T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ UMUM SERVĠS ARAÇLARI J PLAKA TAHSĠS ġartnamesġ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ UMUM SERVĠS ARAÇLARI J PLAKA TAHSĠS ġartnamesġ"

Transkript

1 T.C. MANĠSA BELEDĠYESĠ ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ UMUM SERVĠS ARAÇLARI J PLAKA TAHSĠS ġartnamesġ I. BÖLÜM ĠDARE, AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE YASAL DAYANAK ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠDARENĠN; a) Adı: Manisa Belediyesi b) Adresi: 2. Anafartalar Mah Sokak No: 4 MANĠSA c) Sorumlu Müdürlük: UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü d) Telefon numarası: e) Faks numarası : MADDE 1- ġartnamenġn AMACI: Bu Ģartname; Manisa Belediyesi sınırları ve Manisa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde öğrenci, personel, müģteri vb. ücretli, ücretsiz toplu taģımacılık iģini yapan umum servis araçlarına tarih ve 2013/53sayılı Ġl Trafik Komisyon kararı gereğince Ġl Merkezi için Belediye uhdesine tahsisen verilecekj Plakaların, J Plakalara tescil edilecek servis taģımacılığında kullanılacak araçları, araç sahipleri, araç güzergâhları, araç içinde çalıģan Ģoför ve personellerin hangi koģullar altında ve ne biçimde çalıģacakları, gerçek ve tüzel iģleticiler ile hizmet alan, hizmetten faydalanan gerçek ve tüzel kiģilerin, kurumların, kuruluģların hizmet alma, hizmet verme, iģletme vb. tüm iliģkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluģ ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacı ile hazırlanmıģtır. MADDE 2- ġartnamenġn KAPSAMI: Bu Ģartname; Manisa Belediyesi sınırları ve Manisa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinderesmi kurum ve kuruluģlar ile ve özel kuruluģların personel, öğrenci, engelli, avm.müģterilerinin vb. ücretli-ücretsiz kent içi taģımacalığını sağlayan gerçek ve tüzel kiģilerin bu Ģartnamete belirtilen niteliklerdeservis taģıması yapan umum servis araçlarını kapsar. MADDE 3 ġartnamenġn TANIMLARI: Bu Ģartnamete adı geçen; BELEDĠYE: Manisa Belediyesini, ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ: J Plaka ile ilgili tahsis, araç tescil, plakayı askıya alma, yeterlilik, Ģartname, yıllık iģletme ruhsatı çıkarma vb. J Plaka ile ilgili tüm iģ ve iģlemleri yürüten müdürlük, MESLEK ODASI: Ticaret Odası ve ilgili diğer odalar, KOOPERATĠF: Umum Servis Araçları ĠĢletmecilerin Gerçek KiĢilerin Bağlı Bulundukları Kooperatifler. ġġrket: Umum Servis Araçları ĠĢletmecilerin Tüzel KiĢilerin Bağlı Bulundukları ġirketler. RESMĠ KURULUġ: Vilayet ve Bakanlıklara bağlı Ġl Müdürlükleri, resmi daireler, mahkemeler, yüksek eğitim kuruluģları, askeri kuruluģlar, kamu iktisadi teģekkülleri belediyeler ve bunlara bağlı kuruluģlar ile bu kuruluģların sermayelerinin çoğunluğuna sahip olduğu bankalar Ģirketler ve benzeri kuruluģlar ile diğer kamu kuruluģları, KURULUġ: Resmi veya özel kuruluģların veya okulların, kamu veya herhangi birisi, ÖZEL KURULUġ: Her türlü özel Ģirket, ortaklık, banka, kooperatif vb. kuruluģu, OKUL: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim veren özel veya kamu kuruluģlarına ait okullar, ARAÇ YETERLĠLĠK KOMĠSYONU: Belediyemiz Meclis Kararı ile J plakaya tescil edilecek araçların belirlenen kriterler doğrultusunda yeterliliğini inceleyerek yeterlilik raporu hazırlayan 1 motor teknikeri ve 2 Trafik Zabıta Memurundan oluģan birim, ARAÇ UYGUNLUK TESPĠT BELGESĠ: ĠĢleticilerin bu Ģartname hükümlerine göre Manisa Belediyesi araç yeterlilik komisyonunca araç incelenmek sureti ile düzenlenen belge, ARAÇ BAKIM ONARIM TAKĠP FORMU: ĠĢleticilerin bu Ģartname hükümlerine göre Manisa Belediyesi araç yeterlilik komisyonunca araç incelenerek ve inceleme tarihi baģlangıç kabul edilerek araç bakım onarımının düzenli yapılarak iģlenmesi gereken belge, 1

2 J PLAKA: Ġl Trafik Komisyonunun tarih ve 2013/53sayılı kararı gereğince Manisa Belediyesi sınırları içinde belirtilen sayılarda tahsis edilen J harf grubunda yer alan plakaları, J PLAKALI OKUL SERVĠS ARACI:Okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim vb. tüm öğrencilerine ücreti karģılığında toplu taģım hizmeti vermesi amacı ile kullanılan J Plaka ve J Plakaya tescilli, üzerinde yatay olarak boydan boya reflektif sarı 12 cm bant kuģak çekilmiģ beyaz renkli servis aracını, J PLAKALI PERSONEL SERVĠS ARACI: Personel ücreti karģılığında veya tüzel kiģiliğe ait öz mal araçlarla ücretsiz taģımacılık hizmeti vermesi amacıyla kullanılan J Plaka ve J Plakaya tescilli, üzerinde yatay olarak boydan boya reflektif mavi 12 cm bant kuģak çekilmiģ beyaz renkli servis aracını, J PLAKALI MARKET, ALIġVERĠġ MERKEZĠ, MAĞAZA VB. MÜġTERĠ, DAĞITIM SERVĠS ARAÇLARI: Market, mağaza, alıģveriģ merkezi vb. hizmetlerden faydalanan müģteri ve personelleri toplu taģıma yapmak sureti ile tüzel kiģiliğe ait öz mal araçlarla ve/veya ücreti hizmet kapsamında ilgili firma tarafından karģılanan ve toplu taģımacılık hizmeti veren; J Plaka ve Plakaya tescilli, üzerinde yatay olarak boydan boya reflektif yeģil12 cmbant kuģak çekilmiģ beyaz renkli servis aracını, J PLAKALI HASTA DAĞITIM SERVĠS ARAÇLARI: Hastane, diyaliz merkezi, rehabilitasyon merkezi, fizik tedavi merkezi vb. hizmetlerden faydalanan hasta ve benzeri kiģileri toplu taģıma sureti ile taģıyan J Plakalı tüzel kiģiliğe ait öz mal araçlarla yapılan ücretsiz taģımacılık, ücreti hizmet kapsamında ilgili firma tarafından karģılanan taģımacılık hizmeti veren J Plaka ve J Plakaya tescilli, üzerinde yatay olarak boydan boya reflektifkırmızı 12cm bant kuģak çekilmiģ beyaz renkli servis aracını, J PLAKALIOKUL SERVĠS ARACI ĠġLETME RUHSATI: ĠĢleticileri bu Ģartname hükümlerine göre UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları yıllık J Plaka ĠĢletme Ruhsatı. J PLAKALI PERSONEL SERVĠS ARACI ĠġLETME RUHSATI: ĠĢleticilerinin bu Ģartname hükümlerine göre UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları yıllık J Plaka ĠĢletme Ruhsatı, J PLAKALI MARKET, ALIġVERĠġ MERKEZĠ, MAĞAZA VB. MÜġTERĠ, DAĞITIM SERVĠS ARACI ĠġLETME RUHSATI: ĠĢleticileri bu Ģartname hükümlerine göre UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları yıllık J Plaka ĠĢletme Ruhsatı, J PLAKALI HASTA DAĞITIM SERVĠS ARACI ĠġLETME RUHSATI: ĠĢleticileri bu Ģartname hükümlerine göre UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları yıllık J Plaka ĠĢletme Ruhsatı, ARAÇ SÜRÜCÜSÜ: J Plakalı servis araçlarını sevk ve idare eden araç sürücüleri, ĠġLETĠCĠ:ĠĢ bu ġartname ve J Plaka Yönetmeliği kapsamında servis taģımacılığı yapılan aracı çalıģtıran gerçek veya tüzel kiģiyi, REHBER ÖĞRETMEN VEYA YARDIMCI PERSONEL: Okul öncesi çocukları ve 6 ile 14 yaģ grupları arasındaki öğrencileri taģıyan, J Plakalı okul servis araçlarında araç içi düzenlemesini sağlayan, öğrencilerin araca iniģ ve biniģlerine yardımcı olan ve gerekli nitelikleri taģıyan Ģahısları, SÖZLEġME:J PlakaTahsis SözleĢmesini, ġartname: J Plaka Tahsis ġartnamesini, OTOBÜS: Yolcu taģımacılığında kullanılan, sürücüsü dahil (9) dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu ticaritaģıttır. TAġIMA:J Plakalı Servis Araçları ile yapılan yolcu taģıma etkinliği anlamına gelir. TAġIMA SINIRI (ARAÇ KAPASĠTESĠ): J Plakaya tescil edilen aracın tescil belgesinde yer alan koltuk sayısı kadar yolcu sayısını, TAġIMAYI YAPTIRAN: J Plakalı servis aracı ile belirli süre için belirlenen ücret karģılığında veya ücretsiz olarak taģınması talebi ile iģveren durumunda olan gerçek veya tüzel kiģileri, kurum ve kuruluģları ifade eder ve/veya anlamına gelir. ĠL TRAFĠK KOMĠSYON KARARI:Ġl Trafik Komisyonunun tarih ve 2013/53 sayılı kararı, J PLAKA YÖNETMELĠĞĠ: Manisa Belediye Meclisinin tarih 279 sayılı Umum Servis Araçları J Plaka Tahsis Yönetmeliği kararı, HARÇ VE ÖDEMELER:Manisa Belediye Meclisinin tarih276 sayılı J Plaka Tahsisli Servis Araçlarında Uygulanacak Harç ve Ücretler kararını ve bu kararda yer alan harç ve tarifeler ile ilave değiģik harç ve tarifelerde yıllık olarak Belediye Meclisince yapılacak değiģiklik ve/veya artıģ kararını, GÜZERGAH:J Plakaya tescil edilen araçların Ģehir içinde kullanabilecek yolları, BELEDĠYE SINIRI: Manisa Belediyesi sınırları ve Manisa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan alanı, MADDE 4 YASAL DAYANAKLARI: Bu yönetmeliğin yasal dayanağını; a) 5393 sayılı Belediye Kanunu, b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, c) tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği, d) tarih ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Araçların Ġmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği, e)4925 sayılı Karayolu TaĢıma Kanunu, 2

3 f)5326 sayılı Kabahatler Kanunu, g)2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, h)6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, ı)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, i)4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, j)1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, k) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, l) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği, m) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklâm Bulundurulması Hakkında Yönetmeliği, n) tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari TaĢıt Kullanma Belgesi Yönetmeliği o)ġl Trafik Komisyonunun tarih ve 2013/53sayılı kararı, p) Manisa Belediye Meclisinin tarih279 sayılı Umum Servis Araçları J Plaka Tahsis Yönetmeliği kararı, r) Manisa Belediye Meclisinin tarih 276 sayılı J Plaka Tahsisli Servis Araçlarında Uygulanacak Harç ve Ücretler kararı ve diğer ilgili mevzuat ve kararlardan alır, Ayrıca tüm ilgili kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, genelgeler, Ģartnameler, yönergeler iģ bu yönetmeliğin yasal dayanaklarını oluģturur. II. BÖLÜM SERVĠS TAġIMACILIĞINDA J PLAKA ALMA ZORUNLULUĞU VE TAHSĠSLERDE ĠZLENECEK YOL ĠLK DEFA TAHSĠS TALEBĠ BAġVURUSU: MADDE 5 Madde 5.1- Manisa Ġl Trafik Komisyonunun tarih ve 2013/53sayılı kararı gereğince tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda talepte bulunan Manisa Belediyesi nej Plaka tahsisi yapma kararı almıģtır. ManisaBelediye sınırları içerisinde iģ bu Ģartnamete belirtilen niteliklerde servis taģıması yapmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kiģilerin ve/veya bunların kanuni yetkili veya temsilcilerinin Ġl Trafik Komisyonunun kararı gereğince J Plaka tahsisi yapılan Manisa Belediyesine aģağıda belirtilen usul ve esaslara göre baģvuruda bulunacaklardır. Madde 5.2- Manisa Belediyesi sınırları ve Manisa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde iģ bu Ģartnamete belirtilen niteliklerde servis taģıması yapan tüm servis araçları, araç sahipleri veya servis taģımacılığı yapan gerçek ve tüzel kiģi kurum ve kuruluģlar iģletmesini yapacakları J Plaka tahsis talebi ile ilgili müracaatlarını Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne yapacaklardır. Madde 5.3- ManisaBelediye sınırları içinde servis taģımacılığı yapan tüm araçların belediyece belirlenen tahsis sayısını geçmemek üzere J Plakası alması, nitelik ve gereklerini sağlaması, sürdürmesi, yıllık iģletme ruhsat belgelerini almaları, iģ bu Ģartname Ģartlarını sağlamaları, sürdürmeleri kesinlikle mecburidir. J Plaka olmaksızın hiçbir Ģekil ve nitelikte servis taģımacılığı yapılamaz. Madde 5.4-Gerçek kiģilerin Manisa Belediye sınırları içinde umum servis aracı hizmeti bireysel taģımacılıktan çıkartırılarak kurumsal bir yapıya geçmesi (Kooperatif) ve birlikteliğin sağlanması ve gerçek kiģiiģletmecilerin kurulan kooperatiflerden her hangi birisineüye olmak suretiyle Belediyeden J plaka tahsis talebinde bulunabileceklerdir. Madde 5.5- Manisa Belediye sınırları içinde umum servis aracı olarak faaliyet gösteren iģletmeciler Belediyenin, iģletmeciye yapacağı her türlü bildirimler; iģletmecinin kendisine direk yapabileceği gibi, iģletmecinin bağlı bulunduğu Kooperatiflere veya Ģirketlerede yapılabilir.ayrıca iģletmeciler ile ilgili her tür bildirimlerin Kooperatiflere veya Ģirketlerede tebliğ edilmesi, iģletmecilere de tebliğ niteliğindedir. UMUM SERVĠS ARAÇLARININ J PLAKA ALMA ZORUNLULUĞU: MADDE 6- Madde 6.1- ManisaBelediye sınırları içerisinde personel servis aracı, okul servis aracı, avm. servis araçları, hasta servis araçları vb. her türlü servis taģımacılığı Ģeklinde yapılan toplu taģımacılık için taģıma yapan araç sahipleri,manisa Ġl Trafik Komisyonunca alınan tarih ve 2013/53sayılı kararı doğrultusunda Manisa Belediyesine tahsis edilen J harf grubu plakalardan kendilerine tahsis edilmesini sağlamak için talep baģvurusunda bulunurlar. BaĢvurularında Ģartname, sözleģme, Ģartname Ģart ve gerekleri yerine getirilerek, Ģartname bedeli ile tahsis harçları yatırılarak, kendilerine tahsis edilen plakaya uygun nitelikte olduğu tespit edilen aracın tescilinin yaptırılması sureti ile tamamlanması Ģart ve mecburidir.j Plaka ve J Plakaya tescil edilen, ve/veya edilecek araçlarda Ģartname kapsamında aranan niteliklerde sürekliliği sağlayarak yıllık iģletme ruhsatı alınmak sureti ile servis iģletmeciliği yapılması kesinlikle Ģart ve mecburidir.ġlk defa yapılan J Plaka tahsislerinde Ģartname alan talep sahiplerinin yaptıkları müracaatların değerlendirilmesi sonucunda uygun olduğu tespit edilen gerçek kiģiler ile tüzel kiģiler adına yetki alan gerçek kiģiler J Plaka tahsis sözleģmelerini imzalayarak diğer iģ ve iģlemleri tamamlamaları, ücret ve/veya harçlarını yatırmaları durumunda tahsisen verilen J harf grubu plakaya komisyonca uygun olduğu belirlenen araç tesciline izin verilir. Araç tesciline izin verilen J Plaka için J Plakalı Servis Aracı ĠĢletme Belgesi tanzim edilerek J Plaka sahiplerine verilir. 3

4 Madde 6.2- J Plakaya yapılacak araç tescil iģlemi hariç J Plaka ĠĢletme (ruhsat) Belgesi düzenlemesi ile ilgili tüm iģ ve iģlemler; Manisa Belediyesi adına UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iģ bu Ģartname hükümlerine göre yürütülür. J Plaka Servis Aracı ĠĢletme (ruhsat) Belgesi yılda bir kez, verildiği takvim yılı içinde, takvim yılı sonuna kadar sürede geçerli olmak üzere gerekli iģ ve iģlemler ile güncellemelerin tümü yerine getirildikten ve belediyece tespit edilen ilgili yıllık iģletme belgesi harçları yatırıldıktan sonra verilir. Madde 6.3-Gerçek ve tüzel kiģilere J Plaka tahsisi yapılması, J Plaka ve J Plakaya tescilli araç için J Plakalı. Servis Aracı ĠĢletme Belgesi alınması, J Plaka ve belgeyi alanın lehine hiç bir Ģekilde sürekli hak ve/veya müktesep hak oluģturmaz. Madde 6.4- J Plaka tahsis sahiplerinin; J Plaka ve/veya J Plakaya Tescilli servis araçları için yıllık J Plakalı.Servis Aracı ĠĢletme(Ruhsat) Belgesinin faaliyet gösterilen takvim yılı için alınmamasından dolayı olabilecek her türlü olumsuzluktan sorumlu ve yükümlüdürler. J PLAKA TAHSĠSLERĠNDE ĠZLENECEK YOL: MADDE 7- Ġlk defa yapılacak J plaka tahsislerinde ve sonrasında takip eden J plaka tahsislerinde izlenecek yol ve yöntemler; Madde 7.1-ManisaĠl Trafik Komisyonunun tarih ve 2013/53 sayılı kararı gereğince Manisa Belediyesine tahsis edilen J harf grubunda yer alan 1068 plaka,bu yönetmeliğin Belediyece Meclisince kabulünü takiben tahsis talebinde bulunanlara iģ bu Ģartname gereklerinin yerine getirilmesi durumunda J Plaka tahsisen verilebilecektir. Madde Manisa Belediyesince müracaat Ģeklinin belirlenerek gerekli Ģekillerde duyurulmasından sonra J Plaka tahsis talebinde bulunan gerçek ve tüzel kiģilerin tahsis talebinde bulunacakları her bir J Plaka için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka Tahsis ġartnamesi almaları mecburidir. Madde ġartname alınması, baģvuruda bulunma, baģlama ve baģvuru, bitiģ süre ve tarihleri yapılacak duyurularda belirtilecektir. Madde BaĢlama ve bitiģ tarihleri arasında J Plaka tahsis talebinde bulunacak gerçek ve tüzel kiģilerin tahsis talebinde bulunacakları her bir plaka için ayrı ayrı olarak ödeyecekleri Ģartname bedeli mukabilinde Ģartname almaları mecburidir. Madde J Plaka tahsis talebinde bulunan ve Ģartname alan gerçek ve tüzel kiģilerin Ģartnamede yer alan Ģartları sağlamaları durumunda talep sahiplerinin UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları matbu J Plaka Tahsis Talep Formu ve talep formunda yer alan belgeleri tamamlayarak talep formu ekinde sunmak sureti ile belirlenen süre içinde müracaat etmeleri mecburidir. Bu süre yapılacak duyurularda belirtilecektir. Madde 7.2- Manisa Belediyesi ve Manisa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde servis araçları ile yapılacak servis taģımacılığı için Belediye Meclisince ilk etapta tahsisen bu Ģartname ile birlikte verilecek J Plaka sayısı toplam 1068J Plaka tahsis sayısıdır. Ġhtiyaca göre ilave J plaka tahsis sayısı Belediye Meclisince belirlenerek Ġl Trafik Komisyonundan talepte bulunulacaktır. Madde Süresi içinde J Plaka tahsis talebi ile ilgili iģ, iģlem, belge, harç vb. gerekleri yerine getirerek J Plaka tahsisi talebinde bulunanlar arasında; Madde ĠĢ bu Ģartname Belediye Meclisince kabul edilerek yürürlüğe girinceye kadar geçen 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanun kapsamında; Belediye Meclisinin tarih ve 327kararı ile kabul edilerek yürürlükte olan ġehir Ġçi Özel Servis Hizmet Yönetmeliği ile Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belediyemize müracaat ederek Okul ve/veya Personel Servis Aracı Güzergah Ġzin Belgesi alan servis aracı sahiplerinden; Güzergah Ġzin Belgesi aldıkları özmal araçları ve halen kendi adlarına tescilli olanlar, Araç satıģı yapan kiģinin Araç satıģ sözleģmesi ve Hurdaya ayrılan aracın çekme belgesini ibraz etmeleri ve yeni aracın belgelerini eklemeleri bu yönetmeliğin 8.Maddesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri, güzergah izin belgesi alanlara bir defaya mahsus J Plaka tahsis harcı tutarını ödemek ve Ģartnamete belirtilen diğer iģ ve iģlemleri yerine getirmek sureti ile J Plaka tahsisinde kendilerine öncelik sağlanacaktır. Madde Öncelik sağlanan ve J Plaka tahsisi yapılacak gerçek ve tüzel kiģilerin iģ bu Ģartname ilgili maddeleri doğrultusunda gerekli iģ ve iģlemleri sürelerinde tamamlamaları, harç vb. ödemeleri yapmaları ve uygun nitelikte araç tescilini süresinde bitirmek sureti ile J Plakayı aktif hale getirmeleri mecburidir. Öncelikli (Belediyemizden Güzergeh Ġzin Belgesi almıģ olan) olarak yapılan J Plaka tahsisinin bu Ģartname kapsamında belirlenen iģ ve iģlemlerinin süresinde bitirilmemesi, harçlarının, ücretlerinin ödenmemesi, uygun niteliklerde araç tescilinin zamanında yapılmaması durumunda yapılan öncelikli (Belediyemizden Güzergeh Ġzin Belgesi almıģ olan) tahsis geçersiz olur. Bu durumda iģ bu yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda tahsisi yapılan J Plaka Belediyemiz uhdesine geçer. Uhdeye geçen J Plaka için müracaat sahipleri herhangi bir hak, müktesep hak, zarar, ziyan, harç ve ücret geri ödemesi vb. herhangi bir talepte bulunamazlar.yaptıkları harç ve diğer ödemeler Belediyemize irat kaydedilir. Madde Belediye Meclisince ilk etapta belirlenen ihtiyaç doğrultusunda tahsisen verilecek J Plaka sayısı toplamı olan 1068 J Plaka için öncelik sağlananlara bu Ģartname kapsamında dağıtılan plaka tahsislerinden sonra Belediye uhdesinde kalan plakalar için ilk defa J plaka tahsis talebinde bulunacaklara 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre ihalesi yapılarak özmal araç sahibi olan gerçek ve tüzel kiģilere J plaka tahisisleri yapılacaktır. Madde J Plaka tahsis talebinde bulunan Belediyemizden Güzergah Ġzin Belgesi almıģ olan (D1, D2 ve D4) belgeli araç sahipleriöncelikli hak olarak Ģartnamete belirtilen kriterlere uymak kaydıyla plaka tahsisi yapılır.ancak tarifeye dayalı yolcu taģımacılığı yapamazlar veya J plaka tahsisi olanlar mevcut aracın yerine yeni bir araç almak suretiyle J plakasını verilen sure içinde yeni aracına takabilir. 4

5 Madde 7.3- ÇalıĢma alanına göre yeni J Plaka tahsisi yapılmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmesi durumunda tarih ve 2013/53sayılı Ġl Trafik Komisyon kararı gereğince Manisa Belediye BaĢkanlığına tahsis edilen 1068 adet J harf grubu plakanın yetersiz kaldığı durumda yeniden Belediye Meclisinden karar almak suretiyle Ġl Trafik Komisyonuna müracaat edilerek alınacak J plakalarla ile ilgili olarak; Madde Belediyece tahsisi yapılmaksızın uhtede bekletilen plakalar ile Ġl Trafik Komisyonundan alınan yeni plakalardan 50 plaka sayısı ve katları sayılarda plakaların, tahsis talebinde bulunanlarca 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre ihale yolu ile alınabilmesi için UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce tahsisi talebinde bulunulan plaka sayısının ve tahsis gerekçelerinin belirtildiği talep yazısı ile birlikte karar alınması için Belediye Meclisine gönderilir. Madde Belediye UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce tahsis talebi doğrultusunda Belediye Meclisince belirlenenj Plaka sayısı ile ilgili olarak, ilk tahsis harçlarından düģük olmamak ve J Plakaların piyasa rayiç fiyatları baz alınarak yapılan muhammen bedel tespiti ile ilk defa J plaka tahsis talebinde bulunanlar arasında Belediye Encümenince, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre ihalesi yapılır. Madde Belediyeden J plaka ile ilgili tahsis talebinde bulunan müktesep (öncelikli)(belediyemizden Güzergeh Ġzin Belgesi almıģ olan) hak sahibi olan gerçek ve tüzel kiģilere verilecek plaka sayısı bu Ģartnamete belirtilen ve Ġl Trafik Komisyonunca Belediyemiz uhdesine verilen 1068 J plaka sayısının % 3 ünü geçemez. Ġlk defa J plaka tahsis talebinde bulunacak özmal aracı sahibi gerçek ve tüzel kiģilere Belediye Encümenince belirtilen sayı adedince, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre ihalesi yapılarak J plaka tahsisleri yapılacaktır. III. BÖLÜM J PLAKA BAġVURUSU Ġġ VE ĠġLEMLERĠ J PLAKA TAHSĠSĠNDE ÖNCELĠK SAĞLANANLARIN BAġVURU Ġġ VE ĠġLEMLERĠ MADDE 8- Madde 8.1- Gerçek ve tüzel kiģilerin ve/veya kanuni temsilcilerinin öncelikli(belediyemizden Güzergeh Ġzin Belgesi almıģ olan) J plaka tahsis talep baģvurusu; Madde Ġlk defa J Plaka tahsis talebinde bulunan gerçek ve tüzel kiģilerin J Plaka Tahsis ġartnamesini ücreti mukabilinde almaları ve ücret makbuzunu baģvuru dosyasına eklemeleri mecburidir. Madde J Plaka tahsis talebinde bulunacak öncelikli (Belediyemizden Güzergeh Ġzin Belgesi almıģ olan) gerçek ve tüzel kiģilerin Ģartnamede belirtilen hususlar için uygun nitelikleri taģıması mecburidir.ġartnamede belirlenen nitelikleri taģımayan gerçek ve tüzel kiģilerin Ģartnameyi almak için ödedikleri harç ve/veya ücretler hiçbir Ģekilde iade edilmez. Madde ġartnameyi alan gerçek ve tüzel kiģilerin baģvurularını; gerçek kiģilerin Ģahsen, tüzel kiģilerin ise yetkilendirilmiģ gerçek kiģiler vasıtası ile müracaat etmeleri Ģeklinde yapmaları mecburidir. Madde 8.2- Gerçek ve tüzel kiģilerin veya kanuni temsilcilerinin Öncelikli (Belediyemizden Güzergeh Ġzin Belgesi almıģ olan) J Plaka tahsis talep baģvurusunda izleyecekleri yol; Madde Gerçek kiģilerin ve/veya kanuni temsilcilerinin; J Plaka Tahsis ġartnamesini ücretini ödemek sureti ile alan gerçek kiģilerin UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçeyi, kendileri doldurup imzalamak sureti ile baģvuruda bulunmaları mecburidir. BaĢvuru esnasında baģvuru dilekçesinde yer alan: Madde TC.Kimlik numaralı kimlik fotokopisi, Madde Umum servis hizmeti verecek aracın gerçek kiģilerin özmal aracı olması, Manisa Merkezde 1 yıl süreli ikametgahlarının bulunması ve Esnaf Sicilde veya ġöförler Odasında kayıtlarının bulunması, Madde Savcılık sabıka kayıt belgesi, Madde Her J Plaka tahsis talebi için ayrıayrı olmak üzere J Plaka Tahsis ġartnamesi alındığına dair ödeme makbuzu, Madde Talep sahibine ait 3 adet fotoğrafın dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte baģvuru esnasında müracaat birimine verilmesi Ģart ve mecburidir. Madde Tebligat Adres Beyanı Belgesinin dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte baģvuru esnasında müracaat birimine verilmesi Ģart ve mecburidir. Madde 8.3- Tüzel kiģilerin ve/veya kanuni temsilcilerinin; Madde J Plaka Tahsis ġartnamesi ücretini ödemek sureti ile tahsis talebinde bulunan tüzel kiģiler yetki verecekleri gerçek kiģiler vasıtası ileulaģım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçeyi kendileri doldurup imzalamak sureti ile baģvuruda bulunmaları mecburidir. BaĢvuru esnasında baģvuru dilekçesinde yer alan: Madde ġirket KuruluĢ Belgesi: Ticaret sicil belgesi veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kiģilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kiģiler, sermaye miktarı ve iģtigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri fotokopisi. Madde Umum servis hizmeti verecek araçların tüzel kiģilerin özmal aracı olması, ġirketin Manisa Merkezde Ticaret Odasında merkez veya Ģube olarak sicil kayıtlarının bulunması ve Ģirket ortaklarının enaz 1 yıl Manisa Merkezde ticari ikametgahların bulunması. Madde Ticaret Sicil Belgesi, 5

6 Madde ġirket Yetki Belgesi, Madde Yetkilinin T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, Madde Yetkilinin imza sirküsü, Madde Yetkilinin 3 adet fotoğrafı, Madde Her J Plaka tahsis talebi için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka Tahsis ġartnamesi alındığına dair ödeme makbuzu, Madde Tebligat Adres Beyanı Belgesinin dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte baģvuru esnasında müracaat birimine verilmesi Ģart ve mecburidir. Madde 8.4-BaĢvurusu uygun bulunarak Öncelikli (Belediyemizden Güzergeh Ġzin Belgesi almıģ olan) J Plaka tahsisi yapılacak gerçek ve tüzel kiģilerin ve/veya kanuni temsilcilerinin yapacakları iģ ve iģlemler; Madde Gerçek kiģilerin tahsis talebinde bulundukları her bir J Plaka için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka tahsis sözleģmesini imzalamaları, Madde Tüzel kiģilikler adına yetki belgesi alan gerçek kiģilerin tahsis talebinde bulundukları her bir J Plaka için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka Tahsis SözleĢmesini kaģeli olarak imzalamaları, Madde Tahsis harcını yatırmaları, Madde Tahsis edilen J Plakaya tescil edilecek araç bilgilerinin yer aldığı matbu dilekçeyi doldurmaları, Madde J Plakaya tescil edilecek araç ruhsat fotokopisi veya araç bilgilerinin yer aldığı fatura vb. belge fotokopisi, Madde Zorunlu karayolu mali sorumluluk sigorta poliçesi (Zorunlu trafik sigortası poliçesi) fotokopisi, Madde Yolcu taģımacılığı koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi fotokopisi, Madde Ayrıca kanun, kanun hükmünde kararname, Ģartname vb. herhangi bir değiģiklik olması durumunda araç, yolcu sigortaları adının değiģmesi, yeni sigorta istenmesi, sigorta sayısının artması vb. durumlar iģ bu Ģartname hükümleri çerçevesinde aynı Ģekilde geçerlidir ve J Plaka tahsis edilen gerçek ve tüzel kiģilerin her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere bu sigortaları yaptırarak poliçe fotokopilerini dosya ekinde sunması Ģart ve mecburidir. Madde 8.5- Gerçek ve tüzel kiģilerin veya kanuni temsilcilerinin Ġlk defa J Plaka tahsis talep baģvurusunda izleyecekleri yol; Madde Gerçek kiģi veya kanuni temsilcilerinin:belediye Meclisince ilk etapta belirlenen ihtiyaç doğrultusunda tahsisen verilecek J Plaka sayısı toplamı olan 1068 J Plaka için öncelik sağlananlara bu Ģartname kapsamında dağıtılan plaka tahsislerinden sonra Belediye uhdesinde kalan plakalar için ilk defa J plaka tahsis talebinde bulunan ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre yapılacak ihaleye katılabilmeleri için, J Plaka Tahsis ġartnamesini ücretini ödemek sureti ile alan gerçek kiģilerin UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçeyi, kendileri doldurup imzalamak sureti ile baģvuruda bulunmaları mecburidir. BaĢvuru esnasında baģvuru dilekçesinde yer alan; Madde TC.Kimlik numaralı kimlik fotokopisi, Madde Umum servis hizmeti verecek aracın gerçek kiģilerin özmal aracı olması, Manisa Merkezde 1 yıl süreli ikametgahlarının bulunması ve Esnaf sicilde veya ġöförler Odasında kayıtlarının bulunması, Madde Savcılık sabıka kayıt belgesi, Madde Her J Plaka tahsis talebi için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka Tahsis ġartnamesi alındığına dair ödeme makbuzu, Madde Talep sahibine ait 3 adet fotoğrafın dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte baģvuru esnasında müracaat birimine verilmesi Ģart ve mecburidir. Madde Tebligat Adres Beyanı Belgesinin dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte baģvuru esnasında müracaat birimine verilmesi Ģart ve mecburidir. Madde Tüzel kiģilerin ve/veya kanuni temsilcilerinin;belediye Meclisince ilk etapta belirlenen ihtiyaç doğrultusunda tahsisen verilecek J Plaka sayısı toplamı olan 1068 J Plaka için öncelik sağlananlara bu Ģartname kapsamında dağıtılan plaka tahsislerinden sonra Belediye uhdesinde kalan plakalar için ilk defa J plaka tahsis talebinde bulunan ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre yapılacak ihaleye katılabilmeleri için, J Plaka Tahsis ġartnamesini ücretini ödemek sureti ile alan tüzel kiģilerin veya kanuni temsilcilerininulaģım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçeyi, kendileri doldurup imzalamak sureti ile baģvuruda bulunmaları mecburidir. BaĢvuru esnasında baģvuru dilekçesinde yer alan; Madde ġirket KuruluĢ Belgesi: Ticaret sicil belgesi veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı tüzel kiģilere ait geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kiģiler, sermaye miktarı ve iģtigal konusunun yer aldığı ticaret sicili gazetesi/gazeteleri fotokopisi, Madde Umum servis hizmeti verecek araçların tüzel kiģilerin özmal aracı olması, ġirketin Manisa Merkezde Ticaret Odasında merkez veya Ģube olarak sicil kayıtlarının bulunması ve Ģirket ortaklarının en az 1 yıl Manisa Merkezde ticari ikametgahların bulunması, Madde Ticaret Sicil Belgesi, Madde ġirket Yetki Belgesi, Madde Yetkilinin T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, Madde Yetkilinin imza sirküsü, Madde Yetkilinin 3 adet fotoğrafı, Madde Her J Plaka tahsis talebi için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka Tahsis ġartnamesi alındığına dair ödeme makbuzu 6

7 Madde Tebligat Adres Beyanı Belgesinin dilekçe ekleri olarak dosya içinde ve dosya ile birlikte baģvuru esnasında müracaat birimine verilmesi Ģart ve mecburidir. Madde 8.6- Ġlk Defa J Plaka Tahsisi Talebi BaĢvurusu Uygun Bulunarak Yapılan Ġhale Sonucu J Plaka Tahsisi Yapılacak Gerçek ve Tüzel KiĢilerin ve/veya Kanuni Temsilcilerinin Yapacakları ĠĢ ve ĠĢlemler; Madde Gerçek kiģilerin tahsis talebinde bulundukları her bir J Plaka için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka tahsis sözleģmesini imzalamaları, Madde Tüzel kiģilikler adına yetki belgesi alan gerçek kiģilerin tahsis talebinde bulundukları her bir J Plaka için ayrı ayrı olmak üzere J Plaka Tahsis SözleĢmesini kaģeli olarak imzalamaları, Madde Ġhale bedelini yatırmaları, Madde Tahsis edilen J Plakaya tescil edilecek araç bilgilerinin yer aldığı matbu dilekçeyi doldurmaları, Madde J Plakaya tescil edilecek araç ruhsat fotokopisi veya araç bilgilerinin yer aldığı fatura vb. belge fotokopisi, Madde Zorunlu karayolu mali sorumluluk sigorta poliçesi (Zorunlu trafik sigortası poliçesi) fotokopisi, Madde Yolcu taģımacılığı koltuk ferdi kaza sigorta poliçesi fotokopisi, Madde Ayrıca kanun, kanun hükmünde kararname, Ģartname vb. herhangi bir değiģiklik olması durumunda araç, yolcu sigortaları adının değiģmesi, yeni sigorta istenmesi, sigorta sayısının artması vb. durumlar iģ bu Ģartname hükümleri çerçevesinde aynı Ģekilde geçerlidir ve J Plaka tahsis edilen gerçek ve tüzel kiģilerin her bir araç için ayrı ayrı olmak üzere bu sigortaları yaptırarak poliçe fotokopilerini dosya ekinde sunması Ģart ve mecburidir. Madde 8.7-J Plakaya Tescil Edilecek Araçlar Ġçin Uygunluk Tespiti Yapılması Ġçin; Madde Araç Yeterlilik Komisyonunca J Plakaya tescil edilecek veya tescilli araç için bu Ģartnamete belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacak tetkik sonucu uygunluk tespit belgesi düzenlenmesi, Madde Araç Yeterlilik Komisyonunca J Plakaya tescil edilecek veya tescilli araç için bu Ģartnamete belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacak tetkik sonucu ve inceleme tarihi baģlangıç kabul edilerek araç bakım onarımının düzenli yapılarak iģlenmesi gereken belgeler almaları tam ve eksiksiz olarak UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne getirmeleri zorunludur. J PLAKALI SERVĠS ARACI ĠġLETME BELGESĠ VERĠLMESĠYLE ĠLGĠLĠ Ġġ VE ĠġLEMLER: MADDE 9- Madde 9.1-J Plakaya tescili yapılan servis araçlarının yıllık iģletme izin belgesialma zorunluluğu, J Plakaya tescilli araç ile ĠĢletme Belgesi olmadan servis taģımacılığı yapılamayacağı, J Plakaya tescilli servis aracına J Plakalı.Servis Aracı ĠĢletme Belgesi nin iģ ve iģlemlerinin tamamlanarak alınması, Madde 9.1- J Plakalı servis aracı sahiplerinin J Plakalı Servis Aracı ĠĢletme Belgesi almak için baģvuruda bulunmaları, komisyon incelemesi iģ ve iģlemleri; Madde BaĢvuru Formu (Dilekçe):J Plakalı servis aracı sahiplerinin plaka ve araçlarına yıllık iģletme belgesi almak için Manisa Belediyesinde UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları matbu baģvuru formunun gerekli Ģekilde doldurulması ile baģvuruda bulunmaları zorunludur. BaĢvuru formunda istenen belgelerin iģ ve iģlemlerin tam ve eksiksiz olması gerekmektedir. Madde BaĢvuru Uygunluğu:J Plakalı servis aracı sahiplerinin plaka ve araçlarına yıllık iģletme belgesi almak için form dilekçelerini verdikleri UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gerekli Ģekilde incelenir. Yapılan inceleme sonucunda dosyalarına aykırı herhangi bir durum bulunmaması halinde J Plakaya tescil edilecek J Plaka sahipleri gerçek ve tüzel kiģilerin J Plakalı Servis Aracı ĠĢletme Belgesi yıllık ücretini yatırmaları doğrultusunda gerekli iģlemler yapılır. Madde BaĢvuru Kabulü: Dilekçe bilgilerinin dosya bilgilerine aykırılık teģkil etmemesi, dosyalarında olumsuzluk bulunmaması üzerine uygunluğu tespit edilen ve harç ve ücretleri ile ihale bedelleri yatırılan J Plakaya tescil edilecek ve/veya J Plakaya tescilli aracın komisyonca incelenmesini sağlamak üzere araç sahiplerine her bir araç için ayrı ayrı olarak komisyon inceleme talebini ve incelenecek araç bilgilerinin yer aldığı belge tanzim edilmek sureti ile belge tanzimi yapılan araçlar komisyon incelemesi yapılması amacıyla araç incelemesi yapılacak alana gönderilir. Madde Komisyon Ġncelemesi: Uygunluk tespiti istenen araç için uygunluk talebinde bulunan UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce uygunluk tespit talep belgesi gönderilir. Gönderilen yeterlik komisyon incelemesi talep belgesinde; Araç sahibinin T.C.Kimlik numarası, adı, soyadı, aracın plakası, markası, modeli, motor numarası, Ģase numarası vb. bilgileri yer alır. Gönderilen uygunluk tespit talep belgesinde yer alan bilgileri taģıyan araç komisyon tarafından taģıma alanına uygun nitelikleri taģıyıp taģımadığı yönünden incelenir. Madde Yeterlik Komisyon Ġnceleme Sonuçları: Komisyon incelemesinde; incelediği her J Plakaya tescil edilecek veya tescilli araç için ayrı ayrı olmak üzere Manisa Belediyesi bu Ģartnamete belirtilen niteliklerin olup olmadığını tespit ederek bu tespitlerin yer aldığı; Madde Uygunluk Tespit Belgesi, Madde Bakım Onarım Takip Formu;Ġçeriğine uygun Ģekilde, yapılan tespitleri içerecek ve komisyonca çalıģabilir, çalıģamaz ibaresi ile tespit sonucunu gösterecek Ģekilde komisyonca tanzim edilerek imzalanmak sureti ile onaylanır.komisyon incelemesi sonuçları kesin ve nihaidir.komisyon incelemesi sonuçlarına hiçbir Ģekilde itiraz edilemez. 7

8 Madde J Plakaya Araç Tescili: Gerçek ve tüzel kiģilerin tescil talebinde bulundukları araçları ile ilgili olarak komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda; Komisyonca yapılan araç incelemesinin hazırlanacak Bakım Onarım Takip Formunun içeriğineuygun Ģekilde bakım onarım takvim baģlangıcı kabul edilerek iģlenmesi, inceleme sonucunda yapılan tespitleri içerecek ve komisyonca çalıģabilir, çalıģamaz ibaresi ile tespit sonucunu gösterecek Ģekildeki belgeler tanzim edilerek imzalanmak sureti ile onaylanan belgelerde uygunluğu görülenve bu belgeleri dosyalarına eklenen araçlar için UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce J Plakaya tescilinin uygunluğu nedeni ile tescil yapılması talebini içeren matbu yazıģma belgesi tanzim edilerek Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ġube Müdürlüğüne gönderilir. Madde J Plakaya Tescil Edilecek Servis Aracı Ġçin ĠĢletme Belgesi Tanzimi: Gerçek ve tüzel kiģilerin J Plakaya tescil talebinde bulundukları ve uygunluğu komisyonca tespit edilerek tescil iģ ve iģlemleri için J Plakaya tescilinin uygunluğu nedeni ile tescil yapılması talebini içeren matbu yazıģma belgesi tanzim edilerek Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ġube Müdürlüğüne gönderilen J Plaka için J Plakalı.Servis Aracı ĠĢletme Belgesi tanzim edilerek J Plaka tahsis sahiplerine verilir. Madde J Plakaya Tescilli Servis Aracı Ġçin ĠĢletme Belgesi Tanzimi: Gerçek ve tüzel kiģilerin J Plakaya tescilli araçları için J Plakalı..Servis Aracı ĠĢletme Belgesi talebinde bulundukları ve araç uygunluğu komisyonca tespit edilen J Plakalı servis aracı için UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce servis taģımacılığı çalıģma alanına göre J Plakalı.Servis Aracı ĠĢletme Belgesi tanzim edilerek J Plaka tahsis sahiplerine verilir. Madde J Plakalı.. Servis Aracı ĠĢletme Belgesi:J Plakalı Servis Aracına iģ ve iģlemlerin tamamlanması, komisyonca araç yeterlilik belgeleri verilmesi, yıllık iģletme harçlarının yatırılması akabinde her takvim yılı için ayrı ayrı olmak ve bulunduğu takvim yılı için, bulunduğu takvim yılı içinde geçerli olmak üzere araç uygunluğu tespiti doğrultusunda uygunluğu belgelenen servis taģımacılığı alanına göre J Plaka tahsis edilen gerçek ve tüzel kiģiler adına her bir J Plaka ve/veya J Plakalı araç için ayrı ayrı yıllık J Plakalı. Servis Aracı ĠĢletme Belgesi tanzim edilerek verilir. Madde J Plakalı.. Servis Aracı ĠĢletme Belgesi Geçerlilik Süresi: J Plakalı Servis Aracına J Plakalı. Servis Aracı ĠĢletme Belgesi Belgenin verildiği yıl için ve takvim yılı boyunca geçerlidir.belgenin verildiği ve geçerli olduğu takvim yılı sonunda herhangi bir geçerliliği kalmaz. Geçerliliği kalmayan belge, belgeninadına düzenlendiği gerçek ve tüzel kiģilere herhangi bir hak, müktesep hak oluģturmaz.belgenin her takvim yılı için ayrı ayrı ve her bir J Plakalı araç için ayrı ayrı gerekli iģ ve iģlemlerin yapılması, yeterlilik sağlanması, harç ve ücret ödemelerinin yapılması ile yenilenmesi kesinlikle Ģart ve mecburidir. Madde J Plakanın Yıllık J Plaka Servis Aracı ĠĢletme Belgesi alınmaksızın çalıģtırılması: J Plaka tahsis sahiplerinin, J Plakaya tescilli servis araçları için yıllık J Plakalı Servis Aracı ĠĢletme Belgesinin (ruhsat) faaliyet gösterilen takvim yılı için alınmamasından dolayı olabilecek her türlü olumsuzluktan sorumlu ve yükümlüdürler. J Plaka tahsis sahipleri gerçek ve tüzel kiģiler bu nedenle uygulanacak müeyyideleri itirazsız kabul etmiģ sayılırlar. Madde J Plakalı Servis Araçları; Araç Uygunluk Tespit Belgesi olmadan: J Plaka.. Servis Aracı ĠĢletme Belgesi alamazlar.uygunluk tespit belgesi olmayan J Plakalı Araçlara ĠĢletmeBelgesi verilmez.bulunulan takvim yılı içinde, takvim yılı sonuna kadarfaaliyet yapan ancak J Plakalı Servis Aracı ĠĢletme Belgesi almayan araçların tescil edildiği J Plakalar takvim yılı baģından itibaren geçerli olmak üzere ve gerekli yazıģmalar yapılmak sureti ile belediye uhdesine alınır. Bu nedenlerden dolayı J Plakaya tescilli aracın yeterlilik belgesi alamaması vb. nedenlerden uhdeye alınmak sureti ile plaka iptali vb. sebeplerden kaynaklanan kayıplardan, zarar ve ziyanlardan, cezalardan, Ģartname gereği yapılacak plaka iptallerinden vb. diğer ceza ve yaptırımlardan araç iģleticileri sorumludur. Yeterlilik alamayan araç plakalarının iptal edilmesi, Okul servis araçlarının personel servis aracına dönüģtürülmesi vb. iģ ve iģlemlerden dolayı araç sahipleri kayıplardan, zarar ve ziyanlardan, cezalardan ve/veya Ģartname gereği yapılacak plaka iptallerinden dolayı herhangi bir hak, müktesep hak, zarar, ziyan, harç, ücret vb. herhangi bir talepte bulunamazlar. Madde J Plakaya tescil edilecek veya J Plakaya tescilli araç incelemesinde: TaĢımacılık yapacağı servis türüne göre aranacak nitelikler Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenir. Servis taģımacılığı türüne göre aranan niteliklerin tam ve eksiksiz olarak bulundurulması, niteliklerde süreklilik sağlanması Ģart ve kesinlikle mecburidir. J Plakaya tescil edildiği halde niteliklerini sürdürmeyen ve/veya kaybeden araçlar ve araç tescil edilen plakalar için bulunulan takvim yılı içinde aranılan niteliklerin sağlanması, sürdürülebilir hale getirilmesi Ģart ve kesinlikle mecburidir. Madde Her takvim yılı baģlangıcından itibaren; Ġlk takvim ayı olan Ocak ayı içinde iģ, iģlem, harçlar vb. gerekli prosedür tamamlanmaması durumunda eksikliklerin tamamlanması için takvim yılı sonuna kadar bekleme yapılır. Takvim yılı sonuna kadar geçen süre kadar ilgili ödeme ve harçlara kanuni gecikme faizi uygulanır. Ġlgili takvim yılı içinde takvim yılı sonuna kadar olan süre içinde ruhsat yenileme iģ ve/veya iģlemleri tamamlanmayan ve/veya gerekli ödeme ve harçları yatırılmayan araçların J Plakalarının iptal edilerek tescilden düģürülür ve J Plakanın uhdeye alınması için Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme ġube Müdürlüğüne gerekli yazıģmalar UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılır. Takvim yılı sonunda itibaren belediye bünyesine geçen J Plaka için plaka sahipleri gerçek ve tüzel kiģiliklerin kendileri ve/veya yetkililer herhangi bir baģvuru, hak, zarar, ziyan, tahsis harcı geri ödemesi, iģletme belgesi harcı geri ödemesi, ücret geri ödemesi, müktesep hak vb. talepte bulunamazlar ve/veya talepte bulunulsa dahi herhangi bir geri dönüģ ve/veya ödeme söz konusu olamaz. IV. BÖLÜM J PLAKAYA TESCĠL EDĠLECEK VEYA J PLAKAYA TESCĠLLĠ ARAÇLARDA ARANACAK NĠTELĠKLER: 8

9 J PLAKAYA TESCĠL EDĠLECEK VEYA TESCĠLLĠ TÜM SERVĠS ARAÇLARINDA ARANAN KRĠTERLER: MADDE 10- Madde Genel Nitelikler: Madde Servis taģımacılığı yapacak araç sahibi gerçek ve tüzel kiģilerin; Belediyeye müracaat ederek gerekli Ģart, iģ, iģlemleri yerine getirerek iģ bu Ģartname kapsamında tahsisen veya ihale yolu ile almaları, tahsis edilen plakaya uygun niteliklerde araç tescili yapmaları ve J Plakaya veya J Plakaya tescilli araç için taģıma hizmeti sağlayacakları taģıma türüne göre yıllık iģletme belgesi almaları mecburidir. Madde /7/1997 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirtilen, standartlara uygun nitelikte ve sayıda kullanılabilir durumda araç, gereç, malzeme ile donatılmıģ ve her an kullanılabilir durumda olması, esaslara uygun olarak koltuklarında emniyet kemeri bulunması, periyodik trafik muayeneleri ile bir yıllık mutad bakım ve onarımlarının yapılmıģ gerekli formların tanzim edilmiģ olması zorunludur. Madde Araçların Ġmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki ġartname hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisinde görülebilecek bir yere yazılarak sabit Ģekilde monte edilecektir. Araçta hiçbir Ģekilde koltuk sayısından fazla yolcu bulundurulmayacaktır. Madde Servis Araçları; Araçların Ġmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki ġartname hükümlerine, Karayolları Trafik Kanununa, Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Ġlgili kanun ve Ģartnameler değiģiklik olması durumunda yapılan değiģikliklerin ilgili maddeleri iģ bu Ģartname ilgili maddeleri için de geçerlidir. Madde Belediyece Araç Takip Sistemi, Kameralı Kontrol Sistemi veya benzeri sistemlerin zorunlu tutulması durumunda istenilen nitelikte araç takip, araç içi kamera sistemi, haberleģme sistemi vb. sistemlerin takılması ve çalıģır vaziyette tutulması, ilgili birimlerce sistem takibine izin verilmesi kesinlikle mecburidir. Madde J Plakaya tescil edilecek veya tescilli araçların tescil talebinde bulunulduğu ve/veya Yıllık yeterlilik belgelerini almak için yaptıkları müracaat esnasında Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince yaptırmak zorunda oldukları emisyon muayenesi vb. araç muayenelerini yaptırmıģ olmaları ve/veya yapılan araç muayenesinin güncel olması kesinlikle zorunludur. ARAÇLARIN ĠMAL, TADĠL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠLE TSE STANDARDINA GÖRE: MADDE 11- Madde 11.1-Araç, Ġmal edilmiģ ve iç düzenlemesi yaralanmalara karģı yumuģak bir doku malzemesi ile donatılmıģ, Madde11.2- Araca ait koltuk adedini gösteren tescil belgesinin, aracın içerisinde görülebilecek bir yere monte edilmiģ, Madde Kapılarının, ikaz sinyali ile sürücülerini uyaracak nitelikte otomatik veya elle kumanda edilebilecek Ģekilde mekanik olarak imal edilmiģ olması zorunludur. Madde 11.4-Minibüsler için 6 Kg.lık 1 adet, Otobüsler için 6 Kg.lık 2 adet gerekli bakımları yapılmıģ çalıģır vaziyette yangın tüpü bulundurulması mecburidir. Madde J Plakaya tescil edilecek ve/veya J Plakaya tescilli servis aracının sürücüsü dâhil en az 10 oturma yerine sahip olması mecburidir. UlaĢtırma Bakanlığınca çıkarılan Okul, Personel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde, Karayolları Trafik Kanununda, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde, Karayolları TaĢıma Yönetmeliğinde, araç oturma yerleri ile ilgili maddelerde değiģiklik olması durumunda yapılan değiģiklik iģ bu Ģartname ilgili maddelerinde de geçerli olacaktır. Madde Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü servis araçlarının sahip olması gereken nitelikleri günün Ģartlarına ve/veya kanun ve/veya Ģartname ve/veya tüzüklere göre yeniden oluģturabilir.ġstenilen her türlü niteliğin ve/veya niceliğin araç sahipleri tarafından sağlanması mecburidir.servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taģımak zorundadır. Madde J Plakaya Tescil Edilecek veya J Plakaya Tescilli Tüm Okul Servis Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler; Madde J Plakaya tescil edilecek veya J Plakaya tescilli tüm Okul Servis araçlarında iģ bu yönetmeliğin 11/1. Maddesinde belirtilen niteliklerin sağlanması mecburidir. Madde Servis taģımacılığı yapacak araç sahibi gerçek ve tüzel kiģilerin araçları için; J harf grubunda plaka tahsisi için Belediyeye müracaat ederek gerekli Ģart, iģ ve iģlemleri yerine getirerek iģ bu Ģartname kapsamında tahsisen almaları ve tahsis edilen plakaya uygun nitelikleri taģıyarak tescil izni alınan aracı tescil etmeleri mecburidir. Madde J Plakalı Okul Servis araçlarında, araç renginin BEYAZ olması mecburidir.j Plakalı Okul Servis araçlarında; araçlara yatay olarak araç kapı kolu hizasında, boydan boya reflektif SARI 12cm bant kuģak çekilmesi mecburidir. Madde Okul servis araçlarının arkasında OKUL TAġITI yazısını kapsayan numunesine uygun renk ebat ve Ģekilde reflektif bir kuģak bulundurulmalıdır. Madde Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniģ ve biniģleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ıģık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkli büyük harflerle DUR yazısı okunacak Ģekilde tesis edilmiģ olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. Madde Okul servis aracı olarak kullanılacak taģıtlarda, öğrencilerin kolayca yetiģebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, camlar Ģeffaf olmalı ve camlara film çekilmemiģ olmalıdır.araç içi düzenlenmesinde demir aksam açıkta olmamalı varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek Ģekilde yumuģak bir madde ile kaplanmalıdır. 9

10 Madde Okul servis araçlarının kapıları Ģoför tarafından açılıp kapanabilecek Ģekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli vb.) olabileceği gibi; araç Ģoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek Ģekilde (mekanik) de olabilir.otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu bilgisi optik ve/veya akustik sinyallerle Ģoföre intikal edecek Ģekilde olmalıdır. Madde Okul servis aracı olarak kullanılacak taģıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve altı ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taģıtların cinsine göre Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği ile araçların Ġmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin ön gördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmıģ olmalıdır. Madde Kamu Kurum ve KuruluĢları ile gerçek ve tüzel kiģi ve kuruluģlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiģ araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taģıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taģıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taģıma esnasında okul servis araçlarına ait ıģıklı iģaretlerin Ģoförler tarafından kullanılması yasaktır.öğrenci taģıması esnasında araç içinde öğrenci dıģında müģteri, personel, yolcu bulundurulması kesinlikle yasaktır.öğrenci taģıması dıģında yapılan her türlü servis taģımacılığında ise her ne ad ve suretle olursa olsun araçta öğrenci bulundurulması kesinlikle yasaktır. Madde Okul Servis aracı olarak kullanılacak taģıtların Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nde belirtilen yaģ kiriterini taģımak zorundadır. Madde Gerektiği hallerde ilgili kurum, okul veya iģyeri ve öğrenci velileri ile haberleģebilmek için telsiz veya mobil (cep) telefon bulunmalı ve servis taģımacılığı yapılan öğrenci velilerine bu numaralar yazılı olarak verilmelidir. Madde Okul servis araçları ile ilgili bu Ģartnamete belirtilmeyen hususlar UlaĢtırma Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2007tarih ve 26627sayılı resmi gazetede yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği geçerlidir. Madde Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü okul servis araçlarının sahip olması gereken nitelikleri günün Ģartlarına ve/veya kanun ve/veya Ģartname ve/veya tüzüklere göre yeniden oluģturabilir.ġstenilen her türlü niteliğin ve/veya niceliğin araç sahipleri tarafından sağlanması mecburidir.servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taģımak zorundadır. Madde J Plakaya Tescil Edilecek veya J Plakaya Tescilli Tüm Özel Servis (Personel) Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler; Madde J Plakaya tescil edilecek veya J Plakaya tescilli tüm özel servis araçlarında iģ bu yönetmeliğin 11/1.maddesinde belirtilen niteliklerin sağlanması mecburidir. Madde Özel servis araçlarıyla personel taģıması Ģeklinde yapılan servis taģımacılığında ve/veya resmi ya da özel kuruluģlara ücreti karģılığında toplu taģıma hizmeti vermesi amacı ile yapılan servis taģımacılığında veya özel ve tüzel kiģiliklerin kendi hizmetlerinde kullandıkları hususi ve ticari araçları ile yaptıkları servis taģımacılığında J harf grubunda yer alan plakayı tahsisen alarak araçlarını tescil etmek sureti ile kullanmaları kesinlikle mecburidir. Madde J Plakalıözel servis araçlarında, araç renginin BEYAZ olması mecburidir. Madde J Plakalı özel servis araçlarında, araçlara yatay olarak araç kapı kolu hizasında, boydan boya reflektif MAVĠ 12 cmbant kuģak çekilmesi mecburidir. Madde Umum Servis aracı olarak kullanılacak taģıtların yaģları fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanan taģıt yaģının 19 (on dokuz) yaģ ve altında olması mecburidir.19 yaģ üstündeki araçlar hiçbir Ģekilde servis taģımacılığı yapamazlar. 19 yaģını dolduran araçların plaka sahiplerince hiçbir ihtara gerek olmaksızın araçlarını 15 (on beģ) yaģ ve altındaki modellerle değiģtirmeleri mecburidir. J Plakaya tescilli 19 yaģındaki araçlar için yıllık iģletme belgeleri yenilemeleri esnasında araç sahiplerine J Plakaya tescilli aracın 19 yaģı içinde olduğu, bu nedenle bulunulan takvim yılı içinde araç modelini 15 (on beģ)yaģ ve altındaki küçük araç ile değiģtirmek sureti ile araç yenilemesi yapmaları, yapmadıkları takdirde takip eden takvim yılı baģından itibaren iģ bu Ģartname Ģartlarını sağlamadığından ilgili Trafik Tescil ve Denetleme ġube Müdürlüğüne gerekli yazıģmaların yapılarak plakanın adına uhdede bekletilmek sureti ile askıya alınacağı, askı tarihinden sonra askı maddelerinin geçerli olacağı ihtaren bildirilir. Askıyaalma iģleminin baģladığı takvim yılı baģından itibaren herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek kalmaksızın gerekli iģ ve iģlemler yürütülür. Madde Özel Servis aracı olarak kullanılacak taģıtların yaģları fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplananpersonel servis aracı taģıt yaģının 19 (on dokuz) yaģından büyük olan personel servis aracı, taģıt yaģının 15 (on beģ) yaģından küçük araç ile değiģtirmesi mecburidir. Madde Model yaģının 19yılını geçtiği takvim yılı içinde modeli yükseltilmeyen servis aracının J Plakası model yaģını doldurduğu takvim yılını takip eden takvim yılı baģından talep olmaksızın askıya alınır. J Plakanın askıya alındığı takvim yılı sonuna kadar sürede modeli 15(on beģ) yaģ ve altından küçük araç tescil edilmesi için süre tanınır. Bu süre içerisinde gerekli model 15(on beģ) yaģ ve altından küçük araç ile değiģtirmemesi durumunda belgesi alınmıģ araç tescili yapılmaması durumunda askı süresi bitiminde J Plaka Belediye uhdesine alınır. Uhdeye alınacak J Plaka iģ ve iģlemleri hemen yürürlüğe konulmak ve gerekli yazıģmalar yapılmak sureti ile askı süresinin bittiği takvim yılı sonunda itibaren veya takip eden takvim yılı baģında itibaren geçerli olacak Ģekilde J Plakanın belediye uhdesine alınması tescil ettirilir. Bu durumda J Plaka sahipleri hiçbir hak, müktesep hak, zarar, ziyan, harç iadesi, ücret iadesi vb. herhangi bir talepte bulunamazlar. Madde Özel Servis araçlarına yukarıdaki nitelikleri sağlamadan uygunluk tespit belgesi verilmez. Madde Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü servis araçlarının sahip olması gereken nitelikleri günün Ģartlarına ve/veya kanun ve/veya Ģartname ve/veya tüzüklere göre yeniden oluģturabilir.ġstenilen her türlü niteliğin ve/veya niceliğin araç sahipleri tarafından sağlanması mecburidir.servis araçları yukarıdaki nitelikleri hizmet verdikleri süre içerisinde sürekli olarak sağlamak ve taģımak zorundadır. 10

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK DEVREK BELEDĠYESĠ SERVĠS ARACI YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ

BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİLECİK BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ KARAR TARİHİ : 09/07/2010 KARAR NO : 2010/69 Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Bilecik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde her türlü servis taşımacılığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ. 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ. 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 2013-14 YILI SERVĠS HĠZMETĠ TEKNĠK ġartnamesġ 1.0 TANIMLAR; Bu doküman ve eklerinde geçen; ĠDARE : DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ ve OKUL YÖNETĠMĠNĠ, YÜKLENĠCĠ : Üzerine ihale yapılan ve Ģartname/sözleĢme

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği.

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.02.01/ 22/08/2012 Konu: Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme ĠĢlemleri GENELGE 2012/ 31 Kurumumuz sigortalı ve hak sahiplerinin kullanmasına lüzum

Detaylı

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ

ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ġġrket KURULUġ VE ġube AÇILIġ SÜREÇLERĠNĠN BASĠTLEġTĠRĠLMESĠ ÇALIġMA RAPORU HAZĠRAN 2011 1 RAPORUN AMACI Bu raporun amacı, ġirket ĠĢlemleri Teknik Komitesi Eylem Planının 1 numaralı eylemi olan Ģirket

Detaylı

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.1- ĠĢ sahibi Ġdarenin; a)

Detaylı

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK HAVSA BELEDİYESİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen (T)

Detaylı

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK

21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK 21 Temmuz 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28001 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar ve Muafiyetler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51..

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51.. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.08.00/ Konu : Kayıt dıģı istihdam ile mücadele GENELGE 2011/51.. BaĢkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

01/01/2011-31/12/2011 Tarihleri Arasında 77.125 Öğün Yemek PiĢirme ve Dağıtım ĠĢlerinin Yapılması ĠĢi

01/01/2011-31/12/2011 Tarihleri Arasında 77.125 Öğün Yemek PiĢirme ve Dağıtım ĠĢlerinin Yapılması ĠĢi AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN YEMEK PĠġĠRME VE DAĞITIM ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

13.02.2009 tarihinde yayımlanan ZEYĠLNAME-1 ile, 06.11.2009 da yayımlanan ZEYĠLNAME-2 de yapılan değiģiklikleri içeren son halidir.

13.02.2009 tarihinde yayımlanan ZEYĠLNAME-1 ile, 06.11.2009 da yayımlanan ZEYĠLNAME-2 de yapılan değiģiklikleri içeren son halidir. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HĠZMETĠ SUNUCULARINDAN SAĞLIK HĠZMETĠ SATIN ALMA SÖZLEġMESĠ 1. TARAFLAR, KONU VE TANIMLAR 1 1.1. Taraflar 1 1.2. Konu 1 1.3. Tanımlar 1 2. SÖZLEġMEYE GÖRE HĠZMET ALACAK

Detaylı

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı Konu 33773088- D(û.o 2 > - 0 6 Yönetmelik T.C Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü / V v * \ r 5 t * I EXP02016 AMTALYA 0 2 / 07/2015 BAŞKANLIK MAKAMINA Ulaşım Planlama

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı