Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi*"

Transkript

1 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Arazi Toplulaştırmasının Su İletim ve Dağıtım Performansına Etkisi* Yusuf UÇAR, Mehmet KARA 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta 2 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Konya ÖZET: Bu çalışma, Isparta-Atabey sulama şebekesinde arazi toplulaştırmasının sekonder kanal düzeyinde su iletim ve su dağıtım performansına etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 999 yılı Temmuz ayında, Y-3 ve T-2 sekonder kanallarında su iletim kayıpları, yeterlilik, etkinlik, güvenilirlik, su dağıtım performans oranları ve sulama oranları belirlenmiştir. Araştırmada, arazi toplulaştırması yapılan Y-3 sekonder kanalında su iletim kaybı, sulama oranı, yeterlilik, etkinlik ve güvenilirlik oranları sırasıyla % 6.75, % 52,.6, 0.6 ve.7 iken, toplulaştırma yapılmayan T-2 sekonderinde ise bu değerler sırasıyla % 7.62, % 25, 2.3, 0.47 ve 3.20 şeklinde gerçekleşmiştir. Anahtar Kelimeler: Arazi toplulaştırması, su dağıtım performansı, su iletim kaybı, sulama oranı, Atabey The Effect of Land Consolidation on Water Conveyance Losses and Delivery Performance ABSTRACT: The main purpose of this study was determined effects of the land consolidation on water conveyance losses and water delivery performance at secondary canal level. Therefore, water conveyance losses, irrigation ratio, adequacy, efficiency, dependability and the delivery performance ratio were determined in Y-3 and T-2 secondary canals in the July-999. Water conveyance losses, irrigation ratio, adequacy, efficiency and dependability ratio were determined 6.75 %, 52 %,.6, 0.6 and.7 respectively in Y-3 secondary canal with land consolidation. Obtained results of same values for T-2 secondary canal without land consolidation were found 7.62 %, 25 %, 2.3, 0.47 and 3.20 respectively. Key Words: Land consolidation, water delivery performance, water conveyance losses, irrigation ratio, Atabey GİRİŞ Sulama projelerinde temel amaç, üretimi artırarak daha fazla gelir sağlamak ve bu şekilde çiftçi refahını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Üretimi artırmak için su dağıtım ve kullanımı ile birlikte diğer girdilerin de etkin kullanımı gerekmektedir (Çakmak, 994). Büyük işgücü ve maddi kaynaklar harcanarak inşa edilen sulama projelerinden bugüne kadar, şebekelerin fiziksel yetersizliklerinden, işletme aşamasında çiftçi katılımının sağlanamamasından ve tarımsal altyapı bozukluğundan dolayı istenilen hedeflere ulaşılması mümkün olmamıştır. Sulama projelerinde amaçlanan hedeflere ulaşılması şebekenin fiziksel eksikliklerinin giderilmesi ve şebeke yönetimine çiftçi katılımının sağlanmasının yanı sıra, proje alanındaki yapısal durumun iyileştirilmesine bağlıdır. Yapısal durumun bozuk olması, sulama şebekelerinde planlama, projeleme ve işletme aşamasında bir çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye de sulama şebekelerinde tarım işletmelerinin küçük, işletmelerin sahip olduğu parsel şekillerinin düzensiz ve parsellerin şebekenin farklı yerlerine dağılmış olması; proje alanında sulanacak parsellerin önemli bir çoğunluğunun sulama, drenaj ve ulaşım sistemlerinden yararlanamamasına neden olmaktadır. Bunun nedeni, parsellerin düzgün şekilli olmayışları yanında, bunların kanallara doğrudan bağlantılarının bulunmayışları gösterilebilir. Bu durum sulamayı güçleştirdiği gibi bazı parselleri sulamak da mümkün olmamaktadır (Çevik, 974). Büyük sulama sistemleri içerisine giren alanlarda, sulanan alan miktarının artırılmasında tarla içi geliştirme çalışmalarının önemi oldukça fazladır. Bu çalışmalarda, arazi topoğrafyası yüzey sulamaya elverişli değilse arazi tesviyesi yapılmakta, parseller sulama kanallarına oldukça uzak ve su alımları zor veya olanaksız ise tarla içi kanalları yapılmakta, drenaj problemi varsa açık veya kapalı drenaj sistemi gerçekleştirilmekte, gerekiyorsa arazi ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Tarla içi geliştirme çalışmaları içinde önemli bir yeri olan arazi toplulaştırması yapılmadan planlanan ve uygulanan sulama şebekelerinde bu sorunlar çözülemezken, arazi toplulaştırması uygulanan sulama projelerinde bu sorunlar tamamen ortadan kalkmaktadır. Arazi toplulaştırma projelerinin planlaması yapılırken, toprağın bünyesi ve arazinin eğimine göre sulama uzunluğu, sulama yönü ve parsellerin en/boy oranları dikkate alınarak bloklar oluşturulmaktadır. Bu şekilde, tekniğine uygun yol ve sulama planlaması yapılmaktadır. Her parsel sulama kanalı, yol ve drenaj kanalından faydalanacak biçimde bloklara yerleştirilmekte ve her iki parsele bir su alma prizi verilmektedir (Takka, 993). Bu çalışmada, tarımsal altyapının iyileştirilmesinde vazgeçilmez bir önemi olan arazi toplulaştırmasının, su iletim randımanına ve su dağıtım performansına etkisi *Bu çalışma, Isparta-Atabey Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliğine Arazi Toplulaştırmasının Etkisi isimli doktora tezinden özetlenmiştir.

2 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 incelenmiştir. Bu amaçla, Isparta-Atabey sulama şebekesi araştırma alanı olarak seçilmiştir. Atabey sulama şebekesi 974 yılında işletmeye açılmış ve 998 yılına kadar DSİ tarafından işletilmiş, 998 yılında ise Atabey Sulama Birliği ne devredilmiştir. Şebeke içerisinde bulunan Harmanören köyünde 976 yılında arazi toplulaştırması yapılmıştır. MATERYAL ve METOT Materyal Araştırma, ha net sulama alanına sahip olan Atabey sulama şebekesi içerisinde toplulaştırma yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalında yürütülmüştür. Araştırma alanı topraklarının hemen hepsi allüviyal karakterdedir. Çok az miktarda bazı yamaç arazilerde ise kolloviyaldir. Allüviyal arazilerde toprak derinliği 50 cm ve daha derin olup, bünyeleri genellikle orta ve ağır, strüktürleri ise granüler ve tekseldir. Renkleri açık kahverengiden koyu kahverengiye kadar değişmektedir. Kireç içeriği bakımından zengin (%0'dan fazla), organik maddece zayıftırlar. (Anonim, 995). İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında bir geçit bölgesi konumunda olan araştırma sahası her iki ikliminde özelliklerini yansıtmaktadır. Araştırma sahasında Akdeniz ikliminin yayla tipi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Uzun yıllar ortalamasına göre, yıllık sıcaklık 2.4 o C, yıllık yağış mm ve yıllık ortalama oransal nem % 55 dir (Anonim, 999). Atabey sulama şebekesinin su kaynağı Eğirdir Gölü dür. Metot Araştırmada arazi toplulaştırmasının su dağıtım ve iletim performansına etkisinin belirlenmesi amacıyla sağ ana kanal üzerinde bulunan ve arazi toplulaştırması yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalının hizmet ettiği bölgeler pilot alan olarak seçilmiştir (Şekil ). Pilot alanların seçilmesinde, her iki sekonder kanalda uygulanan tarım tekniklerinin benzer olması, ulaşım kolaylığı, bitki deseninin benzer olması, uygulanan sulama yöntemlerinin aynı olması gibi etmenler göz önüne alınmıştır. Şekil. Atabey sulama şebekesi kanal haritası Araştırma alanında sulama işletmesi sekonder kanal düzeyinde rotasyon yöntemine göre yapıldığından, sekonder kanallar her on günde bir on gün süre ile su almaktadır. Sekonder kanal düzeyinde saptırılan suyun belirlenmesi amacıyla Temmuz ayında belirtilen kanallarda su aldıkları dönem içerisinde debi ölçümleri yapılmıştır. Söz konusu kanallarda ihtiyaç duyulan su, her iki kanalın sulama sahasında gerçekleşen bitki deseni göz önüne alınarak Penman-Monteith yöntemine göre Cropwat bilgisayar programıyla hesaplanmıştır. Su iletim Kayıplarının Belirlenmesi Su iletim kayıplarının belirlenmesi amacıyla toplulaştırma alanındaki Y-3 ve toplulaştırma alanı dışındaki T-2 sekonder kanallarında ve bunlara bağlı dörder tersiyer kanalda olmak üzere toplam 0 kanalda debi ölçümü yapılmıştır. Sekonder ve tersiyer kanallar kanalet şeklinde olduğu için debiler kanalette bulunan su derinliği ölçülerek Kızılkaya (983) da verilen çizelgeler yardımıyla belirlenmiştir. Debiler belirlendikten sonra sızma kayıpları aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır (Balaban 970).

3 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Q s = Q -(Q 2 + Q b ) () Eşitlikte; Q s : Sızma kaybı (l/s), Q : Kanal başında ölçülen debi (l/s), Q 2 : L metre sonra ölçülen debi (l/s), Q b : Buharlaşma kaybı (l/s), dir. Buharlaşma kaybı Qb = 0 alınmıştır. Su Dağıtım Performansının Belirlenmesi Araştırmada su dağıtım performansının belirlenmesinde yeterlilik, etkinlik, güvenilirlik ve su dağıtım performans kriteri olmak üzere dört kriter kullanılmıştır (Tablo ). Su dağıtım sistemi performansını belirleyen ana durum değişkenleri, sistemin belirli bir dağıtım noktasında belirli zamanda verilen gerçek su miktarı, verilmesi gereken su miktarı, verilmesi planlanan su miktarı ve dağıtılabilecek miktar olarak sıralanabilir (Avcı ve ark., 997). Tablo. Performans standartları (Molden ve Gates 990) Performans Performans sınıfı kriterleri İyi Orta Kötü P A < 0.80 P F < 0.70 P E > 0.25 P D > 0.20 Yeterlilik Şebekeye verilen sulama suyu miktarının (Q D ) ihtiyaç duyulan sulama suyuna (Q R ) oranı olarak tanımlanan su dağıtımının yeterliliği (P A ) seçilen pilot bölgelerde Molden ve Gates (990) e göre belirlenmiştir. P = r ( A T P A r R R Q D <= Q R ise P A =Q D /Q R Q D > Q R ise P A = R ) (2) Eşitlikte; P A : Su dağıtım yeterlilik oranı, Q D : Dağıtılan su miktarı, Q R : İhtiyaç duyulan su miktarı, R : Performansı belirlenecek olan su dağıtım sistemi içerisindeki alt bölgeler (ana kanal, sekonder kanal, tersiyer kanal vs.), T : Sistem performansının belirlendiği zaman periyodudur. Etkinlik Mevcut bitki desenine göre ihtiyaç duyulan su miktarının (Q R ) şebekeye verilen su miktarına (Q D ) oranı olarak tanımlanan su dağıtım etkinliği (P F ), Molden ve Gates (990) e göre belirlenmiştir. P F = T T T = ( R R R= P Q R >= Q D ise P F =Q R /Q D Q D >Q R ise P F = Eşitlikte; P F : Su dağıtım etkinliğidir. F ) Güvenilirlik Şebekeye verilen su miktarı (Q D ) ile mevcut bitki desenine göre ihtiyaç duyulan su miktarı (Q R ) oranının değişkenliği olarak tanımlanan güvenilirlik (P D ), Molden ve Gates (990) e göre hesaplanmıştır. Bu amaçla, Temmuz ayında 5'er günlük periyotlarda şebekeye verilen suyun standart sapması ve ortalaması bulunmuş ve standart sapmanın ortalamaya oranlanmasıyla varyasyon katsayısı, dolayısıyla güvenilirlik oranı hesaplanmıştır. Yeterlilik oranının zamana bağlı varyasyon katsayısı olan güvenilirlik oranının sıfıra yaklaşması, ele alınan zaman periyodunda su dağıtımının daha fazla üniform ve dolayısıyla da daha güvenilir olduğunu göstermektedir. R QD PD = CVT ( ) R R= QR (4) C VT =S X /X (3) Eşitlikte; P D : Güvenilirlik oranı, C VT : Varyasyon katsayısı, S X : Dağıtılan su miktarıyla ihtiyaç duyulan su miktarı oranının standart sapması ve X : Dağıtılan su miktarıyla ihtiyaç duyulan su miktarı oranının ortalamasıdır. Su Dağıtım Performans Oranı ve Hatalı Dağıtım Oranı Su Dağıtım Performans Oranı, şebekeye verilen su miktarının şebeke yönetimi tarafından sisteme verilmesi planlanan su miktarına oranlanmasıyla bulunmuştur. Hatalı Dağıtım Oranı ise şebekeye verilen su miktarından, şebekeye verilmesi planlanan su miktarının çıkarılmasıyla elde edilen değerin planlanan su miktarına oranlanmasıyla elde edilir. Su Dağıtım Performans Oranı ve Hatalı Dağıtım Oranı beraber incelendiğinde, sistem işletim performansının yüksek olabilmesi için Su Dağıtım Performans Oranının 'e yakın ve Hatalı Dağıtım Oranının 0'a yakın olması gerekmektedir (Jurriens, 993). Sulama Oranının Belirlenmesi Araştırma alanında 999 yılında gerçekleşen sulama oranlarını belirlemek amacıyla, DSİ XVIII. Bölge Müdürlüğünün ve Atabey Sulama Birliği nin kayıtları incelenmiştir. Bu amaçla, Y-3 ve T-2 sekonder alanlarında bulunan parseller /5000 ölçekli haritalar üzerinden tespit edilmiş ve bu parseller üzerinde arazi

4 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 gözlemleri yapılmıştır. Yapılan arazi gözlemleri ile Sulama Birliği nden alınan çiftçi beyannameleri karşılaştırılmış ve bu şekilde Y-3 ve T-2 kanallarının suladığı alanlarda sulama oranları belirlenmiştir. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA Su İletim Kayıplarına İlişkin Sonuçlar Araştırma alanında Y-3 ve T-2 sekonderlerinde ve bunlara bağlı dörder tersiyer kanalda belirlenen su iletim kayıpları Tablo 2 de verilmiştir. Su iletim kaybı, arazi toplulaştırması yapılan sahada bulunan Y-3 sekonder kanalında % 8. ve toplulaştırma sahası dışında kalan T-2 sekonder kanalında ise % 4.96 olarak bulunmuştur. Toplulaştırma dışı alana hizmet eden T-2 sekonder kanalında iletim kayıplarının daha az olmasının sebebi bu kanalda bakım ve onarım çalışmalarının yeni bitmiş olmasıdır. Arazi toplulaştırması yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalları tersiyerleri ile birlikte incelendiğinde ise toplulaştırma yapılan alanda incelenen sekonderde ortalama sızma kaybı % 6.75 olurken toplulaştırma yapılmayan alandaki sekonderin tersiyerleri ile birlikte ortalama sızma kaybı % 7.62 olarak gerçekleşmiştir. Su iletim randımanını Beyribey ve Balaban (99), Konya-Alakova da kaplamalı kanallarda ortalama 2.8 l/s/00 m, Çakmak (994), Konya-Çumra sulama şebekesinde kanaletlerde ortalama % 3.5, Ünlükalaycı (994), Atlantı sulama şebekesinde.52 l/s/00 m ile l/s/00 m arasında ve Uçan (998) ise Kahramanmaraş sulamasında ortalama % 8.4 olarak gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Arazi toplulaştırması yapılan Y-3 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğü daha yüksek olduğundan söz konusu alanda ekonomik getirisi yüksek ürün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bundan dolayı suyu kullananların baskısı sonucunda, toplulaştırma sahasında, sulama işletmecisi şebekenin bakımını zamanında ve daha özenli yapmaktadır. Ayrıca toplulaştırma yapılmayan alanda bulunan T-2 sekonderinde birim alana düşen sanat yapısı sayısı daha fazladır. Söz konusu nedenlerden dolayı arazi toplulaştırması yapılan alanda bulunan Y-3 sekonderinde su iletim kaybının daha düşük gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Araştırma alanında kanaletlerde oluşan su kayıplarının ana nedenleri; çiftçilerin suyu kanaletten sifonla almak yerine kanalet içerisine taş vb. maddeler koyarak suyun kanalet içerisinde yükselip taşması sonucu almaları ve bunun kanalet ayaklarının zemininde çökmeler oluşturması, kanaletlerin bağlantı yerlerinde bulunan sızmayı önleyici maddelerin zamanla deforme olması ve inşaat aşamasında kanaletlerin yeterince özenli yapılmaması şeklinde sıralanabilir. Tablo 2. Araştırma alanında sekonder ve tersiyer kanallarda iletim kayıpları Kanal Adı Ölçüm yapılan iki nokta arasıdaki uzaklık (m). noktada ölçülen debi, (l/s) A.T. yapılan A.T. yapılmayan L mesafede ölçülen debi, (l/s) İletim kayıpları (%) Y Y Y Y Y Ortalama 6.75 T T T T T Ortalama 7.62 Su Dağıtım Performansına İlişkin Sonuçlar Araştırma alanında su dağıtım performansının belirlenmesinde, sağ ana kanal üzerinde bulunan arazi toplulaştırması yapılan alana hizmet eden Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonder kanalına saptırılan günlük debi, ihtiyaç duyulan debi ve planlanan debi dikkate alınmıştır (Şekil 2, Şekil 3). Yapılan arazi gözlemlerinde, tersiyer kanalların toplulaştırma sahasında daha bakımlı olduğu ayrıca tersiyer aralıklarının aynı sahada daha sık ( m) olduğu görülmüştür. T-2 sulama sahasında ise tersiyer kanallar parsel sınırlarını takip ettiğinden tersiyerler hem birbirine paralel değil hem de aralıkları oldukça değişkendir ( m). Tersiyer kanalların daha sık olması, parsellere su geçiş sorununu ortadan kaldırmakta, bu da tersiyer kanallardan suyun çiftçi arklarıyla parsellere iletilmesi sırasında oluşan su kaybını önlemektedir. Arazi toplulaştırması yapılan Y-3 sekonder sahasında büyük oranda meyve bahçeleri yer almaktadır (% 39). Bu alanda, çiftçilerle yapılan görüşmelerde sulama yönetiminin saptırdığı suyun dışında su isteklerinin olmadığını bildirmişlerdir. Şekil 2'den de izleneceği gibi gözlem yapılan 20 günlük

5 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 periyot içinde kanala verilen su miktarında fazla bir değişimin olmadığı görülmektedir. T-2 sekonder sahasında ise üretim yapan çiftçilerin genellikle şebeke alanı dışından gelerek arazi kiralama yoluyla tarım yapmaları nedeniyle sulama yönetiminden kanala saptırılan suyun dışında günlük olarak su isteğinde bulunmaktadırlar. Bu da T-2 sekonder kanalına saptırılan su miktarında günler arasında farklılığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Şekil 3). QD:Saptırılan debi QR:İhtiyaç duyulan debi QS:Planlanan debi m Şekil 2. Y-3 sekonder kanalında debinin günlük değişimi QD:Saptırılan debi QR:İhtiyaç duyulan debi QS:Planlanan debi m Şekil 3. T-2 sekonder kanalında debinin günlük değişimi Yeterlilik ve Etkinlik Su dağıtımının yeterliliği (P A ), dağıtılan sulama suyu miktarının (Q D ) ihtiyaç duyulan sulama suyu (Q R ) miktarına oranı, etkinlik (P F ) ise ihtiyaç duyulan suyun (Q R ) şebekeye verilen suya (Q D ) oranı olarak tanımlanmaktadır (Molden ve Gates 990). Arazi toplulaştırması yapılan alanda bulunan Y-3 sekonder kanalı ile toplulaştırma yapılmayan alanda bulunan T-2 sekonder kanalının Temmuz ayındaki yeterlilik ve etkinlik oranları Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 3 den de izleneceği gibi, araştırma alanında sekonder düzeyinde yeterlilik oranı toplulaştırma sahasında bulunan Y-3 sekonderinde arasında değişmiş ve ortalama yeterlilik oranı (PA)=.6 olarak bulunmuştur. T2 sekonderinde ise bu oranlar arasında değişmiş ve ortalama (PA)=2.3 olarak tespit edilmiştir. Bulunan bu oranlara göre her iki kanalda da yeterlilik oranları den büyük bulunduğu için kanallara verilen su yeterlidir ancak sözü edilen bu oranının in çok üzerinde çıkması ihtiyaçtan çok fazla suyun saptırıldığı anlamına gelmektedir. Bu durum her iki kanalda da etkinlik oranlarının incelenmesinden de anlaşılabilir (Tablo 3). Y-3 sekonderinde etkinlik oranları arasında (ortalama 0.6) iken toplulaştırma yapılmayan alana hizmet eden T-2 sekonderinde ise arasında (ortalama 0.47) bulunmuştur.

6 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 Tablo 3. Y-3 ve T-2 sekonder kanallarında yeterlilik ve etkinlik oranları Kanal adı Y-3 T-2 Yeterlilik (P A ) Etkinlik(P F ) Yeterlilik (P A ) Etkinlik(P F ) Ortalama *Şebeke alanında rotasyon sistemi uygulandığından Y3 ve T2 sekonderinde -20. günlerde su bulunmadığı için debi ölçümü yapılmamıştır. Etkinlik oranının den küçük olduğu durumlarda ihtiyaçtan fazla su verildiği, den büyük olduğu durumlarda ise ihtiyaçtan daha az su verildiği anlamına gelmektedir. Molden ve Gates (990) e göre bulunan bu değerler yeterlilik oranları bakımından iyi sınıfa girmesine karşın etkinlik oranları bakımından her iki kanalda kötü sınıfa girmektedir. Etkinlik oranlarına göre Y-3 sekonder kanalında ihtiyaçtan % 6 oranında ve T- 2 sekonder kanalında ise ihtiyaçtan % 3 oranında daha fazla su verildiği görülmektedir. Her iki kanala da ihtiyaçtan fazla su verildiği görülmekle beraber toplulaştırma yapılmayan sahaya toplulaştırma yapılan sahaya göre % 75 oranında daha fazla su verilmiştir. Molden ve Gates (990), Sri Lanka-Kaudulla sulamasında etkinliği 0.70 ve Minneriye sulamasında 0.82, Çakmak (994), Konya-Çumra sulama şebekesinde yeterlilik ve etkinlik oralarını sekonder düzeyinde sırasıyla.6 ve 0.69, Değirmenci (997), Bursa-Mustafakemalpaşa sulamasında sekonder düzeyinde yeterliliği in üstünde etkinliği ise 4 ve 5. haftalarda , Uçan (998) ise ihtiyacın karşılanma oranını sekonder kanal düzeyinde. olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlara göre her iki kanalda da su dağıtımının yeterli olmasına karşın etkin kullanılmadığı söylenebilir. Ancak toplulaştırma alanındaki Y-3 sekonderinde toplulaştırma dışı alandaki T-2 sekonderine göre suyun daha etkin olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Bunun nedeni olarak, Y-3 sekonderinde ortalama iletim kaybının daha az olması, T-2 sekonder sahasında bulunan parsellerin birçoğunun bir kenarının sulama şebekesinin bir elemanına bitişik olmaması nedeniyle suyun kanaldan alındıktan sonra sulanacak parsele götürülmesi esnasında oluşan kayıpların fazla olması ve Y-3 sekonder sahasında bulunan parsellerin tesviyeli olması nedeniyle su uygulama randımanının bu sahada daha yüksek olması gösterilebilir. Ayrıca, Y-3 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğünün daha fazla olması nedeniyle ekonomik getirisi yüksek olan elma ve sebze gibi ürünler yetiştirilmesi nedeniyle daha bilinçli sulama yapılmaktadır. Güvenilirlik Y-3 ve T-2 sekonderlerinde beşer günlük periyotlar için belirlenen değişkenlik katsayıları Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4 ten de görüldüğü gibi ortalama değişkenlik katsayısı Y-3 sekonderinde ortalama 0.07, T-2 sekonderinde ise ortalama olarak bulunmuştur. Sekonder düzeyinde güvenilirlik oranını Çakmak (994) Konya-Çumra sulamasında % 26., Uçan (998) Kahramanmaraş sulamasında % 3.3 olarak bulmuşlardır. Araştırma sonuçlarına göre elde edilen bu değerler Molden ve Gates (990) de verilen standartlara göre iyi sınıfa girmesine karşın göz önüne alınan periyotlar içerisinde T-2 sekonderinde Y-3 sekonderine göre özellikle 6-0. ve günler arasında çok daha yüksek değişkenlik katsayıları elde edilmiştir. Bu

7 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 değerlerden, anılan bu günlerde toplulaştırma dışı alandaki T-2 sekonderinde, toplulaştırma alanındaki Y-3 sekonderine göre daha değişken bir su dağıtımının olduğunu dolayısıyla toplulaştırma alanında bulunan Y- 3 sekonderinde su dağıtımının daha güvenilir olduğunu söylemek mümkündür. Tablo 4. Y-3 ve T-2 sekonderlerinde değişkenlik katsayıları Kanal adı Y-3 T Ortalama Toplulaştırma yapılan Y-3 sekonder sahasında % 39 oranında elma yetiştiriciliği yapılmaktadır dolayısıyla daha stabil bir yetiştiricilik söz konusudur. Bundan dolayı çiftçiler günlük su isteğinde bulunmamaktadırlar. Buna karşın T-2 sekonder sahasındaki çiftçilerin günlük su taleplerini karşılamak amacıyla işletmeci tarafından su verilmekte ve günlük su akımında değişkenliğe neden olmaktadır. Bu da T-2 sekonderinde su akımının Y-3 sekonderine göre daha güvensiz bir su dağıtımının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Su dağıtımının güvenilirliği çiftçiler açısından oldukça önemlidir. Kaynaktaki su yeterli olmasına rağmen, çiftçi istediği zaman suyu alabileceğinden emin değilse iyi bir üretim planlaması yapamaz. Fakat su kısıtlı olduğu halde güvenli bir dağıtım yapılarak ya daha az bir alan ekilerek veya uygun ürün bileşeni ve girdi kullanımı tercih edilerek daha uygun bir planlama yapılabilir (Avcı ve ark. 997). Su Dağıtım Performans Oranı ve Hatalı Dağıtım Oranı Y-3 ve T-2 sekonder kanallarında elde edilen Dağıtım Performans Oranları ve Hatalı Dağıtım Oranları Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 5. Su dağıtım performans ve hatalı dağıtım oranları Kanal adı Y-3 T-2 Dağıtım performans Dağıtım performans Hatalı dağıtım oranı Hatalı dağıtım oranı oranı oranı Ortalama *Şebeke alanında rotasyon sistemi uygulandığından Y3 sekonderinde -20. günlerde su bulunmadığı için debi ölçümü yapılmamıştır. Tablo 5 ten görüleceği gibi, Dağıtım Performans Oranı Y-3 sekonderinde ortalama.26, T-2 de ise ortalama.57 bulunmuştur. Hatalı Dağıtım Oranı incelendiğinde ise Y-3 ve T-2 de ortalama olarak sırasıyla 0.26 ve 0.57 şeklinde elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre toplulaştırma alanında bulunan Y-3 sekonderinde planlanandan % 26 oranında, T-2 sekonderinde ise planlanandan % 57 oranında daha fazla su saptırıldığı görülmektedir. Planlama değerlerine göre T-2 sekonderinde Y-3 e göre % 3 oranında daha fazla su verilmiştir. Başarılı bir sulama işletmeciliği için Dağıtım Performans Oranının e, Hatalı Dağıtım Oranının Oranı nın ise 0 a yakın olması gerektiği göz önüne alınırsa toplulaştırma alanındaki Y-3

8 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(), KSU. Journal of Science and Engineering 9(), 2006 sekonderinde daha başarılı bir sulama işletmeciliği yapılabildiği ve toplulaştırma yapılmayan alanlarda sulama işletmeciliğinin daha zor olduğu söylenebilir. Su dağıtım performans oranı ve hatalı dağıtım oranı, sulama yönetiminin başarısını yada başarısızlığını gösteren performans göstergelerindendir. Sulama şebekelerinde, şebekenin işletmesini yapan kuruluşların başarısı ve planlı su dağıtımında hedeflere ulaşılması, çiftçilerin yönetime etkin şekilde katılmaları ve alınan kararlara uyum göstermelerine bağlıdır. Şebekenin işletmesini yapan Atabey sulama birliği ve çiftçilerle yapılan görüşmelerde arazi toplulaştırma sahasındaki çiftçilerin tarım teknikleri ve sulama konusunda daha bilgili oldukları ve planlı su dağıtımıyla ilgili alınan kararlara daha fazla uyum gösterdikleri görülmüştür. Bu da sulama işletmesinin arazi toplulaştırma sahasında planlanan su dağıtım değerlerine ulaşmasında ve daha başarılı bir sulama işletmeciliği yapmasında etkili olmaktadır. Sulama Oranı Y-3 ve T-2 sekonderlerinin hizmet alanlarında 999 yılında gerçekleşen sulama oranları Tablo 6 da verilmiştir. Çizelgeden de izleneceği gibi toplulaştırma alanı içerisinde bulunan Y-3 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğü 9.32 da, sulama oranı ise % 52 dir. Buna karşılık T-2 sekonder sahasında ortalama parsel büyüklüğü.8 da ve sulama oranı ise % 25 tir. Tablo 6. Y-3 ve T-2 sekonderlerinin hizmet alanlarında 999 yılında gerçekleşen sulama oranları Kanal adı Ort. Parsel büyüklüğü Toplam alan Sulanan alan Sulama oranı (%) (da) (da) (da) Y T Y-3 sekonder sahasında sulama oranının yüksek olmasının nedenleri arasında, parsellerin bir kenarının sulama kanallarına (sekonder yada tersiyer) bitişik olması, yüzey sulamanın etkinliğini artıran arazi tesviyesinin yapılmış olması, T-2 sekonder sahasında bulunan bazı parsellerin mekanizasyonu engelleyecek derecede küçük olmasından dolayı üretim dışı bırakılması ve yine aynı kanal sahasında sulama kanallarına çeşitli sebeplerle bitişik olmayan parsellerin çoğunda kuruda hububat tarımı yapılması olarak gösterilebilir. SONUÇ Sonuç olarak her iki kanalda da su dağıtım performans kriterlerinin tamamı ve sulama oranları göz önüne alındığında, toplulaştırma yapılan alanda oransal olarak suyun daha etkin olarak kullanıldığını, suyun daha güvenilir olarak dağıtıldığını ve sulama işletmesinin planlanan değerlere daha fazla uyum gösterdiğini ve toplulaştırma yapılan alanda sulama oranının daha yüksek gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Bütün bu sonuçlardan sonra sulu tarım alanlarında şebekelerin istenilen hedefleri daha kolay yakalayabilmesi ve sulama suyunun daha etkin kullanılabilmesi için sulamaya açılan alanlarda arazi toplulaştırma projelerinin yaygınlaştırılması sulamaya açılması planlanan alanlarda ise sulama ve toplulaştırma projelerinin birlikte yapılması gereği vardır. KAYNAKLAR Anonim Isparta-Atabey Sulama Şebekesi Etüt Raporu, Isparta. Anonim Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kayıtları, Isparta. Avcı, M., Aşık, Ş., Ünal, B., H Su Dağıtım Sistemi Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Bir Yaklaşım. VI. Ulusal Kültürteknik Kongresi, (5-8 Haziran), Kirazlıyayla-Bursa. Balaban, A Sulama Şebekelerinde Kanal ve Tarla Arkları Sızma Kayıpları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 455, Ankara, 6s. Beyribey, M., Balaban, A. 99. Konya-Alakova Yeraltısuyu İşletmesinde Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliği. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi 5 () : Çakmak, B Konya-Çumra Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliği. AÜ. Fen Bilimleri Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. Doktora Tezi, 34s. Çevik, B Konya İli Çumra-Karkın Köyünün Kültürteknik Sorunları ve Bu Sorunların Çözümünde Arazi Toplulaştırmasının Yeri ve Önemi Üzerinde Bir Araştırma. ÇÜ. Ziraat Fakültesi, Yayın No: 52, Ankara, 02s. Değirmenci, H Sulama Yönetiminde İzleme ve Değerlendirmenin Etkinliği Üzerinde Bir Araştırma. UÜ. Fen Bilimleri Ens., Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD., Doktora Tezi, 27s. Jurriens, M Monitoring of Irrigation Systems Operation. Advances in Planning, Design and Management of Irrigation Systems as Related to Sustainable Land Use.Proceedings of an International Conference, (4-7 September 992), Leuven/Belgium. Kızılkaya, T Sulama ve Drenaj, DSİ Genel Müdürlüğü Yayın No: 924, Ankara 32s. Molden, D.J., Gates, T.K Performance Measures for Evaluation of Irrigation-Water-Delivery Systems. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 6(6): Takka, S Arazi Toplulaştırması, Kültürteknik Derneği Yayın No:, Ankara, 248s. Uçan, K Kahramanmaraş Sulamasında Sulama Suyu Etkinliğinin Belirlenmesi. TÜ. Fen Bilimleri Enst Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. Doktora Tezi, 46s. Ünlükalaycı, A Konya Ilgın Atlantı Ovası Sulamasında Su Dağıtım ve Kullanım Etkinliği. AÜ. Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi, 34s.

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1

Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2005, 42(2):109-120 ISSN 1018-8851 Menemen Ovası Sulama Şebekesinin Arazi Toplulaştırması Öncesi ve Sonrası Durumunun Değerlendirilmesi 1 Ayben D. ÜNAL ÇALIŞKAN 2 Halil Baki

Detaylı

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40 (3):97-104 ISSN 1018-8851 Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Erhan AKKUZU 1 Şerafettin AŞIK 2 H. Baki ÜNAL

Detaylı

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 97-104 Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Çimen Zehra ŞAHİNLER * Kemal Sulhi GÜNDOĞDU** ÖZET Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Aşağı Gediz Havzası Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi

Aşağı Gediz Havzası Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(2):85-96 ISSN 1018-8851 Aşağı Gediz Havzası Sulama Sisteminde Ana Kanal Düzeyinde Su Dağıtımında Yeterliliğin ve Değişkenliğin Belirlenmesi Erhan AKKUZU 1 H. Baki

Detaylı

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT

SU YAPILARI. Sulama ve Kurutma. 9.Hafta. Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT SU YAPILARI 9.Hafta Sulama ve Kurutma Prof.Dr. N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Sulama ve Kurutma Nedir? Bitkilerin gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan suyun zamanında,

Detaylı

Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1

Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1 Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (3):165-175 ISSN 1018-8851 Sulama Suyu Dağıtımına Çiftçi Tepkileri: Menemen Sol Sahil Sulama Sistemi Örneği 1 H. Baki ÜNAL 2 Musa AVCI 3 Şerafettin AŞIK 4 Erhan AKKUZU

Detaylı

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi

Alaşehir Yöresi Sulama Birliklerinin Arazi-Su Verimliliği ve Su Temini Açısından Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU 1 Gülay PAMUK MENGÜ 2 1 Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 351-İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

Karabucak Köyü nde Arazi Toplulaştırmasının Değerlendirilmesi

Karabucak Köyü nde Arazi Toplulaştırmasının Değerlendirilmesi ISSN:2146-8168 Sayı:6, Yıl: 2013, Sayfa: 55-62 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 09.04.2013 Yayına Kabul Tarihi: 13.05.2013 Baş Editör: Naim Cağman Alan Editörü: Sedat Karaman Karabucak Köyü

Detaylı

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ Mahmut ÇETİN Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Adana E-Mail: mcet64@cu.edu.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı Bitki, yapraklarından sürekli su kaybeder; bünyesindeki su oranını belirli seviyede tutabilmesi için kaybettiği kadar suyu kökleri vasıtasıyıla topraktan almak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ESKİŞEHİR BEYAZALTIN KÖYÜ ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ALANINDA SULAMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Esra SÖNMEZYILDIZ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU

YÜZEYSULARI ÇALIŞMA GRUBU 1/23 HEDEFLER Mühendislerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte gelişmiş yöntem ve teknikleri kullanarak; su kaynaklarımızın planlama, inşaat ve işletme aşamalarındaki problemlere çözüm bulmak ve bu alanda

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18(33): (2004) 1-7 BİR PARSELDE OPTİMUM BOY/EN ORANININ BELİRLENMESİNDE BİR YAKLAŞIM Yaşar AYRANCI Muğla Üniversitesi, Dalaman M.Y.O. 48770, Dalaman-Muğla ÖZET Tarımsal işletmecilik

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Yol ve kanal güzergahları ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR? Yol ve kanal güzergahları 2 Arazi toplulaştırması uygulanmayan alanlarda parselasyon ve kanal güzergahları Arazi toplulaştırması

Detaylı

Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi *

Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi * KSÜ Doğa Bil. Derg., 15(2), 2012 38 KSU J. Nat. Sci., 15(2), 2012 Arazi Toplulaştırılması Etkinliğinin Belirlenmesi * Özlem ESER 1, Kenan UÇAN 2 1 Karaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Karaman 2 KSÜ, Ziraat

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tamer Yılmaz, Barış Yılmaz, Halim Sezici 1 ÖZET Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI

GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI GAP SULAMALARINDA ENERJİ MALİYETİNİN ÜRÜN MALİYETİ İÇERİSİNDEKİ PAYI A. Mekin Tüzün Ekonomik Kalkınma Genel Koordinatörü GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye Nesrin Baysan Uzman GAP BKİ Başkanlığı Ankara/Türkiye

Detaylı

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinde Karşılaştırmalı Performans Göstergeleri İle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Erhan AKKUZU Gülay PAMUK MENGÜ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 351 Bornova, İzmir, e-posta: erhan.akkuzu@ege.edu.tr

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta çok azda olsa özellikle İç Anadolu Bölgesinde artış olacağı tahmin edilmektedir.

Detaylı

Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi

Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi Araştırma Makalesi/Research Article www.ziraatdergi.akdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2013) 26(1): 33-40 Eskişehir Beyazaltın köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri

Ceviz Fidanı-Ağacı İklim ve Toprak İstekleri Yavuz-1 CEVİZ (KR-2) Ceviz yetişen tüm bölgelerde yetişir. Özellikle geç donların görüldüğü yerlerde yetiştirilmesi tavsiye edilir. Verimsiz bir çeşittir. Nisbi Periyodisite görülür. Meyvesi oval şekilli

Detaylı

Sulama Teknolojileri. Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ

Sulama Teknolojileri. Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Sulama Teknolojileri Prof. Dr. Ferit Kemal SÖNMEZ Tarımsal Yapılar ve Sulama SULAMA YÖNTEMLERİ Suyun bitki kök bölgesine veriliş biçimi YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİ BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİ -Salma sulama

Detaylı

MENEMEN SOL SAHİL SULAMASINDA TARLA DÜZEYİNDE SU DAĞITIM PERFORMANSI VE SULAMA RANDIMANLARININ BELİRLENMESİ

MENEMEN SOL SAHİL SULAMASINDA TARLA DÜZEYİNDE SU DAĞITIM PERFORMANSI VE SULAMA RANDIMANLARININ BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( DOKTORA TEZİ ) MENEMEN SOL SAHİL SULAMASINDA TARLA DÜZEYİNDE SU DAĞITIM PERFORMANSI VE SULAMA RANDIMANLARININ BELİRLENMESİ Nil KORKMAZ Tarımsal Yapılar ve Sulama

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 215 TÜRKİYE DE TARIMSAL SULAMA YÖNETİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Belgin ÇAKMAK Prof.Dr. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Ankara,

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 3.Hafta Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına süzülme ve

Detaylı

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Pakistan Meteoroloji Bülteni. Sayı:2, Yayın:4, Kasım, 2005 Özet 2003 yılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 ÇALIŞMA KONULARI... 3 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 3.3 Regülatörlerde Su Temini... 3 3.3.1

Detaylı

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları. Development and Problems of Agricultural Mechanization in GAP GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları İbrahim TOBİ 1, Ramazan SAĞLAM 1, Ferhat KÜP 2, M. Yavuz Çevik 1 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi

Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Bayramiç-Ezine Sulama Birliğinin Ekonomik Göstergeler Đle Sulama Sistem Performansının Değerlendirilmesi Duygu AKTÜRK Murat TEKĐNER Ferhan SAVRAN F. Füsun TATLIDĐL ÖZET Bu çalışmada, Çanakkale iline bağlı

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama Kooperatifinde Su Yönetimi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama Kooperatifinde Su Yönetimi Selçuk Tar Bil Der, 2(1):19-26 19 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama Kooperatifinde Su Yönetimi Havva Nur Demir 1, Ramazan Topak 1* 1 Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ

ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ ENERJĐ ELDESĐNDE ORTALAMA RÜZGAR HIZI ÖLÇÜM ARALIĞI ve HELLMANN KATSAYISININ ÖNEMĐ: SÖKE ÖRNEĞĐ Mete ÇUBUKÇU1 mecubuk@hotmail.com Doç. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR2 aozdamar@bornova.ege.edu.tr ÖZET 1 Ege Üniversitesi

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğine Ait Şebekenin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesiyle Ekonomide Meydana Gelecek Değişikliğin Belirlenmesi

Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğine Ait Şebekenin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesiyle Ekonomide Meydana Gelecek Değişikliğin Belirlenmesi Mustafakemalpaşa Köyleri Sulama Birliğine Ait Şebekenin Kapalı Sisteme Dönüştürülmesiyle Ekonomide Meydana Gelecek Değişikliğin Belirlenmesi Nihan Körpe 1* Murat Tekiner 1 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1973 Yazışma Adresi : 33565728256 Telefon : 224 2941625 Faks : 224 4428775 e-posta : Ülke ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERİFE TÜLİN AKKAYA ASLAN ULUDAG UNIVERSİTESI ZIRAAT

Detaylı

Bursa-İznik Yöresinde Sırık Domates Sulamasında Damla Sulama Yönteminin Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar

Bursa-İznik Yöresinde Sırık Domates Sulamasında Damla Sulama Yönteminin Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2005) 19(1): 91-100 Bursa-İznik Yöresinde Sırık Domates Sulamasında Damla Sulama Yönteminin Kullanımı ve Karşılaşılan Sorunlar Senih YAZGAN * Çiğdem DEMİRTAŞ ** ÖZET Son yıllarda,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

UYGULAMALAR BUHARLAŞMA ve TERLEME

UYGULAMALAR BUHARLAŞMA ve TERLEME UYGULAMALAR BUHARLAŞMA ve TERLEME SU DENGESİ YÖNTEMİYLE BUHARLAŞMA HESABI Ortalama yüzey alanı 00 km olan bir göl üzerindeki yıllık yağış miktarının 70 cm, göle giren akarsuların yıllık ortalama debisinin

Detaylı

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN Yrd. Doç. Dr. Recep NİŞANCI Toplulaştırma işlerinde Arazi Derecelendişrmesi Ders 6 Arazi toplulaştırma alanında toplulaştırma işleminden sonra toprak

Detaylı

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.)

PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) 8.2.3. Storie İndex PE = 0.7(AxBxCxX)+VE+KE (Eşitlik 8.1.) = 0.7TE+VE+KE (Eşitlik 8.2.) PE: Parsel endeksi A: Toprak derinliği ve profil grubu B: Üst toprak bünyesi C: Eğim X: Diğer faktörler TE: A, B,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

TÜRKİYE DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE MODERN SULAMA SİSTEMLERİNİN SULAMA SUYU TASARRUFUNA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE MODERN SULAMA SİSTEMLERİNİN SULAMA SUYU TASARRUFUNA ETKİLERİ TÜRKİYE DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE MODERN SULAMA SİSTEMLERİNİN SULAMA SUYU TASARRUFUNA ETKİLERİ Muhammet TEMEL 1, Dr. Metin TÜRKER 1, Dr. Gürsel KÜSEK 1 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformu

Detaylı

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU

IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Rapor No. :1 Tarihi: 04/12/2012 IĞDIR ARALIK RÜZGÂR EROZYONU ÖNLEME PROJESİ İZLEME RAPORU Projenin Adı: Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır İli Aralık İlçesinde

Detaylı

Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı Sulama Şebekelerinin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi

Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı Sulama Şebekelerinin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-24 14 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-24 Kahramanmaraş Bölgesinde Bazı nin Karşılaştırma Göstergeleri İle Değerlendirilmesi Hasan DEĞİRMENCİ KSÜ, Ziraat

Detaylı

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi *

Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2007, 13 (3) 213-223 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Akıncı Sulama Birliğinde Sulama Performansının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi * Gülper NALBANTOĞLU 1 Belgin ÇAKMAK 1

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL 1 Ünite: 1 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL İçindekiler 1.1. GIRIŞ...

Detaylı

HİDROLOJİ DERS NOTLARI

HİDROLOJİ DERS NOTLARI Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü umutokkan@balikesir.edu.tr HİDROLOJİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN Hidrolik Anabilim Dalı Ders Kapsamında Yararlanılabilecek Bazı Kaynaklar Balıkesir

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DECEMBER KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MADENCİLİK ARALIK DECEMBER 1995 CİLT-VOLUME XXXIV SAYI - NO 4 KOZAĞAÇ (MUĞLA) BEYAZ MERMERİNİN FİZİKOMEKANİK VE SÜREKSİZLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research on the Physicomechanical and Discontunity

Detaylı

1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık

1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık 1-Diyarbakır ve Bölgesinde Kuraklık Kuraklık Kuraklık "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. a=10 m. ve b=20m. olarak verildiğini düşünelim a ile b nin oranı = 20 = 1 2

ARAZİ ÖLÇMELERİ. a=10 m. ve b=20m. olarak verildiğini düşünelim a ile b nin oranı = 20 = 1 2 ÖLÇEK Ölçek, yerküredeki coğrafik objelerin haritaya aktarılmasında ki küçültme oranı katsayısıdır. Oran katsayısı Matematikte bahsi geçen bir konu olup açıklama getirirsek: oran aynı tür iki niceliğin

Detaylı

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 2/28 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1053 sayılı

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI

SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI SULAMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN SIZMA KAYIPLARI VE SIZMA KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN PÜSKÜRTME BETON UYGULAMASI Şahin Bekişoğlu Ziraat Yüksek Mühendisi, DOLSAR Müh.A.Ş. Ankara (sbekisoglu@dolsar.com.tr)

Detaylı

ARAZİ DÜZENLEME SONUÇLARININ ANKETLERLE ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY 1, Hasan ÇEVİK 2. Selçuk Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, KONYA

ARAZİ DÜZENLEME SONUÇLARININ ANKETLERLE ANALİZİ. Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY 1, Hasan ÇEVİK 2. Selçuk Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, KONYA S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.4, s.3, 009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.4, n.3, 009 ARAZİ DÜZENLEME SONUÇLARININ ANKETLERLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY 1, Hasan ÇEVİK 1 Selçuk Üniversitesi, Harita

Detaylı

Savurganlık Ekonomisi KAYNAKLARIMIZI VERİMSİZ KULLANIYORUZ (*)

Savurganlık Ekonomisi KAYNAKLARIMIZI VERİMSİZ KULLANIYORUZ (*) Savurganlık Ekonomisi KAYNAKLARIMIZI VERİMSİZ KULLANIYORUZ (*) Dursun YILDIZ Ülkemizdeki birçok doğal kaynağımız ile kısıtlı olan mali kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanıldığını söylemek zordur.

Detaylı

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 27, 3 (1),1 - Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongrelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin ÖĞÜT, Kazım ÇARMAN, Sedat ÇALIŞIR, Tamer MARAKOĞLU, Hakan SONMETE Üniversitesi Ziraat

Detaylı

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Kadir Ersin TEMİZEL 1 Ünite: 9 ARAZI TOPLULAŞTIRMASI İLE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ Yrd. Doç. Dr. Kadir Ersin

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü PK. 18 33401

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

KOP İDARESİ TARIM VİZYONU

KOP İDARESİ TARIM VİZYONU KOP İDARESİ TARIM VİZYONU Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU¹, Abdurrahman AYAN² ¹Başkan, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya ²Ziraat Müh., Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,Konya,

Detaylı

Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği

Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği Su Kullanım Performansının Değerlendirmesi: DSI XI. Bölge Örneği M. Şener Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tekirdağ Bu çalışmada, DSİ XI. Bölge ye ait mevcut 10 adet sulama

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları

Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları Su Kaynakları Ders Notları, Su Kaynakları Ders Notları Fatih TOSUNOĞLU Su Kaynakları Ders Notları, Prof.Dr. Ercan KAHYA, İTÜ Su Kaynakları Ders Notları, Prof. Dr. Recep YURTAL, Çukurova Üniversitesi Su Kaynakları Ders Notları, Yrd.Doç.Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ UYGULAMASI (HRT4362) 8. Yarıyıl D U L K Kredi 2 0 2 3 ECTS 2 0 2 3 UYGULAMA-1 ELEKTRONİK ALETLERİN KALİBRASYONU

Detaylı

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 364-371 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.68453 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.68453 Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin

Detaylı

Sulama ve Drenaj (CE 429) Ders Detayları

Sulama ve Drenaj (CE 429) Ders Detayları Sulama ve Drenaj (CE 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sulama ve Drenaj CE 429 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 308 - Hidrolik

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

BAFRA OVASI ARAZĐ KOŞULLARI DA UYGU KARIK UZU LUKLARI I BELĐRLE MESĐ

BAFRA OVASI ARAZĐ KOŞULLARI DA UYGU KARIK UZU LUKLARI I BELĐRLE MESĐ Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2010,25(2):84-88 Anadolu J. Agric. Sci., 2010,25(2): 84-88 Araştırma Research BAFRA OVASI ARAZĐ KOŞULLARI DA UYGU KARIK UZU LUKLARI I BELĐRLE MESĐ K. Ersin TEMĐZEL * Mehmet

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

SU KAYNAKLARI POTANSĐYELĐ VE SU KAYNAKLARININ ETKĐN KULLANILMASI YÖNTEMLERĐ

SU KAYNAKLARI POTANSĐYELĐ VE SU KAYNAKLARININ ETKĐN KULLANILMASI YÖNTEMLERĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 SU KAYNAKLARI POTANSĐYELĐ VE SU KAYNAKLARININ ETKĐN KULLANILMASI YÖNTEMLERĐ Celil ÇALIŞ Ziraat Yüksek Mühendisi, Devlet Su Đşleri IV. Bölge Müdürlüğü celilcalis@dsi.gov.tr

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri

Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 77 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Rize Yöresi Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Biyo-teknik Özellikleri Hakan Murat BÜYÜKÇAPAR 1, Özgür

Detaylı

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi

Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(2): 103-110 Mekanik Titreşimli Zeytin Hasat Makinasının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Eşref IŞIK * Halil ÜNAL ** ÖZET Bu çalışmada, ülkemizin zeytin üretim

Detaylı

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ

PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ Tarımsal Mekanizasyon 8. Ulusal Kongresi Tekirdağ 830 PARMAKLI VE TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNALARINDA ARIZALANMA VE TAMİRE BAĞLI RİSK KATSAYISININ SİMÜLASYONLA BELİRLENMESİ The Simulation of Risk Coefficient

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu Koordinatörü (2011-) Adı Soyadı Ünvan Telefon E-mail Doğum Tarihi - Yeri KİŞİSEL BİLGİLER Şule KÜÇÜKCOŞKUN Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grup Koordinatörü 0 312 3157623/1312 Direkt Hat: 0312 307 60 22 suysal@tagem.gov.tr

Detaylı