Kan: eritrosit sayısındaki azalma daha ıbelirli nlmak üzere, her üç elemanda da azalma mevcuttur. Eritrosit

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan: eritrosit sayısındaki azalma daha ıbelirli nlmak üzere, her üç elemanda da azalma mevcuttur. Eritrosit"

Transkript

1 MAKROSİTER MEGALOBLASTIK HİPERKROM ANEMİ MEGALOBLASTIC ANEMIA Dr. Vddmm GÜNEŞ ("') Makrositer megaloblastik hiper~ krom anenµ; "Ortalama eritrosit hacminde ve eritrıositin Hb. yükleme.. sindeki artışla müterafık bir ane.. midir. Nukleopro.tein sentezine iştirak eden vitamin B 12 ve folik asit defisiti mevcuttur. Maturasyon mitozlannın yavaşlaması karakteristik olup, eritropod.ezde bozukluk sonucu meydana gelir. ProQ.uksiyonda görülen hata neticesi eritroblastlar, megaloblast haline dönüşür. Kanın bütün serilerinde musajbiyet görülürse de en fazla eritrositer seri tesir altında kalır. Mitoz yavaşlaması neticesi eritropoiez ineffikastır, mey~ dana gelen eritrositler büyük ebad~ lı olup, sayıca azdır (~. Yirmi yıldan beri bilinen asit folik ve vit. B 12 eksikliğinin oynadığı role, son olarak uridin sentezini bloke eden, özel bir enzimopatinin de sebep olabileceği ileri sürülmektedir. Böylece meigaloblastik anemiler, 'cobalaminocuraıble', 'foliocuraıble', 'uridino~ curable' olarak zikredilmektedir (2). ler: Müşterek hematolijik karakter~ Kan: eritrosit sayısındaki azalma daha ıbelirli nlmak üzere, her üç elemanda da azalma mevcuttur. Eritrosit Hb. 1-2,5 milyon /mm3 5-6 gr. Hem, : 15~20 arasında o- lup erttrosite nazaran, nispi olarak daha yüksektir. (*) Çocuk Müt. ve Hematoloji -27-

2 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ Volüın artmış : mik.. ron küp olup, makrositoz Şarj artmış, mikron mik~ ron gram olup, hiperkromi Konsantrasyon no rmal olup : 34 gr. dır. Kan frottisinde : anizositoa, poikilositos, Jolly cisimciği, Cabot halkasını havi eritrositler; çekirde~ ğinde hipersegmantas.yon gösteren nötrofiller mevcuttur. Ane:minin yanı sıra diğer seriler de musap olup, lökopeni ve trombo sitopeni görülür. Lökosit sayısı çok düşük olup 2000 ~ 3000/ mm3 civanndadır. Yine trombosit de ileri derecede azalmış olup / mm3 kadavdır. Eritrosit ömründe kısalma, serbest biluribin seviyesinde artış mevcuttur. Kemik iliği : Megaloblastlar mevcut olup, perle parlaklığı gösteren nüve, çe kirıdekte tomurcuklanma, çekirdeksitoplasma m.aturasyonunda asen kronizm vardır. Asidofil sitoplasmada hacimli ıbir nüve, denukleasyon görünümü mevcuttur. Yer yer çok iri megalo'blastlara ' gigantoblaste' rastlanır. Dev myelosit ve ve metamyelosit, hipersegmante çekirdekli dev me,gakaryositler mevcuttur. Bazofil sitoplasmalı megaloblastlar yüksek oran gösterir, uzun kemiklerin sarı iliği kırmızı iliğe dönüşmüştür. Vitamin B 12 eksikliğine anemi: bağlı a) Vit. B 12 veya cobalamine coba.lt ihtiva eder. Ette ve yumurtada mevcut olup, sebze ve meyvede bulunmaz. Absorpsiyonu; terminal ileonda, olur. Serumdaki miktar : 150 ~ 1000 mikronmikron gr./ mı. arasında olup, ortalama değer 400 mikron mikron gr./ml. dir. 100 mikron mikron gr./ml. altına düştüğünde, kemik iliği megaloblastik olur. Günlük ihtiyaç 1 mikron gr. dır. Karaciğerde, reserve olarak, 1 mg. kadar mevcuttur. b) Pernisiyöı anemi: Vitamin B 12, mide suyunda mevcut Castle intrensek faktörü sayesinde, absorbe olur. P.emisiyöz anemi, intrensek faktör yapımında.. ki bir hata neticesi, ortaya çıkar. E.tioloji : UmU_miyetle ileri yaşlarda görülür. Hered.Uer forma, ancak 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Fakat homozigot Bhıslarda, juvenil for~ mamn görülmesi de, nadir değildir (6). Klinik: Anemi, subikter,. purpura bazen de orta derecede splenomegall mevcuttur. Sindirim sistemi bulguları dikkati çekici olup: ete karşı seçici olarak iştahsızlık, isteksizlik mev. cuttur, dil mukozasında atrofi görülür. -28-

3 GONEŞ Biyolojik belirtiler : Makrositer anemi mevcut olup, megaloblastik görünüş tipiktir. Vitamin B 12 seviyesi azalmış olup 110 mikron mikron gr./ ml. den azdır. Mide suyunda intrensek faktör mevcut değildir. Cilt altına histamin injeksiyonunu müteakip, klor seviye sinde değişme olmayıp akloridri devam eder. Aşili mide m.ükozasının atrofik olduğunu teyit e der. Serum.da, mide mukozasına karşıt olan antikorlar mevcuttur. Sebil~ lingtestinden kısaca bahsedilirse; Normal şahıslara Co57 ile işaretli vit. B 12 den 1 mikron gr. verildiğinde; müteakip 24 saatte, verilen miktarın % 10 dan fazlasının elimine edilmesine karşılık; pe rnisiyöz ane.. mide verilen dozun% 10 dan daha azı elimine olur. Test, intrensek faktör verilerek tekrarlanırsa, aıbsorpsiyonun tashih edildiği müşahede edilir. Terapötik deneme : İ. M olarak verilen 100 mikron gr. cyanocobalamine, 3 ila 7. el günden itibaren retikulosit krizi, 10. cu günden itibaren eritrosit sayısında bir artış tevlit eder gün ara... sında, aneminin düzelmesi tamdır. K<nnplikasy<m : Kemik iliğinde skleroz,,,.. mide kanseri, hipotlroidi meydana gelir. Nitekim serumda anti-tiroidien antikorların mevcut olduğu tespit ediliniştir. Tedavi: Cyanocobalamine veya daha iyisi, idrarla itrahı geç olan hydroxy cobalamine, retikulos.it krizinin so"' nuna kadar günde: 100 mikron gr., aneminin tam olarak düzelmesine kadar haftada: 100 mikron gr. verilir. Bütün hayat boyunca ayda 100 mikron gr. olmak üzere, teda.. viye devam edilir. Vttamin B 12 ile tedavi edilebilen diğer anemiler: Total gastrektomiden sonra. ortaya çıkan anemi agastrik, sırf nebat ile be,slenenlerde görülen anemi, botriocephalus neticesi meydana gelen anemi, folik asit defisitine yol açan spru ve malaibsorpsiyon sendromunda karşılaşılan anemi ve nihayet çocuklaııda görülen reses.. alf, otosomik, herediter hastalık anemileri zikredilebilir. Bu hastalık her ki cinste de görülüp,aynı ailenin birçok fertlerini musap kılar; nitekim bu hastaların aileleri de vit. B 12 a.bsorpsiyonunda, kısmi defisit gösterirler (2). Vitamin B 12 absorpsiyonunda bozukluk çok iyi izah edilememek8 tedir. Muhtemelen B 12 +Fİ kompleksillin emilimini sağlayan, bağır sak hücrelerinde bulunan normal faktörün, defisiti rol oynar.1964 de Lamy, oral olarak bir tek defada mikron gr. gibi yüksek doz vitamin B 12 vererek; muhtemelen intestinal emilimi zorlamasından

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENi ıı\ '.ı i ötürü, eritropoiezde normalleşme müşahade etmiştir (2). Yine vit. B 12 ve intrensek faktör aıbsorpsiyonunun, ileoın bölgesinde, olamamasıyla karakteristik İmerslund!hastalığı da megalolblas tik ıbir anemi gösterir (2, 5). Bu tabloya proteinüri de.eklenmiştir, çocukların vit. B 12 ile tedavi edilebilen megaloblastik a.nemileri, aşağı yukarı yarı yarıya izole Fİ eksikliği ile İmerslund hastalığı ola# rak karşımıza çıkar ( 2). Folik asid eksikliği ile müterafık anemiler: a) Asit folik yeşil sebzelerde, bira mayasında bulunur. Isıya mukavim olmayıp, plşirildiğinde harap olur. Je-junum bölgesinde absorbe edilir. C vitamini sayesinde, in vivo, aktif folinik asite çevrilir. Serumda seviye: 5~20 mikron gr./ınl., günlük ihtiyaç : mikron gr. olup, reserve 1 mg. dır. Teşhis: Hemoliz olmaksızın megalob lastiıt makrositer anemi mevcuttur; bazen hiposidereminin refakat ettiği müşahade edilir. Serumdaki follk asit seviyesi 5 mikron gr. mi. altındadır. Ortaya koyabil~ek için, histidin yükleme testi yapılır. Normal şahısta; histidin..+- asit formi minoglutamik (FİGLU) -+-asit glutamike dönüşür; idrarla itrah edi.. lir. Şayet folik asit defisiti varsa; idrarda FİGLU mevcudiyeti tespit edilir. Muhtelif tipler : Tropikal spru, çocuk ve kahilin çöliak hastalığı, jejunaı divertikuloz, intestinal s.tenoz, fis.tul, ana.sa tomoz gibi deformasyonlarda; yine keçi sütü veya toz sütle beslenme neticesi folik as.1t yetmezliği meydana gelir. Yine mak:r:ositer anemide; antikonvulsiflerle ve metho+ate ile tedaviden folik asit defisit~. ne yol açar. Aynca 5-10 aylık sü Ç ocuklarında, nis.bi a. folik yetersiz~ liğine bağlı, süt çocuğu megalobla tik anemisi de zikredile~b[lir ( 6) Tedavi.: Günde 10~15 n1g, a,sit f ouk, oral olarak, verilir. Diğer superpose karans hallerinin de tedavisi ihmal edilmemelidir. ÇöUak hastalığı mevzubahis olduğunda, glutenden fakir bir gıda tatbik edilir. Şayet bağırsak transitinde bir.bozukluk var sa tetrasiklln verilir. Yine antikorıvulsif tedaviyi müteakip, prevantif olarak asit folik verilmesinin yeı inde olduğu unutulmamalıdır. -30-

5 GÜNEŞ ÖZET Ortalama eritrosit hacminde ve erit erltropoiesde bozukluk sonucu meydana rositin Hb. yüklemesindeki artışla, mü-gelir. Produksiyonda görülen ha.rabiyet terafık bir anemidir. Nukleoprotein se,n.. neticesi, eritroblastlar megaloblast ha. tezine iştirak eden, vitamin B12 ve fo11kl1ne dönüşür. Eritropoies ineffikastır, asit defisiti mevcuttur. Maturasyon mi-meydana. gelen eritrositler büyük ebadlı tozlarının yavaşlaması karakteristik olup.olup, sayıca ı - Bessis, M.: Naissance, vie et mort des globules rouges, Editions Sandoz: Centre National de Transfusion Sanguine et İnstitut de Patbologie Cellulaire, Paris. 2 - Cazaı, P.: Hemotypologie Descriptive. İnstıtut d'hematologie Fac. de Med. de Montpellier, Caz~. P.: Le Sang et Les Organes Hematopoietiques. Cbaire d' Anat. R.ESUME REFEB.ANS azdır. C'est une anemıe caracterlstique par raugmentation de volume erythrocytaire et charge hemoglobinique. İl existe une deficlte de vitamine B12 et a.cide f olique qul participent a la synthese de nucıe.. oproteine. A cause ce defaut de la production, les erlhtroblastes se changent en megaloblastes. L'Erythropoiese est lnefficace, les erythrocytes qu'on fabrique, montrent une grande dimension et elles sont peu nombreux. Patho. et Hematologie, Fac. de Med. de Montpellier, 2.e t1rage Gedikoğlu, G., Cantez, T.: Pediatre, Dilek Matbaası, İstanbul İ2<lrn, P.: Cours d'hematologie, Fac. de Med. de Montpellier, Nelson, w. E.: Traite de Pediatrie, 7.e edition Tome: III, Librairie Maloine S.A. Paris,

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI T.C.Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü Doç. Dr. Mustafa Yenigün Tez Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kendir GEBELERDEKİ ANEMİNİN TÜRKİYE DEKİ YÖRESEL DAĞILIMI

Detaylı

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Betül ORHANER YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN

Detaylı

Le traitement de L'Hypercalcemie. Par: P. Burckhardt, Medecine et Hygiene. Neuro-E:ndocrinologie.No. 1040, 1'7 jan. 1973

Le traitement de L'Hypercalcemie. Par: P. Burckhardt, Medecine et Hygiene. Neuro-E:ndocrinologie.No. 1040, 1'7 jan. 1973 HİPERKALSEMİ TEDAVİSİ TREATMENT OF HYPERCALCEMIA Le traitement de L'Hypercalcemie. Par: P. Burckhardt, Medecine et Hygiene. Neuro-E:ndocrinologie.No. 1040, 1'7 jan. 1973 Çeviren: Dr. Yıldırım GÜNEŞ Semptomatoloji:

Detaylı

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

I. BÖLÜM B 12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

I. BÖLÜM B 12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ B vitamini (kobalamin),

Detaylı

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER

YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ. Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER YETİŞKİNLERDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ Hazırlayan :Dr.Mine CEYLAN DOĞAN Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gülsen CEYHUN PEKER SUNUM AKIŞI Prevelans Demir Tanım Etyoloji Klinik ve Lab.bulguları Gebelik Tedavi Prevelans

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI α T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA TANI VE İZLEMDE HEMOREOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ UZMANLIK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI

B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI T. C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı B KOMPLEKS VİTAMİNLERİ ve BİYOKİMYASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yavuz TULUM Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ferhan G. SAĞIN İZMİR-2007

Detaylı

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-28 Mayıs 2013, VAN

Detaylı

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Vitaminler. Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Vitaminler Dr. Mustafa Akgün Nöroşirürji Uzmanı www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Tiyamin = B1 Vitamini Tiyamin, bir diğer ismiyle B 1 vitamini, kimyasal formülü C 12 H 17 ClN 4 OS olan renksiz

Detaylı

KAN FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

KAN FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ KAN FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kan Kan damarlarında dolaşan kırmızı renkli sıvıya kan adı verilir. Özellikleri ; Kan sudan daha kalın, daha yapışkan ve daha yoğundur. Sudan 4-5 kata daha yavaş akar.

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Klinik Şefi Dr. Gönül Aydoğan. Uzmanlık Tezi. Dr.

ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Klinik Şefi Dr. Gönül Aydoğan. Uzmanlık Tezi. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim: Dr. Hüseyin Aldemir ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT LÖSEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Radyasyonların İnsanlar Üzerine Genel Tesirleri

Radyasyonların İnsanlar Üzerine Genel Tesirleri Radyasyonların İnsanlar Üzerine Genel Tesirleri v Yazan: Gürcan YÜLEK Fizik Y. Müh. AEK 1. Giriş : Radyasyonların canlı organizmalar üzerindeki temel tesirleri hücrelerin tahrip olunması gekllndedlr. Radyasyonların

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR TAM KAN SAYIMI - II 725TTT123

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR TAM KAN SAYIMI - II 725TTT123 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR TAM KAN SAYIMI - II 725TTT123 Ankara, 2011 . Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com

Yağda Eriyen Vitaminler. Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Yağda Eriyen Vitaminler Op. Dr. Mustafa Akgün www.drmustafaakgun.com info@drmustafaakgun.com Ergokalsiferol = D2 Ergokalsiferol veya D 2, bir tür D vitamini. Hiçbir hayvansal üründe bulunmaz. Portakal

Detaylı

VİTAMİNLERİN ORAL DOKULARA ETKİLERİ

VİTAMİNLERİN ORAL DOKULARA ETKİLERİ T.C Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı VİTAMİNLERİN ORAL DOKULARA ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Ayşe KOCABAŞOĞLU Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Zuhal

Detaylı

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 Yaşlanma; Organizmanın biyolojik yeterliliğini sürdüren kapasitenin ilerleyici biçimde azalmasıdır. Tıbbi ve toplumsal gelişmelerin yaşlılığın sınırını sürekli olarak yukarı çekmelerine

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SERUM)

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri PROTEİ ELEKTROFOREZİ (SERUM) Kullanım amacı: Serum proteinlerinin üretimini ve vücuttan kaybını etkileyen hastalıklar hakkında genel bir değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Silindirik, iki yüzü dış bükey, pembeyle açık kırmızı arası renkte film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film kaplı tablet Silindirik, iki yüzü dış bükey, pembeyle açık kırmızı arası renkte film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BENEXOL B12 film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 250 mg B1 vitamini (Tiamin hidroklorür.1 H2O), 250 mg B6 vitamini (Piridoksin

Detaylı

VİTAMİNLER. Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

VİTAMİNLER. Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu VİTAMİNLER Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Vitaminler: Sağlıklı beslenme için küçük miktarlarda alınmaları zorunlu olan, vücut tarafından üretilemeyen, vücutta düzenleyici olarak

Detaylı

Vitaminlerin Sınıflandırılması. Vitaminler. Suda Çözünen Vitaminler. Yağda Çözünen Vitaminler. C ve B vitaminleri. A,D,K,E vitaminleri

Vitaminlerin Sınıflandırılması. Vitaminler. Suda Çözünen Vitaminler. Yağda Çözünen Vitaminler. C ve B vitaminleri. A,D,K,E vitaminleri VİTAMİNLER Vitaminler, normal büyüme ve yaşamın sürdürülebilmesi için gıdalarla dışardan alınması zorunlu olan bileşiklerdir. Her vitaminin vücutta belirli ve kendine özgü bir işlevi olduğundan, yiyeceklerle

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. GÜLNUR TOKUÇ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE

Detaylı

Klinik Laboratuvar Testleri

Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI) Diğer adı ve kısaltma: Tam kan sayımı, CBC. Kullanım amacı: Genel sağlık durumunun kontrolü, kemik iliğinin hücre üretim faaliyetinin ve beslenme ile

Detaylı

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI

KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI KRONĠK ĠSHAL Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı KRONĠK ĠSHALĠN TANIMI Normalde günlük dışkı ağırlığı 200 g civarındadır. Bu ağırlığın %60-85 ini su oluşturur. Günlük dışkılama sayısı günde 3 den haftada 3 e kadar

Detaylı

Vitamin B12 Eksikli i

Vitamin B12 Eksikli i Güncel Gastroenteroloji Vitamin B12 Eksikli i Meral MARALCAN 1, Ender ELL DOKUZ 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi T p Fakültesi ç Hastal klar Bilim Dal 1, Gastroenteroloji Bilim Dal 2, Afyon lk olarak 1948

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı