlar için projeler tamamlandý. 470 bin metrekarelik Güney yerleþkesinde de kampus iþlemleri tamamlanmak üzere" dedi. Üniversite yüzde yüz doluluða ulaþtý Akademik ve idari personel ile eðitim birimlerindeki program-bölüm ve öðrenci sayýlarý hakkýnda da açýklamalar da bulunan Alkan, "2010 yýlýnda 321 olan akademik personel sayýsý bugün 5'i yabancý uyruklu olmak üzere 479'a, 208 olan idari personel sayýsý 341'e ulaþmýþtýr. Meslek Yüksek Okullarýmýzda 2010 yýlýnda 38 olan program sayýsý, bu yýl itibariyle yüzde 68'lik bir artýþla 64'e ulaþmýþtýr. Lisans programlarýmýzda 30 olan bölüm sayýsý, yüzde 53'lük bir artýþla 46'ya, ulaþmýþtýr. Üniversitemizde 2010 yýlýnda 8 bin 377 olan öðrenci sayýsý 2011 yýlýnda 9 bin 369'a, 2012 yýlýnda 11 bin 25 ulaþmýþtýr. Bu yýl bizi tercih eden 2 bin 964 öðrencimizin, DGS sýnavý sonucu üniversitemizi kazanan 105 öðrencinin ve yabancý uyruklu öðrencilerimizin de bu sene yaptýracaklarý kayýtlar ile birlikte 12 bini geçeceðimizi öngörmekteyiz" þeklinde kaydetti ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre Hitit Üniversitesi tercih oranlarý hakkýnda da bilgi veren Prof. Dr. Alkan, "2013-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre üniversitemiz bünyesinde yer alan 5 fakülte ile 2 yüksek okulumuzdaki 15 bölümümüzdeki normal öðretim kontenjanlarýn tümü tercih edilerek yüzde 100 doluluða ulaþýlmýþtýr. Ýkinci öðretim bölümlerimizden iktisat yüzde 67.7, iþletme yüzde 78.5 ve Kimya Mühendisliði yüzde 15.4 bölümleri hariç diðer bölümlerde de yüzde 100'lük bir tercih söz konusu olmuþtur. Toplam 22 lisans programýndaki bin 608 kontenjanýmýzdan bin 514'ünü öðrencilerimiz tercih etmiþtir. Meslek Yüksek Okullarýmýzdaki yeni faaliyete geçen Bankacýlýk ve Sigortacýlýk ile Turizm ve Otel iþletmeciliði, Sungurlu MYO'da Çocuk Geliþimi ve Osmancýk Ömer Derindere MYO'da Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði olmak üzere 4 yeni bölümümüzün kontenjanlarýnýn tümü dolmuþtur. Genel olarak bakýldýðýnda ise, 5 Meslek Yüksek Okulumuz'da bulunan 42 programýmýza ait olan bin 780 kontenjanýmýzýn bin 450'si tercih edilmiþtir" diye konuþtu. KYK tarafýndan verilen kredi ve burslara ek olarak, bu yýl 250 kýsmi zamanlý öðrenci ve 400 yemek bursu desteði verileceðini anlatan Alkan, "Eðitim birimlerine türünde en yüksek puana göre yerleþen öðrencilerimize karþýlýksýz burs, taþýnabilir bilgisayar ve bilimsel etkinliklere katýlým desteði vereceðiz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐINA KÖPEK KULÜBESÝ YAPIM ÝÞÝ ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI (ÇORUM) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna Köpek Kulübesi Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde ' yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI - ÝHALE SALONU KARAKEÇÝLÝ MAH. SAMSUNYOLU CAD. - ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL JANDAR- MA KOMUTANLIÐI adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1 Basýn: 921 Resmi ilanlar de Yeni eðitim öðretim döneminde Hitit Üniversitesini Bin 514 öðrenci tercih etti. Hitit Üniversitesinin eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarý dün baþladý. Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, kayýt yaptýran öðrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Burada gazetecilere de açýklamalarda bulunan Rektör Alkan, Hitit Üniversitesi bünyesinde; 7 fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksek Okulu 9 Araþtýrma ve Uygulama Merkezi bulunduðunu dile getirerek, kontenjanlarýn tümünün tercih edilerek yüzde 100 doluluk oranýna ulaþýldýðýný belirtti. Lisans programlarýna ait olan Bin 608 kontenjanýn ise Bin 514'ünün öðrenciler tarafýndan tercih edildiðini kaydeden Rektör Alkan, üniversitenin diðer bileþenleri ile entegrasyonunu saðlayarak, üniversitenin yaný sýra Çorum'u dünyada marka yapmayý amaçladýklarýný söyledi. Alkan kayýt iþleminin 5-10 dakika içinde sona erdiðini de ifade etti. Alkan üniversite olarak ilçelerle birlikte büyümeyi hedeflediklerinin altýný çizerek, bunun için titiz bir çalýþma yürüttüklerini ifade etti. Kubilay Kaan YÜCEL Milletvekili Baðcý'dan yeni üniversite öðrencilerine tebrik Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesinde eðitim öðretim dönemi yeni kayýtlarýnýn baþlamasý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.açýklamasýnda Hitit Üniversitesine yeni kayýt yaptýracak olan gençleri tebrik eden Milletvekili Baðcý, " eðitim-öðretim yýlý LYS sonuçlarýna göre Hitit Üniversitemizde bir programa yerleþmeye hak kazanan sevgili gençler, öncelikle sizleri baþarýnýzdan dolayý tebrik ediyorum. Yerleþtiðiniz programýn sizlere hayýrlý olmasýný dilerken, eðitim hayatýnýz için güzel ve saðlam bir basamak olmasýný dilerim. Türkiye'nin en huzurlu illerinden birine hoþ geldiniz. Þundan emin olunuz ki, giderek geliþen ve akademik baþarý sýrasý yükselen üniversitemiz ile sosyal hayatý zengin, misafirperver huzurlu ve güvenli bir þehirde ömrünüzün en deðerli zamanlarýný geçireceksiniz. Eðitim-öðretim hayatýnýz boyunca Hitit Üniversitemizin akademik, sosyal ve kültürel iklimi ile Çorum'umuzun sosyal, kültürel ve sanatsal atmosferi sizlerin geliþimine katký saðlayacak ve zenginlik katacaktýr. Sizlerin de Çorum'da hoþgörünün, birlikte yaþam ve demokratik kültürün oluþmasýnda katkýnýz olacaktýr. Üstün baþarý dileklerimle sevgilerimi sunarým" dedi. Yasin YÜCEL

6 HABER TEK 6 Osmancýk'ta 24 milyon liralýk temel atma töreni Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým tarafýndan yapýlan ortak açýklamada Osmancýk'ta 5 ayrý projenin temelinin atýlacaðý belirtildi. 10 Eylül 2013 günü Osmancýk'da 2013 yýlý yatýrým programýnda yer alan bazý kamu yatýrýmlarý ile Osmancýk Belediyesi tarafýndan projelendiren yaðmur suyu ile içme suyu hatlarýnýn yenilenmesi ve su depolarýnýn ýslahý ve büyütülmesine yönelik Toplu Temel Atma Töreni yapýlacaðýný ifade edildiði açýklamada toplam proje tutarlarý 23,4 milyon TL olan 5 adet proje þöyle sýralandý: "300 Kiþilik Yükseköðrenim Öðrenci Yurdu Ýnþaatý ( TL), Ýçme Suyu ve Yaðmur Suyu Ýnþaatý Yapým Ýþi ( ,46 TL), Anadolu Lisesi 200 Öðrencilik Pansiyonu Yapým Ýþi ( TL), 18 Derslikli Ýnönü Zaferi Ýlk Okulu Yapým Ýþi ( TL) ve Güreþ Antrenman Salonu ( TL)" Açýklama da þu ifadeler yer aldý: "10 Eylül 2013 günü önce proje sahalarýnda incelemeleri yapýlacak, daha sonra da Osmancýk Belediyesi önünde yapýlacak konuþmalarýn ardýndan törenle temelleri atýlacaktýr. Çorum Milletvekilleri olarak halkýmýza hizmet saðlayacak her türlü projeyi destekliyoruz. Halkýmýzýn yaþam kalitesinin yükselmesi, refahý, huzuru ve güveni için çalýþmalarýmýzý büyük bir gayret ve çaba ile sürdürmekteyiz. Her yýl yeni yatýrýmlarýn temelini attýðýmýz gibi açýlýþlarýný da yaparak milletimize verdiðimiz vaatleri ve sözleri yerine getirmiþ olmanýn haklý gururu ve sevincini yaþýyoruz. "Durmak Yok Hizmete Devam" ilkesi ile yeni projeleri halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Temelini atacaðýmýz projelerimiz Osmancýlý hemþerilerimize hayýrlý uðurlu olsun." Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "28 Þubat'ta maðdur olanlara yeniden yargýlama yolu açýlmalý" Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, 28 Þubat post-modern darbesinde yargýlama sürecinin baþlamasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Silahlý Bürokrasi tarafýndan bütün bir ülkeyi ablukaya altýna almak, toplumsal kesimleri resmi ideolojinin elinde rehin tutmak, insanlýk onuruna, akýl ve mantýk ilkelerine deli gömleði giydirmek üzere devlet çeteleri tarafýndan organize edilen 28 Þubat darbe süreci insanlýk tarihine kara bir leke olarak geçmiþtir" dedi. Ýnsan onurunu ayaklar altýna alan, adalete ve özgürlüðe düþman, silahlý cuntanýn faillerinin yargýlandýðý davanýn ilk duruþmasýnýn görülmeye baþlandýðýný ifade eden, "Bizler, bu davanýn sonucunda, darbe süresince yapýlan zulüm, baský ve dayatmalarý yapanlarýn gereken cezalarý alacaklarýný umuyoruz ve takipçisi olacaðýz. Ancak 28 Þubat Darbesi yalnýzca silahlý militarist güçlerin gerçekleþtirdiði bir darbe deðildir. Darbenin diðer uzantýlarý olan ve günlerce darbe çýðýrtkanlýðý yapan, Müslüman avýna çýkarak onlarý ihbar eden, hemen her gün Ýslami olana düþmanca manþetler atan, köþe yazýlarý yazan medya ile brifinglere giderek talimatlar alan, Ýslami Kimliðe sahip insanlarýn davalarýna bu brifinglerde aldýklarý talimatlar üzerine kararlar veren, reþit olmayan çocuklara sadece baþörtüsü eylemlerine katýldýklarý ve evinde Kur'an-ý Kerim bulundurduðu gerekçesiyle ömür boyu hapis cezalarý yaðdýran yargý ayaðýnýn da bu davada yargýlanarak hak ettikleri cezalara çarptýrýlmalarýný talep ediyoruz. Bununla birlikte, darbe sürecinin "Kudretli Paþasý" Genel Kurmay Baþkaný Ýsmail Hakký Karadayý ile darbecilere sivil alanda en büyük desteði veren ve milyonlarca insanýn maðduriyetine neden olan dönemin Cumhurbaþkaný darbesever Süleyman Demirel gibi baþ aktörlerin de bu davada yargýlanmasýný da talep ediyoruz. Arjantin'de binlerce insaný katleden diktatör Pinochet'in yaþýna deðil, yaptýðý insanlýk dýþý icraatlarýna bakarak mahkeme önüne çýkaran ve zulmettiði binlerce masum insanýn hakkýný soran mahkeme ve savcýlarýn dirayeti gibi bir örnekliðin bu davada da gösterileceðini umuyoruz. Faillerince son derece çirkin bir biçimde "1000 yýl sürecek" kibriyle savunulan bu karanlýk giriþimin deðil bin, on yýl bile sürdürülememiþ olmasý darbeci azgýnlýðýn hukuksuzluðunu ve tabansýzlýðýný net biçimde ortaya koyan bir göstergedir. Ýslami kimlik ve taleplere duyduklarý derin öfkeyi açýk, sistematik ve vahþi bir militarist dayatma þeklinde dýþa vuran kadrolarýn halký korkutma, sindirme ve istedikleri doðrultuda yönlendirme hesaplarýnýn bir kere daha iflas etmiþ olmasý ve darbecilerin yargýlanmasý þüphesiz çok sevindirici bir tablo sunmaktadýr" dedi. Gökgöz açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Hukuksuz yargýlamalar neticesinde pek çok kiþinin haksýz biçimde cezalandýrýlmýþ olmasý 28 Þubat darbecilerinin toplumda yol açtýklarý çok boyutlu ve derin sorunlar arasýnda öne çýkan, hala kanayan bir yara konumundadýr. Karanlýk sürecin düþmanlaþtýrdýðý Ýslami kimlikli kiþilere yönelik takibat ve yargýlamalar neticesinde verilen aðýr cezalar nedeniyle hala pek çok kiþi cezaevlerinde tutulmakta ya da ülke dýþýnda yaþamak durumundadýr. Hukuksuzluðun zirve noktasýný teþkil eden "brifinglendirilmiþ yargý" marifetiyle bu süreçte verilen akýl almaz kararlarla sayýsýz insan, aileleri ve yakýnlarýyla birlikte on yýldan fazla bir zamandýr maðduriyet yaþamaktadýr. Salih Mirzabeyoðlu, Sivas, Kamhi, Ýslami Hareket, Selam, Malatyalýlar vb. pek çok davada verilmiþ kararlar nedeniyle yýllardýr cezaevinde tutulan ve ayný þekilde bu davalarda isimleri geçtiði için ülke dýþýnda yaþamaya mecbur tutulan pek çok kiþinin darbecilerin hukuksuzluðunun maðdurlarý olduklarý bugün her açýdan anlaþýlmýþ, açýklýða kavuþmuþtur. Ne var ki, uzun bir zamandýr bu konuyla ilgili tartýþmalar sürmesine raðmen, hala bu maðduriyetleri sonlandýrma adýna yargý bazýnda somut bir adým atýlmamýþtýr. Oysa sürecin en önemli sütunlarýndan biri olan "yargý brifingleri" konusunun halen yürütülmekte olan 28 Þubat davasýnýn en somut konularýndan birini teþkil etmesine raðmen, ayný yargý mekanizmasýnýn yol açtýðý maðduriyetlerin gündeme gelmemesi büyük bir çeliþki demektir. Þu hususun altýný çiziyoruz: Eðer brifing hukuka uygunsa, soruþturmaya konu olmasý yanlýþtýr; yok hukuksuz olduðu kabul ediliyorsa, o zaman buna baðlý olarak yaþatýlan maðduriyetlerin telafisi için çaba göstermemek hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Sonuç olarak, müdahili olma talebimizin de olduðu 28 Þubat davasýnýn darbeci aktörlerinin insanlýk onurunu ve Ýslami kimliðimizi hiçe sayan uygulamalarýndan dolayý hak ettiklerini düþündüðümüz gereken cezalarý almalarýný ve o dönemde hukuk dýþý yöntem ve dayatmalarla haklarýnda açýlmýþ soruþturma ve yürütülmüþ yargýlamalar neticesinde maðduriyetleri hala sürmekte olan kiþilerle ilgili olarak acilen yeniden yargýlama yolunun açýlmasýný talep ediyoruz." Çorum Özel Sürücü Kursu 500L'i tercih etti Çorum Özel Sürücü Kursu sürücü eðitiminde kullanmak üzere araç filosuna son model Fiat 500L otomobil kattý. Aracýn teslim töreni dün Fiat Karakaþlar Otomotivde yapýldý. Aracýn anahtarýný firma yetkililerinden alan Çorum Özel Sürücü Kursu ahibi Bahadýr Yýlmaz, aracýn iç hacim fonksiyonelliðine dikkat çekerek, yakýt ekonomisinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yasin YÜCEL Sungurlu Þekerbank'ta "Hemþerim Kredisi" Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Osmancýk'ý "riskli alan" ilan etti Þekerbank, þubelerinin kuruluþ yýldönümleri kapsamýnda, bölge esnafýna ve küçük iþletmelere özel düzenlediði kampanya ile kredi faizlerinde yüzde 20 indirim ve 3 ay taksit erteleme imkaný sunuyor. Þekerbank, þubelerinin kuruluþ yýldönümlerine özel geliþtirdiði "Hemþerim Kredisi" ile esnaf ve küçük iþletme segmentinde yer alan müþterilerinin nakit ihtiyaçlarýný uygun faiz, vade ve taksit erteleme imkanýyla karþýlýyor. "Hemþerim Kredisi" kampanyasý, bankanýn uzun yýllardýr ayný yerde hizmet veren köklü þubelerinin kuruluþ yýldönümlerinde bölge esnafýna ve küçük iþletmelere özel düzenleniyor yýlýndan bu yana Çorumlulara hizmet veren Þekerbank Sungurlu Þubesi'nde, "Hemþerim Kredisi" kampanyasý, 02 Eylül - 13 Eylül 2013 tarihleri arasýnda devam edecek. Kredi faizlerinde yüzde 20 oranýnda indirim fýrsatý sunulan kampanya kapsamýnda, 24 aya kadar vade uygulanýyor. Ýsteyenlerin taksitlerini 3 ay erteleyebileceði kampanyada, TL'ye kadar kredi talepleri karþýlanýyor. Bakanlar Kurulu, Amasya Merkez, Çorum Osmancýk, Gaziantep Þahinbey, Tokat Merkez ve Adana'nýn Yüreðir ilçelerinde bulunan bazý alanlarý "riskli alan" olarak ilan etti. Bakanlar Kurulu ayrýca Karaman'ýn Merkez ilçesi Hisar, Ýmaret ve Tahsin Ünal Mahalleleri sýnýrlarý içinde bulunan alanlarýn kentsel dönüþüm ve geliþim proje alaný ilan edilmesini kararlaþtýrdý. Riskli alan ilaný ve kentsel dönüþüm proje alaný ilanlarýyla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn talebi üzerine Bakanlar Kurulu, Amasya'nýn, Merkez Ýlçesi Kirazlýdere Mahallesi sýnýrlarý içerisinde bulunan 4.2 ha alan ile Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde bulunan, Gaziantep'in Þahinbey Ýlçesi sýnýrlarý içerisinde yer alan, Tokat'ýn Merkez Ýlçesi Kaledibi Mevkii'nde bulunan, Adana'nýn Yüreðir Ýlçesi Köprülü Mahallesi sýnýrlarý içinde bulunan alanlarý "riskli alan" olarak ilan etti. Bakanlar Kurulu, Karaman'ýn Merkez Ýlçe, Hisar, Ýmaret ve Tahsin Ünal Mahalleleri sýnýrlarý içerisinde bulunan alanlarýn kentsel dönüþüm ve geliþim proje alaný ilan edilmesini kararlaþtýrdý.

7 HABER 7 Çorum modern süt üretim tesisine kavuþuyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörlüðü saðlýðý desteklerde Çorum tarýmýna katký veriyor. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, TKDK olarak destekledikleri 100 baþlýk süt üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Cengiz Atlas'ýn sahibi olduðu iþletmeyi gezen Kurþun, kurumun destekleri hakkýnda bilgi verdi. Kurum olarak faaliyete geçtikleri günden bu yana geçen sürede çýkýlan 10. Proje Baþvuru Çaðrý Döneminde Çorum'da yatýrýmcýlara toplam yaklaþýk olarak 25 milyon TL hibe desteði saðladýklarýný dile getiren Serdar Kurþun, "Bu kapsamda 13 adet mandra (büyükbaþ süt üretim tesisi), 1 adet besi çiftliði (büyükbaþ et üretim tesisi), 2 adet koyun aðýlý (küçükbaþ et üretim tesisi), 4 adet kümes (tavuk eti üretim tesisi), 1 adet süt iþleme tesisi, 45 adet týbbi ve aromatik bitki üretimi, arýcýlýk ve süs bitkisi seracýlýðý, 1 adet yöresel ürün üretim tesisi (eriþte, mantý ve yufka) ve 1 adette kýrsal turizm tesisi olmak üzere 68 proje hibe desteklerimizden faydalanmýþtýr. Bunun yanýnda 28 projenin incelenmesine devam edilmektedir. Ýçinde bulunduðumuz tesis bu 68 projeden biridir. Tesis 3. Proje Baþvuru Çaðrý Dönemi projelerinden olan ideal 100 Baþlýk Yarý Açýk Süt Sýðýrcýlýðý Projesi'nin hayata geçmiþ halidir. Proje için imzalanan sözleþme tutarý ,06 TL olup 1. taksit olarak ,98 TL destekleme ödemesi gerçekleþmiþtir. 2. taksit hibe desteði olarak ,57 TL ödeme yapýlmasý öngörülmektedir. Tesis tüm Çorum için örnek gösterilebilecek hijyen ve hayvan refahý standartlarýna sahip olacaktýr. Bu fýrsatla bulunduðumuz tesiste emeði geçen tüm çalýþanlara ve yatýrýmcýmýza teþekkürlerimi iletiyorum" dedi. TKDK'nýn 11. Proje Baþvuru Çaðrý ilanýný 26 Aðustos 2013 tarihinde yayýnladýðýný kaydeden Kurþun, "Baþvuru yapacak müracaat sahipleri tarihinden tarihine kadar proje baþvurularýný gerçekleþtirebilecektir. Toplam destek bütçesi 42 il için yaklaþýk 512 milyon Avro olan çaðrý bütçesinde ilimize çekilebilecek önemli miktarda hibe desteði vardýr. Ýlimizde kurulmamsýný arzu ettiðimiz tavuk eti üretim tesislerinin faaliyete geçmesi ile Çorum tavuk eti üretiminde marka þehir haline gelecektir yýlýna kadar 50 bin adetlik 30 iþletme kurulmasýný hedefliyoruz. 4 adet üretim iþletmesi için hibe sözleþmeleri imzalanmýþ olup inþaatlar baþlamýþtýr" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL ,5 yýlda 482 bin ton asfalt döküldü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gülabibey Mahallesi Beytepe bölgesinde yapýlan asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun ile birlikte yaptýðý inceleme gezisinde konuþan Baþkan Külcü, kaliteli ve dayanýklý asfalt döktüklerini, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol çalýþmalarýna devam ettiklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, öncelikle hedefleri arasýnda yollarýn önce alt yapýsý tamamlamak daha sonra da o bölgede üst yapý çalýþmalarýnýn yapýlmasý olduðunu belirterek "Asfalt çalýþmasý yapacaðýmýz yollarýn öncelikle yaðmursuyu, içmesuyu, kanalizasyon gibi altyapýsýný tamamlýyoruz. Daha sonra da asfalt çalýþmasýný yapýyoruz. Bu çalýþmalarýmýzla hem vatandaþlarýmýzýn hayatlarýný kolaylaþtýrýyor hem de Belediyemizin kaynaklarýný tasarruflu bir þekilde kullanýyoruz. Vatandaþlarýmýzýn hak ettiði kaliteli hizmeti vermek için tüm imkânlarýmýzla gayret gösteriyoruz" dedi. Baþkan Külcü, Çorum Belediyesi'nin 4,5 yýlda 482 bin ton asfalt serimi yaptýðýný dile getirerek "Þehrimizin genelinde altyapý, park ve asfalt gibi çalýþmalarý tüm hýzýyla yürütüyoruz. Gülabibey Mahallemizde de 2013 yýlýnda 700 metre içmesuyu hattý, metre yaðmursuyu hattýnýn yapýmýný tamamladýk ton asfalt, metre bordür döþemesi, m2 tretuar yaptýk" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Gülabibey Mahallesi'nde önemli çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek "Kapaklý 1.Cadde'deki asfalt çalýþmalarý tamamlandý. Kapaklý sokaklarda yeni yol çalýþmalarýmýz da devam ediyor. Hýzla büyüyen ve geliþen bir þehir yapýsýna sahibiz. Bizler de modern kent olma yolunda hemþerilerimizin beklentilerine cevap vermenin gayreti içerisindeyiz. Biliyoruz ki Çorumumuz her þeyin en güzeline layýktýr" dedi. DURGUN: "YAPILAN HÝZMETLERE SONSUZ TEÞEKKÜR EDÝYORUM" Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün þehre yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Baþkan Külcü'nün þehrin dört bir yanýnda yaptýðý hizmetlerde Gülabibey Mahallesi'ni hiçbir zaman unutmadýðýný dile getiren Hikmet Durgun, "Gülabibey Mahallesi'nin hiçbir sorununa kayýtsýz kalmayan bir Belediyemiz ve bir baþkanýmýz var. Allah O'ndan razý olsun. Mahalleme yapýlan hizmetlere sonsuz teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Ýnceleme gezisinde Baþkan Külcü'ye teþekkür eden mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Ýbrahim Afacan ve Mehmet Ertuðrul isimli mahalle sakinleri de "Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'nün çalýþmalarýndan son derece memnunuz. Mahallemize yapýlan çalýþmalar nedeniyle sayýn Baþkanýmýzýn þahsýnda tüm ekibine teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Mimar Sinan 11. Cadde yenileniyor Sait Börekci CNBC-E'ye konuk oldu Hitit Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sait Börekci CNBC-E'de canlý yayýnlanan Finans Cafe programýna konuk oldu. Sait Börekci programda Melda Yücel'in sorularýný yanýtlarken gayrimenkul ve inþaat sektörü, inþaat yatýrýmlarý, devam eden projeler ile geliþtirilmekte olan iþler hakkýnda açýklama da bulundu. Çorum Belediyesi, Mimar Sinan 11.Cadde'yi baþtan sona yeniliyor. Belediye, 11. Cadde'de tahrip olmuþ yollarý düzenlemek için zemin kazý çalýþmalarýný baþlattý.baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Küçük Sanayi Sitesi'ne giden önemli ulaþým noktalarýndan birisi olan Mimar Sinan 11. Caddeyi yeniden düzenleyeceklerini belirtti. Baþkan Külcü, caddedeki çalýþmalarýn yoðun bir þekilde devam ettiðini belirterek, "1.800 metre uzunluðunda, 25 metre geniþliðindeki caddeye ton asfalt dökeceðiz. Mimar Sinan 11. Cadde'nin Belediyemiz tarafýndan asfaltlanmasýnýn ardýndan yol çizgilerini çizerek hizmete sunacaðýz" dedi. Çorum Belediyesi'nin son dört yýlda yol yapým ve asfaltlama çalýþmalarýný büyük bir baþarýyla gerçekleþtirdiðinin altýný çizen Baþkan Külcü, 2009 yýlýndan beri 482 bin ton asfalt döktüklerini, bu rakamýn kendi ölçeklerindeki Belediyeler içerisinde ulaþýlmasý zor bir rakam olduðunu söyledi. Baþkan Külcü, "Göreve geldiðimizde 5 yýlda asgari 500 bin ton asfalt hedefimizi ortaya koymuþtuk. Bu hedef doðrultusunda yaptýðýmýz çalýþmalarla henüz 5 yýlýmýzý doldurmadan 500 bin ton asfalt hedefimize çok yaklaþtýk" þeklinde kaydetti.

8 Ýçin Sýyrýlýr Nasreddin Hoca bir cimri tanýdýðýnýn evine gittiðinde tanýdýðý ona bayat ekmek ile bir tabak bal ikram etmiþ. Nasreddin Hoca, bayat ekmeði diþi kesmeyince sinirinden balý kaþýkla yemeye baþlamýþ. Ev sahibinin gözü yerinden oynamýþ: - "Aman efendim, bal ekmekle yenmez ise, insanin içini sýyýrýr", demiþ. Nasreddin Hoca hiç ses çýkarmadan balý bitirmiþ ve: -"Kimin içinin sýyrýldýðýný Allah biliyor", demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Felçli dedikleri bebeði aldýrmayýnca Hastane doðum yaptýrmadý Altý yýldýr Tanzanya da öðretmenlik yapan iki çocuk annesi Meral Er, üçüncü çocuðuna hamileyken Ýstanbul Üniversitesi, Çapa Týp Fakültesi, Kadýn Hastalýklarý Bölümü, Perinatoloji Saðlýk Kurulu nun karþýsýna çýktý.kurul, 35 haftalýk bebeðin beyninde yüzde 90 hasarla doðacaðýný söyledi ve alýnmasýný talep etti. Aile bunu kabul etmedi ve imza atmadý. Üç gün sonra doðum sancýlarý baþlayan Er, ayný hastanenin acil servisine baþvurdu fakat görevli doktor, Çocuðun alýnmasýný kabul etmemiþsiniz, burada doðum yapamazsýnýz. diyerek anneyi geri çevirdi. Doðum sancýlarý artan çaresiz anne, yürüyerek fakültenin birkaç yüz metre uzaðýndaki Bezmialem Týp Fakültesi ne gitti ve burada normal doðumla bir kýz çocuðu dünyaya getirdi. Doðumdan sonraki incelemeler bebeðin genel gidiþatýnýn ve saðlýðýnýn yerinde olduðunu gösterdi. Kýzýna Nihal Ayþe ismini veren anne Er, yaþadýklarýnýn bir imtihan olduðunu ve her þeye hazýr olduklarýný söylüyor. Anneyi doðuma kabul etmeyen hastanedeki bölüm doktoru Ý.K., Bu bebekler bizim hastamýz deðil. Doðunca kuvöz ihtiyacý olacak, saðlýklý bir bebeðin kuvözünü iþgal edecek. Ayrýca burasý bir çocuða hasta diyorsa o çocuk hastadýr. Aile aksini düþünüyorsa mahkemeye versin. açýklamasýný yaptý.6 yýldýr Tanzanya da yaþayan Er ailesi, üçüncü çocuða hamileliðinin son döneminde Türkiye ye geldi. Anne Meral Er, bir özel ve bir kamu hastanesinin yönlendirmesiyle Ýstanbul Üniversitesi Çapa Týp Fakültesi ne gitti. Kadýn Doðum Bölümü ne baðlý perinatoloji ünitesine giden aileye yapýlan ultrason tetkikleri sonucunda ciddi riskler tespit edildiði belirtilerek, Perinatoloji Saðlýk Kurulu na gireceði söylendi. Ýkisi profesör, biri doçent 4 uzmanýn yer aldýðý kurulda, bebekte nadir görülen beyinle alakalý doðumsal anomali CCA (Korpus Kallozum Agenezisi) ve kafa büyümesi (hidrosefali) tespit ettiklerini ve çocuðun yüzde 90 beyin felçli (nörolojik sekelli) olabileceði açýklandý. Aileye çocuðun alýnmasý seçeneði sunuldu. Meral Er ise her þeye hazýr olduðunu ve çocuðunu aldýrmayacaðýný belirterek, kabul etmedi. Meral Haným, o gün kurula gelen ve hamileliklerinin ileri safhasýnda olan herkese ayný þeylerin söylendiðini aktarýyor. Kimisi aðlayarak imzaladý, kimi imzalamadý. diyor. Bu olaydan 3 gün sonra sancýlarý artan Meral Er, Çapa Týp Fakültesi Kadýn Doðum Bölümü ne acil olarak baþvurdu. Görevli doktorun Bizim bu önerimizi kabul etmediniz, biz de sizi kabul etmiyoruz. dediðini söyleyen Er, anne ve babasýyla 400 metre uzaklýktaki Bezmi Alem Üniversitesi ne yürüyerek gitti. Bir gün sonra normal doðum gerçekleþti. Adý Nihal Ayþe konulan minik bebekte, belirtilen rahatsýzlýklardan ziyade solunum problemi çýktý. Ýki hafta yoðun bakýmda kaldýktan sonra EMAR ý çekilen minik kýzda problem görülmedi. En son 15 Aðustos ta doktor karþýsýna çýkan Nihal Ayþe nin genel durumunun iyi olduðu açýklandý. Anne Meral Er, Hastanede bize mevcut durumu açýkladýlar. Hiçbir þey olmadan atlatýlabilir ya da ileride bir problem çýkabilir dediler. Her iki þýkký da sundular. Her þeye hazýrýz. diyor. Olayý bir imtihan olarak gördüklerini anlatan Meral Er, Çapa daki kurula bile çocuðumu aldýrmak için gitmedim, durumunu ve yapýlacaklarý öðrenmek için gittim. Rabb imin bir emaneti olan kýzýmý her türlü kabul etmeye hazýrým. Benim kararým 3-4 aylýkken de deðiþmezdi. Sonuçta hastalýðý ve saðlýðý veren Allah. Bize düþen, sebeplere riayet edip, tevekkül etmek. ifadesini kullanýyor.çapa daki bölümün sorumlu hekimi Ý.K. ise durumun yanlýþ aksettirildiðini iddia ediyor. Bu çocuklarýn rahatsýzlýklarýndan dolayý aðýr özürlü dünyaya geldiðini belirten Ý.K., Bunlar doðunca kuvöz ihtiyacý olacak bebekler ve saðlýklý bebeðin kuvözünü iþgal edecekler. Bu çocuklar her yerde doðurulabilir. Biz burada doðuþtan kalp hastasý olan ve doðar doðmaz müdahale edilecek çocuklarý alýyoruz. Fayda görecek hastalarý alýyoruz. diyor. Bu annelerin kendi hastalarý olmadýðýný belirten Ý.K. Eðer burasý bir çocuða hasta diyorsa o çocuk hastadýr. Aile saðlýklý olduðunu düþünüyorsa mahkemeye verir. þeklinde konuþuyor. Türkiye de bir yýlda 150 bine yakýn gebelik sonlandýrýlýyor. Resmi rakamlara göre ise son 3 yýlda 40 bine yakýn 12 hafta üstü gebelik, saðlýk gerekçesiyle sonlandýrýldý. KÜRTAJ, ANNENÝN HAYATINI KUR- TARMAK ÝÇÝN YAPILMALI Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, Meþru bir mazeret olmadýkça kürtaj haram ve cinayettir. diyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Hukuku Öðretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Köse ise 4 aydan sonra anne karnýnda canlý insan meydana geldiðini belirtiyor. 4 ay 10 günden sonraki dönemde kürtaj sadece annenin hayatýný kurtarmak için söz konusu olabilir. Ýslam âlimleri bu süreden sonra sakat doðacaðý belli olsa bile annenin hayatýný kurtarma dýþýnda müdahale olmamasý gerektiðini belirtiyor. Ancak 4 aya kadar olan dönemde de annenin hastalýðý olmasa bile cenin çok kötü durumdaysa týp bu konuda kesin bilgi verebiliyorsa o konuda da müdahale olabiliyor. diyor. Bu dünyanýn bir imtihan dünyasý olduðunu söyleyen ilahiyatçý Selman Kuzu da Allah insaný malýyla imtihan eder. Eþiyle imtihan eder. Anne babasýyla imtihan eder. Bazen saðlam bazen de özürlü bir evladýyla imtihan eder. Önemli olan imtihandayýz þuuruyla yaþamak ve imtihaný verebilmektir. Çocuðunu özürlü bekleyen ailelerin her zamankinden daha sabýrlý olmasý gerekir ve unutulmamalý ki anne karnýndaki özürlü çocuðun da bir caný var. ifadesini kullanýyor. Sinema Sinema 20:00 21:15 20:00 8 Güneþi Beklerken Kerem ile Melis e iyi bir ders veren Zeynep mutsuzdur. Çünkü babasýnýn yaþadýðýna olan tüm umutlarý elinden alýnmýþtýr. Artýk Zeynep e çok daha farklý bir gözle bakan Kerem de piþmandýr. Kendisini affettirmeye çalýþýr. Barýþ ýn da doðum günü yaklaþmaktadýr. Kerem evinde Barýþ için büyük bir parti organize eder. Zeynep partiye gelmeyi istemediði halde Barýþ ý kýrmaz ve geceye katýlýr. Zeynep in bambaþka bir görünüm ile geldiði partide, hem Barýþ hem de Kerem gözlerini Zeynep ten alamazlar.oyuncular : Emre Kýnay, Hande Doðandemir, Kerem Bursin, Ýsmail Ege Þaþmaz, Yaðmur Tanrýsevsin Yönetmen : Altan Dönmez Zaman Yolcusunun Karýsý Chicago da bir kütüphaneci olan Henry nin genetik bozukluðu onun zamanda seyahat etmesini saðlamaktadýr. Henry nin bir anda ortadan kaybolmasý ve deðiþken ruh halleri bu yolculuklarýn en az kendisi kadar, karýsý Clare i de etkilemesine sebep olmaktadýr. Henry zaman yolculuklarý esnasýnda çocukluðuna kadar giderek Clare'le geleceklerine dair ipuçlarýyla dönerken; Clare ise sevdiði adamýn bir var bir yok olmasý ve her defasýnda beraberinde getirdiði karmaþýk duygular nedeniyle yýpranan iliþkisini ayakta tutmaya çalýþýr. Moskova'nýn Þifresi: Temel Temel, Sümela Manastýrý ndaki þifreyi çözerek hazineye ulaþmýþ ve aþýk olduðu kadýna kavuþmuþtur ya da kendisi bu þekilde sanmaktadýr. Aslýnda Rus mafyasý Korkunç Ývan ýn adamlarý yanlýþlýkla Türk mafyasýyla çatýþmýþ ve karþýlýklý olarak birbirlerini öldürmüþlerdir. O esnada Temel çukurdaki altýnlarý Sümela nýn hazinesi sanarak alýr. Ne var ki altýnlarý çalýnan hem de adamlarý öldürülen Rus mafya lideri sinirden küplere binmiþtir. En zalim adamlarýndan olan Abromoviç i, Temel i öldürmesi için Trabzon a yollar. Saf Temel bir þekilde kaçýþ yolu bulur ama adamlarýn peþini býrakmadýðýný anladýðýnda Abromoviç in peþinden, dostu Turgay ile birlikte Moskova nun yolunu tutar. Kýlýç Ali Paþa Kýlýç Ali ya da Uluç Ali Paþa, Batýlýlarca Occhiali ya da Uluj Ali ( Haziran 1587) olarak da bilinen 1571 ile 1587 yýllarý arasýnda 16 yýl kaptan-ý derya olarak görev yapmýþ Osmanlý denizcisidir. Ýtalyan asýllý olup, adý "Giovanni Dionigi Galeni"dir. Ýtalyan kaynaklarýnda Occhiali adýyla geçer.[1] Daha sonra müslüman olmuþ, hýzla yükselmiþ, ve Osmanlý donanmasýnýn önemli komutanlarýndan biri olmuþtur. Özellikle, Ýnebahtý Savaþý sýrasýnda gösterdiði baþarý ile bilinir. Karýsýnýn adý Selime Hatun'du ve hiç çocuklarý olmamýþtý.1500 yýlýnda Ýtalya'da Kalabriya'nýn bir köyünde yoksul bir balýkçýnýn oðlu olarak dünyaya geldi. Yeniyetmelik döneminde rivayete göre papaz olmak üzere Napoli'ye giderken Berberi korsanlarýndan Ali Ahmet Reis tarafýndan tutsak alýndý.[1] Uzun süre kadýrgalarda forsalýk yaptý. Daha sonra müslüman olarak özgürlüðünü kazandý ve Ali adýný aldý. Korsanlýk yapmaya baþladý. Arap olmayan korsanlara verilen Uluç namý ile de anýlmaya baþlandý. 1548'de Turgut Reis ile çalýþmaya baþladý. Mehdiye kalesinin savunmasýnda ve 1560'ta Cerbe'nin zaptýnda[1] yeraldý. Turgut Reis'in yanýnda Trablus'un fethinde bulundu, Napoli ve Sicilya harekâtlarýna katýldý. Turgut Reis ile birlikte 1551'de Ýstanbul'a geldi. Kendisine reis olarak tersanede görev verildi. 1560'da Piyale Paþa komutasýnda Akdeniz'e açýlan donanmada yeraldý. 1565'teki Malta kuþatmasýna katýldý.[1] Bu seferin ardýndan Ýzmir sancakbeyi oldu. 1568'de Cezayir beylerbeyliðine getirildi.1567'de Ýspanya'da Maðripli nüfusun eritilmesine iliþkin bir dizi önlem alýnmýþtý. Maðribiler ile Ýspanyollar arasýnda 1568 Noel'inde baþlayan çatýþmalar 1570'e kadar sürdü. Gýrnata zorla boþaltýldý ve Maðribiler farklý eyaletlere daðýtýldýlar. Ayaklanan Maðribilere tek yardým Uluç Ali'den geldi. Cezayir beylerbeyi Endülüs sahiline saldýrarak yardým etmeye kalkýþtýysa da daha sert misillemelere neden oldu. Bunun üzerine Ýspanya'nýn korumasýndaki Sultan Mula Hamid'in hükümdar olduðu Tunus'a cephe aldý. BADEMLÝ HELVA Malzemeler 9 Kahve Fincaný Ýri Ýrmik 4 Kahve Fincaný Tereyaðý veya Margarin 100 gr Beyaz Badem 3 Su Bardaðý Tozþeker 4 Su Bardaðý Süt 1 Paket Vanilya Üzerine: 3-4 Çorba Kaþýðý Acý Badem ikörü veya Tarçýn 2 Çorba Kaþýðý Tozþeker Yemeðin Tarifi Kalýn tabanlý, iyi ýsý geçiren derin bir tencerede tereyaðýný eritip bademleri 2 dakika kadar kavurun. Ýrmiði ekleyip kýsýk ateþte Cesaret korkunun yokluðu deðil, Korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. (Mark Twain) devamlý karýþtýrarak kavurun. Bu iþlemi en az dakika sürdürün. Baþka bir tencerede þeker, süt ve vanilyayý karýþtýrýp kaynatýn. arýþýmý kavrulmuþ irmiðe ekleyip karýþtýrýn. Tencerenin kapaðýný kapatýn ve kýsýk ateþte suyunu tamamen çekinceye kadar piþirin. Helva piþince üzerine 2 çorba kaþýðý þeker serpin. Tencerenin üzerine bez veya emici bir kaðýt örterek kapaðýný kapatýp demlendirin. Ilýnýnca geniþ ve düz bir servis tabaðýna kalýplarla þekil vererek yerleþtirin. Üzerine likör döküp veya tarçýn serperek servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Moskova nýn Þifresi 22:00 Kapanmadan Kazan 23:45 El Gringo Sinema Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Takýþýklý 21:00 Haber saati 22:00 Kiracý Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 21:15 Zaman Yolcusunun Karýsý Sinema 23:15 Kelime Oyunu 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Güneþi Beklerken 23:15 Þans Kapýda 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Beni Böyle Sev 22:55 Tam Zamaný Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:45 Ýki Dünya Arasý 19:45 Ýki Dünya Arasý 20:45 Þefkat Tepe 23:10 Nizama Adanmýþ

9 HABER personel alýnacak ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz yaptýðý açýklamada Çorum'un iþ gücü talepleri hakkýnda bilgi verdi. Gerek Ýl Müdürlüðü personelinin iþyeri ziyaretleri gerek iþverenler tarafýndan yapýlan baþvurular sonucunda 56 meslekte 147 kiþi normal, 26 kiþi engelli olmak üzere 173 adet açýk iþ pozisyonun tespit edildiðini dile getiren Eyvaz, iþverenler tarafýndan ihtiyaç duyulan açýk iþlerin mesleklere göre daðýlýmý ve sayýlarý hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Argon kaynakçýsý 1 kiþi, acil týp teknisyeni 1 kiþi, CNC torna tezgâh operatörü 4 kiþi, seyahat iþletmecisi 1 kiþi, konfeksiyon iþçisi 2 kiþi, ütücü 1 kiþi, bulaþýkçý 2 kiþi, akaryakýt satýþ elemaný (pompacý) 1 kiþi, endüstri mühendisi 1kiþi, elektrik mühendisi 1 kiþi, inþaat mühendisi 1 kiþi, kurye (motosikletli) 1 kiþi, CNC plazma kesim operatörü 1 kiþi, bekçi, 1 kiþi, kasiyer 1 kiþi, marangoz 1 kiþi, grafiker 1 kiþi, makine teknikeri 2 kiþi, teknik ressam 2 kiþi, mobilya montaj iþçisi 2 kiþi, reyon görevlisi 1 kiþi, hemþire 1 kiþi, þoför (yolcu taþýma) 1 kiþi, seyahat servis elemaný (host) 1 kiþi, yufka ustasý 1 kiþi, ahþap doðrama CNC makinesi operatörü 1 kiþi, tornacý 6 kiþi, motor yenileþtirmecisi 1 kiþi, þoför (yük taþýma) 3 kiþi, ön muhasebeci 9 kiþi, inþaat teknikeri 3 kiþi, iç mimar 1 kiþi, kuaför 1 kiþi, CNC abkant pres tezgahý operatörü 1 kiþi, rok(zemin delici) makinesi operatörü 1 kiþi, iþ saðlýðý ve güvenliði uzmaný 1 kiþi, plastik doðramacý /pvc doðrama -imalat ve montaj iþçisi 1 kiþi, alüminyum doðramacý 1 kiþi, pazarlamacý 2 kiþi, temizlik görevlisi 1 kiþi, makineci (dikiþ) 5 kiþi, aþçý 5 kiþi, büro memuru 2 kiþi, resepsiyonist (ön büro memuru) 1 kiþi, aðýr kamyon þoförü 1 kiþi, sayaç okuma elemaný (elektrik) 1 kiþi, satýþ danýþmaný 4 kiþi, kaynakçý (oksijen ve elektrik) 4 kiþi, gaz altý kaynakçýsý 7 kiþi, kamyonet þoförü 4 kiþi, sekreter 5 kiþi, kimyager 1 kiþi, makine mühendisi 3 kiþi, garson 2 kiþi, vasýfsýz iþçi 35 kiþi." Ýþ arayanlarýn ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne müracaat etmeleri durumunda iþyerlerine gerekli yönlendirmelerin yapýlacaðýný ve iþverenlerin açýk iþgücü ihtiyaçlarýnýn karþýlanmýþ olacaðýný kaydeden Eyvaz, "Ayrýca Ýl Müdürlüðümüzce istihdamýn artýrýlmasý ve vasýfsýz iþ arayanlara nitelik kazandýrýlmasý amacýyla Aktif Ýþgücü Hizmetleri kapsamýnda çeþitli eðitimler ve programlar düzenlenmektedir. Þu an devam 40 kiþilik konfeksiyon iþçisi, 20 kiþilik kimya proses teknisyeni, 12 kiþilik servis elemaný ve cezaevinde bulunan hükümlülere yönelik 24 kiþilik ayakkabý imalatçýsý (sayacý) mesleðinde iþgücü yetiþtirme kurslarý devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde baþlatýlmak üzere 12 kiþilik ark kaynakçýsý, 12 kiþilik mobilya imalat iþçisi, 12 kiþilik CNC torna tezgâh operatörü, 12 kiþilik makine teknik ressamý ve 50 kiþilik konfeksiyon iþçisi mesleðinde kurslarýn hazýrlýklarý devam etmektedir yýlýnda Ýl Müdürlüðümüzce kendi iþini kuracaklara yönelik olarak 325 kiþilik Giriþimcilik programý baþlatýlmýþ olup þu ana kadar 44 kiþinin eðitimlerin tamamlamýþ, 44 kiþinin ise bu hafta içerinde eðitimleri sona erecektir yýlý içerisinde 37 Kamu Kurumu ve Belediyelerle 200 kiþilik Toplum Yararýna Programýmýz ile 483 kiþinin Ýþbaþý Eðitim Programý (staj) ise hala devam etmektedir." Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ÇORDEF'in 1. Olaðan Genel Kurulunda yeniden baþkanlýða seçilen Süleyman Gökçe ve yönetim kurulunu tebrik etti.baðcý yayýnladýðý kutlama mesajýnda, "Ortak Noktamýz Çorum, ideali ile çýktýklarý bu yolda, Ýstanbul'da yaþayan hemþerilerimizi kültürel ve sosyal bir birlik olarak tek çatý altýnda toplama gayreti ile Çorum'umuzun kültürünü yaþatma ve tanýtma çabalarýndan dolayý ÇORDEF Genel Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumuna 9 Proje Baþvuru Çaðrý Döneminde müracaatý yapýlan "Týbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiþtiriciliði" konusundaki projelerden hibe desteðinden faydalanmaya hak kazanan 45 projenin sözleþmeleri imzalanýyor. Bu kapsamda sözleþme imzalayacak proje sahiplerine sözleþme ve sonrasýndaki iþlemler için TKDK Ýl Koordinatörlüðünde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya TKDK Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Birim Amirleri Ahmet Kuyulu, Ýsmail Daðdelen ve Aytekin Deniz ile proje sahipleri katýldý. Toplantý da sözleþme sonrasýnda yapýlacak iþlemler, traktörmakine ekipman alýmlarýnda dikkat edilecek hususlar ve diðer iþlemler hakkýnda bilgi verilirken katýlýmcýlarýn konu hakkýndaki sorularý da cevaplandýrýldý. Baðcý,ÇORDEF yönetimini kutladý Baþkaný Sayýn Süleyman Gökçe ve yönetim kurulunu tebrik ederim. Ýstanbul'da yaþayan Çorumlu hemþerilerimizin birlik ve beraberliðini korumak için yürüttükleri tek çatý altýnda dernekleþme çalýþmalarýnýn tüm illerimizde yaþayan hemþerilerimize örnek olmasýný diliyorum. Genel Baþkanlýða tekrar seçilen Süleyman Gökçe ve yönetim kurulu üyesi hemþerilerimi tebrik ediyor, baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý TKDK'de proje bilgilendirmesi "Düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir" Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yeni adli yýlda da yine Baronun kurumsal kimliði ile çevredeki yasa dýþý uygulamalara karþý seslerini yükselteceklerini söyledi Adli yýlý, dün düzenlenen törenle açýldý. Adliye önünde düzenlenen törene Baþsavcý Bayram Eray, Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Þengül, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ile hakim, savcý, avukat ve adliye personeli katýldý. Törende Baþsavcý Bayram Eray, Adalet Komisyonu Baþkaný Yýlmaz Þengül, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Atatürk Büstüne çelenk sundular. Törende konuþan Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, "Hak sahibine hakkýný gecikmeden, en kýsa sürede teslim edebilmenin verdiði iç huzur, biz yargý camiasý mensuplarýnýn tek hedefidir" diyerek sözlerine baþladý. "Bildiðiniz gibi yargýsal faaliyetlerin pratiðinde, hakim, savcý, avukat ve adli personel faktörlerinin yanýnda mevzuat unsuru da önemlidir. Hýzlandýrýlmýþ bir yasama faaliyeti, düþünülmeden yapýlan kanun deðiþiklikleri çoðu zaman yargýya güveni zedelemektedir. Ama unutulmamasý gereken önemli husus "en kötü yasanýn bile iyi uygulayýcýlarla iyi sonuçlar verebildiðidir"dir" diyerek sözlerine devam eden Özyýlmaz, "Biz yargýnýn kurucu unsuru, savunmanýn temsilcisi olan avukatlarýn, adaletin gerçekleþmesi için, açýlýþýný yaptýðýmýz yeni adli yýlda da üzerimize düþen sorumluluðu yerine getireceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn. Yargý mensuplarý olarak bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediði gibi "Vatanýný en çok seven görevini en iyi yapandýr " düþüncesi ile görevlerimizi en iyi þekilde yapmaya devam edeceðiz. Yeni adli yýlda, yine Baromuzun kurumsal kimliði ile çevremizdeki yasa dýþý uygulamalara karþý sesimizi yükselteceðimize, yine sadece avukatlarýn deðil, hakim, savcý, adalet camiasý ve toplumun tüm kesimlerinin problemlerine parmak basmaya çalýþacaðýmýza, haksýzlýða, hukuksuzluða ve kanunsuzluða karþý çýkacaðýmýza, hakkýn, haklýnýn, hukukun, adaletin, maðdurun ve ezilenin yanýnda olacaðýmýza söz veriyoruz. Yeni adli yýla baþlarken, baþta savunma olmak üzere, yargýnýn tüm unsurlarýnýn sýkýntýlarýnýn, çaðdaþ bir hukuk anlayýþý ile çözüleceði inancýmýzý muhafaza ediyoruz Tüm bu duygu ve düþüncelerle, kamu vicdanýnda, adaletin gerçekleþtiði kanaat ve inancýný oluþturacak kararlara imza atacaðýmýz yeni adli yýlýn, camiamýza, Çorum'umuza, ülkemize ve dünyaya adalet, barýþ ve huzur getirmesini temenni eder saygýlar sunarým" diyerek sözlerini tamamladý. Büro Memur Sen'den tarih turu Büro Memur Sen Ýl Temsilciliði Çanakkale-Edirne-Ýstanbul gezisi düzenledi. 120 kiþinin katýldýðý gezinin ilk duraðý Ýstanbul oldu. Eyüp Sultan Camiinde sabah namazý kýlan kafile daha sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Daha sonra Edirne'ye geçen sendika üyeleri ile aileleri buraný tarihi yerlerini ziyaret ettikten sonra Çanakkale'ye geçti. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz verdiði bilgi de Çanakkale 2 ayrý rehber öðretmen eþliðinde, Abdülhamit döneminde boðazýn savunmasý için yaptýrýlan tabyalardan, anýt mezarlara kadar tüm þehitlikleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Büro Memur Sen üyeleri arasýnda tanýþma ve kaynaþmanýn saðlanmasýnýn yaný sýra dünya tarihinin en büyük savunma destanlarýndan biri olan Çanakkale destanýnýn üyelerimizde manevi açýdan yoðun duygular yaþanmasýna neden olmuþtur. Özellikle gezinin Çanakkale ayaðýnda, þ ziyareti esnasýnda duygusal anlar yaþandý. Seyit Onbaþýnýn akýllara durgunluk veren kahramanlýðýnýn yaþandýðý yerlerden tutunda, kýnalý kuzularýn annelerinin duygu yüklü mektuplarýna, Arý Burnu yarlarýnda Anzak çýkarmasýnýn püskürtüldüðü yerlerden, sahra hastanesi olarak kullanýlmakta iken Ýngilizlerin yapmýþ olduðu haince saldýrýda þehit düþen binlerce yaralý askere mezar olan yerlere kadar pek çok þehitliði ziyaret ettik. Bu ülkenin bizlere bir vatan olarak kalmasýnýn saðlanmasý uðrunda hiç çekinmeden canlarýný feda eden binlerce Mehmetçiðin aziz hatýralarýný yad etmek için yapýlan bu önemli gezi, üyeler için adete kendilerine gelme fýrsatý oludu. Ziyaret sýrasýnda da görüldüðü üzere Çanakkale Þehitliklerine, burada ölen düþman askerlerinin ülkelerinin gösterdiði ihtimamýn çok azýný biz henüz gösterebiliyoruz. Daha yeni yeni þehitliklerin yapýlýyor olmasý, bu destansý kahramanlýðýn üzerinden 92 yýl geçmiþ olmasýna raðmen millet olarak bu meseleye ne kadar ilgisiz kaldýðýmýzýn da bir fotoðrafýný veriyor. Oysa Çanakkale'de yenilgiye uðrayan düþman kuvvetleri çok erken tarihlerden itibaren burada kaybetmiþ olduklarý askerlerinin hatýralarýný yaþatmak için harekete geçtiklerini gördük. Maneviyat açýsýndan dolu ve bereketli gezi programý açýsýndan yoðun olan bu seyahatimize katýlan Büro Memur Sen üyeleri, neredeyse bir asýr önce bu vatanýn düþman tarafýndan iþgal edilmesini önlemek için canlarýný feda eden aziz þehitlerimizin ruhlarýna gönderdikleri Fatiha ve dualarla onlarýn emanetlerine sahip çýkacaklarý sözünü de vermiþ oldular" dedi. Yasin YÜCEL YEDAÞ, tarihi aydýnlatýyor 'Tarihimizi Aydýnlatýyoruz' projesi kapsamýnda Samsun, Sinop ve Çorum'da tarihi hazineleri aydýnlattý. Erfelek Þelalesi ile düðmeye bastýklarýný ve bölge siyasilerinin de takdirini aldýklarýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Kurumsal kültürümüzü bölge halkýmýza 'Sosyal Sorumluluk' projeleri ile taþýyoruz" dedi. Samsun, Çorum, Ordu, Amasya, Sinop Ýl ve Ýlçelerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi daðýtýmýný amaç edinen Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ (YEDAÞ), bölgesinde gerçekleþtirdiði sanayi yatýrýmlarýnýn yaný sýra turizm alanýnda yaptýðý yatýrýmlarla da bölge insanýnýn takdirini topluyor. Tarihi, kültürü ve doðanýn eþsiz güzelliklerini korumayý 'Sosyal Sorumluluk' olarak gören YEDAÞ, Erfelek'teki Tatlýca Þelalesi'nden baþlayan 'aydýnlatma çalýþmasýný', Çorum'daki Dulkadiroðlu Konaðý, Sinop'taki Salar Köyü Kral Mezarlýklarý ve Samsun'un Tekkeköy Ýlçesi'nde yer alan Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'nde sürdürüyor. -GELECEK NESÝLLERE IÞIK OLACAK- Toplumun yaþam kalitesini iyileþtirmeye yönelik hazýrladýðý ve "Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz" sloganýyla 2012 yýlýnda bölgesinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin startýný veren YE- DAÞ, 'Tarihimizi Aydýnlatýyoruz' projesi kapsamýnda, tarihi hazineleriyle göz kamaþtýran yapýtlarýn ve kazý alanlarýnýn aydýnlatma gereksinimlerini karþýlýyor. Bölgelerinde Türkiye'nin ve dünyanýn dikkatini çekecek önemli kazý çalýþmalarýnýn ve tarihi hazinelerin aydýnlatýlmasýný öncelikleri arasýnda yer aldýðýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "YEDAÞ, Karadeniz'in aydýnlanmasý içindir. Tarihimiz, YEDAÞ ile daha aydýnlýk ve gelecek nesillere ýþýk olacaktýr" dedi. BÖLGEYÝ ARAÞTIRDIK, AYDINLATTIK Çalýþanlarýmýzla birlikte belirlediðimiz 14 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk' projeleri arasýnda yer alan 'Tarihimizi Aydýnlatýyoruz' Projesi kapsamýnda bölgemizdeki 3 tarihi hazinenin aydýnlatma çalýþmalarýna baþladýklarýný kaydeden Genel Müdür Türkoðlu, "Bölgemizde yaptýðýmýz araþtýrmalar sonucunda belirlenen Çorum'daki Dulkadiroðlu Konaðý'ný, Sinop'taki Salar Köyü Kral Mezarlýklarý'ný ve Samsun'un Tekkeköy Ýlçesi'nde yer alan Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'ni aydýnlattýk. Sinop'un Erfelek Ýlçesi'nde bulunan Tatlýca Þelalesi'ni de aydýnlattýk. Bölge milletvekillerinden Engin Altay bey, hayran kaldýðýný ve teþekkür ettiðini söyledi. YEDAÞ, hayatýn her alanýna dokunan, bölge halkýnýn tarihi ve kültürel gereksinimlerini 'Sosyal Sorumluluk Projeleri' çerçevesinde gerçekleþtirmektedir. 'Bir Bölgesel Sürdürülebilirlik Kalkýnma Hareketi' temasýyla bölgenin zenginliklerini koruyarak ve aydýnlatarak örnek bir projelere imza atýyoruz yýlýna kadar devam edecek olan KSS projeleri ile bölge halkýnda farkýndalýk ve sorumluluk bilinci yaratmayý kendimize misyon edindik" þeklinde konuþtu.

10 HABER 10 Otomobil yayaya çarptý 45 bin ton sýcak asfalt ihalesi tamam Çorum'da bir otomobilin karþýdan karþýya geçerken çarptýðý 27 yaþýndaki Halil Ýbrahim Yaðbat yaralandý. Gazi Caddesi'nde karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Halil Ýbrahim Yaðbat'a, Yusuf Baðçelik idaresindeki otomobil çarptý. Yaðbat, yerde kanlar içinde kalýrken, haber verilmesi üzerine olay yerine kýsa sürede polisler geldi. Þoka giren yaralýyý, polisler sakinleþtirmeye çalýþtý. Yaðbat, ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýnýrken, saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Yaðbat'a çarpan sürücü Baðçelik ise polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Osmancýk'ta alt yapý nedeniyle ilçede kazýlan 150 cadde ve sokak yolunun asfaltla kaplanmasý ile ilgili ihale gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, sýcak asfalt ihalesinin belediye tarihinin en büyük ihalesi olduðunu açýkladý. Osmancýk'ta bir yýl önce baþlayan kanalizasyon ile su hatlarýnýn deðiþiminin yaný sýra arýtma tesisi kurulmasý, yaðmur suyu hatlarý ve su deposu yapým iþlerini içeren büyük alt yapý projesinin son adýmý olan yollarýn sýcak asfaltla kaplanmasý iþinin ihalesi gerçekleþtirildi, ihaleye Dalgýçlar Ýnþaat Madencilik, Erk Ýnþaat, Aydýn Ýnþaat ve Çetin Ýþletmeleri firmalarý katýldý. Ýhaleye katýlan ve ilgi gösteren firmalara teþekkür eden Baþkan Yazýcý, "Alt yapý nedeniyle kazýlan 29 kilometre uzunluðundaki 150 cadde ve sokaðýmýzdaki yollarýmýzý sýcak asfaltla kaplayacaðýz. Bu iþ için gerçekleþtireceðimiz ihalemiz kapsamýnda yolun 20 santimetre kazýlarak temizlenip, tasfiyesi, daha sonra üzerine 12 santimetre derinliðinde temel asfalt malzemesinin serilmesi ve daha sonra sekiz santimetre kalýnlýðýndaki sýcak asfaltýn temel malzemenin üzerindeki zemine dökülmesi yer almaktadýr. Böylece Osmancýk, yer altýndaki alt yapý sýkýntýsý sona erdirilmiþ, uzun yýllardýr kullanýlan yollarý sýcak asfaltla kaplanmýþ, kaldýrýmlarý modern görünüme kavuþturulmuþ, tertemiz cadde ve sokaklarý ile göz dolduran bir ilçe görünüme kavuþacaktýr" dedi. Baþkan Yazýcý, yapýlan ihalenin belediyenin öz kaynaklarý ile gerçekleþtirdiði tarihinin en büyük ihalesi olduðunu bildirdi. Gerçekleþtirilecek çalýþmalar ile Osmancýk'ýn cadde ve sokaklarýn modern görünüme kavuþturulacaðýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Hem alt yapý çalýþmalarýmýz hem de asfalt ve kaldýrým düzenlemelerimizi içeren üst yapý çalýþmalarýmýz ile uzun yýllardýr kullanýlan alt yapý þebekelerimizi yeniliyor, yine uzun yýllardýr kullanýlan yollarýmýzý sýcak asfaltýna kavuþturuyoruz" diye konuþtu. Baþkan Yazýcý, ihaleye katýlan firmalara teþekkür ederek ihalenin Osmancýk için hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Baþkan Yazýcý, ihalede verilen tekliflerin ve dosyalarýn incelendiðini kýsa sürede kesinleþtirileceðini kaydetti. New York Eðitim Ataþesi'nden Rektör Alkan'a ziyaret New York Eðitim Ataþesi Ýlhan Çoban, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini belirten Ýlhan Çoban, Amerika Birleþik Devletleri dâhil olmak üzere üniversitenin uluslararasý arenada pek çok ülkeyle yaptýðý çalýþmalarýn önemine deðinerek Hitit Üniversitesinin ABD'de yapacaðý yeni iþbirlikleri için de New York Eðitim Ataþesi olarak ellerinden gelen desteði vereceklerini ifade etti.üniversite hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek uluslararasý iþ birliklerini çok önemsediklerini belirtti.prof. Dr. Alkan, bilimin ýþýðýnda, uluslararasý standartlarda ve çaðýn gereklerine uygun bilgi üreten bir üniversite olarak uluslararasý düzeyde yapýlan çalýþmalarla hedeflerine emin adýmlarla ilerlediklerini vurguladý. AK Partili gençler otogarda karþýlama standý açtý AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi'nin yeni kayýt döneminde kente gelecek olan üniversiteli gençlere yönelik otogarda karþýlama standý kurdu. Stant da þehre ilk defa gelen öðrencilere bilgilendirme yapýlýyor.konu hakkýnda bilgi veren AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, "AK Parti Çorum Ýl gençlik Kollarý Baþkanlýðý kayýt dönemi boyunca yeni kayýt yaptýracak öðrenci arkadaþlarýmýzýn kayýtlarýný rahat bir þekilde yapabilmeleri, karþýlaþabilecekleri sýkýntýlar karþýsýnda çözüm üretilmesi konusunda çalýþmalarýný yürütecektir. Ayrýca Çorum'dan farklý þehirlerdeki üniversiteleri kazanan öðrenciler içinde Üniversite Teþkilatýmýz diðer üniversite teþkilatlarý ile istiþarelerde bulunarak kayýtlarýnda ve yerleþmeleri hususunda sýkýntý yaþamamalarý için çalýþmalar yürütmekte. Yeni gelen öðrenci arkadaþlarýmýz için gerekli desteði kayýt dönemi, kayýt esnasý ve öðrenim hayatlarý boyunca sürdüreceðiz. Þehrimize yeni gelecek öðrenci arkadaþlarýmýzýn bizim için her zaman artý bir deðer olacaðýný düþünüyoruz. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý olarak öðrenci arkadaþlarýmýza öðrenim hayatlarýnda baþarýlar diliyor, þehrimize hoþ geldiniz diyoruz" dedi. Alaca'da sünnet þöleni coþkusu Alaca Belediyesi tarafýndan organize edilen sünnet þöleni büyük coþku içerisinde gerçekleþtirildi. 1 Eylül Pazar günü Alaca Battal Dede Parký'nda gerçekleþtirilen sünnet þöleninde 100'e yakýn çocuk belediye katkýlarýyla sünnet ettirildi. 3-6 yaþ arasýnda Alacalý çocuklarýn sünnet þöleni ilk olarak kýyafet daðýtýmýyla baþladý. Kýyafetlerini giyen çocuklar akabinde belediye otobüsleriyle þehir turuna çýktý. Þehrin çeþitli bölgelerinde gezdirilen minikler ardýndan sünnetlerini gerçekleþtirmek üzere Battal Dede Parký'na getirildi. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'da sünnet þöleninde hazýr bulundu. Çocuklarla ve aileleriyle yakýndan ilgilenen Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, aileler ve çocuklarla hatýra fotoðraflarý çektirdi. Þölende konuþan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, sünnet þölenine katýlan çocuklara ve ailelerine teþekkür ederek, "Alaca Belediyesi olarak þehrin imarý, fakültesine, yüksekokuluna, yollarýna, parklarýna, barajlarýna, içme suyuna çalýþtýðýmýz gibi, bu yýl Ramazan da Ramazan Sokaðýyla birlikte insanlarýmýza hitap etme fýrsatý bulduk. Alaca'ya hizmet ederken çektiðimiz sýkýntýlarý sünnet þöleni ve ramazan sokaðý gibi etkinliklerle moral bularak, gençlerimizle bir araya gelerek, onlarýn sevgisini ve muhabbetini paylaþarak atlatmýþ oluyoruz. Bize bu þekilde destek vermiþ olmanýz buralara gelerek bizi yüceltmiþ olmanýz bizi mutlu ediyor" dedi. -"ALACA'YI GELECEÐE HAZIRLIYORUZ"- Konuþmasýnýn devamýnda doðalgaz ile ilgili de açýklamalarda bulunan Baþkan Eyvaz, Alaca'yý geleceðe hazýrladýklarýný belirterek, "Doðalgaz hizmetini de hýzlý bir þekilde sizin hizmetinize sunacaðýz. Bu program vesilesiyle daha önce abone olan arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Ancak, doðalgaz abone paralarý bazý vatandaþlarýmýzýn kendi hesaplarýnda duruyor. Bu vatandaþlarýmýzdan ricamýz BOTAÞ tarafýndan Halk Bankasý'nda açýlan Ýl Özel Ýdare'nin hesabýna kendi paralarýný havale etmeleridir. Biz kalaný Alaca Belediyesi olarak krediyle kapatacaðýz. Þuanda 335 TL olan abone bedelini yatýrmayan vatandaþlarýmýz, daha sonra abone olmak istediðinde daha yüksek rakamlar ödemek zorunda kalacak. Onun için biran önce imkaný olan vatandaþlarýmýz abone bedellerini yatýrmalarýný diliyorum. Ýþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan çalýþmayý kýþ gelmeden baþlatacaðýz. Þuanda abone olmanýz sizlerin avantajýna olacaktýr" ifadelerine yer verdi. Baþkan Eyvaz, son olarak, sünnet þölenine katýlanlara teþekkür ederek, "Þölenimize katýldýðýnýz için sizlere teþekkür ediyorum. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da desteklerinize ihtiyacýmýz olacak" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL Ziraat Mühendisi Ýlyas Özkan tarafýndan 50 dekarlýk arazi üzerine uygulanan kamýþ destek sistemli Sýrýk Domates tarlasýndaki ürünler ihracat edilmeye baþlandý. Ýlk defa Çorum ve Sungurlu'da yapýlan bu uygulama ihracatçýlar tarafýndan yakýndan takip ediliyor ve takdir topluyor. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinden Sungurlu'ya gelen Þafak Komisyon evi iþletme sahibi Ahmet Kalçin, "Sungurlu'da böylesine güzel ve titiz bir çalýþma ile yapýlmýþ bir sýrýk domates tarlasý görmek bizleri son derece þaþýrttý. Çok kaliteli bir ürün yetiþtirilmiþ, Ziraat Mühendisi Ýlyas Özkan'ý tebrik etmek gerekli. Bu çalýþmalar uygulamalar çoðaldýkça Sungurlu'nun pazar alaný geniþler ihracatçý sayýsý çoðalýr. Biz þimdiye kadar Sungurlu'yu duymamýþtýk. Genelde Nevþehir, Bursa ve Niðde ile çalýþýrýz. Ama bu sene bu illerimizde kalite çok düþük istenilen verimi bulamadýk, bir tavsiye üzerine geldiðimiz Sungurlu'da umduðumuzdan fazla kaliteli ürünle karþýlaþtýk. Bence Sungurlulu çiftçilerimiz bu uygulamalarý deðerlendirmeli ve bu vesile ile de ihracatçýlarýn duraðý olmalý burasý, iklim ve arazi þartlarý son derece olumlu, Sýrýk Domatesi ve elma gibi birçok çeþidi kolayca satýþýný yapabilirler. Ziraat Mühendisi Ýlyas Özkan gibi birikim sahibi ve çalýþkan bir mühendisleri var sonuna kadar bu bilgiden tecrübeden yararlanmalýdýrlar" dedi. Kalçin, "sözlerine þöyle devam etti: "Ýhracatýn çok olmasý için Sungurlu'da Sungurlu domates üretim merkezi olabilir çeþit ve ürün olmasý gerekiyor. Gördüðüm kadarýyla bu uygulamayý sadece Ýlyas Özkan yapmýþ, bu iþ sadece Ýlyas Özkan'la olacak bir iþ deðil birlik ve beraberlik içinde yapýlmasý gerekiyor. Biz bu yýl diðer illerimizde bu kalitede ürün bulamadýk, bizim gibi kaç ihracatçý bu ürünleri almayý istiyor. Sungurlu Tarým'da marka olacak kapasitesi olan bir ilçe tarýma dayalý bir sanayi þehri neden olmasýn." Ziraat Mühendisi Ýlyas Özkan'da "Yýllardýr devam eden babadan oðluna geçen tarým sistemini bitirmek istiyoruz. Bizim çalýþma yaptýðýmýz modern tarým bahçe ve tarlalarýmýz örnek teþkil etmektedir. Çiftçimiz modern tarýmýn verdiði kolaylýkla ürünlerini verimli ve kaliteli bir biçimde kazanmaktadýr. Yetiþtirdiði ürünlerde kolay pazar bulmaktadýr" dedi. "Amacýmýz köylümüzün yükseliþe geçip, ürünlerini kolaylýkla satabilmeleri kazanç elde etmeleri içindir" diyen Özkan, Buðday'dan baþka bir þey ekmeyen çiftçilerimiz bizim öncülümüzle ceviz, domates, salatalýk, fasulye gibi birçok sebzeyi kaliteli bir þekilde tarlalarýna ekip mahsullerinde istenen verimliliði fazlasýyla almaya baþladýlar. Bize gelen çiftçilerimize modern tarýma öneriyoruz ve bu doðrultuda yol gösteriyoruz. Ýstiyoruz ki modern tarýmý bütün çiftçilerimiz uygulasýn ve bol mahsul kazansýnlar, ürünlerini istedikleri pazarda satabilsinler. Þimdilerde sadece çiftçilerimiz kendilerine yetecek kadar ürün yetiþtirebiliyorlar. Ama modern tarým uygulamasý ile 1 dönümlük yerden 20 tonluk ürün elde etme imkaný doðuyor. Yaptýðýmýz örnek bahçelerle her zaman çiftçilerimize örnek olmaya devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Özkan, sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Çiftçilerimiz gelip yaptýðýmýz sýrýk domates tarlalarýmýz incelesinler çalýþmalarýmýz herke açýktýr. Sungurlu'nun kalkýnmasýný saðlamak için ana unsurun tarým olduðu unutulmamalýdýr. Ancak üreterek kalkýnabiliriz. Oturarak boþ laflar üreterek kalkýnamayýz. Mevcut arazi varlýðýmýzý arttýramayacaðýmýza göre dekardan aldýðýmýz geliri 100 TL'den 5000 TL'ye çýkartabilirsek o zaman tarýmsal kalkýnmayý saðlarýz. O zaman göç durur. O zaman çarsýda kepenkler kapanmaz. Sungurlu'da Tarýma gereken deðer acilen verilmelidir. Çünkü Sungurlu gün geçtikçe kan kaybetmektedir. Nüfus hýzla azalmakta ticaret hýzla daralmaktadýr. Ekonominin temelini Ziraat oluþturur."

11 SPOR 11 ÇORUMSPOR'UN GURURU Armutçu: Daha da güçleneceðiz Transfer döneminin bitimine az bir zaman kalmasýna raðmen Çorumsporbelki de önemli bir rekora imza atacak veya attý. Bu baþarýda ister beðenin, ister beðenmeyin mevcut yönetiminde katkýsý var. Kýrmýzý siyahlý takýmýn geçtiðimiz sezon devre arasýnda ve bu transfer döneminde tam 14 futbolcusu transfer oldu. 14 futbolcusu da amatör deðil, profesyonel takýmlara transfer oldu. Bu futbolcularýn tamamýnýn Çorumlu olmasý ayrý bir gurur kaynaðý olurken, il olarak Çorum'un önemli bir alt yapý potansiyelinede sahip olduðunun bir göstergesi oldu. ÝÞTE 14 FUTBOLCU Geçtiðimiz sezon Çorumspor formasý giyen futbolculardan 3 tanesi Alihan Ýdikut(Balýkesirspor), Tuncay Kýlýç(Göztepe), Onur Aksar(Adanaspor), PTT 1. Lig'e transfer olurken, 3 futbolcusu Ali Koçak(Bandýrmaspor), Samet Bayrak(Pazarspor), Serkan Ispanak (Gümüþhanespor) 2. Lig'e, 8 futbolcusuda Osman Bodur(Ç.Belediyepor), Erol Topaloðlu(Ç.Belediyespor), Muhammed Zahid Öztaþ(Ç.Belediyespor), Yasin Tüzün(Maltepespor), Yasin Özkarslý ( Derince Bld), Metehan Fýrat ve Gökhan Aksoy(Elazýð Bld) 3. Lig'e transfer oldu. YILLAR ÖNCE ALT YAPIYA ÝNANILSAYDI ÇORUMSPOR BORÇ BATAÐINA GÝRER MÝY DÝ? Çorumlu futbolcularýn bu gözardý edilemez baþarýsý aslýnda hemen þu soruyu da akýllara getiriyor. Yýllar önce Çorumspor'un alt yapýsýna inanýlsaydý,çorumspor þimdiki borç bataðýna düþer miydi? Bu sorunun cevabýndan rahatsýz olacak olanlar kýrmýzý siyahlý kulübü bu borç bataðýna sürükleyenlerdir.çorumspor'un kayyuma devredildiði genel kurulda hatýrlanacaðý üzere Çorumspor'a þu kadar paralar verdiðini, destekler verdiðini anlatanlar aslýnda Çorumspor'u bu sona hazýrlayanlardýr. Çünkü yine o dönemin baþýnda yapýlan bir toplantýda Çorumspor'da en az 7 Çorumlu futbolcuyu görmek istediðini ifade edenler bu sözlerini tekzip edercesine, nereye gittiðini sormadan hovardaca destek verip sonrada yeter artýk benden bu kadar diyerek kýrmýzý siyahlý kulübün sonunu hazýrlayandýr. BU YÖNETÝM TAKDÝRÝ HÝÇ MÝ HAK ETMÝYOR Çorumspor'un küme düþmesi nedeniyle baþarýsýz kabul edilen Rumi Ispanak ve yönetimi sezon sonunda bu kadar futbolcuya sahip çýkmalarý nedeniyle takdiri hak etmiyorlar mý? Kýzgýnlýklarýmýzý bir kenara býrakýp objektif olarak baktýðýnýzda küme düþen bir takýmdan 3'ü PTT 1. Lig'e, 3'ü 2. Lig'e ve 8'i ise 3. Lig'e tam 14 futbolcusu transfer yapýyorsa, ister kabul edin ister etmeyin, Çorumsporyönetiminde baþarýlý olduðunun resmi bir belgesidir. Oldukça zor bir süreçte görevi býrakmayan bu takýmý sezonun yarýsýnda çocukta bir çekiþmeden dolayý kýrmýzý siyahlý yönetime kýzýp aslýnda hýrsýný Çorumlu gençlerden çýkardýðýný bile anlamayan belediye yetkililerinden otobüs desteði dahi alamadan deplasmanlara götürerek maçlara çýkmasýný saðlayýpfutbolculara kendilerini gösterme þansý veren bu yönetim takdiri hiç mi hak etmedi? Elbette hatalarý var elbette yanlýþlarý olmuþtur ancak bu soruya elinizi vicdanýnýza koyarak cevap verin YÖNETÝM ÝÞ BAÞINDA YA ÇORUMLU NERDE Tüm bu zorluklara göðüs geren Çorumspor yönetimini inadýna kýrmýzý siyahlý takýmýn baþýnda yine sýkýntýlar ve zorluklar içerisinde Çorumspor'u Bölgesel Lig'de temsil etmesi için çabalýyorlar. Bu çabalara kimisi bir beklentileri var diye bakýyor, kimisi bir yerlerden bir þeyler bekliyorlar diye bakýyor. Bu düþünceye sahip kim varsaçorumspor kayyuma býrakýldýðýnda kimsenin sahip çýkmadýðýný hatýrlatmakta fayda var. 'Neme lazým, Çorumspor'a destek verip, birilerini kýzdýrmayayým önüme taþ koymasýnlar' düþüncesinin yaný sýra Çorumspor davasý bahane edilerek yalnýz býrakýlan Çorumspor'da beðenmediðiniz bu insanlar hiçbir þeyler yapmýyorsa da en azýndan ÇORUMSPOR'un adýný yaþatýyorlar. ADNAN YALÇIN Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, AtakumBelediyespor ile yapýlan hazýrlýk maçýný deðerlendirdi. Armutçu, AtakumBelediyespor maçýnda birçok futbolcularýndan yoksun oynadýklarýný fakat maçta oynayan gençlerin mücadelesini çok beðendiðini söyledi. "Oyunun kontrolü AtakumBelediyespor'un elinde olmasýna raðmen, Atakum maçýnda eksik futbolcularýmýza raðmen gençlerimizin mücadelesi çok iyiydi. Bu maç eksikliklerimizi görmemiz açýsýndan da iyi oldu. Karþýlaþmada oynamayan futbolcularýmýzýn katýlýmý ile hazýrlýk maçlarýnda daha iyi olacaðýz. Fizik kondisyon çalýþmalarýmýzý tamamladýk þimdi lig maçlarýna kadar taktiksel çalýþmalara aðýrlýk vereceðiz ve lige kadar çok iyi duruma geleceðimizi düþünüyorum" dedi. DÝÐER YABANCI TRANSFERÝMÝZDE GELDÝ Senagalli futbolcu Muhammed'in transferinden sonra transferde yabancý transferine devam eden Ýskilip Belediyespor dün Nijeryalý bir futbolcuyu daha Ýskilip'e getirdi. Prensip anlaþmasýna varýlan Nijeryalý Habip Aluma'nýn yapýlacak son görüþmenin ardýndan bugün çalýþmalara baþlamasý bekleniliyor. KAYSERÝ ERCÝYESPOR'UN A2 TAKIMI ÝLE HAZIRLIK MAÇI ALINDI Yeni sezon çalýþmalarý kapsamýnda ilk hazýrlýk maçýný geçtiðimiz cumartesi günü Samsun ekibi AtakumBelediyespor ile gerçekleþtiren Ýskilip Belediyespor ikinci hazýrlýk maçýný Kayseri Erciyespor A2 takýmý ile yapacak. Karþýlaþmanýn 6 Eylül Cuma günü yapýlmasýnýn planlandýðý açýklandý. ADNAN YALÇIN Habib Alouma'da Ýskilip'te Oto Drag yarýþmalarý yine nefesleri kesti Çorum'da HÝTOK'un düzenlemiþ olduðu Oto Drag Yarýþmalarý geçtiðimiz hafta sonunda AkkentToki Yolunda gerçekleþtirildi. Toplam sekiz kategoride yapýlan yarýþmaya 41 yarýþmacý katýlýrken Çorum'dan katýlan yarýþmacýlarýn yaný sýra Ankara, Samsun, Yozgat, Tokat, Amasya, Kýrýkkale'den gelen yarýþmacýlarýn zevkli mücadeleleri izleyenlere zevkli anlar yaþattý. Akkent TOKÝ Yolu üzerinde düzenlenen yarýþmalara Çorum'luizleyiciler büyük ilgi gösterirken, üç bin civarýndaki izleyiciler yarýþmalarý son anýna kadar izlediler. Özellikle 6. Kategori de Turbolu ve NOS( NitroOXide) lu araçlarýn mücadelesi izlemeye deðerdi. 500 HP lik araçlar gerek motor sesleri gerekse süratleri ile adrenalini üst noktalara taþýdý. 8. Kategori ScriccoCup'ta ise WolksvagenScricco araçlar yarýþtý. BRC Otogaz Sistemleri Sponsorluðunda yapýlan ScriccoCup'ta BRC LDI takýlý araçlar dikkat çekiciydi. Benzine göre %45 yakýt tasarrufu saðlayan bu sistem ayrýca benzine göre %5 güç artýþý saðlýyor. BRC Racing Team olarak yarýþan yarýþmacýlar bu kategoride 2 kupa aldýlar. Oldukça zevkli ve mücadeleli geçen yarýþmalar sonunda dereceye girenlere kupalarý verildi. Dereceye giren yarýþmacýlarýn isimleri þöyle: 1. Kategori: CC: Mustafa Uzlaþan(Çorum), Dilek Ötün(Çorum) 2. Kategori: CC: Samet Albayrak(Samsun), Fikret Dükenci, Fatih Demir(Samsun) 3. Kategori: CC: Kadir Uras(Ankara), Mehmet Emin Gül, Recep Çevik 4. Kategori: CC: Recai Kahraman(Samsun), Mert Can Özmen(Ankara), Serkan Bektaþ(Ankara) 5. Kategori: CC: Sefa Kaya(Ankara), Recai Kahraman(Samsun), Sefa Bektaþ(Ankara) 6. Kategori: CC Üstü: Ziya Ayanlar(Ankara), Yasin Kara(Ankara), Ýsmail Dirgen(Ankara) 7. Kategori 4Çeker(4*4): Davut Aras(Tokat),Þahin Arslan(Çorum), Yakup Caba(Çorum) 8. Kategori(ScriccoCup): Ramazan Oraklý(Ankara), Ümit Yayla(Merzifon), Osman Kaya (Çorum) SPOR SERVÝSÝ Bir dönem Çorum Belediyespor baþkanlýðý için adý geçen Ýskilipli iþadamý Mehmet Mustafa Avþar tarafýndan Ýskilip'e kazandýrýlan HabibAlouma takýmla beraber ilk idmanýna dün akþam çýktý Sezon baþýnda kadrosunda 2 siyahi futbolcu oynatmak isteðini dile getiren Ýskilip Belediyespor yönetimi bu futbolcularý prensipte anlaþarak Ýskilip'e getirdi. Geçtiðimiz günlerde prensipte anlaþtýðý Senegalli futbolcu Muhammed'i ilçeye getiren mavi beyazlý yönetim þimdide 20 yaþýndaki Nijeryalý futbolcu Habib Alouma'yý renklerine baðladý. Ýskilip'e yeni transferlerinden Aloumasað ve sol açýk pozisyonunda oynuyor. SPOR SERVÝSÝ Kýrmýzý siyahlýlar Güneþle çalýþtý Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) mücadele edecek olan Çorumspor lig hazýrlýklarýný dün yaptýðý tek antrenman ile sürdürdü. Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlan çalýþmada hafta sonunda Ýzmir'e giden teknik direktör Sunay Güneþ'te katýldý. Antrenmanda taktik çalýþmalar ön plana çýkarken kýrmýzý siyahlý yönetimin anlaþmaya vardýðý yeni transferlerde antrenmana katýldý.çorumspor'un dünkü çalýþmasýnda yeni transferlerdençankýrýspor'da profesyonel kadrosunda 1994 doðumlu Abdurrahman Veli Akça orta sahada oynuyor. Zonguldak Kömürspor'da forma giyen 1995 doðumlu Oðuzhan Küçüker, Zeytinburnu Yýldýzspor'dan1991 Doðumlu orta saha oyuncusu Batuhan Bayrak ve Çankýrýspor'da profesyonel olarak forma giyen 1994 Doðumlu Hüseyin Gültikçi yer aldý.öte yandan kýrmýzý siyahlýlarýn diðer anlaþmaya vardýðý isim Kayseri Kocasinan Þimþekspor'danforvet Harun Çetin'in bugün yapýlacak antrenmana çýkmasý bekleniyor. Çetin, geçtiðimiz sezon Bal Liginde 27 maçta 6 gole imza attý Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý tek antrenman ile yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecekler. ADNAN YALÇIN

12 Tuncaylý, U17 Milli Takýmý, Portekiz'i 2-0 yendi Göztepe formasýný giyen Çorumlu futbolcumuz Tuncay Kýlýç'ýn kadrosunda yer aldýðý U17 Milli Takýmýmýz, Ýngiltere'de düzenlenen St.Georges Park Turnuvasý'ný galibiyetle kapadý. Milliler son maçýnda Portekiz'i 2-0 yendi. Birmingham'daki Lboro Stadyumu'nda oynanan karþýlaþmada gollerimi 22. dakikada Okan Çelik ve 54. dakikada Sabit Hakan Yýlmaz attý. Turnuvada oynanan günün diðer maçýnda ise Ýtalya, Ýngiltere'yi 2-1 maðlup etti. Futbolda, kaleciler, golcüler ve diðerleri vardýr dedik! 26 Temmuz tarihli spor sayfamýzda manþetten verdiðimiz haberimizde Çorum Belediyespor'un 2. Lig patentli transferler yaptýðýný söyleyerek transfer komitesinde özellikle Genel Kaptan Hamit Iþýk'ýn aracýlýðýyla bu transferlerin yapýldýðýný belirttik ve kutladýk. Ancak 2. Lig kariyerli Vedat Aþkan, Nedim Köseoðlu, Buðra Erdoðan, Mehmet Akif Tatlý ile iyi transferler yaptýðýný ancak futbolun gerçeði 'Atanýn ile tutanýn iyi olacak' felsefesini bir türlü Belediyespor yönetimine kabul ettiremedik. Yeni transferlerden Emir ve Kývanç'ýn yeterli golcüler olmadýðýný, kaleci olarak maç kurtaracak bir kaleci alýnmasý gerektiðini hazýrlýk maçlarýný izlemezsekte yönetimden bazý isimlerle bire bir diyaloglarýmýzda söyledik. Kaleci ve golcüler dýþýndaki futbolculara haksýzlýk yapýyor muþuz gibi gözükse de, iþin doðrusu, hiç de öyle deðil. Futbolun inkar edilemez gerçeðini kanýtlamak için Türk futbolundan; Schumacher -Aykut, Simoviç -Tanju, Taffarel-Hakan Þükür, Volkan -Alex, Muslera- Burak Yýlmaz örnekler verdik. Futbolda, þampiyon olmak istiyorsan, golcün ve Baþkan moralsiz ayrýldý Yeni sezona iddialý bir takým ve 2. Lig hedefi ile baþlayan Çorum Belediyespor'undeplasmanda oynadýðý Orhangazispor maçýný Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'de izledi. Ligin ilk maçýnda takýmýný yalnýz býrakmak istemeyen baþkan Gül, protokol tribününde yerini alýrken maça erken gol ile baþlayan Belediyespor baþkaný bir hayli umutlandýrmýþtý. Ancak maçýn henüz 10. Dakikasýnda beraberlik golü ve 34. Dakikada rakibin öne geçtiði gol baþkan Gül'ün moralini bir hayli bozarken, ikinci yarýda gol bulamayan ve sahadan 2-1 maðlup ayrýlan Çorum Belediyesporlu futbolcular baþkanýn stattan moralsiz ayrýlmasýna neden oldu. ZEKÝ GÜL FACEBOOK'TAN ÝSYAN ETTÝ Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, üzgün ayrýldýðý Orhangazispor maçý sonrasýnda facebook futbolcularýna isyan etti. Facebook sayfasýnda Orhangazispor maçý yenilgisini deðerlendiren Belediyespor baþkaný futbolcular için þu ifadeleri kullandý "Tüm aileyi merak ettirecek þekilde kelle koltukta yolculuklar yap, aylardýr futbol takýmý ile yat kalk ruhsuz bir oyunla yenil.herkes ayaðýný denk almalýdýr.ýlk maç ölçü olmaz ama bu sene sabrýmýz geçen seneki kadar yok" dedi. ADNAN YALÇIN Özbað'da izledi Çorumspor'un eski teknik Direktörlerinden Sedat Özbað'daÇoruýmBeleiyespor'unOrhangazispor ile oynadýðý ilk lig maçýný izledi. Bursa'da yaþayan Sedat Özbað, hem geçtiðimiz yýl çalýþtýrdýðý Orhangazispor'u hem Çorum Belediyespor'da oynayan eski öðrencilerini izlemek için tribünde yerini aldý. Eski Çorumspor teknik direktörü maçý pür dikkat izlerken, Çorum kafilesinde yer alan yakýn dostlarý basýn mensuplarýný ve Belediyespor'da oynayan eski öðrencilerini de görme imkaný bulduðunu bundan da büyük mutluluk duyduðunu ifade etti. Belediyespor'da yenileme çalýþmasý yapýldý Orhangazispor maðlubiyeti ile morallerin bozulduðu Çorum Belediyespor'da dün yenileme antrenmaný yapýldý. hangazispor maçýnda oynamayan ve antrenman eksiði bulunan futbolcularýn katýldýðý antrenmanda hafif bir çalýþma gerçekleþtirilirken kýrmýzý siyahlýlar bugün saat 16.00'da Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacaðý antrenman ile gelecek hafta evinde konuk edeceði SancaktepeBelediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný baþlatacak. ADNAN YALÇIN kalecin çok kaliteli, mümkünse, en kalitelisinden olacak. Oysa Çorum Belediyespor transfer komitesi Nedim, Mehmet Akif Tatlý, Vedat ve Buðra ile heveslendirdiði taraftarýný kaleci ve golcü transferi konusunda hayal kýrýklýðýna uðrattý. Günümüz futbolunda, tabi ki hem kalecisi, hem golcüsü kaliteli olan her takým kesin þampiyon olamýyor. Ancak futbolda, þampiyonluk kazanmýþ hemen hemen her takýmýn, çok iyi bir kalecisi ve çok iyi bir golcüsü vardýr. ADNAN YALÇIN Kýlýç: Beklemediðim sonuç, maðlubiyet sürpriz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, Orhangazispor maçýnýn deðerlendirmesini yaptýðý açýklamasýnda maðlubiyetin sürpriz olduðunu söyledi. Kýlýç, demecinde þunlarý söyledi "Bu hafta deplasmandaorhangazispor ile oynadýðýmýz maçta alýnan maðlubiyet beklemediðim bir sonuç oldu. Alýnan maðlubiyet bizim için sürpriz oldu. Hazýrlýk dönemi iyi geçti. Takým tam olarak maça hazýr durumdaydý, basit hatalarla yenen basit goller sonucunda sürpriz bir þekilde maðlup olduk. Maça iyi baþladýk ve golü bulduk, golden sonra takým olarak kazanma arzusunda yaptýðýmýz ataklarý iyi deðerlendiremedik ve bulduðumuz gol pozisyonlarýndan sonuç alamadýk. Rakip takým ise yaptýðý ataklarda basit hatalarýmýzý iyi deðerlendirdi ve yediðimiz basit gollerle maðlup olduk. Oyundan memnunum ama sonuç hayal kýrýklýðý, beklemediðim bir sonuç oldu üzgünüm. Alýnan maðlubiyeti ilk maçýn verdiði stresten kaynaklandýðýný sanýyorum. Takýmýma güveniyorum. Futbolcularým yetenekli ve becerikli oyuncular. Biz her zaman söylediðim gibi hedefi olan bir takýmýz. Bizim gücümüz bu deðil. Benim futbolcularým gerçek güçlerini ortaya koyduklarýnda yenemeyecekleri bir takým yok. Orhangazispor maçýný unuttuk bundan sonraki maçlarýmýzý düþünüyoruz. Takýmýmýzýn gerçek gücünü göreceksiniz. Bu hafta yapacaðýmýz çalýþmalarla önümüzdeki maçlara iyi hazýrlanacaðýz. Yaptýðýmýz hatalarýmýzý ve eksikliklerimizi hazýrlýk dönemimizde gidermeye çalýþacaðýz. Hafta sonu kendi saha ve seyircimiz önünde takýmýmýzýn gerçek gücünü ortaya koyarak taraftarýmýza iyi maç izleteceðiz. Çorum olarak takýma güvenlerinin devam etmesini istiyorum. Biz iddialý takýmýz Çorum halký beklediði baþarýyý kýsa sürede görecek ve halkýmýzla hep birlikte takýmýmýzýn baþarýsýný göreceðiz" dedi. SPOR SERVÝSÝ Acemiler mangasý Çorum belelediyespor ligin ilk hafta karþýlaþmasýnda Bursa temsilcisi Orhangazispor ile deplasmanda yaptýðý ilk maçýný 2-1 maðlup kapatarak lige moralsiz baþladý. Ligin ilk maçýnda teknik heyet tabiri caiz ise, elleri ile Sportmence rakibine 3 puaný hediye etti. Kadronun saha diziliþi, oyuncu deðiþiklikleri acemice yapýlan hatalarla doluydu. Maçýn ilk 5. dakikasýnda deplasman da galip duruma geçerek sanki Çorum belediyespor maçý farklý kazanacak görüntüsü verirken, duran bir top savunma ve kaleci hatalarý ile birlikte beraberlik golünü kalesinde gören belediyespor üstünlük sayýsýný ararken yine kaleci ve savunma hatalarý zincirinde 2. Golü kalesinde bularak rakibini bir anda umutlandýrdý. Teknik direktör Halit Kýlýç maçý lehine çevirme adýna yaptýðý hamleler ise tersine tesir ile maðlubiyette büyük rol oynadý. Orta alanda Furkan, Oðuzhan ikilisi hiçbir varlýk gösteremediler. Savunma ise tam evlere þenlik. Ne bir kademe anlayýþý nede bir rakip ataklarýný kesecek futbol sergileyemediler. Rakip Orhangazi ise, Belediyespor'un bu zaaflarýný çok iyi analiz ederek belki de ligin tarihi farkýný Çorum belediyespor karþýsýnda kaçýran taraf oldu. Rakip Belediyespor karþýn da 2 gol bulurken, 2 þutuda direkte patladý. Karþýlaþmanýn 2. Yarýnda büyük bölümünde rakip Orhangazispor, Belediyespor savunmasý az adamla yakalayarak tehlikeli pozisyonlarý buldu. Þayet ev sahibi ekibin ileri uç elemanlarý biraz becerikli olsalar idi Belediyesporlig'in ilk maçýnda farklý maðlubiyet ile Çorum'un yolunu tutardý. Bir köþe yazýmda Belediyespor da Oðuzhan Yalçýn istekli oynar ise, Belediyespor ilk maçýndan puan ile döneceðini iddia etmiþtim. Ancak Oðuzhan Yalçýn ve Furkan birbirlerinin ayný stilinde olan futbolcular, bu iki futbolcu asla yan yana oynamalarý mümkün deðil. Oðuzhan Yalçýn orta alanda takýmý yönlendirecek þef gibi olmasý gerekirken, aksine sahada sefilleri oynadý. Acaba teknik patron Kýlýç Orhangazispor karþýnda seçtiði ilk on bir takýmýna kaç yýldýz verir! Orhangazispor karþýlaþmasý baþtan sona hatalar zinciri ile doluydu. Maðlup bir takým gerekirse 2 forvet ile gol armasý gerekirken, kenar yönetim takýmdan forvet çýkarýp oyuna forvet dahil edecek kadar bilgi sahibi olduðunu gösterdi(!) Çorum Belediyespor kalesinden ileri uç futbolcusuna kadar her alanda basit hatalar yaptý. Bunun da bedelini aðýr ödedi. MAÐLUBÝYET. Maç öncesi Belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül futbolcular ile yaptýðý toplantýda bazý tavsiyelerde bulundu. Demekki bu tavsiyeler futbolcularýn bir kulaðýndan girip öbür kulaklarýndan çýkmýþ. Futbolcu alacaklarý da maç öncesi ödeme yapýldý. Peki Beleidyespor da ne eksik idi. Eksik olan kazanma hýrsý idi. Bir komutan eðer savaþ kazanmak istiyor ise, yola savaþý kazanacak askerler ile yola çýkar. Ancak bir futbol takýmý da eðer puan yada puanlar kazanmak isterse bir bütün olarak maçý kazanmak için tüm gücü ile terinin son damlasýna kadar saha içinde mücadele eder. Ama bu kazanma hýrsýný belediyespor da olmadýðýný gözlemledim. Çorum belediyespor þayet hedefini þampiyonluk olarak belirledi ise, ki bu yönde demeçler verdiler, çok iyi bir kaleci ve çok iyi birde golcü oyuncuya ihtiyacý var. Diðer yandan Gelecek hafta yapýlacak olan Sancaktepe spor maçýnda alýnabilecek bir beraberlik bile Halit Kýlýç'ý istifanýn eþiðine getirecektir. Elbette belediyespor yönetimi yapýlacak olan yönetim kurulu toplantýsýnda alýnan bu maðlubiyetin de hesabýný da birilerine soracaktýr. Orhangazispor maçýnda belediyespor takým halinde tam bir acemiler mangasý görüntüsü sergiledi.belediyspor oynadýðý futbol ile maðlubiyeti hak etti. Yatsýn kalksýn Orhangazispor'unforvetlerine dua etsin. Kaçýrdýklarý goller için yoka ilk hafta Belediyespor için skor olarak unutulmayacak bir maç olurdu. Unutmayýn ki o giydiðiniz forma Çorum ilini temsil ediyor. Bir de eskiden beri spor basýnýnda Çorumlu futbolcu yazýp çizildi Pazar günün Orhangazispor maç kadrosunda 10 isim Çorumlu idi. Bunlarýn 7'si forma giyen isimlerdi?

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı