VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR"

Transkript

1 Avukat H.TOLiN CAKIN Ankara Barosu ~ili Meydam Gune Sok 3/5 Kavakhdere Ankara Tel Fax Gsm e.mail TC. DANI~TAV ltclu DAiRESi SAVIN BA~KANLIGINA ANKARA VOROTMENiN DURDURULMASI TALEPLiDiR DAVACI VEKiLi DAVALI :TEB 2.Bolge Ankara Eczaci Odast : Av.H.TUlin Cakm :1-T.C.Saghk Bakanhgl Ankara 2-Sosyal Guvenlik Kurumu Ba kanhgl Ankara KONUSU :1-Kamu Hastaneleri Birligi tarafmdan kanser ilac;larmm hastaneler tarafmdan zorunlu olarak temin edilmesine lllskln yayirnlanan tarihli yazlsmm; 2 -SGK ile Saghk Bakanhgl arasmda imzalanan 2015 Ylh GotUru Bedel Hizmet Ahm Protokolunun s.nci maddesinin 4.ncu paragrafmm ; tarihli Resmi Gazete'de SGK tarafmdan yaylmlanan hastaneler tarafmdan temini zorunlu kanser ilac;larma ili kin SUT degi ikligine ait 9.ncu maddesinin c fikrasrmn: 4- Halen yururlukte olan ve 24/3/2013 tarihli Resmi Gazete'de SGK tarafmdan yayimlanan SUT'nin gunu birlik tedavi ile ilgili maddesinin (B) frkrasmm: 5-Alternatif Saghk Hizmeti Ahm Komisyonu Cah ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonerqenin 2.nci maddesinin Odeme Modeli ba hkh j frkrasrmn : 6 -SGK internet sitesinde tarihinde yayrmlanan kanser ilac;larma ili kin listenin; 7-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete"de SGK tarafmdan yayunlanan SUT degi ikliginin 2'nci maddesinde bahsi gec;en, kurumun alternatif odeme modelleri olusturabileceql hususunun, 8-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi ikliginin 1'nci maddesinde bahsi gec;en, Be eri tibbl urunlurun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel kisilerl ve bunlarm tuzel ki iligi olmayan subelerl cumleslnln, iptali ve VOROTMENiN DURDURULMASI talebinden ibarettir.

2 ACIKLAMALAR: Hastaneler tarafmdan temini zorunlu kanser ilaclan ve SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin olusturulmasi ile beseri tibbi urun ureten ve sunanlann saqhk hizmet sunucusu sayrlrnasr.nedemerinden dolayi Saym Ba kanllgmlza basvurma zarureti hasil olrnustur, 1-Hali hazrrda serbest eczanelerden recete kar lligl- temin edilen kanser ilactanmn. 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastaneler tarafmdan zorunlu olarak karsilanacaqma dair Kamu Hastaneleri Birligi resmi internet sayfasmda bir duyuru yayrmlanrrustrr. Bu uygulama ba ladlgmda, serbest eczanelere kanser ilaclanna ait receteler gelmeyecektir. Ozellikle hastane civannda konuslanrrus eczacilar rnaqdur otacaktir. Ote yandan bu naclann herhangi bir sebeple hastanelerde bulunmamast ise hastalann tedavisinin aksamasma neden olacaktrr. 2-Kanser ilaclanrun zorunlu olarak hastanelerden karsilanrnast hakkmda Kamu Hastaneleri Birligi tarafmdan yayrrnlanan soz konusu duyuruyu moteakiben, Sosyal GOvenlik Kurumu (SGK) tarafmdan yayrrnlanan Sagllk Uygulama Tebligi (SUT) degi ikliginde de, kanser ilaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastaneler tarafmdan zorunlu olarak karsrlanacaqi hususu yer alrrustir. 3- Yukandaki 2'nci maddede bahsi geyen SUT degi ikliginde ayrrca, SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin geli tirilebilecegi hususu yer alrrus olup, ilac firmalan ve bunlan sunanlar da, Sagllk Hizmet Sunucusu olarak belirlenmi tir. Bu durum, SGK tarafmdan eczanelerin devre dl 1 birakrlarak, baska kaynaklardan ilac temininin yolunu acabilecektir. Bu uygulama hayata geyirilir ise, serbest eczanesi olan butun eczacilar rnaqdur olacak ve eczanelerin kapanmasma sebebiyet verilecektir. - SUT'daki bu degi iklerden sonra, SGK internet sitesinde"alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkmda Y6nerge" de yayimlanrrnstrr. UYGULAMA HAKKINDA YAYIMLANANLARIN KRONOLOJiK SIRALAMASI : 1-13 Nisan 2015 tarihinde Kamu Hastaneleri Kurumu'nun web sayfasmda yaylmlanarak TOrkiye'deki Kamu Hastanelerine g6nderilen ve EK-A'da sunulan sayrh yazrda: Giiniibirlik kemoterapi tedavi/erinde kul/amlacak kanser i/a~/armm 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastalara re~ete edi/meyecek!jeki/de Kamu Hastane/eri tarafmdan satm almmasl i~in planlama yapllmasmm gerektigi, belirtilmi~tir Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan ve EK-S'de sunulan SUT degi~ikliginde de, Kemoterapi i/a~/armm hastane/erce zorunlu temini konusu yer alml~tlr. S6z konusu SUT degi~ikliginin 01 Temmuz 2015 tarihinde yororloge girecek olan 9.ncu maddesinin c flkrasmda Kemoterapi ilaylannm hastanelerce zorunlu temini konusu yer alml~tlr Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi~ikligi ile yukanda belirtilen kanser ilaylannm hastaneler tarafmdan teminine ili kin dozenlemenin yam slra aynca; a- SUT degi~ikliginin 1'nci maddesi ile; Sagllk hizmet sunuculan arasma, be~eri tlbbi OrOnsunan ve Oretenler de Ek'ienmi~tir. b- SUT degi~ikliginin 2'nci maddesi ile, SGK tarafmdan alternatif 6deme modellerinin olu~turulabilecegi belirtilmi~tir Nisan 2015 tarihinde SGK web sitesinde " Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkmda Y6nerge yaylmlanml~tlr. EK-C'de sun ulan y6nergede 21

3 Nisan 2015 tarihli SUT degi ikliginde yer alan SGK taraftndan alternatif oderne modelleri olusturulmast ile ilgili dozenlemeler yaprlrmsttr Mayrs 2015 tarihinde SGK web sitesinde, EK-O'de sunulan liste yayimlanarak, listede yer alan kanser ilaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastanelerce temininin zorunlu oldugu ilan edilrnlstir. Maddeler lncelendlql takdirde; A- Kanser ilaclanrun zorunlu olarak hastanelerden l(ar llanmasl hususu; 1-. Kamu Hastaneleri Birligi taraftndan kanser ilaclanrun hastaneler taraftndan zorunlu olarak temin edilmesine ili kin yayimlananta Nisan 2015 tarih ve sayth EK-A'da sunulan yaziya dayanak olarak; SGK ile Sagllk BakanliQI arasmda imzalanan ve EK-E' de sunulan 2015 Y,I, Gotiiril Bedel Hizmet Allm ProtokolilnOn 6'ncl maddesinin 4'ncO paraqraf gosterilmi tir. Bahsi geyen protokolon s'nci maddesinin 4'ncO paragraftnda; yatarak veya gonobirlik tedavi goren hastalara kullarulan kanser ilaclanrun 01/07/2015 tarihinden itibaren gotoro bedel odenrnesi dismda birakrlacaqt ve bu ilaclann tutarlanrun Sagllk Bakanhqi'na odeneceqi esasa baglanml tlr. 2- SGK ile Sagllk Bakanllgl arasrnda imzalanan 2015 YIII Goturu Bedel Hizmet Ahrn ProtokolOnOn s'nci maddesinin 4'ncO paragraftnda belirtilen, kanser ilaclanrun hastaneler taraftndan zorunlu olarak temin edilmesi hususuna, 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK taraftndan yayirnlanan SUT degi ikliginde de yer verilrnistir. Soz konusu 21 Nisan 2015 tarihli EK-B'de sunulan SUT degi ikliginin 9'ncu maddesinin c frkrasr; $eklindedir. MAOOE 9 - Aym Tebliqin 4.1 numarall maddesinde a agldaki dozenlemeler yaprlrrustrr. c) Maddeye asaqrdakl alt madde eklenrnistir. " Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi llaclan Listesi (EK-4/H) (1) "Bedeli Odenecek llaclar Listesi" nde (EK-4/A) yer alan ilaclardan hastanelerce temini zorunlu kemoterapi ilaclanna ait ticari isimleri ve barkod/karekod numaralanntn yer aldlgl (EK-4/H) Listesi, "Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi llaclan Listesi" (Ek-4/H) olarak Kurumun resmi internet sitesinde yaynnlarur." 3-21 Nisan 2015 tarihli SUT degieyikligini moteakiben, SGK internet sitesinde, 08 MaYls 2015 tarihinde EK-O'de sunulan liste yayimlanarak, listede yer alan kanser ltaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastanelerce temininin zorunlu oldugu ilan edilmistir. Oolayrstyta. hastanelerde yatarak veya gonobirlik tedavi goren SGK'II hak sahiplerinin kemoterapi tedavilerinde kullanuacak kanser ilaclan 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren recete edilemeyecek olup, soz konusu yatan veya gonobirlik tedavi goren hastalar iyin kullamlacak olan kemoterapi ilaylan, belirtilen tarihten sonra serbest eczanelerden kar llanamayacaktlr.

4 Bilindigi gibi, hastanelerde yatarak veya gonobirlik tedavi goren hastalar adrna dozenlenen recetelerdeki ilaclann bir kisrru hastanelerin eczanelerinden karsrlanmakta iken, boyok bir krsrru da recete kar~lligl serbest eczanelerden halen karsrlanmaktadir. 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren kanser ilaglannm tamarrurun hastaneler tarafmdan karsrlanrnasi durumunda dahi, serbest eczanelerden yatan veya gonobirlik tedavi icin dozenlenen diger recetelerin karsuanrnasma devam edilecektir. Bu durumda, kanser ilaclanrun tarnarmrun hastanelerden karsilanrnast ise ozel bir durum yaratacak ve ozelukle hastaneler cevresindeki eczacilara ait eczaneler basta olmak Ozere serbest eczanelerin cirolanna menfi etki yapacaktir. 4- SGK ve SB tarafrndan bu uygulamanm dayanagl olarak 6197 sayrh Eczacilar Ve Eczaneler Hakkmda Kanunun 14'ncO maddesinin (a) fikrasmm gosterilmesi olaslllgi mevcuttur. Zira bu madde; "Madde 14 - A a[jldaki bentlerde gosteri/en hususi eczaneler/e ecza do/aplannm ectlmestne mahallin sagflk ve sosyal yardtm modorlogotarafmdan usulo dairesinde mosaade veri/ir ve keyfiyet Veka/ete bi/dirilir.a) igindeki hastalara ilag vermeye mahsus hastane ve buna benzer moesseselerin eczane/eri;" seklindedir, Soz konusu maddeden de anla~llacagl gibi, hastanelerin eczaneleri tarafmdan sadece, hastanelerde yatarak tedavi goren hastalara llac verilmesi rnumkundur. Hastanelerde yatan hastalann, hastaneler tarafrndan karsrlanarnayan ilaclan ise, "Hastanemizde Haglan kar t/anamaml tjr" ibaresi bulunan receteler kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmektedir. Hastanelerde ayakta tedavi goren hastalann ilaclan ise, hastalar adma dozenlenen receteler ile serbest eczanelerden karsrlanrnakta olup, bedelleri SGK tarafmdan serbest eczanelere odenmektedir. Zira, 6197 sayrli Eczacllar Ve Eczaneler Hakkmda Kanunun 28'nci maddesi; " Madde 28 - (Oegi ik: 17/5/ /6 md.) Be er7 ilag/ar, Sagllk Bakanllgmdan ruhsatlt geleneksel bitkise/ ttbbi urtmter; Sagllk Bakanflgmm iznine tabi o}an homeopatik ubt» creme; enteral bes/enme iuunleti df1hil oze! ttbbi amagll diyet gtdalar ve ozel ttbbi amag/i bebek mama/an monhas/ran eczanede satt/tr " HOkmOndedir. Yukanda belirtilen mevcut mevzuat hokomleri gergevesinde baklldlgmda, hali hazlrdaki uygulamanln mevzuata uygun yorotoldogogorolmektedir. Hastanelere aynlan belli botge dahilinde hastaneler tarafmdan temin edilen ilaglar, hastanelerde yatarak tedavi goren hastalar igin kullanllmakta olup, temin edilemeyen ilaglar da, regete kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmektedir. Hastanelerde ve diger sagllk kurumlannda ayakta tedavi goren hastalann ilaglan ise, regete kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmektedir. SGK ve SB tarafmdan 01 Temmuz 2015 tarihinde uygulamaya konulmak istenilen yontem ile, belirli bir grup ilacm, yani kanser ilaglannm hastanelerden temin edilmesi soz konusu olup kanser ilaglann regete kar~lligl serbest eczanelerden temin edilmesinin ono kesilmektedir. 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren serbest eczanelerde kanser ilaylan satllamayacaktlr. Hastanelere aynlan belirli botge dahilinde diger ilaglarm temin edilmesi momkon olamayacagmdan, diger hastallklara ait regetelere "Hastanemizde ilaglan kar~llanamaml~tlr" ibaresi eklenerek devam edilecektir. Kanser ilaylannm hastanelerden temininin zorunlu haie getirilmesinin arkasmda yatan as11 sebebin ise, kanser ilaglannm "Giinii birlik tedavi" adl altmda, hastanede yatmayan hastalara da uygulanabilmesinin oldugu degerlendirilmektedir. Bu uygulamaya ise SGK tarafmdan 24/3/2013 tarihli Resmi Gazete'de yaylmlanan SUT' nin maddesinin B flkrasl olanak saglamaktadlr. Halen yororlokteolan SUT' un maddesi;

5 " Yatarak tedaviler A - Yatanhasta tedavisi (1) Sagllk kurumlannda yatl tarihinden taburcu istemi yeptlmceve kadar uygulanan tedavidir Giiniibirlik tedavi (1) GOnObirlik tedavi kapsamtndaki i lemler; sagllk kurumlannda yat/ ve taburcu i lemi yaptlmadan 24 saatlik zaman dilimi icinde yaptlan a aglda belirtilen istemtero«. a) Kemoterapi tedavisi, b) Radyoterapi tedavisi, c) Genel anestezi, b61geselilokal anestezi, inirevenoz veya inhalasyon ile sedasyon gerr;ekle tirilen tentsel veya cerra hi tam i lemler, r;) Hemodiyaliz tedavileri, d) Kan, kan bltesemeri, kan unmteti ve SUT eki "Sadece Yatan Hastalarda Kulientmt Halinde Bedel/eri Odenecek ilar;lar Ustesi" nde (EK-4IG) yer alan ilar;lann intraven6zinfozyonu, e) Sagllk Bakanltgtnca yaytmlanan "Ayakta Teshis ve Tedavi Yapllan Ozel Sagllk Kurulu /an Hakktnda Y6netmelik" eki "TIp Merkezlerinde Gerr;ekle tirilebhecek Cerrahi MOdahaleler Ustesi" nde yer a/an istemier, f Genel anestezi ve sedas on ile eli ek/e tirilen di hekimli ~i u ulamalan. $eklindedir. GorOlecegi gibi, gonobirliktedavide hastalar, hastaneye yatlnlmadlgl halde, yatarak tedavi goroyor farz edilmektedir. Bu uygulama tarzi ya da diger bir deyisle, hastanede yatmadan tedavi goren hastalann yatiyor farz edilmesi, esasen 6197 sayrh Eczacrlar Ve Eczaneler Hakkrnda Kanunun14'ncOmaddesinin (a) nkrasma aykmhk teski' etmektedir. GOnObirliktedavi uyqulamasi icin hastanelerden hastalara ilac verilmesi, hali hazirda yaygm ve etkili uygulanamadlgmdan dolayr, serbest eczane isleten eczacrlar maddi bir zarar gormemektedir. Ancak, 01 Temmuz 2015 tarihinde baslayacak uygulamada, sadece kanser ilaclan secilecek olmas: ile serbest eczane isleten eezacrlar maddi kayba ugrayacaktlr. SUT'un yaygm ve etklli uygulanamayan gonobirliktedavl tarurnlarnast 2013 yitmdan itibaren gondemde olrnasma ragmen, 01 Temmuz 2015 te baslayacak uygulama ile eczaci rnaqduriyeti de bu tarihte ba~layacaktlr. DolaYlslyla bu magduriyetin onlenmesi 191n,oncelikle yororlokte olan SUT' un maddesinin (B) flkrasmm iptal edilmesinin gerekli oldugu degerlendirilmektedir. Bu maddenin iptal edilmesi ile sadece hastanede yatarak tedavi goren hastalara ila9 verilmesi momkon olacagmdan kapsam daralacak ve serbest eczacllann magduriyet oram da nispeten azalacaktlr. Aynca, gonobirlik tedavi kapsam dl~1 blrakllarak, sadece hastanede yatan hastalara ila9 verilecek olsa dahi, bu ila91ar i9inden kanser ila91armm se9ilerek, spesifik bir uygulama ba~latllmasl adaletli bir uygulama degildir. Aynca, eczacllara kanunla verilen ila9 satma hakkml engelleyecek ve kanser ila91an eczanelerde satllamayacaktlr. DolaYlslyla, eczacllann ellerinden ila9 satma haklan geri allnmaktadlr. Bu uygulama serbest eczane i~leten eczacll.ara maddi zarar verecegi gibi, hastanelerde kanser tedavisi goren hastalann da magduriyetine sebep verecektir. Bu ila91annhastaneler tarafmdan herhangi bir nedenle tedarik edilmesi momkon olmadlgmda, regete kar~lligl serbest eczanelerden de temin edilemeyecek olmasl hastalann tedavisini aksatacak, hayati oneme haiz tedavilerin aksamasl ise ciddi ve telafi edilemeyecek sagllk sorunlan doguracaktlr. Bu nedenle, 13 Nisan 2015 tarihinde Kamu Hastaneleri Kurumu'nun web sayfasmda

6 yayrrnlanarak TOrkiye'deki Kamu Hastanelerine gondeirilen ve EK-A'da sunulan sayrh yazrda bahsi ge<;en; Gunubirlik kemoterapi tedavilerinde kullarulacak kanser uaclanrun 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren hastalara recete edilmeyecek sekilde Kamu Hastaneleri taranndan satrn almmasi icin planlama yaprlmasirun gerektigi hususunun ve SGK ile Saglik Bakanllgl arasinda imzalanan ve EK-E'de sunulan 2015 Y,I, Gotiirii Bedel Hizmet Allm ProtokoliinOn 6'ncl maddesinin 4'ncO paraqrafmm iptal edilmesi gerekmektedir. Aynca, 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yayrrnlanan ve EK-B de sunulan SUT degi!?ikliginin 9'ncu maddesinin c ftkrasi ile SGK internet sitesinde 08 Mayis 2015 tarihinde yayimlanan ve EK-D'de sun ulan listenin iptal edilmesi gerekmektedir. 5- Kanser ilac;larmm zorunlu olarak hastanelerden karsrlanrnast hususu ile ilgili sonuc ve talep edilenler ozetlenecek olur ise; a- Kanser ilaclanrun 01 Temmuz tarihinden sonra sadece hastaneler tarafindan karsilanmast zorunluluqu, hastalann hayati onerne haiz derecede hlagdur olrnasma sebebiyet verecek olup, serbest eczane isleten eczacilara kanunla verilen ilac satma yetkisini krsrtlayacaktrr. Bu durum eczacilann maddi olarak zarara ugramasma da sebebiyet verecektir. b- GOnO birlik tedavi ad: aitmda, hastanede yatmadan tedavi goren hastalann hastanede yatryor farz edilerek, yatan hasta gibi uaclanrun hastaneden verilmesi uygulamasl 6197 sayrh kanunun ilgili hukrnune aykmdir. GOnO birlik tedavi tarumlarnast 2013 yrh SUT hokomlerinde yer alrnasma ragmen yaygm ve etkili olarak uygulanmaml!? ve eczacrlar ile hastalann rnaqduriyetine yol acrnarrustrr. Ancak, 01 Temmuz 2015 tarihinde baslatilacak yeni uygulamada spesifik olarak kanser llaclanrun secilrnesi hasta ve serbest eczacrlarin magduriyetine sebep olacaktir. c- Bu nedenlerden dolayr talep edilenler; 1- Kamu Hastaneleri Birligi tarafmdan yayrmlanan 13 Nisan 2015 tarihli duyurunun iptal edilmesi, 2-SGK ile Saglik Bakanligl arasinda imzalanan 2015 Yrh Goturu Bedel Hizmet Alim ProtokolOnOn 6'ncl maddesinin 4'ncO paraqraftmn iptal edilmesi, 3- Halihaztrda yororlokte olan SUT un gono birlik tedavi ile ilgili maddesinin (B) frkrasmm iptal edilmesi, 4-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafrndan yayrrnlanan, hastaneler tarafindan temini zorunlu kanser ilaclanna ili!?kin EK-B de s(jnulan SUT degi!?ikligine ait 9'ncu maddesinin c flkrasmm iptal edilmesi, 5- Alternatif Sagllk Hizmeti Alim Komisyonu <;all!?ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonergenin 2.nci maddesinin (j ) flkrasmm iptal edilmesi, 6- SGK internet sitesinde 08 MaYls 2015 tarihinde yaylmlanan ve EK-D'de ornegi sunulan kanser ila<;lanna i1i!?kinlistenin iptal edilmesi gerekmektedir. B- SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin olu turulabilmesi ve Saghk hizmet sunuculan arasma, be eri tlbbi OrOnsunan ve Oretenlerin Ek' lenmesi hususu; 1-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi!?ikliginde yukanda belirtilen kanser ilaglannm hastaneler tarafmdan teminine ili!?kin dozenlemenin yam slra aynca; SUT degi!?ikliginin1 'nci maddesi ile Saglik hizmet sunuculan arasma, be!?eri tlbbi OrOn sunan ve Oretenler de Ek'ienmi!? ve SUT degi!?ikliginin 2nci maddesi ile de SGK tarafmdan alternatif odeme modellerinin olu!?turulabilecegi belirtilmi!?tir. Soz konusu 21 Nisan 2015 tarihli SUT degi!?ikligine ili!?kin metinler;

7 $eklindedir. MADDE 1-24/3/2013 tarihli ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Sosyal Guvenlik Kurumu Sagllk Uygulama Tebliginin numarall maddesine asaqrdakl bent eklenmi~hr. "4) Beseri trbbi urunzurun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel kislleri ve bunlarm tuzel ki~iligi olmayan subeleri." MADDE 2 - Aym Tebliqin 2.2 numarall maddesinin ikinci frkrasmm sonuna a~agldaki cumle ek'enmistir. "Aynca Kurum, flnansmaru saglanan/saglanacak saqhk hizmetleri icin ihtiyac duyulan alanlarda mevcut oderne usul, esas ve kosullari drsmda finansal veya trbbi olarak getirecegi kazanca gore alternatif odeme modelleri kullarularak saqttk hizmetlerini oderne kapsarruna alabilir, odeme usul ve esaslanru belirleyebilir, yurtorsmdan temin edilen, ulkemizde imal edilemeyen veya bulunmayan urun gruplannm uretiml, ithal urunlerin yerli uretime geymesi, piyasada bulunurtuqunun saqlanrnast nususlanmn tesvik edilmesi arnaciyla alternatif oderne modelleri olusturabillr." 2-21 Nisan 2015 tarihli SUT degi~ikligini muteakiben, 30 Nisan 2015 tarihinde SGK web sitesinde " Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Kornlsyonu 'Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkrnda Yonerqe yayunlanmrstrr sayrh Kanun ile eczacilara tarunan haklann devre dl~1 birakilarak, SGK tarafmdan ilaclann serbest eczaneler drsmda tlac ureticileri veya bunlann dagltlm birimlerinden, firmalanndan karsrlanrnasmm onunun acilmast mumkundur. 4- Bu nedenlerden dolayt talep edilenler; Bu uygulama 6197 sayih Eczacilar ve Eczaneler Hakkinda Kanunun 14/a ve 28'nci maddesine aykmdir. Bu nedenle Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu Call~ma Usul Ve Esaslan Hakkmda Yonergenin 2'nci maddesinin Odeme Modeli ba~likll j flkrasmm iptal edilmesi gerekmektedir. Aynca, 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi~ikliginin 2'nci maddesinde bahsi geyen kurumun alternatif odeme modelleri olu~turabilecegi hususunun iptal edilmesi, aynl SUT degi~ikliginin 1'nci maddesinde bahsi geyen, Be~eri tlbbi urun/urun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel ki~ileri ve bunlann tuzel ki~iligi olmayan ~ubeleri cumlesinin de iptal edilmesi gerekmektedir. HUKUKi SEBEPLER :idari Yargllama UsulO Kanunu,6197 SaYlh Eczacllar ve Eczaneler Hakkmda Kanun, vesair ilgili mevzuat SUBUT DELiLLERi NETicE VE TALEP : Alternatif Saghk Hizmeti Ahm Komisyonu C;ah ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonerge, tarihli Resmi Gazete' de yaylmlanan SUT degi ikligi, Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yazlsl, tarihli liste, 2015 Ylh Goturu Bedel Hizmet Ahm ProtokolO ve sair tum hukuki del iller. :Yukanda arz ve izah edilen sebeplerden ve re'sen Ba kanhgmlzca tesbit edilecek sair iptal nedenleri ile; 1-Kamu hastaneleri Birligi tarafmdan yaylmlanan tarihli duyurunun; tarihli Resmi Gazete'de SGK tarafmdan yaylmlanan Hastaneler tarafmdan temini zorunlu kanser ilaylarma ili kin SUT degi ikliginin 9.ncu maddesinin c flkrasmm;

8 3- Halen yururhikte olan ve SGK tarafmdan 24/3/2013 tarihli Resmi Gazete'de yaylmlanan SUT'nin gunu birlik tedavi ile ilgili maddesinin (B) frkrasuun; 4-SGK ile Saghk bakanhgl arasmda imzalanan 2015 Yrh GotUru Bedel Hizmet Ahm ProtokolUnun s.nci maddesinin 4.ncu paraqraf i 5-SGK internet Sitesinde tarihinde yaylmlanan kanser ilal;larma illskln Iistenin ; 6-Alternatif Saghk Hizmeti Ahm Komisyonu <;ah ma Usul ve Esaslan Hakkmda Yonerqenln 2.nci maddesinin Odeme Modeli bashkh j frkrasmm; 7-21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi ikliginin 2'nci maddesinde bahsi ge~en kurumun alternatif odeme modelleri olusturabilecegl hususunun, 8-21Nisan2015 tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yaylmlanan SUT degi ikliginin 1'nci maddesinde bahsi ge~en, Be eri tlbbi urunlurun sunan ve/veya ureten ozel hukuk tuzel ki ileri ve bunlarm tuzel ki iligi olmayan subeterl cumleslnln, iptaline ve VOROTMENiN DURDURULMASINA ; Aynca yargllama giderleri ve vekalet ucretinin karst tarafa yukletilmesine karar verilmesini saygllanmla arz ve talep ederim. Irf~oJ_)_tJ If Saygllanmla, Davaci Vekili EKLER: EK-A : Kamu Hastaneleri Kurumu'nun web sayfasrnda 'urkiye'deki Kamu Hastanelerine gonderilen sayrh yazr. EK-B : 21 Nisan 2015tarihli Resmi Gazete' de SGK tarafmdan yayimlanan sur degi~ikligi. EK-C:30 Nisan 2015 tarihinde SGK web sitesinde yayrrnlanan " Alternatif Sagllk Hizmeti Allm Komisyonu C;all~maUsul Ve Esaslan Hakkmda Yonerge, EK- D: 08 MaYls 2015 tarihinde SGK web sitesinde, yayrmlanan liste. EK-E:2015 YIII GoWru Bedel Hizmet Allm Protokolu EK:Vekaletname sureti

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Taraflar Madde 4- Bu Sdzlesmenin taraflan, TSK Saghk Komutanligi ile Sosyal Guvenlik Kurumudur.

Taraflar Madde 4- Bu Sdzlesmenin taraflan, TSK Saghk Komutanligi ile Sosyal Guvenlik Kurumudur. SOSYAL GUVENLiK KURUMU JLE TURK SJLAHLI KUWETLERJ ARASINDA UQUNCU BASAMAK ASKERI SAGLIK HJZMETJ SUNUCULARI J 2013 YILI GOTURU BEDEL UZERJNDEN SAGLIK HIZMETI ALIM SOZLE$MESi USUL VE ESASLARI Amag Madde

Detaylı

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

01/08/2013 TARİHLİ SUT REVİZYONU ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİK MADDESİ MADDE 1: 1.9.1 1.9.1 - (İlave ücret alınması) birinci fıkrası ESKİ HALİ HALİ NE GETİRECEK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (1) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü

T.C, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Gene! Müdürlüğü Savı: B. 13,2.SGK.0.11.04.01//053 Konu: Mülga 3 İ 16 sayılı Kamın

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010

SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 SGK Sağlık Uygulama Tebliği / 25.03.2010 25 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27532 (Mükerrer) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA İ 7.3.7. İşitme cihazları

Detaylı

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda

EKi: Odamiz Degerlendirmesi. SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda TORI< ECZACILARI BiRLiGi II. BOLGE SAYI:2000-1.2.4g -2015 0'.07.2015 KONU: Yonetmelik Taslagi Hakkmda Turk Eczacrlari Birligi Merkez Heyeti Baskanhgr Willy Brandt Sok. No:9 Cankaya/ ANKARA Gida, Tanm ve

Detaylı

f A g L J G İ B İ D İ R

f A g L J G İ B İ D İ R ADNAN M EN D E RES ÜNİVERSİTESİ YÖNET İM K U R U LU NUN 26/02/2014 T ARİH VE (2014-07) SA Y IL I OTURU M U N D A ALINAN K A R A R SURETİ A ŞA Ğ IY A Ç IK A R IL M IŞ T IR K A RAR X IX Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Yasal Dayanağı Kronolojik düzenlemeler AFAD Yönetmeliği (Nisan 2011) AFAD Genelgesi

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

T.C. il Milli Egitim Miidiirliigii.... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii T.C. MU~ V ALILIGI il Milli Egitim Miidiirliigii Sayl : 32026198-604-E.5349775 25.05.2015 Konu: Kurum Standartlan Modiilii Veri Giri~ blemlerinin Takibi... KA YMAKAMLIGINA ilge Milli Egitim Miidiirliigii

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK İGORTASI Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı Op. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Tıbbi Malzeme Daire Başkanı Ortez ve protezler Tıbbî araç ve gereçler Kişi kullanımına

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU Giriş Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler

Detaylı

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL ECZANE BULUNMAYAN YERLEŞİM BÖLGELERİNDE YAŞAYAN HALKA YERİNDE İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL 1. TARAFLAR, KONU, DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. TARAFLAR Bu protokolün tarafları T.C Sağlık Bakanlığı ve Türk

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 21/09/2015-4227 *BD082576953* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Bactroban %2 Krem adlı ürünün bazı serilerine uygulanan geri çekme işlemi hk Ankara, BÖLGE

Detaylı

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu

18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 18.01.2016 Tarihli SUT Düzenlemeleri 30.04.2016 Tarihli değişikliklerle SUT Düzenlemeleri 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu 1.4.2.C - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu (1) Sağlık Bakanlığına

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876 Konu: Protokol 14/03/2011-876 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı

Detaylı

AYAKTAN VE GÜNÜBİRLİK HASTA BBaG, İBaG

AYAKTAN VE GÜNÜBİRLİK HASTA BBaG, İBaG AYAKTAN VE GÜNÜBİRLİK HASTA BBaG, İBaG TİG Sistemi Bileşenleri TİG Yatan ve Günübirlik Hasta Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) İşlem Bazlı Ayaktan Başvurular (İBaG) Yapılacak ödemelerde yatan hastalar

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU

ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU ÖZEL HASTANE İLE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN PUANLANDIRILMASI HAKKINDA DUYURU Giriş Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler

Detaylı

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K"''''

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K'''' ~ER~EVE ANLA~MA i~in ihale KOMiSYONU KARARI ihale kaylt numarasl : 2010113631 Karar no : 1 idarenin adl : Mugla il Saghk MiidfulUgii i~in adl : 331 Kalem ilay ve Serum Ahml ihale tarih ve saati : 22/03/2010

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU 08.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME 27.3.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, defalarca değişikliğe uğradı. Yönetmelik te son değişiklik

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.06.2007 Sayı: 26568 Karar Sayısı : 2007/12325 (10 Kasım 2011 tarihinde yapılmış olan değişikliklerle)

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 09/04/2015-1549 *BD211141251* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : Danıştay Kararı İle İlgili Duyuru Ankara, BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 19/01/2016-480 *BD243518562* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 40.A.00/ Konu : 18.01.2016 tarih ve 29597 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii)

T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii. (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) , T.e. DiyARBAKIR V ALiLiGi 11 Milli Egitim Miidfirliigii SaYl : 17616639-622.03- () % 0 ~ Konu : Atlk Pil Toplama!;;;. ~fl...kaymakamligina (ilye Milli Egitim Miidfirliigii) AtIk Pil Toplama kampanyasl

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Yurtdışı Sigortalılarının İlaç Temini Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında 02.07.2007 tarihinde imzalanan 2007 Yılı SGK Protokolü kapsamında sözleşmeli eczanelerce

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 4.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları (1) Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri SUT ve eki

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27708 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

fsosyal GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

fsosyal GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler fsosyal GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı

Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. M. İrfan DEMİRCİ Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ülkemizde eczacının hastaya sunduğu ilacın yaklaşık % 90 ının finansmanı SGK tarafından karşılanmaktadır. Yani SGK, ilacın monopol (TEKEL) bir alıcısıdır.

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 04/02/2015-435 *BD601456842* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete de Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel

Detaylı

Dil Madde 3- (1) Bu protokol Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Dil Madde 3- (1) Bu protokol Türkçe olarak hazırlanmıştır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İLE GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME (BT-MR- ULTRASONOGRAFİ ) ve RAPORLAMA AMELİYATHANE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2010/ 11 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.05 20/01/2010 Konu : İlaç Takip Sistemi ile Karekodlu ürünlerin bedellerinin ödenmesi. GENELGE 2010/ 11 Ülkemizde ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünleri kullanacak kişilerin sağlığı

Detaylı

Say : 67496438/915/3745694

Say : 67496438/915/3745694 MU~ V ALiLiGi ii Milli Egitim Miidiirliigii Say : 67496438/915/3745694 Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm Kapatllma Karan 07/04/2015... KA YMAKAMLIGINA ) (ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU) MU~... MUDURLUGUNE

Detaylı

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ

18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ 18 Ocak 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29597 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü NOT: 12/03/2009 tarih ve 2009/44 sayılı Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinde, 23/ 2/2010 tarih ve 2010/31 sayılı genelge ve 24/09/2010 tarih ve 2010/110 sayılı genelgeyle yapılan değişikliklerin birleştirilmiş

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014

Kesinle$tirme Tarih 00/12/2014 Karar No 2014/158 Karar Tarihi 02/12/2014 Evrak No Geli Tarihi 6K1842 25/11/2014 Tekrar Gorii^ulecek mi? H - 1 - T.C. SAUHLi BELEDIYESi MECLISKARARI Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi Toplu Konut

Detaylı

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 DİYALİZ TEDAVİLERİ HEMODİYALİZ MERKEZİNDE; Takip : İlk takip Tedavi türü : Günübirlik

Detaylı

22.03.2012. MADDE 2 Aynı Kanun'un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

22.03.2012. MADDE 2 Aynı Kanun'un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI 22.03.2012 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU

Detaylı

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii \ \ Say1 : 86447542-010.06/.2.&b.9 Konu: Kira yard1m1 ba~vurular1 i i \}\ ij.. ~.... ~ r- ~ VALILIGINE

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TARiH : 08/07/2014 SAYI :55 Adl Soyadi/Ticaret Gnvam Tebligat Adresi Bagll Oldugu Vergi Dairesi Vergi Numarasl T.C.Kimlik Numarasl Telefon

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SAYI : B.13.2.SGK.0.11.05.00/327 21/05 /2010 KONU : daire başkanlıklarının görev dağılımı GENELGE 2010/65 Bilindiği üzere, 19.12.2008 tarihli ve 2008/496 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık Makamının

Detaylı

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan

ihale Makaml lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) Sayfa: 1 YOzdesi (%) No I i,grubunun Adl Tutan lsln Adl : YUVA ANAOKULU ONARIMI ihale i~gruplarinin MALiYETTEKi ORANLARI (Yuzdeler toplam yaklasrk maliyete qoredir) No I i,grubunun Adl Tutan Sayfa: 1 YOzdesi (%) Ana Grup 100,0000 1 lnsaat lrnalatlan

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

TC. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

TC. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü TC. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 73640249-010.06.02-1-2015-E.51/1643 01/02/2016 Konu : Resmi İlanların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılması DAĞITIM YERLERİNE İlgi :Basın İlan Kurumu

Detaylı

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı.

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı. 2 EKİM 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, 2010 yılında sahte Glıvec raporu karşılayan meslektaşlarımıza SGK Protokolün 6.3 maddesi gereği reçete tutarının 5 katı tutarında cezai işlem uygulanması ile

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TORK ANONiM $irketi HisSEDARLAR OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISI

EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TORK ANONiM $irketi HisSEDARLAR OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISI EREGLi DEMiR VE CELiK FABRiKALARI TORK ANONiM $irketi HisSEDARLAR OLAGANOSTO GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAGI : Intercontinental istanbul Hotel Anadolu Toplantl Salonu Asker Ocagl Caddesi No: 1

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 3671952 12/03/2009 KONU : Fatura Bedellerinin Ödenmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ' 4 ' " /?/ " 'i y. H SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN T Ü B ^ ( / Ş - 1 ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN- / EK PROTOKOL (2013/1) " / MADDE 1: 01.02.2012 tarihli

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 01.07.2012 tarihinden itibaren e-reçete uygulamasına geçilecektir.

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Konu: Protokol 18/02/2011-00585 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarına gerek müracaatlarında, gerekse muayene ve tedaviler aşamasında öncelikli konumda

Detaylı

SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER

SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER SÜREKLİ KULLANIM RAPORLARI VE BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNCE DÜZENLENEN REÇETELER 36.A.00.005849 / Ankara, 15.06.2009 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 29.09.2008 tarih, 27012 sayılı Resmi gazete

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI DR. MUSTAFA KURUCA SGK BAŞKAN YARD. EKİM 2014 1 o o o o AR-GE NEDİR? AR-GE DEN BEKLENENLER NELERDİR? İLAÇ AR-GE SİNDE NEREDEYİZ? -SGKİLAÇ HARCAMALARI -GERİ ÖDEME

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL (GLOBAL BÜTÇE ) PROTOKOLÜ ALİ GAZİ DAİRE BAŞKANI

GÖTÜRÜ BEDEL (GLOBAL BÜTÇE ) PROTOKOLÜ ALİ GAZİ DAİRE BAŞKANI GÖTÜRÜ BEDEL (GLOBAL BÜTÇE ) PROTOKOLÜ ALİ GAZİ DAİRE BAŞKANI Madde 1- Bu Protokolün amacı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerince,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU 23.05.2012 E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR 01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlayacaktır. Konu ile ilgili olarak SGK nın yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik reçetelerin oluşturulacağı

Detaylı

04.01.2016 27 MSIN DIWIZ TICARET ODASI. Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu. !SG tveren Egitimleri.

04.01.2016 27 MSIN DIWIZ TICARET ODASI. Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu. !SG tveren Egitimleri. I, '8o tt - MSIN DIWIZ TICARET ODASI GENEL SERrrERLtINE PtRtREIS N7L1SMET tnon(i BULVA.RI NO:13 33100 MERstN J Tarih.../01/2016 Sap : 0515-511 Konu 2 TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI!SG tveren Egitimleri.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARINA YÖNELİK OLUŞTURULAN KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu düzenlemenin amacı; Sosyal Güvenlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 - Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. TIBBI CIHAZ VE MALZEME SÖZLESME DUYURUSU

T.C. TIBBI CIHAZ VE MALZEME SÖZLESME DUYURUSU T.C. ADANA V ALILIGI Il Saglik Müdürlügü TIBBI CIHAZ VE MALZEME SÖZLESME DUYURUSU Bakanligimizdan ödeme gücü olmayan vatandaslarin tedavi giderlerinin Devlet tarafindan karsilanmasi ve yesil kart uygulamasi

Detaylı

adet) T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

adet) T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Sayı : 89376558-903.02-2.0 tl

Detaylı

T.C. SiNCAN KAYMAKAMLIGI i1ye Mi1li Egitim Mtidtirltigti. ,1 1 Sayl : 4229~~05.480.03/T'~Z'5 4.t:/04/2013 Konu : Aylk Ogretim Lisesi 2.

T.C. SiNCAN KAYMAKAMLIGI i1ye Mi1li Egitim Mtidtirltigti. ,1 1 Sayl : 4229~~05.480.03/T'~Z'5 4.t:/04/2013 Konu : Aylk Ogretim Lisesi 2. T.C. SiNCAN KAYMAKAMLIGI i1ye Mi1li Egitim Mtidtirltigti Bo1tim : Bilgi i~lem ve Egitim Tekno1ojileri,1 1 Sayl : 4229~~05.480.03/T'~Z'5 4.t:/04/2013 Konu : Aylk Ogretim Lisesi 2. Donem Smavl..._ MUDURLUGUNE

Detaylı

ÖZEL HASTANELERCE MUAYENELERDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETLER VE BUNA İLİŞKİN CEZAİ ŞARTLAR

ÖZEL HASTANELERCE MUAYENELERDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETLER VE BUNA İLİŞKİN CEZAİ ŞARTLAR ÖZEL HASTANELERCE MUAYENELERDE ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETLER VE BUNA İLİŞKİN CEZAİ ŞARTLAR Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; Sağlık Uygulama

Detaylı

FİYAT LİSTESİ OCAK 2014 DOĞA ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ Gersan Sanayi Sitesi 2307 Sok. No: 50 ERGAZİ /ANKARA Tel : 0312 256 90 55-256 90 56-256 64 83 Fax: 0312 256 35 88 256 98 28 e-mail:

Detaylı

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J&

Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu GENELGE 2012/.J& l.u. "S C K SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI Genel Saglik Sigortasi Genel Mudurlugu Sayi :B.13.2.SGK.0.11.05.03//3I Konu : 2011/47 Nolu Genelge revizyonu IQ./O212Q12 GENELGE 2012/.J& Yol ve giindelik

Detaylı

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR ARTVİN İLİNDE BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ İÇİN 2014/1. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI İlimizde yürütülmekte olan Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan, Borçka 1 Nolu Aile

Detaylı

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010

Sayı : 2010 / 191 Konu : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Sayı : 2010 / 191 : Belge İptali 30 Temmuz 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 26.11.2015 DUYURU HASTANELERCE TEMİNİ ZORUNLU KEMOTERAPİ İLAÇLARI HAKKINDA DUYURU 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı