TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARĠH: 30/06/1998. Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır."

Transkript

1 TARĠH: 30/06/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında aldığı kararla, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri tarihinden itibaren 1.000,-TL nominal değerdeki beher hisse için 9.200,-TL baz fiyat ve "" koduyla Borsa Ulusal Pazarı'nda iģlem görmeye baģlayacaktır. TARĠH:06/07/1998 Konuya iliģkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dıģında halka arzına iliģkin izahname Ek te yayımlanmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde gelen yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin sürekli bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. ile ve dönemlerini kapsayan iki yıllık sözleģme yapılmıģtır. TARĠH:24/08/1998 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Para Dergisi nin bu haftaki sayısının 83. sayfasında Ģirketimizle ilgili çıkan haberin otel yatırımıyla ilgili kısmı yanlıģ anlamadan dolayı eksik yayınlanmıģtır. Classis Park isimli otel ve buna bağlı alıģveriģ merkezi yatırımlarının Ģirketimizle ilgisi olmayıp, Ģirketimiz ortaklarından Serdar Bilgili, Abdulhakim Bilgili, Suzan Bilgili, ġerife Ercantürk ve Sevil Temo nun hissedar olduğu Hayat Turizm A.ġ. ne aittir. TARĠH:07/10/1998 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VIII No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarihinde sona eren toplu iģ sözleģmesi Hak ĠĢ Sendikasına bağlı Öz Ġplik ĠĢ Sendikası ile yapılan görüģmeler sonucu tarihi itibari ile anlaģma ile neticelenmiģtir. Bu yeni toplu iģ sözleģmesi tarihi ile tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. TARĠH:26/10/1998 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. "ġirketimizin de iģtiraki olan AkedaĢ A.ġ. (Adıyaman/K.MaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ.) tarafından alınan Enerji Bakanlığı'nca açılan elektrik dağıtım iģi ihalesinin DanıĢtay onayından geçtiği Cuma günü çeģitli basın organlarında yer almıģtır. ġu ana kadar tarafımıza ulaģan herhangi bir resmi sonuç yoktur. Söz konusu ihalenin DanıĢtay onayından geçtiğini bizde yayın organlarından takip ettik. Tarafımıza ulaģan bir geliģme olduğunda bildireceğimizi arz ederiz. TARĠH:28/10/1998 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nden Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: tarih ve sayılı yazınız. 23. Görev Bölgesi (KahramanmaraĢ-Adıyaman) elektrik dağıtım tesislerinin iģletme hakkının Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nin ortağı olduğu oluģuma devredilmesi ile ilgili ilgide kayıtlı yazınız incelenmiģtir. DanıĢtay Ġdari ĠĢler Genel Kurulu'nca devrin onaylandığına dair Bakanlığımıza ulaģan herhangi bir

2 bilgi bulunmamaktadır. TARĠH:02/11/1998 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Hisse senetleri Borsa'da iģlem gören Ģirketlerin mali tablolarının Borsa'ya gönderilmesi için BRMEN mevzuatta öngörülen sürede yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya süre dolduğunda DERIM Sermaye Piyasası Kurulu'nca ek süre verilmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili Ģirketlerin SVGSH iģlem sıralarının sözkonusu mali tablolar Borsa'ya ulaģıp kamuya duyuruluncaya kadar kapatılmasına, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 610 nolu toplantısında karar verilmiģ ve uygulama, tarih ve 715 sayılı Genel Mektup ile hisse senetleri iģlem gören Ģirketlere ve kamuya duyurulmuģtu. TARĠH:10/03/ tarihli mali tabloları son gönderme tarihi olan tarihine kadar Borsa'ya ulaģmamıģ veya Kurul tarafından ek süre verildiği Borsa'ya bildirilmemiģ olan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. (.E), Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi ĠĢletmeleri A.ġ. (BRMEN.E), Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.ġ. (DERIM.E) ve Sevgi Özel Sağlık Hizmetleri A.ġ. (SVGSH.E) hisse senetlerinin iģlem sıraları, yukarıdaki karar çerçevesinde, tarihinde birinci seans öncesinde iģleme kapatılmıģtır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarihinde Borsa'ya gönderdiği tarih ve DEDA-Ġ-10/ sayılı yazısında, BRMEN, SVGSH, DERIM Ģirketlerine bahse konu mali tabloların son gönderilme tarihi olarak tarihine kadar ek süre verildiğinin bildirilmesi nedeniyle sözkonusu Ģirketlerin iģlem sıraları tarihinde saat: 11:30'da iģleme açılmıģtır. Diğer taraftan, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. (.E)'nin bahse konu mali tablolarının (bugünkü) tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanması nedeniyle ġirket'in iģlem sırası tarihinden itibaren iģleme açılacaktır. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine, kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesine ve buna iliģkin olarak ana sözleģmenin 6. Maddesinin tadili konusunun da görüģüleceği 1998 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 12:00 de Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Söz konusu ana sözleģme maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:11/03/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden ( tarihli Günlük Bülten de yayınlanmıģtır) kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu na tarihinde baģvurulduğu bildirilmiģtir. TARĠH:19/03/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine iliģkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan müracaat ile ilgili olarak ana sözleģmenin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun talebi doğrultusunda yeniden tanzim edildiği bildirilmiģtir. Söz konusu ana sözleģme maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:26/03/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 1998 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesi ve buna iliģkin olarak ana sözleģmenin 6. maddesinin tadil edilmesi

3 TARĠH:20/08/1999 konusunun Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan müracaata cevap gelmediği için görüģülmediği bildirilmiģtir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde meydana gelen deprem felaketinden ġirketimiz iģtirak ve bağlı ortaklığı menkul ve gayrimenkulleri ticari ve sınai faaliyetleri etkilenmemiģtir. Üretim tesislerimizde normal üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. TARĠH:11/10/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan raporda, müzakere edilen 1998 yılı bilanço ve mali tabloların onaylanması hususunun toplantı tutanağında sehven yazılmadığının belirtilmesi nedeniyle, söz konusu mali tabloların tekrar onaylanması ve ana sözleģmenin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesine iliģkin 6. maddesi ile 4, 29 ve 32. maddelerinin tadil edilmesi konularının görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul toplantısının ÇarĢamba günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin söz konusu maddelerinin eski ve yeni Ģekilleri Günlük Bülten ekinde yayınlanmaktadır. TARĠH:01/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin telefon ve faks numaraları tarihinden itibaren aģağıdaki Ģekilde değimiģ bulunmaktadır. Tel : (0344) (22 Hat) Faks : (0344) (3 Hat) TARĠH:03/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Olağan Genel Kurul toplantısında müzakeresi yapılan ancak onaylanması hususu sehven toplantı tutanağında yer almayan 1998 yılı bilanço ve mali tabloların onaylanmasına ve ana sözleģmenin kayıtlı sermaye sistemine geçilerek kayıtlı sermaye tavanının 20 trilyon TL olarak belirlenmesine iliģkin 6. maddesi ile 4, 29 ve 32. maddelerinin tadil edilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. Ana sözleģmenin söz konusu maddelerinin yeni Ģekilleri ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:11/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, çıkarılmıģ sermayenin milyar TL (%200) duran varlık değer artıģ fonundan karģılanmak suretiyle bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:15/11/1999 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nden Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır tarihinde meydana gelen deprem felaketinden Ģirketimiz, iģtirak ve bağlı ortaklığı, menkul ve gayrimenkulleri, ticari ve sınai faaliyetleri doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmemiģtir. Üretim

4 TARĠH: 10/03/2000 tesislerimizde normal üretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,1999 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının PerĢembe günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 30/03/2000 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 1999 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 20/04/2000 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyar TL (%200) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesiyle ilgili bedelsiz hisse senetlerinin 1 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde, bu tarihten sonra ise sadece Ģirket merkezinde dağıtılacağı bildirilmiģtir. Dağıtım Adresleri: Konaklar Mh. MeĢeli S. No:5 4.Levent, Ġstanbul Mehmet Akif Mh. Güney Çevre Yolu Üzeri, Ġstasyon Civarı, K.MaraĢ Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.MaraĢ TARĠH: 25/05/2000 TAKASBANK A.ġ. HABERĠ: Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayii A.ġ. nin 22/05/2000 Tarihinde baģlayan % 200 oranında bedelsiz sermaye artırım iģleminde, artırım karģılığı olan hisse senetleri 24/05/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarına alacak kaydedilmiģtir. TARĠH:28/06/2000 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: TEDAġ A.ġ. ile AKEDAġ A.ġ. arasında imzalanan ĠĢletme Hakkı Devir SözleĢmesi (ĠHDS) ve Elektrik SatıĢ AnlaĢması (ESA) hakkında. ġirketimizin % nispetinde iģtiraki bulunan AKEDAġ'ın (Adıyaman K.MaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ.) 3096 sayılı kanun ve bağlı yönetmelik uyarınca tespit edilen 23. Görev Bölgesi'nde elektrik hizmetlerini yürütme görevinin verilmesine iliģkin olarak E.T.K.B.'lığı ile arasında akdedilen ve DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulu'nca da onaylanan imtiyaz sözleģmesinin 19. maddesine istinaden TEDAġ Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. ile AKEDAġ A.ġ. arasında iģletme hakkı devir sözleģmesi (ĠHDS) ve elektrik satıģ anlaģması (ESA) imzalanmıģtır. Bakanlık Elektrik Enerjisi Fonu Yönetimi ile sözleģme görüģmeleri sürmektedir. TARĠH:17/08/2000

5 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: E.T.K.B. Elektrik Enerjisi Fonu ile AkedaĢ A.ġ. arasında imzalanan fon anlaģması hakkında. ġirketimizin %13.33 nispetinde iģtiraki bulunan AkedaĢ'ın (Adıyaman-K. MaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ.) 3096 sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelik uyarınca tespit edilen 23. görev bölgesinde elektrik hizmetlerini yürütme görevinin verilmesine iliģkin olarak E.T.K.B.'lığı ile arasında aktedilen ve DanıĢtay Ġdari ĠĢler Kurulu'nca da onaylanan imtiyaz sözleģmesinin 19. maddesine istinaden TEDAġ Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. ile AkedaĢ A.ġ. arasında iģletme hakkı devir sözleģmesi (ĠHDS) ve elektrik satıģ anlaģması (ESA) imzalandığı tarih ve 2000/1192 sayılı özel durum açıklama formu ile bildirilmiģti. E.T.K.B. Elektrik Enerjisi Fonu Yönetimi ile AkedaĢ A.ġ. arasında fon anlaģması imzalandığı E.T.K.B.'ca devir kurulunun onaylandığı ve yakında devir çalıģmalarına baģlanacağı bildirilmiģtir. TARĠH:02/03/2001 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının PerĢembe günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:29/03/2001 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan 2000 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2000 yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:28/02/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:04/03/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Cuma günü saat 10:00 da Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, KahramanmaraĢ adresindeki Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:28/03/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin yapacağı komple yeni enerji yatırımı ile ilgili Yatırım TeĢvik Belgesi almak için Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'ne tarih ve sayı ile müracaat edilmiģtir. TARĠH:29/03/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2001 yılı bilanço karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçildiği bildirilmiģtir. TARĠH:11/04/2002

6 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:06/05/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarafından Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ne yaptığımız müracaatlarımız olumlu sonuçlanmıģ olup; 1) Enerji-otoprodüktör santrali konusunda milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi, 2) Ġplik tesisi makine yenileme konusunda milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi alınmıģtır. TARĠH:10/05/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin 2002 yılında aldığı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında 2002 yılı için öngördüğü TL lık yatırım harcaması nedeniyle daha önce verilen Kurumlar Vergisi Beyannamesi yeniden düzenlenmiģ, 2001 yılına iliģkin vergi karģılığı tutarı TL azalmıģtır. Bunun sonucu 2001 yılı net dönem karı TL dan TL ya yükselmiģtir. Dolayısıyla vergi karģılığında meydana gelen değiģme nedeniyle 2001 yılı mali tabloları tarafımızca yeniden düzenlenerek ekte yer almaktadır. Söz konusu mali tablolar ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:28/05/2002 Arsan Tekstil Ticart ve Sanayi A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH: 06/06/2002 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da iģlem görmekte olan Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. (.E) hisse senedinin sırası, Ģirketten gelen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seans öncesinde geçici olarak iģleme kapatılmıģtır. Hisse senedinin sırası, Ģirketten gelen açıklamanın duyurulmasının ardından aynı seansta saat 14:20:00 dan itibaren yeniden iģleme açılmıģtır. TARĠH:06/06/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, çıkarılmıģ sermayenin TL emisyon priminden, TL M.D.V. yeniden değerleme artıģ fonundan, TL olağanüstü yedeklerden karģılanmak suretiyle toplam milyar TL (%350) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. TARĠH:28/08/2002

7 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin çıkarılmıģ sermayesinin milyar TL (%350) bedelsiz artırılarak milyar TL den milyar TL ye yükseltilmesine iliģkin hisse senetlerinin 2 nolu yeni pay alma kuponu karģılığında tarihleri arasında aģağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma daha sonra Ģirket merkezinde devam edileceği bildirilmiģtir. BaĢvuru Adresleri : -Konaklar Mh. MeĢeli S. No:5 4.Levent, Ġstanbul -Mehmet Akif Mh. Güney Çevre Yolu Üzeri, Ġstasyon Civarı, K.MaraĢ -Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.MaraĢ TARĠH:22/10/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:19/11/2002 Sermaye Piyasası Kurulu'nca daha önce hakkında borsalar ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı getirilen Cihan SütĢurup adına vekili Av. Sadık Akay'dan gelen tarihli yazı aģağıya çıkarılmıģtır. Borsalarda ve teģkilatlanmıģ diğer piyasalarda iģlem yapma yasağı nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurul kaydından çıkarılan Cihan SütĢurup'a ait TL nominal değerli Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. hisse senetleri, tekrar Kurul kaydına alınmak suretiyle ĠMKB'de satıģı mümkün hale gelmiģtir. Sözü edilen hisse senetlerinin ĠMKB'de satıģı için gereğini saygıyla rica ederim. TARĠH:21/11/2002 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:04/03/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2002 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. TARĠH:05/03/2003 Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:20 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 4. Maddesine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:24/03/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2002 yılı bilanço karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmamasına karar verildiği bildirilmiģtir.

8 TARĠH:26/03/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin tarafından Hazine MüsteĢarlığı TeĢvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yaptığımız müracaatlarımız olumlu sonuçlanmıģ olup; 1- Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Düz örme konusunda Milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi, 2- Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Pamuk ipliği konusunda Milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi, 3- Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Boya, terbiye konusunda Milyon TL yatırım tutarı olan belge nolu, tarihli yatırım teģvik belgesi alınmıģtır. TARĠH:17/06/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimizin iģtiraklerinden Arsan Dokuma Boya San. Tic. A.ġ TL olan sermayesini tamamı içsel kaynaklardan yeniden değerleme değer artıģ fonundan karģılamak üzere TL'na çıkarmıģtır. Bu nedenle ġirketimizin %80 oranında TL olan iģtirak tutarı TL'na yükselmiģtir. Söz konusu artıģ tutarı kadar bedelsiz hisse senedi elde edilmiģtir. TARĠH:22/10/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 10 ve 12. maddelerine istinaden istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durumun olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:18/11/2003 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin tarihinde sona erecek olan ve tarihinde baģlayacak yeni dönemi kapsayan toplu iģ sözleģmesiyle ilgili yetkili Öz Ġplik ĠĢ Sendikası ile görüģmelere baģlanmıģ olup çalıģmalar devam etmektedir. TARĠH:10/02/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz 2003 yılı geçici vergi beyannamesini mücbir sebeplerden dolayı 15 ġubat 2004 günü mesai bitimine kadar verebilmemiz için V.U.K. nun 17 nci maddesine istinaden vergi dairesine ek süre verilmesi talebinde bulunmuģtur. Bu nedenle mali tablolar en geç geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verildiği tarihte Borsa ya gönderilecektir. TARĠH:01/03/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz tarihli mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:1 sayılı tebliği uyarıca tarihi maliyet esasına göre ve Seri:XI, No:21 sayılı tebliğine göre enflasyona göre düzeltilmiģ konsolide mali tablolar olarak düzenleyecektir.

9 TARĠH:10/03/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yetkili Öz Ġplik ĠĢ sendikası ile yapılan toplu iģ sözleģmesi görüģmeleri uyuģmazlıkla sonuçlanmıģ seçilen resmi arabulucu da tarafları bir araya getirmesine rağmen anlaģma sağlanamamıģtır. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Resmi Arabulucu raporu ile uyuģmazlık tutanağı B.13.0.ÇGM / /6/1439 sayı, tarih ve tarihinde tebliğ edilen yazısı Ģirketimize ulaģmıģtır. TARĠH: 22/03/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yetkili Öz Ġplik ĠĢ sendikası ile yapılan toplu iģ sözleģmesi görüģmelerinin uyuģmazlıkla neticelenmesi üzerine, sözkonusu sendika tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu kararı ile iģyerimizde Grev kararı almıģ ve bu karar tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiģtir. Sendikanın almıģ olduğu grev kararına karģın yönetim kurulumuzda iģyerimizde 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince tarihinde Lokavt kararı almıģ ve alınan kararı muhatap iģçi sendikası ve ilgili makamlara tebliğ edilmek üzere Noter e tevdi etmiģtir. TARĠH:06/05/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yetkili Öz Ġplik ĠĢ Sendikasının iģyerimizde 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince daha önce almıģ olduğu Grev kararının, Sendika genel yönetim kurulunun tarih ve 37 sayılı kararı ile iģyerimizde tarihinde uygulamaya konulacağı tarafımıza tebliğ edilmiģtir. Bu nedenle, yönetim kurulumuzun daha önce tarih ve 7 sayılı kararı ile 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince iģyerimizde aldığı Lokavt kararının tarih ve 11 sayılı kararı ile tarihinde uygulamaya konulmasına karar verilmiģtir sayılı yasanın 37. Maddesi gereğince kararı muhatap iģçi sendikası ve ilgili makamlara tebliğ edilmek üzere Noter'e tevdi etmiģtir. TARĠH:21/05/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin SPK nun Seri:XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında tebliği ve Seri:XI, No:21 Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve ĠĢtiraklerin MuhasebeleĢtirilmesine iliģkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ hükümlerine göre enflasyon düzeltmesine tabi olan dönemine ait mali tabloların bilgisayar sistemimizin yetersiz kalması dolayısıyla tarihine kadar endekslenmesi mümkün olmamıģtır. Bu nedenle SPK na ek süre talebinde bulunulmuģ olup, Ģirketimize SPK nun tarih ve MSD- 10/ sayılı yazıları ile (dahil) tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuģtur. Sermaye Piyasası Kurulu nun sözkonusu yazısı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:26/05/2004

10 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yönetim kurulumuzun iģyerimizde 2822 sayılı yasanın 27. Maddesi gereğince daha önce tarih ve 7 sayılı yönetim kurulu toplantımızda almıģ olduğumuz lokavt kararı ile tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu toplantımızda almıģ olduğumuz lokavt uygulama kararının 2822 sayılı yasanın 51. maddesi gereğince tarih ve 12 sayılı yönetim kurulu kararımız ile kaldırılmasına karar verilmiģtir. Alınan lokavtı sona erdirme kararının karģı tarafa noter aracılığı ile tebliğine ve kararın bir suretinin görevli makam Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü'ne tevdiine, mahalli gazete ilan edilerek duyurulmasına karar verilmiģtir. TARĠH:28/05/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ĠĢyerimizde yetkili Öz-Ġplik Sendikası almıģ olduğu grev kararını tarihinde uygulamaya baģlamıģtır. Ancak lokavt kararını kaldırmamızdan dolayı bir kısım iģçi çalıģmakta ve üretim devam etmektedir. Kapasite kullanım oranında değiģiklik olması halinde ayrıca bilgi verilecektir. TARĠH:04/06/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra ana sözleģmenin Amaç ve Konu baģlıklı 3. maddesinin tadili konusunun da görüģüleceği 2003 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Salı günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Söz konusu ana sözleģme maddesinin eski ve yeni Ģekli ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:09/06/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ĠĢyerimizde tarihinde baģlayan grev uygulaması nedenyile Ģu anda üretim kapasitemizin %55-60 ı kullanılmaktadır. Bağlı ortaklığımız Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.ġ. de ise üretim faaliyeti kesinitisiz tam kapasite olarak devam etmketedir. TARĠH:29/06/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, 2003 yılı mali tablolarına göre dağıtılabilir kar oluģmaması nedeniyle kar dağıtımı konusunda karar alınmasına gerek olmadığına ve mali tablolarda yeralan dönem zararının geçmiģ yıl zararlarına aktarılmasına Ana sözleģmenin Amaç ve Konu baģlıklı 3. maddesinin tadiline karar verildiği, yıllarını kapsayacak Ģekilde Bağımsız DıĢ Denetleme görevinin Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından yapılması hususundaki yönetim kurulu kararının onaylandığı, bildirilmiģtir. Ana sözleģme tadilini de içeren Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:02/08/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizde Öz Ġplik ĠĢ Sendikası tarafından baģlatılan grev uygulaması tarafların anlaģması sonucu tarihinde sona erdirilmiģ olup toplu iģ sözleģmesinin geçerlilik süresi tarihinden baģlayıp tarihinde sona erecektir.

11 TARĠH:07/09/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz KahramanmaraĢ ilinde kurulacak üretim tesisinde faaliyet göstermek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun tarih ve 354/1 sayılı kararı ile 15 yıl süreyle otoprodüktör lisansı almıģtır. TARĠH:13/10/2004 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yeni Türk Lirasına uyum konusunda yapılan çalıģmalar hakkında tarih ve 1734 sayılı yazınızla Ģirketimizden istenen beyan yazısı aģağıda sunulmuģtur. ġirketimiz bünyesinde yer alan ve sermaye piyasası faaliyetlerimiz ile doğrudan veya dolaylı olarak tüm bilgi sistemleri uygulamalarımız ile muhasebe sistemlerimizin Yeni Türk Lirasına geçiģ ile ilgili tüm sorunlarının giderildiğini ve %100 uyumlu hale getirildiğini, bu çerçevede yapılan tüm açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ġirket aylık durum formu ek te verilmektedir. TARĠH:22/03/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin Ġmalat-Dokuma ve Giyim-Boya, terbiye konusunda tarihli ve belge nolu yatırım teģvik belgemizle ilgili olarak, tarihinde deneme üretimleri biten ve ilave yatırımları devam eden Dokuma Boya Terbiye Tesislerimizde (gömleklik, döģemelik vs.) bitim iģlemleri yapılarak mamul kumaģ haline getirilmektedir. Bu tesise ait yatırım tutarımız tarihi itibari ile ,-YTL dir. TARĠH:24/03/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz YTL nominal sermayeli Linateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne YTL nominal bedelle iģtirak etmiģ ve Sümer Mah. Güney Çevre Yolu, No: 61 (Eski Sümerbank) K. MaraĢ adresinde bulunan Örgü Boya Terbiye Tesislerimiz bu firmaya Mart 2005 den baģlamak üzere aylık YTL + KDV tutarında kiraya verilmiģtir. Ayrıca Dokuma Boya Terbiye Tesislerimizde (gömleklik, döģemelik vb.) ve Ġplik-Elyaf Boya Terbiye (Eski Sümerbank) tesislerimizde üretim iģlemleri halen Ģirketimiz tarafından yapılmaktadır. TARĠH:13/04/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin bağlı ortağı Arsan Dokuma-Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ., YTL sermayeli KahramanmaraĢ Tarım ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne 900 pay karģılığı YTL sermaye ile % 18 oranında kurucu ortak sıfatıyla iģtirak etmiģtir. TARĠH:21/04/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır tarih ve 2005/786 sayılı yazımız ekinde gönderdiğimiz Seri:X, No:16 tebliğin 28/B maddesi gereğince yaptığımız beyan yazımızın kağıt çıktılarının tarihi olarak doğru yazılmıģken diskete kopyalanan beyan yazımızın tarihinin sehven olduğu tespit edilmiģtir. Söz konusu beyan yazımızın diskete kopyalanan tarihi düzeltilerek ekte sunulmuģtur.

12 TARĠH:25/04/2005 Söz konusu beyan yazısı Borsamız internet sitesinde de güncellenmiģtir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının ÇarĢamba günü saat 10:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:18/05/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda, TARĠH:31/05/ yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir bir karın oluģmadığına, dolayısıyla kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına mahal bulunmadağına, mali tablolarda yer alan dönem zararlarının geçmiģ yıl zararları hesaplarına aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Serdar Bilgili nin seçilmelerine, denetçiliğe ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman Karaturna nın seçilmesine, karar verildiği, 2004 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeģitli vakıf ve derneklere toplam YTL bağıģta bulunulduğu hakkında Genel Kurul a bilgi verildiği bildirilmiģtir. Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz mülkiyeti Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne ait ,39 m² arsanın m² sini tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiralamıģtır. Kira bedeli 2005 yılı için YTL+KDV, 2006 yılı için yıllık YTL+KDV dir. Diğer yıllar kira bedeline DĠE Tefe oranında artıģ uygulanacaktır. Sözkonusu arsa üzerine sayı ve 19 Mart 2003 tarihli teģvik belgesine istinaden Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapılacağından gerekli inģaat izin ruhsatı alınmıģtır. TARĠH:01/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz mülkiyeti Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ. 'ne ait ,39 metrekare arsanın metrekaresini tarihinden itibaren 10 yıl süre ile kiralamıģtır. Kira bedeli 2005 yılı için YTL+KDV, 2006 yılı için yıllık YTL+KDV'dir. Diğer yıllar kira bedeline DĠE Tefe oranında artıģ uygulanacaktır. Sözkonusu arsa üzerine sayı ve 19 Mart 2003 tarihli teģvik belgesine istinaden Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapılacağından gerekli inģaat izin ruhsatı alınmıģtır. TARĠH:13/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin konsolide bilanço dipnotlarında gösterilen çalıģan personel sayısı 1296 kiģi iken bu sayı tarihi itibari ile 1581 kiģiye ulaģmıģtır.

13 TARĠH:14/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin yönetim kurulu Ģirket merkezinde toplanarak aldığı kararla, Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası yeniden 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri görev dağılımı yapmıģtır. Yönetim Kurulu BaĢkanı : Mehmet Arıkan Yönetim Kurulu BaĢk. Yard. Yönetim Kurulu Üyesi : AliĢan Arıkan : Serdar Bilgili TARĠH:24/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin Seri:XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca 2005 yılı 3 aylık Mali Tablolar ve açıklayıcı dipnotlarına iliģkin bilgilerin yüklendiği disket ile 2 adet Konsolide Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu tarih ve 2005/1296 sayılı yazımızla tarihinde ĠMKB na teslim edilmiģti. Konsolide Bağımsız Sınırlı Denetim Raporunda yer alan mali tablolar ve dipnotlardaki bilgiler ile diskette yer alan Word belgeleri doğru olup sadece diskete yüklenen mali tablolardaki öz sermaye tutarı sehven toplama hatası nedeniyle yanlıģ hesaplanmıģtır. Söz konusu mali tablolardaki düzeltme iģlemi yapılıp tekrar diskete yüklenerek ĠMKB na teslim edilecektir. TARĠH:27/06/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Günlük Bülten de yayınlanan mali tablo açıklamasına iliģkin olarak yeniden gönderilen mali tabloları Borsamız internet sitesinde güncellenmiģtir. TARĠH:05/10/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun tarih ve sayılı kararıyla alınan otoprodüktör lisansı kapsamında planladığımız üretim tesisinin yatırımı bugünkü piyasa Ģartları nedeni ile Ģimdilik gündemimizden çıkarılmıģ bulunmaktadır. Sözkonusu lisansımızın sonlandırılması için EPDK na müracaatta bulunulmuģtur. EPDK tarih ve 548/8 sayılı kurul kararı ile otoprodüktör lisansımızın sona erdirilmesine karar vermiģ olup sözkonusu lisans iade edilmek üzere EPDK na gönderilmiģtir. TARĠH:28/12/2005 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin bağlı ortaklıklarından Linateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. gayri faal duruma gelmiģtir. Bu bağlı ortaklığımızdan Ģu anda ve gelecekte Ģirketimize (+) bir fon giriģi sağlaması beklenmemektedir. Dolayısıyla Ģu andaki öz kaynakları tutarı da YTL olduğundan bu Ģirketteki YTL olan nominal sermaye payımızı aynı tutardan yani YTL'den satarak bu Ģirketteki ortaklığımızın sona erdirilmesine karar verilmiģtir. TARĠH:08/02/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve bu kanun uyarınca yayınlanan ilgili mevzuat hükümleri gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından KahramanmaraĢ Doğalgaz Dağıtım

14 TARĠH:11/04/2006 Bölgesi için lisans alan ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. nin toplam ödenmiģ sermayesi YTL karģılığı hisse adedinden oluģmakta olup bu Ģirketin ortaklarından adet B grubu hisse, adet C grubu hisse ve 500 adet D grubu hisse olmak üzere toplam adet hissenin nominal değerleri üzerinden satın alınması amacıyla satıģ ön sözleģmesi yapmıģtır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun onayı akabinde ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. ne ait adet B grubu, adet C grubu ve 500 adet D grubu olmak üzere toplam adet hissenin sözkonusu Ģirketin ana sözleģmesinde öngörülen esaslar dahilinde tüm hukuk ve vecaibi ile nominal değerleri üzerinden satın alınarak bedeli nakden ve defaten ödenecektir. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 14:00 de Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:27/04/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimize ait tarih ve sayılı teģvik belgesi kapsamında yapımı tamamlanan ve içerisinde motel, alıģveriģ merkezi, sinema, bowling, fitness, kafeterya, lokanta vb. bölümlerin bulunduğu Arsan Turizm Konaklama Tesisleri tarihinden itibaren tamamıyla hizmete açılmıģ olacaktır. TARĠH:08/05/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; yılı mali tablolarına göre 2005 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir bir karın oluģmadığına, dolayısıyla kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına mahal bulunmadığına, mali tablolarda yer alan dönem zararlarının geçmiģ yıl zararları hesaplarına aktarılmasına karar verildiği, yıllarını kapsayacak Ģekilde Bağımsız DıĢ Denetleme görevinin Güreli Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararının onaylandığı, yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeģitli vakıf ve derneklere toplam ,40 YTL bağıģta bulunduğu hakkında bilgi verildiği bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:31/05/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve bu kanun uyarınca yayınlanan ilgili mevzuat hükümleri gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından KahramanmaraĢ Doğalgaz Dağıtım Bölgesi için Lisans alan ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'nin hisselerinin satın alınması amacıyla daha önce satıģ ön sözleģmesi yapmıģ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayı akabinde ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'ne ait adet B grubu hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin, adet C grubu hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin ve 500 adet D grubu hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin olmak üzere toplam adet hisseye karģılık YTL nominal bedelli hissenin söz konusu Ģirketin ana sözleģmesinde öngörülen esaslar dahilinde tüm hukuk ve vecaibi ile devir ve ferağ iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. ġirketimiz ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'ne iģtirak oranı %49,96'dır. TARĠH:12/06/2006 Arsan Tekstil Tic. ve San. A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

15 TARĠH:15/09/ /11 Haziran 2006 tarih ve 3312/713 sayılı Referans Gazetesinin 1. sayfasında yer alan haber içeriğinde "Hasan Arat'ın sahibi olduğu Arsan Tekstil ilk çeyrekte 1.4 milyon YTL kar açıkladı." yazısının Ģirketimizle bir ilgisi bulunmamaktadır. Arat Tekstil yerine sehven Arsan Tekstil yazıldığını düģünmekteyiz. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Hürriyet Gazetesi nin tarih ve sayılı nüshasının 10. Sayfasındaki haberde geçen Akaretler sıra evleri ve Ġstanbul Atatürk Havalimanı yakınlarındaki otelle Ģirketimizin bir ilgisi bulunmamaktadır. Boğazdaki butik otel ise Ģirketimizin % 99,78 oranında bağlı ortağı Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.ġ. nin % 50 oranında iģtiraki olan Arman Tekstil Turizm Yatırım ve DıĢ Ticaret A.ġ. ne aittir. TARĠH: 09/10/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, ġirket iģtiraklerinden ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. nin kullanacak olduğu banka kredilerine, Ģirket kefaleti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ġirket aktifinde bulunan üretimde kullanılan her türlü makine ve tesislerinin parça parça veya bütün olarak satıģı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ġirket iģtiraklerinden AkedaĢ Adıyaman-KahramanmaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ. nin yapacağı bedelli veya bedelsiz sermaye artırımına katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konularının görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 14:00 de Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:30/10/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda, ġirket iģtiraklerinden ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. nin kullanacak olduğu banka kredilerine, Ģirket kefaleti için Yönetim Kuruluna oybirliği ile karar alınması Ģartıyla yetki verilmesine, ġirket aktifinde bulunan üretimde kullanılan her türlü makine ve tesislerinin parça parça veya bütün olarak satıģı için Yönetim Kuruluna oybirliği ile karar alınması Ģartıyla yetki verilmesine, ġirket iģtiraklerinden AkedaĢ Adıyaman-KahramanmaraĢ Elektrik Dağıtım A.ġ. nin yapacağı bedelli veya bedelsiz sermaye artırımına katılma hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile karar alınması Ģartıyla yetki verilmesine karar verildiği bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:20/11/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısının tarihinde KahramanmaraĢ Ticaret Sicili Memurluğu nca tescil edildiği bildirilmiģtir. TARĠH:21/12/2006 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri günü saat 10:00 da toplanarak aģağıdaki kararı almıģlardır. 1) ġirketimizin iģtiraklerinden ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. de bulunan her biri 10 YTL

16 TARĠH:22/12/2006 nominal bedelli D grubu adet hisse karģılığı YTL bedelli hissenin, hisseye karģılık (% 4,435) YTL KahramanmaraĢ Belediye BaĢkanlığı na 270 hisseye karģılık (% 0,235) YTL Türkoğlu Belediye BaĢkanlığı na 110 hisseye karģılık (% 0,095) YTL Karacasu Belediye BaĢkanlığı na 184 hisseye karģılık (% 0,160) YTL Kılılı Belediye BaĢkanlığı na 86 hisseye karģılık (% 0,075) 860 YTL Kavlaklı Belediye BaĢkanlığı na 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu nun 4. Maddesinin (g) bendi uyarınca bedelsiz olarak devredilmesine, 2) Devir ferag ve diğer iģlemlerin yapılmasına, Oybirliği ile karar verilmiģtir. TSKB Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz yönetim kurulu üyeleri günü saat 11:00'de toplanarak aģağıdaki kararı almıģtır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nın iģtirakimiz olan ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ. adına Endüstriyel Kirliliği önleme Projesi kaynağından kullandıracağı krediye iliģkin olarak Ģirketimize ait ArmadaĢ Arsan MaraĢ Dağalgaz Dağıtım A.ġ. hissesinden %23,55'e tekabül eden adet hissenin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası lehine rehin verilmesine, oybirliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:26/01/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 25/01/2007 günü saat 11:00'de toplanarak aģağıdaki kararı almıģlardır. ArmadaĢ Arsan MaraĢ Doğalgaz Dağıtım A.ġ.'nin (ArmadaĢ) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. (TSKB) ile imzalayacağı her türlü kredi sözleģmelerinden doğmuģ, doğacak borçları için Ģirketimizin Arsan Arıtma ve ĠnĢaat A.ġ. ile birlikte USD tutara kadar müģterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil olmasına, imzalanacak kredi sözleģmelerinin Ģirketimizce müģterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalanmasına, düzenlenecek sözleģmeleri yukarıda belirtilen kefalet limiti içerisinde dilediği Ģartlarla, Ģirketimiz adına imza ile her türlü borç altına girmeye, borç ikrarında ve taahhütte bulunmaya kefalet sebebiyle Ģirketimize karģı doğmuģ, doğacak borçları kayıtsız Ģartsız kabul etmeye, imzalanmıģ ve imzalanacak sözleģmeler kapsamında yapılması icap edecek bilcümle iģ ve iģlemlerin baģından sonuna kadar ifa ve ikmali için Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcımız AliĢan Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Serdar Bilgili'nin yetkili kılınmalarına, Oy birliği ile karar verilmiģtir. TARĠH:13/04/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Yönetim Kurulumuz tarihinde saat 11.00'de toplanarak aģağıdaki kararları almıģlardır. ġirketimizin 2007 ve izleyen yıllara iliģkin kar dağıtım politikaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2/53 sayılı kararı gereğince aģağıdaki Ģekilde tespit edilmiģ, tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantı gündemine ayrı bir gündem maddesi eklenmiģ ve ayrıca 2006 yılı Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim Ġlkeleri bölümünde açıklanmıģtır. Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurulu'muzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; - Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun ve düzenlemeleri, Ana sözleģme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. - Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne Ģekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleģtirilir. - Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde Ģirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve Ģirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir. - Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. - Ana sözleģmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. - Ana sözleģmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır."

17 TARĠH:13/04/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 04 Mayıs 2007 Cuma günü saat 14:00 da Ģirket merkezinde yapılacağı bildirilmiģtir. Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:04/05/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; yılı mali tablolarına göre 2006 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir bir karın oluģmadığına, dolayısıyla kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına mahal bulunmadığına, mali tablolarda yer alan dönem zararlarının geçmiģ yıl zararları hesaplarına aktarılmasına karar verildiği, - ġirketin 2006 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeģitli vakıf ve derneklere toplam ,75 YTL bağıģta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildiği, ayrıca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na Arsan Tekstil Tic. ve San. A.ġ. adına Ġlköğretim Okulu yaptırılması amacıyla YTL bağıģ yapılması konusunun ortakların bilgisine ve oylarına sunulduğu ve bağıģ yapılmasının kabul edildiği, bildirilmiģtir. Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. TARĠH:30/05/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin bağlı ortağı Arsan Dokuma-Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ., Tigem Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, K.MaraĢ Tigem Tarım ĠĢletmesini ihaleye girerek kiralamak amacıyla 08/04/2005 tarihinde kurulan YTL sermayeli KahramanmaraĢ Tarım ĠĢletmeleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne kurucu ortak sıfatıyla %18 oranında YTL ile iģtirak etmiģti. Söz konusu K.MaraĢ Tigem Tarım ĠĢletmesinin ihale sonucunda kiralama iģlemi gerçekleģmeyince %18 oranında YTL olan iģtirak hissesinin tamamı tüm hak ve vecibeleri ile nominal değerden devredilmiģtir. TARĠH:20/06/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ., Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği nin OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri baģlıklı 7. Maddesine istinaden aynı Tebliğ in 10 ve 12. Maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durum olmadığını bildirmiģtir. TARĠH:02/07/2007 Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır sayı ve 19 Mart 2003 tarihli teģvik belgesi kapsamında inģaatına baģlanan endüstriyel atıksu arıtma tesisimiz tamamlanarak faaliyete geçmiģtir. TARĠH: 23/10/2007 BORSA BAġKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da iģlem görmekte olan Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. (.E) hisse senetlerinin sırası, Borsa BaĢkanlığı nca Ģirketten açıklama istenilmesi nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. Seansta saat 15:46:13 te geçici olarak iģleme kapatılmıģtır. Hisse senedinin sırası, söz konusu açıklamanın tarihli Borsa Günlük Bülteni nde yayınlanması nedeniyle tarihinden itibaren yeniden iģleme açılacaktır

18 TARĠH:23/10/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: tarih ve ĠMKB/4-GDD / sayılı yazınız hakkında. Ġlgi sayılı yazınızda Yönetim Kurulu Üyemiz Serdar Bilgili nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini öğrenmiģ bulunmakla birlikte Ģirketimiz merkezine ulaģmıģ istifaya iliģkin resmi bir tebligat yapılmamıģtır. Sözkonusu istifaya iliģkin tebligat Ģirketimize ulaģtığı takdirde ĠMKB BaĢkanlığına ayrıca özel durum açıklaması olarak bilgi verilecektir. TARĠH:24/10/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı nda, aģağıdaki gündemin görüģüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın Pazartesi günü saat 14:00 de Ģirket merkezinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiģtir. Gündem 1-AçılıĢ, BaĢkanlık Divanı nın oluģturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan a yetki verilmesi. 2-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi. 3-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması. 4-Yönetim Kurulu Üyelerine ġirket konusuna giren iģleri, bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve bu nevi iģleri yapan ġirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi. 5-Dilek ve Temenniler. 6-KapanıĢ. TARĠH:24/10/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nden Borsa BaĢkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Ġlgi: tarih ve ĠMKB/4-GDD / sayılı yazınız hakkında. Ġlgi sayılı yazınızda da belirtmiģ olduğunuz Serdar Bilgili'nin ġirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden istifa beyanı ġirketimizce kabul edilmiģ olup, boģalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurulumuzun onayına sunulmak üzere ġirket ortaklarımızdan Burak Arıkan atanmıģtır. TARĠH:24/10/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz iģtiraklerinden Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ. yönetim kurulu üyesi Serdar Bilgili'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa beyanı kabul edilmiģ olup, boģalan yönetim kurulu üyeliğine, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Ģirket ortağı Burak Arıkan atanmıģtır. TARĠH:24/10/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin bağlı ortağı Arsan Giyim Yatırım Pazarlama A.ġ. Serdar Bilgili'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa beyanını kabul etmiģ olup, boģalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Ģirket ortağı Burak Arıkan atanmıģtır. TARĠH:19/11/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul

19 TARĠH:07/12/2007 Toplantısı nda; Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Arıkan, AliĢan Arıkan ve Burak Arıkan ın seçildiği, Yönetim kurulu üyelerine ayda brüt YTL ücret ödenmesine karar verildiği, Yönetim kurulu üyelerine Ģirket konusuna giren iģleri, bizzat veya baģkaları adına yapmaları ve bu nevi iģleri yapan Ģirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer iģlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verildiği bildirilmiģtir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) nezdinde halka kapalı hisse senetlerimizin kaydileģtirilmesi için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. ile Merkezi Kayıt KuruluĢu KaydileĢtirme ĠĢlemlerinde Yetkilendirme SözleĢmesi imzalanmıģtır. Ortaklarımızın ellerinde bulunan halka kapalı hisse senetlerini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ. veya Türkiye Garanti Bankası A.ġ. Ģubelerine müracaat etmeleri halinde kaydileģtirme iģlemleri yapılacaktır. TARĠH:18/12/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların tarihinde tescil edildiği bildirilmiģtir. TARĠH: 24/12/2007 MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. HABERĠ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada iģlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada iģlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satıģa konu edilebilmesi amacıyla 24/12/2007 tarihinde Merkezi Kayıt KuruluĢuna baģvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra No SatıĢa Konu ġirketin Ünvanı 1 TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. Grubu E Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı GĠYĠM YATIRIM PAZARLAMA ANONĠM ġġrketġ Nominal Tutar (YTL)* ,0 00 SatıĢ Süres i 1 YIL TARĠH:31/12/2007 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimiz tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan ve gündemin 3. Maddesinde bulunan ġirketimiz aktifinde bulunan, üretimde kullanılan her türlü makine ve tesislerinin parça parça veya bütün olarak satılması konusunda yönetim kurulunun oy birliği ile karar alması Ģartıyla bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesine istinaden Ģirket aktifinde bulunan Ġplik Boya Tesisleri ne ait makineler yönetim kurulunun oybirliği ile aldığı karar neticesinde %80 bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ. ne ,50 YTL bedelle satılmıģtır. TARĠH: 04/01/2008 MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. HABERĠ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada iģlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada iģlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satıģa konu edilebilmesi amacıyla 04/01/2008 tarihinde Merkezi Kayıt KuruluĢuna baģvurulan hisse senetlerinin bilgileri.

20 Hisse Sıra Kodu No SatıĢa Konu ġirketin Ünvanı 1 TEKSTĠL TĠCARET VE SANAYĠ A.ġ. TARĠH:07/01/2008 Yatırımcının Adı-Soyadı Grubu Ünvanı E SERPĠL SARIKATĠPOĞLU Nominal SatıĢ Tutar (YTL)* Süresi ,000 1 YIL Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. ġirketimizin %80 bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ.'den aldığımız bilgiye göre, Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ġplik Boya üretimine baģlamıģtır. TARĠH:14/03/2008 Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.ġ.'nin Borsa BaĢkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Tebliği'nin "OlağandıĢı Fiyat ve Miktar Hareketleri" baģlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya cevaben gönderdiği tarihli yazısında kamuya açıklanmamıģ özel bir durum olmadığını bildirmiģtir. TARĠH: 03/04/2008 Hisse senetleri Borsamızda iģlem gören aģağıda belirtilen Ģirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe Ġnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde ġirket Haberleri Ekleri baģlığı altında yayınlanmaktadır. ġirket Kodu ġirket Ünvanı ĠĢlem Yapan Ortak Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ Farsan ĠnĢaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. TARĠH: 04/04/2008 Hisse senetleri Borsamızda iģlem gören aģağıda belirtilen Ģirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe Ġnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde ġirket Haberleri Ekleri baģlığı altında yayınlanmaktadır. ġirket Kodu ġirket Ünvanı ĠĢlem Yapan Ortak Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ Farsan ĠnĢaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. TARĠH: 07/04/2008 MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. HABERĠ: Hisse senetleri Borsamızda iģlem gören aģağıda belirtilen Ģirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe Ġnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde ġirket Haberleri Ekleri baģlığı altında yayınlanmaktadır. ġirket Kodu ġirket Ünvanı ĠĢlem Yapan Ortak Arsan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ Farsan ĠnĢaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ. TARĠH: 08/04/2008

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

TARĠH :12/03/1998 TARĠH :17/04/1998

TARĠH :12/03/1998 TARĠH :17/04/1998 TARĠH :12/03/1998 EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.ġ. Yönetim Kurulu nca, 1997 yılı karından kar payı dağıtılmayarak karın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının Genel Kurul a teklifine ve 1997

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı

ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı ÇELĠK HALAT VE TEL SANAYĠĠ A.ġ. / CELHA [] 02.06.2010 17:24:55 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ĠliĢkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Ġstiklal Cad.No.2 41180 Uzunçiftlik/ĠZMĠT/ KOCAELĠ Telefon

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak-31 Mart 2008 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH: 24/01/2013 TARİH: 29/01/2013 Özet Bilgi: Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı tarafından ġirketimize Uygulanan Ġdari Para Cezasına Yönelik Açılan Davaya ĠliĢkin Mahkeme Kararı hakkında ġirketimizin

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.04.2011 08:46:01 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : BÜYÜKDERE CAD. ALĠ KAYA SOK. NO:5 34394 LEVENT ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 350 80 00 Faks: 0212 350 85 58 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

ÇAMSAN AĞAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ

ÇAMSAN AĞAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ ÇAMSAN AĞAÇ SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Çamsan Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı ndan Olağanüstü Genel Kurul Ġlanı ġirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kararlaģtırılan

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 17:59:45 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY 31.12.2013 175945 Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks No. Tel 0216 325 03 72 - Fax 0216 340 69

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TARİH:06/01/1999 HURGZ

TARİH:06/01/1999 HURGZ TARİH:06/01/1999 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile ilgili olarak İktisat Bankası T.A.Ş. nin 06.01.1999 tarihli yazısı aşağıya Bankamız portföyü adına Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

T TARĠH:07/01/2004 HABER: Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

T TARĠH:07/01/2004 HABER: Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. T TARĠH:07/01/2004 Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.ġ. nin 07.01.2004 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001

TARÝH:26/03/2001 MIPAZ TARÝH:26/03/2001 TARÝH:26/03/2001 Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin 26.03.2001 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulu nun 26.03.2001 tarih ve 330 nolu kararı ile 2000 yılı net dönem karından yasal

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır.

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. nin 06.03.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. TARĠH :13/01/1998 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ.'nin 13.01.1998 tarihli yazısı aģağıya çıkarılmıģtır. : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, :20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ġirketimiz

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003

TARİH:23/01/2003 TARİH:03/03/2003 TARİH:23/01/2003 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 23.01.2003 tarihli yazısı aşağıya Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METAL GAYRİMENKUL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12 Ağustos 2015 günü saat 12.00 da,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END. A.Ş. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 24 EKİM 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GİRİŞ Şirketimizin, 2013 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan. Olağan Genel Kurul Davetidir TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Yönetim Kurulu ndan Olağan Genel Kurul Davetidir Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri nin, 26 Mart

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı