GAP F ırat Sulama Birliğinde Yeterli ve K ıs ıtl ı Sulama Suyu Koşullar ında Sulama Programlamas ı ve Optimum Bitki Deseni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAP F ırat Sulama Birliğinde Yeterli ve K ıs ıtl ı Sulama Suyu Koşullar ında Sulama Programlamas ı ve Optimum Bitki Deseni"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), GAP F ırat Sulama Birliğinde Yeterli ve K ıs ıtl ı Sulama Suyu Koşullar ında Sulama Programlamas ı ve Optimum Bitki Deseni M. Fatih SELENAY 1 ş Tarihi : Geli Özet: GAP bölgesi toprak ve iklim özellikleri aç ısından yüksek bir tar ım potansiyeline sahiptir. Proje tamamland ığında yaklaşık olarak 1. milyon ha alan sulanacakt ır. Bölgenin mevcut toprak ve su kaynaklar ından etkin bir şekilde yararlan ılabilmesi için, yetiştirilecek bitkilerin ve oranlar ı n ı n bilinmesi işletmelerde büyük önem ta şımaktad ır. Bu araşt ırman ın amac ı, Harran ovas ı F ırat Sulama Birliğindeki küçük ölçekli (40 da) bir tar ım işletmesinde, yeterli ve k ısıtl ı sulama suyu koşullar ında, bitkilerin sulama programlar ının ve işletme için optimum bitki deseninin belirlenmesidir. Çal ışmada, ele al ınan bitkiler için bitki su tüketimleri ve yeterli ve k ısıtl ı su koşullar ında sulama zaman planlar ı, üretim girdi ve maliyetleri ile brüt kar de ğerleri belirlenmi ştir. Daha sonra doğrusal programlama tekniği ile optimum bitki deseni elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: bitki su tüketimi, sulama zaman ı n ın planlanmas ı, IRSIS, brüt kar, optimum bitki deseni, doğrusal programlama Optimum Crop Pattern and Irrigation Scheduling with Adequate and Limited Water Supply in GAP-F ırat Irrigation District Abstract: GAP project arsa has a great agriculture potential according to its climate and soil properties. At the end of the project approximately 1. billion ha will be irrigated. For effıcient use of the soil and water resources, it is important to determine the optimum crop patterns in the irrigated areas. The study aims to settle irrigation scheduling of crops and optimum crop pattern under adequate and limited water supply conditions at a small-scale farm in F ırat Irrigation District. For that purpose, irrigation scheduling and gross return values of each crop has been calculated. Linear programming has been used to determine optimum crop pattern for the farm. Key Words: evapotranspiration, irrigation scheduling, IRSIS, gross return, optimum crop pattern, linear programming Giriş Sulama suyu kapasitesinin yetersiz ancak sulanabilecek özellikteki alan ın fazla ve sulama suyunun pahal ı olduğu durumlarda, daha ça ğda ş bir sulama teknolojisinin seçilmesi yan ında, k ıs ınt ı l ı sulama uygulamas ına geçilebilir. K ıs ınt ı l ı sulamada, bitkisel üretimde maksimum verimin elde edilmesi yerine, uygulanacak sulama suyu miktar ında k ıs ınt ı yap ılarak bir miktar verim azalmas ına izin verilmekte, ancak ayn ı suyla daha fazla alan ın sulanmas ı ve birim sudan daha fazla gelir elde edilmesi mümkün olmaktad ır (Tekinel ve Kanber 1979, Y ıld ır ım ve ark.1995). Ara şt ırmac ılar, sulama sisteminin k ıs ıtl ı suya göre planlanmas ı durumunda, enerji, su ve sermaye ihtiyaçlar ında önemli azalmalar sağlanarak i şletme gelirinin artabilece ğini belirtmektedirler (English ve Nuss 192). Kıs ıtl ı su uygulamas ı yapan i şletmelerin yeterli su uygulamas ına oranla birim alana daha dü şük gelir, ancak uygulanan birim su ba şına daha yüksek gelir elde ettikleri belirtilmektedir (English 1990, English ve ark.1990). Sulama programlamas ının amac ı, mevcut toprak, bitki ve iklim koşullar ında sulama say ısının, sulama zaman ının ve her sulamada uygulanacak sulama suyu miktar ının bulunmas ıdır. Sulama programlamas ı, yeterli ve yetersiz su ko şullar ında, su ve toprak kaynaklar ın ı n optimum bir şekilde kullan ılmas ı ve üretimin artt ı r ılmas ı aç ıs ından önem ta şı maktad ır (Stewart ve Hagan 1973, Martin ve Heermann 194). Sulama suyu kapasitesi yetersiz olan bir i şletmede, k ıt su kayna ğı ile en yüksek gelirin elde edilebilmesi için, hangi bitkilerde hangi oranda k ıs ıtl ı su uygulamas ı veya hangi bitkilere k ısınt ı yap ılmadan yeterli su verilmesi gerekti ği, k ıs ıtl ı sulamada brüt kar de ğerleri ve i şgücü, su ihtiyaçlar ı vb. kullan ılarak doğrusal programlama yöntemi ile bulunabilmektedir (Mannocchi ve Mecarelli 1994, Kodal 1996). Bu araşt ırman ın amac ı, araşt ırma alan ı olarak seçilen F ırat sulama birli ğindeki küçük ölçekli (40 da) bir tar ım işletmesinde, yeterli ve k ıs ıtl ı sulama suyu koşullar ı nda, i şletme gelirinin en yüksek olaca ğı optimum bitki deseninin belirlenmesidir. Materyal ve Yöntem Araşt ırma alan ı olarak seçilen Şanl ıurfa-harran Ovas ı I. k ıs ım sulama alan ında yer alan F ırat sulama 'Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ımsal Yap ılar ve Sulama Bölümü-Ankara

2 150 TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, Cilt 7, Say ı 3 birli ğindeki tar ım işletmeleridir. Sulaman ın 1995 y ı l ında başlad ığı sulama birli ği alan ı n ın denizden yüksekli ğ i yakla şık 450 m'dir. Sulama birli ğinin net alan ı 7410 dekard ı r. Bu alan ın dekar ı sulu, 53 dekar ı ise kuru tar ım alan ı d ır. Birlik alan ı Urfa Ana Kanal sisteminin memba taraf ındad ır. Bölgede k ışlar ilik, yazlar ise s ıcak ve kurak geçer. Ya ğışlar en çok kış ve ilkbahar ba şlang ıc ında görülür. Birlik alan ında topraklar a ğır bünyelidir (Karaca 2000). Harran Ovast genellikle polikültür tar ıma uygun olmas ına rağmen, yağış miktar ı n ın az, mevsimlere da ğı l ışı n ın çoğu bitkinin yeti şme periyoduna rastlamamas ı ve dü şük oransal nem, baz ı bitkilerin yeti ştirilmesini k ıs ıtlamaktad ır ( Şelli 1996). Yörede yap ılan ara şt ırmada belirtilen i şletme büyüklük gruplar ı incelenmi ş ve küçük i şletme (0-50 da) s ı n ıf ında yer alan ve büyüklü ğü 40 da olan tar ım i şletmesi bu çal ışmada esas al ı nm ışt ı r ( Şelli 1996). Çal ışmada yap ılan i şlemlere ili şkin s ıralama Şekil 1'de verilmi ştir. Şekilde görüldüğü gibi önce yeti ştirilecek sulu ve kuru ko şullarda yeti ştirilen bitkiler seçilmi ş ve iklim faktörlerinden yararlan ılarak referans su tüketimi (ETo) ve bitki su tüketimi (ET) de ğerleri Penman FAO Modifikasyonu yöntemiyle ve IRSIS yaz ı l ı m ı yard ı m ıyla hesaplanm ışt ı r (Raes ve ark.19). Yörenin iklim ko şullar ı ve pazar durumu dikkate al ı narak, Şekil 1'de görüldü ğü gibi, yörede tar ı m ı yap ı lan yedisi sulu, üçü kuru ve ikisi Il. ürün olmak üzere 12 bitki seçilmi ştir. Tar ım alanlar ında toprak bünyesinin çoğunlu ğunun killi bünyeye sahip olmas ı nedeniyle ara şt ırmada tek toprak bünyesi kabul edilmi ştir. Topra ğı n kullan ılabilir su tutma kapasitesi 10 mm/m, infiltrasyon h ız ı ise 350 mm/gün olarak al ınm ışt ı r (Bilgel ve ark.1997). Bu hesaplamalar için gerekli olan kc bitki katsay ı lar ı, ky verim faktörleri, bitki etkili kök derinli ği, sulamaya başlanacak toprak nem düzeyi gibi bitki dosyas ı bilgileri, ilgili yay ınlardan yararlan ılarak haz ı rlanm ışt ı r. Ara şt ırmada mevsimlik su k ıs ıt ı uygulanm ışt ır (Doorenbos ve Pruitt 194, Doorenbos ve Kassam 196, Ailen ve ark.199). Araşt ı rmada bitki su ihtiyac ı n ın tamamen kar şıland ığı duruma ilave olarak, bitki su ihtiyac ı n ın bir k ısm ı n ı n karşı land ığı duruma ili şkin bitki su tüketimi ve sulama programlar ının elde edilmesi amaçlanm ışt ır. Verilen sulama ihtiyac ı n ı kar şılama durumuna göre Şekil 1'de Bitkiler: Biber Domates Karpuz Pamuk Patl ıcan Ayçiçeği il Soya Il Arpa-sulu Buğday-sulu Arpa-kuru Buğday-kuru Mercimek-kuru Toprak Verilen Verim ve Ürün Fiyat ı ETo(Penman-FAO) IRSIS ET IRSIS Bitki Baz ında Sulama Zaman Planlar ı iklim Vadeli Sulama Suyu Miktar ı Seçenekleri : S1 %100 Optimum S2 %0 K ıs ıtl ı S3 %60 K ısıtl ı S4 %40 Kıs ıtl ı Üretim Girdileri ve Masraflar İşletme Alan ı Brüt Kar Değerleri Optimum Bitki Deseni ve İşletme Geliri WINQSB Işletmenin Su Kayna ğı Kapasitesi Seğenelderi: K1 : %100 Yeterli K2 : %90 Kapasite K3 : %0 Kapasite K4 : %70 Kapasite K5 : %60 Kapasite K6 : %50 Kapasite K7 : %40 Kapasite K : %30 Kapasite K9 : %20 Kapasite K10: %10 Kapasite K11 : Kuru Tar ı m Şekil 1. Çal ışmaya ilişkin ak ış şemas ı

3 SELENAY, M. F."GAP-F ı rat sulama birli ğinde yeterli ve k ıs ıtl ı sulama suyu koşullar ı nda sulama programlamas ı ve optimum bitki deseni" 151 belirtilen 4 seçenek (optimum sulama ve bu su miktar ı n ın 40' ını verildi ği k ısıtl ı sulama programlar ı ) olu şturulmu ştur. önce yeterli su n çözüm al ınarak gerekli su miktar ı (%100) elde edilmi ş, daha sonra bu su miktar ın ın % 0, % 60 ve % 40'1 al ınarak k ısıtl ı sulama suyu miktarlar ı hesaplanm ış ve bunlara uygun k ısıtl ı sulama programlar ı elde edilmi ştir. Bitkiler baz ında optimum ve k ısıtl ı sulama koşullar ında brüt kar, er bir üretim faaliyeti itibariyle elde edilen gayri safi üretim de ğe bu faaliyetler için yap ılan özel değ i şen masraflar ın ç ıkar ılmas ı sonucu belirlenmi ştir (Koda! 1996, Ş 1996, Koral ve Altun 2000). Verime göre değ i şen üretim masraflar ı, gerçek verimin maksimum yerime e şit oldu ğu S1 konusu için hesaplanm ış, yetersiz su koşu (S2, S3), bu de ğer ve verim oran ı (Ya/Ym) kulla gerçek verim için yerime göre de ğ işen üretim ma elde edilmi ştir. Bitkiler için brüt kar de ğerleri aile i şgücünün yeterli olaca ğı varsay ılarak hesaplanm ış, bu nedenle i şgücü masraf ı göz önüne al ınmam ışt ır. Ancak, i şletmede aile işgücünün yeterli olmamas ı durumunda d ışar ıdan i şgücü teminine olanak sa ğlanmas ı için modelde ilave i şgücü değ işkenleri kullan ılm ış (Kodal 1996) ve belirlenecek desene göre ilave i şgücü ihtiyac ı ortaya ç ıktığında bunun masraf ı göz önüne al ınm ışt ı r. Araşt ırmada, ele al ınan tar ım işletmesi için su kaynağı kapasitesinin yeterli ve yetersiz oldu ğu koşullarda, optimum bitki deseninin bulunmas ında doğrusal programlama tekni ği kullan ı lm ışt ır (Erku ş ve Demirci 1996, Halaç 93, Karayalç ın 1993, Öztürk 1992, Tulunay 1992, Tunal ıgil ve Eker 197, Esin 194). Oluşturulan doğrusal programlama modellerinin çözümünde WINQSB bilgisayar yaz ı l ımından yararlan ılm ışt ı r. I şletmenin su kayna ğı kal aç ısı ndan al ı nan 11 seçenek Şekil 1'de verilmi ştir. Şekilde görüldüğü gibi K1, maksimum gelirin elde edilece ği optimum bitki deseninin ihtiyac ı kadar su kayna ğına sahip olan i şletmeyi ifade etmektedir. K2,..K10 ise, su kayna ğı kapasitesi, i şletmenin su ihtiyac ından belirli oranlarda daha az olan i şletmeleri, K11 ise kuru tar ı m işletmesini 1 etmektedir. Her bir su kapasitesi için ayr ı ayr ı doğı programlama modeli oluşturularak çözüm al ı nm ış ve optimum bitki deseni elde edilmiştir (Kodal 1996). Bulgular ve Tart ışma Yeterli ve k ıs ıtl ı su koşullar ında çal ışmada ele al ı nan bitkiler için elde edilen sulama programlar ından biri (patl ıcan) örnek olarak Çizelge 1' de verilmi ştir. Optimum sulama koşullar ında toplam uygulanan sulama suyu miktar ı mm, gerçek su tüketiminin maksimum su tüketimine oran ı 1.00'dir, dolay ısıyla gerçek verim (Ya), maksimum yerime (Ym) e şittir. S2 çözümü al ı n ırken, sulama suyunun 1127 x 0.0 = 902 mm 'ye e şit veya yak ın olmas ı sağlanm ışt ır. Geli ştirilen sulama program ında toplam 93.9 mm sulama suyu uygulanm ış olup hesaplanan 902 mm'lik de ğerle aras ındaki fark çok azd ır (% 1'in alt ında). Bitki su stresi ile kar şılaşt ığından Ya/Ym = % 7.5 olarak elde edilmi ştir. S3 çözümünde ise Ya/Ym = % 57.1 olmu ştur. Ara şt ırmada elde edilen sulama programlar ı n ın sonuçlar ı Çizelge 2'de özetlenmi ştir. Çizelgede sulama programlar ına ili şkin mevsimlik sulama suyu miktar ı (I), sulama say ısı (N) yan ında Ya/Ym de ğerlerinden yararlan ılarak hesaplanan gerçek verim (Ya) ve brüt kar değerleri de verilmi ştir. Değerler incelendi ğinde, bitkiye verilen sulama suyu miktar ı azald ıkça sulama say ıs ında, Çizelge 1. Patl ıcan için yeterli ve k ısıtl ı su koşullar ında geliştirilen sulama programlar ı Sulama koşullar ı Sulama no Sulama tarihi Su miktar ı (mm) I * (mm) SA * (gün) VO * (%) S (%100) (Opt.) LO D D O) C) " ("t ir) (I) N. ) O NN NN N R R1 IC's-J lö Ci Ö: g g g g :1) re. g 3 Eı=-1 <-1 g g cl ao op oı uı clı ('),..., o cl cı oı uı ocı rı ev (D CD. <t C»! g 51 g g k k k Q g 59 Q z:7- g 00 Q, U) UD <t <t <t <t <t <t <T,r,t,t,t,t,t,r,r,t u) u) u) u) QD OD S (%0) 16 (K ıs ıtl ı) 12 co O O 93 S (%60) (K ısıtl ı) * t : Toplam su miktar ı SA : Sulama aral ığı VO : Verim oran ı (Ya/Ym) : rci Ö, Nv c5 cv u5 k, CJ,f,f,t 0 f. 0 f E, co C4 C I CV,r o 57.1

4 152 TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, Cilt 7, Say ı 3 Çizelge 2. Bitkiler için elde edilen sulama program ı sonuçlar ı ile gerçek verir ve brüt kar değerleri Değişken no Bitki çeşidi ve su miktar ı I * (mm) Arpa-Optimu. Arpa-% Arpa-% Arpa-% Buğday-Optimum Buğday Buğday-% Buğday-% Biber-Optimum Biber-% Biber-% Domates-Opt Domates-% g9.3 Domates-% Karpuz-Optimum Karpuz-% Karpuz-% Pamuk-Optimum Pamuk-% Pamuk-% Patl ıcan-opt Patl ıcan Patl ıcan-% Ayçiçeği II-Opt Ayçiçeği II-% Ayçiçeği II-% Soya II-Optimum 60. Soya II-% Soya II-% Arpa-Kuru - Buğday-Kuru - Mercimek-Kuru - N * (adet) ti * I : Toplam sulama suyu miktar ı, N :Sulama say s ı, Ya : Gerçek verim Ya* (kg/da) Brüt kar 106TUda 0. CO op. 0. eq c».. "-. es4 CD.. Ch, Q, 00 e, 0, CO F3 F4 i",3 Q Q C5 2 9 W OD r OD {13 ;?. g N e N N N e- verimde ve brüt kar de ğerlerinde azalma görülmektedir. Değerler yeterli su (S1) konular ı için incelendi ğinde, 2000 y ı l ı fiyatlar ına göre ortalama y ılda en karl ı bitkinin patl ıcan oldu ğu, bunu biber, domates ve karpuz bitkilerinin izledi ğ i görülmektedir. Yeterli su kapasitesine sahip i şletme (K1) için kurulan doğrusal programlama modeli Çizelge 3'de verilmiştir. Sulu ve kuru tar ım için bitkilere ili şkin maksimum ekili ş oranlar ı göz önüne al ınmam ış, ancak münavebe aç ısından % 50 tah ıl, % 50 di ğer sulu bitkiler kabulü yap ı lm ış, ayr ıca kuru veya sulu tah ıldan sonra Il. ürün göz önüne al ınm ışt ı r. i şgücü kapasitesine ili şkin k ısıtlarda, de ğ işkenlerin katsay ılar ı olarak her bir bitkinin ayl ık ihtiyaç duydu ğ u işgücü miktarlar ı, kapasite değeri olarak ise, aile i şgücü kapasiteleri ile o dönemde geçici i şgücü teminine ili şkin değ işkenin toplam ı kullan ı lm ışt ır. Onar günlük dönemlere ilişkin sulama suyu k ısıtlar ında değ işkenlerin katsay ılar ı olarak her bir bitkinin o dönemde ihtiyaç duydu ğu sulama suyu miktarlar ı, kapasite de ğerleri olarak ise, yeterli su koşulu için ihtiyaç duyulabilecek miktardan daha büyük bir say ı al ınm ışt ır. Modelin çözümü ve optimum bitki deseninin elde edilmesinden sonra, bu desen için pik dönemde ihtiyaç duyulan su kayna ğı kapasitesi (m 3/on gün) (K1) elde edilmi ştir, i şletmenin sulama suyu kapasitesinin yetersiz oldu ğu koşullarda (K2, K3, K4, K5, K6, K7, K, K9, K10, K11) ise, K1 için elde edilen su kapasitesinin Şekil 1'de verilen oranlar ile çarp ılmas ı sonucunda bulunan de ğerler, modeldeki su kayna ğı kapasitesi de ğerlerini oluşturmuştur. Araşt ırmada benzer şekilde oluşturulan doğrusal programlama modellerinin çözümü sonucunda yeterli ve yetersiz su kayna ğı kapasitesi ko şullar ında elde edilen optimum bitki desenleri ve i şletme gelirleri Çizelge 4'de verilmi ştir. K1(%100, yeterli su kapasitesi) için verilen optimum bitki deseninde 20 da bu ğday ve 20 da patl ıcan ile 20 da soya ikinci ürün görülmektedir. Her iki bitki de modeldeki münavebe k ıs ıt ının izin verdi ği en üst düzeyde bitki deseninde yer alm ışlard ır. Yeterli su için elde edilen optimum bitki deseninde bütün bitkilerin su ihtiyac ı n ı n tam olarak karşıland ığı S1 konusu yer alm ışt ır. i şletme sulama suyu kapasitesinin %90'a dü ştüğü K2 konusunda soya ll'de yeterli su yan ında k ıs ıtl ı su konusu da desene girmiştir. I şletmenin su kayna ğı kapasitesi % 50 'ye (K6) düştüğünde, bu ğday optimum sulama yan ında k ıs ıtl ı su seçenekleri de desende yer alm ışt ır. Kapasitenin % 10 'un alt ına dü şmesi durumunda, patl ıcan ın desendeki pay ı azalm ış, az da olsa pamuk ve karpuz desende yer alm ışt ır. Sulama suyu kapasitesinin % 10'a dü ştü ğü K10 konusunda kuru ko şullarda yeti ştirilen bitkilerin optimum bitki desenine girdi ği görülmüştür. Kuru tar ı m ı n yap ı ld ığı K11 konusunda ise münavebe nedeniyle 20 da arpa-kuru ve 20 da mercimek-kuru desende yer alm ışt ır. Su kayna ğı kapasitesi azald ıkça, ikinci ürün ekim alan ı da azalma göstermi ştir. Yeterli su kapasitesinde May ıs ve Eylül aylar ında i şletmenin aile i şgücü kapasitesi yetersiz kald ığı ndan geçici işgücü ihtiyac ı ortaya ç ıkm ışt ır. Su kayna ğı kapasitesi % 30'a dü ştüğünde desen değ i ştiği için d ışardan i şgücü teminine ihtiyaç kalmam ışt ı r. Farkl ı su kayna ğı kapasitesine sahip i şletmeler gelirleri aç ıs ından incelendi ğ inde, i şletmenin sulama suyu kapasitesi azald ığında, işletme gelirinin azald ığı görülmektedir. Bu azalma miktar ı ba şlang ıçta çok az iken sonralar ı daha şiddetli olmaktad ır. Burada dikkati çeken nokta, su kayna ğı kapasitesinin % 50' ye kadar (2417 m 3 /on gün) düşmesi durumunda bile, i şletme gelirinin x 109 TL 'n ın üzerine olmas ıd ır (s ıras ıyla.96,.,.77,.59,.41 ve.19). Bu noktadan sonra, su kayna ğı kapasitesinin her % 10 azalmas ı durumunda i şletme geliri 7.09, 5.70, 4.21 ve 2.22 x 109 TL 'ye dü şmektedir. Dikkati çeken bir di ğer nokta ise, % 10 su kapasitesinde bile i şletme gelirinin %100 suya sahip i şletme gelirinin yakla şı k olarak % 25'i düzeyinde oldu ğudur. Kuru tar ım işletmesinin geliri ise yeterli su kapasitesine sahip i ş letme gelirinin yakla şık % 6 's ıd ı r. İşletme için belirlenen su kapasitesi ve elde edilen optimum bitki deseninde, i şletmede yeti ştirilen bitkilerin mevsim boyunca ihtiyaç duyduklar ı su miktar ı (m 3) ve yüzdeleri de Çizelge 4' de verilmi ştir. Bu değerler incelendi ğinde, % 90 su kapasitesine sahip i şletmenin toplam su ihtiyac ı n ın, yeterli suya sahip i şletmenin toplam su ihtiyac ının % 9 'i oldu ğu görülmektedir. ihtiyaç duyulan toplam su miktar ı azald ıkça verim de azalmaktad ı r. i şletmelerin su kayna ğı kapasitesi ile geliri aras ı ndaki ili şki Şekil 2'de, toplam su ihtiyac ı ile geliri aras ındaki ili ş ki ise Şekil 3'de verilmi ştir. Şekiller izlendi ğinde belirtilen unsurlar aras ında yüksek bir korelasyon oldu ğ u görülmektedir.

5 SELENAY, M. F."GAP-F ırat sulama birli ğinde yeterli ve k ısıtl ı sulama suyu koşullar ında sulama programlamas ı ve optimum bitki deseni" 153 Çizelge 3. Yeterli su kayna ğı kapasitesine sahip i şletme için doğrusal programlama modeli I. Amaç Fonksiyonu 35.1x10 6X x10 6 X x106 X32-0.5x10 6 X33-0.5x10 6 X34-0.5x106 X41 Il. K ıs ıtlar A. Ekim alan ı kısıtlar ı (da) 1. Toplam alan k ısıt ı X1 + X2 + + X23 + X30 + X31 + X32 <= Ikinci ürün ekim alan ı k ıs ıt ı -X1--X2- - X + X24 + X25 + X29 - X30 - X31 -X32 <= O 3. Münavebe k ıs ıt ı X1+ X2 + + X >= 20 B. işgücü k ıs ıtlar ı (sa) 1. Mart : 0.05 X X X32 X33 <= Nisan : 2.90 X X X32 - X34 <= Kas ı m : 0.30 X X X32 - X47 <= 674 C. Sulama suyu k ısıtlar ı (m 3) 1. Nisan (2. on gün) :. X X X29 <= Nisan (3. on gün) : 0.0 X X X29 <= Eylül (3. on gün) : 0.0 X X X29 <= 5000 Iş letm e Ge lir i, 109 TL y = 5E-1 1x 3-9E-07x 2 + 0,005x + 0,3124 R2 = 0, İş letme Ge liri, 109 TL = -1E-13x 3 + 3E-09x2 + 0,0002x + 0, R2 = 0, Su Kaynağı Kapasitesi, m 3110 Toplam Su Miktar ı, m 3 Şekil 2. Su kaynağı kapasitesi ile işletme geliri ilişkisi Şekil 3. Toplam su miktar ı ile işletme geliri ilişkisi Sonuç Araşt ırma sonuçlar ı, çok dü şük su miktarlar ında bile işletme gelirinin yüksek düzeylerde tutulmas ı n ın mümkün oldu ğunu göstermektedir. Ancak bu, bitkilerin su-verim ili şkilerinin iyi bilinmesi ve mevcut sulama suyu, i şgücü ve arazi kapasitelerine göre hangi bitkinin ve hangi sulama program ının kullan ılaca ğının doğrusal programlama tekni ği ile analiz edilmesi ile mümkün olabilmektedir.

6 154 TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, Cilt 7, Say ı 3 Çizelge 4. Yeterli ve yetersiz sulama suyu kapasitesi ko şullar ında elde edilen optimum bitki desenleri Değ işken Bitki çeşidi ve su Işletme su kapasitesi (%) no miktar ı K1 % 100 K2 % 90 K3 % 0 K4 % 70 K5 % 60 K6 % 50 K7 % 40 K % 30 K9 % 20 K10 % 10 X1 Arpa-Optimum X2 Arpa-%0 X3 Arpa-%60 X4 Arpa-% X5 Buğday-Opt X6 Buğday-% X7 Buğday-% X Buğday-%40 X9 Biber-Opt. X10 Biber-%0 X11 Biber-%60 X12 Domates-Opt. X13 Domates-%0 X14 Domates-%60 X15 Karpuz-Opt X16 Karpuz-%0 0.0 X17 Karpuz-%60 X1 Pamuk-Opt. X19 Pamuk-%0 X20 Pamuk-%60 H X21 Patl ıcan-o.t i X22 Patl ıcan-%0 X23 Patl ıcan-%60 X24 A i e-ii-0. X25 A i e'ill-%0 X26 Ayçiçeğill-%60 X27 Soya II-Opt X2 Soya II-%0 X29 Soya II-% X30 Arpa-Kuru X31 Buğday-Kuru X32 Mercimek-Kuru X35 May ıs geçici işgücü (sa) X39 Eylül geçici işgücü (sa) Birinci Ürün Toplam Ekim Alan ı (da) ikinci Ürün Toplam Ekim Alan ı (da) işletme Geliri (10'' TL) r işletme Geliri, % sa Su Kaynağı Kapasitesi (m3/10 gün) Kullan ılan Toplam Su Miktar ı (M 3) j - Kullan ı lan Toplam Su, % K11 % O Kaynaklar Ailen, R. G., L. S. Pereira, D. Raes ve M. Smith, 199. Crop Evapotranspiration. Irrig. and Drain. Paper No: 56, Rome, 300s. Bilgel, L., Y. Sözbilici ve O. Çetin, GAP Bölgesi Harran Ovas ı Koşullar ında Kırm ız ı Mercimeğin Su Tüketimi. Top. ve Su Kay. Araş. Y ı ll ığı. KHGM. Yay. No: 102. S Dernek, Z. ve G. Erdem,1993. Ankara İli Beypazar ı ilçesinde Tar ım I şletmelerinde En Uygun Ürün Deseni ve Yeter Gelirli I şletme Büyüklü ğü. KHGM Ankara Araş. Ens. Md. Yay. 16/93, Ankara,119s. Doorenbos, J. ve A. H. Kassam, 196. Yield Response to Water. FAO lrrig. and Drain. Paper No: 33, Rome, 193s. Doorenbos, J. ve W.O. Pruitt, 194. Crop Water Requirements. FAO Irrig. and Drain. Paper No: 24, Rome, 144s. English, M.J. ve G.S. Nuss, 192. Designing for Deficit Irrigation. ASCE, Journal of the Irrigation and Drainage Engineering. Vol. 10, No.2, 91. English, M Deficit Irrigation!: Analytical framework. ASCE, Journal of the Irrigation and Drainage Engineering. Vol. 116, No.3, English, M., L. James ve C.F. Chen, Deficit Irrigation Il: Observations in Columbia Basin. ASCE, Journal of the Irrigation and Drainage Engineering. Vol. 116, No.3,

7 SELENAY, M. F."GAP-F ı rat sulama birli ğinde yeterli ve k ısıtl ı sulama suyu koşullar ı nda sulama programlamas ı ve optimum bitki deseni" 155 Erku ş, A. ve R. Demirci, Tar ı msal İşletmecilik ve Planlama. Ankara Üniv. Ziraat. Fak. Yay. 1435, Ders Kitab ı 417, Ankara, 15s. Esin, A Yöneylem Ara şt ı rmas ında Yararlan ılan Karar Yöntemleri. Gazi Üniv. Yay ı nlar ı No: 41, Fen Edebiyat Fakültesi Yay ı n No: 5, Ankara,371s. Halaç, O Kantitatif Karar Verme Teknikleri(Yöneylem Araşt ı rmas ı na Giri ş). Genişletilmi ş 2. Bask ı,cilt 1, İ stanbul Üniv. Yay ın No:307, I şletme Fakültesi Yay ı n No.13, İ stanbul, 344s. Karaca, G Harran Ovas ı nda Kar ı k ve Damla Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Kar şı laşt ı r ı lmas ı. Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Bas ı lmam ış), Ankara, s. Karayalç ı n, İ Yöneylem Ara şt ı rmas ı, Hareket Ara şt ı rmas ı, Operations Research, Kantitatif Planlama ve Karar Verme Yöntemleri. Geni şletilmi ş 3. Bask ı, Menteş Kitabevi, İstanbul, 66s. Kodal, S Ankara-Beypazar ı Ekolojisinde Yeterli ve K ıs ıtl ı Su Koş ullar ında Sulama Programlamas ı, İşletme Optimizasyonu ve Optimum Su Da ğıt ı m ı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı n No :1465, Ankara, 69s. Koral,A. İ. ve A. Altun, Türkiye'de Üretilen Tar ı m Ürünlerinin Üretim Girdileri Rehberi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü Yay ı n NO: 104,Rehber No: 16, Ankara, 360s. Mannocchi, F. ve P. Mecarelli, Optimization Analysis of Deficit Irrigation Systems. ASCE, Journal of the Irrigation and Drainage Engineering, Vo.120, No.3: Öztürk, A Yöneylem Ara şt ı rmas ı. Geni şletilmi ş III.Bask ı, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakf ı, Yay ı n No: 5, 364s. Raes, D., H. Lemmens, P. Van Aelst, M. Vanden Blucke ve M. Smith, 19. IRSIS, Irrigation Scheduling Information System. Reference Manuel 3. Faculty of Agricultural Science, Katholieke Universite it Leuven, Belgium. Stewart, J. I. ve R.M. Hagan, Functions to Predict Effects of Crop Water Deficits, Journal of Irrigation and Drainage Division, ASCE, Proceedings Paper 10229, 99 (4): Şelli F, Ş anl ı urfa İli Merkez ilçe Tar ım i şletmelerinde Optimal İşletme Organizasyonlar ı ve Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü A.P.K. Dairesi Başkanl ığı Toprak ve Su kaynaklar ı Şube Müdürlü ğ ü, Toprak ve Su Kaynaklar ı Araşt ı rma Y ı ll ığı, Ankara. Tekinel, O. ve R. Kanber, Çukurova Ko şullar ında K ı s ı nt ı l ı Su Kullanma Durumunda Pamu ğun Su Tüketimi ve Verimi. Tarsus Bölge TOPRAKSU Ara ş. Ens. Md.. Yay ı nlar ı : 9/4, Tarsus, 39s. Tulunay, Y Matematiksel Programlama ve Uygulamalar ı. İ kt. Ens. Yay. No: 137. İşletme Tunal ıgil, B.G. ve B. Eker, 197. Tar ımsal Mekanizasyonda Sistem Analizi. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay ı nlar ı :1050, Ders Kitab ı :306, Ankara, 140s. Y ı ld ı r ı m, O., S. Kodal, M.F. Selenay, Y.E. Y ı ld ı r ı m, K ı s ıtl ı Sulaman ın M ısır Verimine Etkisi. 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri, Kültürteknik Derne ği, Ankara, s: Martin, D.L. ve D.F., Herrmann, 194. Scheduling to Maximize Profit from Deficit Irrigation. ASAE No , 30 s.

8 ANKARA ÜNIVERSITESI ZIRAAT FAKÜLTESI TARIM B İL İMLERİ DERG İS İ YAYIN İLKELERİ 1. Dergide tar ım bilimleri alan ı nda yap ılm ış özgün ara şt ırmalar yay ı nlan ı r. 2. Dergide yay ınlanacak eserler Türkçe, Ingilizce, Almanca ya da Frans ızca dillerinden birinde yaz ı labilir. 3. Dergiye gelen eserin bas ım' öncesinde hakem görü şü al ı n ır. Yay ı n komisyonuna gönderilen makalenin dergide yay ınlanabilmesi için Yay ı n Kurulunca bilimsel içerik ve şekil bak ı m ı ndan uygun görülmesi ve hakemler taraf ı ndan kabul edilmesi gerekir. Yay ı nlanmas ı uygun bulunmayan eser yazar ı na/yazarlar ına geri gönderilir. 4. Dergide yay ı nlanacak eserin daha önce hiçbir yay ın organ ında yay ınlanmam ış ya da yay ı n hakk ı n ın verilmemi ş olmas ı gerekir. 6. Yay ınlanmas ı istenen eser uerg ı ye, Microsoft Word Windows program ında, Arial yaz ı karakterinde yaz ılarak, disketiy ıe birlikte, 1 bilgisayar ç ı kt ısı, 2 fotokopi olmak üzere toplam 3 nüsha gorderilir. 6. Dergide yay ı nlanan eserin yazar ı na/yazarlanna 5 (be ş) adet ücretsiz ayr ı bask ı verilir. 7. Yazar soyadlar ı n ı n son harfi üzerine rakam koyularak adresleri ilk sayfan ın alt ı nda dipnot olarak verilir.. Yap ı lan çal ışma bir kurum/kurulu ş taraf ından desteklenmi ş ya da doktora/yüksek lisans lezinden haz ı rlanm ış ise, bu durm ilk sayfan ı n alt ında dipnot olarak verilir. 9. Dergiye göndirilecek eser; Özet, Abstract, Giri ş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tart ışma, Sonuç, Teşekkür (gerekirse), Kaynaklar şeklinde düzenlenir. 10. Dergiye gönderilecek eser, A4 normunda birinci hamur ka ğıda, 170 x 250 mm'lik alan ı kapsayacak şekilde ortada 0,5 cm bo şluk b ı rak ı larak,25 cmlik iki sutun halinde haz ı rlanmak ve sayfay ı geçmemelidir. 11. Eser hangi dilde yaz ı l ırsa yaz ı lsın, Türkçe özet ve Ingilizce abstract içermeli, özetlere ayn ı dilde başl ı k koyulmal ı ve 200'er kelimeyi geçmemelidir. Özetler, 15 cm'iik tek seitun halinde punto ve 1 aral ık ile yaz ılmal ı d ır. 12. Metin, 9 punto ve 1 aral ı k ile yaz ılmal ıd ır. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri " Şekil", say ısal değerler ise "Çizelge" olarak belirtilir ve metin içerisine yerleştirilir. Şekil ve çizelgelenn eni 7,5 cm ya da 15,5 cm'yi geçmemelidir. Şekil, çizeige ve kaynaklar da kullan ı lan had büyüklüğü punto olmal ı d ı r. 13. Eserde yararlan ı lan kaynaklara ili şkin yaz ı m yazar ve y ı r yöntemine göre yap ı l ı r. Üç ya da daha fazla yazar ın kayna ğı ifade edilmek istenirse "ve ark." k ısaltmas ı kullan ı l ır, "Kaynaklar bölümünde tüm yazarlar belirtilir. 14. Sözlü görü şmeler ve yay ı nlanmam ış eserlere ait bildirimler, kaynak olarak kuilan ı lmamal ıdor. 15. Kaynaklar listesi ilk yazar ı n soyad ı na göre alfabetik olarak düzenlenir. Yararlan ılan kaynak dergiden al ı nm ışsa; Yetişmeyen, A., N. Ar ıöz, Farkl ı koyulaşt ırma oran ı ve kurutma s ıcakl ığı nda elde edilen yay ı kart ı tonunun kalite kriterlerinin belirlenmesi. G ıda 20 (2): kitaptan al ınm ışsa; Düzgüneş, O., T. Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, 197. Araşt ı rma ve Deneme Metodlar ı (istatistik Metodlar ı Il). Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay. No. 1021, 31 s., Ankara. kitab ın bir bölümünden al ı nm ışsa; F ıratl ı, Ç Ar ı Yetiştirme. "Ed. M.Ertu ğrul. Hayvan Yeti ştirme (Yeti ştiricilik)", s , Ankara. anonim ise; Anonim, Tar ım İstatikleri Özeii T.C. Ba şbakanl ı k Devlet istatistik Enstitüsü, Yay ı n No. 1579, Ankara. internet ortam ı ndan ıst.cornins/9022/features.html olarak verilmelidir. 16. Bas ı m ı na karar verilen ve düzeltme için yazar ı na/yazarlar ı na gönderilen eserde, ekleme ya da ç ı karma yap ı lamaz. 17. Yay ın süreci tamamlanan eserler geliş tarihi es.-2,, al ı narak yay ı nlan ı r. 1. Bir yazar ı n, ayn ı say ıda ilk isim olarak 1 (bir), ikinci ve di ğer isim s ıras ında 1 (bir) olmak üzere toplam 2 (iki) eseri bas ı labilir. 19. Yay ınlanan eserin tüm sorumlulu ğu yazadyazarlar ına aittir.

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı

K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 33-38 K ısı nt ı l ı Sulamada Farkl ı Sulama Programlar ı n ı n İşletme Baz ı nda Karşı la şt ı r ı lmas ı Y. Ersoy YILDIRIM 1 ş Tarihi : 11.03 1997 Geli Özet: Ara şt

Detaylı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı

Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1, 7 (4) 114-120 Harran Ovas ı Sulama Birliklerinde Antepf ıst ığı n ı n Sulama Planlamas ı Berna KENDIRLI' Geli ş Tarihi : 27.07.1 Özet: Son y ı llarda gelişmekte olan di ğer ülkelerde

Detaylı

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi

Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2002, 39(3): 113-120 ISSN 1018-8851 Salihli Yöresinde Sulama Açısından Kuraklık Analizi Y. Ersoy YILDIRIM 1 Summary Drought Analysis for Irrigation in Salihli Region The amount

Detaylı

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi

Şanlıurfa Kuru Tarım İşletmelerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Şanlıurfa Kuru Tarım lerinde Farklı Makina Seti ve Arazi Büyüklüğüne Göre Optimum Ürün Deseninin Belirlenmesi Cevdet SAĞLAM 1, Refik POLAT 2 1 Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım makineları Bölümü,

Detaylı

Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler*

Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler* TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) 296-304 Yağmurlama Sulama Sistemlerinde Su Da ğıl ımı ile Tasar ı m Kriterleri Aras ı ndaki İ lişkiler* İlknur KUTLAR' M. Ali TOKGÖZ2 Geli ş Tarihi: 12.07.2002 Özet:

Detaylı

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi

Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 33-37 Devlet Sulama Şebeketerinde Ayl ık Su Temini Oran ı n ın Belirlenmesi Mevlüt BEYRiBEY 1 F. Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 03.04.1997

Detaylı

Geli ş Tarihi : 24.04.2003

Geli ş Tarihi : 24.04.2003 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, 10 (1) 116-120 Örnek Bir Çeltik i ş letmesinde Kullan ı lmas ı Gereken Tar ı m Makinalar ı Büyüklükleri ve Say ı lar ı n ı n Doğ rusal Programlama Yöntemi ile Tespiti *

Detaylı

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 25, 11 (2) 212-216 Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin (Phaseolus vulgaris L.) Su Kullanım Özellikleri Sezen ŞEHİRALİ 1 Tolga ERDEM 2 Yeşim ERDEM 2 Dinçer KENAR 1 Geliş

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

İzmir de Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin Bitki Su Tüketimi Değerleri ve Sulama Programları

İzmir de Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin Bitki Su Tüketimi Değerleri ve Sulama Programları Ceylan ve Ark. Araştırma Makalesi (Research Article) Hatice GÜRGÜLÜ Mehmet Ali UL Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 35100, İzmir / Türkiye sorumlu yazar: hatice.gurgulu@ege.edu.tr

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi

Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 21-28 Ekmeklik Bu ğday (Triticum aestivum L.)' ı n Belirli Geli ş me Dönemlerindeki Su Stresinin Baz ı Kalite Özelliklerine Etkisi Mustafa GÜLER Geliş Tarihi: 02.01.2001

Detaylı

Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi *

Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi * TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (2) 83-88 Ankara Murted Sulamas ı nda Su Kullan ı m ve Dağıtı m Etkinli ğ inin Belirlenmesi * Nurinisa AĞIAMI Ş 1 M.Ali TOKGOZ1 Geliş Tarihi : 28.07.1997 Özet: Bu çal ışmada,

Detaylı

Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Bünyesinde Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin En Uygun Sulama Zamanı Planlaması 1

Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Bünyesinde Yetiştirilen Bazı Bitkiler İçin En Uygun Sulama Zamanı Planlaması 1 Araştırma Makalesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2008, 45 (3): 205-212 ISSN 1018 8851 Hatice GÜRGÜLÜ 2 Mehmet Ali UL 3 2 Zir. Yük. Müh., E.Ü. Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Bornova, İzmir

Detaylı

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi

Ankara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi TRIM BiLIMLERI DERGISI 1999, 5 (1), 71-76 nkara Koşullar ında Yoncan ın Su Tüketimi M. Fatih SELENY1 bdullah KDYIFCI 1 Geliş Tarihi: 02.12.1998 özet: Köy Hizmetleri nkara ra şt ırma Enstitüsünde, 1995

Detaylı

Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi *

Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi * TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 1998, 4(1) 1-7 Polatl ı Bölgesi Şeker Pancar' Sulamalar ında Su Kullan ım Etkinli ğ inin Değerlendirilmesi * Ayşegül BOYACIOGLU 1 Mevlüt BEYR İ BEY2 Geliş Tarihi: 08.10.1997

Detaylı

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın

2- Bilim ve Danışma Kurulu Onayına Sunulacak Eserlere Đlişkin Yayın SĐGORTA ARAŞTIRMALARI DERGĐSĐ GENEL YAYIN ĐLKELERĐ VE YAZIM KURALLARI Sigorta Araştırmaları Dergisi ne çalışma göndermek için gerekli kriterler şunlardır: 1- Çalışmanın Genel Yayın Đlkeleri ne uygun olması,

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Susam Bitkisinde Farkl ı Sulama ve S ı ra Aral ı klar ı nda Yağ murlama Sulaman ın Su-Verim ili şkisine Etkisi

Susam Bitkisinde Farkl ı Sulama ve S ı ra Aral ı klar ı nda Yağ murlama Sulaman ın Su-Verim ili şkisine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 23, 9 (2) 136-142 Susam Bitkisinde Farkl ı ve S ı ra Aral ı klar ı nda Yağ murlama n ın Su-Verim ili şkisine Etkisi Mehmet Ş IMŞEK Erkan BOYDAK2 Halil KIRNAK 1 Sinan GERÇEK' Ya

Detaylı

AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1

AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1 ADÜ Ziraat Dergisi 2008; 5(2);67-74 AYDIN KOŞULLARINDA İKİNCİ ÜRÜN MISIRIN SU TÜKETİMİ Necdet DAĞDELEN, Talih GÜRBÜZ 1 ÖZET Aydın koşullarında 2003 ve 2004 yılları arasında yürütülen bu çalışmada, yüzey

Detaylı

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı

Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) Hatlar ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 395-401 Baz ı Çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ı nda Farkl ı Ekim Normlar ı n ı n Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkilerinin Ara ştı r ılmas ı Süleyman KIZIL

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı

AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU

AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ. Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2005; 2(2) : 21-26 AYDIN OVASI KOŞULLARINDA YÜZEY SULAMA YÖNTEMİ İLE SULANAN PAMUĞUN SU TÜKETİMİ 1 1 1 Necdet DAĞDELEN, Ersel YILMAZ, Ö. Faruk DURDU ÖZET Aydın ovası koşullarında

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı

Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 29-34 Farkl ı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yeti ştirilen Gerek-79 Bu ğday Çeşidinin Baz ı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanmas ı M. Sait

Detaylı

Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi

Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2) 2002 142 KSU J. Science and Engineering 5(2) 2002 Harran Ovası Koşullarında Susamın Su Tüketiminin Saptanmasında En Uygun Bitki Su Tüketim Yönteminin Belirlenmesi Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi

Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (3), 111-117 Konya Sulama Birliklerinde Sulama Performans ı n ı n Değerlendirilmesi Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 23.05.2001 Özet : Son y ıllarda sulama sistemlerinde performans

Detaylı

Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERG İS İ 1997, 3 (3) 1-7 Yalova İ linde Farkl ı Özelliklerdeki Seralar İçin Is ıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi Metin OLGUN' Berna KENDIRLI' M. Yavuz ÇELIK' Geli ş Tarihi : 30.8.1997

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması

Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması 159 Su Yastıkları ve Karık Sulama Yöntemlerinin Tarımsal Mekanizasyon Açısından Karşılaştırılması Cevdet Sağlam (1) Sinan Gerçek (2) (1) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, 63040

Detaylı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı

Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 74-78 Sulama Şebekelerinde Blaney Criddle ve Penman o Monteith Yöntemlerine Göre Sulama Suyu ihtiyac ı n ı n Karşı la şt ı r ı lmas ı Mevlüt BEYR İ BEY 1 Belgin ÇAKMAK'

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI 1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI A- Yayın İlkeleri 1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayın organı olan Sosyal Bilimler

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sulama Suyu Tuzlulu ğ unun So ğan Bitkisinin Yumru Verimi, Bitki Su Tüketimi ve Toprak Profili Üzerine Etkileri

Sulama Suyu Tuzlulu ğ unun So ğan Bitkisinin Yumru Verimi, Bitki Su Tüketimi ve Toprak Profili Üzerine Etkileri TARIM BILIMLERI DERGISI 4, (10-1) 45-49 Sulama Suyu Tuzlulu ğ unun So ğan Bitkisinin Yumru Verimi, Bitki Su Tüketimi ve Toprak Profili Üzerine Etkileri Abdullah KADAYIFÇI 1 Gökhan İ smail TUYLU Yusuf UÇAR

Detaylı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı

Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (2) 211-217 Kış l ık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Ankara Koşullar ında Verim ve Verim Ö ğeleri Yönünden Karşı laşt ı r ılmas ı Dilek BAŞALMA ş Tarihi:

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı

Sulama Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde Ortalama ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 69-73 Şebekelerinin izleme ve De ğerlendirilmesinde ve Y ı ll ı k Veri Kullan ı m ı Mevlüt BEYRIBEY 1 Kemal SÖNMEZ' Belgin ÇAKMAK 1 Mehmet OĞUZ 1 Geli ş Tarihi : 24.03.1997

Detaylı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı

Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 124-129 Antalya İ linde K ı l Keçisi Yeti ştiricili ğ inin Baz ı Yap ısal Özellikleri Il. Baz ı Üreme Özellikleri, Sa ğı m ve K ı rk ı m Dönemi Uygulamalar ı Gürsel

Detaylı

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i

Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 79-86 Devredilen Sulama Şebekelerinde Performans ı n Değerlendirilmesi: Konya Örne ğ i Belgin ÇAKMAK' Geli ş Tarihi : 27.01 1997 Özet : Sulama projeleri tüm çabalara

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi

Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 23, 9 (4) 415-42 Bu ğday ve Arpan ın S ı k ışt ı rma Yükü Alt ı ndaki Mekanik Davran ış lar ı n ın Belirlenmesi Ergin DURSUN' Metin GÜNER' Geliş Tarihi :21.11. 22 Özet: Bu çal ışmada,

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 1-7

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 1-7 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (35): (2005) 1-7 ISPARTA KOŞULLARINDA FASULYENİN (Phaseolus vulgaris L.) SU TÜKETİMİ 1 Yusuf UÇAR 2 Abdullah KADAYIFÇI 2 H. İbrahim YILMAZ 2 Nevruz YARDIMCI 2 Süleyman

Detaylı

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği IHALE ILAN. ihale Kay ıt Numaras ı : 3 TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği Kemer ilçesi Çamyuva Beldesi Silkar İlköğretim Okulu Tadilat Yap ım İşi Aç ık ihale (ihale Komisyonu gerekli

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008

Derece Bölüm/Program Üniversite l. Doktora Bahçe Bitkileri Ankara Üniversitesi 2008 ÖZGEÇM VE YAYIN L STES ÖZGEÇM Ad Soyad : Volkan GÖZEN Do um Tarihi ve Yeri: 20 Nisan 1973, Malatya Medeni Durumu: Evli REN M DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite l Lisans Tar msal Yap lar ve Ege Üniversitesi

Detaylı

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim

Tülay D İZİ KISA 1 A. Metin KUMLAY 2 Melih OKÇU 1 Mücahit PEHLUVAN 1 Canan KAYA / Helianthus annuus L., çe şit denemesi, verim ve verim TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2008, 14 (4) 359-364 ANKARA ÜN İVERS İTES İ Z İ RAAT FAKÜLTESI Erzurum-Pasinler Ekolojik Ko şullar ı nda Yeti ştirilen Baz ı Yağ l ı k Ayçiçeğ i (Helianthus annuus L.) Hibridlerinin

Detaylı

Bayburt İ linde S ığı r Besicili ğ ine Yer Veren Tar ı m iş letmelerinin Ekonomik Analizi *

Bayburt İ linde S ığı r Besicili ğ ine Yer Veren Tar ı m iş letmelerinin Ekonomik Analizi * TARIM B İ L İMLER İ DERGISI 2003, 9 (4) 467-472 Bayburt İ linde S ığı r Besicili ğ ine Yer Veren Tar ı m iş letmelerinin Ekonomik Analizi * Umut ÖZKAN 1 Ahmet ERKUŞ 1 Geli ş Tarihi : 04.02. 2003 Özet :

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler

I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler TARIM BILIMLERI DERGISI 2003, 9 (4) 435-439 Tokat Koş ullar ında Ar ı Otunun (Phacelia tanacetifolia Bentham) Yazl ı k Ekim Zaman ı Üzerinde Ara şt ı rmalar I- Ot Verimi ile ilgili Özellikler Ya şar KARADAĞ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 7. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624707 Bitirme Ödevi I 60 2 1 0624709 Toprak Su Yapıları 120 4 3 0624710 Drenaj 120 4 2 0624711 Sulama Sistemleri 2 4 3 Seçmeli

Detaylı

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi *

Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 11-15 Van Koşullar ında S ıra Aral ığı ve Serpme Ekimin Mercimek (Lens culinaris Medic) Çe şitlerinde Verim ve Verim Ö ğelerine Etkisi * Necat TOGAY 1 Müjgan ENGIN'

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

Tekirda ^^Ko ^ ullar^ nda M ^s ^ n Su Tüketimi

Tekirda ^^Ko ^ ullar^ nda M ^s ^ n Su Tüketimi TARIM BiLiMILRI DRGiSi 1997, 3 (2) 33-43 Tekirda ^^Ko ^ ullar^ nda M ^s ^ n Su Tüketimi A. Halim ORTA 1 Ahmet ^ STANBULLUO ^ LU 1 Selçuk ALBUT 1 Geli ^^Tarihi : 0997 Özet : Tekirda ^^yöresinde yap ^ lan

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 ÖZET Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi

Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16: 97-104 Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında Çiftçi Sulamalarının Değerlendirilmesi Çimen Zehra ŞAHİNLER * Kemal Sulhi GÜNDOĞDU** ÖZET Bu çalışmada, Bursa Ovası Yeraltısuyu

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 4. YARIYIL KOD DERSLER İş Yükü AKTS K (saat) 0624401 Bahçe Bitkileri 150 5 3 0624402 Tarla Bitkileri 150 5 3 0624403 Bitki Koruma 150 5 3 0624404 Toprak Fiziği 120 4 3 0624405

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eyüp Selim KÖKSAL Doğum Tarihi: 12 Şubat 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Yapılar ve Sulama Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi

Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 61-66 Makarnal ı k Bu ğdayda (Triticum durum Desf.) Ethephon'un Tane Verimi, Protein Oran ı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER' Geli ş Tarihi: 31.05.2000 özet:

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005)

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 135145 KONYA KENT MERKEZİNDE FARKLI SULAMA UYGULAMALARINDA ÇİM SU TÜKETİMİ VE BİTKİ KATSAYILARININ BELİRLENMESİ 1 Mehmet ŞAHİN 2 Mehmet KARA 2 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Determination of Optimal Crop Pattern for the Irrigation Project Area of Demirdöven

Determination of Optimal Crop Pattern for the Irrigation Project Area of Demirdöven GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 27(1), 35-41 Demirdöven Sulama Sahası İçin Optimum Bitki Deseninin Belirlenmesi Aynur Fayrap 1 Fatih M. Kızıloğlu 2 1- DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü, 25100 Erzurum 2- Atatürk

Detaylı

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ

EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ Doğal Kay. ve Eko. Bült. (2015) 20: 37-45 EĞİRDİR VE BEYŞEHİR GÖLLERİNİN UYDU VERİLERİ VE TOPOĞRAFİK HARİTA YARDIMIYLA KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMLERİ oluşturmaktadır. Günümüzde artan su ihtiyacı ve mevcut su

Detaylı

Abs tract: Key Words: Nesrin ÖZDEMİR İsmail EKMEKÇİ

Abs tract: Key Words: Nesrin ÖZDEMİR İsmail EKMEKÇİ Çekmeköy İlçesi Toplu Konut Bölgeleri İçin Kojenerasyon Sistemlerinin Analizi Nesrin ÖZDEMİR İsmail EKMEKÇİ Abs tract: ÖZET Bu çalışmanın temel amacı Çekmeköy İlçesi Aktürk Sitesinin gerçek tüketimlerini

Detaylı

Karadeniz Geçit Bölgesi İçin Uygun Bir Bitki Su Tüketim E ş itli ğ i'

Karadeniz Geçit Bölgesi İçin Uygun Bir Bitki Su Tüketim E ş itli ğ i' TARIM BILIMLRI DRGISI 200, 10 () 35-3 Karadeniz Geçit Bölgesi İçin Uygun Bir Bitki Su Tüketim ş itli ğ i' Mehmet BALÇIN 2 Süleyman KODAL 3 Hamdi KARAATA 2 Hikmet GÜLÇ 2 Geli ş Tarihi :25.03.200 Özet: Gerçek

Detaylı

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi

Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg 37 (1), 73-80, 2006 ISSN 1300-9036 Erzurum Daphan Ovası Sulama Sahasında Optimum Bitki Deseninin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Belirlenmesi Fatih M. KIZILOĞLU Yasemin KUŞLU

Detaylı

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri

Malatya İli Kayısı Alanlarında Bulunan Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) nın Populasyon Değişimleri Geliş Tarihi (date of arrival): 27.01.2015 Kabul Tarihi (date of acceptance): 13.07.2015 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2015 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 2(2) Sayfa/Page: 39-44 Araştırma Makalesi Research Article

Detaylı

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU

NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NOVACRETE Kİ MYASALİNİN ZEMİ N O ZELLİ KLERİ NE ETKİ Sİ Nİ N ARAŞTİRİLMASİNA İ Lİ ŞKİ N LABORATUVAR DENEYLERİ RAPORU (25.06.2012)

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Ba ğ l ı Olarak Tuz Dengesindeki De ğ i ş meler

Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Ba ğ l ı Olarak Tuz Dengesindeki De ğ i ş meler TARIM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (1) 6-13 Sulanan Alanlarda Sulama Yöntemi ve Su Kalitesine Ba ğ l ı Olarak Tuz Dengesindeki De ğ i ş meler Engin YURTSEVEN' Ahmet ÖZTÜRK' Geli ş Tarihi : 11.12.1996 Özet

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YAYLAK PROJE ALANINDAKİ İŞLETMELERDE YETERLİ VE KISITLI SU KOŞULLARINDA SULAMA ZAMAN PLANLAMASI VE OPTİMUM BİTKİ DESENİ Sema TUNCER NİMETOĞLU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi

Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n Görüntü işleme Yöntemi İle Belirlenmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (4), 21-28 Ekim Makinas ı S ı ra Üzeri Tohum Da ğı l ı m ı n ı n işleme Yöntemi İle Belirlenmesi İ lknur GÖKNUR DURSUN' Ergin DURSUN' Geliş Tarihi : 09.03.2000 Özet: Ekim

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2015 2019)

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2015 2019) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE STRATEJİK YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2015 2019) TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...

Detaylı

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması*

Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (2), 207-216, 2006 ISSN : 1300-9036 Bursa İli Karacabey İlçesinde Organik ve Konvansiyonel Şeftali Üretiminin Maliyetler Açısından Karşılaştırılması* Avni BİRİNCİ Koray

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm

TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU. GarantiYat ınm TESCO K İ PA K İTLE PAZARLAMA T İ C. VE GIDA SAN. A.Ş. F İYAT TESP İT RAPORU GarantiYat ınm 18 May ıs 2011 G İ R İŞ Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve G ıda Sanayi A. Ş. (" Şirket") 1992 y ı l ı nda

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı