1-) Hazine fonların merkezde bir hesapta toplanması, yani hazinenin gelirinin 1 kasada toplanmasıdır. Buna Hazinede Kasa Birliği denir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-) Hazine fonların merkezde bir hesapta toplanması, yani hazinenin gelirinin 1 kasada toplanmasıdır. Buna Hazinede Kasa Birliği denir."

Transkript

1 MALİYE POLİTİKASI (FİNAL) HAZİNE-MERKEZ BANKASI İLİŞKİSİ: Ülkemizde para politikasını, merkez bankası yürütmekteyken, Maliye politikasını da Hazine müsteşarlığı yürütmektedir. Hazine, klasiklere göre devletin bir kasası halindeyken, Fonksiyonel maliye anlayışıyla birlikte hazine değişikliğe uğramıştır. Günümüzde hazinenin 2 temel özelliği vardır. Bunlar; 1-) Hazine fonların merkezde bir hesapta toplanması, yani hazinenin gelirinin 1 kasada toplanmasıdır. Buna Hazinede Kasa Birliği denir. 2-) Bunların bir merkezden sevk ve idaresidir. Hazinenin 2 temel fonksiyonu vardır. Bunlar; 1-) Geleneksel Fonksiyonları: A-) Hazine fonlarının mekan itibariyle denkleştirilmesi: Kamu gelir fazlası olan bölgelerden, gelir açığı olan bölgelere transfer yapılır. Bu Ziraat Bankası eliyle yapılır. B-)zaman itibariyle denkleştirilmesi Kamunun bazen geliri fazla iken bazen de gideri fazla olabilmektedir. Bu dengesizliği gidermek için Hazine kısa vadeli borçlanmaya gitmesine neden olmaktadır. Geliri fazla olduğu dönemlerde de bu borcu öder, bu şekilde gelir ve giderler denkleşmiş olur. 2-) Hazinenin modern fonksiyonları A-) Para istikrarını sağlamak ve koruma fonksiyonu Para istikrarını koruma, fiyat istikrarının sağlanmasına hizmet etmektedir. Bunun içerisinde iç ve dış istikrar bulunmaktadır. İç istikrarda karşımıza çıkan unsurlar; * kredi arz ve talebinde dengenin sağlanması * sermaye arz ve talebinde dengenin sağlanması. Dış istikrarda ise, Döviz arz ve talebinde dengenin sağlanması gerekir. Paranın iç istikrarını sağlamaktaki asıl görev Merkez Bankasına düşmektedir. Merkez Bankası ise, Para politikası araçlarını kullanır. Bunlar; * Açık piyasa işlemleri : MB nin piyasa tahvil satması, piyasadan tahvil almasıdır. *Reeskont oranları: Ticari Bankalar, ıskonto ettikleri senetleri Merkez Bankasına götürür. MB bu senetlerden bir oran kesinti yapar. Buna Reeskont oranı denir. Iskonto oranı, Reeskont oranından büyük olmalı * Zorunlu karşılıklar oranı: Ticari Bankaların, kendilerine yatırılan paranın belli bir oranını Merkez Bankası kasasında bulundurma zorunluluğudur. *Zorunlu Döviz Oranı: Merkez Bankasının, Özel kesimin kazandığı dövizin kendisine satılmasını zorunlu kılmasıdır. *Kredi tavanı: Merkez Bankasının, Bankaların açacağı kredi miktarına sınır getirmesidir. * Selektif Kredi politikası: İktisadi faaliyetlerin durumuna göre sektörel kredi politika uygulanmasıdır. Bunlar sadece Para piyasasını dengeler. Sermaye piyasasının da dengelenmiş olması gerekir. Sermaye arz ve talebinin sağlanacağı yer; Menkul Kıymetler Borsasıdır. Bu denge Hazine ve SPK eliyle sağlanır. Dış istikrar ise döviz kuruyla alakalıdır. Döviz kuru; yerli paranın yabancı paraya dönüşüm oranıdır. Döviz kuru, Döviz arz ve talebi dengesiyle belirlenir, bunun için ise Dış Ödemeler Bilançosu dengesi gerekir. Dış Ödemeler Dengesi ise, Ülkeye giren ve ülke dışına çıkan mal ve ticareti sonucunda ülkeye giren ve çıkan döviz miktarının eşit olması gerekir. 4 Kalemden oluşur. -Cari İşlem Hs -Sermaye Finansı Hs -Resmi Rezervler -Net hata ve Net Noksan Mal ve hizmet ticareti neticesinde, ülkeye giriş yapan dövizin, çıkan dövizden küçük olması sonucunda Cari İşlem Açığı oluşur. Bu açık Devlet tarafından rezervlerle kapatılır. Bu kalıcı bir çözüm değildir. Kalıcı çözüm ise, Sermaye ve Finans hesabının kullanılmasıdır. Bu ise, yabancı sermayeyi yurt içine çekmekle mümkündür. Eğer sermaye ve finans hesaplarında fazla varsa önce cari açık kapatılır, geri kalanı ise resmi rezervlere aktarılır. Yunus Emre ERDOĞAN 1

2 -Net Hata ve Net Noksan: Kaynağı belli olmayan döviz giriş ve çıkışlarının kaydedildiği hesaptır. Ödemeler Bilançosunda açık varsa kur yükselir. Kur Politikası: Hazine, dış satın alım gücünü koruyabilmek için gerekli tedbirleri, kur rejimine göre alır. 2 Çeşit rejim vardır 1-)Kambiyo Kontrol Rejimi: Merkez bankası, ekonomideki her türlü döviz giriş ve çıkışını kontrol eder. Buna göre de döviz arz ve talebinde dengeyi sağlamaya çalışır. Politikanın başarısı etkinliğe bağlıdır. 2-) Serbest Kambiyo Rejimi: Kurlar, Döviz arz ve talebine göre piyasada belirlenir. Ekonomide, Döviz arzı fazlaysa, Milli para yabancı para karşılığında satılır. Buna karşın Döviz talebi fazlaysa, milli para karşılığında döviz satılır. Ekonomide iç ve dış dengesizlikler sonucu ülkelerde krizler çıkabilir. Bundan dolayı Ülkeler Tam Esnek Kur Rejimini tehlikeli buluyor ve uygulamıyor. Ekonomide dengesizlik durumunda MB müdahale gereği hissedebilir. B-) Ekonomiyi düzenleme fonksiyonu: Devlet piyasa ekonomisinin aksayan yönünü düzeltmekle sorumludur. Bu sorunların düzeltilmesinde şunlar kullanılır; 1-) Devletin Mali Kurumlar Vasıtasıyla Ekonomiyi Düzenlemesi: Devlet Sosyal ve ekonomik bakımdan gelişmesi istenen sektörlerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması için mali kuruluşlar kurabilir. Ör: Ziraat Bankasının Çiftçilere düşük faizli kredi vermesi. 2-)Devletin KİT'lerle ve Devletleştirme ile ekonomiyi düzenlemesi: Devlet ekonominin uzun dönemli kalkınmasını hızlandırmak için, bazı ekonomik faaliyetleri kendisi üstlenebilir. Böylelikle hem özel sektörlere öncülük etmiş hem de toplum yararını gözetmiş olur. 3-)Devletin Karma Ekonomilerle Ekonomiyi düzenlemesi: Devlet gelir kaynakları sınırlı olduğu için, bazen doğrudan doğruya teşebbüs kurmak yerine özel şirketlere ortaklık kurabilir. Devlet bazen de, yabancı yatırımı milli ekonomiye çekmek için ortak olur. 4-)Devletin Teşvik Tedbirleriyle Ekonomiyi Düzenlemesi: Kaynakları geleneksel kullanım alanlarından başka alanlara çekmek için teşvik araçlarından yararlanılır. Bu teşvikler genellikle maliyet düşürür. Bu teşvikler 2 şekilde yapılır; Sektörel Teşvikler ve Bölgesel Teşvikler. 5-) Devletin Özelleştirme Yoluyla Ekonomiyi Düzenlemesi: Devlet Kendi yönetiminde ve denetiminde olan ticari ve sınai nitelikteki teşebbüsleri kısmen yada tamamen özel sektöre devredebilir. Amaç; -Devletin ekonomiye müdahalesini azaltmak -Seçim malzemesi oldukları için çok işçi ama az verimlilikle çalışmalarının önüne geçmek. C-) Hazinenin Öz Kaynakları İle Gelir Yaratma Fonksiyonu: 2 Gruba ayrılmaktadır; 1-) Borçlanma 2-) Emisyon 1-) BORÇLANMA: 1. Dünya Savaşından Önce Borçlanma; Klasikçiler borçlanmayı, ekonominin yer ve zaman itibariyle denkleştirilmesi amacıyla görmüşleridir. Borçlanma, Bütçe gelirlerini aşmayacaktı, aksi durumda dengesizlik oluşurdu. Borçlanma Bankalara yapılırdı. 1. Dünya Savaşından Sonra Borçlanma; Savaş finansmanı ve yıkımların onarılması için borçlanmaya gidildi. Bütçe gelirleriyle sınırlanmayacak, Borç kağıtları sadece bankalara değil halka da satılmaya başlandı. Borçların vadesi geldiğinde ödenememesi durumunda ise konsilidasyona başvuruldu. Bu ise devlete olan güveni zedeler. Borçlanmaya başvurulmadan önce bunun getirisinin ve götürüsünün iyi değerlendirilmesi gerekir. 2-) EMİSYON: MB'nin para basmasıdır. Ülkemizde 1211 sayılı kanun gereğince MB cari yıl genel bütçe ödeneklerinin toplamının %15'ini geçmemek kaydıyla hazineye borç verebilirdi. Fakat bu 2001'de kaldırılıdı. Klasikler Paranın fonksiyonlarına inanmadıkları için emisyona karşı çıkmışlardır. Bunun en büyük nedeni Miktar Teorisi görüşüdür. Buna göre; M.V=P.Y'dir, Klasiklere göre ekonomi daima tam istihdamdadır. Dolayısıyla Emisyon sadece para miktarını arttırır. Böylece fiyatlar artar bu enflasyon baskısı yaşanır. Yunus Emre ERDOĞAN 2

3 Günümüzde klasikçilerin pek bir etkisi kalmamıştır. Çünkü böyle bir etkinin doğabilmesi için, elde edilen bütün gelirin harcanması gereklidir. Bu ise günümüzde olanaksızdır. Fonksiyonel maliye anlayışına göre gelirin bir kısmı tasarruf edilebilir. Harcama sadece FGD'ni arttırmaz. Buna göre, Para artışı, uzun vadede fiyat artışına neden olabilir ancak kısa vadede pek etkili değildir. Ekonomide reel unsurlar ve parasal unsurlar arasında dengeye ulaşılıncaya kadar emisyon yararlı olacaktır. Emisyon yapılacaksa, mal ve hizmetlerde bir artış olması gerekir. İKTİSADİ KALKINMA VE FİNANSMANI: İktisadi Kalkınma: Ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden görülen değişim ve dönüşümlerdir. Kalkınmanın olabilmesi için, ekonomik büyümenin yanı sıra, sosyal ve kültürel alanlarda da radikal değişmeler görülmelidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Az Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkeler kendi içlerinde benzerlik gösterirler. Gelişmiş ülkeler ve Az gelişmiş Ülkeler arasında farklılıklar vardır. Bunlar; 1-) Ekonomik Göstergeler a-) Makro Göstergeler: I-) Kişi Başına Düşen Gelir: Ülkelerin kıyaslanmasındaki en önemli kriterdir. Milli gelir, refah ve gelişmişliğin en önemli göstergesidir. Ancak her zaman bir gösterge olmayabilir. Ör: Petrol zengini olan ülkelerin milli gelirleri yüksek olmasına rağmen, gelişmiş ülke sayılmazlar. Bundan dolayı devreye Kişi Başına Düşen Milli Gelir Girer. KBDMG=Milli Gelir/ Nüfus. Dünya Bankasına göre; bunun sonucu, 950 $'a kadar düşük gelir, 3.000$ a kadar Düşük orta gelir, $ a kadar Yüksek orta gelir, üzerinde ise de Yüksek gelir olarak gösterilir. Kişi Başına Düşen Gelir, düşük ise, kalkınma hızı düşüktür, çünkü, tasarruf eğilimi de düşüktür, bu durumda yatırımlar düşük, yatırımlar düşükse de Kişi Başına Düşen Gelir de düşük olur. Bu döngü tekrar ederse buna, az gelişmişliğin kısır döngüsü denir. Bu bile ülkelerin gelişmişliğini gösteremez, bunun sağlıklı olabilmesi için, gelirin adaletli dağılmış olması gerekir. Bu ülkelerde Tüketim eğilimi yüksektir. Enflasyon, işsizlik, dış borç yüksektir. 2-) Sektörel Yapı: sektörel yapı denince akla üretim, istihdam ve dış ticaret yapısı gelir. I-) Üretim yapısı:az gelişmiş ülkelerde üretim, tarım ağırlıktadır(%45-50 civarı). Gelişmiş ülkelerde ise % 4 civarındadır. Ülkemizde %9 civarıdır. Günümüzde az gelişmiş ülkelerde sanayi payı artıyor. Bu yapısal değişim, ekonomik büyümeye paraleldir. Ekonomik büyümeyi isteyen ülkelerin, tarım sektörü payını azaltıp, sanayi sektörü payını arttırmaları gerekir. Ancak az gelişmiş ülkelerin, varolan sanayi yapısı da gelişmiş ülkelerden farklılık gösterir. Az gelişmiş ülkelerde Emek yoğun üretim varken, Gelişmiş ülkelerde Sermaye yoğun ve Teknolojik yoğun üretim vardır. Az gelişmiş ülkeler de sermaye yoğun ve teknoloji üretime geçmelidir. Az gelişmiş ülkelerde istihdam tarımda yoğunken, gelişmiş ülkelerde ise istihdam sanayide yoğundur. Sanayi gelişirse istihdam sanayiye kayacaktır. Dış ticaret de farklılıklar göstermektedir. Az gelişmiş ülkeler teknoloji yoğun ürünler ithal ederler ama üretemezler. İhracatları ise tarımsal ürünlere ve emek yoğun üretimlere dayanmaktadır. Bunun önüne geçilmezse dış ticaret haddi büyüyecektir. Bu da ülkenin zararınadır. Dış Ticaret Haddi= İhracat Mallarının Fiyat Endeksi / İthalat Mallarının Fiyat Endeksi Bu oran artıyorsa dış ticaret ülkenin lehine, azalıyorsa ülkenin aleyhinedir. Singer ve Prebish, Az gelişmiş ülkelerin kısıtlayıcı dış politika uygulamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun etkisiyle ithal İkameci anlayış gelişmiştir. 3-) Sosyal Yapı: 1-) Demografik Yapı: Az gelişmiş ülkelerde; nüfus artışı fazla olduğu, Çocuk ölümlerinin fazla olduğu, sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu ve fert başına yapılan harcama miktarının yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde nüfusun önemi kısmı kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Bundan dolayı işsizlik fazladır. Genel olarak gizli işsizlik görülür. Bu işsizlik kırdan kente göçe neden olur. Bu da büyük şehirlerde problemler doğurur. Gecekondulaşma gibi... Yunus Emre ERDOĞAN 3

4 2-) Kültürel Ve Teknolojik Gelişmeler: Az gelişmiş ülkelerde eğitim ve okullaşma seviyesi düşüktür. AR-GE seviyesi de düşüktür. GSMH'dan AR-GE'ye ayrılan pay ülkenin sahip olduğu teknolojik gelişmelerle alakalıdır. Az gelişmiş ülkelerin göstermiş oldukları düşük göstergeler, az gelişmişliğin sebebi olduğu gibi, az gelişmişliğin sonucunda da olabilir. Bu değişim ve dönüşümün bir de finansman boyutu vardır. İşte bu noktada Maliye politikası ve araçları devreye girmektedir. Bu finansmanın 2 kaynağı vardır; Finansman Kaynakları: 1-) Dış Finansman Kaynakları: Kendi kaynakları dışında uluslararası alanda yabancı ülke kaynaklarından yararlanmadır. Bu kaynaklar nelerdi? -Yabancı Özel Yatırımlar -Milletlerarası Özel Borçlanma -Devletlerarası Borçlanma -Dış Yardımlar -Milletler arası mali kurumlar ülkemizde Ö.B; -Doğrudan Yabancı Sermaye -Portföy Yatırımları -Diğer Sermaye Hareketleri Diye ayrım yapılır. Dış Finansmanın kaynağı denince akla ilk Dış Ödemeler Tablosu gelir. Dış Finansman kaynakları cari işlemler tablosunda sermaye hesabında gösterilir. Sermaye Hesabı ; -Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımları -Portföy Yatırımları -Diğer Sermaye Hareketleri Kalemlerinden oluşur. Dış Finansman Kaynaklarına başvurmanın Mantığı; Büyüme(g)=Tasarruflar(s)/Sermaye hasıla katsayısı (k)'dır. Örneğin, %7'lik bir büyüme hedefi varsa SHK' da 3 ise, elimizdeki tasarruf kaynağı da 15 br ise, istenilen büyüme hedefine ulaşmak için (15+x)/3=7 ise x=6 br kadar yabancı kaynaklara başvurmamız gerekir. Bunun içerisinde ülkemize yabancıların yatırımı da dahildir. Önemli olan Ülkelere bu fonların nasıl geldiğidir. -Doğrudan Yabancı Sermaye: Yabancıların bir ülkeye fiziki olarak doğrudan yatırım yapmalarına, Doğrudan Yabancı Sermaye girişi denir. Yatırımcının diğer devletlere yatırım yapma nedenleri; -O ülkenin maliyetlerinin düşük olması -Yeni Pazarlar bulmak Yabancı şirketler genelde yeni pazarlara girmek isterler, pazarına girmek istedikleri ülkedeki kamuya ait işletmelerini satın alırlar. Genellikle yeni yatırımlar yerine varolan bir yatırımı alırlar. Eğer bu yatırım ülke içinde bir şirkete satılmış olsa yeni kaynak yaratılmamış olur. Yurtdışından gelen firma yeni kaynak girişi yapar. Gelişmiş olan ülkeler Çevre konusunda sert kurallar koyarken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler çevre konusunda ılımlıdır. Bu da Yatımın o ülkelere kaymasını sağlıyor. Örneğin,Çin'in Bu kadar gelişmesinin nedeni Doğrudan Yabancı Sermaye'dir. -Portföy yatırımları:daha çok fiziki değil de mali yatırımların yapılması (tahvil, hazine bonusu, hisse senedi alması) Portföy yatırımdır. Bunlar uzun vadeli veya kısa vadeli olabilir. Kısa vadeli olması ülke ekonomisine zarar verebilir. Bunlar spekülatif yatırımlardır. Bunlar ülkeleri ekonomik krize sürükleyebilir. Bu ise şöyle gerçekleşir; Ekonomi iyiyken yatırımcı gelip spekülatif yatırım yapar, ekonomi bozulmaya başladığında ise parayı çekmeye başlar, bu parayı elinde tutmak isteyen MB faizleri arttırır, böylece döviz talebi artar. Döviz kuru yükselir. Üreticinin maliyeti artar, işçi çıkarımları başlar ve ekonomik kriz patlak verir. -Devletler Arası Borçlanma: Günümüzde pek kalmamıştır. Artık Özel kişilere ve Kuruluşlara borçlanma yapılmaktadır. Ör:İMF gibi -Dış Yardımlar: 2. Dünya savaşı sırasında bir takım devletlerin bir takım devletleri kendi yanlarına çekmek için yaptıkları yardımlardır. Yunus Emre ERDOĞAN 4

5 2-) İç Finansman Kaynakları: -Tasarruflar -Borçlanma ve sermaye piyasası -Emisyon -Vergiler -Tasarruflar:Gelirin tüketilmeyen kısımlarından oluşmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde tüketim eğilimi fazla olduğu için tasarruf eğilimi düşüktür. Bu da az gelişmişliğin kısır döngüsüne yol açacaktır. Eğer Ülkede sermaye ve para piyasası yeterince gelişmemişlerse de ülke gelişemez. Bu durumda tasarruflar yatırıma dönüşemezler. Az gelişmiş ülkelerde tasarruflar derhal yatırıma dönüştürülmelidir. Az gelişmiş ülkelerin de asıl sorunları, tasarrufların yatırıma dönüştürülememesidir. Ayrıca Az gelişmiş ülkelerin başka bir problemi de gelir dağılımında adaletsizliktir. Eğe, Girişimcinin gelirden aldığı pay düşük ise, yatırımlar düşer. Bu ülkelerde sanayileşmenin geliştirilmesi, girişimcinin karının yükseltilmesi ve Parasal sistemin geliştirilmesi gerekir. -Borçlanma ve Sermaye Piyasası: Borçlanma, fonksiyonel maliye anlayışıyla birlikte fon arzı yaparak bir takım tasarrufları yatırımlara dönüştürmek için kullanılmıştır. Yani, devlet bir nevi borçlanır. Tasarrufların olmadığı bir ülkenin borçlanmaya gitmesi saçmadır. Az gelişmiş ülkeler bu konuda dezavantajlıdır. Bu ülkelerde, devletin borçlanabileceği büyüklükte şirketler yoktur. Devlet çaresiz durumda bankalara borçlanacaktır. Sermaye piyasasının gelişmesi için fon arz eden ve fon talep eden ve bunlar arasında aracılık edecek kurumlara ihtiyaç vardır. -Emisyon: Merkez Bankasının Para basmasıdır. Gelişmiş olan ülkeler emisyonu kalkınmada finans aracı olarak kullanabilirler. Çünkü, bunların stokları ve atıl kapasiteleri vardır. Emisyon bunları kısa dönemde harekete geçirir, uzun dönemde ise kapasiteyi arttırır. Fakat az gelişmiş ülkelerde bu durum sakıncalıdır. Çünkü, bunların yeterli stokları yoktur. Emisyon durumunda artacak talep sadece fiyatları arttıracaktır. Bu da enflasyon yaratır. Az gelişmiş ülkelerin emisyon zorunluluğu olduğu durumlarda ise şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir; -Kısa vadede dönüşümü olan yatırımlar yapmalıdır. -Emisyon sonucu artacak talebi karşılayacak çapta yatırımlar yapılmalıdır. -Fiyat artışlarını gündeme getirmemelidir. -Vergiler: En sağlam Finansman aracıdır. Az gelişmiş ülkelerde vergilerin geniş çaplı olması ve her kesime yayılması gerekmektedir. Eğer vergiler yalnızca fakir kesime veya yalnızca zengin kesime getirilirse bu sosyal sorunlar ortaya çıkartır. Gelişmiş ülkelerde vergiler dolaysız vergilerden oluşmaktayken, gelişmemiş ülkelerde ise dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Dolaylı vergiler gelir dağılımında adaletsizliğe yol açmaktadır. Bunun için de geniş çaplı reform yapılmalıdır. Gelir Dağılımının Adaletli Dağılması: Gelir Dağılımı: Bir ülkede milli gelirin kişiler ve üretim faktörleri arasındaki dağılımına denmektedir. 2 Önemli kavram vardır. 1-) Fonksiyonel Gelir Dağılımı: Üretim faktörlerinin milli gelirden almış oldukları payı bulmak için kullanılan bir yöntemdir. 2-) Kişisel Gelir Dağılımı: Milli gelirin kişilere göre dağılımını inceler. Hangi amaçla gelir dağılımı hesaplanacaksa ona göre sınıflandırma yapılabilir. Ör: coğrafi gelir dağılımı, Sektörel gelir dağılımı vb. Gelir Dağılımında Adaletsizliğin Nedenleri: Bu durum her ülkede göze çarpmaktadır. -Bölgeler arası Gelişmişlik Farkı: Bazı bölgelerde bazı nedenlerden dolayı ekonomik faaliyet açısından daha avantajlıdır. Gelişmiş bölgelerde yaşayanlar daha çok gelir elde edecekken, gelişmemiş bölgelerde kalanlar daha az gelir elde edecektir. Bu da gelir dağılımında adaletsizliğe yol açacaktır. -Ücret Farklılığı: Eğitim seviyesi arttıkça gelir de artmaktadır. Ayrıca bu kişilerde arz düşük, talep ise fazladır. Bir diğer husus da kişisel yeteneklerdir. Bazı insanlar aynı eğitimi almış olsalar bile yeteneklerinden dolayı daha yüksek ücret alabilirler. Bu da gelir dağılımında adaletsizliğe yol açacaktır. -Rekabet Yapısının Bozulması: Tam rekabet piyasasında fiyatlar veri alınır. Monopol piyasada ise fiyatlar istenildiği gibi belirlenir. Eğer bir piyasada kartelleşme veya monopolleşme varsa bu durum gelir dağılımında adaletsizliğe yol açacaktır. Yunus Emre ERDOĞAN 5

6 -Servet ve Toprağım Mülkiyetteki Dağılımı: Az gelişmiş ülkelerde toprak ve servet belirli bir zümrenin elinde toplanmıştır. Bunlar da veraset sistemiyle babadan oğula geçmektedir. Böyle bir durumda da bir kesim çok kazanırken diğer kesim hiç kazanamaz. Bu da gelir dağılımında adaletsizliğe yol açacaktır. -Enflasyonun Varlığı: Üretici kesim zengin kesimdir. Enflasyonist ortamda zenginler mallarının fiyatlarını yükseltirler, işçi kesim ise fakir kesimdir. Fakir kesimin ücretlerini belirleme gibi bir şansı yoktur. Bu da Enflasyonist durumun zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmasına neden olur. Bu da gelir dağılımında adaletsizliğe yol açacaktır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik 2 şekilde ölçülebilir. 1-) Lorenz Eğrisi: ülke, nüfus ve gelir olmak üzere 2 dilime ayrılır. Bu mutlak ve birikimli olmak üzere 2 yöntemle yapılmaktadır. Mutlak Dağılım Dilimler arasındaki adaletsizlik ilk başta göze çarpmaktadır. Burada gelir seviyesi düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır. Bu bilgile kesin olmasa bile Önemlidir. Birikimli Dağılım Ülkelerdeki gelir dağılımının tam olarak adaletli dağıtılmasını sağlamak imkansızdır. Bu bilgileri kutu diyagramına aktarıyoruz. Eğer gelir dağılımı tam adaletli ise mutlak eşitlik doğrusu ortaya çıkar. Lorenz eğrisi ise mutlak eşitlik doğrusundan uzaklaştıkça gelir dağılımındaki adaletsizlik artar. 2-)Gini Katsayısı: Loren eğrisinden hareketle x/y formülü ile bulunur. Bulunan sonuç 0-1 arasındadır. Sonuç 1 ise gelir dağılımı tam adaletsizdir. 0 ise gelir dağılımında tam adaletlidir. Ülkeler arası gelir dağılımındaki adalet Gini eğrisi ile hesaplanır. Gelir dağılımında adaleti sağlamak demek zenginden fakire transfer demektir. Gelir dağılımında adaletin sağlanması istenmez. Çünkü ülkede yatırımların yapılması gerekir, bu da tasarruflarla olur. Tasarrufu da zenginler yapar. Devletin gelir adaletini sağlamaya yönelik 2 politikası mevcuttur. 1-)Gelir Oluşurken İzlenecek Politikalar: Gelir dağılımından önce uygulanan politikalar. Ör; -ücret farkını önlemek için uygulanan politikalar. Çözüm olarak devlet meslek edindirme kursları açar. -Piyasanın bozulan rekabet yapısını düzenlemeye yönelik önlemler; Tüketici koruma kanunu ve rekabet kurulu gibi birimler kurmak. -Enflasyonu önleyici politikalar, -servet ve toprak dağılımının düzenlenmesi 2-) Gelir Dağıldıktan sonra uygulanan Politikalar: Bu kamu gelir ve giderleriyle sağlanır. Kamunun en büyük geliri vergilerdir. VERGİLER -Dolaysız Vergiler: Kişilerin gelirleri ve servetleri üzerinden alınan vergilerdir. *Gelir Vergisi: Kişilerin belirli dönemlerde gelirleri üzerinden alınan vergilerdir. Gelir dağılımında adaleti sağlaması için artan oranlı olması gerekir. Bütün gelirler üzerinden alınması ve kayıt dışı ekonominin olmaması ve vergi kaçakçılığının olmaması gerekmektedir. *Kurumlar Vergisi: Kanunda belirtilen kuruluşların belirli oranda vergilerini vermesidir. Etkili olabilmesi için, Kurum veya firmaların hisselerinin kimin elinde olduğu veya firmaların halka açık olup olmadığı önemlidir. Eğer firma halka açık ise, Daha düşük matrahlı vergi alınır. Yunus Emre ERDOĞAN 6

7 *Servet Vergisi: a-)servetteki değer artışı: kişilerin servetlerine zaman zaman değer artışları görülebilir. Ör; kamunun yaptığı alt yapı yatırımların faydalanılarak, kişilerin servetlerinde artış olabilir, bu servet artışları vergilendirilerek adalet sağlanabilir. b-) Servetin El değiştirilmesi sırasında alınan vergi: Servet el değiştirdiğinde, verginin şahsiliği ilkesi gereği vergiye tabi tutulur. c-) İstisnai Servet vergisi: Olağanüstü dönemlerde alınır. *Emlak Vergisi: Arsa ve arazi sahiplerinden alının gayrimenkul vergisidir. *Harcamalar Üzerinden alınan vergiler: -Genel Harcamalar: a-) Toplu Harcama vergisi:üretimin bir aşaması vergilenir. b-) Yaylı harcama vergisi: Üretimin her aşaması vergilenir. c-) KDV Genel harcamalar vergisinin matrahı yükseltilirse bu gelir dağılımında adaleti daha da bozar. Çünkü, bu düşük gelirli halktan alınır. -Özel Harcama Vergileri(ÖTV):Lüks mallardan alınan vergilerdir. Eğer amacına uygun olarak sadece lüks mallardan alınırsa gelir dağılımında adaleti sağlayabilir. Az gelişmiş ülkelerde zorunlu mallardan da bu verginin alınması gelir dağılımında adalete ters düşer. -Gümrük Vergileri: İthal edilen mallara uygulanan vergidir. Yurt içi piyasaları, dış rekabetten korumaya yönelik vergidir. BORÇLANMA: Borçlanma süreci Gelir dağılımında adaleti olumlu veya olumsuz etkilemez. Fakat Öderken, Faiz ödemeleri, transfer harcamaları içinde yer aldıkları için, çeşitli etkiler yaratır. Eğer borçlanma özel bankalara veya özel şirketlere yapılmışsa, o kesimin geliri artacak, bu da gelir dağılımında adaletsizliğe yol açacaktır. Devletin kamu kuruluşlarına borçlanması bir etki yapmaz. Kamu Harcamaları: Devlet 3 şekilde harcama yapabilir; 1-) Cari Harcamalar: İçerisinde eğitim, sağlık harcamaları gibi ölçülebilir ve hukuk, güvenlik gibi ölçülebilir ve bölünemez harcamaları barındırır. 2-) Yatırım Harcamaları: Ekonominin kapasitesini arttırmaya yönelik harcamalardır. Geri kalmış bölgelere yapılırsa, gelir dağılımının adaleti üzerinde olumlu etki yapabilir. 3-) Transfer Harcamaları: Sosyal yönden geri kalmış kesime yapılırsa, gelir dağılımının adaleti üzerinde olumlu etki yapabilir. Devlet bu politikaları uygularken hem sosyal etkileri hem de ekonomik etkileri dikkate almak zorunda kalacaktır. Yunus Emre ERDOĞAN 7

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. 1.DERS Şubat 2013 TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1.DERS Şubat 2013 DERS PLANI 1. hafta Ders planının gözden geçirilmesi, Türkiye nin dünyadaki yeri bazı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ I. Temel Yapı Ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlarına

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir.

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. IS-LM modeli ; J.M.KEYNES tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre ekonomide; 1. MAL PİYASASI

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 19.Para ve Bankacılık. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 19.Para ve Bankacılık Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 19.1.Paranın Tanımı ve Fonksiyonları Para,

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG

GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) GSYH (Gayri Safi Yutiçi Hasıla) GSMH = GSYH ± NDAFG 2 = Çifte hesaplama sorunu NİHAÎ mal ve hizmetlerin fiyatlarının toplamı. Hammadde, ara ve yatırım mallarının fiyatları

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI II

MALİYE POLİTİKASI II DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MALİYE POLİTİKASI II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim

Piyasa Türleri. Nihai Mal Piyasaları Reel Kesim. Üretim Faktör Piyasaları Reel Kesim. Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kesim Piyasa Türleri Nihai Mal Piyasaları ----- Reel Kesim Üretim Faktör Piyasaları ----- Reel Kesim Doğal Kaynaklar Emek Sermaye Girişim Para ve Sermaye Piyasaları ----- Finansal Kesim Rekabet Açısından Piyasa

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Maliye Politikası ve Bütçe

Maliye Politikası ve Bütçe Maliye Politikası ve Bütçe Giriş Bütçe ve kamu borcu arasındaki ilişki Bütçe açıklarının, vergi indirimlerinin ve artan kamu harcamalarının kısa veuzun dönem ekonomik etkileri Devlet Bütçesi Bütçe dengesi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı