ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Neşe ÖZKAL Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 1993 Y. Lisans Eğitim Programları ve Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Öğretim Doktora/S.Yeterlik/ Eğitim Programları ve Tıpta Uzmanlık Öğretim Dokuz Eylül Üniversitesi 2000 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : "Lise Öğretmelerinin Stres Kaynaklarına Đlişkin Algıları ve Sınıf Atmosferi Arasındaki Đlişkiler Danışman: Doç. Dr. Kamile Ün Açıkgöz ( ) Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Đşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgilere Đlişkin Benlik Kavramı, Tutumlar ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri Danışman: Prof. Dr. Kamile Ün Açıkgöz ( ) Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Sınıf Öğretmeni Đzmir Barbaros Hayrettin Đlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Araş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Şube Müdürü Muğla/Bodrum Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Vekili Muğla/Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Şube Müdürü Muğla/Ortaca Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yrd.Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi Alanya Eğitim Fakültesi 2012-devam ediyor Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Aslan, C. (2004). Çözümlemeli öykü yönteminin Hayat Bilgisi başarısı, tutum ve düşünme becerileri üzerindeki etkileri, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Đlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı. Sayfa 1 / 9

2 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Projelerde Yaptığı Görevler : Đdari Görevler : Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Dergilerde Hakemlik: Ödüller : Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Lisansüstü Akademik Yıl Dönem Đlkbahar Dersin Adı Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Özkal, N., Çetingöz, D., (2005). Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan öğrenme stratejileri ve başarı güdüsü arasındaki ilişkiler, journal of Qafqaz University, Araştırma Makale, 15, A2. Güzeller, O. C., Özkal, N. (2013). Effect of Performance Based Status Determination Techniques on Self Efficacy, Concern and Permanence in Primary School Science and Sayfa 2 / 9

3 Technology Course, Journal of Baltic Science Education, 12,1, Araştırma Makale(SSCI, Social Science Citation Index). A3. Özkal, N. (2013). The relationship between achievement go al orientations and self regulated learning strategies of secondary school students in social studies courses. International Journal of Academic Research Part B; 2013; 5(3), B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Çetingöz, D., Özkal, N. (2009) Learning strategies used by unsuccessful students students according to their attitudes towards, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1,1, (World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4-7 February New Trends and Issues in Educational Sciences ) C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. C2. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Özkal, N (2002). Sosyal Bilgiler tutum ölçeğinin geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim, 27,124, Araştırma Makale. (Doktora Tezinden Üretilmiştir). (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). D2. Özkal, Neşe, Kılıç, A., Yıldız, V. (2002), Öğrenci adlarının öğretmen beklentisi ve öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkileri, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2, 7, Araştırma Makale (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). D3. Yıldız, V., Özkal, N., Çetingöz, D.(2003). Okulöncesi eğitimi alan ve almayan 7-8 yaş grubu çocuklarda yaratıcı potansiyelin değerlendirilmesi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4, 13, Araştırma Makale (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). D4. Açıkgöz, K., Özkal, N., Kılıç, A. (2003). Öğretmen adaylarının sınıf atmosferine ilişkin algıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 1 7. Araştırma Makale (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). Sayfa 3 / 9

4 D5. Yıldız, V., Özkal, N. (2004) Okulöncesi Eğitim Alan Çocuklardan Sınıf öğretmenlerinin Beklentisi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 315, Araştırma Makale (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). D6. Özkal, N., Çetingöz, D., Kılıç Güngör A., (2005). Sosyal Bilgiler dersine ilişkin öğretmen görüşleri ve öğrencilerin bu derse yönelik tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 10, 40, Araştırma Makale (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). D7. Özkal, N., Çetingöz, D., (2006). Cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarı durumlarına göre ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumları, Çağdaş Eğitim Dergisi, 31, 327, Araştırma Makale (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). D8. Özkal, N., Çetingöz, D., (2006). Akademik başarı, cinsiyet, tutum ve öğrenme stratejilerinin kullanımı, Eğitim Yönetimi Dergisi, 12, 46, Araştırma Makale (ULAKBĐM tarafından taranan dergi). E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Özkal N., Gökdağ, M. (1997). Đlkokul öğretmenlerinin stres kaynaklarına ilişkin algıları ve güdü düzeyleri arasındaki ilişkiler, IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 4, , Eylül, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. E2. Özkal, N. (2001). Đşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgilere Đlişkin Benlik Kavramı ve Tutumlar Üzerindeki Etkileri, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant Đzzet Baysal Üniversitesi-Bolu,7-9 Haziran 2001, Bildiriler, I. Cilt, (Doktora Tezinden Üretilmiştir). F. Diğer yayınlar : F1. Özkal, N. (2003). Aktif öğrenme ve olumlu benlik kavramı, Çoluk Çocuk Dergisi, 30, F2. Çetingöz, D., Özkal, N. (2007) Sosyal Bilgiler ve Öğrenme Stratejileri, Yaşadıkça Eğitim, 106. Sayfa 4 / 9

5 G. Uluslararası kongrelerde sunulan sözlü bildiriler (Kongre kitapçığında tam metin olarak basılmayanlar) H. Ulusal kongrelerde sunulan sözlü bildiriler (Kongre kitapçığında tam metin olarak basılmayanlar) H1. Özkal, N (1996). Lise Öğretmenlerinin Stres Kaynaklarına Đlişkin algıları ve Sınıf Atmosferi Arasındaki Đlişkiler, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 1996, Uludağ Üniversitesi, Bursa., Poster Bildiri (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir). H2. Özkal, N., Yıldız, V., Altunay, U., Tonbul, C. (2002). Đşbirlikli Öğrenmenin ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Đngilizce Okuma Stratejileri Üzerindeki Etkileri, 2000 li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Đstanbul. ESERLER LĐSTESĐNDE YER ALMAYAN DĐĞER ETKĐNLĐKLER Görev Alınan Bilimsel Etkinlikler I. Hakemlik J. Seminerler J1. Sınıf Atmosferinin Öğrenme Ürünleri Üzerindeki Etkileri, Eğitim Bilim Konferansları 98, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi. K. Çalıştaylar L. Kongre\Sempozyumlar L1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Lisans Üstü Eğitim Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği. M. Katılınan Bilimsel Etkinlikler/ Kurslar M1. Eğitim Teknolojisi Kursu, Katılım Belgesi, Đzmir, M2. Çağdaş Drama temel Aşama, Katılım Belgesi, Đzmir, M3. Ortaöğretim Projesi Tanıtım Semineri, Katılım Belgesi, Antalya, 2006 Sayfa 5 / 9

6 M4. Ortaöğretim Rehberlik Programı Semineri, Katılım Belgesi, Fethiye, M5. Hayat Boyu Öğrenme Programı, Katılım Belgesi, Fethiye, M6. Computer Technology for Pre-school Children with Speaking Problems, Leonardo da Vinci Projesi, Katılım Sertifikası, Chemnitz/Almanya, N. Teşekkür Belgeleri N1. Muğla/Fethiye Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi, 2007 N2. Muğla/Fethiye Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi, 2008 O. Danışmanlığını Yaptığım Aktiviteler P. Son iki yıl Öncesinde Okutulan Dersler Lisans Genel Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri I, II, Program Geliştirme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Sosyal Bilgiler Öğretimi ( ) Lisansüstü Tezli Yüksek Lisans Program Geliştirme Çalışmaları, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. ( ) Tezsiz Yüksek Lisans Program Geliştirme Çalışmaları, Öğretim Đlke ve Yöntemleri ( ) Doktora Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ( ), 2013 devam ediyor. R. Ulaşılabilen Atıflar 1. Atıf alan yayın: Özkal, N. (2000)Đşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgilere Đlişkin Benlik Kavramı, Tutumlar ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkileri, Yayımlanmamış Doktora tezi, Đzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Alıntılanma sayısı:19 Sayfa 6 / 9

7 Atıf Yapan Yayınlar: 1a. Güvenç, H. (2011). Yansıtma Materyalleriyle Desteklenen Đşbirlikli Öğrenmenin Türkçe Öğretmeni Adayların Özdüzenlemeli Öğrenmelerine etkileri, Eğitim ve Bilim, 36,159. 1b. Güvenç, H. (2010). Đşbirlikli Öğrenme ve Ders Günlüklerinin Öğretmen Adayı Öğrencilerin Öz Düzenlemeli Öğrenmeleri Üzerindeki Etkileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10, c. Sezer, A., Tokcan, H. (2003), Đş Birliğine Dayalı Öğrenmenin Coğrafya Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 3, d. Balım, A. G., Sucuoğlu, H. Aydın, G. (2009). Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, 1, 25, 33. 1e. Güngör, A., Açıkgöz, K. Ü. (2005). Đşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretimin Okuduğunu Anlama Üzerinde Etkileri ve Cinsiyet Đle Đlişkileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, f. Safran, M, Şimşek, A. (2006). Development of Historical Time Concept in Elementary School s Students, lköğretim Online, 5(2), , 1g. Avcı, S. Fer, S. (2004). Birleştirme II Tekniği ile Oluşturulan Đşbirliğine Dayalı Öğrenme Ortamının Kartal Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi, Eğitim ve Bilim, 29 (134), (2004). 1ğ. Gümüş, O., Buluç, B. (2007). Đşbirliğine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Türkçe Dersinde Akademik Başarıya Etkisi ve Öğrencilerin Derse Đlgisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 49, J. Yıldırım, K. (2006). Çoklu Zeka Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Đlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı, Benlik Saygısı ve Kalıcılığına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1k. Baran M., Maska, K. (2012) Teknoloji ve proje destekli düşünme yolculuğu metodunun lise 11. Sınıf öğrencilerinin akademik benlik tasarımına etkisi, e-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3,4, l. Baş, G. (2012). Đşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin başarılarına ve ingilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi, 93 Journal of Theory and Practice in Education Articles, 8,1, m. Bulut, Đ., Alakuş, A. O., Aydın, B. (2013). Sınıf öğretmenliği 2. sınıf öğrencilerinin güzel sanatlara yönelik tutumlarının değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 156 Dergisi, 20, Sayfa 7 / 9

8 1n. Şimşek, A. (2010). Attitudes of Primary and Social Studies Teacher Candidates toward History Teaching in Turkey, International Online Journal of Educational Sciences, 2 (1), o. Hevedanlı, M, Akbayın, H. (2006). biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin başarı, hatırda tutma ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri, D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6, Atıf alan yayın: Özkal, N., Yıldız, V., Altunay, U., Tonbul, C. (2002). Đşbirlikli Öğrenmenin ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Đngilizce Okuma Stratejileri Üzerindeki Etkileri, 2000 li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Đstanbul. Alıntılanma sayısı:1 Atıf Yapan Yayınlar: 2a. Güvenç, H., Açıkgöz, K. Ü. (2007). Đşbirlikli Öğrenme ve Kavram Haritalamanın Öğrenme Stratejisi Kullanımı Üzerindeki Etkileri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7, Atıf alan yayın: Çetingöz, D., Özkal, N. (2009) Learning strategies used by unsuccessful students students according to their attitudes towards, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1,1, (World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4-7 February New Trends and Issues in Educational Sciences ) Alıntılanma sayısı:3 Atıf Yapan Yayınlar: 3a. Duong, D. M. (2012). Language learning strategies used by vietnamese efl science-oriented university students, School of Foreign Languages. Institute of Social Technology. Suranaree University of Technology. 3.b. Quyen T.B, Channarong I.(2013). The Effects of Attitude towards Speaking English and Exposure to Oral Communication in English on Use of Communication Strategies by English Majors in Vietnam, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 3, Issue 2, February ISSN Sayfa 8 / 9

9 3.c.Mohd,N., Mahmood,T., MN Ismail. (2011) Factors that influence students in mathematics achievement- International Journal of Academic Research, 2011 S. Proje Uzmanı (Expert Panel) 1. Sayfa 9 / 9

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Doç. Dr. Sibel BALCI Doğum Tarihi: 01.01.1980 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fen Bilimleri Eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kürşat YENİLMEZ Doğum Tarihi: 3 Mart 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİDAYET TOK Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) TAMER KUTLUCA YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tkutluca@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 4122488001-8881 05324278580 Kıtılbıl Mah. Dicle Üniversitesi Lojmanları E8 No:5 Kampüs/Diyarbakır

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (Son Güncelleme: 04.06.2014) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen YetiĢtirme 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ A. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HASAN GÜNER BERKANT 2. Doğum Tarihi: 08.08.1976 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Temel Alanı: Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler:

A- MAKALELER Uluslararası Diğer Endekslerde Taranan Dergilerde İngilizce Yayınlanan Makaleler: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra KIRANLI GÜNGÖR 2. Unvanı: Y.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 1992 Yüksek Eğitim Yönetimi, Teftişi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009

Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Hacettepe Üniversitesi 1999. Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma Selçuk Üniversitesi 2009 Rezzan Gündoğdu- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rezzan GÜNDOĞDU 2. Doğum Tarihi : 01 Kasım 1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi. : onurkoksalmeb@hotmail.com. EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002 Lisans

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi. : onurkoksalmeb@hotmail.com. EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002 Lisans ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Doçent Dr. : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ 2013 Doktora 2009 Yüksek Lisans 2002

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli

Doğum Tarihi 21 Aralık 1946. Akdeniz Üniversitesi. Statüsü (Asli veya Görevlendirme) Asli KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı Nihal ÖREN Doğum Tarihi 21 Aralık 1946 Doğum Yeri Denizli Kurum Akdeniz Üniversitesi Fakülte Eğitim Akademik Unvan Profesör Doktor Akademik Görevi Öğretim Üyesi Statüsü (Asli

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP

YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP YRD. DOÇ. DR. ENDER DURUALP Bölüm: ÇOCUK GELİŞİMİ Özgeçmiş: 1974 yılında Çankırı da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çankırı da tamamladım. 1991 yılında Çankırı Lisesi nden mezun olduktan sonra aynı

Detaylı