TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ"

Transkript

1 TEMEL İNŞAATI TAŞIMA GÜCÜ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1

2 2

3 Tekil Temel tipleri Bir Tekil Temel Sistemi 3

4 Sığ Temeller 4

5 Sığ Temeller 5

6 Sığ Temeller 6

7 Sığ Temeller 7

8 Sığ Temeller 8

9 Kazıklı Temeller 9

10 Temelin göçmesi veya temel zemininin kırılması; Bir temeli sıfırdan başlayarak, gittikçe artan bir biçimde yükleyelim (Q, yük). Yükü temel tabanına bölerek zemine uygulanan basıncı bulalım (q=q/a). Bir yandan da temelin oturmasını ölçelim. Göçme anında, temelin veya temel zemininin birim alanının taşıyabileceği gerilme (basınç) değerine sınır taşıma gücü denilir. 10

11 Q sınır, temelin göçmesine veya temel zemininin kırılmasına neden olan toplam yüktür (Toplam sınır taşıma gücü veya sınır yük). 11

12 12

13 Temel zemininde göçme olması istenmez. Ve bu olaya karşı belli bir güvenlik olması gerekir. Emin taşıma gücü / Zemin emniyet gerilmesi Güvenlik sayısı Taşıma gücü için 2-5 arasında değişir Bazen emin taşıma gücü aşağıdaki gibi de tanımlanabilir; Bir temel için toplam emin taşıma gücü veya güvenli yük aşağıdaki gibi yazılır; 13

14 Zeminde üç tür kırılma meydana gelebilir; Genel kayma kırılması, sıkı veya sert zeminlerde meydana gelir Yerel kayma kırılması yumuşak veya gevşek zeminlerde meydana gelir. 14

15 15

16 Terzaghi taşıma gücü Formülü, şerit temel (iki boyutlu koşullar) için aşağıdaki kabuller yapılarak çıkarılmıştır; Zemin, homojen, izotrop ve yarım sonsuzdur. AB tabanı tam sürtünmelidir (Pürüzlü taban). Temel tabanı altında, ABC zemin üçgen kaması meydana gelir. Bu kama temelle birlikte, aşağı doğru hareket eder ve CAB açısı=cba açısı=,zeminin içsel sürtünme açısıdır. ABC bölgesine aktif bölge denilir. CD, CF kırılma yüzey kısımları, logaritmik spiraldir. ACD ve BCF bölgeleri geçiş bölgeleri adını alır. BFG, ADE pasif bölgeler olup, FG, DE kırılma yüzey kısımları, düzlemdir ve FGB açısı=fbg açısı=45+ /2 dir. Kırılma yüzeylerinin temel derinliği içindeki kısmı ihmal edilir ve bunun yerine, temel taban düzeyinde, P o =.D f üniform yayılı yükün etkidiği düşünülür. Ayrıca, temel yan yüzleri ile zemin arasındaki sürtünmeler ihmal edilir. Zeminin genel bir zemin (c- ) olduğu düşünülür. 16

17 ABC kaması için düşey denge denklemi yazılır ve düzenlenirse aşağıdaki bağıntı elde edilir; Bu bağıntı, şerit temel için (iki boyutlu durum için) Terzaghi Taşıma Gücü Formülüdür. Bazı şekil katsayıları ile Terzaghi taşıma gücü formülü üç boyutlu durumlar için aşağıdaki gibi genelleştirilmiştir. 17

18 Temel Şekil katsayıları; 18

19 Pürüzlü tabanlı temel için Terzaghi Taşıma Gücü Katsayıları (genel kayma kırılması için) 19

20 Taşıma gücü formülünde çeşitli YASS durumları; Eğer YASS temel taban düzeyinde veya daha yukarıda ise (1-1 ve 3-3 durumları); Taşıma gücü bağıntısındaki 3. terimde yerine batık birim ağırlık alınır. Eğer YASS temel tabanından itibaren B kadar aşağıda veya daha derinde ise (2-2 ve 4-4 durumları); Taşıma gücü bağıntısındaki 3. terimde yerine n doğal birim ağırlık alınır. Eğer YASS temel tabanı ile tabandan itibaren B derinliği arasında ise (5-5 durumu); ile n arasında lineer interpolasyon yapılabilir veya basitlik için batık birim ağırlık alınır. 20

21 Zeminde yerel kayma kırılmasının olacağı değerlendiriliyorsa (yumuşak veya yumuşağa yakın, gevşek veya gevşeğe yakın zeminlerde), sınır taşıma gücünde azaltma yapılmalıdır. Azaltma iki türlü olabilir; 1. yaklaşımda; genel kayma kırılması için verilen N c, N q, N yerine, yerel kayma gerilmesi için verilen N c N q, N katsayıları kullanılır ve bağıntıda c yerine azaltılmış değer olan c*=(2/3)c kullanılır. 2. Yaklaşımda; İçsel sürtünme açısı aşağıdaki gibi azaltıldıktan sonra ( *), * ye karşılık gelen, genel kayma kırılması için verilen N c, N q, N değerleri ve c* kullanılır 21

22 Taşıma gücü bağıntısı incelendiğinde; üç terimden oluştuğu görülür. Bunlardan birincisi temel zemininin kohezyonunun, ikincisi temel derinliğinin, üçüncüsü temel genişliği ve temel zemininin ağırlığının taşıma gücüne katkısını gösteriyor. İçsel sürtünme açısı ise her üç terimde yer alarak taşıma gücüne katkı yapıyor. Yani q sınır = f (c,, B,, D f, temel şekli vb.) dir. Buradan anlaşılacağı üzere taşıma gücü sadece zeminin özelliklerine bağlı değildir, temel ile ilgili bilgilere göre de değer almaktadır. 22

23 Arazi deneyleri ile emin taşıma gücünün belirlenmesi; Terzaghi ve Peck (1967) grafiğinde, temelin 25 mm lik toplam oturması dikkate alınarak, zeminin emin taşıma gücü, izin verilebilir taşıma basıncı q a adıyla verilmiştir. Taralı alan, eşdeğer dikdörtgene dönüştürülerek ortalama SPT sayısı bulunur. Radye temeller için grafikten bulunan taşıma gücü 2 ile çarpılır. Çünkü radyelerde, izin verilebilir mutlak oturma değeri, gene Terzaghi ve Peck e göre 50 mm olarak öneriliyor. Eğer temel zemini, yer altı suyu altında ise, grafikten bulunan değerin yarısı alınır. 23

24 Meyerhof, emin taşıma gücü için aşağıdaki bağıntıyı vermiştir; 25 mm lik izin verilebilir mutlak oturma için izin verilebilir taşıma basıncı Meyerhof D f B olmasını belirtmiştir. Günümüzde izin verilebilir oturma değerleri 25 mm den daha büyüktür. Bu nedenle gerek Terzaghi nin gerekse Meyerhof un verdiği izin verilebilir taşıma basınçları, izin verilebilir oturma değerleri ile orantılı olarak artırılmalıdır. 24

25 Koni penetrasyon deneyi ile emin taşıma gücünün belirlenmesi için L Hherminier (1953) şu basit bağıntıyı vermiştir; Meyerhof, q c ile N arasında şu ilişkiyi vererek q cort dan elde edilecek N ort nın SPT deneyi için kendisinin önerdiği bağıntıda kullanılabileceğini önermiştir. N ile q c arasında, literatürde buna benzer ama farklı ilişkiler de vardır. 25

26 Presiyometre deneyi ile zeminin emin taşıma gücünün belirlenmesinde aşağıdaki basit bağıntı verilebilir (Baguelin vd. 1978) 26

27 27

28 Deney temel taban düzeyinde, kare veya daire biçimli çelik bir plakanın, adım adım yüklenmesi ve yükler altında plakanın oturmasının ölçülmesi olarak özetlenebilir. Plakanın kenar uzunluğu veya çapı m arasındadır. Kalınlığı en az 25 mm (Rijit) dir. Deney için açılan çukurun genişliği, plaka genişliğinin en az 5 katı olması gerekir. Böylece çukur derinliğinin deney sonuçları üzerine olan etkisi önlenmiş olur. Plaka deney çukurunda zemin yüzüne yerleştirilir veya bazen B t / D f = B p / D p oranı uygulanır. 28

29 Plaka çeşitli biçimlerde yüklenebilir. Plakanın oturmaları iki deformasyon saati ile ölçülür. 29

30 Yükleme adım adım yapılır. Plakanın tahmin edilen sınır taşıma gücü, 5-10 adıma bölünerek uygulanır. Her adımda oturmalar durana kadar beklenilir. Oturma yük eğrisinde, kırılma noktası belirgin değilse veya plaka sınır taşıma gücüne kadar yüklenmemiş ise, ampirik bir şekilde, örneğin 10 mm lik oturmaya karşılık gelen plaka taban basınç değerinin yarısı alınarak, plakanın emin taşıma gücü belirlenir Plakanın bir model temel olması nedeniyle, temel için zeminin emin taşıma gücü, kohezyonlu zeminlerde; Bağıntısı ile belirlenir. Kohezyonsuz zeminlerde; 30

31 Zemin özelliklerinin derinlikle değişmediği durumda plaka yükleme deneyi uygun bir deneydir. Ancak böyle bir duruma nadiren rastlanılır. Zeminin düşey kesiti derinlikle genellikle değişir, sıkça da tabakalanma görülür. Zemin özelliklerinin derinlikle değiştiği durumlarda plaka yükleme deney sonuçları yanıltıcı olur. 31

32 Emin taşıma gücü tabloları; Not; Yer altı suyu varsa tablodaki değerlerin yarısı alınır. 32

33 EKSANTRİK YÜKLÜ TEMELLER Temeller düşey merkezi yükün yanında, eğilme momentinin de etkisinde kalabilirler. Sadece bir yönde eğilmeye maruz kalmış bir temel 33

34 Hem merkezi normal kuvvet, hem de eğilme momenti etkisindeki temel, eksantrik olarak etkiyen tek bir yükle yüklenmiş duruma dönüştürülebilir. Bu durumda eksantrite, (dış merkezlilik, merkez dışlılık, teorik eksantrite); olur. M y-y =ilgili eksene göre momentlerin toplamı N= temel tabanına gelen tüm düşey yüklerin toplamı 34

35 Temeller çok çeşitli eksantrikliklere maruz kalabilir. Temellerde çeşitli eksantriteler 35

36 Temellerde çeşitli eksantriteler 36

37 Eksantrik yüklü temel, aynı koşullarda, merkezi yüklü temele göre daha az yük taşır. Merkezi yüklü temelin (şerit) her iki yanında kırılma yüzeyleri meydana gelirken, eksantrik yüklü temelin sadece bir tarafında (eksantrikliğin yer aldığı tarafta veya karşı tarafta) kırılma yüzeyi meydana gelir. Temel daima eksantrite tarafına doğru döner. Taşıma gücü, kabaca kırılma yüzeyleri boyunca, zeminin kayma direncinin yenilmesi gibi düşünülürse, kırılma yüzeyleri daha az olan eksantrik yüklü temelin, daha az yük taşıdığı söylenebilir. Eksantrite arttıkça temelin toplam taşıma gücü azalır. 37

38 EKSANTRİK YÜKLÜ TEMELLERİN TAŞIMA GÜCÜNÜ BELİRLEMEK İÇİN BİRKAÇ YÖNTEM VARDIR. Öncelikle; Temel altındaki taban basınç dağılışı, bazı kabullerle belirlenir; Temeller, eğilmeye karşı dirençleri açısından esnek ve rijit temel diye ikiye ayrılabilir. Esnek temel daha kolay eğilebilen ince temeldir. Rijit temel, eğilmeye karşı göreli olarak büyük direnci olan temel olup, kalın temeldir. Esnek temel eğilirken, rijit temel eğilmez, tabanı düzlem kalır. Pratikte ince radyeler esnek temel, betonarme tekil temeller vb. rijit temel kabul edilirler. Esnek ve rijit temellerin yükleme altındaki oturma, deformasyon ve taban basınç dağılışları farklıdır. Bu davranışlar, kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminlerde ayrıca farklılıklar gösterir. 38

39 Merkezi yüklü rijit temellerde, taban basınçlarının eğrisel dağılışları yerine, basitlik sağladığı için, üniform taban basınç dağılışı kullanılır. İri taneli zeminlere oturan eksantrik yüklü rijit temellerde, taban basınç dağılışı örneğin kum çakıldaki özelliklerini korumakta, ancak dağılışın ağırlık merkezi, eksantrik olarak etkiyen yükün altına doğru kaymaktadır. 39

40 Geleneksel yöntemde; eksantrik yüklü rijit bir temel altındaki basınç dağılışlarını belirlemek için şu kabuller yapılmaktadır; Taban basıncının dağılış biçimi doğrusal (lineer) dir. Dağılışın bileşkesi, eksantrik olarak etkiyen yüke eşittir ( Y=0). Dağılışın bileşkesi ile eksantrik yük, aynı düşey doğrultudadır ( M=0). Zemin ile temel arasında çekme gerilmesi oluşamaz. Çekme gerilmesi meydana gelen alanda, temel ile zemin teması kaybolur. Geleneksel yöntemin bu kabullerinin geçerliliği, deneysel çalışmalarla gösterilmiştir. 40

41 Bir yönde eksantrikliğe maruz bir dikdörtgen temelde, taban basınç dağılışları geleneksel yönteme göre şöyledir; 41

42 42

43 43

44 Temel zemin temasının kaybolduğu (gerilme olmayan) kısmının uzunluğu; 44

45 Bu bağıntılar; eksantritenin genişlik üzerinde etkili olduğu, duvar altı şerit temelin birim uzunluğu için (L=1) aşağıdaki şekli alırlar; 45

46 İki yönde eksantrikliğe maruz bir dikdörtgen taban alanlı rijit bir temelde; eksantritenin çekirdek içinde kalması durumunda gerilmeler aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır. 46

47 İki yönde eksantrikliğe maruz bir dikdörtgen taban alanlı rijit bir temelde; eksantritenin çekirdek dışında olması durumunda taban basınç dağılışında kopma meydana gelir. Bu durumda taban basınç dağılışını ve kopmuş bölgeyi belirlemek için grafik yöntem+uzun formüller burada açıklanmamaktadır. Bileşke eksantrikliğin çekirdek dışında kalıp kalmadığı, şekil ölçekli çizilerek, noktanın yeri kontrol edilir. Ayrıca bu kontrol analitik olarak yapılabilir. Dahası, en küçük gerilmenin negatif çıkıp çıkmadığı hesapla anlaşılır. Geleneksel yönteme göre, eksantrik yüklü bir temelin taşıyabileceği yük şu kabule göre belirlenir; Taban basınç dağılışının maksimum değeri ( max ), zeminin emin taşıma gücünü (q emin ) veya başka bir deyişle, merkezi yüklü aynı koşullardaki temelin emin taşıma gücünü aşmamalıdır. max q emin 47

48 Örneğin; Eksantritenin genişlik üzerinde olduğu bir duvar altı şerit temeli, merkezi yüklü aynı temele göre şekildeki taralı alanlar kadar daha az yük taşır. 48

49 Meyerhof (1953), eksantrik yüklü bir temelin taşıyabileceği yükün, eksantritenin üzerinde yer aldığı boyutunun 2e kadar azaltılması ile elde edilen azaltılmış boyutlu temelin, merkezi yüklü olarak taşıyabileceği yüke eşit olduğunu ortaya atmıştır. Kenarlardaki azaltmalar sonucu, yeni durumda kısa kenar, önceki durumdaki eski kısa kenar olmayabilir. N 1 = N 2 N 1 =BL boyutlu temelin eksantrik olarak taşıyabileceği yük N 2 =B L boyutlu temelin merkezi olarak taşıyabileceği yük 49

50 Dikkat edilirse; azaltılmış boyut yöntemi, temelin taban basınç dağılımı ile ilgilenmeyip, yüklerle ilgileniyor. Bu yöntem azaltılmış boyutlu temelin taban basınç dağılışını üniform kabul ediyor, eksantrik yüklü olanın taban basınç dağılışı ile ilgilenmiyor. İki yönde eksantriklik olması durumunda, her iki boyutta da azaltma yapılır. 50

51 Bu yöntemde, eksantrik yüklü bir temelin taşıyabileceği yükü (N e ) belirlemek için; Aynı temelin merkezi yüklenmesi durumunda bulunacak yük (N m ), bir azaltma katsayısı ( ) ile çarpılır. N e = N m azaltma katsayısı eksantrite ve derinliğe bağlı olarak deneysel olarak belirlenir Uzuner (1975) tarafından, orta sıkı kumda, model şerit temeller üzerinde yapılan deneyler sonucu önerilen azaltma katsayıları grafiği ve tablosu 51

52 Depremler ve Zeminlerin (Temellerin) Taşıma Gücü 52

53 Geosentetikler; sentetik hammaddelerden üretilen, geçirimli dokuma (geotekstil), geçirimsiz örtü (membran) veya ağ (geonet veya geoağ) vb. türde olan ürünlere verilen genel addır. Tek bir geotekstil tabaka kullanarak sıkı kuma oturan merkezi yüklü model yüzey şerit temelle yapılan bir deneysel çalışmada, sınır taşıma gücünün, donatısız aynı zemine göre % 50 den fazla arttığı belirtilmiştir. 53

54 Problem 2.1

55 Problem 2.2

56

57 Problem 2.3

58

59 Problem 2.4

60

61 Problem 2.5

62

63 Problem 2.6

64 Problem 2.7

65

66 Problem 2.8

67 Problem 2.9

68 Problem 2.10

69

70 Problem 2.11

71 Problem 2.12

72 Problem 2.13

73 Problem 2.14

74 Problem 2.15

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ INS3003 ZEMİN MEKANİĞİ-I LABORATUVAR DENEYLERİ Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA RAPOR 2 Hazırlayan: Öğrencinin Numarası ve Adı

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ. Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAHA DENEYLERİ Prof.Dr. A. Orhan EROL Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dr. Zeynep ÇEKİNMEZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 2014 Yüksel Proje Yayınları No: 14-01 www.yukselproje.com.tr

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEOTEKNİK TASARIM ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1 ZEMİN PARAMETRELERİ... 11 1.1 Kohezyonlu (killi) Zeminler...11

Detaylı

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008)

KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) KIYI VE LĐMA YAPILARI, DEMĐRYOLLARI, HAVA MEYDA LARI Đ ŞAATLARI A ĐLĐŞKĐ DEPREM TEK ĐK YÖ ETMELĐĞĐ (2008) Yayın tarihi: 18.08.2007, Resmî Gazete o.:26617 Değişiklik : 26.12.2008, Resmî Gazete o.:27092

Detaylı

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez

TEZ ONAYI. Testi Sonucu Hesaplanan Geoteknik Parametreler Arasındaki İlişkiler adlı tez ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKASLAMA DALGA HIZI İLE KONİK PENETRASYON TESTİ SONUCU HESAPLANAN GEOTEKNİK PARAMETRELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Zafer SAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU. Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 COMPUTERS & ENGINEERING SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE BOYUTLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 ISO SAP093011M26 Rev. 0 Version 15 - Oct. 2011 Berkeley,

Detaylı

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi

Arş.Gör.Ali Kaya GÜR. MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik. T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü T.C Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü MALZEME MUAYENE Çekme Testi Magnetik Toz Yöntemi Yorulma Penetrasyon Muayene Sertlik Arş.Gör.Ali

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR

17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR 17 ŞAFT ve RELATED PARÇALAR Şaft kesiti daire şeklinde olup, boyu daire çapına oranla çok fazla olan ve dönerek güç transfer eden makine elemanlarıdır. Genelde dişli, kasnak, kam ve zincir dişlisi gibi

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

2006-2007 Güz Yarıyılı BETONARMEDE ÖZEL VE SEÇMELİ KONULAR ÖDEVİ

2006-2007 Güz Yarıyılı BETONARMEDE ÖZEL VE SEÇMELİ KONULAR ÖDEVİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yapı Bilimdalı 2006-2007 Güz Yarıyılı BETONARMEDE ÖZEL VE SEÇMELİ KONULAR ÖDEVİ Uç Mukavemetli Kazıkların Uç Mukavemeti

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN ANALİZİ

SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN ANALİZİ SANDIK KESİTLİ KÖPRÜLERİN ANALİZİ Yaşar UĞUR*, İbrahim Ethem GÜLHAN ve Oktay CAFEROV ** * Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri. ** Erciyes Üniversitesi, Fen

Detaylı

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ, DERİN TEMELLER VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ Doç.Dr.Selim ALTUN Ege Üniversitesi İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı ZEMİNLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

DEPREMİN YAPILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ

DEPREMİN YAPILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ DEPREMİN YAPILAR ÜZERİNDE ETKİLERİ Zeminin Büyütme etkisi : Deprem, alt kaya tabakasındaki fay kırılması ile başlayabilir. Yüzeye yayılan titreşim, sarsıntının yoğunluğu, kaya yapısı ve en önemlisi yüzeydeki

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR PLANLAMA vetasarim TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM A TASARIMDA DİKKATE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 305 ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ UYGULAMA NOTLARI Prof. Dr. Recep KILIÇ Dr. Koray ULAMIŞ Eylül 2009 Ankara ÖNSÖZ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir.

Güç vidaları da makine parçalarından olup, onlar üzerinde de mühendisler tarafından yoğun bir araştırma sürdürülmektedir. 10 VIDA DİŞLİ BAĞLAMA ELEMANLARI 10.1 GİRİŞ Makine mühendis olmayan kişiler bağlama elemanlarından (cıvata, somun ve vida) bahsederken son derece önemsizlermiş gibi konuşurlar. Makine mühendisleri ise

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta)

MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) MAKİNE ELEMANLARI - (3.Hafta) Tanımlar MİLLER VE AKSLAR Miller ve akslar benzer elemanlar olmakla beraber, aralarında fonksiyon bakımından farklılıklar vardır. Piyasada her ikisini de farklı makinalar

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 648 Aralık 1980 1.Baskı.Baskı ICS 91.080.10 ÇELİK YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI Building Code for Steel Structures TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA

3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3.1 Gemi Direnci Bir gemi viskoz bir akışkanda (su + hava) v hızıyla hareket ediyorsa, gemiye viskoziteden kaynaklanan yüzeye teğet sürtünme kuvvetleri

Detaylı

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ

AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı AÇIK İŞLETMELERDE ŞEV AÇISI, BASAMAK YÜKSEKLİĞİ VE GENİŞLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ İş Müfettişi Yardımcılığı

Detaylı