Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk."

Transkript

1 TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin Ġstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına yapmıģ olduğumuz itiraza iliģkin olarak, Ġstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazımızın reddine karar verilmiģtir. TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na gönderilen mali tablolarımızı ekte sunarız. -BĠLANÇO pdf -GELĠR TABLOSU pdf Özet Bilgi: ġirketimiz ana sözleģmesinin tadili hk. 14 ġubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum sağlanmasını teminen, ġirketimizin esas sözleģmesinin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. ve 36 ıncı maddelerinin iliģikteki Ģekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na baģvurulmasına karar verilmiģtir. Ana SözleĢme Tadil Metni.pdf TARİH: 05/02/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın A.Oğuz Dincer'in istifası hk. ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın A.Oğuz Dincer; bu görevlerinden tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmek suretiyle ayrılmıģtır.

2 TARİH: 25/02/2013 TARİH: 27/02/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz ile International Finance Corporation(IFC) arasında, uzun vadeli finansman temini için görüģmelerin baģlanması hakkında. ġirketimiz ile International Finance Corporation(IFC) arasında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanlarında kullanılacak 40 milyon USD tutarında uzun vadeli finansman temini için görüģmelere baģlanmıģtır. TARİH:27/02/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : %1,77 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %1,77 olarak belirlenmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödemesi Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,89 Kupon Ödeme Tutarı : ,48 TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. vadeli

3 TARİH: 28/02/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. ana sözleģme tadili hakkında TARİH: 28/02/2013 ġirket ana sözleģmesinin tadiline iliģkin Yönetim Kurulunun tarih ve 1987 sayılı kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ana sözleģme tadil metnine iliģkin değiģiklik talepleri nedeniyle iptal edilmesi ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyum sağlanması amacıyla ġirket ana sözleģmesinin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin ekte yer verildiği Ģekilde tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptal edilmesine karar verilmiģtir. Ana SözleĢme Tadil Metni-yeni.pdf TARİH:28/02/2013 Özet Bilgi: Bağımsız denetim Ģirketi seçimi hakkında ġirketin yıllarında bağımsız dıģ denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi (KPMG)'nin seçilmesi ve onaya sunulmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınmasına karar verilmiģtir. İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2012 Tarihi : Saati : 14:00 Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 3 Kat 25 4.Levent- Ġstanbul Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ'nġn 28 MART 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AĠT G Ü N D E M 1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı'nın oluģturulması, yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüģülmesi ve karara bağlanması, 5. Dönem içinde boģalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana SözleĢmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası, 7. Tescil edilmiģ mevcut ana sözleģmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin Ģirket dıģında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kiģilere izin verilmesi, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nin maddesinde yazılı muameleler hakkında bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluģunun onaya sunulması ve seçimi, 11. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. BağıĢ Yönetmeliğinin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

4 TARİH:28/02/ yılı bağıģlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 14. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ġirket tarafından yapılacak bağıģların üst sınırının belirlenmesi, 15. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıģ olması kaydı ile, ġirket Ana SözleĢmesi'nin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptalinin Genel Kurulun onayına sunulması, 16. ġirket Genel Kurul'unun ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönergenin Genel Kurul'un onayına sunulması, 17. Dilek ve temenniler. Toplantı Yeri : ĠĢ Kuleleri, Kule 3, Kat Levent Ġstanbul Toplantı Tarihi: 28 Mart 2013, Saat 14:00 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2012 Tarihi : Saati : 16:00 Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 3 Kat 25 4.Levent- Ġstanbul Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ'nġn 28 MART 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AĠT G Ü N D E M 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı teģkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, 2. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıģ olması kaydı ile, ġirket Ana SözleĢmesi'nin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptalinin Genel Kurulun onayına sunulması, 3. Dilek ve temenniler. Toplantı Yeri : ĠĢ Kuleleri, Kule 3, Kat Levent Ġstanbul Toplantı Tarihi: 28 Mart 2013, Saat 16:00

5 TARİH:28/02/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ Yılı Kar Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Konunun GörüĢüleceği Genel Kurul Tarihi : Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme ġekli : Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri B Grubu, (Eski), TRAISGEN91P9 A Grubu, ĠĢlem Görmüyor (Ġmtiyazlı), TREISFN00014 Pay Grup Bilgileri B Grubu, (Eski), TRAISGEN91P9 A Grubu, ĠĢlem Görmüyor (Ġmtiyazlı), TREISFN TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı-Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı-Net (TL) 0, , , , Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Edilen Kar Payı Tutarı (%) ,420 9, ,580 9,09125 TARİH: 28/02/2013 TARİH: 05/03/2013 Özet Bilgi: ġirket genel kurulunun çalıģma esas ve usullerini belirleyen iç yönerge hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve "Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, ġirket Genel Kurulunun çalıģma esas ve usullerini belirleyen ekli iç yönergenin, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiģtir. Genel Kurul Ġç Yönergesi.pdf Özet Bilgi: 2012 Yılı A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısının Ġptali hk sayılı Türk Ticaret Kanununun 454. Maddesi 4. bendi uyarınca, imtiyazlı pay sahiplerinin esas sözleģmenin değiģtirilmesine iliģkin oylarını ġirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kullanabilecekleri dikkate alınarak; Yönetim Kurulunun tarih ve 1997 sayılı kararı ile 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleģtirilmesine karar verilen 2012 yılı A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının iptal edilmesi karar verilmiģtir.

6 TARİH: 07/03/2013 TARİH: 08/03/2013 Özet Bilgi: Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında. ġirketimizin 7 Mart 2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine 7 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn.Hasan Kimya BOLAT atanmıģtır. TARİH: 11/03/2013 Özet Bilgi: Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi Hakkında. 28 Mart 2013 tarihinde yapılacak ġirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ gereğince; Sayın Prof. Dr. Hakan Berument ve Sayın Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmaları Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüģtür. TARİH:12/03/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,78 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı % 1,78 olarak belirlenmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödemesi Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,79 Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir.

7 TARİH:28/03/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ.'nin 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Alınan Kararlar ġirketimizin 28 Mart 2013 günü saat 14:00'de ĠĢ Kuleleri Kule 3 Kat: 25 4.Levent ĠSTANBUL adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aģağıdaki kararlar alınmıģtır. 1-Toplantı BaĢkanlığına Sn. Suat Ġnce, oy toplama memurluğuna Sn. M. Armağan Saraçoğlu, tutanak yazmanlığına Sn. Z. Nida Çetin'in seçilmelerine karar verilmiģtir yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Beyanı ve Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiģtir yılı bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek kabul edilmiģtir. 4-Kar dağıtımı teklifi görüģülerek, bin TL'nin tamamının bedelsiz pay Ģeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, dağıtımın tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiģtir Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden, Sn. Suat Ġnce, Sn. Ozan Gürsoy, Sn. A. Oğuz Dincer, Sn. M. Armağan Saraçoğlu ve Sn. Halil Eroğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmalarının ve dönem içinde istifa eden Sn. A. Oğuz Dincer'in yerine seçilen Sn. Hasan K. Bolat'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verilmiģtir yılı çalıģmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmiģtir. 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilerek, üyelerin Ģirket dıģında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerine bilgi verilmiģtir. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt TL ücret ödenmesine karar verilmiģtir. 9-Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verilmiģtir. 10-ġirketin 2013 yılı bağımsız dıģ denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi'nin seçilmesine karar verilmiģtir. 11-ġirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına karar verilmiģtir. 12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nin nolu ilkesi uyarınca hazırlanan BağıĢ Yönetmeliği'nin onaylanmasına karar verilmiģtir. 13-Yıl içinde yapılan 26 bin TL tutarındaki bağıģ hakkında bilgi sunulmuģtur. 14-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ġirket tarafından 2013 yılında yapılacak bağıģların üst sınırının 115 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiģtir. 15-Esas SözleĢme değiģiklik tasarısı kabul edilmiģtir. 16-TTK'nın 419/2. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ġirket Genel Kurul'unun ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönerge onaylanmıģtır. 17-Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüģülecek baģka konu olmadığından toplantı BaĢkan tarafından pay sahiplerine teģekkür edilerek kapatılmıģtır.

8 TARİH:29/03/2013 TARİH:02/04/2013 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk. 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, Yönetim Kurulu yeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda, Yönetim Kurulu BaĢkanlığına Sn. Suat ĠNCE'nin seçilmesine, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığına Sn. Ozan GÜRSOY'un seçilmesine, Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. M. Hakan BERUMENT ve Sn. Mehmet Baha KARAN'in seçilmelerine, Risk Yönetimi Komitesi üyeliklerine Sn. M.Hakan BERUMENT ve Sn. M. Armağan SARAÇOĞLU'nun seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Mehmet Baha KARAN, Sn. Ozan GÜRSOY ve Sn. M. Armağan SARAÇOĞLU'nun seçilmelerine, karar verilmiģtir. Özet Bilgi: Tahsisli Tahvil Ġhracına ĠliĢkin Tertip Ġhraç Belgesi Hk. Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Henüz Belli Değil Borçlanma Aracının Türü : Tahvil Borçlanma Aracının Vadesi : 2 Yıl Borçlanma Aracının Ġhraç Tutarı : TL Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Henüz Belli Değil ġirketimizin tahsisli olarak ihraç edeceği 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değiģken faizli ve TL nominal değerli tahviline iliģkin SPK onaylı tertip ihraç belgesini ekte sunarız. Ġhraç Belgesi.pdf TARİH:05/04/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Tahsisli SatıĢ Sonuçları Hakkında Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Tahvil SatıĢ ġekli : Tahsisli satıģ Ġhracın Nominal Tutarı : TL Satılan Nominal Tutar : TL Ġhraç Fiyatı : 100 TL Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : 2 Yıl vadeli, Vade sonu Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Ġtfa Planı : 2 Yıl vadeli, 3 ayda bir toplam 8 kupon ödemeli, vade sonunda anapara ödemeli. Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : Birinci kupon faiz oranı: % 1,92 ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 33/T-611 sayılı belgesi ile onaylanan tahvillerinden, TL nominal değerli, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı tarihinde tahsisli satıģ olarak TRSISFN41513 ISIN kodu ile gerçekleģmiģtir. Tahvilin birinci kupon basit dönemsel faiz oranı %1,92 olarak belirlenmiģ,

9 tahvilin satıģ sırasındaki yıllık bileģik faizi %7,93 olarak kesinleģtirilmiģtir. SatıĢ sonuçları aģağıda sunulmaktadır. Vade: 2 yıl, itfa tarihi Birinci Kupon Faiz Oranı: % 1,92 Fiyatı: 100 TL Kupon Ödeme Tarihleri:1.Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon ve Anapara Geri Ödeme Tarihi: Dağıtım Sonuçları: Yatırımcı Sayısı: 17 Nominal Tutar: TL Parasal Tutar: TL TARİH:09/04/2013 TARİH:15/04/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Leasing, Eksim Grubu'nun yenilenebilir enerji alanındaki projesine 37.5 milyon Euro tutarında, 12 yıl vadeli kaynak sağladı. ĠĢ Leasing, Eksim Grup'un Osmaniye'de inģa edeceği her biri 2.5MW'lık toplam 20 rüzgar türbininden oluģan 52 milyon EURO tutarındaki yenilenebilir enerji projesinin, 37.5 milyon EURO 'luk kısmının 12 yıl vadeli finansmanını üstlendi. Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi ġirketimizin 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Ġstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiģtir.

10 TARİH:17/04/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Sermaye ArtıĢına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 TARİH:10/05/2013 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B Grubu,(Eski),TRAISGEN91P , ,422 9,09125 B A Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREISFN , ,578 9,09125 B ġġrket BAZINDA BĠLGĠLER , ,000 9,09125 Verilecek Menkul Grubu ġirketimizin tarihli yönetim kurulu kararında, ġirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere TL artırılarak, TL'dan TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın, 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2012 yılına iliģkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2012 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesi, ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuruda bulunulmasına karar verilmiģtir. Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Sermaye ArtıĢına iliģkin SPK BaĢvurusu Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) ,000 SPK BaĢvuru Tarihi Pay ġeklinde Kar Payı Dağıtılmasına Karar Verilen Genel Kurul Tarihi ġirketimiz sermayesinin TL'den TL'ye yükseltilmesine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuru yapılmıģtır.

11 TARİH:21/05/2013 TARİH: 29/05/2013 Özet Bilgi: Sermaye artırımına iliģkin yönetim kurulu kararı ve ana sözleģmenin 6.maddesinin tadili hk. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu kararı ile, ġirketimiz esas sözleģmesinin 6 nolu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 16 Nisan 2013 tarih ve 2011 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin; TL'sının 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2012 yılına iliģkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2012 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilerek 2012 yılı dönem karından karģılanmak suretiyle TL'den TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; 2012 yılı dönem karından sermayeye ilave edilen toplam TL'nın 08 Mayıs 2013 tarihinde, fon hesabından sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 1. Artırılan TL'lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların, pay sahiplerine kaydileģtirmeye iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun Ģekilde dağıtılması, 2. ġirket ana sözleģmesinin 6. maddesinin iliģikteki Ģekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na baģvurulması, 3. Sermaye artırımı iģlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ģirket çıkarılmıģ sermayesinin TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli iģlemlerin yapılmasına karar verilmiģtir. Ana SözleĢme Tadil Metni-Sermaye.pdf Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,65 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 6 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %1,65 olarak belirlenmiģtir.

12 TARİH: 29/05/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödemesi Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,77 Kupon Ödeme Tutarı : ,57 TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. vadeli TARİH: 31/05/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz ile International Finance Corporation (IFC) arasında, uzun vadeli kredi anlaģması imzalanması hakkında. ġirketimiz ile International Finance Corporation(IFC) arasında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanlarında kullanılacak 40 milyon USD tutarında uzun vadeli kredi anlaģması imzalanmıģtır. TARİH: 10/06/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,95 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı % 1,95 olarak belirlenmiģtir.

13 TARİH: 11/06/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,78 Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı % 1,95 olarak belirlenmiģtir. TARİH: 11/06/2013 Özet Bilgi: Sermaye ArtıĢına ĠliĢkin SPK Onayının Alınması SPK BaĢvuru Sonucu Onay Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 SPK Onay Tarihi Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B Grubu,(Eski),TRAISGEN91P , ,422 9,09125 A Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREISFN , ,578 9,09125 ġġrket BAZINDA BĠLGĠLER , ,000 9,09125 ġirketimiz sermayesinin TL'den TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek TL nominal değerli paylara iliģkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 20/655 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

14 TARİH: 12/06/2013 Özet Bilgi: Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B Grubu,(Eski),TRAISGEN91P , ,422 9,09125 A Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREISFN , ,578 9,09125 ġġrket BAZINDA BĠLGĠLER , ,000 9,09125 Verilecek Menkul Kıymet B Grubu,(Eski),TRAI SGEN91P9 B Grubu,(Eski),TRAI SGEN91P9 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım BaĢlangıç Tarihi Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay TARİH: 25/06/2013 TARİH: 04/07/2013 Özet Bilgi: Sermaye Arttırımı Tescili ġirketimiz çıkarılmıģ sermayesinin 2012 yılı kar payından karģılanmak üzere TL'den TL'ye yükseltilmesine iliģkin iģlemler tamamlanmıģ olup, yeni sermaye Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Faiz Oranı hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : %2,25 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %2,25 olarak belirlenmiģtir.

15 TARİH: 05/07/2013 TARİH: 25/07/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : 1,92% Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 1. ġirketimiz tarafından ihracı gereçkleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleģtirilmģtir. Özet Bilgi: Borçlanma Aracı Ġhracı Ġçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Öngörülen Ġhracın Nominal Tutarı : TL Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : Maksimum 3 yıl Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : - Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : - Öngörülen SatıĢ ġekli : Nitelikli Yatırımcılara SatıĢ Yöntemiyle ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Yönetim Kurulu' nun tarihli toplantısında, TL nominal tutarında, Nitelikli Yatırımcılara SatıĢ yöntemiyle, maksimum 3 yıl vadeli finansman bonusu ve/veya tahvil ihraçlarına, bu ihraçların faizlerinin sabit yada değiģken olarak belirlenmesi, bu ihraçlara iliģkin tüm ihraç Ģartlarının ve esaslarının (türü, vadesi, faizi, aracı kurum yetkilendirilmesi vb. ) belirlenmesi hususunda ġirket Genel Müdürlüğü' ne yetki verilmesi, ihraçlara iliģkin satıģların tamamlanması ve Borsa Ġstanbul' da iģlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm iģlemlerin verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiģtir. TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na gönderilen mali tablolarımızı ekte sunarız. TARİH: 30/07/2013

16 Özet Bilgi: ġirketimizin Yönetim Kurulu Üye DeğiĢikliği ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın M. Armağan SARAÇOĞLU' nun istifası ile boģalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Z. Hansu UÇAR' ın seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine; Sayın M. Armağan SARAÇOĞLU' nun mevcut birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına; Sayın M. Armağan SARAÇOĞLU' nun istifası ile boģalan Risk Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Z. Hansu UÇAR' ın seçilmesine karar verilmiģtir. TARİH: 01/08/2013 TARİH: 02/08/2013 Özet Bilgi: Borçlanma Aracı Ġhracı Ġçin SPK' ya BaĢvuru Yapılması Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Henüz belli değil. Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Borçlanma Aracının Vadesi : Maksimum 3 yıl Borçlanma Aracının Ġhraç Tutarı : TL tarihli özel durum açıklamamızda; TL nominal tutarında, nitelikli yatırımcılara satıģ yöntemiyle, maksimum 3 yıl vadeli finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına, bu araçların faizlerinin sabit yada değiģken olarak belirlenmesi, bu araçlara iliģkin tüm ihraç Ģartlarının ve esaslarının (türü, vadesi, faizi, aracı kurum yetkilendirmesi vb. ) belirlenmesi hususunda ġirket Genel Müdürlüğü' ne yetki verilmesi, ihraçlara iliģkin satıģların tamamlanması ve Borsa Ġstanbul' da iģlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm iģlemlerin verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verildiği duyurulmuģtu. Bu kapsamda, ġirketimizce yurtiçinde 200 milyon Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na baģvuruda bulunulmuģtur. Özet Bilgi: Mali Tablolarda "Raporlama Birimi" nde düzeltme TARİH: 05/08/2013 DeğiĢikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi DeğiĢikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar DeğiĢikliğin Nedeni : DeğiĢikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : Bilanço, Nazım Hesaplar, Gelir Tablosu, : Özkaynak DeğiĢim Tablosu, Nakit Akım Tablosu Finansal Tablolarda raporlama birimi sehven "TL" olarak yazılmıģtır. "Bin TL" olarak düzeltilecektir. : Yok

17 Özet Bilgi: Borçlanma Aracı Ġhracı Ġçin Borsa Ġstanbul A.ġ. ' ne BaĢvuru Yapılması Borçlanma Aracının ISIN Kodu Borçlanma Aracının Türü Borçlanma Aracının Vadesi Borçlanma Aracının Ġhraç Tutarı : Henüz belli değil : Finansman Bonosu ve/veya Tahvil : Maksimum 3 yıl : TL ġirketimizce yurtiçinde 200 milyon Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Borsa Ġstanbul A.ġ.' ne baģvuruda bulunulmuģtur. TARİH: 28/08/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRS21416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,65 Kupon Ödeme Tutarı : ,67 TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 6 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl TRS21416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. vadeli TARİH: 29/08/2013 TARİH: 09/09/2013 Özet Bilgi: Yeni Ģube açılması hakkında ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Adana, Konya ve Trabzon illerinde üç yeni Ģube açılmasına iliģkin, gerekli izin ve iģlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRISISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : 2,64 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 6

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası

Detaylı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel)

SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) SAF GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / SAFGY [] 22.10.2012 09:52:08 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ankara Devlet Yolu HaydarpaĢa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/Ġstanbul Telefon

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT 34330 BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: 0212 317

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN 2011 YILINA AĠT 20 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ve anasözleģme

Detaylı

Konu: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında

Konu: TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında 02/01/2014 Hisse Alım Satım Bildirimi : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse alım işlemleri hakkında 02.01.2014 tarihinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,70 fiyat aralığından

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ MADDE 1 AĢağıda unvanları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ARENA] 28.12.2010 10:09:29 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Betil tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/53 HAFTALIK BÜLTEN 07/12/2009 11/12/2009 A. 2.1.2009 11.12.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.YAT. VE PAZ.A.Ş. / INTEM [] 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) 25.04.2011 16:22:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 34394 Levent-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 84 45 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ

EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ EGELĠ & CO GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ : MADDE - 1 AĢağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK)

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 01.12.2010 08:44:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [YYGYO, TIRE, VKING, UKIM, TRCAS, TOASO, AEFES, AKALT, ARCLK, BFREN, BUCIM, BURVA, CEYLN, DOAS, DOHOL, ECYAP, ECZYT, EREGL, GARFA, GOODY, GUBRF, HEKTS, ISCTR, ITTFH, KCHOL,

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında

Birleşme İşlemine İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararları nın Yenilenmesi Hakkında Maslak 34398 Sarıyer İstanbul Telefon ve Faks No: : 0.212.259.00.00 (Telefon) Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İstanbul, 02.09.2015 No: TP.A.YPİ.2015.1434

Detaylı

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı