BİLDİRİ Bildiri. 5 (Bildiri ID: 28)/Gerçek anterior intratorasik meningosel Poster Bildiri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLDİRİ Bildiri. 5 (Bildiri ID: 28)/Gerçek anterior intratorasik meningosel Poster Bildiri"

Transkript

1 NÖRO DEĞERLENDİRME-SONUÇ Kabul Şekli 2 ( ID: 15)/Guillian Barré Sendromunda Spinal Kök Kontraslanması: Manyetik Rezonans Görüntüleme Poster 5 ( ID: 28)/Gerçek anterior intratorasik meningosel Poster 11 ( ID: 49)/Beyinde Rupture Dermoid Kist: Iki Olgu Sunumu Poster 12 ( ID: 58)/ADRENOLÖKODİSTROFİLİ LORENZO YAĞ VE DİYET UYGULAYAN OLGUDA YAVAŞLAMIŞ DEMİYELİNİZASYON SÜRECİNİN MRG İLE RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Poster 13 ( ID: 59)/BİLATERAL BAZAL GANGLİA, İNTERNAL VE EKSTERNAL KAPSÜL TUTULUMU OLAN LUPUS VASKÜLİTİ OLGUSU Poster 14 ( ID: 62)/serebral ven trombozu: Üç olgu, üç farklı birliktelik Poster 15 ( ID: 72)/Bakteriyel Spinal Enfeksiyonların Değerlendirlimesinde Direkt Radyografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri Poster 18 ( ID: 154)/TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARINDA SPİNAL KANAL DARALMASI İLE NÖROLOJİK YARALANMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Poster 19 ( ID: 168)/Beyinsapı epidermoid kisti: Olgu bildirisi Poster 20 ( ID: 171)/Joubert s Sendromlu Dört Olgu : Kranial MRG Bulguları Poster 21 ( ID: 174)/Mukopolisakkaridoza Özgü Kranial MRG Bulgusu : Korpus Kallozumda Kistik Lezyonlar Poster 22 ( ID: 191)/Serebral ve Spinal İntramedullar Tutulumla

2 Seyreden Agresif Non Hodgkin Lenfoma Poster 23 ( ID: 196)/ SEREBRAL ANEVRİZMA TANISINDA MSBTA Sözlü 24 ( ID: 198)/TRAVMATİK İOR FOSSA EPİDURAL HEMATOMLARI Poster 25 ( ID: 200)/Chiari Tip II malformasyonu ve myelomeningoseli olan olguda fetal MRG bulguları: Poster 26 ( ID: 201)/Akut Subaraknoid Kanamalı Olgularda Serebral Anevrizmaların Tanısında Spiral BT Anjiyografi Sözlü 27 ( ID: 204)/KORPUS KALLOZUM SPLENİUMUNUN BAŞAĞRISI VE APATİ İLE ORTAYA ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜMLÜ LEZYONU Poster 28 ( ID: 235)/Nörotrişinozis olgusunda MR ve difüzyon ağırlıklı MR bulguları Poster 30 ( ID: 255)/EWİNG S SARKOM METASTAZI Poster 31 ( ID: 256)/INTRAKRANYAL LİPOMLAR Poster 35 ( ID: 264)/SEREBELLOPONTİN KÖŞE TÜMÖRLERİ Poster 36 ( ID: 270)/İntrakraniyal lipomlar: Lokalizasyonun Önemi Poster 38 ( ID: 292)/KAROTİD ARTER PLAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE B FLOW ULTRASONOGRAFİ BULGULARININ RENKLİ, POWER DOPPLER US VE DSA SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Sözlü 39 ( ID: 293)/ÜÇ BOYUTLU MR GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN İNTRAKRANİYEL TÜMÖR HASTALARINDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME İÇİN KULLANILMASI Poster

3 40 ( ID: 298)/Progresif Reversibl Ensefalopati Sendromu: MRG Bulguları Poster 41 ( ID: 299)/EŞZAMANLI ÇİFT HİPOFİZER MİKROADENOM: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Poster 42 ( ID: 305)/SSS TÜBERKÜLOZLU OLGUDA ANİ BÜYÜYEN İNTRAKRANİYAL EPİDERMOİD KİST Poster 43 ( ID: 331)/TEMPORAL LOB YERLEŞİMLİ DEV KAVERNÖZ ANJİOM Poster 44 ( ID: 354)/DYKE DAVİDOFF MASSON SENDROMU :OLGU SUNUMU Poster 45 ( ID: 359)/GENİŞLEMİŞ VİRSCHOW ROBİN BOŞLUKLARININ AYIRICI TANISI Poster 46 ( ID: 360)/Yaban arısı sokmasına (Wasp sting) bağlı gelişen ağır SSS komplikasyonlarını değerlendirmede ve takipte görüntülemenin yeri Poster 48 ( ID: 367)/Parotis Karsinomunun Kavernöz Sinüs Metastazı: Çok Nadir Bir Vaka Poster 49 ( ID: 382)/Bel ağrısı nedeni olarak gaz içeren lomber intraspinal sinoviyal kist : BT ve MRG bulguları Poster 50 ( ID: 394)/SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYON SENDROMLU BİR OLGUNUN RADYOLOJİ KLİNİĞİNDE TEŞHİS VE TEDAVİSİ MÜMKÜNMÜDÜR? Poster 51 ( ID: 409)/JÜVENİL MYOKLONİK EPİLEPSİLİ HASTALARDA PROTON MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ (MRS) ÇALIŞMASI Sözlü 52 ( ID: 413)/KRANİOSERVİKAL BİLEŞKE ANOMALİSİ C1 C2 İOR ARTİKULASYONU: OLGU SUNUMU Poster 53 ( ID: 428)/İNTRAKRANİYAL ENFEKSİYONLARDA DİFÜZYON MRG BULGULARI Sözlü 54 ( ID: 436)/BEYİN TÜMÖRLERİNDE MANYETİK REZONANS

4 GÖRÜNTÜLEME Poster 56 ( ID: 447)/SPİNAL İNTRAMEDÜLLER ARAKNOİD KİST Poster 57 ( ID: 448)/NEKROTİZAN VASKÜLİTLİ OLGUDA KAROTİD SİFON İNVAZYON VE DURAL İNVAZYON:MRG BULGULARI Poster 58 ( ID: 449)/Maternal küçük hücreli akciğer kanserinin fetusa transplasental (vertikal) yolla intrakraniyel metastazı: BT ve MRG bulguları Poster 59 ( ID: 450)/Cerrahi klips sonrasında oluşan rezidü veya reküren serebral anevrizmaların multidetektör BT anjiografi ile değerlendirilmesi Sözlü 60 ( ID: 451)/Ekstrakraniyel intrakraniyel by pass ların değerlendirilmesinde multidetektör BT anjiyografi Sözlü 61 ( ID: 452)/Serebral anevrizmaların saptanmasında Multidetektör BT anjiyografi Sözlü 63 ( ID: 456)/SEREBELLAR MALFORMASYONLAR Poster 64 ( ID: 457)/CROSS SEREBELLAR DİASCHİSİS Poster 65 ( ID: 476)/GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİDE DİFFÜZYON MR BULGULARI Poster 66 ( ID: 479)/GLİOBLASTOMA MULTİFORME OLGULARINDA PERFÜZYON MR VE MR SPEKTROSKOPİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Poster 67 ( ID: 480)/Intraventriküler Yerleşimli Gemisitositik Astrositoma Poster 68 ( ID: 486)/İNTRAKRANYAL EPİDERMOİD TÜMÖRLERDE FLAIR, CISS VE DİFÜZYON MRG BULGULARI Poster 70 ( ID: 495)/METASTATİK MEME KANSERLİ OLGUDA DURAL

5 METASTAZ Poster 71 ( ID: 496)/ŞİZOFREN HASTALARDA PROTON MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Poster 72 ( ID: 499)/BAŞAĞRISI ETİYOLOJİSİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ Poster 73 ( ID: 517)/Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile yapılan Beyin BT incelemelerde sekans tekniği ile spiral tekniğinin kalitatif karşılaştırılması Sözlü 74 ( ID: 526)/SİLDENAFİL SİTRAT (VİAGRA) IN VERTEBROBAZİLLER YETMEZLİKLİ HASTALARDA VERTEBRAL ARTERLERİN KAN AKIMI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN POWER DOPPLER SONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Sözlü 75 ( ID: 534)/TOKSOPLAZMA ENSEFALİTİ: MRG BULGULARI Poster 76 ( ID: 535)/Primer Kalvarial İntraosseöz Menenjiomalı Bir Olguda Direkt Grafi, BT and MRG Bulguları: Sözlü YE ÇEVRİLDİ YE ÇEVRİLDİ 78 ( ID: 548)/PARASELLAR LEZYONLARLA KARIŞABİLEN HAVALANMAMIŞ SFENOİD SİNÜS OLGUSU Poster 79 ( ID: 555)/KIRSAL KESİMDE PEDİATRİK OLGULARDA DAMDAN DÜŞMELERE BAĞLI KAFA TRAVMALARI Poster 80 ( ID: 561)/ENDOSÜLFAN İNTOKSİKASYONU SONUCU GELİŞEN BEYİN ÖLÜMÜ OLGUSUNDA PSÖDOSAK GÖRÜNÜMÜ YE Sözlü ÇEVRİLDİ 83 ( ID: 578)/HİPOFİZ DUPLİKASYONLU OLGUNUN MR GÖRÜNTÜLEME İLE TANISI Poster 84 ( ID: 579)/AİLESEL GENİŞ VESTİBÜLER KANAL SENDROMU: BT VE MRG BULGULARI Poster 85 ( ID: 580)/Multiplanar İki Boyutlu Magnetik Rezonans

6 Myelografi nin Servikal Disk Hastalığında Tanıya Katkısı: Prostektif Çalışma Sözlü 86 ( ID: 581)/Lomber Spinal Dejeneratif Disk Hastalığı'nda Hızlı T1 ağırlıklı FLAIR Sekansı İle T1 ağırlıklı Turbo Spin Eko Sekanslarının Prospektif Olarak Karşılaştırılması Sözlü 87 ( ID: 582)/Akut iskemik inmenin erken tanısında perfüzyon Bilgisayarlı Tomografi Poster 88 ( ID: 584)/SUBARAKNOİD KANAMA İLE PREZENTE OLAN DURAL SİNÜS TROMBOZU Poster 90 ( ID: 613)/Akut Dissemine Ensefalomyelit (ADEM) : Difüzyon MR görüntüleme ve Proton MR Spektroskopi (MRS) Bulguları Sözlü 91 ( ID: 614)/İntrakranyal Hipotansiyon Sendromunda Görüntüleme Bulguları : Poster 92 ( ID: 616)/Menkes Hastalığı: Kraniyal MRG Bulguları Poster 94 ( ID: 623)/Rasmussen ensafalit Proton MR spektroskopi bulguları: olgu sunumu Poster 96 ( ID: 625)/Multipl menenjiyomlarda BT ve MR Bulguları Poster 98 ( ID: 669)/Olgu sunumu: Kokain kullanımına bağlı hemorajik infarktlar Poster 99 ( ID: 675)/Beyaz Cevher Lezyonlarının Ayırıcı Tanısında Magnetization Transfer Kontrast Görüntüleme Poster 100 ( ID: 676)/Multidetektör BT anjiyografi ile küçük serebral anevrizmaların tanısında anevrizma yönünün rolü Sözlü 101 ( ID: 680)/BLUE RUBBER BLEB NEVUS SENDROMU VE ÇÖLİAK KOMPRESYON SENDROMU BİRLİKTELİĞİ Poster 102 ( ID: 681)/GLİAL TÜMÖRLERİN CERRAHİ VE

7 RADYOTERAPİ SONRASI TAKİBİNDE BEYİN PERFÜZYON MRG Sözlü 103 ( ID: 683)/FONKSİYONEL MR Poster 106 ( ID: 695)/ORTA KRANİAL FOSSA ARAKNOİD KİSTİ İLE BİRLİKTE KALLMANN SENDROMU Poster 107 ( ID: 696)/İNTRAKİSTİK HEMORAJİ VE SUBDURAL HEMATOMA NEDEN OLAN SİLVİAN FİSSÜR YERLEŞİMLİ İKİ FARKLI ARAKNOİD KİST OLGUSU Poster 108 ( ID: 717)/KAROTİS DARLIKLARINDA STENTLEME ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİN BEYİN PERFÜZYON MR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Poster 109 ( ID: 751)/DERİN İNTRAKRANİAL UZANIM GÖSTEREN SQUAMÖZ CELL KARSİNOMA:MR BULGULARI Poster 110 ( ID: 779)/Etkeni Listerya Monositogenes Olan Atipik Beyin Absesi Poster 111 ( ID: 782)/BENZER RADYOLOJİK GÖRÜNÜME NEDEN OLAN ETYOLOJİSİ FARKLI TRANSKALVARYAL KİTLE LEZYONLARI Poster 112 ( ID: 791)/LATERAL VENTRİKÜL İLE İLİŞKİLİ KİTLELER: MRG ÖZELLİKLERİ Poster 113 ( ID: 794)/Multiple Myeloma: Klivus Tutulumuna Sekonder Bilateral Abducens Paralizisi Poster 114 ( ID: 796)/ Rosai Dorfman Sendromunda Santral Sinir Sistemi Tutulumu Poster 115 ( ID: 797)/MULTİPL KRANİYAL BÜYÜK KAVERNÖZ ANJİOM Poster 116 ( ID: 807)/BETA İNTERFERON TEDAVİSİNİN MULTİPL SKLEROZ PLAKLARININ DİFFÜZYON GÖRÜNTÜLEMEDE ADC DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Sözlü 118 ( ID: 818)/Enfekte Postravmatik İntradiploik Araknoid

8 Kist: BT ve MRG Bulguları Poster 119 ( ID: 819)/Erkek Hastada Serebral Metastaz ve Sinüs Trombozu Gösteren Metastatik Meme Kanseri Poster 121 ( ID: 824)/VENÖZ ANJİOMALARDA MRG BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Poster 122 ( ID: 825)/KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON SONRASI GELİŞEN BT PNÖMOANJİOGRAFİ BULGUSU:OLGU SUNUMU Poster 123 ( ID: 859)/RİNOLİTİYAZİS: OLGU Sİ Poster 124 ( ID: 876)/Hipofizer Aspergillus Absesi Poster 125 ( ID: 880)/KAROTİD VE VERTEBRAL ARTERLERDE KAN AKIM VOLÜMÜ KANTİFİKASYONU: ÜÇ FARKLI US TEKNİĞİNİN MR VELOSİMETRİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Sözlü 126 ( ID: 894)/PRESAKRAL SCHWANNOM: ÜÇ OLGU NEDENİYLE Poster 127 ( ID: 913)/ENDER BİR MESLEK HASTALIĞI: OK İLE KRANİAL YARALANMA Poster 129 ( ID: 918)/KRANİOSİTOZİS TİPLERİ VE 3D GÖRÜNTÜLEME Poster 130 ( ID: 921)/MAKSİLLADA ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ VE VERTEBRAL TUTULUMUN EŞLİK ETTİĞİ POLİOSTOTİK FİBRÖZ DİSPLAZİ: RADYOLOJİK BULGULAR Poster 132 ( ID: 955)/Beyin sapına sınırlı atipik akut dissemine ensefalomyelit Poster 133 ( ID: 958)/Ataksi telanjiektazi tanısında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme Sözlü 134 ( ID: 959)/Bir Von Hippel Lindau Ailesi: Multidisipliner Yaklaşımda Radyolojinin Yeri Poster

9 137 ( ID: 971)/DİFFÜZ SEREBRAL İSKEMİLİ HELLP SENDROMLU OLGUDA PLAZMAFEREZ TEDAVİSİ: MRG BULGULARI Poster 139 ( ID: 977)/KISMİ SAKRUM AGENEZİLİ BİR OLGUDA BİLATERAL DEV HİDRONEFROZ: 3B BT VE MRG BULGULARI Poster 140 ( ID: 992)/Benign ve Malign Vertebral Kompresyon Fraktürlerinin Ayrımında Difüzyon MR Görüntüleme Poster 141 ( ID: 993)/Tüberküloz Spondilitte Difüzyon MR İncelemenin Yeri Poster 142 ( ID: 994)/Nörofibromatozis Tip I Olgularında T2 Hiperintensiteleri ve Glial Tümör Ayrımında MR Spektroskopi Poster 143 ( ID: 996)/Nörobrusellozisin MR Görüntüleme Bulguları Poster 144 ( ID: 997)/Nörosifilizin MR ve MR Anjio Görüntüleme Bulguları Poster 145 ( ID: 998)/Tuberoz Skleroz Olgusunda Subependimal Nodüllerin ve Hamartomların MR Spektroskopik Bulguları Poster 146 ( ID: 1019)/SAKRUMDA YERLEŞİMLİ SOLİD FORM ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ Poster 148 ( ID: 1055)/BİLATERAL TEMPORAL KEMİĞİ TUTAN VE EPİDURAL ABSEYE YOLAÇAN LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİOSİTOZ Poster 149 ( ID: 1069)/İNTRAKRANİAL LEZYONLARDA DİFFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME VE "APPARENT DIFFUSION COEFFICIENT" ÖLÇÜMLERİNİN TANIYA KATKISI Sözlü 151 ( ID: 1112)/BRAKİYAL PLEKSOPATİLERDE MRG Poster YE ÇEVRİLDİ

10 152 ( ID: 1122)/Olgu Sunumu: Atlantooksipital Pnömatizasyon Poster 156 ( ID: 1148)/SİROZ VE HEPATİK ENSEFALOPATİLİ HASTALARDA PROTON MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ İLE BEYİN METABOLİTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Poster 157 ( ID: 1151)/İntrakranyal Arteryovenöz Malformasyonlarda Üç Boyutlu Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiyografi nin Tanı Değeri Poster 158 ( ID: 1153)/Klivus un Multipl Myelom Tutulumuna İkincil Tek Taraflı 6. Kraniyal Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu Poster 159 ( ID: 1157)/Araknoid Kist ve Baziller Arter Hipoplazisinin Eşlik Ettiği Persistan Trigeminal Arter: Olgu Sunumu Poster 160 ( ID: 1167)/Kord Basısı Oluşturan Spinal Tümöral Kalsinozisin MRG Bulguları Poster 161 ( ID: 1173)/Santral Nörositom BT ve MRG Bulguları Poster 62 ( ID: 1183)/KALVARYUM KAYNAKLI FOKAL LEZYONLARDA BT VE MR BULGULARI Sözlü 163 ( ID: 1199)/DEV GLUTEAL KİTLELİ NÖROFİBROMATOZİS TİP l OLGUSU Poster 164 ( ID: 1201)/Joubert Sendromu nda MRG Bulguları Poster 165 ( ID: 1202)/Şarbon enfeksiyonunun erken döneminde serebral difüzyonel değişiklikler: Deri şarbonu sadece deride mi? Poster 166 ( ID: 1223)/İdiopatik intrakranyal hipertansiyonlu olgularda dominant hemisferdeki akım değişikliklerinin YE ÇEVRİLDİ YE ÇEVRİLDİ

11 Transkranyal Doppler USG ile değerlendirilmesi Sözlü 167 ( ID: 1235)/Multipl skleroz'da aktif lezyonların değerlendirilmesinde kontrastlı Manyetizasyon transfer görüntülemenin rolü Poster 168 ( ID: 1246)/Leigh sendromlu üç kız kardeşin beyin MRG bulguları Poster 169 ( ID: 1270)/BRUSELLA VE TÜBERKÜLOZ GİBİ NONPİYOJENİK SPONDİLODİSKİTLERDE MR BULGULARI Poster 170 ( ID: 1274)/Tüberoz skleroz hamartomlarında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme Poster 171 ( ID: 1295)/LOMBER DİSK HASTALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KARŞI FAZ MRG Poster 172REKÜRREN BAZİLLER TEPE ANEVRİZMASINDA T STENT DESTEKLİ EMBOLİZASYON TEDAVİSİ Poster 173 ( ID: 1301)/ÇOCUKLUK ÇAĞINDA VASKÜLİTE SEKONDER İNME OLGUSU Poster 174 ( ID: 1304)/Müziğin insan beynindeki ayak izleri: Kortikal reorganizasyonun kantitatif spektroskopi bulguları Sözlü 175 ( ID: 1305)/RUTİN SERVİKAL MRG DE KARŞILAŞILAN KRANYOSERVİKAL BİLEŞKE PATOLOJİLERİ Poster 176 ( ID: 1315)/YÜKSEK KORTİZOL DÜZEYLERİNE SAHİP MAJOR DEPRESYON TANISI ALAN HASTALARIN HİPPOKAMPUS VOLÜMLERİNİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Sözlü 177 ( ID: 1317)/MAJOR DEPRESYON TANISI ALAN HASTALARDA ANTİDEPRESAN TEDAVİNİN SOL ANTERİOR SİNGULAT KORTEKS N ASETİL ASPARTAT DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİ; MR SPEKTROSKOPİ ÇALIŞMASI Sözlü 179 ( ID: 1346)/BAŞAĞRISI NEDENİYLE YAPILAN BEYİN

12 TOMOGRAFİLERİNDE LEZYON SIKLIĞI VE DAĞILIMI Poster 180 ( ID: 1352)/İntrakraniyal abselerin operasyon sonrası takibinde difüzyon MR görüntülemenin yeri Poster 181 ( ID: 1368)/KAROTİS STENOZLARINDA 3 BOYUTLU BT ANJİOGRAFİNİN ETKİNLİĞİNİN KONVANSİYONEL ANJİOGRAFİ İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ Poster 182 ( ID: 1369)/SERVİKAL VASKÜLER DARLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KONTRASTLI MANYETİK REZONANS ÇIKARMA ANJİOGRAFİSİ NİN ETKİNLİĞİ Poster 183 ( ID: 1374)/İntrakranyal kitlelerin ayırıcı tanısında dinamik Gd DTPA kontrastlı MRG ile elde edilen yarı kantitatif parametrelerin analitik değeri Sözlü 184 ( ID: 1378)/Tüberküloz spondilodiskit, pyojenik spondilodiskit ve Modic tip 1 dejenerasyon ayırıcı tanısında spinal difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü Sözlü 185 ( ID: 1380)/İntraserebral malign tümörlerde Difüzyon ve Perfüzyon Manyetik Rezonans görüntüleme Sözlü 186 ( ID: 1384)/İntrakranyal kitlelerin ayırıcı tanısında dinamik Gadobutrol kontrastlı MRG ile elde edilen yarı kantitatif parametrelerin analitik değeri Sözlü 187 ( ID: 1401)/Gadobutrol ve gadopentetatın intrakranyal lezyonlardaki zamansal kontrastlanma dinamikleri Sözlü

1. GÜN SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Genel Radyoloji l Pediatrik Radyoloji. 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Zeki ZİYLAN, Zeki KARPAT

1. GÜN SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Genel Radyoloji l Pediatrik Radyoloji. 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Zeki ZİYLAN, Zeki KARPAT 1. GÜN SALON B SERBEST BİLDİRİLER: Genel Radyoloji l Pediatrik Radyoloji 09:00-10:30 Oturum Yöneticileri Zeki ZİYLAN, Zeki KARPAT 09:00-09:07 İntravenöz kontrast madde bilgilendirme formlarının hasta anksiyete

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK SINAVI

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK SINAVI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YETERLİK SINAVI 17 NİSAN 2015 Adayın, Adı-Soyadı :... T.C. Kimlik Numarası :... 1) Adınızı-soyadınızı ve TC Kimlik Numaranızı hem soru kitapçığınıza hem de cevap kağıdınıza yazmayı

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S2K_SİNİR KURULU_02_09_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1998: Radyoloji Uzmanı (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü ANKARA)

ÖZGEÇMİŞ. 1998: Radyoloji Uzmanı (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü ANKARA) ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Tülin Yıldırım Doğum Tarihi: 6 Aralık, 1969 Ünvanı: Doçent Doktor Medeni Durumu: Evli, 3 çocuklu Eğitim : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara/TÜRKİYE 1992 1994-1998: Uzmanlık

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker Beyin Tümörleri Prof. Dr.Murat Söker Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ABDULHAKİM COŞKUN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: PROF. DR. ABDULHAKİM COŞKUN Doğum Yeri ve Tarihi: Oltu-Erzurum / 01 Ocak 1967 Özel İlgi Alanı: Pediatrik Radyoloji, Pediatrik Nöroradyoloji

Detaylı

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113

TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERGİSİ Mayıs 2015 Cilt 21; Ek 1 (Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu Özel Sayısı) ISSN: 2146-9113 Prof. Dr. Nazire AFŞAR Prof. Dr. Sevinç AKTAN Prof. Dr. Ali AKYOL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM. Doğum yılı 20.03.1970 Medeni hali. İletişim Adresi Rüyalar caddesi No: 13 Angoraevleri ANKARA. Telefon 312 240 8846 532 257 4131

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM. Doğum yılı 20.03.1970 Medeni hali. İletişim Adresi Rüyalar caddesi No: 13 Angoraevleri ANKARA. Telefon 312 240 8846 532 257 4131 1 ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Banu Yağmurlu Uyruk T.C. Doğum yılı 20.03.1970 Medeni hali Evli İletişim Adresi Rüyalar caddesi No: 13 Angoraevleri ANKARA Telefon 312 240 8846 532 257 4131 E-posta adresi banuyagmurlu@gmail.com

Detaylı

Kemik iliği vücudun iskelet, deri ve yağdan sonra dördüncü en büyük organıdır.

Kemik iliği vücudun iskelet, deri ve yağdan sonra dördüncü en büyük organıdır. KEMİK İLİĞİ GÖRÜNTÜLEME Dr.Hatice Tuba SANAL Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kemik iliği vücudun iskelet, deri ve yağdan sonra dördüncü en büyük organıdır. Bu yazıda kemik iliğinin yaşam sürecindeki değişiklikleri

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Nöroloji/1 Nöroloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Nöroloji/3 Hakkımda:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

(UZMANLIK TEZİ) Dr. Metehan ESEOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi II. Nöroşirürji Kliniği Klinik Şefi: PROF. DR. Hidayet AKDEMİR LOMBER DİSK HERNİASYONUNDA

Detaylı

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR

GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARDA KLİNİK, NÖROPSİKOLOJİK VE NÖRORADYOLOJİK BULGULAR T.C Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Sevim Baybaş GÖZ TUTULUMU NEDENİ İLE BEHÇET HASTALIĞI TANISI

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKĐ EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ RADYOLOJĐ KLĐNĐĞĐ Klinik Şefi: Doç. Dr. Adem KIRIŞ PROSTAT MALĐGNĐTELERĐNDE DĐFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME Radyoloji Uzmanlık Tezi Dr. N. Emre EVREN

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI KAROTİS ARTER STENOZUNDA STENT UYGULAMASI REGİONEL ANESTEZİ İLE SELEKTİF ŞANT KULLANILARAK YAPILAN KAROTİS ENDARTEREKTOMİYE

Detaylı

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI

RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI RADYASYON ONKOLOJİSİ YETERLİLİK SINAVI 1. Programlanmış hücre ölümünde (otofaji), hücrenin aşağıdaki organellerinden hangisi rol oynar? A) Mitokondri B) Golgi cisimciği C) Hücre membranı D) Ribozom E)

Detaylı

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri

Tanı Olgularda ayrıntılı bir anemnezin ardından dikkatli bir fizik muayene ve rutin laboratuvar incelemeleri Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Duvarı Tümörleri Primer göğüs duvarı tümörleri yumuşak doku, kemik ve kıkırdak kaynaklı olabilir. Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu GRADE IV ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE HER2/NEU EKSPRESYONU VE CD105 İLE BOYANAN MİKRODAMAR

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci

SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI. Prof. Dr. Işıl Saatci SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLAR VE SINIFLAMALARI Prof. Dr. Işıl Saatci Vasküler Malformasyonlar: 1.AVM 2.Kavernöz malformasyonlar (kavernomlar) 3.Gelişimsel venöz anomaliler (DVA) 4.Kapiller telenjiektaziler

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI I. NON-İNVAZİF KARDİYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME: EKOKARDİYOGRAFİ, KARDİYAK MANYETİK REZONANS, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE NÜKLEER TEKNİKLER 1. AMAÇ: Bu tekniklerin öğrenilmesindeki

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: 1 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından: MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı