Koroner Arter Hastal ve Dislipidemi. Koroner Arter Hastal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koroner Arter Hastal ve Dislipidemi. Koroner Arter Hastal"

Transkript

1 ve Dislipidemi P-1 GEÇ DÖNEM SAFEN VEN GREFT HASTALI I LE METABOL K SENDROMUN L fik S Ahmet Taha Alper, Alper Ayd n, Hüseyin Aksu, Ebru Öntürk, fiennur Ünal, Ahmet Akyol, Abdurrahman Eksik, Nazmiye Çakmak Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji stanbul Amaç: Metabolik sendromun koroner arterlerde aterosklerotik süreç ile iliflkisi bilinmektedir ancak koroner revaskülarizasyon yap lm fl hastalarda geç dönem safen ven greft (SVG) hastal ile iliflkisini gösteren yeterince çal flma yoktur. Bu çal flmada metabolik sendromun koroner revaskülarizasyon olmufl hastalarda safen ven greft hastal ile iliflkisi araflt r ld. Metod: Çal flmaya, en az 5 y l önce koroner revaskülarizasyon yap lm fl ve gö üs a r s sebebiyle koroner anjiografisi yap lan 115 hasta dahil edildi. 40 (%43,4) metabolik sendromu olan ve 65 (%56,6) metabolik sendromu olmayan hastadan iki çal flma grubu oluflturuldu. Bunlar n koroner anj ografilerinde SVG leri incelendi ve bir veya daha çok SVG inde %50 nin üstünde lümen daralmas tespit edilenler SVG hastas olarak kabul edildi. Bulgular: 115 hastadan 26 s nda LAD ye (kalan 89 hastaya L MA greft), 81 inde Cx e, 84 ünde RCA ya ve 18 inde diagonal artere SVG ile revaskülarizasyon uygulanm flt. Bu hastalar n 72 sinde (%63,7) SVG hastal tespit edildi. Metabolik sendromlu hastalar n 40 nda (%80), metabolik sendromlu olmayan hastalar n ise 32 sinde (%49) SVG hastal vard (p<0,000). Metabolik sendromu olan hastalar ile olmayanlar aras nda, hiç hasta SVG olmamas, bir SVG de hastal k olmas ve birden fazla SVG de hastal k olmas yönünden de anlaml fark mevcuttu. Yafl, cinsiyet, operasyon süresi ile düzeltildi inde SVG hastal ile metabolik sendrom aras ndaki ba ms z iliflki mevcuttu ve metabolik sendromu olan hastalarda SVG hastal görülme olas l n n 5 kat fazla oldu u bulundu (Beta=1,61, p=0,01, Odd s oran =5,004, güvenlik aral =1,9-13,2). Sonuç: Metabolik sendromlu hastalarda SVG hastal anlaml derecede daha s kt r ve metabolik sendromun SVG hastal ile ba ms z iliflkisi oldu u saptanm flt r. Bu nedenle SVG ile revaskülarize edilmifl, metabolik sendromlu hastalar n daha yak ndan takibi gereklidir. P-2 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA GEL fien VENTR KÜLER SEPTUM RUPTÜRÜ OLGULARINDA KORONER ANJ OGRAF BULGULARI O uz Yavuzgil, Bahad r K r lmaz, Ayflegül Türko lu, Öner Özdo an, Cemil Gürgün, Mehdi Zoghi, Can Hasdemir, Levent Can, Hakan Posac o lu*, Mustafa Özbaran*, Hakan Kültürsay Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Ege Üniversitesi T p Fakültesi*, zmir Akut miyokard infarktüsü (AM ) ventriküler septum ruptürü (VSR) ile komplike oldu unda her türlü tedavi yaklafl m na karfl n mortalite halen yüksek seyretmektedir. VSR geliflen olgularda baz yay nlarda çok damar koroner arter hastal (KAH) bildirilmekle birlikte baz lar nda ön planda tek damar KAH sorumlu tutulmaktad r. Ayr ca bu olgularda koroner kollateral ak m n ve iskemik önkoflullanman n yeterince olmad düflünülmektedir. Klini imizde tarihleri aras nda AM sonras nda geliflen VSR tan s alan toplam 36 olguya Judkins tekni i ile koroner anjiografi uygulanm flt r. Ekokardiyografi ve sol ventrikülografi tüm olgulara yap larak VSR nin varl ve lokalizasyonu gösterilmifltir. Koroner anjiografi s ras nda gerek AM den sorumlu arterin antegrad doluflu ve TIMI ak m skoru gerekse di er koroner arterden retrograd doluflun varl ve TIMI ak m skoru kaydedildi. Olgular n 21 i erkek (%58) ve 15 i kad n (%42) olup ortalama yafl 66,6+11 idi. Toplam 9 olgu (%25) AM öncesi tipik anjina pektoris (AP) tan mlamaktayd. VSR, olgular n 22 sinde (%61) anteriyor, 14 ünde (%39) ise posteriyor lokalizasyondayd. Olgular n %36 unda tek damar, %22 unda 2 damar ve %41 sinde 3 damar tutuluflu izlenmekteyken ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %42+6 idi. AM den sorumlu arter %61 olguda LAD ve %39 olguda RCA olup toplam 28 olguda (%78) total oklüze olarak bulundu. Olgular n antegrad ve retrograd kollateral ak mlar n n de erlendirilmesi tablo-1 de gösterilmifltir. Sonuç olarak AM sonras VSR geliflen olgular m zda koroner anjiografik olarak s ras yla 3 damar, tek damar ve 2 damar hastal izlenmifltir. Özellikle 3 damar KAH olgular n n az msanamayacak s kl kta olmas bu olgular n koroner anjiografi uygulanmas ve revaskülarizasyon gereklili ininin önemini hat rlatmaktad r. Ayr ca bu olgular n ço unda izlenen total oklüze ve kollateralden fakir infarkt arteri, VSR'nin iskemik önkoflullanma olmaks z n ve yetersiz kollateral ak m zemininde ani geliflen bir miyokard hasar na ba l ortaya ç kt n düflündürmektedir. Tablo 1. Olgular n antegrad ve retrograd ak m özellikleri (AP özellikleri) TIMI skoru Toplam (n=36) AP yok (n=27) AP var (n=9) Antegrad ak m Retrograd ak m P-3 YAVAfi KORONER AKIM ÖRNE GÖSTEREN HASTALARDA ENDOTEL D SFONKS YONUNUN B R GÖSTERGES OLARAK ARTMIfi PLAZMA VON W LLEBRAND FAKTÖR DÜZEYLER Asuman Biçer, Hasan Turhan*, Ertan Yetkin*, Ali R za Erbay, Selime Ayaz**, Ayfle Saatçi Yaflar, Onur fiahin, Hatice fiaflmaz, Sengül Çehreli* Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Klini i, Ankara nönü Üniversitesi Turgut Özal T p Merkezi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Malatya* Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Hematoloji Ankara** Amaç: Yavafl koroner ak m angiografik bir fenomen olup, herhangi bir obstrüktif epikardiyal koroner hastal k olmaks z n damarlar n yavafl veya geçikmifl opasifiye olmas ile karakterizedir. Küçük çap ve iyi geliflmifl media tabakas nedeniyle koroner mikrosirkülasyon koroner kan ak m n n majör belirleyicisidir. Buradan yola ç karak koroner yavafl ak m fenomeni koroner mikrovasküler endotel disfonksiyonuna ba lanm flt r. Biz bu çal flmada yavafl koroner ak m örne i gösteren hastalarda endotel disfonksiyonunun bir göstergesi olarak plazma von Willebrand faktör düzeylerini incelemeyi planlad k. Yöntemler: Çal flmaya angiografik olarak normal koroner arterlere sahip ancak yavafl koroner ak m örne i gösteren 53 hasta (grup I, 32 erkek, 21 kad n, ortalama yafl=49±10 y l) ve angiografik olarak normal koroner arterlere sahip, normal koroner ak m örne i gösteren 50 birey (grup II, 28 erkek, 22 kad n, ortalama yafl=51±9) kontrol grubu olarak dahil edildi. Çal flma ve kontrol grubunun her üç majör epikardiyal koroner arterine ait koroner ak m h zlar Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) frame say s metodu ile ölçüldü. Yavafl koroner ak m grubuna TIMI frame say lar kontrol grubunun 2 standart deviasyon üstünde olan bireyler dahil edildi. Tüm hasta ve kontrol grubuna ait bireylerin plazma von Willebrand faktör düzeyleri ölçüldü. Bulgular: Yafl, cinsiyet, hipertansiyon, diabet, hiperlipidemi ve sigara kullan m yönünden gruplar aras nda anlaml fark yoktu (p>0.05). Yavafl koroner ak m örne i gösteren gruba ait plazma von Willebrand faktör düzeyleri normal koroner ak m örne i gösteren kontrol grubu ile karfl laflt r ld nda iatatistiksel olarak anlaml düzeyde yüksek bulundu (156±33 ünite/dl ve 101±19 ünite/dl s ras yla, p<0.001) Sonuç: Angiografik olarak normal koroner arterlere sahip ancak yavafl koroner ak m örne i gösteren hastalarda tespit etti imiz artm fl plazma von Willebrand faktör düzeyleri, bu hastalarda endotel aktivasyonu ya da disfonksiyonu varl n düflündürmektedir. P-4 KOMPL KASYONSUZ NFER YOR M YOKARD NFARKTÜSÜNDE KORONER ANJ YOGRAF YAPALIM MI? Ersin Sar çam, Arslan Öcal, Nesligül Y ld r m, Seher Bozbo a, Cemal Özbak r, Mehmet Do an, Orhan Maden, Bülent Deveci, smet Hisar, Sakine F rat, Omaç Tüfekçio lu, rfan Sabah Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Klini i, Ankara Amaç: nferiyor miyokard infarktüsü (MI) genel olarak anteriyor MI a göre daha iyi prognoza sahiptir. Komplikasyonsuz inferiyor MI larda sol ventrikül sistolik fonksiyonlar korunmufl ve iskemik atak yoksa bu hastalara öncelikle efor testi önerilmektedir. Bu çal flmada komplikasyonsuz inferiyor MI larda, koroner lezyonlar, tedavi seçimini ve risk faktörlerini de erlendirdik. Yöntem: Çal flmaya Türkiye Yüksek htisas Hastanesi Kardiyoloji Klini i ne Kas m Nisan 2004 y llar aras nda akut inferiyor MI tan s yla ilk 12 saat içinde kabul edilip baflar l trombolitik tedavi uygulanan ve seyrinde komplikasyon geliflmemifl (sa MI, tekrarlayan iskemi, mekanik ve elektriki komplikasyon), sol ventrikül sistolik fonksiyonlar korunmufl toplam 80 hasta (17 kad n, 63 erkek) al nm flt r. Tüm hastalara koroner anjiyografi uyguland. Cerrahi revaskülarizasyon gereken (üç damar hastal, sol ön inen koroner arter proksimali ve beraberinde sa koroner veya sirkumfleks arterlerin birisinde ciddi lezyon olanlar, sol ana koroner lezyonu olanlar) hastalar grup A (38 hasta), sa koroner artere ve/veya sirkumfleks artere perkütan giriflim uygulanan hastalar grup B (22 hasta) ve arterlerde kritik lezyon saptanmayan (medikal tedavi grubu) hastalar grup C (20 hasta) olmak üzere üç gruba ayr ld. Bu hastalar cinsiyet, hiperlipidemi, sigara, hipertansiyon, diabetes mellitus, aile öyküsü risk faktörleri ve uygulanan tedavi yönünden karfl laflt r ld. Bulgular: Gruplar aras nda yafl ortalamalar benzerdi (p>0.05). Hastalar n %40.5 inde kritik tek damar lezyonu (sa koroner veya sirkumfleks), %25.7 sinde kritik iki damar lezyonu (sol ön inen arter proksimali ve sa koroner veya sirkumfleks arter), %33.8 inde kritik üç damar veya sol ana koroner lezyonu vard. Sigara kullan m, hiperlipidemi, hipertansiyon, diabetes mellitus, aile öyküsü risk faktörleri üç grupta da benzerdi (p>0.05). Grup A da 38 hasta (% 47.5), grup B de 22 hasta (% 27.5), grup C de 20 hasta (% 25) karfl laflt r ld nda cerrahi tedavi lehine anlaml fark saptand (p=0.004) (Tablo 1). Grup B ve grup C aras nda anlaml fark yoktu (p>0.05). Sonuç: Komplikasyonsuz inferiyor MI lar san lan n aksine cerrahi tedavi gerektirebilecek koroner arter lezyonlar yla birliktedirler. Efor testinin özgüllü ü ve duyarl l n n düflük oldu u gözönünde bulundurulursa, bu sonuçlar n fl nda, risk faktörleri dikkate al nmadan hastalara koroner anjiyografi uygulanmal d r. Tablo 1. Komplikasyonsuz inferiyor miyokard infarktüsünde tedavi gruplar n n karfl laflt r lmas Hasta say s Hasta yüzdesi Grup A 38 %47.5 Grup B 22 %27.5 Grup C 20 %25 Toplam 80 %100 p=

2 ve Dislipidemi P-5 AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA E-SELEKT N DÜZEYLER N N KARD YAK TROPON NLE L fik S Mustafa Yaz c, Kenan Durna, Sabri Demircan, Erdo an Yaflar, Mahmut fiahin Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Samsun Amaç: ST elevasyonsuz akut koroner sendromlar n (NSTE-AKS) patogenezinde, endotelyumun vasodilator etkilerini vazokonstriksiyona ve antikoagülan etkilerini prokoagülasyona çeviren inflamatuvar cevap önemli rol oynamaktad r. Bu süreçte, plazma E-selektin düzeyleri endotel aktivasyonun bir belirleyicisi olarak düflünülebilir. Bu çal flmada, NSTE- AKS li hastalarda E-selektinin troponin-i (Tn-I) düzeylerinde etkisi olup olmad de erlendirildi. Metod: NSTE-AKS tan s ile kabul edilen ard fl k 202 hastada baflvuru s ras nda venöz kan örneklerinden Tn-I, E-selektin, von willebrand faktör (vwf) and fibrinojen düzeyleri ölçüldü. Troponin-I düzeyi 0.2 ng/ml nin alt ndaki 129 hasta troponin negatif, 0.2 ng/ml ve üzerindeki 73 hasta troponin pozitif olarak grupland r ld. Koroner arter hastal n n ciddiyeti koroner anjiyografi ve Gensini skorlamas ile belirlendi. Bulgular: Gruplar aras nda vwf düzeyleri benzerdi. (p=0.379) Ancak, Tn pozitif gruptaki E-selektin (p<0.01) ve fibrinojen düzeyleri (p<0.001) Tn negatif grupla karfl laflt r ld nda anlaml derecede yüksek saptand. E- selektin ile Tn düzeyleri (r=0.426, p<0.001) ve E-selektin ile fibrinojen düzeyleri aras nda anlaml bir iliflki vard. (r=0.623, p<0.001). Yine fibrinojen ve troponin düzeyleri aras nda pozitif yönde korelasyon saptand. (r=0.810, p<0.0001). Gensini skoru ise iki grup aras nda benzerlik gösteriyordu. (p=0.107). Resgresyon analizinde, NSTE-AKS lerde E-selektin düzeylerinin troponin pozitifli i için ba ms z bir prediktör oldu u saptand. (ß=0.326, OR=1.05, 95% CI; , p<0.001). Sonuç: Bu bulgulara göre, NSTE-AKS li hastalarda artm fl E-selektin düzeylerinin endotel aktivasyonu yoluyla koagülasyon aktivasyonu ve miyokardiyal hasar n n geliflmesinde etkili oldu u söylenebilir. P-6 TRANSÖZOFAJ YAL EKOKARD YOGRAF LE ÖLÇÜLEN AORTA NT MA-MED A KALINLI ININ TOTAL TESTOSTERONLA L fik S Recep Demirba, Remzi Y lmaz, Abdullah Uluçay, Durmufl Ünlü Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, fianl urfa Girifl ve Amaç: Sex hormonlar n n koroner arter hastal ndaki koruyucu etkileri bilinmektedir. Testosteron hormon düzeyi düflük olanlarda ateroksleroza e ilimin daha fazla oldu u bilinmektedir. ntima-media kal nl üzerine testosteronun etkisi net bilinmemektedir. Aorta MK ile total testosteron düzeyleri aras ndaki korelasyon araflt r ld. Yöntem ve Bulgular: Transözofajiyal ekokardiyografi yap lan olgular aras nda koroner arter hastal, geçirilmifl serebral olay hikayesi, kronik böbrek ve kollajen doku hastal olmayan 42 erkek hasta (yafl aral 37-76, ortalama: 58±10 y l) çal flmaya al nd. Aorta MK cm aras nda olup ortalama de eri 0.19±0.14 cm ve total testosteron de erleri ng/dl ortalama 467±281 ng/dl aras nda de iflmekteydi. Ölçülen serum total testosteron ve di er parametreler aorta MK aras ndaki korelasyon analizinde sadece ürik asit, HsCRP ve total testosteron aras nda anlaml korelasyon saptand (Tablo-1). Çoklu lineer regresyon analizinde aorta MK n n ürik asit, HsCRP den ba ms z olarak total testosteron ile iliflkilidir (b=-0.541, P=0.09). Sonuç: Total testosteron de erleri ile aorta MK aras nda anlaml negatif korelasyon izlenmektedir. Bu bulgumuz testosteron düflüklü ünün MK artt rd n ve antiaterosklerotik özelli i oldu unu desteklemektedir. Tablo 1. ntima-media kal nl ile testosteron ve di er faktörler aras korelasyon de erleri r P Albumin Vitamin B Total Testosteron Ürik asit Total Kolesterol Trigliserid LDL-Kolesterol HDL-Kolesterol HsCRP P-7 PREINFARKTÜS ANJINASI OLAN AKUT M YOKARD INFARKTÜSLÜ HASTALARDA DOPPLER-DERIVE MIYOKARDIYAL PERFORMANS INDEX DE ERLER VE SEYR Cihan Örem, Mehmet Küçükosmano lu, Turan Erdo an, fiahin Kaplan, Hasan Kasap, smet Durmufl, Merih Baykan Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Trabzon Amaç: Preinfarktüs anjinan n (P A) infarktüs büyüklü ünü s n rlad n gösteren çal flmalar vard r. Sol ventrikül fonksiyonlar n global olarak gösteren bir ekokardiyografik parametre olan Doppler-derive miyokardiyal performans indexi (MP ) yüksekli inin, akut miyokard infarktüsündeki (AM ) negatif prognostik önemi üzerinde durulmaktad r. Çal flmam zda P A s olan ve olmayan AM hastalar nda MP de erlerini ve seyrini araflt rmay planlad k. Yöntemler: Klini imizde akut Q dalgal M ile yat r lan 96 hasta, P A s olan ve olmayanlar olmak üzere 2 gruba ayr ld lar. P A, M öncesi 1 hafta içindeki 30 dakikadan daha k sa süren anjinal a r lar olarak tan mland. Hastalara yat fllar n n 1., 6. günlerinde ve AM sonras 30. günde ekokardiyografi yap ld ve MP isovolumetrik gevfleme zaman (IVGZ) ve kas lma zaman (IVKZ) toplam n n ejeksiyon zaman na (EZ) bölünmesiyle hesapland. Bulgular: P A s olan 52 hastan n 10 u kad n, 42 si erkek, yafl ortalamalar 59.2±8.7, P A s olmayan 44 hastan n 6 s kad n, 38 i erkek, yafl ortalamalar 55.4±10.9 idi. Yafl, cinsiyet ve di er risk faktörleri oranlar bak m ndan her iki grup aras nda anlaml farkl l k yoktu. Ayn zamanda her iki grup aras nda trombolitik tedavi uygulama say s, ilaç tipi, uygulama saati bak m ndan anlaml farkl l k izlenmedi. Anteriyor M l hasta yüzdesi bak m ndan P A s olan (%47.7) ve olmayanlar (%61.5) aras nda anlaml farkl l k yoktu (p=0.1). P A s olan grupta CK-MB pik düzeyi 248.4±213 olup, anjinas olmayanlardan (341.2±237.6) anlaml olarak düflüktü (p=0.02). P A l gruptaki MP ortalama de erleri (1. gün 0.49±0.2, 6. gün 0.46±0.1, 30.gün 0.44±0.1), her 3 ekokardiyografik de erlendirmede de P A s olmayan gruptan (1. gün 0.58±0.1, 6. gün 0.56±0.1, 30.gün 0.53±0.1) anlaml olarak daha düflük bulundu (p=0.003, p=0.001, p=0.01, s ras yla). MP ortalama de erlerinde her iki grupta da giderek azalma gözlendi. P A s olmayan grup içinde MP nin günler içindeki de iflimlerinde anlaml farkl l k gözlenmez iken, P A s olanlarda 1. ve 30. günlerde al nan MP de erlerinde anlaml azalma vard (0.49±0.2 ve 0.44±0.1, p= 0.04). P A s olanlarda IVKZ anlaml olarak daha k sa, ejeksiyon zaman daha uzun idi. Sonuç: P A s olanlarda miyokardiyal performans indexi daha düflük olup, bu indexte günler içinde anlaml düzeyde azalmalar tespit edilmifltir. P A's olan hastalarda ventrikül fonksiyonlar n n daha iyi oldu u ve ayn zamanda daha h zl düzelme gösterdi i sonucuna var lm flt r. P-8 D YABET K HASTALARDA M KROVASKÜLER PERFÜZYONUN DE ERLEND R M NDE YEN PARAMETRELER: M YOKARD AL BLUSH GRADE VE M YOKARD DOLUfi FAZI Serdar Soydinc, Vedat Davuto lu, Yusuf Sezen, lyas Akdemir, Mehmet Aksoy Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Gaziantep Girifl ve Amaç: Diyabete ba l mikrovasküler komplikasyonlar hastal n prognozunu etkilemektedir. Diyabetik hastalarda mikrovasküler perfüzyonu anjiyografik olarak yeni mikrovasküler perfüzyon belirteçleri olan miyokardiyal blush grade ve myokardiyal dolufl faz yöntemleriyle de erlendirmeyi amaçlad k. Bilgilerimize göre bu konuda literatürde çal flma mevcut de ildir. Yöntem: Kas m 2001-May s 2004 y llar aras nda koroner anjiyografisi yap lm fl 4500 hasta populasyonundan hipertansiyon, sigara ve hiperkolesterolemisi olmayan izole diyabetes mellitusu olan ve akut koroner sendrom olmayan toplam 70 hasta (ort. yafl: 58.1 ± 9.1) çal flmaya al nd. Bunlar da koroner lezyon varl na göre 2 gruba ayr ld. DM-Grup 1: Normal koroner anjiyografisi olanlar; DM- Grup 2: Koroner anjiyografisinde LAD de %50 ve alt nda lezyonlar olan hastalardan oluflturuldu. Kontrol grubu olarak diyabeti, hipertansiyonu ve hiperlipidemisi olmayan 60 hasta (ort.yafl: 54.8 ± 8.9) al nd. Bunlar da 2 gruba ayr ld. Kontrol-Grup 1: koronerleri normal olan 30 hasta; Kontrol-Grup 2: LAD de %50 ve alt nda lezyon olan hastalardan olufltu. Miyokardiyal blush grade 0 dan 3 e kadar miyokardiyal boyanma yo unlu u ve y kanma h z na göre s n fland r ld. Miyokardiyal dolufl faz ise miyokardiyal blush bafllang c ndan kontrast n en yo un görüldü ü faza kadar olan süre frame say s n n saniyeye çevrilmesiyle saptand. Bulgular: Gruplar aras nda miyokardiyal dolufl faz aç s ndan DM-Grup-2 di er tüm gruplara göre belirgin olarak uzun idi (1775±297 msn) (F=22.6, df=3, p<0.0001). Kontrol-Grup 2 ile DM-Grup 1 aras nda fark bulunmad (1430±233 msn karfl 1465.±379 msn, p>0.05). Kontrol Grup 1, DM-Grup 1 ve 2 ye k yasla daha k sa miyokardiyal dolufl zaman gösterdi (1191±261 msn karfl 1465.±379 msn ve 1775±297 msn, p<0.0001). Gruplar aras nda miyokardiyal blush aç s ndan DM-Grup 2 di er kontrol gruplar na göre anlaml olarak düflük grade gösterdi (Ki-kare=11.1, p=0.001). DM-Grup 1 in blush skoru kontrol gruplar yla farkl l k göstermedi. Sonuç: Diyabetik ve koroner arter hastalar nda mikrovasküler disfonksiyon, nondiyabetik koroner arter hastalar na göre daha ileri düzeydedir. Çal flmam z n en çarp c sonucu, diyabetik hastalar n koronerleri anjiyografik olarak normal olsa da miyokardiyal blush skorlar ve miyokardiyal dolufl faz süreleri non-diyabetik koroner arter hastalar ile benzerlik göstermesidir. Diyabet hastalar nda koronerlerde lezyon saptanmasa da mikrovasküler disfonksiyon mevcuttur ve non-diyabetik koroner arter hastalar ile benzerdir. 452

3 ve Dislipidemi P-9 M YOKARD NEKROZUNUN YAYGINLI IYLA KAN LEPT N SEV YES ARASINDAK L fik Mustafa Gür, Abdurrahman O uzhan, brahim Özdo ru, Ali Gül, Nihat Kalay, Mustafa Çal flkan, Ali Do an, Ekrem Karakaya, smet Sar kaya, Ramazan Topsakal Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Kayseri Girifl ve Amaç: Miyokardiyal enzimlerden kreatin fosfokinaz (CK) ve izoenzimi olan MB fraksiyonunun Akut Miyokart nfarktüslü (AMI) hastalarda yükselmesiyle nekroz yayg nl aras ndaki iliflki daha önceki çal flmalarda gösterilmifltir. Çal flmam z n amac AMI li hastalarda enzim yüksekli iyle obesite gen ürünü olan ve enflamasyonun bir belirteci olarak kabul edilen leptin aras ndaki iliflkiyi araflt rmakt r. Materyal ve Metod: Çal flmaya 68 AMI hastas (14 kad n, 54 erkek, yafl ortalamalar 60±18), 50 sa l kl kontrol grubu (25 erkek, 25 kad n, yafl ortalamalar 54,5±17.6) al nd. Hastalar n risk faktörleri ve vücut kitle indeksleri kaydedildi. Yat fllar n n ikinci gününde 12 saat açl takiben kan leptin ve enzim seviyeleri için kan örnekleri al nd. Bulgular: Vücut kitle indeksine, yafla ve cinsiyete göre düzeltilmifl leptin seviyeleri AMI l grup da kontrol grubuna göre anlaml olarak daha yüksek bulundu (AMI=69.4 ± 3.7 ng/ml, kontrol=7.9 ± 4.5 ng/ml p<0.05). Kan leptin seviyeleri ile zirve enzim seviyeleri aras nda anlaml pozitif korelasyon görüldü (CK için r= p<0.05, CKMB için r= p<0.05) Sonuç: Kan leptin seviyeleri AMI de kontrol grubuna göre anlaml derecede daha yüksek bulunmaktad r. AMI l grup da leptin seviyeleri enzim seviyeleriyle koreledir. Bu durum AMI de kan leptin seviyelerinin myokardiyal nekrozun yayg nl n n bir göstergesi olabilece ini desteklemektedir. P-10 KORONER ARTER ANEVR ZMASI SIKLI I VE KL N K ÖZELL KLER Bilal Boztosun, Ahmet Y ld z*, Y lmaz Günefl**, Mustafa Bulut, Ramazan Karg n, Hekim Karap nar, Vecih Oduncu, Cevat K rma Kofluyolu Kalp E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kardiyoloji, Özel Gazi Hastanesi Kardiyoloji*, Medikal Park Hospital Kardiyoloji**, stanbul Koroner arter anevrizmas (KAA) oldukça nadir görülür. Koroner arterin lokal veya diffüz segmenter anormal dilatasyonu ile birliktedir. KAA s tromboze veya rüptüre olarak, angina, miyokard infarktüsü veya ani ölüm nedeni olabilir. Amaç: Koroner arter hastal ön tan s ile koroner anjiyografi uygulanan hastalarda koroner arter anevrizmas s kl ve klinik özelliklerini belirlemek. Materyal ve Metod: Bu amaçla y llar aras nda koroner anjiyogarfi uygulanan 6700 hastadan KAA s tespit edilen 63 (%0.9) hasta de erlendirmeye al nd. KAA's olan hastalar n anjiyografik, demografik ve klinik özellikleri incelendi. Bulgular: Yafl ortalamas 58±10 olan 63 hastan n 9 (%14) tanesi kad n idi. 10 (%16) hastan n diyabetik, 33 (%52) ünün hipertansif, 40 (%81) n n hiperlipidemik, 39 (%62) nun sigara kullan m öyküsü, 28 (%44) nin aile öyküsünün pozitif oldu u tespit edildi. Klinik özellikleri incelendi inde geçirilmifl miyokard infarktüsü 32 (%51), stable angina pektoris 42(%67), unstable angina pektoris 12 (%19), postm angina pektoris 9 (%14) hastada vard. Anjiyografik özelliklerine bak ld nda 15 hastan n (%24) koroner arterlerinde anlaml darl k yoktu. Bu hastalar n 9 (% 60) unda efor testi veya miyokard perfüzyon sintigrafisinin pozitif, 3 ünde ST elevasyonsuz akut koroner sendrom klini inin, 4 ünde geçirilmifl miyokard infarktüsünün oldu u tespit edildi. 40 hastada (%64) ise çok damar hastal tespit edildi. 11 (%17) hastada KAA birden fazla damarda idi. En fazla tutulum RCA da idi (%42). RCA y s ras yla Cx, LAD, LMCA izliyordu. Hastalar n %41 ne medikal izlem, %44 ne cerrahi revaskülarizasyon, %15 ne ise PTCA karar verildi. 4 (%4) hastada efllik eden aort (2 abdominal ve 2 torasik) anevrizmas tespit edildi. Sonuç: Koroner arter anevrizmas s kl n n %0.9, hiperlipideminin bu hastalarda oldukça s k görülen bir risk faktörü oldu u, koroner arterlerinde anlaml darl k olmad halde iskemik olaylarla iliflkili oldu u tespit edildi. P-11 AKUT KORONER SENDROMLARDA CD14+ MAKROFAJ YO UNLU U FARKLIMIDIR? M. Tu rul nanç, N. Kemal Eryol, Ali Gül, Yücel Y lmaz, brahim Özdo ru, Mustafa Gür, brahim Gül*, Mustafa Çal flkan, Ramazan Topsakal, Abdurrahman O uzhan Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Kayseri zzet Baysal T p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal klar, Bolu* Girifl ve Amaç: CD14 lenfosit ve monosit yüzeyinde beliren bir inflamasyon reseptörüdür. Daha önce yap lan çal flmalarda CD14+ makrofaj yüzdesi karars z anjinada karal anjinadan yüksek bulunmufltur. Biz çal flmam zda akut koroner sendromlar n (AKS) klinik tipleri aras nda CD14+ makrofaj yüzdelerinin farkl olup olmad n araflt rd k. Hastalar ve Yöntem: Çal flmaya hastanemiz koroner yo un bak m ünitesine yat r lan 24 kad n, 64 erkek hasta olmak üzere toplam 88 hasta al nd. Hastalar n 17 nde karas z anjina (KA), 12 nde ST yükselmesi olmayan M (NSTEM ), 59 unda da ST elevasyonlu M (STEM ) mevcuttu. Hastalar rutin tedavilerini (ACE inh., beta bloker, statin) ald lar. Yat fllar n n ilk 24 saatinde beyaz küre(bk) ve CD14+ makrofaj düzeylerine bak ld. Bir hafta sonra BK, CD14+ makrofajlar tekrar ölçüldü. Bulgular afla da tablo halinde gösterildi. STEM grubunda birinci gün BK say s di er iki gruptan anlaml olarak yüksek saptand (p<0,05). Yedinci gün BK say lar tüm gruplarda anlaml olarak düflmüfltü (p<0,05) fakat gruplar aras nda fark yoktu(p>0,05). CD14+ makrofaj yo unlu u birinci ve yedinci günde gruplar aras nda de iflmemiflti (p>0,05). Sonuç olarak AKS lar n klinik tipleri aras nda CD14+ makrofaj yüzdeleri aç s ndan fark yoktu. Yedinci günde total BK say s düflmesine ra men CD14+ makrofaj yüzdesindeki yükseklik devam etmekteydi. Bu bize inflamatuvar hadisenin devam etti ini düflündürmektedir. Bu yüksekli in klinik öneminin anlafl lmas için uzun süre takipli çal flmalara ihtiyaç vard r. Tablo. Bulgular n karfl laflt r lmas KA NSTEM STEM BK 1.gün bin/mcl 11,4±4,0 11,0±3,5 13,2±3,2 BK 7. gün bin/mcl 8,5±2,3 8,3±2,6 9,2±2,9 CD14+ 1.gün % 83,0±11,9 88,4±6,7 87,8±12,0 CD14+ 7.gün % 84,2±8,2 88,3±16,0 86,8±10,0 P-12 AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA M KROALBÜM NÜR LE KORONER ANJ OGRAF BULGULARI ARASINDAK L fik Serap Bos, Tülin Kurt, Tufan Tükek SSK Vak f Gureba Hastanesi, stanbul Girifl ve Amaç: Albümin ekskresyon oran ndaki subklinik art fl, di er bir deyiflle mikroalbüminüri (MA) günümüzde kardiovasküler mortalite ve morbiditenin önemli bir göstergesidir. Mikroalbüminüri, bugün için akut miyokard infarktüsüne (AMI) erken bir cevap olarak kabul edilmektedir. Çal flmam z n amac, akut koroner sendromlu hastalar n üriner albümin at l m yla koroner aterosklerozun anjiyografik bulgular aras ndaki iliflkiyi saptamakt r. Yöntem: Akut koroner sendrom tan s ile koroner yo un bak m ünitesine yatan 96 hasta çal flmaya al nd. Tüm hastalar n ilk baflvurduklar andan itibaren 1. ve 3. gün 24 saatlik idrarlar nda mikroalbüminüri de erleri ölçüldü. Çal flmaya daha önceden tespit edilmifl böbrek yetersizli i, hematüri veya idrar yolu infeksiyonu olan hastalar al nmad. Hastalar n koroner anjiografileri USAP l hasta grubunda ilk bir hafta içinde, AMI hastalarda ise hastaneden ayr ld ktan sonraki ilk bir ay içinde yap ld. Hastalar koroner anjiografi sonuçlar na göre tutulan damar say s yönünden ve bulunan darl n yüzdesine göre iki ayr gruba ayr ld. Bulgular: Koroner anjiografide 5 hastada (%5,2) normal koroner arterler, 39 hastada (%40,6) tek damar hastal, 25 hastada (%26,0) 2 damar hastal ve 27 hastada (%28,3) 3 ve daha fazla damar hastal saptand. Tek damar hastal olan hastalar n 1. gün MA de eri 45,40 (2,90-909,00) mg/gün, 3.gün MA de eri 10,00 (3,50-446,50) mg/gün; 2 damar hastal olan hastalar n 1. gün MA de eri 66,30 (3,00-235,20) mg/gün, 3. gün MA de eri 12,80 (3,60-244,40) mg/gün; 3 damar ve daha fazla damar hastal olan hastalar n 1. gün MA de eri 68,40 (6, ,50) mg/gün, 3.gün MA de eri 30,40 (3,50-626,00) mg/gün; normal koroner arterleri olan hastalar n 1. gün MA de eri 30,00 (14,40-518,50) mg/gün, 3.gün MA de eri 7,10 (4,50-71,20) mg/gün olarak bulundu. Sonuçlara göre 3. gün MA düzeyi 3 damar ve daha fazla damar hastal bulunan hastalarda istatistiksel olarak anlaml yüksek bulundu (p:0,045). Sonuç: Aterosklerozla iliflkili bulunan endotel disfonksiyonu, indirekt olarak mikroalbüminürinin varl ile ortaya konabilmektedir. T kal damar say s ile orant l olarak ortaya ç kan myokard iskemisi, myokard n perfüzyon gücünün bozulmas na ve renal kapillerlerde geçirgenlik artmas na neden olmaktad r. Bu da çok damar hastalar nda saptanan mikroalbüminürideki daha fazla art fl izah edebilir. 453

4 ve Dislipidemi P-13 F BR NOL T K TEDAV UYGULANAN AKUT ST SEGMENT ELEVASYONLU M YOKARD NFARKTÜSÜNDE REPERFÜZYON LE C- REAKT F PROTE N L fik S Merih Baykan, Cihan Örem, fiahin Kaplan, Mehmet Küçükosmano lu, fiükrü Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Trabzon Amaç: C- reactive protein (CRP), inflamasyonun sensitif fakat nonspesifik bir göstergesidir. CRP nin, akut miyokard infarktüsü (AM ) geçiren hastalarda yükseldi i ve yüksek CRP düzeylerinin hastal n prognozunu olumsuz olarak etkiledi i bilinmektedir. Di er taraftan fibrinolitik tedavi uygulanan ST segment elevasyonlu AM li hastalarda k sa ve uzun dönem prognozun iyi oldu u yap lan çal flmalarla gösterilmifltir. Çal flmam zda AM tan s alarak fibrinolitik tedavi uygulanan hastalarda, reperfüzyon olan ve olmayan gruplar aras nda CRP düzeyleri bak m ndan farkl l k olup olmad n araflt rd k. Yöntem: Çal flmaya AM tan s ile koroner yo un bak m ünitesine kabul edilen, yafl ortalamas 58±10, 61 erkek, 9 kad n toplam 70 hasta al nd. Hastalar n tümüne fibrinolitik tedavi uyguland. Reperfüzyon kriteri olarak: dk da toplam ST segment yükselmesinin %50 düzeyinde rezolüsyon göstermesi. 2. CK n n 12 saatte pik yapmas. 3. CK-MB, Troponin T veya miyoglobinin 60. dk daki de erinin, bazal de ere oran n n 5 düzeyinde olmas. 4. A r n n tamamen geçmesi kullan ld. ki kriterin mevcudiyeti reperfüzyon lehine de erlendirildi. Hastalar reperfüzyon gözlenen (grup I) ve gözlenmeyenler (grup II) olmak üzere 2 gruba ayr ld. Tüm hastalardan fibrinolitik tedavi sonras al nan venöz kandan CRP düzeyleri bak ld. Bulgular: Grup I de; yafl ortalamas 58±9 olan, 31 i erkek, 7 si kad n toplam 38, grupii de; yafl ortalamas 58±11 olan, 30 u erkek, 2 i kad n toplam 32 hasta vard. Gruplar aras nda yafl, cinsiyet, hipertansiyon, sigara kullan m, diabetes mellitus, aile öyküsü, hiperlipidemi, AM lokalizasyonu, verilen fibrinolitik tedavinin çeflidi, fibrinolitik tedavi verilene kadar geçen süre bak m ndan farkl l k yoktu (p>0.05). Total kolesterol, LDL-kolesterol, HDLkolesterol, trigliserid düzeyleri gruplar aras nda benzerdi (p>0.05). CRP düzeyleri ise reperfüzyon gözlenenlerde daha düflüktü. CRP düzeyleri grup I de 3.6±8.4, grup II de ise 6,6±8,4 (p=0.001) idi. Sonuç: ST segment elevasyonlu AM sonras fibrinolitik tedavi uygulanan hastalarda, CRP düzeyleri baflar l reperfüzyon gözlenen grupta, reperfüzyon gözlenmeyen gruba göre daha düflük bulundu. Ancak bu konu ile ilgili daha fazla say da hasta ile yap lm fl çal flmalara ihtiyaç vard r. P-15 RAT LARDA KRON K ALKOL ZM N PLATELET AGREGASYONUNA ETK S Oben Baysan, Kürflat Kaptan, Kürflad Erinç, Tayyibe Coflkun, Hakan Kay r, Mehmet Uzun, Tayfun Uzbay, Cengiz Beyan, Ersoy Ifl k Gülhane Askeri T p Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Platelet agregasyonu thrombus patofizyolojisinde stroke ve miyoard infarktüsü gibi klinik olaylara yol açarak önemli rol oynamaktad r. Orta derecede alkol tüketimi koroner arter hastal insidans ve mortalitesinde azalma ile beraber olmas na ra men a r alkol tüketiminde bu de erler art fl göstermektedir. Bu çal flmada in vivo olarak kronik alkol tüketimine maruz b rak lan ratlardaki platelet agregasyonu de iflikliklerinin ortaya konmas amaçlanm flt r. 14 yetiflkin erkek Wistar rat çal flmaya al nd. Ratlar iki gruba ayr ld. 8 rata modifiye edilmifl s v diyet yolu ile 21 gün sure ile alkol verildi (7.2%, v/v). 6 rat ise kontrol grubunu oluflturdu ve alkol içermeyen s v diyete tabii tutuldu. 21 gün sonunda ratlara ketamin anestezisi uyguland (1-2 mg kg- 1). Antikoagüle kan rat kalbine girilerek sodium sitrat içeren tüplere al nd (3.8% w/v, 9:1 v/v). Platelet aggregasyonu tam kanda ADP (1, 2, ve 5mM final kondantrasyonda) ve kollajen (1, 2 ve 5 mg/ml ile ) ile tetiklenerek ölçüldü. 21 günlük alkol tüketimi ile platelet agregasyonu, alkolik ratlarda alkolik olmayanlara göre kollajenle yaln zca 2 ve 5 mg/ml dozlar nda istatiksel olarak anlaml inhibisyon gösterdi (s ras yla p<0,006 ve p<0,042) ADP aç s ndan ise yaln zca 5mM konsantrasyonunda anlaml platelet agregasyonu inhibisyonu gözlendi (p<0,004). Sonuçlar m z s v diyetle kronik alkol tüketimi gerçeklefltirilen ratlarda tam kanda platelet agregasyonun inhibe oldu unu göstermektedir. Bununla beraber bu inhibisyonun klinik olarak anlam n ortaya koymak için di er hemostatik parametreleri de içeren daha genifl ölçekli çal flmalara ihtiyaç bulunmaktad r. P-14 OLGU SUNUSU: AYN HASTADA DUAL SA KORONER ARTER(RCA) VE DUAL SOL ÖN NEN ARTER (LAD) Cenk Conkbay r, Yusuf Atmaca, Eralp Tutar Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Girifl: Literatürde dual LAD bulunan hasta say s oldukça az olup, bugüne dek dual RCA olgusuna rastlanmam flt r. Bu yaz da literatürde ilk kez hem dual LAD, hem de dual RCA ya sahip bir olgu sunulmaktad r. Olgu Sunumu: Hastaneye baflvurmadan 6 gün önce Non ST elevasyonlu MI öyküsü olan 60 yafl ndaki erkek hastan n soy geçmiflinde önemli bir özellik yoktu. Özgeçmiflinde sigara içme ve sistemik hipertansiyon vard. Fizik muayenesinde ve rutin laboratuvar incelemelerinde bir anormallik saptanmad. Elektrokardiyografisinde inferior derivasyonlar nda T negatiflikleri saptand. Post MI angina tarifleyen hastaya koroner anjiografi yap ld. Sol ön inen arter k sa bir segment sonra septal ve diagonelleri veren 2 ayr dala ayr larak dual olarak sonland. Diagonelleri veren LAD ortada %40 darl k izlendi. Birinci diagonel, 2 mm çapta olup ortada %70 darl k saptand. Ana koroner arterde ve septalleri veren LAD de lezyon yoktu. Circumflex arterin çap 1,5 mm olup, distalinde %70-%70-%70 ard fl k darl klar saptand. Bunlara ek olarak literatürde ilk kez RCA n n k sa bir segment sonra dual olarak seyretti i saptand. Sa ventriküle yönlenen RCA n n distal çap 1 mm olup ortada %70 darl k izlendi. Damar çap ince olmas nedeniyle perkütan giriflim yap lmayan hasta medikal tedavisi düzenlenerek 6 gün sonra taburcu edildi. Tart flma: Literatüre göre, koroner anjiografi yap lan hastalar n %1-2 sinde çeflitli koroner anomali görülmektedir. Koroner anomaliler, kan ak m na ba l de iflikliklere neden olarak ani ölüm, miyokard iskemisi ve akut miyokard infarktüsüne sebep olabilir. Literatürde dual LAD olgusu nadir olup bunun d fl nda dual RCA olgusu olarak ilk kez sunulmaktad r. Koroner arter ç k fl ve seyir anomalilerinin aterosklerotik koroner arter hastal s kl n art r p art rmad tart flmal bir konudur. Bizim olgumuzda yayg n ateroskleroz olmas ve anomali bulunmayan circumflex arterde de darl klar saptanmas nedeniyle lezyonlar ile anomali aras nda ba lant oldu unu iddia edebilmek mümkün de ildir. Sonuç: Dual LAD ve dual RCA literatürde ilk kez sunulmaktad r ve anomaliye ek olarak ateroskleroz efllik etmektedir. P-16 AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA M KROALBÜM NÜR LE KORONER ANJ OGRAF BULGULARI ARASINDAK L fik Asife fiahinarslan, Atiye Çengel, Kaan Okyay, Yusuf Tavil, Hüseyin Yaz c, Bülent Boyac Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara Amaç: Yap lan klinik çal flmalarda akut koroner sendromlarda, plazma beyin natriüretik peptid (BNP) düzeyinin artt ve BNP nin prognozu tahmin etmede oldukça de erli oldu u saptanm flt r. Akut koroner sendromlarda BNP nin ventrikül disfonksiyonundan ba ms z olarak artt düflünülmesine ra men, stabil koroner arter hastal olanlarda BNP nin, kronik iskeminin ciddiyetini gösterip göstermedi i bilinmemektedir. Biz bu çal flmada, plazma BNP düzeyi ile koroner arterlerdeki ateroskleroz yükü aras nda iliflki olup olmad n belirlemeyi amaçlad k. Yöntem: Klini imizde koroner arter hastal flüphesi ile koroner anjiyografi uygulanan 69 hastada ifllem öncesi BNP ölçüldü. Tüm hastalara ekokardiyografi yap larak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu hesapland. Koroner anjiyografi sonras, koroner arterlerdeki ateroskleroz derecesi skorland. Skorlama için; koroner arterler segmentlere (sol ana koroner arter, LAD proksimal segment, LAD orta segment, LAD distal segment, sirkumfleks arter proksimal segment, sirkumfleks arter distal segment, sa koroner arter proksimal segment, sa koroner arter distal segment, posterior desendan arter) ayr ld. Herbir segmentdeki aterosklerotik tutuluma 0-3 aras de erler verildi (0, normal; 1, %1-%69 darl k; 2, %70-%99 darl k; 3, tam t kan kl k). Her hasta için toplam ateroskleroz skoru hesapland. Bulgular: Çal flmaya 69 hasta al nd. Bunlar n 42 si erkek (%69.3), 27 si kad nd (%39.7). Hastalar n yafl ortalamas 59.5 ± 11.3 olarak saptand. 42 hasta da hipertansiyon (%61.8) ve 20 hasta da diabetus mellitus (%29.4) vard. Ortalama kan üre nitrojeni ve kreatinini s ras yla 17.9 ± 8.2 mg/dl ve 1.0 ± 0.3 mg/dl olarak bulundu. Tüm hastalar n ortalama BNP düzeyi ise 85.2 ± 48.1 pg/dl idi. BNP düzeyine göre hastalar BNP<40 pg/dl, BNP = pg/dl aras nda ve BNP>80 pg/dl olacak flekilde üç grupta incelendi. BNP<40 pg/dl olan grubun ortalama (n = 7) ateroskleroz skoru 4.1 ± 3.2; BNP pg/dl olan grubun (n = 35) skoru 3.2 ± 2.8 ve BNP>80 pg/dl olan grubun (n = 26) skoru 4.9 ± 3.1 olarak bulundu. Her üç grubun ateroskleroz skoru aras nda anlaml fark bulunmad (p = 0.099). Sonuç: Bu çal flmada koroner arter hastal flüphesi ile koroner anjiyografi yap lan, kalp yetmezli i olmayan stabil hastalarda, plazma BNP düzeyi ile koroner arterlerdeki lezyon yayg nl aras nda bir iliflki olmad anlafl lm flt r. Bu bulgular, daha önce yap lan çal flmalarla, akut koroner sendromlarda gösterilen BNP yüksekli inin, kronik iskemiden ziyade; akut iskeminin yol açt ventrikül disfonksiyonuna ba l oldu unu düflündürmektedir. 454

5 ve Dislipidemi P-17 KARARSIZ ANG NA PEKTOR S HASTALARINDA TROMBOS T AKT VASYONUNUN YEN B R GÖSTERGES OLARAK ARTMIfi PLASMA SOLUBLE GL KOPROTE N V DÜZEY Enver Atalar, brahim Haznedaro lu*, Harun K l ç, Necla Özer, Ercan Öztürk, Serdar Aksöyek, Kenan Övünç, fierafettin Kiraz*, Ferhan Özmen Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Hematoloji Bölümü*, Ankara Amaç: Akut koroner sendromlar n patobiyolojisinde trombosit hiperreaktivitesi önemlidir. Glikoprotein V (GPV), trombositlerde bulunan integral membran proteinidir ve arter duvar na, vwf/shear ba ml trombosit adezyonunda Ib-V-IX reseptörü olarak rol al r. Solubl GPV, aterosklerozda trombosit aktivasyonunu gösteren en yeni göstergelerdendir. Çal flmadaki amac m z, karars z angina pektoris hastalar nda sgp-v düzeylerini incelemekdir. Yöntemler: Çal flmaya son alt saat içinde; istirahatte >20 dakika gö üs a r s olan, EKG de ST segment depresyonu ve/veya T dalga inversiyonu saptanan ve kardiyak troponin T düzeylerinde art fl olmayan 21 hasta (15 erkek, yafl ortalamas 52±7) dahil edildi. Hastalardan acil poliklini ine baflvuru s ras nda venöz kan örnekleri al nd. Tüm hastalarda koroner anjiyografik olarak önemli koroner arter hastal oldu u gösterildi. Kontrol grubu olarak, yafl ve cinsiyet uyumlu 20 sa l kl bireyden (14 erkek, yafl ortalamas 48±7) kan örnekleri al nd. Her iki grup aras nda cinsiyet, obesite, sigara içimi, plasma lipid düzeyleri ve trombosit say lar ars nda fark yoktu. Bulgular: Plazma sgp-v konsantrasyonu karars z angina pektoris hastalar nda (126±46 ng/ml), sa l kl bireylere göre (82±15 ng/ml) anlaml olarak yüksek bulundu (p=0,01). Sigara içen karars z angina pektorisli hastalarda sgp-v düzeyi, içmeyenlerden anlaml olarak yüksek bulundu (p=0,02) ve plasma sgp-v düzeyi ile sigara içimi aras nda anlaml iliflki oldu u saptand (r=0,526, p=0,001). Sonuç: Trombosit aktivasyonunu yans tan yeni bir gösterge olan sgp-v konsantrasyonu, karars z angina pektoris hastalar nda yüksektir. Sigara içilmesi, karars z angina pektoris hastalar nda, trombosit aktivasyonunu art rmaktad r. P-18 PERKÜTAN KORONER G R fi M N ERKEN DÖNEMDE AKIMLA UYARILAN BRAK YAL ARTER D LATASYONU ÜZER NE ETK S Selçuk Pala, Mustafa Akçakoyun, Ramazan Karg n, Yunus Emiro lu, Mustafa Bulut, Hekim Karap nar, Cevat K rma Kofluyolu Kalp E itim ve Araflt rma Hastanesi, Kardiyoloji, stanbul Girifl ve Amaç: Perkütan koroner giriflim ile yap lan vasküler travman n CRP düzeylerinde art fla neden oldu u bir kaç çal flma ile gösterildi. Ancak perkütan koroner giriflim sonras CRP art fl n n endotel fonksiyonlar üzerine etkisi henüz araflt r lmam flt r. Bu nedenle kararl angina pektorisi olan ve bazal enflamasyonu olmayan olgularda PKG sonras CRP düzeylerinde art fl olup olmad ve varsa bunun ak mla uyar lan vazodilatasyonu (AUV) bozup bozmad n araflt rd k. Materyal ve Metod: Son bir y l içerisinde akut koroner sendrom yaflamam fl, klinik ve labratuvar bulgular fl nda kararl anjina pektoris tan s alm fl, sistemik enflamasyona yol açacak herhangi hastal olmayan, bazal CRP düzeyleri düflük olan, oluflabilecek sistemik enflamasyonu bask layacak herhangi bir ilaç almayan ve koroner anjiografi sonucunda perkütan koroner giriflim planlanan hastalar çal flmaya al nd. PKG sonras miyokart enfarktüsü, serebral iskemik hastal k, periferik arter iskemisi veya embolisi, giriflim yerinde (inguinal bölge) hematomu geliflen hastalar çal flmadan ç kart ld. Çal flma 10 kad n ve 30 erkekten oluflan toplam 40 hasta (yafl 56 ±10,3) ile tamamland. PKG nin sistemik enflamasyona yol aç p açamad n saptamak için koroner anjiografiden bir hafta sonra ve PKG den iki gün sonra plazmada yüksek duyarl l kl CRP (yd-crp) ölçümü yap ld. Sistemik enflamasyonun göstergesi olarak kabul edilen yd-crp düzeylerinin ölçüldü ü günlerde brakiyal arterden ultrasonografik yöntemle AUV ölçümleri yap ld. Bulgular: Perkütan koroner giriflim sonras kan CRP düzeylerinde belirgin art fl izlendi. PKG öncesi (0,243 ± 0,105 mg/dl) ve sonras (0,434 ± 0,130 mg/dl) CRP de erleri aras ndaki bu fark istatistiksel olarak anlaml bulundu (P <0,0001). PKG sonras AUV miktar nda azalma saptanm flt r. AUV %7,5 den % 7,1 e düflmüfltür. Fakat bu azalma istatistiksel olarak anlams zd r (P=0,4). Perkütan koroner giriflim öncesi plazma CRP düzeyleri ile AUV aras nda korelasyon saptanmad (r=-0,14 p>0,05) Sonuç: Bazal plazma CRP de erleri düflük olan ve komplikasyonsuz perkütan koroner giriflim yap lan karal angina pektorisli olgularda ifllem sonras CRP düzeylerinde hafif art fllar olmakla birlikte bu art fllar n AUV yi bozacak düzeyde olmad gösterilmifltir. P-19 AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ BAfiLANGIÇ ZAMANI LE PROTROMB N MUTASYON L fik S Merih Baykan, Remzi Y lmaz*, Cihan Örem, Hasan Kasap, Turan Erdo an, Sami Kart **, Mustafa Gökçe*, fiükrü Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Harran Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, fianl urfa* Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi**, Trabzon Amaç: Akut miyokard infarktüsü (AM ) nün 6:00 ile 12:00 saatleri aras nda daha s k görüldü ü bildirilmifltir. Bu durum sempatik sinir sistemindeki sirkadiyen varyasyon, kan bas nc ve kalp h z de ifliklikleri, hemostatik durumdaki anormalliklerle iliflkili olabilir. Protombin mutasyonu olan hastalarda arteriyel tromboz s kl n n artt bildirilmektedir. Çal flmam zda AM bafllang ç zaman na göre hastalar 2 gruba ayr larak gruplar aras nda Protrombin mutasyonu bak m ndan farkl l k olup olmad n araflt rd k. Yöntem: Çal flmaya AM tan s ile koroner yo un bak m ünitesine kabul edilen, yafl ortalamas 58±10, 43 erkek, 19 kad n toplam 62 hasta al nd. Hastalar AM bafllang ç saati 6:00 ile 12:00 aras nda olanlar grup 1, AM günün di er saatlerinde geliflenler grup II olmak üzere iki gruba ayr ld. Protrombin mutasyonu PCR metodu ile belirlendi. Bulgular: Grup I de; yafl ortalamas 61±11 olan, 16 erkek, 8 si kad n toplam 24, grupii de; yafl ortalamas 56±8 olan, 27 i erkek, 11 i kad n toplam 38 hasta vard. Grup I deki hastalar n yafl ortalamas (p=0.03) ve hipertansiyon s kl daha fazla (p=0.03) idi. Gruplar aras nda cinsiyet, sigara kullan m, diabetes mellitus, aile öyküsü, hiperlipidemi, AM lokalizasyonu bak m ndan farkl l k yoktu (p>0.05). Protrombin mutasyonu grup 1 de 1, grup II de ise 7 hastada tespit edildi. Bu fark istatistiksel olarak anlaml de ildi (p>0.05). Sonuç: Protrombin mutasyonu, saat 6:00-12:00 aras nda ve günün di er saatlerinde AM geçiren hastalarda benzer olarak bulundu. P-20 D ABETIK OLMAYAN AKUT KORONER SENDROM GEÇ REN HASTALARIN BOZULMUfi AÇLIK KAN GLUKOZU LE KALP YETMEZL ARASINDAK L fik S Mohammed Habeb, Hakan Erkan, Firdeusi brahimov*, brahim Halil Bayrak, Ferit Aliyev, M. Bülent Vatan, M. Tar k A aç, Gökmen Bellur stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, stanbul Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Samsun* Amaç: Akut koroner sendrom sonras nda diyabetik hastalarda, diyabetik olmayanlara göre kardiyovasküler mortalite 2-4 kat daha fazla oldu unu bilinmektedir. Bu çal flman n amac, Amerikan Diyabet Birli i s n fland rmas na göre bozulmufl açl k glukozu (açl k kan flekeri mg/dl) olan hastalarda, normal açl k glukozu (açl k kan flekeri < 100 mg/dl) olan hastalara göre kalp yetersizli i geliflme ins dans araflt rmaktayd. Metod: Akut koroner sendrom geçiren 148 hasta, geliflten sonraki ilk sabahta açl k kan flekerleri ölçüldü. Amerikan Diyabet Birli i s n fland rmas na göre bozulmufl açl k glukozu açl k kan flekeri mg/dl ve normal açl k glukozu açl k kan flekeri < 100 mg/dl olarak de erlendirildi. kan flekeri düzeyi > 126 mg/dl olan hastalar çal flma d fl b rak ld. Kalp yetersizli i killip s n fland rlmas na göre s n fland r ld. Bulgular: Hastalar n ortalama yafllar : 58±13, hastalarda kolesterol, LDL, HDL, trigliserid, hipertansyon aç s ndan iki grup aras nda anlaml bir fark yoktu. 71 (%48) hastada normal açl k glukozu ve 77 (%52) hastada bozulmufl açl k glukozu saptand. killip s n fland r lmas na göre I/II/III Kalp yetersizli i normal açl k glukozu olan hastalarda 68/3/0, bozulmufl açl k glukozu olan hastalarda ise 65/9/3 (p: 0.03) Sonuç: Akut koroner sendrom geçiren, diabetik olmayan hastalar n bozulmufl açl k glukoz olan hastalarda, normal açl k glukozu olan hastalara göre kalp yetersizli i geliflmesi anlaml olarak daha yüksek saptand. 455

6 ve Dislipidemi P-21 STAT NLER N KORONER KOLLATERAL GEL fi M ÜZER NE ETK S rem Dincer*, Aydan Ongun*, Sibel Turhan, Ça dafl Özdol*, Cetin Erol* Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi, Erzurum Ankara Üniversitesi T p Fakültesi*, Ankara Amaç: Koroner kollateral gelifliminin koroner arter hastal n n prognozunu olumlu etkiledi i bilinmektedir. Deneysel baz çal flmalarda HMG-CoA redüktaz inhibitörlerinin (statinler) anjiyogenezi stimüle etti i gösterilse de bu konuda yap lan az say da klinik çal flman n sonuçlar çeliflkilidir. Materyal Metod: Çal flmaya koroner anjiyografisinde en az bir koroner arterinde %95 ve üzeri darl k veya total okluzyonu olan 312 ard fl k hasta (239 erkek, 73 kad n, ortalama yafl 62.4 ± 10.3) al nd. Koroner kollateral geliflimi Cohen-Rentrop skorlama metodu ile de erlendirildi. Hastalar n demografik özellikleri, koroner arter risk faktörleri, klinik prezentasyonlar ve kulland klar ilaçlar n koroner kollateral geliflimi üzerine etkileri araflt r ld. Tek de iflkenli analizde kronik böbrek yetmezli i, geçirilmifl koroner arter by-pass cerrahisi, stabil angina pektoris ve statin kullan m koroner kollateral geliflimini belirlemede etkili parametreler olarak bulundu (tablo). Çok de iflkenli analizde ise sadece stabil angina pektoris (p<0.0011, OR (%95 CI) 3.1 ( )) ve statin kullan m n n (p=0.001, OR (%95 CI) 3.1 ( )) koroner kollateral geliflimini artt rd gözlendi. Sonuç: Ciddi koroner arter hastal nda, statin kullan m koroner kollateral geliflimini olumlu etkilemektedir. Grade I-II Grade III-IV Kollateral (n=151) Kollateral (n=160) p Cinsiyet (Erkek) Yafl 62 ± ± Diabetes Mellitüs Hipertansiyon Sigara içimi Geçirilmifl KABC < MI hikayesi Kronik böbrek yetmezli i Stabil angina pektoris < Statin kullan m < EF (%) 49 ± ± 15 P-22 EGZERS Z STRES TEST NDE KALP HIZI GER DÖNÜfiÜNÜN KORONER ARTER HASTALI I TANISINDAK ÖNEM U ur Yuvanç, Dilek Yeflilbursa, Kemal Karaa aç, Ertu rul Mehmeto lu, Yelda Saltan, Ahmet Yener Odabafl, Osman Ak n Serdar, Jale Cordan Uluda Üniversitesi T p Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dal, Bursa Amaç: Kardiyovasküler sistem regülasyonunda otonom sinir sistemi öenmli bir rol oynamaktad r. Otonom sinir sistem aktivitesine ba l olarak recovery periodundaki kalp h z düflüflünün koroner arter hastal n öngördü üne dair birbiriyle çeliflen yay nlar vard r. Bu çal flmay egzersiz stres testinde recovery periyodunda kalp h z geri dönüflünün koroner arter hastal varl n öngörme de erini araflt rmak için planlad k. Gereç ve Yöntem: Kardiyoloji poliklini ine gö üs a r s flikayetiyle baflvuran 415 hasta çal flmaya al nd. Hastalara Bruce protokolüne göre egzersiz stres testi ve koroner anjiyografi uyguland. Olgularda egzersiz stres testinde recovery periyodunun birinci, ikinci, üçüncü dakikalar n n sonunda toplam kalp h z düflüflü ve ayr ca ikinci ve üçüncü dakikalar içindeki kalp h z düflüflü incelendi. Bu de erlerin koroner arter hastal varl n öngörmedeki de eri araflt r ld. Bulgular: 276 hastada önemli koroner arter hastal, 139 hastada normal koroner arterler tesbit edildi. Hastalar n birinci, ikinci dakika sonundaki ve ikinci dakika içindeki kalp h z düflüflünün koroner arter hastal n öngörme aç s ndan anlaml oldu u saptand. Daha önceki çal flmalarda da kabul edilen birinci dakika sonunda kalp h z düflünün kesim de eri 12 olarak kabul edildi inde duyarl l k %51, özgüllük %79 olarak saptand. Sonuç: Koroner arter hastal n n varl n öngörmede birinci, ikinci dakika sonundaki ve ikinci dakika içindeki kalp h z düflüflünün anlaml oldu u saptand. Kalp h z düflüflünün de erlendirilmesinin egzersiz testine ek katk lar sa layabilece i kan s na var ld. Koroner arter hastal varl ve yoklu undaki kalp h z düflüfl de erlerinin karfl laflt r lmas KHD1 KHD2* KHD2 KHD3* KHD3 KAH yok 13,7±1,8 22,9±2,0 36,5±3,1 14,8±5,0 50,9±5,1 KAH var 12,3±2,3 21,8±2,9 34,2±3,7 14,7±5,3 51,1±4,5 p de eri <0,001 <0,001 <0,001 AD AD KHD 1: Recovery periodundaki birinci dakikadaki kalp h z düflüflünün de eri KHD 2*: Recovery periodundaki ikinci dakika içindeki kalp h z düflüflünün de eri KHD 2: Recovery periodundaki ikinci dakikadaki kalp h z düflüflünün de eri KHD 3*: Recovery periodundaki üçüncü dakika içindeki kalp h z düflüflünün de eri KHD 3: Recovery periodundaki üçüncü dakikadaki kalp h z düflüflünün de eri AD:anlaml de il P-23 KORONER ARTER EKTAZ LER NDE NFLAMASYON Hale Yaka Y lmaz, Gülflah Tayyareci, Ufuk Gürkan, Mehtap fiiflman, Burak Tangürek, Recep Asiltürk, Gül Bozdemir*, Dilek fiimflek, Ayd n Ça l Siyami Ersek Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji, stanbul SSK zmir E itim Hastanesi*, zmir Amaç: Koroner arter ektazi (CAE), koroner arterin anormal olarak genifllemesidir. Yaklafl k %50 si koroner aterosklerozla beraberdir. Koroner arter hastal ile olan yayg n birlikteli inden yola ç karak, bu çal flmada inflamasyonun koroner ektazideki rolü, ektazik olgularda inflamasyonun koroner arter darl oluflumu aç s ndan önemi de erlendirilecektir. Yöntemler: Angina ile merkezimize baflvuran ve koroner anjiografisi yap lan, izole ektazili 13 hasta (Grup 1), ektazi ile beraber koroner arter darl (KAH) olan kararl anginal (SAP) 11 hasta (Grup 2), CAE ve KAH olan karars z anginal (USAP) 12 hasta (Grup 3), KAH ve SAPolan 10 hasta (Grup 4), KAH ve USAP olan 8 hasta (Grup 5), normal koroner arter saptanan 13 hasta (Grup 6) olmak üzere toplam 67 hasta çal flmaya al nd. CAE, koroner arterin normal komflu segmente oranla 1,5 kat ve daha fazla genifllemesi olarak tan mland. KAH olarak % 50 ve daha fazla koroner darl olanlar çal flmaya al nd. Bütün hastalar n fibrinojen, ICAM-1, VCAM-1 düzeyleri ve sedimentasyon h zlar de erlendirildi. Verilerin de erlendirilmesinde Kruskal Wallis testi, Dunn s çoklu karfl laflt rma testi, ki-kare testi kullan ld. Sonuçlar anlaml l k p<0,05 düzeyinde de erlendirildi. Bulgular: Klinik özellikler ve risk faktörleri yönünden gruplar benzer özellikteydi. Sedimentasyon h zlar aras nda gruplar aras nda anlaml farkl l k yoktu. zole ektazili (Grup 1) hastalar normal koroner arterli (Grup 6) hastalar ile karfl laflt r ld nda ICAM-1 ve VCAM-1 de erleri Grup 1 de anlaml olarak yüksek bulundu (ICAM-1 762,50± 4,54 vs 635,38± 7,14 p<0,05; VCAM ,83±1246,87 vs 647,62±189,62 p<0,05).grup 1 ile 4 karfl laflt r ld nda ICAM-1, VCAM-1 düzeyleri Grup 1 de daha yüksekti (ICAM-1 762,50±64,54 vs 561,00±146,70 p<0,01; VCAM ,83±1246,87 vs 674,50±169,91 p<0,05). Grup 2 nin Grup 4 ile yap lan karfl laflt rmas nda Grup 2 deki fibrinojen yüksekli i istatistiksel olarak anlaml yd (383,17 ±115,78 vs 286,30 ±51,75 p<0,05). Grup 3 ile 4 ün karfl laflt r lmas nda ICAM-1 VCAM-1 de erleri Grup 3 te daha yüksekti (ICAM-1 738,33±126,62 vs 561,00±146,70 p<0,01; VCAM ,67±911,73 vs 674,50±169,91 p<0,05). Sonuç: Bu çal flmada koroner arter ektazilerinde ICAM-1, VCAM-1, fibrinojen gibi inflamasyon markerlar kullan larak, CAE ile inflamasyon aras nda anlaml bir ba lant oldu u ortaya konulnufltur. P-24 STAB L ANG NA PEKTOR S TANISIYLA HOSP TAL ZE ED LEN HASTALARDA METABOL K SENDROM SIKLI I Burcu Demirkan, Mehmet Birhan Y lmaz, Ümit Güray, Yeflim Güray, Hakan Altay, Emre Nuri Günel, Hatice fiaflmaz, fiule Korkmaz Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Kardiyoloji Klini i, Ankara Metabolik sendrom (MS) ATP III te tan mlanan ve atherosklerotik lipid profilinin efllik etti i, temelinde insülin rezistans n n yatt bir sendromdur. ATP III e göre Kan bas nc > 130/80 mmhg, Açl k plazma glukozu>110 mg/dl, HDL düflüklü ü (kad n <50, erkek < 40 mg/dl), trigliserid yüksekli i (>150 mg/dl) ve bel çevresinin erkeklerde 102 kad nlarda 88 santimetreden fazla olmas MS komponentleri olarak bilinir ve 3 veya daha fazlas n n bir arada oldu u durumlar MS olarak tan mlan r. MS nin yüksek risk belirleyicisi ve olumsuz kardiyovasküler sonlan mlarla iliflkisi oldu u son çal flmalarla ortaya konulmaktad r. Türk toplumu baz kardiyovasküler risk faktörleri aç s ndan dünyada farkl yere sahiptir. Stabil angina pektorisi olan olgularda MS komponentlerini ve bu parametrelerin klini e yans mas n araflt rmay planlad k. Materyal&Metot: Stabil angina pektoris tan s yla klini imize yat r lan ard fl k 264 hastay (151 erkek, 113 kad n, ortalama yafl: 58) MS komponentleri aç s ndan inceledik. Tan sal ifllemler ard ndan uygulanan tedavi yaklafl mlar n, koroner arter hastal risk faktörleri ile iliflkisini de erlendirdik. Bulgular: Bel çevresi kriteri hastalar n %54.2 sinde, kan bas nc kriteri %43.6 s nda, plazma glukozu kriteri %35.6 s nda, HDL kriteri %53.8 inde, trigliserid kriteri %45.5 inde tespit edildi. Cinsiyete göre bak ld nda bel çevresi, kan bas nc ve HDL kriteri istatistiksel anlaml farkl l klar gösteriyordu (Tablo 1). Hastalar n %7.6 s nda hiçbir kriter yokken (n=20), %3 hastada kriterlerin tümü mevcuttu (n=8). MS, kad nlarda erkeklere oranla istatistiksel anlaml olacak flekilde daha s k tespit edildi (%64.6- %31.1, p<0.001). MS (+) bireylerin ortalama yafl MS (-) olanlara oranla daha fazlayd (60±10, 55±11 y l, p<0.001). MS tan s alan bireylerde MS tan s alan bireylerin total kolesterol/hdl kolesterol oran atherosklerotik e ilimi yans tacak biçimde daha olumsuzdu (5.3±1.4, 4.4±1.3, p<0.001). Anjiyografik olarak gösterilmifl ciddi koroner arter hastal MS (+) bireylerde MS (-) olan bireylere oranla daha s k tespit edildi (%66.4, %49.6, p=0.008). Stabil angina pektorisli hasta grubunda MS tan s alm fl olmak ciddi koroner arter hastal na sahip olma riskini 2 kat artt r yordu (Odds ratio, % 95 güven aral ). Sonuç: MS, stabil angina pektorisli hastalarda s k karfl lafl lan bir durumdur. Özellikle Türk toplumu için kad nlar n daha fazla risk alt nda bulundu u söylenebilir. Mevcut durumda daha etkin mücadele yöntemlerine ihtiyaç vard r. Tablo 1. Cinsiyete göre metabolik sendrom komponentleri Kad n Erkek p Bel çevresi kriteri 92/113 51/151 <0.001 HDL kriteri 71/113 71/ Trigliserid kriteri 51/113 69/151 AD Kan bas nc kriteri 66/113 49/151 <0.001 Plazma glukoz kriteri 46/113 48/151 AD 456

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XIX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY October 11-14, 2003 Atlantis Hotel & Pine Beach Hotel ANTALYA Programme De erli meslektafllar

Detaylı

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 16, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2007 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE

Detaylı

Ebru Yal n mamo lu*, Ayfle Güler Ero lu**, Selman Gökalp**, Bülent Koca**, Levent Salt k**, Funda Öztunç**

Ebru Yal n mamo lu*, Ayfle Güler Ero lu**, Selman Gökalp**, Bülent Koca**, Levent Salt k**, Funda Öztunç** Oral Presentations 1 SS-1 Kategori: Kardiyoloji SS-2 Kategori: Kardiyoloji VALVÜLER PULMONER STENOZLU HASTALARDA ORTA-UZUN DÖNEM ZLEM SONUÇLARI Funda Öztunç, Fevzi Ataseven, Bülent Koca, Selman Gökalp,

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB. 0 GEBEL K VE MENENG OMA Di er Mehmet Murat Ifl kalan, Selim Büyükkurt, Dervifl Mensuri Y lmaz, brahim Ferhat Ürünsak, Ahmet Bar fl Güzel,

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010

ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ ESKİŞEHİR 1994 ULUSAL VENÖZ TROMBOEMBOL ZM PROF LAKS VE TEDAV KILAVUZU - 2010 FLEBOLOJ DERNE 1 9 9 8 Türk Beyin Damar Hastal klar Derne i Ulusal Venöz Tromboembolizm

Detaylı

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu

Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu ESC K lavuzlar European Heart Journal (2006) 27, 1341 1381 doi:10.1093/eurheartj/ehl001 Kararl Angina Pektoris Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i Kararl Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II

Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Özetler Abstracts doi:0.399/tahd.3.00086 Türk Aile Hek Derg 03;7():86-94 TAHUD 03 Aile Hekimli i Akademisi (AHAD) 3. Aile Hekimli i Araflt rma Günleri Bildiri Özetleri II Abstracts presented at the Third

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Sunumlar

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Sunumlar 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Sunumlar PS. 001 EKTOP K GEBEL K Di er brahim Ferhat Ürünsak Çukurova Üniversitesi Kad n Do um Bölümü Girifl ve Amaç: Ektopik gebelik tedavisinde MTX

Detaylı

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 12. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri Özetleri Abstracts doi:0.2399/tahd.3.0080 Türk Aile Hek Derg 203;7(4):80-94 TAHUD 203 Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i 2. Ulusal Aile Hekimli i Kongresi Bildiri i Abstracts presented at the Twelfth National

Detaylı

TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER

TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER Kardiyovasküler hastal klar, geliflmifl ülkelerdeki erken yafl ölüm sebeplerinin

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 0 PR MER D SMENOREDE ORTALAMA TROMBOS T HACM Nermin Akdemir, Süleyman Akarsu, Sevgi Türe Ankara Keçiören E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Bölüm 32. G R fi. Çocuklukta ve Eriflkinlerde Aterotrombozun Kayna :

Bölüm 32. G R fi. Çocuklukta ve Eriflkinlerde Aterotrombozun Kayna : 1043 Bölüm 32 GENÇLERDE AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ (AM ) Prof. Dr. Rasim ENAR G R fi Genç hastalarda da ateroskleroz oldukça s kt r ve birço unda hastal n erken kan tlar n n bulunabildi i görünmektedir. Savafl

Detaylı

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan

Önsöz. iii. Dr. Ömer Kozan Önsöz Temel Kardiyoloji kitab bir y ldan fazla süren yo un bir u rafl sonucu yay nlanm flt r. Uzun süredir kendi dilimizde belirli aral klarla güncellenerek yeniden yay nlanan kapsaml bir kardiyoloji kitab

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k*

Soner Sazak, Özgül Yi it, Nur Aycan, Özgür Sancar, Nedim Samanc. Canan Yeflilo lu, Müferet Ergüven*, Elif Yüksel Kartoprak*, Özlem Kalayc k* Poster Bildiriler Poster Presentations 171 P1 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster P2 Kategori: Acil Sunum Tipi: Poster LETARJ LE BAfiVURAN B R NVAJ NASYON OLGUSU Nilden Tuygun, Emine Polat, Can Demir Karacan,

Detaylı

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu

Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu ESC K lavuzlar Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi 2007 K lavuzu Avrupa Hipertansiyon Derne i (ESH) ve Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) Arteriyel Hipertansiyon Tedavisi Görev Grubu Yazarlar/Görev Grubu Üyeleri:

Detaylı

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet

Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet European Heart Journal (2007) 28, 88 136 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC ve EASD K lavuzlar Diyabet, Prediyabet ve Kardiyovasküler Hastal klara liflkin K lavuz: Özet Avrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) ve

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

Girifl. kaptoprilin KMN geliflimini önlemede etkisi olup olmad n araflt rmay amaçlad k.

Girifl. kaptoprilin KMN geliflimini önlemede etkisi olup olmad n araflt rmay amaçlad k. 98 Koroner Anjiyografi Yap lan Hastalarda fllem Öncesi Verilen Kaptoprilin Kontrast Madde Nefropatisi Üzerine Etkisinin Araflt r lmas Dr. Ömer Toprak, Dr. Mustafa Cirit*, Dr. Serdar Bayata**, Dr. Murat

Detaylı