Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır."

Transkript

1 TARĠH :13/01/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1998/1 sayılı toplantısı ile alınan kararların özeti aģağıdaki gibidir. ġirket Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Güven Donatan atanmıģtır takvim yılında Ģirketimizin aktifine giren sabit kıymetler için 9. ay mali tablolarımızın hazırlanması aģamasına kadar uygulanmıģ olan "rmal Amortisman Yöntemi"nin değiģtirilerek 1997 takvim yılı kesin kapanıģ kayıtlarının hazırlanması aģamasında "Azalan Bakiyeler Yöntemi"ne göre amortisman ayrılmasına karar verilmiģtir. Amortisman yöntemindeki bu değiģikliğin kamuya açıklanmıģ 9. ay mali tablolarına yansıması, ilgili dönem amortisman giderlerinin TL artması Ģeklinde olacaktır tarihli yıl sonu kesin kapanıģ mali tablolarımızın yayınlanması aģamasında sözü edilen yöntem değiģikliğinin yıllık yansıması dipnotlarımızda ayrıca açıklanacaktır. TARĠH :10/02/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 5 trilyon TL'ye yükseltilmesi konusunda gerekli iģlemlerin baģlatılmasının kararlaģtırıldığı bildirilmiģtir. TARĠH :20/02/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 5 trilyon TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuruda bulunulduğu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden öğrenilmiģtir. TARĠH :02/03/1998 AKSA Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1998/4 sayılı toplantısı ile alınan kararları aģağıdaki gibidir. 1) Ak Enerji Elektrik Üretimi Oto Prodüktör Grubu A.ġ.'ne ait hisselerden 125 adedini her birinin bedeli ,-TL'den olmak üzere toplam ,-TL'na Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ġ.'nden devralınmasına, 2) Tescilli olan son Ģirket sirkülerine göre yetkili olan kiģilerin bu devir iģlemlerini, sözleģmesini ve devir ile ilgili tüm iģlemleri yapmasına oybirliği ile karar verilmiģtir. TARĠH :06/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 5 trilyon TL'ye yükseltilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden öğrenilmiģtir. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulumuzun 06/03/1998 tarih ve 1998/5 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca tarihinden baģlamak üzere iki hesap dönemi için Ģirketimiz hesaplarının dıģ denetimini yapmak üzere bağımsız dıģ denetleme kuruluģu olarak Price Waterhouse firmasının seçilmesine ve bu seçimin onaylanmak üzere Genel

2 Kurul'a sunulmasına karar verilmiģtir. TARĠH :11/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 1997 yılı karından TL nominal değerli beher hisseye 450 TL (%45) olmak üzere toplam milyon TL, nakit kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasının, Yönetim Kurulu üyelerine milyon TL kar payı ayrılmasından sonra kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul a teklifine karar verildiği bildirilmiģtir. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, olağan gündem maddelerinin yanısıra kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 5 trilyon TL ye yükseltilmesiyle ilgili olarak ana sözleģmenin 6. maddesi, ve tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda görüģülemeyen Ģirketin maksat ve gayesi baģlıklı ana sözleģmenin 3. maddesinin tadili konularının da görüģüleceği 1997 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 11:00 de KabataĢ Setüstü, :27, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH :12/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısında, dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu nda ( tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıģtır.) hisse baģına karın sehven birinci tertip yedek akçe düģüldükten sonraki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden hesaplanan 517 TL olarak gösterilmiģ olduğu, net dönem karı üzerinden hesaplanması gereken hisse baģına karın 559 TL olduğu bildirilmiģtir. TARĠH :20/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz, 1998 yılında; ilave bir yatırım harcaması yapmadan ton/yıl seviyelerindeki üretimini ton/yıl düzeyine çıkartmayı hedeflemektedir. Öte yandan yine 1998 yılı sonunda ciro hedefimiz $, vergi öncesi kar hedefimiz $ seviyesinde belirlenmiģtir. TARĠH :23/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. KuruluĢumuzun tarihli faaliyet sonuçlarını içeren ve kurumunuza teslim edilen Bağımsız Denetim Raporu nun muhtelif bölümlerinde sehven yer alan hatalı bölümler gerek kurumunuz uzmanları, gerekse SPK uzmanlarıyla yaptığımız telefon görüģmelerine istinaden aģağıdaki Ģekilde düzeltilmiģ ve 1997 Yılı Faaliyet Raporumuza düzeltilmiģ Ģekilleriyle geçirilmiģtir. Bağımsız Denetçi Raporu Sayfa 14-Bölüm 2.12 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan ve Açıklamayı Gerektiren Hususlar; Hatalı Metin: Kayıtlı Sermaye tavanı Milyon TL na çıkarılmıģtır. DüzeltilmiĢ Metin: Kayıtlı sermaye tavanının Milyon TL na çıkartılması için SPK dan gerekli ön izin alınmıģtır. Bağımsız Denetçi Raporu Sayfa 19-Bölüm 2.17 Alacaklar için alınmıģ ipotek ve teminatlar Hatalı Toplam: Milyon TL DüzeltilmiĢ Toplam: Milyon TL Bağımsız Denetçi Raporu Sayfa 20-Bölüm 3.04 Hatalı Metin: Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iģtiraklerle

3 TARĠH :31/03/1998 ilgili kısım bulunmamaktadır. DüzeltilmiĢ Metin: Dönemin finansman giderlerinde, ġirket ortaklarından DıĢ Bank A.ġ. den kullanılan kredilere isabet eden Milyon TL faiz gideri tahakkuk ettirilmiģtir. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1997 yılı karından milyon TL tutarında (%45 oranında, 1.000,-TL nominal değerli beher hisseye 450,-TL) nakit kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasına, ana sözleģmenin 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 5 trilyon TL ye yükseltilmesi suretiyle, Amaç ve baģlıklı 3. maddesinin, üretime konu ürünlerin kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak, yurt içinde ve dıģında yerli ve yabancı Ģahıs ve kuruluģlara ve kuruluģlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, Ģubeler, bürolar temsilcilikler açabilir, yerli ve yabancı Ģahıs ve kuruluģlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iģtiraklerde bulunabilir, gayrimenkul ve gayrimenkullere iliģkin ayni ve Ģahsi haklar iktisap edebilir, yurt içinde ve dıģında yerli ve yabancı Ģahıs ve kuruluģların açacakları ihalelere katılabilir Ģeklinde geniģletilmesi suretiyle tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH :01/04/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli mali tablo ve dipnotlarına iliģkin olarak Borsa BaĢkanlığı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ġlgi: tarihli mali tablolarımıza iliģkin açıklama, tarih ve 4/GĠD/256 sayılı yazınız dönemine ait bilanço ve gelir tablosu kalemleri ile ilgili açıklamalar, 1- Temin edilen banka kredilerinin bankalara göre dökümü aģağıdadır. (Milyon TL) DıĢbank : Akbank : Finansbank : Esbank : T. Sınai Kalkınma Bankası : Toplam : Faaliyetle ilgili diğer gelirler ve karlar; Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz geliri : Ticari Mevduat faiz geliri : Repo geliri : Kambiyo karları : Reeskont faiz geliri : Diğer : Toplam : Faaliyetle ilgili diğer gelir ve karlardaki artıģın esas nedeni / hesap döneminde portföyümüzde yer alan Milyon TL lık devlet tahvili ve hazine bonolarına karģılık ayrılan Milyon TL lık gelir tahakkukudur. 3- Faiz ve diğer temettü gelirleri; Devlet tahvili faiz geliri : Hazine bonosu faiz geliri : Ticari mevduat faiz geliri : Toplam : Faaliyetle ilgili diğer gelir ve karlardaki artıģın esas nedeni / hesap döneminde portföyümüzde yer alan Milyon TL lık devlet tahvili ve hazine bonolarına karģılık ayrılan Milyon TL lık gelir tahakkukudur. 4- Yurt dıģı satıģların mamüllere göre dağılımı; Yaylık tel : Galvanizli tel : Lastik teli : Tek demetli halat :

4 Çok demetli halat : Beton teli : Toplam : TARĠH:27/04/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun tarih ve 1998/8 sayılı toplantısı ile alınan karar gereğince yöneti görev dağılımı aģağıdaki Ģekilde oluģmuģtur. Yönetim kurulu baģkanlığına Birkan Erdal, yönetim kurulu baģkan vekilliğine Ġmre Barmanbek, yönetim murahhas üyeliğine Bora Gemalmazoğlu, yönetim kurulu üyeliklerine ise Taylan Bilgel, Çetin Hacaloğlu, Ye Mert, Yavuz Yerlikaya ve Güven Donatan görevlendirilmiģtir. TARĠH:15/05/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 1997 yılı kar paylarının 1997 yılı kar payı kuponu karģılığında tarihinde itibaren DıĢ Yatırım A.ġ. ile DıĢbank A.ġ. nin Bakırköy/Ġst., Kartal/Ġst., Çiftehavuzlar/Ġst., Ġzmir, An Kavaklıdere/Ank. ve Adana Ģubelerinde dağıtılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:29/05/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU A.ġ. T.C. ġiģli 5. Ġcra Müdürlüğü' nce 1998/393 Tal. sayılı dosyaya istinaden Ġ.M.K.B.'de satıģı talep edilen dökümü verilen hisse senetleri Haziran 1998 tarihlerinde, 09:15-09:45 saatleri arasında Resmi Mü yoluyla satıģa sunulacaktır. 1998/393 Tal. Adı Adet Abana Adana A 196 Adana C Akbank Aksu Ġplik Arçelik Aselsan Aygaz BagfaĢ Beko Çelik Halat Deva Holding 680 DıĢbank 625 Dogan Holding EczacıbaĢı Ġlaç Ege Endüstri Ege Seramik Emek Ereğli D.Ç Esbank Finans F. Kiralama Garanti Bankası 826 GentaĢ Gübre Fab. 156 HektaĢ ĠĢ Bankası C Ġzmir D.Ç Ġzocam Koç Holding 122 Kordsa 155

5 TARĠH:08/06/1998 Koniteks KöytaĢ 790 Makina Takım Marmaris Martı Mardin Çimento NetaĢ Niğde Çimento Olmuksa 546 Otosan Parsan Petkim 525 Pınar Su Petrokent 720 Polylen Petrol Ofisi ġiģe Cam Tire Kutsan Trakya Cam TüpraĢ 425 Turcas Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi F. Kiralama Yünsa 800 Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ.'nin tarihinde baģlayan %45 oranındaki temettü dağıtım iģlemlerind tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına tarihinde alacak kaydedilm TARĠH:28/07/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1998/10 sayılı toplantısında aldığı karar gereğince, Traky A.ġ.'nin Uzunçiftlik Ġzmit mevkiinde bulunan üretim tesislerinin Çelik Tel Üretim Hatlarının kiralanması görüģmelere baģlanılmasına karar verilmiģtir. TARĠH:17/08/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır gün ve 241 sayılı yazımız ile ön bildirimi yapılan Trakya Sanayii A.ġ.'nin çelik tel üretim h kiralanması görüģmeleri anlaģma ile sonuçlanmıģtır tarihi itibariyle imzalanan bu sözleģme ile Trakya Sanayii A.ġ.'nin; Yaylık Tel : 225 ton/ay, Galvanizli Tel : 225/Ay, Askı Teli : 200 ton/ay, Ön gerilimli beton teli : 500 ton/ay, Halat : 100 ton/ay Toplam : ton/ay YaklaĢık kapasiteli çelik tel üretim hatları 10 yıllık bir süre ile kiralanmıģtır, kira bedeli aylık USD o bedeli her yıl sonunda o tarih itibariyle belirlenen yıllık Libor faizi -1 oranında artırılacaktır. TARĠH:05/11/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

6 ġirketimiz Yönetim Kurulu nun tarih ve 98/13 sayılı toplantısında alınan kararlar Ģöyledir. Genel Müdürlük görevine tarihinden itibaren vekalet eden Güven Donatan görevinden ayrılmıģtır. ġirketimiz Genel Müdürlük görevine vekaleten Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bora Gemalmazoğlu atanmıģtır. TARĠH:05/11/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli açıklamasına ek olarak gönderdiği yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ġlgi: tarih ve ÇH/335/1998 sayılı özel durum açıklama formumuz. Ġlgi yazımızda belirtilen Yönetim Kurulu Kararında Güven Donatan ın aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği nden de ayrıldığı yer almasına rağmen sehven adı geçen bildirimde beyan edilmemiģtir. Düzeltmeye istinaden bildiririz. TARĠH:26/11/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ton gergi çeliği ihalesini $ ile ġirketimiz kazanmıģtır. Teslimatlar, ihale Ģartnamesi gereği 1999 ġubat ayında baģlanıp altı ay içerisinde tamamlanacaktır. TARĠH:03/12/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/12/1998 tarih ve 1998/14 sayılı toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Üyesi Yetik Kadri Mert'in Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:05/01/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1999/01 sayılı toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yetik Kadri Mert'in 1 Ocak 1999 tarihinden geçerli olmak üzere ġirket Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiģtir. Yetik Kadri Mert'in Yönetim Kurulu'ndaki görevi de ilgili karar gereğince devam etmektedir. TARĠH:24/02/1999 DOHOL DYHOL DISBA DITAS HURGZ MILYT MIPAZ Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Holdingimizin yönetim kurulu baģkan vekili Birkan Erdal tarihi itibariyle Holdingimizdeki ve doğrudan ve dolaylı iģtiraklerimizden Doğan Yayın Holding A.ġ., DıĢbank Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ., Milliyet Gazetecilik A.ġ., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ġ., Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. Ve Tic. A.ġ., DitaĢ Doğan Yedek Parça Ġmalat ve Teknik A.ġ. ve Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. lerindeki yönetim kurulu üyelikleri dahil tüm görevlerinden istifa etmiģtir.

7 TARĠH:08/03/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1998 yılı karından milyon TL tutarında (%24 oranında) nakit kar payı dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifine ve 1998 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Cuma günü saat 11:00'de KabataĢ, Setüstü, :27, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:26/03/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, %24 oranında (1.000 TL nominal değerli beher hisseye 240 TL) nakit kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, Bora Gemalmazoğlu, Taylan Bilgel, Yavuz Yerlikaya, M. Çetin Hacaloğlu, Yetik Kadri Mert, Müzehher Kaymak'ın seçilmelerine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:08/04/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik Uygulama Müdürlüğü tarih nolu müracaatımıza konu yatırım projemizi değerlendirilerek, modernizasyon/kalite düzeltme yatırımıyla ilgili olarak Milyon TL'lık yatırım teģvik belgesi'ni onaylamıģtır. TARĠH:15/04/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısında tarihli kar dağıtım tablosunda I. tertip yasal yedekler kaleminin milyon TL iken milyon TL, olağanüstü yedekler kaleminin de milyon TL iken milyon TL olarak SPK nun uyarısı ve Kurulun tarih, OFD/ sayılı yazısına istinaden değiģtirildiği bildirilmiģtir. TARĠH:04/05/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģ olup, düzeltilmiģ bilanço ve gelir tablosu ekte yayınlanmaktadır. "Borsanız BaĢkanlığı'na tarihinde göndermiģ olduğumuz dönemi Mali Tablolarımızda Bilanço Aktif kalemlerinden olan Yarımamüller milyon TL olmasına rağmen sehven milyon TL olarak gösterilmiģtir. Stoklar hesap grubunun altında Yarımamüller milyon TL olarak düzeltilerek Bilanço Aktif toplamı milyon TL olarak düzeltilmiģtir." TARĠH:12/05/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin %24 oranındaki 1998 yılı nakit kar paylarının tarihleri arasında DıĢ Yatırım A.ġ. ile DıĢbank A.ġ.'nin Eminönü, Çiftehavuzlar, Ġzmir, Ankara Merkez Ģubelerinde dağıtılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:04/06/1999 ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. nin 31/05/1999 Tarihinde baģlayan % 24 oranındaki temettü dağıtım iģleminde tutarlar, 04/06/1999 tarihinde Bankamız nezdindeki ilgili üyelerin serbest cari hesaplarına hesaplarına alacak kaydedilmiģtir.

8 TARĠH:28/06/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. KuruluĢumuz çalıģanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve tesislerimizin bakım çalıģmalarının yapılması amacıyla / tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Ġzin içerisinde gerekli görülen servislerde iģi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satıģ programları izin uygulamasına imkan verecek Ģekilde yapılacaktır. TARĠH:09/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1999/07 sayılı toplantısında alınan kararla KabataĢ, Setüstü :27 Ġstanbul adresindeki merkez binanın ihtiyaç fazlası olması nedeni ile satılmasına ve bu konu ile ilgili çalıģmalara baģlanılmasına karar vermiģtir. TARĠH:19/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Depremin üretim tesislerine verdiği hasar: tarihinde üretim tesislerimizin bulunduğu bölgede yaģanan deprem felaketi sonucunda ġirketimiz üretim tesislerinde herhangi fiziki bir hasar meydana gelmemiģtir. Halihazırda üretim faaliyetlerinin durumu: Deprem nedeniyle üretim tesislerimizin yer aldığı bölgede oluģan elektrik kesintisi sebebiyle üretim faaliyetlerine geçici bir süre için ara verilmiģtir. Yeniden üretime geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler veya oluģması gereken koģullar ve belirgin ise üretime geçilebilecek tarih: Üretim tesisimizin deprem bölgesinde bulunmasından dolayı deprem tehlikesi tamamen geçtikten sonra üretim tesisleri bakım ekiplerimiz tarafından gözden geçirilecek ve bölgeye elektrik verilmesini takiben üretime baģlanacaktır. Üretim tesislerinin sigortalı olup olmadığı ve sigorta tutarı: ġirketimiz üretim tesisleri sigortalı olup, bina, makina ekipmanı ve demirbaģlar için yaptırılmıģ bulunan sigorta tutarı milyon TL dır. TARĠH:23/08/1999 DOHOL DISBA Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeni ile ġirketimiz menkul ve gayrimenkullerinde bir hasar meydana gelmemiģ olup ġirket faaliyetlerimiz devam etmektedir. Deprem Bölgesinde bulunan ĠĢtiraklerimizden Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin üretim tesislerinde herhangi fiziki bir hasar bulunmamakta olup, söz konusu üretim tesislerinde bölgeye elektrik verilmesini takiben üretime baģlanacaktır. yine, bağlı ortaklığımız olan DıĢbank Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nin deprem bölgesinde bulunan Ġzmit ġubesi Ģehrin genel olarak boģaltılması sebebiyle kapalı bulunmaktadır. Diğer iģtirak ve bağlı ortaklıklarımızın ticari ve sınai faaliyetleri deprem felaketinden etkilenmemiģtir. TARĠH:25/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde üretim tesislerimizin bulunduğu bölgede yaģanan deprem felaketi sonucunda; tarihli bildirimimizde de belirtildiği gibi ġirketimizin üretim tesislerinde herhangi bir fiziki hasar meydana gelmemekle beraber bölgede oluģan elektrik kesintisi, tesislerimizin bakım ekipleri tarafından gözden geçirilmesi, iģgücünün toparlanması gibi çalıģmalarımızın halen devam etmesi sebebiyle üretim faaliyetlerimize henüz baģlanamamıģ olup tarihinde üretim faaliyetlerimize baģlamayı planlamıģ bulunmaktayız.

9 TARĠH:25/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarih 255 sayılı özel durum açıklamamıza ek olarak, / tarihleri arasında üretim yapılamamasından kaynaklanan ciro kaybımız; 1999 dönemi geçmiģ ayları baz alınarak yapılan hesaplamaya göre yaklaģık olarak USD'dir. TARĠH:27/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Son günlerde bazı yayın organlarında üretim faaliyetlerimize tarihinde baģlayacağımız yolunda yayınlar çıkmıģtır. Hatların ısıtılıp üretime hazırlanması iģlemlerine tarihinde baģlanacak olup üretimimiz daha önce de belirttiğimiz gibi tarihinde devreye girecektir. TARĠH:15/09/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin yönetim kurulunun tarih ve 1999/8 sayılı toplantısında alınan kararla "KabataĢ, Setüstü : Ġstanbul" adresinde bulunan merkez binamızın boģaltılarak tarihinden itibaren ġirket merkez adresinin "Fahrettin Kerim Gökay Cad. :14 Denizcilik ĠĢ Merkezi A Blok Kat: Altunizade Üsküdar/Ġstanbul" adresi olarak değiģtirilmesine ve hususiyetin ilgili resmi kuruluģlara bildirilmek suretiyle gerekli iģlemlere baģlanmasına karar verilmiģtir. TARĠH:01/10/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun toplantısında; yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Müzehher Kaymak'ın istifasının kabulüne, boģalan yönetim kurulu üyeliğine Refik Aras'ın ilk olağanüstü genel kurulun tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiģtir. TARĠH:18/11/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun tarihli toplantısında, halihazırda Ģirketimiz tarafından kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası haline gelen ġirketimizin; Ġstanbul, KabataĢ Setüstü :27 numarada bulunan gayrimenkulün Amerikan Doları karģılığı, peģin bedelle Hüseyin ġahin adlı Ģahsa satılmasına karar verilmiģtir. Adı geçen Ģahıs ile Ģirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak bir ilgisi olmayıp, gayrimenkulümüzün değer tesbiti Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.ġ. tarafından TL olarak tesbit edilmiģtir. Aynı tarihli yönetim kurulu kararında, bu satıģtan elde edilecek yaklaģık TL satıģ karının KVK geçici 28. Madde çerçevesinde ġirket sermayesine ilave edilmesi de kararlaģtırılmıģtır." TARĠH:17/12/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli Özel Durum Açıklamasına konu; Setüstü :27 KabataĢ/Ġstanbul adresindeki gayrimenkulümüze iliģkin satıģ iģlemi, alıcının vazgeçmesi nedeniyle gerçekleģtirilememiģ olup,

10 sözkonusu gayrimenkulümüzün satıģına yönelik çalıģmalara devam edilmektedir. TARĠH: 06/03/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, %12 oranında kar payının hisse senedi Ģeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklifine ve 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Cuma günü saat 14:30'da Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Denizciler ĠĢ Merkezi, :14, Kat:1, A Blok, Altunizade, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 31/03/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1999 yılı karından milyon TL (%12) kar payının hisse senedi Ģeklinde dağıtılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, Bora Gemalmazoğlu, Taylan Bilgel, Tayfun Bayazıt, M.Çetin Hacaloğlu, Yetik Kadri Mert ve Refik Aras ın seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 20/04/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarih ve sayılı yatırım teģvik belgemizin FOB$ ,- tutarındaki ithal ve ,-TL tutarındaki yerli makina ve techizat listeleri iptal edilerek yeniden tanzim edilen FOB$ ,- ve ,-TL tutarındaki yeni listeler T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢerlığı TeĢvik ve Uygulama Müdürlüğü'nce onaylanmıģ olup tarih ve 59136/A sayı ile revize edilmiģtir. TARĠH: 28/04/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmıģ sermayenin milyon TL 1999 yılı kar payından, milyon TL maddi duran varlık yeniden değerleme değer artıģ fonundan karģılanmak suretiyle toplam milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine ve mevcut sermayeyi temsil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tertip hisse senetlerinin yeni bastırılacak olan 8. tertip hisse senetleriyle değiģtirilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 28/04/2000 DOHOL Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, iģtiraklerimizden Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. nin toplam ,-TL nominal bedelli hisselerinin, halen % 93 oranında iģtirakimizin bulunduğu satıcısı Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ. nden 1.000,-TL nominal bedel için ,-TL fiyatla ve toplam ,-TL bedelle devir alınmasına, devir bedelinin 15 gün içinde ödenmesine karar verilmiģ olup aracı kurum kullanmaksızın gerçekleģen devir sonrasında Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. ndeki iģtirak oranımız % e yükselmiģtir. ĠĢlem fiyatı tarihleri arasındaki 15 gün boyunca ĠMKB da oluģmuģ ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle hesaplanan baz fiyata % 7 seviyesinde indirim uygulanarak belirlenmiģtir. TARĠH: 01/05/2000 DOBUR Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

11 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ortaklarımızdan Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.'nin ,-TL olan Ģirketimiz çıkarılmıģ sermayesindeki toplam ,-TL nominal bedelli hisselerini, diğer ortağımız Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ.'ne sattığı tarafımıza bildirilmiģtir. ĠĢlem öncesi ve sonrası ortaklık yapımız aģağıdaki gibidir: ĠĢlem Öncesi ĠĢlem Sonrası Ünvan TL/minal % TL/minal Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ Milta Turizm ĠĢlt. A.ġ DıĢbank Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ Doğan DıĢ Ticaret ve Mümessilik A.ġ Diğer Toplam TARĠH:31/05/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulu nun tarih ve 2000/7 sayılı kararı doğrultusunda; kayıtlı sermaye tavanı içinde, Ģirketimizin sermayesinin TL artırılarak TL den TL sına yükseltilmesine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanlığı na yaptığımız sözkonusu sermaye arttırımının kayda alınması ve duyuru ve hisse senedi örneklerinin onaylanmasına iliģkin baģvurumuz henüz cevaplandırılmamıģtır. Bahse konu sermaye artırımımız ile ilgili olarak yasaya uygun Senedi Kağıdı temini ile ilgili proforma teklifi temin edilmiģ olup, gerekli ön izin alındığında ve Senedi Kağıtı temin edildiğinde Sermaye Arttırımına iliģkin iģlemlerimizi en kısa sürede tamamlayacağımızı ve hususla ilgili geliģmeleri baģkanlığınıza derhal bildireceğimizi taahhüt ederiz. TARĠH:06/06/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: Gün ve ÇH/119/2000 sayılı Özel Durum Açıklama Bildirimimiz. Ġlgi bildirimimizde de sözü edilen, kayıtlı sermaye tavanımız içinde, ġirketimiz sermayesinin TL arttırılarak TL den TL sına yükseltilmesine iliģkin Sermaye piyasası kurulu BaĢkanlğı na yaptığımız baģvurunun kabul edildiğine ve sermaye arttırımımızın kurul kaydına alındığına iliģkin, 29/05/2000 tarihli yazıları tarafımıza tebliğ edilmiģtir. Bu çerçevede; bahse konu sermaye arttırımımız ile ilgili olarak yasaya uygun senedi Kağıdı temini ile ilgili proforma teklifi doğrultusunda hisse senedi kağıtlarının Haziran ın son haftası itibari ile elimize geçmesine müteakip derhal Sermaye arttırımı iģlemlerimiz tamamlanacak ve bu husus baģkanlığınıza ayrıca bildirilecektir. TARĠH:24/07/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL 1999 yılı kar payından, milyon TL iç kaynaklardan karģılanmak suretiyle toplam milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin dağıtılması ve mevcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tertip hisse senetlerinin 8. tertip hisse senetleri ile değiģtirilmesi iģlemlerinin 8 ve müteakip numaralı yeni pay alma ve 1999 ve müteakip yıl numaralı kar payı kuponları üzerinde bulunan mevcut hisse senetleri karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra ise Ģirket merkezinde gerçekleģtirileceği bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri: DıĢ Yatırım A.ġ.: Esentepe, Ġstanbul DıĢbank-Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nin Eminönü/Ġstanbul, Bakırköy/Ġstanbul, Kartal/Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Adana Ģubeleri TARĠH:25/07/2000

12 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 25/07/2000 Tarihinde 1,2,3,4,5,6,7. Tertip hisse senetleri yerine 8.tertip hisse senedi vererek kağıt değiģimi yapacağından söz konusu eski tertip hisse senetlerinin Bankamıza son kabul tarihi 26/07/2000 dir. TARĠH:28/07/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 25/07/2000 Tarihinde baģlayan %100 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, bedelsiz artırım karģılığı olan hisse senetleri 27/07/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:16/08/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulunun gün ve sayılı toplantısında; Takasbank Ġ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nin talebinden hareketle; TL olan çıkarılmıģ sermayemizi temsilen ihraç edilmiģ 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetlerimizin değiģtirilmesi ve çıkarılmıģ sermayemizin iç kaynaklardan karģılanmak suretiyle TL ndan TL na yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilerek tarihinde dağıtımına baģlanmıģ ve tamamının üzerinde 8 den 23 e kadar numaralı 16 adet yeni pay alma kuponu bulunan toplam TL nominal bedelli 8. tertip hisse senetlerimizin tamamının üzerindeki 8 nolu yeni pay alma kuponlarının, çıkarılmıģ sermayemizin TL dan TL na yükseltilmesi sırasında kullanılmıģ bulunduğu kabul edilerek iptal edilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:02/11/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. 5 trilyon TL lık kayıtlı sermaye tavanı içinde milyon TL olan çıkarılmıģ sermayemizin milyon TL na arttırılmasına iliģkin iģlemlerin tamamlandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan belgenin tescili takiben tarih ve 5155 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiģtir. TARĠH:07/02/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Ģirketimiz aktifinde yer alan tapunun, Ġstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Ömer Avni Mahallesi, Ġnebolu Sokak, 19 Ada, 85 Pafta ve 98 Parsel sunda kayıtlı Kargir ĠĢhanı nın; alıcısı bulunan Med Marina Denizcilik Römorkaj ve Eskort Hizmetleri Ltd. ġti. ne satıģ bedelinin Amerikan Doları na tekabül eden bölümünün peģin, bakiyesinin 20 eģit aylık taksitlerle tahsil edilmesi kaydıyla toplam Amerikan Doları karģılığı bedelle satılmasına karar verilmiģtir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28 nci maddesi çerçevesinde gerçekleģtirilecek bu satıģtan doğacağı hesaplanan 415 milyar TL seviyesindeki kazancın tamamı sermaye arttırımlarında kullanılmak üzere ilgili fon hesabına aktarılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, : 1 Tebliğ hükümlerince ekspertiz iģlemleri yaptırılmak üzere Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.ġ. ne baģvurulmuģ olup ekspertiz raporu alındığında değerleme sonucu ayrıca açıklanacaktır. Alıcı Med Marina Denizcilik Römorkaj ve Eskort Hizmetleri Ltd. ġti. nin Ģirketimizle dolaylı veya dolaysız bir sermaye iliģkisi yoktur. TARĠH:16/02/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ġlgi: tarih ve ÇH/34/2001 nolu yazımız. Ġlgi yazımızda değerleme sonucunun ayrıca açıklanacağını belirttiğimiz ve USD bedelle satılmak üzere anlaģtığımız gayrimenkulümüzün Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.ġ. tarafından hazırlanan ekspertiz raporu tarafınıza gönderilmiģ olup, Gayrimenkul Değeri

13 ,-TL olarak belirlenmiģtir. TARĠH:14/03/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, dönem zararının gelecek yıllar karları ile karģılanmasının Genel Kurul a teklif edilmesine, 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 14:30 da Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler ĠĢ Merkezi, :14 Kat:1, A Blok, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:02/04/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, dönem net zararının gelecek yıllar karlarıyla karģılanmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, Tayfun Bayazıt, Bora Gemalmazoğlu, M. Çetin Hacaloğlu, Taylan Bilgel, Refik Aras, EĢref Sevim, Yetik K. Mert in seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:19/07/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, : 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:04/10/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Ġngiltere de Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. ürünlerinin pazarlama faaliyetinde bulunmak üzere ÇH UK Limited ünvanı altında GBP sermaye ile %100 hissesine Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. nin sahip olacağı bir Ģirket kurulmasına, kurulacak bu Ģirketin birinci direktörlüğünü Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. Genel Müdürü Yetik Kadri Mert in üstlenmesine ve Ģirketin kurulması ile ilgili tüm iģlemlerde Ģirketimiz genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına, karar verilmiģtir. ġirketin kurulmasını takiben gerekli bilgiler ayrıca BaĢkanlığınıza bildirilecektir. TARĠH:05/11/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarih ve 205 sayılı özel durum açıklamamızda konu edilen; ġirketimizin Ġngiltere de ürünlerini pazarlama satıģ faaliyetinde bulunacak CH UK Limited ünvanlı Ģirketin kuruluģ iģlemleri tamamlanmıģtır. TARĠH:20/11/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Hollanda dan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. ürünlerini pazarlama, aynı ülke ve/veya diğer ülkelerde yatırım ve ticaret faaliyetlerinde bulunmak üzere % 100 hissesine Çelik Halat ve Tel San. A.ġ. nin sahip olacağı bir Ģirket kurulmasına, kurulacak bu Ģirketin birinci direktörlüğünü Çelik Halat ve Tel San. A.ġ. genel müdürü Yetik Kadri Mert in üstlenmesine ve Ģirketin kurulması ile ilgili tüm iģlemlerde Ģirketimiz genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına, karar verilmiģtir.

14 ġirketin kurulmasını takiben gerekli bilgiler ayrıca BaĢkanlığınıza bildirilecektir. TARĠH:13/03/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 11:00 de Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. :14, Denizciler ĠĢ Merkezi, Kat:1, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:01/04/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, dönem net zararının gelecek yıllar karlarıyla karģılanmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, M. Tufan Darbaz, Refik Aras, Bora Gemalmazoğlu, M. Çetin Hacaoğlu, Taylan Bilgel, EĢref Sevim ve Yetik K. Mert in seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:10/04/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmıģ sermayenin TL gayrimenkul satıģ kazançlarından, TL maddi duran varlıklar yeniden değerleme artıģlarından karģılanmak üzere toplam milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:14/06/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun tarih sayılı kararı gereğince, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler ĠĢ Merkezi : 14 A Blok K: , Altunizade/Ġstanbul olan Ģirket merkez adresinin, Ġstiklal Cad. : , Uzunçiftlik/Ġzmit olarak değiģtirilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:19/06/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayenin milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesi iģlemlerinin tamamlandığına iliģkin tarih ve 1407 sayılı belgenin tarihinde tescil edildiği ve tarih ve 5561 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığı bildirilmiģtir. TARĠH:01/07/2002 ISGYO PRKAB SISE TCELL YATAS Sermaye Piyasası Kurulu'nca hakkında borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilen Aziz Oral sahip olduğu SPK nun tarih OFD/ sayılı yazısı ile satıģına izin verilen ve Kurul kaydına alınan, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ TL Ġġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ TL Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.ġ TL T.ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ TL Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ TL YataĢ Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.ġ TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiģtir. TARĠH:27/08/2002

15 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : ġirket merkezi adres değiģikliği. ġirketimiz yönetim kurulunun tarih sayılı kararı gereğince, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler ĠĢ Merkezi :14 A Blok Kat Altunizade-Ġstanbul olan Ģirket merkez adresimizin, Oymacı Sokak :51 Üsküdar-Altunizade-Ġstanbul olarak değiģtirilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:06/09/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin 9 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra Ġstiklal Cad. :2, Uzunçiftlik, Ġzmit adresindeki fabrikada devam edileceği bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri: DıĢ Yatırım A.ġ. Etiler, Ġstanbul DıĢbank-Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nin Ankara, Ġzmir, Adana, Kartal/Ġstanbul Ģubeleri TARĠH: 12/09/2002 ÇELĠK HALAT VE TEL SAN.A.ġ. nin 10/09/2002 tarihinde baģlayan % 100 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, artırım karģılığı olan hisse senetleri 12/09/2002 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:04/11/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : tarihli Bilanço hk. BaĢkanlığınıza tarih 181 referans ile yollamıģ olduğumuz Bilançoların üzerinde yazılı olan Genel Kurula Sunulacak ibaresi sehven yazılmıģtır. TARĠH:12/12/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır: ġirketimiz yönetim kurulunun 12/12/2002 tarihli 16 sayılı toplantısında aldığı kararla, Ģirketimiz mevcut çıkarılmıģ sermayesinin; TL si (%18,59) gayrimenkul satıģ kazançlarından ve TL si (%31,41) maddi duran varlıklar yeniden değerleme artıģlarından karģılanmak üzere toplam TL (%50) artırılarak TL sından TL sına yükseltilmesine ve gerekli iznin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu na baģvurulmasına karar verilmiģtir. TARĠH:31/12/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinden itibaren Ģirketimizde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapan Yetik K. Mert tarihi itibariyle Ģirket yönetim kurulu üyeliğinden ve genel müdürlük görevinden kendi isteği ile ayrılmıģtır. TARĠH:04/02/2003

16 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, : 19 Tebliği'nin 28/A maddesine istinaden, ġirketimiz Denetim Komitesi ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı ile aģağıdaki gibi belirlenmiģtir. Ġsim Ünvan Çetin Hacaloğlu Üye EĢref Sevim Üye 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: X : 19 Tebliği'nin 28/B maddesine istinaden, tarih 1 sayılı yönetim kurulu kararıyla, ġirketimiz yıllık ve mali tablolarının hazırlanmasından sorumlu olarak yönetim kurulu üyelerinden Çetin Hacaloğlu ile EĢref Sevim'in görevlendirilmesine ve denetim komitesinin önerisi de dikkate alınarak, yönetim kurulumuzca onaylanmıģ yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların; aģağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Ģirketimiz imza yetkililerinden herhangi ikisi ile mali ve yıllık raporların hazırlanmasından sorumlu üyelerimizden herhangi birisinin müģterek imzalarıyla yapılmasına karar verilmiģtir. Ġsim Ünvan Ali Mete Tanrıöver ĠĢletme Koordinatörü Hakan Kocaoğlu Genel Müdür Yardımcısı Haydar Mazılıgüney Muhasebe ve Finans Müdürü TARĠH:07/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve 81 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına ĠliĢkin Belge nin tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edildiği bildirilmiģtir. TARĠH:13/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ana sözleģmenin Amaç ve baģlıklı 3, ġirketin Merkez ve ġubeleri baģlıklı 4, Sermaye baģlıklı 6, Ġdare Temsil ve Ġlzam baģlıklı 10, Genel Kurul baģlıklı 13, Safi Kar ve Dağıtım baģlıklı 15 ve Ġlanlar baģlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine, olağan gündem maddelerinin yanı sıra söz konusu ana sözleģme değiģiklerinin de görüģüleceği 2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 13:30 da Altunizade, Oymacı Sok. :51, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına, 2002 yılı karından %25 oranında kar payının hisse senedi Ģeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:14/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. den tarihli Günlük Bülten de yayınlanan haberine iliģkin olarak gönderilen ek açıklama aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda çıkarılmıģ Milyon TL ödenmiģ sermaye üzerinden net dağıtılabilir dönem karı Milyon TL nin (%24,7 oranında TL nominal değerli beher hisse senedine 247 TL) bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve Genel Kurula teklifine karar verilmiģtir TARĠH:24/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL (%50) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin 10 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra Uzunçiftlik, Ġstiklal Cad. :2, Ġzmit adresindeki fabrikada devam edileceği, söz konusu hisse senetlerinin üzerinde 2002 yılı kar payı kuponlarının bulunduğu bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri : DıĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Merkez Ģubesi ve DıĢbank A.ġ. nin Ankara Merkez, Ġzmir Merkez, Adana Merkez ve Ġstanbul Kartal Ģubeleri

17 Söz konusu bildirim Borsa ya Cumartesi günü gönderilmiģ olup, Borsa BaĢkanlığının Sermaye Artırımı ve Temettü Ödemelerine BaĢlama Tarihlerinin Uygulama Esasları na iliģkin 164 nolu genelgesi uyarınca söz konusu sermaye artırımını temsil eden yeni pay alma kuponları tarihinde hisse senetlerinin üzerinde, tarihinden itibaren ise kesilmiģ olarak iģlem görecektir. TARĠH:27/03/2003 ÇELĠK HALAT VE TEL SAN. A.ġ. nin 25/03/2003 tarihinde baģlayan % 50 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, artırım karģılığı olan hisse senetleri 27/03/2003 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:31/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, %24,7 oranında kar payının hisse senedi Ģeklinde tarihine kadar dağıtılmasına karar verildiği, Ana sözleģmenin Amaç ve baģlıklı 3. Maddesinin tadilinin yeterli nisap sağlanamadığı için görüģülemediği, ġirketin Merkez ve ġubeleri baģlıklı 4, Sermaye baģlıklı 6, Ġdare Temsil ve Ġlzam baģlıklı 10, Genel Kurul baģlıklı 13, Safi Kar ve Dağıtım baģlıklı 15 ve Ġlanlar baģlıklı 17. maddelerinin ise tadil edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mevlüt Tufan Darbaz, Ahmet Çağlar, Refik Aras, Ġmre Barmanbek, Yahya Uzdiyen, M. Çetin Hacaloğlu, Taylan Bilgel ve EĢref Sevim in seçildiği, bildirilmiģtir. TARĠH:01/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Genel Kurul Toplantısında hisse senedi olarak dağıtılmasına karar verilen kar payının toplam tutarının milyon TL olduğu bildirilmiģ olup, sözkonusu genel kurulda tadiline karar verilen ana sözleģme maddelerinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:10/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeterli nisap sağlanamadığı için görüģülemeyen ana sözleģmenin Amaç ve baģlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ÇarĢamba günü saat 13:30 da Altunizade, Oymacı Sok. :51, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:10/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun tarihli toplantısında, görev dağılımı aģağıdaki Ģekilde yapılmıģtır. BaĢkan Refik Aras, baģkan vekili ve murahhas üye Ahmet Çağlar, üye M.Tufan Darbaz, üye Ġmre Barmanbek, üye Yahya Uzdiyen, üye Çetin Hacaloğlu, üye Taylan Bilgel, üye EĢref Sevim. TARĠH:11/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır tarihli Özel Durum Açıklama Formunda (Aynı tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıģtır) adı geçen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı olarak değiģtirilmiģtir.

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĠH: 30/06/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 30.06.1998 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri 02.07.1998 tarihinden itibaren

Detaylı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

TARİH :13/01/1998 HABER:

TARİH :13/01/1998 HABER: TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 13.1.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/53 HAFTALIK BÜLTEN 07/12/2009 11/12/2009 A. 2.1.2009 11.12.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564 TARĠH: 31/10/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 31.10.2000 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin halka arz edilen 300.000.000.000,-TL nominal

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN TARİH :20 / 09/1993 HABER:

KÜTAHYA PORSELEN TARİH :20 / 09/1993 HABER: TARİH :20 / 09/1993 Kütahya Porselen Sanayi A.Ş.'nin %80 oranındaki 1992 yılı kar paylarının 7. tertip hisse senetlerinin 1992 yılı kar payı kuponu karşılığında 27.09.1993-15.10.1993 tarihleri arasında

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİREYSEL ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 TARĠHLĠ ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET BĠREYSEL FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ. 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Aġ 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31.03.2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER FĠNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU... NAKĠT AKIM

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 15 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANIYLA AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ) 2012 FAALĠYET RAPORU

EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANIYLA AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ) 2012 FAALĠYET RAPORU EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UNVANIYLA AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ) 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Genel BakıĢ Kurumsal Profil...4 Hisse Bilgileri...5

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ġekerbank Türk Anonim ġirketi

ġekerbank Türk Anonim ġirketi ġekerbank Türk Anonim ġirketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01.01.2012 31.03.2012 ARA DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 18

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1-2 KONSOLĠDE

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ (DeğiĢiklikler dipnotlar ile belirtilmiģtir) KURULUġ MADDE 1. AĢağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAĠRESĠ SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SĠRKÜLERĠ ĠLK HALKA ARZ

SERMAYE PĠYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAĠRESĠ SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SĠRKÜLERĠ ĠLK HALKA ARZ SERMAYE PĠYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAĠRESĠ SAĞLAM GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SĠRKÜLERĠ ĠLK HALKA ARZ ĠZAHNAME VE SĠRKÜLER HAZIRLAYAN YETKĠLĠLERĠN DĠKKATĠNE! Ġzahname ve sirkülerlerin hazırlanmasında

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı