İLK DEFA VE SADECE MUHASEBE TÜRK TE SATILMAKTADIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLK DEFA VE SADECE MUHASEBE TÜRK TE SATILMAKTADIR"

Transkript

1 İLK DEFA VE SADECE MUHASEBE TÜRK TE SATILMAKTADIR YAZAR; İSA KARAKAŞ 17 yılı aşkın SSK ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (Sigorta) BAŞMÜFETTİŞİ, 30 u Aşkın Kitap Yazarı, Ulusal Gazete Yazarı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlikle İlgili STK Kurucusu ve Başkanı, En Saygın 30 dan Fazla Dergide 500 den Fazla Makale Yazarı, Bir Çok Üniversite ve Akademik Ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İlgili Bilimsel Tebliğ Sunucusu ve 1989 Yılından Beri Üniversite- Yüksek Lisans vee Doktora Özel Öğrenciliği Dahil Tüm Eğitimi yoğun Şekilde Çalışma ve Sosyal Güvenlikle Alanında Olan İŞ VE SOSYALGÜVENLİK UZMANI olan İsa KARAKAŞ ın Ustalık Dönemi eseri: (Yeni Borçlar Kanunu,TCK, SGK ve ĠĢ Mevzuatı uygulamaları açısından) Ġġ KAZASI&MESLEK HASTALIĞI ĠHTĠLAFLARI ve ÇÖZÜM YOLLARI Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-DanıĢtay ve Anayasa Kararları IĢığında Tüm yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları İş kazasından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları Meslek hastalıklarından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları Yeni Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan maddi-manevi tazminat davaları Türk Ceza Kanununa göre ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazası ve meslek hastalıklarında cezai yaptırım ve sorumluluk İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorumluluk İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatın vergi karşısındaki durumu İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma davaları İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK ya itiraz ve dava yolları İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK nın Açacağı Rücu Davaları İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma tazminatları İş kazası halinde Genel Sağlık Sigortası bağlamında sorumluluk ve rücu İş Kazası ve MH nın SGK ve ÇSGB Müdürlüklerine Bildirilmesinin usul ve esasları ile İş Kazası-Meslek Hastalıklarına ilişkin diğer hususlar..

2 ÖNSÖZ Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden istatistiksel olarak ilk sıralarda bulunan ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü hem işverenler hem çalışanlar açısından büyük öneme sahip bulunmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının; 1-SGK boyutuyla sosyal güvenlik mevzuatı, 2-İş Mevzuatı boyutu, 3-Borçlar Kanunu boyutu ile 4-Türk Ceza Kanunu boyutu, Bulunmaktadır. Bu bağlamda iş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının çözümü ancak bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile çözülmesi mümkündür. Zira iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda sadece kazalı işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler etkilenmemektedir. Aynı zamanda SGK nın rücu davaları,türk Ceza Kanununa göre açılan davalar, Borçlar Kanununa göre açılan maddi ve manevi tazminatlar ile çalışanın ölmesi halinde açılan destekten yoksun kalma tazminatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili birimlerince uygulanan idari para cezası ve diğer yaptırımlar ile birlikte bu maliyetlere maruz kalan işyerlerinin mali dengesini sarsılmaktadır. Diğer yandan SGK boyutuyla son 5 yılda sosyal güvenlik reformu bağlamında yürürlüğe giren mevzuat kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Aynı şekilde yeni Borçlar Kanunu uygulamasıyla iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan davalarda da değişiklikler sözkonusu olmaktadır. Belirtilen tüm mevzuattaki değişikler çevresinde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin uygulama ve ihtilaflar ilk defa bu eserde bir bütün olarak ele alınmaya gayret edilmiştir. Kitap, baştan sona kadar emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır. İş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin işlem ve uyuşmazlıklara ilişkin itiraz ve mahkeme yolları örnek dilekçe ve başvuru formlarına da yer verilerek ilgili kimselere rehberlik yapılmaya çalışılmıştır. Bu kitap; Belirtilen konularla ilgili 1989 yılından beri süren üniversite, yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği eğitimim,

3 Mevzuatı uygulayıcı olarak 17 yılı aşkın SSK ve SGK (Sigorta) Başmüfettişliği mesleki tecrübelerim, En saygın 30 aşkın dergide 500 den fazla makale, Üniversite ve diğer akademik ortamlarda sunulan bilimsel tebliğlerim Ulusal gazete yazarlığı ve Çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili olarak STK kurucusu ve başkanı olarak, Deneyimlerimi birlikte değerlendirilmesi isteği ile en önemlisi başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu bilincinden hareketle hiçbir maddi kaygı duymadan kaleme alınmıştır. Kitabın bütün okuyuculara yararlı olması temennisiyle Saygılarımla, İsa KARAKAŞ İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASININ KAPSAMI VE İŞ KAZASI SAYILAN HALLER I. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SĠGORTASI KAPSAMINDA BULUNAN SĠGORTALILAR A) (4/1-a) GRUBUNDA KISA VE UZUN VADELĠ SĠGORTA KOLLARI UYGULAMASI BAKIMINDAN (TAM) SĠGORTALI SAYILANLAR (SSK LILAR) B) (4/1-a) GRUBUNDA KISMEN SĠGORTALI KABUL EDĠLENLER (KISMEN SSK LILAR) C) (4/1-b) GRUBUNDA KISA VE UZUN VADELĠ SĠGORTA KOLLARI UYGULAMASI BAKIMINDAN SĠGORTALI SAYILANLAR(BAĞ-KUR LULAR) D) 5510 S. KANUNUN EK MADDE 5 KAPSAMINDA TARIM VEYA ORMAN Ġ ġlerġnde HĠZMET AKDĠYLE SÜREKSĠZ OLARAK ÇALIġANLAR E. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASALIĞI SĠGORTASI KAPSAMINDA BULUNANLARA ĠLĠġKĠN KONU ÖZETĠ II. KAZA VE Ġġ KAZASI KAVRAMLARI III. Ġġ KAZASININ TANIMI VE UNSURLARI IV. Ġġ KAZASI SAYILMA HAL VE DURUMLARI A. SĠGORTALININ ĠġYERINDE BULUNDUĞU SIRADA B. YÜRÜTÜLMEKTE OLAN Ġġ NEDENĠYLE 1. Yürütülmekte Olan ĠĢ Nedeniyle ĠĢ Kazasından Söz Etmek Ġçin Gerekli ġartlar 2. Konuya ĠliĢkin Yargı Kararları C. ĠġVEREN TARAFINDAN GÖREV ILE BAġKA BĠR YERE GÖNDERĠLMESĠ D. EMZĠREN KADIN SIGORTALININ ÇOCUĞUNA SÜT VERMEK ĠÇĠN AYRILAN ZAMANLARDA E. ĠġVERENCE SAĞLANAN TAġITLA IġIN YAPILDIĞI YERE GĠDĠġ VE GELĠġĠ SIRASINDA V. TRAFĠK KAZASI- Ġġ KAZASI ĠLĠġKĠSĠ A. TRAFĠK Ġġ KAZASI B. TRAFĠK Ġġ KAZASINA ĠLĠġKĠN ÖZET YARGI KARARLARI VI. KAÇAK ÇALIġTIRILANLARIN GEÇĠRMĠġ OLDUKLARI Ġġ KAZALARI VII. Ġġ KAZASI BILDIRIMI VE BILDIRIM SÜRESI A. Ġġ KAZASININ SGK YA BĠLDĠRĠLMESĠNĠN USÜL VE ESASLARI

4 1. SGK ya ĠĢ kazasının Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar 2. SGK ya ĠĢ kazasının Bildiriminde Kullanılacak Form Örneği 3. Bildirime ĠliĢkin Yargı Kararları B SAYILI Ġġ KANUNU AÇISINDAN Ġġ KAZASININ BĠLDĠRĠMĠ 1. ĠĢ Kazasını Bildirmenin Yasal Dayanağı 2. ĠĢ Kazasının Bildirileceği ÇSGB Bölge Müdürlükleri 3. ĠĢ Kanununa Göre ĠĢ Kazasını Bildirmemenin Yaptırımı VIII. Ġġ KAZASININ SGK YA GEÇ BILDIRILMESI VEYA BILDIRIMIN YANLIġ YAPILMASI 2.BÖLÜM MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI TESPİTİ VE BİLDİRİMİ I. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI II. MESLEK HASTALIĞININ TESPITI A) SGK TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLEN SAĞLIK HĠZMET SUNUCULARI TARAFINDAN USULÜNE UYGUN OLARAK DÜZENLENEN SAĞLIK KURULU RAPORU VE BU RAPORU DAYANAĞI VE DĠĞER TIBBĠ BELGELERĠ B) SGK TARAFINDAN GEREKLĠ GÖRÜLMESĠ HALLERĠNDE ĠġYERĠNDEKĠ ÇALIġMA ġartlarini VE BUNA BAĞLI TIBBĠ SONUÇLARINI ORTAYA KOYAN DENETĠM RAPORLARI VE GEREKLĠ DĠĞER BELGELERĠ III. MESLEK HASTALIĞININ BILDIRIMI VE BILDIRIM SÜRESI IV. MESLEK HASTALIĞININ GEÇ BĠLDĠRĠLMESĠ VEYA BĠLDĠRĠLMEMESĠ V. MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINDA ARIZA A. MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINDA ARIZA B. ARIZA ÇEġĠTLERĠ 1. BaĢ Arızaları (Nöroloji, NöroĢirurji, Psikiyatri) 2. Göz Hastalıkları Ve Görme Arızaları 3. Kulak Burun Boğaz Hastalık Ve Arızaları 4. Solunum Ve DolaĢım Sistemi Hastalıkları 5. Karın Hastalık Ve Arızaları 6. Hareket Sistemi (Kemik, Kas Eklem) Hastalık Ve Arızaları 7. Ġç Salgı Hastalıkları (Endokrin) 8. Metabolizma Hastalıkları 9. Hematolojik Ve Onkolojik Hastalıklar 10. Romatoloji 11. Damar Hastalıkları 12. Deri Hastalıkları Ve Arızaları 13. Diğer Arızalar 3. BÖLÜM MESLEK HASTALIKLARI LİSTESİ I. (A) GRUBU / KĠMYASAL MADDELERLE OLAN MESLEK HASTALIKLARI II. (B) GRUBU / MESLEKĠ DERĠ HASTALIKLARI III. (C) GRUBU PNÖMOKONYOZLAR VE DĠĞER MESLEKĠ SOLUNUM SĠSTEMĠ HASTALIKLARI IV. (D) GRUBU / MESLEKĠ BULAġICI HASTALIKLAR V. (E) GRUBU / FĠZĠK ETKENLERLE OLAN MESLEK HASTALIKLARI I. Ġġ KAZASININ SORUġTURULMASI II. III. A. SSK DÖNEMĠ B. SGK DÖNEMĠ 4.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ SORUŞTURULMASI Ġġ KAZALARINDA KUSUR ORANLARININ TESPITI MESLEK HASTALIKLARININ SORUġTURULMASI A. SSK DÖNEMĠ B. SGK DÖNEMĠ

5 IV. Ġġ MÜFETTĠġLERĠ TARAFINDAN YAPILAN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SORUġTURMALARI A. GENEL OLARAK Ġġ MÜFETTĠġLERĠNĠN DENETĠMLERĠ 1. ĠĢ TeftiĢinin Tarihçesi 2. Genel Olarak ĠĢ MüfettiĢlerinin Görev Ve Yetkileri B. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DENETĠMLERĠ 1. ĠĢ Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Yönünden Denetim Yapan ĠĢ MüfettiĢleri 2. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Yönünden Yapılan TeftiĢler a) Genel TeftiĢ b) Ġnceleme TeftiĢi c) Kontrol TeftiĢi 3. ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Yönünden Düzenlenen Raporlar a) Genel TeftiĢ Raporu b) Ġnceleme Raporu c) Kontrol Raporu Yılı Ġlk 6 Ayında ĠĢçi Sağlığı Ve ĠĢ Güvenliği Yönünden GerçekleĢtirilen Denetimler V. TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ SORUġTURULMASI ĠLE UYGULANAN YAPTIRIMLAR A. ÖLÜMLÜ Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA CEZAĠ YAPTIRIM B. YARALANMA ĠLE SONUÇLANAN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA CEZAĠ YAPTIRIM 5.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI I. GENEL OLARAK Ġġ KAZASI VE MAHALLERĠNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ġartlari A. SĠGORTALIYA GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠK SÜRESĠNCE GÜNLÜK GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠK ÖDENEĞĠNĠN VERĠLMESĠ B. SĠGORTALIYA SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ BAĞLANMASI, C. Ġġ KAZASI VE MH SONUCU ÖLEN SĠGORTALININ HAK SAHĠPLERĠNE GELĠR BAĞLANMASI Ç. GELĠR BAĞLANMIġ OLAN KIZ ÇOCUKLARINA EVLENME ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ D. Ġġ KAZASI VE MH SONUCU ÖLEN SĠGORTALI ĠÇĠN CENAZE ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ II. GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠK ÖDENEĞĠ A. GEREKLĠ ġartlar B. GEÇICI Iġ GÖREMEZLIK UYGULAMALARI 1. Ġstirahat Raporlarında Uygulanan Usul Ve Esaslar 2. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneğinin Sigortalılara Ödenme Usulü 3. Birden fazla sigortalılık statüsünün çakıģması 4. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması 5. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödeneğinin PTT Bank Aracılığı Ġle Ödenmesi a. Geçici iģ göremezlik ödeneği ödemeleri b. Listelerin gönderilmesi ve ödeme iģlemleri c. Organ nakillerinde donör sigortalıların geçici iģ göremezlik ödenekleri 6. ÇalıĢmazlık Belgesine ĠliĢkin Tebliğe Göre ĠĢ Göremezlik Programları Ve ÇalıĢılmadığına Dair Bildirim GiriĢi a. ĠĢ göremezlik belgesi ve çalıģabilir belgesi b. ÇalıĢılmadığına dair bildirim giriģi c. (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların iģ göremezlik programı 7. Geçici ĠĢ Göremezlik Ödenekleri Bakımından Dikkate Alınmayan Süreler III. SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠ A. SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠNĠN HESAPLANMASI 1. 4/1-(a) sigortalıları açısından 2. 4/1-(b) sigortalıları açısından B. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ

6 C. GELĠR ALT SINIRI Ç. GELĠRLERDE YAPILAN ARTIRIM VE ĠNDĠRĠMLER D. SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK DERECESĠ ĠTĠRAZLARIYLA ĠLGĠLĠ MAHKEME KARARLARI HAKKINDA YAPILAN ĠġLEMLER E. GELĠRĠN BAġLANGICI F. GELĠRĠN SERMAYEYE ÇEVRĠLMESĠ G. MADDĠ TAZMĠNATLARIN GELĠRLERDEN KESĠLMESĠ IV. ÖLÜM GELĠRĠ A. HAK SAHĠPLERĠNE ĠLĠġKĠN KOġULLAR 1. EĢe aylık bağlama Ģartları 2. Çocuklara aylık bağlama Ģartları a. Erkek çocuklar b. Kız çocuklar c. Malul çocuklar 3. Ana ve babaya aylık bağlama Ģartları B. ÖLÜM AYLIĞI BAġVURUSU C. ÖLÜM AYLIĞININ BAġLANGICI D. HAK SAHĠPLERĠNE PAYLAġTIRILMASI 1. EĢe Bağlanacak Aylığın Oranı 2. Çocuklara Bağlanan Aylıkların Oranı 3. Ana Ve Babaya Bağlanan Aylıkların Oranı E. ÖLÜM GELĠRĠNĠN HESAPLANMASI V. EVLENME ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ VI. CENAZE ÖDENEĞĠ VERĠLMESĠ VII. ĠġKAZASI HALĠNDE SAĞLIK YARDIMLARI A. SAĞLIK YARDIMLARININ KAPSAMI VE HAK KAZANMA B. SAĞLIK YARDIMLARINA ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 6. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİNDE İŞVEREN-SİGORTALI VE DİĞER KİŞİLERİN SGK YA KARŞI SORUMLULUKLARI I. Ġġ KAZASI HALĠNDE SGK UYGULAMALARINDA ĠġVEREN-SĠGORTALI VE DĠĞER KĠġĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜK ĠLE SORUMLULUKLARI A. Ġġ KAZASI HALĠNDE ĠġVERENĠN SORUMLULUĞU 1. ĠĢverenin Kastı veya Sigortalıların Sağlığını Koruma Ve ĠĢ Güvenliği Mevzuatına Aykırı Bir Hareketi Sonucu ĠĢ Kazasının Olması 2. Kaçınılmazlık Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 3. ĠĢ kazasının Yasal Sürede Bildirilmemesi Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 4. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk B. Ġġ KAZASI HALĠNDE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERĠN SORUMLULUĞU C. Ġġ KAZASI HALĠNDE SÜREKLĠ Ġġ GÖREMEZLĠK GELĠRĠNĠN BAĞLANMASI YÖNÜNDEN SĠGORTALILARIN SORUMLULUĞU II. Ġġ KAZASI HALĠNDE SGK UYGULAMASINDA PEġĠN SERMAYE DEĞERĠ TABLOLARI VE PEġĠN SERMAYE DEĞERĠNĠN HESABI A. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN KADIN SĠGORTALININ HAK SAHĠBĠ EġĠNE ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI B. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN SĠGORTALININ ANA YA DA BABASINA ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI C. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN SĠGORTALININ KIZ YA DA ERKEK ÇOCUKLARINA ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI Ç. Ġġ KAZASI GEÇĠRĠP, KAZA SONRASI HAYATTA KALAN KADIN SĠGORTALI ĠÇĠN GELĠR BAĞLANMASI D. Ġġ KAZASI SONUCU ÖLEN ERKEK SĠGORTALININ HAK SAHĠBĠ EġĠNE

7 ÖLÜM GELĠRĠ BAĞLANMASI E. Ġġ KAZASI GEÇĠRĠP, KAZA SONRASI HAYATTA KALAN ERKEK SĠGORTALI ĠÇĠN GELĠR BAĞLANMASI III. Ġġ KAZASI HALĠNDE SGK UYGULAMASINDA RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI IV. Ġġ KAZASI HALĠNDE GSS BAĞLAMINDA SORUMLULUK VE RÜCU A. ĠġVEREN AÇISINDAN B. ÜÇÜNCÜ KĠġĠLER AÇISINDAN V. SGK DENETĠM ELEMANLARINCA DÜZENLENEN RAPORLARINDA KUSUR ORANLARINA ĠLĠġKĠN BĠR TESPĠTĠN YAPILAMAMASI VEYA SGK DENETĠM ELEMANLARINCA DÜZENLENEN RAPORLAR ĠLE Ġġ MÜFETTĠġLERĠNCE DÜZENLENEN RAPORLAR ARASINDA FARKLILIK BULUNMASI DURUMUNDA YAPILAN ĠġLEMLER VI. SGK MESLEK HASTALIĞI UYGULAMALARINDA ĠġVEREN-SĠGORTALI VE DĠĞER KĠġĠLERĠN YÜKÜMLÜLÜK ĠLE SORUMLULUKLARI A. SGK UYGULAMALARINDA MESLEK HASTALIĞININ SORUġTURULMASI B. ĠġVERENCE MESLEK HASTALIĞININ GEÇ BĠLDĠRĠLMESĠ VEYA BĠLDĠRĠLMEMESĠ C. MESLEK HASTALIĞINDA ĠġVERENĠN SORUMLULUĞU 1. MH.nın ĠĢverenin Kastı veya Sigortalıların Sağlığını Koruma Ve ĠĢ Güvenliği Mevzuatına Aykırı Bir Hareketi Sonucu Olması 2. MH.nın Kaçınılmazlık Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 3. Meslek Hastalığının Yasal Sürede Bildirilmemesi Halinde ĠĢverenin Sorumluluğu 4. MH Halinde Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk D. MESLEK HASTALIĞINDA 3.KĠġĠLERĠN SORUMLULUĞU E. MESLEK HASTALIĞINDA SĠG GELĠRĠNĠN BAĞLANMASI YÖNÜNDEN SĠGORTALILARIN SORUMLULUĞU F. MH HALĠNDE SĠGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVĠ SÜRESĠNĠN UZAMASI GEÇĠCĠ Ġġ GÖREMEZLĠĞĠNĠN ARTMASINDA SĠGORTALININ SORUMLULUĞU VII. SGK UYGULAMASINDA MESLEK HASTALIĞI HALĠNDE RÜCU DAVALARINA ESAS TUTARIN HESABI 7. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA SGK NIN RÜCU DAVALARI I. Ġġ KAZASI HALĠNDE SIRF SĠGORTALILARIN KURUMA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE SGK NIN ÖDETTĠRME HAKKI A. Ġġ KAZASI HALĠNDE SIRF SĠGORTALILARIN SGK YA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKINA ĠLĠġKĠN YASAL DÜZENLEME B. Ġġ KAZASI HALĠNDE SIRF SĠGORTALILARIN SGK YA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKINA ĠLĠġKĠN YARGI KARARLARI 1. Ġlgili Anayasa Mahkemesi Kararı 2. Yargıtay Kararları II. Ġġ KAZASI HALĠNDE ĠġVERENĠN KASTI, ĠġÇĠLERĠN SAĞLIĞINI KORUMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT HÜKÜMLERĠNE AYKIRI HAREKETĠ VEYAHUT SUÇ SAYILABĠLĠR BĠR HAREKETĠ NEDENĠYLE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKI VE RÜCU DAVALARI A. YASAL DAYANAK B. YARGI KARARLARI 1. Anayasa Mahkemesi Kararı 2. Yargıtay Kararları a. Lastik Patlaması-Kaçınılmazlık b. Halefiyet Ġlkesi-Basit Rücu

8 III. IV. c. Kusur Oranları-Rücu d. Müteselsil Sorumluluk-Rücu e. Redi Miras Halinde Rücu Davaları f. Kaçınılmazlık-Uzman Bilir KiĢi Heyeti Gerekliliği g. Ağır Ceza Mahkemesi Kusur Oranları-Rücu ğ. Üçün KiĢilere Rücu h. Tasfiye Sürecindeki ġirkete Rücu ı. Elektrik Çarpmasında ĠĢveren Ve Elektrik Dağıtım ġirketine Rücu i. Asıl ĠĢveren-Alt ĠĢveren ĠliĢkisinde Rücu MESLEK HASTALIĞININ SIRF SĠGORTALILARIN KURUMA BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLUNMASI HALĠNDE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKI MESLEK HASTALIĞININ ĠġVERENĠN KASTI, ĠġÇĠLERĠN SAĞLIĞINI KORUMA VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MEVZUAT HÜKÜMLERĠNE AYKIRI HAREKETĠ VEYAHUT SUÇ SAYILABĠLĠR BĠR HAREKETĠ NEDENĠYLE KURUMUN ÖDETTĠRME HAKKI VE RÜCU DAVALARI A. YASAL DAYANAK B. YARGI KARARLARI Tarih ve 2009/ Esas Sayılı Yargıtay HGK Kararı 2. SGK nın Sigortalıya Bağladığı Ġlk PeĢin Sermaye Değerli Gelirden Fazlasını Ġsteme Hakkının Olup-Olmadığı 3. Kaçınılmazlık Halinde SGK nın ĠĢverene Rücu 4. Haksız Olarak ÖdenmemiĢ Olan Meslek Hastalığı Gelirlerinin Yasal Faizi Ġle Birlikte Ödenmesi Talebi 5. Kaçınılmaz Maluliyet Oranın Belirlenmesi 6. Meslek Hastalığında Kusur Oranlarının Belirlenmesi 8.BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT İHTİLAFLARI I. ĠġVERENĠN ĠġÇĠYĠ GÖZETME BORCUNDAN DOĞAN HUKUKĠ SORUMLULUĞU II. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDĠ TAZMĠNAT DAVASI A. MADDĠ TAZMĠNAT DAVASININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ B. Ġġ KAZASINDAN DOĞAN MADDĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. SGK Tarafından Bağlanan Gelirlerin Maddi Tazminattan Mahsubu 2. ĠĢ Kazaları Tazminat Davalarında Olay Tarihinden Ġtibaren Faize Hükmedilmesi 3. Trafik Kazası Ġle ĠĢverenlerin Eylemi Arasında Sebep-Sonuç Bağlantısının Bulunmaması Halinde Maddi- Manevi Tazminat Talebi 4. ĠĢ Kazasında %100 Oranında Üçüncü KiĢinin Kusurlu Bulunması Durumunda ĠĢverenin Tazminattan Sorumlu Tutulup-Tutulmayacağı 5. Tazminatın Hesabında Nazara Alınacak Ücretler 6. Vesayet Altındaki KiĢi Adına Vasinin ĠĢ Kazası Sonucu Maluliyetinden Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Davası Açılması 7. ĠĢ Kazasının Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Gelmesi Halinde Tazminat Talebi 8. Maddi Tazminat Talebinin Harca Tabi Olması 9. Ġmam Nikahlı EĢe Maddi-Manevi Tazminat 10. Maddi-Manevi Tazminat Davalarında Kusur Aidiyeti Ve Oranının Tespiti 11. Trafik ĠĢ Kazasıyla Ġlgili Yargıtay Hukuku Genel Kurulu Kararlarları 12. Davacıya Annenin Tazminat Ġstemine ĠliĢkin Yargıtay Hukuku Genel Kurulu Kararı 13. Sürekli ĠĢ Göremezlik Oranının Tespitine ĠliĢkin Davanın Tazminat Ġstemli Dava Ġle Bir arada Görülüp-Görülemeyeceği 14. Ġbranamenin Ġçeriği Ve Kapsamı Yönünden Davacının Tüm Maddi Tazminat Alacağını Aldığı Ve Bu Suretle Borçluyu Borcundan Kurtardığı Biçiminde Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği (HGK KARARI) C. MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI

9 III. IV. 1. Meslek Hastalığı Nedeniyle Meslekte Kazanma Gücü Kaybına Uğranılması Ġddiası Ġle Maddi Ve Manevi Tazminat Ġstemi 2. Tazminata Hükümedilebilmesi Ġçin OluĢan Hastalığın Yapılan Mesleki Faaliyetten Kaynaklanması 3. Meslek Hastalığının Belirlenmesinde Adli Tıp Kurulu Raporu Ġle Yüksek Sağlık Kurulu Raporları Arasında ÇeliĢki Bulunması 4. Artan Sürekli ĠĢ Göremezlik Halinde ZamanaĢımı (Yargıtay HGK Kararı) 5. Meslek Hastalığının Belirlenmesinde Ġzlenecek Prosedür 6. Meslek Hastalığına Ġtiraz ve Dava Yoluna BaĢvuruda Ġzlenecek Yöntem Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVĠ TAZMĠNAT DAVASI A. MANEVĠ TAZMĠNAT DAVASININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 1. Eski Borçlar (818 sayılı) Kanunu Dönemi 2. Yeni Borçlar (6098 sayılı) Kanun Dönemi B. Ġġ KAZASINDAN DOĞAN MANEVĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. ĠĢ Kazası Halinde Manevi Tazminata Hükmedilmesi ġartları 2. Maddi Ve Manevi Tazminatların Kurumca KarĢılanmayan Zararların Giderilmesine Yönelik Olduğu 3. EĢ Ve Çocukların Manevi Tazminat Taleplerinin ġartları 4. Manevi Tazminatın Saptanmasında Dikkate Alınacak Kriterler 5. Manevi Tazminat Davasında Aile Kavramı 6. ĠĢ Kazaları Sonucu Ġstenen Manevi Tazminat Davalarında Kurumda Bulunan Dosyadaki Bilgi Ve Belgelerinin Dikkate Alınması 7. Manevi Tazminatın Niteliği Ġtibarıyla Bölünemeyeceği 8. YaĢlılık Aylığı Bağlanan Kazalının Maddi-Manevi Tazminatlarının Belirlenmesi 9. ĠĢ Kazasının SGK Tarafından Kabul Edilmemesi Halinde Ġzlenecek Yöntem 10. ĠĢ Kazasının SGK ya BildirilmemiĢ olunması Halinde Tazminat Talebi 11. ĠĢ Göremezlik Ödeneklerinin Tazminata Etkisi C. MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MANEVĠ TAZMĠNAT ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. Meslek Hastalığının Tesbit Tarihinin, Giderek, Maluliyet Oranının Belirlenme Tarihi, Faiz Ġle Tazminatın Miktarını Doğrudan Etkilediği Durumlarda Manevi Tazminat 2. Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Tazminatın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulan KoĢullar 3. Kurumun Sıfır Maluliyet Belirlemesi Halinde Manevi Tazminat 4. Tazminatın Hesabına Esas Alınacak Ücret 5. Meslekte Kazanma Güç Kaybı Oranının Artması Nedeniyle Fark Maluliyet Ġçin Manevi Tazminat 6. ĠĢyerinden AyrılmadanUzun Süre Sonra MH Ġddiası Nedeniyle Manevi Tazminat 7. Ölüm Olayı ile MH Arasında Ġlliyet Bağı 8. Hastaneden Alınan Rapora Ġtirazda Yüksek Sağlık Kurulundan Rapor Alınması Zorunluluğu 9. Yargılamanın Devam Ettiği Esnada Sigortalının Ölümü Halinde Mirasçılarının Tazminat Davalarını Takibi 10. Meslek Hastalığı Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Talebi Ġle ĠĢçilik Alacaklarının Tefrik Edilmesi Gerektiği 11. Maluliyet Oranı Olmasa Dahi Üzüntü Ve Elem Duyulması Nedeniyle Manevi Tazminat Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNAT DAVASI A. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNATI DAVASININ HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ B. Ġġ KAZASINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNATI ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. Ölen Çocuğun Destek Olduğunun Kanıtlanması Gereği 2. Rücu Davasında Alınan Tavan Tazminatın Hak Sahiplerine

10 Ödenecek Tazminattan DüĢürülmesi 3. Ehliyeti Olmayan KiĢi Aleyhine Açılan Davada Dava Dilekçesi Ve Davetiyenin Davalının Yasal Temsilcisine Tebliğ Edilmesi Gerektiği 4. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Hak Sahipliği 5. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Saklı Tutulan Fazlaya ĠliĢkin Bölümü Ġçin Açılan Ek Dava 6. Tazminatının Hesabına ĠliĢkin Esaslar C. MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMĠNATI ĠHTĠLAFLARININ ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN YARGITAY KARARLARI 1. Ölen Çocuklarının Destek Olduklarını Kanıtlanamaması Halinde Destekten Yoksunluk Kalma Tazminatı 2. Olayın Kaçınılmazlık Sonucu Meydana Gelmesi 3. Sigortalının Ölümünün MH Sonucu Olduğunun Belirlenmesi 4. Mahkemece MH Raporuyla Ġlgili Yapılacak ĠĢlem 5. Ölen Sigortalının Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Tazminat Talebinin Yeniden Dava Konusu Yapılamayacağı 9. BÖLÜM ÖZELİKLİ BAZI İŞ KAZASI İHTİLAFLARINA İLİŞKİN YARGININ ÇÖZÜMLERİ I. KALP KRĠZĠ, ĠNTĠHAR VE DĠĞER ÖZELĠKLĠ OLAYLARIN Ġġ KAZASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI A. KALP KRĠZĠNĠN Ġġ KAZASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI 1. SGK Uygulamalarında Kalp Krizinin ĠĢ Kazası Sayılıp Sayılmayacağı 2. Yargı Açısından B. ĠNTĠHARIN Ġġ KAZASI SAYILIP SAYILMAYACAĞI 1. SGK Uygulamaları 2. Yargı Açısından C. SĠGORTALININ SERVĠS ARACINA BĠNMEK ÜZERE ĠġVERENCE BELĠRLENEN YERDE BEKLEDĠĞĠ SIRADA KAZAYA MARUZ KALMASI D. KAZANIN GÜNLÜK ÇALIġMA SAATĠ SONA ERDĠKTEN SONRA ĠġĠN GÖRÜLMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLMAYAN BĠR NEDENLE VUKU BULMASI E. SERVĠS ARACINDAN ĠNDĠKTEN SONRA YOLU KARġIDAN KARġIYA GEÇERKEN VUKU BULAN KAZA F. DIġTAN GELEN BĠR ETKENĠN OLMAMASI G. SĠGORTALININ ĠġVERENCE SAĞLANAN HUSUSĠ BĠR ARAÇLA TEK BAġINA GĠDERKEN KAZA GEÇĠRMESĠ H. KAZAYA ĠLĠġKĠN ġahġtlerden BAġKA HĠÇ BĠR BELGE VE DELĠLĠN BULUNMAMASI I. ĠġÇĠNĠN RANZADAN DÜġMESĠ SONUCU OLUġAN KAZA Ġ. ĠġVERENĠN KAZALI ĠġÇĠNĠN ÇALIġMADIĞINI ĠDDĠA ETMESĠ II. Ġġ KAZASININ KAÇINILMAZLIK SONUCU OLUġMASI VE SORUMLULUK III. IV. RÜCUAN TAZMĠNATA ĠLĠġKĠN ĠHTĠLAFLAR TAZMĠNAT DAVALARINDA ZAMANAġIMI A. RÜCU DAVALARINDA ZAMAN AġIMI B. MADDĠ VE MANEVĠ TAZMĠNAT DAVALARINDA ZAMANAġIMI V. KAÇAK ĠġÇĠ ÇALIġTIRMA ĠLE AYNI ZAMANDA ĠġVERENĠN SORUMLU BULUNMASI VI. (4/1-b) BAĞ-KUR SĠGORTALILARININ Ġġ KAZALARINA ĠLĠġKĠN KARARLAR VII. Ġġ KAZASINDA ASIL ĠġVEREN-ALT ĠġVEREN SORUMLULUĞU VE UYUġMAZLIKLAR VIII. Ġġ KAZASI RÜCU ALACAKLARINDA DEVĠR HALĠNDE SORUMLULUK IX S. YASA ĠLE GETĠRĠLEN SĠGORTALI VEYA HAK SAHĠPLERĠNĠN ĠġVERENDEN ĠSTEYEBĠLECEKLERĠ TUTARLARLA SINIRLI TAZMĠN HÜKMÜNÜN,

11 BU YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE GERÇEKLEġEN Ġġ KAZALARINDAN KAYNAKLI RÜCUAN TAZMĠNAT DAVALARINA UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI X. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE ĠġÇĠYE ÖDENEN TAZMĠNATIN VERGĠ KARġISINDAKĠ DURUMU A. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE ĠġÇĠYE ÖDENEN TAZMĠNATIN SAFĠ KURUM KAZANCININ TESPĠTĠNDE GĠDER OLARAK ĠNDĠRĠLĠP ĠNDĠRĠLEMEYECEĞĠ B. Ġġ KAZASI SONUCU ÖDENEN TAZMĠNATIN KURUM KAZANCININ TESPĠTĠNDE ĠNDĠRĠM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI XI. ÇALIġMANIN HĠZMET AKDĠ/ĠSTĠSNA AKDĠ NĠTELĠĞĠNĠN BELĠRLENEREK Ġġ KAZASINA HÜKMEDĠLMESĠ XII. Ġġ KAZASINDA ĠġVERENĠN KORUMA TEDBĠRĠ ALMA, ĠġÇĠNĠN TEDBĠRLERE UYMA ÖDEVLERĠ XIII. KAÇINILMAZLIK VE MEVZUAT UYARINCA HANGĠ ÖNLEMLERĠN ALINMASI GEREKTĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ XIV. TRAFĠK KAZASI SONUCU ZARARLANDIRICI SĠGORTA OLAYINA MARUZ KALAN SĠGORTALIYA YAPILAN Ġġ GÖREMEZLĠK ÖDEMESĠNĠN T.SĠGORTA VE REASÜRANS ġġrketler BĠRLĠĞĠ GARANTĠ FONU (GÜVENCE HESABI) NCA TAZMĠN EDĠLECEK ZARARLAR ARASINDA DEĞERLENDĠRĠLĠP DEĞERLENDĠRĠLEMEYECEĞĠ XV. ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI A. S.S.KANUNU NUN 10. VE 26. MADDELERĠNĠN ANAYASANIN 2. VE 11. MADDELERĠNE AYKIRILIĞI SAVIYLA ĠPTALĠ ĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN KARAR B. SOSYAL SĠGORTALAR KANUNUNUN 26. MADDESĠNĠN BAZI HÜKÜMLERĠNĠN ANAYASAYA AYKIRILIĞINA ĠLĠġKĠN KARAR C. SOSYAL SĠGORTALAR KANUNUNUN 26. MADDESĠNĠN 1. F.NIN ANAYASA YA AYKIRILIĞI D. SOSYAL SĠGORTALAR KANUNUNUN 110. MADDESĠNĠN, ANAYASA YA AYKIRILIĞI XVI. DANIġTAY KARARLARI A. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE MAHKEME KARARINA GÖRE ÖDENEN TAZMĠNATIN GĠDER YAZILMASI B. KAZA OLAYINDA KAMU HĠZMETĠNĠ EKSĠK YAPAN DAVALI ĠDARENĠN HĠZMET KUSURU C. Ġġ KAZASI NEDENĠYLE SAKAT KALAN ÇALIġANINA YARGI KARARI ĠLE ÖDENEN TAZMĠNATIN DAVALI GENEL MÜDÜRLÜĞE KUSURU ORANINDA RÜCUEN ÖDENMESĠ ĠSTEMĠYLE AÇILAN DAVANIN ĠDARĠ YARGI YERĠNDE ÇÖZÜMLENEMEYECEĞĠ D. Ġġ KAZASININ ĠDARĠ YARGIDA ĠġLEM GÖREMEYECEĞĠ E. KAMU ĠDARESĠNDE ÇALIġAN ĠġÇĠNĠN SAKAT KALMASI HALĠNDE ĠDARENĠN ZARARINI TAZMĠNĠ F. Ġġ KAZASI TEHLĠKE-SINIF VE DERECESĠNĠN BELĠRLENMESĠ G. BĠR ĠġYERĠNDE 3 TAKVĠM YILI ĠÇĠNDE MEYDANA GELEN Ġġ K. VE M.H.LARI SAYISINA GÖRE, ĠġYERĠNĠN Ġġ K. VE M. HASTALIKLARI PRĠMĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE ESAS ALINACAK TEHLĠKE SINIFININ ÜST DERECE OLARAK SAPTANABĠLECEĞĠ 10. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI İHTİLAFLARINDA SGK YA İTİRAZ VE MAHKEME YOLLARI I. Ġġ KAZASI VE MH NIN ĠġVERENCE BĠLDĠRĠLMEMĠġ OLMASI HALĠNDE ĠġÇĠNĠN YAPACAĞI BAġVURU A. DĠLEKÇE ĠLE SGK YA BAġVURU B. DĠLEKÇE ÖRNEKLERĠ 1. Sigortalı Örnek BaĢvuru Dilekçesi 2. Ölen iģçi yakınları için Örnek BaĢvuru Dilekçe Örneği 3. Bölge ÇalıĢma Müdürlüğüne ĠĢçi Örnek BaĢvuru Dilekçesi

12 II. III. IV. 4. BaĢvurunun Yapılacağı SGK Üniteleri SGK NIN Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĠġLEMLERĠNE ĠTĠRAZ Ġġ KAZASI VE MH HALĠNDE DÜZENLENEN SAĞLIK RAPORLARI ĠLE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORNALARINA ĠLĠġKĠN SGK KARARLARINA KARġI SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNA ĠTĠRAZ A. SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNCA Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINA ĠLĠġKĠN BAKILAN ĠTĠRAZ KONULARI B. SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN YASAL DAYANAĞI C. KURULUN YAPISI D. SOSYAL SĠGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREVLERĠ E. KURULUN BĠLĠRKĠġĠLĠK GÖREVĠ F. KURULUN ÇALIġMA USUL VE ESASLARI Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALĠNDE BAġVURULACAK MAHKEME A. Ġġ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI ĠHTĠLAFLARINDA GÖREVLĠ MAHKEME B. DAVA AÇILACAK YETKĠLĠ MAHKEME 1. Dava Dilekçesi Örnekleri 2. Davalının Ġkametgâhı Ya da ĠĢin Yapıldığı Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu Kuralının Kamu Düzenine Ait Bir Yetki Kuralı Olduğu 3. ĠĢ Kazası Tespiti Davası (YurtdıĢındaki ĠĢ Kazası) C. Ġġ MAHKEMELERĠNĠN ĠġLEYĠġĠ D. ĠSTĠNAF YOLUNA BAġVURMA E. TEMYĠZ YOLUNA BAġVURMA 1. Derdestlik Ġtirazı-Temyiz Süresi 2. ĠĢ Yargılamasında Temyiz Süresi 3. ĠĢ Kazası Tespiti Davası (YurtdıĢındaki ĠĢ Kazası) F. Ġġ MAHKEMELERĠNDE AÇIKLIK BULUNMAYAN HUSUSLARDA ESAS ALINACAK KANUN HÜKÜMLERĠ 11. BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN DİĞER BİLGİ-BELGE VE FORM ÖRNEKLERİ I. Ġġ KAZASI-MESLEK HASTALIKLARI (KISA VADELĠ -SĠGORTA KOLLARI) PRĠM TARĠFESĠ II. SGK SAĞLIK KURULLARININ BULUNDUĞU ĠLLER III. KONTROL MUAYENESĠ SONUCU AYLIKLARIN KESĠLMESĠ VEYA YENĠDEN BAġLATILMASINA ĠLĠġKĠN TABLO IV. PEġĠN DEĞER TABLOLARI

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

İŞ KAZASI. İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.

İŞ KAZASI. İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. İŞ KAZASI 1. İş Kazası; Bir olayın Sosyal Güvenlik Mevzuatı açısından iş kazası olmasının sonuçları ile Bireysel İş Hukuku anlamında iş kazası olmasının sonuçları da farklıdır. Sosyal Sigorta Mevzuatı

Detaylı

G E N E L G E 2011/50

G E N E L G E 2011/50 G E N E L G E 2011/50 İÇİNDEKİLER A- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İŞLEMLERİ... 3 1. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI... 3 1.1. İş Kazası... 3 2. MESLEK HASTALIĞI... 8 2.1. Kapsam ve Tanımı... 8 2. 2. Meslek

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37

I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37 I. BÖLÜM... 35 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ... 35 A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 36 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI... 37 1. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ ÇERÇEVESİ... 37 1.1. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞININ

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL

SSGSSK NUN BAZI ÖZELL SSGSSK NUN BAZI ÖZELLİKLERİ SSGSSK nda emeklilik ve genel sağlık sigortası sistemleri ile işverenlerin işyerlerine ve primlere ilişkin yükümlülükleri, sorumlulukları, sigortalıları, işverenleri, üçüncü

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 İÇİNDEKİLER... 9 1. BÖLÜM İŞ KANUNUNUN KAPSAMINDA BULUNAN ÇALIŞANLAR VE İŞYERLERİ İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ VE GENEL ÖZELİKLERİ... 39 A. TÜRKİYE'DE İŞ KANUNUNUN GELİŞİM SEYRİ...

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2

ĠÇĠNDEKĠLER. 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖLÜM AYLIĞI (HĠZMET AKDĠ ĠLE VE BAĞIMSIZ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)...2 1.1. Genel olarak...2 1.2. Ölüm sigortasından yararlanma şartları...2 1.3. Ölüm aylığı başvurusu...2 1.4. Ölüm aylığının hesaplanması...3

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN

T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN T.C.ZĠRAAT BANKASI Aġ. VE T.HALK BANKASI A.ġ. MENSUPLARI EMEKLĠ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI 15.03.2008 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA KABUL EDĠLEN VAKIF SENEDĠ KURULUġ, ADI, MERKEZĠ MADDE 1 Anadolu Bankası

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen

6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER Y.M.M. Adem ELĠKARA S.M.M.M. Doğan ġen VERGĠ ALACAKLARININ YENĠDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Tahsis Mevzuatına İlişkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları 1. Sigortalılık süresi....2 1.1. Sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörler...2 1.1.1. İşe giriş tarihi

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2011/50

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2011/50 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X 1093 25-379 13/06/2011 Konu : Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları G E N E L G E 2011/50 Başkanlık

Detaylı

TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU

TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU TÜRKĠYE DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN HUKUKĠ BOYUTU Mahmut EkĢioğlu 1, Ali İşeri 2, Mehmet Gökhan Alper Yalçın 2 1 Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 34342 İstanbul mahmut.eksioglu@boun.edu.tr

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SUNUŞ Gelişmiş ülkelerin bile, bir süredir, sistemle sağlanan yardımları azaltarak ve bu yardımlara ulaşmanın koşullarını ağırlaştırarak aşmaya çalıştıkları sosyal güvenlik

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri

Detaylı

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları

İŞ HUKUKU Amaç Öğrenim hedefleri Alt başlıkları İŞ HUKUKU Amaç İş hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve örnek vakalarla pekiştirmek. Öğrenim hedefleri İSG ile ilgili ulusal mevzuat,

Detaylı

Reform Kime Ne Getirecekti? Sosyal Güvenlik Reformu ve 6111 ile getirilen bazı değişiklikler

Reform Kime Ne Getirecekti? Sosyal Güvenlik Reformu ve 6111 ile getirilen bazı değişiklikler 2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013. Sosyal Güvenlik Reformu Sosyal Güvenlikte Yeni Bir Dönem halen devam ediyor. Ali TEZEL Sosyal Güvenlik Müşaviri Gazeteci-Yazar 0212 292 98 90 bilgi@alitezel.com

Detaylı

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ

ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İş ve Sosyal Güvenlik Bülteni Yıl 1, Sayı 5 ÇALIŞMA REHBERİ AYLIK BÜLTENİ İstanbul Cad. No:102/2 Bakırköy İSTANBUL www.calismarehberi.com iletisim@calismarehberi.com 0212 211 10 11 BaĢlarken Editörün Notu

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM-01 ARALIK 2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM-01 ARALIK 2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 KASIM-01 ARALIK 2013 MALATYA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : GRUP DESTEK : TAZMİNAT HUKUKU : Süleyman KUL Yargıtay Üyesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı G E N E L G E 2009/114 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/ 791 11/9/2009 Konu : Tahsis İşlemlerinde Tereddütlü Konular. G E N E L G E 2009/114 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmaya başlanmasından

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964 1/8/1964. Sayı : 11766 11779 * *

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU. Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964 1/8/1964. Sayı : 11766 11779 * * (1) (2) (4)(5) SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964 1/8/1964 Sayı : 11766 11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-11/26 Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri G E N E L G E 2014/ 20 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı