Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK"

Transkript

1 Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK

2 İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası olarak yalnız arkada omurganın bel parçası bulunur. Gövdenin kemiksiz kalan bu kısımları,apertura thoracis inferior ile pelvis kemikleri arası kas ve zarlar ile kapatılmıştır. Bu kas ve zarlar,karın boşluğunun büyük bir kısmını önden,yanlardan ve arkadan sınırlar. Bu durum insan gövdesine daha fazla çevik hareketler yapma avantajını sağlar.

3 THORAX KASLARI(SOLUNUM KASLARI) Mm.intercostalis externi, Mm.intercostalis interni, M.transversus thorasis adlı üç tane esas kası bulunur. Menşeini miotomların ventral parçalarından alıp durumunu segmentlere göre koruduğundan dolayı AUTOKTON kaslardır. M.pectoralis major,minor ve M.serratus anterior gibi göğüs kasları üst menşe de yer alırlar.

4 Mm.INTERCOSTALIS EXTERNI Spatium intercostalis leri Dıştan kapatır. Origo: Kaburga nın tuberculum cotae sı Ve kemik-kıkırdak birleşim yerinden başlar. Insertio:Alttaki Costae üst yüzünde sonlanır. Membrana intercostales externi ye dönüşür. Nervus: 1-11.Nn.int.costalis Fonksiyon: INSPIRASYON

5 Mm.INTERCOSTALIS INTERNI Dış intercostal kasın altında bulunur. Origo: Önde sternum un kenarından başlar ve arkada iki komşu kaburga arasında devam eder. Insertio: Lifleri yukarıdan aşağıya,önden arkaya doğru uzanırlar. Membrana intercostales interni Nervus: 1-11 Nn. İntercostalis Fonksiyon: EXPIRASYON

6 M.transversus thoracis Origo: 3-4.Kıkırdak kostalar, Corpus sterni ve Processus xiphoideus Insertio: 2-6.kıkırdak kostalar Intercostal arterler/venler Nn.intercostales Kaburgaları aşağı çeker EPIRATION

7 DIAPHRAGMA Göğüs boşluğunu alttan kapatan ve bu boşluğu karın boşluğundan ayıran kas ve zarlardan yapılmış bir bölmedir.kubbe şeklinde yükselerek göğüs boşluğuna sokulur. 1-Pars Lumbalis Crus dextrum et crus sinistrum Hiatus aorticus(aort ve ductus thoracicus geçer) Hiatus oesophageus(oesophagus geçer) Centrum tendineum Foramen venae cavae inferioris(v.cava inferior geçer) 2-Pars costalis, 3-Pars sternalis N.Phrenicus(motor),6-12 Nn.intercostalis(sensitif) Ön kısmı;a.thoracica interna nın dalı a.pericardiophrenica Arka kısmı;aorta thoracica dan dallar,yan kısımları aorta abdominalis in a.phrenica larından beslenir. V.Cava inferior ve superior a dökülür.

8 Mm.INTERCOSTALIS INTIMI Komşu kostae iç yüzüne yapışır. Mm.Subcostalis Bir kaburganın iç yüzünden başlar. 2-3 angulus costae de sonlanır. Nn.intercostalis EXPIRASYON

9 MUSCULI THORACIS M.STERNALIS M.pectoralis major un iç tarafında M.sternocleidomastoideus Ve Vagina mm.recti abdominis e Karışarak sonlanır.

10 M.PECTORALIS MAJOR Parçaları: Pars clavicularis Pars sternocostalis Pars abdominalis Üç parça Humerus taki Crista tuberculi majoris te sonlanır. N: N.pectoralis lat.et.med. F: Kola Adduction, iç Rotation Tırmanma esnasında Trapezius ve Latissimus dorsi kaslarıyla birlikte çalışır.

11 M.SUBCLAVIUS 1. costae nin kemik ve kıkırdak birleşim yerinden başlar. Acromial clavicula da sonlanır. N.Subclavius Clavicula yı Sternoclavicular eklemi tespit eder. Plexus brachiali in 5,6 dan gelen lifleri innerve eder.

12 M.PECTORALIS MINOR Origo: 2-6 kaburgaların birleşimlerinden başlar. Insertio: Coracoideus ta sonlanır. Nervus: N.Pectoralis lat.et.med. Fonksiyon: Omuz kemiğini aşağı çeker. Kaburgaları yukarı kaldırır. INSPIRASYON

13 FASCIA PECTORALIS FASCIA CLAVIOPECTORALIS M.Pectoralis minor ve M.Subclavius arasında bulunur. Yukarıda CLAVICULA ya yapışır Axilla da Arteria,Venea.Nervus oluşumların üzerini örter.

14 M.SERRATUS ANTERIOR Origo: 1-9 Costae Intercostal aralıklarda bulunan fascia dan başlar. Insertio: Angulus superior, Margo medialis, ve Angulus inferior da sonlanır. Nervus: N.thoracicus longus Fonksiyon: Scapula tespiti Üst bölümü Scapula yı öne çeker. Alt bölümü; Kolun Horizontal in den daha üzerine çıkarır.

15 MEME(MAMMA) Gl.Mammaria Stroma ve deridir. Corpus mammae Papilla mamaria Areola mammae Tubercula montgomery Tubercula morgogni Sulcus mamarium(iki meme arası) Exocrin bez. Ostium papillare

16

17 REGIONES ABDOMINALIS Fascia superficialis CAMPER Ligamentum inguinale nin altında kasıkta devam eder. Erkekek te yağ dokusu yok olarak TUNICA DARTOS a dönüşür. Kadın da yağ dokusu çoğalarak LABIUM MAJUS(Büyük dudaklar) u oluşturur. SCARPA Perineum da COLLES Ligamentum fundiforme penis e dönüşür.

18 Fascia profundus(gallaudet) M.obliqus externus abdominus üzerinde görülen bir fascia dır. Pubis e yapışır. Symphisis pubis ten atlar. Lig.suspensorium penis oluşturur. Penis in üzerine adlı bağı

19 Karın Duvarı Karın duvarını oluşturan kaslar,germe hareketleri(extention)dışında, Omurga ya ve gövde ye çeşitli hareketler yaptırabilirler.aynı zamanda yukarıda kaburgalara yapışmış olan karın kasları SOLUNUM eyleminde önemli rol oynarlar. Karın kasları tonus larını artırmak veya azaltmak sureti ile boşluğun büyüklüğünü,karın organlarında bulunan maddelerin miktarına göre ayarlar.

20 M.RECTUS ABDOMINUS Origo: 5-7 Kıkırdak costae Ve Proc.xiphoideus tan başlar. Insertio: Symphysis pubica,tuberculum pubicum da sonlanır. Nervus: 7-12 Nn.intercostales Fonksiyon: Gövdeye ön Flexion Karın iç basıncını artırır.

21 M.OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINUS Origo: 5-12.Coctae, Tubrculum pubicum, Labium externi crista iliaca, Insertio:Linea alba da sonlanır. Nervus: 7-12.Nn.intercostalis Gövdeyi öne büker, Karın içi basıncı artırır, Tek taraflı çalışmada gövde karşı tarafa döner. EXPIRATION

22 M.OBLIQUUS INTERNUS ABDOMINIS Origo:Fascia thoracolumbalis, Crista iliaca, Ligamentum inguinale den başlar. Insertio:10-12.Costae Ve Linea Alba da sonlanır. Nervus: 7-12.Nn.intercostales Fonksiyon:Gövdeyi yana eğer. Sağa-Sola döndürür.

23 M.TRANSVERSUS ABDOMINIS Origo:7-12.coste, Lumbal vertebrae, Crista iliaca dan, Ligamentum inguinale den başlar. Insertio:Linea Alba da sonlanır. Nervus:N.subcostalis, N.iliohypogastricus, N.ilioinguinalis. Fonksiyon:Karın duvarının içeri çekilmesi

24 VAGINA Mm.RECTI ABDOMINUS

25 VAGINA Mm.RECTI ABDOMINIS LAMINA ANT. LAMINA POST. L M.oblq.ext.abd. I N M.oblq.int.abd. M.REC.ABD. A M.trans.abd. L B A

26 A.Femoralis A.epigastrica superficialis Göbeğe kadar çıkar. A.circumflexa ilium superficialis yukarı ve dışa doğru seyreder.

27 M.PYRAMIDALIS Os pubis Lin.alb.sonlanır. N.Subcostalis Linea Alba yı gerer.

28 LIGAMENTUM INGUINALE Anl.ing.sup. ALBA ( lig.reflexum) Lig.ing. Os pubis Lig.Lacunare L.pectinale

29 ANULUS INGUINALIS SUPERFICIALIS Canalis inguinalis in ön deliğidir. Crus Lat. Crus Med.

30 Anulus inguinalis superficialis Erkek te Funiculus spermaticus N.ilioinguinalis Kadın da uteri Ligamentum teres

31 M.CREMASTER Origo:M.obliquus internus abdomius kasının liflerinden başlar. Insertio:Funiculus spermaticus aracılığı ile TESTİS te sonlanır. Nervus:N.genitofemoralis Testis i yukarı kaldırır.

32 FALX INGUINALIS(Tendo contjunctivus) M.Transversus abdominus ve M.obliquus internus abdominus un Aponeuros larının birleşip crista pubica ve pecten ossis pubis e tutunmalarıyla oluşur. Anulus inguinalis suprficialis in arkasını güçlediren bir yapıdır.

33 CANALIS INGUINALIS Ön: M.obliquus externus abdominus Arka: Fascia trasversalis,periton Üst: M.obliquus internus abdominus,m.transversus abdominus aponeürozları Alt: Ligamentum inguinale Anulus inguinalis superficialis et profundus Tendo conjunctivus ve Ligamentum interfoveolare inguinal kanalın arka duvarını güçlendirirler.

34 ANULUS INGUINALIS SUPERFICIALIS

35 ANULUS INGUINALIS PROFUNDUS M.trans.abd. Lig.interfoveolare A.V.epigastrica inf. Trac.iliopubicus İnguinal kanalın iç deliğidir. Funic.sprmaticus un karın ön duvarını deldiği yer.

36 Funiculus spermaticus

37 HERNIA INGUINALIS INDRECTA Anulus inguinalis profundus Canalis inguinalis Prosessus vaginalis Scrotum

38 HERNIA INGUINALES DIRECTA Tendo conjuctivus(sup.deliğin arka tarafı) Fascia transversalis Anulus inguinalis superficialis

39 HESSELBACH üçgeni Kasık fıtıklarının oluştuğu alan. Rectus kası Plica umbl. (A.V.epig.in) Ligamentum inguinale