Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi. Abstract

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi. Abstract"

Transkript

1 Neslihan Kansu Yetkiner Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi Abstract " An Analysis of a Campaign Text within the Context of a Translator's Decisions and Responsibilities". The primary aim of this study is to analyze Tercümana Zeval Olmaz campaign text with regard to linguistic and metalinguistic functions of discourse through Critical Discourse Analysis approach. The text is analyzed in the context of translator s responsibility, decisions, world view and political stance, concerning macro and micro structures. While translator s position and ideological stance are studied in macro structure perspective, micro structure perspective covers analyses on themes, lexicalization, syntax, modality, figures of speech, participant roles and tone of discourse. Analyses have revealed that selective lexical choices implant desirable maps in the mind of the reader and that language use is parallel with participants roles. Özet Bu çalışmanın ana amacı, Tercümana Zeval Olmaz kampanyası metnini Eleştirel Söylem Çözümlemesi ışığında söylem düzeninin yarattığı dil ve dil ötesi aktarımlar açısından incelenmektedir. Metin, çevirmen sorumluluğu, çevirmenin kararları, dünya görüşü ve duruşu gibi hassas kavramlar bağlamında büyük ölçekli ve küçük ölçekli yapılara ilişkin olarak incelenmiştir. Büyük ölçekli yapılar olarak çağdaş çeviri kuramında çevirmenin konumu ve ideolojik tutumu ele alınırken, küçük ölçekli yapılar bağlamında izlek, sözcük seçimleri, söz dizimi, kiplik, söz sanatları, rol kurgusu ve söylem tonu incelenmiştir. Kampanya metni çözümlemesi, amaçlı seçilen sözcüklerle okuyucunun zihninde istendik anlam haritaları oluşturulmakta ve biçilen rollere koşut dil yapıları kullanılmakta olduğunu ortaya koymaktadır. Key words: Critical Discourse Analysis, Translator s role, Translator s decisions, ideological stance, Discourse and linguistic structures. Anahtar Sözcükler: Eleştirel Söylem Çözümlemesi, Çevirmenin rolü, Çevirmen kararları, İdeolojik duruş, söylem ve dilbilimsel yapılar. Yrd. Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Böl. 1

2 1. Giriş Söylem çözümlemesinin çalışma yöntemlerinden biri olan Eleştirel Söylem Çözümlemesi (ESÇ) örtük ya da açık açık güç ilişkilerini ve politik çıkarlara dayalı bir dil kullanımını ve buna bağlı anlamları oluşturma amacıyla kullanılan günlük söylem düzenini inceler. Eleştirel dilbilim olarak da adlandırılan ESÇ, sosyal bir bağıntı çerçevesinde doğal kullanım durumundaki dil davranışlarını incelemek üzere eleştirel bir bakış açısına sahip disiplinlerarası bir yaklaşımdır (bakınız Wodak, 1989). ESÇ, sosyal ve bilişsel yapıların üretiminde belirli örtük yapılanmaların kullanımı ve oluşturulmasına ilişkin sorular sorar. Küçük ölçekli yapılar bağlamında dil kullanımı ve metin üzerinde dururken, büyük ölçekli yapılar bağlamında sosyal gerçekleri temel alır. Bu uygulamalar göz önüne alınırken ESÇ nin göz önüne aldığı ilişkiler dizini van Dijk (2001:354) tarafından şu şekilde ifade edilir: 1) Üyeler gruplar : Dil kullanıcıları çeşitli sosyal grup, örgüt ve kurumların üyeleri olarak söylem düzenine dahil olurlar ve buna karşıt bir şekilde gruplar üyeleri tarafından harekete geçirilir. 2) Eylemler süreci: O halde bireylerin sosyal eylemleri, yasama, haber yapma ya da ırkçılık söylemi oluşturma gibi sosyal süreçlerin ve grup eylemlerinin birer parçasıdır. 3) Bağlam sosyal yapı Söylem dayanaklı etkileşim durumları sosyal yapının bir parçası ya da yapı taşıdır. Örneğin bir basın toplantısı örgütlerin ve medya kurumlarının bir uygulaması olabilir.yani yerel ve daha küresel olan bağlamlar birbirleriyle sıkıca ilişkilidir ve bu uygulama söyleme sınırlamalar getirir. 4) Kişisel ve sosyal bilinç: Toplumsal aktörler olarak dil kullanıcıları hem kişisel hem de sosyal bilinç sahibidirler. Bunlar, grup üyeleriyle paylaşılan şeyler ve bir bütün olarak kültürün yanısıra kişisel anılar, bilgi ve düşüncelerdir. Her iki tipteki bilinç de bireylerin söylem ve etkileşimini etkilerken, paylaşılan sosyal sunumlar bir grubun ortak eylemlerine yön verir. Bir çeviri edimi sırasında ya da öncesinde bir çevirmenin büyük ölçekli strateji ve içinde bulunduğu sosyo politik ortam konusundaki farkındalığı özgün metin yazarının belirli sözcük ve sözdizim kalıplarının neden tercih ettiği ve kendisinin de erek metni oluştururken hangi seçimleri tercih edeceği konusunda çevirmene ışık tutar. Büyük ölçekli izlekler ve stratejiler, bir yazarın/konuşmacının gerçeğe ilişkin deneyimleri yoluyla içselleştirdiği sosyal, kültürel ve politik değerleri yansıtır (Büyükkantarcıoğlu 2003:7). Bu bilişsel ve kavramsal kodlamanın dilbilimsel olarak sunumu küçük ölçekli 2

3 yapılar olarak sözcüksel, sözdizimsel ve anlambilimsel süreçlerin izlek, rol dağılımları ve kimlik sunumlarına metin üzerinde yansır. Geçtiğimiz günlerde Türklüğü, cumhuriyeti ve devleti aşağılama konulu TCK nin 301. maddesi, aralarında Elif Şafak, Orhan Pamuk ve Noam Chomsky gibi yazarların mahkemeye verilmesine yol açarken, Basın Yasası nın 2. maddesine istinaden de söz konusu yazarların çevirmenleri de, suç unsuru taşıyan metinleri Türkçe ye kazandırdıkları için yargı sürecine dahil edildiler. Bu uygulamaya bir tepki olarak, Birleşik Konferans Tercümanları Derneği, ÇEVBİR (Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği), Çeviri Derneği, EDİSAM (Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği), Türkiye PEN, YAY BİR (Yayıncılar Meslek Birliği), Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası gibi kurumların da desteğiyle Tercümana Zeval Olmaz başlıklı bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyaya ön ayak olan Çevbir, 30 Eylül Dünya Çevirmenler Günü münasebetiyle bir basın toplantısı yaparak bu konuya dikkatleri çekti. Bu çalışmada, demokratik ve aydın yaşam biçiminin bir gereği olan düşünce özgürlüğünün yazılı ve sözlü bir biçimde dile getirilmesine taraf olduğumuz öngörüsüyle, satır aralarına sıkıştırılan ve çeviri ve çevirmenlik olgusuna yönelik geleneksel, basmakalıp ve yapılan işi basite indirgeyici bir söylemle, çevirmen sorumluluğu, çevirmenin sınırları, dünya görüşü ve duruşu gibi hassas kavramların örtük olarak manipüle edildiği Tercümana Zeval Olmaz kampanyası incelenecektir. Temel vurgu, ESÇ, yöntemiyle, bir kampanyanın satır aralarında tanımlanan çevirmenin görevi, sorumluluğu, çevirmenlik sınırları kavramlarına bakış açısının dilbilimsel öğelerle nasıl desteklendiği ve bunun metni oluşturulan söylem düzeninin yarattığı metin ötesi aktarımlar açısından nasıl sağlandığı üzerine olacaktır. 3

4 2. Veri Tabanı Bu çalışmada TCK nın 301. maddesine göre Türklüğü, cumhuriyeti ve devleti aşağılamak iddiasıyla yargılanan yazarların çevirmenlerinin de Basın Yasası nın 2. maddesi uyarınca, suç unsuru taşıyan metinleri Türkçe ye kazandırdıkları için yargı sürecinin başlatılmasına dikkati çeken Tercümana Zeval Olmaz başlıklı kampanya metni yarattığı dilsel ve dil ötesi aktarımlar açısından incelenmektedir. 3. Araştırma Yöntem Veri tabanını oluşturan metin, ESÇ yöntemi kullanılarak söylem düzenini oluşturan büyük ölçekli ve küçük ölçekli yapılar temelinde incelenmektedir. Büyük ölçekli yapılar bağlamında çevirmenin konumu, ideolojik tutumu ve sınırları çağdaş çeviri kuramı ışığında ele alınırken, küçük ölçekli yapılar temelinde kampanya metni izlek, Sözcükleştirme stratejileri, sözdizimi, söz sanatları, roller ve söylem tonu açısından ele alınmaktadır. 4. Çözümlemeler 4.1. Büyük Ölçekli Yapılar: Günümüz Çeviri Çalışmalarında Çevirmene Genel bir Bakış Çevirmenin Konumu Çeviri çalışmalarında çeviri tanımı temel olarak yapı ve kılıcı (agent) öğesi üzerine yoğunlaşan iki kutuplaşmada kendini gösterir. Bir başka deyişle, çeviri ya çevirmenin mekanik bir süreç içerisinde bir dil düzgüsünün kurallarını başka bir dil düzgüsüne aktardığı, kişisel tercihlerden uzak bir süreç olarak, ya da kılıcının özerk seçimlerle özgürce ve dilediğince davrandığı bir yeniden yazma yeniden yaratı süreci olarak tanımlanır. Günümüzde dilin inorganik yapısından uzaklaşarak bireysel deneyim, öznel gerçeklik, kılıcı rolü, özgür irade ve dil kullanıcısının bireyselliğine işaret eden daha birçok sosyal bilim kavramı dil çalışmalarına da yansımıştır. Sosyal bir eylem olarak, 4

5 çeviride kılıcı rolünün perçinlendiği bu yaklaşımda çevirmenler saydam bir metin sürecine mahkum edilmemekte, ilgi alanları, yönelimleri, sınırlamaları, kaynak erişimleriyle kültürel ve yaşayan bir grup olarak çeviri çalışmalarında yer almaktadır (Sela Sheffy 2005). Bir başka deyişle, şimdiye dek yapılan çalışmalarda çeviri öncesi ve çeviri sırasındaki süreçler, normlar ve tercihler dilbilimsel sınırlamalar temelinde ele alınırken, günümüz çalışmaları çevirmenin öznel tercihleri ve onu bir normlar ve seçimler sürecine iten sosyal kültürel ve bireysel nedenler bir bütünlük içinde ortaya konmaktadır. Simeoni nin (1998) Target dergisinde yayınlanan ilk makalesiyle açılan bu tartışma dosyasında yakın zamanda yapılan çeşitli çalışmalar (Simeoni 1998, Gouanvic 2001, Inghilleri 2003 ve Sela Sheffy 2005) çevirmenin kabuğunu kırarak onu gün yüzüne çıkarmış, bulunduğu steril ortamdan sıyırıp sosyal çevre, nesnel ve öznel tarih gibi kavramlarla yüzleştirmiştir. Sela Sheffy (2005) belirli bir gruba veya sosyal sınıfa bağlı olmaya dayalı olarak nesnel olasılıklar ile öznel beklentilerin kesişme noktasında bir yanda bireyin insiyatifi dışında gelişen nesnel tarihin diğer yanda bundan etkilenerek ortaya çıkan öznel tarihin bir uygulaması olarak tanımlayabileceğimiz (Bourdieu 1977, 1993) habitus (İçselleştirilmiş eğilimler) kavramının çeviride bilişsel ve toplumsal insan eylemini birleştirmeye olanak vermesine dikkati çeker. O halde, artık çeviri sürecini kendi özerk kararlarını alarak hareket eden özne/kılıcının yanısıra nesnellik ve öznellik arasına sıkışan sosyal yapı içinde devinimsel, sosyal davranış ve eyleme yön veren bir oluşum olarak kabul etmek gerekir. Çevirmenin de sesi vardır, sesi çıkmaktadır. Çeviri süreci ruhsuz, mekanik ve toplumsal, kültürel ve politik devinimden uzak olarak yaşanan bir süreç değildir. Bourdieu nun habitus kavramından yola çıkarak Eelen (2001:23) sosyal dünya içerisinde bireyler olarak bizlerin kabul ya da reddettiği bir dizi inanç ve değer sisteminin yer aldığı ortak bir dünyadan söz eder. Bir yanda her bireyin dahil olduğu ortak bir dünya, diğer yanda bulunduğu özgün 5

6 konum itibarıyla bu ortak dünyaya ilişkin deneyim elde eden ve özgün bir bireysel tarih söz konusudur. Bireyler arasındaki böylesi bir ilişki anlayışı bireylerin dil kullanımları ve dilsel seçimlerini etkileyen toplumu bir bütün olarak görme fikrinden önemli ölçüde uzaklaştırarak, bireylerin dilsel tercihlerini kendi insiyatiflerinde yaptığı daha yerel bir çözümleme anlayışına götürür. Konuyu çeviri ve çevirmenlik anlayışına bağlarsak, çevirmenlerin kimlikleri tek başına ne kendi doğalarına ne de içinde yaşanan toplumsal yapıya bağlıdır. Çevirmen ve çeviri edimi, sosyal yapılanım öğeleri ve sosyo politik ve kültürel tercihlerin ortaya çıkardığı bir dizi sosyal etkileşimle oluşur. Dil kullanıcıları, yazarlar, çevirmenler baskın yapıya ve ideolojilere kimi zaman karşı çıkan kimi zaman da bunlara uyum gösteren bir refleksle hareket ederler. Çevirmen de sosyo ekonomik, politik ve kültürel ortamları değiştikçe içinde yeni anlamlar barındıran yeni kimliklere bürünecek ve yeni kimlik sunumları gösterecektir Çevirmenin İdeolojik Tutumu Hiç şüphe yok ki çeviri de dahil olmak üzere her dil kullanımı ya da iletişim çabası politik bir amaç içerir. Çevirmenlerin bir iletiyi diğer bir dile aktarmada öncü saflar olarak bir ilk okuyucu olduğu, bir iletiyi diğer bir dile aktarma kararı, aktarım niteliği, aktarım niceliği ve aktarım içeriği konusunda insiyatif sahibi gerçeği göz önüne alınırsa, çevirinin politik ve ideolojik istismara ne kadar açık olduğu görülebilir. Schäffner (2003:23) kaynak metnin seçimi ve bu yeni metnin sunuluş biçimi sosyal kılıcıların çıkarları, amaçları ve hedefleriyle belirlenir diyerek çevirinin ideolojik yönünü ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Alvarez ve Vidal a göre (1996:5) her çevirmenin neyi ekleyeceği, neyi bırakacağı, hangi sözcükleri seçeceği ve bunları nasıl yerleştireceği gibi konularda bir çevirmenin seçimlerinin ardından onu çevreleyen tarihi ve sosyopolitik muhiti bir başka deyişle kendi kültür ve ideolojisini ortaya koyan istemli bir hareket vardır. O halde çeviri sadece basit bir aktarım değildir. Çevirmen tercihlerini 6

7 yansıtan, çevirmenin kendi kültür ve ideolojisinden etkilendiği ve bunu ister istemez ekleme, çıkarma ve müdahale etme şeklinde metne yansıttığı aktif bir süreçtir. Tymoczko (2003:183) çevirmenin ideolojik yansımalarını ele alırken bir çevirinin ideolojisi sadece çevrilen metinde değil, çevirmenin sesi ve duruşunda ve bunu alımlayan dinleyici/okur üzerindedir diyerek çeviri metnin ya da çevrilecek metnin hem etik bir kılıcı olarak çevirmen üzerindeki hem de erek okur üzerindeki ideolojik etkisini dile getirir. 5. Çözümlemeler 5.1. Küçük Ölçekli Yapı: Tercümana Zeval Olmaz Kampanyası Metni TERCÜMANA ZEVAL OLMAZ Bir çevirmenin, sırf işini yaptığı yani bir kitap ya da bir konuşma çevirdiği için hapse atılmasını doğru bulmak, mantıklı bulmak mümkün mü? Ne yazık ki ülkemizde bu mümkün: Bir yandan ifade özgürlüğünün sınırlarının daha da genişletilmesi öngörülürken, genel olarak düşüncenin suç sayılmasının yanlışlığı tartışılırken, üç çevirmen ve iki editör, sırf kitap çevirip yayına hazırladıkları için hapis cezası istemiyle yargılanmaktalar. Çünkü Basın Yasası, eğer yazarı yurtdışındaysa, kitabın içeriğinden "eser sahibi" sıfatıyla çevirmeni sorumlu tutmakta ve cezai sorumluluk yüklemektedir. Oysa çevirmen, çevirmekle yükümlü olduğu iletiyi (metni, konuşmayı) bir dilden diğerine, taşıyıcısı olduğu her dilin ve kültürün özelliklerine uygun şekilde, sadık, eksiksiz ve tarafsız olarak aktarmakla yükümlüdür. Sorumluluğu bundan ibarettir: Çevirmen kendine ait bir düşünceyi dile getirmez, meslek etiği gereği, yazarın ya da konuşan kişinin söylediklerine bağlı kalmak zorundadır. Dolayısıyla çevirmen, bir dilden diğerine aktardığı iletinin siyasi, felsefi, hukuki, vb. içeriğinden asla sorumlu tutulamaz. Öyle olmasa, mahkemede suçunu itiraf eden bir katil zanlısının sözlerini aktaran çevirmenin de, katil zanlısıyla birlikte cinayet suçundan hapse atılması gerekmez miydi? Kaldı ki çevirmen, değil içeriğine katılmak, aslında içerdiği görüşlere tümüyle karşı olduğu bir iletiyi bile çevirirken, kendi siyasi, felsefi düşüncelerini kenara bırakıp, o iletiyi aynı mesleki titizlikle, aslına sadık olarak çevirmekle görevlidir. İşi budur. Her şey bir tarafa, kendisinden çevirmesi istenilen metnin suç içerip içermediğini çevirmen nereden bilecektir? Suç unsuru taşıyabileceğini düşündüğü bölümleri kendiliğinden sansür mü edecektir? Oysa savcı ve yargıçlar bile, çevirisi yapılıp Türkçeleştirilmediği sürece bir metnin suç unsuru içerip içermediğine hukuken karar veremezler. Dolayısıyla çeviri yapmış olmayı suç saymak, hukuk mantığına da tamamen aykırıdır. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasından bile daha öte bir mantıksızlıktır. Görüldüğü gibi, söz konusu anlayış sadece ifade özgürlüğünü değil, hatta yalnızca soruşturulan, yargılanan meslektaşlarımızı değil, tüm çevirmenleri, dahası doğrudan çevirmenlik mesleğinin icra edilebilirliğini tehdit etmektedir. Çevirmenlik alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri olarak, bu gidişattan duyduğumuz endişeyi dile getirmekle, kamuoyuna duyurmakla yükümlüyüz. 7

8 Dolayısıyla, biz aşağıda imzası olan meslek kuruluşları, çevirmenlerin yargılanmasına zemin hazırlayan Basın Yasası nın 2. Maddesini en kısa sürede değiştirilmesini ve bu yolla da yargılanan tüm meslektaşlarımıza yönelik işlemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Çünkü tıpkı elçiye zeval olmadığı gibi, yalnızca bir aktarıcı olan tercümana da zeval olmaz! İmzacı Kurumlar: Birleşik Konferans Tercümanları Derneği, ÇEVBİR (Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği), Çeviri Derneği, EDİSAM (Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği), Türkiye PEN, YAY BİR (Yayıncılar Meslek Birliği), Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası Metin üzerinde yoğunlaşan küçük ölçekli çözümlemeler, metin yazarlarının konuya ilişkin takındıkları tutumu, yaratmak istedikleri söylem düzenindeki dilbilgisel yapılarla ilişkilendirmektedir. Bu şekilde, bir gerçeğin dil yolu ile yaratılması, buna tabi öznelerin konumlanması ve biçimlendirilmesi yaratılam metin aracılığı ile takip edilecektir İçerik Analizi: İzlekler Metni okuduğumuzda TCK 301. madde kapsamında Basın Yasası na istinaden çevirmenlerin de yargılanmasına karşı olarak geliştirilen argümanda çeviri ve çevirmenlik ile ilgili izlekler şu başlıklar altında toplanabilir. Pasif taşıyıcı olarak edilgen çevirmen rolü Çevirmen ve ötekiler (yazar, yayınevleri vs.) Çevirmenin yaptığı işteki sorum(suz)luluğu Çevirmen için sınırlı hareket alanı Çevirmenin sınırları Bizi bu yargıya varmaya iten kampanya metninde tümce düzeyinde tümcenin öznesine belirli bir anlamsal rolün yüklenmesi, tümcedeki anlamın doğrudan ya da örtük olarak belli süreçlerle alımlanacak şekilde kodlanması, tümce katılımlarına gönderme yapılırken belirli sözcük ve kalıpların tercih edilmesidir. Bir başka deyişle, amaçlı seçilen sözcüklerle ve dil yapılarıyla okuyucunun zihninde istendik anlam haritaları oluşturulmakta, kendi gerçeğine uygun, onu destekler nitelikte dil kullanımı işe koşulmaktadır. 8

9 Sözcükleştirme Stratejiler (Lexicalization Strategies) Sözcükleştirme seçimleri, bir metindeki sözcük seçimi, dağılımı ve tekrarına ilişkin bir yapılanmayı işaret eder. Bir metin içindeki sözcük dağılımı sözcüklerin niteliği ve bunların kullanım sıklığı bize metne ilişkin öncelenen ya da gizlenen bilgi, ideoloji, metnin söylem tonu, oluşturduğu kesim dili ve yaratmak istediği etki konusunda ipuçları sağlar. van Dijk in de (1998: 205) ifade ettiği gibi belirli bir söylem ve bağlam içersinde kullanılan sözcüklerin tüm çıkarımlarını ortaya dökmek bize büyük ölçüde ideolojik anlamlar sunar. Sözcükleştirme uygulamalarında, üstsözcüklendirme (overlexicalization) ve altsözcüklendirme (underlexicalization) olmak üzere iki temel stratejiden söz edilmektedir. Fowler (1991: 69) göre üstsözcükleme bir kavrama karşılık pek çok sözcüğün yer alması ve bu sözcük seçimlerinin, bunları kullanan topluluğun inançlarını ve entelektüel çıkar ilişkilerini belirtmesidir. Benzer şekilde, Fairclough (1992) da belirli bir konu alanından kavramları isimlendirmek için kullanılan sözcük sayısının göreceli yoğunluğuna işaret eder. Altsözcükleme ise yine belirli bir amaç ve niyet doğrultusunda bazı sözcüklerin kullanılmasından kaçınma şeklinde ifade edilebilir. Kampanya metni dikkatli bir şekilde incelendiğinde çevirmenden çeviri işini yapan kılıcı ve baskıya/cezaya maruz kalan etkilenen rolüyle söz edildiği görülür. Bu rolleri destekler nitelikte sözcük seçimleri istenen amaca yönelik bir söylem düzeni oluşturmaktadır. Buna göre: 9

10 Tablo 1: Çevirmen ve çeviri sürecine ilişkin sözcüklendirmeler Çevirmene Yönelik İsimlendirmeler Taşıyıcı Aktarıcı Elçi Çeviri Süreci Eylemleri Aktarmakla yükümlü olmak Bağlı kalmak zorunda olmak Sorumlu ol(ma)mak Taşımak Görevli olmak Çeviri Süreci Belirteçleri Sadık (olarak) Eksiksiz Tarafsız Titizlikle Görüldüğü gibi bir kampanya metninin ana konusu olan çevirmeni tanımlamak üzere seçilen adlar ve sıfatların ve çeviri sürecini tanımlamak/betimlemek üzere seçilen eylem ve belirteçlerin çok önemli bağlamsal ve edimbilimsel etkileri vardır. Yukarıdaki sözcük seçimleri, çevirmenin ikincil, yanal bir konumda ve kural ve yükümlülülerin sorumluluğu altında olarak resmetmektedir. Çevirmenin bu edilgen ve altkadro olma hali aslında profesyonel yaşamda kabul gören basmakalıp piyasa normlarının kabul edilmesi ve desteklenmesi anlamına gelmektedir Söz Dizimi (geçişlilik etkenlik edilgenlik) Belli dilsel düzeneklerin bağlamla paralel ve düzgüsel olarak kullanılması verilmek istenen yanlı iletiyi destekler nitelikte bir anlam ağı oluşmasına yol açar. İstendik iletiyi ve anlamsal örüntüyü yaratma düzeneklerinden biri geçişliliktir. Oktar a göre (2002: 39) geçişlilik, anlamın tümcede simgelenme biçimidir ve kullanıcılarının, gerçeğin zihinsel resmini dilde nasıl kodladıklarını ve dış dünyayı nasıl algıladıklarını göstermektedir. Bir metinde geçişliliğin çözümlenmesi, kılıcı rolünün açığa çıkmasına ve etken edilgen 10

11 yapılar yoluyla yazar tarafından oluşturulmaya çalışılan söylem düzeni içindeki derin kurgulamanın anlaşılmasına yardımcı olur. Çalışmanın veri tabanını oluşturan kampanya metni içinde çevirmenin açık ve net kılıcı rolünü üstlendiği yapılarda çevirmen ve çevirmenin yaptığı iş ifade edilmektedir: (1) (2) (3) Çevirmen, (kılıcı) çevirmekle yükümlü olduğu iletiyi (metni, konuşmayı) (etkilenen) bir dilden diğerine, taşıyıcısı olduğu her dilin ve kültürün özelliklerine uygun şekilde, sadık, eksiksiz ve tarafsız olarak aktarmakla yükümlüdür. Çevirmen (kılıcı) kendine ait bir düşünceyi (kılıcı) dile getirmez, meslek etiği gereği, yazarın ya da konuşan kişinin söylediklerine (etkilenen) bağlı kalmak zorundadır. Çevirmen, (kılıcı) değil içeriğine katılmak, aslında içerdiği görüşlere tümüyle karşı olduğu bir iletiyi (kılıcı) bile çevirirken, kendi siyasi, felsefi düşüncelerini kenara bırakıp, o iletiyi (kılıcı) aynı mesleki titizlikle, aslına sadık olarak çevirmekle görevlidir. Yukarıdaki örneklerde tümcelerdeki kılıcı, bir süreç, etkilenen ve neden sonuş ilişkisi geçişli etken yapılarla açıkça belirtilmiştir. Çeviri sürecinde aktif olan çevirmen, ona biçilen rol gereği etken tümceler içinde kılcı rolündedir. Ancak sınırları üstte belirtilen eylem seçimlerinde göze çarptığı gibi zorundalık, görevli olmak gibi bağlayıcılık belirten eylemlerle donanmıştır. Bir başka deyişle çevirmen çeviri sürecinde aktiftir, işe koşulan başat öğedir ancak özgür değildir, sınırları, sorumlulukları ve yükümlülükleri vardır. Çevirmenin yasalar önündeki mağduriyetinin belirtildiği bölümde, etkilenen konumuna geçen çevirmen, doğal olarak yargılanma sürecine ilişkin metinde edilgen çatı içinde yer alır. (4) Bir yandan ifade özgürlüğünün sınırlarının daha da genişletilmesi öngörülürken, genel olarak düşüncenin suç sayılmasının yanlışlığı tartışılırken, üç çevirmen ve iki editör, sırf kitap çevirip yayına hazırladıkları için hapis cezası istemiyle yargılanmaktalar. 11

12 Söz Sanatları Görsel İmgeler Çevirmenin sadece nakleden konumuna indirgenmesi çevir edimini somutlaştıran aktarma, iletme, taşıma gibi sözcükleme ve buna dayalı somutlaştırıcı görsel imgelemin yaratılması ile pekiştirilmektedir. Eğretileme Çevirmene verilen aktarıcı/taşıyıcı rolü kampanya başlığındaki sezdirimle sağlanmaktadır. Bu kullanım, Gürses in de (2007) ifade ettiği gibi, eski zamanlarda kalmış, çağın uygulama ve öğretilerine uymayan, basmakalıp bir benzetmedir. Elçiye zeval olmaz atasözünde içerik konusunda bir insiyatifi olmayan, sadece aktaran konumunda olan elçi ve çevirmen özdeşleştirilmiş atasözü deformasyona uğratılarak elçi tercüman olmuştur. Safsata Yanlış benzetme safsatası (False Analogy) Ele alınan bir konu, bir şeyin istendik özelliklere sahip başka bir şeyle benzerlik kurularak karşılaştırılmasıdır. Buna göre, temel öğe benzerliği olduğu şeyin istendik özelliklerini edinir. Kampanya metninde yer alan örnekler üzerinden gidersek, Elçiye zeval olmaz. Çevirmenler elçidir.o halde çevirmenlere de zeval olmaz. Ya da Mahkeme çevirmeni suçunu itiraf eden adamın sözlerini çeviriken katil olamaz, o suçtan sorumlu değildir. O halde yaptığı yazılı çevirilerin siyasi, felsefi ve hukuki içeriğinden sorumlu değildir. Grup Baskısı Safsatası (bandwagon, peer pressure) Bir düşünceyi kabul ettirmek için bir grubun baskısını, beğenisini ya da öngörüsünü ortaya koyma şeklinde tanımlanabilir ( Alev Alatlı ve diğerleri 2001). Bu mantığa göre, çevirmenler çevirdikleri eserin içeriği konusunda suçlanamazlar. Çeviri dernekleri ve 12

13 çeviri edimiyle bağlantılı bir dizi meslek grubu, yani bu işin bizzat mutfağında yer alanlar olarak çizdiğimiz çerçeve içinde çevirmenin sorumluluklarını ve görevlerini belirlemekte ve buna itaat beklemektedir. Dayatma Safsatası (Fallacy of Is to Ought ) Tanımlayıcı anlamlar içren terimlerin dayatılması suretiyle, bunların kabullenilme zorunluluğunu ortaya koyma iddiasıdır (Alev Alatlı ve diğerleri 2001: 104). Buna göre, kampanya metni, çevirmen elçidir dolayısıyla elçiye zeval olmaz düşüncesinden yola çıkılıp, çevirmenlerin elçi olarak görülmesi kesin ya da tek gerçektir öngörüsünü kabullenme zorunluluğu üzerine kurulmuştur Roller: Çevirmen ve Ötekilerin Kurgulanması Tüm çevirmenlerin ortak sesi olduğu varsayılan kampanya metninde tüm kılıcılar arasında bir bütünlük olduğu mantığıyla çevirmen göndergesi tekil olarak yer almaktadır. Tekil, çevirmen kullanımıyla tüm çevirmenlere seslenilmekte, onların görev tanımları, sorumluluk sınırları konusunda betimleme yapılmaktadır. Ilie nin (aktaran Oktar 2002:48) ifadesiyle kapsayıcı terimler (generic terms) sayesinde bu kampanyadaki sorun aşırı genellemelerle ortak, çoğulcu bir sorun haline getirilmekte, savunulan çevirmen kurtuluşu, tek vücut olmuş tek çevirmen ile meşruiyeti ve tanınırlığı sağlanmaktadır. Çalışmamıza konu olan kampanya metninde cezadan sorumlu olan ve olmayanlar örtük olarak verilen bir kamplaşma ile ifade edilmektir. Oluşturulan söylem düzeninde çevirmenler yaptıkları işten çevirdikleri metinin içeriğinden sorumlu değilken, hiç adları geçmediği halde, yazar ve yayınevleri Basın Yasasındaki yasaklamaların asıl muhataplarıdır aslında. Eser sahibi olmak tırnak içinde ifade edilerek dil ötesi bir ince bir protesto anlayışıyla bunun konumun çevirmenle ve çevirmenlik statüsüyle 13

14 uzlaşamayacağı örtük olarak belirtilmiştir. Başlangıçtaki cılız genel düşünce özgürlüğü savunusu daha sonra tercümana zeval olmaz kampanyasından, tercümana dokunmayan bin yaşasın kampanyasına dönüş yaparak, çevirmen söz konusu yasama ortamından yalıtmaya çalışmaktadır Söylem Tonu: Huckin (1997), bir metnin söylem tonunun belirli sözcüklerle gönderimi yapılan kesinlik ve yetkinlik (kiplik) dereceleriyle oluşturulduğunu belirtmektedir. Kuşku, endişe, güvensizlik emin olma, yetkinlik, başkaldırı, otorite, boğun eğme ve uzlaşma gibi tonlar kiplik kullanımıyla ifade edilir. Dil kullanıcısı sözcesini eleştiriden korumak için kiplik belirticilerini kullanabilmektedir (Oktar ve Değer 2002:74). Metinde, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, sunulan önermelerin kesinliğinin ve doğruluğunun arkasında duran ve bu konuda kendisini yetkili gören bir söylem biçimi için kesinlik, netlik ve otoriter bir tavır bildiren dır/dir ekleri kullanılmıştır; (5) Kaldı ki çevirmen, değil içeriğine katılmak, aslında içerdiği görüşlere tümüyle karşı olduğu bir iletiyi bile çevirirken, kendi siyasi, felsefi düşüncelerini kenara bırakıp, o iletiyi aynı mesleki titizlikle, aslına sadık olarak çevirmekle görevlidir. İşi budur. 6. Sonuç Bu çalışma sözcük seçimleri, söz dizimi, kiplik, çeşitli söz sanatlarının dil kullanıcıların kendilerine ve toplumun diğer katmanlarına ve ele alınan konuya ilişkin tutumlarının söylem çözümlemesinde önemli bir dilsel gösterge olduğunu ortaya konmaktadır. Ayrıca, gerçeğin kurgulanması, sunulması ve kılıcıların konumlanmasında amaca uygun farklı ulamlar kullanılarak istenen söylem düzenini 14

15 yaratma, dolayısıyla örtük bir güç ve yetki alanı oluşturmada dil kullanımı yansımaları belirtilmeye çalışılmıştır. Yapılan çözümlemelerden, egemen iktidarın yasaları önünde suç unsuru içeren davranışlarda bulunanlar, yazılı ve sözlü düşünce paylaşımında bulunanlar yargılanmalıdır savı çıkarılmamalıdır. Buradaki temel duruş Camcı nın da (2006:1) belirttiği gibi, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına ve cezalandırılmasına, bu yolla düşüncenin gelişimi ve paylaşımının engellenmesine, sansüre ve otosansüre evrensel etik karşı duruş ve karşı çaba, yazarı, çevirmeni, yayıncıyı, editörü ve toplumun diğer bireylerini kapsar ve bağlar. Düşünce özgürlüklerinin sınırlanmasına karşı ayrıksı duruş, toplumsal ve profesyonel anlamda görünmezlik, konumumuzu, haklarımızı ve mesleki gerekçelerimizi azaltıp alçaltır. Kampanya metninin başlığında ortaya çıkan elçi, aracı ve aktarıcı olma hali bizi çevirmenlerin edilgen, sınırlı ve sorumsuz olduğu bir tanıma ve bir dizi soruya yöneltmektedir. Çevirmen reaksiyonu hızlandıran ama reaksiyonda etkili olmayan bir katalizör müdür?, işlevsiz bir etkisiz eleman mıdır?, bir yerden bir yere taşıma yapan ve taşıdığı yükten değil sadece teslimattan sorumlu olan bir nakliye aracı, basit bir kurye midir? Çalıştığı metin üzerindeki etkisi, yetkisi, bu metinle ilgisi hangi boyuttadır o zaman? Bir kültür aracısı, tarayıcısı, besleyicisi ve bilgi zenginleştirici olarak toplumsal görevi ve sorumlulukları nerede başlar ve biter? Seçtiği metnin niteliğinde mi, çeviri sürecinde mi, yoksa çevirmen olarak bir kitabın kapağına adını yazdırdığında mı? Kapsayıcı bir yaklaşımla, çevirmenin düşünce özgürlüğü kıstlamalarına karşı aydın, entellektüel bir duruşta olmakta mı yatar mesleki sorumluluk yoksa seçici geçirgen, steril açılımları olan görünmez olmayı kabul eden bir duruşta mı? 15

16 Bu kampanya metni aynı zamanda bir ideolojik duruş manifestosudur. Şu an piyasada var olan çevirmen mesleği grubu kendini entellektüel düşünceye katkı yapan, yaratan, üreten düşün grubu nun içine değil, sadece işini yapıp parasını alan profesyonal iş dünyası na dahil etmektedir. Bir başka deyişle, geçmişte bilgilendirmek, fikir öncülüğü ve özgürlüğü adına çeviri ediminin sembolik sermaye olarak görüldüğü ve uğruna Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol gibi ustaların hapis yattığı bir düşün ortamından, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım mantığına dönüşen kapitalist/ekonomik sermayeye dayalı bir ortam tanımını zorunlu idealizm içinde sadece ihtiyaçtan doğan kampanyayla önümüze sunmaktadır. Kampanya metni hakkında yazılanlardan ve yarattığı yankıdan (Gürses, 2007; Çölgeçen, 2007; Gürses, 2007; Serper, 2007; Koca, 2007; Birkan, 2007; Camcı, 2006; Ağar, 2006; Doğan 2006) yola çıkarak söz konusu kampanya metninin gözler önüne serdiği bir başka nokta, çevirmenin rolü, çevirmen kararları ve sınırları konusunda piyasada çalışan çevirmenler ile çağdaş çeviri kuramları çerçevesinde metni değerlendiren akademisyenlerin farklı bakış açılarıdır. Çevirmenin ikincilliği, görünmezliği, yazarın ayak izi takipçisi olduğu yönündeki tarihsel gelenek piyasa koşullarında sürdürülmekte ve bu tip söylemlerle malesef yaygınlaştırılmaktadır. Çevirmenlerin yargılanmasına karşı başlatılan kampanyaya destek veren Elif Şafak bile çevirmen olmayı şöyle ifade etmektedir: Nasıl bir şey sadece dil felsefesi değil, toplumlar hakkında da öngörü sahibi olmak ve bunları kimseyle tam olarak paylaşamamak? Nasıl bir şey ortaya çıkan her eserin, her çeviri kitabın sessiz kahramanı olmak ve bu durumdan gocunmamak? Bazen bana öyle geliyor ki tam anlamıyla bir nefs terbiyesi çevirmen olmak, kat üstüne kat çıkarak ego inşa eden biz yazarların hiç bilemeyeceği türden bir nefs terbiyesi (Şafak, 2007). Bir başka deyişle, kampanya metninden yansıyan Chesterman ın (1993, 1997) ifade ettiği beklenti normları ve profesyonel normlar arasındaki çatışmadır. Çağdaş çeviri 16

17 kuramlar ışığında, Akademisyenlerin ve grup çevirmenin ifade ettiği olması gerekenler listesindeki pek çok kalem, piyasadaki profesyonel çevirmenlerin listesinde yoktur. Böyle bir kampanya çeviri edimiyle uğraşan herkesi kapsıyor iddiasıyla kaleme alınıyorsa, sadık veya özgür çeviri, taşıyıcı çevirmen, aktarıcı çevirmen gibi basmakalıp kavramlar çevresinde dönmekten çok, çeviri farkındalığı yaratan, toplumsal gerçekliğe duyarlı bir söylemle ele alınması gereklidir. Dizdar ın (2006:6) da belirttiği gibi çeviriyi kullananlar, yani toplum içindeki herkes için geçerli bir etik tutum olacaksa çeviri üzerinde duranların (eleştirmenler, yayınevleri, piyasada, mahkemelerde vs. çevirmenlerle çalışanlar) çeviribilimdeki gelişmelerin de bir parça farkında olmaları beklenmektedir. KAYNAKÇA Ağar,T. (2006). İfade Özgürlüğü Bağlamında Çevirmenin Konumu, Bilim ve Toplum, (http://www.bgst.org/keab/ta asp). Alatlı, A. ve diğerleri., (2001). Safsata Kılavuzu, İstanbul: Boyut Yayınevi. Alvarez,R. And Vidal, C.A.,(1996). Translating A Political Act. R. Alvarez and C. A.Vidal (eds) Translation, Power, Subversion (içinde) sayfa :1 9. Clevedon:Multilingual Matters. Aydın, Ö. D. (2006). Çevirmenlerin Yargılanması ve İfade Özgürlüğü, Bilim ve Toplum. (http://www.bgst.org/keab/da asp). Birkan, T., (2007). Kampanya Tartışmaları Vesilesiyle Çevirmenin Ülkemizdeki Reel Konumu Üzerine Bazı Notlar, Bilim ve Toplum. (http://www.bgst.org/keab/tb asp). Büyükkantarcıoğlu, N. (2003). Critical Discourse Analysis as a Tool for the Achievement of Ideological Equivalence in Translation. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Sayı 13. Sayfa:1 23. Bourdieu,P. (1977). Outline of a Theory of Practice, Çeviri: Richard Nice, Cambridge: Cambridge University Press. 17

18 Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production. (Ed.) R. Johnson., Cambridge: Polity Press. Camcı, M. (2006). Çevirmen 301. Madde'den Yargılanmalı mı? Yargılanmamalı mı? Çevirmen Sorum(suz)(lu)luğunun Açılım ve Sınırları. Çeviri Etiği: Çeviri Ve Çevirmenliğin Etik Sorunları Konulu Sempozyumda sunulan Basılmamış Bildiri (7 8 Aralık 2006). Chesterman, A. (1993). From is to ought : Laws, norms and strategies in translation Studies. Target 5, Chesterman, A. (1997) Memes of Translation: The Spread of Ideas in Translation Theory. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins. Çölgeçen, B., (2007). Çevirmenler Yargılansın, Bilim ve Toplum. (http://www.bgst.org/keab/bc asp) Dizdar, D. (2006). "Çevirmenin Sınırları ve Çevirmenin Sorumlulukları", Varlık, Haziran, Sayfa: 5 6. Doğan, T. (2006). Çevirmen Masum mu?, Bilim ve Toplum. ( Eelen, G., (2001). A Critique of Politeness Theories, Manchester: St.Jerome's Publishing. Fairclough, N., (1992). Discourse and Social Change. Oxford, England: Polity Press. Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge. Gürses, S.(2007). Çevirmen: Mesleki Sorumluluk Sahibi Kişi. Bilim ve Toplum. (http://www.bgst.org/keab/sg asp) Gouanvic, Jean Marc (2001). Ethos, Ethics end Translation: Toward a Community of Destinies. The Translator 7(2), Huckin, T. N. (1997). Critical discourse analysis. In T. Miller (Ed.), Functional approaches to written text. (http://exchanges.state.gov/education/engteaching/pubs/br/5111toc _nof.htm). Inghilleri, M. (2005). The sociology of Bourdieu and the construction of the 'object' in translation and interpreting studies, The Translator, 11, 2, Koca, G. (2007). Çevirmenin Yeri, Yergi, Yargı Bilim ve Toplum. (http://www.bgst.org/keab/gk asp). 18

19 Oktar L. ve Değer Cem, A., (2002). Gazete Söyleminde Kiplik ve İşlevleri S.Yağcıoğlu (der.) 1990 Sonrası Laik ve Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler (içinde), İzmir:Dokuz Eylül Yayınları Oktar, L. (2002). Gazete Söyleminde İdeolojik Yapılar, S.Yağcıoğlu (der.) 1990 Sonrası Laik ve Antilaik Çatışmasında Farklı Söylemler (içinde), İzmir:Dokuz Eylül Yayınları Sela Sheffy, R. (2005). How to be a (recognized) translator: Rethinking habitus, norms, and the field of translation. Target 17:1, Serper, S., (2007). İfade Özgürlüğü Tartışmasına Bir Dipnot, Bilim ve Toplum. (http://www.bgst.org/keab/ss asp). Schaeffner, C. (1998). The Concept of Norms in Translation Studies. Current Issues in Language and Society. Vol:5 no:1&2 Sayfa: 1 9. Simeoni, D. (1998). The Pivotal Status of the Translator's Habitus. Target. Vol. 10:1, pp Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publications. Şafak, E. (2007). Türkiye de Çevirmen Olmak (http://www.elifsafak.us/yazilar.asp?islem=yazi&id=517) Tymoczko, M "Ideology and the Position of the Translator: In What Sense is a Translator 'In Between'", M. Calzada Pérez (ed.) Apropos of Ideology (içinde), Manchester and Northamption MA, van Dijk, T.A. (1998). Ideology: A Multidisciplinary Study. London: Sage Van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis The Handbook of Discourse Analysis. (Eds) Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi Hamilton Oxford:Blackwell Publishers Wodak, Ruth (1989). Language, Power and Ideology. Amsterdam: Benjamins. 19

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

Lisans Eğitim Programı

Lisans Eğitim Programı T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Eğitim Programı Genel Bilgiler Anabilim dalımızda yürütülen Mütercim-Tercümanlık

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha

Detaylı

Yazın ve Çeviri II (ETI408) Ders Detayları

Yazın ve Çeviri II (ETI408) Ders Detayları Yazın ve Çeviri II (ETI408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yazın ve Çeviri II ETI408 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ

DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ DERS KODU DERS ADI DERS İÇERİĞİ IMT 101-102 İngilizce Dilbilgisi I - II Bu dersin amacı, öğrencilere daha önceden öğrenmiş oldukları İngilizce dil bilgisi yapılarını tekrar gözden geçirerek hatırlatmak

Detaylı

Bilimsel Metin Üretimi 1

Bilimsel Metin Üretimi 1 Diyalog 2014/2: 105-109 Bilimsel Metin Üretimi 1 İrem Atasoy, Barış Konukman, İstanbul Günümüzde bilim insanlarının çalıştıkları alanlarda başarılı olabilmeleri, aynı alanda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ

MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ MÜTERCĐM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ ĐNTĐBAK ÇĐZELGESĐ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĐ IEU 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Değişmedi. ETI 101 ETI 105 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları Dilbilime Giriş

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. 4. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ELEC 002 ETI 401 ETI 403 ETI 451 EU 403 SFL 401 Seçmeli Ders II Elective Course II Çözümlemeli Çeviri Uygulamaları Analyzing

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ

Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ Uluslararası Sempozyum Duyurusu KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI VE YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ,

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER

DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER TRE 111 223000000000111 Çevirmenler İçin Türkçe 3 0 3 Bu dersin amacı, geleceğin çevirmenlerinin Türkçe yi doğru ve arı kullanımına katkı sağlamaktır. Türkçe nin yapısal

Detaylı

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi

Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Sempozyum Duyurusu 19 20 Nisan 2014/İstanbul /Yeditepe Üniversitesi KADIN HAYATLARINI YAZMAK: OTO/BİYOGRAFİ, YAŞAM ANLATILARI, MİTLER VE TARİH YAZIMI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Mesleki Oryantasyon ve Çeviriye Giriş 222000000001197 2 0 0 2 4 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : -- Dersin Türü

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : None c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma

IML 401 İMALAT LABORATUARI. Rapor Yazma ve Sunma IML 401 İMALAT LABORATUARI Rapor Yazma ve Sunma Genel Açıklamalar Üçüncü tekil şahıs kullanın (pasif) Üçüncü tekil şahıs: Yukarıda tartışıldığı gibi, verilerin sınırlamalarıyla ilgili son korelasyon için

Detaylı

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY

METİN BİLGİSİ. Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY METİN BİLGİSİ Prof. Dr. V. Doğan GÜNAY PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Bilgisayar Sis. San. ve Tic. A.Ş. Ankara Caddesi, Prof. Fahreddin Kerim Gökay Vakfı İşhanı Girişi,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI

Boğ aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü LİSANS PROGRAMI Dört yıllık lisans programının amacı Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

E-kitap: Yerel ve Küresel Boyutlar. Serdar Katipoğlu

E-kitap: Yerel ve Küresel Boyutlar. Serdar Katipoğlu E-kitap: Yerel ve Küresel Boyutlar Serdar Katipoğlu giriş Aydınlanma dönemin insanlığa ve uygarlığa kazandırdığı ve bizim de bugün içinde sektör olarak çalıştığımız kütüphaneler 90 lı yıllardan beri kendi

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg.

Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. Not: 2. SINIF ÖĞRENCĐLERĐ GÜZ DÖNEMĐ ESKĐ PROGRAM Ders Kodu Dersin Adı Teo. Uyg. ECON 100 ETI 203 ETI 207 ETI 209 ETI 201 HIST 201 HUM 101 SFL 201 Ekonominin Đlkeleri Principles of Economics Ekonomi Metinleri

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

ProQuest DISSERTATIONS AND THESIS FULL TEXT

ProQuest DISSERTATIONS AND THESIS FULL TEXT ProQuest DISSERTTIONS ND THESIS FULL TEXT Kullanım Kılavuzu Kapsam Kendi alanındaki tek veritabanı olan bu veritabanı Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler,

Detaylı

SÜRELİ YAYIN KAYITLARININ ENTEGRASYONU

SÜRELİ YAYIN KAYITLARININ ENTEGRASYONU SÜRELİ YAYIN KAYITLARININ ENTEGRASYONU Uzman küt. Kemal ÖZTÜRK İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi E-posta: kozturk@istanbul.edu.tr Tanım Bu bildiri başlığındaki entegrasyon terimi, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları

Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Türkiye de Çalışan Çevirmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Alper Kumcu Gökçen Hastürkoğlu Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Atılım Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi İçerik Bilgi İnternet Teknolojileri

Detaylı

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU

8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Hazırlayan: TALAT YAZICI

PROJE YÖNETİMİ. Hazırlayan: TALAT YAZICI PROJE YÖNETİMİ Hazırlayan: TALAT YAZICI PROJE KOORDİNASYONUNUN ORTAYA ÇIKIŞI Çeviri sektörünün küreselleşmeyle birlikte gelişmesi; Çevirinin artık birden fazla dile yapılması; Çeviri ekiplerinin sanal

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yard. Doç. Dr. Seyit Okan KARA İÇERİK Excel program penceresi elemanlarının tanıtımı. Menüler ve araç çubuklarının içerikleri ve uygulamaları. Dosya, Düzen ve Görünüm menülerinin

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA Amaç KAM 332 dersinin sonunda, öğrenciler okuma becerileri konusunda kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını temel

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Öğretim Kredi planındaki AKTS Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar 222000000001309 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

Eylem Odaklı Çeviri Kuramı ve Çevirmenin Performans Değerlendirmesi İçin Bir Öneri Oktay Eser oktayeser@hotmail.com

Eylem Odaklı Çeviri Kuramı ve Çevirmenin Performans Değerlendirmesi İçin Bir Öneri Oktay Eser oktayeser@hotmail.com Eylem Odaklı Çeviri Kuramı ve Çevirmenin Performans Değerlendirmesi İçin Bir Öneri Oktay Eser oktayeser@hotmail.com İçindekiler -Etik ikilem nedir ve nasıl ortaya çıkar? -Performans değerlendirmesi neden

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof. Dr. Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

Özelleştirme ve Borsa : Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama

Özelleştirme ve Borsa : Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama Özelleştirme ve Borsa : Gazete Haber Metinlerinde Eşdizimsel Örüntüler Üzerine Bir Uygulama Bilge Öztürk Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bilgeturkkan@gmail.com

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER

Öğrenim Durumu. LİSANS Üniversite. YÜKSEK LİSANS Üniversite. DOKTORA Üniversite Enstitü Öğrenim Alanı Tez Başlığı KİŞİSEL BİLGİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Yavuz ÇOBANOĞLU Doğum Yeri/Doğum Tarihi : İZMİR 25.10.1970 Uyruğu: : T.C. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Cep Telefonu : E-Posta : yavuzcobanoglu@tunceli.edu.tr Yabancı Dili / Seviyesi

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı