Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir?"

Transkript

1 SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi işletmeler KOBİ dir? KOBİ statüsü nasıl kaybedilir? Cevap 1. İstihdam ve mali olmak üzere iki temel eşik vardır. Çalışan sayısının en çok 250 kişi, bilanço büyüklüğü ya da cirosunun da en çok 40 milyon TL olması gerekir (her ikisi de yıllıktır, yıl sonu ortalama ve kapanış bilanço/gelir tablosu rakamları esastır). İstihdam ya da mali eşiklerden her ikisinde birden üst üste iki yıl eşik değerin üzerine çıkmak KOBİ statüsünün kaybına neden olur. Mali eşiğe bakılırken her iki kriter bir arada değerlendirilir. Yani, bir yıl yalnızca bilanço büyüklüğünü tutturan ama takip eden ya da bir önceki yılda yalnızca ciro eşiğini tutturan işletme, istihdam kriterini sağlamak koşulu ile, KOBİ statüsünü korumaya devam eder. Soru 2. Kar amacı güden kuruluşlara yönelik Temiz Üretim Mali Destek Program ına başvuru yapılabilmesi için KOBİ statüsündeki işletmelerin nerede kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekir? Cevap 2. Başvuru rehberi bölüm de sayılan başvuru sahibi uygunluk koşullarına göre, başvuru sahibinin merkezinin başvuru tarihi itibarıyla TR42 Düzey 2 Bölgesinde (Kocaeli, Sakarya, Bolu Düzce ve Yalova) kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir. Başvuru sahipleri Bölgedeki şubeleri üzerinden başvuru yapamamaktadır. Başvuru sahipleri merkezlerinin Bölgede olduğunu başvuru sırasında sunulacak destekleyici belgelerden ticaret sicil gazetesi ile ibraz edeceklerdir. Soru 3. Yabancı ortaklı bir şirket uygun başvuru sahibi midir? Cevap 3. Yabancı ortaklı ama merkezi Bölge de kayıtlı bir işletme, diğer uygunluk koşullarını karşılıyor olması halinde uygun başvuru sahibidir. Soru 4. Kimler proje ortağı olabilir? Proje ortakları yurt dışından olabilir mi? Cevap 4. Temiz Üretim Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm de sayılan proje ortakları uygunluk koşullarına göre, proje ortakları başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını karşılamak zorundadır. Dolayısıyla, Bu program kapsamında proje ortaklarının merkezlerinin Bölgede kayıtlı olması şartı vardır. Soru 5. Aynı başvuru sahibi kaç proje ile başvuruda bulunabilir? Aynı kurumun alt birimleri uygun başvuru sahibi midir? Cevap 5. Başvuru Rehberi/ Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler bölümünde aynı başvuru sahibinin program kapsamında yalnızca bir (1) projesi için başvuruda bulunabileceği belirtilmektedir.

2 B. PROJELERİN ve MALİYETLERİN UYGUNLUĞU Soru 1. Hangi yatırım teşviklerinden faydalanan harcamalar Ajans mali destekleri kapsamında desteklenmez? Cevap 1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2012/3305) madde 29 gereği; destek unsurlarından (Ajansa sunulan proje kapsamında finansmanı talep edilen kalemlerle ilgili KDV, gümrük vs. teşvikler) yararlanan yatırım harcamaları Ajans mali desteklerinden faydalanamaz. Soru 2. Araç alımı maliyetleri uygun mudur? Cevap 2. Başvuru rehberinde Bölüm 2.1.4/b de Uygun Olmayan Maliyetler başlığı altında projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması dışında her türlü araç alımı uygun olmayan maliyet olarak değerlendirilmiştir. Soru 3. Birincil tarım faaliyetleri nelerdir? Cevap 3. İnsanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı; doğal çevreye bağlı olarak toprak, hayvan, deniz-akarsulardan elde edilen; bitkisel veya hayvansal ürünlerin üretimi faaliyetidir. Örnek olarak aşağıdaki alanlar verilebilir: tarla bitkileri üretimi, meyve-sebze üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, küçükbaş-büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, süt sığırcılığı, dış ve iç mekan süs bitkiciliği, kavakçılık, örtü altı tarım faaliyetleri (seracılık), arıcılık ve ürünleri, ipek böcekçiliği ve ürünleri, balıkçılık ve benzeri faaliyetler. Soru 4. Başvuru sahiplerinin hâlihazırdaki personeli projede istihdam edilebilir mi? Cevap 4. Proje rehberinde Bölüm te Projede görevlendirilmiş yeni istihdam edilen personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri),gelir ve damga vergisi, ilgili diğer ücret ve maliyetler piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmadığı sürece uygun maliyet olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, proje kapsamında mevcut personelin istihdamı uygun değerlendirilmemektedir.

3 Soru 5. Ajans destekleri gelir/kurumlar vergisine tabi midir? Cevap 5. Destekler yararlanıcıların muhasebe sisteminde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yayımladığı Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında 8 Sıra Nolu Tebliğ ve ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebeleştirecektir. Bu konuda yararlanıcıların muhasebecileri ya da denetçilerinden de bilgi almaları önerilir. Projenin planlandığı sürede planlanan bütçe ile gerçekleştirilmesi, yaratılan gelir kadar harcama yapılacağı anlamına geleceğinden, fiilen vergi yaratıcı bir etkisinin olmaması beklenir (maddi duran varlıklar için amortisman ayrılacağı da düşünüldüğünde). Soru 6. KDV uygun maliyet midir? Cevap 6. Ajans tarafından yayınlanan zeyilname ile belirtildiği üzere KDV uygun maliyet değildir. Proje bütçesinde yer alan kalemlerin KDV hariç tutarları bütçeye yansıtılmalıdır. Soru 7. Proje uygulama sürecindeki ihale süreçlerinin yürütülmesi, Ajans a sunulacak raporların hazırlanması için danışmanlık hizmeti almayı düşünüyoruz. Bu türden danışmanlık hizmetleri program kapsamında destekleniyor mu? Cevap 7. Başvuru sahipleri uygulama dönemi için danışmanlık hizmeti alabilirler. Danışmanlık alınması düşünülen en az 3 firmanın veya uzmanın özgeçmişinin ve fiyat teklifinin başvuru esnasında ajansa sunulması gerekmektedir. Soru TL nin üzerindeki makina-ekipman satın alımlarında sunulması gereken proforma faturalar Yabancı Para (YP) cinsinden düzenlenebilir mi? Cevap 8. İthal edilecek makine ve ekipman için düzenlenen proformalar YP cinsinden olabilir. Ancak bu faturalara ilişkin harcamalar, ilgili olduğu bütçe kalemine TL karşılığı ile yansıtılacaktır. Proje uygulama döneminde bu maliyet kalemlerine ilişkin destek ödemeleri ise, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 24. Maddesi 4. Fıkrası gereğince proforma faturanın düzenlendiği tarihteki TCMB döviz satış kuru ile dönüştürülerek, bütçede ilgili kalem için öngörülmüş tutara karşılık gelen destek tutarını geçmeyecek şekilde, TL olarak yapılır. Kur farklarından doğan zararlar uygun maliyet değildir. Soru 9. Başvuru Formu Ek B-1 de yer alan Faaliyet Bütçe sinin 1 no lu İnsan Kaynakları kalemi altındaki teknik ve idari personel ayrımı nedir? Cevap 9. Teknik personel; proje konusuna göre faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve beklenen sonuçların elde edilmesinde kilit nitelikteki yönetsel ve teknik uzmanlıkları tanımlar. Proje koordinatörleri, mühendisler, uzmanlar gibi... İdari personel ise; muhasebeciler, sekreterler, destek personeli gibi esas olarak projenin idaresine ilişkin işlerin yürütülmesinden sorumlu personeli ifade eder.

4 Soru 10. Proje kapsamında hizmet alımı yapılacak işlere ilişkin bir sınırlama var mıdır? Cevap 10. Sunulan proje konusu ve ilgili faaliyetler temelinde kurumsal gelişim, personel eğitimi, pazarlama/reklam stratejisi geliştirme, yeni teknolojilerin benimsenmesi, yeni makine ve ekipmanın kullanımına ilişkin eğitim vb. alanlardaki danışmanlık hizmet alımları uygun maliyet kapsamındadır. C. KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KAYS) VE BAŞVURU İŞLEMLERİ Soru 1. Destekleyici belgeler sisteme hangi formatta yüklenmelidir? Dosya büyüklüğü fark eder mi? Cevap 1. Bütün dosyalar PDF veya JPEG formatında yüklenecektir. Dosya büyüklüğü sistem açısından önemli değildir. Soru 2. Başvuru Formu ve ekleri ile destekleyici belgeler matbu olarak da sunulacak mı? Cevap 2. Evet. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi/KAYS (portal.kays.kalkinma.gov.tr) üzerinden tamamlandıktan sonra sistemden alınacak çıktının her sayfası başvuru sahibinin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi/temsilcileri tarafından paraflanacak ve Başvuru Sahibi Beyanı bölümü imzalanacaktır. Varsa, proje ortakları ve iştirakçiler için de temsil ve ilzama yetkili temsilci/temsilciler tarafından Ortaklık Beyannamesi/İştirakçi Beyannamesi imzalanacaktır. İmza aşamasından sonra başvuru formu, destekleyici belgeler ile birlikte (hangi belgelerin aslı ya da onaylı suretinin istendiği başvuru rehberinde belirtilmektedir.) KIRMIZI TELLİ DOSYA da ajansa sunulacaktır. Bu dosya kapalı zarf içine konulacaktır. Elektronik sistemden başvuru sahibinin bilgilerine ilişkin alınacak çıktı zarfın üzerine yapıştırılacaktır. Kapalı zarf Ajans merkezine veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofislerine ELDEN teslim edildikten sonra başvuru süreci tamamlanmış olacaktır. Zarfın teslim edildiği ilgili Ajans personelinden teslim belgesi alınacaktır. Elektronik sistemdeki bilgiler ile matbu dosyadaki bilgilerin birbirinden farklı olması halinde elektronik sistem üzerindeki bilgiler geçerlidir. Soru 3. KAYS sisteminde Gerçek/tüzel Paydaş İşlemleri ne ifade eder? Cevap 3. Sistem üzerinden proje başvurusu yapan kullanıcılar, projede görev alacak başvuru sahibini, ortakları ve iştirakçileri Sistem üzerinden gerçek paydaş veya tüzel paydaş olarak eklemek zorundadırlar. Proje başvurusu sırasında tanımlanan başvuru sahibi, ortak ve iştirakçiler Sistem üzerinde kayıtlı olan paydaş havuzundan projeye eklendiği için, Sistem e eklenmemiş paydaşlar projede görev alamayacaklardır. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Kullanıcı Kılavuzu/Gerçek Paydaş İşlemleri Kılavuzu ve Tüzel Paydaş İşlemleri Kılavuzu (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553pdf)

5 D.PROJE UYGULAMA DÖNEMİ Soru 1. Başvurudan sonra değerlendirme süreci ne kadar zaman almaktadır? Destek alıp alamayacağımızı en erken ne zaman öğrenebileceğiz? Cevap 1. Son başvuru tarihi 08 Şubat 2013 olan 2013 yılı mali destek programlar kapsamında yapılan proje başvurularından, değerlendirme süreci sonucunda destek almaya hak kazanan projelerin açıklanması için, programlara ilişkin mevzuat esas alınarak öngörülen tarih tür. (Başvuru Rehberleri Bölüm 2.4.2). Soru 2. Teminat mektupları maliyetleri uygun maliyet midir ve süresi ne kadardır? Cevap 2. Sözleşme aşamasında sunulan Ajans tarafından sağlanacak toplam destek miktarının %20 si tutarındaki Teminat Mektubu için bankaya ödenen komisyonlar uygun maliyet değildir. Ayrıca sözleşme sonrası ön ödeme miktarının artışı amacıyla verilen, Ajans tarafından uygun kabul edilen ve sağlanacak toplam destek miktarının %40 ına kadar ilave olarak Ajansa sunulan teminat mektubu komisyonları da uygun maliyet değildir. Teminat mektubunun süresi 15 aydan az olamaz. Ajans gerekli gördüğü sözleşmelerde 15 aydan uzun süreli teminat mektubu isteyebilir. Soru 3. Ajans tarafından avans olarak verilen ön ödeme miktarı ne kadardır? Bu miktarı arttırmak mümkün müdür? Cevap 3. Ajans tarafından verilecek toplam destek tutarının %20 si kadarıdır. Bu tutar, sözleşme sonrası yapılacak ilk izlemede yapılacak risk analizine, teknik ve mali gücüne göre blokeli yada blokesiz olarak yapılabilir ya da gerektiğinde sıfıra kadar gerektiğinde indirilebilir. Yine ilk izleme risk analizinin olumlu olması, yararlanıcı tarafından %20 lik teminat miktarına ilave olarak Ajansa destek miktarının %40 ı oranında yeni teminat mektubunun sunulması ve Ajans tarafından da kabul edilmesi durumunda toplam ön ödeme miktarı %60 a kadar arttırılabilir. Soru 4. Proje kapsamındaki konaklama giderleri uygun maliyet midir? Cevap 4. Konaklama maliyetleri proje bütçesine doğrudan yazılmayacak ve değerlendirilmeyecektir. Ancak projenizde konaklama maliyeti oluşacağını düşünüyorsanız, 1.2. Görev/Seyahat Gündelikleri kalemini kullanmanız, oluşacak konaklama maliyetini de bu kalemden alacağınız tutardan ödemeniz gerekmektedir. Gündeliklerin üst sınırları Proje Uygulama Rehberinde belirtilmiştir. Soru 5. Sözleşme sonrası proje uygulama döneminde ara ödeme miktarı olan hak ediş nasıl hesaplanır? Örnek ile açıklayabilir misiniz? Cevap 5. Örnek-1: Toplam proje sözleşme bütçesinin TL, Ajans Destek tutarının TL, destek oranının %50 ve ön ödemenin de 20,000 TL olduğunu varsayalım.

6 Yararlanıcının ara ödeme talep edebilmesi için toplamda en az, %50 si 20,000 olan rakam kadar, yani 40,000 TL harcanmış olması gerekir. Bu noktadan sonra önce proje sahibi harcama yapacak, daha sonra ajansa ödeme için başvurabilecektir. Ara rapor dönemine kadar yararlanıcı proje hesabından TL uygun harcama yapmış olsun. Bu durumda ara ödeme talep edilirse: Ajans destek oranı %50 olduğundan *0,50= TL Ajansa düşen uygun maliyettir. Bu durumda ara ödeme tutarı ( )= TL olacaktır. Örnek-2: Toplam proje sözleşme bütçesinin TL, Ajans Destek tutarının TL, destek oranının %40 ve ön ödemenin de 100,000 TL olduğunu varsayalım. Yararlanıcının ara ödeme talep edebilmesi için toplamda en az, %40 ı 100,000 olan rakam kadar, yani 250,000 TL harcanmış olması gerekir. Bu noktadan sonra önce proje sahibi harcama yapacak, daha sonra ajansa ödeme için başvurabilecektir. Ara rapor dönemine kadar yararlanıcı proje hesabından TL uygun harcama yapmış olsun. Bu durumda ara ödeme talep edilirse: Ajans destek oranı %40 olduğundan *0,40= TL Ajansa düşen uygun maliyettir. Bu durumda ara ödeme tutarı ( )= TL olacaktır. Soru 6. Sözleşme sonrası proje uygulama döneminde nihai ödeme miktarı olan hak ediş nasıl hesaplanır? Örnekle açıklayabilir misiniz? Cevap 6. Örnek-1: Toplam proje sözleşme bütçesinin TL, Ajans Destek tutarının TL, destek oranının %50 ve ön ödemenin de 20,000 TL olduğunu varsayalım. Proje sonuna kadar proje hesabından TL uygun harcama yapmış ve ara ödeme yapılmamış olsun. Bu durumda Ajans destek oranı %50 olduğundan *0,50= TL Ajansa düşen uygun maliyettir. Bu durumda nihai ödeme talep tutarı ( )= TL olacaktır. Örnek-2: Toplam proje sözleşme bütçesinin TL, Ajans Destek tutarının TL, destek oranının %50 ve ön ödemenin de 20,000 TL olduğunu varsayalım. Proje sonuna kadar proje hesabından TL uygun harcama yapmış ve ara ödeme olarak 55,000 TL ödenmiş olsun. Bu durumda Ajans destek oranı %50 olduğundan *0,50= TL Ajansa düşen uygun maliyettir. Bu durumda nihai ödeme tutarı ( )= TL olacaktır. Örnek-3: Toplam proje sözleşme bütçesinin TL, Ajans Destek tutarının TL, destek oranının %40 ve ön ödemenin de 80,000 TL olduğunu varsayalım. Proje sonuna kadar proje hesabından TL uygun harcama yapılmış ve ara ödeme olarak 140,000 TL ödenmiş olsun. Bu durumda Ajans destek oranı %40 olduğundan *0,40= TL Ajansa düşen uygun maliyettir. Bu durumda nihai ödeme talep tutarı ( )= TL olacaktır.

7 Soru 7. Bütçemiz toplam TL ve ajans katkısı TL. Projede TL den fazla harcama yapılırsa ben yine en az TL alır mıyım? Cevap ,000 TL garanti değildir. Ajansın destek oranı her bütçe kalemine ayrı ayrı uygulanır. Ve her kalem için verilecek destek, planlanan destek miktarını geçemez. Aşağıda buna ilişkin basit bir örnek durum verilmiştir. Sözleşme ile imza altına alınan Bütçe Sözleşmede Öngörülen tahmini Ajans Desteği Proje Sonunda Gerçekleşen Harcama Hak Edilen Destek Bütçe Kalemi A Ekipmanı B Ekipmanı TOPLAM Yukardaki örnekte toplam proje bütçesi TL, Ajans Destek Oranı %50, öngörülen tahmini ajans desteği TL olacak şekilde Ajans ile yararlanıcı arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje uygulama sırasında ise A ekipmanı TL ye B ekipmanı TL ye temin edilmiştir. Yararlanıcı tarafından proje sonunda toplam TL harcanmış olmasına rağmen, Ajansın vereceği destek tutarı TL dir. Ajansın destek tutarı hesaplanırken her bir kalem için bütçe tutarı ve gerçekleşen harcamadan hangisi düşük ise, destek oranı bu düşük tutar ile çarpılarak toplam ajans desteği (hakkediş) hesaplanır. Soru 8. Destek yararlanıcısı proje kapsamında edindiği makine ve ekipmanları kaç yıl süre ile satamaz ve Bölgeden çıkartamaz? Cevap 8. Başarılı proje sahipleri ile Ajans arasında imzalanacak destek sözleşmesinde Genel Hükümler Madde 7.3 te belirtildiği üzere proje kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti destek yararlanıcısına aittir. Destek yararlanıcısı, sözleşme kapsamında aldığı tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajans Genel Sekreterliğinin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle mülkiyetini başkasına devredemez, rehin ve teminat olarak gösteremez, ve projede tanımlanan iş dışında başka bir iş için kullanamaz. Yine, destek sözleşmesinde Genel Hükümler Madde 7.4 bağlamında söz konusu tesis, makine, ekipman ve diğer malzeme, projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle Ajans Genel Sekreterliğinin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın TR 42 Düzey 2 Bölgesinin dışına çıkarılamaz. Soru 9. Proje uygulama sürecinde planlanan satın almalar nasıl yapılacaktır? Cevap 9. Satın alma işlemleri başvuru rehberinde Bölüm 2.5. Satın Alma İşlemleri başlığı altında belirtildiği gibi, KOBİ ler Programlar kapsamında yapacakları satın almaları

8 adresinde Bilgi Merkezi/İzleme ve Değerlendirme/Rehberler başlığı altındaki Satın Alma Rehberi nde yer alan usul ve esaslara göre yapacaklardır. Soru 10. Satın almalarda menşe kuralı uygulanıyor mu? Cevap 10. Ajans ın açıkladığı satın alma kurallarını esas almak (www.marka.org.tr internet adresinde Bilgi Merkezi/İzleme ve Değerlendirme/Rehberler başlığı altında Satın Alma Rehberi ) ve maliyet uygunluk kriterlerini sağlıyor olmak şartı ile satın almalarda menşe sınırlaması yoktur. Soru 11. İthalat yoluyla alınan makine ve ekipmanlardaki gümrük vergisi uygun maliyet midir? Cevap 11. Proje kapsamında makine ve ekipmanlara ya da lisans alımlarına yönelik gümrük vergisi ile diğer vergiler uygun maliyet değildir. Soru 12. Ajans tarafından kar amacı güden kuruluşlara yönelik çıkılan temiz üretim mali destek programı kapsamındaki projelerde üniversite öğretim elamanları görev alabilir mi? Alabilirse koşulları ve sözleşme sonrası proje uygulama döneminde istenilen belgeler neler olacaktır? 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu kapsamına giren kurumlarda görevli öğretim üyeleri (profesörler, doçentler, yardımcı doçentler), öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcıları (araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları), tabi oldukları kanun hükümlerine ve görevli bulundukları yükseköğretim kurumunun bu konudaki düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla, süreklilik arz etmeyen diğer görevlerde koordinatörlük, araştırmacı, uzman, danışman vb. unvan altında yönetim kurulu ve/veya rektör oluruyla kısmi zamanlı olarak çalışabilirler. Proje kapsamında üniversite öğretim elamanları istihdam edilecek ise yararlanıcı tarafından, desteğe hak kazanılmasından sonra Ajansa sunulacak belgeler: a. Projede görev alan personele ait en üst makamdan (yönetim kurulu kararı ve/veya rektör oluru) alınmış görevlendirme yazısı. (Dekanlıktan alınan yazılar kabul edilmeyecektir) b. Kısmi zamanlı iş sözleşmesinin bir sureti c. Proje Faaliyet Bütçesindeki tutarın hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın proje özel hesabından üniversite döner sermaye hesabına banka havalesiyle doğrudan aktarıldığına dair ödeme belgesi(dekont) ve ilgili döner sermaye işletmesinden alınmış gelir makbuzu yada fatura Soru 13. Projemizi uygulamaya geçirebilmek için almamız gereken resmi belgeler var (örneğin ÇED Raporu) ancak eğer destek alamaz isek bu projeyi uygulamaya geçirmeyi düşünmüyoruz ya da erteleyeceğiz. Bu durumda, bu belgeler için destek alacağımız kesinleştikten sonra başvuruda bulunabilir miyiz?

9 Cevap 13. Başvuru Formu/Gerekçelendirme bölümünde başvuru sahibi projenin uygulanması için gerekli izin, ruhsat, lisans ve yetki belgesi gibi bürokratik süreçleri anlatacaktır. Bu işlemlerden çevresel etki değerlendirmesi, proje faaliyetinin içeriğine göre uzun sürebileceğinden ilgili kuruma projenin hazırlık safhasında başvurulması ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir Kararı nın başvuru sırasında destekleyici belge olarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir. Projenin uygulanması için gerekli diğer resmi belgeler ise sözleşme esnasında istenmektedir. Bu belgeler olmadan, projeniz başarılı bulunsa dahi, Ajansın destek sözleşmesi imzalaması mümkün değildir. Soru 14: Proje Faaliyet Bütçesinde belirtilen 8 numara ile belirtilen İdari Maliyet nedir ve idari maliyetler nelerden oluşmaktadır? Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmemiş, projenin yönetim ve gözetimine iliş kin genel maliyetler olarak tanımlanabilecek dolaylı giderlere idari gider denilmektedir. Sözleşme sonrası proje uygulama döneminde ne Bildirim Mektubu nede Zeyilname ile idari giderlerden diğer bütçe kalemlerine bütçe transferi yapılamaz. Ajans tarafından uygun maliyet olarak kabul edilebilecek idari gider türleri aşağıdadır: a. Haberleşme Giderleri: Projenin yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan haberleşmeye ilişkin masraflar (telefon, fax, internet, posta vb ) genel idari giderler kalemi altında uygun maliyettir. b. Kira, Elektrik, Su ve Isınmaya ilişkin Giderler: Bütçedeki yerel ofis maliyetleri kalemi, projeye münhasır ve projenin uygulanması için gerekli bir ofisin mevcudiyeti veya kiralanmış olması hallerinde kullanılabilir. Başvuru sahibi tarafından yerel ofis açılmaması durumunda, bu bütçe kaleminde herhangi bir harcama beyan edilmemelidir. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının mevcut ofis/şubesinin kullanılıyor olması halinde, söz konusu giderler ofisin geri kalan kısımlarından ve/veya ofisteki diğer faaliyetlerden ayrıştırılabilir şekilde, destekleyici belgelerle ortaya konulabiliyorsa bütçenin genel idari giderler kaleminde karşılanabilecektir. Örneğin başvur sahibine ait veya kiralanmış bir ofisin aynı zamanda proje ofisi olarak kullanılması durumunda, birim m² kira bedeli ile proje ofisi olarak kullanılan alanın çarpım ile bulunacak tutar idari gider olarak kabul edilecektir. Yine elektrik, su ve ısınma giderleri de eğer mevcutsa süzme sayaç verilerine göre, yoksa söz konusu giderler maliyet muhasebesi esaslarına göre gider yerlerine dağıtılacak, proje ofisi olarak kullanılan kısma tekabül eden tutar idari maliyet olarak kabul edilecektir. Dağıtım keyfiyeti uygun bir teknik raporla da desteklenmelidir. c. Ulaşım Giderleri: Projenin yürütülmesi amacıyla, proje personeli tarafından yapılan ve bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaşım masraflar idari gider kaleminden karşılanabilecektir. Proje personelinin MARKA da yapılacak olan ve daha önce öngörülmeyen bir toplantı katılım masrafı gibi. d. Sarf Malzemelerine İlişkin Giderler: Başka bir bütçe kaleminde öngörülmemiş olması koşuluyla, kırtasiye masrafları ile raporlamaya ilişkin yazılım, kopyalama ve çıktı maliyetleri (toner ve kartuş alımlar gibi) idari giderler kaleminden karşılanabilecektir.

10 e. Ofis Faaliyetlerinin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Giderler: İnsan Kaynakları kaleminde yer almayan idari destek personeli giderleri, proje ofisinin temizlik ihtiyaçlarına (malzeme ve insan) ilişkin giderler ile boya ve küçük onarım giderleri bu kapsamdadır. f. Proje Fonlarının Yönetimi ve Muhasebeleştirilmesi Sırasında Ortaya Çıkan Giderler: Bütçe kalemleri içerisinde yer almamak kaydıyla uygun oranlardaki banka komisyonları, ihale ilan masrafları, çeviri giderleri bu kapsamda değerlendirilen giderlerdir. g. Kanuni veya Diğer Uygulamalardan Kaynaklanan ve Proje Kalemlerine Yansıtılmayan İkincil Giderler: Vize ve pasaport temini sırasında karşılaşılan aracı firma giderleri bu kapsamdadır say l Pasaport Kanunu ve Pasaport İşleri Yönergesi nde yer alan (İçişleri Bakanlığı tarihli) pasaport harcı ve temdit harcı, gerek harç olması, gerekse bahse konu harç tutarının sadece proje faaliyeti ile sınırlı bir aktiviteye karşılık gelemeyeceği için karşılıksız mali destek tutarından karşılanamaz. Ayrıca projenin görünürlüğünü sağlamak amacıyla Ajans görünürlük usul ve esaslarına uygun olmak koşulu ile mevzuat gereği zorunlu olan pano ve demirbaş etiket giderleri uygun idari maliyetlerdir. h. Sigorta ve Güvenlik Giderleri: Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli görülen tüm sigorta maliyetleri ve güvenliğe ilişkin giderler idari giderler kaleminden karşılanabilecektir.

SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU

SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU SSS A. BAŞVURU SAHİBİ VE PROJE ORTAKLARININ UYGUNLUĞU Soru 1. Bir başvuru sahibi kaç proje ile başvuruda bulunabilir? Cevap 1. Bu teklif çağrısı için, bir başvuru sahibi iki (2) proje için başvuruda bulunabilir

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DIŞ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Toplam proje bütçesinin sınırları ile en düşük ve en yüksek bütçe miktarları nelerdir? Başvuru Rehberinin 1.3. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak bölümünde

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2

2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP (TR51/14/İLTEK) SIKÇA SORULAN SORULAR SET 2 ÖNEMLİ UYARI İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE!

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi. SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU. SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME NOTU SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde aşağıda

Detaylı

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR

ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİ (KAYS) ÜZERİNDEN DOLDURULACAKTIR T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ LER MALİ DESTEK PROGRAMI - BÜTÇE Bütçe formları doldurulurken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir; 1. Bütçeye yazılan tüm

Detaylı

İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIŞA AÇILMALARINA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ

İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIŞA AÇILMALARINA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIŞA AÇILMALARINA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Soru 1: Toplam proje bütçesinin sınırları nedir, asgari ve azami ne kadar olabilir? Cevap

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ

TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ TR51/15/SOS (ALT-KAP) SÖZLEŞME SÜRECİ 10 Temmuz 2015 GÜNDEM 2015 Teklif Çağrısı Başvuru ve Değerlendirme Süreci Sözleşme Süreci Uygulama Süreci Talep Edilen Evraklar Sözleşme ve Ekleri İmzalama Takvimi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015)

2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı. Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) 2015 Yılı Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Referans No: KKTC-15-BBYT-01 SIKÇA SORULAN SORULAR 1 (15/07/2015) S1:Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı na tüzel

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

YENİ YMM RAPORU FORMATI

YENİ YMM RAPORU FORMATI YENİ YMM RAPORU FORMATI KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM (IPA) SÜRECİNDE FAYDALANICI HARCAMASINI YAPTIĞI TUTAR KADAR ÖDEME ALABİLECEKTİR BELİRLENEN SÜREDE KULLANILMAYAN TUTAR AB BÜTÇESİNE İADE EDİLECEKTİR MALİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu nin 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi 3. 4. Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman tanesinin eksik Kaynakları olması ya da asıllarının EK B-3 Maliyetlerin bulunmaması Gerekçelendirilmesi

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KOA MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI - 3. GRUP MALİYETLERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Proje kapsamında satın alımlar nasıl yapılacaktır?

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI KOBİ VE ÇEVRE VE TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI TR82-2011-KOBİ TR82-2011-ÇTA SUNUM İÇERİĞİ Yasal Çerçeve 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Dönemi Sözleşme

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI 1 2 3 4 MAKiNA imalat MALi DESTEK PROGRAMI 5 Programın Amacı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

İlk Ödeme (Pre-financing)

İlk Ödeme (Pre-financing) Kaynak Aktarımı İlk Ödeme (Pre-financing) Hibe Sözleşmesi yürürlüğe girdikten 30 gün içinde veya projenin başlangıç tarihinden 10 gün önce koordinatörün hesabına gönderiliyor. Proje bütçesinin %5 i ilk

Detaylı

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi?

Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Soru 1 : Proje sonunda toplam proje bütçesi tahmin edilenden düşük çıkarsa alacağım destek miktarı da değişecek mi? Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU TURİZMDE REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU S: Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Kooperatifler ve bunların kurmuş olduğu birlikler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi midirler? Cevap: TR82 Bölgesi nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Proje Programından Kimler Faydalanabilir? Program, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan

Detaylı

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 1 Öncelik 2 kapsamında yerel ürünlere yönelik başvurularda proje konusunun tarımsal ürün

Detaylı

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

BİGG. 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) BİGG 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İş Planı Tahmini Maliyet Formları Teknogirişim Sermaye Desteği Sermaye Desteği + Proje Desteği

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013

2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013 2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013 1 İçerik Teknik Destek Programı o Amaç ve Öncelikleri o Kimler Başvurabilir

Detaylı

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu Başvuru Sahiplerinin 1. Kooperatifler ve bunların kurmuş olduğu birlikler bu program kapsamında uygun başvuru sahibi midirler? Cevap: TR82 Bölgesi nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SözleĢmeye Davet Edilen BaĢvuru Sahiplerinin Dikkatine! 23 Ağustos 2010 1 SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Proje Destek Ofisi www.pdo.yildiz.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2012 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Detaylı

Proje Uygulama Süreci

Proje Uygulama Süreci Proje Uygulama Süreci Sunum İçeriği İzleme Kapsamı İzleme Araçları ve Faaliyetleri Risk Değerlendirmesi 25.05.2015 İzleme ve Değerlendirme Birimi 2 İzlemenin Kapsamı İzlemenin temel amacı, mali desteklerin

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 TÜBİTAK TEYDEB 1507 Program Başvuru Şartları TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programı (TEYDEB) kapsamında yer alan 1507 - KOBİ Ar-Ge

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil

Varsa Ortak(lar) Geçerli değil Asıl. Geçerli değil. Geçerli değil. Geçerli değil 1. EK A Başvuru Formu 2. EK B-1 Faaliyet Bütçesi Bu belgelerin herhangi bir EK B-2 Beklenen Finansman 3. tanesinin eksik Kaynakları olması ya da EK B-3 Maliyetlerin 4. asıllarının Gerekçelendirilmesi bulunmaması

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü

BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destek Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2017 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması

Proje Ekibinin ve Proje Ofisinin Kurulması NİHAİ FORMU Destek Programı: Destek Sözleşme : Proje Adı: Yararlanıcının Adı: Rapor Adı: Rapor Dönemi: Yararlanıcının Adresi: Doğrudan Faaliyet Desteği TR82/16/DFD/0009 İSTANBUL VE BURSA' DA İLİMİZİ TANITALIM,

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) 2011 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI YARARLANICI MEMNUNİYET ANKETİ Amaç: KUZKA 2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ndan yararlanan proje sahiplerinin proje süreci

Detaylı

BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Prosedürü

BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Prosedürü BAP Bilimsel Etkinlik Katılım Destek Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2017 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Proje hazırlama danışmanlığı hizmetine ait giderler ne zaman belgelendirilmelidir?

Proje hazırlama danışmanlığı hizmetine ait giderler ne zaman belgelendirilmelidir? Proje hazırlama danışmanlığı hizmetine ait giderler ne zaman belgelendirilmelidir? Cevap : Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş olan harcamalar uygun maliyet değildir; ancak yararlanıcıların 15 Ekim

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi, Bilimsel yorumların

Detaylı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı

KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim. Bütçe ve Yönetimi. Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı KA2 - Stratejik Ortaklıklar Mesleki Eğitim Bütçe ve Yönetimi Özgür Nurdoğan Mesleki Eğitim Programı Uzmanı Genel Görünüm 1. Bütçe Kalemleri 2. Bütçe Kalemleri Hibe Hesaplama ve Destekleyici Belgeler 3.

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - ÖNEMLİ UYARI Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin tümünde,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR-(TR72/15/TRZM1) SÖZLEŞME SÜRECİ

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAHAKKUK BİRİMİ ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 GÖREVDEN AYRILMA 2 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ a. Ayrılış Yazısı(Anabilim Dalı Başkanlığınca Hazırlanan) b. İlişik Kesme Formu c. Devir Teslim

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNOYATIRIM) BAŞVURU FORMU YATIRIM PROJESİ ADI İŞLETME UNVANI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU

Detaylı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı