R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2"

Transkript

1 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel yapılmasından kaçınmak için arsa sınırındaki kolon içteki kolonla birleştirilerek iki kolon için sürekli temel yapılabilir. İki kolon temeli birleştirilerek yapılan temellere iki kolonlu şerit temel veya bileşik temel diye isimlendirilerek ikiden fazla kolon için yapılacak sürekli temellerden ayırmak gerekir. Sürekli temellerde zemin gerilmelerinden oluşan kesit tesirleri genelde ters dönmüş bir T kesit şeklinde düzenlenir. Zemin gerilmesini daha geniş bir alana yaymak için teşkil edilen T kesitin başlık genişliği zemin gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması şartından belirlenir ve sürekli temel kirişinin başlık kısmına temel pabucu veya ampatman denir. Temel pabucunun minimum kalınlığı 0 cm den az olamaz, ve kiriş yüksekliği temel pabucu da dahil olmak üzere serbest açıklığın /0 undan az olamaz. Kesit tesirlerinin hesabında tekil temellerde verilen koşullar esas alınır. R d N N N 3 N 4 / / Üniform gerilme yayılışı q z R d N N N 3 N 4 q z,min Lineer gerilme yayılışı q z,max Şekil. Kolonlar arası mesafe az, temel rijit ve zeminin çürük olması halinde temel tabanındaki gerilme yayılışı. 05

2 Kolonlar arasında yer alan sürekli temelin gövde donatısı ve hesaplarında kirişler için belirtilen koşullar geçerlidir. Sürekli temellerin hesabında en önemli husus temel tabanındaki zemin gerilme dağılımının belirlenmesidir. Temel tabanındaki gerilme dağılımı zeminin özelliğine ve temel rijitliğine bağlı olduğu için kesin çözümün sürekli temelin elastik zemine oturan kiriş kabulü ile yapılabileceği düşünülebilir. Ancak sonucun doğruluğu zemin yatak katsayısının belirlenmesindeki doğruluğa bağlı olduğu unutulmamalıdır. Sürekli temeller yine zemin yatak katsayısı esas alınarak sonlu elemanlar metodu ile çözülebilir. Sürekli temeller için bir başka çözüm yöntemi ise her kolonun altında ayrı ayrı düzgün yayılı zemin gerilmesi hesaplanarak yapılabilir. Sürekli temel kirişi rijit, kolonlar arası mesafe az ve zemin çürükse sürekli temel tabanındaki gerilme; kolon yüklerinin eşit, temelin her iki yönde simetrik olması halinde üniform olur.kolon yüklerinin bileşkesi temel alanının ağırlık merkezinden geçer. Kolon yüklerinin farklı ve kolon yüklerinin bileşkesine göre simetrik olmaması halinde temel tabanında zemin gerilmesi lineer kabul edilir (Şekil.). Sürekli temel kirişinin rijitliği az, kolonlar arası mesafe fazla, zemin sağlamsa temel tabanındaki gerilme lineer olmaz (Şekil.). N N N 3 a a a) Gerçek gerilme yayılışı q z a / / / / a q z b) Üçgen gerilme yayılışı q z c) Her kolon için düzgün gerilme yayılışı a + / /+ / /+ a Şekil. Sürekli temelde gerçek ve kabul edilen gerilme yayılışı. 06

3 Temel kirişinin rijit veya elastik olarak isimlendirilmesi zeminin şekil değiştirebilmesine göredir. Yumuşak bir zeminde normal bir kiriş rijit sayılabildiği halde, sert bir zeminde aynı kirişin elastik olarak kabul edilmesi gerekir. Şekil. den görüleceği gibi temel tabanında gerilme yayılışının üçgen alanlar şeklinde ifade edilmesinin gerçek davranışa daha yakın olduğu görülse bile gerilme sivriliklerinin uzun süreli yüklere uymadığı açıktır. Bu sebeple Şekil.c de gösterilen her kolon için düzgün yayılı gerilme yayılışının alınması hesapların kolaylığı açısından da daha uygun olur. Zemin gerilmesi kolon altında yoğunlaşır. Bu yayılış rijit temel yayılışına göre kesit tesirlerinin daha güvenli tarafta kalarak hesaplanmasını sağlar.. Sürekli Temellerin Kesit Tesirlerinin Yaklaşık Yöntemle Hesabı Kolon yüklerine temelin kendi ağırlığını da katarak temel tabanındaki gerilme yayılışını belirtmek ve zemin gerilmesi sınır değerlerinin aşılmadığını göstermek gerekir. Yaklaşık hesap yöntemini; bileşik temel az sayıda kolonlu, sürekli temelin yeterince rijit olması hali ile çok sayıda kolonlu ve temel rijitliği az olan temeller için iki farklı yaklaşık yöntemle hesaplanabilir... Bileşik Rijit Temeller İçin Yaklaşık Yöntem Kolon sayısının az ve temelin yeteri kadar rijit olması halinde veya bileşik temel halinde kolon yüklerinin bileşkesi ile sürekli temel bileşke kolon yüklerine göre simetrik yapılarak zemin hesap gerilmesinin düzgün yayılı kabul edilebilmesi sağlanır. Bu durumda zeminde oluşan gerilme; σ z R d = +.8h B σ z,n = σ zu.8h (.) σ z σ zn olacak şekilde hesaplanır. Sürekli temelin birim boyuna etki eden hesaba esas alınacak zemin gerilmesinden oluşan yük ise; R d q z,n = (.) olarak hesaplanır. 07

4 N R d N / / B q z,n q z,n Üniform gerilme yayılışı Şekil.3 Sürekli temelde gerilme yayılışı. R d N N / e r /-e r B q z,n q z,min Lineer gerilme yayılışı q z,max (a) R d N N B q z,n B min B max Üniform gerilme yayılışı (b) q z,n Yükü ağır olan kolonun civarında temelin genişletilmesi suretiyle bu sağlanabilir. Şekil.4 a) Sabit temel pabucu genişliği lineer gerilme yayılışı b) Lineer değişen temel pabucu genişliği üniform gerilme yayılışı 08

5 Sürekli temelin kolon yüklerinin bileşkesine göre simetrik yapılamaması halinde temel tabanındaki zemin gerilmeleri üniform olmayacağı için hesabın doğrusal değişen zemin gerilmesi yayılışına göre yapılması veya temel pabucunun üniform gerilme yayılışı oluşturacak şekilde değişken yapılması yoluna gidilir (Şekil.4). Temel tabanının kolon yükleri bileşkesi (R) nin tatbik noktasına göre eksantrikliği, e r ise temel tabanındaki maksimum ve minimum gerilmeler; R d 6er q.8h z z,min, max = ± + B (.3) bağıntısından bulunur. Temel tabanındaki gerilmenin üniform dağılımını sağlamak üzere temel pabuç genişliği lineer değişken yapılmak istenirse (.3) bağıntısındaki maksimum ve minimum zemin gerilmesi değerlerinin q z,max =q z,min =q z,n olması şartını sağlamak için temel pabuç genişliğinin maksimum ve minimum değerleri; B max = B min = Rd 6e ( ) + r σ z,n R d 6e ( ) r σ z,n (.4) olarak hesaplanabilir... Çok Sayıda Kolonlu Sürekli Temeller İçin Yaklaşık Hesap Yöntemi Kolon sayısının az olması veya sürekli temel rijitliğinin az olması halinde, zemin sağlamsa bu durumunda, her kolondan gelen yük kolon etki alanına bölünerek temel tabanındaki gerilmelerin ortalama değeri ayrı ayrı yaklaşık olarak hesaplanır. Temelin kendi ağırlığından meydana gelen gerilme değerleri ile toplanarak zemin gerilmesi sınır değerlerinin aşılmaması kontrol edilir (Şekil.5). Şekil.5 de verilen temel tabanındaki kolon etkili alanındaki gerilme değerleri; N q =, B a + olarak hesaplanır. N N 4 q =,...q 4 = 3 B + B + a (.5) 09

6 Açıklıklardaki gerilme değerleri ise; q a q, q + q q3 + q 4 q =,..., q34 =, = (.6) q a = q 4 olarak hesaplanır. (.6) bağıntılarında verilen sürekli temel birim boylarındaki yükler yardımı ile kesme kuvveti ve eğilme momenti kesit tesirleri hesaplanabilir. Temel zeminindeki zemin gerilmesinden oluşan yükler ile kolon yüklerinin dengede olmasından hareketle temelin bir ucundan başlanarak kesme kuvveti kesit tesirleri belirlenir. Kesme kuvveti kesit tesirlerinden hareketle eğilme momenti kesit tesirleri N N N 3 N 4 a) a a 3 b) q q q 3 q 4 a / / / / 3/ 3/ a c) q a q q 3 q 34 q a Şekil.5 a) Sürekli kiriş ve boyutları, b) Kolon yükünün temel etki alanına bölünerek bulunan zemin gerilmeleri, c) Her açılık için hesaplanmış ortalama zemin gerilmeleri. hesaplanır. Bulunan kesit tesirleri için temel kirişinin boyutlandırılması kiriş gibi yapılır. Temelin rijit kabul edilmesi halinde, temel tabanındaki gerilme üniform veya doğrusal değişen kabul edilerek hesap yapılabilir. Temelin rijit kabul edilme sınırı kolona komşu açıklıklar arasındaki farkın %0 den az olması halinde kolona komşu açıklıklar ortalaması ile gösterilirse; 0

7 <. 75 (.7) λ olması halinde temel rijit sayılabilir. Bu bağıntıda; kb = 4 4E c I λ (.8) bağıntısı ile verilir ve burada I temel kesitinin atalet momenti, B temel genişliği, E c betonun elastisite modülü, k ise zemin yatak katsayısına bağlı olarak; k=k 0 S (.9) şeklinde hesaplanan değerdir. Bu bağıntıda S değerinin kumlu zeminler için; B + S = (.0) B killi zeminler için; n S = (.).5n olarak hesaplanmalıdır. Burada n temel boyutlarının oranı olup n= /B dir. Uzun temellerde (n= ) olması halinde S=0.67 olarak alınması önerilmektedir. (.9) bağıntısındaki K 0 zemin yatak katsayısı olup zemin cinslerine bağlı olarak Çizelge 9. den alınabilir..3 Sürekli Temellerin Elastik Zemine Oturan Kiriş Teorisine Göre Hesabı Temel rijitliğini hesaba katarak sürekli temel kirişinin elastik zemine oturduğu varsayımı ile yapılan çözüm 867 de Winkler tarafından verilmiştir. Elastik yaylardan oluştuğu şeklinde modellenmiş zemine Winkler Zemini denmektedir. Elastik zemine oturan kirişin diferansiyel denklemi; 4 d y EI = Ky (.) 4 dx olarak verilmektedir. Burada; K=K 0 B (.3) dir. K 0 zeminin yatak katsayısı, B ise temelin zemine oturan taban genişliğidir. Yine E temel kirişi malzemesinin elastisite modülü; I ise temel kiriş kesitinin ağırlık merkezinden geçen eksene göre atalet momentidir. (.) diferansiyel denklemi;

8 4 d y 4 + 4λ y = 0 (.4) 4 dx olarak yazılabilir. Burada; K 4 = EI K 4EI 4 λ = veya λ 4 (.5) B K 0 EI Şekil.6 Elastik zemine oturan kiriş boy ve en kesiti Olarak tanımlanmıştır. (.4) denkleminin çözümü, y = e λx (A cos λx + Bsin λx) + e λx (Ccos λx + Dsin λx) dir. Elastik zemine oturan sonlu uzunlukta kiriş elemanın özel çözümlerinin farklı yüklemeler için ayrı ayrı elde edilmesi gerekir. Elastik zemine oturan sonlu uzunluktaki bir kirişin tekil düşey yük ve tekil eğilme momenti etkisindeki çözümleri aşağıda ayrı ayrı verilmiştir..3. Tekil Kuvvet Etkimesi Durumu λ değeri Hetenyi,., (955) sonlu CD uzunlukta kiriş üzerinde herhangi bir x=a noktasında tekil yük etkimesi durumundaki çözümünü yükün tatbik noktasının kirişin sol ucundan ölçülmek şartı ile kirişin çökme, dönme, eğilme momenti ve kesme kuvveti kesit tesirlerini aşağıdaki bağıntılarla ifade etmiştir (Şekil.7). P λ ( x) y = β yp { cosh λx cos λx (sinh λ cos λa cosh λb K ( sinh λ sin λ ) sin λl cosh λa cos λb) + ( cosh λx sin λx + sinh λx cos λx) [sinh λ (sin λa cosh λb cos λa sinh λb) + sin λ (sinh λa cos λb cosh λa sin λb]} (.6) θ (X) λ P = β K P ( sinh λ sin λ ) {coshλx cosλx[sinh λ (sin λa cosλb cosλasin λb) + (sin λ (sinh a cosλb coshλasin λb)] (coshλxsin λx sinh λx cosλx)(sinh λ cosλa coshλb sin λ coshλa cosλb]} (.7)

9 = λ β P ( sinh λ sin λ ) { sinh λx sin λx(sinh λ cos λa cosh λb sin λ cosh λa cos λb) + (cosh λx sin λx sinh λx cos λx)[sinh λ (sin λa cosh λb cos λa sinh λb) + sin λ (sinh λa cos λb cosh λa sin λb)]} (.8) Q = PβQP {( cosh λx sin λx + sinh λx cos λx) (sinh λ cos λa sinh λ sin λ cosh λb sin λ cosh λa cos λb) + sinh λx sin λx[sinh λ (sin λa cosh λb cos λa sinh λb) + sin λ (sinh λa cos λb cosh λa sin λb)]} (.9) π Burada λ < olması halinde temelin rijit sayılması gerekeceği ve λ > π için ise 4 temelin esnek sayılabileceği ifade edilmiştir. Bu denklemlerde x a için x C den itibaren ölçülecektir. x>a olması halinde ise x D den itibaren ölçülecek ve denklemlerde a yerine b ve b yerine a konulacaktır. Bu ifadelerde λ = K 4EIλ λ K 3 = 4EIλ 3 = 4EI ( λ ) 3 = EI ( λ ) = λ λ olacağı göz önüne alınırsa (.0) (.) (.) y 3 PL = 4EI ( λ ) 3 β yp 3 P = δ 4EI yp (.3) θ P = EI ( λ ) β P θp = δ θ P EI (.4) = δ λ ( x) PL β P = P P (.5) Q ( x) PβQP = P QP = δ (.6) olarak ifade edilir. (.3), (.4), (.5), (.6) bağıntılarında P= ton alınırsa (Şekil.7) y,θ,,q değerlerinin tesir çizgileri olur. δ, δ, δ ve δ değerleri, temel yp θp P QP 3

10 rijitliği λ, tekil kuvvetin tatbik noktasını belirten oranı ve tesir çizgisinin değerinin hesaplandığı kesiti belirten x/ oranına bağlı olarak hesaplanmış değerleri çizelge halinde verilmiştir (Çizelge.). C x P = EI, B D a K 0 b Şekil.7 Elastik zemine oturan CD sonlu kirişine birim düşey kuvvet etkimesi durumu.3. Tekil Eğilme omenti Etkimesi Durumu Elastik zemine oturan iki ucu boşta CD kirişine x=a noktasında bir tekil momentinin etkimesi durumunda kirişin herhangi bir x kesitindeki çökme y, dönme θ, Eğilme momenti ve Kesme Kuvveti Q değerlerinin aşağıdaki bağıntılardan hesaplanabileceği Hetenyi., (955), Keskinel F., Kumbasar N. (976) tarafından ifade edilmiştir. Bu bağıntılarda x>a için x in D noktasından itibaren ölçülmesi ve ifadelerde a yerine b ve b yerine a konması gerekmektedir. C x = EI,B D a K 0 b Şekil.8 Elastik zemine oturan CD sonlu kirişine birim eğilme momenti etkimesi durumu y λ = β K y ( sinh λ sin λ ) {cosh λx cosλx [sinh λ (cosh λbsin λa + sinh λbcosλa) + sin λ (sinh λa cosλb + cosh λa sin λb)] (cosh λx sin λx + sin λx cosλx) (sin λ cosλbcosh λa + sinh λ cosh λbcosλa)} θ ( x) 3 λ = β K θ ( sinh λ sin λ ) {cosh λx cosλx(sin λ cosλbcosh λa + sinh λ cosh λbcosλa) + (cosh λx sin λx sinh λx cosλx) [sinh λ (cosλbsin λa + sinh λbcosλa) + sin λ (sinh λa cosλb + cosh λa sin λb)]} (.7) (.8) 4

11 = δ = ( sinh λ sin λ ) + sinh λb cos λa) + sinh λ (sinh λa cos λb + cosh λa sin λb)] [cosh λx sin λx sinh λx cos λx)(sin λ cos λb cosh λa + sin λ cosh λb cos λa)} sinh λx sin λx(sin λ cos λb cosh λa + sinh λ cos λb cos λa)} {sinh λx sin λx[sinh λ (cosh λb sin λa Q = λβ = λ { Q e sinh λ sin λ [sinh λ (cosh λb sin λa + sinh λb cos λa) + sin λ (sinh λa cos λb + cosh λa sin λb)] Bu ifadelerde, (.9) ( cosh λx sin λx + sinh λx cos λx) (.30) λ 3 = (.3) K EI λ y λ = β K y L = EI ( λ ) β y = EI δ y (.3) 3 λ θ = βθ = βθ = δθ K EI λ EI (.33) = δ (.34) Q = λβ Q λ = β Q = δ Q (.35) olarak ifade edilir. Bu bağıntılarda = tonm alınırsa uzunluğunda elastik zemine oturan kirişin y, θ,, Q değerlerinin tesir çizgileri elde edilir. Tekil düşey yük durumunda olduğu gibi δ y, δ θ, δ, δ Q değerleri, temel rijitliği λ, birim momentin tatbik noktasını belirten ve tesir çizgisinin değerinin hesaplandığı kesiti belirten x/ oranına bağlı olarak hesaplanmış değerleri Çizelge. de verilmiştir. Ayrıca tekil yük ve moment durumu için tüm kesit tesirleri bilgisayar programı yardımıyla da hesaplanabilir. 5

12 Çizelge. Elastik zemine oturan kirişin sol ucundan x mesafesindeki noktada düşey birim yük etkisindeki tesir deplasmanlar ve kesit tesirleri için katsayılar. λ = için; ξ yp x/ ξ p x/ ξ QP 0.0 x/

13 ξ y x/ ξ Q x/ ξ 0.0 x/

14 λ =3 için; ξ yp x/ ξ p x/ ξ QP 0.0 x/

15 ξ y x/ ξ Q x/ ξ 0.0 x/

16 λ =5 için; ξ yp x/ ξ p x/ ξ QP 0.0 x/

17 ξ y x/ ξ Q x/ ξ 0.0 x/

18

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ

BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJ HİDROLİK YAPILAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 002 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015

Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Kısım 27 Boyları 24 m. den Küçük Ahşap Yolcu Teknelerinin Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir.

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ Department of Civil Engineering İN 303 YAPI STATIĞI II AÇI YÖNTEİ Slope-deflection ethod Y.DOÇ.DR. USTAA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

2. YATAY KURBALAR. 2.1.1 Basit daire kurbaları

2. YATAY KURBALAR. 2.1.1 Basit daire kurbaları 2. YATAY KURBALAR Yatay kurbalar genel olarak daire yaylarından ibarettir. Ancak, kurbaya ait dairenin yarıçapı küçük ise süratin fazla olduğu durumlarda alinyimandan kurbaya geçiş noktasında ortaya çıkan

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı