Tarým Giderek Yok Oluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarým Giderek Yok Oluyor"

Transkript

1 YIL:2 SAYI:536 çetkoder, türk tarýmý bitirilmiþtir açýklamasý.. Çevre Ve Tüketici Haklarýný Koruma Derneði (ÇETKODER) Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ Bugün Balýkesir de Türk tarýmýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlara deðinip, önemli açýklamalarda bulundu. Türk tarýmý ne hale getirildi diyen Göktaþ Tarýmý Bitirdiler diye haykýrdý. Göktaþ: Tarýmý Bitirdiler Çevre Ve Tüketici Haklarýný Koruma Derneði (ÇETKODER) Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ Toplumsal kalkýnma, bilinçlenme ve mutabakat adýna Dernek olarak gönüllü ve ücretsiz olarak yaptýklarý çalýþmalar dolayýsýyla bir dizi çalýþma amacýyla bugün geldikleri Balýkesir de Türk Tarýmýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlarý anlattý. Göktaþ ve beraberindeki (51 kiþilik) heyet daha sonra Balýkesir den Bolu ya hareket ettiler. ÇETKODER Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ ülke tarýmýnýn can çekiþtiðini, bilerek yok edildiðini, bir kýsmýnýn ise oksijen çadýrýnda yaþadýðýnýn altýný çizerek Kimin umurunda? ne söylersek söyleyelim, kimse týnlamýyor. Tohumculuk yasasý ile ilgili kýrk defa açýklama yaptýk, Ayrýca üç ayrý eylemli açýklama gerçekleþtirdik, kimse o yerli olmadý.türk tarýmý oksijen çadýrýnda. Tarýmla uðraþan ekmeðini kazananlarýn bir kýsmý yok oldu. Bir kýsmý can çekiþiyor. 35 YKR 10 ARALIK 2007 PAZARTESÝ Tarým Giderek Yok Oluyor = Hüsran 24 Kasým Öðretmenler Gününde Adananýn Kozan Ýlçesinde düzenlenen törende yaþanan türbanlý kýz öðrencinin sahneden indirilmesi olayý aradan bunca gün geçmesine raðmen tamda planlandýðý gibi gündemdeki yerini koruyor. Ben bu olayýn çok sýradan bir olay olamadýðýný baþýndan beri düþünmekteydim. Bu düþüncemi yakýn çevremle de sýk sýk paylaþtým. Olay sonrasýndaki geliþmeler düþüncemi doðrular nitelikte oldu. Baþbakan ve eþinin olayýn maðduru kýz öðrenciye verdikleri destek. Arkasýndan yaþanan türban eylemleri. Bilinen basýnýn kopardýðý yaygara. Hemen arkasýndan yeni anayasada türbanýn serbest býrakýlmasý tartýþmalarý. Ancak planlý yapýlan iþler bu kadar iliþkili olaylarý gündeme getirebilir. 3 DE Peynir köftesi 4 kiþilik. Ali Kaim Hasan Kankal Yemek Tarifleri Malzemesi: 1 çorba kaþýðý margarin, 2 kahve fincaný un, 1 su bardaðý sýcak süt, 1 su bardaðý rendelenmiþ gravyer peyniri, 1 yumurta sarýsý, yarým çay kaþýðý kýrmýzý toz biber. >3 DE SADE BÝR DÜÐÜN TÖRENÝ Gazete kadromuzun özverili çalýþanlarýndan Kamil Öntaþ ile Yeter Doðan geçtiðimiz cumartesi Ýlicek Köyünde; Ýstanbul, Ýzmir, Ankara ve Hacýbektaþ tan gelen Ablasý, Aðbeyleri, Türkan Doðan T. Doðan: Aleviler 1440'lardan bugüne sisteme muhalif yaþamýþlardýr. Bunun sonucunda katliamlar yaþamýþ bir halktan bahsediyoruz. Aleviler celladýný unutmaz. Deðiþen her hükümet alevilerin üzerinden politika yürütmeye, inançlarýný islami bir potada eritmeye çalýþmýþlardýr. Düzen islamcýlýðýnýn temsilcisi AKP hükümetinin yaptýðý da budur. "Cemevleri cümbüþ evleridir" diyen zihniyet, Çorum, Maraþ, Sivas gibi katliamlarý gerçekleþtiren bir zihniyet, Muharrem ayýnda Kerbela katliamýna yas tutan halkýmýzla birlikte olamaz. 7 DE düðün töreni ile dünya evine girdiler. 3 DE Halka Zulmedenlerin Ýnançlara Saygýsý Olmaz Hazýrlayan: Sertaç Danacý akraba ve sevenleri yanýsýra, Ýlicek köyü sakinlerinden oluþan yoðun bir davetli katýlýmý yanýnda, Gazete çalýþanlarýnýn da yer aldýðý sade bir 4 DE YAÐIÞ En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Cumhuriyet`in öyküsünü anlattýðý eserleri 18 ilin meydanýný, 90 þehitliði süsleyen Tankut Öktem, heykelini henüz tamamlayamadýðý Barýþ Akarsu gibi kazada öldü. Dr. Sabri Dündar HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Karaburna, Herikli Ve Dosdoðrular Hemen yanýbaþýmýzdaki Karaburna kasabasýný gazetemiz adýna her ziyaret ediþimizde hayranlýk uyandýran geliþmelere, güzelliklere tanýk oluyoruz. Biten bir kapalý spor salonu, baþarýyla tamamlanan alt yapý ve yol çalýþmalarý, yeni baþlayan projelerin, rüyalarýn, ideallerin heyecaný bizleride sarmaktadýr. Geçtiðimiz senelerde baþlatýlan alt yapý ve yol geniþletme çalýþmalarýnýn bitirilmiþ olmasý, yeni projelere ýþýk tutmakta onlarýnda baþarý ile bitirileceðinin iþaretlerini vermektedir. Benimde baba tarafýndan dahil olduðum,''herikli'' türkmen aþiretinin üretken insanlarýnýn yaþadýðý bu kasabanýn ve çalýþkan belediye baþkanýnýn ulaþtýðý performans, projelerini gerçekleþtirmesindeki sahicilik, her türlü övgüyü layýktýr. >2 DE Tankut Öktem herkesi üzdü 5 DE YAPI KREDÝ NEVÞEHÝR ÞUBESÝ AÇILDI Yapý Kredi nin, Nevþehir il merkezinde açýlan þubesi nin açýlýþ kokteyli 7 Aralýk 2007, Cuma günü yapýldý. Kokteyle, Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, Nevþehir Vali Yardýmcýlarý Ruhi Paker ve Ekrem Aylanç ýn da aralarýnda bulunduðu ilçe protokolü ve müþteriler katýldý. 6 DA

2 2 Hemen yanýbaþýmýzdaki Karaburna kasabasýný gazetemiz adýna her ziyaret ediþimizde hayranlýk uyandýran geliþmelere, güzelliklere tanýk oluyoruz. Biten bir kapalý spor salonu, baþarýyla tamamlanan alt yapý ve yol çalýþmalarý, yeni baþlayan projelerin, rüyalarýn, ideallerin heyecaný bizleride sarmaktadýr. Geçtiðimiz senelerde baþlatýlan alt yapý ve yol geniþletme çalýþmalarýnýn bitirilmiþ olmasý, yeni projelere ýþýk tutmakta onlarýnda baþarý ile bitirileceðinin iþaretlerini vermektedir. Benimde baba tarafýndan dahil olduðum,''herikli'' türkmen aþiretinin üretken insanlarýnýn yaþadýðý bu kasabanýn ve çalýþkan belediye baþkanýnýn ulaþtýðý performans, projelerini gerçekleþtirmesindeki sahicilik, her türlü övgüyü layýktýr. Sayýn Yusuf Koçak üçüncü icraat dönemindedir. Ýlk on seneden sonra secilemediði bir dönem olmuþtur. O dönemde iyiki de seçilememiþtir diyeceðimiz geliyor. Çünkü seçilemediði dönemde kendisini ve Karaburna'yý iyi etüt etmiþ, vizyonunu geniþletmiþ, yani kýsaca dersine iyi çalýþmýþ görünmektedir. Yöremiz ve insanlarý açýsýndan önemlidir. Olumlu örnek olmak açýsýndan, kýyaslama açýsýndan, ondan sonra gelecek belediye baþkanlarýnýn çýtanýn yüksekliðini görmeleri açýsýndan, cesaret veren/ cesaret kýran yönüyle önemlidir. Baþkalarýný eleþtirmeyi seven bir toplumsal yapýmýz vardýr. Ýþin ucuzuna kaçmadan gerçekten güzel ve kaliteli iþ yapan insanlarýnda hangi görüþ ve düþüncede olurlarsa olsunlar bize yakýnlýklarý, uzaklýklarý ne olursa olsun övgü haklarýdýr ki; cesaret ve þevkleride kýrýlmasýn. Bu yörenin sade bir vatandaþý olarak iyinin, güzelin, kalitelinin, çalýþmanýn, özgüvenin, cesaretin desteklenmesi gerektiðine inanýyorum. hatta bu anlayýþý bir görev olarak algýlýyorum. Ardý arkasý kesilmeyen boþ vaatlarle yýllarca bu yoksul ülke ve insanlarýný yalanlarla kandýran yöneticilerin, her türlüsünü defalarca izledik. Hiç bir baþarýlý ve gerçek iþin altýna imza atmadan unutulup gidenleri gördük. Neyi nerede destekleyeceðini veya eleþtireceðini bilememenin þaþkýnlýðýný, aymazlýðýný yaþadýk hep toplum olarak. Modernite, asrilik, demokrasi de çare olamadý bu yönümüze, doðru olanýn, dosdoðru olanýn her zaman yanýnda olmaya pek beceremedik. Doðrularýn, dosdoðrularýn,haklýlýklarýn her türlü Dr.Sabri Dündar Karaburna, Herikli Ve Dosdoðrular syasi, ideolojik çýkar iliþkileri ve kurmazlýklarýn dýþýnda el üstünde tutulmalarý gerektiðini de çok zaman bilemedik. Büyüyen yalanlar bize nefes aldýrmýyor artýk. Ancak zamanda daralýyor, içimizde daralýyor. Ýçinde bulunduðumuz bilgi ve biliþim çaðýnda saklanmak zor, yalan söylemekte güçleþiyor. Kýzýmýn öðrenim gördüðü okulda, diðer bir çok okula olduðu gibi, bütün ders notlarý ve devam durumlarý okulun internet sayfalarýnda ilan edilmektedir. Karneye gerek kalmamaktadýr adeta. Duydunuzmu öðrenciler, öðretmenler, yöneticiler, politikacýlar, anneler, babalar, kurumlar,kuruluþlar? Sahte baþarýlarla doldurulmuþ karnelerin alýcýsýnda, satýcýsýda kalmayacak artýk. Atmasyon ve yalan alanlarý daralýyor. Bir ''Google '' ve ''týk'' mesafesin de herkes. Karaburna Kasabasý içinde yol geniþletme amacýyla 80'e yakýn evin duvarlarý gönüllülük ve ikna esasý ile yýkýlmýþ ve yýkýlan yerler belediye tarafýndan onarýlmýþtýr. Hiç bir küskünlük yaþanmamýþtýr. Þu anda yeni oluþturulan mezarlýk alanýnýn planlamasý, yeþilliði, örnek sulamasý, ýþýklandýrma projesi ile batý filimlarinde gördüðümüz mezarlýk alanlarýný anýmsatmaktadýr. Bu insaný verilen bir deðerdir. Halen yapýmý devam eden hayýrseven bir yurttaþýn baþlattýðý 3 katlý çok büyük çaptaki okul binasýnýn, belediye imkanlarý ile devam ettiriliyor olmasý heyecan vericidir. Sayýn Baþkanýn muþtuladýðý yarý olimpik kapalý yüzme havuzunun gerçekleþme olasýlýðýnýn yüksekliði güven vericidir Çetin Altan ustanýn sýk sýk sözünü ettiði tenis kortlu, yüzme havuzlu köy rüyalarýnýn pek de rüya olmayabileceði anlaþýlýyor. Gidin ve gezin bu güzellikleri sevgili dostlar, kapalý spor salonunu, geniþletilmiþ ana caddeyi, asfartlanmýþ ara köy sokaklarýný, madem mezarlýðý, bitme aþamasýndaki büyük okul binasýný görün. Her þey yalan söyleyebilir, kiþiler, ideoljiler, siyasi görüþler, yöneticiler, aldatan hava durumlarý her þey yalan söyleyebilir, ancak hayat, alýn teri, emek, yaþanmýþlýklar yalan söyleyemez.gidecek ve iltica edecek bir baþka yerimiz yok. Doðruya dosdoðruya çok ihtiyacýmýz var. Düþmanlýklar yaratmanýn, kin tohumlarý ekmenin rantiyesi de barýþ ve sevgi ortamý kadar yüksek deðildir. Herikli'nin yaptýðýný herkes yapabilir. Ýmecemiz bol olsun, sevgili Karaburnalýlar ve Yusuf Koçak [Sesonline] ANKARA- Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras ýn soru önergesine verdiði yanýtta, Kazdaðlarý'ndaki altýn arama faaliyetleri konusunda Ruhsattan kaynaklanan haklara bakýlmaksýzýn Kazdaðlarýnda altýn madeni arama çalýþmalarý sona erse bile ÇED yönetmeliði hükümlerine göre karar alýnmadan üretim safhasýna geçilmesi mümkün deðildir dedi. Bakan Eroðlu, Ufuk Uras ýn soru önergesine verdiði yanýtta, Kazdaðlarý ndaki altýn arama faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Uras ýn soru önergesindeki bazý sorulara bakanlýðýn görevleriyle ilgili olmadýðý gerekçesiyle yanýt vermeyen Bakan Eroðlu, Çevre ve Orman bakanlýðý arama ve sondaj çalýþmalarý sýrasýnda oluþan çevresel tahribat hakkýnda neler yapmaktadýr? sorusuna þu yanýtý verdi: Maden arama çalýþmalarý, ÇED yönetmeliði kapsamý dýþýnda deðerlendirilmektedir. Üretim aþamasýna geçilmesi halinde, ÇED yönetmeliði kapsamýnda iþlem yapýlmadan üretim faaliyetine baþlanýlmasý mümkün deðildir. Altýn madeni üretimi faaliyetleri ÇED yönetmeliði kapsamýnda yer alan faaliyetlerdir. Bu nedenle ruhsattan kaynaklanan haklara bakýlmaksýzýn Kazdaðlarýnda altýn madeni arama çalýþmalarý sona erse bile ÇED yönetmeliði hükümlerine göre ÇED olumlu veya ÇED gerekli deðildir kararý alýnmadan üretim safhasýna geçmesi mümkün deðildir. Ýçme SUuyu Analiz Sonuçlarý Bekneniyor Bakan Eroðlu, Uras ýn sondaj çalýþmalarýnýn yer altý ve yer 10 Aralýk 2007 Pazartesi Çevre Bakaný: 'Kazdaðlarý'nda ÇED raporu olmadan altýn üretimine geçilemez' üstü kaynak sularýna etkileri ne iliþkin sorusuna da Çanakkale nin Çan ilçesi Söðütalan köyü mevkiinde faaliyet gösteren Kuzey Truva Madencilik ve Teckcominco madencilik ile yine Ayvacýk ilçesi Bahçedere mevkiinde faaliyet gösteren Global Madencilik la ilgili inceleme, denetim ve numune alma çalýþmalarý il müdürlüðümüz tarafýndan yapýlmaktadýr yanýtýný verdi. Yapýlan incelemeler sonunda Çan ilçesi Söðütalan köyü mevkiinde yapýlan arama faaliyetleriyle ilgili Çan Çaðlýk Grup Baþkanlýðýnda geçmiþe yönelik içmesuyu analiz raporlarýnýn istendiðini ve sonuçlarýn Gýda Maddeleri Tüzüðü ne uygun olmadýðýnýn tespit edildiðini ifade etti. Eroðlu, sonuç olarak maden arama faaliyetlerinden kaynaklanan atýklarýn Çevre Mevzuatý kapsamýnda gerekli tedbirlerin alýnarak bertarafýnýn saðlanmasý hususunda il müdürlüðümüzce çalýþmalar hassasiyetle sürdürülecek olup, inceleme ve denetimler devam etmektedir dedi. 177 Madencilik Faaliyeti Ýçin Ýzin VEerildi Eroðlu, soru önergesindeki orman alanlarýndaki sondaj ve arama çalýþmalarýnýn yüzölçümü ne kadardýr? þeklindeki bir soruya ise þu yanýtý verdi: 105 adet 472 bin 637 metrekare maden arama, 3 adet 5 bin 316 metrekare maden tesis, 68 adet 474 bin 139 metrekare maden ulaþým yolu, 1 adet 822 metrekare pasa döküm alaný izni olmak üzere toplam 177 adet ve 952 bin 914 metrekarelik sahada madencilik faaliyeti için izin verildiði belirlenmiþtir.

3 10 Aralýk 2007 Pazartesi SADE BÝR DÜÐÜN TÖRENÝ Ali Kaim = Hüsran 24 Kasým Öðretmenler Gününde Adananýn Kozan Ýlçesinde düzenlenen törende yaþanan türbanlý kýz öðrencinin sahneden indirilmesi olayý aradan bunca gün geçmesine raðmen tamda planlandýðý gibi gündemdeki yerini koruyor. Ben bu olayýn çok sýradan bir olay olamadýðýný baþýndan beri düþünmekteydim. Bu düþüncemi yakýn çevremle de sýk sýk paylaþtým. Olay sonrasýndaki geliþmeler düþüncemi doðrular nitelikte oldu. Baþbakan ve eþinin olayýn maðduru kýz öðrenciye verdikleri destek. Arkasýndan yaþanan türban eylemleri. Bilinen basýnýn kopardýðý yaygara. Hemen arkasýndan yeni anayasada türbanýn serbest býrakýlmasý tartýþmalarý. Ancak planlý yapýlan iþler bu kadar iliþkili olaylarý gündeme getirebilir. Ortam yavaþ yavaþ ýsýtýlýyor. Henüz reþit olmamýþ 17 yaþýnda bir çocuðun görüldüðü þekilde sahneden indirilmesi hoþ bir manzara deðildi. O kýzýmýzýn kendi iradesiyle türban baðlamadýðýný bilen bir eðitimci olarak olaya üzüldüm. O çocuðun hangi duygularý yaþayabileceðini, nasýl olumsuz bir þekilde düþüncelerinin keskinleþebileceðini az çok tahmin edebiliyorum. Daha da üzücü olan durum bu öðrencinin planlanan olaylara alet edilmek istenmesidir. O kýz öðrencinin sahneden indirileceðini bile bile sahneye çýkaranlar birinci derecede suçludur. Her hangi bir devlet kurumunda görev yapan herkes olayýn bu þekilde sonuçlanacaðýný çok iyi bilir. Hele bu insanlar eðitimcilerse bu olayýn sonucunun bu olacaðýný daha da iyi bilmeleri gerekir. Böylesi törenlerde küçücük çocuklarýn okuyacaðý þiirleri bile günler öncesinden incelenmeye alan yetkililerin bu kadar aymazlýk içerisinde olabileceðini düþünemiyorum. Soruþturma baþlatýldý mý bilmiyorum, eðer baþlatýlmadý ise sorumlular hakkýnda derhal soruþturma baþlatýlmalýdýr. Türban olayýnýn çözümüne bu gibi tatsýz olaylarla zemin hazýrlamanýn toplumu germekten maðdurlarý üzmekten baþka bir iþe yarayacaðýný sanmýyorum. Getirirsiniz meclise nasýl çözmeyi düþünüyorsanýz çözersiniz. Adana da yaþanan olaya duyarlýlýk gösteren yetkililerin; Amasya ve Ýstanbul Esenyurt ta yaþanan olaylarda ayný duyarlýlýðý göstermelerinin toplum vicdanýný bir nebze rahatlatýr sanýrým. Cumhuriyetimizin 84. yýlýnda neleri tartýþmamýz gerekirken nelerle uðraþýyoruz. 12 Eylüle bir gönderme daha. Ýþte eserin. Gazete kadromuzun özverili çalýþanlarýndan Kamil Öntaþ ile Yeter Doðan geçtiðimiz cumartesi Ýlicek Köyünde; Ýstanbul, Ýzmir, Ankara ve Hacýbektaþ tan gelen Ablasý, Aðbeyleri, akraba ve sevenleri yanýsýra, Ýlicek köyü sakinlerinden oluþan yoðun bir davetli katýlýmý yanýnda, Gazete çalýþanlarýnýn da yer aldýðý sade bir düðün töreni ile dünya evine girdiler. Yarýnlarda; Hayatýn tüm zorluklarýna birlikte karþý koymalarý,ýyilik ve mutlukta saðlýkta ve hastalýkta birarada birbirinden güç alarak dirençlerini artýrmalarý, iþleri kolay kýlmalarý, aileleri ülkeleri ve dünya güzelliklerine katký sunacak saðlýklý çocuklar yetiþtirmeleri gülen yüzleri daima hep böyle olmasý dileklerimizle, yeni yaþantýlarýnda baþarýlar.biz dostlarýnýn duygularýdýr. Hasan Kankal Yemek Tarifleri Peynir köftesi 4 kiþilik. Malzemesi: 1 çorba kaþýðý margarin, 2 kahve fincaný un, 1 su bardaðý sýcak süt, 1 su bardaðý rendelenmiþ gravyer peyniri, 1 yumurta sarýsý, yarým çay kaþýðý kýrmýzý toz biber. Pane için: 3 yumurta.3 çorba kaþýðý un, 1 su bardaðý galeta unu, Kýzartmak için: 2 su bardaðý sývýyað. Hazýrlanýþý: Bir tencerede margarini eritin. Unu ekleyip bir iki dakika karýþtýrarak kavurun. Sýcak sütü ve yumurta sarýsýný iyice çýrpýn. Rendelenmiþ peynir, kýrmýzý toz biber, yumurta sarýsýný kavurduðunuz una ekleyip tahta kaþýkla iyice karýþtýrýn. Hafifce yaðlanmýþ küçük bir tepsiye karýþýmý boþaltýnýz. Ilýyýnca buzdolabýna alýp 2 3 saat kadar bekletin. Daha sonra dolaptan alýp düz bir zemine ters çevirerek çýkartýp 1 santimlik kareler halinde kesin. Her bir parçayý elinizde yuvarlayarak top þeklinde köfteler hazýrlayýn. Önce una, sonra yumurtaya ve galeta ununa bulayýp kýzgýn yaðda kýzartýn. Köfteleri kaðýt havlu üzerine alýp yaðýný çektirin ve sýcak olarak servis yapýn. SATILIK TARLA 250 dekar 8 parça tarla Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ satýlýktýr.

4 10 Aralýk 2007 Pazartesi Halka Zulmedenlerin Ýnançlara Saygýsý Olmaz AKP iktidarý, alevilere yönelik manevralarýný yoðunlaþtýrýyor. Tayyip Erdoðan'ýn Muharrem Orucu'nda alevilerle birlikte olmak istemesini, alevilerle ilgili devlet bünyesinde "Alevi Diyaneti" gibi ayrý bir kurum oluþturulmasý planýný, Cumhurbaþkaný Gül'ün himayesinde Antalya Elmalý'da "Abdal Musa Enstitüsü" kurulmasý projesini, Muharrem Orucu döneminde yurtdýþýna AKP hükümetinin himayesinde dedeler gönderilmesini; yani kýsacasý, AKP hükümetinin alevilere yönelik gündemdeki giriþimlerini nasýl deðerlendirdiklerini, alevi demokratik kurumlarýnýn yöneticilerine sorduk. Ýþte cevaplarý: Halka zulmedenlerin inançlara saygýsý olmaz Türkan DOÐAN (Çiðli PSAKD Baþkaný) Hazýrlayan: Sertaç Danacý Zeynep YILDIRIM (PSAKD Sarýyer Þb. YK Üyesi) "Bizim, düzenin vereceði bir þeye ihtiyacýmýz yok" Türkan Doðan T. Doðan: Aleviler 1440'lardan bugüne sisteme muhalif yaþamýþlardýr. Bunun sonucunda katliamlar yaþamýþ bir halktan bahsediyoruz. Aleviler celladýný unutmaz. Deðiþen her hükümet alevilerin üzerinden politika yürütmeye, inançlarýný islami bir potada eritmeye çalýþmýþlardýr. Düzen islamcýlýðýnýn temsilcisi AKP hükümetinin yaptýðý da budur. "Cemevleri cümbüþ evleridir" diyen zihniyet, Çorum, Maraþ, Sivas gibi katliamlarý gerçekleþtiren bir zihniyet, Muharrem ayýnda Kerbela katliamýna yas tutan halkýmýzla birlikte olamaz. Alevi kültürünü inkar eden AKP, cemevlerimizin içini boþaltmak istemekte. Cemevleri, Diyanetin tekeline sokulup, yozlaþtýrýlmak, yapay alevi örgütlenmeler, AKP güdümlü kurumlar oluþturulmak istenmektedir. AKP'nin alevi kurumlarýna yaklaþýmý Alevi halk tarafýndan bugün "nimet" gibi gözükemez. Alevilere yönelik AKP tarafýndan gündeme getirilen bu politikanýn tamamen karþýsýndayým. T. Doðan: Devletin oluþturacaðý "Alevi Diyaneti" düþüncesi alevilerin talebi deðildir. AKP hükümetinin dar zihniyetli bir kurgusudur. Bu asimilasyon politikasý, özünü, kültürünü inkar politikasý ne yenidir, ne de sondur. Biz "Alevi Diyaneti" içerisinde özünü yitirmiþ, devletin sözcüsü maaþlý dedeler olmasýnýn önüne geçeceðiz. AKP'nin gündeme getirdiði ''Abdal Musa Enstitüsü'' yoktan iyidir zihniyetiyle kabullenilemez. Çünkü yýllardýr yok sayýlmýþ bir toplumun göstermelik bir kuruma ihtiyacý yoktur. Özünü, içini dolduramayan bir enstitü, alevi toplumunu ifade etmez. Halka zulmeden bir iktidarýn ne alevi inancýna, ne de diðer inançlara saygýsý olamaz. Bu enstitü, Türk Ýslam sentezinin bir yansýmasý olacaktýr. T. Doðan: AKP hükümetinin üzerimizde yürüttüðü politikayý teþhir etmek ve halkýmýza detaylý anlatmak gerekir. Aleviyim, demokratým diyen herkes, düzenin islamcý AKP hükümetinin bize yönelik bu projesinde taraf olmalýdýr. Hiçbir yasanýn birbirinden farklý olmadýðý, Hýzýr Paþalar'ýn sadece biçim deðiþtirdiði görülmeli. Bunun karþýsýnda politikalar üreterek, kurumlarý aktif, halkýn ihtiyaçlarýna cevap verebilen kurumlar haline getirmeliyiz. Alevilik ne Fethullah Gülen'in Abant'ta verdiði þekille, ne de Abdullah Gül'ün enstitüsüyle tanýnacak inanç biçimi deðildir. Son olarak diyoruz ki, AKP hükümeti Çorum'un, Maraþ'ýn, Sivas'ýn, Gazi'nin hesabýný sormayan ve Sivas katillerine belediyelerinde kadro veren bir hükümettir. Önce bunun hesabýnýn neden sorulmadýðýný halkýmýza açýklamalýdýr. Biz kendi kurumumuzda sadece alevi halkýmýzýn sorunlarýyla deðil, tüm inanç ve milliyetlerden halkýmýzýn sorunlarýyla ilgileniyoruz. Bu yüzden diyoruz ki, AKP hükümeti halkýmýzýn deðerlerini kirletmesin. Alevi halkýnýn üzerinden politika yapmayý býraksýn. Bizim deðerlerimiz onlarýn kavrayýp yorumlayamayacaklarý kadar geniþ ve erdemlidir. Alevi kurumlarý kendilerini sorgulamalý Sadegül ÇAVUÞ (Sultanbeyli PSAKD Baþkaný) Sadegül Çavuþ: Biz Tayyip Erdoðan'ý dozerleri dayayýp Karacaahmet'i yýkmaya çalýþmasýyla tanýdýk. Cemevlerine "cümbüþ yeri" dedi. Birçok hakarette bulundu. Þimdi bizi tanýmaya baþladý. Ben bunun sadece alevilerin gözünü boyamaya yönelik bir þey olduðunu düþünüyorum. Alevileri asimile etmek, sünnileþtirmek için politikalarý var. Biz bugüne kadar alevileri astýk, kestik yaktýk, yoketmeye çalýþtýk, ama baþarýlý olamadýk, nasýl yok ederiz diye düþünüp, ancak, "asimile ederek sünnileþtirerek" bu sonucu alýrýz diyorlar. Daha önce de Tansu Çiller döneminde "biz alevileri ya sünnileþtireceðiz ya þiileþtireceðiz" söylemi vardý hatýrlarsanýz. Biz Muharrem ayýnda Kerbela'yý tekrar hatýrlarýz ve yasýný tutarýz. Kerbela' da Ýmam Hüseyin niye katledildi? Onu günümüze taþýyarak, günümüzün Yezitler'i, Muaviyeler'i kimler, burda ezenler ezilenler kimler, tekrar hatýrlýyoruz. Ve onlara karþý mücadele etmeyi hatýrlamanýn bir yöntemi. Yine gazetelerden öðrendik, devlet bünyesinde dedeler yetiþtirilecek ve dedelere maaþ verilecek deniyor. Bizim dedelerimiz para için bu inancý bugüne kadar taþýmamýþlardýr. Kelle koltukta dað dað gezip bu inancý öyle taþýmýþlar, günümüze kadar getirmiþlerdir. Biz maaþlý dedeleri, memur dedeleri de istemiyoruz. Niye derseniz, bu da sünnileþtirmenin bir yolu. Her hafta camilerde nasýl vaazlar birileri tarafýndan yazýlýp hocalarýn eline tutuþturuluyorsa, ayný þekilde cemlerde de bizim dedelerimizin eline böyle hutbeler, yazýlar tutuþturulacak. Biz inancýmýzý þimdiye kadar para için satmadýk, bundan sonra da yapmak istemiyoruz. S. Çavuþ: Aleviler AKP'nin hazýrladýðý bu politikayý tamamen reddetmeliler. Zaten AKP de Alevi kurumlarýnýn hiçbirini tanýmýyor. Ne Federasyonu tanýyor, ne Cem Vakfý'ný. Kendisi sýfýrdan bir þey yapmaya çalýþýyor. Bunu yapan aleviler deðil. Günümüzün Muaviyeler'i bunu yapmaya çalýþýyor. Biz de bu oyuna gelmeyeceðiz. Onlarýn hazýrladýðý bu politikayý kabul etmiyoruz. Biz ne maaþlý dedeyi istiyoruz. Ne AKP'nin kuracaðý cemevlerini. Abdal Musa Enstitüsü kuracaklarmýþ. Öyle bir yer kuracak kiþinin ehlibeyt yolundan gelen birisi olmasý lazým. Abdullah Gül kim de oranýn sorumluluðunu alacak. S. Çavuþ: Aleviler, alevi kurumlarý kendilerini sorgulamalý bence. Hani bizim inancýmýzda vardýr ya; kamil bir toplum yaratmak hayalimiz var bizim. Ýmam Cafer buyruðunda da bu yazar. Buna bir baksýnlar, biz aleviliði nasýl yaþýyoruz? Nasýl bir aleviyiz?.. Kendilerini bir sorgulayýp bizim inancýmýzla karþýlaþtýrdýklarý zaman neresinde olduklarýný anlarlar aslýnda. Ne zaman televizyonu açsam alevilerle ilgili konuþmalarda hep ne kadar para verilecek, ne kadar pay ayrýlacak tartýþmasý var. Aleviler neden bu kadar paranýn peþine düþtüler? Yani bu ülkede nasýl demokrasi mücadelesi verilir, inancýmýzý niye yaþýyamýyoruz deðil, ne kadar para alýrýz diyorlar. Alevilerin görevleri kendi inançlarýyla ilgili, insanlýðýn yaþadýðý sorunlarla ilgili tartýþmak, çözüm aramaktýr. Kendilerine biraz çeki düzen vermeleri gerekir diye düþünüyorum. Son olarak þunu söylemek istiyorum. Bizim inancýmýzda Rýza Þehri var. Bu benim de hayalim aslýnda. Bu nasýl bir þehir? Paranýn mülkiyetin olmadýðý bir þehir. Herkesin rahat yaþadýðý, mülkiyet kavgalarýnýn olmadýðý bir þehir. Rýza Þehri'ni kurmak için mücadele etmemiz gerektiðini söylüyorum tüm halka. Zeynep Yýldýrým: Aleviliðin yüzyýllara dayanan bir geçmiþi var. Bugüne kadar hep ikinci sýnýf, itilen, kakýlan, istenmeyen ve çok farklý deðerlendirilen bir toplum olarak görüldük. Ama bugün birden bire iktidardaki partiler -nasýl oluyor bilmiyorum ama- aleviliði keþfediyorlar. Elbette bunun altýnda yatan çok farklý þeyler var. Kendilerine karþý muhalefet istemiyorlar. Muhalefeti kendi denetimleri içerisine alýp kendi oy potansiyellerini daha da çoðaltmak istiyorlar. AKP içindeki milletvekili Reha Çamuroðlu, Muharrem ayý içerisinde iftar yemeði vererek baþbakaný iftara çaðýracaðýný ve bu yemekte alevilerle "birliktelik" oluþturacaðýný düþünüyor. Bizim oruçlarýmýz, Muharrem ayý yas orucudur. Zevklerden arýnma, kendini sorgulamaya götüren bir oruçtur. Bu orucu nasýl adlandýrýyorlar ki iftar yemekleri ile þenlendiriyorlar, bunu biz anlamýyoruz, bizim inançlarýmýza tamamen aykýrý. Bu zihniyet yani þu ana kadar Aleviliðe karþý olan, onu yok etmek için uðraþan zihniyet, Sivas'ta, Maraþ'ta, Çorum'da, Gazi'deydi. Bize bunlarý yaþatan þu anki sistemin zihniyeti bu, AKP'nin zihniyeti yani. Alevilerin demokrat, duyarlý, ilerici yanlarýný nötralize edip kendi istedikleri yönde yönlendirmek için baþvurduklarý bir oyundan baþka bir þey deðil yapmaya çalýþtýklarý. Biz kendi inançlarýmýzý kendi istediðimiz gibi yaþayalým, bizlerle uðraþmasýnlar. Z. Yýldýrým: Hiç yoktan iyidir mantýðý çok yanlýþ bir mantýk. Biz þimdi bu duruma kadar gelmiþsek kendi mücadelemizle, kendi inançlarýmýza sahip çýktýðýmýz için geldik, hiç yoktan deðil. Bize bir baðýþta, lütufta bulunmadýlar. Hiç yoktan bu enstitü kurulmuþ bile olsa, çok yarar saðlayacaðýný sanmýyorum. Diyanet diye bir olgu zaten var. Bizce enstitüler desteklenmemeli. Biz kendi inançlarýmýzý, kendi doðrularýmýza göre yaþar, kendi çabalarýmýzla kendi enstitülerimizi, kendi kurumlarýmýzý da oluþtururuz. Z. Yýldýrým: Halkýmýzýn bir deyimi vardýr ya, "küçüðü verir büyüðü kendisi yutar"... Aleviler kendi inaçlarý doðrultusunda tepkilerini gösterip tavýrlarýný koymalýdýrlar. Tümünü demiyorum ama bir çok Alevi kurumunun düzenle uzlaþma durumlarý var. Aleviler örgütleriyle bir araya gelip tepki vermeliler. Þu ana kadar mücadelesini sürdürmüþ olan Aleviler bundan sonra da sürdürecektir. Bizim düzenin vereceði bir þeye ihtiyacýmýz yok.

5 10 Aralýk 2007 Pazartesi Tankut Öktem herkesi üzdü Cumhuriyet`in öyküsünü anlattýðý eserleri 18 ilin meydanýný, 90 þehitliði süsleyen Tankut Öktem, heykelini henüz tamamlayamadýðý Barýþ Akarsu gibi kazada öldü Açýlýþ sonrasý eþi ve kýzýyla, "Evinize ben sonrasýna dayanýyor. Ökten, bu tarihten býrakayým" diyen asistaný Kadir Özyalçýn`ýn aracýna bindi. Araçta, Özyalçýn`ýn eþi Canan da vardý. Gece saat sýralarýydý. Boðaziçi Köprüsü `nden Kadýköy yönüne giderken, Otosan yol ayrýmýna geldiklerinde, önlerindeki kamyon girmesi gereken sapaðý kaçýrýnca aniden durdu. Kamyona önce bir otomobil çarptý. Bu sýrada bir ticari taksi, baþka bir otomobile çarptý. Özyalçýn, bu araçlara çarpmamak için direksiyon kýrýnca önce kamyona, ardýndan da bariyerlere vurdu. Prof. Öktem ölürken, beyin kanamasý geçiren eþi Semra Öktem, Kozyataðý Acýbadem Hastanesi `ne kaldýrýldý. Öktem `in kýzý ile Canan Özyalçýn hafif yaralandý. Aslýnda mimar olacaktý ölen müzisyen Barýþ Akarsu `nun heykelini de bitirmek üzereydi. Atölyesinde, bir süre ara verdiði heykel, bu yaz Amasra `ya konulacaktý. RADÝKAL - ÝSTANBUL - Yaklaþýk 100 þehitliðin 90`ý, dünyanýn en yüksek üçüncü anýtý olan Manisa `daki Kuvayi Milliye, Ankara `da Harbiyeli Þehitler, Zonguldak `ta Maden Ýþçileri, Magosa `da Büyük Özgürlük, Çanakkale `de Yaralý Asker... Prof. Dr. Tankut Öktem, Türkiye `nin birçok kentine anýtlar ve heykeller dikti. Son çabasý, Çanakkale þehitleri, Kurtuluþ Savaþý `nda Burhaniyeli kahramanlar ve ölümünden çok etkilendiði müzisyen Barýþ Akarsu `nun heykel ve anýtlarýydý. 67 yaþýndaki Öktem, bu heykelleri bitiremeden, trafik kazasýna kurban gitti. sonra `kahramanlýklar sonucunda kurulan Cumhuriyet `in öykülerini gelecek nesillere aktarma` yolunda yürüdü. Böylece dünyada belki de en çok heykel yapan sanatçýlardan biri oldu. Çalýþmalarý, ünlü haber dergisi TIME `ýn kapaðýna da taþýndý. Silahlý Kuvvetler `e, okullara ve hastanelere ücretsiz heykel yaptý. 18`e yakýn ilin meydanýndaki Cumhuriyet anýtlarýna imza attý. Manisa `da 63 metrelik, dünyanýn en yüksek üçüncü anýtý olan `Kuvayi Milliye ` kendisine aitti. Kara Harp Okulu `na yaptýðý, üzerinde 700 figürün bulunduðu `Harbiyeli Þehitler ` anýtý üniversitelerde ders olarak gösteriliyor. Türkiye `deki 100`e Atlasjet uçaðý Isparta `da düþünce bölgeye yapýlmasý düþünülen anýt için vasiyet gibi bir tarif vermiþti: "Ben olsam o tepeye çok uzaklardan görülebilecek bir uçak kanadý diker, ucuna ýþýk koyar, üzerine de ölen insanlarýmýzýn yüzlerini resmederim." Kýrgýn bir devlet sanatçýsý Aslýnda Öktem, kýrgýn öldü. Bir gün önce AA`ya verdiði son demecinde Küçükkumla `daki atölyesinin geçen yýl yandýðýný belirtip þöyle demiþti: Prof. Dr. Tankut Öktem, önceki gün kýzý Oylum Öktem `in moda tasarýmcýsý olduðu, Niþantaþý `ndaki Ýstanbul Moda Akademisi`nin açýlýþýna, eþi Semra Öktem ve kýzý Pýnar Doðan`la birlikte katýldý. Öktem, 1940 yýlýnda Konya `da, Türkiye `nin ilk kadýn veterineri olan bir annenin oðlu olarak doðdu. Mimarlýk Fakültesi `ne kaydolmak için bindikleri otobüs, þimdi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu önünde bozulunca, okul kapýsýnda gençleri gördü ve etkilenerek sýnavlara girdi, kazandý. Önce seramikçiydi, daha sonra heykele yöneldi. Üçüncü sýnýfta `Dünya Genç Heykeltýraþlar Yarýþmasý `nda birinci oldu. 1966`da asistan, dört yýl sonra öðretim üyesiydi. yakýn þehitliðin yaklaþýk 90`ý da Öktem imzasýný taþýyordu. Libya ve Kore `de de anýt dikti. Öktem `in üç projesi vardý ki, bitirmeye ömrü yetmedi. Son günlerinde Çanakkale Eceabat için `Tarihe Saygý Heykeli`ne yoðunlaþtý. Heykel, 18 Mart 2008`e yetiþecekti. Burhaniye `ye yapýlacak üç bölümlük `Anýtlar Topluluðu` üzerinde de çalýþýyordu. Türklerle Rumlarýn KKTC `de birlikte yaþadýðý Dipkarpaz `a `Atlý Atatürk ` adlý anýtý yaptý. Anýtý, hava muhalefeti nedeniyle feribot gelmeyince teslim edilemedi. Öktem 29 Haziran`da trafik kazasýnda "Atölyem yanýnca devletin çeþitli kademelerinden geçmiþ olsun dileði bekledim, kimsenin aklýna gelmedi. " Öktem, bugün saat 11.00`de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi `nde yapýlacak törenin ardýndan ikindi vakti Üsküdar `daki Selimiye Camisi `nden uðurlanacak. Sürücü, önce ceza yemiþ Kamyon sürücüsü Seydi Aydoðmuþ ise tutuklandý. Ýfadesine göre sürücü yanlýþlýkla Boðaziçi Köprüsü yoluna girdi. Burada kendisini durduran trafik polisleri 52 YTL ceza kesti. Polisler kendisine gideceði yönü tarif etti, ancak o yine yanlýþ yola saptý ve durunca da kaza yaþandý ( ) Okul, Marmara Üniversitesi `ne dönüþünce `heykel` bölümünü kurdu. 1999`da `Devlet Sanatçýlýðý `na seçildi. Öktem `i bu ödüle taþýyan geçmiþi, anýtsal heykellere aðýrlýk verdiði 1973`ten

6 Yemek, Temizlik, Bulaþýk, Kalorifer ve Gece bekçisi hizmet alýmý iþi açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhale kayýt numarasý* :2007/ Ýdarenin a) adresi : Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi b) telefon ve faks numarasý : Tel: Fax: c) elektronik posta adresi (varsa): 2 - Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý : 6 iþçilik hizmet alýmý b) yapýlacaðý yer : Kýz Meslek Lisesi Hacýbektaþ /NEVÞEHÝR c) iþin süresi : 1 takvim yýlý içerisinde 10 ay 300 gün (Temmuz ve Aðustos aylarý hariç) 3- Ýhalenin a) yapýlacaðý yer : Kýz Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýlarý Odasý b) tarihi ve saati :18/12/2007 saat 14:00 Madde 4- Ýhaleye Katýlabilmek Ýçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Tebligat için adres beyaný ve ayrýca irtibat için telefon ve varsa faks numarasý ile elektronik posta adresi. b) (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 29 md.) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya ilgili Meslek Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge. c) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. d) (Deðiþik: 08/06/ R.G. / 45 md.) Bu Þartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayýlan durumlarda olunmadýðýna iliþkin yazýlý taahhütname. e) Þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen teklif mektubu. f) Bu Þartnamede belirlenen geçici teminat.(teklif edilen bedelin yüzde üç(%3) az olmamak üzere) g) Bu Þartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri. h) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, istekli adýna katýlan kiþinin ihaleye katýlmaya iliþkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. i) Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde, þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen iþ ortaklýðý beyannamesi ile 17nci maddede konsorsiyumlarýn da teklif verebilecekleri öngörülmüþ ise, isteklinin konsorsiyum olmasý halinde þekli ve içeriði bu Þartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi. j) Bu Þartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlerin listesi. k) Ýhale dokümanýnýn satýn alýndýðýna dair belge. l) Bu Þartnamenin 8 inci veya 36ncý maddelerinde istenmesi halinde yerli istekli olunduðuna iliþkin Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde belirtilen belgeler. m) (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 29 md.) Ortaðý olduðu veya hissedarý bulunduðu tüzel kiþilere iliþkin beyanname. n) (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 29 md.) Bu þartnamenin 7.3 maddesinde iþ deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kiþi istekli tarafýndan sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde sunulacak Ýþ Deneyim Belgesinin Baþka Bir Tüzel Kiþiye Kullandýrýlmayacaðýna Ýliþkin Taahhütname. o) (Ek: 22/06/ R.G. / 29 md.) 1.1 (Deðiþik: 22/06/ R.G. / 29 md.) Ýsteklinin iþ ortaklýðý olmasý halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafýndan ayrý ayrý verilmesi zorunludur. Konsorsiyumlarýn ihaleye katýlabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortaðýnýn, (o) bendine iliþkin olarak ise iþin ilgili kýsmýna teklif veren ortaðýn o kýsma iliþkin belgeleri sunmasý gerekir Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler : Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Kapasite, araþtýrma geliþtirme, standart ve kaliteyi saðlamaya yönelik belgeler. Kaliteyi saðlamaya yönelik olarak Temizlik (TS 12524) iþi ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamýþ (TSE) hizmet yeterlilik belgesinin aslý veya noter tasdikli sureti Ýlaçlama yetki belgesi. TSE belgesinin ilaçlama yetki belgesini kapsadýðý durumda ayrýca ilaçlama belgesi istenmeyecektir. 5-Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecek olup tekliflerin eþit olmasý halinde tip idari þartnamenin maddesinde belirtilen hüküm geçerlidir. 6-ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7-Ýhale dokümaný Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Hacýbektaþ /NEVÞEHÝR adresinde görülebilir ve 50 YTL karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8-Teklifler 18/12/2007 tarihinde Salý günü saat 14:00 da kadar Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Müdür Odasýndan verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9-Ýstekliler tekliflerini, [götürü bedel/ fiyat üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr./ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme düzenlenecektir.] 10-Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Zeynep AYVAZOÐLU Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Müd. V. 1.1 Ýhale konusu hizmetin yerine getirilmesine iliþkin olarak ilgili mevzuat gereði alýnmasý zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasýna iliþkin hükümlere þartnamede yer verilir. 1 ÝHALE ÝLANI HACIBEKTAÞ KIZ MESLEK LÝSESÝ Ýdareler, bu ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliði ile mesleki ve teknik yeterliliðinin belirlenmesine iliþkin olarak 4734 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen; þekli ve içeriði ise Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen bilgi ve belgelerden ihalelerin özelliklerine uygun olarak isteyecekleri belgeler ile bu belgelerin taþýmasý gereken kriterleri belirleyerek (7.2.) ve (7.3.) maddelerine yazacaklardýr. ( B402 ) 10 Aralýk 2007 Pazartesi YAPI KREDÝ NEVÞEHÝR ÞUBESÝ AÇILDI Sertaç Danacý-NEVÞEHÝR Nevþehir þube kokteylinde bir konuþma yapan þube müdürü Rasim Erandaç,15 yýl aradan sonra, Nisan ayýndan bu yana Nevþehir de faaliyet gösteriyor olmalarýndan büyük memnuniyet duyduklarýný belirtti. Müþterilerine sunduklarý ayrýcalýklý ticari ve bireysel Yapý Kredi hizmetleriyle, geliþen ve büyüyen Nevþehir ekonomisine katkýda bulunmak adýna yola çýktýklarýný dile getiren Erandaç, Nevþehirlileri, þubelerinin bankacýlýk hizmetlerinin yanýnda sigorta, leasing, faktoring ve bireysel emeklilik gibi diðer bankacýlýk alanlarýyla da buluþturuyor olmaktan duyduklarý heyecaný iletti. Yapý Kredi önümüzdeki dönemde de Türkiye genelinde þube aðýný geniþletmeye devam edecek. Nevþehir Þubesi Adres: Camicedit Mah. Atatürk Bulvarý No:43 Nevþehir Telefon: Faks: BAÞSAÐLIÐI KÖÞEKTAÞ KÖYÜNDEN Arkadaþýmýz ve gazetemizin Danýþma Meclisi Üyesi Suai Cesur un teyzesi Saniye ÞEN Hakka yürümüþtür. Yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Sulucakarahöyük Gazetesi GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 10Aralýk 2007 Pazartesi 7 Tarým Giderek Yok Oluyor Böyle giderse de yaþamalarý mümkün deðil dedi. Daha sonra tarýmýn geldiði noktaya bir örnek ile temas eden Göktaþ Bakýn sadece size tükettiðimiz Domates ile ilgili edindiðim bir bilgiyi aktarmak istiyorum dedi. Domates in Tadý Neden Yok? çetkoder, türk tarýmý bitirilmiþtir açýklamasý.. Çevre Ve Tüketici Haklarýný Koruma Derneði (ÇETKODER) Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ Bugün Balýkesir de Türk tarýmýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlara deðinip, önemli açýklamalarda bulundu. Türk tarýmý ne hale getirildi diyen Göktaþ Tarýmý Bitirdiler diye haykýrdý. Göktaþ: Tarýmý Bitirdiler Çevre Ve Tüketici Haklarýný Koruma Derneði (ÇETKODER) Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ Toplumsal kalkýnma, bilinçlenme ve mutabakat adýna Dernek olarak gönüllü ve ücretsiz olarak yaptýklarý çalýþmalar dolayýsýyla bir dizi çalýþma amacýyla bugün geldikleri Balýkesir de Türk Tarýmýnýn içinde bulunduðu sýkýntýlarý anlattý. Göktaþ ve beraberindeki (51 kiþilik) heyet daha sonra Balýkesir den Bolu ya hareket ettiler. ÇETKODER Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ ülke tarýmýnýn can çekiþtiðini, bilerek yok edildiðini, bir kýsmýnýn ise oksijen çadýrýnda yaþadýðýnýn altýný çizerek Kimin umurunda? ne söylersek söyleyelim, kimse týnlamýyor. Tohumculuk yasasý ile ilgili kýrk defa açýklama yaptýk, Ayrýca üç ayrý eylemli açýklama gerçekleþtirdik, kimse o yerli olmadý.türk tarýmý oksijen çadýrýnda. Tarýmla uðraþan ekmeðini kazananlarýn bir kýsmý yok oldu. Bir kýsmý can çekiþiyor. ÇETKODER Genel Baþkaný Göktaþ sözlerine devamla Domatesle ilgili bilmediklerimiz, bakýn domatesin tadý neden yok, size edindiðim bilgileri aktarayým. Domateslerde neden eski tat yok, neden yediðimiz de eski tadý alamýyoruz ve neden dolapta yada dýþarýda saklamada sýkýntý çekiyoruz. Hemence bozuluyor. Hiç düþündük mü bunu? Ben araþtýrdým soruþturdum bakýn ne bilgiler edindim. Sizinle paylaþmayý bir tüketici olarak anlamlý ve kendimi sorumlu bildim. Domatesin Tohumunu dýþardan alýyormuþuz. Öyle ki seracýlar çoðunlukla bunu bayilerden alýyor. Tohumunu alýp, fide haline getirip, satan firmalar da varmýþ. Bakýn sizlere kendi öz malýmýz zannettiðimiz domatesteki dýþa, dolayýsýyla dövize baðýmlýðýmýzýn enteresan durumunu bir kez de ben aktarmak istiyorum. Domates tohumu, Israil ya da Hollandalý firmalardan döviz bazýnda satýn alýnarak yurdumuza getirilip iþe baþlanýyor. Bu tohumu ekebilmek için gerekli makineyi ülke olarak, Ispanya'dan ithal ettiðimizi biliyormuydunuz? (Conic Sytem'den).Tohumun ekileceði harç olan Torf'u Kuzeyden, Baltýk Cumhuriyetleri' nden ithal ediyormuþuz.torf'un içine koyacaðýmýz harçlardan biri olan Vermikulit, Güney Afrika'dan ithal edilip ülkemize Israil üstünden geliyor. Bu harçlarý içine koyacaðýmýz straforun plastik ham maddesi dýþardan ithal ediliyor. Tohum ekilip fide olurken gerekli gübre ve zirai ilaç yurtdýþýndan ithal olarak geliyor. Isýtmak için kullandýðýmýz LPG yine öyle, en sonunda hazýr hale gelen fideyi kutulayacaðýmýz kutu hammaddesini de International Paper'den aldýðýmýzý görürsünüz; iþte daha domatesin fide aþamasýndaki durumu bu. Ýçler acýsý Tüyler ürpertici.. Seraya aktarýlýp dikilen domates fideleri, topraksýz kültürde yetiþecekse, toprak niyetine kullanýlan yataklarda Hollanda'dan ithal ediliyor. Bu arada, Sera konstrüksiyonlarý (çelik sera demirleri) dýþardan ithal ediliyor, seranýn üstüne çekilen plastik de öyle. Yerli üretilse bile içine katýlan UHD katký maddesi Isviçre'den getirilmekte. Domatesteki tozlanma için gerekli Bambus Arýlarý Hollanda'dan gelmekte. Gübreleme ve sulama için ekipmanlar Israil, Fransa ve Danimarka gibi ülkelerden gelmekte.ilaçlar Syngenta, Bayer, BASF Sumitome gibi dünya ilaç devlerinden alýnmakta. Isýtma için kömür Rusya'dan geliyor, taþýma için ambalaj ve petrol veya araçlarý saymayacaðým..toprak yerine yetiþtirme ortamý (topraksýz kültür) olarak "Kaya yünü" kullanýlýrsa bu da dýþardan getirtiliyor. Geriye bir tek iþçilik kalýyor, korkarým onu da bir gün ithal edecek hale geleceðiz. Basit bir domatesin büyük þehirlere gelene kadar geçen 120 günlük yaþam hikayesinin perde gerisi iþte böyle dedi. Tank, Top, Yada Tüfek Üretmiyoruz, Altý Asktarý Domates Bu.. ÇETKODER Genel Baþkaný Mustafa Göktaþ daha sonra Sevgili tüketici vatandaþlar, Dikkat edin tank top yapmýyoruz, bilgisayar yapmýyoruz, uzay aracý üretmiyoruz, basit kendi öz malýmýz sandýðýmýz, ülkemiz topraðýnda yediðimiz domatesi üretiyoruz. Bu, küreselleþen dünyada küresel ekonomilerinin mal ve hizmet üretiminde ne kadar birbirine entegre olduðunu göstermiyor mu? Kendisini içe kapatan bir ekonominin en basit domatesi bile üretemeyeceðini artýk bilmeliyiz ve görmeliyiz. Ihraç ettiðimiz mallar içinde yerli katký payý oranýný yükseltmek için gerekli çalýþmalar titizlikle yapmalýyýz. Bu bir Domates bile olsa... Geç kalmadan artýk tedbir almalýyýz. Yediðimiz içtiðimiz her þey dýþa baðýmlý hale gelmiþ ve sadece Domates in serüveni bu. Onun için Domates de eski tadý alamýyoruz. Diðer sebzede de alamýyoruz. Hiç düþündünüz mü niye eski tadý yok? Millet yaylaya gittiðinde, Aaa.. yayla domatesi Yada baþka sebzesi Hemen alalým diyor. Ýnanýn orasý da aynýsýný ekip biçiyor. Deðiþen hiç bir þey yok. Hatta oraya da halden gidiyor bilesiniz diye seslendi. Tarým Giderek Yok Oluyor Göktaþ sözlerini þöyle sürdürdü: Tarým ülkemizde giderek yok oluyor. Göstermelik kararlar, projeler ile bir adým yol gidemiyoruz. Ama kimse sesini çýkarmýyor. Özellikle bu iþten geçimini temin eden ziraatla uðraþan, tarýmla uðraþanlar sus puslar. Ýþin garibi uygulanan hormon, kullanýlan kimyevi maddeyle de halkýn saðlýðý ile de oynuyorlar. Hormon kullanýyorlar Genetiði ile oynuyorlar Daha neler.. Bilmediðimiz ve bilmek istediðimiz daha neler var. Bizler tüketici olarak bunlarý düþünmüyor, araþtýrmýyor, soruþturmuyoruz. Neyi nasýl tüketiyoruz bilmiyoruz. Bu iþi denetleyecek olanlar ise aldýrmýyorlar. Ýnsanýmýzýn hayatý bu kadar ucuz mu? Tarýmý yok ettikleri gibi, insanýmýzýn yaþamý yani saðlýðý ciddi tehlike altýnda.

8 HAYDAROÐULLARI KÜÇÜKBAÞ VE BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR BULUNUR... Küçükbaþ: Koç,toklu, þiþek canlý Kg 3.50 YTL SATIÞLARIMIZDA PAZARLIK USULÜ GEÇERLÝDÝR. 100 YTL, 125 YTL, 150 YTL, 175 YTL YE VARAN SEÇENEKLERLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ HÝZMETLERÝMÝZDE SERVÝS ÜÇRETSÝZDÝR. 225 YTL lik 50 kg lýk küçükbaþ hayvan bizde 175 YTL dir. Bizde yaptýðýnýz her alýþ veriþ cebinizde kalan 50 YTL dir Ýrtibat telefonlarýmýz: Ýþ Telefonu: GSM : Hacýbektaþ Kurban Satýþ Alanýnda Belediye ; Canlý kg 4.50 YTL Fiyat düþüremezsin satýþlar pazarlýksýzdýr demektedir.! HAYDAROÐULLARI NDA CANLI Kg 3.50 YTL PAZARLIK YAPILIR Yer:HAYDAROÐULLARI BÜRO Tüketici Haklarý ve özgürlüðü kapsamýnda her insan istediði yerden kurbanlýðýný ve adaðýný alabilir. HAYDAROÐULLARI HACIBEKTAÞ