İLK DEFA VE SADECE MUHASEBE TÜRK TE SATILMAKTADIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLK DEFA VE SADECE MUHASEBE TÜRK TE SATILMAKTADIR"

Transkript

1 İLK DEFA VE SADECE MUHASEBE TÜRK TE SATILMAKTADIR YAZAR; İSA KARAKAŞ 17 yılı aşkın SSK ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (Sigorta) BAŞMÜFETTİŞİ, 30 u Aşkın Kitap Yazarı, Ulusal Gazete Yazarı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlikle İlgili STK Kurucusu ve Başkanı, En Saygın 30 dan Fazla Dergide 500 den Fazla Makale Yazarı, Bir Çok Üniversite ve Akademik Ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bilimsel Tebliğ Sunucusu ve 1989 Yılından Beri Üniversite- Yüksek Lisans vee Doktora Özel Öğrenciliği Dahil Tüm Eğitimi yoğun Şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlikle Alanında Olan İŞ VE SOSYALGÜVENLİK UZMANI olan İsa KARAKAŞ ın Ustalık Dönemi eseri: (Yeni Borçlar Kanunu,TCK, SGK ve ĠĢ Mevzuatı uygulamaları açısından) Ġġ KAZASI&MESLEK HASTALIĞI ĠHTĠLAFLARI ve ÇÖZÜM YOLLARI Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-DanıĢtay ve Anayasa Kararları IĢığında Tüm yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları İş kazasından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları Meslek hastalıklarından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları Yeni Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan maddi-manevi tazminat davaları Türk Ceza Kanununa göre ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazası ve meslek hastalıklarında cezai yaptırım ve sorumluluk İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorumluluk İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatın vergi karşısındaki durumu İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma davaları İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK ya itiraz ve dava yolları İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK nın Açacağı Rücu Davaları İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma tazminatları İş kazası halinde Genel Sağlık Sigortası bağlamında sorumluluk ve rücu İş Kazası ve MH nın SGK ve ÇSGB Müdürlüklerine Bildirilmesinin usul ve esasları ile İş Kazası-Meslek Hastalıklarına ilişkin diğer hususlar..

2 ÖNSÖZ Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden istatistiksel olarak ilk sıralarda bulunan ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü hem işverenler hem çalışanlar açısından büyük öneme sahip bulunmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının; 1-SGK boyutuyla sosyal güvenlik mevzuatı, 2-İş Mevzuatı boyutu, 3-Borçlar Kanunu boyutu ile 4-Türk Ceza Kanunu boyutu, Bulunmaktadır. Bu bağlamda iş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının çözümü ancak bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile çözülmesi mümkündür. Zira iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda sadece kazalı işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler etkilenmemektedir. Aynı zamanda SGK nın rücu davaları,türk Ceza Kanununa göre açılan davalar, Borçlar Kanununa göre açılan maddi ve manevi tazminatlar ile çalışanın ölmesi halinde açılan destekten yoksun kalma tazminatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili birimlerince uygulanan idari para cezası ve diğer yaptırımlar ile birlikte bu maliyetlere maruz kalan işyerlerinin mali dengesini sarsılmaktadır. Diğer yandan SGK boyutuyla son 5 yılda sosyal güvenlik reformu bağlamında yürürlüğe giren mevzuat kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Aynı şekilde yeni Borçlar Kanunu uygulamasıyla iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan davalarda da değişiklikler sözkonusu olmaktadır. Belirtilen tüm mevzuattaki değişikler çevresinde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin uygulama ve ihtilaflar ilk defa bu eserde bir bütün olarak ele alınmaya gayret edilmiştir. Kitap, baştan sona kadar emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır. İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin işlem ve uyuşmazlıklara ilişkin itiraz ve mahkeme yolları örnek dilekçe ve başvuru formlarına da yer verilerek ilgili kimselere rehberlik yapılmaya çalışılmıştır. Bu kitap; Belirtilen konularla ilgili 1989 yılından beri süren üniversite, yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği eğitimim,

3 Mevzuatı uygulayıcı olarak 17 yılı aşkın SSK ve SGK (Sigorta) Başmüfettişliği mesleki tecrübelerim, En saygın 30 aşkın dergide 500 den fazla makale, Üniversite ve diğer akademik ortamlarda sunulan bilimsel tebliğlerim Ulusal gazete yazarlığı ve Çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili olarak STK kurucusu ve başkanı olarak, Deneyimlerimi birlikte değerlendirilmesi isteği ile en önemlisi başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu bilincinden hareketle hiçbir maddi kaygı duymadan kaleme alınmıştır. Kitabın bütün okuyuculara yararlı olması temennisiyle Saygılarımla, İsa KARAKAŞ İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASININ KAPSAMI VE İŞ KAZASI SAYILAN HALLER I. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SĠGORTASI KAPSAMINDA BULUNAN SĠGORTALILAR A) (4/1-a) GRUBUNDA KISA VE UZUN VADELĠ SĠGORTA KOLLARI UYGULAMASI BAKIMINDAN (TAM) SĠGORTALI SAYILANLAR (SSK LILAR) B) (4/1-a) GRUBUNDA KISMEN SĠGORTALI KABUL EDĠLENLER (KISMEN SSK LILAR) C) (4/1-b) GRUBUNDA KISA VE UZUN VADELĠ SĠGORTA KOLLARI UYGULAMASI BAKIMINDAN SĠGORTALI SAYILANLAR(BAĞ-KUR LULAR) D) 5510 S. KANUNUN EK MADDE 5 KAPSAMINDA TARIM VEYA ORMAN Ġ ġlerġnde HĠZMET AKDĠYLE SÜREKSĠZ OLARAK ÇALIġANLAR E. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASALIĞI SĠGORTASI KAPSAMINDA BULUNANLARA ĠLĠġKĠN KONU ÖZETĠ II. KAZA VE Ġġ KAZASI KAVRAMLARI III. Ġġ KAZASININ TANIMI VE UNSURLARI IV. Ġġ KAZASI SAYILMA HAL VE DURUMLARI A. SĠGORTALININ ĠġYERINDE BULUNDUĞU SIRADA B. YÜRÜTÜLMEKTE OLAN Ġġ NEDENĠYLE 1. Yürütülmekte Olan ĠĢ Nedeniyle ĠĢ Kazasından Söz Etmek Ġçin Gerekli ġartlar 2. Konuya ĠliĢkin Yargı Kararları C. ĠġVEREN TARAFINDAN GÖREV ILE BAġKA BĠR YERE GÖNDERĠLMESĠ D. EMZĠREN KADIN SIGORTALININ ÇOCUĞUNA SÜT VERMEK ĠÇĠN AYRILAN ZAMANLARDA E. ĠġVERENCE SAĞLANAN TAġITLA IġIN YAPILDIĞI YERE GĠDĠġ VE GELĠġĠ SIRASINDA V. TRAFĠK KAZASI- Ġġ KAZASI ĠLĠġKĠSĠ A. TRAFĠK Ġġ KAZASI B. TRAFĠK Ġġ KAZASINA ĠLĠġKĠN ÖZET YARGI KARARLARI VI. KAÇAK ÇALIġTIRILANLARIN GEÇĠRMĠġ OLDUKLARI Ġġ KAZALARI VII. Ġġ KAZASI BILDIRIMI VE BILDIRIM SÜRESI A. Ġġ KAZASININ SGK YA BĠLDĠRĠLMESĠNĠN USÜL VE ESASLARI

4 1. SGK ya ĠĢ kazasının Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar 2. SGK ya ĠĢ kazasının Bildiriminde Kullanılacak Form Örneği 3. Bildirime ĠliĢkin Yargı Kararları B SAYILI Ġġ KANUNU AÇISINDAN Ġġ KAZASININ BĠLDĠRĠMĠ 1. ĠĢ Kazasını Bildirmenin Yasal Dayanağı 2. ĠĢ Kazasının Bildirileceği ÇSGB Bölge Müdürlükleri 3. ĠĢ Kanununa Göre ĠĢ Kazasını Bildirmemenin Yaptırımı VIII. Ġġ KAZASININ SGK YA GEÇ BILDIRILMESI VEYA BILDIRIMIN YANLIġ YAPILMASI 2.BÖLÜM MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI TESPİTİ VE BİLDİRİMİ I. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI II. MESLEK HASTALIĞININ TESPITI A) SGK TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLEN SAĞLIK HĠZMET SUNUCULARI TARAFINDAN USULÜNE UYGUN OLARAK DÜZENLENEN SAĞLIK KURULU RAPORU VE BU RAPORU DAYANAĞI VE DĠĞER TIBBĠ BELGELERĠ B) SGK TARAFINDAN GEREKLĠ GÖRÜLMESĠ HALLERĠNDE ĠġYERĠNDEKĠ ÇALIġMA ġartlarini VE BUNA BAĞLI TIBBĠ SONUÇLARINI ORTAYA KOYAN DENETĠM RAPORLARI VE GEREKLĠ DĠĞER BELGELERĠ III. MESLEK HASTALIĞININ BILDIRIMI VE BILDIRIM SÜRESI IV. MESLEK HASTALIĞININ GEÇ BĠLDĠRĠLMESĠ VEYA BĠLDĠRĠLMEMESĠ V. MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINDA ARIZA A. MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINDA ARIZA B. ARIZA ÇEġĠTLERĠ 1. BaĢ Arızaları (Nöroloji, NöroĢirurji, Psikiyatri) 2. Göz Hastalıkları Ve Görme Arızaları 3. Kulak Burun Boğaz Hastalık Ve Arızaları 4. Solunum Ve DolaĢım Sistemi Hastalıkları 5. Karın Hastalık Ve Arızaları 6. Hareket Sistemi (Kemik, Kas Eklem) Hastalık Ve Arızaları 7. Ġç Salgı Hastalıkları (Endokrin) 8. Metabolizma Hastalıkları 9. Hematolojik Ve Onkolojik Hastalıklar 10. Romatoloji 11. Damar Hastalıkları 12. Deri Hastalıkları Ve Arızaları 13. Diğer Arızalar 3. BÖLÜM MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ I. (A) GRUBU / KĠMYASAL MADDELERLE OLAN MESLEK HASTALIKLARI II. (B) GRUBU / MESLEKĠ DERĠ HASTALIKLARI III. (C) GRUBU PNÖMOKONYOZLAR VE DĠĞER MESLEKĠ SOLUNUM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI IV. (D) GRUBU / MESLEKĠ BULAġICI HASTALIKLAR V. (E) GRUBU / FĠZĠK ETKENLERLE OLAN MESLEK HASTALIKLARI I. Ġġ KAZASININ SORUġTURULMASI II. III. A. SSK DÖNEMĠ B. SGK DÖNEMĠ 4.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ SORUŞTURULMASI Ġġ KAZALARINDA KUSUR ORANLARININ TESPITI MESLEK HASTALIKLARININ SORUġTURULMASI A. SSK DÖNEMĠ B. SGK DÖNEMĠ

5 IV. Ġġ MÜFETTĠġLERĠ TARAFINDAN YAPILAN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SORUġTURMALARI A. GENEL OLARAK Ġġ MÜFETTĠġLERĠNĠN DENETĠMLERĠ 1. ĠĢ TeftiĢinin Tarihçesi 2. Genel Olarak ĠĢ MüfettiĢlerinin Görev Ve Yetkileri B. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DENETĠMLERĠ 1. ĠĢ Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Yönünden Denetim Yapan ĠĢ MüfettiĢleri 2. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Yönünden Yapılan TeftiĢler a) Genel TeftiĢ b) Ġnceleme TeftiĢi c) Kontrol TeftiĢi 3. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Yönünden Düzenlenen Raporlar a) Genel TeftiĢ Raporu b) Ġnceleme Raporu c) Kontrol Raporu Yılı Ġlk 6 Ayında ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Yönünden GerçekleĢtirilen Denetimler V. TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ SORUġTURULMASI ĠLE UYGULANAN YAPTIRIMLAR A. ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA CEZAĠ YAPTIRIM B. YARALANMA ĠLE SONUÇLANAN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA CEZAĠ YAPTIRIM 5.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI I. GENEL OLARAK Ġġ KAZASI VE MAHALLERĠNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ġartlari A. SĠGORTALIYA GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠK SÜRESĠNCE GÜNLÜK GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠK ÖDENEĞĠNĠN VERĠLMESĠ B. SĠGORTALIYA SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ BAĞLANMASI, C. Ġġ KAZASI VE MH SONUCU ÖLEN SĠGORTALININ HAK SAHĠPLERĠNE GELĠR BAĞLANMASI Ç. GELĠR BAĞLANMIġ OLAN KIZ ÇOCUKLARINA EVLENME ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ D. Ġġ KAZASI VE MH SONUCU ÖLEN SĠGORTALI ĠÇĠN CENAZE ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ II. GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠK ÖDENEĞĠ A. GEREKLĠ ġartlar B. GEÇICI Iġ GÖREMEZLIK UYGULAMALARI 1. Ġstirahat Raporlarında Uygulanan Usul Ve Esaslar 2. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneğinin Sigortalılara Ödenme Usulü 3. Birden fazla sigortalılık statüsünün çakıģması 4. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması 5. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneğinin PTT Bank Aracılığı Ġle Ödenmesi a. Geçici iģ göremezlik ödeneği ödemeleri b. Listelerin gönderilmesi ve ödeme iģlemleri c. Organ nakillerinde donör sigortalıların geçici iģ göremezlik ödenekleri 6. ÇalıĢmazlık Belgesine ĠliĢkin Tebliğe Göre ĠĢ Göremezlik Programları Ve ÇalıĢılmadığına Dair Bildirim GiriĢi a. ĠĢ göremezlik belgesi ve çalıģabilir belgesi b. ÇalıĢılmadığına dair bildirim giriģi c. (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların iģ göremezlik programı 7. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödenekleri Bakımından Dikkate Alınmayan Süreler III. SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ A. SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠNĠN HESAPLANMASI 1. 4/1-(a) sigortalıları açısından 2. 4/1-(b) sigortalıları açısından B. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ

6 C. GELĠR ALT SINIRI Ç. GELĠRLERDE YAPILAN ARTIRIM VE ĠNDĠRĠMLER D. SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK DERECESĠ ĠTĠRAZLARIYLA ĠLGĠLĠ MAHKEME KARARLARI HAKKINDA YAPILAN ĠġLEMLER E. GELĠRĠN BAġLANGICI F. GELĠRĠN SERMAYEYE ÇEVRĠLMESĠ G. MADDĠ TAZMĠNATLARIN GELĠRLERDEN KESĠLMESĠ IV. ÖLÜM GELĠRĠ A. HAK SAHĠPLERĠNE ĠLĠġKĠN KOġULLAR 1. EĢe aylık bağlama Ģartları 2. Çocuklara aylık bağlama Ģartları a. Erkek çocuklar b. Kız çocuklar c. Malul çocuklar 3. Ana ve babaya aylık bağlama Ģartları B. ÖLÜM AYLIĞI BAġVURUSU C. ÖLÜM AYLIĞININ BAġLANGICI D. HAK SAHĠPLERĠNE PAYLAġTIRILMASI 1. EĢe Bağlanacak Aylığın Oranı 2. Çocuklara Bağlanan Aylıkların Oranı 3. Ana Ve Babaya Bağlanan Aylıkların Oranı E. ÖLÜM GELĠRĠNĠN HESAPLANMASI V. EVLENME ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ VI. CENAZE ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ VII. ĠġKAZASI HALĠNDE SAĞLIK YARDIMLARI A. SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI VE HAK KAZANMA B. SAĞLIK YARDIMLARINA ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 6. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİNDE İŞVEREN-SİGORTALI VE DİĞER KİŞİLERİN SGK YA KARŞI SORUMLULUKLARI I. Ġġ KAZASI HALĠNDE SGK UYGULAMALARINDA ĠġVEREN-SĠGORTALI VE DĠĞER KĠġĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜK ĠLE SORUMLULUKLARI A. Ġġ KAZASI HALĠNDE ĠġVERENĠN SORUMLULUĞU 1. ĠĢverenin Kastı veya Sigortalıların Sağlığını Koruma Ve ĠĢ Güvenliği Mevzuatına Aykırı Bir Hareketi Sonucu ĠĢ Kazasının Olması 2. Kaçınılmazlık Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 3. ĠĢ kazasının Yasal Sürede Bildirilmemesi Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 4. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk B. Ġġ KAZASI HALĠNDE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN SORUMLULUĞU C. Ġġ KAZASI HALĠNDE SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠNĠN BAĞLANMASI YÖNÜNDEN SĠGORTALILARIN SORUMLULUĞU II. Ġġ KAZASI HALĠNDE SGK UYGULAMASINDA PEġĠN SERMAYE DEĞERĠ TABLOLARI VE PEġĠN SERMAYE DEĞERĠNĠN HESABI A. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN KADIN SĠGORTALININ HAK SAHĠBĠ EġĠNE ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI B. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN SĠGORTALININ ANA YA DA BABASINA ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI C. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN SĠGORTALININ KIZ YA DA ERKEK ÇOCUKLARINA ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI Ç. Ġġ KAZASI GEÇĠRĠP, KAZA SONRASI HAYATTA KALAN KADIN SĠGORTALI ĠÇĠN GELĠR BAĞLANMASI D. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN ERKEK SĠGORTALININ HAK SAHĠBĠ EġĠNE

7 ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI E. Ġġ KAZASI GEÇĠRĠP, KAZA SONRASI HAYATTA KALAN ERKEK SĠGORTALI ĠÇĠN GELĠR BAĞLANMASI III. Ġġ KAZASI HALĠNDE SGK UYGULAMASINDA RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI IV. Ġġ KAZASI HALĠNDE GSS BAĞLAMINDA SORUMLULUK VE RÜCU A. ĠġVEREN AÇISINDAN B. ÜÇÜNCÜ KĠġĠLER AÇISINDAN V. SGK DENETĠM ELEMANLARINCA DÜZENLENEN RAPORLARINDA KUSUR ORANLARINA ĠLĠġKĠN BĠR TESPĠTĠN YAPILAMAMASI VEYA SGK DENETĠM ELEMANLARINCA DÜZENLENEN RAPORLAR ĠLE Ġġ MÜFETTĠġLERĠNCE DÜZENLENEN RAPORLAR ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI DURUMUNDA YAPILAN ĠġLEMLER VI. SGK MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINDA ĠġVEREN-SĠGORTALI VE DĠĞER KĠġĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜK ĠLE SORUMLULUKLARI A. SGK UYGULAMALARINDA MESLEK HASTALIĞININ SORUġTURULMASI B. ĠġVERENCE MESLEK HASTALIĞININ GEÇ BĠLDĠRĠLMESĠ VEYA BĠLDĠRĠLMEMESĠ C. MESLEK HASTALIĞINDA ĠġVERENĠN SORUMLULUĞU 1. MH.nın ĠĢverenin Kastı veya Sigortalıların Sağlığını Koruma Ve ĠĢ Güvenliği Mevzuatına Aykırı Bir Hareketi Sonucu Olması 2. MH.nın Kaçınılmazlık Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 3. Meslek Hastalığının Yasal Sürede Bildirilmemesi Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 4. MH Halinde Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk D. MESLEK HASTALIĞINDA 3.KĠġĠLERĠN SORUMLULUĞU E. MESLEK HASTALIĞINDA SĠG GELĠRĠNĠN BAĞLANMASI YÖNÜNDEN SĠGORTALILARIN SORUMLULUĞU F. MH HALĠNDE SĠGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVĠ SÜRESĠNĠN UZAMASI GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠĞĠNĠN ARTMASINDA SĠGORTALININ SORUMLULUĞU VII. SGK UYGULAMASINDA MESLEK HASTALIĞI HALĠNDE RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI 7. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA SGK NIN RÜCU DAVALARI I. Ġġ KAZASI HALĠNDE SIRF SĠGORTALILARIN KURUMA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE SGK NIN ÖDETTĠRME HAKKI A. Ġġ KAZASI HALĠNDE SIRF SĠGORTALILARIN SGK YA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKINA ĠLĠġKĠN YASAL DÜZENLEME B. Ġġ KAZASI HALĠNDE SIRF SĠGORTALILARIN SGK YA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKINA ĠLĠġKĠN YARGI KARARLARI 1. Ġlgili Anayasa Mahkemesi Kararı 2. Yargıtay Kararları II. Ġġ KAZASI HALĠNDE ĠġVERENĠN KASTI, ĠġÇĠLERĠN SAĞLIĞINI KORUMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT HÜKÜMLERĠNE AYKIRI HAREKETĠ VEYAHUT SUÇ SAYILABĠLĠR BĠR HAREKETĠ NEDENĠYLE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKI VE RÜCU DAVALARI A. YASAL DAYANAK B. YARGI KARARLARI 1. Anayasa Mahkemesi Kararı 2. Yargıtay Kararları a. Lastik Patlaması-Kaçınılmazlık b. Halefiyet Ġlkesi-Basit Rücu

8 III. IV. c. Kusur Oranları-Rücu d. Müteselsil Sorumluluk-Rücu e. Redi Miras Halinde Rücu Davaları f. Kaçınılmazlık-Uzman Bilir KiĢi Heyeti Gerekliliği g. Ağır Ceza Mahkemesi Kusur Oranları-Rücu ğ. Üçün KiĢilere Rücu h. Tasfiye Sürecindeki ġirkete Rücu ı. Elektrik Çarpmasında ĠĢveren Ve Elektrik Dağıtım ġirketine Rücu i. Asıl ĠĢveren-Alt ĠĢveren ĠliĢkisinde Rücu MESLEK HASTALIĞININ SIRF SĠGORTALILARIN KURUMA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKI MESLEK HASTALIĞININ ĠġVERENĠN KASTI, ĠġÇĠLERĠN SAĞLIĞINI KORUMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT HÜKÜMLERĠNE AYKIRI HAREKETĠ VEYAHUT SUÇ SAYILABĠLĠR BĠR HAREKETĠ NEDENĠYLE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKI VE RÜCU DAVALARI A. YASAL DAYANAK B. YARGI KARARLARI Tarih ve 2009/ Esas Sayılı Yargıtay HGK Kararı 2. SGK nın Sigortalıya Bağladığı Ġlk PeĢin Sermaye Değerli Gelirden Fazlasını Ġsteme Hakkının Olup-Olmadığı 3. Kaçınılmazlık Halinde SGK nın ĠĢverene Rücu 4. Haksız Olarak ÖdenmemiĢ Olan Meslek Hastalığı Gelirlerinin Yasal Faizi Ġle Birlikte Ödenmesi Talebi 5. Kaçınılmaz Maluliyet Oranın Belirlenmesi 6. Meslek Hastalığında Kusur Oranlarının Belirlenmesi 8.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT İHTİLAFLARI I. ĠġVERENĠN ĠġÇĠYĠ GÖZETME BORCUNDAN DOĞAN HUKUKĠ SORUMLULUĞU II. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDĠ TAZMĠNAT DAVASI A. MADDĠ TAZMĠNAT DAVASININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ B. Ġġ KAZASINDAN DOĞAN MADDĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. SGK Tarafından Bağlanan Gelirlerin Maddi Tazminattan Mahsubu 2. ĠĢ Kazaları Tazminat Davalarında Olay Tarihinden Ġtibaren Faize Hükmedilmesi 3. Trafik Kazası Ġle ĠĢverenlerin Eylemi Arasında Sebep-Sonuç Bağlantısının Bulunmaması Halinde Maddi- Manevi Tazminat Talebi 4. ĠĢ Kazasında %100 Oranında Üçüncü KiĢinin Kusurlu Bulunması Durumunda ĠĢverenin Tazminattan Sorumlu Tutulup-Tutulmayacağı 5. Tazminatın Hesabında Nazara Alınacak Ücretler 6. Vesayet Altındaki KiĢi Adına Vasinin ĠĢ Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açılması 7. ĠĢ Kazasının Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Gelmesi Halinde Tazminat Talebi 8. Maddi Tazminat Talebinin Harca Tabi Olması 9. Ġmam Nikahlı EĢe Maddi-Manevi Tazminat 10. Maddi-Manevi Tazminat Davalarında Kusur Aidiyeti Ve Oranının Tespiti 11. Trafik ĠĢ Kazasıyla Ġlgili Yargıtay Hukuku Genel Kurulu Kararlarları 12. Davacıya Annenin Tazminat Ġstemine ĠliĢkin Yargıtay Hukuku Genel Kurulu Kararı 13. Sürekli ĠĢ Göremezlik Oranının Tespitine ĠliĢkin Davanın Tazminat Ġstemli Dava Ġle Bir arada Görülüp-Görülemeyeceği 14. Ġbranamenin Ġçeriği Ve Kapsamı Yönünden Davacının Tüm Maddi Tazminat Alacağını Aldığı Ve Bu Suretle Borçluyu Borcundan Kurtardığı Biçiminde Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği (HGK KARARI) C. MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI

9 III. IV. 1. Meslek Hastalığı Nedeniyle Meslekte Kazanma Gücü Kaybına Uğranılması Ġddiası Ġle Maddi Ve Manevi Tazminat Ġstemi 2. Tazminata Hükümedilebilmesi Ġçin OluĢan Hastalığın Yapılan Mesleki Faaliyetten Kaynaklanması 3. Meslek Hastalığının Belirlenmesinde Adli Tıp Kurulu Raporu Ġle Yüksek Sağlık Kurulu Raporları Arasında ÇeliĢki Bulunması 4. Artan Sürekli ĠĢ Göremezlik Halinde ZamanaĢımı (Yargıtay HGK Kararı) 5. Meslek Hastalığının Belirlenmesinde Ġzlenecek Prosedür 6. Meslek Hastalığına Ġtiraz ve Dava Yoluna BaĢvuruda Ġzlenecek Yöntem Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVĠ TAZMĠNAT DAVASI A. MANEVĠ TAZMĠNAT DAVASININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 1. Eski Borçlar (818 sayılı) Kanunu Dönemi 2. Yeni Borçlar (6098 sayılı) Kanun Dönemi B. Ġġ KAZASINDAN DOĞAN MANEVĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. ĠĢ Kazası Halinde Manevi Tazminata Hükmedilmesi ġartları 2. Maddi Ve Manevi Tazminatların Kurumca KarĢılanmayan Zararların Giderilmesine Yönelik Olduğu 3. EĢ Ve Çocukların Manevi Tazminat Taleplerinin ġartları 4. Manevi Tazminatın Saptanmasında Dikkate Alınacak Kriterler 5. Manevi Tazminat Davasında Aile Kavramı 6. ĠĢ Kazaları Sonucu Ġstenen Manevi Tazminat Davalarında Kurumda Bulunan Dosyadaki Bilgi Ve Belgelerinin Dikkate Alınması 7. Manevi Tazminatın Niteliği Ġtibarıyla Bölünemeyeceği 8. YaĢlılık Aylığı Bağlanan Kazalının Maddi-Manevi Tazminatlarının Belirlenmesi 9. ĠĢ Kazasının SGK Tarafından Kabul Edilmemesi Halinde Ġzlenecek Yöntem 10. ĠĢ Kazasının SGK ya BildirilmemiĢ olunması Halinde Tazminat Talebi 11. ĠĢ Göremezlik Ödeneklerinin Tazminata Etkisi C. MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. Meslek Hastalığının Tesbit Tarihinin, Giderek, Maluliyet Oranının Belirlenme Tarihi, Faiz Ġle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği Durumlarda Manevi Tazminat 2. Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulan KoĢullar 3. Kurumun Sıfır Maluliyet Belirlemesi Halinde Manevi Tazminat 4. Tazminatın Hesabına Esas Alınacak Ücret 5. Meslekte Kazanma Güç Kaybı Oranının Artması Nedeniyle Fark Maluliyet Ġçin Manevi Tazminat 6. ĠĢyerinden AyrılmadanUzun Süre Sonra MH Ġddiası Nedeniyle Manevi Tazminat 7. Ölüm Olayı ile MH Arasında Ġlliyet Bağı 8. Hastaneden Alınan Rapora Ġtirazda Yüksek Sağlık Kurulundan Rapor Alınması Zorunluluğu 9. Yargılamanın Devam Ettiği Esnada Sigortalının Ölümü Halinde Mirasçılarının Tazminat Davalarını Takibi 10. Meslek Hastalığı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Talebi Ġle ĠĢçilik Alacaklarının Tefrik Edilmesi Gerektiği 11. Maluliyet Oranı Olmasa Dahi Üzüntü Ve Elem Duyulması Nedeniyle Manevi Tazminat Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNAT DAVASI A. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNATI DAVASININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ B. Ġġ KAZASINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNATI ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. Ölen Çocuğun Destek Olduğunun Kanıtlanması Gereği 2. Rücu Davasında Alınan Tavan Tazminatın Hak Sahiplerine

10 Ödenecek Tazminattan DüĢürülmesi 3. Ehliyeti Olmayan KiĢi Aleyhine Açılan Davada Dava Dilekçesi Ve Davetiyenin Davalının Yasal Temsilcisine Tebliğ Edilmesi Gerektiği 4. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Hak Sahipliği 5. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Saklı Tutulan Fazlaya ĠliĢkin Bölümü Ġçin Açılan Ek Dava 6. Tazminatının Hesabına ĠliĢkin Esaslar C. MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNATI ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. Ölen Çocuklarının Destek Olduklarını Kanıtlanamaması Halinde Destekten Yoksunluk Kalma Tazminatı 2. Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Gelmesi 3. Sigortalının Ölümünün MH Sonucu Olduğunun Belirlenmesi 4. Mahkemece MH Raporuyla Ġlgili Yapılacak ĠĢlem 5. Ölen Sigortalının Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Yeniden Dava Konusu Yapılamayacağı 9. BÖLÜM ÖZELİKLİ BAZI İŞ KAZASI İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGININ ÇÖZÜMLERİ I. KALP KRĠZĠ, ĠNTĠHAR VE DĠĞER ÖZELĠKLĠ OLAYLARIN Ġġ KAZASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI A. KALP KRĠZĠNĠN Ġġ KAZASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI 1. SGK Uygulamalarında Kalp Krizinin ĠĢ Kazası Sayılıp Sayılmayacağı 2. Yargı Açısından B. ĠNTĠHARIN Ġġ KAZASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI 1. SGK Uygulamaları 2. Yargı Açısından C. SĠGORTALININ SERVĠS ARACINA BĠNMEK ÜZERE ĠġVERENCE BELĠRLENEN YERDE BEKLEDĠĞĠ SIRADA KAZAYA MARUZ KALMASI D. KAZANIN GÜNLÜK ÇALIġMA SAATĠ SONA ERDĠKTEN SONRA ĠġĠN GÖRÜLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLMAYAN BĠR NEDENLE VUKU BULMASI E. SERVĠS ARACINDAN ĠNDĠKTEN SONRA YOLU KARġIDAN KARġIYA GEÇERKEN VUKU BULAN KAZA F. DIġTAN GELEN BĠR ETKENĠN OLMAMASI G. SĠGORTALININ ĠġVERENCE SAĞLANAN HUSUSĠ BĠR ARAÇLA TEK BAġINA GĠDERKEN KAZA GEÇĠRMESĠ H. KAZAYA ĠLĠġKĠN ġahġtlerden BAġKA HĠÇ BĠR BELGE VE DELĠLĠN BULUNMAMASI I. ĠġÇĠNĠN RANZADAN DÜġMESĠ SONUCU OLUġAN KAZA Ġ. ĠġVERENĠN KAZALI ĠġÇĠNĠN ÇALIġMADIĞINI ĠDDĠA ETMESĠ II. Ġġ KAZASININ KAÇINILMAZLIK SONUCU OLUġMASI VE SORUMLULUK III. IV. RÜCUAN TAZMĠNATA ĠLĠġKĠN ĠHTĠLAFLAR TAZMĠNAT DAVALARINDA ZAMANAġIMI A. RÜCU DAVALARINDA ZAMAN AġIMI B. MADDĠ VE MANEVĠ TAZMĠNAT DAVALARINDA ZAMANAġIMI V. KAÇAK ĠġÇĠ ÇALIġTIRMA ĠLE AYNI ZAMANDA ĠġVERENĠN SORUMLU BULUNMASI VI. (4/1-b) BAĞ-KUR SĠGORTALILARININ Ġġ KAZALARINA ĠLĠġKĠN KARARLAR VII. Ġġ KAZASINDA ASIL ĠġVEREN-ALT ĠġVEREN SORUMLULUĞU VE UYUġMAZLIKLAR VIII. Ġġ KAZASI RÜCU ALACAKLARINDA DEVĠR HALĠNDE SORUMLULUK IX S. YASA ĠLE GETĠRĠLEN SĠGORTALI VEYA HAK SAHĠPLERĠNĠN ĠġVERENDEN ĠSTEYEBĠLECEKLERĠ TUTARLARLA SINIRLI TAZMĠN HÜKMÜNÜN,

11 BU YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE GERÇEKLEġEN Ġġ KAZALARINDAN KAYNAKLI RÜCUAN TAZMĠNAT DAVALARINA UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI X. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE ĠġÇĠYE ÖDENEN TAZMĠNATIN VERGĠ KARġISINDAKĠ DURUMU A. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE ĠġÇĠYE ÖDENEN TAZMĠNATIN SAFĠ KURUM KAZANCININ TESPĠTĠNDE GĠDER OLARAK ĠNDĠRĠLĠP ĠNDĠRĠLEMEYECEĞĠ B. Ġġ KAZASI SONUCU ÖDENEN TAZMĠNATIN KURUM KAZANCININ TESPĠTĠNDE ĠNDĠRĠM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI XI. ÇALIġMANIN HĠZMET AKDĠ/ĠSTĠSNA AKDĠ NĠTELĠĞĠNĠN BELĠRLENEREK Ġġ KAZASINA HÜKMEDĠLMESĠ XII. Ġġ KAZASINDA ĠġVERENĠN KORUMA TEDBĠRĠ ALMA, ĠġÇĠNĠN TEDBĠRLERE UYMA ÖDEVLERĠ XIII. KAÇINILMAZLIK VE MEVZUAT UYARINCA HANGĠ ÖNLEMLERĠN ALINMASI GEREKTĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ XIV. TRAFĠK KAZASI SONUCU ZARARLANDIRICI SĠGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SĠGORTALIYA YAPILAN Ġġ GÖREMEZLĠK ÖDEMESĠNĠN T.SĠGORTA VE REASÜRANS ġġrketler BĠRLĠĞĠ GARANTĠ FONU (GÜVENCE HESABI) NCA TAZMĠN EDĠLECEK ZARARLAR ARASINDA DEĞERLENDĠRĠLĠP DEĞERLENDĠRĠLEMEYECEĞĠ XV. ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI A. S.S.KANUNU NUN 10. VE 26. MADDELERĠNĠN ANAYASANIN 2. VE 11. MADDELERĠNE AYKIRILIĞI SAVIYLA ĠPTALĠ ĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN KARAR B. SOSYAL SĠGORTALAR KANUNUNUN 26. MADDESĠNĠN BAZI HÜKÜMLERĠNĠN ANAYASAYA AYKIRILIĞINA ĠLĠġKĠN KARAR C. SOSYAL SĠGORTALAR KANUNUNUN 26. MADDESĠNĠN 1. F.NIN ANAYASA YA AYKIRILIĞI D. SOSYAL SĠGORTALAR KANUNUNUN 110. MADDESĠNĠN, ANAYASA YA AYKIRILIĞI XVI. DANIġTAY KARARLARI A. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE MAHKEME KARARINA GÖRE ÖDENEN TAZMĠNATIN GĠDER YAZILMASI B. KAZA OLAYINDA KAMU HĠZMETĠNĠ EKSĠK YAPAN DAVALI ĠDARENĠN HĠZMET KUSURU C. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE SAKAT KALAN ÇALIġANINA YARGI KARARI ĠLE ÖDENEN TAZMĠNATIN DAVALI GENEL MÜDÜRLÜĞE KUSURU ORANINDA RÜCUEN ÖDENMESĠ ĠSTEMĠYLE AÇILAN DAVANIN ĠDARĠ YARGI YERĠNDE ÇÖZÜMLENEMEYECEĞĠ D. Ġġ KAZASININ ĠDARĠ YARGIDA ĠġLEM GÖREMEYECEĞĠ E. KAMU ĠDARESĠNDE ÇALIġAN ĠġÇĠNĠN SAKAT KALMASI HALĠNDE ĠDARENĠN ZARARINI TAZMĠNĠ F. Ġġ KAZASI TEHLĠKE-SINIF VE DERECESĠNĠN BELĠRLENMESĠ G. BĠR ĠġYERĠNDE 3 TAKVĠM YILI ĠÇĠNDE MEYDANA GELEN Ġġ K. VE M.H.LARI SAYISINA GÖRE, ĠġYERĠNĠN Ġġ K. VE M. HASTALIKLARI PRĠMĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE ESAS ALINACAK TEHLĠKE SINIFININ ÜST DERECE OLARAK SAPTANABĠLECEĞĠ 10. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI İHTİLAFLARINDA SGK YA İTİRAZ VE MAHKEME YOLLARI I. Ġġ KAZASI VE MH NIN ĠġVERENCE BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLMASI HALĠNDE ĠġÇĠNĠN YAPACAĞI BAġVURU A. DĠLEKÇE ĠLE SGK YA BAġVURU B. DĠLEKÇE ÖRNEKLERĠ 1. Sigortalı Örnek BaĢvuru Dilekçesi 2. Ölen iģçi yakınları için Örnek BaĢvuru Dilekçe Örneği 3. Bölge ÇalıĢma Müdürlüğüne ĠĢçi Örnek BaĢvuru Dilekçesi

12 II. III. IV. 4. BaĢvurunun Yapılacağı SGK Üniteleri SGK NIN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĠġLEMLERĠNE ĠTĠRAZ Ġġ KAZASI VE MH HALĠNDE DÜZENLENEN SAĞLIK RAPORLARI ĠLE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORNALARINA ĠLĠġKĠN SGK KARARLARINA KARġI SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA ĠTĠRAZ A. SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA ĠLĠġKĠN BAKILAN ĠTĠRAZ KONULARI B. SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN YASAL DAYANAĞI C. KURULUN YAPISI D. SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREVLERĠ E. KURULUN BĠLĠRKĠġĠLĠK GÖREVĠ F. KURULUN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALĠNDE BAġVURULACAK MAHKEME A. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĠHTĠLAFLARINDA GÖREVLĠ MAHKEME B. DAVA AÇILACAK YETKĠLĠ MAHKEME 1. Dava Dilekçesi Örnekleri 2. Davalının Ġkametgâhı Ya da ĠĢin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu Kuralının Kamu Düzenine Ait Bir Yetki Kuralı Olduğu 3. ĠĢ Kazası Tespiti Davası (YurtdıĢındaki ĠĢ Kazası) C. Ġġ MAHKEMELERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ D. ĠSTĠNAF YOLUNA BAġVURMA E. TEMYĠZ YOLUNA BAġVURMA 1. Derdestlik Ġtirazı-Temyiz Süresi 2. ĠĢ Yargılamasında Temyiz Süresi 3. ĠĢ Kazası Tespiti Davası (YurtdıĢındaki ĠĢ Kazası) F. Ġġ MAHKEMELERĠNDE AÇIKLIK BULUNMAYAN HUSUSLARDA ESAS ALINACAK KANUN HÜKÜMLERĠ 11. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DİĞER BİLGİ-BELGE VE FORM ÖRNEKLERİ I. Ġġ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI (KISA VADELĠ -SĠGORTA KOLLARI) PRĠM TARĠFESĠ II. SGK SAĞLIK KURULLARININ BULUNDUĞU ĠLLER III. KONTROL MUAYENESĠ SONUCU AYLIKLARIN KESĠLMESĠ VEYA YENĠDEN BAġLATILMASINA ĠLĠġKĠN TABLO IV. PEġĠN DEĞER TABLOLARI

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER. I. Bölüm MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE ŞARTLARI İÇİNDEKİLER I. Bölüm MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE ŞARTLARI I. MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN II. TEMEL KAVRAMLAR 1 MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE İŞLERİN TEHLİKE DERECELERİ 3 A. Meslek Hastalığı Kavramı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI... 19 II- RİSK KAVRAMI... 19 A- FİZYOLOJİK RİSKLER... 20 B- MESLEKİ RİSKLER... 20 C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER... 21 III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Okan Güray BÜLBÜL GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AKġAM GAZETESĠ YAZARI ĠġVERENĠN Ġġ KAZASINI BĠLDĠRĠM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA

SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU VE BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 10 11 Ekim / 17 18 Ekim 2015 ANKARA ĠletiĢim: 0312 988 12 60-0542 624 9040 Programın

Detaylı

Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK MERKEZĠ Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU BĠLĠRKĠġĠLĠK EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI 05 06 Aralık, 12 13 Aralık 2015 Mercure Otel Altunizade ĠSTANBUL ĠletiĢim: 0312 988

Detaylı

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR

6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR 6331 SAYILI KANUN SONRASI İŞ KAZALARININ BİLDİRİLECEĞİ SÜRELER VE BİLDİRİM YAPILACAK KURUMLAR Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nun (Resmi, 2012, 28339) yürürlüğe girmesi

Detaylı

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)

1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR) ĠÇĠNDEKĠLER 1. CENAZE ÖDENEĞĠ (ĠLK DEFA 2008/EKĠMDEN SONRA SĠGORTALI OLANLAR)...2 1.1.Genel Olarak...2 1.2.Cenaze ödeneği verilme Ģartları, baģvuru ve miktarının belirlenmesi...2 1.2.2. Kamu Görevlileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER İ Ş V E R E N REHBERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ

Detaylı

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM

GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM GENEL BAŞKAN SUNUŞ 3 ÖNSÖZ 5 BIRINCI BÖLÜM EMEKLILIKLE ILGILI TEMEL KAVRAMLAR 15 1. EMEKLİ KİME DENİR? 17 2. HAK SAHİBİ KİMLERDİR? 17 3. MALÛL SAYILMA NE DEMEKTİR? 17 4. VAZİFE MALÛLLÜĞÜ NEDİR? 18 5. UZUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012 /32

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012 /32 T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/1006 25/09/2012 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede DeğiĢiklik Yapılması GENELGE 2012 /32 Bilindiği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/19635 Karar No. 2013/11653 Tarihi: 28.05.2013 İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/21 RÜCÜ HAKKI HALEFİYET ÖZETİ: Sigortalı ya da hak sahibini tatmin eden kurumun

Detaylı

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. İŞ KAZASI ILO YA GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ, BİLİNMEYEN VE KONTROL ALTINA ALINAMAMIŞ OLAN ETRAFA ZARAR VEREBİLECEK NİTELİKTEKİ OLAYDIR. 1 WHO-DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖRE İŞ KAZASI ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞ,

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR. Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKİ SORUMLULUKLAR Doç.Dr. Saim OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İŞVERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI ULUSLARARASI KAYNAKLAR (SÖZLEŞME VS.) 1982 ANAYASASI TÜRK BORÇLAR

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMULARININ ÖLÜM DALINDAN BAĞLADIĞI DUL VE YETİM AYLIKLARININTAZMİNATTAN İNDİRİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI I- YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI (06.03.1978 gün 1/3 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19

İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/15860 Karar No. 2011/67 Tarihi: 17.01.2001 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 SGK/19 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN ARTMASI HALİNDE HER ZAMAN FARK

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat)

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) Çelik Ahmet Çelik İsmet Demirağ Programın Amacı: Bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KIRġEHĠR SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Rehberlik Hizmetleri Bizzat

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ :

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM SOSYAL SİGORTA KANUNU HÜKÜMLERİ : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Sosyal Sigortalar Kanununun ek ve son değişiklikleri Açıklamalar, ilgili yargıtay

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: Sıvacı, boyacı, yapı ustası ve şap ustası gibi şahısların yaptıkları işler, 193 sayılı

Detaylı

Anayasal düzende, çalıģma hayatımız da birçok kanunla düzenlenmiģtir. 506 sayılı Kanun da bunlardan birisidir.

Anayasal düzende, çalıģma hayatımız da birçok kanunla düzenlenmiģtir. 506 sayılı Kanun da bunlardan birisidir. 02 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27893 Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından: Esas Sayısı : 2008/76 Karar Sayısı : 2010/122 Karar Günü : 30.12.2010 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Bursa 5. ĠĢ Mahkemesi İTİRAZIN

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTALAR

KISA VADELİ SİGORTALAR KISA VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Kısa Vadeli Sigortalar (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu Modülleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Son zamanlarda gündemde olan önemli bir Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay ın

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI...

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... İçindekiler İçindekiler BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI... 1 Giriş... 1 Belediye Başkanlığı Ödeneği... 1 Huzur Hakkı... 4 Belediye Başkanlığında Geçen Süre... 6 Sosyal Hak Ve Yardımlar... 7 İzin Hakkı...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER

SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER Okan Güray BÜLBÜL GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ARAġTIRMA GÖREVLĠSĠ AKġAM GAZETESĠ YAZARI SOSYAL GÜVENLĠKTE GÜNCEL GELĠġMELER SOSYAL GÜVENLĠK

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E.2006/435 K.2007/7464 T.15.05.2007 YOLCU TAŞIMA. ZORUNLU KOLTUK SİGORTASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI Özet : Yolcunun ölümü halinde, bir can ve meblâğ sigortası türü olan

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

T.C. ĠZMĠR 12. Ġġ MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE. BĠLĠRKĠġĠ RAPORU

T.C. ĠZMĠR 12. Ġġ MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE. BĠLĠRKĠġĠ RAPORU T.C. ĠZMĠR 12. Ġġ MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE BĠLĠRKĠġĠ RAPORU Dosya No : 2014/164 Esas Dosya Teslim Tarihi : 22.11.2014 Rapor Tarihi : 03.02.2015 Davacı : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ANKARA Davalı

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

EMEKLĠLĠK AYLIĞI (KAMU GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN)...

EMEKLĠLĠK AYLIĞI (KAMU GÖREVLĠLERĠ ĠÇĠN)... ĠÇĠNDEKĠLER 1. YAġLILIK AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Aylığa hak kazanma koģulları...2 1.1.1. Genel koģullar (4(a) sigortalıları için)...2 1.1.2. Özel koģullar (4(a) sigortalıları

Detaylı

Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı?

Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı? Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı? Değerli okuyucularım, günümüzde ağır işlerde, özellikle, inşaat, liman, gemi, maden, taş ocağı, yol ve fabrikalardaki benzeri ağır işlerde çalıştırılan işçilerimizin

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Ölüm sigortasından yararlanma şartları...2 1.3. Ölüm aylığı başvurusu...2 1.4. Ölüm aylığının hesaplanması...3

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI

ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI ANKARA SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI MUHASEBE YARDIMCI ELEMANI YETĠġTĠRME KURSU MÜFREDAT PROGRAMI 1. DEFTER TUTMA SORUMLULUĞU 1.1. Defter Tutmanın Amaçları 1.2. Defter Tutacaklar 1.3. Defter

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ KAZALARINDA İŞVERENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? Özer DEMİRDİZEN * I- GİRİŞ İşverenin, işyerinde vuku bulan iş kazası olayını bildirim yükümlülüğü ve meydana gelen zarar

Detaylı

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI Av. Hale MANAV İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ VE HUKUKİ SONUÇLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE UYGULAMA KOŞULLARI

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER BİREYSEL İŞ HUKUKU İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI. İkinci Bölüm BİRİNCİ KISIM 1. İŞ KANUNUN KAPSAMI Birinci Bölüm viii İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞ HUKUKUNUN GENEL TANIMI İŞ HUKUKUNUN TANIMI, YERİ, TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI... 1 1. İŞ HUKUKUNUN TANIMI... 1 2. İŞ HUKUKUNUN YERİ... 3 3. İŞ HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ...

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR

İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ TABLOLAR VE FORMLAR KISALTMALAR VII IX XXV XXVII BİRİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI I. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 1 ı. ıanımı ı 2. Hak Kazanma Şartları 2 a)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ. Meslek Mensupları Buluşması T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2012 YILI REHBERLİK SEMİNERLERİ Meslek Mensupları Buluşması 2012 1 Yeni yüzüyle SGK SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı yerine tek çatı: SGK Beş ayrı uygulama kanunu yerine tek kanun:

Detaylı

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI BİLGİ NOTU 6552 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KAPSAMI: 2014 yılı Nisan ve önceki aylara iliģkin olup, 10.09.2014 ve öncesinde tahakkuk etmiģ olan borçlar kapsamdadır KAPSADIĞI

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası

Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Sosyal Güvenlik Hukuku İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası İş Kazası Kavramı: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX

ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX B İ R İ NCİ Cİ LT GİRİŞ... 3 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU KAVRAMI 1. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA HAYATI KAVRAMI... 7 2. ÇALIŞMA HUKUKUNUN SOSYAL POLİTİKA İLE İLİŞKİSİ...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDATEMEL KAVRAMLAR I. -GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI-1 A. -KAZA KAVRAMI VE UNSURLARI-1 1.

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDATEMEL KAVRAMLAR I. -GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI-1 A. -KAZA KAVRAMI VE UNSURLARI-1 1. BİRİNCİ BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDATEMEL KAVRAMLAR I. -GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI-1 A. -KAZA KAVRAMI VE UNSURLARI-1 1. -KAZA KAVRAMI-1 2. -KAZANIN UNSURLARI-2 a. -Kişiye Veya

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53. KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/53 KONU: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. 17 Nisan 2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazete de Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları İş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat davalarında bazı önemli hususlar ve usuli işlemlere değinmek yerinde olacaktır. Nitekim iş kazası davaları

Detaylı

"Kemal Gözler" - HukukTürk'te Ara. Skora Göre. 1. Döküman Boyutu : 17,7KB. Hukuk Bölümü, E. 2015/99, K. 2015/116, T

Kemal Gözler - HukukTürk'te Ara. Skora Göre. 1. Döküman Boyutu : 17,7KB. Hukuk Bölümü, E. 2015/99, K. 2015/116, T Page 1 of 7 Uludağ Üniversitesi Anasayfa Site Haritası HukukTürk HUKUK VERİ TABANI "Kemal Gözler" BİLGİ BANKASI ABONELİK DESTEK HAKKIMIZDA İpucu : Süzgeçleri kullanarak aramanızın kapsamını daraltabilirsiniz.

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25228 Karar No. 2013/4512 Tarihi: 12.03.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 RUCÜAN TAZMİNAT MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ

Detaylı

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULUNDA MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN DOLAYI UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Ölüm geliri ve ölüm aylığı, bağlandığı sigorta kolunun niteliğine göre ölen

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI»

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU UYARINCA «İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ TANIMI BİLDİRİLMESİ VE SORUŞTURULMASI» I 5510 sayılı Kanun İŞ KAZASININ TANIMI, BİLDİRİLMESİ VE

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ KISIM VERGĠ UYUġMAZLIĞI VE BU UYUġMAZLIKLARIN ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMLENMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ KISIM VERGĠ UYUġMAZLIĞI VE BU UYUġMAZLIKLARIN ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMLENMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM VERGĠ UYUġMAZLIĞI VE BU UYUġMAZLIKLARIN ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜMLENMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR I- UYUġMAZLIK KAVRAMI VE VERGĠ UYUġMAZLIĞI ĠLE VERGĠ UYUġMAZLIKLARININ ORTAYA

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 2004 YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI OKTAY TAN (MSc) Öğr. Gör UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş Kazası yükleyen: Khaine Yayınladığı Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA EVLİLİK BİRLİĞİ DEVAM EDERKEN EŞLERİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 01.03.2017 isin@eryigithukuk.com Eşlerden birinin sadakat

Detaylı