İÇİNDEKİLER. 1-Giriş. 2-Erişilebilirlik. 3-Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları ve Yetkileri. 4-Standardizasyon ve Yönetmelikler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. 1-Giriş. 2-Erişilebilirlik. 3-Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları ve Yetkileri. 4-Standardizasyon ve Yönetmelikler."

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER 1-Giriş 2-Erişilebilirlik 3-Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları ve Yetkileri 4-Standardizasyon ve Yönetmelikler 5-Yasal Çerçeve 6-Üsküdar da Erişilebilirliği Engelleyen Hususlar 7-Erişilebilir Üsküdar 8-Erişilebilir Üsküdar Örnekleri 9-Sonuç

3 1-Giriş: Özürlü insanların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları özürlü olmayanlarla farklı olmakla birlikte benzerdir. Özürlü olarak tanımlanan bireyleri, toplumun ayrı bir kesimi olarak niteleme yerine bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve mekânda da buna olanak sağlayabilmek amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamak gerekmektedir. Tüm insanlar gibi, özürlü insanların da ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanması işine, okuluna, alışverişe, spor alanlarına, parklara, özürlü olmayan insanların kullandığı yollarla ve taşıtlarla gidebilmesi gerekmektedir. Herkes, tüm yaşamsal alanlara erişme hakkına sahiptir. Bu, çağdaş toplum olmanın önemli bir gereğidir ve yerel yönetimlerle bu konuda çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Yerel yönetimler, yaptıkları sosyal ve teknik alt yapı yatırımlarıyla kent mekânının şekillenmesinde önemli role sahiptir. Kentsel ulaşım hizmetlerinin, kentteki her türlü açık alan ve yapının özürlüler için erişilebilirliğinin yerel yönetimlerce sağlanıyor olması, özürlülerin sosyal yaşama katılmasında fırsat eşitliğini sağlayan en önemli unsurdur.

4 2-Erişilebilirlik: Özürlülerin fiziksel çevreye erişilebilirliklerinin sağlanmasının yanında, çevre faktörlerinin özre neden olması da bir diğer konuyu oluşturmaktadır. Özellikle trafik kazaları ve trafik kurallarına uyulmaması, bu sistemlerin bir bütün olarak sunulmaması, özre neden olduğu gibi özürlülerin erişilebilirliğini de kısıtlamaktadır. Erişilebilirlik ve kullanım açısından; Kamusal binalara (kamunun kullanımına açık resmi ve özel tüm yapılar) erişim, Açık alanlar (sokak, cadde ve meydanlar, parklar, rekreasyon alanları v.b.), Konutlar, Toplu taşımacılık ve Trafik düzenlemeleri konularında, Yerel yönetimler yasal sorumlusu ve yetkilisi olarak çözüm getirmek zorundadır.

5 3-Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları ve Yetkileri: : Özürlülere yönelik olarak yapılması gereken düzenlemelerin, mevzuat ve standartlara uygun olması konusunda karşılaşılan aksaklıklar; yerel yönetimlerin bu konudaki yetki ve sorumlulukları; mevcut mevzuat ve standartlar konusunda yerel yönetimlerin bilgi, teknik ve mali açıdan yeterliği; bu konudaki denetim sistemi hususlarında Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile sürekli işbirliği halinde olmalılar. Ayrıca hizmetlerde belli bir standardın ve sürekliliğin sağlanabilmesi için Büyükşehir Belediyesinin koordinasyona ihtiyaç bulunmaktadır. Özel fiziksel ve mimari düzenlemeler gerektiren hareket engeli, son derece geniş kapsamlıdır. Sürekli özürlülerin yanında hamile, çocuk, yaşlı, hastalık ve kaza nedeniyle özürlü şartlarında yaşayan geçici özürlüleri de ilgilendirir. Uygulamalara ilişkin ayrıntılar TSE'nin ilgili standartlarında ve imar yönetmeliklerinde belirtilmiştir. Bu hususlara uyulma konusunda: tasarımcı, plancı veya uygulayıcıları; fiziksel çevre, ulaşım alt yapısı, konutlar ve ulaşım hizmetleri gibi sektörlerinin denetlenmesi yetki alanı içinde kalmaktadır.

6 4.Standardizasyon ve Yönetmelikler : TS Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemenin Tasarım Kuralları, fiziksel çevrenin erişilebilir olması yönünde kapsamlı önerilere sahiptir.. TS Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları, TS Şehir İçi Yollar- Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 10: İstasyon İçi İşaret ve Grafik Tasarım Kuralları, TS Şehir İçi Yollar-Raylı Taşıma Sistemleri-Bölüm 14: İstasyon Platformu Oturma Elemanları Konut dışı çevrenin yapısal düzenlemesinde başvurulan standartlardır. Özürlü ve yaşlılara uygun konut düzenlenmesinde tek referans; TS 9111 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları, standardıdır. Özürlülerin ulaşımını sağlayan toplu taşım veya binek araçlara ilişkin belirlenmiş Standard bulunmamaktadır. Bu standartlar yanında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca hazırlanan imar yasası ve 1999 yılında değiştirilen yönetmeliklerine ve Büyükşehir belediyelerinin imar yönetmeliklerine fiziksel çevre düzenlemelerine yönelik maddeler eklenmiştir. Özürlü ve yaşlılar için fiziksel ve mimari düzenlemelere ilişkin çeşitli kanun ve yönetmeliklerde hususlar bulunmaktadır.

7 5.Yasal Çerçeve : 3194 sayılı İmar Kanunu'na 1997 yılında eklenen ek madde ile Ek Madde 1- Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için; imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsünün ilgili standardına uyulması zorunludur. Hükmü getirilmiştir. 10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda Büyükşehir Belediyelerine ve ilçe ve ilk kademe belediyelerine verilen görev, yetki ve sorumluluklar arasında özürlülerle ilgili hususlar yer almaktadır. Böylece özürlüler veya engelliler sözcüğünün imarla ilgili yasal düzenlemelerde artık yer aldığı görülmektedir tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14, 38, 60 ve 77 inci maddelerinde de özürlülere yönelik hizmetlere değinilmektedir sayılı İl Özel İdareleri Kanunu'na özürlülerle ilgili hususlar eklenmiştir sayılı Özürlüler Kanununun geçici 2 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar,spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği ;geçici 3'üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin,şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinden gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hükmü altına alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre tarihinde başlamış olup tarihinde sona erecektir. Aynı kanunun,

8 5.Yasal Çerçeve : Madde tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Buna ilişkin yönetmelik 22 Nisan 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

9 5.Yasal Çerçeve 2006/ 18 Sayılı Kamu Binaları, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi hakkındaki Başbakanlık Genelgesi GENELGE 2006/18 Özürlü vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması hedefine ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları binalar, kamuya açık alanlar ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçlarla yürürlüğe konulmuş bulunan 5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapıların, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapıların özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirileceği; geçici 3 üncü maddesinde de, Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan veya denetimlerinde gerçekleştirilen toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin kullanımına uygunluğunu sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu uygulamaların gerçekleştirilmesi için tanınan 7 yıllık süre 7/7/2005 tarihinde başlamıştır. Bu konudaki en büyük görev yerel yönetimlere düşmektedir. Bu düzenlemeler, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak eylem planları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Eylem planları, kısa vadeli ( ), orta vadeli ( ) ve uzun vadeli ( ) olarak belirlenecek, bu planlar dahilinde hazırlanacak yıllık raporlar İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilerek değerlendirilecektir. Belediyeler bu düzenlemelerin Türk Standardları Enstitüsünün ilgili standartlarına uygun olmasına dikkat edecekler, satın alacakları, kiralayacakları veya denetimlerinde bulunan toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmasını sağlayacaklardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları yapılar da anılan süre içerisinde özürlülerin kullanımına uygun hale getirilecektir. Çalışmalar sırasında tereddüt edilen hususlarla ilgili bilgiler Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından istenebilecektir. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

10 6- Üsküdar da Erişilebilirliği Engelleyen Hususlar: 6.1-Üsküdar ın tarihi ve kendine özgü doğal yapısı, arazinin tepelik ve eğimli oluşu, İstanbul Boğazına kıyısı olması. 6.2-Üsküdar ın 1960 lı yıllardan başlayarak günümüze kadar Anadolu dan sürekli göç almasıyla birlikte merkeze yakın bölgelerinde plansız konut alanları oluşmaya başlamış, demografik yapı değişmiş, yerleşimin %80 i kaçak konut bölgeleri haline gelmiştir. Dolayısıyla verilen alt ve üst yapı hizmetlerinde birtakım zorluklarla karşılaşıldığından standart dışı uygulamaların yapılması. 6.3-Yerleşimin %80 nin plansız olması nedeniyle sosyal donatı alanlarının azlığı 6.4-Üsküdar Boğaz ön ve geri görünüm alanlarının, korular ile Büyük ve Küçük Çamlıca tepelerinin, doğal, kentsel ve tarihi sit alanı olması. 6.5-Üsküdar ve Harem meydanlarının, İstanbul Raylı Tüp Geçit ve diğer ulaşım akslarıyla entegrasyonun sağlanacağı beklentisiyle, vapur iskeleleri, otobüs, boğaz köprüsü entegrasyonu ve yaya öncelikli meydan düzenlemelerine 40 yıldır geçici çözümler getirildi. 6.6-Üsküdar merkez mahallerinde, oluşan kadastral ve imarlı parsellerinin eski eser nitelikli ve küçük parseller halinde olması nedeniyle, yeni yapılan İmar Planlarında da bitişik nizam 4-5 katlı binalarla sınırlı eski, dar, uzun, dik sokaklarına rasyonel yeni bir planlama anlayışının getirilememesi. 6.7-Üsküdar merkez meydan ve çevre mahalleleri ve sit alanı dışındaki alanlarda İmar koşullarına göre ayrık nizam az katlı bina koşullarının geçerli olması. 6.8-Üsküdar da gelişmeye açık yeni bir planlama anlayışı getirebilecek düz ve korunan büyük ölçekli bir genişleme alanının olmayışı. 6.9-Engellilerle ilgili genel olarak İmar kanunu ve İmar planında gerekli olan zorunluluk kurallarının düzenlenmesinde geç kalınması, 6.10-Büyükşehir Belediyesinin, büyük projeler ve ana arter düzenlenmelerinde ve çeşitli alt yapı kuruluşları olan İgdaş, Ayedaş, Telekom, İski v.b ile Belediyemiz arasında oluşan koordinasyon eksiklikleri, Üsküdar da yukarıda belirtilen hususlardan dolayı, gerek plan uygulaması esnasında, gerekse hizmet aşamasında çok çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta, bu hususlara halkımızın bilinçsizliği de eklenince, özellikle özürlü bireylerin erişilebilirliği engellenmektedir.

11 7- Erişilebilir Üsküdar: 7.1-Yeni Yapılan Prestij Cadde uygulamaları: Bulgurlu Mah. Söğütlü Çayır Cad, Kirazlıtepe Mah. O.Seyfi Orhon Cad, Altunizade Mah. Sırma Perde, Burhaniye Mah. Abdullahağa, Tunuslu Mahmut Caddeleri, Emniyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad, Murat Reis Mah. Huzur Camii Sk, Selamiali Mah. Selanikler Cad, Burhaniye Mah. Nurbaba Cad, Ünalan Mah Ayazma Cad, Üsküdar Merkez Uncular Caddesi (çalışmalara başlanıldı), Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad, Ferah Mah. Ferah Cad, Bulgurlu Mah. Libadiye Cad, Küçüksu Mah Rasathane Cad, K.Çamlıca Mah Kısıklı Meydanı ve çevresi, Barbaros Mah. Mütevelliçeşme Cad. ve muhtelif sokaklarda merdiven düzenlemeleri özürlü bireylerin gereksinimleri de gözetilerek 2010 yılı sonuna kadar tamamlanmıştır.

12 7- Erişilebilir Üsküdar: 7.2-Yapımı Devam eden Prestij Caddeler: Üçpınarlar Cad. Esatpaşa Cad. Bulgurlu Cad. Karlıdere Cad. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Dr. Fahri Atabey Cad. Dr. Burhanettin Üstünel Cad. Küçüknamazgah Cad. Sultanmurat Cad. Beynun Akyavaş Cad. Mehmet Akif Ersoy Cad. Hasippaşa Cad.

13 7- Erişilebilir Üsküdar: 7.3-Belediyemize Bağlı Hizmet Ve Kültür Tesisleri: Üsküdar Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi: Bağlarbaşında 8 katlı Modern ve yeni bir bina olup 10 yıldır yürüme engelliler ve spastik çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Yapılan incelemede engelliler için; Bina giriş rampası, asansör, engelliler WC si, her katta eğitim odaları, kafeterya ve eğitim salonu bulunmaktadır. (Engelli üye sayısı dir.) Otopark mevcuttur Üsküdar Belediye Başkanlığı binası: Üsküdar meydanında 25 yıllık bir bina olup Üsküdar Belediyesi Hizmet birimlerinin faaliyetleri yürütülmektedir. Bina girişi ve çevresinde engelliler için gerekli olan rampalarda fonksiyonel bozukluklar olup düzeltilmeli bina içi asansör mevcut olup engelliler için WC bulunmamaktadır. Ancak engelliler için WC ilave edilebilir. Engelli otoparkı ayrılmalı. (Meclis salonu var.) Fen İşleri Müdürlüğü Yönetim Binası: Üsküdar Selimiye de 4 katlı 7 yıllık bir bina olup bina girişinde engelli rampası, asansör bulunmakta engelli WC si yapılabilir. Otopark mevcuttur.

14 7- Erişilebilir Üsküdar: Çengelköy, Burhaniye, Altunizade Eğitim ve Kültür Merkezleri: Çengelköy Sağlık Eğitim ve Kültür Merkezi 12 Yıllık bir bina olup bina girişinde engelli rampası, asansör bulunmakta, engelli WC yapılabilir. (Alafranga WC var.) Otopark mevcuttur. (Konferans salonu var.) Burhaniye Eğitim ve Kültür Merkezi 10 Yıllık bir bina olup bina girişinde engelli rampası yok ancak yapılabilir. Asansör yok, engelli WC si yok yapılabilir. Otopark mevcuttur. (Konferans salonu var.) Altunizade Kültür Merkezi 20 yıllık bir bina olup bina girişinde engelli rampası mevcut engelli WC yapılabilir. Otopark mevcuttur. (Kültür Merkezi salonu var.) Üsküdar Nikâh Dairesi ve Sosyal Tesisleri: Şemsipaşa da yeni bir bina olup bina girişleri ve çevresinde bazı engelli rampaları olmakla birlikte süreklilik olmadığı, engelli WC si yapılabileceği görülmüştür. Otopark mevcuttur Çamlıca Eğitim ve Kültür Tesisi: K. Çamlıca da 10 yıllık bir bina olup bina giriş rampası, asansör ve engelli WC bulunmakta, otopark mevcuttur. Engelli vatandaşlarımıza mesleki kurslar verilmesi ve ürettikleri el sanatlarını sergileme imkanı sağlanabilir. (Konferans salonu var.)

15 7- Erişilebilir Üsküdar: Fatih Mahkeme Binası: Kültür Tesisi olarak kullanılan, eski eser tescilli, binaya engelli rampası ve WC yapılmalıdır Acıbadem Konuk Evi (Kervansaray): Acıbadem de yeni bitmiş ve hizmete açılmamış, 6 katlı bir bina olup, bina girişinde engelli giriş rampası mevcut olup, çok sayıda asansör ve misafirhane otel odalarından oluşmakta, kafeterya ve konferans salonu bulunmakta, engelli WC si ilave edilebilir. Otopark mevcuttur. (Odalarda alafranga WC var.) Burhaniye Gençlik ve Kültür Merkezi: Burhaniye de yeni bitmiş 5 katlı büyük bir bina olup Büyükşehir Belediyesinin Bağlarbaşı Kültür Merkezi büyüklüğünde her türlü eğitim ve kültür faaliyetlerine hizmet edebilecek kapasitededir. Bina engelli giriş rampası, asansörler, her katta engelli WC si bulunmaktadır. Herhangi bir mekan ya da, oda engelli faaliyetleri için ayrılabilir. Otopark mevcuttur.(büyük konferans salonu var.) Bağlarbaşı Kültür Merkezi: Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca belediyemiz kullanımına verilmiştir. Bina girişinde engelli rampası, WC, büyük Konferans Salonları, otopark bulunmaktadır Kandilli El Sanatları ve Kültür Merkezi: Özürlü kullanımına uygun proje tadilatlarıyla yapımı devam eden tesis 2011 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılacaktır.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 9-Sonuç: Fen İşleri Müdürlüğü olarak özürlü insanlarımızın kentsel yaşama katılım alanlarındaki tüm gereksinimlerini mümkün olduğunca karşılayabilmeleri adına teknik ve hukuki anlamda yapılacak her türlü çalışmalar neticesinde Belediyemize bağlı bütün tesislerde, tesis çevresinde, tesise girişte ve tesis içindeki tüm faaliyetlerinde daha rahat hareket etmeleri sağlanacaktır.

27 Yapımı Planlanan Büyük Projeler : Üsküdar Belediye Başkanlığı Sarayı Kompleksi Çengelköy Su Sporları Merkezi Kirazlıtepe Kültür Merkezi Bundan sonraki projelerimizde, proje safhasında, uzun vadeli eylem planın hedefi olan 2012 yılına kadar özürlü bireylerimize yönelik tüm önlemler alınarak, HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR İSTANBUL un ayrılmaz bir parçası olan ENGELSİZ ÜSKÜDAR ın inşası için bir hizmet sunmaya devam edeceğiz... TEŞEKKÜR EDERİZ

28 SELAMİALİ MAH. ORKİDE (ENGELLİ) PARKI ve ALTUNİZADE MAH. AYDIN DEMİR PARKLARINA AİT ÖZELLİKLER Parklarımızın tasarım çalışmaları başladığında parkın sirkülasyonunu sağlayan yürüme yolları ve kullanılacak mekanlar engelli ve engelsiz vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır. Çocuk oyun alanları ve fitness alanları için parkın bir bölümü ayrılırken engelli çocuklarımız içinde hemen hemen eşit miktarda oyun alanı, fitness ve basketbol gibi aktivite alanları ayrılmıştır. Engelli çocuk oyun alanları için engelli çocuklarımıza yönelik tasarlanmış kullanım yönünden ergonomik ve eğlenceli çocuk oyun grubu seçilmiş zeminde ise darbe yönü az olan yumuşak kauçuk (epdm) malzeme tercih edilmiştir.

29 SELAMİALİ MAH. ORKİDE (ENGELLİ) PARKI ve ALTUNİZADE MAH. AYDIN DEMİR PARKLARINA AİT ÖZELLİKLER Resimde de görüldüğü üzere görme veya yürüme engelli çocuklarımız bu oyun gruplarını kullanabilmekte kendi yaşıtı olan diğer çocuklardan ayrılmamaktadır.

30 SELAMİALİ MAH. ORKİDE (ENGELLİ) PARKI ve ALTUNİZADE MAH. AYDIN DEMİR PARKLARINA AİT ÖZELLİKLER Çocuk oyun alanının hemen yanında ayrılmış olan salıncak alanı içinde de normal ve engelli çocuğumuzu birbirinden ayırmamak için salıncak aparatları tek bir modelde toplanmıştır.

31 SELAMİALİ MAH. ORKİDE (ENGELLİ) PARKI ve ALTUNİZADE MAH. AYDIN DEMİR PARKLARINA AİT ÖZELLİKLER Parklarımızda spor yapmaya engel yok sloganını destekleyen bu uygulamamızda dikkat ettiğimiz bir diğer husus engelli vatandaşlarımızın da spor alanlarını kullanabilmesiydi. Bu amaçla fitness aletleri onlar için tasarlanmış modellerden seçilmiştir.

32 SELAMİALİ MAH. ORKİDE (ENGELLİ) PARKI ve ALTUNİZADE MAH. AYDIN DEMİR PARKLARINA AİT ÖZELLİKLER Ayrıca basket sahası içinde yine engelli ve engelsiz vatandaşlarımızın bir arada spor yapması düşünülmüş sahaların içine engelli potaları montaj edilmiştir.

33 SELAMİALİ MAH. ORKİDE (ENGELLİ) PARKI ve ALTUNİZADE MAH. AYDIN DEMİR PARKLARINA AİT ÖZELLİKLER Park içi yürüyüş yollarında düz satıh oluşturmak için zeminde taraklı mozaik beton uygulaması yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımızın kullanacağı kısımlarda da görme engelli yol takip tuğlası ve köşe dönüş tuğlaları kullanılmıştır. Park girişlerinde ise yollar düz veya rampa şeklinde uygulanmıştır.

34 Orkide Parkı nın şu anki son durumuna göre alan m² leri şöyledir. Orkide parkının şuan ki son durumuna göre alan m² leri şöyledir ; Engelli Çocuk Oyun Alanı : 120 m² Salıncak Alanı : 80 m² Engelli Fıtness Alanı : 44 m² Engelsiz Çocuk Oyun alanı : 110 m² Engelsiz Fıtness alanı : 30 m²

35 Aydın Demir Parkı nın şu anki son durumuna göre alan m² leri şöyledir. Aydın Demir Parkı nın şuan ki son durumuna göre alan m² leri şöyledir ; Engelli Çocuk Oyun Alanı : 118 m² Salıncak Alanı : 56 m² Spor Alanı : 193 m² Engelsiz Çocuk Oyun alanı : 97 m² Engelsiz Fıtness alanı : 43 m²