Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi"

Transkript

1 245 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Suat KOL, Sakarya Üniversitesi, SAÜ Eğitim Fakültesi Hendek/SAKARYA ÖZET İnternet günümüzde birçok amaçla kullanılmaktadır. Eğitimde internet etkin bir şekilde yer almaktadır. Bilgiye hızlı ulaşmayı sağlayan internet eğitimcilere büyük kolaylık sağlamaktadır. İnterneti doğru kullanan öğretmen, vereceği eğitimin kalitesini arttırmaktadır. Günümüz eğitim ortamlarında öğretmenlerin öğrencilere, daha kısa zamanda, daha fazla bilgi öğretmesini sağlayan en hızlı ve erişimi en kolay bilgi kaynağı internettir. Dolayısıyla, öğretmenlerin internet hakkında daha çok bilgi sahibi olmaları ve internetten daha çok faydalanmaları zorunludur. Okul öncesi eğitimde internet kullanımı son yıllarda artış göstermektedir. İnternet destekli oyun programları ile çocuk geleneksel eğitime göre daha iyi öğrenmektedir. Okul öncesi öğretmenleri internetten kaynaklara daha rahat ulaşmaktadırlar. Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları farklı değişkenler göre incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilere frekans, yüzde, t-testi ve one way anova testleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler bulgular bölümünde yorumlanmış, sonuç bölümünde sonuçlar ortaya konulmuştur. Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, öğretmen adayları, internet, internete yönelik tutum ABSTRACT Internet has been used a lot nowadays. Internet in education is included in an effective manner. The Internet provides rapid access to information to provide educators with greater ease. Teachers who use the internet properly, will increase the quality of education. Training of teachers to students in today's environment, in less time, allowing more information to learn the fastest and easiest access to the Internet is a source of information. So teachers have more knowledge about internet and internet more than is necessary to take advantage. Internet use in pre-school education has increased in recent years. Internet gaming programs and children are learning better than traditional education. Pre-school teachers have online access to resources more easily. Bu çalışma, farklı değişkenlere göre Internet yönelik okul öncesi öğretmen tutumları incelenmiştir. The data obtained to study the frequency, percentage, t-test and one way Anova test was applied. The data obtained findings were interpreted in, was revealed in the conclusion results Key Woerds: Preschool Education, teacher candidates, internet, attitudes towards internet GİRİŞ Teknoloji günümüzde hayatın her alanında etkin olarak yer almaktadır. Dijital ortamda depolanan milyonlarca kitap boyutundaki bilgiler gerek saklama, gerek paylaşma, gerek değişen bilginin anlık olarak güncellenebilmesi açısından bilgisayarlar etkin olarak kullanılmaktadır. Bilginin geliştirilmesi sürecinde son yıllarda etkin rol oynayan bilgisayarların kullanım alanı ve bilgisayarın çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri internettir. Bilginin üretilmesi kadar paylaşılması ve kullanılması da önem taşımaktadır. İnternet, üretilen bilginin eskimesini beklemeden, zamanında ve etkili kullanımını sağlayan önemli bir araçtır. İnternet sayesinde, kısa zamanda toplumun büyük bir bölümü, yaşam boyu öğrenen durumuna gelebilecektir (Karasar, 2006). Teknolojide meydana gelen hızlı değişim, toplumları bilgi toplumu olmaya yöneltmektedir. Bu araştırmada cevap aranan problem cümlesi Okul öncesi öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları farklı değişkenler açısından farklılık göstermekte midir? şeklinde ifade edilebilir. Alt problemler de, Okul öncesi öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları; cinsiyet değişkenine

2 246 göre, öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre, öğretim türüne göre, kişisel bilgisayara sahip olma durumuna göre, internete bağlanma yerlerine göre, interneti kullanma sıklıklarına göre, interneti kullanma becerilerine göre, interneti kullanım amaçlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? Şeklinde ifade edilebilir. Eğitimde İnternetin Kullanılması Dünya üzerindeki tüm bilgisayarları birbirine bağlayan ve bu şekilde tüm bilgisayarların iletişimini sağlayan uluslararası en büyük bilgisayar ağına İnternet adı verilmektedir (Yalın, 2002). İnternetin eğitimde kullanılmasıyla birlikte, geleneksel öğrenci ve öğretmen kavramları değişmiştir. Öğrencinin rolü artık sadece kendisine sunulan bilgiyi almak değil, aynı zamanda bilgiyi arayıp bulmak, günlük hayatta kullanılabilecek duruma getirmek ve ondan yararlanmaktır. Bu sayede, yaşam boyu öğrenme de daha yaygın bir şekilde gerçekleşebilir yılında Avrupa da nüfus oranına göre internet kullanımı rakamlarına göre ülkemiz 20. sırada iken, Eylül 2009 itibarı ile 7. Sırada olduğu görülmektedir (http://www.internetworldstats.com/ stats4.htm). İnternet kullanımının hızla artması sayesinde kısa zamanda toplumun büyük bir bölümü, yaşam boyu öğrenme durumuna gelebilecektir. Yaşamımızın bir parçası haline gelen İnternet, bireylere yeni olanaklar ve deneyimler sunmaktadır. İnternet in kullanımı ile bireyler istenilen her anda bilgiye ulaşabilmekte, kendi yaptıklarını da dünyaya ulaştırabilmektedir (Orhan ve Akkoyunlu, 2004). Günümüz eğitim ortamlarında öğretmenlerin öğrencilere, daha kısa zamanda, daha fazla bilgi öğretmesini sağlayan en hızlı ve erişimi en kolay bilgi kaynağı internettir. Dolayısıyla, öğretmenlerin internet hakkında daha çok bilgi sahibi olmaları ve internetten daha çok faydalanmaları zorunludur (Gezer ve Sevim, 2006). Scott ve O Sullivan internetin sınıf, cinsiyet, ırk ve ulus gibi farklar olmaksızın tüm insanların doğrudan iletişim kurabilmelerine olanak veren, yaşama demokratik katılımı zenginleştiren, dünyayı adeta tek bir sanal toplum haline getiren bir olgu olduğunu ileri sürmektedirler. İnternetin en ayırıcı özelliklerinden birisi olarak kimsenin tekelinde ya da denetiminde olmayışı gösterilmektedir (Deryakulu ve Eşgi, 2001: 52). Okul öncesi eğitimde internetten bilgi edinmek, destek hizmet için yararlanmak ve öğrencilerin etkileşimli olarak oyun oynamalarını sağlamak amacıyla yararlanılmaktadır. Her yaşa, her duruma ve her türlü gereksinmeyi karşılayacak düzeyde internetteki oluşumlar her zaman 4-6 yaş grubu özellikle düşünüldüğünde birçok sitenin uygun olmadığı ve çocuğun gelişimine zarar verebileceği tartışılmaz bir gerçektir. Bu yüzden özellikle internet kullanımında bilerek yada bilmeyerek karşı karşıya kalabileceği sitelere en baştan girmesini engelleyebilecek yazılımlara gerek duyulmaktadır (Namlu, 2002). Bütün olumsuzlukları kontrol altına alarak çocuğun etkileşimli bir eğitim sürecine dahil edebilen öğretmen onun geleneksel sınıf ortamında öğrenebileceklerinden daha fazlasını kazanmasına olanak sağlayabileceği düşünülebilir. Okul öncesi eğitimin en önemli araçlarından biri olan oyun etkinliklerinin internet destekli olarak bilgisayar aracılığıyla çocuğa sunulması öğrenme sürecine önemli katkı vereceği söylenebilir. Bununla birlikte okul öncesi dönem çocuklarına yönelik internet siteleri sözel olarak yönergelerle desteklenen, hareketli resim ve animasyonları içinde barındıran, çocuğun dikkatini çekebilecek renklerle hazırlanan ve çocuğun seviyesine uygun şekilde basit biçimde tasarlanan web sayfaları olmalıdır. Namlu ya (2002) göre Okul öncesi eğitimde internetten yararlanma biçimleri şu şekilde sıralanabilir. a) Bilgi Edinmek: Özellikler çocukların gelişim dönemleri, öğrenme özellikleri ve öğretme yollarına ilişkin yeni kaynaklara ulaşmak için ve öğretmenin kendini bu alanda yetiştirmesini sağlamak amacıyla internetten yararlanılabilir. b) Destek hizmet için yararlanmak: özellikle çocuklara yönelik bazı materyallerin hazırlanmasında internetten yararlanılabilir. Aynı zamanda çocukların konuşma ve anlatma becerilerini geliştirmeye yönelik resimlerin oluşturulmasında bu yol kullanılabilir. c) Öğrencilerin etkileşimli olarak oyun oynamalarını sağlamak: öğrencilerin gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitsel oyunların yer aldığı sitelere ulaşarak öğrencilerin bu oyunları

3 247 oynaması sağlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta öğrencinin yaş ve gelişim seviyesine uygun sitelerin kullanılmasıdır (Namlu, 2002). YÖNTEM Araştırmanın Amacı Bu araştırma ile okul öncesi öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre sonuçlarını ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın Modeli Okul öncesi öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarının ölçülmesinde betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Grubu Araştırma Eğitim öğretim yılı Bahar Yarıyılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD1, 2, 3 ve 4. sınıf 1. ve 2. öğretimde öğrenim görmekte olan toplam 297 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini evrenin tamamı oluşturmaktadır. Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan tutum ölçeği Tavşancıl ve Keser (2005) tarafından geliştirilen İnternet Kullanımına Yönelik Likert Tipli Tutum Ölçeği dir. Ölçek olumlu ve olumsuz soru tipinde toplam 31 maddeden oluşmaktadır. Maddeler beşli likert tipinde hazırlanarak olumlu maddelerde Tamamen katılırım (5), Katılırım (4), Kararsızım (3), Katılmam (2), Hiç katılmam (1) biçiminde; olumsuz maddelerde ise Hiç katılmam (5), Katılmam (4), Kararsızım (3), Katılırım (2), Tamamen katılırım (1) biçiminde hazırlanmıştır. Tavşancıl tarafından geliştirilen ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.89 olarak bulunmuştur. Yapılan bu çalışmada ölçeğin güvenilirlik çalışması tekrarlanmış ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.88 olarak hesaplanmıştır. Verilerin Toplanması Verilerin toplanma süreci Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında gerçekleştirilmiştir. Veriler 1, 2, 3 ve 4. Sınıf 1. ve 2. öğretim öğrencilerine toplam 11 oturumda toplanmıştır. Her oturum yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Doldurulan veriler titizlikle kontrol edilerek teslim alınmıştır. Araştırma sonucunda hatalı ve eksik doldurulan 4 anket değerlendirilmeye alınmamıştır. 293 anket değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Verilerin Analizi Verilerin analizinde SPSS 15 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılmıştır. Elde edilen verilere istatistiksel hesaplamalar yapılmıştır. Verilerin yapılan hesaplamalardan sonra normal dağılım gösterdiği görülmüş ve parametrik testler uygulanmıştır. Verilere sırasıyla Frekans, Yüzde, T-testi ve One way Anova testleri uygulanmış elde edilen veriler bulgular kısmında yorumlanmıştır. BULGULAR Tablo 1: Cinsiyete İlişkin Bulgular Cinsiyet f % Erkek kız Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %12 sinin erkek, % 88 nin de kızlardan oluştuğu görülmektedir. Tablo 2: Sınıf Düzeylerine İlişkin Bulgular

4 248 Sınıf Düzeyi f % 1. sınıf sınıf sınıf sınıf Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılan 293 öğretmen adayının %25 nin 1. Sınıf, %33 ünün 2. Sınıf,%22 sinin 3. Sınıf ve %20 sinin de 4. Sınıf öğrencisi oldukları görülmektedir. Tablo 3: Öğretim Türüne İlişkin Bulgular Öğretim Türü f % 1. öğretim öğretim Tablo 3 e göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %49 unun 1. Öğretim, %51 nin ise 2. Öğretim öğrencisi olduğu görülmektedir. Tablo 4: Kişisel Bilgisayara Sahip Olma Durumuna İlişkin Bulgular Kişisel bilgisayara sahip olma f % Evet Hayır Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %75 inin kişisel bilgisayarının olduğu, % 25 nin ise kişisel bilgisayarlarının olmadığı görülmektedir. Tablo 5: İnternete Bağlanma Yerlerine İlişkin Bulgular İnternete Bağlanma Yeri f % Evden-yurttan İnternet kafeden Okuldan 17 6 Tablo 5 e göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 220 tanesi internete ev yada yurttan, 56 tanesi internet kafeden, 17 tanesi ise okuldan internete bağlanmaktadır. Tablo 6: İnternete Bağlanma Sıklıklarına İlişkin Bulgular İnternete Bağlanma Sıklığı f % Her gün Haftada üç dört gün Haftada bir gün Ayda bir iki kez 8 3 Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %49 unun internete her gün, %35 inin internete haftada üç-dört gün, %13 ünün internete haftada bir gün, %3 ünün ise ayda bir-iki kez internete bağlandıkları görülmektedir. Tablo 7: İnterneti Kullanma Becerilerine İlişkin Bulgular İnterneti Kullanma Becerileri f % İyi Orta Az 14 5 Tablo 7 ye göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 118 inin interneti iyi derecede kullanabildikleri, 160 ının interneti orta düzeyde kullanabildikleri, 14 ünün ise interneti kullanma becerilerinin az düzeyde oldu görülmektedir.

5 249 Tablo 8: İnternetin Kullanım Amacına İlişkin Bulgular İnterneti Kullanım Amaçları f % Akademik E-posta-sohbet Oyun-eğlence 23 8 Diğer Tablo 8 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %33 ünün interneti akademik anlamda kullandıkları, %44 ünün e-posta ve sohbet amacıyla kullandıkları, %8 inin oyun ve eğlence amacıyla kullandıkları, %15 inin ise diğer amaçlarla kullandıkları görülmektedir. Tablo 9: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Cinsiyet N Ss sd t p Erkek Kız Tablo 9 daki T-testi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmuştur (t= 2,84, p<.05). Bu sonuca göre araştırmaya katılan erkek öğretmen adayları ( =121,08), araştırmaya katılan kız öğretmen adaylara ( =113,92) göre internete yönelik daha olumlu tutum gösterdikleri görülmektedir. Tablo 10: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Öğrenim Gördükleri Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Grup içi Gruplar arası Toplam Tablo 10 daki One Way Anova sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarında öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (F =.938, p>.05). Tablo 11: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Öğretim Türüne Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Öğretim Türü N Ss sd t p 1. öğretim ,52 13, öğretim ,02 15 Tablo 11 deki T-testi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarının öğretim türüne göre anlamlı bir bulunamamıştır (t=-.29, p>.05). Tablo 12: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Kişisel Bilgisayara Sahip Olma Durumuna Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Kişisel Bilgisayara Sahip Olma N Ss sd t P Evet Hayır Tablo 12 deki T-testi sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarında kişisel bilgisayara sahip durumuna göre anlamlı fark bulunmuştur (t= 3.122, p<.05). Bu sonuca göre kişisel bilgisayara sahip olan öğretmen adayları ( =116.27) kişisel bilgisayarı olmayan öğretmen adaylarına göre ( =110.40) internete yönelik daha olumlu tutum ortaya koydukları görülmektedir.

6 250 Tablo 13: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının İnternete Bağlanma Yerlerine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Anlamlı fark Grup içi Gruplar arası , 3* Toplam *1. Evden-yurttan, 2. İnternet kafeden, 3. Okuldan Tablo 13 deki One Way Anova sonuçları incelendiğinde farklı noktalardan internete bağlanan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları arasında anlamlı bir fak bulunmuştur (F = 5.903, p<.05). Yani öğretmen adaylarının internete bağlanma noktalarına göre internete yönelik tutumları arasında anlamlı fark vardır. Anlamlı farklılığın yönünü tespit etmek için yapılan Tukey HSD analizine göre oluşan farklılığın evden-yurttan internete bağlananlar ile internet kafeden internete bağlananlar arasında evden-yurttan internete bağlananlar lehine olduğu görülmektedir. İstatistiki hesaplamalar internete evden-yurttan bağlananlar, internet kafeden bağlananlara göre anlamlı derecede olumlu tutum gösterdiklerini ortaya konmaktadır. Okuldan internete bağlanan grubun diğer gruplarla arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tablo 14: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının İnterneti Kullanma Sıklıklarına Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Anlamlı fark Grup içi , 3, Gruplar arası * Toplam *1. Her gün, 2. Haftada üç-dört gün, 3. Haftada bir gün, 4. Ayda bir-iki kez Tablo 14 deki One Way Anova sonuçları incelendiğinde farklı sıklıklarda interneti kullanan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumları arasında anlamlı bir fak bulunmuştur (F = , p<.05). Bu sonuca göre öğretmen adaylarının interneti kullanım sıklığı açısından internete yönelik tutumlarında anlamlı fark vardır. Yine anlamlı farklılığın yönünü tespit etmek için yapılan Tukey HSD analizine göre interneti her gün kullanan grup ile interneti haftada üç-dört gün, haftada bir gün ve ayda bir-iki kez kullanan gruplar arasında interneti her gün kullanan grup lehine; İnterneti haftada üçdört gün kullanan grup ile interneti ayda bir-iki kez kullanan grup arasında interneti haftada üç-dört gün kullanan grup lehine anlamlı farkın olduğu görülmektedir. Yani interneti her gün kullanan öğretmen adaylarının diğerlerine göre anlamlı derecede olumlu tutum sergiledikleri, interneti haftada üç-dört gün kullanan öğretmen adaylarının interneti ayda bir-iki kez kullana öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede olumlu tutum sergiledikleri görülmektedir. Tablo 15: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının İnterneti Kullanma Becerilerine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Anlamlı fark Grup içi 2561, ,731 Gruplar arası 56207, , , 3* Toplam 58768, *1. İyi, 2. Orta, 3. Az Tablo 15 deki One Way Anova sonuçları incelendiğinde farklı internet kullanım becerilerine sahip olan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarında anlamlı fark bulunmuştur (F = 6.608, p<.05). Farklı internet kullanım becerilerine sahip olan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarında anlamlı fark vardır. Anlamlı farklılığın yönünü tespit etmek için yapılan Tukey HSD analizine göre interneti iyi seviyede kullanan grup ile interneti az seviyede kullanan grup arasında interneti iyi seviyede kullanan grup lehine anlamlı fark vardır. Bu sonuca göre interneti iyi seviyede

7 251 kullanan öğretmen adayları interneti az seviyede kullanan öğretmen adaylarına göre internete yönelik anlamlı derecede olumlu tutum sergiledikleri görülmektedir. Tablo 16: Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının İnterneti Kullanım Amacına Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular Grup içi Gruplar arası Toplam Tablo 16 daki One Way Anova sonuçları incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarında interneti kullanım amaçlarına göre anlamlı bir fark bulunmadığı görülmektedir (F = 1.970, p>.05). TARTIŞMA VE SONUÇ Okul öncesi öğretmen adaylarının internete yönelik tutumlarının incelendiği bu çalışmada öğretmen adaylarının cinsiyete göre internete yönelik tutumlarında anlamlı farklılık ortaya konulmuştur. Erkek öğretmen adaylarının kız öğretmen adaylarına göre daha olumlu tutum sergiledikleri bulgularda görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre internete yönelik tutumlarında anlamlı bir faklılık olmadığı tespit edilmiştir. Yine öğretmen adaylarının öğretim türüne göre internete yönelik tutumlarında anlamlı bir faklılık yoktur. Öğretmen adaylarının kişisel bilgisayara sahip olma durumuna göre internete yönelik tutumlarında anlamlı farklılık vardır. Buna göre kişisel bilgisayarı olan öğretmen adayları kişisel bilgisayarı olmayan öğretmen adaylarına göre internete yönelik daha olumlu tutum ortaya koydukları görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmen adayları internete bağlanma yerlerine göre internete yönelik tutumlarında anlamlı farklılığın olduğu görülmüş, evden-yurttan internete bağlanan öğretmen adaylarının internet kafe ve okuldan internete bağlanan öğretmen adaylarına göre daha olumlu tutum gösterdikleri görülmüştür. Yine öğretmen adaylarının internete bağlanma sıklıklarına göre internete yönelik tutumlarında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. İnternete her gün bağlanan grubun diğerlerine göre daha olumlu tutum içinde oldukları görülmüş, internete haftada üç dört kez bağlanan grubun da internete ayda bir-iki kez bağlanan gruba göre daha olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının interneti kullanma becerilerine göre anlamlı fark vardır. İnterneti iyi seviyede kullanabildiklerini belirten grup, interneti az seviyede kullanabildiğini belirten gruba göre internete yönelik daha olumlu tutum ortaya koymuşlardır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının interneti kullanım amaçlarına göre internete yönelik tutumlarında anlamlı fark olmadığı görülmektedir. KAYNAKLAR Çallı, İ, Torkul O. ve Taşbaş N. (2003). İnternet Destekli Öğretimde Kullanılmak Üzere Web- Erişimli Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İle Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı. 3. International Education Technologies Symposium (28-30 May 2003), Turkish Republic of Northern Cyprus: vol:i, pp Deryakulu, D. ve Eşgi N. (2001). İnternet Kafelerinin Ortam ve Kullanıcı Profili-Eğitimde İnternet Kullanımına İlişkin Kullanıcı Görüşleri. Eğitim Araştırmaları, sayı:5, ss Gezer, B., Sevim, Y., (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin İnternet Kullanımlarının Meslekî Gelişimlerine Etkisi. %C3%B6dendi-6%20syf doc Karasar, Ş., (2006). Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri (İnternet ve Sanal Yüksek Öğretim)

8 252 Namlu, A. G., (2002). Okul Öncesinde Bilgisayar Öğretimi. s: 115, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir. Orhan, F. ve Akkoyunlu, B. (2004). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanımları Üzerine Bir Çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, Yalın, H. İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayınları: Ankara.

A Research on Investigation of Internet Using Purposes of Technical Teacher Candidates

A Research on Investigation of Internet Using Purposes of Technical Teacher Candidates Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2010 (97-109) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 1, 2010 (97-109) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Özet Muhammet Yılmaz 2, Lütfi Üredi 3 ve Sait Akbaşlı 4 Günümüzde çok

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE İNTERNET İ KULLANIM AMAÇLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE İNTERNET İ KULLANIM AMAÇLARI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI VE İNTERNET İ KULLANIM AMAÇLARI Elif BOZYİĞİT *, ebozyigit@gmail.com Bülent AĞBUĞA, bakboga@yahoo.com Ulaş

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları *

Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * DOI: 10.5961/jhes.2013.061 Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları * The Attitudes of Social Programs Students in Vocational High Schools Towards

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ*

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1721 Volume 6 Issue 6, p. 1177-1193, June 2013 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER *

Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 1-19 Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Adem SEZER * Özet Bu araştırmanın amacı, coğrafya

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği)

Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi (Bartın Üniversitesi Örneği) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 28-54, Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 28-54, Summer 2014

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 1, s. 44 60, Yaz 2013 BARTIN - TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 1, p. 44-60, Summer 2013

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR KULLANIM YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ UHBAB www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: I ID:62 K:129 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR

Detaylı

A RESEARCH ON THE COMPUTERLITERCAY LEVELS OF PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHERS IN BURDUR

A RESEARCH ON THE COMPUTERLITERCAY LEVELS OF PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHERS IN BURDUR Burdur İli Merkez İlçe İlköğretim Fethi ÇELİK, Fatih KOCAMAN ve Ali Suat ÖNAL BURDUR İLİ MERKEZ İLÇE İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR-YAZARLIK SEVİYELERİ Fethi ÇELİK * Fatih KOCAMAN ** Ali Suat

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği)

Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği) Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 119-140 Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fırat Üniversitesi Örneği) Mehmet Nuri

Detaylı

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi singec@gazi.edu.tr Mina Şahingöz

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETE KARŞI TUTUMLARI (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Tugay ARAT * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye)

TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETE KARŞI TUTUMLARI (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Tugay ARAT * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) 240 Journal of Azerbaijani Studies TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETE KARŞI TUTUMLARI (SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Tugay ARAT * (Selçuk Üniversitesi, Türkiye) GİRİŞ İnsanoğlu sürekli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI Yrd. Doç. Dr. Hakan Karatas Yıldız Teknik Üniversitesi hkaratas@yildiz.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bülent Alcı Yıldız Teknik Üniversitesi alci@yildiz.edu.tr

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KAFELERDEN YARARLANMA

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

NTERNET KULLANIM DURUMU

NTERNET KULLANIM DURUMU LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM DURUMU VE İNTERNET YÖNELİK TUTUMLARI: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ 1 Murat YALMAN Selahattin GÖNEN Bülent BAŞARAN ÖZ Bu çalışmada, lise son sınıf öğrencilerinin internet

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Journal of Yasar University 2012 25(7) 4281-4306 ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE DERSİNİ POWERPOİNT SUNUMU VE KLASİK YÖNTEM İLE ALAN ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR: BİLECİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Meral EROL

Detaylı

Pınar Anapa Accepted: January 2012

Pınar Anapa Accepted: January 2012 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1C0502 KürĢat Yenilmez NWSA-EDUCATION SCIENCES Melih Turgut Received: June 2011 Pınar Anapa Accepted:

Detaylı

İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK LIKERT TİPİ BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK LIKERT TİPİ BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK LIKERT TİPİ BİR TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ezel Tavşancıl Doç. Dr. Hafize Keser Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi keser@education.ankara.edu.tr Özet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Cenk Yoldaş Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kütahya cenkyoldas@hotmail.com Uzman Ferhat

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanlarının) Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar Ve İnterneti Kullanma Durumları

Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanlarının) Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar Ve İnterneti Kullanma Durumları Rehber Öğretmenlerin (Okul Psikolojik Danışmanlarının) Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Bilgisayar Ve İnterneti Kullanma Durumları Bircan ERGÜN BAŞAK Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ISSN 1308 8971 Cilt: 02, Sayı: 04, 2011, 75-90 HARMANLANMIŞ ÖĞRENME MODELİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 44 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Sacit Köse 1,4, Ayşe Savran Gencer 2, Kutret

Detaylı