KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME. İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME. İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî 1994."

Transkript

1 KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRME Hazırlayan: Serap ŞAH İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ, mukaddime ve tashîh: Gulâm-Rızâ Tabâtabâî, Mecd, Dânişgâh-i Âzâd İslâmî İslâm âleminde, çeşitli sahalarda temâyüz etmiş kişilerin terceme-i hâllerinden bahseden birçok eser te lîf edilmiştir. Özellikle velîlerin kerâmetlerini, örnek hâl, hareket ve yaşama şekillerinin anlatıldığı söz ve tavsiyelerinin nakledildiği eserler demek olan menkıbeler ilk önce tasavvufî tabakat kitaplarında ve evliyâ tezkirelerinde yer almıştır. Daha sonraları yani XI. asırdan itibâren, önce Arapça, sonraları Farsça ve Türkçe büyük bir menâkıb edebiyâtı meydana gelmiştir. Muhtemelen XIII. yüzyıldan başlayarak tek bir velî hakkındaki menkıbeleri içeren ve kendilerine menâkıb, menâkıbnâme veya bazen de vilâyetnâme denilen müstakil eserler doğmuştur. İşte size bahsetmek istediğimiz Safvetü s-safâ denilen bu eser de bu gruba dahildir. Safeviyye tarîkatının kurucusu olan Safiyyüddîn-i Erdebîlî nin terceme-i hâlinin anlatıldığı el-mevâhibü s-seniyye fî menâkıbi s-safeviyye ya da kısaca Safvetü s-safâ denen bu eser, Safevîler hakkında bilgi veren eserler içinde en eski kaynak olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Safvetü s-safâ, İbn-i Bezzâz adıyla meşhûr Dervîş Tevekkülî b. İsmaîl b. Hacı Muhammed el-erdebîlî tarafından yazılmıştır. Safvetü s-safâ dışında başka eseri olmayan müellifin hayatı hakkında ne yazık ki fazla bilgiye sâhip değiliz. Nisbesini, muhtemelen doğup büyüdüğü Erdebîl şehrinden alan İbn-i Bezzâz ın kumaş tüccarlığı yapan bir babanın oğlu olması muhtemeldir. Müellif, Safiyyüddîn-i Erdebîlî nin oğlu ve halefi Şeyh Sadrüddîn (d. 794/ ) in mürîdidir. Eserin konularını Şeyh Sadrüddîn in tavsiyesi üzerine, tanıkların dilinden ve halktan güvenilir kişilerden toplayıp yazmıştır. Kendisi 726/1326 da geçen bir hikâyede üstâdı Mevlânâ Şemsü l-mille ve d-dîn Tevekkülî Vâiz Erdebîlî ile Merâğa şehrine gittiklerini ve orada Şeyh Safî yi gördüklerini îmâ etmektedir. Ancak şaşırtıcı olan şey, onun Şeyhle âlâkalı hiç bir sözü ve hikâyeyi zikretmemesi olmuştur. Kitabın hiç bir yerinde İbn-i Bezzâz ın, Şeyh Safî ile o görüşmesi hakkında bir yorum yapılmamıştır. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], Mevlânâ ya Armağan Sayısı

2 410 Kitap Tanıtım ve Değerlendirme İbn-i Bezzâz ın eserini yazmaya başladığı tarih, tam olarak belli değildir. Ancak Safvetü s-safâ dan elde edilen bilgilere göre kitabını Şeyh Sadrüddîn in orta yaşlarında olduğu bir dönemde başlamış ve yavaş yavaş yazdıktan sonra 759/1358 yılında tamamlamıştır. Safvetü s-safâ on iki bâb ve bir çok fasıldan müteşekkildir. Safvetü s-safâ Dîbâçe ile başlamaktadır. Ardından iki fasıldan oluşan Mukaddime gelmektedir. Bâbların muhtevâsı şu şekilde gelmiştir: I. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in hayatının başlangıcındaki hâdiselerden bahsetmektedir. Nesebî, doğumu, çocukluğu, talebeliği, Şeyh Zâhid e varması gibi konuları içermektedir. On bir fasıldan oluşmaktadır. II. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in bir takım zorluklara ve sıkıntılara maruz kalan kişi ya da kişilerin kurtulmasına yönelik kerâmetlerinden bahsedilmektedir. Üç fasıldan oluşmaktadır. III. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in cemâl ve celâl yönüyle alâkalı kerâmetlerinden bahsedilmektedir. Üç fasıldan oluşmaktadır. IV. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in Kur ân a, hadîs e ve âriflerin sözlerine ilişkin yaptığı tahkîkleri içermektedir. Altı fasıldan oluşmaktadır. V. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in hayvanlar ve hayvanlar hâricindeki şeyler üzerindeki kerâmetlerini içermektedir. Üç fasıldan oluşmaktadır. VI. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in semâsı ve vecdi hakkındadır. VII. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in çeşitli kerâmetlerini içermektedir. Beş fasıldan oluşmaktadır. VIII. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in mezhebi, mücâhedesi ve riyâzatı gibi değişik konularda bilgi verilmektedir. Yirmi yedi fasıldan oluşmaktadır. IX. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in hastalığı ve vefâtını anlatmaktadır. İki fasıldan oluşmaktadır. X. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in vefâtından sonra görülen kerâmetleri hakkındadır. Üç fasıldan oluşmaktadır. XI. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in azameti, şöhreti ve halîfelerinden bahsedilmektedir. Üç fasıldan oluşmaktadır. XII. Bâb: Şeyh Safiyyüddîn in mürîdlerinin menkıbeleri hakkındadır. İki fasıldan oluşmaktadır. 1. Eserin Tahlîli Safvetü s-safâ yı, Esrârü t-tevhîd ve Menâkıbu l-ârifîn gibi eserlerle birlikte değerlendirmek mümkündür. Onu diğer menâkıblarla örneğin, Kuşeyri nin er-

3 Kitap Tanıtım ve Değerlendirme 411 Risâle si Hucvîrî nin Keşfu l-mahcûb u ve Feridüddîn Attâr ın Tezkiretü l-evliyâ sı ile kıyaslamak doğru olmaz. Çünkü zikrettiğimiz bu eserler muhtevâ ve yazılış bakımından farklılık arzetmektedir. İbn-i Bezzâz ın Safvetü s-safâ sı bize başta mezhebî, târihî ve toplumsal olmak üzere çok kıymetli bilgiler vermektedir. Öncelikle Şeyh Safiyyüddîn-i Erdebîl in yanı sıra şeyhi ve aynı zamanda kayınpederi İbrâhim Zâhid-i Gîlânî ile çağdaş Mevlânâ Şemseddîn Akmiyûnî ve Şemseddîn Kâseger Erdebîlî gibi başka şeyh ve ârifler hakkında bilgiler sunmaktadır. İbn-i Bezzâz, Safvetü s-safâ da yalnız Safiyyüddîn-i Erdebîlî nin hayatını anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda çok geniş mânâda emîrlerin, toplumun ileri gelenlerin, ekâbirin özetle halkın muhtelif tabakalarının hayatları hakkında da bilgi vermektedir. Meselâ, o dönemin ünlü pehlivanları ve kavvâlleri hakkında bilgi verildiği gibi birçok Ahî nin isimleri de zikredilmiştir. Safvetü s-safâ da yer alan bazı hikâyelerde çeşitli meslekler göze çarpmaktadır. Meselâ, dokumacı, ayakkabıcı, fırıncı, aşçı, demirci, derici, sarraf ve terzi bunlardan bazılarıdır. Eserde ayrıca Âzerbâycân ın geçim kaynağı, çiftçilerin durumu, özellikle Erdebîl ve ona yakın köyler çok sade biçimde okuyucuya anlatılmaktadır. 2. Eserin Mevsûkiyeti Safvetü s-safâ konusunda önemli ve tartışılacak iki husustan birincisi eserin mevsûkiyeti yani orijinal metnin tahrîf meselesidir. İkincisi ise bu tahrîfin nerelerde yapıldığıdır. Yapılan araştırmalar, eserde bir takım tasarruflarda bulunulduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu tahrîf işi bazılarına göre Şah I. Tahmâsb döneminde, Ebu l-feth-i Hüseynî tarafından yapılsa da konu hakkında ileri sürülen çeşitli görüşler nedeniyle tam bir netlik söz konusu değildir. İkinci önemli mesele ise bu tahrîfin nerelerde yapıldığıdır. Musahhihimiz Gulâmrızâ Tabatıbâî, dokuz nüsha üzerinde çalışmıştır. Bu dokuz nüshayı iki gruba ayıran Musahhih, birinci gruba h. 900 den önce kaleme alınan altı nüshayı, ikinci gruba ise Mîr Ebu l-feth-i Hüseynî tarafından işlem görmüş üç nüshayı koymuştur. Önce altı nüshayı birbirleriyle, sonra da elde edilen bu metni üç nüshayla karşılaştırmıştır. Böylece farkların nerede olduğu ortaya çıkmaktadır. Birinci ve ikinci grup nüsha arasında üç önemli fark vardır. Bunlar, Ebu l- Feth-i Hüseynî tarafından Safvetü s-safâ nın başına eklenmiş önsöz, sonuna eklenen hâtime ve bazı hikâyelerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu üç ihtilâfı saymazsak çok büyük başka ihtilâflarla karşılaşmamaktayız.

4 412 Kitap Tanıtım ve Değerlendirme 3. Musahhihin kullanıldığı nüshalar ve tashîh metodu Daha önce toplam dokuz nüsha kullanıldığını ve bu dokuz nüshanın da ikiye ayrıldığını ifâde etmiştik. Birinci grupta yer alan altı nüsha ve özellikleri şunlardır: 1. Ayasofya nüshası. Bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya bölümü 3099 numarada kayıtlıdır. Nüshanın yazılış tarihi 18 Cemâde lûlâ hicri 896 dır. 2. Divan-ı Hind nüshası. Musahhih, Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2563 numarada kayıtlı mikrofilmi ile 5772 numarada kayıtlı fotoğrafı kullanmıştır. Nüshanın kâtibi belli değildir. Nüshanın son cümlesi Şa bâni l-muazzam 759 Tevekkül b. İsmâîl b. Hacı el-erdebîlî olarak gelmiştir. Musahhih, nüsha tarihinin çoğu araştırmacıyı yanılttığını ve onu yanlışlıkla müellif nüshası sandıklarını belirtmektedir. 3. Leningrad nüshası. Leningrad ın Saltîkof Şeçedrin Kütüphanesi ndedir. Tarihi ve yazarı belli değildir. 4. Pûr Hodâbahş nüshası. Pür Hodâbahş Merkez Kütüphanesi nin nüshasıdır. Tebrîz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 1034 numarada kayıtlı mikrofilmde saklanmaktadır. Nüshanın kâtibi Mîr Halîl el-câmî olup 1035 yılında yazılmıştır. 5. Âsitâne-i Kuds nüshası. Nüsha 260 numarada korunmaktadır. Yazılış tarihi Hicrî 1042 dir. Divan-ı Hind nüshası gibi büyük ihtimalle orijinal nüsha üzerinden yazılmıştır. 6. Mirza Ahmed b. Hâc Kerîm Tebrîzî tarafından 1329 h. de taş baskısı olarak basılmış nüshadır. Bu nüsha, beş nüshayla karşılaştırılıp basılmıştır. Birinci nüsha, Erdebîl Dârü l-irşâd ına aittir. İkinci ve üçüncü nüsha Dâru l-âlem Şîrâz a âittir. Dördüncü nüsha yazarın dediğine göre, başka nüshadan bir kaç sayfaymış. Beşinci nüsha ise Erdebîl deki Şeyh Safiyyüddîn Kütüphanesi ne âittir ve çok karışık bir nüshadır. Bu nüshalar üstüste ciltlenmiş ve Bombay da 1329 da basılmıştır. İkinci grupta yer alan üç nüsha ve özellikleri şunlardır: 1. Britanya nüshası. Britanya Müzesi, numarada saklanmaktadır. Musahhih, Tahran Üniversitesi, Merkez Kütüphanesi nde saklanmakta olan nüshayı kullanmıştır. 2. Hâc Hüseyn Nahcivânî tarafından Tebrîz in Milli Kütüphanesi ne hediye edilmiştir. Tebrîz Milli Kütüphanesi 655 numarada saklanmaktadır. Yazılış tarihi hicri 950 dir. 3. Tebrîz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi ndeki nüshadır.

5 Kitap Tanıtım ve Değerlendirme 413 Musahhihin Tashîh metoduna gelince metnin tashîhinde ilk önce ilk gruptaki 6 nüsha karşılaştırılmış ihtilaflar aynı sayfanın dipnotunda gösterilmiştir. Musahhih birinci aşamanın tashîhinden sonra, tashîh olunmuş metni ikinci grubun üç nüshasıyla yani Mîr Ebu l-feth in nüshasıyla karşılaştırmış, ihtilâflı konuları kitabın sonunda yer alan İhtilâflı nüshalar bölümünde getirmiştir. 4. Safvetü s-safâ nın Türkçe Tercümeleri Yaptığımız araştırmalarda Türkiye deki kütüphanelerde Safvetü s-safâ nın cüz î bir kısmı hariç baştan sona bir tercümesi bulunmamaktadır. Yapılan tercümelerin ortak özelliği, Safvetü s-safâ nın sadece dördüncü bâbını ihtivâ etmesidir. Bununla birlikte Muhammed b. Hüseyin Kâtib Neşatî tarafından yapılmış baştan sona bir tercümenin varlığı bilinmektedir. Elimize son anda Neşâtî nin yapmış olduğu tercümenin Âzerice olarak basılmış şekli geçmiştir. Şeyh Safî Tezkiresi adıyla basılmış bu kitapta konu ile alâkalı son derece derli toplu bilgiler sunulmuştur. Buna göre Neşâtî nin Şeyh Safî Tezkiresi nin el yazma nüshaları beş tanedir. Bunlardan ikisi mütercimin bizzat kendisi tarafından yazılmıştır. 1. St. Petersburg nüshası (Saltikov-Şedrîn ktp., Hanikov, 91) 949/1543 tarihini taşımaktadır. 2. Tebrîz nüshası (Millî Ktp., Hacı Hüseyin Nahcivânî nin hediye ettiği el yazması, no: 750). 950/1544 tarihini taşımaktadır. 3. Mahmûd Şîrâzî adlı bir hattât tarafından 949/1543 tarihli tercümeyi istinsah ederek oluşturduğu nüshadır (Tahran Millî Ktp., no: 2761). İstinsâh tarihi mütercimin birinci nüshası ile aynıdır. Yani aynı nüshadan istinsâh edilmiştir. 4. Britanya Müzesinde saklanan nüsha. Bu nüshanın başı ve sonu nâkıs olduğu için yazılış tarihi belli değildir. Bununla birlikte Charles Rieu XVI. yüzyıla âit olduğunu söylemektedir. 5. St. Petersburg nüshası (Doğu Bilimleri Ens. Kütüphanesi, no: c-568). St. Petersburg daki mütercim nüshasından yazılmıştır. 1272/1855 tarihini taşımaktadır. Türkiye deki kütüphanelerde yer alan, Safvetü s-safâ nın sadece dördüncü bâbına ait bu tercüme nüshalara gelince, tesbit edebildiğimiz kadarıyla şunlardır: 1. Hacı Selim Ağa Ktp., Kemânkeş, no: 412; Müstensihi Osman b. Mustafâ olup istinsâh tarihi Receb 1048 (1638) dir. 2. Hacı Selim Ağa Ktp., Kemânkeş, no: 247; Müstensihi belli değildir. İstinsâh tarihi 26 Rebîu l-âhir 766 (20 Ocak 1365 Pt) dır.

6 414 Kitap Tanıtım ve Değerlendirme 3. İzmir Millî Ktp., no: 1483/3, vr. 43 b -133 a ; Noksan bir nüsha olduğu için ne müstensihi ne de istinsâh tarihi bellidir. 4. Manisa İl Halk Ktp., no: 1383/1; Müstensihi ve tarihi kaydedilmemiştir. 5. Sadberk Hanım Müzesi, Yazmalar Efendi, no: 171; Müstensihi belli değildir. 1241/ tarihini taşımaktadır. Eser 122 varak olup satır sayısı 15 tir. 6. Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, no: 2716, vr. 34 b -68 b ; Müstensihi ve tarihi kaydedilmemiştir. 7. Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, no: 2642, vr. 154; Müstensihi ve tarihi belli değildir. 8. Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud, no: 6491, vr. 121; Müstensihi Mustafa Efendi, istinsah tarihi ise 1254 tür. 9. Süleymaniye Ktp., İzmir, no: 465, vr. 108; Müstensihi ve istinsah tarihi kaydedilmemiştir. Ayrıca Safvetü s-safâ nın 8. bâbının Almanca tercümesinin de bulunduğunu zikredelim. Safiyyüddîn-i Erdebîlî nin sîretinin anlatıldığı 8. bâb, 27 fasıldan oluşmaktadır. Almanca bu eser 282 sayfa olup son bölümünde 8. bâbın farsça metnine de yer verilmiştir.

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ , ss. 427-451. KLASİKLERİMİZ - XIX SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ Hülya KÜÇÜK ** Giriş 1. Sultân Veled, Hayatı ve Eserleri 1.1. Yaşadığı Dönem Sultân Veled in yaşadığı yıllar olan 623/1226-712/1312

Detaylı

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri

Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Gaza devrinde Kur ân ı yorumlamak: Fetih öncesi Osmanlı müfessirleri ve tefsir eserleri Ahmet Faruk GÜNEY GirişBu araştırma, İstanbul un fethi öncesi (kuruluş) Osmanlı coğrafyasında, tefsir ilmini, tefsire

Detaylı

Doç. Dr. Şener DEMİREL

Doç. Dr. Şener DEMİREL Doç. Dr. Şener DEMİREL MEVLÂNÂ'NIN MESNEVÎ'SİNİN TÜRKÇE ŞERHLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI* Bu yazıda Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevî'nin Türkçe şerhleri üzerine bir literatür

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri

İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ. İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ 241 İLK MATBÛ TÜRKÇE (OSMANLICA) TEFSİR: TİBYÂN TEFSİRİ İlk Matbû Türkçe (Osmanlıca ) Tefsir: Tibyân Tefsiri RECEP ARPA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Kur an Tercümeleri

Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Kur an Tercümeleri Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Kur an Tercümeleri Mustafa ÖZKAN Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Giriş Eski Anadolu Türkçesi döneminde gerek konu, gerekse adet olarak çok çeşitli

Detaylı

TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ...

TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... İSMAİL ÇALIŞKAN TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... 215 TEFSÎRÎ MEHMED EFENDİ NİN TEFSÎR-İ TİBYÂN ADLI ESERİ... Tefsîrî Mehmed Efendi nin Tefsîr-i Tibyân Adlı Eserinin Osmanlı Dönemi

Detaylı

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil

Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil ARAŞTIRMA VE İNCELEME Mevlânâ İdris-i Bitlisî ve Manzum Kırk Hadîs Tercümesi: Hadîs-i Çihil Bülent AKOT a a Tasavvuf AD, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi, Ankara Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2346 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1343 XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Vahit TÜRK (Ünite 1, 7, 9) Doç.Dr. Hülya ARSLAN EROL (Ünite 1, 2) Prof.Dr.

Detaylı

BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK

BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ MÂTURÎDÎLİK BUYUK TURK ALIMI MÂTURÎDÎ VE MÂTURÎDÎLİK 1963'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. 1980'de Pazarcık Lisesi'nden, 1983'de OTDÜ Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden, 1990'da Marmara

Detaylı

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler

Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler DOÇ. DR. REŞAT ÖNGÖREN insan yayınları: 381 irfan ve tasavvuf dizisi: 49 birinci baskı: istanbul, ekim 2003 isbn 975-574-374-X tarihte bir aydın tarikatı zeynîler doç.

Detaylı

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ

MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ N- NÜBÜVVE Sİ Molla Câmî den Kaynaklarda Zikredilmeyen Bir Tercüme: İbrahim İbn Hızır es-sirozî nin Alâ imü n-nübüvve si MOLLA CÂMÎ DEN KAYNAKLARDA ZİKREDİLMEYEN BİR TERCÜME: İBRAHİM İBN HIZIR ES-SİROZÎ NİN ALÂ İMÜ

Detaylı

MEVLÂNA ÇEVRESİNDEKİLER, MEVLEVÎLİK VE ESERLERİYLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER

MEVLÂNA ÇEVRESİNDEKİLER, MEVLEVÎLİK VE ESERLERİYLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER MEVLÂNA ÇEVRESİNDEKİLER, MEVLEVÎLİK VE ESERLERİYLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER Hazırlayan Dr. Ali TEMİZEL S.Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları Yayın No: 4 Kaynak Eserler Serisi No:

Detaylı

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005)

Yazma Kitaplar. Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) Yazma Kitaplar Kaynak: http://www.yazmalar.org/elyazmaciligimiz.php#okutuphaneleri (17 Şubat 2005) İÇİNDEKİLER HAZIRLAYANLARIN SUNUŞU I. BÖLÜM İSLAMİ YAZMALARIN TARİHÇESİ YAZMALARIN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Detaylı

. Mevlana'nın Mesnevi'si ve Şerhleri

. Mevlana'nın Mesnevi'si ve Şerhleri TürkiyeAraştırmaları Literatür Dergisi, Cilt S, Sayı 10,2007, 469-504. Mevlana'nın Mesnevi'si ve Şerhleri Şener DEMiREL* BU YAZillA Mevlana Celaleddin-i Rfunl'nin dünyaca ünlü eseri Mesnevf'nin Türkçe

Detaylı

SOMUNCU BABA NIN MEZARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER. Orhan ÖZDİL

SOMUNCU BABA NIN MEZARI ÜZERİNE BAZI TESPİTLER. Orhan ÖZDİL TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 11 Sayfa: 241 258 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 11

Detaylı

Türkçe Yazma Tabirnameler

Türkçe Yazma Tabirnameler Türkçe Yazma Tabirnameler Dr. Adem Balaban Hëna e Plotë-Bedër Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tiran/ALBANIA abalaban@beder.edu.al Özet Rüya, insanın yaratılmasıyla beraber var olagelen bir

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

KONYA YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ NDE MÜZEHHEB BİR YAZMA: EL-FÜTÛHÂTÜ L MEKKİYYE. Özet

KONYA YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ NDE MÜZEHHEB BİR YAZMA: EL-FÜTÛHÂTÜ L MEKKİYYE. Özet AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2014, Cilt 7, Sayı 14 KONYA YUSUF AĞA YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ NDE MÜZEHHEB BİR YAZMA: EL-FÜTÛHÂTÜ L MEKKİYYE Gül GÜNEY Özet Yurt içi ve yurt dışı yazma eser kütüphanelerinde din,

Detaylı

Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri*

Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri* Kütahya Mevlevîhânesi Postnişîni Mustafa Sâkıb Dede ve Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân İsimli Eseri* Betül SAYLAN Öz Kütahya Mevlevîhânesi postnişînlerinden Mustafa Sâkıb Dede nin (ö. 1148 h./1735 m. kaleme

Detaylı

Derlemeler. Compilations

Derlemeler. Compilations Derlemeler Compilations YUKARI İLLERDE BİR GEZGİN DERVİŞ: YÛNUS EMRE (AZERBAYCAN NOTLARI) Mustafa TATCI * Özet Bu makale, TİKA nın Azerbaycan da Bulunan Yûnus Emre Türbesi Hakkında Araştırma konulu projesi

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri

Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri Ahmed Cevdet Paşa nın Tefsir İlmine Katkısı ve Tercüme-i Şerife Adlı Eseri Emine ARMAĞAN * / Necmettin GÖKKIR ** Öz: Osmanlı da Tanzimat ın ilanının ardından başlatılan reform süreci pek çok alanı olduğu

Detaylı

THOUGHTS ON A MECMUA-İ EŞ ÂR REGİSTERED İN THE İZMİR NATİONAL LİBRARY (1467/14)

THOUGHTS ON A MECMUA-İ EŞ ÂR REGİSTERED İN THE İZMİR NATİONAL LİBRARY (1467/14) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1, Winter 2013, p. 267-297, ANKARA-TURKEY İZMİR MİLLÎ KÜTÜPHANE DE KAYITLI BULUNAN (1467/14) BİR MECMUA-İ

Detaylı

İLİM TASNÎFLERİNDE TASAVVUFUN YERİ

İLİM TASNÎFLERİNDE TASAVVUFUN YERİ , ss. 245-264. İLİM TASNÎFLERİNDE TASAVVUFUN YERİ Süleyman GÖKBULUT Özet Bu makalede, İslâm tarihinin ilk dönemlerinden günümüze kadar Müslüman âlim, filozof ve mutasavvıflar tarafından yapılmış olan bazı

Detaylı

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ ŝ Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3133 KÜLTÜR ESERLERİ 416 ISBN 978-975-17-3349-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

Hz. Osman a Nisbet Edilen MUSHAF NÜSHALARI 1

Hz. Osman a Nisbet Edilen MUSHAF NÜSHALARI 1 Hz. Osman a Nisbet Edilen MUSHAF NÜSHALARI 1 Önce şunu belirtmeliyiz ki aşağıda tanıtmaya çalışacağımız mushaf nüshaları hakkında bugüne kadar yazılıp çizilenler ve özellikle yapılan değerlendirmeler -A.

Detaylı

HURÛFÎLİK NEDİR? Hasan Hüseyin BALLI *

HURÛFÎLİK NEDİR? Hasan Hüseyin BALLI * e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 31-48. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com HURÛFÎLİK NEDİR? Hasan Hüseyin BALLI * Özet Fazlullah-ı Hurûfî (ö. 796/1394) tarafından XIV. yüzyılda İran coğrafyasında

Detaylı

MUHYİDDİN İBNÜ L-ARABÎ (560-638/1165-1240), ET-TEDBÎRÂTÜ L-İLÂHİYYE FÎ ISLÂHI MEMLEKETİ L-İNSÂNİYYE

MUHYİDDİN İBNÜ L-ARABÎ (560-638/1165-1240), ET-TEDBÎRÂTÜ L-İLÂHİYYE FÎ ISLÂHI MEMLEKETİ L-İNSÂNİYYE , ss. 283-302. KLASİKLERİMİZ - XVI MUHYİDDİN İBNÜ L-ARABÎ (560-638/1165-1240), ET-TEDBÎRÂTÜ L-İLÂHİYYE FÎ ISLÂHI MEMLEKETİ L-İNSÂNİYYE M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU * Giriş Tasavvuf Dergisi okuyucularının mâlûmu

Detaylı