Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır."

Transkript

1 TARĠH :13/01/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1998/1 sayılı toplantısı ile alınan kararların özeti aģağıdaki gibidir. ġirket Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Güven Donatan atanmıģtır takvim yılında Ģirketimizin aktifine giren sabit kıymetler için 9. ay mali tablolarımızın hazırlanması aģamasına kadar uygulanmıģ olan "rmal Amortisman Yöntemi"nin değiģtirilerek 1997 takvim yılı kesin kapanıģ kayıtlarının hazırlanması aģamasında "Azalan Bakiyeler Yöntemi"ne göre amortisman ayrılmasına karar verilmiģtir. Amortisman yöntemindeki bu değiģikliğin kamuya açıklanmıģ 9. ay mali tablolarına yansıması, ilgili dönem amortisman giderlerinin TL artması Ģeklinde olacaktır tarihli yıl sonu kesin kapanıģ mali tablolarımızın yayınlanması aģamasında sözü edilen yöntem değiģikliğinin yıllık yansıması dipnotlarımızda ayrıca açıklanacaktır. TARĠH :10/02/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 5 trilyon TL'ye yükseltilmesi konusunda gerekli iģlemlerin baģlatılmasının kararlaģtırıldığı bildirilmiģtir. TARĠH :20/02/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 5 trilyon TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuruda bulunulduğu Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden öğrenilmiģtir. TARĠH :02/03/1998 AKSA Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1998/4 sayılı toplantısı ile alınan kararları aģağıdaki gibidir. 1) Ak Enerji Elektrik Üretimi Oto Prodüktör Grubu A.ġ.'ne ait hisselerden 125 adedini her birinin bedeli ,-TL'den olmak üzere toplam ,-TL'na Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ġ.'nden devralınmasına, 2) Tescilli olan son Ģirket sirkülerine göre yetkili olan kiģilerin bu devir iģlemlerini, sözleģmesini ve devir ile ilgili tüm iģlemleri yapmasına oybirliği ile karar verilmiģtir. TARĠH :06/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL'den 5 trilyon TL'ye yükseltilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görüldüğü Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteni nden öğrenilmiģtir. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulumuzun 06/03/1998 tarih ve 1998/5 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca tarihinden baģlamak üzere iki hesap dönemi için Ģirketimiz hesaplarının dıģ denetimini yapmak üzere bağımsız dıģ denetleme kuruluģu olarak Price Waterhouse firmasının seçilmesine ve bu seçimin onaylanmak üzere Genel

2 Kurul'a sunulmasına karar verilmiģtir. TARĠH :11/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, 1997 yılı karından TL nominal değerli beher hisseye 450 TL (%45) olmak üzere toplam milyon TL, nakit kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasının, Yönetim Kurulu üyelerine milyon TL kar payı ayrılmasından sonra kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Genel Kurul a teklifine karar verildiği bildirilmiģtir. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, olağan gündem maddelerinin yanısıra kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 5 trilyon TL ye yükseltilmesiyle ilgili olarak ana sözleģmenin 6. maddesi, ve tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda görüģülemeyen Ģirketin maksat ve gayesi baģlıklı ana sözleģmenin 3. maddesinin tadili konularının da görüģüleceği 1997 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 11:00 de KabataĢ Setüstü, :27, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH :12/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısında, dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu nda ( tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıģtır.) hisse baģına karın sehven birinci tertip yedek akçe düģüldükten sonraki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden hesaplanan 517 TL olarak gösterilmiģ olduğu, net dönem karı üzerinden hesaplanması gereken hisse baģına karın 559 TL olduğu bildirilmiģtir. TARĠH :20/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz, 1998 yılında; ilave bir yatırım harcaması yapmadan ton/yıl seviyelerindeki üretimini ton/yıl düzeyine çıkartmayı hedeflemektedir. Öte yandan yine 1998 yılı sonunda ciro hedefimiz $, vergi öncesi kar hedefimiz $ seviyesinde belirlenmiģtir. TARĠH :23/03/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. KuruluĢumuzun tarihli faaliyet sonuçlarını içeren ve kurumunuza teslim edilen Bağımsız Denetim Raporu nun muhtelif bölümlerinde sehven yer alan hatalı bölümler gerek kurumunuz uzmanları, gerekse SPK uzmanlarıyla yaptığımız telefon görüģmelerine istinaden aģağıdaki Ģekilde düzeltilmiģ ve 1997 Yılı Faaliyet Raporumuza düzeltilmiģ Ģekilleriyle geçirilmiģtir. Bağımsız Denetçi Raporu Sayfa 14-Bölüm 2.12 Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan ve Açıklamayı Gerektiren Hususlar; Hatalı Metin: Kayıtlı Sermaye tavanı Milyon TL na çıkarılmıģtır. DüzeltilmiĢ Metin: Kayıtlı sermaye tavanının Milyon TL na çıkartılması için SPK dan gerekli ön izin alınmıģtır. Bağımsız Denetçi Raporu Sayfa 19-Bölüm 2.17 Alacaklar için alınmıģ ipotek ve teminatlar Hatalı Toplam: Milyon TL DüzeltilmiĢ Toplam: Milyon TL Bağımsız Denetçi Raporu Sayfa 20-Bölüm 3.04 Hatalı Metin: Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iģtiraklerle

3 TARĠH :31/03/1998 ilgili kısım bulunmamaktadır. DüzeltilmiĢ Metin: Dönemin finansman giderlerinde, ġirket ortaklarından DıĢ Bank A.ġ. den kullanılan kredilere isabet eden Milyon TL faiz gideri tahakkuk ettirilmiģtir. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1997 yılı karından milyon TL tutarında (%45 oranında, 1.000,-TL nominal değerli beher hisseye 450,-TL) nakit kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasına, ana sözleģmenin 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 1 trilyon TL den 5 trilyon TL ye yükseltilmesi suretiyle, Amaç ve baģlıklı 3. maddesinin, üretime konu ürünlerin kapsamına girdiği her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak, yurt içinde ve dıģında yerli ve yabancı Ģahıs ve kuruluģlara ve kuruluģlardan bayilik, acentalık, mümessillik verebilir, alabilir, Ģubeler, bürolar temsilcilikler açabilir, yerli ve yabancı Ģahıs ve kuruluģlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iģtiraklerde bulunabilir, gayrimenkul ve gayrimenkullere iliģkin ayni ve Ģahsi haklar iktisap edebilir, yurt içinde ve dıģında yerli ve yabancı Ģahıs ve kuruluģların açacakları ihalelere katılabilir Ģeklinde geniģletilmesi suretiyle tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH :01/04/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli mali tablo ve dipnotlarına iliģkin olarak Borsa BaĢkanlığı nca istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ġlgi: tarihli mali tablolarımıza iliģkin açıklama, tarih ve 4/GĠD/256 sayılı yazınız dönemine ait bilanço ve gelir tablosu kalemleri ile ilgili açıklamalar, 1- Temin edilen banka kredilerinin bankalara göre dökümü aģağıdadır. (Milyon TL) DıĢbank : Akbank : Finansbank : Esbank : T. Sınai Kalkınma Bankası : Toplam : Faaliyetle ilgili diğer gelirler ve karlar; Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz geliri : Ticari Mevduat faiz geliri : Repo geliri : Kambiyo karları : Reeskont faiz geliri : Diğer : Toplam : Faaliyetle ilgili diğer gelir ve karlardaki artıģın esas nedeni / hesap döneminde portföyümüzde yer alan Milyon TL lık devlet tahvili ve hazine bonolarına karģılık ayrılan Milyon TL lık gelir tahakkukudur. 3- Faiz ve diğer temettü gelirleri; Devlet tahvili faiz geliri : Hazine bonosu faiz geliri : Ticari mevduat faiz geliri : Toplam : Faaliyetle ilgili diğer gelir ve karlardaki artıģın esas nedeni / hesap döneminde portföyümüzde yer alan Milyon TL lık devlet tahvili ve hazine bonolarına karģılık ayrılan Milyon TL lık gelir tahakkukudur. 4- Yurt dıģı satıģların mamüllere göre dağılımı; Yaylık tel : Galvanizli tel : Lastik teli : Tek demetli halat :

4 Çok demetli halat : Beton teli : Toplam : TARĠH:27/04/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun tarih ve 1998/8 sayılı toplantısı ile alınan karar gereğince yöneti görev dağılımı aģağıdaki Ģekilde oluģmuģtur. Yönetim kurulu baģkanlığına Birkan Erdal, yönetim kurulu baģkan vekilliğine Ġmre Barmanbek, yönetim murahhas üyeliğine Bora Gemalmazoğlu, yönetim kurulu üyeliklerine ise Taylan Bilgel, Çetin Hacaloğlu, Ye Mert, Yavuz Yerlikaya ve Güven Donatan görevlendirilmiģtir. TARĠH:15/05/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 1997 yılı kar paylarının 1997 yılı kar payı kuponu karģılığında tarihinde itibaren DıĢ Yatırım A.ġ. ile DıĢbank A.ġ. nin Bakırköy/Ġst., Kartal/Ġst., Çiftehavuzlar/Ġst., Ġzmir, An Kavaklıdere/Ank. ve Adana Ģubelerinde dağıtılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:29/05/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU A.ġ. T.C. ġiģli 5. Ġcra Müdürlüğü' nce 1998/393 Tal. sayılı dosyaya istinaden Ġ.M.K.B.'de satıģı talep edilen dökümü verilen hisse senetleri Haziran 1998 tarihlerinde, 09:15-09:45 saatleri arasında Resmi Mü yoluyla satıģa sunulacaktır. 1998/393 Tal. Adı Adet Abana Adana A 196 Adana C Akbank Aksu Ġplik Arçelik Aselsan Aygaz BagfaĢ Beko Çelik Halat Deva Holding 680 DıĢbank 625 Dogan Holding EczacıbaĢı Ġlaç Ege Endüstri Ege Seramik Emek Ereğli D.Ç Esbank Finans F. Kiralama Garanti Bankası 826 GentaĢ Gübre Fab. 156 HektaĢ ĠĢ Bankası C Ġzmir D.Ç Ġzocam Koç Holding 122 Kordsa 155

5 TARĠH:08/06/1998 Koniteks KöytaĢ 790 Makina Takım Marmaris Martı Mardin Çimento NetaĢ Niğde Çimento Olmuksa 546 Otosan Parsan Petkim 525 Pınar Su Petrokent 720 Polylen Petrol Ofisi ġiģe Cam Tire Kutsan Trakya Cam TüpraĢ 425 Turcas Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi F. Kiralama Yünsa 800 Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ.'nin tarihinde baģlayan %45 oranındaki temettü dağıtım iģlemlerind tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına tarihinde alacak kaydedilm TARĠH:28/07/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1998/10 sayılı toplantısında aldığı karar gereğince, Traky A.ġ.'nin Uzunçiftlik Ġzmit mevkiinde bulunan üretim tesislerinin Çelik Tel Üretim Hatlarının kiralanması görüģmelere baģlanılmasına karar verilmiģtir. TARĠH:17/08/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır gün ve 241 sayılı yazımız ile ön bildirimi yapılan Trakya Sanayii A.ġ.'nin çelik tel üretim h kiralanması görüģmeleri anlaģma ile sonuçlanmıģtır tarihi itibariyle imzalanan bu sözleģme ile Trakya Sanayii A.ġ.'nin; Yaylık Tel : 225 ton/ay, Galvanizli Tel : 225/Ay, Askı Teli : 200 ton/ay, Ön gerilimli beton teli : 500 ton/ay, Halat : 100 ton/ay Toplam : ton/ay YaklaĢık kapasiteli çelik tel üretim hatları 10 yıllık bir süre ile kiralanmıģtır, kira bedeli aylık USD o bedeli her yıl sonunda o tarih itibariyle belirlenen yıllık Libor faizi -1 oranında artırılacaktır. TARĠH:05/11/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

6 ġirketimiz Yönetim Kurulu nun tarih ve 98/13 sayılı toplantısında alınan kararlar Ģöyledir. Genel Müdürlük görevine tarihinden itibaren vekalet eden Güven Donatan görevinden ayrılmıģtır. ġirketimiz Genel Müdürlük görevine vekaleten Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Bora Gemalmazoğlu atanmıģtır. TARĠH:05/11/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli açıklamasına ek olarak gönderdiği yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ġlgi: tarih ve ÇH/335/1998 sayılı özel durum açıklama formumuz. Ġlgi yazımızda belirtilen Yönetim Kurulu Kararında Güven Donatan ın aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliği nden de ayrıldığı yer almasına rağmen sehven adı geçen bildirimde beyan edilmemiģtir. Düzeltmeye istinaden bildiririz. TARĠH:26/11/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ton gergi çeliği ihalesini $ ile ġirketimiz kazanmıģtır. Teslimatlar, ihale Ģartnamesi gereği 1999 ġubat ayında baģlanıp altı ay içerisinde tamamlanacaktır. TARĠH:03/12/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/12/1998 tarih ve 1998/14 sayılı toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Üyesi Yetik Kadri Mert'in Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:05/01/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1999/01 sayılı toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yetik Kadri Mert'in 1 Ocak 1999 tarihinden geçerli olmak üzere ġirket Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiģtir. Yetik Kadri Mert'in Yönetim Kurulu'ndaki görevi de ilgili karar gereğince devam etmektedir. TARĠH:24/02/1999 DOHOL DYHOL DISBA DITAS HURGZ MILYT MIPAZ Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Holdingimizin yönetim kurulu baģkan vekili Birkan Erdal tarihi itibariyle Holdingimizdeki ve doğrudan ve dolaylı iģtiraklerimizden Doğan Yayın Holding A.ġ., DıĢbank Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ., Milliyet Gazetecilik A.ġ., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ġ., Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. Ve Tic. A.ġ., DitaĢ Doğan Yedek Parça Ġmalat ve Teknik A.ġ. ve Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. lerindeki yönetim kurulu üyelikleri dahil tüm görevlerinden istifa etmiģtir.

7 TARĠH:08/03/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 1998 yılı karından milyon TL tutarında (%24 oranında) nakit kar payı dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifine ve 1998 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Cuma günü saat 11:00'de KabataĢ, Setüstü, :27, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:26/03/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, %24 oranında (1.000 TL nominal değerli beher hisseye 240 TL) nakit kar payının tarihinden itibaren dağıtılmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, Bora Gemalmazoğlu, Taylan Bilgel, Yavuz Yerlikaya, M. Çetin Hacaloğlu, Yetik Kadri Mert, Müzehher Kaymak'ın seçilmelerine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:08/04/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik Uygulama Müdürlüğü tarih nolu müracaatımıza konu yatırım projemizi değerlendirilerek, modernizasyon/kalite düzeltme yatırımıyla ilgili olarak Milyon TL'lık yatırım teģvik belgesi'ni onaylamıģtır. TARĠH:15/04/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısında tarihli kar dağıtım tablosunda I. tertip yasal yedekler kaleminin milyon TL iken milyon TL, olağanüstü yedekler kaleminin de milyon TL iken milyon TL olarak SPK nun uyarısı ve Kurulun tarih, OFD/ sayılı yazısına istinaden değiģtirildiği bildirilmiģtir. TARĠH:04/05/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģ olup, düzeltilmiģ bilanço ve gelir tablosu ekte yayınlanmaktadır. "Borsanız BaĢkanlığı'na tarihinde göndermiģ olduğumuz dönemi Mali Tablolarımızda Bilanço Aktif kalemlerinden olan Yarımamüller milyon TL olmasına rağmen sehven milyon TL olarak gösterilmiģtir. Stoklar hesap grubunun altında Yarımamüller milyon TL olarak düzeltilerek Bilanço Aktif toplamı milyon TL olarak düzeltilmiģtir." TARĠH:12/05/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin %24 oranındaki 1998 yılı nakit kar paylarının tarihleri arasında DıĢ Yatırım A.ġ. ile DıĢbank A.ġ.'nin Eminönü, Çiftehavuzlar, Ġzmir, Ankara Merkez Ģubelerinde dağıtılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:04/06/1999 ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. nin 31/05/1999 Tarihinde baģlayan % 24 oranındaki temettü dağıtım iģleminde tutarlar, 04/06/1999 tarihinde Bankamız nezdindeki ilgili üyelerin serbest cari hesaplarına hesaplarına alacak kaydedilmiģtir.

8 TARĠH:28/06/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. KuruluĢumuz çalıģanlarının yıllık izinlerinin kullandırılması ve tesislerimizin bakım çalıģmalarının yapılması amacıyla / tarihleri arasında toplu yıllık izin uygulaması yapılacaktır. Ġzin içerisinde gerekli görülen servislerde iģi aksatmamak amacıyla yeteri kadar eleman bulundurulacak ve üretim satıģ programları izin uygulamasına imkan verecek Ģekilde yapılacaktır. TARĠH:09/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz Yönetim Kurulu'nun tarih ve 1999/07 sayılı toplantısında alınan kararla KabataĢ, Setüstü :27 Ġstanbul adresindeki merkez binanın ihtiyaç fazlası olması nedeni ile satılmasına ve bu konu ile ilgili çalıģmalara baģlanılmasına karar vermiģtir. TARĠH:19/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Depremin üretim tesislerine verdiği hasar: tarihinde üretim tesislerimizin bulunduğu bölgede yaģanan deprem felaketi sonucunda ġirketimiz üretim tesislerinde herhangi fiziki bir hasar meydana gelmemiģtir. Halihazırda üretim faaliyetlerinin durumu: Deprem nedeniyle üretim tesislerimizin yer aldığı bölgede oluģan elektrik kesintisi sebebiyle üretim faaliyetlerine geçici bir süre için ara verilmiģtir. Yeniden üretime geçilebilmesi için alınması gereken tedbirler veya oluģması gereken koģullar ve belirgin ise üretime geçilebilecek tarih: Üretim tesisimizin deprem bölgesinde bulunmasından dolayı deprem tehlikesi tamamen geçtikten sonra üretim tesisleri bakım ekiplerimiz tarafından gözden geçirilecek ve bölgeye elektrik verilmesini takiben üretime baģlanacaktır. Üretim tesislerinin sigortalı olup olmadığı ve sigorta tutarı: ġirketimiz üretim tesisleri sigortalı olup, bina, makina ekipmanı ve demirbaģlar için yaptırılmıģ bulunan sigorta tutarı milyon TL dır. TARĠH:23/08/1999 DOHOL DISBA Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeni ile ġirketimiz menkul ve gayrimenkullerinde bir hasar meydana gelmemiģ olup ġirket faaliyetlerimiz devam etmektedir. Deprem Bölgesinde bulunan ĠĢtiraklerimizden Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin üretim tesislerinde herhangi fiziki bir hasar bulunmamakta olup, söz konusu üretim tesislerinde bölgeye elektrik verilmesini takiben üretime baģlanacaktır. yine, bağlı ortaklığımız olan DıĢbank Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nin deprem bölgesinde bulunan Ġzmit ġubesi Ģehrin genel olarak boģaltılması sebebiyle kapalı bulunmaktadır. Diğer iģtirak ve bağlı ortaklıklarımızın ticari ve sınai faaliyetleri deprem felaketinden etkilenmemiģtir. TARĠH:25/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde üretim tesislerimizin bulunduğu bölgede yaģanan deprem felaketi sonucunda; tarihli bildirimimizde de belirtildiği gibi ġirketimizin üretim tesislerinde herhangi bir fiziki hasar meydana gelmemekle beraber bölgede oluģan elektrik kesintisi, tesislerimizin bakım ekipleri tarafından gözden geçirilmesi, iģgücünün toparlanması gibi çalıģmalarımızın halen devam etmesi sebebiyle üretim faaliyetlerimize henüz baģlanamamıģ olup tarihinde üretim faaliyetlerimize baģlamayı planlamıģ bulunmaktayız.

9 TARĠH:25/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarih 255 sayılı özel durum açıklamamıza ek olarak, / tarihleri arasında üretim yapılamamasından kaynaklanan ciro kaybımız; 1999 dönemi geçmiģ ayları baz alınarak yapılan hesaplamaya göre yaklaģık olarak USD'dir. TARĠH:27/08/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Son günlerde bazı yayın organlarında üretim faaliyetlerimize tarihinde baģlayacağımız yolunda yayınlar çıkmıģtır. Hatların ısıtılıp üretime hazırlanması iģlemlerine tarihinde baģlanacak olup üretimimiz daha önce de belirttiğimiz gibi tarihinde devreye girecektir. TARĠH:15/09/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin yönetim kurulunun tarih ve 1999/8 sayılı toplantısında alınan kararla "KabataĢ, Setüstü : Ġstanbul" adresinde bulunan merkez binamızın boģaltılarak tarihinden itibaren ġirket merkez adresinin "Fahrettin Kerim Gökay Cad. :14 Denizcilik ĠĢ Merkezi A Blok Kat: Altunizade Üsküdar/Ġstanbul" adresi olarak değiģtirilmesine ve hususiyetin ilgili resmi kuruluģlara bildirilmek suretiyle gerekli iģlemlere baģlanmasına karar verilmiģtir. TARĠH:01/10/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun toplantısında; yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Müzehher Kaymak'ın istifasının kabulüne, boģalan yönetim kurulu üyeliğine Refik Aras'ın ilk olağanüstü genel kurulun tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiģtir. TARĠH:18/11/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun tarihli toplantısında, halihazırda Ģirketimiz tarafından kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası haline gelen ġirketimizin; Ġstanbul, KabataĢ Setüstü :27 numarada bulunan gayrimenkulün Amerikan Doları karģılığı, peģin bedelle Hüseyin ġahin adlı Ģahsa satılmasına karar verilmiģtir. Adı geçen Ģahıs ile Ģirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak bir ilgisi olmayıp, gayrimenkulümüzün değer tesbiti Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.ġ. tarafından TL olarak tesbit edilmiģtir. Aynı tarihli yönetim kurulu kararında, bu satıģtan elde edilecek yaklaģık TL satıģ karının KVK geçici 28. Madde çerçevesinde ġirket sermayesine ilave edilmesi de kararlaģtırılmıģtır." TARĠH:17/12/1999 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihli Özel Durum Açıklamasına konu; Setüstü :27 KabataĢ/Ġstanbul adresindeki gayrimenkulümüze iliģkin satıģ iģlemi, alıcının vazgeçmesi nedeniyle gerçekleģtirilememiģ olup,

10 sözkonusu gayrimenkulümüzün satıģına yönelik çalıģmalara devam edilmektedir. TARĠH: 06/03/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, %12 oranında kar payının hisse senedi Ģeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklifine ve 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Cuma günü saat 14:30'da Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Denizciler ĠĢ Merkezi, :14, Kat:1, A Blok, Altunizade, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 31/03/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 1999 yılı karından milyon TL (%12) kar payının hisse senedi Ģeklinde dağıtılmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, Bora Gemalmazoğlu, Taylan Bilgel, Tayfun Bayazıt, M.Çetin Hacaloğlu, Yetik Kadri Mert ve Refik Aras ın seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 20/04/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarih ve sayılı yatırım teģvik belgemizin FOB$ ,- tutarındaki ithal ve ,-TL tutarındaki yerli makina ve techizat listeleri iptal edilerek yeniden tanzim edilen FOB$ ,- ve ,-TL tutarındaki yeni listeler T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢerlığı TeĢvik ve Uygulama Müdürlüğü'nce onaylanmıģ olup tarih ve 59136/A sayı ile revize edilmiģtir. TARĠH: 28/04/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmıģ sermayenin milyon TL 1999 yılı kar payından, milyon TL maddi duran varlık yeniden değerleme değer artıģ fonundan karģılanmak suretiyle toplam milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine ve mevcut sermayeyi temsil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tertip hisse senetlerinin yeni bastırılacak olan 8. tertip hisse senetleriyle değiģtirilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 28/04/2000 DOHOL Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, iģtiraklerimizden Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. nin toplam ,-TL nominal bedelli hisselerinin, halen % 93 oranında iģtirakimizin bulunduğu satıcısı Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ. nden 1.000,-TL nominal bedel için ,-TL fiyatla ve toplam ,-TL bedelle devir alınmasına, devir bedelinin 15 gün içinde ödenmesine karar verilmiģ olup aracı kurum kullanmaksızın gerçekleģen devir sonrasında Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. ndeki iģtirak oranımız % e yükselmiģtir. ĠĢlem fiyatı tarihleri arasındaki 15 gün boyunca ĠMKB da oluģmuģ ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle hesaplanan baz fiyata % 7 seviyesinde indirim uygulanarak belirlenmiģtir. TARĠH: 01/05/2000 DOBUR Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

11 : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ortaklarımızdan Milta Turizm ĠĢletmeleri A.ġ.'nin ,-TL olan Ģirketimiz çıkarılmıģ sermayesindeki toplam ,-TL nominal bedelli hisselerini, diğer ortağımız Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ.'ne sattığı tarafımıza bildirilmiģtir. ĠĢlem öncesi ve sonrası ortaklık yapımız aģağıdaki gibidir: ĠĢlem Öncesi ĠĢlem Sonrası Ünvan TL/minal % TL/minal Doğan ġirketler Grubu Holding A.ġ Milta Turizm ĠĢlt. A.ġ DıĢbank Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ Doğan DıĢ Ticaret ve Mümessilik A.ġ Diğer Toplam TARĠH:31/05/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulu nun tarih ve 2000/7 sayılı kararı doğrultusunda; kayıtlı sermaye tavanı içinde, Ģirketimizin sermayesinin TL artırılarak TL den TL sına yükseltilmesine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanlığı na yaptığımız sözkonusu sermaye arttırımının kayda alınması ve duyuru ve hisse senedi örneklerinin onaylanmasına iliģkin baģvurumuz henüz cevaplandırılmamıģtır. Bahse konu sermaye artırımımız ile ilgili olarak yasaya uygun Senedi Kağıdı temini ile ilgili proforma teklifi temin edilmiģ olup, gerekli ön izin alındığında ve Senedi Kağıtı temin edildiğinde Sermaye Arttırımına iliģkin iģlemlerimizi en kısa sürede tamamlayacağımızı ve hususla ilgili geliģmeleri baģkanlığınıza derhal bildireceğimizi taahhüt ederiz. TARĠH:06/06/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: Gün ve ÇH/119/2000 sayılı Özel Durum Açıklama Bildirimimiz. Ġlgi bildirimimizde de sözü edilen, kayıtlı sermaye tavanımız içinde, ġirketimiz sermayesinin TL arttırılarak TL den TL sına yükseltilmesine iliģkin Sermaye piyasası kurulu BaĢkanlğı na yaptığımız baģvurunun kabul edildiğine ve sermaye arttırımımızın kurul kaydına alındığına iliģkin, 29/05/2000 tarihli yazıları tarafımıza tebliğ edilmiģtir. Bu çerçevede; bahse konu sermaye arttırımımız ile ilgili olarak yasaya uygun senedi Kağıdı temini ile ilgili proforma teklifi doğrultusunda hisse senedi kağıtlarının Haziran ın son haftası itibari ile elimize geçmesine müteakip derhal Sermaye arttırımı iģlemlerimiz tamamlanacak ve bu husus baģkanlığınıza ayrıca bildirilecektir. TARĠH:24/07/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL 1999 yılı kar payından, milyon TL iç kaynaklardan karģılanmak suretiyle toplam milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin dağıtılması ve mevcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tertip hisse senetlerinin 8. tertip hisse senetleri ile değiģtirilmesi iģlemlerinin 8 ve müteakip numaralı yeni pay alma ve 1999 ve müteakip yıl numaralı kar payı kuponları üzerinde bulunan mevcut hisse senetleri karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra ise Ģirket merkezinde gerçekleģtirileceği bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri: DıĢ Yatırım A.ġ.: Esentepe, Ġstanbul DıĢbank-Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nin Eminönü/Ġstanbul, Bakırköy/Ġstanbul, Kartal/Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Adana Ģubeleri TARĠH:25/07/2000

12 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 25/07/2000 Tarihinde 1,2,3,4,5,6,7. Tertip hisse senetleri yerine 8.tertip hisse senedi vererek kağıt değiģimi yapacağından söz konusu eski tertip hisse senetlerinin Bankamıza son kabul tarihi 26/07/2000 dir. TARĠH:28/07/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 25/07/2000 Tarihinde baģlayan %100 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, bedelsiz artırım karģılığı olan hisse senetleri 27/07/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:16/08/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulunun gün ve sayılı toplantısında; Takasbank Ġ.M.K.B. Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nin talebinden hareketle; TL olan çıkarılmıģ sermayemizi temsilen ihraç edilmiģ 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetlerimizin değiģtirilmesi ve çıkarılmıģ sermayemizin iç kaynaklardan karģılanmak suretiyle TL ndan TL na yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilerek tarihinde dağıtımına baģlanmıģ ve tamamının üzerinde 8 den 23 e kadar numaralı 16 adet yeni pay alma kuponu bulunan toplam TL nominal bedelli 8. tertip hisse senetlerimizin tamamının üzerindeki 8 nolu yeni pay alma kuponlarının, çıkarılmıģ sermayemizin TL dan TL na yükseltilmesi sırasında kullanılmıģ bulunduğu kabul edilerek iptal edilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:02/11/2000 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. 5 trilyon TL lık kayıtlı sermaye tavanı içinde milyon TL olan çıkarılmıģ sermayemizin milyon TL na arttırılmasına iliģkin iģlemlerin tamamlandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan belgenin tescili takiben tarih ve 5155 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiģtir. TARĠH:07/02/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Ģirketimiz aktifinde yer alan tapunun, Ġstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Ömer Avni Mahallesi, Ġnebolu Sokak, 19 Ada, 85 Pafta ve 98 Parsel sunda kayıtlı Kargir ĠĢhanı nın; alıcısı bulunan Med Marina Denizcilik Römorkaj ve Eskort Hizmetleri Ltd. ġti. ne satıģ bedelinin Amerikan Doları na tekabül eden bölümünün peģin, bakiyesinin 20 eģit aylık taksitlerle tahsil edilmesi kaydıyla toplam Amerikan Doları karģılığı bedelle satılmasına karar verilmiģtir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun Geçici 28 nci maddesi çerçevesinde gerçekleģtirilecek bu satıģtan doğacağı hesaplanan 415 milyar TL seviyesindeki kazancın tamamı sermaye arttırımlarında kullanılmak üzere ilgili fon hesabına aktarılacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV, : 1 Tebliğ hükümlerince ekspertiz iģlemleri yaptırılmak üzere Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.ġ. ne baģvurulmuģ olup ekspertiz raporu alındığında değerleme sonucu ayrıca açıklanacaktır. Alıcı Med Marina Denizcilik Römorkaj ve Eskort Hizmetleri Ltd. ġti. nin Ģirketimizle dolaylı veya dolaysız bir sermaye iliģkisi yoktur. TARĠH:16/02/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ġlgi: tarih ve ÇH/34/2001 nolu yazımız. Ġlgi yazımızda değerleme sonucunun ayrıca açıklanacağını belirttiğimiz ve USD bedelle satılmak üzere anlaģtığımız gayrimenkulümüzün Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerleme A.ġ. tarafından hazırlanan ekspertiz raporu tarafınıza gönderilmiģ olup, Gayrimenkul Değeri

13 ,-TL olarak belirlenmiģtir. TARĠH:14/03/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, dönem zararının gelecek yıllar karları ile karģılanmasının Genel Kurul a teklif edilmesine, 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 14:30 da Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler ĠĢ Merkezi, :14 Kat:1, A Blok, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:02/04/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, dönem net zararının gelecek yıllar karlarıyla karģılanmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, Tayfun Bayazıt, Bora Gemalmazoğlu, M. Çetin Hacaloğlu, Taylan Bilgel, Refik Aras, EĢref Sevim, Yetik K. Mert in seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:19/07/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, : 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:04/10/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Ġngiltere de Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. ürünlerinin pazarlama faaliyetinde bulunmak üzere ÇH UK Limited ünvanı altında GBP sermaye ile %100 hissesine Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. nin sahip olacağı bir Ģirket kurulmasına, kurulacak bu Ģirketin birinci direktörlüğünü Çelik Halat ve Tel Sanayi A.ġ. Genel Müdürü Yetik Kadri Mert in üstlenmesine ve Ģirketin kurulması ile ilgili tüm iģlemlerde Ģirketimiz genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına, karar verilmiģtir. ġirketin kurulmasını takiben gerekli bilgiler ayrıca BaĢkanlığınıza bildirilecektir. TARĠH:05/11/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarih ve 205 sayılı özel durum açıklamamızda konu edilen; ġirketimizin Ġngiltere de ürünlerini pazarlama satıģ faaliyetinde bulunacak CH UK Limited ünvanlı Ģirketin kuruluģ iģlemleri tamamlanmıģtır. TARĠH:20/11/2001 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında; Hollanda dan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. ürünlerini pazarlama, aynı ülke ve/veya diğer ülkelerde yatırım ve ticaret faaliyetlerinde bulunmak üzere % 100 hissesine Çelik Halat ve Tel San. A.ġ. nin sahip olacağı bir Ģirket kurulmasına, kurulacak bu Ģirketin birinci direktörlüğünü Çelik Halat ve Tel San. A.ġ. genel müdürü Yetik Kadri Mert in üstlenmesine ve Ģirketin kurulması ile ilgili tüm iģlemlerde Ģirketimiz genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına, karar verilmiģtir.

14 ġirketin kurulmasını takiben gerekli bilgiler ayrıca BaĢkanlığınıza bildirilecektir. TARĠH:13/03/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 11:00 de Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. :14, Denizciler ĠĢ Merkezi, Kat:1, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:01/04/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, dönem net zararının gelecek yıllar karlarıyla karģılanmasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ġmre Barmanbek, M. Tufan Darbaz, Refik Aras, Bora Gemalmazoğlu, M. Çetin Hacaoğlu, Taylan Bilgel, EĢref Sevim ve Yetik K. Mert in seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:10/04/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmıģ sermayenin TL gayrimenkul satıģ kazançlarından, TL maddi duran varlıklar yeniden değerleme artıģlarından karģılanmak üzere toplam milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:14/06/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz yönetim kurulunun tarih sayılı kararı gereğince, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler ĠĢ Merkezi : 14 A Blok K: , Altunizade/Ġstanbul olan Ģirket merkez adresinin, Ġstiklal Cad. : , Uzunçiftlik/Ġzmit olarak değiģtirilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:19/06/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayenin milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesi iģlemlerinin tamamlandığına iliģkin tarih ve 1407 sayılı belgenin tarihinde tescil edildiği ve tarih ve 5561 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlandığı bildirilmiģtir. TARĠH:01/07/2002 ISGYO PRKAB SISE TCELL YATAS Sermaye Piyasası Kurulu'nca hakkında borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilen Aziz Oral sahip olduğu SPK nun tarih OFD/ sayılı yazısı ile satıģına izin verilen ve Kurul kaydına alınan, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ TL Ġġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ TL Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.ġ TL T.ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ TL Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ TL YataĢ Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.ġ TL nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiģtir. TARĠH:27/08/2002

15 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : ġirket merkezi adres değiģikliği. ġirketimiz yönetim kurulunun tarih sayılı kararı gereğince, Fahrettin Kerim Gökay Cad. Denizciler ĠĢ Merkezi :14 A Blok Kat Altunizade-Ġstanbul olan Ģirket merkez adresimizin, Oymacı Sokak :51 Üsküdar-Altunizade-Ġstanbul olarak değiģtirilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:06/09/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL (%100) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin 9 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra Ġstiklal Cad. :2, Uzunçiftlik, Ġzmit adresindeki fabrikada devam edileceği bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri: DıĢ Yatırım A.ġ. Etiler, Ġstanbul DıĢbank-Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nin Ankara, Ġzmir, Adana, Kartal/Ġstanbul Ģubeleri TARĠH: 12/09/2002 ÇELĠK HALAT VE TEL SAN.A.ġ. nin 10/09/2002 tarihinde baģlayan % 100 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, artırım karģılığı olan hisse senetleri 12/09/2002 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:04/11/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : tarihli Bilanço hk. BaĢkanlığınıza tarih 181 referans ile yollamıģ olduğumuz Bilançoların üzerinde yazılı olan Genel Kurula Sunulacak ibaresi sehven yazılmıģtır. TARĠH:12/12/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır: ġirketimiz yönetim kurulunun 12/12/2002 tarihli 16 sayılı toplantısında aldığı kararla, Ģirketimiz mevcut çıkarılmıģ sermayesinin; TL si (%18,59) gayrimenkul satıģ kazançlarından ve TL si (%31,41) maddi duran varlıklar yeniden değerleme artıģlarından karģılanmak üzere toplam TL (%50) artırılarak TL sından TL sına yükseltilmesine ve gerekli iznin alınabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu na baģvurulmasına karar verilmiģtir. TARĠH:31/12/2002 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinden itibaren Ģirketimizde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapan Yetik K. Mert tarihi itibariyle Ģirket yönetim kurulu üyeliğinden ve genel müdürlük görevinden kendi isteği ile ayrılmıģtır. TARĠH:04/02/2003

16 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, : 19 Tebliği'nin 28/A maddesine istinaden, ġirketimiz Denetim Komitesi ve 18 sayılı yönetim kurulu kararı ile aģağıdaki gibi belirlenmiģtir. Ġsim Ünvan Çetin Hacaloğlu Üye EĢref Sevim Üye 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: X : 19 Tebliği'nin 28/B maddesine istinaden, tarih 1 sayılı yönetim kurulu kararıyla, ġirketimiz yıllık ve mali tablolarının hazırlanmasından sorumlu olarak yönetim kurulu üyelerinden Çetin Hacaloğlu ile EĢref Sevim'in görevlendirilmesine ve denetim komitesinin önerisi de dikkate alınarak, yönetim kurulumuzca onaylanmıģ yıllık ve ara mali tablolar ile yıllık raporların bildirimi sırasında yapılacak açıklamaların; aģağıda adı soyadı ve ünvanı yazılı Ģirketimiz imza yetkililerinden herhangi ikisi ile mali ve yıllık raporların hazırlanmasından sorumlu üyelerimizden herhangi birisinin müģterek imzalarıyla yapılmasına karar verilmiģtir. Ġsim Ünvan Ali Mete Tanrıöver ĠĢletme Koordinatörü Hakan Kocaoğlu Genel Müdür Yardımcısı Haydar Mazılıgüney Muhasebe ve Finans Müdürü TARĠH:07/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih ve 81 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına ĠliĢkin Belge nin tarihinde Ġstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edildiği bildirilmiģtir. TARĠH:13/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ana sözleģmenin Amaç ve baģlıklı 3, ġirketin Merkez ve ġubeleri baģlıklı 4, Sermaye baģlıklı 6, Ġdare Temsil ve Ġlzam baģlıklı 10, Genel Kurul baģlıklı 13, Safi Kar ve Dağıtım baģlıklı 15 ve Ġlanlar baģlıklı 17. maddelerinin tadil edilmesine, olağan gündem maddelerinin yanı sıra söz konusu ana sözleģme değiģiklerinin de görüģüleceği 2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 13:30 da Altunizade, Oymacı Sok. :51, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılmasına, 2002 yılı karından %25 oranında kar payının hisse senedi Ģeklinde dağıtılmasının Genel Kurula teklifine karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:14/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. den tarihli Günlük Bülten de yayınlanan haberine iliģkin olarak gönderilen ek açıklama aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda çıkarılmıģ Milyon TL ödenmiģ sermaye üzerinden net dağıtılabilir dönem karı Milyon TL nin (%24,7 oranında TL nominal değerli beher hisse senedine 247 TL) bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve Genel Kurula teklifine karar verilmiģtir TARĠH:24/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL (%50) bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin 10 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra Uzunçiftlik, Ġstiklal Cad. :2, Ġzmit adresindeki fabrikada devam edileceği, söz konusu hisse senetlerinin üzerinde 2002 yılı kar payı kuponlarının bulunduğu bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri : DıĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Merkez Ģubesi ve DıĢbank A.ġ. nin Ankara Merkez, Ġzmir Merkez, Adana Merkez ve Ġstanbul Kartal Ģubeleri

17 Söz konusu bildirim Borsa ya Cumartesi günü gönderilmiģ olup, Borsa BaĢkanlığının Sermaye Artırımı ve Temettü Ödemelerine BaĢlama Tarihlerinin Uygulama Esasları na iliģkin 164 nolu genelgesi uyarınca söz konusu sermaye artırımını temsil eden yeni pay alma kuponları tarihinde hisse senetlerinin üzerinde, tarihinden itibaren ise kesilmiģ olarak iģlem görecektir. TARĠH:27/03/2003 ÇELĠK HALAT VE TEL SAN. A.ġ. nin 25/03/2003 tarihinde baģlayan % 50 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, artırım karģılığı olan hisse senetleri 27/03/2003 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:31/03/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, %24,7 oranında kar payının hisse senedi Ģeklinde tarihine kadar dağıtılmasına karar verildiği, Ana sözleģmenin Amaç ve baģlıklı 3. Maddesinin tadilinin yeterli nisap sağlanamadığı için görüģülemediği, ġirketin Merkez ve ġubeleri baģlıklı 4, Sermaye baģlıklı 6, Ġdare Temsil ve Ġlzam baģlıklı 10, Genel Kurul baģlıklı 13, Safi Kar ve Dağıtım baģlıklı 15 ve Ġlanlar baģlıklı 17. maddelerinin ise tadil edilmesine karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mevlüt Tufan Darbaz, Ahmet Çağlar, Refik Aras, Ġmre Barmanbek, Yahya Uzdiyen, M. Çetin Hacaloğlu, Taylan Bilgel ve EĢref Sevim in seçildiği, bildirilmiģtir. TARĠH:01/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Genel Kurul Toplantısında hisse senedi olarak dağıtılmasına karar verilen kar payının toplam tutarının milyon TL olduğu bildirilmiģ olup, sözkonusu genel kurulda tadiline karar verilen ana sözleģme maddelerinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:10/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yeterli nisap sağlanamadığı için görüģülemeyen ana sözleģmenin Amaç ve baģlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ÇarĢamba günü saat 13:30 da Altunizade, Oymacı Sok. :51, Üsküdar, Ġstanbul adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:10/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim kurulumuzun tarihli toplantısında, görev dağılımı aģağıdaki Ģekilde yapılmıģtır. BaĢkan Refik Aras, baģkan vekili ve murahhas üye Ahmet Çağlar, üye M.Tufan Darbaz, üye Ġmre Barmanbek, üye Yahya Uzdiyen, üye Çetin Hacaloğlu, üye Taylan Bilgel, üye EĢref Sevim. TARĠH:11/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır tarihli Özel Durum Açıklama Formunda (Aynı tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıģtır) adı geçen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı olarak değiģtirilmiģtir.

18 TARĠH: 22/04/2003 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. (ġirket) in, bedelsiz pay alma hakkı kullanımına iliģkin duyuru örneklerinin ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 18/A-b maddesine aykırı olarak Borsamıza gecikmeli gönderilmesi nedeniyle Genel Yönetmelik in 47. ve ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 16/d ve 16/e maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmasına ve konunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:22/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim Kurulumuz; 500 Milyar sermaye ile kurulacak olan Çelik Enerji Üretim A.ġ. nin kuruluģuna %99 sermaye payı ile kurucu ortak olarak katılınmasına karar vermiģtir. TARĠH:30/04/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin Ertelenen Olağan Genel Kurulu saat 14:00 itibariyle tamamlanmıģ ve gündemi oluģturan Ana SözleĢmenin Amaç ve baģlıklı 3 ncü maddesi yeni Ģekliyle değiģtirilerek oy birliği ile kabul edilmiģtir. Ana sözleģmenin sözkonusu maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:09/05/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmıģ sermayenin milyon TL (%24,70) 2002 yılı kar payından karģılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:21/05/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu; Ģirketimiz çıkarılmıģ sermayesinin; TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı 2002 yılı kar payından karģılanmak üzere TL dan TL ya yükseltilmesi ve artırılan TL lik sermayeyi temsil eden 11. tertip hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasına iliģkin talebimizin kurulun Seri: IV,. 27 sayılı tebliğinin 6. maddesi gereğince temettü dağıtımının Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanmasına iliģkin sürenin Haziran ayı sonuna kadar uzatılmasına, yeni bir kayıtlı sermaye tavanı belirlenmesinden sonra değerlendirmeye alınmasına ve kayıtlı sermaye tavanı artırımı için kurula baģvurulmasına karar vermiģtir. TARĠH:23/05/2003

19 DISBA DITAS Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Bankamız Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2003 tarihli toplantısında, iģtiraklerimizden Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nde sahip olduğumuz toplam TL nominal bedelli adet hissenin DitaĢ Doğan Yedek Parça Ġmalat ve Teknik A.ġ.'ne satılmasına, satıģ bedelinin tarihinden geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin ĠMKB'nda satılmasına, satıģ bedelinin tarihinden geriye doğru 15 gün boyunca hisselerin ĠMKB'nda oluģmuģ ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen TL baz fiyata uygulanabilecek (+/-) % 20'lik limit dahilinde TL nominal bedel için TL olarak belirlenmesine, belirlenen satıģ fiyatına göre oluģan TL satıģ bedelinin peģin olarak tahsil edilmesine, satıģtan kaynaklanan TL karın KVK'nun Geçici 29/6'ncı maddesi hükümleri uyarınca Bankamız ödenmiģ sermayesine ilave edilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:23/05/2003 DITAS DISBA DitaĢ Doğan Yedek Parça Ġmalat ve Teknik A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; TL çıkarılmıģ sermayeli Çelik Halat ve Tel San. A.ġ. nin toplam TL nominal bedelli hissesinin DıĢbank Türk DıĢ Ticaret Bankası A.ġ. nden devir alınmasına, TL nominal bedel için devir fiyatının, 22 Mayıs 2003 tarihinden geriye doğru 15 gün (1 Mayıs Mayıs 2003) boyunca hisselerin ĠMKB nda oluģmuģ ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilen TL lık baz fiyata uygulanabilecek +/-%20 lik limit dahilinde mutabık kalınan TL olarak belirlenmesine, toplam devir bedeli olan TL nin tamamının peģin olarak ödenmesine, devir iģlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde tamamlanmasına oybirliği ile karar verilmiģtir. Devir alma sonrası; Çelik Halat ve Tel San. A.ġ. ndeki iģtirak oranımız %10 olacaktır. TARĠH:03/06/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Ana sözleģmenin tadili ile Ģirket merkez adresimiz değiģmiģtir. Yeni Merkez Adres: Ġstiklal Cad. :2, 41180, Uzunçiftlik/Ġzmit/Kocaeli Tel : Faks : TARĠH:16/06/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı nda kayıtlı sermaye tavanının 25 trilyon TL na çıkarılmasına ve buna iliģkin ana sözleģmenin Sermaye baģlıklı 6. maddesinin değiģtirilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:19/06/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin ana sözleģmesinin Sermaye baģlıklı 6. maddesinin tadili konusunun görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Salı günü saat 14:00 de Altunizade Oymacı Sokak,.51, Üsküdar, Ġstanbul adresine yapılacağı bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin sözkonusu maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:08/07/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

20 ġirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu saat 14:30 itibariyle tamamlanmıģ ve gündemi oluģturan ana sözleģmenin Sermaye baģlıklı 6. Madde değiģikliği kabul edilmiģ, ġirket Kayıtlı Sermaye Tavanı milyon TL dan 25 trilyon TL na yükseltilmesine karar verilmiģtir. Ana sözleģmenin sözkonusu maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:15/07/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyon TL (%24,696033) 2002 yılı kar payından karģılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyon TL den milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin 2002 yılı kar payı kuponları karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra Uzunçiftlik, Ġstiklal Cad. :2, Ġzmit adresindeki fabrikada devam edileceği bildirilmiģtir. BaĢvuru Yerleri : DıĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Etiler/Ġstanbul, DıĢbank A.ġ. nin Ankara, Ġzmir, Adana, Bursa, Ġstanbul Kartal ve Ġstanbul Eminönü Ģubeleri TARĠH:18/07/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Bugün baģlayan sermaye artırımında dağıtımı yapılan 11. Tertip hisse senetleri 12 nolu yeni pay alma kuponu ile baģlamaktadır. Ancak sermaye artırımı kar payından karģılandığından mevcut hisse senetlerinin 2002 yılı kar payı kuponu kullanılmıģ, 11 nolu yeni pay alma kuponu üzerinde kalmıģtır. Bu sebeple ileride yapılacak ilk sermaye artırımında 12 nolu yeni pay alma kuponunun kullanılması gerektiğinden 11 nolu yeni pay alma kuponu geçersizdir. TARĠH:22/07/2003 TAKASBANK A.ġ. DUYURUSU: ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. nin 18/07/2003 tarihinde baģlayan % 24,69603 oranındaki bedelsiz sermaye artırım iģleminde, bedelsiz artırım karģılığı olan hisse senetleri ilgili üye hesaplarına 22/07/2003 tarihinde alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:23/07/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin kayıtlı sermaye tavanının 25 trilyon TL ye yükseltilmesine iliģkin tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının tarihinde tescil edildiği bildirilmiģtir. TARĠH:13/08/2003 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Yönetim Kurulu Görev Bölümü. ġirketimiz 13/08/2003 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan istifa eden Refik Aras ın yerine Ahmet Çağlar ın Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak görevlendirilmesine, halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Mevlüt Tufan Darbaz ın Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili olarak görevlendirilmesine, bu hususla ilgili tescil ve ilan iģlemlerini yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğün yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiģtir. TARĠH:19/09/2003

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

TARİH:06/01/1999 HURGZ

TARİH:06/01/1999 HURGZ TARİH:06/01/1999 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş. nin 06.01.1999 tarihli yazısı aşağıya Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

TARĠH :12/03/1998 TARĠH :17/04/1998

TARĠH :12/03/1998 TARĠH :17/04/1998 TARĠH :12/03/1998 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.ġ. Yönetim Kurulu nca, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmayarak karın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının Genel Kurul a teklifine ve 1997

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Groupama Emeklilik A.Ş. Likit

Detaylı

Görevi Bora Gemalmazoğlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Görevi Bora Gemalmazoğlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi TARİH:08/01/2003 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. nin 08.01.2003 tarihli yazısı aşağıya 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2002 tarih 24924 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 3.6.7 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO:5 34394 LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 85 58 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM VARLIKLAR I Hazır Değerler 5.789 6.273 A Kasa 0 0 B Bankalar 785 269 C Diğer Hazır Değerler 5.004 6.004 II Menkul Kıymetler 107.025 50.281

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/07 06/03/2013 A. BAġVURULAR 1. Piyasası Aracı Ġhracı Nedeniyle Kurula BaĢvuran lar Ġhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Ġç Kaynaklardan Paylar Bedelsiz Kâr Payından

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĠH: 30/06/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 30.06.1998 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri 02.07.1998 tarihinden itibaren

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2003 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2003 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayili Tebligi nin 3. Maddesinde bahsedilen ve

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ Tarihi AlıĢ Tarihi Portföy Toplam Port. Değ. Oranı Arsalar ve Araziler 0 0% Binalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı Global Yatırım

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel)

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] :01:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. / USAK [] 28.03.2012 18:01:24 Ortaklığın Adresi : UŞAK BANAZ KARAYOLU 26 KM BANAZ / UŞAK Telefon ve Faks No. : 0276 326 2001/0276 326 2010 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı

Detaylı

TARİH: 02/03/2000 HURGZ

TARİH: 02/03/2000 HURGZ TARİH: 02/03/2000 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1999 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.03.2000 Pazartesi günü saat 15:45'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul adresinde

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK ÇEMAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Çemaş Döküm San. A.Ş. nin 11.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı