ep.o.-; c)j ,/; W YW' TURK ECZACILARI BiRLi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ep.o.-; c)j ,/; W YW' TURK ECZACILARI BiRLi

Transkript

1 TURK ECZACILARI BiRLi<ii MERKEZ HEYETi,/; W ep.o.-; c)j YW' 36.A.00.00A BOLGE ECZACI ODASI YONETiM KURULU BA~KANLIGI'NA, Ilac Takip Sistemi kapsammda, tarihi itibariyle piyasaya karekodlu urun veren firmalardan Deva Holding A.~. tarafindan Birligimize gonderilen tarih ve FG-320 sayih yazi ile; Deva Holding A.~. tarafmdan Hay Takip Sistemi kapsarrnnda tarihinden itibaren piyasaya verilen ekte listeli urunlerinin, karekodlu ambalajlarla sevkiyatmm yapildigr, Aneak T.C Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanhgi Genel Saghk Sigortasi Genel MUdiirliigu llac ve Tibbi Malzeme Sozlesme ve Odemeleri Daire Baskanhgi tarafindan gonderilen tarihli yazi ile, uzerinde iir~n harkodu bulunan ilaclann bu barkod il~ birlikte Haem adlm iyeren klsmmm da yer aldlgl firma tarafmdan uygulanan. siir~aij etiketi. veya ldipiir ~eklinde etiketin rnukerrer faturalama ve diger olumsuzluklara imkan,vermeyecec sekilde receteye eklenerek Kuruma fatura edilmesi halinde, recete inceleme birimlerince yapilacak incelemeler sonucunda bedellerinin odenmesi ile ilgili duzenleme yapilmasi uzerine, Uygulama kapsammda, Deva Holding A.~. tarafmdan ekte listeli urtinlerinin, iiriin ambalajma uygulanaeak yine seri numaralan yazi ekinde bildirilen sursarj etiketleri ile piyasaya suruldugu bildirmektedir. Bilgilerinizi ve konunun ivedilikle uyelerinize duyurulmasirn rica ederim. Eki:12 ESY TS-EN ISO 9001 :2001 Beige No: KY-2570/03 Formatr : 43/00 ~ I

2 / FG-320 TURK ECZACILARI BiRLiGi (TEB) CANKAYA/ANKARA J Konu : Kupursuz ila~ ambalajlan hakkmda ilgi : a) tarih ve sayrh "Kupursuz ila~ Arnbalajlan" konulu SGK yazisl b) tarih ve FG-247 saylll yazmuza ek Beseri ve Tibbi OrOnler Ambalaj Yonetmeliqinde Yapilan Deqisiklikler doqrultusunda tarihi itibariyle karekodlu olarak piyasaya verilen ekte listeli OrOnlerimizin SGK tarafrndan geri odenebi'rnesi lcin ilgi (a) yaztsi ile bildirildigi sekilde urun arnbalajlanna uygulanacak sursarj etiketlerinin seri nurnaralan yazirruz ekinde tarafiruza sunulrnaktadrr. Gereqini bilgilerinize arz ederiz. Sayqilanrruzla, (/.~ ~irin Deha Ebrahimi Ceva Holding A.~. AR-GE ve Ruhsatlandirrna Direktoru Ek: 1- ilgi (a) yazrst 2- Sursar] etiketi uygulanacak urunlerirnizin listesi 3- Sursarj etiket nurnaralan

3 , i I,/!

4 /./,( /.,- -_."-.J" A..-J-,l.&&""'6.l Page 1 ot 1.. / / 'l<? I 't't'" 1 ~~tlsii~~~~' I ~~" l uye ~~"il r l ''ar~jr ' L2:f ~ Sirkiiler Tarihi: Slrkiiter No:...SfrkUler i~erik: [~ _._-,, , Yaytmlanan En Son Sif1<i.Ue-r: 17 $ubat 09 I 67 Obolamin fosfat ~~n pr..".ratlar hk. o Odemeleri ~SirkUler 2009 / 63 Konu : KupOrsOz uacambalajlan hk. Bu sfrkuler8 kez izlenmtstir. En son takip eden ilyemiz. BUlentOiLEK Ankara, T.C. Sosyal GOvenlik Kurumu Ba~kanl1gl, Genel Saghk SigortaSl Genel MOdOrliigO, hac ve Tlbbf Malzem~ Sozl~me ve Oaire Ba~kanl1gllldan alman tarih ve say'l11 "KupUrsUz Ila~ Ambalajlan" konulu yaz t a~aglda sunutrnustur. Bilgilerinize rica ederim. SaY'gllanmnla, Eez. Kemalettln AKALIN Genel Sekreter l / "... ~.~ -.._...,._..._..._..._-"".,..,.- :.,_. 1l2ill~"2009 Torlhl"clen IUboren Ie.;erli olon TUm Ito~ Flyotton Yenl DOnemsel Avro Dejer1ne lore (1,9595) 2!lisan 2009 Tarihlne kadar ve 2 HiSMl 2009 T<lrihinden _son!:!..~~o cok_ef!.'!!_'.i!!!!:.':.l l e n "!~~ iia<; Ado :ij) GUncetleme / Son listede gunceuenen ilactar T.C. SOSYAL GUVENLtK KURUMU BA!;iKANUGI Genet Sallhk Slgortas. Genel Miidiirliillii ila~ ve Tibbi Malzeme Siizle~me ve Odemeleri Daire Ba~kanhlll Says : B.13.2.SGK.0.II Konu : Kupiirsiiz ilac ambalajlan :">/,_r:....~.:.:.:.\, :-... : ~..~ _, Z ;:'':'\ T.e. Merkez B~nkllS1 OOviz Kurtan Dolor: Ah~ : YTL [uro: Sat'j: YTL YTL. :. sauj : YTL '.","';' > ~'"._ ~;;...i." -~., ~~-.~.~~-::: ~.. - ' /. ;. -""'.. ~ ' ~.- : ; BUT / SUT Ek2 D... E~~"!'..<!'.:.u!'~ '-""'.~ ilac;mi,~ TURKiYE ila<; SANAYi DERNEGiNE Yrldiz Posta Caddesi, 4 Bankasl Bloklan B Blok D8.: Esentepe 1isTANBUL Beseri ve Tabbi Uriinler Ambalaj Yonetmeliglnde yapilan degisiklikler ile ilac ambalajlannda karekod bulunmasi zorun lulugu 01/01/2009 trihinden 01/06/2009 tarihine ertelenmis olmakla birlikte 01/01/2009 tarihind en itibaren sansa cikanlmak iizere karekodlu veya karek od uygulanmasma hazrr sekilde olup kupur bulundunnayan ambalajlt liriinlerin de piyasaya verilmesi nedeniyle olusan duruma iliskin olarak, Saghk Bakanligi liac ve Eczacilik Genel Miidlirlii~iiniin 23/ tarih ve sayih ile 29/ tarih ve 7142 sayili yazilan ile kupiirsiiz iiretilen bu iiriinleri eczacilann eskid en oldugu gibi hastalara verebilmeleri ve Kurumumuzun bu ilacl an iideyebilmesi icin, iiriin ambalajlan na karekod basilmaksizm, sursarj etiketi veya kupiir seklinde bir etiket uygulanarak piyasaya verilmesinin uygun oldugu yiiniinde bil gi verilmistir, Kupiir icermeyen bu kutulann miikerrer fatura edilmesi veya cesitli suistim allere acrk olmasi ihtim ali nedeniyle Kurumumuzca yapilacak fatura kontrollerinde dikkate almrnak iizere Dern eginiz iiyesi ilac finnalannea bu sekilde piyasaya verilen ilaclann seri ve parti numaralan ile ambalaj iim eklerinin (iiriinler e sursarj yaprlmrs ise etiket num aralan He birl ikte) Ja,rafim.za, ayn ea Kurumumuzla sozles m eli eczaneleri bil gilendirmek iizere Tiirk Eczacilan Birligine giinderilmesi husnsuilda bilginizi ve geregini rica ederim. Glincelleme Son c:iunce-tlemeffl" GeNqe w duzenlemelh kronoiojist / ,.:-.~ ',":. : ; ~.: ',.~ ;..':' ";1::::-..:-:?j';'l''\ Aktlf 2fyaret>i 5 Toplam Ziya.et>i : IP Adresiniz : '1 1 '~~~t 2009 ~'l.mba - 08 ~"4i~-i.. ~.'.:'-','.:.,:,-. y :. :' "." '--.. :-.:-' <... ; " " -\-"j" - Op. Dr. Sami TURKOGLU Gene! Miidiir V. Ad res : Ziyab ey Cali No: BalgatiANKARA Aynnnh Bilgi lcin Irtibat: Dr.Ali MUMCU Dei Bsk.V. Tel:(0312) 207 S4 90 Elektronik Ag-www.sgk.gov.tr Konu He ilgili yaklo tarihteki dige r sjrkiiler... I irs (itof Takip Sistem;), Ambo/aj, Bark-od, Karekod Ankara, '3. Ortinlere kupgr uygu tanmasl hk.... Anka ra, Karekod uygulamasma ge.;i~ sureci hk... Ankar a, OQ \ Karekodu bulunmayan urunter hakkmde.

5 o

6 o Stok no Orunler AMOKLAVIN BID 1 GR 10 FILM TABLET AMOKLAVIN BID 1 GR 14 FILM TABLET AMOKLAVIN BID 625 MG 10 FILM TABLET AMOKLAVIN BID 200/28 MG 70 ML ORAL SUSP AMOKLAVIN BID 400/57 MG 35 ML PED.SUSP AMOKLAVIN BID 4.00/57 MG 70 ML FORTE SUSP AMOKLAVIN BID 400/57 MG 100 ML FORTE SUSP CEFAKS 250 MG 10 FILM TABLET CEFAKS 500 MG 10 FILM TABLET CEFAKS 500 MG 14 FILM TABLET. CEFAKS 125 MG 50 ML SUSP. CEFAKS 125 MG 100 ML SUSP. CEFAKS 250 MG 100 ML SUSP. CEFAKS 750 MG IV/1M FLAKON CEZOL 500 MG 1M FLAKON CEZOL 1 GR 1M FLAKON CEZOL 500 MG 1M/IV FLAKON CEZOL1 GR 1M/IV FLAKON DEVAPEN FLAKON DEVAPEN FLAKON DEVASID 375 MG 10 TABLET DEVASID 750 MG 10 TABLET DEVASID 750 MG 14 TABLET DEVASID 250 MG/5 ML 40 ML SUSP., DEVASID 250 MG/5 ML 70 ML SUSP DEVASID 250 MG/5 ML loo ML SUSP DEVASID ENJ500 MG 1M DEVASID ENJ 1 GR 1M DIKLORON 3 CC4 1M AMPUL DIKLORON 3 CC 101M AMPUL DODEX 1 CC5 AMPUL EPARGRISEOVIT 6+6 AMPUL FUROMID 20 MG 2 CC5 AMPUL GETAMISIN 160 MG 2 CC 1 AMPUL KRISTAPEN FLAKON L1NOSIN 600 MG 1 AMPUL NEUROGRISEOVIT5+5 AMPUL DiAZEM 10MG.I0 AMPUL ~----~~-_.~~-._-='~

7 (~

8 IlE ARASI 1 BA9l. NO SON.NO , ILE ARASI 1 BAeL. NO SON.NO IlE ARASI 1 BAeL.NO SON.NO ,. 1QiiiiiiiiiIIIr-- --'-'~

9 ILE ARASI I BA$L.NO SaN Na () ILE ARASI I BA$.NO SON.NO ILE ARAS I I BA$.NO SON.NO

10 ile ARASI 1 o BA~L.NO SON.NO ILE ARASI 1 BA~L.NO SON.NO ~OOO ILE ARASI I BA~L. NO SON. NO

11 ILE ARASI f BA$l. NO SON.NO o 1;J ILE ARASI I BA$l.NO SON.NO ILE ARASI I BA~L. NO SON. NO

12 ILE ARASI I BA~l. NO SON.NO ILE ARASI I BA~L. NO SON.NO ILE ARASI I BA~LNO SON.NO

13 I IlE ARASI 1 BA$L.NO SON. NO IlE ARASI 1 8A~l.NO SON.NO

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011. Page 1 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İLAÇ SEKTÖRÜ MART 2011 Page 1 Sunum Başlıkları Dünya da İlaç Sektörü Türkiye de İlaç Sektörü Maliye Bakanlığı Tarafından İlaç Sektörüne Yönelik Olarak Gerçekleştirilen İncelemeler

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.24.G.6-24.10.2013 Özet Bülten : :Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 5) İle Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 1)'de Yapılan Değişiklikler Değerli Müşterimiz; Tahsilat Genel

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen

Detaylı

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir.

Transfer fiyatlandırmasına konu olacak işlemler, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleridir. TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI VE YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRILMASI RAPORU HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 1-İlişkili kişiler arasındaki

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093/37-237/436 06/04/2013 Konu : Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi A- GENEL AÇIKLAMALAR GENELGE 2013/19 Bilindiği

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Tebliğ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ. HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 24.12.2013/28861 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir.

Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. F-82/REV.00 FİRMA YETKİLİSİ FİRMA TELEFONU MERSİS TALEP NO Tescil başvurularının mersis.gumrukticaret.gov.tr adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Tescil işlemleri bilgileri 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti ne başvurmadan önce yapmanız gereken işlemler ve başvuru koşulları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı