ÇOKLU ZEKA KURAMı ve EGiYiME YANSıMALARı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOKLU ZEKA KURAMı ve EGiYiME YANSıMALARı"

Transkript

1 Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakÜltesi Dergisi /5 : /64 - /72 [/999J ÇOKLU ZEKA KURAMı ve EGiYiME YANSıMALARı Nilay TALU* ÖZET: Bu makalede Çoklu Zekii Kuramı tanıtılmış ve eğitime yansımalarına yer verilmiştir. Bu kurama göre bireyler, sadece sayısal ve sözel becerilere değil, uzamsal, müzikal, bedensel, sosyal, öze dönük ve doğa ile ilgili belirgin becerilere de sahiptir. Bu nedenle eğitimde de sadece dil ve mantık-matematik zekiiları değil, diğer tüm zekihar dikkate alınmalıdır. Çoklu Zekii Kuramının sınıf uygulamaları konusunda pek çok çalışma yapılmaktadır ancak bunların içinde en doğrusu belirlenememektedir. Öğretmenler sınıf ortamına, hedeflere ve topluma bakarak uygun yöntemleri seçmelidir. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Çoklu Zeka Kuramı, Dilhi- Iimsel zeka, Mantık-matematiksel zeka, Uzamsal zeka, Müzikal zeka, Bedensel zeka, Sosyal zeka, Özedönük zeka, Doğal zeka, Çnklıı Zeka Kuranl/na Dayah Olarak Prngram Geliştirme ABSTRACT: The aim of this paper is to introduce the Theory of Multiple lntelligences and implications on education. In this theory, individuals have not only linguistic and logical-mathematical, but also spatial, musical, bodilykinesthetic, interpersonal, intrapersonaland naturalisticintelligences. For this reason, educators should notice that all eight intelligences in their instruction, There are too many curricular interpretationsof the theory of multiple intelligence. None of these adaptations is more correct than any others. Teachers apply the theory in the way they consider the most appropriate for their students, school, and community. KEY WORDS: The TheOlY of Mııltiple Intelligences, Lingııistic Iııtelligence, Logical-Mathematical Intelligence, Spatial Imelligencc, Musicallntelligence, Bodily-Kinesthetic 111felligence, InterpersOlıal Intelligence, Intrapersnnal Intelligence, Naturalistic Iııtelligence, CIIITicıılıım Develnpment Thmugh The Mııltiple Intelligences. 1. GiRiş "Bireyin zekasının göstergeleri nelerdir?" sorusuna en sık verilen cevaplar; problem çözme, mantığını kullanma ve eleştirel düşünme becerisidir. Bu geleneksel yaklaşım geçmişte bireylerin yeterliklerinin tanınması ve bunlara göre sınıflara ayrılarak uygun eğitim ortamlarının yaratılması gerektiği fikrini doğurmuştu. Eğitimci Paris, Alfred Binet'den bir çocuğun zeka düzeyini analiz edebilecek bir ölçek istediğinde IQ (Intelligence Quotient) testi doğmuş, bu test sonrasında öğrencileri düşük ya da yüksek zeka bölümlerine göre sınıflayan ve bu düzeyleri ölçüt alan, üstün yetenekliler ve özel eğitim sınıfları oluşturulmuştur. Bu teste bir örnek de günümüzde halen kullanılmakta olan Scholastic Aptitude Test (SA T)tir. Bu test öğrencinin matematik, dilbilgisi, okuduğunu kavrama ve kelime bilgisi gibi yeteneklerini ölçmekte ve üniversite eğitimi için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını gösteren bir belge olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ise eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmeye başlanmıştır. Bu testlerin çocukların değerlendirilmesinde yeterli olmayacağı, onların potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkarılması gerektiği görüşü yaygınlaşmaktadır. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla, yeni eğitsel yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Bu kuramın kurucusu Gardner, insan beyninin modüler bir yapıya sahip olduğunu ve beyinde dilsel, sayısal, görsel, mimiksel ve diğer sembol sistemleri kullanılarak ayrı psikolojik işlemler gerçekleştiğini savunmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki, farklı sembol formları beynin (cerebral cortex) farklı bölümlerine hizmet etmektedir [I]. Gardner, okullarla ilgili yaptığı çalışmalarda eğitimde sadece iki sembol formunun kullanıldığını (dil ve mantık-matematik) ve diğer sembollerin okul dışına bırakıldığını fark etmiştir. * Nilay Talu. Ankara Özel Tevfik Lisesi Program Geliştirme Uzmanı ve Hacettepe Üniversiıesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi

2 1999 ] Çoklu Zekd Kuramı ve Eğitime Yansımalart 165 Dilsel ve mantıksal kapasiteler, zeka, yetenek ve başarı testlerinde en çok önemsenen özelliklerdir. Ancak farklı ölçme araçları kullanıldığında ya da farklı değerlendirme yaklaşımları düşünüldüğünde zekaya farklı bir bakış açısı doğabilir. Zira sayısal beceriler bir zeka belirtisi olarak görülüyor ise, nota ve ritm becerisi ya da çizim yapma, renkleri doğru kullanma becerisi de bir zeka belirtisi olabilir. Belirtilen bu ve bunun gibi diğer faktörler Gardner'ı insan zekasının daha geniş bir içeriğe sahip olduğu fikrine itmiştir. Bu durumda bilişsel kapasitelerin çok geniş olduğu, pek çok sembol sistemi gerektirdiği ve kültürel yapıda değer gören becerilerle birleştiği sonucuna ulaşmıştır. Gardner'a göre zeka, problemleri çözme kapasitesi olarak bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürün ortaya çıkarmaktır. Bu ürün o toplumda zeka olarak sayılan ölçütlere uygun olarak çeşitlenir [2]. Gardner'ın bu tanımlaması, problem çözme becerisinin dikkate alındığı zeka tanımlamalarına uygundur. Ancak diğer tanımlamalarda bir ürüne şekil vermek, örneğin bir senfoni yazmak, bir tablo yapmak, oyun yazmak, bir organizasyon düzenlemek veya yönetmek gibi becerilere yer verilmemektedir. Bunun ötesinde, zekanın evrensel bir boyut taşıdığı düşünülerek farklı kültürlerin etkisi gözardı edilmiştir. Gardner'a göre, bireyler aynı düşünüş tarzına sahip değildir ve eğitim, eğer farklılıkları ciddiye alıyorsa, bütün bireylere en etkili şekilde hizmet etmelidir. Eğer bireyler farklı zeka bileşimlerini tanıyabilirse karşılaşacakları problemleri çözmede daha şanslı olabilirler [3]. Gardner, Çoklu Zeka Kuramının temelinde, biyolojik ve kültürel boyutların yer aldığını savunmaktadır. Nörobiyolojik araştırmalar, öğrenmenin, hücreler arasında sinaptik değişimlerin bir sonucu olduğunu göstermektedir [4]. Değişik öğrenme türlerinin temel elemanları, beyinde bu transformasyon ların gerçekleştiği belli alanlarında bulunmuştur. Böylece, değişik öğrenme ürünlerinin beynin değişik bölgelerinde gerçekleştiği düşünülmektedir. Örneğin, beynin Broca bölgesine (arka sol Iab) herhangi bir darbe geldiğinde bireyin uygun sözdizimi (syntax) kullanamayarak dililetişim becerisini kaybettiği görülmektedir. Böyle bir yaralanma sonucu ne yazık ki birey doğru dilbilgisi ve kelime kullanım becerisini yeniden kazanamamaktadır. Biyolojik etkenlere ek olarak kültür de, zeka gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Kültürler, farklı zeka türlerine değer vermektedir. Fazla değer verilen zeka türleri de diğerlerinden daha çok ve hızlı gelişmektedir. Çünkü kabul gören ve değer verilen davranışlar motivasyonu arttırmakta ve bireyi bu davranışları zenginleştirmeye yöneltmektedir [5]. Gardner, Çoklu Zeka fikrini ortaya attıktan sonra, pek çok yeni zeka da düşünülmeye başlanmıştır (mizah, yemek yapma, altıncı his becerisi gibi). Ancak zamanla bu yeni zekaların ya diğer zekalar içinde yer aldığı ya da tam olarak zeka sayılamayacağı görüşleri ortaya çıkmıştır. Nitekim Gardner'ın son zeka türü olarak önerdiği doğal zeka da tartışılmaktadır. Bu tartışmaları sonuçlandırabiirnek için Gardner ölçütler belirlemiştir. Bir özelliğin zeke olabilmesi için: (i) Bir dizi sembole sahip olması, (ii) kültürel yapıda değeri olması, (iii) aracılığıyla mal veya hizmet üretilebilmesi, (iv) içinde problem çözülebilmesi gerekmektedir [6]. Bireylerde, belirtilen bu zekaların gelişimi de farklılıklar göstermektedir. Armstrong, zekaların gelişmesinde avantaj ya da dezavantaj yaratan çevresel etkenleri şöyle sıralamaktadır [7]: a. Kaynaklara ulaşım şansı: Örneğin, eğer aile çok fakirse keman, piyano gibi müzikal zekayı geliştirebilecek enstrümanlar olmadığından bu zekanın güçlenmesi zorlaşabilir. b. Tarihsel-kültürel faktörler: Okulda matematik ve fene dayalı programlar varsa ve bunlar önemseniyorsa, mantık, matematik zekası gelişir. c. Coğrafi faktörler: Köyde yetişmiş bir çocuk, apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla bedensel zekasını daha çok geliştirebilir. d. Ailesel faktörler: Ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi, avukat olmasını istiyorsa dil zekası desteklenecektir.

3 166 Ni/ay Ta/u [ 1. of Ed. 15 e. Durumsal faktörler: Kalabalık bir ailede büyümüş ve kalabalık bir ailede yaşayan bireyler doğalarında sosyal (interpersonal)lik olmadıkça, kendilerini geliştirmek için daha az zamana sahip olurlar. Çoklu zekii kuramı bilişsel bilim, gelişimsel psikoloji ve nörobilimden yararlanarak her bireyin zek ii düzeyinin otonom güçler ya da yetenekler tarafından oluştuğunu ve 8 zekii gücünün var olduğunu savunmaktadır. Zekiilar her zaman birlikte çalışırlar; ancak bu çok karmaşık yollarla gerçekleşir. Bir zekii, dahiler ve (beyinden kaynaklanan) özürlü bireyler dışında her zaman birbiriyle etkileşim halindedir. Örneğin bir futboloyuncusu, bedensel zekiiyı, koşar, yakalar ve vururken; uzamsal zekiiyı sahayı ve görevini tanırken; dil ve sosyal zekiiyı oyun kurallarını öğrenirken ve takımıyla tartışırken, paylaşırken; öze dönük zekiiyı kendini değerlendirirken kullanmaktadır. Gardner'ın 1997' de eklediği son öğe ile birlikte önerdiği 8 zekii gücü şöyledir [8, ll, 12, 14]: 1. Dil bilimsel (Linguistic) Zekii 2. Mantık-matematiksel Zekii 3. Uzamsal (Spatial) Zekii 4. Müzikal Zekii 5. Bedensel-Kinestetik Zekii 6. Sosyal (Interpersonal) Zekii 7. Özedönük (Intrapersonal) Zekii 8. Doğal (Naturalistic) Zekii 1.1. Dil bilimsel Zeki! Pek çok değişik kültürdeki tüm insanlar dil kullanma becerisine sahiptir. Ancak bazıları dili sadece iletişim amacıyla kullanırken, bazıları birden çok dil ve iletişim becerileri gösterebilirler. Araştırmacılar, dil ve beyin arasındaki ilişkiyi yıllardır incelemektedir. Dil bilimsel zekii da, iletişim aracı olarak dili etkili kullanma kapasitesini ifade etmektedir. Bu kapasite, sözel (hikiiye anlatan, konuşmacı, politikacı gibi) ya da yazım yeteneği (şair, oyun yazarı, editör gibi) şeklinde ortaya çıkabilir Mantık-Matematiksel Zekfi Günümüzde zekiiyı en çok açıklayan bilişsel yeteneklerden biridir. Bireyin mantıksal düşünme, sayıları etkili kullanma, problemlere bilimsel çözümler üretme ve kavramlar arasındaki ilişki ya da örüntüleri ayırt etme, sınıflama, genelleme yapma, matematiksel bir formülle ifade etme, hesaplama, hipotez test etme, benzetmeler yapma gibi davranışlarını kapsar. Matematikçi, muhasebeci, istatistikçi ve bilgisayar programcıları, bu zekiisı güçlü bireylere örnek verilebilirler Uzamsal Zekfi Uzamsal zekiidaki yeteneğimiz üç boyutlu bir nesnenin şekil ve görüntüsünü ne kadar hayal edebildiğimizle ilgilidir. B urada, nesneyi görmeden zihinde canlandırma ve ayrıntıları görebilme söz konusudur. (Gardner uzamsal zekiinın görme engellilerde de şekillendiğini vurgulamaktadır). Uzamsal zekii görsel düşünme ve şekil/uzay özelliklerini şekil ve grafiklerle ifade etme, çizme, boyama ve şekil verme gibi davranışları kapsar. Avcı, izci, rehber, mimar, dekoratör, ressam ve tasarımcılar bu zekiisı güçlü bireylere örnek olarak düşünülebilir Müzikal-Ritmik Zekfi Müzikal zekii, duyguların aktarımında müziği bir araç olarak kullanan insanları hatırlatmaktadır. Bu bireylerde ritm, melodi, perde duyarlığı vardır. Enstrüman çalma, söylenen şarkının benzerini bulma gibi yetenekleri kapsar. Bu zekiiları güçlü bireyler, genellikle müzisyenlik, koristiik, orkestra şefliği gibi işlerle uğraşırlar Bedensel - Kinestetik (Duyu devinişsel) Zekfi Bireyin vücudunu ve hareketlerini kullanım biçimini ifade eder. Bedensel zekiisı yüksek bireyler sportif hareketleri, düzenli-ritmik oyunları kolayca uygulayabilirler. Bu bireylerde koordinasyon, denge, hız, el becerisi ve esneklik dikkat çekicidir. Dansçılar, aktörler, sporcular, pandomim sanatçıları, cerrahiar, teknisyenler, heykeltraşlar bunlara örnek gösterilebilir.

4 1999 ] Çoklu Zekd Kuramı ve Eğitime Yansımalan Sosyal (Interpersonal) Zeka Bu zeka kapsamında insanlarla iletişim kurma, onlarla empati kurma ve davranışlarını yorumlama yetenekleri bulunmaktadır. Politikacılar, liderler, psikologlar, öğretmenler, aktörler, turizmciler bu yeteneklerini iyi kullanan insanlardır Özedönük (Intrapersonal) Zeka Bu zeka bireyin "kendini" duyma ve anlamasıyla ilgili bilişsel yeteneğini ifade eder. Kim olduğumuzu, hangi duygularımızı neden hissettiğimizi düşünmemiz, bu zekamızia ilgilidir. Bu zekası yüksek bireyler kendini tanıma, güvenme, disiplinli olma, hedeflerini belirleme ve kişisel problemlerini çözme becerisi gösterirler Doğal (Naturalistic) Zeka Gardner tarafından Çoklu Zeka Kuramına eklenen son zekadır. Doğa zekası, bitki topluluklarını tanıma, doğal hayattaki önemli farklılıkları ayırt etme yeteneği ve bu yeteneği ürünsel bir şekilde kullanma (avcılık, çiftçilik ya da biyolojik bilimler gibi) olarak tanımlanmaktadır. Bölgesel ya da global çevre değişikliklerini açıklama, ev hayvanları, doğa hayatı, bahçe ve park sevgisi, teleskop, mikroskop kullanarak doğayı inceleme ve fotoğraf çekme gibi davranışları kapsar. A vcı, izci ve biyologlar bu zekaları gelişmiş olan bireylere örnek verilebilir [9, 13]. Gardner, önerdiği bu son zekiiyı henüz tüm detaylarıyla açıklamamıştır. Bu nedenle bu makalede yer alan görüşler diğer 7 zekiiya aittir. 2. ÇOKLU ZEKA KURAMı VE PROGRAM GELişTiRME Durie'nin Howard Gardner ile yaptığı röportajda, Gardner ileri sürdüğü kurarnın eğitime yansımaları ile ilgili olarak çok önemli uyarılarda bulunmaktadır. Öğretmenlerin öğrenciler arasındaki farklılıklara dikkat etmesi; öğretim ve değerlendirmeyi bireyselleştirmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kesinlikle "uzamsal zekiisı var, ama dil zekası yok" gibi ifadelerle etiketlenmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu zeka alanlarının bireylerin zihinsel formlarını temsil ettiğini; kesinlikle kim ya da ne olduklarını (ya da olmadıklarını) belirtmediğini ifade etmektedir. Ona göre, ÇZ (Çoklu Zeka) kuramı eğitime iki önemli yarar sağlamaktadır: (i) Öğrencileri istendik durumlara getirebilmek için eğitim programlarını planlamamıza imkan verir. (Örneğin, müzisyen, bilim adamı, düşünce adamı gibi). (ii) Farklı disiplinlerde önemli kuram ve konuları öğrenmeye çalışan daha fazla öğrenciye ulaşmamızı sağlar. Başka bir deyişle, öğrencilere bu zekii alanları kullanılarak eğitim verilirse öğrenme daha kolay gerçekleşir. Gardner, ÇZ hareketinin eğitime ne getireceği ile ilgili soruya, bu kurarnın bir eğitim hedefi olmadığı; zeka alanlarının hedeflere ulaşmada güçlü bir araç olduğu şeklinde cevap vermektedir [10]. Gardner'ın Çoklu Zekii kuramının sınıf öğretiminde doğurguları ve uygulanmasına ilişkin pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak öncelikle, öğretmenlerin bilgilenmesi gerekmektedir. ÇZ kuramının sınıf uygulamalarında dikkat edilmesi gereken temel noktalar şöyle özetlenebilir [11]: Öğretmenler bütün zekalara eşit derecede önem vermelidir. Bu görüş geleneksel eğitim sistemiyle çelişir gibi görünmektedir, zira geleneksel sistemde genellikle dil ve matematiksel zeka üzerinde yoğunlaşılmaktadır. ÇZ kuramı ise öğrencilerde bulunan tüm güç ve becerilerin tanınması ve öğretilmesi görüşünü temele almaktadır. Öğretmenler materyal sunumunda tüm zekaları geliştirici ya da tüm zekaları kullanmaya yönelik faaliyetler hazırlamalıdır. Örneğin "Rusya'daki Devrim Savaşı" öğretilirken, öğretmen öğrencilere savaş haritası gösterebilir, savaş şarkıları dinletebilir, bağımsızlık antlaşmasını öğrencilere rol dağıtarak oynatabilir, savaş zamanındaki günlük hayatı anlatan bir hikaye okutabiiir. Böyle bir sunum sadece öğrenmeyi sağlamakla kalmaz, öğretmeni de aynı konuyu değişik ve yaratıcı faali-

5 168 Ni/ay Ta/u J.of Ed. IS yetler düzenleyerek öğretmeye de güdüleyebilir. Farklı zekalar kullanılarak öğrenilen bir konu daha iyi anlaşılabilir. Herkes yedi zeka ile doğar ancak ne yazık ki öğrenciler slolfa farkh zekaları gelişmiş halde gelirler. Başka bir deyişle, her çocuk kendi zihinsel güç ve zayıflıklarıyla öğrenme ortamına katılır. Bu setler (gelişmiş zeka alanları) bilgiyi öğrenmenin ne kadar zor ya da kolayolacağını belirler. Bu durum genellikle öğrenme stili olarak isimlendirilmektedir. Bir sınıfta pek çok öğrenme stili var olabilir ancak bir öğretmen için bunların hepsinin her derste belirlenerek kullanılması çok zordur. Ne yazık ki, öğretmenlerimiz öğrencinin daha çok gelişmiş zekasını kullanarak konuyu öğrenmesini sağlayarnamaktadır. Örneğin, öğretmen müzikal zekiisı gelişmiş bir öğrenciye devrim savaşında ne olduğu ile ilgili bir şarkı yazmasını önerebilir. Campbell, Çoklu Zekii kuramının sınıf uygulamaları konusunda, pek çok çalışma yapıldığını ancak bunların içinde en doğrusunun belirlenemeyeceğini; öğretmenin sınıf ortamına, hedeflerine ve topluma bakarak uygun yöntemleri seçmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bazı eğitimciler, zekii alanlarını, pek çok başlangıç noktası sağlayacak öğretimsel süreçlerde kullanmayı; bazıları anaokulundan itibaren her öğrencinin güçlü ya da baskın olan zeka alanını belirlemeyi savunmaktadır. Kuramı program geliştirme süreci ile bütünleştirme çabaları da bu amaçlara hizmet etmektedir. Bu çalışmalar Zek ii Alanlarına Dayalı Program Geliştirme, Proje Tabanlı Program Geliştirme gibi adlarla yürütülmektedir. Campbell, Çoklu Zekiiların program geliştirme uygulamalarına ilişkin çalışmaları 5 başlık altında özetlernektedir [12]: 2.1. Çoklu Zekaya Dayah Ders Tasarımı: Ders tasarımında bazı öğretmenler, zekfı alanlarını konuyu öğretirken giriş (başlangıç) noktası olarak görmekte ve örneğin cebir ve geometriyi bedensel zekiiyı kullanarak öğretmektedir. Böylece kalem kağıt ile öğrenemeyen öğrenciler model kurarak ve formülleri canlandırarak daha kolay öğrenmektedirler. Bazı öğretmenler derslerinde tüm zeka alanlarını bütünleştirerek öğretim yapmayı daha uygun bulmaktadır. Bazıları ise öğrencilerine o konuyu nasıl öğrenmek istediklerini sorarak zeka alanını kendilerinin seçmesini istemektedir. Bu uygulamada ilk hafta öğrencilere ödevlerini müzikalolarak ifade etmeleri söylenmekte ve yaptıkları çalışmalar sınıfta tartışılmakta, kullanılmaktadır. İkinci hafta farklı bir zekii alanı kullanmaları istenerek sekizinci hafta sonunda öğretmen öğrencilere favorileri olan ödev stratejisini sormaktadır. Bu yolla tüm öğrenciler güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve birbirleriyle paylaşmaktadır Disiplinlerarası Programlar: Öğrencilerin zeka alanlarını ortaya çıkarmak ve eğitimde faydalanmak amacıyla tüm disiplinlerden yararlanmak oldukça yararlı bulunmaktadır. Bu amaçla çekirdek programlama yaklaşımı (core curriculum) önerilmektedir. Öğrenciler zeka alanlarına uygun olarak ilgi duydukları konulardaki dersleri seçmektedirler. Bu yaklaşım farklı disiplinlerden uzman getirerek öğrencilere danışmanlık yaptırma, öğrenme istasyonları kurma ya da yeni dersler ekleme gibi etkinliklerle uygulanmaktadır Öğrenci Projeleri: Bazı eğitimciler, zeka alanlarını eğitimle bütünleştirmek amacıyla, öğrencilerin araştırabilecekleri sorular sormayı öğrenmelerini ve projeler yürütmelerini önermektedirler. Böylece öğrenciler konuyla ilgili kaynakları taramakta, sınıflarnakta, yorumlamakta ve sınıfta tartışmaktadır Çırakhk: Gardner, ilk ve orta dereceli okulların bireyselleştirilmiş programlarla çıraklık fırsatları sunularak yürütülmesini savunmaktadır. Burada bir öğrenci üç farklı çıraklık grubuna dahilolmakta; örneğin birinde sanat ya da zanaat formunda, ikincisinde akademik alanda ve üçüncüsünde dans ve spor gibi fiziksel alanda çıraklık eğitimi almaktadır. Daha sonra öğrencilerin istek ve başarılarına

6 1999 ] Çoklu Zekd Kuramı ve Eğitime Yansımalan 169 göre seçim yapmaları sağlanmaktadır. Çıraklık programları, okul yetişeğinin bir parçası ya da program dışı bir fırsat şeklinde phınlanabilir Değerlendirme: Gardner, IQ ve SAT gibi testlerin yetenek ya da potansiyel performansın bir kısmını ölçtüğünü ve böyle bir değerlendirmenin okulları tekdüze bir hale getirdiğini savunmaktadır Bu bakış açısında önemli olan şey, çok sayıda öğrencinin konu alanına çalışmasıdır. Ancak eğitimde önemli olan öğrencilerin ne kadar yapabildiklerininbelirlenmesi değil, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bireyler ölçme sonrası puanlarını almalı, kaçıncı sırada olduklarına bakmalı ve kendileri hakkında bir sonuca varmalıdır. Öğrenciler güçlü ve zayıf yönlerini bilirlerse, hem kendilerini daha iyi tanırlar, hem de gelecekleri hakkında karar vermeye başlarıar. Bu nedenle değerlendirme öncelikle öğrencilere yardım etme amacını gütmelidir (13). Kurama göre, her zeka psikolojik bir süreç gösterdiğinden bu süreçlerin zeka-tabanlı (intelligence-fair) bir yöntemle değerlendirilmesi gerekir. Geleneksel kağıt-kalem testlerinin aksine -ki onlar dil ve mantık-matematik becerilerini ölçtüğü için tarafsız değil, tek yönlüdür- zeka tabanlı ölçümler her zekadaki farklı düşünme süreçlerini ve performansları dikkate alır (örneğin çocukların uzamsal zekalarını değerlendirmek için mekanik bir faaliyet düzenlenerek et makinesini parçalara ayırıp, sonra tekrar birleştirmek görevi verilebilir). Ayrıca ölçümler bireyleri sosyal çevreden soyutlamadan yapılmalı, eski yaşantılara hiç uygun olmayan durumlar seçilmemeli, kişiye fark ettirilmeden gözlem yapılmalıdır. Bununla birlikte, araştırmalar göstermektedir ki, öğrenciler konu alanı ya da materyal tipi hakkında hiçbir bilgi ve deneyime sahip olmadıklarında anlamlı bir zeka değerlendirilmesi gerçekleşmemektedir. Örneğin, bedensel zeka değerlendirilmesinde daha önce ritme uygun bedensel hareket yapmamış öğrenciler şaşkın ve mahçupken, bale kursu almış öğrenciler rahatça dans etmişlerdir. Ayrıca değerlendirmede kullanılan ölçme araçları ve materyallerin bir yaş grubu, cinsiyet ya da kültürel özelliğe uygun olabileceği, diğerlerinde geçerli olmayabileceği de göz önünde tutulmalıdır [14]. Çoklu Zeka Kuramına göre, çocukların projeler ve kurs çalışmalarından neler öğrendiği boşluk doldurma ya da kısa cevaplı testler yerine, öğrencinin yüksek düzeyde düşünme becerilerini ortaya koyacağı, öğrendiğini genelleyebileceği, kapsamla yaşantılarını ilişkilendirebileceği ve bilgilerini yeni durumlarda kullanabileceği durumlar yaratılarak değerlendirilmelidir. Bu amaçla örneğin Eleanor Roosevelt Okulu' nda veli ve öğrenciler birlikte değerlendirilmektedir. Öğrenciler, kişisel dosyalarında bulunan proje ve deneyimlerini kendileri inceledikten sonra, bir başka arkadaşının ve öğretmeninin de kişisel dosya değerlendirmesini yapmaktadır. (Bu çalışmalar grupça da yapılabilmektedir.) Veliler ise, hedefleri belirleyerek, çocuklarının özet video filmlerini izleyerek, kursu değerlendirerek, sınıfı ziyaret ettiklerinde resmi olmayan yorumlar katarak değerlendirme sürecine katılabilmektedirler. Buna benzer olarak, bağımsız projeler, sınıf gazete ve dergileri, öğrencilere yaratıcı görevler vermek tercih edilebilecek değerlendirme yöntemlerindendir. Ayrıca, öğretmenler her öğrenci için bir "zeka profili" çıkarmalıdır. Bu profil sayesinde öğrencinin nasıl değerlendirileceği belirlenmiş olur. Bireyselleştirilmiş değerlendirme, öğretmenlerin neyin öğretileceğini ve bilginin nasıl sunulacağını daha doğru kararlara bağlamasına da fırsat verir [15]. Armstrong'a göre, Çoklu Zeka Kuramını program geliştirmede kullanmanın en iyi yolu öğretilecek konunun bir zekadan diğerine nasıl uyarlanabileceğinin düşünülmesidir. Başka bir deyişle, asıl sorun, dildeki sembol sisteminin resim, beden, müzik, mantık, sosyal ve özedönük zekalarla bağlantılarının nasıl kurulacağıdır. Bu amacı gerçekleştirmede atılacak adımlar şöyle olabilir [16]: 1. Özel bir hedefya da konubelirlenmesi:bu aşamada yıllık ya da günlük öğretim planlarında olduğu gibi program için hedef belirleme söz konusudur. Hedefin açık, anlaşılır ve net olması gerekir. 2. Anahtar ÇZ sorular/mn sorulması: Program geliştirmede hedefi gerçekleştirmek üzere zeka türlerinin nasıl kullanılabileceğini belirlemek için her biri zeka ile ilgili sorular sorulur.

7 170 Ni/ay Ta/u [ J. of Ed Olasılıkların düşünülmesi: Hedefe ulaşmada her bir zeka ile ilgili olarak neler yapılabileceği düşünülerek sınıfta hangi yöntem, teknik ve materyallerin kullanılabileceği tasarlanır. 4. Beyin fırtınası: Her bir zeka için kullanılabilecek öğretim yaklaşımları, beyin fırtınası kuralınc! akla gelen her şey yazılarak listelenir. Her hir zeka için fikir bulunmaya çalışılır. Öğıenlerin yapacağı grup çalışmaları, daha motive cuici olabilir. 5. Uygun faaliyetlerin seçilmesi: Sınıf ortamı, hedefler ve öğrenciler dikkate alınarak en uygun yaklaşımlar seçilir. 6. Aşamalı-sıralı ders planının hazırlanması: Seçilen yaklaşımlar kullanılarak hedefle ilgili ders ya da ünite planı düzenlenir. Planlama 1-2 haftalık da yapılabilir. 7. Planın uygulanması: Gerekli materyaller hazırlandıktan sonra plan uygulanır. Uygulama sırasında olabilecek değişikliklere göre gerekli düzeltmeler yapılır. Buna benzer olarak öğretirnde zeka alanlarını kullanmak üzere öğrenme merkezleri de kurulabilir. Örneğin, Miller Araştırma - Öğrenme Merkezi'nde 7-8 yaş grubu öğrencileri için, içinde kelime oyunları, pek çok kitap, sözlük ve görsel materyaller bulunan Dil Merkezi hazırlanmıştır [17]. Buna benzer olarak MantıklMatematik Merkezinde deneyaraçları, legolar, dişli takımları ve matematik/fenle ilgili araç-gereçler; Müzik Merkezinde teyp, kasetler, CD'ler, öğretmen eşliğinde kullanılacak org, nota kağıtları, basit enstrümanlar; Bedensel Merkezde öğrencilerin müzikle hareket edebilecekleri bir ortamda kuklalar, dramalar için kostümler; sessiz bir köşede Özedönük Merkezde öğrencilerin dış ortamdan soyutlanarak yalnız çalışabilmeleri için kulaklıklar; Sosyal Merkezde satranç gibi oyunlar, birlikte oynanabilecek el yapımı oyuncaklar; Uzamsal (sanat) Merkezde çok renkli kağıt ve kartonlar, boyalar, yapıştırıcı, makas. renkli tebeşir, kil, pamuk, iplik, boncuk gibi malzemeler bulunmaktadır. Bu şekilde merkezler hazırlanması zaman ve maddi olanaklar gerektirmektedir, ancak bu merkezlerde kullanılacak mal- zemeler çok pahalı ve bulunmaz maddeler değildir. Pek çoğu sınıf ortamında halihazırda kullanılan materyallerdir ve aile işbirliği ile de elde edilebilirler. Rickett, Çoklu Zeka kuramının sınıf ortamında her zaman kullanılabileceğini ve buna en uygun zamanın da çok karışık bir ünite bitirildikten sonra olduğunu vurgulamaktadır. Bu şekilde öğrenciler dinlendirilip, eğlenceli bir şekilde zeka alanlarını kullanabilmektedirler. Rickett bu amaçla lise öğrencilerine zeka alanlarını tanıtmış ve daha sonra bu alanlara göre gruplar oluşturmalarını istemiştir. Böylece 7 Zeka Grubu oluşturulmuştur. Bu gruplardan hafta sonunda bir sınıf şiiri yaratmaları istenmiş ve sunum için 20 dakika süre verilmiştir. Mantık/matematik grubu sınıf öğretmeni olmuş, uzamsal grup sanat sunumlarından (çizme,boyama, video, resim gibi), dil grubu şiirin yazılmasından, müzik grubu şiir sunulurken arka plan müziklerinin hazırlanmasından, bedensel grup şiirdeki fiziksel hareketlerin planlanmasından (koreografi), sosyal ve özedönük gruplar da diğer beş grubu bütünleştirmekten sorumlu tutulmuştur. Verilen süre sonunda öğrenciler, şiiri planladıkları gibi sunmuş ve sunum sonunda yapılan çalışmalar tartışılarak kalitesi incelenmiştir. Rickett, bu tür çalışmaların öğrenciler tarafından oldukça eğlenceli ve yararlı bulunduğunu vurgulamaktadır[ 18]. Beckman, sınıf ortamında öğretilecek bir konunun geleneksel planlama biçimleriyle değil, zeka alanlarının işe koşularak öğretilmesinin dersi daha zevkli hale getireceğini ve öğrenmenin daha kalıcı olacağını vurgulamaktadır [19]. Örneğin, öğretmen geometrik şekilleri öğretirken (mantık/ matematik), farklı diğer şekiller hakkında konuşup onları gösterebilir (dil), öğrencileri tahta ya da vücutlarını kullanarak o geometrik şekli hissetmelerine izin verebilir (bedensel), öğrenciler çevrede bulunan bu geometrik şekli ararken grup kurarak çalışabilir (sosyal) ve bulduklarını sınıfta tartışabilir, bu şekilleri çizerek anlatmaları istenerek bireysel çalışma ödevleri verilebilir (özedönük), saman, kil, kürdan ve şekerler kullanılarak şeklin üç boyutlu halinin gösterilmesi istenebilir (uzamsal

8 1999 ] Çoklu Zekd Kuramıve Eğitime Yansımalarr 171 ve bedensel), geometrik şekli tahminle buldurmaya yönelik bilmeceler yazdırılabilir (dil) ya da bilmeceler şarkı sözü olarak kullanılıp çeşitli melodiler buldurulabilir (müzikal). Böyle bir yolla sunulan konu, bireysel farklılıkların ortaya çıkarılması, öğrenme ve başarının artırılması için çok yararlı olabilir. 3. SONUÇ Çoklu Zeka Kuramı, savunduğu 7 zeka ile tüm dünyada ilgi görmekte ve eğitimde kullanılmaya çalışılmaktadır. Günümüze dek sadece dil ve mantık-matematik becerilerin önemsendiği düşünülürse, bilimsel bulgulardan yola çıkılarak önerilen diğer zekalara sahip bireylerin de zeki olabileceği fikri yenidir. Bu nedenle, her zekaya eşit derecede değer verilmelidir. Bireysel farklılıklara dikkat çekeı' Çoklu Zeka Kuramı uygulamaları, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmakta, kendilerini tanımalarını, kendilerine güvenmelerini, bireysel farklılıklara saygı duymalarını, yaratıcı düşüncelerini geliştirmelerini ve gelecekte hangi mesleği seçeceklerini düşünmeye başlamalarını sağlamaktadır. Bu nedenle, bu zekaların program geliştirme süreçlerinde yer alması gerekmektedir. Kuramın program geliştirmede nasıl kullanılacağı ile ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Hatta üretilen her yeni proje ve yöntem özellikle Amerika'da bir moda halinde hızla yayılmaktadır. Ancak tüm eğitimcilerin ortak görüşü bu yollardan hiçbirinin en doğru ya da tek doğru olmadığıdır. Eğitimciler, öncelikle Çoklu Zeka Kuramını tüm boyutlarıyla tanımalı ve okulda bu kurarndan nasıl yararlanabileceğini düşünmelidir. Başta öğretmenler olmak üzere okul yöneticilerinin, velilerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursları ile öğretmen ve yöneticilere yönelik seminerler etkili olabilir. Tanıtımlar sonrasında öğretmenler zekiilan öğretim ortamına taşıma konusunda yaratıcılıklarını kullanmak üzere desteklenmeli, veliler ilc iletişim kurulmalıdır. Ne yazık ki ülkemizde öğretmenlerimiz plan hazırlama ve materyal geliştirme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Çoklu Zeka Kuramı bu konuda sürekli çalışmayı zorunlu kıldığı gibi, disiplinlerarası etkileşimler de gerektirdiğinden, okullarda farklı zümrelerdeki öğretmenlerin biraraya gelerek ders etkinlik ve materyallerinin geliştirilmesi konusunda işbirliğine gitmeleri gerekmektedir. Kuşkusuz bu kuramın eğitimsel sonuçları ülkemizde de bilimsel araştırmalarla desteklenmelidir. Derslere, okullara ve çeşitli yaş gruplarına göre Çoklu Zeka Kuramının nasıl kullanılacağı araştırılmalı ve uygulamaların öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine uzun ve kısa vadede nasıl etkide bulunduğu belirlenmelidir. KAYNAKÇA I. Gardner, H and Hatch, T. "Multiple Intelligences Go To School: Educational Implications of the Theory of Multiple Intelligences". CTE Technical Reporı Issue NoA reports/tr4.html(1990) 2. Gardner, H and Hatch, T. "Multiple Intelligences Go To School: Educational Implications of the Theory of Multiple Intelligences". CTE Technical Report Issue NoA reports/tr4.html(1990) 3. "The Theory of Multiple Intelligences". (1998) 4. Brualdi, Amy C. "Multiple Intelligences: Gardners Theory" I. htm (1994) 5. Brualdi, Amy C. "Multiple Intelligences: Gardners Theory" I. htm (1994) 6. "Reinveting Our Schools: A Conversation with Howard Gardner". esd/gardner/mltheory.html (1994) 7. "Reinveting Our Schools: A Conversation with Howard Gardner". esd/gardner/mltheory.html (1994) 8. Terry, Kathlee and Wayman, M. "Multiple Intelligences Key". weather/adptcty/multinlhtml(1996) 9. Hoerr, Thomas. "The Naturalist Intelligence". /www.newhorizons.org/trm~hoerrmi.html( 1998)

9 172 Ni/ay Ta/u J.of Ed. 15 LO. Durie, Ronnie and Gardner, H. "Mindshift Connection: Multiple Intelligences. An Interview with Howard Gardner". gardner.htm (1997) II. Brualdi, Amy C. "Multiple Intelligences: Gardners Theory". htm (1994) 12. Campbell, Linda. "Variations on a Therne: How Teachers Interpret MI Theory". Educational Leadership. Vo1.55, No: i: 4-]3. (1997) 13. Gardner, Howard. "Multiple Intelligences: The Theory in Practice". Basicbooks, New York, Usa: (1993) 14. Gardner, H and Hatch, T. "Multiple Intelligences Go To School: Educational Implications of the Theory of Multiple Intelligences". CTE Technical Report Issue No.4 reports/tr4.html (I 990) 15. Campbell, Linda. "Variations on a Therne: How Teachers Interpret MI Theory". Educational Leadership. Vo1.55, No: i: (1997) 16. Armstrong, Thomas. "Multiple Intelligences in the classroom". ASCD publishing Alexandra, Usa: (1994) 17. Rickett, Don. "Multiple Intelligences in Practice". Multiple.html (1996) 18. AI-Rawahi, Zahra. "The Theory of Multiple 1nteigences". mi ı.htm (1996) 19. AI-Rawahi, Zahra. "The Theory of Multiple 1nteigences". mi l.htm (1996) i i

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR***

Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz DEMĐR*** Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Zekâ Alanları ile Biyoloji Dersine Yönelik Akademik Başarıları ve Cinsiyetleri Arasındaki Đlişkinin Đncelenmesi Murat KURT*, Ayhan ÇĐNĐCĐ**,Yavuz

Detaylı

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 15-34, 2011 ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA GÖRE GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ DESTEKLİ DERS MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÜSTÜN ZEKÂ VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 1619 YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ŞAHİN, Esin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada ve Türkiye de her alanda gelişim devam etmekte ve buna paralel

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010

Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 2B0057 SPORTS SCIENCES Aylin Çelen Received: August 2010 Nevzat Mirzeoğlu Accepted: October 2010 A. DilĢad

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANCA YAZMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÇOKLU ZEKA KURAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 10 TEMMUZ 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ A 10 TEMMUZ 2010 DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C.

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ. Yard. Doç. C. www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİKSEL ZEKÂ Yard. Doç. C.Hakan Çuhadar * ZEKÂ NEDİR? Zekâ, psikolojinin en tartışmalı,

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Yard. Doç. Dr. Duygu UÇGUN ÖZ:Yabancı dil bilmek bugünün şartlarında bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Çünkü, milletler arasındaki iletişimin

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925

2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS Eğitim Bilimleri Sınav Soruları 925 2001 KMS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAV SORULARI E) Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması. 1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

2005 YILI ĐLKÖĞRETĐM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI EĞĐTĐM HEDEFLERĐNĐN TAKSONOMĐK ANALĐZĐ

2005 YILI ĐLKÖĞRETĐM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI EĞĐTĐM HEDEFLERĐNĐN TAKSONOMĐK ANALĐZĐ T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ 2005 YILI ĐLKÖĞRETĐM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ ÖĞRETĐM PROGRAMI EĞĐTĐM HEDEFLERĐNĐN TAKSONOMĐK ANALĐZĐ Hazırlayan Tarık BAŞAR Eğitim Bilimleri

Detaylı