VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR"

Transkript

1 Avukat H.TOLiN CAKIN Ankara Barosu ~ili Meydam Gune Sok 3/5 Kavakhdere Ankara Tel Fax Gsm e.mail TC. DANI~TAV ltclu DAiRESi SAVIN BA~KANLIGINA ANKARA VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR DAVACI VEKiLi DAVALI :TEB 2.Bolge Ankara Eczaci Odast : Av.H.TUlin Cakm :1-T.C.Saghk Bakanhgl Ankara 2-Sosyal Guvenlik Kurumu Ba kanhgl Ankara KONUSU :1-Kamu Hastaneleri Birligi tarafmdan kanser ilac;larmm hastaneler tarafmdan zorunlu olarak temin edilmesine lllskln yayirnlanan tarihli yazlsmm; 2 -SGK ile Saghk Bakanhgl arasmda imzalanan 2015 Ylh GotUru Bedel Hizmet Ahm Protokolunun s.nci maddesinin 4.ncu paragrafmm ; tarihli Resmi Gazete'de SGK tarafmdan yaylmlanan hastaneler tarafmdan temini zorunlu kanser ilac;larma ili kin SUT degi ikligine ait 9.ncu maddesinin c fikrasrmn: 4- Halen yururlukte olan ve 24/3/2013 tarihli Resmi Gazete'de SGK tarafmdan yayimlanan SUT'nin gunu birlik tedavi ile ilgili maddesinin (B) frkrasmm: 5-Alternatif Saghk Hizmeti Ahm Komisyonu Cah ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonerqenin 2.nci maddesinin Odeme Modeli ba hkh j frkrasrmn : 6 -SGK internet sitesinde tarihinde yayrmlanan kanser ilac;larma ili kin listenin; 7-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete"de SGK tarafmdan yayunlanan SUT degi ikliginin 2'nci maddesinde bahsi gec;en, kurumun alternatif odeme modelleri olusturabileceql hususunun, 8-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi ikliginin 1'nci maddesinde bahsi gec;en, Be eri tibbl urunlurun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel kisilerl ve bunlarm tuzel ki iligi olmayan subelerl cumleslnln, iptali ve VOROTMENiN DURDURULMASI talebinden ibarettir.

2 ACIKLAMALAR: Hastaneler tarafmdan temini zorunlu kanser ilaclan ve SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin olusturulmasi ile beseri tibbi urun ureten ve sunanlann saqhk hizmet sunucusu sayrlrnasr.nedemerinden dolayi Saym Ba kanllgmlza basvurma zarureti hasil olrnustur, 1-Hali hazrrda serbest eczanelerden recete kar lligl- temin edilen kanser ilactanmn. 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastaneler tarafmdan zorunlu olarak karsilanacaqma dair Kamu Hastaneleri Birligi resmi internet sayfasmda bir duyuru yayrmlanrrustrr. Bu uygulama ba ladlgmda, serbest eczanelere kanser ilaclanna ait receteler gelmeyecektir. Ozellikle hastane civannda konuslanrrus eczacilar rnaqdur otacaktir. Ote yandan bu naclann herhangi bir sebeple hastanelerde bulunmamast ise hastalann tedavisinin aksamasma neden olacaktrr. 2-Kanser ilaclanrun zorunlu olarak hastanelerden karsilanrnast hakkmda Kamu Hastaneleri Birligi tarafmdan yayrrnlanan soz konusu duyuruyu moteakiben, Sosyal GOvenlik Kurumu (SGK) tarafmdan yayrrnlanan Sagllk Uygulama Tebligi (SUT) degi ikliginde de, kanser ilaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastaneler tarafmdan zorunlu olarak karsrlanacaqi hususu yer alrrustir. 3- Yukandaki 2'nci maddede bahsi geyen SUT degi ikliginde ayrrca, SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin geli tirilebilecegi hususu yer alrrus olup, ilac firmalan ve bunlan sunanlar da, Sagllk Hizmet Sunucusu olarak belirlenmi tir. Bu durum, SGK tarafmdan eczanelerin devre dl 1 birakrlarak, baska kaynaklardan ilac temininin yolunu acabilecektir. Bu uygulama hayata geyirilir ise, serbest eczanesi olan butun eczacilar rnaqdur olacak ve eczanelerin kapanmasma sebebiyet verilecektir. - SUT'daki bu degi iklerden sonra, SGK internet sitesinde"alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkmda Y6nerge" de yayimlanrrnstrr. UYGULAMA HAKKINDA YAYIMLANANLARIN KRONOLOJiK SIRALAMASI : 1-13 Nisan 2015 tarihinde Kamu Hastaneleri Kurumu'nun web sayfasmda yaylmlanarak TOrkiye'deki Kamu Hastanelerine g6nderilen ve EK-A'da sunulan sayrh yazrda: Giiniibirlik kemoterapi tedavi/erinde kul/amlacak kanser i/a~/armm 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastalara re~ete edi/meyecek!jeki/de Kamu Hastane/eri tarafmdan satm almmasl i~in planlama yapllmasmm gerektigi, belirtilmi~tir Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan ve EK-S'de sunulan SUT degi~ikliginde de, Kemoterapi i/a~/armm hastane/erce zorunlu temini konusu yer alml~tlr. S6z konusu SUT degi~ikliginin 01 Temmuz 2015 tarihinde yororloge girecek olan 9.ncu maddesinin c flkrasmda Kemoterapi ilaylannm hastanelerce zorunlu temini konusu yer alml~tlr Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi~ikligi ile yukanda belirtilen kanser ilaylannm hastaneler tarafmdan teminine ili kin dozenlemenin yam slra aynca; a- SUT degi~ikliginin 1'nci maddesi ile; Sagllk hizmet sunuculan arasma, be~eri tlbbi OrOnsunan ve Oretenler de Ek'ienmi~tir. b- SUT degi~ikliginin 2'nci maddesi ile, SGK tarafmdan alternatif 6deme modellerinin olu~turulabilecegi belirtilmi~tir Nisan 2015 tarihinde SGK web sitesinde " Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkmda Y6nerge yaylmlanml~tlr. EK-C'de sun ulan y6nergede 21

3 Nisan 2015 tarihli SUT degi ikliginde yer alan SGK taraftndan alternatif oderne modelleri olusturulmast ile ilgili dozenlemeler yaprlrmsttr Mayrs 2015 tarihinde SGK web sitesinde, EK-O'de sunulan liste yayimlanarak, listede yer alan kanser ilaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastanelerce temininin zorunlu oldugu ilan edilrnlstir. Maddeler lncelendlql takdirde; A- Kanser ilaclanrun zorunlu olarak hastanelerden l(ar llanmasl hususu; 1-. Kamu Hastaneleri Birligi taraftndan kanser ilaclanrun hastaneler taraftndan zorunlu olarak temin edilmesine ili kin yayimlananta Nisan 2015 tarih ve sayth EK-A'da sunulan yaziya dayanak olarak; SGK ile Sagllk BakanliQI arasmda imzalanan ve EK-E' de sunulan 2015 Y,I, Gotiiril Bedel Hizmet Allm ProtokolilnOn 6'ncl maddesinin 4'ncO paraqraf gosterilmi tir. Bahsi geyen protokolon s'nci maddesinin 4'ncO paragraftnda; yatarak veya gonobirlik tedavi goren hastalara kullarulan kanser ilaclanrun 01/07/2015 tarihinden itibaren gotoro bedel odenrnesi dismda birakrlacaqt ve bu ilaclann tutarlanrun Sagllk Bakanhqi'na odeneceqi esasa baglanml tlr. 2- SGK ile Sagllk Bakanllgl arasrnda imzalanan 2015 YIII Goturu Bedel Hizmet Ahrn ProtokolOnOn s'nci maddesinin 4'ncO paragraftnda belirtilen, kanser ilaclanrun hastaneler taraftndan zorunlu olarak temin edilmesi hususuna, 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK taraftndan yayirnlanan SUT degi ikliginde de yer verilrnistir. Soz konusu 21 Nisan 2015 tarihli EK-B'de sunulan SUT degi ikliginin 9'ncu maddesinin c frkrasr; $eklindedir. MAOOE 9 - Aym Tebliqin 4.1 numarall maddesinde a agldaki dozenlemeler yaprlrrustrr. c) Maddeye asaqrdakl alt madde eklenrnistir. " Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi llaclan Listesi (EK-4/H) (1) "Bedeli Odenecek llaclar Listesi" nde (EK-4/A) yer alan ilaclardan hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaclanna ait ticari isimleri ve barkod/karekod numaralanntn yer aldlgl (EK-4/H) Listesi, "Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi llaclan Listesi" (Ek-4/H) olarak Kurumun resmi internet sitesinde yaynnlarur." 3-21 Nisan 2015 tarihli SUT degieyikligini moteakiben, SGK internet sitesinde, 08 MaYls 2015 tarihinde EK-O'de sunulan liste yayimlanarak, listede yer alan kanser ltaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastanelerce temininin zorunlu oldugu ilan edilmistir. Oolayrstyta. hastanelerde yatarak veya gonobirlik tedavi goren SGK'II hak sahiplerinin kemoterapi tedavilerinde kullanuacak kanser ilaclan 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren recete edilemeyecek olup, soz konusu yatan veya gonobirlik tedavi goren hastalar iyin kullamlacak olan kemoterapi ilaylan, belirtilen tarihten sonra serbest eczanelerden kar llanamayacaktlr.

4 Bilindigi gibi, hastanelerde yatarak veya gonobirlik tedavi goren hastalar adrna dozenlenen recetelerdeki ilaclann bir kisrru hastanelerin eczanelerinden karsrlanmakta iken, boyok bir krsrru da recete kar~lligl serbest eczanelerden halen karsrlanmaktadir. 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren kanser ilaglannm tamarrurun hastaneler tarafmdan karsrlanrnasi durumunda dahi, serbest eczanelerden yatan veya gonobirlik tedavi icin dozenlenen diger recetelerin karsuanrnasma devam edilecektir. Bu durumda, kanser ilaclanrun tarnarmrun hastanelerden karsilanrnast ise ozel bir durum yaratacak ve ozelukle hastaneler cevresindeki eczacilara ait eczaneler basta olmak Ozere serbest eczanelerin cirolanna menfi etki yapacaktir. 4- SGK ve SB tarafrndan bu uygulamanm dayanagl olarak 6197 sayrh Eczacilar Ve Eczaneler Hakkmda Kanunun 14'ncO maddesinin (a) fikrasmm gosterilmesi olaslllgi mevcuttur. Zira bu madde; "Madde 14 - A a[jldaki bentlerde gosteri/en hususi eczaneler/e ecza do/aplannm ectlmestne mahallin sagflk ve sosyal yardtm modorlogotarafmdan usulo dairesinde mosaade veri/ir ve keyfiyet Veka/ete bi/dirilir.a) igindeki hastalara ilag vermeye mahsus hastane ve buna benzer moesseselerin eczane/eri;" seklindedir, Soz konusu maddeden de anla~llacagl gibi, hastanelerin eczaneleri tarafmdan sadece, hastanelerde yatarak tedavi goren hastalara llac verilmesi rnumkundur. Hastanelerde yatan hastalann, hastaneler tarafrndan karsrlanarnayan ilaclan ise, "Hastanemizde Haglan kar t/anamaml tjr" ibaresi bulunan receteler kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmektedir. Hastanelerde ayakta tedavi goren hastalann ilaclan ise, hastalar adma dozenlenen receteler ile serbest eczanelerden karsrlanrnakta olup, bedelleri SGK tarafmdan serbest eczanelere odenmektedir. Zira, 6197 sayrli Eczacllar Ve Eczaneler Hakkmda Kanunun 28'nci maddesi; " Madde 28 - (Oegi ik: 17/5/ /6 md.) Be er7 ilag/ar, Sagllk Bakanllgmdan ruhsatlt geleneksel bitkise/ ttbbi urtmter; Sagllk Bakanflgmm iznine tabi o}an homeopatik ubt» creme; enteral bes/enme iuunleti df1hil oze! ttbbi amagll diyet gtdalar ve ozel ttbbi amag/i bebek mama/an monhas/ran eczanede satt/tr " HOkmOndedir. Yukanda belirtilen mevcut mevzuat hokomleri gergevesinde baklldlgmda, hali hazlrdaki uygulamanln mevzuata uygun yorotoldogogorolmektedir. Hastanelere aynlan belli botge dahilinde hastaneler tarafmdan temin edilen ilaglar, hastanelerde yatarak tedavi goren hastalar igin kullanllmakta olup, temin edilemeyen ilaglar da, regete kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmektedir. Hastanelerde ve diger sagllk kurumlannda ayakta tedavi goren hastalann ilaglan ise, regete kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmektedir. SGK ve SB tarafmdan 01 Temmuz 2015 tarihinde uygulamaya konulmak istenilen yontem ile, belirli bir grup ilacm, yani kanser ilaglannm hastanelerden temin edilmesi soz konusu olup kanser ilaglann regete kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmesinin ono kesilmektedir. 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren serbest eczanelerde kanser ilaylan satllamayacaktlr. Hastanelere aynlan belirli botge dahilinde diger ilaglarm temin edilmesi momkon olamayacagmdan, diger hastallklara ait regetelere "Hastanemizde ilaglan kar~llanamaml~tlr" ibaresi eklenerek devam edilecektir. Kanser ilaylannm hastanelerden temininin zorunlu haie getirilmesinin arkasmda yatan as11 sebebin ise, kanser ilaglannm "Giinii birlik tedavi" adl altmda, hastanede yatmayan hastalara da uygulanabilmesinin oldugu degerlendirilmektedir. Bu uygulamaya ise SGK tarafmdan 24/3/2013 tarihli Resmi Gazete'de yaylmlanan SUT' nin maddesinin B flkrasl olanak saglamaktadlr. Halen yororlokteolan SUT' un maddesi;

5 " Yatarak tedaviler A - Yatanhasta tedavisi (1) Sagllk kurumlannda yatl tarihinden taburcu istemi yeptlmceve kadar uygulanan tedavidir Giiniibirlik tedavi (1) GOnObirlik tedavi kapsamtndaki i lemler; sagllk kurumlannda yat/ ve taburcu i lemi yaptlmadan 24 saatlik zaman dilimi icinde yaptlan a aglda belirtilen istemtero«. a) Kemoterapi tedavisi, b) Radyoterapi tedavisi, c) Genel anestezi, b61geselilokal anestezi, inirevenoz veya inhalasyon ile sedasyon gerr;ekle tirilen tentsel veya cerra hi tam i lemler, r;) Hemodiyaliz tedavileri, d) Kan, kan bltesemeri, kan unmteti ve SUT eki "Sadece Yatan Hastalarda Kulientmt Halinde Bedel/eri Odenecek ilar;lar Ustesi" nde (EK-4IG) yer alan ilar;lann intraven6zinfozyonu, e) Sagllk Bakanltgtnca yaytmlanan "Ayakta Teshis ve Tedavi Yapllan Ozel Sagllk Kurulu /an Hakktnda Y6netmelik" eki "TIp Merkezlerinde Gerr;ekle tirilebhecek Cerrahi MOdahaleler Ustesi" nde yer a/an istemier, f Genel anestezi ve sedas on ile eli ek/e tirilen di hekimli ~i u ulamalan. $eklindedir. GorOlecegi gibi, gonobirliktedavide hastalar, hastaneye yatlnlmadlgl halde, yatarak tedavi goroyor farz edilmektedir. Bu uygulama tarzi ya da diger bir deyisle, hastanede yatmadan tedavi goren hastalann yatiyor farz edilmesi, esasen 6197 sayrh Eczacrlar Ve Eczaneler Hakkrnda Kanunun14'ncOmaddesinin (a) nkrasma aykmhk teski' etmektedir. GOnObirliktedavi uyqulamasi icin hastanelerden hastalara ilac verilmesi, hali hazirda yaygm ve etkili uygulanamadlgmdan dolayr, serbest eczane isleten eczacrlar maddi bir zarar gormemektedir. Ancak, 01 Temmuz 2015 tarihinde baslayacak uygulamada, sadece kanser ilaclan secilecek olmas: ile serbest eczane isleten eezacrlar maddi kayba ugrayacaktlr. SUT'un yaygm ve etklli uygulanamayan gonobirliktedavl tarurnlarnast 2013 yitmdan itibaren gondemde olrnasma ragmen, 01 Temmuz 2015 te baslayacak uygulama ile eczaci rnaqduriyeti de bu tarihte ba~layacaktlr. DolaYlslyla bu magduriyetin onlenmesi 191n,oncelikle yororlokte olan SUT' un maddesinin (B) flkrasmm iptal edilmesinin gerekli oldugu degerlendirilmektedir. Bu maddenin iptal edilmesi ile sadece hastanede yatarak tedavi goren hastalara ila9 verilmesi momkon olacagmdan kapsam daralacak ve serbest eczacllann magduriyet oram da nispeten azalacaktlr. Aynca, gonobirlik tedavi kapsam dl~1 blrakllarak, sadece hastanede yatan hastalara ila9 verilecek olsa dahi, bu ila91ar i9inden kanser ila91armm se9ilerek, spesifik bir uygulama ba~latllmasl adaletli bir uygulama degildir. Aynca, eczacllara kanunla verilen ila9 satma hakkml engelleyecek ve kanser ila91an eczanelerde satllamayacaktlr. DolaYlslyla, eczacllann ellerinden ila9 satma haklan geri allnmaktadlr. Bu uygulama serbest eczane i~leten eczacll.ara maddi zarar verecegi gibi, hastanelerde kanser tedavisi goren hastalann da magduriyetine sebep verecektir. Bu ila91annhastaneler tarafmdan herhangi bir nedenle tedarik edilmesi momkon olmadlgmda, regete kar~lligl serbest eczanelerden de temin edilemeyecek olmasl hastalann tedavisini aksatacak, hayati oneme haiz tedavilerin aksamasl ise ciddi ve telafi edilemeyecek sagllk sorunlan doguracaktlr. Bu nedenle, 13 Nisan 2015 tarihinde Kamu Hastaneleri Kurumu'nun web sayfasmda

6 yayrrnlanarak TOrkiye'deki Kamu Hastanelerine gondeirilen ve EK-A'da sunulan sayrh yazrda bahsi ge<;en; Gunubirlik kemoterapi tedavilerinde kullarulacak kanser uaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastalara recete edilmeyecek sekilde Kamu Hastaneleri taranndan satrn almmasi icin planlama yaprlmasirun gerektigi hususunun ve SGK ile Saglik Bakanllgl arasinda imzalanan ve EK-E'de sunulan 2015 Y,I, Gotiirii Bedel Hizmet Allm ProtokoliinOn 6'ncl maddesinin 4'ncO paraqrafmm iptal edilmesi gerekmektedir. Aynca, 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yayrrnlanan ve EK-B de sunulan SUT degi!?ikliginin 9'ncu maddesinin c ftkrasi ile SGK internet sitesinde 08 Mayis 2015 tarihinde yayimlanan ve EK-D'de sun ulan listenin iptal edilmesi gerekmektedir. 5- Kanser ilac;larmm zorunlu olarak hastanelerden karsrlanrnast hususu ile ilgili sonuc ve talep edilenler ozetlenecek olur ise; a- Kanser ilaclanrun 01 Temmuz tarihinden sonra sadece hastaneler tarafindan karsilanmast zorunluluqu, hastalann hayati onerne haiz derecede hlagdur olrnasma sebebiyet verecek olup, serbest eczane isleten eczacilara kanunla verilen ilac satma yetkisini krsrtlayacaktrr. Bu durum eczacilann maddi olarak zarara ugramasma da sebebiyet verecektir. b- GOnO birlik tedavi ad: aitmda, hastanede yatmadan tedavi goren hastalann hastanede yatryor farz edilerek, yatan hasta gibi uaclanrun hastaneden verilmesi uygulamasl 6197 sayrh kanunun ilgili hukrnune aykmdir. GOnO birlik tedavi tarumlarnast 2013 yrh SUT hokomlerinde yer alrnasma ragmen yaygm ve etkili olarak uygulanmaml!? ve eczacrlar ile hastalann rnaqduriyetine yol acrnarrustrr. Ancak, 01 Temmuz 2015 tarihinde baslatilacak yeni uygulamada spesifik olarak kanser llaclanrun secilrnesi hasta ve serbest eczacrlarin magduriyetine sebep olacaktir. c- Bu nedenlerden dolayr talep edilenler; 1- Kamu Hastaneleri Birligi tarafmdan yayrmlanan 13 Nisan 2015 tarihli duyurunun iptal edilmesi, 2-SGK ile Saglik Bakanligl arasinda imzalanan 2015 Yrh Goturu Bedel Hizmet Alim ProtokolOnOn 6'ncl maddesinin 4'ncO paraqraftmn iptal edilmesi, 3- Halihaztrda yororlokte olan SUT un gono birlik tedavi ile ilgili maddesinin (B) frkrasmm iptal edilmesi, 4-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafrndan yayrrnlanan, hastaneler tarafindan temini zorunlu kanser ilaclanna ili!?kin EK-B de s(jnulan SUT degi!?ikligine ait 9'ncu maddesinin c flkrasmm iptal edilmesi, 5- Alternatif Sagllk Hizmeti Alim Komisyonu <;all!?ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonergenin 2.nci maddesinin (j ) flkrasmm iptal edilmesi, 6- SGK internet sitesinde 08 MaYls 2015 tarihinde yaylmlanan ve EK-D'de ornegi sunulan kanser ila<;lanna i1i!?kinlistenin iptal edilmesi gerekmektedir. B- SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin olu turulabilmesi ve Saghk hizmet sunuculan arasma, be eri tlbbi OrOnsunan ve Oretenlerin Ek' lenmesi hususu; 1-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi!?ikliginde yukanda belirtilen kanser ilaglannm hastaneler tarafmdan teminine ili!?kin dozenlemenin yam slra aynca; SUT degi!?ikliginin1 'nci maddesi ile Saglik hizmet sunuculan arasma, be!?eri tlbbi OrOn sunan ve Oretenler de Ek'ienmi!? ve SUT degi!?ikliginin 2nci maddesi ile de SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin olu!?turulabilecegi belirtilmi!?tir. Soz konusu 21 Nisan 2015 tarihli SUT degi!?ikligine ili!?kin metinler;

7 $eklindedir. MADDE 1-24/3/2013 tarihli ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Sosyal Guvenlik Kurumu Sagllk Uygulama Tebliginin numarall maddesine asaqrdakl bent eklenmi~hr. "4) Beseri trbbi urunzurun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel kislleri ve bunlarm tuzel ki~iligi olmayan subeleri." MADDE 2 - Aym Tebliqin 2.2 numarall maddesinin ikinci frkrasmm sonuna a~agldaki cumle ek'enmistir. "Aynca Kurum, flnansmaru saglanan/saglanacak saqhk hizmetleri icin ihtiyac duyulan alanlarda mevcut oderne usul, esas ve kosullari drsmda finansal veya trbbi olarak getirecegi kazanca gore alternatif odeme modelleri kullarularak saqttk hizmetlerini oderne kapsarruna alabilir, odeme usul ve esaslanru belirleyebilir, yurtorsmdan temin edilen, ulkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan urun gruplannm uretiml, ithal urunlerin yerli uretime geymesi, piyasada bulunurtuqunun saqlanrnast nususlanmn tesvik edilmesi arnaciyla alternatif oderne modelleri olusturabillr." 2-21 Nisan 2015 tarihli SUT degi~ikligini muteakiben, 30 Nisan 2015 tarihinde SGK web sitesinde " Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Kornlsyonu 'Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkrnda Yonerqe yayunlanmrstrr sayrh Kanun ile eczacilara tarunan haklann devre dl~1 birakilarak, SGK tarafmdan ilaclann serbest eczaneler drsmda tlac ureticileri veya bunlann dagltlm birimlerinden, firmalanndan karsrlanrnasmm onunun acilmast mumkundur. 4- Bu nedenlerden dolayt talep edilenler; Bu uygulama 6197 sayih Eczacilar ve Eczaneler Hakkinda Kanunun 14/a ve 28'nci maddesine aykmdir. Bu nedenle Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkmda Yonergenin 2'nci maddesinin Odeme Modeli ba~likll j flkrasmm iptal edilmesi gerekmektedir. Aynca, 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi~ikliginin 2'nci maddesinde bahsi geyen kurumun alternatif odeme modelleri olu~turabilecegi hususunun iptal edilmesi, aynl SUT degi~ikliginin 1'nci maddesinde bahsi geyen, Be~eri tlbbi urun/urun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel ki~ileri ve bunlann tuzel ki~iligi olmayan ~ubeleri cumlesinin de iptal edilmesi gerekmektedir. HUKUKi SEBEPLER :idari Yargllama UsulO Kanunu,6197 SaYlh Eczacllar ve Eczaneler Hakkmda Kanun, vesair ilgili mevzuat SUBUT DELiLLERi NETicE VE TALEP : Alternatif Saghk Hizmeti Ahm Komisyonu C;ah ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonerge, tarihli Resmi Gazete' de yaylmlanan SUT degi ikligi, Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yazlsl, tarihli liste, 2015 Ylh Goturu Bedel Hizmet Ahm ProtokolO ve sair tum hukuki del iller. :Yukanda arz ve izah edilen sebeplerden ve re'sen Ba kanhgmlzca tesbit edilecek sair iptal nedenleri ile; 1-Kamu hastaneleri Birligi tarafmdan yaylmlanan tarihli duyurunun; tarihli Resmi Gazete'de SGK tarafmdan yaylmlanan Hastaneler tarafmdan temini zorunlu kanser ilaylarma ili kin SUT degi ikliginin 9.ncu maddesinin c flkrasmm;

8 3- Halen yururhikte olan ve SGK tarafmdan 24/3/2013 tarihli Resmi Gazete'de yaylmlanan SUT'nin gunu birlik tedavi ile ilgili maddesinin (B) frkrasuun; 4-SGK ile Saghk bakanhgl arasmda imzalanan 2015 Yrh GotUru Bedel Hizmet Ahm ProtokolUnun s.nci maddesinin 4.ncu paraqraf i 5-SGK internet Sitesinde tarihinde yaylmlanan kanser ilal;larma illskln Iistenin ; 6-Alternatif Saghk Hizmeti Ahm Komisyonu <;ah ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonerqenln 2.nci maddesinin Odeme Modeli bashkh j frkrasmm; 7-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi ikliginin 2'nci maddesinde bahsi ge~en kurumun alternatif odeme modelleri olusturabilecegl hususunun, 8-21Nisan2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi ikliginin 1'nci maddesinde bahsi ge~en, Be eri tlbbi urunlurun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel ki ileri ve bunlarm tuzel ki iligi olmayan subeterl cumleslnln, iptaline ve VOROTMENiN DURDURULMASINA ; Aynca yargllama giderleri ve vekalet ucretinin karst tarafa yukletilmesine karar verilmesini saygllanmla arz ve talep ederim. Irf~oJ_)_tJ If Saygllanmla, Davaci Vekili EKLER: EK-A : Kamu Hastaneleri Kurumu'nun web sayfasrnda 'urkiye'deki Kamu Hastanelerine gonderilen sayrh yazr. EK-B : 21 Nisan 2015tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yayimlanan sur degi~ikligi. EK-C:30 Nisan 2015 tarihinde SGK web sitesinde yayrrnlanan " Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu C;all~maUsul Ve Esaslan Hakkmda Yonerge, EK- D: 08 MaYls 2015 tarihinde SGK web sitesinde, yayrmlanan liste. EK-E:2015 YIII GoWru Bedel Hizmet Allm Protokolu EK:Vekaletname sureti

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J&

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J& l.u. "S C K SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI Genel Saglik Sigortasi Genel Mudurlugu Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu IQ./O212Q12 GENELGE 2012/.J& Yol ve giindelik

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler.

(1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kişiler. Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1)Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 3671952 12/03/2009 KONU : Fatura Bedellerinin Ödenmesi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte

Sağlık Uygulama Tebliği 2008. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK... 2 1.1. Amaç...

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım;

Eczacı Tuncay ŞİMŞEK. e-posta:ecztuncaysimsek@hotmail.com. Değerli meslektaşlarım; 1 Değerli meslektaşlarım; Hazırlanan bu CD, 1- SUT(sağlık uygulama tebliği sayfa 2-111):Günlük eczacılık işlerinizde size yol gösterecek hertürlü ilaç rapor ve ödeme koşullarını içeren bölüm, 2-2012 yılı

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 22 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28331 TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE Sosyal Güvenlik Kurumundan: DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) Resmi Gazete Tarih: 25.03.2010; Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir);

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : 74955854/1255 13/11/2013 Konu : Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri GENELGE 2013/ 37 Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından yayımlanan ve halen uygulanan

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞINA. DAVACI... : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği. VEKİLİ.: Av. M. Serdar KARAHAN, adres antette

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞINA. DAVACI... : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği. VEKİLİ.: Av. M. Serdar KARAHAN, adres antette Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemlidir. DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞINA DAVACI... : Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği VEKİLİ.:, adres antette DAVALILAR.: 1- Başbakanlık ANKARA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM...6 GENEL HÜKÜMLER...6 1.1 Amaç...6 1.2 Kapsam...6 1.3 Dayanak...6 1.4 Sağlık hizmeti sunucuları...6 1.4.1 - Sağlık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 02.07.2012 DUYURU ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU 01/02/2012 tarihli Sosyal

Detaylı