BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD."

Transkript

1 MAYIS - TEMMUZ Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD dan üyelerine Mardin gezisi 1. Enerji Yönetimi Yar flmas n n ödül töreni 5 Kas m da yap lacak STK lar BUS AD n tecrübesinden faydalanmak istiyor BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD.

2 May s-temmuz 2014 Say : 130 Günal Baylan (Baflkan) Selim Tar k Tezel (Baflkan Yard mc s ) Tuncer Hatuno lu (Baflkan Yard mc s ) Halit Cem Çak r (Baflkan Yard mc s ) Ali hsan Türkmen (Sayman) Ahmet Özkayan (Üye) Ali Türkün (Üye) Erdal Elbay (Üye) Ergun Hadi Türkay (Üye) Hakan Oktar (Üye) Nefle Y ld r m (Üye) fiükrü Erdem (Üye) Zeki Erdal fiimflek (Üye) Günal Baylan Oya Yöney Halit Cem Çak r Seyit Ersöz Günal Baylan Selim Tar k Tezel Tuncer Hatuno lu Halit Cem Çak r Ali hsan Türkmen Ergun Hadi Türkay Yap m / Bas m Matbaac l k ve Tan t m Hizmetleri A.fi BAfiKAN IN MEKTUBU Günal Baylan 06 Türkiye nin 12. Cumhurbaflkan halk n oylar yla seçilen Erdo an oldu 08 BUS AD Ödülleri 20. y l nda da zirvedekilerin ellerinde yükseldi 14 Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri Mardin e kültürel gezi gerçeklefltirdi 22 Düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda uzun süre yol almak art k mümkün de il 24 MAKALE Celal Beysel SÖYLEfi Hüseyin Karabacak 32 MAKALE Bahad r Kalea as 34 MAKALE Ahmet Altekin 36 M ZAH Ahmet Altekin Bar flç Ajans ve Rota Ofset Rota Bar flç A.fi. nin markalar d r.

3 48 BAfiKAN YARDIMCISINDAN çal flma hayat na daha çok kat l m yla Tuncer Hatuno lu geliflir 50 BAfiKAN YARDIMCISINDAN 62 Türkiye rotas n Avrupa Birli i nden Cem Çak r baflka bir yöne kesinlikle çevirmemeli 51 BUS AD enerjiyi do ru 63 Küresel çevre felaketini önlemek yöneten üye iflletmeleri 5 için hepimizin yapabilecekleri var Kas m da ödüllendirecek 64 Bas n n özgür olmad bir 38 SÖYLEfi Ersin Yaz c Turquality program ile Türkiye, her sektörde global 54 faydalanmak istiyor 58 BUS AD üyeleriyle birlikte 58 toplumda ne yaz k ki demokrasiden söz edilmez 42 MAKALE daha güçlü Ahmet Özenalp 59 Türkiye de ekonomi ile siyaset 44 SOSYAL birbirinden ayr lmaz bir bütün SORUMLULUK 60 Rekabet ifl hayat nda kaliteyi 46 MAKALE art r r, Haks z rekabet ise fierif Ar ekonomiyi bozar 61 Türkiye ekonomisi kad nlar n 81 markalar n yaratacak 54 fiirketlerde Araflt rma-gelifltirme ile Yenileflim Nas l Tetiklenir ve 66 ÜYELERDEN HABERLER 81 KÜLTÜR-SANAT Yönetilir? 56 Kurumsal Yönetim Uzmanl k Grubu, Yöney ile fikir al flveriflinde bulundu Sivil toplum kurulufllar BUS AD n tecrübesinden 60

4 Baflkan n Mektubu Günal Baylan Yönetim Kurulu Baflkan Küresel büyümedeki toparlanma ile birlikte küresel para politikalar na dair belirsizliklerin azalm fl olsa da halen tam olarak ortadan kalkmad n ; orta vadede mali disiplini kal c hale getirecek yap sal reformlar n yap lmamas halinde; düflük büyüme, yüksek iflsizlik oran, yüksek kur ve yüksek enflasyonun daha uzun seneler hep gündemimizde olaca n söyleyebiliriz. Temel para ve maliye politikalar n her gün tart flarak bir sonuç elde etmeye çal fl yoruz. Bu eforu, yap lacak yap sal reformlar n oluflmas için bask olarak kullanmam z gerekir. Kronik yap sal sorunlar m z var. Bunlar ötelemekten baflka gayret gösteremiyoruz. Merkez Bankas bugüne kadar ekonominin di er aktörleriyle koordineli bir flekilde ad m atmay sadece mikro konularda yapt, para politikas nda ba ms z olma tak nt s yüzünden sanayi ve üretimle makro konularda sürekli anlaflmazl a düfltü. ç tasarruflar art rmak veya üretimin ithalata dayal yap s n yerli girdilere yöneltmek gibi yap sal reform yap lam yorsa o zaman tek çare büyüme h z n düflürmektir. Yap sal reform yapamaman n maliyeti daha yavafl büyümek olacakt r. Bunun sonucunda ise iflsizlik ile bafllayan birçok baflka sosyolojik sorun karfl m za ç karacakt r. Vergi sisteminin dolayl vergilere dayal olmaktan ç kar l p dolays z vergilere a rl k veren bir yap ya dönüfltürülmesi gerekir. fiirketlere haks z avantaj sa layan yüksek derecedeki kay t d fl l k ortam ortadan kald r lmal d r. Türkiye nin gelece i aç s ndan oldu u kadar, ekonomisine de katk koyacak e itim sisteminin köklü olarak de ifltirilmesi gerekmektedir. A r ve siyasal bask ya aç k olarak çal flt ndan flikayet etti imiz adalet sistemini, kaliteyi de art racak biçimde ve siyasal etkilerden ba ms z k l nacak flekilde yap land rmal y z. Her türlü tasarrufu teflvik, üretimin ithalata dayal yap s n yerli girdilere yöneltmek için yap lacak ulusal sanayi stratejileri, buna ba l çat projeler ve bunlar n kümelenmesiyle desteklenen ifl dünyas çok önemlidir. Gelir eflitsizli ini azaltacak bölgesel politikalar, hedeflerimize ulaflmam za yard mc olacakt r. Kalk nma modeli için örnek almak istedi imiz Güney Kore yi yakalayabilmemiz için toplumun her bireyinin buna haz r, arzulu ve sab rl olmas gerekir. Siyasilerimizin de bu arzuyu yönetecek ve destekleyerek birlik ve beraberli i bu noktada birlefltirecek yap da olmas gerekir. Özlenen gelece imiz için art k bireylerin ve siyasi yap n n bu çerçevede kendini yap land rmas gerekti ine inan yorum. Sayg lar mla 04 Bak fl 130

5 1. Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk 2. Cumhurbaflkan smet nönü 3. Cumhurbaflkan Celal Bayar 4. Cumhurbaflkan Cemal Gürsel 5. Cumhurbaflkan Cevdet Sunay 6. Cumhurbaflkan Fahri Korutürk 7. Cumhurbaflkan Kenan Evren 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel 10. Cumhurbaflkan A. Nejdet Sezer 11. Cumhurbaflkan Abdullah Gül 12. Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an Türkiye nin 12. Cumhurbaflkan halk n oylar yla seçilen Erdo an oldu Türkiye Cumhuriyeti nin 12. Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an oldu. Balkon konuflmas nda, ülkenin ortak de erlerine vurgu yapan ve gelece i parlak yeni bir Türkiye infla etmek istedi ini söyleyen Erdo an a sivil toplum örgütlerinin ortak mesaj ; Demokratikleflmenin önündeki engelleri kald r n ve uzlaflmac bir tav r sergileyin oldu. Türkiye pefl pefle yap lacak üç seçimlik maratonun birinci etab n 30 Mart'ta, ikinci etab n 10 A ustos ta geride b rakt. Üçüncü etap ise Haziran 2015'te yap lacak milletvekilli i genel seçimleri ile tamamlanacak. 06 Bak fl 130

6 Halk ilk kez Cumhurbaflkan n seçti Yerel ve genel seçimler için usulkaideler aç s ndan de iflen bir durum olmamakla birlikte Cumhurbaflkanl için halk ilk kez sand k bafl na gitti. Ekmeleddin hsano lu ve Selahattin Demirtafl ile girdi i yar fl ilk turda yüzde 51.8 oy oran yla kazanan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye nin 12. Cumhurbaflkan oldu. Rakipleri; CHP ve MHP baflta olmak üzere dokuz partinin ortak aday Ekmeleddin hsano lu yüzde 38.4, HDP nin aday Selahattin Demirtafl ise yüzde 9.8 oy ald. Yeni bir istikbali infla etmek istiyorum Her seçim baflar s ndan sonra geleneksel hale gelen balkon konuflmas n yapan Recep Tayyip Erdo an, ortak de erlere at fta bulunarak, Biz hepimiz ayn vatan topraklar nda yafl yoruz. Milletimiz bir, bayra m z bir, vatan m z bir, devletimiz bir dedi ve flöyle konufltu: Siyasi görüfllerimiz farkl olabilir, yaflam tarzlar m z, inançlar m z, mezheplerimiz, de erlerimiz, etnik köken ve dillerimiz farkl olabilir. Ama biz hepimiz bu ülkenin evlatlar y z. Hepimiz bu ay-y ld zl bayra n alt nday z. Müslüman, Musevi, Hristiyan de il, Türkiyeli vard r. Alevi, Sünni de il, Türkiyeli vard r. Kürt, Arap, Laz de il, Türkiyeli vard r. Rum, Ermeni'den önce Türkiyeli vard r. Bugünden itibaren, yeni bir toplumsal uzlaflma anlay fl yla farkl l klar m z de il, ortak de erlerimizi öne ç kararak, yeni bir istikbali infla etmek istiyorum. Bu seçimde tek kaybeden; statüko olmufltur Erdo an, balkon konuflmas n ak ldan ziyade kalbinden gelen kelimelerle yapt n da vurgulayarak, Bu seçimin ma lubu yoktur. Milletimiz için de bu seçimin kaybedeni yoktur. Kaybeden var; statüko kaybetmifltir. Vesayet bugün en büyük ma lubiyetini yaflam flt r. Kirli siyaset ve siyaset d fl güç odaklar bugün ibretlik bir ders alm flt r. nan yorum ki muhalefet bugünden itibaren politikalar n gözden geçirecek ve yeni Türkiye'ye yak flan bir muhalefet tarz geçerli olacakt r dedi. Güncel Milli gelir, dönemimizde üç kattan fazla artt Ortaya ç kan sonucun, uzlaflman n tepede de il, parti üst yönetimlerinde de il, tabanda olmas gerekti ini net biçimde ortaya koydu unu anlatan Cumhurbaflkan Erdo an, Unutmay n 2002 y l sonunda 230 milyar dolar milli gelirle yola ç kt k. fiimdi üç kattan fazlas yla 820 milyar dolara ulaflt k. IMF'ye 23,5 milyar dolar borçla devrald k, borcu s f rlad k. fiimdi IMF'ye 5 milyar dolar borç verece iz. Merkez Bankam z adeta boflalt lm flt. 27,5 milyar dolar, flimdi ise kasas nda 133 milyar dolar var diye konufltu. Yeni bir Türkiye kuruluyor Erdo an flöyle devam etti: Bugün k rg nl klar unutma, küslükleri elimizin tersiyle itme günüdür. Bugün zihnimizdeki bariyerlerden ar nma, ön yarg lardan kurtulma, dayat lm fl korkulardan s yr lma günüdür. Bugün yeni bir Türkiye kurulurken yeni bir bafllang ç yapman n kap lar n aralama günüdür. Beklentimiz; demokratikleflmenin önündeki engellerin kald r lmas Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i (BUS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan, ilk kez halk n oylar yla Cumhurbaflkan seçilen Recep Tayyip Erdo an a yeni görevinde baflar lar diledi. Bursa ifl dünyas olarak yeni Cumhurbaflkan ndan öncelikli beklentinin; demokratikleflmenin önündeki bütün engelleri kald rmas ve toplumda son dönemde artan kutuplaflman n bertaraf edilmesi oldu unu anlatan Günal Baylan, siyasi partiler aras nda beklenen diyalogun kurulabilmesi noktas nda da Erdo an dan yol gösterici ve uzlaflt r c bir tav r beklediklerini vurgulad. BUS AD elinden gelen katk y vermeye haz r Partiler üstü bir makam olan Cumhurbaflkanl kurumunun, toplumun bütün kesimlerine eflit mesafede olmas gerekti ini anlatan Baylan, Türkiye nin özledi i gelece e, ancak tüm kurallar yla iflleyen demokrasi sayesinde ulaflabilece ine dikkat çekti. BUS AD Baflkan Günal Baylan, Türk ifl dünyas n n en köklü kurumlar ndan BUS AD da, ülkemizde demokrasi kültürünün yayg nlaflmas, siyasi istikrar, refah ve huzur ortam n n geliflmesi için elinden gelen katk y, bu zamana kadar oldu u gibi bundan sonra da gösterecektir dedi. 07 Bak fl 130

7 BUS AD Ödülleri 20. y l nda da zirvedekilerin ellerinde yükseldi BUS AD, baflar y bu y l da taçland rd. Derne in marka etkinliklerinden olan BUS AD Ödülleri nin 20. si, düzenlenen görkemli törenle sahiplerine verildi. Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne Murat Orhan, Özel Baflar Ödülü ne Hasan Aslanoba, Meslek Ödülü ne Süleyman Akç nar, E itim ve Kültüre Destek Ödülü ne ise Muazzez lmiye Ç lay k görüldü. BUS AD 2013 Y l Ödülleri düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) marka etkinliklerinden olan ve bu y l 20. si gerçeklefltirilen törende, Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü Orhan Holding Yönetim Kurulu Baflkan Murat Orhan a, Özel Baflar Ödülü Aslanoba G da Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Aslanoba ya, Meslek Ödülü Mapfre Genel Sigorta Bölgeler Direktörü Süleyman Akç nar a, E itim ve Kültüre Destek Ödülü ise Sümerolog Muazzez lmiye Ç a verildi. Törene kat lamayan Ç n ödülünü brahim Okur ald. Güçlü sivil toplum demokrasiyi de güçlendirir Bursa ifl dünyas n n önde gelen isimlerini bir araya getiren ve Ziraat Bankas n n sponsor oldu u Almira Otel deki ödül töreninin aç l fl konuflmas n BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan yapt. 36. y l nda gücünü üyelerinden alan ve Türkiye nin önde gelen sivil toplum kurulufllar ndan olan BUS AD n; Bursa sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün sürdürülebilir kalk nmas ile sosyal ve kültürel yaflam n n gelifltirilmesi için çal flt n belirten Baylan, güçlü bir sivil toplumun demokrasiyi de güçlendirdi ini kaydetti. Gelecek, kararl kifliler için gelecek Konuklarla, merhum Do an Ersöz baflkanl ndaki BUS AD Yönetim Kurulu nun, 20 y l önce Biz Kararl y z bafll ile Olay gazetesine verdi i ilan n küpürünü paylaflan Baylan, söz konusu ilandan flu bölümü aktard : Bizler seçim ekonomisi de il, Türk ekonomisini sürekli canl ve sa l kl yaflatacak çözümler istiyoruz. Bu iste imize ifllerlik kazand rmak için de yat r mlar m z göz önünde bulundurarak, gelece e yönelik projelerimizden vazgeçmeden, psikolojik etkenlere yenilmeksizin, hükümetin gerçekçi ve cesaretli kararlar almas nda yönlendirici olmal y z. Bu aflamada siyasi liderlerin, partiler üstü platformda yan yana gelmelerini yararl bir ad m olarak önermekteyiz. Ayr ca tüketim toplumu haline gelen Türkiye de sanayici ve ifladamlar olarak daha tutumlu yaflamaya yönelmek, kendimizin ve ülkemizin ç kar nad r. Bu ifl olmayacak demek kolayc l kt r. Aflaca z, çünkü istiyoruz demek kararl l kt r. Gelecek, kararl kifliler için gelecektir Yap sal sorunlar m z hala dikkate al nm yor Türkiye nin ekonomik anlamda 2001 krizi sonras al nan tedbirlerle çok daha iyi bir pozisyona geldi ini anlatan Baylan, fakat o günden 08 Bak fl 130

8 BUS AD Ödülleri bugüne devam eden ve ülkeyi hedeflerine daha çabuk ulaflt racak baz yap sal sorunlar n ise hala dikkate al nmad n ifade etti. Ekonomik kalk nman n sadece iktisadi geliflme olarak de erlendirilmemesi gerekti ini, demokraside iyileflme yap lmadan, piyasa ekonomisinde fleffafl k ve rekabeti getirmenin mümkün olmad n anlatan Baylan, ifl dünyas n n en önemli sorunlar ndan birisi olan mesleki e itim ile ilgili yap lmas gerekenlere de dikkat çekti. Baylan, Hem ifl gücünün, hem de çal flanlar m z n ortalama e itim düzeyi düflük Mesleki bilgi ve donan m olmayan, e itim düzeyi düflük bir ifl gücü profiliyle ilerlemeye çal fl yoruz. E itim ve e itici sisteminde yap lacak reformun en k sa zamanda ele al nmas n arzuluyoruz dedi. Genç kufla m z ülke kalk nmas na örnek olacak Güncel geliflmelerle ilgili görüfllerini de aç klayan Baylan, 1 y ldan k sa bir süreye s an olaylar n Türkiye nin h zla itibar kaybetmesine neden oldu unu anlatt. fl dünyas olarak bu görünüflün k sa sürede toparlanmas için önerilerimizin dikkate al nmas n istiyoruz diyen Baylan, H zla de iflen dünyada üretim yap s n n da de iflmesi gerekiyor. Ülke sanayisinin; bilgiye dayal, daha teknoloji a rl kl, daha katma de erli üretim alanlar na yönelebilmesi için BUS AD n e itimli genç kuflaklar n teflvik etmeliyiz. Çocuklar m z n buna haz r oldu unu biliyor, birinci kuflaktan da bu konuyu dikkate almas n diliyorum. BUS AD n genç kuflaklar n n ülke kalk nmas na örnek olaca na inan yorum diye konufltu. Her toplumun, kendi bireylerinin çal flma ve u rafllar nispetinde yükseldi ini, Yönetim Kurulu nun da bu fikirle baflar l ifl insanlar aras ndan bir seçim yapt n belirten Baylan, 2013 Y l BUS AD Ödülleri ne Murat Orhan, Hasan Aslanoba, Süleyman Akç nar ile Muazzez lmiye Ç n lay k görüldü ünü vurgulad. Günal Baylan n aç l fl konuflmas n n ard ndan ödüller, alk fllar eflli inde sahiplerine verildi. kinci kufla n da sorumlulu u büyük 2013 Y l Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne lay k görülen Murat Orhan, teflekkür konuflmas nda, kendisi gibi birinci nesilden bayra devralan ikinci kufla n, var olan baflar y daha da büyüterek sürdürülebilir k lma sorumlulu u tafl d n anlatt. Orhan, Bizim imkanlar m z daha fazla, farkl bir Türkiye de ifl yap yoruz. Ancak ayn zamanda dünya ile rekabet ediyoruz. Yani bizim de iflimiz kolay de il. Ülkemizin demokrasi, adalet, hukuk, ekonomi, e itim alanlar nda global standartlardaki baflar s gelecekte bizim baflar m z n temelini oluflturacak. Uluslararas sularda yol al rken en çok kendi liman m za, yani ülkemize güveniyoruz dedi YILI BUS AD ÖDÜLLER ve GEREKÇELER BUS AD-Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü: Halil Murat ORHAN Temelleri 1972 y l nda brahim Orhan taraf ndan at lan ve aradan geçen 42 y lda Türk otomotiv sanayinin dünya çap nda tan nan markas haline gelen Orhan Holding, 2013 y lsonu itibariyle üçte biri yurtd fl tesislerinde olmak üzere 7 bin 700 çal flan, 724 milyon Euro luk cirosu ile ülke ekonomisine katk sa lamaya devam ediyor. Üç k tada; aralar nda ABD, spanya, Güney Kore, Rusya, ngiltere ve Çin in de bulundu u 13 ülkedeki üretim 09 Bak fl 130

9 alanlar ve mühendislik ofislerinde faaliyet gösteren Orhan Holding, ikinci kuflak temsilcisi Murat Orhan idaresinde yeni sat n al mlar n sürdürüyor. Orhan Holding, son olarak, talyan S la Holding ile Türkiye deki ortak giriflimi olan S la Teknik in yüzde 51 hissesini alarak flirketin tamam na sahip oldu. Otomotiv sanayinin yan s ra sigorta, tar m, hayvanc l k, ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinde de faaliyet gösteren Orhan Holding, e itime de büyük önem veriyor y l nda özellikle Holding çal flanlar n n baflar l çocuklar na burs sa lamak amac yla kurulan Orhan E itim ve Kültür Vakf, ihtiyaç do rultusunda e itimö retime katk için okullar da infla ediyor. Bu amaçla, Yeniflehir de meslek yüksek okulu ve iki tane ö renci yurdu yapt ran Orhan Vakf, yine Bademli Köyü nde ilkö retim okulu infla ettirdi. Çevre ve sanata verdi i destekle de ad ndan söz ettiren Orhan Holding in 1993 y l ndan bu yana düzenledi i Uluslararas Orhan Holding Foto raf Yar flmas na dünyan n pek çok yerinden büyük ilgi gösteriliyor. Ana faaliyet konusu otomotiv baflta olmak üzere de iflik sektörlerde Türk özel sektörünün kalite anlay fl n ve baflar s n dünyaya ispat eden, e itim, kültür-sanat ve çevreye gösterdi i büyük özenin yan s ra yap c ifl iliflkileri ve meslek eti ine gösterdi i özveriden dolay, Orhan Holding Yönetim Kurulu Baflkan Murat Orhan, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne lay k görüldü. BUS AD Özel Baflar Ödülü: Hasan ASLANOBA ABD de flletme daresi Master diplomas ald ktan sonra 1990 da aile flirketi Erikli Su da CEO olarak çal flmaya bafllayan Hasan Aslanoba, flirketin Nestle Waters ile ortakl nda da kurumda CEO olarak görev yapt y l nda Aslanoba G da'y kuran Hasan Aslanoba, yeni süreçte; Tazedirekt, Bo azköy Çiftli i, Juss Meyve Sular, Webnak, Bostandere ve Aslanoba Capital markalar ile meyve-sebze, k rm z et, lojistik ve IT sektörlerinde yenilikçi ifl modellerini devreye soktu y l nda internet tabanl faaliyetlere odaklanma karar alan ve yeni hedeflerini gerçeklefltirmek için Erikli deki CEO görevinden ayr lan Aslanoba, Türkiye ve dünyada alan nda uzman-nitelikli ekiplere yat r m yapmas yla dikkatleri üzerine çekti. Aslanoba Capital de, a rl kl olarak pazaryeri, e-ticaret, mobil ve hizmet yaz l m projelerine odaklanan Hasan Aslanoba, finansal yat r mla birlikte giriflimcilere mentorlük deste i de veriyor. Aslanoba, Melek Yat r mc olarak bugüne kadar çok say da yeni giriflimin içinde yer ald. Genç yafl na ra men, gerek aile flirketinde gösterdi i üstün baflar lar, gerekse Türkiye ye örnek olan yeni ifl modelleriyle giriflimcili e farkl bak fl 10 Bak fl 130

10 BUS AD Ödülleri aç lar getiren Hasan Aslanoba, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l Özel Baflar Ödülü ne lay k görüldü. BUS AD Meslek Ödülü: Süleyman AKÇINAR Mapfre Genel Sigorta Bölgeler Direktörü olan Süleyman Akç nar, 1949 y l nda Mustafakemalpafla da dünyaya geldi. zmir deki üniversite e itimini takiben 1973 te mali müflavirli e bafllayan Akç nar, 1985 y l nda Bursa ya yerleflerek mesle ini sürdürdü ve 1986 da Genel Sigorta Bursa Bölge Müdürü olarak sigorta sektörüne ad m att döneminde BTSO da Meclis üyeli i yapan ve sektörüyle ilgili birçok geliflmeye öncülük eden Akç nar, 1992 de Bursa, zmir ve Antalya bölgelerinden sorumlu olarak Genel Sigorta da koordinatörlük görevine getirildi. Uluda Üniversitesi Sigortac l k MYO da kuruluflundan bugüne ö retim üyesi olarak görev yapan Akç nar, baflar l hizmetleri nedeniyle dünyada 40 dan fazla ülkede faaliyet gösteren Avrupa n n önde gelen sigorta gruplar ndan Mapfre nin Türkiye deki kolu Mapfre Genel Sigorta da; Bursa, Eskiflehir ve zmit bölgelerinden sorumlu direktörlük görevine getirildi. Ayn zamanda Mapfre Genel Servis Yönetim Kurulu üyeli ini de baflar yla sürdüren, 42 y ll k meslek hayat n n son 28 y l n Mapfre Genel Sigorta da yaflayan, sektörünün geliflimi için e itim de dahil olmak üzere pek çok alanda öncülük yapan Süleyman Akç nar, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l Meslek Ödülü ne lay k görüldü. BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü: Muazzez lmiye ÇI Dünyan n en önemli sümerologlar ndan biri olarak kabul edilen Muazzez lmiye Ç, 1914 y l nda Bursa'da do du. Ailesi K r m göçmenlerinden olan Ç, Bursa'da özel 'Bizim Mektep'te Frans zca ve keman dersleri ald y l nda Bursa K z Ö retmen Okulu ndan mezun olan Ç, ayn y l tayin edildi i Eskiflehir de dört buçuk y l ö retmenlik yapt y l nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Hititoloji Bölümü nden mezun olduktan sonra stanbul Eski fiark Eserleri Müzesi 11 Bak fl 130

11 Müzede çal flt 31 y l boyunca meslektafllar yla birlikte Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yaz lm fl olan 74 bin tabletten oluflan çivi yaz l belgeler arflivini oluflturan Ç, 3 bin tabletin kopyas n yap p, katalog halinde yay nlad. BUS AD Ödülleri Çiviyaz l Belgeler Arflivi ne uzman olarak atanan Ç, ayn y l Kemal Ç ile evlendi y l nda emekli olduktan sonra bir süre yurtd fl nda yaflayan Muazzez lmiye Ç n 'Tarih Sümerle Bafllar' adl kitab 1990 y l nda Türk Tarih Kurumu taraf ndan yay nland. Kitab n n çok ilgi görmesi üzerine Ç, 1993'te çocuklara yönelik 'Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk' da dahil olmak üzere Sümer ve Hitit kültürlerini tan tan 13 kitap yazd. Muazzez lmiye Ç, bugün 100 yafl nda olmas na ra men yeni kitap yazma çal flmalar na devam ediyor. Uluslar aras tarih çevrelerinde çok sayg n bir konumda bulunan, gerek yurt içinde, gerekse yurtd fl nda yapt çal flmalarla eski medeniyetlere fl k tutan, Türkiye'yi uluslar aras toplumda baflar yla temsil eden ve yazd kitaplarla çocuklara da tarihi sevdiren Muazzez lmiye Ç, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l E itim ve Kültüre Destek Ödülü'ne lay k görüldü. 12 Bak fl 130

12 Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD Baflkan Günal Baylan, geleneksel Çekirge Toplant s ve iftar yeme inde yapt konuflmada, Mevcut siyasi ortam yumuflamadan, üretim faktörlerini de ifltirmeden, yat r m ortam n iyilefltirmeden, ifl gücüne kat l m profilini yükseltmeden, büyümeyi daha da art rmak mümkün de il dedi. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) geleneksel Çekirge Toplant s ve iftar yeme i Alt nceylan Tesisleri nde gerçeklefltirildi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Yard mc s Prof. Dr. Enver Uysal n fl Dünyas nda ve Siyasette Ahlaki De erler konulu bir sunum yapt geceye BUS AD üyeleri ile Bursa medyas yo un ilgi gösterdi. fl insanlar siyasi çat flmalar n çok ilerisinde Program n aç l fl konuflmas n yapan BUS AD Baflkan Günal Baylan, küresel ekonominin iniflli-ç k fll seyir izledi i bu dönemde ekonomik ve siyasi geliflmelerle ilgili görüfllerini kat l mc larla paylaflt. Türkiye de krizlere ve zorluklara karfl tecrübeli bir ifl dünyas oldu u söyleyen Baylan, ülke ekonomisine katk veren ifl insanlar n n siyasi çat flmalar n çok ilerisinde oldu unu kaydetti. Büyüme rakam n n, ifl dünyas n n katk s yla y l n ilk çeyre inde yüzde 4.3 e ç kt n an msatan Baylan, birçok uluslararas kuruluflun Türkiye için 2014 y l büyüme tahminini yukar çekti ini vurgulad. Baylan, ihracat n büyümeye olan katk s n n 2.7 puan olmas n da sevindirici olarak nitelendirdi. Yüzde 4 büyüme band na tak ld k Kur ile rekabet olmaz diyerek y llard r ihracat için çal flan üreticiyi göz ard edenlerin, ihracat n büyümeye olan katk s n görmelerini isteyen Baylan, 14 Bak fl 130

13 Çekirge Toplant lar Toplumun en küçük birimi olan aile idaresinde yaflanan anlay fl, huzur ve hoflgörü duygular n n, mahalli yönetimden bafllayarak devlet yönetimlerine yans mas n n önemine de de inen Baylan, siyasi geçmifle bak ld nda; yaflanan çekiflmeler ile gruplaflmalar n ülkeyi sonu gelmez hesaplaflmalara yönlendirdi ini ifade etti. Amac m z; ülkede yaflayan her vatandafl m za kaliteli yaflam sa lamak ise, bunu tesis etmek ilk önceli imiz olmal. Fakat bu konuda birleflemiyoruz diyen BUS AD Baflkan Baylan flöyle devam etti: Cumhurbaflkanl seçimi yaklafl yor. Devlet adaml yapacak birikime sahip, görev süresi boyunca herkesi kucaklayan ve her bireyin takdirini kazanmay amaç edinen; k saca demokrasinin geliflmesi için çaba gösteren her aday n bafl m z n üstünde yeri var. Güçlü ve özgün bir e itim sistemi flart Güçlü ve özgün bir e itim sisteminin gereklili inden de bahseden Günal Baylan, geliflen ve de iflen dünyada Risk alarak de er yaratma arzusu duyan yabanc para giriflinin d fl nda, sermaye girifli azald. D fl koflullar flu an yat r m e iliminin düflmesini ve iç tasarruflar n art r lmas n gerektiriyor. Aç klanan verilerden de gördü ümüz gibi, karl l k oranlar m z n düfltü ünü, flirketlerimizin borçlar n n gelirine göre daha h zl artt n gözlemliyoruz. Bu durumun ileride, zaten k r lgan olan ekonomimiz için s k nt yaratabilece ini söyleyebiliriz. Türkiye ekonomisi flu an yüzde 4 büyüme band na tak ld. Bu durum, mevcut ekonomik ortamda baz ülkelerle mukayese edildi inde baflar olarak görülebilir. Ancak genç nüfusun yo un, cari aç n yüksek oldu u bir ülke için yeterli olmad n da biliyoruz. Bu band aflmak için yap sal de ifliklikler yapmazsak kal c bir etki elde edemeyiz. Mevcut siyasi ortam yumuflamadan, üretim faktörlerini de ifltirmeden, yat r m ortam n iyilefltirmeden, ifl gücüne kat l m profilini yükseltmeden, büyümeyi daha da art rmak mümkün de il. Taraflara ayr larak beyanlarda bulunmak yerine, sorunun kal c çözümüne odaklanmak çok önemli. Al nacak tüm ekonomik tedbir ve d fl politika kararlar n n, günü kurtarmak yerine uzun süreli getirileri kapsayacak flekilde olmas bizlerin ve ülkenin menfaatinedir dedi. Siyasi çekiflmeler sonu gelmez hesaplaflmalara yönlendirdi 15 Bak fl 130

14 Çekirge Toplant lar flartlara ayak uydurman n ancak müspet ilimle mümkün oldu unu dile getirdi. Baylan, Atatürk ün kurdu u uygar ve milli e itimin sayesinde Türkiye; bugün bir Afganistan, Somali, Filistin, Irak, Suriye ve benzeri ülkeler gibi olmaktan kurtuldu. Ça dafl e itimin temel amac iflte burada ortaya ç k yor. Yüce Allah tan; modern, ça dafl demokrasi anlay fl ve ekonomik de erleri ile dünyada herkesi imrendiren, bireylerinin kaliteli ve huzur içinde yaflad bir ülkeyi, bizlere ve çocuklar m za nasip etmesini diliyorum diye konufltu. Ahlaken özürlü insanlar k nayabilirsiniz BUS AD Baflkan Günal Baylan n aç l fl konuflmas ndan sonra kürsüye ç kan Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Yard mc s Prof. Dr. Enver Uysal, fl Dünyas nda ve Siyasette Ahlaki De erler konulu sunumunda çok çarp c bilgiler aktard. Günümüzde hepimizin verdi i ahlakl ve iyi insan olma mücadelesinin ayn s n, tarih boyunca peygamberler ve filozoflar da verdi. Bu; insanl k ve kutsall k arz eden bir mücadele diyen Prof. Dr. Uysal, ahlak ; insan olma sanat olarak nitelendirdi. Ahlak n; al flkanl k ile çok yak ndan iliflkili oldu unu da söyleyen Uysal flöyle devam etti: Aristo, Bu dünyada özürlü olan insanlar k nama hakk na sahip de iliz, aksine onlara daha flefkatli davranmal y z. Fakat ahlaken özürlü insanlar k nayabilirsiniz. Çünkü ahlak n düzeltmek, irade ve ak l varl olarak insan n elindedir demifltir. Dolay s yla ahlak n düzeltmek insana emanet edilmifltir. Ahlak; insandaki al flkanl klar n bütünüdür. 16 Bak fl 130

15 BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri Mardin e kültürel gezi gerçeklefltirdi BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri, Yönetim Kurulu nun organizasyonuyla, kültürel gezi kapsam nda Mardin e gitti. Farkl dinlerin buluflma noktas Mardin de oldukça renkli görüntüler veren BUS AD l lar tarihi ve turistik yerleri de gezdi. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i (BUS AD) Yönetim Kurulu taraf ndan organize edilen Mardin gezisi renkli görüntülere sahne oldu. Kültürel gezi kapsam nda kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezen BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri oldukça keyifli günler yaflad. Hilton Garden Inn Otel de konaklayan BUS AD kafilesi; Kas miye Medresesi, K rklar Kilisesi, Mardin Müzesi, Zinciriye Medresesi, Deyrul Zaferan Manast r, Hasan Keyf, Mor Gabriel Manast r, Midyat Devlet Konuk Evi ile Midyat Çarfl s n gezdi. 18 Bak fl 130

16 Gezi

17 Farkl dinlerin buluflma noktas ; Mardin Mardin; farkl dini inan fllar paralelinde sanatsal aç dan da tarihi de eri olan camiler, türbeler, kiliseler, manast rlar ve benzeri dini eserleri bar nd r yor. pek Yolu güzergah nda olup, s n rlar içinde befl han, bir de kervansaray bulunan Mardin in ismi hakk nda de iflik rivayetler var. Kelimenin Farsça, Yunanca, Arapça ve Süryanice oldu u söyleniyor. Mardin de Kürtler, H ristiyan Süryaniler, Sünni Araplar, Türkler, Yezidi-Kürtler ve Ermeniler yafl yor. Zaman içinde Süryani ve Yezidi nüfusu göçler sebebiyle azalm fl, Lübnan' n baflkenti Beyrut'ta, Mardin ve Midyat bölgesinden gelen az say da Süryani yaflamaktad r. Kentin simgelerinden Mor Gabriel Manast r ; MS 397 y l nda infla edilmifl. MS 640 y l nda Hz. Ömer zaman nda Arap- slam ordusu Süryanilerle iflbirli i yaparak Mezopotamya ya girince, özellikle bu eserin korunmas için Hz. Ömer in emriyle ayr cal k tan nm fl. Eskiden içinde zengin bir kütüphane bulunan manast rda, binlerce ö rencinin e itim ald bir teoloji fakültesi bulunuyor. sa dan sonra 5. yüzy lda infla edilen Deyrulzafaran Manast r da, muhteflem mimarisi yan nda Süryani Kilisesi nin önemli merkezlerinden biridir ye kadar 640 y l boyunca 20 Bak fl 130

18 Gezi Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeri olan Manast r, 5. yüzy ldan bafllayarak farkl zamanlarda yap lan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzy lda kavuflmufl. Manast r, MÖ den önce Günefl Tap na, daha sonra da Romal larca kale olarak kullan lan bir kompleks üzerine infla edilmifl. Romal lar bölgeden çekilince Aziz fileymun baz azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manast ra çevirmifl. 21 Bak fl 130

19 Düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda uzun süre yol almak art k mümkün de il TÜRKONFED in ekonomi raporunda, mevcut durum ile gelece e yönelik önemli ipuçlar yer al yor. Raporda flu sat rlar dikkat çekiyor: Türkiye uzunca bir süredir düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda ilerlemeye devam ediyor. Ancak bu patikada uzun süre yol almak mümkün de il. Doç. Dr. Ümit zmen, Zuhal Özbay Dafl ve Yasemin Özbal taraf ndan haz rlanan TÜRKONFED Ayl k Ekonomik Görünüm Raporu nun Temmuz say s, Türkiye ve küresel ekonomideki gidiflat ile önümüzdeki döneme iliflkin önemli bilgiler içeriyor. Söz konusu raporda; 30 Mart seçimlerinden sonra ihracattaki art fl n da etkisiyle canlanmaya bafllayan Türkiye ekonomisinin, önce Soma facias, ard ndan da Irak ta meydana gelen olaylar nedeniyle sars ld na vurgu yap l yor. Ortado u da t rmanan siyasi gerilim ile büyümenin geliflmekte olan ülkelerde yavafllamas, geliflmifl ülkelerde ise henüz dünya ekonomisini olumlu etkileyebilecek bir yörüngeye girmemesi nedeniyle Türkiye de de büyümenin nereden gelece i sorusunun aç kta kald n n belirtildi i raporda dikkat çeken baz bölümler flöyle: Ekonomi normal patikas nda ilerliyor gözükse de Her ne kadar göstergeler ikinci çeyrekte ekonominin normal patikas nda ilerledi ini gösteriyor olsa da, y l n kalan nda iç ve d fl talebin büyümeye katk s konusunda soru iflaretleri var. Yat r mlarda h zlanma görülmezken sanayi üretimi bir önceki çeyre e paralel bir seyir izliyor. Türkiye uzunca bir süredir iflaret edilen düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda ilerlemeye devam ediyor. Ancak bu patikada uzun süre yol alman n mümkün olamayaca n bilmemiz ve önümüzdeki dönemde risklere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. KOB lerin toplam ticari kredilerden ald pay düflüyor Türkiye, KOB kredilerinin en fazla artt ülke olmas na ra men, toplam ticari kredilerden bu iflletmelerin ald pay 2007 de yüzde 40,1 den 2012 de yüzde 37,5 e geriledi. OECD nin son aç klanan Türkiye raporu da ülkedeki mikro KOB lerin verimliklerine iliflkin çarp c bilgiler içeriyor. 21 ülke içinde en büyük firmalar n en küçük firmalar n verimlili ine oran n n en yüksek oldu u ülke 4,29 ile maalesef Türkiye KOB lerin verimsizli ine iliflkin bu saptama, Türkiye nin rekabet gücünün bozulmas n n, KOB lerin ihracat imkan n hepten zora sokaca na iflaret ediyor. Üretim yap m z ve orta gelir tuza hracat yap s na bakt m zda; bir 22 Bak fl 130

20 önceki y la göre orta-yüksek teknolojili ve düflük teknolojili ürün ihracatlar nda art fl görülüyor. Dolay s yla, üretim yap m z orta gelir tuza n aflmak perspektifinden tekrar de erlendirmek gerekti i bir kez daha ortaya ç k yor. thalat n gerilemesindeki en büyük pay; alt n ithalat nda yaflanan düflüfl. D fl aç ktaki azalma cari aç düflürmeye devam ediyor. Cari aç k May s ta bir önceki aya göre 1,4 milyar dolar gerileyerek 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Geçen y l Ocak-May s döneminde 32,2 milyar dolar olan cari aç n bu y l 19,8 milyar dolara geriledi i görülüyor. Gerilemede 33,5 milyar dolardan 22,7 milyar dolara gerileyen d fl ticaret aç n n pay büyük. Cari aç n düflmesi, finansman sorununu da hafifletiyor. Cari aç n finansman nda bankalar ve di er sektörlerin kredi kullan m ndaki art fl n yan s ra portföy yat r mlar nda görülen art fl da etkili. Özellikle borç senetlerinde Nisan ve May s aylar nda art fl var. Öte yandan ayl k bazda yurtd fl ndan do rudan yat r mlar ise gerilemeye devam ediyor. Ocak- May s döneminde net do rudan yat r m seviyesi 3,8 milyar dolar düzeyinde, zira yerlefliklerin yurtd fl do rudan yat r m nda k smen bir canlanma söz konusu. Faiz indirimi enflasyonla birlikte gitmeli Faizlerde düflüfl imkan s n rl, faiz indirimi enflasyonla birlikte gitmeli. Büyümeyi desteklemek üzere faiz oranlar n n afla çekilmesi konusunda hükümetin politika tercihi, kredi art fl h z n n kontrol alt na al nm fl olmas, cari aç k ve finansman risklerinin geçmifle oranla gevflemifl olmas ile birlikte düflünüldü ünde, önümüzdeki dönemde, küresel geliflmeler izin verdi i ölçüde faiz oranlar nda düflüfl olaca na iflaret ediyor. Nitekim, Haziran ay ndaki 75 baz puanl k indirimden sonra Merkez Bankas Temmuz ay nda da beklendi i gibi faizi 50 baz puan daha afla ya çekti ve politika faizi yüzde 8,25 oldu. Önümüzdeki aylarda yurtiçi ve yurtd fl talebin enflasyonist bask yaratmamas ve enflasyon beklentilerinin hedefler do rultusunda gerilemesi durumunda Merkez Bankas, politika faiz oranlar nda indirime devam edecek. Gelecek senaryolar ç ve d fl geliflmeler çerçevesinde ekonomik göstergeler hiçbir biçimde pembe tablo ortaya koymuyor. Dünya Bankas ndan sonra OECD de Türkiye ekonomisinin 2014 y l büyüme öngörüsünü yüzde 3,5 olarak aç klad. Ancak, bölgesel sorunlar Türkiye için risk tafl yor. Irak ta geliflen olaylar ve bölgenin yeniden flekillenmesi, ülkenin siyasi ve ekonomik hayat için büyük önem arz ediyor. Öte yandan; cari aç k, her ne kadar düflme e ilimi gösterse de yüksek, enflasyon oran küçük düflüfle ra men hala yüksek, iflsizlik oran yüzde 9 seviyesinde sabitlendi, bütçe aç ndaki bozulmay engelleyen tek fley; sürdürülebilirli i olmayan bir seferlik gelirler. Bu tablo alt nda iki temel senaryo ortaya ç k yor. ABD'de faiz art r m n n 2015'in ilk çeyre inden sonraya b rak lmas durumundaki senaryoda, geliflmekte olan ülkeler uluslararas piyasalardaki olumlu hava ile yelkenlerini fliflirmeye devam eder. Cumhurbaflkanl seçimlerini geride b rakan Türkiye'de siyasi tansiyondaki düflüfl, ekonomik reformlara e ilmek için f rsat sa lar ve kazan lan alt ayl k süre içinde ekonomi ABD'deki faiz art fl na haz rl kl hale getirilir. Böylece Güncel ekonomi bu y l yüzde 4 civar nda büyüdükten sonra gelecek y l da yüzde 4 ve üstü bir h zla yoluna devam eder. Özellikle KOB ler temkinli olmal kinci senaryoda ise; jeopolitik riskler, iç siyasetteki gerilim ve ABD'de beklenenden önce gelen faiz karar, ekonomiyi güçlendirecek önlemlerin zaman nda al nmas na f rsat tan maz. ABD nin beklenenden önce faiz yükseltmesi, çok dar bir alanda kurulan faiz-enflasyon-kur dengesinin kaybolmas riskini tafl yacak. Ekonomi yönetiminde de ifliklik ihtimali ise bu riskin yönetiminde sorunlarla karfl lafl labilece ini akla getiriyor. Düflük verimlilik yap s ve karfl karfl ya olduklar finansman riskleri, KOB lerin bu süreçte özellikle temkinli olmas n gerektiriyor. 23 Bak fl 130

21 Celal Beysel TÜRKONFED Yüksek Dan flma Kurulu Baflkan Orta gelir tuza ndan kurtulmam z; KOB lerin bu tuzaktan kurtulmas yla mümkün olabilir AB, Horizon 2020 projesi ile KOB destek felsefesini de ifltirdi AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin önemi özellikle son 10 y lda kamuoyunda yeterince vurgulanm fl, anlafl lm flt r. Bu konuda tecrübemiz olmad ndan baz aksakl klar n olmas do ald r. AB ülkelerinde dahi 7. Çerçeve Program ile verilen AR- GE desteklerinde baz hatalar yap ld, verilen desteklerin yeterli ticari baflar ya ulaflmad görülerek Horizon 2020 desteklerinde önemli de ifliklikler yap lm flt r. 7. Çerçeve Program nda daha çok KOB lere AR-GE deste i veren üniversite ve AR-GE kurulufllar desteklenip KOB lere verilen destekler indirekt olmuflken Horizon 2020 projesi ile AB de KOB ler art k direkt, mümkün mertebe bürokrasiden ar nd r lm fl olarak desteklenecektir. Türkiye de KOB kavram Ülkemizde 250 kifliden az çal flan olan ve y ll k net sat fl ya da mali bilançosu 40 milyon TL yi aflmayan iflletmeler KOB olarak nitelendirilmektedir. KOB lerin yaklafl k rakamlarla mevcut firmalar n %99 unu oluflturdu u ve toplam istihdam n %80 e yak n n sa lad söylenebilir. hracat n %60 ndan fazlas ve yarat lan katma de erin %54 ü say lar in üzerindeki KOB ler taraf ndan gerçeklefltirilir. Detaya inilirse bahse konu katma de erin ve ihracat n büyük k sm n n bu KOB nin kadar na ait oldu u görülür. KOB kavram hem kendi yaflam n sürdürebilmekten baflka gücü olmayan mikro ve küçük giriflimcileri, hem de ülke ihracat n n, katma de erinin önemli bölümünü gerçeklefltiren KOB leri kapsamaktad r. Bu durum pek çok gerçe i siyasilerin ve banka reklamlar n n kurnaz cümleleri arkas nda karanl kta b rakmaktad r. Afla da bahsedilen KOB ler, say lar civar nda olan ve ülke katma de erini yükseltme becerisi olabilecek olanlard r. KOB lerde AR-GE ve inovasyona yaklafl m tarz m z Ülkemizdeki AR-GE harcamalar n n bugünkü seviyesi, GSMH nin %1 i bile de ildir. Hedef, bunun önümüzdeki 10 senede %3 e ulaflmas, yani 3 ile katlanmas d r. Tabii pek çok istisna vard r, ancak genelde akademisyenler, bürokratlar, nedendir bilinmez, geliflmifl ülkelerde 24 Bak fl 130

22 Makale apaç k görünen örnekleri göz ard ederek ülke kalk nmas için gerçekten önem arz edecek AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin sadece büyük firmalar taraf ndan yap labilece ini zannetmektedirler. Ya da bir baflka de iflle, KOB lerde yap labilecek AR-GE ve inovasyon faaliyetini küçümsemektedirler. Hükümetlerin son 15 y lda KOSGEB ve TÜB TAK vas tas yla KOB ler için pek çok AR-GE deste i verme çabas na girmesi, durumu de ifltirmemifltir. Ülkemizdeki KOB AR-GE destekleri bir türlü istenen seviyeye gelmemekte, ticari baflar ya dönüfltürülebilen AR-GE ve inovasyon örnekleri çok ender görülmektedir. Bu durum hem destek verenlerin hem de AR-GE yapma çabas na giren KOB leri ümitsizli e itmekte, AR-GE yapan KOB say s bir türlü artmamakta, bir AR-GE projesi yapan bir daha yapmakta ifltahs z davranmaktad r. AR-GE merkezlerinin tam zamanl 50 AR-GE personeli çal flt rma mecburiyetinin 30 kifliye indirilmesinin KOB lerin düflünülerek yap ld n söylemek, olsa olsa hesap bilmemek olur. 30 personeli bulacaks n, onlara çal flma ortam sa layacaks n, Sanayi Bakanl na müracaat edeceksin, inceleneceksin, e er kabul edilirse AR-GE merkezi imkanlar ndan faydalanacaks n. ri bir KOB için dahi ulafl lmas imkans z bir hedeftir bu. Yat r m, genel giderler ve iflçilik hesaba kat l nca y ll k maliyeti 3 milyon liray aflaca kolayca hesaplanabilecek bu durumu en büyük KOB lerin gerçeklefltirmesi dahi cirosunun %10 kadar n AR- GE ye ay rmas demek olur ki böyle bir oran n dünyada örne i yoktur. AR-GE harcamalar n ülke genelinde nas l %3 e yükseltece iz? Bugün sadece büyük firmalar n AR- GE faaliyetlerinin ciddi ve sürdürülebilir olarak desteklendi i tart flma götürmez. Yani GSMH nin %3 ü kadar AR-GE yapma hedefine ulaflma görevi, sadece büyük firmalar n olmufltur. Böylece GSMH nin %40 n yaratan KOB ler konu d fl b rak lm fl, büyük firmalardan ise -GSMH ile orant l olmas gereken- AR-GE katk lar n 2.5 ile katlamalar istenmifltir. Bu durumdan as l flikayetçi olmas gereken büyük firmalar k sa vadeli düflünmekte, ald klar AR-GE destek pay n n artmas ndan memnun ve mutlu görünmekte, sessiz kalmaktad rlar. Sadece büyüklerin AR-GE faaliyetlerinin yeterince desteklenmesi kime zarar verir? KOB lerin AR-GE desteklerinden yeterince yararlanam yor olmalar sadece KOB lere zarar veriyor zannedilmesin: Bir AR-GE ve inovasyonu çok daha düflük maliyetlere yapabilecek KOB lerin konu d fl b rak lmas, büyük firmalar n yükünü de art rmaktad r. Ülke aç s ndan daha da makro bir zarar mevzu bahistir: Sonuçta ülke sanayisinin geliflmesi yavafllamaktad r. AR-GE ve novasyon uça m z n tek motoru çal flt r lamamaktad r. Orta gelir tuza n, KOB siz aflabilir miyiz? Bugün Türkiye, orta gelir tuza na yakalanm fl durumdad r ve bu durumdan kurtulmak için GSMH sini 2 misli art rma mecburiyetindedir. Bu baflar ya, ihracat n %50 sinden fazlas n, katma de erin %56 s n yaratan KOB lere gereken önemi vermeden eriflemeyiz. Gerek siyasilerin dillerinde, gerekse banka reklamlar nda KOB kavram n alabildi ince çarp tarak, sömürerek, verilen küçük, etkisiz, yetersiz destekleri dev aynas nda göstererek, verilen desteklerin ticari baflar ya ulaflmas, hususundaki s k nt lar n nedenlerine inmeden KOB lerin katma de erli, karl üretim yapabilecekleri ortam sa layamazs n z. Orta gelirli KOB leri orta gelir tuza ndan kurtaramazsak, ülkeyi de orta gelir tuza ndan kurtaramay z 25 Bak fl 130

23 Otomotiv sanayine ömrünü adad : Hüseyin Karabacak Bursa da otomotiv yan sanayinin h zla geliflip global hale gelmesinde büyük katk s olan Hüner fiirketler Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Karabacak, 45 y l önce s f r sermaye ile bafllad ifl hayat na günümüzde; dört fabrika, befl flirket ve 400 kifliye yak n istihdamla devam ediyor. Otomotiv sanayinde 45 y ll k ifl tecrübesi bulunan Hüner fiirketler Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Karabacak, son dönemde boru, alüminyum ve kal p sektörlerine de ciddi yat r mlar yaparak ülke ekonomisine katk s n y ldan y la art r yor y l nda Hüner Kriko ile Demirtafl OSB de bafllayan üretim serüvenini Hasana a OSB ile Akçalar Sanayi Bölgesi ndeki toplam dört fabrikas nda tüm h z yla sürdüren Hüseyin Karabacak, otomotiv sanayinin Türkiye ye global manada ifl disiplini getirdi ini söylüyor, fakat yeni süreçte yan sanayinin de kendini ifade edebilmesinin önünün aç lmas n istiyor. Otomotiv yan sanayinin duayen isimlerinden Hüseyin Karabacak, bir tek tezgah bile olmadan girdi i ifl hayat nda, mesai saatleri d fl nda arkadafllar n n atölyelerinde Tofafl a parça bast günlerden, flirketler grubuna yükseliflinin öyküsünü BAKIfi a anlatt Öncelikle, Bak fl okurlar na kendinizden bahseder misiniz? 1942 y l nda Yeniflehir de dünyaya geldim da ailemin Bursa ya yerleflmesiyle birlikte 1950 y l nda ilkö renimime Atatürk lkokulu'nda bafllad m. Daha sonra Bursa Endüstri Meslek Lisesi ne devam ettim, ortaokul ve lise ö renimimi de 1960 y l nda tamamlad m. Mezuniyetimi takiben y llar aras nda Gölcük Deniz Fabrikalar nda çal flt ktan sonra ayn y l gönüllü olarak askerlik görevime bafllad m. ki y ll k askerlik hizmetim boyunca Hatay a ba l Samanda ilçesinin Tavuklu Köyü nde Yedek Subay Ö retmen olarak e itime katk da bulundum. Vatani görevimi tamamlad ktan sonra y llar aras nda Bursa Akflam Tekniker Okulu nda okudum. Gerek okul öncesi, gerekse okul sonras birçok ifl ve meslek gruplar nda çal flt m y l nda Otosan Türk Otomobil Fabrikas nda tekniker olarak göreve bafllad m ve buradaki hizmetimi süresince de stanbul Maçka Yüksek Tekniker Akflam Okulu na devam ettim ve döneminde mezun oldum. fl hayat na nas l bafllad n z? Mezuniyetten sonra Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Sat n Alma Bölümü'nde tekniker olarak çal flmaya bafllad m. Çal fl rken ayn zamanda Bursa ktisadi limler Akademisi nde iflletme mast r yapt m y l nda 26 Bak fl 130

24 Söylefli Tofafl Türk Otomobil Fabrikas ndaki Sat n Alma Maliyet Analiz Bölüm fiefli i görevimden ayr ld m. Böylesine önemli bir görevden ayr l rken ne yapmay planl yordunuz? Tofafl taki görevimden ayr lmadan önce, üst yönetiminin r zas n alarak cam kald rma krikolar üretimi yapmak amac yla 12 metrekarelik bir alanda Hüner Kriko firmas n kurduk. Bafllang ç dönemini ortakl klarla geçirdikten sonra flirketi 1985 y l nda Hüner Kriko Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. unvan yla aile flirketine dönüfltürdüm y l nda Tofafl' n artan üretim ihtiyac n karfl lamak üzere Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi nde yeni fabrika binas n faaliyete geçirdim. Hüner Kriko ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. halen DOSAB daki 12 bin 40 metrekare kapal alana sahip fabrika binas nda; pres ile sac flekillendirme, alüminyum enjeksiyon döküm ve muhtelif montajl komple parçalar n üretimini gerçeklefltiriyor. Sonras nda da yat r mlara devam ettiniz de il mi? lerleyen dönemde otomotiv sektöründe kullan lan so utma ve havaland rma borular n n artan kapasitesini karfl layabilmek ve yal n üretim teknikleri ile üretimde verimlilik ve kaliteyi art rarak müflteri memnuniyetini sa lamak için 2009 y l nda yeni bir yat r m gerçeklefltirdim. Hasana a Organize Sanayi Bölgesi nde 12 bin metrekare kapal alana sahip 17 bin metrekarelik fabrikay bünyemize dahil ederek Hünel Boru isimli firmay kurdum. Mevcut 13 adet CNC boru bükme, 6 adet kaynak robotu ve di er kaynak istasyonlar ile çap 4 ile 65 milimetre aral ndaki paslanmaz, alüminyum ve çelik borudan mamuller üretebiliyoruz. Y ll k 3 milyon adet ürün kapasitesine sahip olup, üretimin yüzde 90 n Avrupa da üretilen araçlarda kullan lmak üzere ihraç ediyoruz. Turbo motor boru üretiminde Avrupa da ilk befl içinde yer alan firmam z, turbo motor 27 Bak fl 130

25 borular nda kullan lan metal rezonatör (susturucu) üretiminde de Avrupa üçüncüsüdür. ÜÇÜNCÜ TES S M Z AKÇALAR DAK HÜNER ALÜM NYUM Sanayide ve inflaat sektöründe yayg n olarak kullan lan alüminyum profillerin; otomotiv, rayl sistem ve havac l k sanayinde de yo un kullan m na bafllanmas, ayr ca Hünel Boru da üretilen havaland rma ve so utma borular nda alüminyum kullan m n n artmas sebebiyle firmam z, alüminyum ekstrüzyon ile profil ve boru üretimine yönlendirdik. Bu sebeple 2011 y l n n ikinci yar s nda Akçalar Sanayi Bölgesi nde 27 bin metrekare kapal alana sahip olan üçüncü fabrika binam z alüminyum ekstrüzyon alan nda faaliyet göstermek amac yla infla ettik. Böylelikle alüminyum sektörüne de ad m att n z Ocak 2013 te Hüner Alüminyum ad alt nda üretime bafllad k. Alafl ml alüminyum profil ve boru üretimiyle; otomotiv, rayl sistem, havac l k ve makine sektörlerine hizmet veriyoruz. lk etapta y ll k 3 bin 500 ton olan üretim kapasitemizi, bu y lsonunda devreye girecek 2 bin 500 ton ve 850 ton kapasiteli preslerle 9 bin tonluk kapasiteye ulaflt rmay hedefliyoruz. DÖRDÜNCÜ TES S M Z HOSAB DAK HÜNEL KALIP Hünel Kal p; firmam z içinde kal p atölyesi olarak kal p, aparat, makine ve fikstür üretmekteyken Grup flirketlerimize kat lan dördüncü tesis oldu y l nda Hasana a Organize Sanayi Bölgesi nde 15 bin metrekarelik kapal alanda inflaat na bafllad m z söz konusu kal p fabrikam z Nisan 2014 te faaliyete geçirdik. Kal p fabrikam z için; 5 metreye 3,5 metrelik ve 4 metreye 3.5 metrelik olmak üzere iki adet 5 eksen CNC freze ile bir adet 4 metrelik ve bir adet 3 metrelik köprülü CNC frezelerle son teknoloji tel erozyon ve küçük boyutlu CNC frezeler, tornalar al narak toplamda 10 milyon liral k makine yat r m yap ld. Geliflmekte olan bir ülkede sanayinin h zla ilerleyebilmesinin ön koflulu; iyi bir kal p teknolojisinden geçiyor. Sizin kal p yat r m n z n temelinde de bu mu yat yor? Sanayileflmenin temelinde; ürünlerin, müflterilerin belirledi i tolerans ve standartlara uygun flekilde üretilmesi yat yor. Seri üretimin yayg nlaflmas nedeniyle, sorunsuz parça üretimi için kal p sektörünün de geliflmesi ve kal plar n teknolojik tezgah, yaz l m ve ölçü tekniklerinin kullan lmas na ihtiyac var. K sa sürede ve minimum maliyetle do ru ürünlerin üretilebilmesi için kal plar n da iyi planlanmas ve üretilmesi gerekiyor. Bizlerin ilk çal flmaya bafllad dönemlerde kal p üretim sürecinde el iflçili i kullan l yorken, otomotiv sektöründeki geliflmelere paralel olarak CNC tezgahlara ve yaz l mlara geçildi. Ülke olarak teknolojik geliflimimiz sürüyor. Otomotiv sektöründeki büyüme ve yeni modellerin daha s k devreye al nmas sürecinde ihtiyaç duyulan kal plar n üretilebilmesi için bu sektörün de geliflmesi gere i var. Üst düzey rekabet nedeniyle, Avrupa dan kal p tedarikinde maliyetlerin yüksek olmas, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde yapt r lan kal plarda yerel saat fark ve mesafenin çok olmas, kal p yap m nda süreci takip edecek yetkin ekiplerin oluflturulmas ihtiyac n gerekli k l yor. Kal plarda ortaya ç kan ve ç kacak problemler, üretim hatlar n n durmas ya da devreye girifllerin gecikmesine neden olabiliyor. Bu sebeplerden dolay biz; kal p fabrikam zla di er teknolojik yat r mlar m z bu ve buna benzer sorunlar yaflamadan müflteri memnuniyetini sa lamak, Grubumuza ait iflletmelerimizin rekabetçili ini art rmak, müflterilerimizin de ifliklik taleplerini k sa sürede karfl layabilmek, yeni kal p ihtiyaçlar n uygun flekilde ve zaman nda yerine getirmek, havac l k, savunma sanayi ve rayl sistem sektörlerinde kullan lan parça ve kal plar üretebilmek, ayr ca sektörde fark ndal k yaratmak hedefimiz do rultusunda Hünel Kal p tesisimizi devreye ald m z rahatl kla söyleyebilirim. 5 fi RKET VE 4 FARKLI ÜRET M ALANIYLA EKONOM YE BÜYÜK KATKI Özetle Hüner Grup; Hüner ç ve D fl Ticaret de dahil olmak üzere befl flirketi, dört farkl alanda sergiledi i 28 Bak fl 130

26 Söylefli üretimi, 400 kifliye yak n istihdam, 2013 y l nda gerçekleflen 1 milyon 860 bin adet parça ve karfl l 8 milyon Euro ihracat, 2014 için 1 milyon 950 bin adet parça ve karfl l yaklafl k 10 milyon Euro ihracat hedefiyle Türkiye ekonomisine sürekli büyüyerek hizmet veriyor. Türkiye ekonomisine yapt n z büyük katk n n yan s ra cemiyetçilik taraf n z da güçlü. Biraz da bu konudan bahseder misiniz? Meslek hayat m boyunca bugüne kadar birçok oda-dernekte kurucu üye ve yöneticilik yaparak sosyal etkinliklere kat ld m li y llar n bafl nda bir dönem Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürüttüm. Ayr ca de Bursaspor da Mali As Baflkanl k yapt m. Milli E itim e de deste iniz var Milli e itime katk çerçevesinde yapt rd m Hüseyin Karabacak lkö retim Okulu nun vatana ve millete hay rl olmas n, burada yetiflecek çocuklar m z n ileride bu ülkeye baflar lar yla katk sa lamas n büyük bir k vançla arzu ediyorum. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki y l otomotiv sanayinde 40. y l m z kutlayaca z. Otomotivde son dönemde karl l k oranlar çok düfltü ü için yukar da ifade etti im boru, kal p ve alüminyum sektörlerine de ciddi yat r mlar yapt k. Bu alanlarda gelecekte daha da büyümeyi ve yeni yat r mlar gerçeklefltirmeyi amaçl yoruz. Sektörde bir duayen olarak, otomotivin Türkiye ekonomisine katk s n nas l de erlendirirsiniz? Tofafl taki ifl tecrübemi de dahil etti imde otomotiv sanayinde 48 y ll k tecrübem var. Otomotiv ana sanayinin ülkemiz ekonomisine büyük katk lar oldu unu söyleyebilirim. En önemlisi; bizlere uluslar aras ifl disiplinini ö retti. Otomotiv sanayi bize, üretimde bir dakika de il bir saniyenin bile ne kadar k ymetli oldu unu gösterdi. Bir saniye içinde bir araban n banttan ç kt n görmeye bafllad kça, band n durmas n n sanayiye ne kadar büyük zarar 29 Bak fl 130

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE!

BUS AD DAHA KAL TEL B R fi HAYATI Ç N GENÇ MÜHEND SLERLE EL ELE! fiubat - N SAN 2014 129 Türkiye yi küstürmek, gelece i çok tart flmal olan AB nin ifline gelmiyor Y l n ilk YDK toplant s nda Bursa ve Türkiye nin gelece i masaya yat r ld Düzen, fleffaf piyasa ve ba ms

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2011 119 TÜRKONFED Baflkan Erdem Çenesiz: Yere sa lam bas yoruz BUS AD da TAYSAD ile otomotiv zirvesi Altepe: Bursa için radikal ad mlar kararl l kla at yoruz Üniversite-sanayici

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT

BUS AD IN LK KADIN BAfiKANI OYA COfiKUNÖZ YÖNEY GÖREV DEVRETT KASIM 2013 - OCAK 2014 128 BUS AD da Günal Baylan dönemi Yenileflime yat r m yapanlar Bursa ve ülkeye en büyük katma de eri sa lar BUS AD döviz kurunun son 10 y ll k seyrine bilimsel çal flmayla fl k tuttu

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010

Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 Temmuz/ A ustos/ Eylül 2010 115 Türk-Alman iflbirli ine BUS AD katk s Bursa Kalite Ödülü süreci bafllad TÜS AD Baflkan Boyner BUS AD a konuk oldu Bursa nın yeni gündemi biliflim teknolojisi BUS AD BEBKA

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7 2007 say 7 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R Sunufl fiirketler de insanlar gibi belli kurallara,

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

Miras m za sahip ç kmak...

Miras m za sahip ç kmak... içindekile r TEMMUZ 2008 Küresel Vizyon 4 hracat n yüzde 10 u Koç Toplulu u ndan 7 Opet Genel Müdürü Cüneyt A ca Ay n Gündemi 10 Vehbi Koç Ödülü sahibini buldu 13 Koçtafl ifl umudunu yay yor 14 Gençlere

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Baflar y Teflvik Etmek

Baflar y Teflvik Etmek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Mevlana n n Kentinde Anadolu çin Bulufltuk 2003 Y l Vehbi Koç Ödülü Sahibi: AÇEV Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Ömer M. Koç nsan Kaynaklar 14 Adil ve Eflit Bir De

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı