Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk."

Transkript

1 TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin Ġstanbul 24. Sulh Ceza Mahkemesinin kararına yapmıģ olduğumuz itiraza iliģkin olarak, Ġstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazımızın reddine karar verilmiģtir. TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na gönderilen mali tablolarımızı ekte sunarız. -BĠLANÇO pdf -GELĠR TABLOSU pdf Özet Bilgi: ġirketimiz ana sözleģmesinin tadili hk. 14 ġubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģ olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum sağlanmasını teminen, ġirketimizin esas sözleģmesinin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. ve 36 ıncı maddelerinin iliģikteki Ģekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için T.C. BaĢbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na baģvurulmasına karar verilmiģtir. Ana SözleĢme Tadil Metni.pdf TARİH: 05/02/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın A.Oğuz Dincer'in istifası hk. ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın A.Oğuz Dincer; bu görevlerinden tarihinden geçerli olmak üzere istifa etmek suretiyle ayrılmıģtır.

2 TARİH: 25/02/2013 TARİH: 27/02/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz ile International Finance Corporation(IFC) arasında, uzun vadeli finansman temini için görüģmelerin baģlanması hakkında. ġirketimiz ile International Finance Corporation(IFC) arasında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanlarında kullanılacak 40 milyon USD tutarında uzun vadeli finansman temini için görüģmelere baģlanmıģtır. TARİH:27/02/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : %1,77 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %1,77 olarak belirlenmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödemesi Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,89 Kupon Ödeme Tutarı : ,48 TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. vadeli

3 TARİH: 28/02/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. ana sözleģme tadili hakkında TARİH: 28/02/2013 ġirket ana sözleģmesinin tadiline iliģkin Yönetim Kurulunun tarih ve 1987 sayılı kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ana sözleģme tadil metnine iliģkin değiģiklik talepleri nedeniyle iptal edilmesi ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyum sağlanması amacıyla ġirket ana sözleģmesinin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin ekte yer verildiği Ģekilde tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptal edilmesine karar verilmiģtir. Ana SözleĢme Tadil Metni-yeni.pdf TARİH:28/02/2013 Özet Bilgi: Bağımsız denetim Ģirketi seçimi hakkında ġirketin yıllarında bağımsız dıģ denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi (KPMG)'nin seçilmesi ve onaya sunulmak üzere yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınmasına karar verilmiģtir. İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2012 Tarihi : Saati : 14:00 Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 3 Kat 25 4.Levent- Ġstanbul Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ'nġn 28 MART 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AĠT G Ü N D E M 1. AçılıĢ ve Toplantı BaĢkanlığı'nın oluģturulması, yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüģülmesi ve karara bağlanması, 5. Dönem içinde boģalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana SözleĢmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası, 7. Tescil edilmiģ mevcut ana sözleģmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin Ģirket dıģında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kiģilere izin verilmesi, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nin maddesinde yazılı muameleler hakkında bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluģunun onaya sunulması ve seçimi, 11. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. BağıĢ Yönetmeliğinin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

4 TARİH:28/02/ yılı bağıģlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 14. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ġirket tarafından yapılacak bağıģların üst sınırının belirlenmesi, 15. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıģ olması kaydı ile, ġirket Ana SözleĢmesi'nin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptalinin Genel Kurulun onayına sunulması, 16. ġirket Genel Kurul'unun ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönergenin Genel Kurul'un onayına sunulması, 17. Dilek ve temenniler. Toplantı Yeri : ĠĢ Kuleleri, Kule 3, Kat Levent Ġstanbul Toplantı Tarihi: 28 Mart 2013, Saat 14:00 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aģağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Karar Tarihi : Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2012 Tarihi : Saati : 16:00 Adresi : ĠĢ Kuleleri Kule 3 Kat 25 4.Levent- Ġstanbul Ġġ FĠNANSAL KĠRALAMA ANONĠM ġġrketġ'nġn 28 MART 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK OLAN A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AĠT G Ü N D E M 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı teģkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi, 2. Ġlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmıģ olması kaydı ile, ġirket Ana SözleĢmesi'nin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptalinin Genel Kurulun onayına sunulması, 3. Dilek ve temenniler. Toplantı Yeri : ĠĢ Kuleleri, Kule 3, Kat Levent Ġstanbul Toplantı Tarihi: 28 Mart 2013, Saat 16:00

5 TARİH:28/02/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ Yılı Kar Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Konunun GörüĢüleceği Genel Kurul Tarihi : Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme ġekli : Nakit Temettü Ödenmeyecek Pay Grup Bilgileri B Grubu, (Eski), TRAISGEN91P9 A Grubu, ĠĢlem Görmüyor (Ġmtiyazlı), TREISFN00014 Pay Grup Bilgileri B Grubu, (Eski), TRAISGEN91P9 A Grubu, ĠĢlem Görmüyor (Ġmtiyazlı), TREISFN TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı-Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı-Net (TL) 0, , , , Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Edilen Kar Payı Tutarı (%) ,420 9, ,580 9,09125 TARİH: 28/02/2013 TARİH: 05/03/2013 Özet Bilgi: ġirket genel kurulunun çalıģma esas ve usullerini belirleyen iç yönerge hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve "Anonim ġirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, ġirket Genel Kurulunun çalıģma esas ve usullerini belirleyen ekli iç yönergenin, 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiģtir. Genel Kurul Ġç Yönergesi.pdf Özet Bilgi: 2012 Yılı A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısının Ġptali hk sayılı Türk Ticaret Kanununun 454. Maddesi 4. bendi uyarınca, imtiyazlı pay sahiplerinin esas sözleģmenin değiģtirilmesine iliģkin oylarını ġirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kullanabilecekleri dikkate alınarak; Yönetim Kurulunun tarih ve 1997 sayılı kararı ile 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleģtirilmesine karar verilen 2012 yılı A Grubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısının iptal edilmesi karar verilmiģtir.

6 TARİH: 07/03/2013 TARİH: 08/03/2013 Özet Bilgi: Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ataması Hakkında. ġirketimizin 7 Mart 2013 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine 7 Mart 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn.Hasan Kimya BOLAT atanmıģtır. TARİH: 11/03/2013 Özet Bilgi: Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi Hakkında. 28 Mart 2013 tarihinde yapılacak ġirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ gereğince; Sayın Prof. Dr. Hakan Berument ve Sayın Prof. Dr. Mehmet Baha Karan'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak sunulmaları Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüģtür. TARİH:12/03/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,78 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı % 1,78 olarak belirlenmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödemesi Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,79 Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir.

7 TARİH:28/03/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ.'nin 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Alınan Kararlar ġirketimizin 28 Mart 2013 günü saat 14:00'de ĠĢ Kuleleri Kule 3 Kat: 25 4.Levent ĠSTANBUL adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aģağıdaki kararlar alınmıģtır. 1-Toplantı BaĢkanlığına Sn. Suat Ġnce, oy toplama memurluğuna Sn. M. Armağan Saraçoğlu, tutanak yazmanlığına Sn. Z. Nida Çetin'in seçilmelerine karar verilmiģtir yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Beyanı ve Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiģtir yılı bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek kabul edilmiģtir. 4-Kar dağıtımı teklifi görüģülerek, bin TL'nin tamamının bedelsiz pay Ģeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılması, dağıtımın tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiģtir Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama ġekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden, Sn. Suat Ġnce, Sn. Ozan Gürsoy, Sn. A. Oğuz Dincer, Sn. M. Armağan Saraçoğlu ve Sn. Halil Eroğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanmalarının ve dönem içinde istifa eden Sn. A. Oğuz Dincer'in yerine seçilen Sn. Hasan K. Bolat'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına karar verilmiģtir yılı çalıģmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmiģtir. 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespit edilerek, üyelerin Ģirket dıģında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerine bilgi verilmiģtir. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt TL ücret ödenmesine karar verilmiģtir. 9-Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verilmiģtir. 10-ġirketin 2013 yılı bağımsız dıģ denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi'nin seçilmesine karar verilmiģtir. 11-ġirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına karar verilmiģtir. 12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri'nin nolu ilkesi uyarınca hazırlanan BağıĢ Yönetmeliği'nin onaylanmasına karar verilmiģtir. 13-Yıl içinde yapılan 26 bin TL tutarındaki bağıģ hakkında bilgi sunulmuģtur. 14-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca ġirket tarafından 2013 yılında yapılacak bağıģların üst sınırının 115 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiģtir. 15-Esas SözleĢme değiģiklik tasarısı kabul edilmiģtir. 16-TTK'nın 419/2. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ġirket Genel Kurul'unun ÇalıĢma Esas ve Usulleri Hakkında Ġç Yönerge onaylanmıģtır. 17-Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra gündemde görüģülecek baģka konu olmadığından toplantı BaĢkan tarafından pay sahiplerine teģekkür edilerek kapatılmıģtır.

8 TARİH:29/03/2013 TARİH:02/04/2013 Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hk. 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, Yönetim Kurulu yeliğine seçilenler arasında yapılan görev dağılımı sonucunda, Yönetim Kurulu BaĢkanlığına Sn. Suat ĠNCE'nin seçilmesine, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcılığına Sn. Ozan GÜRSOY'un seçilmesine, Denetim Komitesi üyeliklerine Sn. M. Hakan BERUMENT ve Sn. Mehmet Baha KARAN'in seçilmelerine, Risk Yönetimi Komitesi üyeliklerine Sn. M.Hakan BERUMENT ve Sn. M. Armağan SARAÇOĞLU'nun seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sn. Mehmet Baha KARAN, Sn. Ozan GÜRSOY ve Sn. M. Armağan SARAÇOĞLU'nun seçilmelerine, karar verilmiģtir. Özet Bilgi: Tahsisli Tahvil Ġhracına ĠliĢkin Tertip Ġhraç Belgesi Hk. Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Henüz Belli Değil Borçlanma Aracının Türü : Tahvil Borçlanma Aracının Vadesi : 2 Yıl Borçlanma Aracının Ġhraç Tutarı : TL Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Henüz Belli Değil ġirketimizin tahsisli olarak ihraç edeceği 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değiģken faizli ve TL nominal değerli tahviline iliģkin SPK onaylı tertip ihraç belgesini ekte sunarız. Ġhraç Belgesi.pdf TARİH:05/04/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Tahvil Tahsisli SatıĢ Sonuçları Hakkında Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü : Tahvil SatıĢ ġekli : Tahsisli satıģ Ġhracın Nominal Tutarı : TL Satılan Nominal Tutar : TL Ġhraç Fiyatı : 100 TL Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi : 2 Yıl vadeli, Vade sonu Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Ġtfa Planı : 2 Yıl vadeli, 3 ayda bir toplam 8 kupon ödemeli, vade sonunda anapara ödemeli. Ġhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : Birinci kupon faiz oranı: % 1,92 ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 33/T-611 sayılı belgesi ile onaylanan tahvillerinden, TL nominal değerli, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı tarihinde tahsisli satıģ olarak TRSISFN41513 ISIN kodu ile gerçekleģmiģtir. Tahvilin birinci kupon basit dönemsel faiz oranı %1,92 olarak belirlenmiģ,

9 tahvilin satıģ sırasındaki yıllık bileģik faizi %7,93 olarak kesinleģtirilmiģtir. SatıĢ sonuçları aģağıda sunulmaktadır. Vade: 2 yıl, itfa tarihi Birinci Kupon Faiz Oranı: % 1,92 Fiyatı: 100 TL Kupon Ödeme Tarihleri:1.Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon Ödeme Tarihi: Kupon ve Anapara Geri Ödeme Tarihi: Dağıtım Sonuçları: Yatırımcı Sayısı: 17 Nominal Tutar: TL Parasal Tutar: TL TARİH:09/04/2013 TARİH:15/04/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Leasing, Eksim Grubu'nun yenilenebilir enerji alanındaki projesine 37.5 milyon Euro tutarında, 12 yıl vadeli kaynak sağladı. ĠĢ Leasing, Eksim Grup'un Osmaniye'de inģa edeceği her biri 2.5MW'lık toplam 20 rüzgar türbininden oluģan 52 milyon EURO tutarındaki yenilenebilir enerji projesinin, 37.5 milyon EURO 'luk kısmının 12 yıl vadeli finansmanını üstlendi. Özet Bilgi: Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili Genel Kurul Türü Olağan Tarihi ve Saati :00 Tescil Tarihi ġirketimizin 28 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Ġstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiģtir.

10 TARİH:17/04/2013 Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Sermaye ArtıĢına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Yönetim Kurulu Karar Tarihi Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 TARİH:10/05/2013 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B Grubu,(Eski),TRAISGEN91P , ,422 9,09125 B A Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREISFN , ,578 9,09125 B ġġrket BAZINDA BĠLGĠLER , ,000 9,09125 Verilecek Menkul Grubu ġirketimizin tarihli yönetim kurulu kararında, ġirketimiz sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere TL artırılarak, TL'dan TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın, 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2012 yılına iliģkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2012 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilmesi, ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuruda bulunulmasına karar verilmiģtir. Özet Bilgi: ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Sermaye ArtıĢına iliģkin SPK BaĢvurusu Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) ,000 SPK BaĢvuru Tarihi Pay ġeklinde Kar Payı Dağıtılmasına Karar Verilen Genel Kurul Tarihi ġirketimiz sermayesinin TL'den TL'ye yükseltilmesine iliģkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na baģvuru yapılmıģtır.

11 TARİH:21/05/2013 TARİH: 29/05/2013 Özet Bilgi: Sermaye artırımına iliģkin yönetim kurulu kararı ve ana sözleģmenin 6.maddesinin tadili hk. ġirketimizin tarihli yönetim kurulu kararı ile, ġirketimiz esas sözleģmesinin 6 nolu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 16 Nisan 2013 tarih ve 2011 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin; TL'sının 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2012 yılına iliģkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2012 yılı kar paylarının hisse senedi olarak tevdi edilerek 2012 yılı dönem karından karģılanmak suretiyle TL'den TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; 2012 yılı dönem karından sermayeye ilave edilen toplam TL'nın 08 Mayıs 2013 tarihinde, fon hesabından sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 1. Artırılan TL'lık sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların, pay sahiplerine kaydileģtirmeye iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun Ģekilde dağıtılması, 2. ġirket ana sözleģmesinin 6. maddesinin iliģikteki Ģekilde tadili konusunda gerekli tüm izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na baģvurulması, 3. Sermaye artırımı iģlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesi, 4. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ģirket çıkarılmıģ sermayesinin TL olduğunun Ticaret Siciline tescili için gerekli iģlemlerin yapılmasına karar verilmiģtir. Ana SözleĢme Tadil Metni-Sermaye.pdf Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,65 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 6 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %1,65 olarak belirlenmiģtir.

12 TARİH: 29/05/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödemesi Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,77 Kupon Ödeme Tutarı : ,57 TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. vadeli TARİH: 31/05/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz ile International Finance Corporation (IFC) arasında, uzun vadeli kredi anlaģması imzalanması hakkında. ġirketimiz ile International Finance Corporation(IFC) arasında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji finansmanlarında kullanılacak 40 milyon USD tutarında uzun vadeli kredi anlaģması imzalanmıģtır. TARİH: 10/06/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,95 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı % 1,95 olarak belirlenmiģtir.

13 TARİH: 11/06/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödemesi hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,78 Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 4 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı % 1,95 olarak belirlenmiģtir. TARİH: 11/06/2013 Özet Bilgi: Sermaye ArtıĢına ĠliĢkin SPK Onayının Alınması SPK BaĢvuru Sonucu Onay Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 SPK Onay Tarihi Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B Grubu,(Eski),TRAISGEN91P , ,422 9,09125 A Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREISFN , ,578 9,09125 ġġrket BAZINDA BĠLGĠLER , ,000 9,09125 ġirketimiz sermayesinin TL'den TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek TL nominal değerli paylara iliģkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 20/655 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

14 TARİH: 12/06/2013 Özet Bilgi: Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi Mevcut Sermaye (TL) ,000 UlaĢılacak Sermaye (TL) ,000 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B Grubu,(Eski),TRAISGEN91P , ,422 9,09125 A Grubu,ĠĢlem Görmüyor(Ġmtiyazlı),TREISFN , ,578 9,09125 ġġrket BAZINDA BĠLGĠLER , ,000 9,09125 Verilecek Menkul Kıymet B Grubu,(Eski),TRAI SGEN91P9 B Grubu,(Eski),TRAI SGEN91P9 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım BaĢlangıç Tarihi Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay TARİH: 25/06/2013 TARİH: 04/07/2013 Özet Bilgi: Sermaye Arttırımı Tescili ġirketimiz çıkarılmıģ sermayesinin 2012 yılı kar payından karģılanmak üzere TL'den TL'ye yükseltilmesine iliģkin iģlemler tamamlanmıģ olup, yeni sermaye Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tarihinde tescil edilmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Faiz Oranı hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : %2,25 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %2,25 olarak belirlenmiģtir.

15 TARİH: 05/07/2013 TARİH: 25/07/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : 1,92% Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 1. ġirketimiz tarafından ihracı gereçkleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleģtirilmģtir. Özet Bilgi: Borçlanma Aracı Ġhracı Ġçin Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Öngörülen Ġhracın Nominal Tutarı : TL Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : Maksimum 3 yıl Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı : - Ġhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı : - Öngörülen SatıĢ ġekli : Nitelikli Yatırımcılara SatıĢ Yöntemiyle ĠĢ Finansal Kiralama A.ġ. Yönetim Kurulu' nun tarihli toplantısında, TL nominal tutarında, Nitelikli Yatırımcılara SatıĢ yöntemiyle, maksimum 3 yıl vadeli finansman bonusu ve/veya tahvil ihraçlarına, bu ihraçların faizlerinin sabit yada değiģken olarak belirlenmesi, bu ihraçlara iliģkin tüm ihraç Ģartlarının ve esaslarının (türü, vadesi, faizi, aracı kurum yetkilendirilmesi vb. ) belirlenmesi hususunda ġirket Genel Müdürlüğü' ne yetki verilmesi, ihraçlara iliģkin satıģların tamamlanması ve Borsa Ġstanbul' da iģlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm iģlemlerin verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verilmiģtir. TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na gönderilen mali tablolarımızı ekte sunarız. TARİH: 30/07/2013

16 Özet Bilgi: ġirketimizin Yönetim Kurulu Üye DeğiĢikliği ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın M. Armağan SARAÇOĞLU' nun istifası ile boģalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Z. Hansu UÇAR' ın seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine; Sayın M. Armağan SARAÇOĞLU' nun mevcut birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına; Sayın M. Armağan SARAÇOĞLU' nun istifası ile boģalan Risk Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Sayın Z. Hansu UÇAR' ın seçilmesine karar verilmiģtir. TARİH: 01/08/2013 TARİH: 02/08/2013 Özet Bilgi: Borçlanma Aracı Ġhracı Ġçin SPK' ya BaĢvuru Yapılması Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Henüz belli değil. Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Borçlanma Aracının Vadesi : Maksimum 3 yıl Borçlanma Aracının Ġhraç Tutarı : TL tarihli özel durum açıklamamızda; TL nominal tutarında, nitelikli yatırımcılara satıģ yöntemiyle, maksimum 3 yıl vadeli finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına, bu araçların faizlerinin sabit yada değiģken olarak belirlenmesi, bu araçlara iliģkin tüm ihraç Ģartlarının ve esaslarının (türü, vadesi, faizi, aracı kurum yetkilendirmesi vb. ) belirlenmesi hususunda ġirket Genel Müdürlüğü' ne yetki verilmesi, ihraçlara iliģkin satıģların tamamlanması ve Borsa Ġstanbul' da iģlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm iģlemlerin verilen yetkiye istinaden Genel Müdürlük tarafından yerine getirilmesine karar verildiği duyurulmuģtu. Bu kapsamda, ġirketimizce yurtiçinde 200 milyon Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na baģvuruda bulunulmuģtur. Özet Bilgi: Mali Tablolarda "Raporlama Birimi" nde düzeltme TARİH: 05/08/2013 DeğiĢikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi DeğiĢikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar DeğiĢikliğin Nedeni : DeğiĢikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : Bilanço, Nazım Hesaplar, Gelir Tablosu, : Özkaynak DeğiĢim Tablosu, Nakit Akım Tablosu Finansal Tablolarda raporlama birimi sehven "TL" olarak yazılmıģtır. "Bin TL" olarak düzeltilecektir. : Yok

17 Özet Bilgi: Borçlanma Aracı Ġhracı Ġçin Borsa Ġstanbul A.ġ. ' ne BaĢvuru Yapılması Borçlanma Aracının ISIN Kodu Borçlanma Aracının Türü Borçlanma Aracının Vadesi Borçlanma Aracının Ġhraç Tutarı : Henüz belli değil : Finansman Bonosu ve/veya Tahvil : Maksimum 3 yıl : TL ġirketimizce yurtiçinde 200 milyon Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi için Borsa Ġstanbul A.ġ.' ne baģvuruda bulunulmuģtur. TARİH: 28/08/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRS21416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,65 Kupon Ödeme Tutarı : ,67 TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 6 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl TRS21416 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. vadeli TARİH: 29/08/2013 TARİH: 09/09/2013 Özet Bilgi: Yeni Ģube açılması hakkında ġirketimizin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Adana, Konya ve Trabzon illerinde üç yeni Ģube açılmasına iliģkin, gerekli izin ve iģlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Faiz Oranı Hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRISISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : 2,64 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 6

18 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %2,64 olarak belirlenmiģtir. TARİH: 10/09/2013 TARİH: 03/10/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN61412 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 1,95 Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 5 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN61412 ISIN kodlu tahvilin 5. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli, TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme faiz oranı hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : %2,40 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 3 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli, TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı %2,40 olarak belirlenmiģtir.

19 TARİH: 04/10/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli, TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödeme faiz oranı hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN41513 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : 2,25% Kupon Ödeme Tutarı : TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 2 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN41513 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. TARİH: 04/10/2013 TARİH: 19/11/2013 Özet Bilgi: Borçlanma aracı ihracına iliģkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : Henüz belli değil Borçlanma Aracının Türü : Finansman Bonosu ve/veya Tahvil Borçlanma Aracının Vadesi : Maksimum 3 yıl Borçlanma Aracının Ġhraç Tutarı : TL ġirketimiz tarafından yurt içinde toplam TL nominal tutarındaki finansman bonosu ve/veya tahvil ihracına iliģkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 33/1102 sayılı kararı ile onaylanmıģtır. TARİH: 25/11/2013 Özet Bilgi: ġirketimizin yönetim kurulu üye değiģikliği ġirketimizin tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın AyĢe Gülenç TUNA' nın istifası ile boģalan yönetim kurulu üyeliğine Sayın Ünal ÇAKMAK' ın seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine; Sayın AyĢe Gülenç TUNA' nın mevcut birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına karar verilmiģtir. Özet Bilgi: Kurumsal Yönetim Derecelendirme SözleĢmesi hk. ġirketimiz 2013 ve 2014 yıllarına iliģkin kurumsal yönetim derecelendirme çalıģmalarının yürütülmesine iliģkin olarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.ġ. ile tarihinde kurumsal yönetim derecelendirme sözleģmesi imzalamıģtır.

20 TARİH: 27/11/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödemesi Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 2,74 Kupon Ödeme Tutarı : ,56.- TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 7 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 7. kupon ödemesi gerçekleģtirilmiģtir. vadeli TARİH: 27/11/2013 TARİH: 29/11/2013 Özet Bilgi: ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme faiz oranı hakkında Borçlanma Aracının ISIN Kodu : TRSISFN21416 Kupon Ödeme Tarihi : Kupon Faiz Oranı : % 2,55 Kupon Ödeme Tutarı : - Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu : 8 ġirketimiz tarafından ihracı gerçekleģtirilen TL nominal tutarındaki 2 yıl vadeli TRSISFN21416 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödeme dönemine iliģkin faiz oranı % 2,55 olarak belirlenmiģtir. Özet Bilgi: ġirketimizin Tahsili GecikmiĢ Finansal Kiralama Alacaklarından seçilerek oluģturulan portföyünün Varlık Yönetim ġirketine satıģı hk. ġirketimizin tahsili gecikmiģ finansal kiralama alacaklarından seçilerek oluģturulan portföyünden, Eylül 2013 dönemi itibariyle tasfiye hesabında izlenen ,71 TL değerindeki tahsili gecikmiģ alacağın, TL bedel karģılığında ve kısmi hasılat paylaģımı yöntemiyle satılmasına iliģkin ġirketimiz ile Türkasset Varlık Yönetim A.ġ. arasında 29 Kasım 2013 tarihinde satıģ sözleģmesi imzalanmıģtır. SatıĢ bedeli 29 Kasım 2013 tarihinde tahsil edilmiģtir.

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 09:00

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında

Özet Bilgi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği Hakkında 15/01/2013 Özet Bilgi: Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn.H.Fevzi Onat'ın emeklilik nedeniyle istifası hakkında Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sayın H.Fevzi Onat; bu görevlerinden

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ nin BONO VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 23 AĞUSTOS 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT - KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Groupama Emeklilik A.Ş. Likit

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 204 [] 04.04.204 7:06:20 Genel Kurul Kararları Tescili 04.04.204 7:05:53 Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon 22-5676800 Faks 22-302828 İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 10.06. 14:31:06 DKB member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/bildirimsorgu? Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu member=4028e4a240e3767c0140e3ae75d (/tr/filtercacalendar/4028e4a240e3767c01

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2011/50 HAFTALIK BÜLTEN 12/12/2011 16/12/2011 A. 03.01.2011 16.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 31.3.216 18:56:16 216-38 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 617 : Ulus / ANKARA Telefon ve Faks Numarası : -312 584

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/39 28/09/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

Faaliyet Raporu 31.03.2013

Faaliyet Raporu 31.03.2013 Faaliyet Raporu 31.03.2013 ĠÇĠNDEKĠLER KURUMSAL YAPI... 3 FĠNANSAL KĠRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE Ġġ LEASING... 4 ġġrket FAALĠYETLERĠ... 5 Hizmet AnlayıĢı... 5 Leasing Portföyü... 5 Teknolojik Altyapı...

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ

Detaylı

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI Ö.D.A. NO25 29.04.2013 091120 Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu) Adres P.K. 12 Aliağa Telefon 232-6161240 Faks 232-6161248 Birimi Telefon Birimi Faks Yapılan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/29 19/07/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/1 04/01/2013 A. BAġVURULAR 1. Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar Ġhraç Edilecek Kıymetin Türü Bedelli Paylar Bedelsiz Ġç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO:5 34394 LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 85 58 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar: Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/40 15/10/2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı Ġhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü Bedelli Hisse Senetleri Bedelsiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sicil No: Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sicil No: 1073 Ticaret Ünvanı KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2016 günü, saat

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamızın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN

PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL ETTĠRĠLEN ĠZAHNAMESĠNDE MEYDANA GELEN TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMİŞ DEĞERİ (TL) VARLIK GRUBUNUN PORTFÖYDE YER ALAN YATIRIM ABD DOLARI YATIRIM

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU 2010/41 HAFTALIK BÜLTEN 04/10/2010 08/10/2010 A. 04.01.2010 08.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun 128825 sicil numarasında

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı