Rauf HAZNEDAR, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rauf HAZNEDAR, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK ÖZET"

Transkript

1 Türkiye Tıp Dergisi 2; 7(2): Kronik Myeloproliferatif Hastal klarda Myelofibrozis ile Platelet Alfa Granül Sal n m Ürünleri ve İmmün Kompleksler Aras ndaki İlişki ve 1,25 Dihidroksivitamin D 3 Etkisi Rauf HAZNEDAR, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA ÖZET Amaç: Myeloproliferatif hastalıklarda (MPH) görülen kemik iliği fibrozisinin etyopatogenezi tam olarak aydınlatılmamış olmakla beraber, bu hastalıklarda fibrozisin sekonder bir proses olduğu bilinmektedir. İnefektif megakaryopoez ve bu sırada açığa çıkan platelet kökenli büyüme faktörü (PDGF), fibroblastları uyarmakta ve kollagen yapımını başlatmaktadır. Bu çalışmada myeloproliferatif hastalıklarda platelet alfa granül salınım ürünlerinden platelet faktör 4 (PF4) ve beta-tromboglobulinin (ßTG) ve immün komplekslerin hastalık patogenezindeki rolü ve 1,25 dihidroksikolekalsiferolün klinik ve histopatolojik parametrelere etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Bu amaçla 1 i esansiyel trombositemi, 4 ü polistemia vera 3 ü idiopatik myelofibrozis ve 5 i kronik myeloid lösemili 13 olgudan oluşan MPH grubu ve yaş-uyumlu 19 sağlıklı bireyde plazma ßTG, PF4, platelet içi ßTG, serum immünkompleksleri ve aktif fibrogenezi yansıtmak üzere serum prokollagen-iii-polipeptid (P-III- P) düzeyleri bakılmıştır. Bulgular: MPH grubunda plazma ßTG, PF4 ve P-III-P değerleri ve ßTG/PF4 oranı sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmış, platelet içi ßTG düzeyleri ise kontrollere göre anlamlı olarak azalmış bulundu. MPH grubunda artmış olarak bulunan ßTG ve P-III-P değerleri arasında anlamlı ve kuvvetli korelasyon saptandı. Serum immunkompleks değerleri iki grup arasında anlamlı bir farklılık göstermiyordu. Yorum: Bu bulgular platelet alfa granül salınım ürünlerinin kemik iliği fibrozisinde rolü olabileceğini düşündürmektedir. 1,25 dihidroksivitamin D 3 ile MPH grubunda klinik, hematolojik ve histopatolojik düzelme saptanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Myeloproliferatif hastalıklar, kemik iliği fibrazisi, platelet alfa granülleri, 1,25 dihidroksivitamin D 3. SUMMARY The Relationship Between Platelet Alpha Granule Release Products and Immune Complexes with the Degree of Myelofibrosis in Myeloproliferative Disorders and the Effect of 1,25 Dihydroxivitamin D 3 on Fibrosis Purpose: Although the exact mechanism of the bone marrow fibrosis in the myeloproliferative disorders is obscure, it is well known that it is a secondary phenomen. İneffective megakaryopoesis and the platelet derived 66

2 Türkiye Tıp Dergisi 2; 7(2): growth factor (PDGF) released during this process stimulates fibroblast proliferation and collagen production. The role of immuncomplexes and platelet alpha granule products-platelet factor 4 (PF4) and beta-bhromboglobulin in the pathogenesis of myeloproliferative disorders and the effect of 1,25 dihydroxivitamin D 3 on the clinical, hematological and histopathologic parameters were investigated in this study. Method: Plasma ßTG) and PF4, intraplatelet ßTG, ßTG/PF4 ratio and serum immune complex and procollagen -III-polipeptid (P-III-P) levels were determined in 13 patients with myeloproliferative disorders-1 with esential thrombocythemia, 4 with polycythemia vera, 3 with idiopathic myelofibrosis and 5 with chronic myeloid leukemia -and 19 age matched healthy volunteers. Results: ßTG, platelet factor 4, ßTG/PF4 ratio and P-III-P levels were found to be significantly increased in the MPD group, whereas intraplatelet ßTG levels were significantly decreased. No difference in the immune complex levels was found between the MPD group and the control group. There was a significant positive and prominent correlation between the ßTG and P-III-P levels. Coclusion: These data suggest a role of platelet alpha granule products in the pathogenesis of bone marrow fibrosis in myeloproliferative disorders. Clinical hematological and histopathologic parameters were not found to be influenced from the 1,25 (OH) 2 Vit D 3 treatment. Key Words: Myeloproliferative disorders, bone marrow fibrosis, platelet alpha granules, 1,25 dihyroxivitamin D 3 GİRİŞ Kemik iliği fibrozisi, neoplastik veya neoplastik olmayan çeşitli hastal klarda görülmektedir (1). Myelofibrozise yol açan hastal klar içerisinde myeloproliferatif hastal klar (MPH) önemli bir yer tutmaktad r. MPH pluripotent hematopoetik kök hücreden köken alan eritroid, granülositik ve megakaryositik dizi hücrelerinin klonal çoğalma gösterdiği bozukluklard r (2). Bu hastal klarda görülen kemik iliği fibrozisinin sekonder bir proses olduğu gösterilmiş olmakla beraber etyopatogenez tam olarak aç kl ğa kavuşmam şt r (3). Bugünkü görüşlere göre myelofibrozis oluşumunda kemik iliğinde megakaryosit ve plateletlerin anormal degranülasyonu (inefektif megakaryopez) önemli yer tutmaktad r. Bu şekilde platelet-megakaryosit alfa granüllerinden aç ğa ç kan platelet kökenli büyüme faktörü (PDGF) fibroblastlar uyararak kollajen yap - m n başlatmaktad r (4-). Ayr ca myeloproliferatif hastal klarda immünkomplekslerin artt ğ na ilişkin baz veriler (11,12) ve immün komplekslerin platelet aktivasyonuna yol açabileceğinin bilinmesi patogenezle ilgili sorular artt rm şt r (13). Öte yandan myelofibrozisin yarar kan tlanm ş belirli bir tedavi yöntemi yoktur. Son y llarda 1,25 kolekalsiferol tedavisi ile fibrozisin gerilediğine ve klinik düzelme elde edildiğine ilişkin çal şmalar yay nlanm şt r (12,14,15). 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün monosit-makrofaj matürasyonunu sağlayarak kollajenaz artt rd - ğ, fibroblastlar ve CFU-M i inhibe ettiği bilinmektedir (16). Plateletler ve diğer baz kan hücrelerinin zarlar nda 1,25 (OH) 2 vitamin D3 reseptörleri bulunduğuna ilişkin veriler mevcuttur (17,18). Ancak 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün platelet α granül sal n m ürünlerine bir etkisinin olup olmad ğ hala bilinmemektedir. 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün myelofibrozisi düzeltici etkisi de tart şmal d r (19,21). Bu çal şma myelofibroziste platelet alfa granül sal - n m ürünlerini, immün komplekslerin rolünü ve 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün myelofibrozise etkisini değerlendirmek üzere yap lm şt r. HASTALAR ve YÖNTEM Bu çal şma MPH tan s alan ve ve kemik iliği biyopsisinde retikülin art ş saptanan yaşlar aras nda değişen (ortalama yaş 54) 5 i erkek 8 i kad n 13 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hastalar n başl ca klinik ve laboratuvar verileri Tablo 1 de verilmiştir. Onüç hastaya 8 hafta boyunca günde 1 µg 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 (Rocaltrol, Roche) verildi. Rocaltrol uygulamas ndan iki hafta öncesinden başlayacak şekilde hastalara aspirin veya kemoterapi verilmedi. Olgulardan hiçbirinde klinik olarak saptanabilir tromboz veya kanama ile karş laş lmad. Flebotomi, transfüzyon uygulanmad. Hastalar n tamam nda karaciğer ve böbrek fonksiyonlar normal olarak bulundu. Tüm hastalar günde 3 mg allopurinol tedavisi ald. Onüç hasta ve kontrol grubunu oluştuan yaşlar uyumlu 19 sağl kl bireyden tam öykü, fiziksel inceleme, tam kan say m, periferik kan yaymas, retikülosit say m, idrar analizi, akciğer ve direkt kar n grafileri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, serum ferritin, albumin, globulin, kalsiyum, fosfor alkalen fosfatazve ürik asit tayini elektrokardiografi, kemik iliği aspirasyonu, kanama 67

3 Haznedar R, Türköz Sucak G Tablo 1. MPH grubunun başl ca klinik ve laboratuar verileri. İsim Yaş Cinsiyet Tanı Hb(g/dl) Lökosit Platelet Kİ fibrozisi Hepatomegali Splenomegali Ca ++ (x 6 /l) (x 6 /l) (mg/dl) İA 74 E ET cm 8.4 BO 57 K PV cm.3 MK 5 K PV cm 8.5 SH 61 K PV cm 8.4 NB 4 E PV cm 9 cm 9.5 AA 6 E IM cm 23 cm 8.9 ÇB 49 E IM cm 14 cm 8.8 ET 34 K IM splenektomili 8.2 DA 45 K CML cm 9.3 SK 61 K CML cm 9.5 FB 56 K CML cm 13 cm 9.7 LÖ 48 K CML cm 9. MA 43 E CML cm 16 cm 9.9 zaman, parsiyel tromboplastin zaman, protrombin zaman ve fibrin y k m ürünleri testleri yap ld. Ayr ca hastalarda iki hafta ara ile tam kan say m, periferik yayma ve kalsiyum çal ş ld. Plazma Beta-Tromboglobulin (ßTG) Tayini: ßTG için antekübital bölgeden minimal oklüzyon ile venöz kan EDTA ve teofilin içeren plastik tüplere al nd. Tüpler kan al nmas n takiben 3 kez başaşşağ getirildi ve 3 dakika süreyle buz-su kar ş m nda bekletildi. Plateletten yoksun plazma eldesi için 4 C de, 3 dakika süre ile 2 g de santrifüj edildi. Elde edilen süpernatan n en üstteki 5 µl lik k sm ßTG çal ş lmak üzere fraksiyonlar halinde- 7 C de dondurularak sakland. ßTG tayini radyoimmunassay (RIA) ile yap ld (22,23). Bu amaçla Amersham RIA kitleri kullan ld. Her plazma örneği çift çal ş ld ve elde edilen ßTG değerinin ortalamas esas al nd. Platelet İçi ßTG Tayini: Atravmatik teknikle içerisinde EDTA ve teofilin bulunan plastik tüplere venöz kan al nd. 22 C ve 15 g de dakika santrifüjlenerek elde edilen plateletden zengin plazma (PRP) de platelet say m yap ld. PRP den 5 µl lik bir k s m al narak 5 µl % triton X- (Sigma) ile lize edildi. PBS ile gerekli dilüsyonlar yap larak elde edilen örneklerde çift olarak ßTG çal ş ld. Bu amaçla Amersham ßTG kitleri kullan ld.platelet içi ßTG her 6 platelet için nanogram olarak gösterildi (24). Plazma Platelet Faktör 4 (PF4) Tayini: Ondokuz numara kelebek set ile antekübital venden atravmatik olarak ve minimal oklüzyon ile al nan kan içerisinde s v EDTA, 2-klorodeoksiadenozin ve prokain HCl bulunan tüplere al nd. Kar ş m sağland ktan sonrabuz-su kar ş m nda 3 dakika bekletildi. PPP elde etmek için 4 C de 2 g de 3 dakika santrifüj edildi. PPP fraksiyonlar halinde dondurularak -7 C de sakland. PF4 tayini Abbott un (North Chicago Ill) RIA kitleri kullan larak gerçekleştirildi (7). ßTG/PF4 Oran : Her birey için elde edilen ßTG değeri ve PF4 değerlerinin birbirleriyle oranlanmas ile elde edildi (25). Serum İmmün Kompleks (İC) Tayini: Serum İC leri için Digeon ve ark. n n tan mlad ğ fizikokimyasal bir yöntem olan polietilen glikol (PEG) presipitasyonu uyguland (26). Serumun, borat tamponu (.1M ph: 8.4) ile %4 lük dilusyonu haz rlanarak 4 ml PEG 6 (Merck) ile son PEG konsantrasyonu %3.5 olacak şekilde kar ş m sağland. Kar ş m 4 C de 18 saat bekletildikten sonra 2. g de 2 dakika süre ile santrifüj edildi. Süpernatan uzaklaşt r ld. Presipitat ayn konsantrasyonda PEG ile bir kez y kand. Sonra presipitat 5 ml.1 N Na OH ile çözündü. Presipite olan proteinler spektrofotometrede (Beckman) 28 nm de okundu. Serum Prokollajen III Peptid (P-III-P ) Tayini: Venöz kan al narak seum ayr ld ve - 2 C de sakland. Serum P-III-P tayiniradyoimmunassay yöntemle Behring firmas n n kitleri kullan larak yap ld. Her serum örneği çift çal ş ld. Elde edilen değerin ortalamas P-III-P olarak kabul edildi (27). 68

4 Türkiye Tıp Dergisi 2; 7(2): Kemik iliği biyopsisi krista iliaka posterior superiordan ergonomik Jamshidi kemik iliği biyopsi seti kullan larak yap ld. Biyopsi materyalleri formalinde fikse edildikten sonra % luk formik asitle dekalsifiye edildi. Rutin parafinlemeden sonra 5 mikronluk kesitler al nd. Hematoksilen eozin ile boyand ve retikülin fibrozis için gümüşleme yap ld. Örneklerdeki fibrozisin derecelendirilmesi aşağ daki gibi yap lm şt r: + = fokal minimal fibrozis ++ = multifokal fibrozis +++ = yayg n fibrozis ++++ = çok yayg n fibrozis İstatistiksel değerlendirmelerde iki ortalama aras ndaki fark n önem kontrolü ve iki eş aras ndaki fark n önem kontrolü testleri uyguland. Korelasyon katsay - s geleneksel yöntemle hesapland ve regresyon doğrusu en küçük kareler yöntemiyle çizildi. BULGULAR Bulgular Tablo 2 de verilmiştir. Plazma ßTG değerleri konrol grubunda 25.52±1.67 ng /ml, hasta grununda Rocaltrol öncesi 66.73±4.4 ng/ml, Rocaltrol sonras 66.34±4.97 ng/ml olarak bulundu. MPH olan grupta ßTG düzeyi anlaml olarak artm ş bulunurken (p 1 <.1), hasta grubunda Rocaltrol öncesi ve sonras ßTG değerleri aras ndaki fark anlams z bulunmuştur (p 2 >.5) (Şekil 1). Platelet içi ßTG değerleri kontrol grubunda 72.57±3.6, MPH grubunda ise Rocaltrol öncesi 5.±2.63 Rocaltrol sonras 48.3±2.68 ng/ 6 platelet olarak bulunmuştur. Platelet içi ßTG değeri MPH da kontrol grubuna göre anlaml olarak düşük bulunmuştur (p 1 <.1). Platelet içi ßTG düzeyleri Rocaltrol öncesi ve sonras nda anlaml bir farkl l k göstermemiştir (p 2 >.5) (Şekil 2). Plazma PF4 değerleri kontrol grubunda 8.84±1.57 ng/ml MPH da Rocaltrol öncesinde.±1.51 ng/ml, Rocaltrol sonras.57±.5 ng/ml olarak bulunmuştur. MPH da PF4 değeri kontrol grubuna göre anlaml olarak artm ş bulunmuştur (p 1 <.5). Ancak Rocaltrol öncesi ve sonras PF4 değerleri aras nda anlaml bir farkl l k bulunmam şt r (p 2 >.5). MPH da saptanan PF4 art ş ßTG art ş ölçüsünde anlaml değildir (Şekil 3). ßTG/PF4 oran kontrol grubundaki ortalama oran 2.9±.55 olarak bulunurken MPH da Rocaltrol öncesi 6.37±.29, Rocaltrol sonras nda ise 6.33±.23 olarak saptanm şt r. ßTG/PF4 oran MPH da belirgin olarak art ş göstermiştir (p 1 <.1). Bu oranda Rocaltrol tedavisi ile herhangi bir değişiklik olmam şt r (p 2 >.5) (Şekil 4). Plazma P-III-P değerleri kontrol grubunda 16.92±.89 ng/ml olarak bulunurken MPH da Rocaltrol öncesinde 34.39±4.71 ng/ml, Rocaltrol sonras nda ise 35.71±4.19 ng/ml olarak bulunmuştur. MPH da P- III-P değeri anlaml olarak artm şt r (p<.1). Rocaltrol uygulamas MPH da P-III-P değerlerinde anlaml bir değişiklik oluşturmam şt r (p>.5). Plazma ßTG değerleri ile P-III-P değerleri aras nda pozitif bir korelasyon vard r. (=.88). Bu korelasyon istatistiksel olarak anlaml d r (p<.1) (Şekil 5). Serum immün kompleks değerleri normallerde ve MPH olan grupta ortalama immün kompleks düzeyi.±.3 (optik dansite) olarak bulunmuştur. Bu iki grup aras ndaki fark önemsiz bulunmuştur. MPH da ve Rocaltrol öncesi ve sonras hemoglobin düzeyleri, lökosit say s, platelet say s ve kalsiyum düzeyleri aras nda anlaml bir farkl l k saptanmam şt r. MPH olan 13 hastada 1,25 (OH) 2 Vitamin D 3 tedavisi ile klinik ve hematolojik parametrelerde hiçbir düzelme sağlanmam şt r. Hepatosplenomegalide küçültücü bir etkisi olmad ğ gibi kemik iliğindeki retikülin fibrozisde de gerileme saptanmam şt r. Hastalar ilac iyi tolere etmiş, hiperkalsemi de dahil olmak üzere herhangi bir yan etki görülmemiştir. Tablo 2. ßTG, PF4 ve P-III-P ve İC sonuçlar (ortalama ± standart sapma olarak). Kontrol Rocaltrol öncesi Rocaltrol sonrası p 1 p 2 Plazma ßTG (ng/ml) 25.52± ± ±4.97 <.1 >.5 Platelet,içi-ßTG (ng/ 6 platelet) 72.57±3.6 5.± ±2.68 <.1 >.5 Plazma PF4 (ng/ml) 8.84±1.57.± ±.5 <.1 >.5 ßTG/PF4 oranı 2.9± ± ±.23 <.1 >.5 Serum İC (OD).±.3.±.3.±.3 >.5 >.5 Plazma P-III-P (ng/ml) 16.92± ± ±4.19 <.1 >.5 p 1 : Kontrol grubu ile Rocaltrol öncesi değerler arasındaki farkın anlamını, p 2 : Rocaltrol öncesi ve sonrası değerler arasındaki farkın anlamını göstermektedir. 69

5 Haznedar R, Türköz Sucak G ßTG(ng/ml) Kontrol MPH-RÖ MPH-RS Şekil 1. Plazma ßTG değerlerinin kontrol grubu ve myeloprolifertaif hastal kta hastal kta Rocaltrol öncesi (RÖ) ve Rocaltrol sonras (RS) dağ l m. Enine çubuk ortalama değeri, dikine çubuk standart hatay göstermektedir. P-III-P (ng/ml) Kontrol MPH-RÖ MPH-RS Şekil 4. Serum P-III-P değerinin kontrol grubu ve myeloproliferatif hastal kta Rocaltrol öncesi (RÖ) ve Rocaltrol sonras (RS) dağ l m. Enine çubuk ortalama değeri dikine çubuk standart hatay göstermektedir. Platelet içi ßTG (ng/ Kontrol MPH-RÖ MPH-RS P-III-P (ng/ml) Şekil 2. Platelet içi ßTG değerlerinin kontrol grubu ve myeloproliferatif hastal kta Rocaltrol öncesi (RÖ) ve Rocaltrol sonras (RS) dağ l m. Enine çubuk ortalama değeri, dikine çubuk standart hatay göstermektedir. PF4 (ng/ml) Kontrol MPH-RÖ MPH-RS Şekil 3. Plazma PF4 değerlerinin kontrol grubu ve myloproliferatif hastal kta Rocaltrol öncesi (RÖ) ve Rocaltrol sonras (RS) dağ l m. Enine çubuk ortalama değeri, dikine çubuk standart hatay göstermektedir. Şekil 5. Myeloproliferatif hastal ğ bulunan grupta ßTG değerleri ile P-III-P değerleri aras ndaki ilişki. TARTIŞMA Platelet ultrastrüktürü ile ilgili çal şmalar kronik myeloproliferatif hastal klarda platelet alfa granüllerinin azald ğ n ve aç k kanaliküler sistemde aş r genişlemeler olduğunu göstermiştir (28). Bu duruma paralel olarak MPH da plazma ßTG ve PF4 düzeyleri artm ş olarak bulunmuştur (5,7,8,29). Aş r miktarlarda PDGF sal n m ile kemik iliği fibrozisinin oluştuğu düşüncesi Bernabei ve Katoh un çal şmalar nda saptanan düşük platelet içi PDGF değerleri ile de desteklenmektedir (4,3). Sunulan çal şmada plazma ßTG ve PF4 değerleri yüksek, platelet içi ßTG değerleri ise düşük bulunmuştur. Plateletlerin MPH da degranüle olduğunu gösteren bu sonuçlar platelet alfa granül sal n m ürünlerinin fibroblastlar için mitojenik olduğu sav na ek bir kan t say labilir (4,7,8,31,32). Plazma PF4 art ş ßTG art ş kadar yüksek bulunmam şt r. Bu farkl l ğ n nedeni PF4 ün yar ömrünün 3-4 dakika gibi çok k sa bir süre olmas ile aç klanabilir. Bu çal şmada ßTG/PF4 oran artm ş olarak bulunmuştur. 7

6 Türkiye Tıp Dergisi 2; 7(2): Kaplan ve Owen da benzer sonuçlar bildirmiş ve bu durumu artm ş invivo platelet aktivasyonunun bir ölçütü gibi kabul etmişlerdir (25). Myelofibrozis patogenezinde İC lerin rol oynad ğ düşüncesi idyopatik myelofibrozisli (IM) olgularda dolaşan İC lerin varl ğ n n anlaş lmas ile ortaya ç km şt r (33). Cervantes ve arkadaşlar 51 IM olgusunun 12 sinde (%23.5) lenfoid nodüller saptam ş ve sözkonusu lenfoid nodüllerle serum İC düzeyleri aras nda anlaml bir ilişki saptam şt r (34). Yine Hasselbach ve ark. IM li 8 olguda çeşitli otoimmun fenomenlere rastlam şlard r (35). Ancak tüm bu verilere karş n İC lerin myelofibrozis oluşumundaki rolü aç kl ğa kavuşmuş değildir. İC lerin plazmaferez ile uzaklaşt r lmas ile platelet PDGF sinin değişmediği, platelet içi PDGF değerleri ile serum İC düzeyleri aras nda bir korelasyon bulunmad ğ gösterilmiştir (36). Bizim çal şmam zda literatürdeki çoğu çal şmadan farkl olarak İC düzeylerinin artmad ğ ortaya ç km şt r. Bunun bir nedeni olgu say s n n azl ğ, bir başka nedeni de hasta grubunun kompozisyonu olabilir. Literatürde bildirilen İC ler ve plateletlerle birlikte olan immunglobulinler ve gerekse kemik iliğinde saptanan lenfoid nodüller özellikle IM li hastalarda görülmektedir. Öte yandan bu çal şmadaki IM li olgularda da İC lerin artmad - ğ, kemik iliği biyopsilerinde lenfoid nodül saptanmam ş olmas da bir gerçektir. Bu sonuçlara göre çal şmam zdaki plazma ßTG art - ş ve platelet içi ßTG düşüklüğü intrinsik megakaryosit defekti veya bozulmuş alfa granül yap s işle aç klanabilir. IM de megakaryosit kolonilerinin spontan büyüyebildiği bilinmektedir (37). Megakaryosit koloni uyar c aktivite (Meg-CSA) de MPH da düşük bulunmuştur (38). Bu nedenle spontan büyüme gösteren megakaryositik progenitör hücrelerinin intrinsik bir anormallik taş d ğ sonucuna var labilir. IM deki megakaryositlerin morfolojik ve fonksiyonel anormallik göstermesi de intrinsik anormalliği destekler niteliktedir (39). IM deki artm ş megakaryosit ve platelet kinetikleri de inefektif megakaryopoezi ortaya koymaktad r (4). Bu şekilde PDGF, epidermal growth faktörü (EGF), ve transforming growth faktör-b (TGF-ß) gibi her biri platelet ve megakaryosit α granüllerinde bulunan büyüme faktörleri aç ğa ç kmakta ve fibroblastlar ve kollagen sentezini uyarmaktad r (41). Kronik myeloid lösemi (KML) de görülen myelofibrozis ile kromozom bozukluklar aras nda bir ilişki bulunmas kuvvetli olas l kt r. Yirmiikinci kromozomdaki c-sis onkogeninin PDGF nin B- polipeptid zincirini kodlamas ndan sorumlu olduğu ortaya ç kar lm şt r (42). Megakaryoblastik dönüşüm gösteren bir IM olgusunda PDGF yi kodlayan c-sis onkogeninin anormal olarak aktive olduğu gösterilmiştir (43). MPH da intrinsik platelet anormalliğinin bir başka kan t MPH plateletlerinin adrenalin ile agregasyona tama yak n bir yan ts zl k göstermesidir. MPH plateletlerinde α adrenerjik reseptörlerin azald ğ saptanm şt r (39). Bir platelet α granül hastal ğ olan gri platelet sendromunda görülen myelofibrozis de intrinsik platelet defekti ile myelofibrozis aras ndaki ilişkiyi kan tlar özelliktedir (44-46). Caenazzo ve ark. n n PDGF nin mitojenik aktvitesi ile ilgili geliştirdikleri bir deneysel modelde IM li hastalarda diğer MPH a göre PDGF sal n m n n çok daha fazla olduğu gösterilmiştir (31). PDGF hücre siklusunun G faz nda etki göstermekte, hücre proliferasyonunda başl ca rolü oynamakta ve fibroblastlar öbür büyüme faktörlerinin etkilerine de yan t verebilir duruma getirmektedir. MPH da PDGF uyar m ile kemik iliği fibroblast proliferasyonunun normale göre çok artt ğ kan tlanm şt r. Kimura ve arkadaşlar PDGF ve EGF nin fibroblast proliferasyonunu sinerjistik olarak uyard ğ n ortaya koymuştur (47). Myeloproliferatif hasta grubunda plazma ßTG değerleri ile P-III-P değerleri aras nda anlaml ve kuvvetli pozitif bir korelasyon bulunmuştur (Şekil 5). Buna göre ßTG değeri yüksek olgularda P-III-P değeri değeri artm ş bulunmaktad r. Bu da platelet degranülasyonu ile fibrozis aras ndaki bağlant y desteklemektedir. Bu çal şmada bulunan P-III-P değerleri ayn yöntemi kullanan Barosi ve arkadaşlar ndan daha yüksektir (48). Bunun bir nedeni büyük olas l kla aktif hastal k bulgular ortaya ç kan, lökosit say s yüksek KML li olgular n grup içerisinde oluşudur. Bu çal şmadaki olgu say s P-III-P düzeyleri ile kemik iliği fibrozisi aras ndaki olas bağlant yönünden karar vermek için yeterli değildir. Barosi ve ark. çal şmalar nda mm 3 deki megakaryosit say s ile P-III-P düzeyi aras nda anlaml bir ilişki bulmam şlard r (48) te ilk kez Mc Carthy 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün IM yi geriletebileceğini bildirmiştir (15). Arlet ise üç farkl nedenle ortaya ç kan myelofibrozis olgusunda µg gibi düşük dozlarda 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ile myelofibroziste düzelme sağlad ğ n yay nlam şt r (14). Richard ve ark. ise 2.5 µg gibi yüksek doz 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ile 6 ay süre ile tedavi ettikleri hastalar nda düzelme elde edememişler, hatta bir olgular nda ilikteki retikülin fibrozisin artt ğ n saptam şlard r (21). Daha yüksek dozlarda 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 uygulanmas ndan ise oluşabilecek ciddi hiperkalsemi tablosu nedeniyle kaç - n lmaktad r. Genellikle 1 µg/gün üzerindeki uygula- 71

7 Haznedar R, Türköz Sucak G malarda hiperkalsemi riski artmaktad r (2). Petrini ise.5 µg/gün dozunda etkisiz kalan ilac n 1 µg/gün dozunda etkili olduğunu ve etkinin çabuk görüldüğünü belirtmiştir (15). 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 çal şmam zda 1 µg/gün dozunda ve 2 ay sürekli verildiği halde hemoglobin, lökosit, platelet değerlerinde ve ilikteki retikülin fibroziste hiçbir düzelme sağlanmam şt r. Çal şmam zda P-III-P düzeyleri de aktif fibrogenezin bir göstergesi olarak Rocaltrol tedavisi öncesi ve sonras izlenmiştir. Kontrol grubuna göre MPH da önemli bir art ş gösteren P-III-P düzeyleri rocaltrol tedavisinden etkilenmemiştir. Bu sonucun bir nedeni olgular n önemli bir k sm n KML li olgular n oluşturmas olabilir. Çal şma süresince KML li tüm olgular n lökosit say lar artm ş platelet say mlar nda ise önemli bir değişiklik görülmemiştir. Dolay s ile PDGF aktivitesinde bir değişme olmamas beklenen bir sonuçtur. Bu çal şmada plazma ßTG ve platelet içi ßTG değerleri aras nda fark bulunmay ş da dolayl olarak PDGF etkisinin ayn kald ğ na işaret etmektedir. Hyodo ve ark. İse 1 α-hidroksivitamin D 3 ün IM tedavisindeki yeri ve D 3 metabolitlerinin kemik iliği fibroblastlar üzerindeki invitro etkilerini araşt rd klar çal şmada olgular n n az bir k sm nda fibroblastlar n farmakolojik dozlardaki 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 e duyarl olduğunu, bu olgular n 1 α- hidroksivitamin D 3 e daha düşük dozlarda ve daha s k yan t verdiğini, dolay s ile 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 e yan ts z olgular 1 α-hidroksivitamin D 3 ile tedavi edilmesinin mümkün olabileceğini bildirmişlerdir (49). Bu bulgular bizim çal şmam z n sonuçlar n desteklemektedir. 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün antifibrotik etkisinden çok, hücre farkl laşma ve matürasyonunu sağlay c etkisinin bulunduğunu gösteren veriler vard r (5). 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün KML hücreleri üzerine in vitro olarak farkl laşt r c etkisi gösterilmişse de bu aç dan bak ld ğ nda Rocaltrolün bu çal şmada da KML li olgularda kan tablosunu düzeltici etkisi beklenirdi. İmmün sistem üzerindeki etkileri olduğu bilinen Rocaltrol çal şmam zda immünkompleks düzeylerine bir etki göstermemiştir. Literatürde de myelofibrozisteki Rocaltrol etkisinin lenfositler üzerinden ve immün kompleksleri azaltarak oluştuğuna ilişkin bir çal şmaya rastlanmam şt r. Literatürde Rocaltrolün daha çok IM da kullan ld ğ görülmektedir. Özellikle anemi ve trombositopenili olgularda yarar sağlad ğ ileri sürülmüştür (49). Eugster ise bu tedavi ile 4 hastas nda sonuç alamad - ğ n bildimiştir (51). Ayn şekilde, Duncombe 6 ay süre ile 1 µg/gün 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 uygulad ğ hastalar nda hematolojik parametrelerin düzelmediğini, retikülin fibrozisin düzelmediği hatta baz olgularda arttğ n bildirmiştir (19). Bu çal şman n ve literatürdeki çal şmalar n sonuçlar 1 µg/gün dozunda 1,25 (OH) 2 vitamin D 3 ün hiperkalsemi yönünden oldukça güvenilir bir doz olduğunu göstermektedir. Kolsitriolün invitro hücre kültür sistemlerinde optimal etkisi serumdaki fizyolojik düzeyinin - kat kullan ld ğ nda ortaya ç kmaktad r (2). Bu bak mdan vitamin D 3 ün IM de daha yüksek dozlarda kullan lmas gerekebilir. Gerçi Richard ve ark. 2.5 µg/gün dozunda bile fibroziste düzelme sağlayamam şt r (21). Ancak olas invivo matürasyon sağlay c hatta antifibrotik etki aç s ndan, hiperkalsemiye sebep olmayan yeni vitamin D 3 anologlar geliştirilmiştir (2,52,53). Sonuç olarak, bu çal şmada MPH olan grupta kontrol grubuna göre plazma ßTG ve PF4 ve P-III-P değerleri ve ßTG/PF4 oran anlaml olarak artm ş bulunurken, platelet içi ßTG düzeyleri hasta grubunda kontrollere göre düşük bulunmuştur. Plazma ßTG değerleri ile P-III-P değerleri aras nda anlaml ve pozitif bir korelasyon vard r. Rocaltrol tedavisi ile klinik, hematolojik ve histopatolojik bulgularda değişiklik gözlenmemiştir. MPH da saptanan artm ş plazma ßTG ve PF4 değerleri ile azalm ş platelet içi PF4 değerleri bu hastal ktaki artm ş platelet degranülasyonunu göstermekte ve hastal k patogenezinde platelet alfa granül içeriğinin rol oynayabileceğini düşündürmektedir. KAYNAKLAR 1. Mc Carthy DM. Fibrosis of the bone marrow. Content and causes Br J Haematol 1985; 59: Fialkow PJ, Jacobson RJ, Papayyannopoulou T. Chronic Myeloid Leukemia. Clonal origin in astem cell common to the granulocyte, erythrocyte, platelet and monocyte/macrophage Am J Med 1977; 63: Jacobson RJ, Salo A, Fialkow PJ. Agnogenic myeloid metaplasia: A clonal proliferation of hematopoietic stem cells with secondary myelofibrosis Blood 1978; 51: Barnabei PA, Arcangeli A, Casini M. Platelet derived growth factor (s) mitogenic activity in patients with myeloproliferative disase. Br J Haematol 1986; 63: Boughton BJ, Allington MJ, King A. Platelet and plasma B thromboglobulin in myeloproliferative syndromes and secondary thrombocytosis. Br J Haematol 1978; 4: Breton-Gorius J, Bixet M, Reyes F. Myelofibrosisand acute megakaryoblastic leukemia in a child: Topographic relationship between fibroblasts and mega- 72

8 Türkiye Tıp Dergisi 2; 7(2): karyocytes with alpha granule defect. Leuk Res 1982; 6: Burstein SA, Malpass TW, Yee E. Platelet factor-4 expression in myeloproliferative disease: Implications for the aetiology of myelofibrosis. Br J Haematol 1984; 57: Castro-Malaspina H, Rabellino EM, Yen A, Nachman RL, Moore MAS. Human megakaryocyte stimulation of proliferation of bone marrow fibroblasts Blood 1981; 57: Groopman JE. The pathogenesis of myelofibrosis in myeloproliferative disorders. Ann Intern Med 198; 92: Kaplan DR, Chao FC, Stiles CD, Antoniades HN, Scher CD. Platelet alfa granules contain a growth factor for fibroblasts Blood 1979; 53: Baglin TP, Simpson AW, Price SM, Boughton BJ. Composition of immune complexes and their relation to plasma fibronectin in chronic myeloproliferative disorders. J Clin Pathol 1987; 4: Lane AM, Adams JA, Mc Carth DM, Barret AJ. 1,25 (OH)2 Vit D3 powerfully supresses fibroblast colony formation invitro and induces a rise in hemoglobin level in some patients with myelofibrosis. Br J Haematol 1985; 61: Pfueller SL, Lüscher EF. The effects of immune complexes on blood platelets and their relationship to complement activation. Immunchemistry 1972; 9: Arlet PH, Nicodeme R, Adoue D. Clinical evidence for 1,25 cholecalciferol action in myelofibrosis Lancet 1984; 1: Petrini M, Cecconi N, Azzara A. 1,25 (OH) 2 Vit D 3 in the treatment of idiopathic myelofibrosis. Br J Haematol 1986; 64: Editorial. Vitamin D and lymphomedullary system. Lancet 1984; 1: Ostrem VK, Tanaka Y, Prahl J Homo 1,25 (OH) 2 Vit D 3 : Preferential activity in inducing differentiation of human leukemia cells HL-6 in vitro. Proc Natl Acad Sci USA 1987; 84: Wieslander S, Mortensen BT, BinderupL. 1 (OH) D 3 (Etalpha) treatment and receptor studies in 16 patients with chronic myeloproliferative disorders Eur J Haematol 1987; 39: Duncobe AS, Pearson TC, Nunan TO. 1,25 (OH) 2 Vit D 3 in the treatment of idiopathic myelofibrosis. Br J Haematol 1987; 66: Kelsey SM, Newland AC. Vitamin D and human leukemia. Br J Haematol 1989; 71: Richard C, Mazorra F, Iriondo A. The usefullness of 1,25 (OH) 2 Vit D 3 in the treatment of idiopathic myelofibrosis. Br J Haematol 1986; 62: Dawes J, Smith RC, Pepper DS. The release, distrbution and clearence of human ß-thromboglobuin and platelet factor 4. Thromb Res 1978; 12:, Zahavi J, Kakkar VV. ß-thromboglobuin -a specific marker of in vivo platelet release reaction Thromb Haeomostas 198; 44: Pogliani EM, Colombi M, Confrancesco E. Platelet dysfunction in acute megakaryoblastic leukemia. Acta Haematol 1989; 81: Kaplan KL, Owen J. Plasma levels of ß-thromboglobuin and platelet factor 4 as indices of platelet activation in vivo. Blood 1981; 57: Digeon M, Laver M, R za J, Bach JF. Detection of circulating immune complexes in human sera by simplified assays with polyethylene glycol. J Immunol Meth 1977; 16: Najean Y, Poirier O, Arrago JP. Interet cliniquedes des dosagesdu fragment aminoterminal procollagene III dans les desorders myeloproliferatifs. Nouv Rev Fr Haematol 1987; 29: Boughton BJ, Jerrome DW, Rychetnik M. Chronic myeloproliferative disorders. A quantitative assesment of platelet ultrastructure. Acta Haemat 198; 64: Cortelazzo S, Viero P,Barbui T. Platelet activation in myeloproliferative disorders. Thromb Haemostas 1981; 45: Katoh O, Kimura A, Kuramato A. Platelet derived growth factor is decreased in patients with myeloproliferative disorders Am J Hematol 1988; 27: Caenazzo A, Pietrogrande F, Polato G. Changes in the mitogenic activity of platelet derived growth factor (s) in patients with myeloproliferative disease. Acta Haematol 1989; 81: Assoian RK, Grotendasst GR, Aillar DM Cellular transformation by coordinated action of three peptide growth factors from human platelets. Nature 1984; 39: Lewis CM, Pegrum CD. Immune complexes in myelofibrosis. Br J Haematol 1978; 39: Cervantes F, Pereira A, Marti J, Felin E, Rozman C. Bone marrow lymphoid nodules in myeloproliferative disorders: association with the nonmyelosclerotic phases of idiopathic myelofibrosis and immunological significance Br J Haematol 1988; 7: Hasselbach H. Idiopathic myelofibrosis: A clinical study of 8 patients. Am J Hematol 199; 34: Baglin TP, Price SM, Boughton BJ. A reversible defect of platelet PDGF content in myeloproliferative disorders Br J Haematol 1988; 69: Adams JA, Barret AJ, Beard J, Mc Carthy DM. Primary polycthemia, essential thrombocytemia and myelofibrosis. Three faces of a single disase process Acta Haematol 1988; 79:

9 Haznedar R, Türköz Sucak G 38. Kimura H, Ohkoshi T, Matsuda S. Megakaryocytopoiesis in polycythemia vera: Characterization by megakaryocytic progenitors (CFU-Meg) in vitro and quantitation of marrow megakaryocytes. Acta Haematol 1988; 79: Schafer AI. Bleeding and thrombosis in the myeloproliferative disorders. Blood 1984; 64: Harker LA. Kinetics of thrombopoiesis. J Clin Invest 1968; 47: Reilly JT. Pathogenesis of idiopathic myelofibrosis: Role of growth factors. J Clin Pathol 1992; 45: Antoniades HN, Pantazis P, Owen AJ. Human platelet derived growth factor and the sis/pdgf-2 gene. In: Gurrof G (ed). Oncogenes, Genes and Growth Factors. 1st ed it, New York, John Wiley Sons, 1987: Marcus RE, Hibbin JA, Mattutes E. Megakaryoblastic transformation of myelofibrosis with expression of the c-sis oncogene. Scand J Haematol 1986; 36: Martyré MC, RomquinN, Le Bousse K, et al. TGF-α and and megakaryocytes in the the pathogenesis of myelofibrosis in myeloproliferative disorders. Leuk Lymphoma 1994; 88: Caen JP, Cramer EM, Rendu F, Bryckaert M, Dupuy E, Levy Toledano S. Gray platelet syndrome, an example of myelofibrosis of megakaryocytic origin. Bull Acad Natl Med 1991; 175: 7, Reilly JT. Pathogenesis of idiopathic myelofibrosis: Present state and future direction Br. J Haematol 1994; 88: Kimura A, Katoh O, Kuramoto A. Effects of platelet derived growth factor, epidermal growth factor,and transforming growth factor- on the growth of human marrow fibroblasts direction Br J Haematol 1988; 69: Barosi G, Costa A, Liberato LN. Serum procollagen -III-peptide level correlates with disase activity in myelofibrosis with myeloid metaplasia direction Br J Haematol 1989; 72: Hyodo H, Kimura A, Nakata Y, Ohta H, Kuramoto A. 1 alpha- Hydroxivitamin D 3 in the treatment of primary myelofibrosis: In vitro effect of Vitamin D 3 metabolites on the bone marrow fibroblasts. Int J Hematol 1993; 57: Koeffler PH. Human acute myeloid leukemia line models of leukomogenesis. Semin Hematol 1986; 23: Eugster C, Brun del Re GP, Bucher U. The role of 1,25 (OH) 2 Vit D 3 in the traetment of idiopathic myelofibrosis. direction Br J Haematol 1987; 65: Abe J, Morikama M, Miyamato K. Synthetic anolouges of Vitamin D3 with an oxygen atom in the side chain skeleton. FEBS Lett 1987; 226: Kasukabe T, Honma Y, Hozumi M. Control of proliferating potential of myeloid leukemia cells during long term treatment with Vitamin D 3 anolouges and other differentiation inducers in combination with antileukemic drugs. Cancer Research 1987; 47: YAZIŞMA ADRESİ: Dr. Gülsan TÜRKÖZ SUCAK Kader Sokak, No: 4/5 67 Gaziosmanpaşa-ANKARA 74

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014

Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez. Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Hematopoetic Kök Hücre ve Hematopoez Dr. Mustafa ÇETİN 2013-2014 Konunun Başlıkları 1. Hematopoetik sistem 2. Hematopoez 3. Hematopoetik kök hücre Karekteristiği Klinik kullanımı Hematopoetik Sistem Hemato

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

VIII. FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ VIII. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KALITSAL FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR XII EKSİKLİĞİ Dr. M. Cem Ar ve THD Hemofili Bilimsel

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Sunum Akışı DNA replikasyonu Telomer Telomeraz Telomeraz eksikliğinde görülen hastalıklar

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü

Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü Mardin Piyasasında Tüketime Sunulan Bulgurların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının İstatistikî Kontrolü - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.15-21 Şerzan ASLAN 1

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD.

OLGU SUNUMU. Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU SUNUMU Dr. Selma ÜNAL Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji BD. OLGU 1 A.C., erkek hasta 16 yaşında ve Talasemi İntermedia tanısı ile izleniyor, İlk kez 8 yaşında eritrosit suspansiyonu

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun

Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Canan Albayrak, Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bölümü, Samsun Talasemi takip ve tedavisi daha çok transfüzyon ve şelasyona yoğunlaşmıştır. Talasemilerde hemoliz,

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri

Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Graves Hastalığında Nodül Sıklığı, Nodüllerin Ultrasonografik ve Sitopatolojik Özellikleri Dilara Alpan, Mustafa Tan, Edip Cemil Katayıfçı, Çisem Ulus Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Anıl ÖZET Graves hastalığında

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu HEMODİYALİZ HASTALARINDA 25-OH-D VİTAMİNİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu D Vitamini Yağda çözülen steroid hormon Vitamin D2: Ergokalsiferol Vitamin D3: Kolekalsiferol Yarı ömrü: 20 gün %85 DBP ile taşınır; yağ dokusunda

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 26 Ocak 2016 19 Ocak 2016 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; Kısa dönemde 144 günlük ortalama $1110.82 trend değişimi için referans takip seviyesi olabilir.

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

Kanın Bileşenleri. Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08. Plazma :%55 Hücreler : %45. Plazmanın %90 su

Kanın Bileşenleri. Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08. Plazma :%55 Hücreler : %45. Plazmanın %90 su KAN DOKUSU Kanın Bileşenleri Total kan Miktarı: Vücut Ağırlığı x0.08 Plazma :%55 Hücreler : %45 Plazmanın %90 su Kan Hücreleri Eritrosit Lökosit Trombosit Agranulosit Lenfosit Monosit Granulosit Nötrofil

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Hair Cell Lösemi (HCL) HCL ilk olarak1958 yılında (Bouroncle ve ark) tanımlanmıştır Nadir görülen, yavaş seyirli, B-hücreli

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (3): 180-187 Orijinal Makale Erken ve ark. Çukurova Bölgesinde Miyeloproliferatif Hastalıklarda JAK2 Mutasyonu ve Klinik Özellikler JAK2 Mutation

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ

BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ BİLİŞSEL GELİŞİM GERİLİĞİ VE OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA SERUM PROGRANULİN DÜZEYLERİ Fatma Betül ÖZGERİŞ, Nezahat KURT, İlknur İBİLİ UCUZ, Kübra KOÇAK YILMAZ, Atilla ÇAYIR, Onur Burak DURSUN,

Detaylı

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015

ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 ALPHA ALTIN RAPORU ÖZET 10 Kasım 2015 3 Kasım 2015 tarihli Alpha Altın raporumuzda paylaştığımız görüşümüz; RSI indikatörü genel olarak dip/tepe fiyatlamalarında başarılı sonuçlar vermektedir. Günlük bazda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul

Biyoteknoloji Yükselen Sektör. Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Biyoteknoloji Yükselen Sektör Dr.Nezih Hekim Dr.Pakize İ.Tarzi Laboratuarları İstanbul Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları Kimdir? Dr.Pakize İ.Tarzi Sağlık Kurumları 1949 yılında Kadın ve Çocuk Hastanesi

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Sa l kl Çocuklarda Faktör V Leiden ve Protrombin 20210 A Mutasyon S kl klar

Sa l kl Çocuklarda Faktör V Leiden ve Protrombin 20210 A Mutasyon S kl klar ULUSLARARAS HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE /ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sa l kl Çocuklarda Faktör V Leiden ve Protrombin 20210 A Mutasyon S kl klar Cengiz ERTÜRK*, Öznur

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik

Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik Ajlan Tükün 5 Ekim 2013 Myeloproliferatif Hastalıklar (MPDs) Klonal myeloid hastalık grubu Bir hematopoetik kök hücrede genetik değişiklik Periferik kanda WBC,

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİ, İNFLAMASYON VE ENDOTEL DİSFONKSİYONU Abdullah Özkök¹, Esin Aktaş², Akar Yılmaz 3, Ayşegül Telci 4, Hüseyin Oflaz 3, Günnur Deniz², Alaattin

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

Raporlamayla İlgili Düzenleme ve Tartışmalar. Beyhan DURAK ARAS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi GeneCk AD

Raporlamayla İlgili Düzenleme ve Tartışmalar. Beyhan DURAK ARAS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi GeneCk AD Raporlamayla İlgili Düzenleme ve Tartışmalar Beyhan DURAK ARAS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi GeneCk AD Kromozom Adlandırma Sistemi 1960 yılında Danver toplantısı Kabul edilen sistem

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor

K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor K 2 vitamini takviyesi postmenopozal kadınlarda kalça kemik geometrisi ve kemik gücü endekslerini geliştiriyor M. H. J. Knapen & L. J. Schurgers & C. Vermeer Özet K vitamini kemik metabolizmasını düzenleyen

Detaylı

Prolidaz; Önemi ve güncel yaklaşımlar

Prolidaz; Önemi ve güncel yaklaşımlar Prolidaz; Önemi ve güncel yaklaşımlar Dr. Ahmet Çelik Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1. Kahramanmaraş Biyokimya Günleri 7-9 Kasım 2013 Kahramanmaraş Başlıklar Tarihçe,Tanım

Detaylı

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ

NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUKLARDA MDR 1 GENİ mrna EKSPRESYONUNUN TEDAVİYE CEVABIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ Özgü Hançerli*, Aslıhan Kara*, Metin Kaya Gürgöze*, Murat Kara** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi *Çocuk

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Hastanın Öyküsü Adı Soyadı : T***** K**** Yaşı : 33 Kısa Öykü : Hasta 3 ay önce doğum yapmış ve çocuğunu

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

A growth factor is a naturally occurring substance capable of stimulating

A growth factor is a naturally occurring substance capable of stimulating BÜYÜME FAKTÖRLERİ Büyüme faktörleri Polipeptid yapıda, endojen solubl faktörler Farklı nöronlar, farklı büyüme faktörleri için reseptör ekspresse ederler Hücrenin yaşamasını,gelişmesini, farklılaşmasını

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI HEMATOPOİETİK SİSTEM VE NEOPLAZİ DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 24 10 34 Hematoloji 15 10 27 Mikrobiyoloji 4 10 14 Farmakoloji

Detaylı

(İlk iki harfleri - TR)

(İlk iki harfleri - TR) VET-A Kayıt Tarihi:. /. /.. THD Veritabanları Kemik İliği Yetmezliği Veritabanı Hasta Kayıt Formu VET-A HEKİM BİLGİLERİ 1. Merkez 2. Hekim HASTA BİLGİLERİ 3. Hasta Kodu Sistem tarafından otomatik olarak

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi

Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Deneysel Verilerin Değerlendirilmesi Ölçme-Birimler-Anlamlı Rakamlar Ölçme: Bir nesnenin bazı özelliklerini (kütle, uzunluk vs..) standart olarak belirlenmiş birimlere göre belirlenmesi işlemidir (ölçüm,

Detaylı