Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* Yusuf UÇAR, Mehmet KARA 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta 2 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya ÖZET: Bu çalışma, Isparta-Atabey sulama şebekesinde arazi toplulaştırmasının sekonder kanal düzeyinde su iletim ve su dağıtım performansına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 999 yılı Temmuz ayında, Y-3 ve T-2 sekonder kanallarında su iletim kayıpları, yeterlilik, etkinlik, güvenilirlik, su dağıtım performans oranları ve sulama oranları belirlenmiştir. Araştırmada, arazi toplulaştırması yapılan Y-3 sekonder kanalında su iletim kaybı, sulama oranı, yeterlilik, etkinlik ve güvenilirlik oranları sırasıyla % 6.75, % 52,.6, 0.6 ve.7 iken, toplulaştırma yapılmayan T-2 sekonderinde ise bu değerler sırasıyla % 7.62, % 25, 2.3, 0.47 ve 3.20 şeklinde gerçekleşmiştir. Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, su dağıtım performansı, su iletim kaybı, sulama oranı, Atabey The Effect of Land Consolidation on Water Conveyance Losses and Delivery Performance ABSTRACT: The main purpose of this study was determined effects of the land consolidation on water conveyance losses and water delivery performance at secondary canal level. Therefore, water conveyance losses, irrigation ratio, adequacy, efficiency, dependability and the delivery performance ratio were determined in Y-3 and T-2 secondary canals in the July-999. Water conveyance losses, irrigation ratio, adequacy, efficiency and dependability ratio were determined 6.75 %, 52 %,.6, 0.6 and.7 respectively in Y-3 secondary canal with land consolidation. Obtained results of same values for T-2 secondary canal without land consolidation were found 7.62 %, 25 %, 2.3, 0.47 and 3.20 respectively. Key Words: Land consolidation, water delivery performance, water conveyance losses, irrigation ratio, Atabey GİRİŞ Sulama projelerinde temel amaç, üretimi artırarak daha fazla gelir sağlamak ve bu şekilde çiftçi refahını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Üretimi artırmak için su dağıtım ve kullanımı ile birlikte diğer girdilerin de etkin kullanımı gerekmektedir (Çakmak, 994). Büyük işgücü ve maddi kaynaklar harcanarak inşa edilen sulama projelerinden bugüne kadar, şebekelerin fiziksel yetersizliklerinden, işletme aşamasında çiftçi katılımının sağlanamamasından ve tarımsal altyapı bozukluğundan dolayı istenilen hedeflere ulaşılması mümkün olmamıştır. Sulama projelerinde amaçlanan hedeflere ulaşılması şebekenin fiziksel eksikliklerinin giderilmesi ve şebeke yönetimine çiftçi katılımının sağlanmasının yanı sıra, proje alanındaki yapısal durumun iyileştirilmesine bağlıdır. Yapısal durumun bozuk olması, sulama şebekelerinde planlama, projeleme ve işletme aşamasında bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye de sulama şebekelerinde tarım işletmelerinin küçük, işletmelerin sahip olduğu parsel şekillerinin düzensiz ve parsellerin şebekenin farklı yerlerine dağılmış olması; proje alanında sulanacak parsellerin önemli bir çoğunluğunun sulama, drenaj ve ulaşım sistemlerinden yararlanamamasına neden olmaktadır. Bunun nedeni, parsellerin düzgün şekilli olmayışları yanında, bunların kanallara doğrudan bağlantılarının bulunmayışları gösterilebilir. Bu durum sulamayı güçleştirdiği gibi bazı parselleri sulamak da mümkün olmamaktadır (Çevik, 974). Büyük sulama sistemleri içerisine giren alanlarda, sulanan alan miktarının artırılmasında tarla içi geliştirme çalışmalarının önemi oldukça fazladır. Bu çalışmalarda, arazi topoğrafyası yüzey sulamaya elverişli değilse arazi tesviyesi yapılmakta, parseller sulama kanallarına oldukça uzak ve su alımları zor veya olanaksız ise tarla içi kanalları yapılmakta, drenaj problemi varsa açık veya kapalı drenaj sistemi gerçekleştirilmekte, gerekiyorsa arazi ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Tarla içi geliştirme çalışmaları içinde önemli bir yeri olan arazi toplulaştırması yapılmadan planlanan ve uygulanan sulama şebekelerinde bu sorunlar çözülemezken, arazi toplulaştırması uygulanan sulama projelerinde bu sorunlar tamamen ortadan kalkmaktadır. Arazi toplulaştırma projelerinin planlaması yapılırken, toprağın bünyesi ve arazinin eğimine göre sulama uzunluğu, sulama yönü ve parsellerin en/boy oranları dikkate alınarak bloklar oluşturulmaktadır. Bu şekilde, tekniğine uygun yol ve sulama planlaması yapılmaktadır. Her parsel sulama kanalı, yol ve drenaj kanalından faydalanacak biçimde bloklara yerleştirilmekte ve her iki parsele bir su alma prizi verilmektedir (Takka, 993). Bu çalışmada, tarımsal altyapının iyileştirilmesinde vazgeçilmez bir önemi olan arazi toplulaştırmasının, su iletim randımanına ve su dağıtım performansına etkisi *Bu çalışma, Isparta-Atabey Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğine Arazi Toplulaştırmasının Etkisi isimli doktora tezinden özetlenmiştir.

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 incelenmiştir. Bu amaçla, Isparta-Atabey sulama şebekesi araştırma alanı olarak seçilmiştir. Atabey sulama şebekesi 974 yılında işletmeye açılmış ve 998 yılına kadar DSİ tarafından işletilmiş, 998 yılında ise Atabey Sulama Birliği ne devredilmiştir. Şebeke içerisinde bulunan Harmanören köyünde 976 yılında arazi toplulaştırması yapılmıştır. MATERYAL ve METOT Materyal Araştırma, ha net sulama alanına sahip olan Atabey sulama şebekesi içerisinde toplulaştırma yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalında yürütülmüştür. Araştırma alanı topraklarının hemen hepsi allüviyal karakterdedir. Çok az miktarda bazı yamaç arazilerde ise kolloviyaldir. Allüviyal arazilerde toprak derinliği 50 cm ve daha derin olup, bünyeleri genellikle orta ve ağır, strüktürleri ise granüler ve tekseldir. Renkleri açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişmektedir. Kireç içeriği bakımından zengin (%0'dan fazla), organik maddece zayıftırlar. (Anonim, 995). İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında bir geçit bölgesi konumunda olan araştırma sahası her iki ikliminde özelliklerini yansıtmaktadır. Araştırma sahasında Akdeniz ikliminin yayla tipi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Uzun yıllar ortalamasına göre, yıllık sıcaklık 2.4 o C, yıllık yağış mm ve yıllık ortalama oransal nem % 55 dir (Anonim, 999). Atabey sulama şebekesinin su kaynağı Eğirdir Gölü dür. Metot Araştırmada arazi toplulaştırmasının su dağıtım ve iletim performansına etkisinin belirlenmesi amacıyla sağ ana kanal üzerinde bulunan ve arazi toplulaştırması yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalının hizmet ettiği bölgeler pilot alan olarak seçilmiştir (Şekil ). Pilot alanların seçilmesinde, her iki sekonder kanalda uygulanan tarım tekniklerinin benzer olması, ulaşım kolaylığı, bitki deseninin benzer olması, uygulanan sulama yöntemlerinin aynı olması gibi etmenler göz önüne alınmıştır. Şekil. Atabey sulama şebekesi kanal haritası Araştırma alanında sulama işletmesi sekonder kanal düzeyinde rotasyon yöntemine göre yapıldığından, sekonder kanallar her on günde bir on gün süre ile su almaktadır. Sekonder kanal düzeyinde saptırılan suyun belirlenmesi amacıyla Temmuz ayında belirtilen kanallarda su aldıkları dönem içerisinde debi ölçümleri yapılmıştır. Söz konusu kanallarda ihtiyaç duyulan su, her iki kanalın sulama sahasında gerçekleşen bitki deseni göz önüne alınarak Penman-Monteith yöntemine göre Cropwat bilgisayar programıyla hesaplanmıştır. Su iletim Kayıplarının Belirlenmesi Su iletim kayıplarının belirlenmesi amacıyla toplulaştırma alanındaki Y-3 ve toplulaştırma alanı dışındaki T-2 sekonder kanallarında ve bunlara bağlı dörder tersiyer kanalda olmak üzere toplam 0 kanalda debi ölçümü yapılmıştır. Sekonder ve tersiyer kanallar kanalet şeklinde olduğu için debiler kanalette bulunan su derinliği ölçülerek Kızılkaya (983) da verilen çizelgeler yardımıyla belirlenmiştir. Debiler belirlendikten sonra sızma kayıpları aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır (Balaban 970).

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Q s = Q -(Q 2 + Q b ) () Eşitlikte; Q s : Sızma kaybı (l/s), Q : Kanal başında ölçülen debi (l/s), Q 2 : L metre sonra ölçülen debi (l/s), Q b : Buharlaşma kaybı (l/s), dir. Buharlaşma kaybı Qb = 0 alınmıştır. Su Dağıtım Performansının Belirlenmesi Araştırmada su dağıtım performansının belirlenmesinde yeterlilik, etkinlik, güvenilirlik ve su dağıtım performans kriteri olmak üzere dört kriter kullanılmıştır (Tablo ). Su dağıtım sistemi performansını belirleyen ana durum değişkenleri, sistemin belirli bir dağıtım noktasında belirli zamanda verilen gerçek su miktarı, verilmesi gereken su miktarı, verilmesi planlanan su miktarı ve dağıtılabilecek miktar olarak sıralanabilir (Avcı ve ark., 997). Tablo. Performans standartları (Molden ve Gates 990) Performans Performans sınıfı kriterleri İyi Orta Kötü P A < 0.80 P F < 0.70 P E > 0.25 P D > 0.20 Yeterlilik Şebekeye verilen sulama suyu miktarının (Q D ) ihtiyaç duyulan sulama suyuna (Q R ) oranı olarak tanımlanan su dağıtımının yeterliliği (P A ) seçilen pilot bölgelerde Molden ve Gates (990) e göre belirlenmiştir. P = r ( A T P A r R R Q D <= Q R ise P A =Q D /Q R Q D > Q R ise P A = R ) (2) Eşitlikte; P A : Su dağıtım yeterlilik oranı, Q D : Dağıtılan su miktarı, Q R : İhtiyaç duyulan su miktarı, R : Performansı belirlenecek olan su dağıtım sistemi içerisindeki alt bölgeler (ana kanal, sekonder kanal, tersiyer kanal vs.), T : Sistem performansının belirlendiği zaman periyodudur. Etkinlik Mevcut bitki desenine göre ihtiyaç duyulan su miktarının (Q R ) şebekeye verilen su miktarına (Q D ) oranı olarak tanımlanan su dağıtım etkinliği (P F ), Molden ve Gates (990) e göre belirlenmiştir. P F = T T T = ( R R R= P Q R >= Q D ise P F =Q R /Q D Q D >Q R ise P F = Eşitlikte; P F : Su dağıtım etkinliğidir. F ) Güvenilirlik Şebekeye verilen su miktarı (Q D ) ile mevcut bitki desenine göre ihtiyaç duyulan su miktarı (Q R ) oranının değişkenliği olarak tanımlanan güvenilirlik (P D ), Molden ve Gates (990) e göre hesaplanmıştır. Bu amaçla, Temmuz ayında 5'er günlük periyotlarda şebekeye verilen suyun standart sapması ve ortalaması bulunmuş ve standart sapmanın ortalamaya oranlanmasıyla varyasyon katsayısı, dolayısıyla güvenilirlik oranı hesaplanmıştır. Yeterlilik oranının zamana bağlı varyasyon katsayısı olan güvenilirlik oranının sıfıra yaklaşması, ele alınan zaman periyodunda su dağıtımının daha fazla üniform ve dolayısıyla da daha güvenilir olduğunu göstermektedir. R QD PD = CVT ( ) R R= QR (4) C VT =S X /X (3) Eşitlikte; P D : Güvenilirlik oranı, C VT : Varyasyon katsayısı, S X : Dağıtılan su miktarıyla ihtiyaç duyulan su miktarı oranının standart sapması ve X : Dağıtılan su miktarıyla ihtiyaç duyulan su miktarı oranının ortalamasıdır. Su Dağıtım Performans Oranı ve Hatalı Dağıtım Oranı Su Dağıtım Performans Oranı, şebekeye verilen su miktarının şebeke yönetimi tarafından sisteme verilmesi planlanan su miktarına oranlanmasıyla bulunmuştur. Hatalı Dağıtım Oranı ise şebekeye verilen su miktarından, şebekeye verilmesi planlanan su miktarının çıkarılmasıyla elde edilen değerin planlanan su miktarına oranlanmasıyla elde edilir. Su Dağıtım Performans Oranı ve Hatalı Dağıtım Oranı beraber incelendiğinde, sistem işletim performansının yüksek olabilmesi için Su Dağıtım Performans Oranının 'e yakın ve Hatalı Dağıtım Oranının 0'a yakın olması gerekmektedir (Jurriens, 993). Sulama Oranının Belirlenmesi Araştırma alanında 999 yılında gerçekleşen sulama oranlarını belirlemek amacıyla, DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğünün ve Atabey Sulama Birliği nin kayıtları incelenmiştir. Bu amaçla, Y-3 ve T-2 sekonder alanlarında bulunan parseller /5000 ölçekli haritalar üzerinden tespit edilmiş ve bu parseller üzerinde arazi

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 gözlemleri yapılmıştır. Yapılan arazi gözlemleri ile Sulama Birliği nden alınan çiftçi beyannameleri karşılaştırılmış ve bu şekilde Y-3 ve T-2 kanallarının suladığı alanlarda sulama oranları belirlenmiştir. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA Su İletim Kayıplarına İlişkin Sonuçlar Araştırma alanında Y-3 ve T-2 sekonderlerinde ve bunlara bağlı dörder tersiyer kanalda belirlenen su iletim kayıpları Tablo 2 de verilmiştir. Su iletim kaybı, arazi toplulaştırması yapılan sahada bulunan Y-3 sekonder kanalında % 8. ve toplulaştırma sahası dışında kalan T-2 sekonder kanalında ise % 4.96 olarak bulunmuştur. Toplulaştırma dışı alana hizmet eden T-2 sekonder kanalında iletim kayıplarının daha az olmasının sebebi bu kanalda bakım ve onarım çalışmalarının yeni bitmiş olmasıdır. Arazi toplulaştırması yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalları tersiyerleri ile birlikte incelendiğinde ise toplulaştırma yapılan alanda incelenen sekonderde ortalama sızma kaybı % 6.75 olurken toplulaştırma yapılmayan alandaki sekonderin tersiyerleri ile birlikte ortalama sızma kaybı % 7.62 olarak gerçekleşmiştir. Su iletim randımanını Beyribey ve Balaban (99), Konya-Alakova da kaplamalı kanallarda ortalama 2.8 l/s/00 m, Çakmak (994), Konya-Çumra sulama şebekesinde kanaletlerde ortalama % 3.5, Ünlükalaycı (994), Atlantı sulama şebekesinde.52 l/s/00 m ile l/s/00 m arasında ve Uçan (998) ise Kahramanmaraş sulamasında ortalama % 8.4 olarak gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Arazi toplulaştırması yapılan Y-3 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğü daha yüksek olduğundan söz konusu alanda ekonomik getirisi yüksek ürün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bundan dolayı suyu kullananların baskısı sonucunda, toplulaştırma sahasında, sulama işletmecisi şebekenin bakımını zamanında ve daha özenli yapmaktadır. Ayrıca toplulaştırma yapılmayan alanda bulunan T-2 sekonderinde birim alana düşen sanat yapısı sayısı daha fazladır. Söz konusu nedenlerden dolayı arazi toplulaştırması yapılan alanda bulunan Y-3 sekonderinde su iletim kaybının daha düşük gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Araştırma alanında kanaletlerde oluşan su kayıplarının ana nedenleri; çiftçilerin suyu kanaletten sifonla almak yerine kanalet içerisine taş vb. maddeler koyarak suyun kanalet içerisinde yükselip taşması sonucu almaları ve bunun kanalet ayaklarının zemininde çökmeler oluşturması, kanaletlerin bağlantı yerlerinde bulunan sızmayı önleyici maddelerin zamanla deforme olması ve inşaat aşamasında kanaletlerin yeterince özenli yapılmaması şeklinde sıralanabilir. Tablo 2. Araştırma alanında sekonder ve tersiyer kanallarda iletim kayıpları Kanal Adı Ölçüm yapılan iki nokta arasıdaki uzaklık (m). noktada ölçülen debi, (l/s) A.T. yapılan A.T. yapılmayan L mesafede ölçülen debi, (l/s) İletim kayıpları (%) Y Y Y Y Y Ortalama 6.75 T T T T T Ortalama 7.62 Su Dağıtım Performansına İlişkin Sonuçlar Araştırma alanında su dağıtım performansının belirlenmesinde, sağ ana kanal üzerinde bulunan arazi toplulaştırması yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalına saptırılan günlük debi, ihtiyaç duyulan debi ve planlanan debi dikkate alınmıştır (Şekil 2, Şekil 3). Yapılan arazi gözlemlerinde, tersiyer kanalların toplulaştırma sahasında daha bakımlı olduğu ayrıca tersiyer aralıklarının aynı sahada daha sık ( m) olduğu görülmüştür. T-2 sulama sahasında ise tersiyer kanallar parsel sınırlarını takip ettiğinden tersiyerler hem birbirine paralel değil hem de aralıkları oldukça değişkendir ( m). Tersiyer kanalların daha sık olması, parsellere su geçiş sorununu ortadan kaldırmakta, bu da tersiyer kanallardan suyun çiftçi arklarıyla parsellere iletilmesi sırasında oluşan su kaybını önlemektedir. Arazi toplulaştırması yapılan Y-3 sekonder sahasında büyük oranda meyve bahçeleri yer almaktadır (% 39). Bu alanda, çiftçilerle yapılan görüşmelerde sulama yönetiminin saptırdığı suyun dışında su isteklerinin olmadığını bildirmişlerdir. Şekil 2'den de izleneceği gibi gözlem yapılan 20 günlük

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 periyot içinde kanala verilen su miktarında fazla bir değişimin olmadığı görülmektedir. T-2 sekonder sahasında ise üretim yapan çiftçilerin genellikle şebeke alanı dışından gelerek arazi kiralama yoluyla tarım yapmaları nedeniyle sulama yönetiminden kanala saptırılan suyun dışında günlük olarak su isteğinde bulunmaktadırlar. Bu da T-2 sekonder kanalına saptırılan su miktarında günler arasında farklılığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Şekil 3). QD:Saptırılan debi QR:İhtiyaç duyulan debi QS:Planlanan debi m Şekil 2. Y-3 sekonder kanalında debinin günlük değişimi QD:Saptırılan debi QR:İhtiyaç duyulan debi QS:Planlanan debi m Şekil 3. T-2 sekonder kanalında debinin günlük değişimi Yeterlilik ve Etkinlik Su dağıtımının yeterliliği (P A ), dağıtılan sulama suyu miktarının (Q D ) ihtiyaç duyulan sulama suyu (Q R ) miktarına oranı, etkinlik (P F ) ise ihtiyaç duyulan suyun (Q R ) şebekeye verilen suya (Q D ) oranı olarak tanımlanmaktadır (Molden ve Gates 990). Arazi toplulaştırması yapılan alanda bulunan Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alanda bulunan T-2 sekonder kanalının Temmuz ayındaki yeterlilik ve etkinlik oranları Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 3 den de izleneceği gibi, araştırma alanında sekonder düzeyinde yeterlilik oranı toplulaştırma sahasında bulunan Y-3 sekonderinde arasında değişmiş ve ortalama yeterlilik oranı (PA)=.6 olarak bulunmuştur. T2 sekonderinde ise bu oranlar arasında değişmiş ve ortalama (PA)=2.3 olarak tespit edilmiştir. Bulunan bu oranlara göre her iki kanalda da yeterlilik oranları den büyük bulunduğu için kanallara verilen su yeterlidir ancak sözü edilen bu oranının in çok üzerinde çıkması ihtiyaçtan çok fazla suyun saptırıldığı anlamına gelmektedir. Bu durum her iki kanalda da etkinlik oranlarının incelenmesinden de anlaşılabilir (Tablo 3). Y-3 sekonderinde etkinlik oranları arasında (ortalama 0.6) iken toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonderinde ise arasında (ortalama 0.47) bulunmuştur.

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Tablo 3. Y-3 ve T-2 sekonder kanallarında yeterlilik ve etkinlik oranları Kanal adı Y-3 T-2 Yeterlilik (P A ) Etkinlik(P F ) Yeterlilik (P A ) Etkinlik(P F ) Ortalama *Şebeke alanında rotasyon sistemi uygulandığından Y3 ve T2 sekonderinde -20. günlerde su bulunmadığı için debi ölçümü yapılmamıştır. Etkinlik oranının den küçük olduğu durumlarda ihtiyaçtan fazla su verildiği, den büyük olduğu durumlarda ise ihtiyaçtan daha az su verildiği anlamına gelmektedir. Molden ve Gates (990) e göre bulunan bu değerler yeterlilik oranları bakımından iyi sınıfa girmesine karşın etkinlik oranları bakımından her iki kanalda kötü sınıfa girmektedir. Etkinlik oranlarına göre Y-3 sekonder kanalında ihtiyaçtan % 6 oranında ve T- 2 sekonder kanalında ise ihtiyaçtan % 3 oranında daha fazla su verildiği görülmektedir. Her iki kanala da ihtiyaçtan fazla su verildiği görülmekle beraber toplulaştırma yapılmayan sahaya toplulaştırma yapılan sahaya göre % 75 oranında daha fazla su verilmiştir. Molden ve Gates (990), Sri Lanka-Kaudulla sulamasında etkinliği 0.70 ve Minneriye sulamasında 0.82, Çakmak (994), Konya-Çumra sulama şebekesinde yeterlilik ve etkinlik oralarını sekonder düzeyinde sırasıyla.6 ve 0.69, Değirmenci (997), Bursa-Mustafakemalpaşa sulamasında sekonder düzeyinde yeterliliği in üstünde etkinliği ise 4 ve 5. haftalarda , Uçan (998) ise ihtiyacın karşılanma oranını sekonder kanal düzeyinde. olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlara göre her iki kanalda da su dağıtımının yeterli olmasına karşın etkin kullanılmadığı söylenebilir. Ancak toplulaştırma alanındaki Y-3 sekonderinde toplulaştırma dışı alandaki T-2 sekonderine göre suyun daha etkin olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Bunun nedeni olarak, Y-3 sekonderinde ortalama iletim kaybının daha az olması, T-2 sekonder sahasında bulunan parsellerin birçoğunun bir kenarının sulama şebekesinin bir elemanına bitişik olmaması nedeniyle suyun kanaldan alındıktan sonra sulanacak parsele götürülmesi esnasında oluşan kayıpların fazla olması ve Y-3 sekonder sahasında bulunan parsellerin tesviyeli olması nedeniyle su uygulama randımanının bu sahada daha yüksek olması gösterilebilir. Ayrıca, Y-3 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğünün daha fazla olması nedeniyle ekonomik getirisi yüksek olan elma ve sebze gibi ürünler yetiştirilmesi nedeniyle daha bilinçli sulama yapılmaktadır. Güvenilirlik Y-3 ve T-2 sekonderlerinde beşer günlük periyotlar için belirlenen değişkenlik katsayıları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4 ten de görüldüğü gibi ortalama değişkenlik katsayısı Y-3 sekonderinde ortalama 0.07, T-2 sekonderinde ise ortalama olarak bulunmuştur. Sekonder düzeyinde güvenilirlik oranını Çakmak (994) Konya-Çumra sulamasında % 26., Uçan (998) Kahramanmaraş sulamasında % 3.3 olarak bulmuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre elde edilen bu değerler Molden ve Gates (990) de verilen standartlara göre iyi sınıfa girmesine karşın göz önüne alınan periyotlar içerisinde T-2 sekonderinde Y-3 sekonderine göre özellikle 6-0. ve günler arasında çok daha yüksek değişkenlik katsayıları elde edilmiştir. Bu

7 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 değerlerden, anılan bu günlerde toplulaştırma dışı alandaki T-2 sekonderinde, toplulaştırma alanındaki Y-3 sekonderine göre daha değişken bir su dağıtımının olduğunu dolayısıyla toplulaştırma alanında bulunan Y- 3 sekonderinde su dağıtımının daha güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 4. Y-3 ve T-2 sekonderlerinde değişkenlik katsayıları Kanal adı Y-3 T Ortalama Toplulaştırma yapılan Y-3 sekonder sahasında % 39 oranında elma yetiştiriciliği yapılmaktadır dolayısıyla daha stabil bir yetiştiricilik söz konusudur. Bundan dolayı çiftçiler günlük su isteğinde bulunmamaktadırlar. Buna karşın T-2 sekonder sahasındaki çiftçilerin günlük su taleplerini karşılamak amacıyla işletmeci tarafından su verilmekte ve günlük su akımında değişkenliğe neden olmaktadır. Bu da T-2 sekonderinde su akımının Y-3 sekonderine göre daha güvensiz bir su dağıtımının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Su dağıtımının güvenilirliği çiftçiler açısından oldukça önemlidir. Kaynaktaki su yeterli olmasına rağmen, çiftçi istediği zaman suyu alabileceğinden emin değilse iyi bir üretim planlaması yapamaz. Fakat su kısıtlı olduğu halde güvenli bir dağıtım yapılarak ya daha az bir alan ekilerek veya uygun ürün bileşeni ve girdi kullanımı tercih edilerek daha uygun bir planlama yapılabilir (Avcı ve ark. 997). Su Dağıtım Performans Oranı ve Hatalı Dağıtım Oranı Y-3 ve T-2 sekonder kanallarında elde edilen Dağıtım Performans Oranları ve Hatalı Dağıtım Oranları Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5. Su dağıtım performans ve hatalı dağıtım oranları Kanal adı Y-3 T-2 Dağıtım performans Dağıtım performans Hatalı dağıtım oranı Hatalı dağıtım oranı oranı oranı Ortalama *Şebeke alanında rotasyon sistemi uygulandığından Y3 sekonderinde -20. günlerde su bulunmadığı için debi ölçümü yapılmamıştır. Tablo 5 ten görüleceği gibi, Dağıtım Performans Oranı Y-3 sekonderinde ortalama.26, T-2 de ise ortalama.57 bulunmuştur. Hatalı Dağıtım Oranı incelendiğinde ise Y-3 ve T-2 de ortalama olarak sırasıyla 0.26 ve 0.57 şeklinde elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre toplulaştırma alanında bulunan Y-3 sekonderinde planlanandan % 26 oranında, T-2 sekonderinde ise planlanandan % 57 oranında daha fazla su saptırıldığı görülmektedir. Planlama değerlerine göre T-2 sekonderinde Y-3 e göre % 3 oranında daha fazla su verilmiştir. Başarılı bir sulama işletmeciliği için Dağıtım Performans Oranının e, Hatalı Dağıtım Oranının Oranı nın ise 0 a yakın olması gerektiği göz önüne alınırsa toplulaştırma alanındaki Y-3

8 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 sekonderinde daha başarılı bir sulama işletmeciliği yapılabildiği ve toplulaştırma yapılmayan alanlarda sulama işletmeciliğinin daha zor olduğu söylenebilir. Su dağıtım performans oranı ve hatalı dağıtım oranı, sulama yönetiminin başarısını yada başarısızlığını gösteren performans göstergelerindendir. Sulama şebekelerinde, şebekenin işletmesini yapan kuruluşların başarısı ve planlı su dağıtımında hedeflere ulaşılması, çiftçilerin yönetime etkin şekilde katılmaları ve alınan kararlara uyum göstermelerine bağlıdır. Şebekenin işletmesini yapan Atabey sulama birliği ve çiftçilerle yapılan görüşmelerde arazi toplulaştırma sahasındaki çiftçilerin tarım teknikleri ve sulama konusunda daha bilgili oldukları ve planlı su dağıtımıyla ilgili alınan kararlara daha fazla uyum gösterdikleri görülmüştür. Bu da sulama işletmesinin arazi toplulaştırma sahasında planlanan su dağıtım değerlerine ulaşmasında ve daha başarılı bir sulama işletmeciliği yapmasında etkili olmaktadır. Sulama Oranı Y-3 ve T-2 sekonderlerinin hizmet alanlarında 999 yılında gerçekleşen sulama oranları Tablo 6 da verilmiştir. Çizelgeden de izleneceği gibi toplulaştırma alanı içerisinde bulunan Y-3 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğü 9.32 da, sulama oranı ise % 52 dir. Buna karşılık T-2 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğü.8 da ve sulama oranı ise % 25 tir. Tablo 6. Y-3 ve T-2 sekonderlerinin hizmet alanlarında 999 yılında gerçekleşen sulama oranları Kanal adı Ort. Parsel büyüklüğü Toplam alan Sulanan alan Sulama oranı (%) (da) (da) (da) Y T Y-3 sekonder sahasında sulama oranının yüksek olmasının nedenleri arasında, parsellerin bir kenarının sulama kanallarına (sekonder yada tersiyer) bitişik olması, yüzey sulamanın etkinliğini artıran arazi tesviyesinin yapılmış olması, T-2 sekonder sahasında bulunan bazı parsellerin mekanizasyonu engelleyecek derecede küçük olmasından dolayı üretim dışı bırakılması ve yine aynı kanal sahasında sulama kanallarına çeşitli sebeplerle bitişik olmayan parsellerin çoğunda kuruda hububat tarımı yapılması olarak gösterilebilir. SONUÇ Sonuç olarak her iki kanalda da su dağıtım performans kriterlerinin tamamı ve sulama oranları göz önüne alındığında, toplulaştırma yapılan alanda oransal olarak suyun daha etkin olarak kullanıldığını, suyun daha güvenilir olarak dağıtıldığını ve sulama işletmesinin planlanan değerlere daha fazla uyum gösterdiğini ve toplulaştırma yapılan alanda sulama oranının daha yüksek gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bütün bu sonuçlardan sonra sulu tarım alanlarında şebekelerin istenilen hedefleri daha kolay yakalayabilmesi ve sulama suyunun daha etkin kullanılabilmesi için sulamaya açılan alanlarda arazi toplulaştırma projelerinin yaygınlaştırılması sulamaya açılması planlanan alanlarda ise sulama ve toplulaştırma projelerinin birlikte yapılması gereği vardır. KAYNAKLAR Anonim Isparta-Atabey Sulama Şebekesi Etüt Raporu, Isparta. Anonim Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları, Isparta. Avcı, M., Aşık, Ş., Ünal, B., H Su Dağıtım Sistemi Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Yaklaşım. VI. Ulusal Kültürteknik Kongresi, (5-8 Haziran), Kirazlıyayla-Bursa. Balaban, A Sulama Şebekelerinde Kanal ve Tarla Arkları Sızma Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 455, Ankara, 6s. Beyribey, M., Balaban, A. 99. Konya-Alakova Yeraltısuyu İşletmesinde Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliği. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 5 () : Çakmak, B Konya-Çumra Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliği. AÜ. Fen Bilimleri Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. Doktora Tezi, 34s. Çevik, B Konya İli Çumra-Karkın Köyünün Kültürteknik Sorunları ve Bu Sorunların Çözümünde Arazi Toplulaştırmasının Yeri ve Önemi Üzerinde Bir Araştırma. ÇÜ. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 52, Ankara, 02s. Değirmenci, H Sulama Yönetiminde İzleme ve Değerlendirmenin Etkinliği Üzerinde Bir Araştırma. UÜ. Fen Bilimleri Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD., Doktora Tezi, 27s. Jurriens, M Monitoring of Irrigation Systems Operation. Advances in Planning, Design and Management of Irrigation Systems as Related to Sustainable Land Use.Proceedings of an International Conference, (4-7 September 992), Leuven/Belgium. Kızılkaya, T Sulama ve Drenaj, DSİ Genel Müdürlüğü Yayın No: 924, Ankara 32s. Molden, D.J., Gates, T.K Performance Measures for Evaluation of Irrigation-Water-Delivery Systems. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 6(6): Takka, S Arazi Toplulaştırması, Kültürteknik Derneği Yayın No:, Ankara, 248s. Uçan, K Kahramanmaraş Sulamasında Sulama Suyu Etkinliğinin Belirlenmesi. TÜ. Fen Bilimleri Enst Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. Doktora Tezi, 46s. Ünlükalaycı, A Konya Ilgın Atlantı Ovası Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliği. AÜ. Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi, 34s.

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MERSĐN YÖRESĐ PORTAKAL BAHÇELERĐNDEKĐ DAMLA SULAMA SĐSTEMLERĐNDE UYGULANAN LATERAL TERTĐP ŞEKĐLLERĐ ÜZERĐNE BĐR DURUM ÇALIŞMASI Danışman

Detaylı

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU Bahri ÇEVİK 1 Cevat KIRDA 1 Süleyman SAYIN 2 Özet Ülkemizde havzalar arası su taşınması gibi pahalı yatırım ve teknolojilere gerek olmadan sulanabilecek toplam tarım

Detaylı

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri

Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri Fatma VAROL 1 Korkmaz BELLİTÜRK 1 M. Turgut SAĞLAM 1 Geliş Tarihi: Öz: Tekirdağ toprak, su ve iklim özellikleri açısından

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ

PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2011, Cilt: 13, Sayı: 19, 52-62 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 PEYZAJ ALANLARINDA OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ UYGULAMASININ İRDELENMESİ: ANKARA KENTİ ÖRNEĞİ Cem KÜÇÜKSAYAN

Detaylı

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ.

MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ. MENEMEN OVASINDA TARIMSAL SU GEREKSİNİMİ VE SULAMA SULARININ BİTKİ, TOPRAK VE SULAMA SİSTEMLERİ AÇISINDAN OLASI ETKİLERİ Şebnem CANLI Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

Kuru Koşullarda Ayçiçeği Üretiminde Sonbahar Toprak İşlemesinde Pulluk ve Ağıryaylı Kultivatör Kullanımının Karşılaştırılması

Kuru Koşullarda Ayçiçeği Üretiminde Sonbahar Toprak İşlemesinde Pulluk ve Ağıryaylı Kultivatör Kullanımının Karşılaştırılması Kuru Koşullarda Ayçiçeği Üretiminde Sonbahar Toprak İşlemesinde Pulluk ve Ağıryaylı Kultivatör Kullanımının Karşılaştırılması İ.Engin KAYHAN 1, M.Fırat BARAN 1 1 TAGEM Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * Yrd. Doç. Dr. Tuna ALEMDAR 1 Yrd. Doç. Dr. Arzu SEÇER 1

Detaylı

Bolu İlinde Yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) Amaçlı Göletlerin Durumu, Yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma *

Bolu İlinde Yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) Amaçlı Göletlerin Durumu, Yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma * Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2001) 15:13-24 Bolu İlinde Yapılan Hayvan İçme Suyu (HİS) Amaçlı Göletlerin Durumu, Yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma * Abidin İŞLER ** Ali Osman DEMİR ***

Detaylı

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 23 38 MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİNDEKİ MUZ SERALARININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Nefise Yasemin EMEKLİ a Kenan BÜYÜKTAŞ Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

ADANA YÖRESİ BUĞDAY EKİLİŞLERİNDE KÖK HASTALIKLARI NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ADANA YÖRESİ BUĞDAY EKİLİŞLERİNDE KÖK HASTALIKLARI NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ADANA YÖRESİ BUĞDAY EKİLİŞLERİNDE KÖK HASTALIKLARI NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI The Investigation Of The Root Diseases Reasons In The Wheat Swoing In The Adana Region Esra UYANIK Bitki Koruma Anabilim Dalı

Detaylı

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT²

SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI. Can Bülent KARAKU޹, Sayiter YILDIZ¹, Orhan CERİT² S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.25, s.1, 2010 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.25, n.1, 2010 SİVAS KENT İÇME SUYU ŞEBEKESİNDEKİ SU KAYIPLARI VE KAYIP ORANINI AZALTMA ÇALIŞMALARI Can Bülent KARAKU޹, Sayiter

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI TOPRAK NEMİNDEKİ DEĞİŞİMİN AYDIN DA ÖRNEK BİR ALANDA PAMUK BİTKİSİNDE SWAP MODELİ İLE SİMULASYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI TOPRAK NEMİNDEKİ DEĞİŞİMİN AYDIN DA ÖRNEK BİR ALANDA PAMUK BİTKİSİNDE SWAP MODELİ İLE SİMULASYONU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2014-YL-008 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI TOPRAK NEMİNDEKİ DEĞİŞİMİN AYDIN DA ÖRNEK BİR ALANDA PAMUK BİTKİSİNDE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ KAZOVA YÖRESİNDEKİ TARIM İŞLETMELERİNİN ORGANİK TARIMA BAKIŞ AÇILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet OLGUN Doç.Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA

Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ MAYIS 2013 KONYA MAYIS 2013 KONYA Entegre ve makro bir yaklaşımla KOP BÖLGESİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ EYLEM PLANI ÖNERİSİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 1. GİRİŞ Tarım eskiden olduğu gibi günümüzde de ekonominin önemli üretim kollarından biri olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Bu önem, nüfusumuzun büyük bir kısmının tarımsal faaliyetle uğraşarak üretimde

Detaylı

TOKAT-KAZOVA DA TABAN SUYU GÖZLEMLERİNİN CBS YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI VE YORUMLANMASI

TOKAT-KAZOVA DA TABAN SUYU GÖZLEMLERİNİN CBS YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI VE YORUMLANMASI TOKAT-KAZOVA DA TABAN SUYU GÖZLEMLERİNİN CBS YÖNTEMLERİYLE YAPILMASI VE YORUMLANMASI Fevzi Akbaş 1 Ali Ünlükara 2 Ahmet Kurunç 3 Ufuk İpek 4 Hakan Yıldız 5 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü

Detaylı

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 97- Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Oğuz Aydın 1 Murat Sayılı 2 1- Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

GAP BÖLGESĐNDEKĐ SULAMA TESĐSLERĐNĐN MEVCUT DURUMLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ

GAP BÖLGESĐNDEKĐ SULAMA TESĐSLERĐNĐN MEVCUT DURUMLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ GAP BÖLGESĐNDEKĐ SULAMA TESĐSLERĐNĐN MEVCUT DURUMLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Yasemin VURARAK Ziraat Yük. Mühendisi GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Türkiye-Şanlıurfa-yvurarak@hotmail.com

Detaylı

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI

MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):140-146 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):140-146 MISIR BİTKİSİNİN BİTKİ SU TÜKETİMİ VE KISITLI SULAMA UYGULAMALARI Çiğdem BİBER Tekin KARA Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi

Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Konya İlinde Sertifikalı Tohumluk Üreten İşletmelerin Yapısal Analizi a Yusuf ÇELİK*, b Tuğba

Detaylı

Derin Tabanlı Bir Yumurta Tavuğu Kümesinde İç Ortam Çevre Koşullarının Yeterliliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma *

Derin Tabanlı Bir Yumurta Tavuğu Kümesinde İç Ortam Çevre Koşullarının Yeterliliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 17-29 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Derin Tabanlı Bir Yumurta Tavuğu Kümesinde İç Ortam Çevre Koşullarının Yeterliliğinin

Detaylı

Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem Mekanizasyon Düzeyi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem Mekanizasyon Düzeyi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2000, 10(1):11-18 Geliş Tarihi : 25.11.1999 Isparta ve Burdur İlleri Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba ve Karma Yem

Detaylı