TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır."

Transkript

1 TARĠH: 30/06/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldığı kararla, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal değerdeki beher hisse için 9.200,-TL baz fiyat ve "" koduyla Borsa Ulusal Pazarı'nda iģlem görmeye baģlayacaktır. TARĠH:06/07/1998 Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin sürekli bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. ile ve dönemlerini kapsayan iki yıllık sözleģme yapılmıģtır. TARĠH:24/08/1998 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Para Dergisi nin bu haftaki sayısının 83. sayfasında Ģirketimizle ilgili çıkan haberin otel yatırımıyla ilgili kısmı yanlıģ anlamadan dolayı eksik yayınlanmıģtır. Classis Park isimli otel ve buna bağlı alıģveriģ merkezi yatırımlarının Ģirketimizle ilgisi olmayıp, Ģirketimiz ortaklarından Serdar Bilgili, Abdulhakim Bilgili, Suzan Bilgili, ġerife Ercantürk ve Sevil Temo nun hissedar olduğu Hayat Turizm A.ġ. ne aittir. TARĠH:07/10/1998 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihinde sona eren toplu iģ sözleģmesi Hak ĠĢ Sendikasına bağlı Öz Ġplik ĠĢ Sendikası ile yapılan görüģmeler sonucu tarihi itibari ile anlaģma ile neticelenmiģtir. Bu yeni toplu iģ sözleģmesi tarihi ile tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. TARĠH:26/10/1998 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. "ġirketimizin de iģtiraki olan AkedaĢ A.ġ. (Adıyaman/K.MaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ.) tarafından alınan Enerji Bakanlığı'nca açılan elektrik dağıtım iģi ihalesinin DanıĢtay onayından geçtiği Cuma günü çeģitli basın organlarında yer almıģtır. ġu ana kadar tarafımıza ulaģan herhangi bir resmi sonuç yoktur. Söz konusu ihalenin DanıĢtay onayından geçtiğini bizde yayın organlarından takip ettik. Tarafımıza ulaģan bir geliģme olduğunda bildireceğimizi arz ederiz. TARĠH:28/10/1998 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nden Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: tarih ve sayılı yazınız. 23. Görev Bölgesi (KahramanmaraĢ-Adıyaman) elektrik dağıtım tesislerinin iģletme hakkının Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nin ortağı olduğu oluģuma devredilmesi ile ilgili ilgide kayıtlı yazınız incelenmiģtir. DanıĢtay Ġdari ĠĢler Genel Kurulu'nca devrin onaylandığına dair Bakanlığımıza ulaģan herhangi bir

2 bilgi bulunmamaktadır. TARĠH:02/11/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Hisse senetleri Borsa'da iģlem gören Ģirketlerin mali tablolarının Borsa'ya gönderilmesi için BRMEN mevzuatta öngörülen sürede yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya süre dolduğunda DERIM Sermaye Piyasası Kurulu'nca ek süre verilmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili Ģirketlerin SVGSH iģlem sıralarının sözkonusu mali tablolar Borsa'ya ulaģıp kamuya duyuruluncaya kadar kapatılmasına, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 610 nolu toplantısında karar verilmiģ ve uygulama, tarih ve 715 sayılı Genel Mektup ile hisse senetleri iģlem gören Ģirketlere ve kamuya duyurulmuģtu. TARĠH:10/03/ tarihli mali tabloları son gönderme tarihi olan tarihine kadar Borsa'ya ulaģmamıģ veya Kurul tarafından ek süre verildiği Borsa'ya bildirilmemiģ olan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. (.E), Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. (BRMEN.E), Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.ġ. (DERIM.E) ve Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri A.ġ. (SVGSH.E) hisse senetlerinin iģlem sıraları, yukarıdaki karar çerçevesinde, tarihinde birinci seans öncesinde iģleme kapatılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihinde Borsa'ya gönderdiği tarih ve DEDA-Ġ-10/ sayılı yazısında, BRMEN, SVGSH, DERIM Ģirketlerine bahse konu mali tabloların son gönderilme tarihi olarak tarihine kadar ek süre verildiğinin bildirilmesi nedeniyle sözkonusu Ģirketlerin iģlem sıraları tarihinde saat: 11:30'da iģleme açılmıģtır. Diğer taraftan, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. (.E)'nin bahse konu mali tablolarının (bugünkü) tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanması nedeniyle ġirket'in iģlem sırası tarihinden itibaren iģleme açılacaktır. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesine ve buna iliģkin olarak ana sözleģmenin 6. Maddesinin tadili konusunun da görüģüleceği 1998 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 12:00 de Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Söz konusu ana sözleģme maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:11/03/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden ( tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıģtır) kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu na tarihinde baģvurulduğu bildirilmiģtir. TARĠH:19/03/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine iliģkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan müracaat ile ilgili olarak ana sözleģmenin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun talebi doğrultusunda yeniden tanzim edildiği bildirilmiģtir. Söz konusu ana sözleģme maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:26/03/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 1998 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesi ve buna iliģkin olarak ana sözleģmenin 6. maddesinin tadil edilmesi

3 TARĠH:20/08/1999 konusunun Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan müracaata cevap gelmediği için görüģülmediği bildirilmiģtir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde meydana gelen deprem felaketinden ġirketimiz iģtirak ve bağlı ortaklığı menkul ve gayrimenkulleri ticari ve sınai faaliyetleri etkilenmemiģtir. Üretim tesislerimizde normal üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. TARĠH:11/10/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan raporda, müzakere edilen 1998 yılı bilanço ve mali tabloların onaylanması hususunun toplantı tutanağında sehven yazılmadığının belirtilmesi nedeniyle, söz konusu mali tabloların tekrar onaylanması ve ana sözleģmenin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesine iliģkin 6. maddesi ile 4, 29 ve 32. maddelerinin tadil edilmesi konularının görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ÇarĢamba günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni Ģekilleri Günlük Bülten ekinde yayınlanmaktadır. TARĠH:01/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin telefon ve faks numaraları tarihinden itibaren aģağıdaki Ģekilde değimiģ bulunmaktadır. Tel : (0344) (22 Hat) Faks : (0344) (3 Hat) TARĠH:03/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Olağan Genel Kurul toplantısında müzakeresi yapılan ancak onaylanması hususu sehven toplantı tutanağında yer almayan 1998 yılı bilanço ve mali tabloların onaylanmasına ve ana sözleģmenin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesine iliģkin 6. maddesi ile 4, 29 ve 32. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin söz konusu maddelerinin yeni Ģekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:11/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmıģ sermayenin milyar TL (%200) duran varlık değer artıģ fonundan karģılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:15/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nden Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde meydana gelen deprem felaketinden Ģirketimiz, iģtirak ve bağlı ortaklığı, menkul ve gayrimenkulleri, ticari ve sınai faaliyetleri doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmemiģtir. Üretim

4 TARĠH: 10/03/2000 tesislerimizde normal üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,1999 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının PerĢembe günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 30/03/2000 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 20/04/2000 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesiyle ilgili bedelsiz hisse senetlerinin 1 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra ise sadece Ģirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiģtir. Dağıtım Adresleri: Konaklar Mh. MeĢeli S. No:5 4.Levent, Ġstanbul Mehmet Akif Mh. Güney Çevre Yolu Üzeri, Ġstasyon Civarı, K.MaraĢ Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.MaraĢ TARĠH: 25/05/2000 TAKASBANK A.ġ. HABERĠ: Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayii A.ġ. nin 22/05/2000 Tarihinde baģlayan % 200 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, artırım karģılığı olan hisse senetleri 24/05/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:28/06/2000 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: TEDAġ A.ġ. ile AKEDAġ A.ġ. arasında imzalanan ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesi (ĠHDS) ve Elektrik SatıĢ AnlaĢması (ESA) hakkında. ġirketimizin % nispetinde iģtiraki bulunan AKEDAġ'ın (Adıyaman K.MaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ.) 3096 sayılı kanun ve bağlı yönetmelik uyarınca tespit edilen 23. Görev Bölgesi'nde elektrik hizmetlerini yürütme görevinin verilmesine iliģkin olarak E.T.K.B.'lığı ile arasında akdedilen ve DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulu'nca da onaylanan imtiyaz sözleģmesinin 19. maddesine istinaden TEDAġ Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. ile AKEDAġ A.ġ. arasında iģletme hakkı devir sözleģmesi (ĠHDS) ve elektrik satıģ anlaģması (ESA) imzalanmıģtır. Bakanlık Elektrik Enerjisi Fonu Yönetimi ile sözleģme görüģmeleri sürmektedir. TARĠH:17/08/2000

5 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: E.T.K.B. Elektrik Enerjisi Fonu ile AkedaĢ A.ġ. arasında imzalanan fon anlaģması hakkında. ġirketimizin %13.33 nispetinde iģtiraki bulunan AkedaĢ'ın (Adıyaman-K. MaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ.) 3096 sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelik uyarınca tespit edilen 23. görev bölgesinde elektrik hizmetlerini yürütme görevinin verilmesine iliģkin olarak E.T.K.B.'lığı ile arasında aktedilen ve DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulu'nca da onaylanan imtiyaz sözleģmesinin 19. maddesine istinaden TEDAġ Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. ile AkedaĢ A.ġ. arasında iģletme hakkı devir sözleģmesi (ĠHDS) ve elektrik satıģ anlaģması (ESA) imzalandığı tarih ve 2000/1192 sayılı özel durum açıklama formu ile bildirilmiģti. E.T.K.B. Elektrik Enerjisi Fonu Yönetimi ile AkedaĢ A.ġ. arasında fon anlaģması imzalandığı E.T.K.B.'ca devir kurulunun onaylandığı ve yakında devir çalıģmalarına baģlanacağı bildirilmiģtir. TARĠH:02/03/2001 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının PerĢembe günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:29/03/2001 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:28/02/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:04/03/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 10:00 da Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, KahramanmaraĢ adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:28/03/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin yapacağı komple yeni enerji yatırımı ile ilgili Yatırım TeĢvik Belgesi almak için Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'ne tarih ve sayı ile müracaat edilmiģtir. TARĠH:29/03/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2001 yılı bilanço karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:11/04/2002

6 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:06/05/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarafından Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ne yaptığımız müracaatlarımız olumlu sonuçlanmıģ olup; 1) Enerji-otoprodüktör santrali konusunda milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi, 2) Ġplik tesisi makine yenileme konusunda milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi alınmıģtır. TARĠH:10/05/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin 2002 yılında aldığı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında 2002 yılı için öngördüğü TL lık yatırım harcaması nedeniyle daha önce verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi yeniden düzenlenmiģ, 2001 yılına iliģkin vergi karģılığı tutarı TL azalmıģtır. Bunun sonucu 2001 yılı net dönem karı TL dan TL ya yükselmiģtir. Dolayısıyla vergi karģılığında meydana gelen değiģme nedeniyle 2001 yılı mali tabloları tarafımızca yeniden düzenlenerek ekte yer almaktadır. Söz konusu mali tablolar ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:28/05/2002 Arsan Tekstil Ticart ve Sanayi A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH: 06/06/2002 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da iģlem görmekte olan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. (.E) hisse senedinin sırası, Ģirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seans öncesinde geçici olarak iģleme kapatılmıģtır. Hisse senedinin sırası, Ģirketten gelen açıklamanın duyurulmasının ardından aynı seansta saat 14:20:00 dan itibaren yeniden iģleme açılmıģtır. TARĠH:06/06/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmıģ sermayenin TL emisyon priminden, TL M.D.V. yeniden değerleme artıģ fonundan, TL olağanüstü yedeklerden karģılanmak suretiyle toplam milyar TL (%350) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:28/08/2002

7 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyar TL (%350) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin 2 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra Ģirket merkezinde devam edileceği bildirilmiģtir. BaĢvuru Adresleri : -Konaklar Mh. MeĢeli S. No:5 4.Levent, Ġstanbul -Mehmet Akif Mh. Güney Çevre Yolu Üzeri, Ġstasyon Civarı, K.MaraĢ -Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.MaraĢ TARĠH:22/10/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:19/11/2002 Sermaye Piyasası Kurulu'nca daha önce hakkında borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilen Cihan SütĢurup adına vekili Av. Sadık Akay'dan gelen tarihli yazı aģağıya çıkarılmıģtır. Borsalarda ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul kaydından çıkarılan Cihan SütĢurup'a ait TL nominal değerli Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri, tekrar Kurul kaydına alınmak suretiyle ĠMKB'de satıģı mümkün hale gelmiģtir. Sözü edilen hisse senetlerinin ĠMKB'de satıģı için gereğini saygıyla rica ederim. TARĠH:21/11/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:04/03/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:05/03/2003 Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:24/03/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı bilanço karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmamasına karar verildiği bildirilmiģtir.

8 TARĠH:26/03/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarafından Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız müracaatlarımız olumlu sonuçlanmıģ olup; 1- Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Düz örme konusunda Milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi, 2- Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Pamuk ipliği konusunda Milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi, 3- Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Boya, terbiye konusunda Milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi alınmıģtır. TARĠH:17/06/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin iģtiraklerinden Arsan Dokuma Boya San. Tic. A.ġ TL olan sermayesini tamamı içsel kaynaklardan yeniden değerleme değer artıģ fonundan karģılamak üzere TL'na çıkarmıģtır. Bu nedenle ġirketimizin %80 oranında TL olan iģtirak tutarı TL'na yükselmiģtir. Söz konusu artıģ tutarı kadar bedelsiz hisse senedi elde edilmiģtir. TARĠH:22/10/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 10 ve 12. maddelerine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:18/11/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin tarihinde sona erecek olan ve tarihinde baģlayacak yeni dönemi kapsayan toplu iģ sözleģmesiyle ilgili yetkili Öz Ġplik ĠĢ Sendikası ile görüģmelere baģlanmıģ olup çalıģmalar devam etmektedir. TARĠH:10/02/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz 2003 yılı geçici vergi beyannamesini mücbir sebeplerden dolayı 15 ġubat 2004 günü mesai bitimine kadar verebilmemiz için V.U.K. nun 17 nci maddesine istinaden vergi dairesine ek süre verilmesi talebinde bulunmuģtur. Bu nedenle mali tablolar en geç geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verildiği tarihte Borsa ya gönderilecektir. TARĠH:01/03/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz tarihli mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:1 sayılı tebliği uyarıca tarihi maliyet esasına göre ve Seri:XI, No:21 sayılı tebliğine göre enflasyona göre düzeltilmiģ konsolide mali tablolar olarak düzenleyecektir.

9 TARĠH:10/03/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yetkili Öz Ġplik ĠĢ sendikası ile yapılan toplu iģ sözleģmesi görüģmeleri uyuģmazlıkla sonuçlanmıģ seçilen resmi arabulucu da tarafları bir araya getirmesine rağmen anlaģma sağlanamamıģtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Resmi Arabulucu raporu ile uyuģmazlık tutanağı B.13.0.ÇGM / /6/1439 sayı, tarih ve tarihinde tebliğ edilen yazısı Ģirketimize ulaģmıģtır. TARĠH: 22/03/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yetkili Öz Ġplik ĠĢ sendikası ile yapılan toplu iģ sözleģmesi görüģmelerinin uyuģmazlıkla neticelenmesi üzerine, sözkonusu sendika tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararı ile iģyerimizde Grev kararı almıģ ve bu karar tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiģtir. Sendikanın almıģ olduğu grev kararına karģın yönetim kurulumuzda iģyerimizde 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince tarihinde Lokavt kararı almıģ ve alınan kararı muhatap iģçi sendikası ve ilgili makamlara tebliğ edilmek üzere Noter e tevdi etmiģtir. TARĠH:06/05/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yetkili Öz Ġplik ĠĢ Sendikasının iģyerimizde 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince daha önce almıģ olduğu Grev kararının, Sendika genel yönetim kurulunun tarih ve 37 sayılı kararı ile iģyerimizde tarihinde uygulamaya konulacağı tarafımıza tebliğ edilmiģtir. Bu nedenle, yönetim kurulumuzun daha önce tarih ve 7 sayılı kararı ile 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince iģyerimizde aldığı Lokavt kararının tarih ve 11 sayılı kararı ile tarihinde uygulamaya konulmasına karar verilmiģtir sayılı yasanın 37. Maddesi gereğince kararı muhatap iģçi sendikası ve ilgili makamlara tebliğ edilmek üzere Noter'e tevdi etmiģtir. TARĠH:21/05/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin SPK nun Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında tebliği ve Seri:XI, No:21 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve ĠĢtiraklerin MuhasebeleĢtirilmesine iliģkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ hükümlerine göre enflasyon düzeltmesine tabi olan dönemine ait mali tabloların bilgisayar sistemimizin yetersiz kalması dolayısıyla tarihine kadar endekslenmesi mümkün olmamıģtır. Bu nedenle SPK na ek süre talebinde bulunulmuģ olup, Ģirketimize SPK nun tarih ve MSD- 10/ sayılı yazıları ile (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuģtur. Sermaye Piyasası Kurulu nun sözkonusu yazısı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:26/05/2004

10 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yönetim kurulumuzun iģyerimizde 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince daha önce tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu toplantımızda almıģ olduğumuz lokavt kararı ile tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu toplantımızda almıģ olduğumuz lokavt uygulama kararının 2822 sayılı yasanın 51. maddesi gereğince tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararımız ile kaldırılmasına karar verilmiģtir. Alınan lokavtı sona erdirme kararının karģı tarafa noter aracılığı ile tebliğine ve kararın bir suretinin görevli makam Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü'ne tevdiine, mahalli gazete ilan edilerek duyurulmasına karar verilmiģtir. TARĠH:28/05/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ĠĢyerimizde yetkili Öz-Ġplik Sendikası almıģ olduğu grev kararını tarihinde uygulamaya baģlamıģtır. Ancak lokavt kararını kaldırmamızdan dolayı bir kısım iģçi çalıģmakta ve üretim devam etmektedir. Kapasite kullanım oranında değiģiklik olması halinde ayrıca bilgi verilecektir. TARĠH:04/06/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleģmenin Amaç ve Konu baģlıklı 3. maddesinin tadili konusunun da görüģüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Salı günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Söz konusu ana sözleģme maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:09/06/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ĠĢyerimizde tarihinde baģlayan grev uygulaması nedenyile Ģu anda üretim kapasitemizin %55-60 ı kullanılmaktadır. Bağlı ortaklığımız Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.ġ. de ise üretim faaliyeti kesinitisiz tam kapasite olarak devam etmketedir. TARĠH:29/06/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2003 yılı mali tablolarına göre dağıtılabilir kar oluģmaması nedeniyle kar dağıtımı konusunda karar alınmasına gerek olmadığına ve mali tablolarda yeralan dönem zararının geçmiģ yıl zararlarına aktarılmasına Ana sözleģmenin Amaç ve Konu baģlıklı 3. maddesinin tadiline karar verildiği, yıllarını kapsayacak Ģekilde Bağımsız DıĢ Denetleme görevinin Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından yapılması hususundaki yönetim kurulu kararının onaylandığı, bildirilmiģtir. Ana sözleģme tadilini de içeren Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:02/08/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizde Öz Ġplik ĠĢ Sendikası tarafından baģlatılan grev uygulaması tarafların anlaģması sonucu tarihinde sona erdirilmiģ olup toplu iģ sözleģmesinin geçerlilik süresi tarihinden baģlayıp tarihinde sona erecektir.

11 TARĠH:07/09/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz KahramanmaraĢ ilinde kurulacak üretim tesisinde faaliyet göstermek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tarih ve 354/1 sayılı kararı ile 15 yıl süreyle otoprodüktör lisansı almıģtır. TARĠH:13/10/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yeni Türk Lirasına uyum konusunda yapılan çalıģmalar hakkında tarih ve 1734 sayılı yazınızla Ģirketimizden istenen beyan yazısı aģağıda sunulmuģtur. ġirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiģ ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ġirket aylık durum formu ek te verilmektedir. TARĠH:22/03/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Boya, terbiye konusunda tarihli ve belge nolu yatırım teģvik belgemizle ilgili olarak, tarihinde deneme üretimleri biten ve ilave yatırımları devam eden Dokuma Boya Terbiye Tesislerimizde (gömleklik, döģemelik vs.) bitim iģlemleri yapılarak mamul kumaģ haline getirilmektedir. Bu tesise ait yatırım tutarımız tarihi itibari ile ,-YTL dir. TARĠH:24/03/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz YTL nominal sermayeli Linateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne YTL nominal bedelle iģtirak etmiģ ve Sümer Mah. Güney Çevre Yolu, No: 61 (Eski Sümerbank) K. MaraĢ adresinde bulunan Örgü Boya Terbiye Tesislerimiz bu firmaya Mart 2005 den baģlamak üzere aylık YTL + KDV tutarında kiraya verilmiģtir. Ayrıca Dokuma Boya Terbiye Tesislerimizde (gömleklik, döģemelik vb.) ve Ġplik-Elyaf Boya Terbiye (Eski Sümerbank) tesislerimizde üretim iģlemleri halen Ģirketimiz tarafından yapılmaktadır. TARĠH:13/04/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin bağlı ortağı Arsan Dokuma-Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ., YTL sermayeli KahramanmaraĢ Tarım ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne 900 pay karģılığı YTL sermaye ile % 18 oranında kurucu ortak sıfatıyla iģtirak etmiģtir. TARĠH:21/04/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır tarih ve 2005/786 sayılı yazımız ekinde gönderdiğimiz Seri:X, No:16 tebliğin 28/B maddesi gereğince yaptığımız beyan yazımızın kağıt çıktılarının tarihi olarak doğru yazılmıģken diskete kopyalanan beyan yazımızın tarihinin sehven olduğu tespit edilmiģtir. Söz konusu beyan yazımızın diskete kopyalanan tarihi düzeltilerek ekte sunulmuģtur.

12 TARĠH:25/04/2005 Söz konusu beyan yazısı Borsamız internet sitesinde de güncellenmiģtir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ÇarĢamba günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:18/05/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, TARĠH:31/05/ yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir bir karın oluģmadığına, dolayısıyla kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına mahal bulunmadağına, mali tablolarda yer alan dönem zararlarının geçmiģ yıl zararları hesaplarına aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçilmelerine, denetçiliğe ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman Karaturna nın seçilmesine, karar verildiği, 2004 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeģitli vakıf ve derneklere toplam YTL bağıģta bulunulduğu hakkında Genel Kurul a bilgi verildiği bildirilmiģtir. Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz mülkiyeti Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne ait ,39 m² arsanın m² sini tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiralamıģtır. Kira bedeli 2005 yılı için YTL+KDV, 2006 yılı için yıllık YTL+KDV dir. Diğer yıllar kira bedeline DĠE Tefe oranında artıģ uygulanacaktır. Sözkonusu arsa üzerine sayı ve 19 Mart 2003 tarihli teģvik belgesine istinaden Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapılacağından gerekli inģaat izin ruhsatı alınmıģtır. TARĠH:01/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz mülkiyeti Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ. 'ne ait ,39 metrekare arsanın metrekaresini tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiralamıģtır. Kira bedeli 2005 yılı için YTL+KDV, 2006 yılı için yıllık YTL+KDV'dir. Diğer yıllar kira bedeline DĠE Tefe oranında artıģ uygulanacaktır. Sözkonusu arsa üzerine sayı ve 19 Mart 2003 tarihli teģvik belgesine istinaden Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapılacağından gerekli inģaat izin ruhsatı alınmıģtır. TARĠH:13/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin konsolide bilanço dipnotlarında gösterilen çalıģan personel sayısı 1296 kiģi iken bu sayı tarihi itibari ile 1581 kiģiye ulaģmıģtır.

13 TARĠH:14/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin yönetim kurulu Ģirket merkezinde toplanarak aldığı kararla, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yeniden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri görev dağılımı yapmıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkanı : Mehmet Arıkan Yönetim Kurulu BaĢk. Yard. Yönetim Kurulu Üyesi : AliĢan Arıkan : Serdar Bilgili TARĠH:24/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca 2005 yılı 3 aylık Mali Tablolar ve açıklayıcı dipnotlarına iliģkin bilgilerin yüklendiği disket ile 2 adet Konsolide Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu tarih ve 2005/1296 sayılı yazımızla tarihinde ĠMKB na teslim edilmiģti. Konsolide Bağımsız Sınırlı Denetim Raporunda yer alan mali tablolar ve dipnotlardaki bilgiler ile diskette yer alan Word belgeleri doğru olup sadece diskete yüklenen mali tablolardaki öz sermaye tutarı sehven toplama hatası nedeniyle yanlıģ hesaplanmıģtır. Söz konusu mali tablolardaki düzeltme iģlemi yapılıp tekrar diskete yüklenerek ĠMKB na teslim edilecektir. TARĠH:27/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Günlük Bülten de yayınlanan mali tablo açıklamasına iliģkin olarak yeniden gönderilen mali tabloları Borsamız internet sitesinde güncellenmiģtir. TARĠH:05/10/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun tarih ve sayılı kararıyla alınan otoprodüktör lisansı kapsamında planladığımız üretim tesisinin yatırımı bugünkü piyasa Ģartları nedeni ile Ģimdilik gündemimizden çıkarılmıģ bulunmaktadır. Sözkonusu lisansımızın sonlandırılması için EPDK na müracaatta bulunulmuģtur. EPDK tarih ve 548/8 sayılı kurul kararı ile otoprodüktör lisansımızın sona erdirilmesine karar vermiģ olup sözkonusu lisans iade edilmek üzere EPDK na gönderilmiģtir. TARĠH:28/12/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin bağlı ortaklıklarından Linateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. gayri faal duruma gelmiģtir. Bu bağlı ortaklığımızdan Ģu anda ve gelecekte Ģirketimize (+) bir fon giriģi sağlaması beklenmemektedir. Dolayısıyla Ģu andaki öz kaynakları tutarı da YTL olduğundan bu Ģirketteki YTL olan nominal sermaye payımızı aynı tutardan yani YTL'den satarak bu Ģirketteki ortaklığımızın sona erdirilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:08/02/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve bu kanun uyarınca yayınlanan ilgili mevzuat hükümleri gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından KahramanmaraĢ Doğalgaz Dağıtım

14 TARĠH:11/04/2006 Bölgesi için lisans alan ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. nin toplam ödenmiģ sermayesi YTL karģılığı hisse adedinden oluģmakta olup bu Ģirketin ortaklarından adet B grubu hisse, adet C grubu hisse ve 500 adet D grubu hisse olmak üzere toplam adet hissenin nominal değerleri üzerinden satın alınması amacıyla satıģ ön sözleģmesi yapmıģtır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayı akabinde ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. ne ait adet B grubu, adet C grubu ve 500 adet D grubu olmak üzere toplam adet hissenin sözkonusu Ģirketin ana sözleģmesinde öngörülen esaslar dahilinde tüm hukuk ve vecaibi ile nominal değerleri üzerinden satın alınarak bedeli nakden ve defaten ödenecektir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 14:00 de Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:27/04/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimize ait tarih ve sayılı teģvik belgesi kapsamında yapımı tamamlanan ve içerisinde motel, alıģveriģ merkezi, sinema, bowling, fitness, kafeterya, lokanta vb. bölümlerin bulunduğu Arsan Turizm Konaklama Tesisleri tarihinden itibaren tamamıyla hizmete açılmıģ olacaktır. TARĠH:08/05/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; yılı mali tablolarına göre 2005 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir bir karın oluģmadığına, dolayısıyla kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına mahal bulunmadığına, mali tablolarda yer alan dönem zararlarının geçmiģ yıl zararları hesaplarına aktarılmasına karar verildiği, yıllarını kapsayacak Ģekilde Bağımsız DıĢ Denetleme görevinin Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararının onaylandığı, yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeģitli vakıf ve derneklere toplam ,40 YTL bağıģta bulunduğu hakkında bilgi verildiği bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:31/05/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve bu kanun uyarınca yayınlanan ilgili mevzuat hükümleri gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından KahramanmaraĢ Doğalgaz Dağıtım Bölgesi için Lisans alan ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'nin hisselerinin satın alınması amacıyla daha önce satıģ ön sözleģmesi yapmıģ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı akabinde ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'ne ait adet B grubu hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin, adet C grubu hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin ve 500 adet D grubu hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin olmak üzere toplam adet hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin söz konusu Ģirketin ana sözleģmesinde öngörülen esaslar dahilinde tüm hukuk ve vecaibi ile devir ve ferağ iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. ġirketimiz ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'ne iģtirak oranı %49,96'dır. TARĠH:12/06/2006 Arsan Tekstil Tic. ve San. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

15 TARĠH:15/09/ /11 Haziran 2006 tarih ve 3312/713 sayılı Referans Gazetesinin 1. sayfasında yer alan haber içeriğinde "Hasan Arat'ın sahibi olduğu Arsan Tekstil ilk çeyrekte 1.4 milyon YTL kar açıkladı." yazısının Ģirketimizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Arat Tekstil yerine sehven Arsan Tekstil yazıldığını düģünmekteyiz. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Hürriyet Gazetesi nin tarih ve sayılı nüshasının 10. Sayfasındaki haberde geçen Akaretler sıra evleri ve Ġstanbul Atatürk Havalimanı yakınlarındaki otelle Ģirketimizin bir ilgisi bulunmamaktadır. Boğazdaki butik otel ise Ģirketimizin % 99,78 oranında bağlı ortağı Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.ġ. nin % 50 oranında iģtiraki olan Arman Tekstil Turizm Yatırım ve DıĢ Ticaret A.ġ. ne aittir. TARĠH: 09/10/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, ġirket iģtiraklerinden ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. nin kullanacak olduğu banka kredilerine, Ģirket kefaleti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ġirket aktifinde bulunan üretimde kullanılan her türlü makine ve tesislerinin parça parça veya bütün olarak satıģı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ġirket iģtiraklerinden AkedaĢ Adıyaman-KahramanmaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ. nin yapacağı bedelli veya bedelsiz sermaye artırımına katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konularının görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 14:00 de Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:30/10/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, ġirket iģtiraklerinden ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. nin kullanacak olduğu banka kredilerine, Ģirket kefaleti için Yönetim Kuruluna oybirliği ile karar alınması Ģartıyla yetki verilmesine, ġirket aktifinde bulunan üretimde kullanılan her türlü makine ve tesislerinin parça parça veya bütün olarak satıģı için Yönetim Kuruluna oybirliği ile karar alınması Ģartıyla yetki verilmesine, ġirket iģtiraklerinden AkedaĢ Adıyaman-KahramanmaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ. nin yapacağı bedelli veya bedelsiz sermaye artırımına katılma hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile karar alınması Ģartıyla yetki verilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:20/11/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarihinde KahramanmaraĢ Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edildiği bildirilmiģtir. TARĠH:21/12/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri günü saat 10:00 da toplanarak aģağıdaki kararı almıģlardır. 1) ġirketimizin iģtiraklerinden ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. de bulunan her biri 10 YTL

16 TARĠH:22/12/2006 nominal bedelli D grubu adet hisse karģılığı YTL bedelli hissenin, hisseye karģılık (% 4,435) YTL KahramanmaraĢ Belediye BaĢkanlığı na 270 hisseye karģılık (% 0,235) YTL Türkoğlu Belediye BaĢkanlığı na 110 hisseye karģılık (% 0,095) YTL Karacasu Belediye BaĢkanlığı na 184 hisseye karģılık (% 0,160) YTL Kılılı Belediye BaĢkanlığı na 86 hisseye karģılık (% 0,075) 860 YTL Kavlaklı Belediye BaĢkanlığı na 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu nun 4. Maddesinin (g) bendi uyarınca bedelsiz olarak devredilmesine, 2) Devir ferag ve diğer iģlemlerin yapılmasına, Oybirliği ile karar verilmiģtir. TSKB Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz yönetim kurulu üyeleri günü saat 11:00'de toplanarak aģağıdaki kararı almıģtır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nın iģtirakimiz olan ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. adına Endüstriyel Kirliliği önleme Projesi kaynağından kullandıracağı krediye iliģkin olarak Ģirketimize ait ArmadaĢ Arsan MaraĢ Dağalgaz Dağıtım A.ġ. hissesinden %23,55'e tekabül eden adet hissenin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası lehine rehin verilmesine, oybirliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:26/01/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 25/01/2007 günü saat 11:00'de toplanarak aģağıdaki kararı almıģlardır. ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'nin (ArmadaĢ) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. (TSKB) ile imzalayacağı her türlü kredi sözleģmelerinden doğmuģ, doğacak borçları için Ģirketimizin Arsan Arıtma ve ĠnĢaat A.ġ. ile birlikte USD tutara kadar müģterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olmasına, imzalanacak kredi sözleģmelerinin Ģirketimizce müģterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalanmasına, düzenlenecek sözleģmeleri yukarıda belirtilen kefalet limiti içerisinde dilediği Ģartlarla, Ģirketimiz adına imza ile her türlü borç altına girmeye, borç ikrarında ve taahhütte bulunmaya kefalet sebebiyle Ģirketimize karģı doğmuģ, doğacak borçları kayıtsız Ģartsız kabul etmeye, imzalanmıģ ve imzalanacak sözleģmeler kapsamında yapılması icap edecek bilcümle iģ ve iģlemlerin baģından sonuna kadar ifa ve ikmali için Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız AliĢan Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Serdar Bilgili'nin yetkili kılınmalarına, Oy birliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:13/04/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yönetim Kurulumuz tarihinde saat 11.00'de toplanarak aģağıdaki kararları almıģlardır. ġirketimizin 2007 ve izleyen yıllara iliģkin kar dağıtım politikaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince aģağıdaki Ģekilde tespit edilmiģ, tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gündemine ayrı bir gündem maddesi eklenmiģ ve ayrıca 2006 yılı Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim Ġlkeleri bölümünde açıklanmıģtır. Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurulu'muzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; - Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun ve düzenlemeleri, Ana sözleģme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. - Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne Ģekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleģtirilir. - Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde Ģirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve Ģirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir. - Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. - Ana sözleģmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. - Ana sözleģmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır."

17 TARĠH:13/04/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 04 Mayıs 2007 Cuma günü saat 14:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:04/05/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; yılı mali tablolarına göre 2006 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir bir karın oluģmadığına, dolayısıyla kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına mahal bulunmadığına, mali tablolarda yer alan dönem zararlarının geçmiģ yıl zararları hesaplarına aktarılmasına karar verildiği, - ġirketin 2006 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeģitli vakıf ve derneklere toplam ,75 YTL bağıģta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildiği, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na Arsan Tekstil Tic. ve San. A.ġ. adına Ġlköğretim Okulu yaptırılması amacıyla YTL bağıģ yapılması konusunun ortakların bilgisine ve oylarına sunulduğu ve bağıģ yapılmasının kabul edildiği, bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:30/05/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin bağlı ortağı Arsan Dokuma-Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ., Tigem Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, K.MaraĢ Tigem Tarım ĠĢletmesini ihaleye girerek kiralamak amacıyla 08/04/2005 tarihinde kurulan YTL sermayeli KahramanmaraĢ Tarım ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne kurucu ortak sıfatıyla %18 oranında YTL ile iģtirak etmiģti. Söz konusu K.MaraĢ Tigem Tarım ĠĢletmesinin ihale sonucunda kiralama iģlemi gerçekleģmeyince %18 oranında YTL olan iģtirak hissesinin tamamı tüm hak ve vecibeleri ile nominal değerden devredilmiģtir. TARĠH:20/06/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği nin OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri baģlıklı 7. Maddesine istinaden aynı Tebliğ in 10 ve 12. Maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durum olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:02/07/2007 Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır sayı ve 19 Mart 2003 tarihli teģvik belgesi kapsamında inģaatına baģlanan endüstriyel atıksu arıtma tesisimiz tamamlanarak faaliyete geçmiģtir. TARĠH: 23/10/2007 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da iģlem görmekte olan Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. (.E) hisse senetlerinin sırası, Borsa BaĢkanlığı nca Ģirketten açıklama istenilmesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta saat 15:46:13 te geçici olarak iģleme kapatılmıģtır. Hisse senedinin sırası, söz konusu açıklamanın tarihli Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanması nedeniyle tarihinden itibaren yeniden iģleme açılacaktır

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/53 HAFTALIK BÜLTEN 07/12/2009 11/12/2009 A. 2.1.2009 11.12.2009 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.

GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. GLOBAL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. 2013 YILI FAALĠYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEġME TADĠLĠNĠN GÖRÜġÜLECEĞĠ 01 TEMMUZ 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin

Detaylı

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması

Hisse Adı Açıklama Tarihi Haber Kaynağı Bildirimin Konusu Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Ülker Bisküvi 13/04/2011 Kamuyu Aydınlatma Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması Konu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye Ataması ġirketimizin 13.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2012 31.03.2012 2 Ortaklığın

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı

Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Ülker Bisküvi 07/01/2010 Kamuyu Aydınlatma İştirak Satışı Konu Finansal Duran Varlık SatıĢı SatıĢa ĠliĢkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.07.2009 Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı Netlog Lojistik

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 ĠNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 01.01.2009-31.12.2009 FAALĠYET RAPORU KURULUġ TARĠHĠ 25.09.2003

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ.

DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. DOĞAN BURDA DERGĠ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.ġ. 1 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMĠ YÖNETĠM KURULU YILLIK FAALĠYET RAPORU www.doganburda.com - ġubat 2014 - 2 3 1. Portföyümüz 4 2. Doğan Burda Dergi Hakkında

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ADEL KALEMCĠLĠK TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. NĠN 2011 YILINA AĠT 8 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

TARİH :13/01/1998 HABER:

TARİH :13/01/1998 HABER: TARİH :13/1/1998 Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı nin 13.1.1998 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Yönetim

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir.

ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri uyum raporuyla ilgili detaylı bilgilere aģağıda yer verilmektedir. DOĞUġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ve Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilk olarak 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ĠĢbu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde değinilen konu baģlıklarının her biri için

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu

30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi 18 Ağustos

Detaylı

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564

01.01.1999-30.09.1999 Geçmedi 43.245 01.01.2000-31.03.2000 Geçmedi 18.564 TARĠH: 31/10/2000 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 31.10.2000 tarihli toplantısında aldığı kararla, Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin halka arz edilen 300.000.000.000,-TL nominal

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı