BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD."

Transkript

1 MAYIS - TEMMUZ Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD dan üyelerine Mardin gezisi 1. Enerji Yönetimi Yar flmas n n ödül töreni 5 Kas m da yap lacak STK lar BUS AD n tecrübesinden faydalanmak istiyor BUS AD DO AN ERSÖZ YILIN fiadami ÖDÜLÜ MURAT ORHAN A VER LD.

2 May s-temmuz 2014 Say : 130 Günal Baylan (Baflkan) Selim Tar k Tezel (Baflkan Yard mc s ) Tuncer Hatuno lu (Baflkan Yard mc s ) Halit Cem Çak r (Baflkan Yard mc s ) Ali hsan Türkmen (Sayman) Ahmet Özkayan (Üye) Ali Türkün (Üye) Erdal Elbay (Üye) Ergun Hadi Türkay (Üye) Hakan Oktar (Üye) Nefle Y ld r m (Üye) fiükrü Erdem (Üye) Zeki Erdal fiimflek (Üye) Günal Baylan Oya Yöney Halit Cem Çak r Seyit Ersöz Günal Baylan Selim Tar k Tezel Tuncer Hatuno lu Halit Cem Çak r Ali hsan Türkmen Ergun Hadi Türkay Yap m / Bas m Matbaac l k ve Tan t m Hizmetleri A.fi BAfiKAN IN MEKTUBU Günal Baylan 06 Türkiye nin 12. Cumhurbaflkan halk n oylar yla seçilen Erdo an oldu 08 BUS AD Ödülleri 20. y l nda da zirvedekilerin ellerinde yükseldi 14 Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri Mardin e kültürel gezi gerçeklefltirdi 22 Düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda uzun süre yol almak art k mümkün de il 24 MAKALE Celal Beysel SÖYLEfi Hüseyin Karabacak 32 MAKALE Bahad r Kalea as 34 MAKALE Ahmet Altekin 36 M ZAH Ahmet Altekin Bar flç Ajans ve Rota Ofset Rota Bar flç A.fi. nin markalar d r.

3 48 BAfiKAN YARDIMCISINDAN çal flma hayat na daha çok kat l m yla Tuncer Hatuno lu geliflir 50 BAfiKAN YARDIMCISINDAN 62 Türkiye rotas n Avrupa Birli i nden Cem Çak r baflka bir yöne kesinlikle çevirmemeli 51 BUS AD enerjiyi do ru 63 Küresel çevre felaketini önlemek yöneten üye iflletmeleri 5 için hepimizin yapabilecekleri var Kas m da ödüllendirecek 64 Bas n n özgür olmad bir 38 SÖYLEfi Ersin Yaz c Turquality program ile Türkiye, her sektörde global 54 faydalanmak istiyor 58 BUS AD üyeleriyle birlikte 58 toplumda ne yaz k ki demokrasiden söz edilmez 42 MAKALE daha güçlü Ahmet Özenalp 59 Türkiye de ekonomi ile siyaset 44 SOSYAL birbirinden ayr lmaz bir bütün SORUMLULUK 60 Rekabet ifl hayat nda kaliteyi 46 MAKALE art r r, Haks z rekabet ise fierif Ar ekonomiyi bozar 61 Türkiye ekonomisi kad nlar n 81 markalar n yaratacak 54 fiirketlerde Araflt rma-gelifltirme ile Yenileflim Nas l Tetiklenir ve 66 ÜYELERDEN HABERLER 81 KÜLTÜR-SANAT Yönetilir? 56 Kurumsal Yönetim Uzmanl k Grubu, Yöney ile fikir al flveriflinde bulundu Sivil toplum kurulufllar BUS AD n tecrübesinden 60

4 Baflkan n Mektubu Günal Baylan Yönetim Kurulu Baflkan Küresel büyümedeki toparlanma ile birlikte küresel para politikalar na dair belirsizliklerin azalm fl olsa da halen tam olarak ortadan kalkmad n ; orta vadede mali disiplini kal c hale getirecek yap sal reformlar n yap lmamas halinde; düflük büyüme, yüksek iflsizlik oran, yüksek kur ve yüksek enflasyonun daha uzun seneler hep gündemimizde olaca n söyleyebiliriz. Temel para ve maliye politikalar n her gün tart flarak bir sonuç elde etmeye çal fl yoruz. Bu eforu, yap lacak yap sal reformlar n oluflmas için bask olarak kullanmam z gerekir. Kronik yap sal sorunlar m z var. Bunlar ötelemekten baflka gayret gösteremiyoruz. Merkez Bankas bugüne kadar ekonominin di er aktörleriyle koordineli bir flekilde ad m atmay sadece mikro konularda yapt, para politikas nda ba ms z olma tak nt s yüzünden sanayi ve üretimle makro konularda sürekli anlaflmazl a düfltü. ç tasarruflar art rmak veya üretimin ithalata dayal yap s n yerli girdilere yöneltmek gibi yap sal reform yap lam yorsa o zaman tek çare büyüme h z n düflürmektir. Yap sal reform yapamaman n maliyeti daha yavafl büyümek olacakt r. Bunun sonucunda ise iflsizlik ile bafllayan birçok baflka sosyolojik sorun karfl m za ç karacakt r. Vergi sisteminin dolayl vergilere dayal olmaktan ç kar l p dolays z vergilere a rl k veren bir yap ya dönüfltürülmesi gerekir. fiirketlere haks z avantaj sa layan yüksek derecedeki kay t d fl l k ortam ortadan kald r lmal d r. Türkiye nin gelece i aç s ndan oldu u kadar, ekonomisine de katk koyacak e itim sisteminin köklü olarak de ifltirilmesi gerekmektedir. A r ve siyasal bask ya aç k olarak çal flt ndan flikayet etti imiz adalet sistemini, kaliteyi de art racak biçimde ve siyasal etkilerden ba ms z k l nacak flekilde yap land rmal y z. Her türlü tasarrufu teflvik, üretimin ithalata dayal yap s n yerli girdilere yöneltmek için yap lacak ulusal sanayi stratejileri, buna ba l çat projeler ve bunlar n kümelenmesiyle desteklenen ifl dünyas çok önemlidir. Gelir eflitsizli ini azaltacak bölgesel politikalar, hedeflerimize ulaflmam za yard mc olacakt r. Kalk nma modeli için örnek almak istedi imiz Güney Kore yi yakalayabilmemiz için toplumun her bireyinin buna haz r, arzulu ve sab rl olmas gerekir. Siyasilerimizin de bu arzuyu yönetecek ve destekleyerek birlik ve beraberli i bu noktada birlefltirecek yap da olmas gerekir. Özlenen gelece imiz için art k bireylerin ve siyasi yap n n bu çerçevede kendini yap land rmas gerekti ine inan yorum. Sayg lar mla 04 Bak fl 130

5 1. Cumhurbaflkan Mustafa Kemal Atatürk 2. Cumhurbaflkan smet nönü 3. Cumhurbaflkan Celal Bayar 4. Cumhurbaflkan Cemal Gürsel 5. Cumhurbaflkan Cevdet Sunay 6. Cumhurbaflkan Fahri Korutürk 7. Cumhurbaflkan Kenan Evren 8. Cumhurbaflkan Turgut Özal 9. Cumhurbaflkan Süleyman Demirel 10. Cumhurbaflkan A. Nejdet Sezer 11. Cumhurbaflkan Abdullah Gül 12. Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an Türkiye nin 12. Cumhurbaflkan halk n oylar yla seçilen Erdo an oldu Türkiye Cumhuriyeti nin 12. Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an oldu. Balkon konuflmas nda, ülkenin ortak de erlerine vurgu yapan ve gelece i parlak yeni bir Türkiye infla etmek istedi ini söyleyen Erdo an a sivil toplum örgütlerinin ortak mesaj ; Demokratikleflmenin önündeki engelleri kald r n ve uzlaflmac bir tav r sergileyin oldu. Türkiye pefl pefle yap lacak üç seçimlik maratonun birinci etab n 30 Mart'ta, ikinci etab n 10 A ustos ta geride b rakt. Üçüncü etap ise Haziran 2015'te yap lacak milletvekilli i genel seçimleri ile tamamlanacak. 06 Bak fl 130

6 Halk ilk kez Cumhurbaflkan n seçti Yerel ve genel seçimler için usulkaideler aç s ndan de iflen bir durum olmamakla birlikte Cumhurbaflkanl için halk ilk kez sand k bafl na gitti. Ekmeleddin hsano lu ve Selahattin Demirtafl ile girdi i yar fl ilk turda yüzde 51.8 oy oran yla kazanan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye nin 12. Cumhurbaflkan oldu. Rakipleri; CHP ve MHP baflta olmak üzere dokuz partinin ortak aday Ekmeleddin hsano lu yüzde 38.4, HDP nin aday Selahattin Demirtafl ise yüzde 9.8 oy ald. Yeni bir istikbali infla etmek istiyorum Her seçim baflar s ndan sonra geleneksel hale gelen balkon konuflmas n yapan Recep Tayyip Erdo an, ortak de erlere at fta bulunarak, Biz hepimiz ayn vatan topraklar nda yafl yoruz. Milletimiz bir, bayra m z bir, vatan m z bir, devletimiz bir dedi ve flöyle konufltu: Siyasi görüfllerimiz farkl olabilir, yaflam tarzlar m z, inançlar m z, mezheplerimiz, de erlerimiz, etnik köken ve dillerimiz farkl olabilir. Ama biz hepimiz bu ülkenin evlatlar y z. Hepimiz bu ay-y ld zl bayra n alt nday z. Müslüman, Musevi, Hristiyan de il, Türkiyeli vard r. Alevi, Sünni de il, Türkiyeli vard r. Kürt, Arap, Laz de il, Türkiyeli vard r. Rum, Ermeni'den önce Türkiyeli vard r. Bugünden itibaren, yeni bir toplumsal uzlaflma anlay fl yla farkl l klar m z de il, ortak de erlerimizi öne ç kararak, yeni bir istikbali infla etmek istiyorum. Bu seçimde tek kaybeden; statüko olmufltur Erdo an, balkon konuflmas n ak ldan ziyade kalbinden gelen kelimelerle yapt n da vurgulayarak, Bu seçimin ma lubu yoktur. Milletimiz için de bu seçimin kaybedeni yoktur. Kaybeden var; statüko kaybetmifltir. Vesayet bugün en büyük ma lubiyetini yaflam flt r. Kirli siyaset ve siyaset d fl güç odaklar bugün ibretlik bir ders alm flt r. nan yorum ki muhalefet bugünden itibaren politikalar n gözden geçirecek ve yeni Türkiye'ye yak flan bir muhalefet tarz geçerli olacakt r dedi. Güncel Milli gelir, dönemimizde üç kattan fazla artt Ortaya ç kan sonucun, uzlaflman n tepede de il, parti üst yönetimlerinde de il, tabanda olmas gerekti ini net biçimde ortaya koydu unu anlatan Cumhurbaflkan Erdo an, Unutmay n 2002 y l sonunda 230 milyar dolar milli gelirle yola ç kt k. fiimdi üç kattan fazlas yla 820 milyar dolara ulaflt k. IMF'ye 23,5 milyar dolar borçla devrald k, borcu s f rlad k. fiimdi IMF'ye 5 milyar dolar borç verece iz. Merkez Bankam z adeta boflalt lm flt. 27,5 milyar dolar, flimdi ise kasas nda 133 milyar dolar var diye konufltu. Yeni bir Türkiye kuruluyor Erdo an flöyle devam etti: Bugün k rg nl klar unutma, küslükleri elimizin tersiyle itme günüdür. Bugün zihnimizdeki bariyerlerden ar nma, ön yarg lardan kurtulma, dayat lm fl korkulardan s yr lma günüdür. Bugün yeni bir Türkiye kurulurken yeni bir bafllang ç yapman n kap lar n aralama günüdür. Beklentimiz; demokratikleflmenin önündeki engellerin kald r lmas Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i (BUS AD) Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan, ilk kez halk n oylar yla Cumhurbaflkan seçilen Recep Tayyip Erdo an a yeni görevinde baflar lar diledi. Bursa ifl dünyas olarak yeni Cumhurbaflkan ndan öncelikli beklentinin; demokratikleflmenin önündeki bütün engelleri kald rmas ve toplumda son dönemde artan kutuplaflman n bertaraf edilmesi oldu unu anlatan Günal Baylan, siyasi partiler aras nda beklenen diyalogun kurulabilmesi noktas nda da Erdo an dan yol gösterici ve uzlaflt r c bir tav r beklediklerini vurgulad. BUS AD elinden gelen katk y vermeye haz r Partiler üstü bir makam olan Cumhurbaflkanl kurumunun, toplumun bütün kesimlerine eflit mesafede olmas gerekti ini anlatan Baylan, Türkiye nin özledi i gelece e, ancak tüm kurallar yla iflleyen demokrasi sayesinde ulaflabilece ine dikkat çekti. BUS AD Baflkan Günal Baylan, Türk ifl dünyas n n en köklü kurumlar ndan BUS AD da, ülkemizde demokrasi kültürünün yayg nlaflmas, siyasi istikrar, refah ve huzur ortam n n geliflmesi için elinden gelen katk y, bu zamana kadar oldu u gibi bundan sonra da gösterecektir dedi. 07 Bak fl 130

7 BUS AD Ödülleri 20. y l nda da zirvedekilerin ellerinde yükseldi BUS AD, baflar y bu y l da taçland rd. Derne in marka etkinliklerinden olan BUS AD Ödülleri nin 20. si, düzenlenen görkemli törenle sahiplerine verildi. Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne Murat Orhan, Özel Baflar Ödülü ne Hasan Aslanoba, Meslek Ödülü ne Süleyman Akç nar, E itim ve Kültüre Destek Ödülü ne ise Muazzez lmiye Ç lay k görüldü. BUS AD 2013 Y l Ödülleri düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) marka etkinliklerinden olan ve bu y l 20. si gerçeklefltirilen törende, Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü Orhan Holding Yönetim Kurulu Baflkan Murat Orhan a, Özel Baflar Ödülü Aslanoba G da Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Aslanoba ya, Meslek Ödülü Mapfre Genel Sigorta Bölgeler Direktörü Süleyman Akç nar a, E itim ve Kültüre Destek Ödülü ise Sümerolog Muazzez lmiye Ç a verildi. Törene kat lamayan Ç n ödülünü brahim Okur ald. Güçlü sivil toplum demokrasiyi de güçlendirir Bursa ifl dünyas n n önde gelen isimlerini bir araya getiren ve Ziraat Bankas n n sponsor oldu u Almira Otel deki ödül töreninin aç l fl konuflmas n BUS AD Yönetim Kurulu Baflkan Günal Baylan yapt. 36. y l nda gücünü üyelerinden alan ve Türkiye nin önde gelen sivil toplum kurulufllar ndan olan BUS AD n; Bursa sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün sürdürülebilir kalk nmas ile sosyal ve kültürel yaflam n n gelifltirilmesi için çal flt n belirten Baylan, güçlü bir sivil toplumun demokrasiyi de güçlendirdi ini kaydetti. Gelecek, kararl kifliler için gelecek Konuklarla, merhum Do an Ersöz baflkanl ndaki BUS AD Yönetim Kurulu nun, 20 y l önce Biz Kararl y z bafll ile Olay gazetesine verdi i ilan n küpürünü paylaflan Baylan, söz konusu ilandan flu bölümü aktard : Bizler seçim ekonomisi de il, Türk ekonomisini sürekli canl ve sa l kl yaflatacak çözümler istiyoruz. Bu iste imize ifllerlik kazand rmak için de yat r mlar m z göz önünde bulundurarak, gelece e yönelik projelerimizden vazgeçmeden, psikolojik etkenlere yenilmeksizin, hükümetin gerçekçi ve cesaretli kararlar almas nda yönlendirici olmal y z. Bu aflamada siyasi liderlerin, partiler üstü platformda yan yana gelmelerini yararl bir ad m olarak önermekteyiz. Ayr ca tüketim toplumu haline gelen Türkiye de sanayici ve ifladamlar olarak daha tutumlu yaflamaya yönelmek, kendimizin ve ülkemizin ç kar nad r. Bu ifl olmayacak demek kolayc l kt r. Aflaca z, çünkü istiyoruz demek kararl l kt r. Gelecek, kararl kifliler için gelecektir Yap sal sorunlar m z hala dikkate al nm yor Türkiye nin ekonomik anlamda 2001 krizi sonras al nan tedbirlerle çok daha iyi bir pozisyona geldi ini anlatan Baylan, fakat o günden 08 Bak fl 130

8 BUS AD Ödülleri bugüne devam eden ve ülkeyi hedeflerine daha çabuk ulaflt racak baz yap sal sorunlar n ise hala dikkate al nmad n ifade etti. Ekonomik kalk nman n sadece iktisadi geliflme olarak de erlendirilmemesi gerekti ini, demokraside iyileflme yap lmadan, piyasa ekonomisinde fleffafl k ve rekabeti getirmenin mümkün olmad n anlatan Baylan, ifl dünyas n n en önemli sorunlar ndan birisi olan mesleki e itim ile ilgili yap lmas gerekenlere de dikkat çekti. Baylan, Hem ifl gücünün, hem de çal flanlar m z n ortalama e itim düzeyi düflük Mesleki bilgi ve donan m olmayan, e itim düzeyi düflük bir ifl gücü profiliyle ilerlemeye çal fl yoruz. E itim ve e itici sisteminde yap lacak reformun en k sa zamanda ele al nmas n arzuluyoruz dedi. Genç kufla m z ülke kalk nmas na örnek olacak Güncel geliflmelerle ilgili görüfllerini de aç klayan Baylan, 1 y ldan k sa bir süreye s an olaylar n Türkiye nin h zla itibar kaybetmesine neden oldu unu anlatt. fl dünyas olarak bu görünüflün k sa sürede toparlanmas için önerilerimizin dikkate al nmas n istiyoruz diyen Baylan, H zla de iflen dünyada üretim yap s n n da de iflmesi gerekiyor. Ülke sanayisinin; bilgiye dayal, daha teknoloji a rl kl, daha katma de erli üretim alanlar na yönelebilmesi için BUS AD n e itimli genç kuflaklar n teflvik etmeliyiz. Çocuklar m z n buna haz r oldu unu biliyor, birinci kuflaktan da bu konuyu dikkate almas n diliyorum. BUS AD n genç kuflaklar n n ülke kalk nmas na örnek olaca na inan yorum diye konufltu. Her toplumun, kendi bireylerinin çal flma ve u rafllar nispetinde yükseldi ini, Yönetim Kurulu nun da bu fikirle baflar l ifl insanlar aras ndan bir seçim yapt n belirten Baylan, 2013 Y l BUS AD Ödülleri ne Murat Orhan, Hasan Aslanoba, Süleyman Akç nar ile Muazzez lmiye Ç n lay k görüldü ünü vurgulad. Günal Baylan n aç l fl konuflmas n n ard ndan ödüller, alk fllar eflli inde sahiplerine verildi. kinci kufla n da sorumlulu u büyük 2013 Y l Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne lay k görülen Murat Orhan, teflekkür konuflmas nda, kendisi gibi birinci nesilden bayra devralan ikinci kufla n, var olan baflar y daha da büyüterek sürdürülebilir k lma sorumlulu u tafl d n anlatt. Orhan, Bizim imkanlar m z daha fazla, farkl bir Türkiye de ifl yap yoruz. Ancak ayn zamanda dünya ile rekabet ediyoruz. Yani bizim de iflimiz kolay de il. Ülkemizin demokrasi, adalet, hukuk, ekonomi, e itim alanlar nda global standartlardaki baflar s gelecekte bizim baflar m z n temelini oluflturacak. Uluslararas sularda yol al rken en çok kendi liman m za, yani ülkemize güveniyoruz dedi YILI BUS AD ÖDÜLLER ve GEREKÇELER BUS AD-Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü: Halil Murat ORHAN Temelleri 1972 y l nda brahim Orhan taraf ndan at lan ve aradan geçen 42 y lda Türk otomotiv sanayinin dünya çap nda tan nan markas haline gelen Orhan Holding, 2013 y lsonu itibariyle üçte biri yurtd fl tesislerinde olmak üzere 7 bin 700 çal flan, 724 milyon Euro luk cirosu ile ülke ekonomisine katk sa lamaya devam ediyor. Üç k tada; aralar nda ABD, spanya, Güney Kore, Rusya, ngiltere ve Çin in de bulundu u 13 ülkedeki üretim 09 Bak fl 130

9 alanlar ve mühendislik ofislerinde faaliyet gösteren Orhan Holding, ikinci kuflak temsilcisi Murat Orhan idaresinde yeni sat n al mlar n sürdürüyor. Orhan Holding, son olarak, talyan S la Holding ile Türkiye deki ortak giriflimi olan S la Teknik in yüzde 51 hissesini alarak flirketin tamam na sahip oldu. Otomotiv sanayinin yan s ra sigorta, tar m, hayvanc l k, ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinde de faaliyet gösteren Orhan Holding, e itime de büyük önem veriyor y l nda özellikle Holding çal flanlar n n baflar l çocuklar na burs sa lamak amac yla kurulan Orhan E itim ve Kültür Vakf, ihtiyaç do rultusunda e itimö retime katk için okullar da infla ediyor. Bu amaçla, Yeniflehir de meslek yüksek okulu ve iki tane ö renci yurdu yapt ran Orhan Vakf, yine Bademli Köyü nde ilkö retim okulu infla ettirdi. Çevre ve sanata verdi i destekle de ad ndan söz ettiren Orhan Holding in 1993 y l ndan bu yana düzenledi i Uluslararas Orhan Holding Foto raf Yar flmas na dünyan n pek çok yerinden büyük ilgi gösteriliyor. Ana faaliyet konusu otomotiv baflta olmak üzere de iflik sektörlerde Türk özel sektörünün kalite anlay fl n ve baflar s n dünyaya ispat eden, e itim, kültür-sanat ve çevreye gösterdi i büyük özenin yan s ra yap c ifl iliflkileri ve meslek eti ine gösterdi i özveriden dolay, Orhan Holding Yönetim Kurulu Baflkan Murat Orhan, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l Do an Ersöz Y l n fladam Ödülü ne lay k görüldü. BUS AD Özel Baflar Ödülü: Hasan ASLANOBA ABD de flletme daresi Master diplomas ald ktan sonra 1990 da aile flirketi Erikli Su da CEO olarak çal flmaya bafllayan Hasan Aslanoba, flirketin Nestle Waters ile ortakl nda da kurumda CEO olarak görev yapt y l nda Aslanoba G da'y kuran Hasan Aslanoba, yeni süreçte; Tazedirekt, Bo azköy Çiftli i, Juss Meyve Sular, Webnak, Bostandere ve Aslanoba Capital markalar ile meyve-sebze, k rm z et, lojistik ve IT sektörlerinde yenilikçi ifl modellerini devreye soktu y l nda internet tabanl faaliyetlere odaklanma karar alan ve yeni hedeflerini gerçeklefltirmek için Erikli deki CEO görevinden ayr lan Aslanoba, Türkiye ve dünyada alan nda uzman-nitelikli ekiplere yat r m yapmas yla dikkatleri üzerine çekti. Aslanoba Capital de, a rl kl olarak pazaryeri, e-ticaret, mobil ve hizmet yaz l m projelerine odaklanan Hasan Aslanoba, finansal yat r mla birlikte giriflimcilere mentorlük deste i de veriyor. Aslanoba, Melek Yat r mc olarak bugüne kadar çok say da yeni giriflimin içinde yer ald. Genç yafl na ra men, gerek aile flirketinde gösterdi i üstün baflar lar, gerekse Türkiye ye örnek olan yeni ifl modelleriyle giriflimcili e farkl bak fl 10 Bak fl 130

10 BUS AD Ödülleri aç lar getiren Hasan Aslanoba, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l Özel Baflar Ödülü ne lay k görüldü. BUS AD Meslek Ödülü: Süleyman AKÇINAR Mapfre Genel Sigorta Bölgeler Direktörü olan Süleyman Akç nar, 1949 y l nda Mustafakemalpafla da dünyaya geldi. zmir deki üniversite e itimini takiben 1973 te mali müflavirli e bafllayan Akç nar, 1985 y l nda Bursa ya yerleflerek mesle ini sürdürdü ve 1986 da Genel Sigorta Bursa Bölge Müdürü olarak sigorta sektörüne ad m att döneminde BTSO da Meclis üyeli i yapan ve sektörüyle ilgili birçok geliflmeye öncülük eden Akç nar, 1992 de Bursa, zmir ve Antalya bölgelerinden sorumlu olarak Genel Sigorta da koordinatörlük görevine getirildi. Uluda Üniversitesi Sigortac l k MYO da kuruluflundan bugüne ö retim üyesi olarak görev yapan Akç nar, baflar l hizmetleri nedeniyle dünyada 40 dan fazla ülkede faaliyet gösteren Avrupa n n önde gelen sigorta gruplar ndan Mapfre nin Türkiye deki kolu Mapfre Genel Sigorta da; Bursa, Eskiflehir ve zmit bölgelerinden sorumlu direktörlük görevine getirildi. Ayn zamanda Mapfre Genel Servis Yönetim Kurulu üyeli ini de baflar yla sürdüren, 42 y ll k meslek hayat n n son 28 y l n Mapfre Genel Sigorta da yaflayan, sektörünün geliflimi için e itim de dahil olmak üzere pek çok alanda öncülük yapan Süleyman Akç nar, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l Meslek Ödülü ne lay k görüldü. BUS AD E itim ve Kültüre Destek Ödülü: Muazzez lmiye ÇI Dünyan n en önemli sümerologlar ndan biri olarak kabul edilen Muazzez lmiye Ç, 1914 y l nda Bursa'da do du. Ailesi K r m göçmenlerinden olan Ç, Bursa'da özel 'Bizim Mektep'te Frans zca ve keman dersleri ald y l nda Bursa K z Ö retmen Okulu ndan mezun olan Ç, ayn y l tayin edildi i Eskiflehir de dört buçuk y l ö retmenlik yapt y l nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co rafya Fakültesi Hititoloji Bölümü nden mezun olduktan sonra stanbul Eski fiark Eserleri Müzesi 11 Bak fl 130

11 Müzede çal flt 31 y l boyunca meslektafllar yla birlikte Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yaz lm fl olan 74 bin tabletten oluflan çivi yaz l belgeler arflivini oluflturan Ç, 3 bin tabletin kopyas n yap p, katalog halinde yay nlad. BUS AD Ödülleri Çiviyaz l Belgeler Arflivi ne uzman olarak atanan Ç, ayn y l Kemal Ç ile evlendi y l nda emekli olduktan sonra bir süre yurtd fl nda yaflayan Muazzez lmiye Ç n 'Tarih Sümerle Bafllar' adl kitab 1990 y l nda Türk Tarih Kurumu taraf ndan yay nland. Kitab n n çok ilgi görmesi üzerine Ç, 1993'te çocuklara yönelik 'Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk' da dahil olmak üzere Sümer ve Hitit kültürlerini tan tan 13 kitap yazd. Muazzez lmiye Ç, bugün 100 yafl nda olmas na ra men yeni kitap yazma çal flmalar na devam ediyor. Uluslar aras tarih çevrelerinde çok sayg n bir konumda bulunan, gerek yurt içinde, gerekse yurtd fl nda yapt çal flmalarla eski medeniyetlere fl k tutan, Türkiye'yi uluslar aras toplumda baflar yla temsil eden ve yazd kitaplarla çocuklara da tarihi sevdiren Muazzez lmiye Ç, BUS AD Yönetim Kurulu taraf ndan 2013 Y l E itim ve Kültüre Destek Ödülü'ne lay k görüldü. 12 Bak fl 130

12 Yat r m ortam n iyilefltirmeden büyümeyi art rmak mümkün de il BUS AD Baflkan Günal Baylan, geleneksel Çekirge Toplant s ve iftar yeme inde yapt konuflmada, Mevcut siyasi ortam yumuflamadan, üretim faktörlerini de ifltirmeden, yat r m ortam n iyilefltirmeden, ifl gücüne kat l m profilini yükseltmeden, büyümeyi daha da art rmak mümkün de il dedi. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i nin (BUS AD) geleneksel Çekirge Toplant s ve iftar yeme i Alt nceylan Tesisleri nde gerçeklefltirildi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Yard mc s Prof. Dr. Enver Uysal n fl Dünyas nda ve Siyasette Ahlaki De erler konulu bir sunum yapt geceye BUS AD üyeleri ile Bursa medyas yo un ilgi gösterdi. fl insanlar siyasi çat flmalar n çok ilerisinde Program n aç l fl konuflmas n yapan BUS AD Baflkan Günal Baylan, küresel ekonominin iniflli-ç k fll seyir izledi i bu dönemde ekonomik ve siyasi geliflmelerle ilgili görüfllerini kat l mc larla paylaflt. Türkiye de krizlere ve zorluklara karfl tecrübeli bir ifl dünyas oldu u söyleyen Baylan, ülke ekonomisine katk veren ifl insanlar n n siyasi çat flmalar n çok ilerisinde oldu unu kaydetti. Büyüme rakam n n, ifl dünyas n n katk s yla y l n ilk çeyre inde yüzde 4.3 e ç kt n an msatan Baylan, birçok uluslararas kuruluflun Türkiye için 2014 y l büyüme tahminini yukar çekti ini vurgulad. Baylan, ihracat n büyümeye olan katk s n n 2.7 puan olmas n da sevindirici olarak nitelendirdi. Yüzde 4 büyüme band na tak ld k Kur ile rekabet olmaz diyerek y llard r ihracat için çal flan üreticiyi göz ard edenlerin, ihracat n büyümeye olan katk s n görmelerini isteyen Baylan, 14 Bak fl 130

13 Çekirge Toplant lar Toplumun en küçük birimi olan aile idaresinde yaflanan anlay fl, huzur ve hoflgörü duygular n n, mahalli yönetimden bafllayarak devlet yönetimlerine yans mas n n önemine de de inen Baylan, siyasi geçmifle bak ld nda; yaflanan çekiflmeler ile gruplaflmalar n ülkeyi sonu gelmez hesaplaflmalara yönlendirdi ini ifade etti. Amac m z; ülkede yaflayan her vatandafl m za kaliteli yaflam sa lamak ise, bunu tesis etmek ilk önceli imiz olmal. Fakat bu konuda birleflemiyoruz diyen BUS AD Baflkan Baylan flöyle devam etti: Cumhurbaflkanl seçimi yaklafl yor. Devlet adaml yapacak birikime sahip, görev süresi boyunca herkesi kucaklayan ve her bireyin takdirini kazanmay amaç edinen; k saca demokrasinin geliflmesi için çaba gösteren her aday n bafl m z n üstünde yeri var. Güçlü ve özgün bir e itim sistemi flart Güçlü ve özgün bir e itim sisteminin gereklili inden de bahseden Günal Baylan, geliflen ve de iflen dünyada Risk alarak de er yaratma arzusu duyan yabanc para giriflinin d fl nda, sermaye girifli azald. D fl koflullar flu an yat r m e iliminin düflmesini ve iç tasarruflar n art r lmas n gerektiriyor. Aç klanan verilerden de gördü ümüz gibi, karl l k oranlar m z n düfltü ünü, flirketlerimizin borçlar n n gelirine göre daha h zl artt n gözlemliyoruz. Bu durumun ileride, zaten k r lgan olan ekonomimiz için s k nt yaratabilece ini söyleyebiliriz. Türkiye ekonomisi flu an yüzde 4 büyüme band na tak ld. Bu durum, mevcut ekonomik ortamda baz ülkelerle mukayese edildi inde baflar olarak görülebilir. Ancak genç nüfusun yo un, cari aç n yüksek oldu u bir ülke için yeterli olmad n da biliyoruz. Bu band aflmak için yap sal de ifliklikler yapmazsak kal c bir etki elde edemeyiz. Mevcut siyasi ortam yumuflamadan, üretim faktörlerini de ifltirmeden, yat r m ortam n iyilefltirmeden, ifl gücüne kat l m profilini yükseltmeden, büyümeyi daha da art rmak mümkün de il. Taraflara ayr larak beyanlarda bulunmak yerine, sorunun kal c çözümüne odaklanmak çok önemli. Al nacak tüm ekonomik tedbir ve d fl politika kararlar n n, günü kurtarmak yerine uzun süreli getirileri kapsayacak flekilde olmas bizlerin ve ülkenin menfaatinedir dedi. Siyasi çekiflmeler sonu gelmez hesaplaflmalara yönlendirdi 15 Bak fl 130

14 Çekirge Toplant lar flartlara ayak uydurman n ancak müspet ilimle mümkün oldu unu dile getirdi. Baylan, Atatürk ün kurdu u uygar ve milli e itimin sayesinde Türkiye; bugün bir Afganistan, Somali, Filistin, Irak, Suriye ve benzeri ülkeler gibi olmaktan kurtuldu. Ça dafl e itimin temel amac iflte burada ortaya ç k yor. Yüce Allah tan; modern, ça dafl demokrasi anlay fl ve ekonomik de erleri ile dünyada herkesi imrendiren, bireylerinin kaliteli ve huzur içinde yaflad bir ülkeyi, bizlere ve çocuklar m za nasip etmesini diliyorum diye konufltu. Ahlaken özürlü insanlar k nayabilirsiniz BUS AD Baflkan Günal Baylan n aç l fl konuflmas ndan sonra kürsüye ç kan Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekan Yard mc s Prof. Dr. Enver Uysal, fl Dünyas nda ve Siyasette Ahlaki De erler konulu sunumunda çok çarp c bilgiler aktard. Günümüzde hepimizin verdi i ahlakl ve iyi insan olma mücadelesinin ayn s n, tarih boyunca peygamberler ve filozoflar da verdi. Bu; insanl k ve kutsall k arz eden bir mücadele diyen Prof. Dr. Uysal, ahlak ; insan olma sanat olarak nitelendirdi. Ahlak n; al flkanl k ile çok yak ndan iliflkili oldu unu da söyleyen Uysal flöyle devam etti: Aristo, Bu dünyada özürlü olan insanlar k nama hakk na sahip de iliz, aksine onlara daha flefkatli davranmal y z. Fakat ahlaken özürlü insanlar k nayabilirsiniz. Çünkü ahlak n düzeltmek, irade ve ak l varl olarak insan n elindedir demifltir. Dolay s yla ahlak n düzeltmek insana emanet edilmifltir. Ahlak; insandaki al flkanl klar n bütünüdür. 16 Bak fl 130

15 BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri Mardin e kültürel gezi gerçeklefltirdi BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri, Yönetim Kurulu nun organizasyonuyla, kültürel gezi kapsam nda Mardin e gitti. Farkl dinlerin buluflma noktas Mardin de oldukça renkli görüntüler veren BUS AD l lar tarihi ve turistik yerleri de gezdi. Bursa Sanayicileri ve fladamlar Derne i (BUS AD) Yönetim Kurulu taraf ndan organize edilen Mardin gezisi renkli görüntülere sahne oldu. Kültürel gezi kapsam nda kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini gezen BUS AD üyesi ifladamlar ve aileleri oldukça keyifli günler yaflad. Hilton Garden Inn Otel de konaklayan BUS AD kafilesi; Kas miye Medresesi, K rklar Kilisesi, Mardin Müzesi, Zinciriye Medresesi, Deyrul Zaferan Manast r, Hasan Keyf, Mor Gabriel Manast r, Midyat Devlet Konuk Evi ile Midyat Çarfl s n gezdi. 18 Bak fl 130

16 Gezi

17 Farkl dinlerin buluflma noktas ; Mardin Mardin; farkl dini inan fllar paralelinde sanatsal aç dan da tarihi de eri olan camiler, türbeler, kiliseler, manast rlar ve benzeri dini eserleri bar nd r yor. pek Yolu güzergah nda olup, s n rlar içinde befl han, bir de kervansaray bulunan Mardin in ismi hakk nda de iflik rivayetler var. Kelimenin Farsça, Yunanca, Arapça ve Süryanice oldu u söyleniyor. Mardin de Kürtler, H ristiyan Süryaniler, Sünni Araplar, Türkler, Yezidi-Kürtler ve Ermeniler yafl yor. Zaman içinde Süryani ve Yezidi nüfusu göçler sebebiyle azalm fl, Lübnan' n baflkenti Beyrut'ta, Mardin ve Midyat bölgesinden gelen az say da Süryani yaflamaktad r. Kentin simgelerinden Mor Gabriel Manast r ; MS 397 y l nda infla edilmifl. MS 640 y l nda Hz. Ömer zaman nda Arap- slam ordusu Süryanilerle iflbirli i yaparak Mezopotamya ya girince, özellikle bu eserin korunmas için Hz. Ömer in emriyle ayr cal k tan nm fl. Eskiden içinde zengin bir kütüphane bulunan manast rda, binlerce ö rencinin e itim ald bir teoloji fakültesi bulunuyor. sa dan sonra 5. yüzy lda infla edilen Deyrulzafaran Manast r da, muhteflem mimarisi yan nda Süryani Kilisesi nin önemli merkezlerinden biridir ye kadar 640 y l boyunca 20 Bak fl 130

18 Gezi Süryani Ortodoks patriklerinin ikametgah yeri olan Manast r, 5. yüzy ldan bafllayarak farkl zamanlarda yap lan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzy lda kavuflmufl. Manast r, MÖ den önce Günefl Tap na, daha sonra da Romal larca kale olarak kullan lan bir kompleks üzerine infla edilmifl. Romal lar bölgeden çekilince Aziz fileymun baz azizlerin kemiklerini buraya getirterek kaleyi manast ra çevirmifl. 21 Bak fl 130

19 Düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda uzun süre yol almak art k mümkün de il TÜRKONFED in ekonomi raporunda, mevcut durum ile gelece e yönelik önemli ipuçlar yer al yor. Raporda flu sat rlar dikkat çekiyor: Türkiye uzunca bir süredir düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda ilerlemeye devam ediyor. Ancak bu patikada uzun süre yol almak mümkün de il. Doç. Dr. Ümit zmen, Zuhal Özbay Dafl ve Yasemin Özbal taraf ndan haz rlanan TÜRKONFED Ayl k Ekonomik Görünüm Raporu nun Temmuz say s, Türkiye ve küresel ekonomideki gidiflat ile önümüzdeki döneme iliflkin önemli bilgiler içeriyor. Söz konusu raporda; 30 Mart seçimlerinden sonra ihracattaki art fl n da etkisiyle canlanmaya bafllayan Türkiye ekonomisinin, önce Soma facias, ard ndan da Irak ta meydana gelen olaylar nedeniyle sars ld na vurgu yap l yor. Ortado u da t rmanan siyasi gerilim ile büyümenin geliflmekte olan ülkelerde yavafllamas, geliflmifl ülkelerde ise henüz dünya ekonomisini olumlu etkileyebilecek bir yörüngeye girmemesi nedeniyle Türkiye de de büyümenin nereden gelece i sorusunun aç kta kald n n belirtildi i raporda dikkat çeken baz bölümler flöyle: Ekonomi normal patikas nda ilerliyor gözükse de Her ne kadar göstergeler ikinci çeyrekte ekonominin normal patikas nda ilerledi ini gösteriyor olsa da, y l n kalan nda iç ve d fl talebin büyümeye katk s konusunda soru iflaretleri var. Yat r mlarda h zlanma görülmezken sanayi üretimi bir önceki çeyre e paralel bir seyir izliyor. Türkiye uzunca bir süredir iflaret edilen düflük büyüme, yüksek enflasyon, yüksek cari aç k patikas nda ilerlemeye devam ediyor. Ancak bu patikada uzun süre yol alman n mümkün olamayaca n bilmemiz ve önümüzdeki dönemde risklere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. KOB lerin toplam ticari kredilerden ald pay düflüyor Türkiye, KOB kredilerinin en fazla artt ülke olmas na ra men, toplam ticari kredilerden bu iflletmelerin ald pay 2007 de yüzde 40,1 den 2012 de yüzde 37,5 e geriledi. OECD nin son aç klanan Türkiye raporu da ülkedeki mikro KOB lerin verimliklerine iliflkin çarp c bilgiler içeriyor. 21 ülke içinde en büyük firmalar n en küçük firmalar n verimlili ine oran n n en yüksek oldu u ülke 4,29 ile maalesef Türkiye KOB lerin verimsizli ine iliflkin bu saptama, Türkiye nin rekabet gücünün bozulmas n n, KOB lerin ihracat imkan n hepten zora sokaca na iflaret ediyor. Üretim yap m z ve orta gelir tuza hracat yap s na bakt m zda; bir 22 Bak fl 130

20 önceki y la göre orta-yüksek teknolojili ve düflük teknolojili ürün ihracatlar nda art fl görülüyor. Dolay s yla, üretim yap m z orta gelir tuza n aflmak perspektifinden tekrar de erlendirmek gerekti i bir kez daha ortaya ç k yor. thalat n gerilemesindeki en büyük pay; alt n ithalat nda yaflanan düflüfl. D fl aç ktaki azalma cari aç düflürmeye devam ediyor. Cari aç k May s ta bir önceki aya göre 1,4 milyar dolar gerileyerek 3,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. Geçen y l Ocak-May s döneminde 32,2 milyar dolar olan cari aç n bu y l 19,8 milyar dolara geriledi i görülüyor. Gerilemede 33,5 milyar dolardan 22,7 milyar dolara gerileyen d fl ticaret aç n n pay büyük. Cari aç n düflmesi, finansman sorununu da hafifletiyor. Cari aç n finansman nda bankalar ve di er sektörlerin kredi kullan m ndaki art fl n yan s ra portföy yat r mlar nda görülen art fl da etkili. Özellikle borç senetlerinde Nisan ve May s aylar nda art fl var. Öte yandan ayl k bazda yurtd fl ndan do rudan yat r mlar ise gerilemeye devam ediyor. Ocak- May s döneminde net do rudan yat r m seviyesi 3,8 milyar dolar düzeyinde, zira yerlefliklerin yurtd fl do rudan yat r m nda k smen bir canlanma söz konusu. Faiz indirimi enflasyonla birlikte gitmeli Faizlerde düflüfl imkan s n rl, faiz indirimi enflasyonla birlikte gitmeli. Büyümeyi desteklemek üzere faiz oranlar n n afla çekilmesi konusunda hükümetin politika tercihi, kredi art fl h z n n kontrol alt na al nm fl olmas, cari aç k ve finansman risklerinin geçmifle oranla gevflemifl olmas ile birlikte düflünüldü ünde, önümüzdeki dönemde, küresel geliflmeler izin verdi i ölçüde faiz oranlar nda düflüfl olaca na iflaret ediyor. Nitekim, Haziran ay ndaki 75 baz puanl k indirimden sonra Merkez Bankas Temmuz ay nda da beklendi i gibi faizi 50 baz puan daha afla ya çekti ve politika faizi yüzde 8,25 oldu. Önümüzdeki aylarda yurtiçi ve yurtd fl talebin enflasyonist bask yaratmamas ve enflasyon beklentilerinin hedefler do rultusunda gerilemesi durumunda Merkez Bankas, politika faiz oranlar nda indirime devam edecek. Gelecek senaryolar ç ve d fl geliflmeler çerçevesinde ekonomik göstergeler hiçbir biçimde pembe tablo ortaya koymuyor. Dünya Bankas ndan sonra OECD de Türkiye ekonomisinin 2014 y l büyüme öngörüsünü yüzde 3,5 olarak aç klad. Ancak, bölgesel sorunlar Türkiye için risk tafl yor. Irak ta geliflen olaylar ve bölgenin yeniden flekillenmesi, ülkenin siyasi ve ekonomik hayat için büyük önem arz ediyor. Öte yandan; cari aç k, her ne kadar düflme e ilimi gösterse de yüksek, enflasyon oran küçük düflüfle ra men hala yüksek, iflsizlik oran yüzde 9 seviyesinde sabitlendi, bütçe aç ndaki bozulmay engelleyen tek fley; sürdürülebilirli i olmayan bir seferlik gelirler. Bu tablo alt nda iki temel senaryo ortaya ç k yor. ABD'de faiz art r m n n 2015'in ilk çeyre inden sonraya b rak lmas durumundaki senaryoda, geliflmekte olan ülkeler uluslararas piyasalardaki olumlu hava ile yelkenlerini fliflirmeye devam eder. Cumhurbaflkanl seçimlerini geride b rakan Türkiye'de siyasi tansiyondaki düflüfl, ekonomik reformlara e ilmek için f rsat sa lar ve kazan lan alt ayl k süre içinde ekonomi ABD'deki faiz art fl na haz rl kl hale getirilir. Böylece Güncel ekonomi bu y l yüzde 4 civar nda büyüdükten sonra gelecek y l da yüzde 4 ve üstü bir h zla yoluna devam eder. Özellikle KOB ler temkinli olmal kinci senaryoda ise; jeopolitik riskler, iç siyasetteki gerilim ve ABD'de beklenenden önce gelen faiz karar, ekonomiyi güçlendirecek önlemlerin zaman nda al nmas na f rsat tan maz. ABD nin beklenenden önce faiz yükseltmesi, çok dar bir alanda kurulan faiz-enflasyon-kur dengesinin kaybolmas riskini tafl yacak. Ekonomi yönetiminde de ifliklik ihtimali ise bu riskin yönetiminde sorunlarla karfl lafl labilece ini akla getiriyor. Düflük verimlilik yap s ve karfl karfl ya olduklar finansman riskleri, KOB lerin bu süreçte özellikle temkinli olmas n gerektiriyor. 23 Bak fl 130

21 Celal Beysel TÜRKONFED Yüksek Dan flma Kurulu Baflkan Orta gelir tuza ndan kurtulmam z; KOB lerin bu tuzaktan kurtulmas yla mümkün olabilir AB, Horizon 2020 projesi ile KOB destek felsefesini de ifltirdi AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin önemi özellikle son 10 y lda kamuoyunda yeterince vurgulanm fl, anlafl lm flt r. Bu konuda tecrübemiz olmad ndan baz aksakl klar n olmas do ald r. AB ülkelerinde dahi 7. Çerçeve Program ile verilen AR- GE desteklerinde baz hatalar yap ld, verilen desteklerin yeterli ticari baflar ya ulaflmad görülerek Horizon 2020 desteklerinde önemli de ifliklikler yap lm flt r. 7. Çerçeve Program nda daha çok KOB lere AR-GE deste i veren üniversite ve AR-GE kurulufllar desteklenip KOB lere verilen destekler indirekt olmuflken Horizon 2020 projesi ile AB de KOB ler art k direkt, mümkün mertebe bürokrasiden ar nd r lm fl olarak desteklenecektir. Türkiye de KOB kavram Ülkemizde 250 kifliden az çal flan olan ve y ll k net sat fl ya da mali bilançosu 40 milyon TL yi aflmayan iflletmeler KOB olarak nitelendirilmektedir. KOB lerin yaklafl k rakamlarla mevcut firmalar n %99 unu oluflturdu u ve toplam istihdam n %80 e yak n n sa lad söylenebilir. hracat n %60 ndan fazlas ve yarat lan katma de erin %54 ü say lar in üzerindeki KOB ler taraf ndan gerçeklefltirilir. Detaya inilirse bahse konu katma de erin ve ihracat n büyük k sm n n bu KOB nin kadar na ait oldu u görülür. KOB kavram hem kendi yaflam n sürdürebilmekten baflka gücü olmayan mikro ve küçük giriflimcileri, hem de ülke ihracat n n, katma de erinin önemli bölümünü gerçeklefltiren KOB leri kapsamaktad r. Bu durum pek çok gerçe i siyasilerin ve banka reklamlar n n kurnaz cümleleri arkas nda karanl kta b rakmaktad r. Afla da bahsedilen KOB ler, say lar civar nda olan ve ülke katma de erini yükseltme becerisi olabilecek olanlard r. KOB lerde AR-GE ve inovasyona yaklafl m tarz m z Ülkemizdeki AR-GE harcamalar n n bugünkü seviyesi, GSMH nin %1 i bile de ildir. Hedef, bunun önümüzdeki 10 senede %3 e ulaflmas, yani 3 ile katlanmas d r. Tabii pek çok istisna vard r, ancak genelde akademisyenler, bürokratlar, nedendir bilinmez, geliflmifl ülkelerde 24 Bak fl 130

22 Makale apaç k görünen örnekleri göz ard ederek ülke kalk nmas için gerçekten önem arz edecek AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin sadece büyük firmalar taraf ndan yap labilece ini zannetmektedirler. Ya da bir baflka de iflle, KOB lerde yap labilecek AR-GE ve inovasyon faaliyetini küçümsemektedirler. Hükümetlerin son 15 y lda KOSGEB ve TÜB TAK vas tas yla KOB ler için pek çok AR-GE deste i verme çabas na girmesi, durumu de ifltirmemifltir. Ülkemizdeki KOB AR-GE destekleri bir türlü istenen seviyeye gelmemekte, ticari baflar ya dönüfltürülebilen AR-GE ve inovasyon örnekleri çok ender görülmektedir. Bu durum hem destek verenlerin hem de AR-GE yapma çabas na giren KOB leri ümitsizli e itmekte, AR-GE yapan KOB say s bir türlü artmamakta, bir AR-GE projesi yapan bir daha yapmakta ifltahs z davranmaktad r. AR-GE merkezlerinin tam zamanl 50 AR-GE personeli çal flt rma mecburiyetinin 30 kifliye indirilmesinin KOB lerin düflünülerek yap ld n söylemek, olsa olsa hesap bilmemek olur. 30 personeli bulacaks n, onlara çal flma ortam sa layacaks n, Sanayi Bakanl na müracaat edeceksin, inceleneceksin, e er kabul edilirse AR-GE merkezi imkanlar ndan faydalanacaks n. ri bir KOB için dahi ulafl lmas imkans z bir hedeftir bu. Yat r m, genel giderler ve iflçilik hesaba kat l nca y ll k maliyeti 3 milyon liray aflaca kolayca hesaplanabilecek bu durumu en büyük KOB lerin gerçeklefltirmesi dahi cirosunun %10 kadar n AR- GE ye ay rmas demek olur ki böyle bir oran n dünyada örne i yoktur. AR-GE harcamalar n ülke genelinde nas l %3 e yükseltece iz? Bugün sadece büyük firmalar n AR- GE faaliyetlerinin ciddi ve sürdürülebilir olarak desteklendi i tart flma götürmez. Yani GSMH nin %3 ü kadar AR-GE yapma hedefine ulaflma görevi, sadece büyük firmalar n olmufltur. Böylece GSMH nin %40 n yaratan KOB ler konu d fl b rak lm fl, büyük firmalardan ise -GSMH ile orant l olmas gereken- AR-GE katk lar n 2.5 ile katlamalar istenmifltir. Bu durumdan as l flikayetçi olmas gereken büyük firmalar k sa vadeli düflünmekte, ald klar AR-GE destek pay n n artmas ndan memnun ve mutlu görünmekte, sessiz kalmaktad rlar. Sadece büyüklerin AR-GE faaliyetlerinin yeterince desteklenmesi kime zarar verir? KOB lerin AR-GE desteklerinden yeterince yararlanam yor olmalar sadece KOB lere zarar veriyor zannedilmesin: Bir AR-GE ve inovasyonu çok daha düflük maliyetlere yapabilecek KOB lerin konu d fl b rak lmas, büyük firmalar n yükünü de art rmaktad r. Ülke aç s ndan daha da makro bir zarar mevzu bahistir: Sonuçta ülke sanayisinin geliflmesi yavafllamaktad r. AR-GE ve novasyon uça m z n tek motoru çal flt r lamamaktad r. Orta gelir tuza n, KOB siz aflabilir miyiz? Bugün Türkiye, orta gelir tuza na yakalanm fl durumdad r ve bu durumdan kurtulmak için GSMH sini 2 misli art rma mecburiyetindedir. Bu baflar ya, ihracat n %50 sinden fazlas n, katma de erin %56 s n yaratan KOB lere gereken önemi vermeden eriflemeyiz. Gerek siyasilerin dillerinde, gerekse banka reklamlar nda KOB kavram n alabildi ince çarp tarak, sömürerek, verilen küçük, etkisiz, yetersiz destekleri dev aynas nda göstererek, verilen desteklerin ticari baflar ya ulaflmas, hususundaki s k nt lar n nedenlerine inmeden KOB lerin katma de erli, karl üretim yapabilecekleri ortam sa layamazs n z. Orta gelirli KOB leri orta gelir tuza ndan kurtaramazsak, ülkeyi de orta gelir tuza ndan kurtaramay z 25 Bak fl 130

23 Otomotiv sanayine ömrünü adad : Hüseyin Karabacak Bursa da otomotiv yan sanayinin h zla geliflip global hale gelmesinde büyük katk s olan Hüner fiirketler Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Karabacak, 45 y l önce s f r sermaye ile bafllad ifl hayat na günümüzde; dört fabrika, befl flirket ve 400 kifliye yak n istihdamla devam ediyor. Otomotiv sanayinde 45 y ll k ifl tecrübesi bulunan Hüner fiirketler Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Karabacak, son dönemde boru, alüminyum ve kal p sektörlerine de ciddi yat r mlar yaparak ülke ekonomisine katk s n y ldan y la art r yor y l nda Hüner Kriko ile Demirtafl OSB de bafllayan üretim serüvenini Hasana a OSB ile Akçalar Sanayi Bölgesi ndeki toplam dört fabrikas nda tüm h z yla sürdüren Hüseyin Karabacak, otomotiv sanayinin Türkiye ye global manada ifl disiplini getirdi ini söylüyor, fakat yeni süreçte yan sanayinin de kendini ifade edebilmesinin önünün aç lmas n istiyor. Otomotiv yan sanayinin duayen isimlerinden Hüseyin Karabacak, bir tek tezgah bile olmadan girdi i ifl hayat nda, mesai saatleri d fl nda arkadafllar n n atölyelerinde Tofafl a parça bast günlerden, flirketler grubuna yükseliflinin öyküsünü BAKIfi a anlatt Öncelikle, Bak fl okurlar na kendinizden bahseder misiniz? 1942 y l nda Yeniflehir de dünyaya geldim da ailemin Bursa ya yerleflmesiyle birlikte 1950 y l nda ilkö renimime Atatürk lkokulu'nda bafllad m. Daha sonra Bursa Endüstri Meslek Lisesi ne devam ettim, ortaokul ve lise ö renimimi de 1960 y l nda tamamlad m. Mezuniyetimi takiben y llar aras nda Gölcük Deniz Fabrikalar nda çal flt ktan sonra ayn y l gönüllü olarak askerlik görevime bafllad m. ki y ll k askerlik hizmetim boyunca Hatay a ba l Samanda ilçesinin Tavuklu Köyü nde Yedek Subay Ö retmen olarak e itime katk da bulundum. Vatani görevimi tamamlad ktan sonra y llar aras nda Bursa Akflam Tekniker Okulu nda okudum. Gerek okul öncesi, gerekse okul sonras birçok ifl ve meslek gruplar nda çal flt m y l nda Otosan Türk Otomobil Fabrikas nda tekniker olarak göreve bafllad m ve buradaki hizmetimi süresince de stanbul Maçka Yüksek Tekniker Akflam Okulu na devam ettim ve döneminde mezun oldum. fl hayat na nas l bafllad n z? Mezuniyetten sonra Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Sat n Alma Bölümü'nde tekniker olarak çal flmaya bafllad m. Çal fl rken ayn zamanda Bursa ktisadi limler Akademisi nde iflletme mast r yapt m y l nda 26 Bak fl 130

24 Söylefli Tofafl Türk Otomobil Fabrikas ndaki Sat n Alma Maliyet Analiz Bölüm fiefli i görevimden ayr ld m. Böylesine önemli bir görevden ayr l rken ne yapmay planl yordunuz? Tofafl taki görevimden ayr lmadan önce, üst yönetiminin r zas n alarak cam kald rma krikolar üretimi yapmak amac yla 12 metrekarelik bir alanda Hüner Kriko firmas n kurduk. Bafllang ç dönemini ortakl klarla geçirdikten sonra flirketi 1985 y l nda Hüner Kriko Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. unvan yla aile flirketine dönüfltürdüm y l nda Tofafl' n artan üretim ihtiyac n karfl lamak üzere Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi nde yeni fabrika binas n faaliyete geçirdim. Hüner Kriko ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. halen DOSAB daki 12 bin 40 metrekare kapal alana sahip fabrika binas nda; pres ile sac flekillendirme, alüminyum enjeksiyon döküm ve muhtelif montajl komple parçalar n üretimini gerçeklefltiriyor. Sonras nda da yat r mlara devam ettiniz de il mi? lerleyen dönemde otomotiv sektöründe kullan lan so utma ve havaland rma borular n n artan kapasitesini karfl layabilmek ve yal n üretim teknikleri ile üretimde verimlilik ve kaliteyi art rarak müflteri memnuniyetini sa lamak için 2009 y l nda yeni bir yat r m gerçeklefltirdim. Hasana a Organize Sanayi Bölgesi nde 12 bin metrekare kapal alana sahip 17 bin metrekarelik fabrikay bünyemize dahil ederek Hünel Boru isimli firmay kurdum. Mevcut 13 adet CNC boru bükme, 6 adet kaynak robotu ve di er kaynak istasyonlar ile çap 4 ile 65 milimetre aral ndaki paslanmaz, alüminyum ve çelik borudan mamuller üretebiliyoruz. Y ll k 3 milyon adet ürün kapasitesine sahip olup, üretimin yüzde 90 n Avrupa da üretilen araçlarda kullan lmak üzere ihraç ediyoruz. Turbo motor boru üretiminde Avrupa da ilk befl içinde yer alan firmam z, turbo motor 27 Bak fl 130

25 borular nda kullan lan metal rezonatör (susturucu) üretiminde de Avrupa üçüncüsüdür. ÜÇÜNCÜ TES S M Z AKÇALAR DAK HÜNER ALÜM NYUM Sanayide ve inflaat sektöründe yayg n olarak kullan lan alüminyum profillerin; otomotiv, rayl sistem ve havac l k sanayinde de yo un kullan m na bafllanmas, ayr ca Hünel Boru da üretilen havaland rma ve so utma borular nda alüminyum kullan m n n artmas sebebiyle firmam z, alüminyum ekstrüzyon ile profil ve boru üretimine yönlendirdik. Bu sebeple 2011 y l n n ikinci yar s nda Akçalar Sanayi Bölgesi nde 27 bin metrekare kapal alana sahip olan üçüncü fabrika binam z alüminyum ekstrüzyon alan nda faaliyet göstermek amac yla infla ettik. Böylelikle alüminyum sektörüne de ad m att n z Ocak 2013 te Hüner Alüminyum ad alt nda üretime bafllad k. Alafl ml alüminyum profil ve boru üretimiyle; otomotiv, rayl sistem, havac l k ve makine sektörlerine hizmet veriyoruz. lk etapta y ll k 3 bin 500 ton olan üretim kapasitemizi, bu y lsonunda devreye girecek 2 bin 500 ton ve 850 ton kapasiteli preslerle 9 bin tonluk kapasiteye ulaflt rmay hedefliyoruz. DÖRDÜNCÜ TES S M Z HOSAB DAK HÜNEL KALIP Hünel Kal p; firmam z içinde kal p atölyesi olarak kal p, aparat, makine ve fikstür üretmekteyken Grup flirketlerimize kat lan dördüncü tesis oldu y l nda Hasana a Organize Sanayi Bölgesi nde 15 bin metrekarelik kapal alanda inflaat na bafllad m z söz konusu kal p fabrikam z Nisan 2014 te faaliyete geçirdik. Kal p fabrikam z için; 5 metreye 3,5 metrelik ve 4 metreye 3.5 metrelik olmak üzere iki adet 5 eksen CNC freze ile bir adet 4 metrelik ve bir adet 3 metrelik köprülü CNC frezelerle son teknoloji tel erozyon ve küçük boyutlu CNC frezeler, tornalar al narak toplamda 10 milyon liral k makine yat r m yap ld. Geliflmekte olan bir ülkede sanayinin h zla ilerleyebilmesinin ön koflulu; iyi bir kal p teknolojisinden geçiyor. Sizin kal p yat r m n z n temelinde de bu mu yat yor? Sanayileflmenin temelinde; ürünlerin, müflterilerin belirledi i tolerans ve standartlara uygun flekilde üretilmesi yat yor. Seri üretimin yayg nlaflmas nedeniyle, sorunsuz parça üretimi için kal p sektörünün de geliflmesi ve kal plar n teknolojik tezgah, yaz l m ve ölçü tekniklerinin kullan lmas na ihtiyac var. K sa sürede ve minimum maliyetle do ru ürünlerin üretilebilmesi için kal plar n da iyi planlanmas ve üretilmesi gerekiyor. Bizlerin ilk çal flmaya bafllad dönemlerde kal p üretim sürecinde el iflçili i kullan l yorken, otomotiv sektöründeki geliflmelere paralel olarak CNC tezgahlara ve yaz l mlara geçildi. Ülke olarak teknolojik geliflimimiz sürüyor. Otomotiv sektöründeki büyüme ve yeni modellerin daha s k devreye al nmas sürecinde ihtiyaç duyulan kal plar n üretilebilmesi için bu sektörün de geliflmesi gere i var. Üst düzey rekabet nedeniyle, Avrupa dan kal p tedarikinde maliyetlerin yüksek olmas, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerde yapt r lan kal plarda yerel saat fark ve mesafenin çok olmas, kal p yap m nda süreci takip edecek yetkin ekiplerin oluflturulmas ihtiyac n gerekli k l yor. Kal plarda ortaya ç kan ve ç kacak problemler, üretim hatlar n n durmas ya da devreye girifllerin gecikmesine neden olabiliyor. Bu sebeplerden dolay biz; kal p fabrikam zla di er teknolojik yat r mlar m z bu ve buna benzer sorunlar yaflamadan müflteri memnuniyetini sa lamak, Grubumuza ait iflletmelerimizin rekabetçili ini art rmak, müflterilerimizin de ifliklik taleplerini k sa sürede karfl layabilmek, yeni kal p ihtiyaçlar n uygun flekilde ve zaman nda yerine getirmek, havac l k, savunma sanayi ve rayl sistem sektörlerinde kullan lan parça ve kal plar üretebilmek, ayr ca sektörde fark ndal k yaratmak hedefimiz do rultusunda Hünel Kal p tesisimizi devreye ald m z rahatl kla söyleyebilirim. 5 fi RKET VE 4 FARKLI ÜRET M ALANIYLA EKONOM YE BÜYÜK KATKI Özetle Hüner Grup; Hüner ç ve D fl Ticaret de dahil olmak üzere befl flirketi, dört farkl alanda sergiledi i 28 Bak fl 130

26 Söylefli üretimi, 400 kifliye yak n istihdam, 2013 y l nda gerçekleflen 1 milyon 860 bin adet parça ve karfl l 8 milyon Euro ihracat, 2014 için 1 milyon 950 bin adet parça ve karfl l yaklafl k 10 milyon Euro ihracat hedefiyle Türkiye ekonomisine sürekli büyüyerek hizmet veriyor. Türkiye ekonomisine yapt n z büyük katk n n yan s ra cemiyetçilik taraf n z da güçlü. Biraz da bu konudan bahseder misiniz? Meslek hayat m boyunca bugüne kadar birçok oda-dernekte kurucu üye ve yöneticilik yaparak sosyal etkinliklere kat ld m li y llar n bafl nda bir dönem Demirtafl Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürüttüm. Ayr ca de Bursaspor da Mali As Baflkanl k yapt m. Milli E itim e de deste iniz var Milli e itime katk çerçevesinde yapt rd m Hüseyin Karabacak lkö retim Okulu nun vatana ve millete hay rl olmas n, burada yetiflecek çocuklar m z n ileride bu ülkeye baflar lar yla katk sa lamas n büyük bir k vançla arzu ediyorum. Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir? Önümüzdeki y l otomotiv sanayinde 40. y l m z kutlayaca z. Otomotivde son dönemde karl l k oranlar çok düfltü ü için yukar da ifade etti im boru, kal p ve alüminyum sektörlerine de ciddi yat r mlar yapt k. Bu alanlarda gelecekte daha da büyümeyi ve yeni yat r mlar gerçeklefltirmeyi amaçl yoruz. Sektörde bir duayen olarak, otomotivin Türkiye ekonomisine katk s n nas l de erlendirirsiniz? Tofafl taki ifl tecrübemi de dahil etti imde otomotiv sanayinde 48 y ll k tecrübem var. Otomotiv ana sanayinin ülkemiz ekonomisine büyük katk lar oldu unu söyleyebilirim. En önemlisi; bizlere uluslar aras ifl disiplinini ö retti. Otomotiv sanayi bize, üretimde bir dakika de il bir saniyenin bile ne kadar k ymetli oldu unu gösterdi. Bir saniye içinde bir araban n banttan ç kt n görmeye bafllad kça, band n durmas n n sanayiye ne kadar büyük zarar 29 Bak fl 130

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı