YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ"

Transkript

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Serbay MORAY* Öz Gerçek veya tüzel kişilerin limited şirkete ortak olmasıyla birlikte her iki taraf arasında hukuki bağ kurulmuş olmaktadır. Kurulan bu bağ sonrası ortaklar, çeşitli haklara sahip oldukları gibi şirkete karşı bir takım borç ve yükümlülükleri de üstlenmiş olmaktadırlar. Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, ortakların borç ve yükümlülüklerine ilişkin 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu nda yer alan hükümler genişletilerek daha kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca eski yasada yer almayıp yeni düzenlemeyle ortakların borç ve yükümlülüklerine ilişkin getirilen hükümlerde mevcuttur. İşte bu çalışmamızda, limited şirketlerin ortaklık yapısı ile ortakların ödevleri ve bu ödevlerin yerine getirilmemesi durumunda ne tür yaptırım uygulanacağı 6102 sayılı Ticaret Kanunu çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. I-GİRİŞ Eski Türk Ticaret Kanunu nda(etk) limited şirketler, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilirken yeni Türk Ticaret Kanunu nda(tk) tek ortakla kurulmasına imkan tanınmıştır(tk.573/1). Ortak sayısı ile ilgili olarak eski ve yeni kanunda dikkati çeken diğer husus, ortak sayısının elliyi aşamayacak olmasıdır(tk.574/1). Böylelikle yasa koyucunun iradesinin limited şirketlerde ortak sayısının fazla olmamasından yana olduğu anlaşılmaktadır. II-ŞİRKETİN KURULUŞUNDA ORTAKLARIN DURUMU Yukarıda limited şirketin bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabileceğinden bahsetmiştik. Öte yandan kanunda ne tür tüzel kişiliklerin ortak olabileceğine ilişkin sınırlamaya gidilmemiş, böylelikle tüm tüzel kişilerin ortak olabilmesine imkan tanınmıştır. * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi 209

2 Limited şirket ortak sayısının alt ve üst limitleri kanunla düzenlenmiştir. TK da ortak sayısı bakımından üst sınırın belirlendiği tek şirket türü limited şirketlerdir. Ancak kanunda ortak sayısının üst sınırı aşması halinde ne tür bir hüküm uygulanacağı belirtilmemiştir. Yalnızca madde gerekçesinde elli ortak sınırının aşılmamasına hem müdürlerin hem de genel kurulun dikkat etmesi ve sınırı aşan tescillere onay verilmemesi gerektiği hükmü yer almıştır. Ortak sayısının üst sınırını çizen Fransa da bu sınırın aşılması halinde nasıl bir yaptırım uygulanacağı kanunda düzenlenmiştir. Buna göre, iki yıl içinde ortak sayısının üst sınırın altına indirilmesi veya şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi zorunluluğu mevcut olup, süresi içinde belirtilen seçeneklerden birini uygulamayan limited şirket infisah etmiş sayılmaktadır. (Karahan, 2012, 802) Birden fazla ortakla kurulan limited şirketin tek ortaklı şirkete dönüşmesi mümkündür. Böyle bir durumda, ortak sayısının bire düşmesine neden olan işlem tarihinden itibaren 7 gün içinde müdürlere yazıyla bildirilmelidir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi halde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hallerde de geçerlidir(tk.574/2). TK 574/3 hükmü ile limited şirkete ortak olacak kişiler için sınırlama getirilmiştir. Buna göre, şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemeyecektir(tk.574/3). Ayrıca gerçek kişinin limited şirket kurucusu olabilmesi için fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Medeni kanunda da yer aldığı üzere, sınırlı ehliyetsizler ancak yasal temsilcilerinin izin vermesi sonrasında limited şirket kurucusu olabilirler. Öte yandan, TK da limited şirkete ortak olmak için Türk vatandaşlığı şartı aranmamıştır. Buna göre, yabancı ülke vatandaşının Türkiye de limited şirket kurmasına engel bulunmamaktadır. Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununca memurlar, bir limited şirketinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil olamazlar. Dolayısıyla memurların limited şirkette müdür veya temsilci olması yasaklanmıştır. Lakin, bu durum memurların limited şirkete ortak olmalarına engel teşkil etmemektedir. Ancak TK madde 623/1 de en azından bir ortağın şirketi yönetin hakkının veya temsil yetkisinin bulunması gerekir hükmü gereği, tek kişiden oluşan limited şirketlerde bu kişinin memur olması mümkün görünmemektedir. 210

3 III-ORTAKLARIN SINIRLI SORUMLULUĞU Limited şirket ortakları, şirketin borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler(tk.573/2). İsviçre hukukunda ortaklar, diğer ortakların ödemediği sermaye taahhütlerinden de müteselsilen sorumlu iken, TK da ortakların sorumluluğu sadece kendi sermaye taahhütleriyle sınırlandırılmıştır. (Karahan, 2012, 772) Ortakların ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmesi TK ile getirilmiştir, etk da bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. TK 602/1 hükmü gereğince; şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur. Ortakların şirket alacaklılarına karşı kişisel sorumlulukları bulunmamaktadır. Nitekim sermaye borçlarını ödeyen ortakların, şirkete ve şirket alacaklılarına karşı herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığı, kişisel yönden dava ve takip konusu yapılamayacağına ilişkin Yargıtay kararı bulunmaktadır.(yargıtay 11.Hukuk Dairesi, 2002) Şirket alacaklılarının şirketten tahsilat yapamadıkları gerekçesiyle ortakların kişisel malvarlığına başvurmaları kural olarak mümkün değildir. Bu kuralın tek istisnası, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri gereğince takibe alınırlar. Vergi, SGK ya ilişkin primler gibi kamu alacaklarının doğması ve bu alacağın şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilememesi halinde söz konusu alacaklar şirket ortaklarından tahsil edilecektir. Başka bir ifadeyle, ortak, bir limited şirketinde % 50 sermaye payı mevcut ise kamu alacaklarının % 50 lik kısmından sorumlu olacaktır. IV-ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Anonim şirkette pay sahiplerine esas sözleşmeyle dahi, pay bedelini veya payın itibari değerini aşan primi ifa dışında borç yükletilemez(tk.480/1). Limited şirkette ise ortaklara, taahhüt ettikleri sermaye koyma borçlarının yanında şirket sözleşmesi ile ek ödeme ve yan ödeme yükümlülükleri getirilmesi mümkündür(tk.573/2). etk nın 540/1.maddesinde aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortakları hep birlikte müdür sayan özden yönetim 211

4 ilkesi, TK 623 hükmü ile terk edildiğinden ortakların şirketi idare yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştır. 1 IV.I.Sermaye Koyma Borcu Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur(tk.128/1). TK da limited şirketler için, esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş payların devri hususlarında anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı belirtilmiştir(tk.585/1). Buna göre, nakdi sermaye koyma borcunun en az 1/4 nün şirketin tescilinden önce peşin olarak ödenmesi, kalan kısmının ise tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.(tk.344). Şirkete ayni sermaye 2 getirilmek isteniyorsa, TK 581 de yer alan üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz şeklindeki hüküm dikkate alınmalıdır. Şirket her ortağın sermaye koyma borcunu ifasını talep ve dava edebileceği gibi, gecikmeden doğan zararın tazmini de isteyebilir(tk.128/7). Ayrıca, şirket sözleşmesinde öngörülmek koşuluyla, sermaye koyma bor sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 623. maddesinin gerekçesine bakıldığında özden organ ilkesinden vazgeçilerek seçilmiş yönetim organı sisteminin benimsendiği görülmektedir. 2 TK.madde 128 gereğince; şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri taktirde ayni sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt iyi niyeti kaldırır(128/2). Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan ayni bir hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri, resmi şekil aranmaksızın geçerlidir(tk.128/3). Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması halinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir(tk.128/4). Ancak, taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması halinde, şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir(tk.128/5). Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile resen ve hemen yapılır. Şirketin tek taraflı istemde bulunabilme hakkı saklıdır(tk.128/6). 212

5 cunu yerine getirmeyen ortağın genel kurul kararıyla ortaklıktan çıkarılmasına karar verilebilir(tk.640/1). Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir(tk.641/1). IV.II.Haksız Ödenen Kar Payının İade Yükümlülüğü Limited şirket ortağı, şirketin karından pay alma hakkına sahiptir. Kar payı, sadece net dönem karından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payı dağıtımına ancak, gerekli yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir. Ortak ek ödeme yükümünü yerine getirmişse, ödediği tutar esas sermaye payının itibari değerine eklenir ve kar payı, bu suretle bulunan toplam tutar esas alınarak ödenir(tk.608/1,2). Ortaklara kar olmadığı halde kar varmış gibi ödeme yapılması yahut belirlenen kar paylarının üzerinde ödeme yapılması haksız ödemeyi meydana getirecektir. Dolayısıyla haksız yere kar alan ortak bunu geri vermekle yükümlüdür. Ortağın karın haksız yere ödendiğini bilmemesi(iyi niyetli olması) halinde iade yükümlülüğü, şirket alacaklılarının haklarını ödemek için gerekli olan tutarı aşamayacaktır(tk.611/1,2). Kanun burada iyi niyetli ortağı, aldığı tüm kardan değil yalnızca şirket alacaklılarının haklarını ödemek için gerekli olan miktardan sorumlu tutmaktadır. Şirketin haksız alınan karı geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren 5 yıl, iyi niyetin varlığında 2 yıl sonra zamanaşımına uğrar(tk.611/3). IV.III.Sır Saklama (Bağlılık) Yükümlülüğü Limited şirketlerde bağlılık yükümlülüğünden, şirketin amaçlarına ve menfaatlerine aykırı hareket edilmemesi, şirketin zararına yol açabilecek faaliyetlerde bulunulmaması anlaşılmalıdır sayılı etk da limited şirketlerde ortakların sır saklama yükümlülüğüne ilişkin düzenleme yer almamaktaydı sayılı TK ile getirilen bu düzenleme kişisel unsurları ön planda olan limited şirketler için yerinde olmuştur. TK madde 613 hükmüne göre ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. 3 Yine TK madde 3 Madde gerekçesine bakıldığında emredilicilik yükümünün kaldırılamayacağına ilişkin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bağlılık yükümünün kapsamının şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla sınırlandırılabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sınırlamanın geçerli olup olmadığı, sınırı ve şirket sırrı kavramı öğreti ile mahkeme kararlarınca belirlenecektir. 213

6 613/2 de bağlılık yükümü ile ilgili olarak ortakların, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemlerde bulunamayacağı belirtilmiştir. Çıkarlarını zedeleyecek ifadesi ile şirkete karşı, onu kötüleyecek, engelleyecek, güç duruma düşürecek, gelişmesini köstekleyecek, yatırımlarına etki yapacak her çeşit davranışlar kastedilmektedir. Ortakların bağlılık(sır saklama) yükümü, geri kalan ortakların tümünün yazılı onay vermesi halinde ortadan kalkabilecektir. Esas sözleşme hükmüyle ortaklarının tamamının onayı yerine genel kurulun onayı da yeterli görülebilir(tk.613/4). IV.IV.Rekabet Yasağı TK madde 613/2 de şirket sözleşmesiyle ortakların, şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda oldukları öngörülebilir hükmü yer almaktadır. İlgili hükümden de anlaşılacağı üzere şirket sözleşmesinde yer alamayan husustan dolayı ortağa rekabet yasağı uygulanamayacaktır. Yine yasa hükmü gereğince ortaklar için, bağlılık yükümü geri kalan ortakların yazılı onay vermesiyle kaldırıldığı gibi rekabet yasağı da kaldırılabilmektedir. Şirket sözleşmesinde gösterilmeyen hükümlerden ötürü ortak, rekabet yasağına tabi olmayacaktır. Öte yandan rekabet yasağına aykırı davranışın cezai yaptırımı TK da düzenlenmemiştir. Buna göre şirket sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla, rekabet yasağına aykırı davranışta bulunan ortak genel kurul kararıyla ortaklıktan çıkarılabilir(tk.640/1). etk da rekabetin kapsamı çizilmişken 4, TK da şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak tabiri kullanılmıştır. Bir ortağın şirketten ayrılması halinde artık rekabet yasağından bahsedilemeyecektir. Ortağın şirketten ayrıldıktan sonra şirketle rekabet etmesinin önüne geçilmek isteniyorsa rekabet yasağı sözleşmesi yapılması gerekmektedir.(pulaşlı, 2012, 1076 ) IV.V.Ek Ödeme Yükümlülüğü Limited şirket sözleşmesi etk da, sözleşmede daha yüksek bir nisap öngörülmemişse sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla 4 etk 547 hükmüne göre, şirket sözleşmesine konacak hükümle ortak, şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendi ne de başkası hesabına iş göremeyeceği gibi başka bir işletmeye sorumluluğu sınırlandırılmış ortak, komanditer ortak veya limited şirketin ortağı sıfatıyla iştirak dahi edemez. 214

7 değiştirilebilmekte ve ortakların sorumluluğunun genişletilmesine ilişkin kararlar oy birliğiyle alınmaktaydı(etk.513). Böylelikle eski yasada açıkça öngörülmemesine rağmen ortakların ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin kararların oy birliği ile alınabileceği kabul edilmekteydi. Oysa ki TK da ek ödeme yükümlülüğünün açık bir şekilde düzenlendiği görülmektedir. Buna göre TK madde 573/2 de ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler yine TK madde 577/1.c de ek ödeme yükümlülüklerinin şirket sözleşmesinde öngörülmesi halinde bağlayıcı olduğu ve son olarak TK madde 603/1 de ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de yükümlü tutulabilirler hükümleri yer almaktadır. Ek ödeme yükümlülüğü, ortaklara sadece, şirkete nakdi ödemelerde bulunmaları borcunu yükler. Getirilen düzenleme ile amaç, finansal yönden kötü duruma düşen, bilanço açığı bulunan şirkete ortakların, yapacakları ek ödemelerle yardımcı olmalarıdır. Böylece limited şirketler ödeme dar boğazından çıkabilmesi için yeni bir olanağa kavuşmuştur. Ek ödeme yükümü her istenildiğinde başvurulan bir uygulama olmaktan çok, kanunda ek ödeme yükümlülüğü öngörülebilen haller olarak sayılan; şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması, şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması, şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir halin gerçekleşmiş bulunması durumlarında tercih edilmelidir(tk.603/1). Ayrıca iflasın açılması ile ek ödeme yükümlülüğü muaccel olmaktadır(tk.603/2). Ek ödeme yükümlülüğü öngörülürken sermaye payları esas alınmalı, bu tutar esas sermaye payının itibari değerinin iki katını aşmamalıdır.(tk.603/3). Ek ödeme yükümünde müteselsil sorumluluk olmayıp, her ortak kendi esas sermaye payına düşen ek ödemeyi yerine getirmelidir(tk.603/4). Sözleşmede ortaklar arası eşitliğe dikkat edilmeli ve hiç kimse başka bir ortağın ödemediği ek yükümlülükten sorumlu tutulmamalıdır. Şirket sözleşmesinin ek ödemeye cevaz vermesi ve şartların oluşması halinde ek ödemeyi talep yetkisi müdürlere aittir(tk.603/5). Şirket tasfiye halindeyse bu talep tasfiye memurlarınca yapılacaktır. 215

8 Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması ancak esas sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkündür(tk.603/6). Şirketin finansal durumunun kalıcı olarak düzelmesi halinde yapılan ek ödemelerin ortaklara iadesi gerekmektedir. Yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün kısmen veya tamamen geri verilebilmesi için ek ödemeye ilişkin tutarın, serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması şarttır(tk.605). Diğer yandan, belirlenen ek ödeme yükümlülüklerinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda mevcut yükümlülüklerin artırılması için alınan genel kurul kararında ve şirket sözleşmesini değiştirip, ek ödeme yükümlülükleri öngören genel kurul kararlarında tüm ortakların onayı gerekmektedir(tk.607). Ek ödeme yükümlülüğü ortağın şirketten ayrılması ile o ortak yönünden sona erer. Ancak, şirket, ortağın ayrılmasından itibaren iki yıl içinde iflas etmişse hüküm başkadır. Bu halde ayrılan ortak bakımından yüküm devam eder. Bu hüküm ile amaçlanan kötü niyetli ayrılmalara engel olmaktır. TK madde 604/1 uyarınca, şirket, ortağın şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde iflas etmiş ise bu eski ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi istenir. Öte yandan, payın devri halinde ek ödeme yükümlülüğü devralan kişiye(halef) geçmektedir. Ek ödeme yükümlülüğü, halef tarafından yerine getirilmemişse, ortağın sorumluluğu, yükümlülüğü gerçekleştiği tarihte ortağa karşı ileri sürülebileceği ölçüde devam eder(tk.604/2). Ayrılan ortağa, ek ödeme yükümü için başvurulabilecek hallerde halefin bu yükümü yerine getirdiği ölçüde, ayrılan ortağın borçtan kurtulması adaletin gereğidir. Şirketten ayrılan ortağın ek ödeme yükümlülüğü yükseltilemez. Ayrılma ile ortağın üzerinde organların kararları hüküm doğurmayacaktır. Ayrılmış ortağın katılma, önerme ve oy vermek hakkını haiz olmadığı bir organın kararı ile bağlı olması hukuka uygun değildir. Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisap etmesi halinde TK madde 612/5 hükmü gereği, şirket müdürü, bu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece ek ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini isteyememektedir. Ek ödeme yükümünün yerine getirilmemesinin yaptırımı kanunda belirlenmemiştir. Ancak, TK madde 577/1.f hükmü uyarınca şirket sözleşmesinde öngörülmek şartıyla yükümlülüklerin hiç veya zamanında yerine getirilmemesi halinde sözleşme cezası talep edilebilecektir. 216

9 IV.VI.Yan Edim Yükümlülüğü Ortakların temel yükümlülüğü sermaye koyma borcunu yerine getirmek olmakla birlikte, TK madde 606/1 uyarınca, şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir. TK madde 577/1.d de yan edim yükümlülüklerinin şirket sözleşmesinde öngörülmesi halinde bağlayıcı olduğu hükmü yer almaktadır. Yan edim yükümlülüğü şirket sözleşmesiyle başlangıçta öngörülebileceği gibi, TK madde 607/1 hükmü uyarınca ortaklar genel kurulunda oy birliği ile alınan şirket sözleşmesi kararı ile sonradan da öngörülebilir. Yan edim yükümlülüğü ortakların oy birliği ile alacağı genel kurul kararı ile artırılabilir(tk.607/1). Bu edimler, bir kısım esas sermaye paylarına veya pay kategorilerine yüklenilebilen veya payların tümüne yönelik olan yapma, yapmama, katlanma, kullandırma edimleridir. Başka bir ifadeyle ortaklar şirketin amacını gerçekleştirilmesine yardımcı olacak işleri yapmakla yükümlendirilmektedirler. Süt, pancar, şeker kamışı, meyve gibi ham ve/veya işlenmiş ürünlerin teslimi, park yeri veya depo yeri sağlanıp kullandırılması, taşıma gibi hizmetlerin sunulması ve benzeri edimler yan edimlerin konusunu oluşturabilir. Bu edimler, şirketin konusunu gerçekleştirmesine, ortaklarının bileşiminin (mesela, süt veya meyve üreticilerine özgülenmiş olmak gibi) korunmasına ve şirketin başka şirketlerin hakimiyeti altına girmemesine hizmet eder. Bir esas sermaye payına bağlı yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamı, koşulları ve diğer önemli noktalar şirket sözleşmesinde belirtilir. Ayrıntıyı gerektiren konular genel kurul düzenlemesine bırakılabilir (TK.606/2). Yan edim yükümlülükleri karşılıksız değildir. Şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmiş bir karşılığı veya uygun bir karşılığı bulunmayan ve öz kaynak ihtiyacını karşılamaya hizmet eden nakdi ve ayni edim yükümlülükleri, ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlere tabidir(tk.606/3). Böylelikle, ilgili hükümden nakdi ve ayni nitelik taşıyan yan edimlerin karşılıksız olamayacağı anlaşılmaktadır. V-SONUÇ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited şirketlere özgü birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Artık limited şirketin kuruluşunda bir gerçek veya tüzel kişinin olması yeterli görülmektedir. Yine yeni yasa kapsamında limited şirket ortakları şirketin borçlarından sorumlu değildir. Ortakların 217

10 borç ve yükümlülükleri şirkete karşıdır. Ortaklar, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri etk da yer almayıp yeni kanunda düzenlenmiştir. Ortakların şirket alacaklılarına karşı kişisel sorumlulukları bulunmamaktadır. Şirket alacaklılarının şirketten tahsilat yapamadıkları gerekçesiyle ortakların kişisel malvarlığına başvurmaları kural olarak mümkün değildir. Bu kuralın tek istisnası, amme alacaklarıdır. Buna göre; limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. Nakdi sermaye koyma borcunun en az 1/4 nün şirketin tescilinden önce peşin olarak, kalan kısmının ise tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Ortaklara kar olmadığı halde kar varmış gibi ödeme yapılması yahut belirlenen kar paylarının üzerinde ödeme yapılması haksız ödemeyi meydana getirecektir. Dolayısıyla haksız yere kar alan ortak, bunu geri vermekle yükümlüdür. Ortakların borç ve yükümlülüklerinden bir diğeri sır saklamadır. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz. Ayrıca şirket sözleşmesiyle ortaklara, şirketle rekabet etme yasağı öngörülebilir. KAYNAKÇA Karahan, Sami(2012). Şirketler Hukuku. Konya: Mimoza Yayınları. Pulaşlı, Hasan(2012). Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar. Ankara: Adalet Yayınevi. T.C. Yasalar ( ) sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (9353) T.C. Yasalar ( ) sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (27846) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi. ( ). E.3910 ve K.7659 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 218

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ BORÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ BORÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ BORÇLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mustafa Erdem CAN * ÖZET 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda (Yeni TTK), limited şirket sermaye şirketi olarak sayılmaktadır.

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz

SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012. Önsöz SİRKÜLER: 2012/02 Mart 2012 Önsöz 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu, geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete deyayımlanarak yasalaşmıştır. Kanunun yürürlük tarihi Temmuz 2012 olup bazı maddelerinin

Detaylı

KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI

KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI KOOPERATİF ORTAĞI EL KİTABI SUNUŞ Kooperatifler, bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesi için kurulan ortaklıklardır.

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Gazi University Faculty of Law Review. Cilt. XV, Ekim-2011, Sayı 4 Vol: XV, October-2011, No: 4

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Gazi University Faculty of Law Review. Cilt. XV, Ekim-2011, Sayı 4 Vol: XV, October-2011, No: 4 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gazi University Faculty of Law Review Cilt. XV, Ekim-2011, Sayı 4 Vol: XV, October-2011, No: 4 ANKARA Ekim-2011 GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Gazi

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI AV. ALP ALANYA, LL.M 1

LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI AV. ALP ALANYA, LL.M 1 LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI AV. ALP ALANYA, LL.M 1 1 City University London, 2011. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Doktora Programı Öğrencisi. İÇİNDEKİLER I-

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket, Sermaye

Anahtar Sözcükler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket, Sermaye YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE İLE İLGİLİ GETİRİLEN YENİLİKLER AMENDMENTS OF THE NEW TURKISH TRADE CODE ON THE JOINT STOCK COMPANIES CAPITAL Dr. Evren Dilek ŞENGÜR * Öz Global

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular

TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular TTK Yönünden Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Konular Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.12.2013 Dönem Sonu İşlemleri 1 Ticari Defterler Türk Ticaret Kanunu'nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TEK ORTAKLI ŞİRKET: ZORUNLU BAZI DÜZENLEMELERİN VERGİ HUKUKUNDA YARATTIĞI EKSİKLİK

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TEK ORTAKLI ŞİRKET: ZORUNLU BAZI DÜZENLEMELERİN VERGİ HUKUKUNDA YARATTIĞI EKSİKLİK 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TEK ORTAKLI ŞİRKET: ZORUNLU BAZI DÜZENLEMELERİN VERGİ HUKUKUNDA YARATTIĞI EKSİKLİK THE ONE PARTNER COMPANY IN TURKISH COMMERCIAL CODE WHICH NUMBERED 6102: THE DEFICIENCY

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları

HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları Başlıca yararları, a. Tek başlarına işe yaramayan ve atıl durumda bulunan küçük tasarrufların bir araya

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı